Kvalitetsstandarder. Tidlig forebyggende indsats (Den Gode Modtagelse) & Bostøtte. Hjørring Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder. Tidlig forebyggende indsats (Den Gode Modtagelse) & Bostøtte. Hjørring Kommune"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder Tidlig forebyggende indsats (Den Gode Modtagelse) & Bostøtte Hjørring Kommune Godkendt Hjørring Byråd xx.xx 2018

2 Forord Kvalitetsstandarder om Tidlig forebyggende indsats og Bostøtte handler om Hjørring Kommunes tilbud til borgere over 18 år, der på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller sociale problemer, har brug for socialpædagogisk hjælp, omsorg og støtte. I kvalitetsstandarderne er der informationer om, hvor man henvender sig og hvad der skal til, for at man er berettiget til socialpædagogisk hjælp, omsorg og støtte. Ligeledes er der i kvalitetsstandarderne oplysninger om Hjørring Kommunes serviceniveau på dette område, det vil sige, hvad man som borger kan forvente, hvis man får tilbudt Tidlig forebyggende indsats eller Bostøtte. Kvalitetsstandard for Tidlig forebyggende indsats Tidlig forebyggende indsats er et tidsbegrænset tilbud til borgere, der har, eller er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer. Det er en forudsætning, at Hjørring Kommune vurderer, at borgerens deltagelse i det forebyggende tilbud, vil kunne forbedre borgerens aktuelle funktionsniveau eller forebygge, at funktionsnedsættelsen eller de sociale problemer forværres. Kvalitetsstandard for Bostøtte Bostøtte er et tilbud til borgere, der har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Den Gode Modtagelse Borgere, der tilhører en af målgrupperne i disse kvalitetsstandarder, og gerne vil søge om socialpædagogisk hjælp, omsorg og støtte, kan henvende sig til Den Gode Modtagelse. Den Gode Modtagelse er Hjørring Kommunes fælles indgang for Tidlig forebyggende indsats og Bostøtte. Borgere, der er i målgruppen for socialpædagogisk indsats efter disse kvalitetsstandarder, vil som udgangspunkt blive tilbudt et forløb i Tidlig forebyggende indsats, før der tages stilling til, om borger er i målgruppen for at kunne søge om Bostøtte. Formålet med Den Gode Modtagelse er, at borgerne tilbydes en hurtig og målrettet støtte, med henblik på at blive i stand til at klare sig selv, eller eventuelt med en begrænset indsats. Tilbud i Tidlig forebyggende indsats henvender sig ikke til borgere, hvis primære udfordringer knytter sig til aktivt misbrug. For ansøgere i denne målgruppe henvises til Myndighed Handicap. 1

3 Hjælp til selvhjælp Formålet med socialpædagogisk hjælp, omsorg og støtte er, at borgerne gennem indsatsen bliver i stand til at leve et godt hverdagsliv på egne præmisser, herunder bliver i stand til at klare sig selv ved hjælp af egne ressourcer og mindst mulig støtte fra kommunen. Hjørring Kommune møder borgerne med den tilgang, at mennesker kan udvikle sig, komme sig og blive, om ikke helt selvhjulpne, så opnå en mere aktiv rolle i eget liv. Derfor er udgangspunktet, at Hjørring Kommune tilbyder optræning og udvikling af færdigheder, før der tilbydes vedligeholdende eller kompenserende hjælp og støtte. Borgerens mål og motivation Når en borger tilbydes socialpædagogisk hjælp, omsorg og støtte er det borgerens mål og ønsker, der er bestemmende for, hvordan indsatsen tilrettelægges og udføres. Samtidigt forventer Hjørring Kommune, at borger, ud fra egne forudsætninger, er motiveret og aktivt medvirker i at arbejde med sine udfordringer. Hjørring Kommunes Handicappolitik Tidlig forebyggende indsats og Bostøtte leveres med udgangspunkt i Hjørring Kommunes handicappolitik som kan ses på 2

4 KVALITETSSTANDARD Tidlig forebyggende indsats (Den Gode Modtagelse) Vedtaget Hjørring Byråd xx.xx.2018 Lovgrundlag Serviceloven 82a om gruppebaseret hjælp, omsorg og støtte samt 82b om individuel, tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp, omsorg og støtte. Målgruppe Gruppebaseret hjælp og støtte samt individuel, tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp, omsorg og støtte er tilbud til borgere, der på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer, er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer. Det er en forudsætning, at tilbuddet vurderes til at kunne forbedre borgers aktuelle funktionsniveau eller forebygge, at funktionsnedsættelsen eller de sociale problemer forværres. Det er ligeledes en forudsætning for bevilling af støtte, at borger ikke kan kompenseres ved at opsøge samfundets øvrige tilbud, herunder Hjørring Kommunes uvisiterede tilbud til målgruppen. Formål Formålet er, at borger gennem en tidsbegrænset indsats får forbedret sit funktionsniveau eller forebygget en forværring af funktionsniveauet, således at borger bliver mest mulig selvhjulpen og i stand til at leve et hverdagsliv på egne præmisser, herunder bl.a. gøre brug af kommunens øvrige sociale tilbud, som f.eks. Frivillige foreninger Idrætsforeninger Klubber Samværs- og aktivitetstilbud 3

5 Ansøgning Henvendelsesskema Borgere, der ønsker og har behov for socialpædagogisk hjælp, omsorg og støtte, skal indledningsvis udfylde et henvendelsesskema, som findes på Skemaet kan også hentes og afleveres hos Den Gode Modtagelse, Åstrupvej 15, 9800 Hjørring. Afklarende råd- og vejledningssamtale Efter henvendelsen bliver borger inviteret til en afklarende samtale med en sagsbehandler og en vejleder fra Den Gode Modtagelse. Mødet holdes i Den Gode Modtagelse. Formålet med samtalen er, i samarbejde med borger, at afklare baggrunden for henvendelsen og afdække borgers aktuelle behov, herunder eventuelt henvise til relevante tilbud. I forbindelse med samtalen vil borger også kunne få råd og vejledning, med fokus på blandt andet funktionsevne og trivsel i hverdagen. Såfremt borger efter den afklarende samtale har fået løst de problemstillinger, der var baggrunden for henvendelsen, og ikke længere har brug for støtte, afsluttes borgerens kontakt med Den Gode Modtagelse. Hvis det derimod vurderes, at borger har behov for yderligere hjælp og støtte, kan der henvises til: Samværs- og aktivitetstilbud Den Gode Modtagelse Myndighed med henblik på ansøgning om Bostøtte Borger er velkommen til at have en bisidder med til mødet. Yderligere oplysninger For yderligere oplysninger om Hjørring Kommunes tilbud til borgere, der ønsker socialpædagogisk hjælp, omsorg og støtte, henvises til Den Gode Modtagelse Åstrupvej Hjørring. Tlf Eller: Myndighed Handicap Springvandspladsen Hjørring 4

6 Tlf Indsats Indsatser i Den Gode Modtagelse tager afsæt i følgende temaer: Borgers almindelige daglige livsførelse Borgers styrkelse af egne mestringskompetencer Udredningsforløb Udredningsforløbet er et tilbud til borgere, der i forlængelse af den indledende afklaringssamtale har brug for yderligere afklaring af aktuelle behov. Såfremt borger efter et udredningsforløb ikke har behov for yderligere støtte, afsluttes forløbet i Den Gode Modtagelse. Såfremt borger har brug for yderlige indsatser, vil borger kunne tilbydes enten et gruppeforløb, eller et individuelt rådgivningsforløb. I samarbejde med borger opsættes mål for den videre indsats i Den Gode Modtagelse. Individuelle rådgivningsforløb Et rådgivningsforløb er et forløb, hvor borger i en periode har mulighed for, efter behov, at kontakte Den Gode Modtagelse. Borger kan for eksempel henvende sig til sin vejleder ved akutte problemstillinger pr. telefon, sms, Skype eller på et aftalt møde få råd og vejledning. De individuelle samtaler kan f.eks. handle om Struktur i hverdagen Støtte til håndtering af koordinering med offentlige instanser Kontakt med og til netværk Samspil og relationer Introduktion til andre tilbud i kommunen, som f.eks. væresteder, sportsaktiviteter, frivillige tilbud Gruppeaktiviteter Aktiviteterne i gruppeforløbene tager afsæt i ADL træning (almindelig daglig livsførelse) og borgernes aktuelle udfordringer. Temaerne kan f.eks. være: Madlavning Post og økonomi Din sundhed Vaner og hverdag Mellem mennesker 5

7 Formålet er, at borgerne efter et gruppeforløb bliver styrket til at klare hverdagen med egne ressourcer og kompetencer. Gruppeforløbene tilrettelægges og ændres løbende ud fra det borgerne efterspørger. I et gruppeforløb er der som oftest 3 5 deltagere. Som en del af gruppeforløbene indgår der individuelle samtaler med vejleder, med henblik på opfølgning på borgerens mål. Post- og økonomigruppen Udover faste og lukkede gruppeforløb samt individuelle rådgivningsforløb har borgere, der er henvist til Den Gode Modtagelse, også mulighed for at få støtte til post- og økonomihåndtering. Omfang og varighed I Den Gode Modtagelse er omfanget af de forskellige tilbud: Udredningssamtaler 1 4 samtaler af op til en times varighed Individuelle rådgivningsforløb Et individuelt rådgivningsforløb består af op til 6 individuelle kontakter på et halvt år. Forløbet kan desuden, ved særlige behov og efter individuel vurdering, forlænges. De 6 måneder er inklusiv perioden med evt. udredningssamtaler. Gruppeaktiviteter En gruppeaktivitet består af 1 ugentligt fremmøde med 2 3 timers gruppeorienteret træning og individuelle opfølgningssamtaler efter behov. Gruppeforløb strækker sig over uger. Kompetencekrav til personalet Indsatser i Den Gode Modtagelse udføres af kommunalt ansat personale. Personalet har sundhedsfaglig eller pædagogisk uddannelse med relevant efteruddannelse indenfor specialområdet. Omkostninger for borgeren Indsatserne har ingen omkostninger for borgeren, men borgeren betaler for materialer i forbindelse med aktiviteter, udgifter til transport mv. 6

8 Kvalitetsmål Borger kan forvente at blive inviteret til den afklarende samtale indenfor 14 dage efter første henvendelse. Yderligere indsatser i Den Gode Modtagelse vil blive iværksat 1-2 uger efter den afklarende samtale. Tidspunkter tilrettelægges i samarbejde med borgeren. Så vidt muligt vil borger ved den afklarende samtale, udredningssamtaler og i individuelle rådgivningsforløb have den samme vejleder gennem hele forløbet. Ved gruppeforløb kan det være borgers primære vejleder, eller en anden medarbejder fra Den Gode Modtagelse, der leverer indsatsen. Ved personalets ferie vil der efter individuelle vurderinger blive taget forholdsregler vedr. støttebehov. Ved posthåndtering må man forvente reduceret vejledning i de store ferieperioder såsom sommerferier og juleferier. Opfølgning på indsatsen Der udarbejdes, i samarbejde med borgeren, et skriftligt notat om borgerens udvikling i perspektivet af de opstillede mål og delmål. Opfølgning sker løbende i forløbet og i tæt samarbejde med borgeren. De fra starten opstillede mål, bruges i den løbende opfølgning gennem borgers forløb i Den Gode Modtagelse, herunder ligeledes som en naturlig del af afslutningen på forløbet. 7

9 KVALITETSSTANDARD Bostøtte Lovgrundlag Vedtaget Hjørring Byråd xx.xx.2018 Servicelovens 85 om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder (bostøtte). Målgruppe Bostøtte er tilbud til borgere, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, har brug for hjælp, omsorg eller støtte til at kunne udvikle og vedligeholde deres funktionsniveau. Bostøtte kan også gives som kompensation for nedsat funktionsniveau. Det er en forudsætning for bevilling af bostøtte, at borger ikke kan kompenseres via støtte efter anden lovgivning, eller ved at opsøge samfundets øvrige tilbud, herunder Hjørring Kommunes uvisiterede tilbud til målgruppen. Formål Formålet er, at borger gennem indsatsen får forbedret sit funktionsniveau og bliver mest mulig selvhjulpen og i stand til at leve et hverdagsliv på egne præmisser. Formålet kan også være, at borger gennem indsatsen støttes i at vedligeholde eller kompenseres for funktionsnedsættelser, med henblik på at kunne leve et liv med færrest mulige begrænsninger. Ansøgning Henvendelsesskema Borgere, der ønsker og har behov for socialpædagogisk hjælp, omsorg og støtte, skal indledningsvis udfylde et henvendelsesskema, som findes på Skemaet kan også hentes og afleveres hos Den Gode Modtagelse, Åstrupvej 15, 9800 Hjørring. Afklarende samtale Efter henvendelsen bliver borger inviteret til en afklarende samtale med en sagsbehandler og en vejleder fra Den Gode Modtagelse. Mødet afholdes i Den Gode Modtagelse. Formålet med samtalen er, i samarbejde med borger, at afklare baggrunden for 8

10 henvendelsen og afdække borgers aktuelle behov, herunder eventuelt henvise til relevante tilbud. I forbindelse med samtalen vil borger også kunne få råd og vejledning, med fokus på blandt andet funktionsevne og trivsel i hverdagen. Såfremt borger efter den afklarende samtale har fået løst de problemstillinger, der var baggrunden for henvendelsen, og ikke længere har brug for yderligere støtte, afsluttes borgerens kontakt med Den Gode Modtagelse. Hvis det derimod vurderes, at borger har behov for yderligere hjælp og støtte, kan der henvises til: Samværs- og aktivitetstilbud Den Gode Modtagelse Myndighed med henblik på ansøgning om Bostøtte Borger er velkommen til at have en bisidder med til mødet. Ansøgning om bostøtte Hvis konklusionen på den afklarende samtale bliver, at borger tilhører målgruppen for bostøtte, og ikke vil kunne profitere af et forløb i Den Gode Modtagelse, vil der efterfølgende, i samarbejde med borger, blive lavet en udredning og en konkret, individuel vurdering af borgers behov. Udredningen laves af en sagsbehandler fra Myndighed Handicap. Bevilling af bostøtte Hvis udredningen fører til, at borger bevilges bostøtte, så vil det som en del af bevillingen indgå, at der skal sættes mål for den bevilgede indsats. Herefter vil borger blive kontaktet af en bostøttemedarbejder, for nærmere aftale om opstart af indsatsen. Afslag på bostøtte Hvis udredningen fører til, at borger får afslag på sin anmodning om bostøtte, så vil sagsbehandleren rådgive og vejlede om andre visiterede og uvisiterede tilbud, der eventuelt kan være en mulighed for borger. Yderligere oplysninger For yderligere oplysninger om Hjørring Kommunes tilbud til borgere, der ønsker socialpædagogisk støtte, henvises til Den Gode Modtagelse Åstrupvej Hjørring. Tlf Eller: 9

11 Myndighed Handicap Springvandspladsen Hjørring Tlf Indsats På baggrund af bevilling og fastsatte mål, tilrettelægger borger og bostøttemedarbejder i samarbejde indsatsen. Der udarbejdes en pædagogisk plan, der tager udgangspunkt i borgers mål og delmål for indsatsen. Der kan søges om bostøtte til træning, genoptræning eller vedligeholdelse af færdigheder inden for disse områder: Almindelig daglig livsførelse / praktiske opgaver i hjemmet f.eks.: Strukturering af hverdagen Oprydning /rengøring Tøjvask Mad / køkkenhygiejne Indkøb af dagligvarer Egenomsorg, f.eks.: Personlig hygiejne (kropspleje og tandhygiejne) Spisning Påklædning Socialt liv, f.eks.: Etablering og vedligeholdelse af netværk (familie, venner og bekendte) Etablering og opretholdelse af fritids- og kultur Mestring af sociale relationer Socialpædagogisk ledsagelse Sundhed, f.eks.: Sygdomsindsigt/sygdomshåndtering (Jeg-) støttende samtaler KRAM (kost-rygning-alkohol-motion) Helbred og medicinpædagogik Seksualvejledning Søvn/døgnrytme Kommunikation, f.eks.: Håndtering af post Anvendelse af kommunikationshjælpemidler og teknikker Håndtering af telefoni, digital kommunikation m.m. 10

12 Mobilitet, f.eks.: Trafiksikkerhed Træning i brug af offentlig transport Samfundsliv, f.eks.: Beskæftigelse / uddannelse / dagtilbud Økonomi Almindelige rettigheder og pligter som samfundsborger Fornemmelse for respektfuld og anerkendende adfærd Bostøtte kan gives både som individuel støtte og i kollektiv sammenhæng. Bostøtte kan også gives via telefonisk kontakt, sms eller Skype. Omfang og varighed Indsatsen bevilges efter en konkret, individuel vurdering i forhold til borgerens ressourcer og behov og i overensstemmelse med Hjørring Kommunes serviceniveau. Den ugentlige støtte, der kan bevilges: Pakke 1 0,5 1,5 Timer Pakke 1 1,5 2,5 0,75 1,75 Timer/uge Pakke 2 2,5 3,5 1,75 2,75 Timer/uge Pakke 3 3,5 5,0 2,75 4,25 Timer/uge Pakke 4 5,0 6,5 4,25 5,75 Timer/uge Pakke 5 6,5 8,0 5,75 7,25 Timer/uge I særlige tilfælde kan bostøtte bevilges i et omfang på mere end 8 7,25 timer/ugen. Indsatsen fremgår af bevillingen, og kan gives i fleksibelt omfang i løbet af bevillingsperioden, hvis der f.eks. kortvarigt er behov for en særlig intensiv indsats eller hvis der er behov for at styrke et andet indsatsområde i en periode. Bostøtte bevilges for en tidsbegrænset periode, hvorefter indsatsen genvurderes i forhold til bevillingens formål og mål. Bostøtten revurderes i øvrigt, hvis borgerens situation eller kommunens serviceniveau ændres. Kompetencekrav Indsatser i Bostøtten udføres af kommunalt ansat personale. Personalet har sundhedsfaglig eller pædagogisk uddannelse med relevant efter- 11

13 til personalet uddannelse indenfor specialområdet. Omkostninger for borgeren Bevilling af bostøtte er uafhængig af indkomst og formueforhold. Der er ingen brugerbetaling, men borgeren betaler for egen deltagelse i aktiviteter, herunder også evt. udgifter til transport. Kvalitetsmål Hjørring Kommune har 8 ugers sagsbehandlingsfrist fra ansøgningen modtages, til der foreligger en afgørelse, jævnfør servicelovens 85. I akutte situationer og i forbindelse med udskrivninger fra sygehus, vil sagsbehandlingstiden være kortere. Bostøtte iværksættes hurtigst muligt, efter at bevillingen er givet. Tidspunkter for levering af indsatsen, tilrettelægges i samarbejde med borgeren. I forbindelse med medarbejdernes fravær som følge af sygdom, ferie og lignende, vil der altid blive lavet en konkret aftale med borgeren om håndtering af borgerens behov under det faste personales fravær. Bostøtte kan sættes i bero under borgers indlæggelse. Opfølgning på indsatsen Der udarbejdes i samarbejde med borgeren en skriftlig status til Myndighed over bevillingsperiodens indsats i forhold til beskrevne mål. Såvel borger som medarbejder er ligeledes forpligtede til at orientere Myndighed, hvis der sker ændringer eller der er forhold, der kan have betydning for bevillingen. Der følges op på indsatsen inden bevillingsperiodens udløb. Opfølgningen vil tage udgangspunkt i de opstillede mål og delmål. Opfølgningen vil ske i dialog mellem Borger, Myndighed og Leverandør. Særlige forhold Når der leveres støtte i borgerens eget hjem, bliver hjemmet at betragte som en arbejdsplads. Hjemmet skal derfor indrettes, så Arbejdsmiljølovens bestemmelser overholdes. Hvis disse bestemmelser ikke er overholdt, tager leverandøren stilling til i hvilket omfang, der kan leveres hjælp. Jævnfør kommunens politik for røgfri miljøer, skal der træffes foranstaltninger, så ingen udsættes for passiv rygning. Medarbejderne må ikke ryge i borgerens hjem, ligesom borgeren ikke må ryge i hjemmet, når medarbejderne er der. Hvis borgeren er ryger, vil pågældende blive bedt om at vise hensyn ved at lufte ud i hjemmet, inden medarbejderen kommer. Såfremt der er husdyr i hjemmet, skal der indgås aftales om håndtering af disse under personalets tilstedeværelse i hjemmet. Bostøttemedarbejderen vil endvidere forsøge at sikre, at borgeren har indgået aftale om pasning af husdyr under borgerens evt. fravær / indlæggelse. 12

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte KVALITETSSTANDARD 2016 Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni 2015 Bostøtte Kvalitetsstandard for bostøtte efter Lov om Social Støtte 85 er Hjørring Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2. Hvilket behov dækker indsatsen 3. Hvad er formålet med indsatsen 4. Hvem kan modtage indsatsen, og hvilke kriterier indgår

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens 85

Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens 85 Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens 85 juli 2019 Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens 85 Indledning...3 Værdier

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk 2 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk Formålet med socialpædagogisk Formålet med n er at give

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud Når du læser kvalitetsstandarden, skal du være opmærksom på, at den består af to dele. Den første del er information til

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarderne for socialpædagogisk

Læs mere

INFORMATION OM SOCIALPÆDAGOGISK STØTTE I EGET HJEM, OPGANGSBOFÆLLESSKAB OG BOTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE. August 2017

INFORMATION OM SOCIALPÆDAGOGISK STØTTE I EGET HJEM, OPGANGSBOFÆLLESSKAB OG BOTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE. August 2017 INFORMATION OM SOCIALPÆDAGOGISK STØTTE I EGET HJEM, OPGANGSBOFÆLLESSKAB OG BOTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE. August 2017 2 Indhold Indledning og generelle vilkår... 4 Socialpædagogisk støtte i eget hjem (SEL

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Februar 2009 mtm Kvalitetsstandard Pædagogisk støtte og

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens

Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens Februar 2018 Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens 85 Indledning...2 Værdier for dit kommende samarbejde med Ballerup Kommune...2 Hvordan søger jeg?...2 Hvem

Læs mere

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt.

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem Lovgrundlag Målgruppe 85 i Lov om Social Service Borgere, der er fyldt 18 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Center for Familie og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Center for Familie og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2019 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud 2 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud Formålet med hjælpen Formålet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Socialpædagogisk støtte Servicelovens 85

KVALITETSSTANDARD Socialpædagogisk støtte Servicelovens 85 KVALITETSSTANDARD Socialpædagogisk støtte Servicelovens 85 LOVGRUNDLAG FORMÅL På baggrund af servicelovens 85 skal Brønderslev Kommune tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85)

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Socialpædagogisk støtte Servicelovens 85

KVALITETSSTANDARD Socialpædagogisk støtte Servicelovens 85 KVALITETSSTANDARD Socialpædagogisk støtte Servicelovens 85 LOVGRUNDLAG FORMÅL INDHOLD 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder

Læs mere

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Bostøtte Handicap og Psykiatri Forord Kvalitetsstandarden for bostøtte inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser,

Læs mere

Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 19. december Serviceloven 12, 82a, 82b og 85. Lovgrundlag Servicelovens 12:

Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 19. december Serviceloven 12, 82a, 82b og 85. Lovgrundlag Servicelovens 12: Kvalitetsstandard for støtte til et selvstændigt liv Gruppebaseret og individuelt tidsbegrænset forløb efter servicelovens 82a og 82b samt støtte efter servicelovens 85 Kvalitetsstandarden er vedtaget

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud 2 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Formålet med hjælpen Formålet med ophold i længerevarende botilbud er: - at du

Læs mere

Kvalitetsstandarder Botilbud Hjørring Kommune

Kvalitetsstandarder Botilbud Hjørring Kommune Kvalitetsstandarder Botilbud Hjørring Kommune Forord Kvalitetsstandarder for botilbud omhandler Hjørring Kommunes tilbud til borgere over 18 år, der på grund af betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Læs mere

Midlertidige botilbud

Midlertidige botilbud Midlertidige botilbud Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for midlertidige botilbud Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af det serviceniveau, som tilbydes i Sønderborg Kommune. Hvem kan få ophold i et

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85)

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85

Socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Handicap, Psykiatri og Misbrug Kvalitetsstandard 2 Indhold Forord... 4 Lovgrundlag... 5 Formålet med hjælpen... 5 Værdigrundlag og grundprincipper... 5 Hvem

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Servicelovens 85

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Servicelovens 85 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Servicelovens 85 Gældende fra 1. januar 2019 Indledning Nedenfor finder du kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

1. Overordnede rammer Socialpædagogisk støtte i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 85

1. Overordnede rammer Socialpædagogisk støtte i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte i eget hjem (serviceloven 85) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Socialpædagogisk støtte i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 85 1.2 Politiske målsætninger

Læs mere

Serviceniveau og kvalitetsstandarder på Lov om social service 85 socialpædagogisk støtte

Serviceniveau og kvalitetsstandarder på Lov om social service 85 socialpædagogisk støtte Serviceniveau og kvalitetsstandarder på Lov om social service 85 socialpædagogisk støtte Overordnet er formålet med socialpædagogisk støtte at udvikle eller bevare borgerens funktionsniveau, så denne kan

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Serviceniveau. for Voksen / Handicap

Serviceniveau. for Voksen / Handicap Serviceniveau for Voksen / Handicap Ældre- og Handicapforvaltningen 2012 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORORD... 2 PRINCIPPER FOR INDSATSEN... 3 STØTTE TIL MESTRING AF EGET LIV 3 EN SAMMENHÆNGENDE

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Faxe Kommunes kvalitetsstandard for Servicelovens 85 Socialpædagogisk indsats. Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 12 Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard - Social & Ældre - Vejen Kommune Længerevarende botilbudslignende tilbud Almenboligloven 105/Serviceloven 85

Kvalitetsstandard - Social & Ældre - Vejen Kommune Længerevarende botilbudslignende tilbud Almenboligloven 105/Serviceloven 85 Kvalitetsstandard - Social & Ældre - Vejen Kommune Kvalitetsstandard Lovgrundlag Formål Længerevarende botilbudslignende tilbud Almenboligloven 105/Serviceloven 85 ABL 105. Kommunalbestyrelsen drager omsorg

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Botilbud til midlertidigt ophold Serviceloven 107

KVALITETSSTANDARD Botilbud til midlertidigt ophold Serviceloven 107 KVALITETSSTANDARD Botilbud til midlertidigt ophold Serviceloven 107 LOVGRUNDLAG FORMÅL 107. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat

Læs mere

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer Kvalitetsstandard Afklaringsforløb Lov om Social Service 79 Udarbejdelse November 2017 Social- og sundhedsafdelingen samt tilbud og myndighed på det specialiserede socialområde. Godkendelse Udvalget for

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Kvalitetsstandard Overskrift Bostøtte/hjemmevejledning Handicap, psykiatri og socialt udsatte Servicelovens 85 Lovgrundlag Servicelovens 85 Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem (version 1 af juli 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Side 1 Generelle forhold... 3 Kvalitetsstandarder... 3 Sagsbehandling... 3 Visitation og bevilling... 3 Handleplan... 3 Samarbejdsplan...

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte 2016 Brug for socialpædagogisk støtte? Hvis du eller en pårørende har behov for socialpædagogisk støtte, kan du kontakte koordinatorerne i Social

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov. Socialt samvær Fælles madlavning/tilbud

Læs mere

Midlertidig botilbud Servicelovens 107. Sådan arbejder vi sammen med dig for at vurdere dit behov for et midlertidigt botilbud.

Midlertidig botilbud Servicelovens 107. Sådan arbejder vi sammen med dig for at vurdere dit behov for et midlertidigt botilbud. Midlertidig botilbud Servicelovens 107 Sådan arbejder vi sammen med dig for at vurdere dit behov for et midlertidigt botilbud Lejre Kommune Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Del 1 -

Læs mere

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte Lov om Social Service 82 a, b og d samt 85 Udarbejdelse November 2017 Social- og sundhedsafdelingen samt tilbud og myndighed på det specialiserede socialområde.

Læs mere

Kvalitetsstandarden for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107

Kvalitetsstandarden for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 Kvalitetsstandarden for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107. Kvalitetsstandarden for

Læs mere

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018 Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018 - Socialpædagogisk bistand efter Servicelovens 85 Udkast Indhold 1. Indledning... 3 2. Sådan behandler vi din sag.... 4 Hvem kan få et rehabiliteringsforløb

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Vejledende serviceniveau for. ophold i midlertidige botilbud. på handicap- og psykiatriområdet 2018/19

Vejledende serviceniveau for. ophold i midlertidige botilbud. på handicap- og psykiatriområdet 2018/19 Vejledende serviceniveau for ophold i midlertidige botilbud på handicap- og psykiatriområdet 2018/19 Indholdsfortegnelse Vejledende serviceniveau for midlertidige botilbud på handicap- og psykiatriområdet.

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende socialt 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Bostedet Vangeleddet

Bostedet Vangeleddet Bostedet Vangeleddet Beboerne fremmer deres udvikling, selvstændighed og sundhed gennem velfærdsteknologi og socialpædagogiske tiltag. Vision: Bostedet Vangeleddet er førende i forhold til velfærdsteknologi

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Rehabiliteringsforløb Servicelovens 83a

KVALITETSSTANDARD Rehabiliteringsforløb Servicelovens 83a KVALITETSSTANDARD Rehabiliteringsforløb Servicelovens 83a LOVGRUNDLAG FORMÅL 83 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne,

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Kvalitetsstandard for afklaringssamtaler, gruppebaserede og individuelle tidsbegrænsede råd- og vejledningsforløb samt mestringsvejledning

Kvalitetsstandard for afklaringssamtaler, gruppebaserede og individuelle tidsbegrænsede råd- og vejledningsforløb samt mestringsvejledning 8 Kvalitetsstandard for afklaringssamtaler, gruppebaserede og individuelle tidsbegrænsede råd- og vejledningsforløb samt mestringsvejledning Vedtaget af Byrådet xxx Side 1 af 16 Kvalitetsstandard for afklaringssamtaler,

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold kesocial og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard Bostøtte Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandard Bostøtte Skanderborg Kommune Kvalitetsstandard Bostøtte 2015 Skanderborg Kommune Indledning - Kvalitetsstandard Bostøtte Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarderne i Skanderborg Kommune tager afsæt i lov om social service, og alle

Læs mere

Ydelseskatalog for socialpædagogisk støtte og dag- og botilbud

Ydelseskatalog for socialpædagogisk støtte og dag- og botilbud Ydelseskatalog for socialpædagogisk støtte og dag- og botilbud Indledning Velkommen til Ishøj Kommuners ydelseskatalog for socialpædagogisk støtte og dag- og botilbud. I dette ydelseskatalog har Ishøj

Læs mere

INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE.

INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE. INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE. Præsenteret for Handicaprådet og udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg september 2017. 2 Indhold Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte

Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte Lovgrundlag Visitation Hvem kan modtage ydelsen? 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Indhold 1. Indledning... 1 2. Sagsbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Socialpædagogisk støtte Servicelovens 85. Sådan arbejder vi sammen med dig for at vurdere dit behov for socialpædagogisk støtte.

Socialpædagogisk støtte Servicelovens 85. Sådan arbejder vi sammen med dig for at vurdere dit behov for socialpædagogisk støtte. UDKAST Socialpædagogisk støtte Servicelovens 85 Sådan arbejder vi sammen med dig for at vurdere dit behov for socialpædagogisk støtte Lejre Kommune Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Læsevejledning...3 Del

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Lov om Social Service 104 Udarbejdelse November 2017 Social- og sundhedsafdelingen samt tilbud og

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Lov om Social Service 104 Udarbejdelse November 2017 Social- og sundhedsafdelingen samt tilbud og Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Lov om Social Service 104 Udarbejdelse November 2017 Social- og sundhedsafdelingen samt tilbud og Godkendelse Revidering Acadre dokument nr. 174406-17 myndighed

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 85

Kvalitetsstandard for servicelovens 85 Kvalitetsstandard for servicelovens 85 1. Motivering til selv at klare egen hygiejne Lovgrundlag for 85 i Lov om Social Service At modtageren klarer egen personlig hygiejne At modtageren optræner eller

Læs mere

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven.

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven. Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven. Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) social@svendborg.dk www.svendborg.dk Indhold 1. Indledning... 1 2. Sagsbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandard 107 og 108

Kvalitetsstandard 107 og 108 Baggrund og formål Social- og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har de seneste år arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor Handicap- og Psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud (Serviceloven 108)

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud (Serviceloven 108) Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud (Serviceloven 108) social@svendborg.dk www.svendborg.dk Indhold 1. Indledning... 1 2. Sagsbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104 Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104 Godkendt i Byrådet den 24. januar 2017. 1 Indledning. Kvalitetsstandarder præsenteres hermed og synliggør det politisk godkendte serviceniveau i Horsens

Læs mere

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14 1 of 17 Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem Godkendt i byrådet den xx.xx.14 2 of 17 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 BOSTØTTEYDELSER...3 KONTAKTINFORMATION...5 1.AFKLARINGSYDELSE...6

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Indhold 1.0 Lovgrundlag...2 2.0 Formål...2 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...2 3.1 Sagsbehandlingstid...2 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...3 3.3 Revurdering...3 4.0 Målgruppe Hvem kan få hjælp?...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPÆDAGOGISK STØTTE

SERVICEDEKLARATION SOCIALPÆDAGOGISK STØTTE SERVICEDEKLARATION SOCIALPÆDAGOGISK STØTTE Adresse: Vestmanna Allé 8, 9700 Brønderslev samt Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: Inger.thorup.jensen@99454545.dk Telefon:

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Forebyggende Hjemmebesøg Vedtaget Sundheds- Ældre- og Handicapudvalget xxxx. Hvad er indsatsens lovgrundlag?

KVALITETSSTANDARD. Forebyggende Hjemmebesøg Vedtaget Sundheds- Ældre- og Handicapudvalget xxxx. Hvad er indsatsens lovgrundlag? KVALITETSSTANDARD Forebyggende Hjemmebesøg Vedtaget Sundheds- Ældre- og Handicapudvalget xxxx Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om social service 79 a om Forebyggende Hjemmebesøg Lov nr. 1894 af 29/12/2015

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende tilbud i almenboliger (Almenboligloven 105)

Kvalitetsstandard for længerevarende tilbud i almenboliger (Almenboligloven 105) Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for længerevarende tilbud i almenboliger (Almenboligloven 105) Indhold

Læs mere

7 Kvalitetsstandard for dagtilbud til voksne Aktivitets- og samværstilbud

7 Kvalitetsstandard for dagtilbud til voksne Aktivitets- og samværstilbud 7 Kvalitetsstandard for dagtilbud til voksne Aktivitets- og samværstilbud Vedtaget af byrådet den XX Side 1 af 8 Kvalitetsstandard for dagtilbud til voksne Aktivitets- og samværstilbud Hvordan læser jeg

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson ordning efter Servicelovens 99 Servicelovens 99 paragraffens ordlyd Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 108 Længerevarende botilbud

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 108 Længerevarende botilbud Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 108 Længerevarende botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven.

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven. Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven. Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard for samværstilbud jf. serviceloven 104 Januar 2016

Forslag til kvalitetsstandard for samværstilbud jf. serviceloven 104 Januar 2016 Forslag til kvalitetsstandard for samværstilbud jf. serviceloven 104 Januar 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud

Læs mere