Førskoletilbud og rullende skolestart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Førskoletilbud og rullende skolestart"

Transkript

1 Førskletilbud g rullende sklestart Evaluering af frsøgsprjekter Tønder Kmmune

2 Evalueringsrapprtens indhld 1. Indledning 2. Knklusiner 3. Anbefalinger 4. Frsøgsperidens længde, deltagere g prjekter 5. Udsat sklestart 6. Inkluderende læringsmiljøer g rullende sklestart 7. Øknmi 8. Gennemgang af prjektets mdeller fr førskletilbud g rullende sklestart

3 Indledning Skleplitikken fra i Tønder Kmmune havde blandt andet følgende indsatsmråde: Overgang fra dagtilbud til skle skal sættes i fkus, g der skal være gennemført frsøg med førskletilbud g rullende sklestart, sm baggrund fr beslutning m eventuel indførelse af rdninger generelt eller lkalt. Førskletilbud betyder, at der samarbejdes mellem børnehave g skle m, at barnet er gjrt kendt med sklens bygninger, vksne g nye kammerater, inden sklestarten påbegyndes i børnehaveklassen. Rullende sklestart betyder, at børnehaveklasseelever kan påbegynde sklen på frskellige tidspunkter af året g at der arbejdes i aldersintegrerede klasser, der sikrer den enkeltes integrering i sklekultur g traditiner sammen med jævnaldrende g lidt ældre kammerater. Evalueringen gennemføres i efteråret 2014, så erfaringerne kan inddrages i udarbejdelse g gdkendelse af en ny dagtilbuds- g skleplitik i fråret Knklusiner: - Der er afviklet frsøg med førskletilbud i Tønder g Skærbæk g frsøg med rullende sklestart i Løgumklster - Tønder Kmmune har generelt et lavt antal børn, der får udsat sklestart, set i frhld til landsgennemsnittet - Få børn ved Løgumklster Distriktsskle (5,56% i 2014/2015) g Skærbæk Distriktsskle (1,4% i 2014/2015) får udsat sklestart. - Frældre udtrykker generel tilfredshed med tiltag, der letter vergangen mellem dagtilbud g skle uanset m der er tale m førskletilbud eller rullende sklestart. Frældre er skeptiske i frhld til rullende sklestart, før de har plevet det. - Evalueringsmaterialet er fr lille til at knstatere en direkte sammenhæng mellem lave eksklusinstal g rullende sklestart. Distriktssklelederen i Løgumklster redegør fr erfaringerne med, at rullende sklestart giver bedre muligheder fr at inkludere børn med særlige behv. - Rullende sklestart har generelt medført en merudgift fr de børn, der ruller ind i sklen efter d. 1. august. - 1 års udsat sklestart frøger den samlede udgift fr barnets dagtilbuds- g skletid med kr. nett Anbefalinger 1. Der træffes beslutning m at gøre førskletilbud/rullende sklestart til en permanent rdning i alle skledistrikter/mråder i Tønder Kmmune. De afviklede frsøg vidner alle m psitiv effekt fr børnenes sklestart, da børnenes kendskab til sklen, dens bygninger g persnalet skaber tryghed g psitive frventninger fr børnene. Kmmunale beslutninger m permanente førskletilbud/rullende sklestart vil støtte grundideen m, at dagtilbud g skle skal udgøre en samlet helhed i barnets liv. 2. Rullende sklestart med elevptag ver hele året g aldersintegrerede klasser bliver den gennemgående mdel i Tønder Kmmune. Mdellen indehlder muligheder fr at imødekmme det enkelte barns særlige kmpetencer g etablere inkluderende læringsmiljøer på tværs af aldersgrupper i hele indsklingen. Desuden understøtter m-

4 dellen en styrket vergang fra dagtilbud til skle fr såvel barn, sm frældre g persnale, dersm mdellen indehlder rganiserede g målrettede frbesøg, faste verleveringsstrukturer g velkmstmøder. 3. Elevptag frdelt ver hele året g aldersintegrerede klasser gøres til grundpillerne i den rullende sklestart i hele kmmunen. Det vil sikre en ensartethed i det samlede sklevæsen g give muligheder fr lkale variatiner under hensyntagen til kulturfrskelle g samarbejdsmuligheder mellem dagtilbud g skle. Frsøgsperidens længde, deltagere g prjekter Frsøgsperidens længde: 2009/2010 g frem til udgangen 2014/2015. Frsøgsperidens deltagere: Hlmesklen, Løgumklster Kmmuneskle, Skærbæk Kmmuneskle, Markledets Børnehave, Den danske Børnehave, Østre Børnehave, Regnbuen, Spiren g Bedsted Børnecenter melder sig til at indgå i frsøg med førskletilbud g rullende sklestart. Efter ændret sklestruktur i 2011 kmmer løbende flere institutiner g filialskler med i frsøgene. Frsøgsperidens prjekter Skleåret 2009/2010: En udviklingsprces mellem deltagende skler, daginstitutiner g frvaltning afvikles. Fkus er på udvikling af mdeller, der passer til lkale muligheder g ideer. Skleåret 2010/2011: 4 frsøg iværksættes: Hlmesklen g Østre Børnehave samarbejder m tidlig SFO-start. Der frsøges med ptag 2 gange årligt i børnehaveklassen, i praksis kmmer dette aldrig i spil Løgumklster Kmmuneskle, Markledets Børnehave g Den danske børnehave laver rullende sklestart med elevptag 4 gange årligt g aldersintegreret undervisning i klasse Skærbæk Kmmuneskle, Spiren g Regnbuen laver brbygning mellem børnehaverne g SFO Bedsted Børnecenter laver aldersintegreret undervisning i klasse med elevptag hver måned Skleåret 2011/2012: Ny sklestruktur pr. 1/ i kmmunen Distrikt Tønder: Tønder Grundskle g Østre Børnehave afprøver flexuger mellem elever i 0.-2.klasse. Tidlig SFOstart fasthldes. Distrikt Løgumklster: Distriktssklen, Markledets Børnehave g Den danske Børnehave frtsætter samarbejdet. Distriktet påbegynder udvikling af rullende sklestart i Bredebr g Øster Højst sammen med daginstitutinerne i lkalmråderne Distrikt Skærbæk: Distriktssklen g mråde Skærbæk frsætter brbygning mellem børnehaverne g SFO Bedsted Børnecenter lukkes i frbindelse med den nye sklestruktur. Frsøget med rullende sklestart stpper.

5 Skleåret 2012/2013: Skleåret 2013/2014: Distrikt Tønder: Tønder Grundskle g Østre Børnehave har frtsat tidlig SFO-start. Der er samarbejde mellem 0.g 1. klasse i perider af skleåret. Ingen rullende elevptag. Filial Møgeltønder g Møgeltønder Børnehus har brbygning, hvr børnene/eleverne besøger hinanden ingen rullende elevptag. Filial Digesklen, Højer Danske Børnehave g Børnegården Sønder Sejerslev har samarbejde m vergangen mellem børnehave g skle. Ingen rullende elevptag. Distrikt Løgumklster: Distriktssklen, Markledets Børnehave g Den danske børnehave frtsætter samarbejdet med aldersintegreret undervisning i klasse g elevptag 4 gange årligt. Rullende sklestart på samme måde sm i Løgumklster igangsættes i Bredebr g Øster Højst i samarbejde med lkale daginstitutiner. Distrikt Skærbæk: Distriktssklen g Område Skærbæk frtsætter brbygning mellem børnehaverne g SFO Distrikt Tønder: Tønder Grundskle g Østre Børnehave har frtsat tidlig SFO-start. Der er samarbejde mellem 0.g 1. klasse i perider af skleåret. Ingen rullende elevptag. Filial Møgeltønder g Møgeltønder Børnehus har brbygning, hvr børnene/eleverne besøger hinanden ingen rullende elevptag. Filial Digesklen, Højer Danske Børnehave g Børnegården Sønder Sejerslev har samarbejde m vergangen mellem børnehave g skle. Ingen rullende elevptag. Distrikt Løgumklster: Distriktssklen, Markledets Børnehave g Den danske børnehave frtsætter samarbejdet med aldersintegreret undervisning i klasse g elevptag 4 gange årligt. Rullende sklestart på samme måde sm i Løgumklster frtsætte i Bredebr g Øster Højst i samarbejde med lkale daginstitutiner. Distrikt Skærbæk: Distriktssklen g Område Skærbæk frtsætter brbygning mellem børnehaverne g SFO Tftlund Distriktsskle g Område Tftlund har ikke været en del af frsøgsperiden. Skle g dagtilbud i Tftlund har udviklet på samarbejdet under titlen Den røde tråd. Erfaringerne fra det samarbejde indgår ikke i denne evaluering. Udsat sklestart Et fald i antallet af elever, der får udsat sklestart har været et af parametrene i frbindelse med frsøgene m førskletilbud g rullende sklestart. Udsat sklestart påvirker dels det enkelte barn g dels den samlede øknmi. Når et barn får udsat sklestart, har det ikke muligheder fr at følge alderssvarende kammerater fra dagtilbud til skle. Traditinelt har udsat sklestart medført, at et barn skal vente 12 måneder med at begynde i skle. Set fra et udviklingsperspektiv er 12 måneder lang tid fr et barn, der er 5-6 år, g der kan med rullende sklestart skabes muligheder fr, at et barn ikke behøver vente et helt år med at følge sine kammerater i skle.

6 Set fra et øknmisk perspektiv vil ethvert barn, der får udsat sklestart, medfører en øget kmmunal udgift svarende til 1 år i en daginstitutin i alt kr. Oversigten herunder viser antallet af samtlige børn, der har fået udsat sklestart fra 2010/2011 til 2014/2015. Læsevejledning til versigten: Tønder, skleåret 2010/2011: 93 elever kan påbegynde skle august 2010, 14 har fået udsat sklestart i alt 19,2 %. Blandt de 93 elever indgår elever fra såvel friskle sm flkeskle. Oversigt trukket i Tabulex d. 10. ktber /2011 valgte 2 af de 5 med udsat sklestart i Agerskv en friskle. 2011/2012 valgte 1 af de 13 med udsat sklestart i Tønder en friskle 2012/2013 valgte 1 af de 10 med udsat sklestart i Tønder en friskle, mens 2 af de 4 i Agerskv valgte friskle. 2013/2014 valgte 4 af de 11 med udsat sklestart i Tønder en friskle 2014/2015 frdelingen kendes først ved kmmende skleårs start Generelt viser versigten, at et meget lille antal børn får udsat sklestart i Tønder Kmmune. Seneste tal på landsplan er fra 2011/2012, her fik 9 % udsat sklestart. Løgumklster ligger lavt i antallet af udsat sklestart i betragtning af, at det er kmmunens næststørste skledistrikt ift antal elever. Tftlund ligger frhldsvis højt, når sklen er den tredje største i kmmunen. Det er sklelederens pfattelse i Løgumklster, at den rullende sklestart i høj grad gør det muligt at tage højde fr, hvrnår det enkelte barn er klar til at påbegynde sin sklegang g at det dermed har psitiv betydning fr antallet af børn, der får udsat sklestart. Distrikt Tftlund har ikke indgået i frsøgene med førskletilbud g rullende sklestart. Prcentmæssigt ligger Tftlund højere end Løgumklster g Skærbæk. Hvrvidt der er en direkte sammenhæng mellem, at distriktet ikke har indgået i frsøgene g antallet af børn med udsat sklestart er svært at knkludere. Knklusin: Antallet af børn med udsat sklestart er generelt lavt i kmmunen. Tallet har været faldende de første 4 år af frsøgsperiden. Hvrvidt der kan knstateres en direkte sammenhæng er svært at knkludere. Rullende sklestart gør det muligt at lade barnet begynde i skle på det tidspunkt, der er helt rigtig fr det enkelte barn. Inkluderende læringsmiljøer, førskletilbud g rullende sklestart Efter etableringen af frsøg med førskletilbud g rullende sklestart er udviklingen af inkluderende læringsmiljøer gså blevet en del af skledagsrdenen. Fra Tønder Distriktsskle frtælles det, at arbejdet med tidlig SFO-start har lettet vergangen mellem dagtilbud g skle fr ngle børn med særlige behv. Det har fx haft psitiv be-

7 tydning, at børnene på frhånd kendte SFO en g dens vksne. Kendskabet til børnene fra tidlig SFO-start haft betydning i klassedannelsen. Endelig har samarbejdet mellem SFO-persnale g daginstitutinspersnale haft psitiv indflydelse på verleveringsarbejdet mellem børnehave g SFO. Løgumklster Distriktsskle redegør fr, at de med den rullende sklestart g de aldersintegrerede klasser plever at være i stand til at etablere læringsmiljøer, der i høj grad er inkluderende. Kmbinatinen af, at det enkelte barn kan påbegynde sin sklegang, når barnet selv er klar til det g undervisning i henhldsvis aldersintegrerede klasser, mindre grupper g stamhld, gør det muligt i ganske høj grad at tilrettelægge dagligdagen, så det enkelte barn får de bedste muligheder fr at udvikle sig persnligt, fagligt g scialt. Det er ikke muligt at lave præcis den kbling, at rullende sklestart g aldersintegrerede klasser er grunden til, at Løgumklster Distriktsskle generelt har str succes med at etablere inkluderende læringsmiljøer g har lave eksklusinstal. Det er imidlertid sklens egen pfattelse, at de inkluderende læringsmiljøer, der etableres via rullede sklestart g aldersintegrerede klasser, er af afgørende betydning fr eksklusinstallene. Knklusin: Sklernes erfaringer viser, at tæt samarbejde mellem daginstitutiner g skle har psitiv betydning fr det enkelte barns sklegang. Aldersintegrerede klasser g rullende sklestart rummer mange muligheder fr at tilrettelægge sklestarten g det faglige arbejde med megen fkus på det enkelte barns muligheder. Evalueringsmaterialet er ikke grundigt g bredt nk til at knkludere, at rullende sklestart g aldersintegrerede klasser er en afgørende i frhld til inklusinspgaven. Øknmi Frsøgene har øknmisk været delt i 2. Førskletilbud, hvr børnehavebørn har besøgt sklerne, har medført en transprtudgift betalt af frvaltningen på ca årligt i frsøgsperiden. Frsøg med rullende sklestart er øknmisk rganiseret via af dagtilbuddets vippenrmering samt den nrmale elevtildeling pr elev. Rullende sklestart har generelt medført en merudgift fr de børn, der ruller ind i sklen efter d. 1. august. Børn, der får udsat sklestart i et helt skleår medfører en nettudgift til børnehaven på kr. Nettudgiften skyldes, at barnet phlder sig 1 år længere end nrmalt i børnehaven, mens skletiden ikke frkrtes tilsvarende. Den samlede kmmunale udgift fr barnets børnehave- g skletid frøges dermed med kr nett. Gennemgang af prjektets mdeller fr førskletilbud g rullende sklestart Førskletilbud Skærbæk- Brbygning mellem dagtilbud g skle: Mdel g mål: I fråret er børnehavebørn fra hele Område Skærbæk på sklen hver nsdag frmiddag i 3-4 timer, hvr børnene gøres kendte med hinanden, sklens fysiske rammer g vksne i såvel SFO sm børnehaveklassen. Deltagende persnale: Persnale fra børnehaverne g pædagger g lærere fra sklen deltager alle i planlægning g afvikling af brbygningen.

8 Frældrereaktinerne: Daginstitutiner g skle har ikke indhentet frældrereaktiner på erfaringer med brbygningen. Tønder tidlig SFO-start Mdel g mål: I april g maj besøger børnehavebørnene SFO en 8 gange a 3 timer. Overrdnet mål fr besøgene er at få den bedste vergang fra daginstitutin til skle/sf. De første 6 besøg indgår børnene i skiftende børnegrupper. De sidste 2 besøg afvikles i de nydannede klasser. Deltagende persnale: Persnale SF0 planlægger indhldet i besøgene. Under besøgene deltager persnale fra SFO en g daginstitutinerne. Børnehaveklasselederen kmmer på besøg 1 gang i løbet af børnehavebørnenes 8 besøgsgange. Samarbejdet har medført større kendskab til hinandens arbejdsmråder, til børnene g til det fælles pædaggiske felt. Frældrereaktiner: Generelt psitive frældrereaktiner. Flere frældre har ønsket at der gså laves besøg i børnehaveklassen, så der kmmer fkus på sklestart generelt g ikke alene på SFO-start. Flere frældre har udtrykt, at den tidlige SFO-start er med til at skærpe frventninger til sklestarten g skabe tryghed fr de sklestartende børn. Rullende sklestart Tønder rullende sklestart: Mdel g mål: Udgangspunktet var elevptag 2 gange årligt g fleks-bånd på tværs af klasserne i indsklingen. Elevptag 2 gange årligt km aldrig i gang. Den del af mdellen har ikke været i anvendelse i frsøgsperidens løbetid. Der har ikke været praktiseret rullende sklestart eller aldersintegrerede klasser. Der har været peridevis samarbejde på tværs af årgange i indsklingen i fleks-bånd. Samarbejdet på tværs af årgangene er blevet gradvist mindre, da det pleves, at det inden fr egne årgange er muligt at lave differentieret samarbejde, der favner alle børn. Deltagende persnale: Indsklingens lærere g børnehaveklasseledere har deltaget. Der har ikke deltaget persnale fra daginstitutiner: Frældrereaktiner: Der er ikke afleveret frældrereaktiner på arbejdet i fleks-bånd. På baggrund af definitinen på rullende sklestart kan det knkluderes, at der i Tønder ikke har været afviklet frsøg med rullende sklestart. Løgumklster Mdel g mål: Der rulles ind i sklen 4 gange årligt. Eleverne går i aldersintegrerede klasser med elever fra 0.-2.klasse. Skledagen er frdelt mellem basisgrupper g øvrige hld. Mdellen er justeret løbende henver frsøgsperiden. Sm følge af sklerefrmen arbejdes der ikke længere med basisgrupper. Målet med den rullende sklestart er at mdtage børnene, når de er skleparate g at tilbyde en sklestart, hvr der er mere tid til g pmærksmhed mkring det nystartede barn. Målet med de aldersintegrerede klasser er at sætte fkus på den enkelte elevs ptimale muligheder fr at lære g udvikle sig, at sikre målrettet undervisningsdifferentiering g at skabe et trygt læringsmiljø. Deltagende persnale: I den rullende sklestart indgår persnale fra børnehave, SFO g skle. I den aldersintegrerede undervisning indgår sklens lærere g pædagger. Frældrereaktiner: Den rullende sklestart frløber ved alle 4 årlige elevptag efter en fast besøgs- g mødestruktur fr såvel barn sm frældre. Sklens persnale besøger barnet i bør-

9 nehaven, barnet besøger SFO g skle, barnets kmmende lærer besøger igen børnehaven med fkus på verlevering g endelig afvikles velkmstmøde med frældrene. Frældrereaktinerne falder generelt i 2 dele, alt efter hvr langt det enkelte barn er i prcessen. Når barnet skal rulles ind i sklen, mødes dette med en vis skepsis, frdi det er ukendt g kan virke uverskueligt fr frældrene, at deres barn ikke påbegynder sklestart i august, sm man traditinelt kender det. Når barnet er begyndt i skle, er frældrene meget psitive, frdi de har plevet, at netp den rullende sklestart gør den enkeltes sklestart til nget helt særligt.

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD]

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD] 2. Feb. 2014 Fra Områdebestyrelsen fr Område Syd, Daginstitutiner Til Skle- & Børneudvalget Att.: Frmand, Claus Larsen, clausl@rskilde.dk Dagtilbud, Velfærd Att.: Vicedirektør, Jakb Skriver, Jakbs@rskilde.dk,

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune SKOLE DAGTILBUDSAFDELINGEN September 2012 Trvet 3, 8500 Grenaa tlf. 89591000 Visitatin g revisitatin på sklemrådet i Nrddjurs Kmmune 1 Visitatinens frmål Visitatinen i Nrddjurs kmmune har til frmål at

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2014. Børnehuset Vigen. Frmål: I 2012 blev der udført pædaggisk tilsyn på samtlige kmmunale g private institutiner i Syddjurs kmmune. Sm resultat

Læs mere

Ny inklusionsfremmende ressourcemodel på specialundervisnings området i Hedensted Kommune

Ny inklusionsfremmende ressourcemodel på specialundervisnings området i Hedensted Kommune Læring i sklen Ny inklusinsfremmende ressurcemdel på specialundervisnings mrådet i Hedensted Kmmune Tfteskvvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 25.11.2015 Baggrund Fra skleåret 2011/12 indførte Hedensted

Læs mere

Samarbejdsaftale 2017

Samarbejdsaftale 2017 Ballerup Kmmune Måløvhøj Distrikt Samarbejdsaftale 2017 Dagtilbud g skle Samarbejdsaftale Måløvhøj distrikt 2017 Vi har inddelt vres samarbejdsaftale i følgende tre hvedverskrifter, sm vi mener, danner

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010 Lerbjergsklen 25.03.10 Marts 2010 Kandidatlisten Vedrørende sklebestyrelsesvalget 2010 Hvem er du? Navn: Mette Dræby Alder: 37 år Børn på hvilke klassetrin Jeg har børn i 1. A, 3.A g 5. X Evt. erfaring

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Budget og Økonomi. Ledelsen (se bilag)

Budget og Økonomi. Ledelsen (se bilag) Slvang skle g FFO På baggrund af kmmunalbestyrelsens vedtagne principper vedr. FFO, er følgende ramme udgangspunkt fr etableringen af FFO i distrikt Slvang. Budget g Øknmi FFO budgettet udgør en del af

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

Grundlagt 1781. Principper og handleplaner. Avedøre Skole. 16.april 2013. 2013-04-16 Principper og handleplaner samlede 1

Grundlagt 1781. Principper og handleplaner. Avedøre Skole. 16.april 2013. 2013-04-16 Principper og handleplaner samlede 1 Principper g handleplaner Avedøre Skle 16.april 2013 2013-04-16 Principper g handleplaner samlede 1 Indhld Underretning m elevernes udbytte af undervisningen... 3 Ordensregler... 4 Sklens budget... 5 Undervisningens

Læs mere

1. Baggrund. Indhold. Indførelse af Tidlig SFO sker med forventningen om:

1. Baggrund. Indhold. Indførelse af Tidlig SFO sker med forventningen om: NOTAT Supplerende høringsmateriale budget 2017 Tidlig SFO Haderslev Kmmune Børn g Kulturservice Gåskærgade 26 6100 Haderslev www.haderslev.dk Indhld 1. Baggrund 2. Pædaggisk indhld a. Skleudsættelse b.

Læs mere

Budgetnoter 2016-19. Thomas Boe:

Budgetnoter 2016-19. Thomas Boe: 1 Budgetnter 2016-19 Thmas Be: Hejlsminde Helhedsplan By- g Udviklingsdirektøren understøtter, inden fr det eksisterende budget, arbejdet med fndsansøgning mv. i frhld til realisering af helhedsplanen.

Læs mere

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune Strategi fr udvikling af det talte g skrevne sprg hs børn g unge mellem 0 16 år i Rebild Kmmune 1 2 Indledning Med denne strategi ønsker Rebild Kmmune at understøtte g styrke den røde tråd i indsatsen

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 6. oktober 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 6. oktober 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Møded: 6. ktber 2015 Mødelkale: Lkale 121, Tønder Starttidspunkt fr møde: 09:00 Fraværende: 6. ktber 2015 Indhldsfrtegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsrdenspunkter 1 Sager til rientering 3 2 Henvendelse

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3 NOTAT Flkesklerefrmen Arbejdsgruppe 3 Arbejdsgruppe 3 Sklens indhld g rganisering herunder ledelse Kmmissrium 1. Arbejdsgruppen skal kmme med knkrete frslag til rammerne fr rganisering af sklerne, der

Læs mere

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015 Med resultater indskrevet Aftale mellem Støvring Gymnasiums bestyrelse ved bestyrelsesfrmand Kirsten Ravn Bundgaard g rektr Jens Nielsen. Bemyndigelsen til at indgå resultatlønskntrakt

Læs mere

Udkast til en strategi. for en GRØN GENERATION i Fredericia. Kommunen hvor børn og unge tager del i en bæredygtig udvikling

Udkast til en strategi. for en GRØN GENERATION i Fredericia. Kommunen hvor børn og unge tager del i en bæredygtig udvikling Udkast til en strategi fr en GRØN GENERATION i Fredericia Kmmunen hvr børn g unge tager del i en bæredygtig udvikling Fredericia Kmmune ktber 2016 1 Strategi fr en Grøn Generatin i Fredericia kmmune -

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Februar 2008 Blad 739

Februar 2008 Blad 739 Februar 2008 Blad 739 Nye tider, ny kultur- g fritidsplitik BKF`s kultur- g fritidsudspil er i disse dage på vej ud til BKF`s medlemmer. Endvidere sendes der et antal eksemplarer til den enkelte kmmune

Læs mere

Oplæg til sammenlægning af matrikel Vinderød og matrikel Enghave (nedlæggelse af matrikel Vinderød).

Oplæg til sammenlægning af matrikel Vinderød og matrikel Enghave (nedlæggelse af matrikel Vinderød). Oplæg til sammenlægning af matrikel Vinderød g matrikel Enghave (nedlæggelse af matrikel Vinderød). Vi har i Frederiksværk Skle fkus på at skabe den bedste skle fr alle elever, indenfr de rammer vi har.

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

Evaluering Dialogbaseret aftalestyring i Børne- og skoleforvaltningen i Vesthimmerlands Kommune. Dagtilbud, skoler og de tværgående indsatser

Evaluering Dialogbaseret aftalestyring i Børne- og skoleforvaltningen i Vesthimmerlands Kommune. Dagtilbud, skoler og de tværgående indsatser Evaluering Dialgbaseret aftalestyring i Børne- g sklefrvaltningen i Vesthimmerlands Kmmune. Dagtilbud, skler g de tværgående indsatser Gdkendt i Børne- g skleudvalget den 3. december 2012 Indhld Indledning...

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Kompetenceudvikling af musiklærere og pædagoger i rammerne af det musikalske læringsmiljø på folkeskolerne i Odense Kommune

Kompetenceudvikling af musiklærere og pædagoger i rammerne af det musikalske læringsmiljø på folkeskolerne i Odense Kommune Kmpetenceudvikling af musiklærere g pædagger i rammerne af det musikalske læringsmiljø på flkesklerne i Odense Kmmune Det følgende er uddrag af prjektbeskrivelsen g beskriver indhld g mdel: Indhld Kmpetenceudviklingsfrløbet

Læs mere

Om Sorgs plan Outrup Skole

Om Sorgs plan Outrup Skole Om Srgs plan Outrup Skle Denne plan skal pfattes sm en "beredskabsplan", der kan bruges, når " det, der ikke må ske", sker. 1. Skilsmisse, alvrlig sygdm, kassituatiner.l. 2. Når et barn ved dødsfald mister

Læs mere

Nye skoledistrikter i Hvidovre Kommune

Nye skoledistrikter i Hvidovre Kommune Nye skledistrikter i Hvidvre Kmmune J.nr.: 17.01.04.P10 Sagsnr.: 14/31448 BESLUTNINGSTEMA Sagens beslutningstema er nye skledistrikter i Hvidvre Kmmune. Børne- g Velfærdsfrvaltningen frelægger Børne- g

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

Dragør Kommune Teknik og Miljø Side nr. 1

Dragør Kommune Teknik og Miljø Side nr. 1 Dragør Kmmune Teknik g Miljø Side nr. 1 Baggrund Børne-, Fritids,- g Kulturudvalget har på mødet den 5. marts 2014 bl.a. besluttet: at der med baggrund i knstitueringsaftalen, ikke gennemføres sprreduktin

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Børnehuset Ådalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Børnehuset Ådalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt fr Børnehuset Ådalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune:Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Overlade Skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Lene Juel Petersen Kntaktplysninger:

Læs mere

Evaluering af inklusionsindsatsen 2014

Evaluering af inklusionsindsatsen 2014 Evaluering af inklusinsindsatsen 2014 Indledning LTK har i flere år arbejdet med at sikre den bedst mulige inklusinsindsats med fkus på læring g trivsel. Det betyder at inklusinsindsatsen retter sig md,

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Netværksmødet anerkendende dialog

Netværksmødet anerkendende dialog Netværksmødet anerkendende dialg Wrkshps ktber/nvember 2010 www.ballerup.dk Frmål med dagen Hvrfr er vi her i dag? Frdi mange medarbejdere g ledere i hele den første undersøgende del af prjekt Styrket

Læs mere

Projektbeskrivelse for drengeprojektet, Læreruddannelsen Vordingborg

Projektbeskrivelse for drengeprojektet, Læreruddannelsen Vordingborg Prjektbeskrivelse fr drengeprjektet, Læreruddannelsen Vrdingbrg Prjekttitel: Hld på mændene; Om mænds perspektiver på studie g fremtidigt arbejdsliv i frhld til læreruddannelsen: Arbejde, identitet, rekruttering

Læs mere

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET.

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Gentfte Skle Gentfte Skle, 24.02.15. REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Til stede: Hanne S, Amalie, Mette, Susanne, Michelle, Asger, Hanne O, Mgens L, Mgens

Læs mere

Udviklingskontrakt 2018 for Dagtilbud Højvangen

Udviklingskontrakt 2018 for Dagtilbud Højvangen Udviklingskntrakt 2018 fr Dagtilbud Højvangen I udviklingskntrakten fremgår det, hvilke udviklingsmål vi skal arbejde med i årets løb. Udviklingsmålene viser både, hvrdan vi bidrager til realiseringen

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

Referat LUU SOSU onsdag den 25. juni 2014 - kl. 9:00 12:00 Social- og Sundhedsskolen, Ane Staunings vej 21, Horsens - lokale 224

Referat LUU SOSU onsdag den 25. juni 2014 - kl. 9:00 12:00 Social- og Sundhedsskolen, Ane Staunings vej 21, Horsens - lokale 224 Referat LUU SOSU nsdag den 25. juni 2014 - kl. 9:00 12:00 Scial- g Sundhedssklen, Ane Staunings vej 21, Hrsens - lkale 224 Deltagere LUU: Drte Jørgensen, Gitta Kørchen, Grethe Buch, Hanne Suhr, Jens Erik

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne-& Skoleforvaltningen 2013-2014

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne-& Skoleforvaltningen 2013-2014 Dialgbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kmmune. Aftale mellem Dagplejen g Børne-& Sklefrvaltningen 2013-2014 1. Frmål Frmålet med dialgbaseret aftalestyring i Vesthimmerlands Kmmune er: - at udvikle

Læs mere

Skolecenter Jetsmark Skolegade 4, Kaas, 9490 Pandrup Skolebestyrelsen. Indhold

Skolecenter Jetsmark Skolegade 4, Kaas, 9490 Pandrup Skolebestyrelsen. Indhold Sklebestyrelsen Sklecenter Jetsmark Sklegade 4, Kaas, 7257 8130 7257 8139 sklecenterjetsmark@jammerbugt.dk Tid: 27. ktber 2014, kl. 19.00 21.30 Sted: Mødelkalet i afd. Kaas Dagsrdnen blev udsendt nsdag

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædaggiske læreplaner Indledning I fråret 2004 blev det ved lv besluttet, at der skal freligge pædaggiske læreplaner i alle daginstitutinerne. Pr. 1.08.04 skulle alle daginstitutiner påbegynde udarbejdelsen

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune: Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Løgstør skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Malene Wennerlin Kntaktplysninger:

Læs mere

Vidensrejse. Ontario, Canada. 28. maj 1. juni 2016

Vidensrejse. Ontario, Canada. 28. maj 1. juni 2016 Vidensrejse Ontari, Canada 28. maj 1. juni 2016 Indhld Indledning... 3 Prgram... 4 Inspiratin g refleksin ver besøget... 5 Side 2 af 6 Indledning Børn & Familieudvalget, direktøren fr Børn & Kultur, chef

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Vejledning til ledere og medarbejdere i forhold til modtagelse af flersprogede børn og unge. Jammerbugt Kommune

Vejledning til ledere og medarbejdere i forhold til modtagelse af flersprogede børn og unge. Jammerbugt Kommune Vejledning til ledere g medarbejdere i frhld til mdtagelse af flersprgede børn g unge Jammerbugt Kmmune Indhld Frmålet med vejledningen... 2 Definitinen af flersprgede... 2 Dagtilbud... 3 Lvgivning...

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf. 7248 1093, rmk@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden v/aase Schmidt... 2

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf. 7248 1093, rmk@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden v/aase Schmidt... 2 Dagsrden Mødedat: Tirsdag den 16. nvember 2010 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelkale: University Cllege Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Srø 2.sal Jurnalnummer: Deltagere:

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

Eksempler på beregning af forskellige tilskudsmodeller

Eksempler på beregning af forskellige tilskudsmodeller Lederhåndbg Bilag 10.8.1 Eksempler på beregning af frskellige tilskudsmdeller Mdel A: "Den nye" Lønsum (KL: "det maksimale løntilskud") De fleste kmmuner har fastsat en tilskudsmdel svarende til den af

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2011/2012

ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2011/2012 ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2011/2012 Marbæksklen i Skibby, nvember 2012 Sklebestyrelsens sammensætning i skleåret 2011/2012 efter nyvalg april 2010: Frældrerepræsentanter: Bjarne Rasmussen Frmand Jette Christensen

Læs mere

Midtvejsevaluering. af forsøget med at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordningerne i Randers Kommune. Februar

Midtvejsevaluering. af forsøget med at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordningerne i Randers Kommune. Februar Februar 2014 Midtvejsevaluering af frsøget med at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdningerne i Randers Kmmune 1. Indledning Fra plitisk side har der været et ønske m at undersøge, hvrvidt den nuværende

Læs mere

Strategisk agenda for it i folkeskolen April 2010

Strategisk agenda for it i folkeskolen April 2010 Strategisk agenda fr it i flkesklen April 2010

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

kommissorier for SSP Styregruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune Børn, Familie & Uddannelse

kommissorier for SSP Styregruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune Børn, Familie & Uddannelse ADM0243E3210D esdhscan 20 11 2013 08 15 SEPBARCODE 40UID Nlklay Børn, Familie & Uddannelse Tingvej 7-4690 Haslev kmmissrier fr SSP Børn, Familie g Uddannelse Telefn 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Trivsel for alle. Særlig omsorg og tryghed for: Nærdemokrati. Bæredygtighed. Familien. Handicappede. Ældre. Psykisk og fysisk syge.

Trivsel for alle. Særlig omsorg og tryghed for: Nærdemokrati. Bæredygtighed. Familien. Handicappede. Ældre. Psykisk og fysisk syge. Særlig msrg g tryghed fr: Trivsel fr alle Familien Handicappede Ældre Psykisk g fysisk syge Flygtninge Nærdemkrati Byrådet ud til brgerne Gennemsigtigt g åbent demkrati Styrkelse af lkalrådene Udvikling

Læs mere

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel:

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel: LÆREPLAN 2015/2016 Fr at sikre s at vi ser det enkelte barn i vuggestuens/børnehavens fællesskab, arbejder vi pædagger i et udviklingsstøttende, nærværende g anerkendende samspil med børnene. Vi møder

Læs mere

Projekt Fritidssport 2014-2015

Projekt Fritidssport 2014-2015 Prjekt Fritidssprt 2014-2015 Indledning: Prjekt Fritidssprt er et partnerskabsprjekt mellem Aarhus Omegn afd. Præstevangen, Klubben Rsenvang/Ung i Aarhus, sm startede tilbage i 2008, med det frmål at lave

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 11 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Kamilla Skalhøj Oest, Finn Pilgaard, Kenneth Hansen.

Kamilla Skalhøj Oest, Finn Pilgaard, Kenneth Hansen. Click here t enter text. SB-møde august 2014 «edcaddresscivilcde» Møde Sklebestyrelsesmøde Tid 4. nvember 2014, kl. Kl. 19.00 Sted Lærerværelset på Nibe Skle Deltagere Afbud Kamilla Skalhøj Oest, Allan

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Beskæftigelsesgrader september 2007

Beskæftigelsesgrader september 2007 Beskæftigelsesgrader september 2007 29. nvember 2007 Indhld 1 Beskæftigelsesgrader 3 - g stillingsgrupper 5 - g gegrafi 5 - g alder 6 - g køn 7 - g flere ansættelsesfrhld 8 Metde Beskæftigelsesgrader fr

Læs mere

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat Sklebestyrelsen Ølsted Skle Dagsrden g referat til møde den 22. ktber 2008 kl. 17.00-19.00 i mødelkalet 1/7 Medlemmer: Klaus Jakbsen, frmand Lyng Grundtvig Bente Davidsen Henrik Tlstrup Nielsen Peter Hvidberg

Læs mere

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Så er vi bare klar til smmer g sl i skrivende stund er der nu dejligt vejr med fuld sl så vi håber bare, det må frtsætte. Vi har med udgangen af

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014 SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kmmune 2014 Denne vejledning tager udgangspunkt i gældende lvgivning sm træder i kraft henhldsvis januar 2014 g august 2014. Vejledningen beskriver på dette grundlag udmøntning

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Børnerådet. Referat. Greve Kommune. Onsdag den kl i mødelokale 1

Børnerådet. Referat. Greve Kommune. Onsdag den kl i mødelokale 1 Greve Kmmune Børnerådet Onsdag den 28.05.08 kl. 19-21 i mødelkale 1 Brigitte Klintskv Jerkel (fm.) Jette Andersen Thmas Kampmann Erling Ernstsen Kai Nielsen Drthe L. Rasmussen Trine Tlver Carina Leth Luise

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsrden til møde i Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget Mødetidspunkt 28-10-2015 17:00 Mødeafhldelse Mødelkale D Indhldsfrtegnelse Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget 28-10-2015 17:00 1 (Åben)

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Mobbe-politik. Mobning kan ikke tolereres!

Mobbe-politik. Mobning kan ikke tolereres! Mbbe-plitik på Næsby Skle g fritidsrdning. Mbning kan ikke tlereres! Definitin: Mbning er regelmæssige nde drillerier g frfølgelser, hvr fferet bliver ked af det. Mbning er gså, hvis man bevidst hlder

Læs mere