Det betyder bl.a. at: Kirsten Moesgaard Formand for Sundhedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det betyder bl.a. at: Kirsten Moesgaard Formand for Sundhedsudvalget"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder Voksne hjemmeboende

2 Kære Borger Vi bliver ældre og lever sundere. Vi vil gerne være aktive og uafhængige af andres hjælp - altså være herre i eget liv. Derfor har vi i Vesthimmerlands Kommune valgt, at kommunens hjælp skal ydes ud fra denne grundholdning. Det betyder bl.a. at: hvis du søger om hjælp til opgaver, du ikke længere kan udføre, vil vi i de fleste tilfælde tilbyde dig træning eller hjælpemidler, så du kan blive helt/delvis selvhjulpen igen hvis du ikke kan blive selvhjulpen, vil vi støtte dig i at leve det liv du ønsker, indenfor det serviceniveau, der er sat i kommunen Jeg er derfor glad for at kunne præsentere de nye kvalitetsstandarder for hjemmeboende borgere, som med baggrund i ønsket om at være herre i eget liv er ændret på flere punkter. Som du måske ved, er Vesthimmerlands Kommune blevet valgt til at være frikommune i de næste 4 år. Det betyder, at vi i denne periode vil lave forskellige forsøgsprojekter, som skal gøre det bedre og lettere at være borger i Vesthimmerlands Kommune. Du vil naturligvis høre fra os, hvis nogen af forsøgene har betydning for dig. Med venlig hilsen Kirsten Moesgaard Formand for Sundhedsudvalget 2 2 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Forord 4 Mål og værdier 7 Generel information 11 Personlig pleje 13 Praktisk hjælp 19 Mad og måltider 24 Træning 27 Lovgrundlag 31 Telefonnumre 3 3 3

4 MÅL OG VÆRDIER I VESTHIMMERLANDS KOMMUNE VIL VI DET GODE LIV UANSET BORGER- NES ALDER OG LIVSSITUATION. DET BETYDER, AT VI SER ALLE BORGERE SOM INDIVIDER MED PERSONLIGE PLANER. Det er kommunens politikere, der fastsætter kommunens serviceniveau, og som i sidste ende står til ansvar overfor borgerne. Derfor har Byrådet formuleret en overordnet målsætning for kommunens service. Mål MÅL: at borgeren oplever det gode liv uanset livssituation at borgeren oplever at blive støttet i at leve et aktivt og uafhængigt liv så vidt det er muligt at hjælpen ydes med udgangspunkt i borgerens behov og kommunens serviceniveau at der er respekt om den enkelte borgers ret, til at leve det liv, som denne ønsker Det gode liv som gammel Ældrerådet 2011 Nedenfor kan du læse om, hvad vi vil gøre for at nå vores mål. Handlinger HANDLINGER: sundhedsfremme og forebyggelse er i fokus aktiv hjælp i form af træning, hjælpemidler m.v. frem for passiv hjælp i form af, at kommunens medarbejdere udfører opgaven udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, behov og ønsker kontinuitet og tryghed i hverdagen høj kvalitet i kommunens tilbud, bl.a. i form af fagligt dygtige medarbejdere tæt samarbejde på tværs der tænkes i helheder løbende udvikling i f.eks. teknologi 4 4 4

5 Dette betyder at alder eller køn ikke i sig selv udløser hjælp og støtte at selv om det med årene går lidt langsommere og det fysiske niveau svækkes, giver det ikke i sig selv ret til hjælp til praktiske opgaver. De praktiske opgaver må eventuelt deles over flere dage. Du kan måske selv udføre opgaverne, hvis du gennem vejledning får ændret den måde, du udfører opgaverne på at hjælp til rengøring ikke ydes alene, fordi du aldrig tidligere selv har udført denne opgave i hjemmet at hjælp og støtte ikke gives som en kompenserende hjælp, for at give overskud til at deltage i sociale aktiviteter og andre gøremål Vi ønsker at levere hjælp til borgerne med den kvalitet, som er beskrevet i kvalitetsstandarderne. Uanset om hjælpen bliver leveret af kommunen eller en privat leverandør, skal medarbejderne udføre arbejdet i overensstemmelse med følgende værdier. Værdier VÆRDIER Dialog Ved det forstår vi, at vi lytter til, hvad borgerne siger, og går i dialog om eventuelle ønsker, der kan opfyldes indenfor det vedtagne serviceniveau. Samarbejde Ved det forstår vi, at vi samarbejder med borgeren, eventuelle pårørende samt kolleger om at give den bedste kvalitet indenfor servicerammen. Respekt Ved det forstår vi, at vi møder borgeren i øjenhøjde og udviser respekt for borgerens måde at leve livet på. Ansvarlighed Ved det forstår vi, at vi tager ansvar og handler indenfor eget kompetenceområde

6 Dit hjem er en arbejdsplads DIT HJEM ER EN ARBEJDSPLADS Derfor kan det være nødvendigt at ændre på indretningen af dit hjem af arbejdsmiljømæssige hensyn må der ikke ryges i hjemmet, når medarbejderne er på besøg skal husdyr opholde sig i et andet rum, når medarbejderne er på besøg Når du modtager hjælp i hjemmet, er dit hjem også vores medarbejderes arbejdsplads. Det betyder at arbejdsmiljøet skal være sikkerheds- og sundhedsmæssigt i orden. Derfor kan det f.eks. være nødvendigt at flytte om på dine møbler, fjerne løse gulvtæpper m.v., inden du kan få hjælp i hjemmet. Vi vil naturligvis prøve at finde en løsning, som både du og vi kan være tilfredse med. Medarbejderne må ikke ryge i dit hjem, ligesom du ikke må ryge i hjemmet, når medarbejderne er der for at udføre opgaver for dig. Hvis du ryger vil vi bede dig vise hensyn, ved at lufte ud i dit hjem inden medarbejderne kommer, hvis du fysisk har mulighed for det

7 GENEREL INFORMATION I KVALITETSSTANDARDEN BESKRIVES KOMMUNENS TILBUD TIL VOKSNE HJEMMEBOENDE. Følgende giver en kort og generel beskrivelse af, hvad du kan få hjælp til, og hvordan du søger om hjælp. Herudover beskrives det overordnet, hvem der udfører hjælpen, hvad den koster, og hvordan vi sikrer kvaliteten i hjælpen. I de efterfølgende afsnit kan du læse nærmere om de forskellige servicetilbud, du kan få fra kommunen. Endvidere kan du finde lovgrundlaget for de tilbud der beskrives i kvalitetsstandarderne. Du kan også finde en oversigt over relevante telefonnumre. Hvad kan du få hjælp til Målet med den service du får er, at hjælpe dig til at gøre mest muligt selv ved, at tage udgangspunkt i dine egne ressourcer. Du vil derfor blive inddraget i planlægningen og organiseringen af din egen hjælp. Her er det overordnede princip hjælp til selvhjælp. VESTHIMMERLANDS KOMMUNES SERVICETILBUD: personlig pleje praktisk hjælp mad træning Hvordan får du hjælp Hvis du mener, du har behov for hjælp og støtte, kan du henvende dig til Sundhedsforvaltningens Visitation. Andre kan også kontakte Visitationen på dine vegne, eksempelvis dine pårørende, praktiserende læge eller sygehuset. Med baggrund i en konkret og individuel vurdering beslutter visitatoren, med udgangspunkt i din fysiske, psykiske og sociale funktionsevne, hvilken hjælp du kan tilbydes. Senest 5 hverdage efter din henvendelse vil visitatoren træffe aftale om en samtale med dig. Samtalen foregår normalt under et besøg hos dig, dog pr. telefon ved: Uopsættelige situationer Midlertidig justering af hjælpen Afslutning af hjælp Madservice til hjemmeboende

8 Akut behov for hjælp visiteres altid samme dag. Visitatoren udarbejder en afgørelse med en beskrivelse af den tildelte hjælp. Perioden for og formålet med hjælpen skal fremgå af afgørelsen. Visitator vil følge op på, at du får den hjælp du har behov for. Falder dit behov for hjælp, vil hjælpen blive nedsat eller bortfalde. Stiger dit behov for hjælp vil du blive tilbudt mere hjælp inden for kommunens serviceniveau. Hvem udfører hjælpen Borgere i eget hjem kan selv vælge, hvem der skal levere personlig og praktisk hjælp samt madservice. Her kan du vælge mellem de leverandører, som er godkendt af Vesthimmerlands Kommune. For at sikre, at du kan træffe beslutninger på et godt grundlag, vil du allerede ved det første besøg blive informeret om de forskellige leverandører. Informationsmaterialet kan du også få ved henvendelse til Sundhedsforvaltningen eller finde det på kommunens hjemmeside,

9 Ud over den kommunale hjemmehjælp og de godkendte private firmaer har du følgende valgmuligheder: EGEN hjælper: Du kan udpege en person til at hjælpe med pleje og praktisk hjælp. Den udpegede person skal godkendes af kommunen, og ansættes derefter i det timetal, der er bevilget hjælp til. KONTANT tilskud til hjælp: Hvis du er bevilget pleje og praktisk hjælp i mere end 20 timer om ugen, har du ret til at få udbetalt et kontakt tilskud til køb af den tildelte hjælp. Du kan får yderligere oplysning om ordningerne ved henvendelse til Visitationen. Hvilke krav stilles der til leverandørerne Personlig pleje Medarbejdere, der udfører personlig og/eller praktisk hjælp, skal være uddannet eller under uddannelse indenfor social- og sundhedsområdet. I vikariater og til afløsning kan der være uuddannet personale, som er introduceret til arbejdet. Det forventes, at den personlige pleje du tilbydes, så vidt muligt udføres af den/ de samme medarbejdere. Praktisk hjælp Hvis der alene leveres praktisk hjælp, stilles der ikke uddannelsesmæssige krav til det udførende personale. Vi kan ikke tilbyde, at det er den samme medarbejder der udfører hjælpen hver gang. For alle leverandører af personlig og praktisk hjælp til borgere i Vesthimmerlands Kommune gælder, at personalet skal bære uniform samt navneskilt med tydelig angivelse af medarbejderens og leverandørens navn og logo. Leverandørenes medarbejdere skal leve op til kommunens værdier beskrevet i afsnittet Mål og værdier. Medarbejderne har tavshedspligt jfr. Borgerlig straffelov 152. Tavshedspligten ophører ikke ved fratrædelse - der er livslang tavshedspligt. Leverandøren er forpligtet til at foretage en arbejdspladsvurdering. Arbejdspladsvurderingen (APV) foretages derfor af den godkendte leverandør. Arbejdspladsvurderingen kan påvise behov for hjælpemidler eller boligændringer, for eksempel fjernelse af løstliggende tæpper og lignende, som kan være til fare eller gene for medarbejderen eller borgeren selv. Hjælpemidler f.eks. el-seng og personlift, som er nødvendige af hensyn til arbejdets udførelse stilles til rådighed af leverandøren af ydelserne

10 Hvad koster hjælpen ydelser som er tildelt som varig hjælp er gratis ved midlertidig hjælp opkræves en brugerbetaling, som er beregnet ud fra din indtægt madservice, forplejning og service på centre m.v. er brugerbetalt Visse kørselsordninger er omfattet af brugerbetaling Hvordan sikrer vi kvaliteten der foretages løbende tilfredshedsundersøgelser i forbindelse med revisiteringer der foretages stikprøvekontrol der kan foretages tilfredshedsundersøgelser på politisk udpegede indsatsområder I øvrigt henvises til kommunens tilsynspolitik, som du kan finde på kommunens hjemmeside Klagemuligheder Hvis du får afslag, eller ikke er tilfreds med den tildelte ydelse, kan du klage over afgørelsen. Med din afgørelse fremsendes altid klagevejledning

11 PERSONLIG PLEJE DU KAN, ALT EFTER DINE KONKRETE BEHOV, FÅ HJÆLP TIL FLERE PERSONLIGE PLEJEOPGAVER. Hvem kan modtage ydelsen Hvad omfatter hjælp til personlig pleje Borgere, der på grund af midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer ikke selv kan klare deres personlige plejebehov. Hjælp og støtte til at udføre den personlige pleje med respekt for din integritet, blufærdighed og livsform. Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp. Ydelsen dækker dine behov for eller hjælp eller støtte til, at du føler dig velplejet og/eller til at strukturere din hverdag. Hvad indgår i ydelsen hjælp til personlig hygiejne hårvask og føntørring af hår tandbørstning, protesepleje mundpleje barbering frisering negleklipning ovre toilette nedre toilette bad af- og påklædning toiletbesøg hudpleje hjælp til kropsbårne hjælpemidler forflytning vending/lejring andet oprydning efter ovenstående Hvad indgår ikke i ydelsen speciel fodpleje (herunder negleklipning på borgere med sukkersyge og/eller kredsløbsforstyrrelser). ledsagelse til læge eller sygehus. sætning af hår i form af oprulning af curler

12 Hvornår iværksættes og ydes hjælpen iværksættes hurtigst muligt og senest 5 hverdage efter visitationsbesøget kan ydes 24 timer i døgnet alle ugens dage kan som hovedregel ikke aflyses af leverandøren i tilfælde af aflysning fra leverandøren ydes erstatningshjælp snarest og senest inden for 5 hverdage hvis borgeren ikke kan overholde en aftale, skal leverandøren så vidt muligt orienteres dagen før besøget Hvem udfører den personlige pleje Som nævnt i afsnit om Generel information kan du selv vælge, hvem der skal levere personlig og praktisk hjælp samt madservice. Der kan vælges mellem de leverandører, som Kommunen har godkendt. Hvis du vil skifte leverandør Du kan skifte leverandør med en måneds varsel fra den 1. i en måned. Der kan i særlige tilfælde gives dispensation, f.eks. ved alvorlige uoverensstemmelser. Du kan skiftes leverandør, så ofte som du måtte ønske det. Leverandøren kan derimod ikke opsige sin aftale med dig. Kan du bytte opgaver Du har mulighed for helt eller delvist at vælge en anden hjælp, end den du er visiteret til. Hvis du vil bytte opgaver aftaler du det med den medarbejder der kommer ud til dig. Disse opgaver skal være sikkerhedsmæssigt forsvarlige for medarbejderen at udføre, og må ikke tage mere tid end der normalt bruges på de aftalte opgaver. Hvis du ofte bytter ydelser, vil visitator vurdere, om du er visiteret til de rette ydelser. Hvis du har den samme leverandør, og er visiteret til både praktisk og personlig hjælp, kan du bytte herimellem. Kun private leverandører må tilbyde dig ekstra ydelser mod betaling. Kan du købe ekstra ydelser Hvis du indgår aftale om køb af ekstra ydelser, skal du selv betale for dem. En sådan aftale er Kommunen uvedkommende og uden økonomiske forpligtigelser for Kommunen. Hvad siger loven Reglerne for personlig pleje er fastsat i Lov om Social Service

13 PRAKTISK HJÆLP ALT EFTER DINE KONKRETE BEHOV, KAN DU FÅ HJÆLP TIL PRAKTISKE OPGA- VER. DU KAN FÅ HJÆLP TIL RENGØRING, TØJVASK OG INDKØB. Hvem kan modtage hjælpen Borgere, der på grund af midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, ikke selv er i stand til at klare opgaven, hvis der ikke er andre i husstanden, der kan udføre opgaverne. Hvad omfatter ydelsen praktisk hjælp Hjælp eller støtte til nødvendig rengøring i hjemmet, tøjvask og indkøb af dagligvarer samt undtagelsesvis til nødvendige ærinder i pengeinstitut og posthus. Det vil sige: at holde din bolig ren at forebygge, vedligholde og forbedre dine egne færdigheder. Hjælpen gives derfor som hjælp til selvhjælp sikre at du har rent tøj til rådighed at du har de nødvendige dagligvarer til brug i husholdningen, samt at du har mulighed for at råde over kontanter og få betalt dine regninger Hvornår iværksættes og ydes hjælpen iværksættes hurtigst muligt og senest 14 dage efter din henvendelse ydelsen udføres på hverdage i dagtimerne i tilfælde af aflysning fra leverandøren ydes erstatningshjælp snarest og senest inden for 5 hverdage hvis du ikke kan overholde en aftale, skal leverandøren så vidt muligt orienteres dagen før besøget, og du kan ikke forvente erstatningshjælp Hvis du vil skifte leverandør Kan du bytte opgaver Du kan skifte leverandør med en måneds varsel fra den 1. i en måned. Der kan i særlige tilfælde gives dispensation, f.eks. ved alvorlige uoverensstemmelser. Du kan skiftes leverandør, så ofte som du måtte ønske det. Leverandøren kan derimod ikke opsige sin aftale med dig. Du har mulighed for helt eller delvist at vælge en anden hjælp, end den du er visiteret til. Hvis du vil bytte opgaver aftaler du det med den medarbejder, der kommer ud til dig. Disse opgaver skal være sikkerhedsmæssigt forsvarlige for medarbejderen at udføre, og må ikke tage mere tid end der normalt bruges på de aftalte opgaver. Hvis du ofte bytter ydelser, vil visitator vurdere, om du er visiteret til de rette ydelser. Hvis du har den samme leverandør, og er visiteret til både praktisk og personlig hjælp, så kan du bytte herimellem. Kan du købe ekstra ydelser Kun private leverandører må tilbyde dig ekstra ydelser mod betaling. Hvis du indgår aftale om køb af ekstra ydelser, skal du selv betale for dem. En sådan aftale er Kommunen uvedkommende og uden økonomiske forpligtigelser for Kommunen. Hvad siger loven Reglerne for praktisk hjælp er fastsat i Lov om Social Service

14 RENGØRING Hvad indgår i ydelsen opholdsstue støvsuge gulvvask støve af/tørre af soveværelse støvsuge gulvvask støve af/tørre af skifte sengelinned badeværelse håndvask/fliser omring håndvask og bad/spejl/øvrigt inventar i form af skabsarrangement toilet gulvvask køkken tørre evt. spild af på/i køleskab og under vask tørre køkkenbord og evt. hårde hvidevarer udvendig støvsugning gulvvask entré / gang støvsuge gulvvask støve af/tørre af ryste måtte andet rengøring af hjælpemidler

15 Hvad indeholder opgaverne OPGAVER Støvsugning Støvsugning af gulve og gulvtæpper. Møbler i stue, f.eks. polstrede stole og sofaer støvsuges højst hver anden måned. Gulvvask Gulvvask af frie gulvarealer med svaber, vand og rengøringsmidler. Afvaskning Køkkenbord og bad afvaskes med vand og rengøringsmidler. Tørre støv af Aftørring af vandrette flader, vindueskarme og borde. Endvidere aftørring af TV, radio, loftslamper i nå-højde og fjernelse af spindelvæv. Hvad indgår ikke i ydelsen hovedrengøring rengøring ved flytning og efter håndværkere gardinvask og vask af persienner rensning af gulvtæpper, madrasser og møbelbetræk vinduespudsning indvendig/udvendig trappevask huslige pligter i forbindelse med gæster, logerende og større hjemmeboende børn ekstra rengøring på grund af husdyr i hjemmet flytning af møbler på mere end 6-8 kg. der støves ikke af / tørres af over nå- og ståhøjde hvis der står mange nipsting, tørres der ikke støv af snerydning havearbejde Der ydes praktisk hjælp til rengøring af daglige opholdsrum svarende til en ældrebolig på 67 m², omfattende daglig opholdsstue, soveværelse, køkken, bad og entré. Er din bolig over 67 m² aftales hvilke arealer der skal rengøres. Hvor ofte kan du få rengjort Rengøring ydes som udgangspunkt hver 3. uge. For at modtage rengøring oftere, skal der være tale om veldokumenterede objektive lidelser, der bliver direkte og negativt påvirket af rengøring hver 3. uge

16 TØJVASK Hvad indgår i ydelsen vask sortere tøj / starte vaskemaskine ophængning af tøj / tørretumbling sammenlægning lægge tøj på plads ande pakke tøj til vaskeri håndvask af kompressionsstrømper og støttebind Hvad indgår ikke i ydelsen Hvor ofte kan du få tøjvask vask af tøj for andre i hustanden vask på vaskeri strygning og rulning hente og bringe tøj til vaskeri og lignende gardinvask Tøjvask ydes som udgangspunkt hver. 14 dag. For at modtage tøjvask oftere, skal der være tale om veldokumenterede objektive lidelser, der bevirker, at der er behov for tøjvask oftere

17 INDKØB Hvad indgår i ydelsen udarbejdelse af indkøbsliste sammen med dig bestille dagligvarer afhente varer fra nærmeste handlende sætte varer på plads nødvendige ærinder til pengeinstitut og posthus Hvad indgår ikke i ydelsen afhentning af apotekervarer indkøb ud over dagligvarer indkøb af dagligvarer over 12 kg indkøb af dagligvarer, der ikke kan transporteres forsvarligt på en cykel Hvor ofte kan du få købt ind Der ydes praktisk hjælp til indkøb en gang om ugen. Nødvendige ærinder til pengeinstitut og posthus ydes der hjælp til højst en gang om måneden. Der henvises til betalingsservice

18

19 MAD OG MÅLTIDER I VESTHIMMERLANDS KOMMUNE TILBYDES DU, SOM VOKSEN, HJEMMEBO- ENDE, MULIGHEDEN FOR AT BLIVE VISITERET TIL ET MÅLTID HVER DAG. HER HAR DU MULIGHED FOR AT VÆLGE MELLEM FORSKELLIGE RETTER, SOM LEVE- RES TIL DIT HJEM EN GANG OM UGEN. Du kan få tilbudt ét eller flere af dagens måltider, hvis du ikke er i stand til selv at tilberede mad. Hvis du har særlige behov for f.eks. diabetes-, hjertevenlig eller tyggevenlig mad, kan du få tilbudt mad, der tager hensyn til dette. Du kan også få støtte og vejledning, hvis du vejer for lidt/eller mangler appetit. Hvem kan få leveret mad Hvis du midlertidigt eller varigt er ude af stand til, eller kun vanskeligt selv kan tilberede mad, kan du visiteres til at få leveret mad. Hvad er formålet Formålet med hjælp til mad og måltider er, at du trives og kan leve det liv, du ønsker. Målet er, at du får hjælp til de opgaver omkring mad og måltider, som du kun vanskeligt eller ikke selv kan klare. De tilbud du kan få, afhænger af, hvad du selv kan klare, og hvad andre i dit hjem kan hjælpe dig med. Du vil ikke kunne få leveret mad, hvis der er andre voksne i MAD - Hvad indgår i ydelsen MAD OMFATTER F.EKS.: levering af middagsmåltid (hovedret/biret) inkl. special kost tilberedning af morgenmad og kold mad inkl. mellem måltider opvarmning af tilberedt mad hjælp til at spise og drikke rådgivning om ernæring Du kan købe ekstra ydelser i form af f.eks.: ekstra portioner til dine gæster supper, desserter, proteindrik Disse køb afregnes direkte med leverandøren. Tilberedning Maden er tilberedt efter de officielle anbefalinger og overholder den gældende fødevarelovgivning. Maden tilberedes primært af danske råvarer og består af traditionelle danske hjemmelavede retter. Der kan vælges mellem flere retter. Kommunens medarbejdere tilbereder ikke varm mad i dit hjem og rydder ikke op efter gæster

20 Udbringning Du kan få et eller flere af dagens måltider leveret i dit hjem. Hver dag kan du vælge mellem et antal retter, og du kan supplere hovedretten med dessert eller forret afhængig af dagens menu. Hvis du vejer for lidt, eller for meget, har lille appetit, eller hvis du har behov for diabetes-, hjertevenlig eller tyggevenlig mad, kan du få mad, der tager hensyn til dette. Har du andre sygdomme, der kræver specialmad eller allergi over for bestemte fødevarer, skal du have en lægeerklæring herom, for at få specialkost. Morgenmad, kold mad, mv. Opvarmning af mad Du kan få hjælp til tilberedning og anretning af morgenmad, kold mad, mellemmåltider og drikkevarer samt hjælp til afrydning og opvask, hvis du har behov for det. Du kan også få hjælp til opvarmning, anretning og udskæring af tilberedt mad, servering af drikkevarer og mellemmåltider samt hjælp til afrydning og opvask, hvis du har behov for det. Hjælp til at spise og drikke Du kan få hjælp og støtte til at spise og drikke, hvis du har behov for dette. Ernæringsrådgivning Du kan få vejledning om måltider og indkøb, hvis du vejer for lidt, eller for meget, mangler appetit, eller har tabt dig efter sygdom eller et hospitalsophold. Du kan modtage ernæringsrådgivning i en begrænset periode med udgangspunkt i dine behov. Hvordan søger du om levering af mad og hjælp til måltider Hvornår iværksættes hjælpen Du kontakter kommunens visitation. Pårørende, praktiserende læge eller sygehus kan også kontakte visitationen på dine vegne. Visitationen vil så kontakte dig og evt. aftale et møde. Levering af mad eller hjælp til mad iværksættes hurtigst muligt og senest 3 hverdage efter din henvendelse

21 Hvornår leveres mad og hjælp til måltider Du kan få mad leveret i dit hjem i dagtimerne. Leverancehyppigheden vil afhænge af den enkelte leverandørs produktionsform, dog vil maden blive bragt ud mindst 1 gang ugentligt. De øvrige tilbud om støtte til måltider kan du efter behov modtage flere gange dagligt. Hvem leverer mad og hjælp til måltider Når du er blevet visiteret til mad og hjælp til måltider, kan du selv vælge mellem de leverandører, der er godkendt af kommunen. Visitationen giver dig information om, hvilke leverandører der er godkendt af kommunen og hvilken type mad leverandøren leverer, f.eks. frostmad, køle-vakuummad eller varmholdt mad. Når du har besluttet, hvem der skal levere maden og/eller hjælpe dig i forbindelse med måltiderne, bestiller visitationen maden og hjælpen hos leverandørerne. Krav til leverandørerne Maden produceres i professionelle køkkener med faguddannede medarbejdere. Maden bliver leveret af chauffører, som er ansat hos de leverandører, som kommunen har godkendt til at lave mad. Hvis du vil skifte leverandør Så skal du kontakte visitationen. Du kan skifte leverandør fra den første i en måned med en måneds varsel. Hvis du ønsker at ændre i menuen eller leveringen, skal du give besked til leverandøren. Afmelding af måltider Du kan afmelde levering af mad med 3 dages varsel. Ved akut indlæggelse og dødsfald kan bestilte portioner afbestilles telefonisk hos leverandøren samme dag. Der betales ikke for rettidig afbestilt mad. Det er vigtigt, at du husker at melde afbud til leverandøren, hvis du ikke er hjemme på det tidspunkt, hvor du får leveret mad, støtte eller vejledning til måltider

22 Hvad koster det Du skal betale for de måltider, du får leveret. Du kan få de aktuelle priser hos visitationen eller på Kommunens hjemmeside Du skal ikke betale for de øvrige tilbud om hjælp og støtte i forbindelse med måltider. Kvalitetsmål for maden Målet er at du oplever maden som indbydende, velsmagende og varieret får ernæringsrigtig og sæsonbestemt mad, der er fremstillet af friske råvarer Hvordan sikres kvaliteten Hvad siger loven Herudover skal alle varer være varedeklareret og påstemplet tydelig holdbarhedsdato samt tydelig angivelse af diæt- og specialkost. Kommunen følger op på din oplevelse af kvaliteten af ydelsen minimum én gang årligt. Reglerne for mad og måltider er fastsat i Lov om Social Service

23

24 TRÆNING ALT EFTER DINE KONKRETE BEHOV, HAR DU MULIGHED FOR AT FÅ TILBUDT TRÆNING TIL AFHJÆLPNING AF FYSISK FUNKTIONSNEDSÆTTELSE. Hvem kan modtage ydelsen Der ydes træning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Der ydes ligeledes hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til borgere, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Borgeren skal have et træningspotentiale, og skal kunne tåle og være motiveret til træning. Tilbuddet er primært rettet mod kommunens ældre borgere over 65 år. Hvilke behov dækker ydelsen Træningen skal yde hjælp og støtte til forebyggelse og vedligeholdelse af fysiske, psykiske og sociale færdigheder, samt til genoptræning efter funktionsnedsættelse uden sygehusindlæggelse. Hvad er formålet med ydelsen Formålet med træningen er: at du forbedrer dit eksisterende funktions- og færdighedsniveau at du vedligeholder dine evner til selv at klare daglige aktiviteter at du får viden om og bliver vejledt i håndtering af eventuel sygdom og handicap at du får kendskab til sociale og rekreative tilbud (eksempelvis det eksisterende foreningsliv)

25 Hvad indgår i ydelsen Træningen kan rette sig mod fysiske, psykiske og sociale færdigheder. Træningen kan derfor omfatte mange forskellige elementer f.eks. træning af daglige praktiske og sociale færdigheder, håndtering af nye livsvilkår efter sygdom, balancetræning, styrketræning eller gangtræning. Træningen tager udgangspunkt i den funktionsnedsættelse du oplever. Ved starten af træningsforløbet fastlægger du og den trænende terapeut i fællesskab mål for træningsforløbet. Genoptræningsafdelingens personale tager kontakt til dig senest 7 dage efter de har modtaget henvisningen. Hvad indgår ikke i ydelsen Følgende aktiviteter indgår ikke i ydelsen: manuel fysioterapeutisk behandling, f.eks. massage eller el-terapi genoptræningsopgaver der varetages i henhold til Sundhedslovens 140 Der kan ikke gives vederlagsfri fysioterapi parallelt med et kommunalt træningsforløb, hvis sidstnævnte er dækkende for borgerens behov. Hvornår udføres ydelsen Træning foregår som udgangspunkt i dagtimerne og på hverdage

26 Hvor udføres ydelsen Træning foregår, hvor det er mest hensigtsmæssigt, enten i dit eget hjem, i nærmiljøet eller i et træningslokale. Træningen kan foregå som individuel træning, men vil oftest være på hold. Den trænende terapeut vurderer sammen med dig, hvor træningsbehovet bedst tilgodeses. Ydelsens omfang Træning gives i en tidsafgrænset periode på op til 3 måneder. Ydelsens varighed og omfang, som kan variere fra 1 til 4 gange ugentlig, fastsættes af den trænende terapeut efter individuel vurdering af dine behov. Du skal om muligt selv sørge for transport til træningscentret. Hvilke valgmuligheder har du Der er valgmulighed mellem de 4 træningscentre, som ligger i tilknytning til kommunens plejecentre i Aars, Aalestrup, Løgstør og Farsø. Uddannelse og krav til personalet Træningen udføres af fysio- og ergoterapeuter, samt uddannet social- og sundhedspersonale. Hjemmeplejens personale kan efter terapeuters faglige rådgivning, udføre visiteret målrettet vedligeholdende træning ved deres besøg i hjemmet. Hvad koster ydelsen Træningen er gratis. Der kan opkræves betaling for redskaber, materialer og eventuel forplejning. Borgere, som ikke selv kan sørge for transport, kan visiteres til transport til træning. Hvad siger loven Reglerne for træning er fastsat i Lov om social service

27 LOVGRUNDLAG I DET FØLGENDE KAN DU LÆSE UDDRAG AF DE LOVE, SOM GÆLDER FOR DE ENKELTE SERVICETILBUD I KVALITETSTANDARDERNE, DVS. SERVICELOVEN. HERUDOVER STÅR DER INFORMATION OM PERSONDATALOVEN, SOM BE- SKRIVER DINE RETTIGHEDER TIL AT SE DE OPLYSNINGER SOM KOMMUNEN HAR REGISTRERET ELEKTRONISK OM DIG. Serviceloven Personlig og praktisk hjælp 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje, 2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og 3) madservice. Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. Stk. 3. Tilbuddene efter stk. 1 kan ikke gives som generelle tilbud efter 79. Stk. 4. Kommunen skal ved tilrettelæggelsen af pleje og omsorg m.v. for en person med en demensdiagnose så vidt muligt respektere dennes vejledende tilkendegivelser for fremtiden med hensyn til bolig, pleje og omsorg (plejetestamenter). Afløsning/aflastning 84. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Stk. 2. Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje. Socialpædagogisk bistand 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Praktisk hjælp Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune 2012/2013 Kvalitetsstandard for RENGØRING Hvis du har brug for hjælp til rengøring Ishøj Kommune 1 Formål: Formålet med at få hjælp til rengøring er at sikre forsvarlig hygiejne i dit hjem samt at medvirke

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Til borgeren. Praktisk bistand

Til borgeren. Praktisk bistand Til borgeren Praktisk bistand Sundhed og Omsorg December 2013 1 Praktisk bistand m.v. Hjemmehjælpen lægger vægt på at den hjælp, vi giver, skaber tryghed og trivsel. Dette gør vi ved at give dig hjælp

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 of 10 Kvalitetsstandard for Personlig pleje & Praktisk hjælp Godkendt på byrådet d. xx.xx.2014 Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 2 of 10 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Formålet med hjemmehjælp.... 3 3. Midlertidig eller varig hjemmehjælp?... 4 4. Hvem kan få hjemmehjælp?...

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP

KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP Forslag til KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP Godkendt af Byrådet den.. Side: 2 Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3 Hvem kan modtage ydelsen Side 4 med ydelserne Side 4 Hvordan udmåles

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med hjælp

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

Personlig pleje praktisk hjælp

Personlig pleje praktisk hjælp Personlig pleje praktisk hjælp Kvalitetsstandarder Visitation & Bestiller Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Mål og værdier i Lejre Kommune 4 Bevilling af hjælp 4 Formål

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 1. Udvikle/fastholde...2 1.1 Hverdagens aktiviteter...2 1.1.4 Måltider, mad og drikke...4 1.1.4.1

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

NÅR DU VIL SØGE OM HJÆLP BALLERUP KOMMUNES KVALITETSSTANDARDER

NÅR DU VIL SØGE OM HJÆLP BALLERUP KOMMUNES KVALITETSSTANDARDER BALLERUP KOMMUNES KVALITETSSTANDARDER Kvalitetsstandarden beskriver den hjælp, du som borger kan forvente at få af Ballerup Kommune, når du bliver visiteret til praktisk eller personlig hjælp. Serviceniveauet

Læs mere

Kvalitetsstandarder. madservice

Kvalitetsstandarder. madservice xmadservice x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kvalitetsstandard for Hvem kan få?... 4 Hvad er målet med?... 4 Hvad kan du få hjælp til?... 4 Hvad kan du som udgangspunkt ikke få hjælp til?... 4 Valgmuligheder...

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny Faaborg-Midtfyn Kommune Personlig pleje Ydelseskatalog 2015 ny 1 Ydelseskataloget beskriver, hvad en borger kan modtage hjælp til jævnfør Faaborg Midtfyn Kommunes kvalitetsstandard. Ydelserne kombineres

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen 25. februar 2015 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013-14 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og personlig pleje i henhold til 83, 84, 118, 119 og 122 i lov om Social Service.

Kvalitetsstandarder 2013-14 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og personlig pleje i henhold til 83, 84, 118, 119 og 122 i lov om Social Service. Albertslund Kommune september 2012 Kvalitetsstandarder 2013-14 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og personlig pleje i henhold til 83, 84, 118, 119 og 122 i lov om Social Service. Albertslund Kommune

Læs mere

Oversigt over aflastningsmuligheder

Oversigt over aflastningsmuligheder 1 Oversigt over aflastningsmuligheder for parkinsonramte og pårørende, maj 2015 Denne oversigt er tænkt som en hurtig måde at få et overblik over de aflastningsmuligheder, som parkinsonramte og ikke mindst

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Hvad er formålet med genoptræningen Hvem kan få træningstilbud Sundhedsloven 140 Formålet med

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje.

Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.decmber 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.1 PERSONLIG PLEJE, P-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

Bilag 2 Kravspecifikation

Bilag 2 Kravspecifikation Bilag 2 Kravspecifikation Alle krav i kravspecifikationen er mindstekrav og disse accepteres af tilbudsgiver, med mindre der tages forbehold ved anvendelse af Bilag 4 Forbeholdsliste. 1. Lovgrundlag I

Læs mere

Velkommen til Hjemmeplejen

Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Egedal Kommunes hjemmepleje leverer både praktisk hjælp (rengøring og tøjvask), personlig pleje og sygepleje til kommunes borgere. I denne pjece kan

Læs mere

Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering

Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering 1. Sundhedsloven Behandling 5. Behandling omfatter efter denne lov undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp.

Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp. Afgørelse efter revurdering af din hjemmehjælp Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp. Du modtager i dag hjælp til rengøring. Du har fået afslag på hjælp til: rengøring

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Hjælp til beboere på plejehjem

Kvalitetsstandarder 2014. Hjælp til beboere på plejehjem Kvalitetsstandarder 2014 Hjælp til beboere på plejehjem Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning...3 Generel information Udgangspunktet for hjælpen... 4 Afgørelsen... 4 Hvem leverer hjælpen?........

Læs mere

Mod livets afslutning

Mod livets afslutning Mod livets afslutning i eget hjem Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer

Læs mere

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Ordliste...

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med assistance 3. Hvor henvender jeg mig ved behov for borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Pleje og praktisk bistand

Kvalitetsstandarder. Pleje og praktisk bistand Kvalitetsstandarder Pleje og praktisk bistand Social & Ældre - 2014 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Marts 2013 Rev.: Februar 2014 Ordrenr: 00553

Læs mere

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 6. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 3 OVERORDNET

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp samt tilsynspolitik Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2. marts og 4. maj 2015 1 1 Efter revidering vedr. tøjvask INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet)

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet) Kvalitetskrav til private leverandører af madservice (med udbringning til hjemmet) Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015. Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center

Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015. Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015 Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center Indhold 1 Forord... 1 2.1 Her ser vi dig... 2 2.2 Her tør vi gå nye veje... 2 2 Generel information...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Rengøring, tøjvask og indkøb

Rengøring, tøjvask og indkøb Indholdsfortegnelse Visitationskriterier... 3 Vurderingsområder... 3 Funktionsniveauer Serviceniveau... 4 Kvalitetsstandarder Plejeboliger... 5 Personlig pleje... 5 Ernæring... 6 Praktisk hjælp - Rengøring...

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i plejebolig herunder personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for ophold i plejebolig herunder personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandard for ophold i plejebolig herunder personlig pleje og praktisk hjælp Nordfyns Kommune Myndighedsafdeling Vesterled 8 5471 Søndersø ( 64 82 82 82 myndighed@nordfynskommune.dk 1. udgave:

Læs mere

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter:

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATATIONSRETNINGSLINJER 2.4.2 VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING Tr2-pakke Hvem kan få træning Borgere med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg 03.2011 Kommunikation nærvær tryghed respekt Mad og måltider på Sønderborg Kommunes plejecentre Ældreservice Kvalitetsstandard i Ældreservice Sønderborg Kommune

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation Myndighedsafdelingen Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede Serviceinformation Revideret november 2012 Gyldighedsperiode 2012 til 2014 Indholdsfortegnelse Forord...1 Værdier

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Serviceloven 192 Lov om almene boliger Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger

Serviceloven 192 Lov om almene boliger Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger Ydelsestype Ydelsens ydelsen Kriterier for at få tildelt ydelsen Beskrivelse af ydelsens Serviceloven 192 Lov om almene boliger Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger At tilbyde brugere med

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet Godkendt i Socialudvalget den 4. april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundlag... 3 3. Mål... 4 4.

Læs mere