VedtÄgter for Ringsted Taekwondo Klub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VedtÄgter for Ringsted Taekwondo Klub"

Transkript

1 VedtÄgter for Ringsted Taekwondo Klub Å 1. Å 2. Klubbens navn er Kvan Chang Taekwondo klub Ringsted. Klubben er hjemmehérende i Ringsted kommune og medlem af Ringsted IdrÄtsunion (RIU) og Dansk Taekwondo Forbund. Klubbens formñl er at dyrke den af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrätsgren. Å 3. stk. 1. Medlemskab i klubben kan opnñs af enhver person, der er fyldt 6 Ñr, og ikke straffet for nogen i den offentlige mening voldelig handling. Optagelse af medlemmer under 18 Ñr kräver skriftlig samtykke af foräldre eller värge. Indmeldelse skal fortages skriftlig pñ klubbens indmeldelsesblanket, som skal tilsendes til klubbens kasser. Ethvert medlem skal ved indmeldelsen géres bekendt med klubbens vedtägter, klubregler samt träningstider. Å 4. stk. 1. Til Äresmedlemmer (kontingtfri) kan udnävnes personer, der i särlig grad har stéttet klubben og dens virke. Beslutning herom träffes pñ generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal. SpÉrgsmÑl om valg af Äresmedlemmer kan géres til genstand for diskussion pñ Öresmedlemmer fñr udleveret et diplom som bevis herpñ, underskrevet af den samlede bestyrelse. Å 5. stk. 1. Udmeldelse af klubben skal foretages skriftligt pñ klubbens udmeldelsesblanket, som skal tilsendes til klubbens kasser. Kontingent betales til udlébet af den indevärende kontingentperiode. Å 6. stk. 1. Bestyrelsen kan imidlertid udelukke en person, der i eller udenfor klubben skénnes at have vist usémmelig eller usportslig opträden. TrÄneren kan imidlertid nägte en person deltagelse i träning, sñfremt denne efter tränerens skén har ud vist en sñdan usémmelig eller usportslig opträden under eller i forbindelse med träningen. Ved det férste efterfélgende bestyrelsesméde tages emnet herefter op til debat. Å 7. stk. 1. Kontingent fastsättes af Kontingent indbetales hver tredje mñned pñ tilsendte girokort, eller via PBS. Kontingensrestance Kontingent restance efter en mñned, medférer udmeldelse af klubben. Dog skal der udsendes to rykkere inden. Genindmeldelse kan férst ske nñr restance og rykkergebyr er betalt..

2 stk. 7. Passive medlemmer kan optages mod en fast Ñrlig betaling fastsat af bestyrelsen. Passive medlemmer kan deltage i samtlige af klubbens aktiviteter, dog ikke i den daglige träning eller i stävner og lignende. Passive medlemmer skal have haft 6 mñneders tilknytning til klubben fér der kan opnñs stemmeret til generalforsamlingen og valgbare til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer er kontingentfrie. Faste tränere er kontingentfrie og fñr Ñrligt et tilskud pñ kr. 400,- til brug for träningsrelateret udstyr, hjälpetränere betaler kun Ü kontingent. TrÄnere og hjälpetränere välges af tränergruppen og godkendes af bestyrelsen. Å 8. stk. 1. Den ordinäre generalforsamling afholdes Ñrligt i februar mñned. Indkaldelse skal ske med mindst 2 ugers varsel ved ophäng i klubben og pñ klubbens hjemmeside.. ársregnskabet fremlägges pñ den Ñrlige generalforsamling. Stemmeret har alle klubbens medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Der kan ikke bruges fuldmagter til en generalforsamling. ForÄldre kan stemme pñ deres bérns vegne, uden at bérnene er til stede ved Der kan brevstemmes om alle forslag, som er fremlagt. Brevstemmer skal väre formanden i hände senest 2 timer fér start pñ generalforsamling. En lovlig indkaldt generalforsamling er altid beslutningsdygtig. Alle afgérelser träffes ved simpelt stemmeflertal, undtagen lovändringer, hvor der kräves 2/3 flertal af fremmédte. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kasserens beretning. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelse og suppleant (iflg. Å 9.). 7. Valg af revisorer (iflg. Å 9. ). 8. FremlÄggelse af klubbens bérnepolitik 9. Valg af faste udvalg. 10. FastsÄttelse af kontingent. 10. Eventuelt. Indkomne forslag skal väre formanden i hände senest 7 dage inden generalforsamlingen (poststemplet dato) og skal offentliggéres i klubben. Öndringsforslag, som bestyrelsen Énsker at der skal stemmes om pñ generalforsamlingen skal offentliggéres i klubben sammen med indkaldelsen til stk. 7. EkstraordinÄr generalforsamling skal afholdes, nñr bestyrelsen Énsker det, eller nñr 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsender motiveret begäring herom. Om

3 indkaldelsesmñde gälder bestemmelserne stk. 1. Dagsorden uarbejdes og skal félge indkaldelsen. Å 9. stk. 1. Klubbens ledes af den lovligt valgte bestyrelse pñ 7 medlemmer. Bestyrelsen bestñr af: 1. Formand, välges af generalforsamlingen for 2 Ñr, ulige Ñr. 2. Kasserer, välges af generalforsamlingen for 2 Ñr, lige Ñr bestyrelsesmedlem, välges af generalforsamlingen for 1 Ñr. I tilfälde af mangel pñ specifikke bestyrelsesmedlemskandidater til generalforsamlingen, fordeler den valgte bestyrelse selv posterne indbyrdes. stk. 3 stk. 4 Formanden og kassereren skal väre myndige (P.t. mindst 18 Ñr) Bestyrelsen fordeler pñ sit konstituerende méde, de forskellige ansvars omrñder. Yderligere välges hvert Ñr 1 suppleant og 1 revisorer. Revisor mñ ikke tilhére bestyrelsen. Bestyrelsen repräsenterer klubben i alle anliggender. BestyrelsesmÉde afholdes efter behov, dog mindst 5 gange om Ñret. Bestyrelsen träffer sine afgérelser ved simpelt stemmeflertal. Å 10. stk. 1. RegnskabsÑret er fra 1/1 til 31/12 med forbehold. Regnskab og budget fremlägges pñ Klubbens revisor skal revidere regnskabet inden fremläggelsen pñ Klubbens formue skal indsättes i et pengeinstitut. BelÉb over et bestemt beléb, hvis stérrelse til enhver tid fastsättes af bestyrelsen, kan kun häves med skriftligt samtykke af bestyrelsen. Å 11. Å 12. Å 13. Å 14. Bestyrelsen kan nedsätte udvalg til specielle opgaver, f.eks. til tilretteläggelse af stävner m.m. Tilskud kan ydes medlemmer ved deltagelse i kurser, träningslejre og stävner samt repräsentation ved arrangementer, kongresser og lignende efter klubbens Ékonomi. I forbindelse med klubbens eventuelle optagelse af lñn häfter foreningens kasse for lñnet, forstñet sñledes, at hverken bestyrelse eller medlemmer häfter personligt. IndtÄgter for af holdte arrangementer og lignende skal bruges til almennyttige formñl indenfor Ringsted Taekwondo Klub.

4 Å 15. stk. 1. Klubben kan ikke opléses, med mindre 2/3 af medlemmerne stemmer herfor pñ lovligt indkaldt generalforsamling og med angivelse af dagsorden. Stk. 3. Å 16 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 Stk. 6 Stk.7 Stk.8 Stk.9 SÑfremt der ikke méder et beslutningsdygtigt antal medlemmer op til denne, indkaldes der til ekstraordinär generalforsamling, der uanset antallet af fremmédte kan träffe beslutning og klubbens oplésninger. I tilfälde af klubbens ophér vil eventuelt overskud blive tilbage betalt til Dansk Taekwondo Forbund. Et medlem der bliver démt for vold, grov gadeuorden, handel med narkotika, legemskränkelse eller lignende, kan udelukkes, for en tidsbegränset periode eller ekskluderes permanent fra al Taekwondo aktivitet, herunder alle tillids poster i Ringsted Taekwondo klub. I särlige grove eller gentagne tilfälde anvendes permanent eksklusion. Indmeldelse/optagelse af et nyt medlem i Ringsted Taekwondo klub kan nägtes, sñfremt det optagelsességende medlem er démt for en af de i stk. 1 nävnte lovoverträdelser. I forbindelse med vurderinger i relation til voldsdomme mv. kan klubben forlange at fñ en kopi af medlemmets straffeattest. Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, sñfremt medlemmet modarbejder klubbens love. Det samme gälder, hvis medlemmet opträder usémmeligt, udéver klubskadelig virksomhed eller pñ särlig grov mñde har tilsidesat sine medlemspligter. Det, at et medlem i al almindelighed er kritisk i forhold til klubbens dispositioner, kan ikke i sig selv danne grundlag for at idémme udelukkelse eller eksklusion. Medlemmet skal have mulighed for at fñ foreträde for klubbens bestyrelse. inden der träffes beslutning og skal pñ forhñnd orienteres om baggrunden for overvejelserne om udelukkelse eller eksklusion. Medlemmet har efter eget Énske krav pñ at fñ afprévet beslutningen pñ en generalforsamling, hvor en afgérelse kräver samme majoritet som ved Ändring af klubbens vedtägter. AfgÉrelser truffet af kluben, kan ankes til DTaFs Ordensudvalg. Å 17.Stk. 1. Bestyrelsen udarbejder og godkender klubbens bérnepolitik. BÉrne politikken skal fremlägges pñ klubbens ordinäre generalforsamling og skal desuden väre ophängt pñ klubbens opslagstave.

5 Stk. 2. PÑ klubbens hjemmeside skal klubbens bérnepolitik fremgñ Der skal indhentes bérneattester pñ alle tränere og bestyrelses medlemmer over 15 Ñr, 1 gang om Ñret. VedtÄgter er med Ändringer, vedtaget pñ ekstraordinär generalforsamling 24. august Öndret pñ det ordinäre generalforsamling 21. februar Öndret pñ det ordinäre generalforsamling 5. Februar 2008

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Islev Triathlon Klub. Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune.

Vedtægter for Islev Triathlon Klub. Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune. Vedtægter for Islev Triathlon Klub 1 Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune. 2 Klubbens formål Klubben har som formål at dyrke og udbrede

Læs mere