M E D D E L E L S E R

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "M E D D E L E L S E R"

Transkript

1 FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik M E D D E L E L S E R Nr. 147 Maj juni 2006 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer og meddelelser Side 3 Meddelelser fra Fællesstyrelsen Side 3 Pressemeddelelse vedr. Midtjysk Kreds Side 3 Nye deadlines for indlæg i Meddelelser Side 4 Referat fra Årsmøde 2006 Side 5 Om Masnedøfortet Side 6 Meddelelser fra kredsene Side 7 Specielt tilbud til de østdanske kredse Et super tilbud Tilmelding allerede 10. maj. Side 11 Pensionist og hvad så? Ingenting!! Side 14 Reklame Side 14 Praktiske oplysninger: Overblik FOUAT s kalender Side 15 Deadlines for indlevering af stof til bladet Side 15 Andre begivenheder af interesse for medlemmer/fouat Side 15

2 Praktiske oplysninger Om foreningen Foreningen blev grundlagt 9. december 1891, og dens virke hviler den dag i dag på de dengang vedtagne love, men tilpasset nutidens forhold og medlemmernes ønsker. Den består af regionalt opdelte KREDSE og ledes overordnet af en FÆLLESSTYRELSE med ÅRSMØDET som øverste myndighed. Inden for lovenes rammer er de enkelte kredse selvstyrende og beslutter eksempelvis aktiviteter samt evt. begrænsninger i medlemstal og deltagerantal ved de enkelte arrangementer. Følgende kan optages som medlemmer: Tidligere og nuværende officerer i Forsvaret og andre med tidligere eller med aktuel tilknytning til og interesse for Forsvaret og dets officerskorps. Om Meddelelser Formål: At formidle oplysninger til medlemmerne om kredsenes aktiviteter. Endvidere, når pladsen tillader det, at optage indlæg fra enkeltpersoner. Bladet indeholder primært interne foreningsmeddelelser. Bidrag optages på bidragsyderens ansvar. Eftertryk er kun tilladt med Fællesstyrelsens, henholdsvis pågældende kredsformands tilladelse. Indlæg bedes sendt pr. mail (som vedhæftet fil i WORD). Da indlæg af og til kræver et ret omfattende redaktionsarbejde, bedes de sendt i god tid, så der er ca. en uge til at bearbejde indlægget. Redaktionen er ikke forpligtet til at optage sådanne indlæg, og forbeholder sig desuden ret til at forkorte teksten. s foretrækkes og sendes til redaktørens private adresse se nedenfor. Foreningsmeddelelser, der sendes som brev, skal være redaktøren i hænde to dage før den i kalenderen på sidste side anførte tidsfrist. Fællesstyrelsen: Landsformand: Generalmajor Jørgen Sverker Nilsson Opnæsgård 83, 2970 Hørsholm Næstformand: Fmd. for Københavns Kreds Forskningsbibliotekar D.B., major Jørgen Larsen Digterparken 76, 2750 Ballerup Forretningsfører: Major Flemming Holmgreen Rasmussen Annexgårdsvej 4, Kirke Værløse, 3500 Værløse Redaktion: Major Mogens Pedersen Torvegade 30, 4200 Slagelse Webmaster: Kaptajn Peter Thomsen Ekspedition og fordeling: Se forretningsføreren modsatte spalte Kommende numre: Bidrag til kommende numre af Meddelelser: se kalenderen sidst i bladet. Meddelelser udgives: Primo januar, marts, maj, juli, september og november. 2

3 Information og meddelelser Redaktion af Meddelelser og hjemmesiden er parallelle. Dermed er der kun uoverensstemmelse mellem tekst og oplysninger i de to medier, når der sker ændringer til det tidligere oplyste. Fællesstyrelsen Bestyrelse. Se side 2 Pressemeddelelse udsendt i Øst- og Midtjylland Forening af Officerer udenfor aktiv Tjeneste har netop stiftet en selvstændig kreds i Midtjylland. Selv om Forsvaret har og har haft mange tjenestesteder i Midtjylland, har der ikke tidligere været grundlag for at samle tidligere officerer i en afdeling af den ellers landsdækkende forening af officerer, der har forladt forsvaret på grund alder. Foreningens formål er bl.a. at bevare formidle og opretholde kontakt mellem tidligere ansatte og de fire værn. Det sker gennem mødeaktivitet med foredrag, besøge på tjenestesteder og civile virksomheder. Foreningen har på landsplan ca. 450 medlemmer fordelt på 7 kredse. Den Midtjyske kreds blev genaktiveret den 5. april 2006 idet Landsformanden generalmajor Jørgen Sverker Nielsson, tog initiativet til en genstiftende generalforsamling og kredsens kommende formand er Oberst Michael Svejgaard, der kan kontaktes på telefon Ny deadlines for input til Meddelelser På Formandsmødet den 26. april blev det vedtaget at fastsætte nye deadlines for indlevering af stof til Meddelelser. Årsagen er, at Meddelelser i flere tilfælde kan blive udsendt i absolut sidste øjeblik før gyldighedsperioden, hvorved kredsene risikerer at få oplysninger om kommende arrangementer og tilmelding til disse offentliggjort for sent. Kredsene bedes notere sig denne ændring. Se også kalenderen på side 15. 3

4 Formandsmøde den 26. april Mødet refereres ikke her i bladet. Der vil tilgå kredsformændene et referat direkte. Næste formandsmøde afholdes den 11. oktober. På dette møde vil formandskollegiet drøfte foreningens mødestruktur, hvor det kan komme på tale at veksle mellem møder afholdt i kredsene efter tur og indimellem et møde afholdt central i landet. Kredsene blev opfordret til at drøfte dette lokalt. Referat fra Årsmøde april i Vordingborg Landsformanden, generalmajor Jørgen Sverker Nilsson bød velkommen til de 24 deltager. Alle kredse var repræsenteret dog undtagen den netop genstiftede Midtjyske Kreds. Som sin første handling bad landsformanden de tilstedeværende mindes de medlemmer, der siden sidste Årsmøde var afgået ved døden: Jørgen Larsen, A.C.E. Molter, Pul Erik Bonde, N.O.H.F. baron Rosenkrantz, N.B. Juul, Aage L. Birch, Jørgen Frederik Edeling. Fællesstyrelsen foreslog E.V. Olesen som dirigent og han blev valgt uden modkandidater. Fra beretningen skal nævnes følgende: Landsformanden takkede Fyns Kreds for gennemførelsen af sidste årsmøde på Dannevirke i Odense og Storstrøms Kreds s bestyrelse for at have påtaget sig opgaven i år, trods formanden Erik Blymes fravær. (Blyme er sammen med sin hustru rejst til Kosovo som soldaterhjemsbestyrer). Fællesstyrelsen ser det som en fordel at komme rundt i landet og besøge kredsene. Pistolsagen er desværre endnu ikke afklaret. Skydning er en af flere foreningsaktiviteter, som tilsammen udgør FOUAT s bredde. Herom senere. Nordjyske Kreds har været meget aktiv for at genstifte en kreds i Midtjylland tak for det! Genstiftelsen fandt sted den 5. februar 2006 med landsformandens mellemkomst. Den pressemeddelelse, der blev efter udsendt stiftelsen, blev oplæst. Landsmødet ønsker kredsen og dens formand oberst Michael Svejgaard god vind. Meddelelser er landsorganisationens bindemiddel. Landsformanden opfordrede medlemmer til at indsende indlæg om stort og småt af interesse for tidligere officerer. Mht. deltagerantallet rejste landsformanden spørgsmålet om det er godt nok. Konsekvensen er, at vi vil se nærmere på foreningens struktur og vedtægter på næste formandsmøde. Landsformanden fastslog, at kredsenes økonomi med sikkerhed vil blive belastet af den udlejningspolicy, der nu anlægges af Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste. Vi må forudse, at kredsenes kreativitet vil blive stillet på en prøve. Stiftelsesfesten afholdes den 9. december Som en del af Landsformandens beretning fik G. Djørup ordet for at orientere om skydesagens aktuelle status. Flere kredse har nu problemer med at skaffe våben i udlån. Der arbejdes med Landsformandens mellemkomst på en ensartet løsning, der kan gælde for hele landet. Bl.a. er Hjemmeværnskommandoen præsenteres for FOUAT s problem. En skriftlig henvendelse er p.t. ikke besvaret det kan skyldes, at forsvarets bestemmelser hindrer en tilfredsstillende løsning, hvilket allerede 4

5 er oplyst under hånden. I sidste ende kan det blive nødvendigt at kontakte Forsvarskommandoen in casu Forsvarschefen. Endelig kan der måske udvikles et samarbejde med ROID, der i forvejen fungerer fint bl.a. på Fyn, men ordningen er personafhængig. Endelig nævnte Landsformanden, at hvervning af nye medlemmer ligger ham på sinde. Det har været og er blevet mere vanskeligt at skaffe sig oplysninger om afgående tjenstgørende officerer med henblik på at indfange dem i forbindelse med pensionering. Beretningen blev herefter godkendt. Fællesstyrelsens forretningsfører Flemming Holmgreen Rasmussen fremlagde det reviderede regnskab: Regnskabet blev godkendt. 5

6 Fællesstyrelsen foreslog herefter en mindre kontingentforhøjelse på kr. 20,- pr. år fra 2007, fordi distributionen af Meddelelser bliver fortsat mere økonomisk belastende. Karl Nilausen, Vest- & Midtsjællands henledte opmærksomheden på det uheldige i, at dette blev foreslået og i øvrigt vedtaget efter at der har været afholdt generalforsamlinger i kredsene. Fællesstyrelsen tog dette til efterretning med beklagelse. Et medlem efterlyste et budget, hvilket ikke kunne fremlægges. Flemming Holmgreen Rasmussen har meddelt Landsformanden, at han ønsker at fremtræde Valg: Som revisorer blev J.K. Jakobsen valgt for 1 år og L. Jeppesen for 2 år. Som suppleanter for disse blev K. Hjort valgt for 2 år og K. Mejer Olsen for 1 år. Der var ikke fremsendt forslag til behandling på årsmødet, hverken fra Fællesstyrelsen eller kredsene. Næste Årsmøde er fastsat til 28. marts 2007 til afholdelse ved Sydjysk Kreds s foranstaltning. Efter generalforsamlingen holdt oberstløjtnant Steen Flygge et interessant foredrag om Hærens nye struktur og DANILOG s organisation og opgaver. Masnedøfortet Før årsmødet havde Storstrøms Kreds arrangeret et besøg på Madsnedøfortet for de medlemmer, der ikke deltog i formandsmødet. Som led i en større, samlet plan for forsvaret af Sjælland (se kortet under Geografi) var det planen at bygge et antal stillinger blandt andet til beherskelse af Smålandsfarvandet og Grønsund. Den officielle betegnelse for de sydligste af disse stillinger var "Smaalandsfarvands- og Grønsundstillingen". Af denne planlagte stilling blev dog kun opført Masnedøfort samt Grønsundstillingen, der bestod af Borgsted Batteri og Hårbølle Batteri, begge placeret på den sydvestlige del af Møn. 6

7 Den vestlige del af Smålandsfarvandsstillingen bestående af Vejrø Fort og Helholm Batteri blev aldrig opført, da forsinkelser og fordyrelser på de øvrige stillinger opbrugte de bevilgede midler. Et meget ønsket batteri på Knudshoved Odde nåede aldrig med i lovens tekst. Masnedøfort blev opført på vestsiden af Masnedø i årene fra Selv om fortet blev taget i brug af Hærens Kystartilleri og hejste kommando i 1915, så var de sidste detaljer ikke på plads før i 1918, hvor byggelederen kaptajn H.U. Ramsing kunne aflevere de sidste tegninger. I øvrigt ses anlægget benævnt forskelligt: Masnedøfort, Masnedø Fort, Masnedø Fortet eller blot Fortet, men her anvendes det officielle navn Masnedøfort, som det fremgår af de oprindelige tegninger og af det nu nedtagne messingskilt over hovedindgangen. Det var velplaceret, hensigtsmæssigt konstrueret og armeret til at løse følgende opgaver: 1) at beskytte forbindelsen mellem Sjælland og Falster for egne styrker og den normale civile trafik 2) at hindre fjendtlige styrker i at krydse Storstrømmen 3) at hindre fjendtlige flådestyrker i at trænge ind i Storstrømmen fra Grønsund 4) at beskytte egne flådestyrker i flådebase Masnedsund 5) at støtte egne styrker i kamp på Falsters nordkyst eller i omegnen af Vordingborg 6) at beskytte jernbaneknudepunktet Vordingborg/Masnedsund 7) endeligt tænkte man forbløffende nok allerede i 1909 på, at fortet også skulle kunne holde en eventuel bro fra Falster under ild (Storstrømsbroen åbnedes først i 1937). Den planlagte anlæggelse af en flådebase ved Masnedsund/Masnedø blev udskudt og til sidst helt skrinlagt. Københavns Kreds Formand: Forskningsbibliotekar D.B., Major Jørgen Larsen, Digterparken 76, 2750 Ballerup Forretningsfører: Major Bent Axel Kongsbach, Blomsterager 512, 2980 Kokkedal Giro nr Foredragssæsonen januar-februar 2006 ebber ud. Emnet for sæsonens sidste foredrag den 23. februar var Uddannelse af tolke i Forsvaret v/chef for Institut for Sprog ved Forsvarsakademiet, oberstløjtnant Steen Bornholdt Andersen. På grund af udvikling af stillede opgaver, ikke mindst under missionstjeneste, tilpasses uddannelsen af sprogofficerer løbende, hvilket indebærer skærpede krav til eleverne til tilegnelse af sprog suppleret med indsigt og færdigheder på stabshjælperniveau, inkl. fysisk duelighed. Kort og godt skal de under den fireårige uddannelse besidde talent og sprogøre, udvise flid og have et højt ambitionsniveau. De aktuelle sprog er russisk, arabisk (ægyptisk som sprogstamme) samt pashto, der giver rimelig mulighed for at begå sig i Afghanistan. Der kunne hos de 26 tilhørere spores anerkendelse af den beskrevne funktion. Bornholdt Andersen har om nogen været initiativtager og engageret i den nye uddannelse Conduct After Capture Exercise. På vor opfordring gav oberstløjtnanten en me- 7

8 get detaljeret og beskrivende redegørelse for dette tiltag, CADEX, hvor formålet er at ruste deltagerne til situationen som gidsel hos modstandere, der er komplet ligeglade med eller om overhovedet kender Geneve-konventionen. Øvelsen lægger sig tæt op til denne nye virkelighed. Det var overraskende at høre, at Forsvaret her går helt ud i ekstremerne. Det var en meget berigende aften, som Bornholdt Andersen yderst engageret delagtiggjorde os i. Generalforsamling 2006 Med den valgte kyndige dirigent, Erik V. Olesen, gennemførtes generalforsamlingen i overensstemmelse med kredsens vedtægter 17 med 24 deltagere. Formanden tog i sin beretning udgangspunkt i sanserne, øjet, øret og smagen, der var grundlaget for bestyrelsens bestræbelser på at fastholde foreningen som et sted, officerer havde lyst til at komme. Med den stigende interesse for de planlagte aktiviteter følte bestyrelsen da også, at den valgte linie var tilfredsstillende for medlemmerne. Linien ville blive fastholdt i Foredragssæsonen bød på emner spændende fra det oprindelige Citadel Frederikshavn, digteren H.C. Andersen og de slesvigske krige, selvoplevede beretninger fra Besættelsen , visse Politifolks svigt under krigen til vor tids Terrorbekæmpelse samt Pressetjeneste under Irakkrigen. På grund af sygdom måtte admiral Sven E. Thiede med beklagelse afmelde sit foredrag om Dansk Søartilleri Foreningen havde set frem til besøget af vor tidligere forsvarschef. Med pæn interesse besøgtes i foråret Orlogsmuseet i København og sidst på året søværnets støtteskib ABSALON i Korsør, - en nyerhvervelse, hvortil der knyttes store forventninger. Skydeudvalgets beretning blev ligeledes fremført af formanden, der udtrykte sin glæde over tilbagevendende interesse for denne militære idræt: Skydning på pistol. Planlægning og praktisk gennemførelse er dog just ikke uden problemer, og forvaltning af området fra vore myndigheders side forekommer til tider grotesk. For afskedigede officerer gælder åbenbart det gamle ord: Ude af øje, ude af sind. Beretningen blev taget til efterretning. Forretningsføreren fremlagde det reviderede regnskab og budgettet for 2006, der med det overordentlige pæne resultat fik forsamlingens godkendelse. Kredsens medlemstal pr. 1. februar 2006 var 122. Formanden supplerede med en kort omtale af forøgede omkostninger ved brug af kommandantskabets faciliteter og meddelte, at kuvertprisen ved standardarrangementer fra efteråret ville andrage kr. 100,-. Desuden at medlemsbidraget til Fællesstyrelsen blev forhøjet til kr. 40. Kredsens kontingent for 2007 blev fastholdt på de nuværende kr Bestyrelsens sammensætning efter enkelte genvalg og nyvalg blev med angivelse af valgperiode således: Formand: Jørgen Larsen (2007) Næstformand: Knud Rasmussen (2007) Forretningsfører: Bent A. Kongsbach (2008) Hans A.Schrøder (2008) Kjeld Hjordt (2008) Ingrid Daege (2007) Flemming Behrndtz (2008) (nyvalg) 8

9 Suppleant i bestyrelsen: Kurt Jacobsen (2007) Revisor: Keld Meier Olsen (2008) Revisorsuppleant: Finn Asmussen (2007) Repr. til Fællesstyrelsen: Erik V. Olesen (2007) Skydeudvalgsformand: Gregers Djørup (2008) Kurt Jacobsen (2007) Jørgen Dam (2007) Formanden udtrykte en tak for veludført arbejde og interesse til afgående bestyrelsesmedlem Lene Sundberg og revisor Carson B. Brockmeyer. Bestyrelsen ser gerne en større spredning i graderne hos medlemmerne. I hvervningen opsøges officerer, der omtales i medierne ved runde fødselsdage mm., men det er for det meste kun de højere grader, der her omtales. Altså opfordres kredsens medlemmer til at følge anbefaling af FOUAT op overfor potentielle medlemmer i egen omverden. Med en tak til dirigenten gik deltagerne over til den efterfølgende kulinariske nydelse. Klipfiskfrokost - initieret i sin tid af afd. major Wagner Sloth - samlede den 26. marts 25 deltagere, der fandt menuen særdeles velsmagende. Forårsekskursion Med den lange vinter er foråret måske også rykket, hvorfor ekskursionen godt nok placeret i juni henregnes som en forårsaktivitet. Bernstorff Slot huser i dag Beredskabsstyrelsens Center for Lederuddannelse, hvis ledelse som husvært vil tage imod foreningens medlemmer for en rundvisning på slottet fredag 9. juni kl Programmet vil være kl Ankomst til slottet med parkering på anvist skovvej til venstre i slotsparken. kl Rundvisning v/vibeke Hein. kl Buffet i kantinen. Deltagerpris kr Slottet og parken er beliggende Jægersborg Allé 93, Gentofte, med nærliggende buslinier og 185. Tilmelding til formand eller foretningsfører gerne snarest belejligt og senest 23. maj. Bernstorff Slot blev opført af arkitekt N.H. Jardin fra 1759 som bolig for udenrigsminister Johan Hartvig Ernst Bernstorff. Rundvisning på Frederiksberg Slot Formanden for Midt- og Vestsjællandske Kreds har meget venligt stillet pladser til rådighed for Københavns Kreds ved en forestående rundvisning og foredrag på Frederiksberg Slot (Hærens Officersskole). Se Midt- & Vestsjællandskredsens punkt om besøget. Interesserede medlemmer bedes tilmelde sig direkte til arrangerende kreds. Kontakt: Premierløjtnant Holger Janns, Gammelgårdsvej 7, 4242 Boeslunde

10 Koncerter og særlige arrangementer i Kastellet Torsdag 11. maj Onsdag 7. juni Onsdag 14. juni Onsdag 21. juni Store Bededags arrangement. Forårskoncert m/studentersangforeningen Koncert v/hjemmeværnets Musikkorps, Vestsjælland Koncert v/8. Regiments Musikkorps Kastelskoncert v/8. Regiments Musikkorps Kastelskoncert v/søværnets Tamburkorps Kastelskoncert v/prinsens Livregiments Musikkorps. Storstrøms Kreds Formand: Forretningsfører: Premierløjtnant Jørgen Simonsen, Skansevej 5, 4862 Guldborg Midt- og Vestsjællandske Kreds Formand: Oberstløjtnant Hans Jürgen Jürgensen, Felixvej 3, Slots Bjergby, 4200 Slagelse : Forretningsfører: Premierløjtnant Holger Janns, Gammelgårdsvej 7, 4242 Boeslunde Siden sidst: Tirsdag den 7. marts mødte 26 veloplagte medlemmer op til den årlige kredsgeneralforsamling og et inspirerende foredrag om Forsvarets Sundhedstjeneste nu og i fremtiden. Generalforsamlingen blev hurtigt og effektivt overstået under Mogens Røginds charmerende dirigentskab. Foredraget tog lidt længere tid. Stabslæge Erik Darre kan man ikke lægge bånd på. Det var der nu heller ikke nogen, der havde lyst til. Det var et fremragende foredrag om FSU, som gav stof til eftertanke, ikke mindst om Forsvarets udfordringer under operationer i udlandet. Kan absolut anbefales til andre kredse. Men vi nåede da om sider også til den forlorne skildpadde, sherryen og en rødvin, som ikke var så ringe endda. Skildpadden er nu blevet til en tradition, som vi håber at kunne opretholde. Kommende aktiviteter: Den nye bestyrelse har målbevidst blikket rettet mod fremtiden. Der vil blive gennemført pistolskydning med 9 mm Neuhaussen som altid tilrettelagt og ledet godt og velvilligt af Holger Janns. Og der vil være andre aktiviteter med hjælp af venner fra nær og fjern. Vi lægger ud i maj med årets første træningsskydning tirsdag den 9. maj kl på skydebanen ved Antvorskov kaserne. Så er vi li som i gang med opvarmningen. Resten er kun et spørgsmål om at møde op. Vi har jo en moralsk forpligtigelse til igen i år at sikre os en passende stor andel af de rådige pokaler. 10

11 Et super tilbud tilmelding allerede 10. maj. Allerede tirsdag den 16. maj kl har vi et andet arrangement, som vi nærer store forventninger til: Et besøg på Frederiksberg Slot. Vi laver det sammen med ROID. Hovedtemaet er Ledelse og Ledelsesansvar. Den direkte anledning er Annemette Hommel-sagen. Den er der ingen, som kan/må/vil udtale sig om, men vi er nok mange, som har nogle klare meninger om sagens forløb indtil nu. Derfor vil vi gerne høre om og drøfte, hvad ledelsesfilosofien og doktrinen i hæren er i dag. I det mindste i teorien. Det har chefen for Faggruppe Ledelse på Hærens Officersskole, major Henrik Callisen, lovet at give et oplæg til. Men inden da bliver der en rundvisning på Hærens Officersskole. Frederik IV smukke barokslot, som i mere end hundrede år har været rammen om uddannelse af hærens linieofficerer, er et meget interessant sted at besøge. Der er masser af spændende historie(-r) og smukke rum med både fortidig og nutidig kunst og kunsthåndværk. Vi har også fået mulighed for at vederkvæge os med en let anretning, inden vi når til dagens hovedtema ganske vist for egen regning. Det sammenfattende program er: Ca. kl. 1650: Vi mødes i Slotsgården, Roskildevej 28, hvor der er mulighed for at parkere. (Man kan også parkere over for ZOO) 1700 ca Rundvisning. En kadet viser os rundt på slottet. Det er tradition, at der betales 25 kr. pr. deltager. Pengene går til kadetforeningen. FOUAT/ROID betaler for rundvisningen Aftenspisning. Der er aftalt en let anretning til en pris af kr. 100,00 ekskl. drikkevarer. Aftensmaden betales af medlemmerne selv. Hvis man ikke vil deltage i spisningen, kan man alligevel godt være med til rundvisningen og foredraget. Så skal man bare selv udfylde tidsrummet 1800 til ca Ledelse og Ledelsesansvar. Oplæg ved major Henrik Callisen. Herefter spørgetid og drøftelse. Af hensyn til spisningen er bindende tilmelding til forretningsføreren nødvendig senest onsdag den 10. maj. Foreningen opfordrer medlemmerne til at finde sammen om at køre til København. Så er der sommerpause. Men hvis man har abstinenser, kan man jo bare deltage i CulTours tur til Nordfrankrigs Slagmarker 30. maj til 4. juni eller tage med formanden til Normandiet på D-dagstur 19. til 25. juni eller Battle of Britain-tur 12. til 17. august. Se nærmere på: eller her i bladet på side Efter sommerferien kaster vi os ufortrødent ind i kampen igen: Den 22. august er der træningsskydning kl Den 29. august er der træningsskydning kl Den 9. september er der præmieskydning og hvad der er meget vigtigere fru Janns fantastiske Dalmose-frokost (men husk: Den er kun for skytter). Så, hvis du vil være med, så starter investeringen allerede i maj. Tilmelding til præmieskydning og frokost senest den 4. september til Holger. Kanonbådskrigen i Storebælt. Vi arbejder på sagen. Det skulle gerne blive til en udflugt i eftersommeren. Med madkurv, noget for øjet og en god historie. Vi laver turen sammen med ROID, hvor Oberstløjtnant af reserven Knud Bruun Rasmussen er den pædagogiske og historiekyndige samarbejdspartner. 11

12 Tirsdag den 24. oktober kl på Ringsted Kaserne, rum 401 er det aftalt, at chefen for Totalforsvarsregion Sjælland og Lolland-Falster (TFR S), oberst Leif Pedersen giver sin vurdering af, hvad TFR og dens enheder kan/skal og må i fremtiden (nu alene hjemmeværnsenheder lokalforsvaret er jo nedlagt). Emnet er afsindigt spændende, men vi ved ikke med sikkerhed, om alle præmisser og vilkår er afklaret på dette tidspunkt. Det håber vi selvfølgelig, at de er ellers vil Leif Pedersen nok kunne give et meget kvalificeret bud på det. Også dette arrangement gennemføres i samarbejde med ROID. Hen under jul, hvo-o-r er det trist. Kulde og mørke og korte dage. Sindet bøjer sig ned til sidst, ved ikke hvor det skal modet tage. Vi overvejer, hvad vi kan finde på. Noget må der ske. Vi må modvirke disse førjulsdepressioner. Men mest sandsynligt bliver det i november, så vi ikke kommer på kollisionskurs med årets julefrokoster. Fyns Kreds Formand: Oberstløjtnant Leif. K. Nielsen, Ådalen 18, Gummerup, 5620 Glamsbjerg Forretningsfører: Kaptajn Erik Lykke Pedersen, Pilevangen 22, 5210 Odense NV Giro nr Generalforsamlingen medlemmer samt 11 respektive ledsagere havde denne gang besøgt generalforsamlingen på soldaterhjemmet "Dannevirke". Formanden kunne i sin beretning konstatere, at året havde været et godt år for kredsen. Medlemsantallet ligger stabilt omkring de 60. Der blev " slået et slag " for årets skydninger. Formanden besluttede, at kredsen under alle omstændigheder skulle være bedre i 2006 end Det bliver vi så! Efter "svære" forhandlinger " ser bestyrelsen således ud: Formand Næstformand Forretningsfører Sekretær Bestyrelsesmedlem Oberstløjtnant Leif K. Nielsen Kaptajn Leif Pedersen Kaptajn Erik Lykke Pedersen Løjtnant Villy Scheuer - Hansen Major Arne Hansen Premierløjtnant Ronald Magnussen. Efter generalforsamlingen slappede man af med "Dannevirkes" udsøgte brunkål med tilbehør. Så var fynboerne atter "klar til Kamp" - aftenen sluttede med at major Leif Mosegaard i sit foredrag fortalte om blandt andet sin tjeneste i det tidligere Jugoslavien. Historie, episoder og mulig fremtid blev indgående forklaret. Mit arbejde som rådgiver i Ex-Jugoslavien. I regi af Fyns Militærhistoriske Samling vil dette være temaet for er foredrag på soldaterhjemmet "Dannevirke" 7. juni kl Foredragsholder er vicepolitikommissær Jørgen Rasch Møller. 12

13 Sydjyske Kreds Formand: Oberst Leif Hommel Nielsen, Jeppe Aakjærsvej 8, 6100 Haderslev : Forretningsfører: Major Ole E. von Holck, Granbakken 15, Taulov, 7000 Fredericia : Siden sidst: Generalforsamling 2006 blev afholdt i Gamle Hovedvagt, Fredericia den 5. april Der deltog 22 medlemmer og 16 damer. Kredsen har nu 62 medlemmer. Valg: Oberst Leif Hommel Nielsen blev genvalgt som formand for to år. Major Ole von Holck blev nyvalgt som forretningsfører for to år. Løjtnant G. Ebbesen blev genvalgt som revisor for to år. Major F. Gylling blev nyvalgt som revisorsuppleant for to år. Oberstløjtnant O.P. Christensen blev genvalgt som kredsstyrelsessuppleant for et år. Kredsstyrelsen har herefter følgende sammensætning Formand Oberst Leif Hommel Nielsen Næstformand Major Bent Jegsen Forretningsfører Major Ole von Holck Kontingent for 2007 fastsattes uændret til 125 kr. Regnskabet udviste et driftsoverskud på Kr og balancerede med Kr Kommende arrangementer. Landspræmieskydningen søges gennemført i Varde i september måned. I forbindelse med generalforsamlingen blev en række mulige arrangementer foreslået. Den nye kredsstyrelse vil efter drøftelse heraf fremkomme med konkrete forslag til kommende aktiviteter. Samarbejdet med andre foreninger vil blive fortsat. Andet: Om adresse De medlemmer med , som ikke allerede har meddelt kredsen deres mail adresse, bedes sende denne til forretningsføreren. Midtjyske Kreds Formand oberst Michael Svejgaard, Poppelvej 5, 7470 Karup : : Af Landsformanden I min nytårshilsen i januarnummeret kom jeg blandt andet ind på, at et af emnerne på efterårets Formandsmøde havde været mulighederne for en aktivering af en Midtjyske Kreds. Det er mig derfor en stor glæde nu at kunne berette, at jeg den 5. april 2006 havde fornøjelsen af sammen med den kommende formand oberst Michael Svejgaard at afholde stiftende generalforsamling på Flyvestation Karup. 13

14 Medlemmerne Boris Orloff Christensen, Jan Fagerlund, og Victor Horn fra Nordjyske Kreds deltog og lovede, at de ville deltage i arbejdet med at få Midtjyske Kreds i gang. Formanden fra Nordjyske Kreds Franz Strehle, der længe har arbejdet for etableringen af Midtjyske Kreds, havde også fundet vej til Karup. Nu håber jeg på god opbakning til Midtjyske Kreds og ønsker held og lykke med arbejdet. Jørgen Sverker Nilsson Landsformand Nordjyske Kreds Formand: Franz Strehle, Hasserisgade 36, 9000 Aalborg Forretningsfører: Kaptajn Hartvig Porsborg, Vangen 85, 9400 Nørresundby Pensionist og hvad så? Kan det være rigtigt, at tidligere officerer kun beskæftiger sig med kryds og tværs, avislæsning og stavgang? Hvor er den aktive, spændende og berigende hverdag? Kom nu ud af busken. Reklame Cultours i Århus udbyder militærhistoriske rejser af høj kvalitet. Det er ret enestående i Danmark. For Cultours henvender sig til en meget begrænset kundegruppe. Kundesegment på nudansk. Men der er faktisk kunder til det. Ganske mange. Det er meget positivt at tage på rejse hvad enten det nu er med bus eller anden transport sammen med mennesker, som er ærligt interesserede i temaet og som ved noget om det. Du har chancer for at møde en gammel ven, som du var soldaterkammerat med, eller på sergentskole, løjtnantsskole eller officersskole eller hjemmeværnsskole med. Men du vil også møde civile mennesker, som har en interesse i emnet og som måske ved meget mere om det, end du gør. Cultours arbejder løbende på at udvide sit sortiment. Det startede med D-Dag, fortsatte med Nordfrankrigs Slagmarker men har nu også England , Østprøjsen, Berlin, Det 3. Riges Hjerte og Stalingrad og Moskva på programmet. Turene til de tidligere WAPA-lande ledes af kommandør Poul Groos og/eller cand.mag. Torsten Granov. Det borger for den faglige kvalitet. I øjeblikket arbejder Cultours på at lave en tur til Pearl Harbour. Det bliver ikke billigt, men sikkert spændende. Hvis du vil vide mere, så klik ind på 14

15 roverblik - FOUAT s Kalender Detaljerede oplysninger om arrangementerne kan evt. tilgå direkte Hvad Hvem Hvor Arrangementer i Kastellet se under Københavnskredsen Skydning Vest- & Midtsj. Antvorskov skydebane Foredrag Det Krigsv. Selsk Nørre Uttrup kaserne Ekskursion Vest- & Midtsj. Frederiksberg Slot Udflugt Nordjysk e.n.a Foredrag Fyns kreds Dannevirke Ekskursion København Bernstorff Slot Skydning Vest- & Midtsj. Antvorskov skydebane Skydning Vest- & Midtsj. Antvorskov skydebane Præmieskydning Vest- & Midtsj. Antvorskov skydebane Besøg hos TFR S Vest- & Midtsj. Ringsted kaserne Nyt Nyt Indlevering af artikler m.m. til Meddelelser Deadline for stof til Meddelelser nr. 148 (Juli august 2006) Deadline for stof til Meddelelser nr. 149 (September oktober 2006) Deadline for stof til Meddelelser nr. 150 (November december 2006) Deadline for stof til Meddelelser nr. 151 (Januar februar 2007) Deadline for stof til Meddelelser nr. 152 (Marts-april 2007) Deadline for stof til Meddelelser nr. 153 (Maj-juni 2007) Deadline for stof til Meddelelser nr. 154 (Juli-august 2007) Andre begivenheder af interesse for vore medlemmer Åbent Hus DMKF Antvorskov kaserne Ålborg træf DMKF Øvelsesområde, Ålborg Kaserne Våbenmesse DMKF Herlev Hallen Dansk Militærhistorisk Køretøjsforening se eller kontakt K. Brink-Larsen på tlf Nr. 150 (November December 2006) bliver et Jubilæumsnummer, hvor vi vil se tilbage på Meddelelser gennem de mange år Indlæg er meget velkommen. 15

16 Tryk Totalforsvarsregion Sjælland Garnisonen 1, Postbox 163, 4100 Ringsted 16

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 156 November - December 2007 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer

Læs mere

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik M E D D E L E L S E R Nr. 144 November - december 2005 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik M E D D E L E L S E R Nr. 141 Maj - juni 2005 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer og meddelelser

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Referat af DI s Pensionistforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 24. april 2012 kl. 16.30 hos DI, Hannemanns Allé 25, 2300 København S

Referat af DI s Pensionistforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 24. april 2012 kl. 16.30 hos DI, Hannemanns Allé 25, 2300 København S DI s PENSIONISTFORENING Formand: Jens Neuert-Knudsen Næstformand: Henning Fokdal Kasserer: Bjarne Rasmussen Bestyrelsesmedlemmer: Ingrid Jensen og Lis Maurer Sekretær: Tom Rytlander, Høje Gladsaxe 61,

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 10. juni 2014, kl. 15:00-15:30 hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Dagsorden i

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat af generalforsamling i Roskilde Skytteforening. Mandag den 11. februar 2013 kl. 19.00

Referat af generalforsamling i Roskilde Skytteforening. Mandag den 11. februar 2013 kl. 19.00 Referat af generalforsamling i. Mandag den 11. februar 2013 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev afholdt på skydebanen med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra formanden 3. Fremlæggelse

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33 REFERAT Ordinær general fors aml ing, Ande I sbo I i gforeningen Sundparken Afd. A t Dato: Tid: Onsdag d. 4. marts, 2015 Kl. 18.00 Andelsdeltagere: Andel tr. 1, 3,5,11, 13, 15,17,19,21,23,25,27,29,31,33

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik M E D D E L E L S E R Nr. 146 Marts april 2006 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer og meddelelser

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Ad punkt l Valg af dirigent

Ad punkt l Valg af dirigent GENERATIONSSKIFTE & VÆKST A/S CVR.NR. 20813938 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Den 28. april 2003 afholdtes ordinær generalforsamling i Generationsskifte & Vækst A/S på A/S Georg Jensen Damaskvæveriet

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub Torsdag d. 11. april 2013 kl. 18.30 Glostrup Fritidscenter Christiansvej 2 2600 Glostrup 25 medlemmer var mødt frem Den fungerende bestyrelse bød velkommen

Læs mere

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Aftenens program Velkomst 22. ordinære generalforsamling Arktisk sikkerhed en ligning med mange ubekendte v/ Chefen for

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 159 Maj Juni 2008 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Referat fra Årsmødet

Læs mere

REFERAT AF KREDSGENERALFORSAMLINGEN DEN 25. MARTS 2010 PÅ SLOTTET I NÆRUM. DAGSORDEN.

REFERAT AF KREDSGENERALFORSAMLINGEN DEN 25. MARTS 2010 PÅ SLOTTET I NÆRUM. DAGSORDEN. KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK NORDØSTSJÆLLANDSKREDSEN REFERAT AF KREDSGENERALFORSAMLINGEN DEN 25. MARTS 2010 PÅ SLOTTET I NÆRUM. DAGSORDEN. 1. Velkomst ved Kredsformanden 2. Valg af dirigent 3. Valg

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011

Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011 Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011 Formanden, Ebbe Sørensen bød de fremmødte medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Formanden henviste til den udsendte dagsorden med punkterne:

Læs mere

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers 1) Konstatering af antal fremmødte foreninger, samt valg af 3 stemmetællere. 30 foreninger deltog ud af kredsens 70 foreninger. Poul

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 Dato: Mandag, den 23. marts 2015 kl. 19:30 Sted: Deltagere: Dirigent: Referent: Rødding Centret 12 foreninger + 7 medlemmer fra Kredsbestyrelsen i alt 31 stemmer

Læs mere

Kirke Hyllinge Skytteforening

Kirke Hyllinge Skytteforening Kirke Hyllinge Skytteforening 4. november 2013 Referat af generalforsamlingen 1. november 2013 1. Velkomst Bent bød velkommen til de 35 fremmødte medlemmer. 2. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Kjeld

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011.

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011. Referat fra KFD s ordinære generalforsamling 2012 i Frederiksberg Hallens restaurant kl. 19.00 tirsdag den 31. januar 2012. Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere