17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden"

Transkript

1 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune

2 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere er til enhver tid underlagt: a) Gældende overenskomst og lovgivning på området med tilhørende bilag herunder bilag 1.1 til forhandlingsprotokol af 15. februar 2015 om forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster mellem KL og LC b) Gældende arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne c) Beslutninger vedtaget af Byrådet i Favrskov Kommune med betydning for arbejdstidens tilrettelæggelse, herunder ledelsesbeslutninger taget som følge af delegering af kompetence samt skolestyrelsesvedtægtens bestemmelser d) Værdigrundlaget for arbejdet på folkeskolerne i Favrskov Kommune e) Beskrivelsen af målsætningerne for samt udviklingsplanen for teamsamarbejdet i Favrskov Kommune f) Implementeringsnotatet Læring, trivsel og samarbejde folkeskolereformen i Favrskov Kommune samt lederens ret og pligt til at lede og fordele arbejdet er efterfølgende udtryk for en fælles forståelse omkring arbejdets tilrettelæggelse g) Ledelsesretten udøves i overensstemmelse med bestemmelserne i de kollektive overenskomster, og i samarbejde med de ansatte og deres tillidsrepræsentanter i henhold til de til enhver tid gældende aftaler om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg og de til enhver tid gældende aftaler om medindflydelse og medbestemmelse Det er et fælles mål at skabe størst mulig kvalitet i undervisningen, understøtte et godt arbejdsmiljø og styrke den sociale kapital. 2. Information Med henblik på at fremme en forudsigelig, fleksibel og effektiv tilrettelæggelse af arbejdet stiller skolens ledelse, følgende informationer til rådighed for medarbejdernes opgaveplanlægning: a) Timefordelingsplan b) Fagfordelingsplan for undervisning c) Skolens samlede aktivitetskalender, der beskriver alle kendte aktiviteter, som disse kan fremstilles forud for skoleåret d) Grundskema e) Medarbejdernes ferieplan. Ferien placeres i skoleåret 2015/16 i ugerne, 27, 28, 29 og 30. Vinterferien placeres i uge 7 i det efterfølgende kalenderår f) Lønaftaler for overenskomstansatte og medarbejdere med personlig ordning (afventer evt. aftale)

3 3. Arbejdstidsnorm Der anvendes en fast nettoarbejdstidsnorm på 1680 timer årligt for fuldtidsansatte, der ikke har fradrag i arbejdstiden. 4. Arbejdstid Nettoarbejdstiden for en fuldtidsansat lærer og børnehaveklasseleder afvikles på 42 uger svarende til 210 arbejdsdage, med gennemsnitligt 40 timer pr. uge. I alt en nettoarbejdstid på 1680 timer årligt. Placeringen af - og anvendelse af de 10 arbejdsdage, hvor der ikke er elever på skolen, drøftes i LMU med henblik på at fastsætte retningslinjer herfor. Placeringen af de 10 dage fremgår af opgaveoversigten. Dette sker dog under iagttagelse af bl.a. fælles kommunale initiativer som f.eks. kompetenceløftprojekter. For medarbejdere med forholdsmæssigt reduceret nettotimetal gælder, at arbejdstiden tilrettelægges på en sådan måde, at skolernes behov for samarbejde tilgodeses 5. Arbejdssted 35 timer af medarbejderens gennemsnitlige ugentlige arbejdstid på 40 timer planlægges som udgangspunkt til at foregå på skolen. Opgaverne placeres så vidt muligt samlet fortrinsvis pa hverdage i tidsrummet kl Eksempelvis kan morgenåbning i SFO, ekskursioner, lejrskoler, skolearrangementer, videreuddannelse mv. være undtaget. Generelle og længerevarende afvigelser fra dette udgangspunkt, betinget af skolens samarbejdsstruktur eller lokale kultur i øvrigt, drøftes og aftales i det lokale MED udvalg. De resterende 5 timer af medarbejderens gennemsnitlige ugentlige arbejdstid kan planlægges udført andet sted af den enkelte medarbejder. Uanset arbejdssted opgøres arbejdstiden samlet jf. afsnit jf. lov 409, bilag 2.1, paragraf 7 om arbejdstidens opgørelse. 6. Opgaveoversigt Ved opgavefordelingen og ved udarbejdelsen af opgaveoversigten er det ledelsens ansvar at sikre, at lærerne har reelle muligheder for at leve op til folkeskolens bestemmelser - herunder 13 stk. 2 og 3 samt 18. Der udarbejdes en opgaveoversigt til hver lærer eller børnehaveklasseleder gældende for skoleåret. Principperne for arbejdets fordeling mellem medarbejderne har udgangspunkt i værdierne for social kapital. Opgaveoversigten udarbejdes på baggrund af en personlig dialog mellem ledelse og medarbejder, hvor der blandt andet afstemmes forventninger omkring den angivne opgaveportefølje, den samlede opgavevaretagelse og den til rådighed værende nettoarbejdstid med henblik på at levere undervisning af høj kvalitet. I dialogen om opgaveporteføljen indgår flg. elementer:

4 a) Den samlede opgavevaretagelse b) Lærerenes forudsætninger for at varetage opgaverne c) Erfaringer med faget herunder uddannelse og efteruddannelse i faget d) Det forventede tidsforbrug til den samlede forberedelsesopgave afstemmes e) Elevsammensætningen herunder opgaver i forhold til elever med særlige behov f) Klassens størrelse, tolærerordninger mv. g) Stort fagligt spænd h) Samarbejde med team, andre fagprofessionelle f.eks. PPR og aktører i den a bne skole, forældre, mv. i) Efter- og videreuddannelse. Ved fælles kommunale initiativer fastlægges rammerne centralt j) Det forventede tidsforbrug til andre opgaver afstemmes k) Det forventede tidsforbrug til prøveafvikling, lejrskole mv. afstemmes Opgaveoversigten drøftes løbende mellem medarbejder og leder, så der opretholdes balance mellem opgaveportefølje og den afsatte ressource. Opgaveoversigten udleveres i god tid før skoleårets påbegyndelse som udgangspunkt før sommerferiens start. Opgaveoversigten indeholder som minimum: a) En angivelse af den enkelte medarbejders brutto- og nettoarbejdstidstid b) En angivelse af den samlede opgaveportefølje for den enkelte medarbejder c) Den samlede undervisningsopgave for den enkelte medarbejder under hensyntagen til den enkeltes beskæftigelsesgrad Der er med opgaveoversigten ikke givet bindende tilsagn til medarbejderen om, hvilke opgaver den pågældende skal løse i skoleåret. Opgaveoversigten kan således revideres af skolens ledelse efter dialog med medarbejderen. 7 Arbejdstidens tilrettelæggelse Da arbejdstidens tilrettelæggelse og retningslinjer herfor er et fælles anliggende, drøftes dette mellem parterne på skolerne jf. MED-aftalens bestemmelser herunder TR-rollen. I drøftelserne indgår følgende emner: a) Hvordan sikres det bedst, at planlægningen giver sammenhængende og effektiv tid til både teamenes og den personlige forberedelse? b) Hvordan tilgodeses behov for såvel langsigtet som kortsigtet planlægning? c) Hvordan sikres det bedst, at de aftalte muligheder for forberedelse og planlægning opretholdes i forbindelse med den daglige drift? Ovenstående respekterer, at skolernes traditioner og kulturer er forskellige og løsninger skal forankres lokalt. Som eksempel kan nævnes, at en række skoler skemalægger forberedelsestiden.

5 8. Arbejdstidens opgørelse Arbejdstiden opgøres løbende og samlet ved normperiodens afslutning, jf. lov 409, bilag 2.1, paragraf 7. For at skabe overblik og skabe større sikkerhed for opgørelsen af arbejdstiden skal ledelsen løbende være opmærksom på lærerens/børnehaveklasselederens præsterede arbejdstid. Det kan ske ved, at læreren/børnehaveklasselederen ved udgangen af en måned har mulighed for at få en opgørelse af den præsterede tid. Arbejdsgiveren stiller derfor et værktøj til registrering af arbejdstiden til rådighed for medarbejderne. For ansatte, der registrerer arbejdstiden, indgår denne registrering i de løbende drøftelser mellem medarbejder og leder omkring balancen mellem den samlede opgavevaretagelse og den til rådighed værende nettoarbejdstid. Den udleverede opgaveoversigt indeholder medarbejderens fulde arbejdstid. På baggrund af den præsterede arbejdstid drøfter skoleledelsen eventuelle justeringer af opgaver/prioriteringer med den enkelte lærer. Ændringer i opgaveoversigten, der forventes at få konsekvenser for medarbejderens samlede arbejdstid, drøftes mellem lederen og medarbejderen, jf. lov 409, bilag 2.1, 5, stk. 2. Eventuelt pålagt overarbejde afspadseres som udgangspunkt i det efterfølgende skoleår jf. lov 409, bilag 2.1, paragraf ferieuge kan enten afholdes eller udbetales. Principper og muligheder for at afholde hele eller dele af 6. ferieuge på arbejdsdage drøftes med medarbejderne på den enkelte skole i henhold til ferieaftalen. 9. Evaluering mv. Den fælles forståelse drøftes løbende, og i øvrigt hvis en af parterne ønsker det, med henblik på udvikling og justering. I løbet af et skoleår afholder kredsstyrelsen, skolernes TR, skoleledelserne samt repræsentanter fra Børn og Skole 2 3 dialogmøder med henblik på at følge udviklingen på området. Med udgangspunkt i nærværende fælles forståelse drøftes det, om rammen understøtter ønsket om at levere størst mulig kvalitet i undervisningen, et godt arbejdsmiljø og styrkelse af den sociale kapital på arbejdspladserne. Der lægges samtidigt op til videndeling mellem skolerne og eventuel initiering af fælles kommunale initiativer. Med den fælles forståelse er der skabt et godt grundlag for driften af folkeskolernes virksomhed. Ligeledes en anerkendelse af, at fælles dialog i en forandringsproces er nødvendig. Denne fælles forståelse for: Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune anvendes i forbindelse med planlægningen af skoleåret 2015/16 og efterfølgende skoleår. Favrskov Lærerforening Favrskov Kommune

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005 KL Lærernes Centralorganisation 50.32A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.32A Side 2 Indledende bemærkninger...

Læs mere

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger Januar-februar 2014 Dagens program Informationsmøde om nye 1) Gennemgang af de nye 2) Videoklip fra skoler i Randers og Vejle Kommune 3) Øvrige emner - Overenskomstens

Læs mere

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING Hermed oversigt over forhold, som du anbefales at være opmærksom på i forhold til afslutning af dette skoleår og planlægning af kommende skoleår. Arbejdstiden i forhold

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære af 9. august 2011 Perst.nr. 035-11 PKAT 0223, 0230, 0237, 0241 J.nr. 10-330-90 Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere

Nye regler for gymnasielærere Vejledning om Nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Juli 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Udgivet juli 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen Publikationen

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling FSL/28.11.2013 Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling 1. august 2014 træder der nye arbejdstidsregler i kraft som følge af lovindgrebet. Reglerne

Læs mere

Lokalaftale om arbejdstid og løn på almenskoler

Lokalaftale om arbejdstid og løn på almenskoler Lokalaftale om arbejdstid og løn på almenskoler Lærere, børnehaveklasseledere og skolekonsulenter uden ledelsesbeføjelser Ballerup Kommune & Ballerup Lærerforening 2013/2014 1 Indledning Målet med aftalen

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område

Forslag. Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område Til lovforslag nr. L 215 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. april 2013 Forslag til Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008 Cirkulære af 3. december 2008 Perst. nr. 072-08 PKAT nr. J.nr. 07-331-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 Overenskomst Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere Lilleskolerne Private Gymnasier og Studenterkurser

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere