Rammer for arbejdstidsanvendelse i Frederiksberg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammer for arbejdstidsanvendelse i Frederiksberg Kommune"

Transkript

1 Rammer fr arbejdstidsanvendelse i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 28. maj 2015 Kære alle lærere, børnehaveklasseledere g ledere Dette brev udsendes til alle lærere g børnehaveklasseledere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet fr tilrettelæggelsen af lærernes arbejdstid fra den 1. august Det betyder, at der på baggrund af den nye verenskmst, drøftelser med Frederiksberg Lærerfrening g ikke mindst erfaringerne fra skleåret , nu defineres en ny ramme, sm erstatter de tidligere udmeldte (brev af 16. december 2013). De nye rammer fr tilrettelæggelsen af arbejdstiden er udarbejdet i et samarbejde mellem frvaltningen g sklelederne, g har været indgående drøftet med Frederiksberg Lærerfrening. Sammen med præsentatinen af de knkrete rammer, vil vi gerne beskrive de bagvedliggende værdier, sm ligger til grund fr udfrmningen af rammerne. Vi mener, at lærere på flkesklerne i Frederiksberg Kmmune hver dag løfter en str g vigtig pgave, g gør det gdt! Frederiksberg Kmmune har str tillid til, at I sm undervisere løser pgaven med prfessinalisme, kmpetencer g engagement. Vi er meget bevidst m, at I både sm fagprfessinelle g sm persner - er afgørende fr elevernes læring g trivsel i sklen. Vi er derfr ptaget af, at hverdagen efter den 1. august 2015 frtsat bygger på gensidig tillid mellem medarbejdere g ledelse, på jeres faglige prfessinalisme g på en fleksibel tilrettelæggelse af hverdagen. En tilrettelæggelse, sm tager udgangspunkt i børnenes behv, g tager hensyn til medarbejderne. Vi lægger vægt på at skabe rammer, der understøtter sklerefrmens mål m samarbejde i g på tværs af teams samt en helhedstænkning m børnenes hverdag g læreprcesser. De nye arbejdstidsregler fr lærere stiller ngle få frmelle krav m rammerne fr arbejdet. Vi har søgt at knkretisere arbejdstidsreglerne, så der bliver skabt en enkel, frståelig, brugbar g fleksibel ramme fr lærerarbejdet. De nærmere detaljer er beskrevet i vedlagte bilag, sm er bygget p mkring elementerne i bilag 1.1. i den nye verenskmst. Den helt krte udgave er: 1. En lærer vil fremadrettet være tilgængelig i sin fulde arbejdstid, men er ikke frpligtet til at være tilstede på sklen i et bestemt timetal. Tilstedeværelse kræves, når det giver mening fr løsning af pgaven. Lederen har frtsat den fulde ledelsesret herm. Hvis man ønsker at have hele sin arbejdstid på sklen, så har man ret til det. Hvis man skulle ønske at have en fleksibilitet i hverdagen ved at bruge dele af sin arbejdstid til at arbejde et andet sted, så kan man gså det. 2. Arbejdet tilrettelægges på 210 dage årligt, idet der på Sklen ved Nrdens Plads kan være p til 215 arbejdsdage.

2 3. Det tilstræbes i skemalægningen, at undervisningen er samlet i blkke af 2x45 eller 60 min. af gangen, ligesm det tilstræbes, at der ikke er skemahuller af mindre end 45 min. af gangen i den enkeltes skema. Faste møder skemalægges. 4. Alle lærere tilbydes et registreringsværktøj (regneark), hvr de kan registrere arbejdstiden, hvis dette ønskes. 5. Ledelsen er frpligtet til løbende at være i dialg med medarbejderne m tilrettelæggelse, udførelse g priritering af arbejdet inden fr arbejdstiden. Fr langt de fleste lærere vil disse rammer ikke medføre de stre ændringer i frhld til tidligere år. Det er meget bevidst, fr Frederiksberg Kmmune er grundlæggende tilfreds med den indsats, sm kmmunens lærere udfører hver dag. Rammerne giver til gengæld gde muligheder fr fleksibilitet i dagligdagen fr den enkelte lærer. Realiseringen af sklerefrmen g tilpasningen til de nye arbejdstidsregler er frtsat en str pgave fr s alle. Vi er sikre på, at vi sammen kan løfte denne udfrdring til gavn g glæde fr alle sklernes børn g unge. At vi sammen kan mønstre energien, viljen g kmpetencerne til at frtsætte udviklingen af den bedst mulige flkeskle. En skle hvr alle børn lærer så meget, sm de kan. Vi ser frem til at frtsætte drøftelsen af de fremlagte rammer i det nye år, g ønsker alle en gd smmer. Med venlig hilsen Inger Andersen Direktør Grm Bagger Andersen Sklechef

3 NOTAT 11. maj 2015 Sagsbehandler: Dk.nr.: 2015/ Børne- g ungemrådet Frederiksberg Kmmunes frståelse af de centrale parters bilag 1.1 til frhandlingsprtkl af 15. februar 2015 Frederiksberg Lærerfrening g Frederiksberg Kmmune har gennem drøftelser søgt at pnå en fælles frståelse m rammerne fr lærere g børnehaveklasselederes arbejdstidstilrettelæggelse med udgangspunkt i KL g LC s fælles papir m arbejdstid fr undervisningsmråderne med udgangspunkt i flkesklen, bilag 1.1 til frhandlingsprtkl af 15. februar Parterne er enige m, at det ikke har været muligt at pnå en fælles frståelse. Dette dkument er derfr alene udtryk fr Frederiksberg Kmmunes frståelse af bilag 1.1. Målet med frståelsespapiret er Skleafdelingen at skabe rammer sm sikrer, at lærerne kan løse pgaverne effektivt ved at øge fleksibiliteten at styrke den sciale kapital g det sunde arbejdsmiljø ved at skabe gennemskuelighed fr lærerarbejdets tilrettelæggelse at understøtte sklernes driftsmæssige muligheder ved at skabe frudsigelighed i lærernes arbejdstilrettelæggelse at bidrage til at den frederiksbergske flkeskle frtsat udvikles, g at lærerarbejdet fremstår med respekt g anerkendelse. Frståelsespapiret skal understøtte lærernes g børnehaveklasseledernes prfessinelle virke g den kmpetente skleledelse.

4 Arbejdstidsreglerne mfatter lærere g børnehaveklasseleder. Når der i det følgende tales m lærere tænkes der på grupper af undervisere mfattet af LC s verenskmst. Punkt Tekst Frederiksberg Kmmunes frståelse 1 Ved pgavefrdelingen g ved udarbejdelsen af pgaveversigten er det ledelsens ansvar at sikre, at lærerne har reelle muligheder fr at leve p til flkesklelvens bestemmelser, herunder 13 stk 2 g 3 g 18. Ved vurderingen af mfanget af pgaverne herunder frberedelsen mv. inddrages blandt andet lærernes frudsætninger, erfaring med faget, uddannelse g efteruddannelse i faget, elevsammensætningen, særlige inklusinspgaver, klassestørrelse, strt fagligt spænd, t-lærerrdninger, teamsamarbejde, samarbejde med andre fagprfessinelle, samarbejde med frældre, mv. 2 Ved udarbejdelsen af pgaveversigten er det ledelsens ansvar, at der tages højde fr de samarbejdspgaver, læreren løser i skleåret udver det samarbejde, der finder sted i relatin til undervisningen g den understøttende undervisning, fx samarbejdet med frældre, PPR, andre persnalegrupper g det mgivende lkalsamfund jf. flkesklelvens 3, 12, 13, 16, 16a g 18. Der skal planlægges, så det er muligt, at dette samarbejde kan finde sted. De i punkt 1 g 2 beskrevne hensyn er tilgdeset fr lærere g børnehaveklasseledere i de af Frederiksberg Kmmune udarbejdede Fælles kmmunale principper fr frdeling af arbejdspgaver i sklen. Fælles kmmunale principper fr frdeling af arbejdspgaver i sklen Frmål: Principperne fr frdeling af arbejdspgaver i sklen udgør en del af de samlede rammer fr lærernes/børnehaveklasseledernes/pædaggernes/teamets arbejde, g skal sammen med bl.a. mål g rammer g de principper fr arbejdstilrettelæggelsen, der er besluttet på den enkelte skle, medvirke til at sikre at pgavefrdelingen er understøttende fr pgaveudførelsen, at ressurceanvendelsen er hensigtsmæssig, at arbejdsmiljøet er gdt, g at der er sammenhæng mellem pgavernes mfang g arbejdstiden. Principper: Arbejdspgaverne frdeles under hensyn til: Medarbejdernes/teamets faglige frudsætninger g kmpetencer Herunder vervejelser mkring: Er medarbejderen nyuddannet Medarbejderens erfaringer generelt g specifikt i det knkrete fag/knkrete pgave Medarbejderens behv fr kmpetenceudvikling Fagets g pgavens kmpleksitet g rganisering Herunder vervejelser mkring: Antal fag

5 Antal klasser/grupper Fagets/aktivitetens indhldskrav (timetal, pgaver, afgangsprøver) Fagenes diversitet (struktur g frm, samarbejde med mverdenen, dkumentatinskrav) Er der tlærerrdning, hlddannelse eller på anden vis flere vksne m at løse pgaven Klassestørrelsen Er der tale m fag-faglig undervisning eller understøttende undervisning Klassens/børnegruppens g den enkelte elevs faglige g sciale kmpetencer (g kmpleksiteten heri) Herunder vervejelser mkring: Det faglige spænd i klassen/gruppen Særlige inklusinshensyn Det sciale liv i klassen/hldet Skle-hjem-samarbejdet Samarbejdet med eksterne parter Eksternt samarbejde, jf. flkesklelvens 3, stk. 4. Samarbejdets rganisering Herunder vervejelser mkring: Medarbejderens rlle i teamet Teammedlemmernes andre pgaver Teamets samlede kmpetencer 3 I drøftelserne af pgaveversigten, Underbilag stk 1 g stk 2, indgår en drøftelse af det frventede tidsfrbrug til frberedelsen g de øvrige pgaver. Opgaveversigterne skal være udtryk fr retfærdighed g udarbejdet ud fra frståelige, Arbejdstiden frdeles på 210 arbejdsdage, dg med mulighed fr p til 215 arbejdsdage på Sklen ved Nrdens Plads. Placeringen af arbejdsdage (udver de 200 skledage) skal fremgå af pgaveversigten.

6 gennemskuelige g saglige kriterier. 4 Planlægningen skal sikre, at der er fastlagt, sammenhængende g effektiv tid til frberedelse. Der skal være individuel g / eller fælles frberedelse til rådighed, så det er muligt at følge p på undervisningen i frhld til planlægningen af de kmmende lektiner i faget. 5 Der planlægges med større sammenhængende blkke til den langsigtede planlægning g evaluering af undervisningen. Skleledelserne sikrer, at der gennemføres en samtale mellem ledelsen g læreren m den enkeltes pgaveversigt. Udgangspunktet kan være en samtale i teamet/faggruppen. I drøftelsen af pgaveversigten indgår en drøftelse af det frventede tidsfrbrug til frberedelsen g de øvrige pgaver, men ikke at der sættes knkret timetal på hver enkelt pgave eller gruppe af pgaver. Samtalen har fkus på at afstemme frventningerne til, m de samlede pgaver kan nås indenfr arbejdstiden. Det er pgaven der er i fkus, ikke tiden. Ved udarbejdelsen af pgaveversigten vurderer ledelsen indhld g karakter af det frventede undervisningstimetal, således at det planlagte undervisningstimetal fr nrmperiden kan fastlægges, jf. verenskmsten 5, stk. 2. Opgaveversigten udleveres inden smmerferiens start. Fr at sikre undervisningens kvalitet g det sunde arbejdsmiljø er udgangspunktet fr skemalægningen, at den enkelte lærer så vidt muligt underviser i mduler af 2x45 min. eller 60 min. af gangen. Undtaget herfr er fag med et årligt undervisningstimetal på 30. Det skal endvidere tilstræbes, at der i den enkelte lærers skema ikke er indlagt mduler af mindre end 45 min. varighed, sm er påtænkt anvendt til andre pgaver sm fx frberedelse. Den enkelte lærer sikres ugentligt 120 min. sammenhængende ikke-skemabåndlagt tid indenfr den samlede arbejdstid, sm kan bruges til frberedelse m.v. Mdulerne kan være mindre, såfremt læreren selv ønsker dette. Det skal i frbindelse med mdulernes længde iagttages, hvrvidt læreres arbejdsplads er placeret på en anden matrikel end undervisningen. Langsigtet planlægning g evaluering af undervisningen planlægges på de årlige arbejdsdage, der ikke er skledage.

7 6 Den fastlagte frberedelsestid kan sm udgangspunkt ikke anvendes til andre frmål. Er dette nødvendigt, skal ledelsen frhlde sig til, hvrdan læreren får mulighed fr at frberede undervisningen. 7 Ved planlægningen af arbejdstiden skal det sikres, at lærerne får reelle muligheder fr at mødes m planlægning, tilrettelæggelse, frberedelse g efterbehandling af undervisningen, såvel i fag sm i tværfaglige sammenhænge samt m sammenhængen mellem den faglige undervisning g den understøttende undervisning. 8 Med henblik på at skabe smidighed g fleksibilitet i det daglige arbejde er der enighed m, at det er hensigtsmæssigt, at de lkale parter vurderer muligheden fr at indgå flextidsaftaler. Flextid er den del af arbejdstiden, hvr den tidsmæssige placering af arbejdet kan fastlægges af den enkelte lærer inden fr de aftalte rammer. Den fastlagte frberedelsestid kan sm udgangspunkt ikke anvendes til andre frmål. Er dette nødvendigt, skal ledelsen frhlde sig til, hvrdan læreren får mulighed fr at frberede undervisningen, eller hvilke pririteringer der skal gøres herm. Ad hc pålagte vikarpgaver på tidspunkter der er knkret planlagt til frberedelse skal så vidt muligt undgås. Mødebånd skal skemalægges. Fr at sikre pririteringen af arbejdspgaverne g effekten af mødevirksmheden, drøftes mfang g indhld af mødebånd i det lkale MED-udvalg. Målet er at pgaven løses, hvr det er mest hensigtsmæssigt. Løsning af arbejdspgaver, der hensigtsmæssigt kan ske andre steder, aftales med skleledelsen. Medarbejderen er tilgængelig i sin fulde arbejdstid. Det er ledelsens pgave at definere, hvrnår medarbejderne knkret skal være tilstede på sklen. Typisk i frm af skemalagt tid, faste mødetidspunkter g evt. andre relevante tidspunkter. Læreren kan herefter selv tilrettelægge sin årsnrm i løbende dialg med ledelsen. Der henvises i øvrigt til ntat m pgørelse af arbejdstiden, vedlagt sm bilag 1. Der indgås ikke en flextidsaftale. 9 Med henblik på at skabe smidighed g fleksibilitet i det daglige arbejde er der enighed m, at det er hensigtsmæssigt, at de lkale parter vurderer muligheden fr at indgå aftaler m at afsætte en pulje af tid til særlige pgaver. Læreren kan inden fr den aftalte ramme beslutte hvr g hvrnår pgaverne mest hensigtsmæssigt løses. Puljen er lederstyret g lærerne kan registrere tidsfrbruget. 10 Fr at sikre udmøntningen af Flketingets beslutning m kmpetenceløft af lærere g børnehaveklasseledere er der enighed m, at det er hensigtsmæssigt, at de lkale parter vurderer muligheden fr at indgå aftale m rammerne fr deltagelse i kmpetenceudvikling, jf. Pejlemærkerne fr kmpetenceudvikling i flkesklen. Rammerne fr pgørelse af arbejdstiden (bilag 1) skaber mulighed fr den ønskede smidighed g fleksibilitet i det daglige arbejde. Skal ses i sammenhæng med ledelsens frpligtelse til løbende at være i dialg med medarbejderne m tilrettelæggelse, udførelse g priritering af arbejdet inden fr arbejdstiden. Frederiksberg Kmmune er ptaget af at udvikle kmpetencerne hs ledelser, ressurcepersner, lærere g pædagger, således at alle børn lærer så meget, sm de kan uanset deres frudsætninger, g at der udvikles læringsmiljøer, der sikrer inklusin, trivsel samt faglig- g scial udvikling. Ved pgavefrdelingen tages der hensyn til lærere, der deltager i længerevarende kmpetenceudviklingstiltag, sm fx liniefag eller PD-mduler.

8 11 Der kan ske ændringer i arbejdspgaverne. Ledelsen drøfter eventuelle justeringer af pgaver/pririteringer med den enkelte lærer, samt eventuelle knsekvenser heraf, herunder i frhld til behvet fr frberedelse, så lærerne har mulighed fr at løse pgaverne kvalificeret i verensstemmelse med flkesklelven. 12 Med henblik på at sikre et gdt arbejdsmiljø skal ledelsen tilstræbe, at arbejdspgaverne kan frdeles jævnt hen ver nrmperiden. 13 Fr at skabe verblik g skabe større sikkerhed fr pgørelsen af arbejdstiden skal ledelsen løbende være pmærksm på lærernes præsterede tid. Det kan ske ved, at læreren/børnehaveklasselederen ved udgangen af en måned har mulighed fr at få en pgørelse af den præsterede tid. 14 På baggrund af den præsterede arbejdstid drøfter skleledelsen eventuelle justeringer af pgaver/pririteringer med den enkelte lærer. Udgangspunktet er, at læreren har mulighed fr at løse pgaverne kvalificeret, g ledelsen skal have særligt fkus på, at læreren har mulighed fr at leve p til flkesklelvens bestemmelser, jf. pkt. 1 g Ulempegdtgørelsen, weekendgdtgørelse, der udbetales, tillæg fr delt tjeneste g tillæg ved deltagelse i lejrskle udbetales efter afvikling ved førstkmmende lønudbetaling efter registrering. Ledelsen er frpligtet til løbende at være i dialg med medarbejderne m tilrettelæggelse, udførelse g priritering af arbejdet inden fr arbejdstiden. Der henvises til ntat m pgørelse af arbejdstiden, vedlagt sm bilag 1. Lærerne arbejder på en årsnrm. Det betyder, at arbejdstimetallet kan variere fra uge til uge, men at det tilstræbes at der er en rimelig jævn arbejdsbelastning hen ver året. I den frbindelse skal ledelse g lærere have pmærksmhed på at det sikres, at perider med høj arbejdsbelastning, f.eks. lejrskler, udlignes i andre perider af året. Ledelsen er frpligtet til løbende at være i dialg med medarbejderne m tilrettelæggelse, udførelse g priritering af arbejdet inden fr arbejdstiden. Den enkelte medarbejder tilbydes et værktøj til registrering af sin arbejdstid, sm, hvis ønsket, kan danne baggrund fr drøftelser med ledelsen m den præsterede tid. Udgangspunktet er tilliden til de gjrte registreringer, idet medarbejderen er frpligtet på i gd tid at advisere ledelsen, hvis medarbejderen vurderer, at den præsterede tid verstiger det frventede. Arbejdstiden pgøres ved skleårets afslutning. Der henvises til ntat m pgørelse af arbejdstiden, vedlagt sm bilag 1. Ledelsen er frpligtet til løbende at være i dialg med medarbejderne m tilrettelæggelse, udførelse g priritering af arbejdet inden fr arbejdstiden. Den fastlagte frberedelsestid kan sm udgangspunkt ikke anvendes til andre frmål. Er dette nødvendigt, skal ledelsen frhlde sig til, hvrdan læreren får mulighed fr at frberede undervisningen. Ulempegdtgørelsen, weekendgdtgørelse, der udbetales, tillæg fr delt tjeneste g tillæg ved deltagelse i lejrskle udbetales efter afvikling ved førstkmmende lønudbetaling efter registrering. TR s rlle g vilkår Der er en løbende dialg g samarbejde mellem skleledelsen g tillidsrepræsentanten m tilrettelæggelsen af lærernes arbejde, herunder væsentlige ændringer der måtte pstå.

9 Tillidsrepræsentanten skal i den frbindelse sikres den nødvendige ramme til at kunne udføre pgaven, der gså indbefatter løbende dialg med lærerne g med Frederiksberg Lærerfrening. Bilag 1 Opgørelse af arbejdstiden Opgørelse af arbejdstiden sker i henhld til 7 i Arbejdstidsregler fr undervisningsmrådet i kmmunerne. Læreren har ret til at have hele sin arbejdstid på sklen, men det er ikke et krav, idet Frederiksberg Kmmune på frhånd har givet medarbejderne en mulighed fr fleksibilitet, hvis det ønskes. Målet er at pgaven løses, hvr det er mest hensigtsmæssigt. Løsning af arbejdspgaver, der hensigtsmæssigt kan ske andre steder, aftales med skleledelsen. Medarbejderen er tilgængelig i sin fulde arbejdstid. Det er ledelsens pgave at definere, hvrnår medarbejderne knkret skal være tilstede på sklen. Typisk i frm af skemalagt tid, faste mødetidspunkter g evt. andre relevante tidspunkter. Læreren kan herefter selv tilrettelægge sin årsnrm i løbende dialg med ledelsen. Lærerne arbejder på en årsnrm. Det betyder, at arbejdstimetallet kan variere fra uge til uge, men at det tilstræbes at der er en rimelig jævn arbejdsbelastning hen ver året. I den frbindelse skal ledelse g lærere have pmærksmhed på at det sikres, at perider med høj arbejdsbelastning, f.eks. lejrskler, udlignes i andre perider af året. Ledelsen er frpligtet til løbende at være i dialg med medarbejderne m tilrettelæggelse, udførelse g priritering af arbejdet inden fr arbejdstiden. Den enkelte medarbejder tilbydes et værktøj til registrering af sin arbejdstid, sm, hvis ønsket, kan danne baggrund fr drøftelser med ledelsen m den præsterede tid. Udgangspunktet er tilliden til de gjrte registreringer, idet medarbejderen er frpligtet på i gd tid at advisere ledelsen, hvis medarbejderen vurderer, at den præsterede tid verstiger det frventede. Arbejdstiden pgøres ved skleårets afslutning. Opgaverne placeres så vidt muligt samlet.

10

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Silkeborgaftalen Silkeborg Lærerforening

Silkeborgaftalen Silkeborg Lærerforening Silkebrgaftalen Silkebrg Lærerfrening 7. marts 2016 1. Rammeaftale... 1 2. Ledelsesrllen... 2 3. Lærerrllen... 3 4. Skleårets planlægning... 3 5. Arbejdstid... 4 6. Eksempler på arbejdspgaver i tilstedeværelsestiden...

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3 NOTAT Flkesklerefrmen Arbejdsgruppe 3 Arbejdsgruppe 3 Sklens indhld g rganisering herunder ledelse Kmmissrium 1. Arbejdsgruppen skal kmme med knkrete frslag til rammerne fr rganisering af sklerne, der

Læs mere

Silkeborgaftalen Uddannelsesforbundet

Silkeborgaftalen Uddannelsesforbundet 7. marts 2016 1. Rammeaftale... 1 2. Ledelsesrllen... 2 3. Lærerrllen... 3 4. Skleårets planlægning... 3 5. Arbejdstid... 4 6. Eksempler på arbejdspgaver i tilstedeværelsestiden... 5 7. Opgaveversigt g

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Oplæg til sammenlægning af matrikel Vinderød og matrikel Enghave (nedlæggelse af matrikel Vinderød).

Oplæg til sammenlægning af matrikel Vinderød og matrikel Enghave (nedlæggelse af matrikel Vinderød). Oplæg til sammenlægning af matrikel Vinderød g matrikel Enghave (nedlæggelse af matrikel Vinderød). Vi har i Frederiksværk Skle fkus på at skabe den bedste skle fr alle elever, indenfr de rammer vi har.

Læs mere

Grundlagt 1781. Principper og handleplaner. Avedøre Skole. 16.april 2013. 2013-04-16 Principper og handleplaner samlede 1

Grundlagt 1781. Principper og handleplaner. Avedøre Skole. 16.april 2013. 2013-04-16 Principper og handleplaner samlede 1 Principper g handleplaner Avedøre Skle 16.april 2013 2013-04-16 Principper g handleplaner samlede 1 Indhld Underretning m elevernes udbytte af undervisningen... 3 Ordensregler... 4 Sklens budget... 5 Undervisningens

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3 Vedtaget af det lkale samarbejdsudvalg på SKT Plitik fr intrduktin af nye medarbejdere på SKT OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole Kmmunikatinsplitik Rungsted Skle 1 Frmål g visin Kmmunikatinsplitikken fr Rungsted Skle fastsætter en frmaliseret ramme, der sikrer fundamentet fr et gensidigt respektfuldt samarbejde både internt mellem

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune: Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Løgstør skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Malene Wennerlin Kntaktplysninger:

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 FOA Aalbrg den 18. juni 2014 Tjekliste Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 Indledning I det følgende gives der en tjekliste til, hvad man bør være pmærksm på, når der udarbejdes høringssvar til

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune:Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Overlade Skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Lene Juel Petersen Kntaktplysninger:

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

Førskoletilbud og rullende skolestart

Førskoletilbud og rullende skolestart Førskletilbud g rullende sklestart Evaluering af frsøgsprjekter 2010-2014 Tønder Kmmune Evalueringsrapprtens indhld 1. Indledning 2. Knklusiner 3. Anbefalinger 4. Frsøgsperidens længde, deltagere g prjekter

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen MUS... 2 Specielt fr lærere... 2

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen.

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen. Prblemstilling 1: Den prfessinelle lærerrlle Skal afdække lærerens mulighed fr den prfessinelle pgavevaretagelse under Lv409 g Flkesklerefrmen. Lærerautriteten hvrdan fasthldes den, når læreren ikke kan

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab Mange måder at lære på Et frskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kmmune g Universe Research Lab Resumé December 2009 Sønderbrg, Danmark 1 Universe Research Lab Alsin 2 DK - 6400 Sønderbrg Telefn

Læs mere

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling Inspiratinsntat nr. 7b til arbejdet i MED-Hvedudvalg 2.11.2009 Vejledning m retningslinje fr persnaleplitiske vilkår ved mstilling Anbefalinger Kravet m en prcedureretningslinje fr mstilling, herunder

Læs mere

Ny inklusionsfremmende ressourcemodel på specialundervisnings området i Hedensted Kommune

Ny inklusionsfremmende ressourcemodel på specialundervisnings området i Hedensted Kommune Læring i sklen Ny inklusinsfremmende ressurcemdel på specialundervisnings mrådet i Hedensted Kmmune Tfteskvvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 25.11.2015 Baggrund Fra skleåret 2011/12 indførte Hedensted

Læs mere

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010 Lerbjergsklen 25.03.10 Marts 2010 Kandidatlisten Vedrørende sklebestyrelsesvalget 2010 Hvem er du? Navn: Mette Dræby Alder: 37 år Børn på hvilke klassetrin Jeg har børn i 1. A, 3.A g 5. X Evt. erfaring

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium Bjerringbr Gymnasium august 2016. MUS kncept. MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen

Læs mere

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD]

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD] 2. Feb. 2014 Fra Områdebestyrelsen fr Område Syd, Daginstitutiner Til Skle- & Børneudvalget Att.: Frmand, Claus Larsen, clausl@rskilde.dk Dagtilbud, Velfærd Att.: Vicedirektør, Jakb Skriver, Jakbs@rskilde.dk,

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2014. Børnehuset Vigen. Frmål: I 2012 blev der udført pædaggisk tilsyn på samtlige kmmunale g private institutiner i Syddjurs kmmune. Sm resultat

Læs mere

Skolebestyrelsen Sammensætning og valg

Skolebestyrelsen Sammensætning og valg STYRELSESVEDTÆGT FOR FREDERIKSBERG KOMMUNES SKOLEVÆSEN Gdkendt af kmmunalbestyrelsen den 28. april 2014 Sklebestyrelsen Frældrevalgte rådgivende rganer ved den enkelte skle Lkale udvalg fr skleudvikling

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Evaluering af inklusionsindsatsen 2014

Evaluering af inklusionsindsatsen 2014 Evaluering af inklusinsindsatsen 2014 Indledning LTK har i flere år arbejdet med at sikre den bedst mulige inklusinsindsats med fkus på læring g trivsel. Det betyder at inklusinsindsatsen retter sig md,

Læs mere

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud?

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud? nr. 32 Er genpretningsaftalen er et frvarsel m nye måder at tænke tilskud? INDHOLD Genpretningsaftalen - finanslv 2011. Regeringens aftale med Danske Flkeparti indebærer en nedsættelse af tilskuddet til

Læs mere

4 Folkeskolen. Figur 4.2 PISA-score i matematik, 2012

4 Folkeskolen. Figur 4.2 PISA-score i matematik, 2012 4 Flkesklen Viden er en frudsætning fr frtsat udvikling g vækst i samfundet. Uddannelse øger den enkeltes deltagelse på arbejdsmarkedet, prduktivitet g livsindkmst. Fr samfundet bidrager uddannelse til

Læs mere

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark Odense d. 20/12-2010 Opfølgning på prjektet Ny afdeling Nye veje sm er afhldt fr midler bevilget fra pulje til Persnaleplitiske prjekter, Regin Syddanmark Klinisk Genetisk Afdeling, OUH har fået bevilget

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne-& Skoleforvaltningen 2013-2014

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne-& Skoleforvaltningen 2013-2014 Dialgbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kmmune. Aftale mellem Dagplejen g Børne-& Sklefrvaltningen 2013-2014 1. Frmål Frmålet med dialgbaseret aftalestyring i Vesthimmerlands Kmmune er: - at udvikle

Læs mere

Dragør Kommune Teknik og Miljø Side nr. 1

Dragør Kommune Teknik og Miljø Side nr. 1 Dragør Kmmune Teknik g Miljø Side nr. 1 Baggrund Børne-, Fritids,- g Kulturudvalget har på mødet den 5. marts 2014 bl.a. besluttet: at der med baggrund i knstitueringsaftalen, ikke gennemføres sprreduktin

Læs mere

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune Strategi fr udvikling af det talte g skrevne sprg hs børn g unge mellem 0 16 år i Rebild Kmmune 1 2 Indledning Med denne strategi ønsker Rebild Kmmune at understøtte g styrke den røde tråd i indsatsen

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Budgetnoter 2016-19. Thomas Boe:

Budgetnoter 2016-19. Thomas Boe: 1 Budgetnter 2016-19 Thmas Be: Hejlsminde Helhedsplan By- g Udviklingsdirektøren understøtter, inden fr det eksisterende budget, arbejdet med fndsansøgning mv. i frhld til realisering af helhedsplanen.

Læs mere

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune.

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune. Middelfart Musikskle En plitik m nærvær, langtidsfriskhed, interesse, msrg g fasthldelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kmmune. Indhldsfrtegnelse Baggrund/visin... 2 Generelt m plitikken... 3

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme kulturrammen.

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme kulturrammen. ØKONOMI OG PERSONALE Dat: 10. nvember 2015 Tlf. dir.: 7230 9520 E-mail: mes@balk.dk Kntakt: Mette Svindt Sagsid.: 00.30.14-G01-17-14 Ntat Bilagsntat vedrørende tredje budgetpfølgning fr budgetramme 40.38

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

It-plan for Valsgård Skole 2011

It-plan for Valsgård Skole 2011 It-plan fr Valsgård Skle 2011 1 Beskrivelse Grundlaget fr brug af IT i er beskrevet i Faghæfte 48. http://www.uvm.dk/~/media/publikatiner/2009/flke/faelles%20maal/filer/faghaefter/100503_it_g_ mediekmpetencer.ashx

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010 Mrsø Kmmune Frit valg på ældremrådet Gdkendelse af leverandører August 2010 Side 1 af 9 1. 1 Indledning 1.1. Baggrund Flketinget har den 29. maj 2002 indført frit leverandørvalg på ældremrådet. Hermed

Læs mere

Formålet med partnerskabet er at kvalificere og styrke: Rammerne for samarbejdet har udgangspunkt i følgende dokumenter:

Formålet med partnerskabet er at kvalificere og styrke: Rammerne for samarbejdet har udgangspunkt i følgende dokumenter: Partnerskabsaftale mellem kmmuner g Læreruddannelsen Aarhus Frmålet med partnerskabet er at kvalificere g styrke: At begge parter tager aktivt del i visinen m at udvikle dygtige, engagerede lærere i flkesklen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område September 2015 10-09-2015 SIDE 1 Oplæg Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde

Læs mere

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen)

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen) Infrmatin m Feldbrg Frie Børneunivers (frisklen) FOKUS PÅ DEN ENKELTE ELEV Børn er frskellige g kun ved at behandle dem frskelligt, giver vi dem lige muligheder. I Feldbrg Frie Børneunivers sørger vi fr

Læs mere

Spørgeskema til skolelederne Folkeskolereformen 2016

Spørgeskema til skolelederne Folkeskolereformen 2016 Masterskema Skleleder - 2016 Spørgeskema til sklelederne Flkesklerefrmen 2016 Tekst: Undersøgelse af Flkesklerefrmens betydning. Velkmmen til spørgeskemaet fr skleledere. Spørgsmålene mhandler dit ledelsesarbejde

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuipasdfghjklzxcvbnmqwerty uipasdfghjklzxcvbnmqwertyuipasd fghjklzxcvbnmqwertyuipasdfghjklzx cvbnmqwertyuipasdfghjklzxcvbnmq Dansk Flygtningehjælps strategiske samarbejde med virksmheder wertyuipasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Læs mere

På møde i KKR Sjælland d. 13.september blev følgende dimensionering besluttet:

På møde i KKR Sjælland d. 13.september blev følgende dimensionering besluttet: Ntat vedr. dimensinering fr PA elever i Næstved kmmune Ny trepartsaftale fra 2017. Parterne på det ffentlige arbejdsmarked har 31. august indgået aftale m antallet af praktikpladser på uddannelsen til

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Spørgeskema til skolelederne Folkeskolereformen 2015

Spørgeskema til skolelederne Folkeskolereformen 2015 Masterskema Skleleder - 2015 Spørgeskema til sklelederne Flkesklerefrmen 2015 Tekst: Undersøgelse af Flkesklerefrmens betydning. Velkmmen til spørgeskemaet fr skleledere. Spørgsmålene mhandler dit ledelsesarbejde

Læs mere

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed Ydelsesbeskrivelse Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Leverandør Frederikshavn Kmmune Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Sæbygårdvej 36-38 9300 Sæby Leder: Else Marie Kreutz Suschef: Charltte Abildgaard

Læs mere

Fælles forståelse af OK 15, bilag 1.1

Fælles forståelse af OK 15, bilag 1.1 Bornholms Lærerforening og Bornholms Regionskommune har på baggrund af overenskomstens bilag 1.1 drøftet punkterne 1 15 samt håndtering af 6. ferieuge og rammer for løsning af TR- og AMR-opgaver. Processen

Læs mere

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET.

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Gentfte Skle Gentfte Skle, 24.02.15. REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Til stede: Hanne S, Amalie, Mette, Susanne, Michelle, Asger, Hanne O, Mgens L, Mgens

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Finn Sonne Holm, konsulent i Center for Børn og Undervisning, Tingvej 7, 4690 Haslev, Tlf , mail

Finn Sonne Holm, konsulent i Center for Børn og Undervisning, Tingvej 7, 4690 Haslev, Tlf , mail Center fr Børn g Undervisning Dat: 20. juni 2017 TILSYNSERKLÆRING 2016/2017 Ntat udarbejdet af: Finn Snne Hlm Tilsynsførende / Knsulent i Center fr Børn g Undervisning HELDAGSSKOLEN LINDERSVOLD LINDERSVOLDVEJ

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Børnehuset Ådalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Børnehuset Ådalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt fr Børnehuset Ådalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere