Kvalitetsstandard for Træning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for Træning"

Transkript

1 Kvalitetsstandard for Træning

2 Lovgrundlag...3 Formålet med træning efter Serviceloven...3 Vurdering og visitering...3 Visitation... 3 Telefonnr. og telfontider til visitationen... 3 Din egen vurdering af dit hverdagsliv... 4 Den faglige vurdering... 4 Mål med træningen...5 Levering af træningen...6 Måden træningen leveres på... 6 Fleksibel træning... 6 Kontaktperson... 6 Krav til medarbejderen... 6 Forudsætninger for at modtage træning... 7 Arbejdsforhold i hjemmet... 7 Forsinkelse af træningen... 7 Observation og dokumentation... 7 Kvalitetsmål... 7 Definitioner og kriterier...8 Genoptræning efter kontakt med sygehus i Sundhedsloven... 8 Om genoptræningsplanen... 8 Almen genoptræning... 8 Specialiseret genoptræning... 8 Om genoptræningen i Faxe Kommune... 9 Ydelsen indeholder ikke... 9 Frit valg... 9 Transport... 9 Vederlagsfri fysioterapi...9 Bilag...10 Kvalitetsstandard for træning efter serviceloven 86 stk. 1 og stk

3 Lovgrundlag Der visiteres træning efter Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2. Træning efter 86 Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Stk. 2. Kommunen sørger for tilbud om hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Sundhedsloven 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Jf. 84 om genoptræningsplaner. Formålet med træning efter Serviceloven Træningen kan gives med henblik på at udrede, udvikle, fastholde, lindre og understøtte. Formålet med træning efter Lov om Social Service er, at fremme dine muligheder for at klare dig selv. Træning efter Lov om Social Service bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Træningen tilrettelægges i samarbejde med dig med udgangspunkt i dine behov og forudsætninger. Vurdering og visitering Visitation Hvis du synes, at du har behov for træning, kan du kontakte visitationen. Visitationen aftaler et besøg hos dig, så en visitator fra Faxe Kommune kan foretage en konkret vurdering af dine aktuelle behov i forhold til den træning, Faxe Kommune kan tilbyde dig. Visitationen har kontor i Faxe Kommunes administrationsbygning i Rønnede, Industrivej 2, 4683 Rønnede. Telefonnr. og telfontider til visitationen Visitationen kan træffes på telefonnummer: i tidsrummet mandag til fredag fra kl Tilbud om træning Visitator tager udgangspunkt i hvad du kan klare selv, hvad du kan tage del i, om der er pårørende eller andre i dit netværk, som har givet samtykke til at hjælpe. 3

4 Indenfor 10 dage vil du modtage en afgørelse på, om du kan tilbydes træning, samt en begrundelse herfor. I afgørelsen beskrives også målet med træningen, hvis det bevilges og brevet vil ligeledes indeholde en klagevejledning. Træningen er gratis og bevilges for en tidsbegrænset periode. I løbet af træningsperioden vil du i samarbejde med terapeuten lære, hvordan du selv kan fortsætte træningen på egen hånd, når den bevilgede træning ophører. Dette gælder også ved en varig funktionsnedsættelse. Det kan evt. være en hjælp at inddrage personer i din omgangskreds eller få hjælp ved kommunalt støttede frivillige aktiviteter. Det er dit ansvar at videregive de oplysninger og informationer, som er relevante for at visitator kan vurdere dine ressourcer og dit behov for træning. Til samtalen er du velkommen til at tage en person med, som sidder sammen med dig, og evt. taler for dig. Hvis din situation ændrer sig væsentligt, kan du henvende dig og få foretaget en ny vurdering. På baggrund af den nye vurdering vil du modtage en ny afgørelse. Din egen vurdering af dit hverdagsliv Ved at kende din egen vurdering af din hverdagssituation kan vi bedre målrette den træning, vi kan tilbyde. Kendskabet sikrer, at vi ved, hvad der betyder noget for dig, og hvad der er vigtigt for dig. For at få viden om din hverdagssituation vil vi spørge til, hvilke begrænsninger, ønsker og prioriteter, du oplever i forbindelse med kontakt til familie og venner, interesser / hobbyer, måltider, personlig hygiejne, daglig husførelse, vedligeholdelse af bolig og have, indkøb, at komme omkring indendørs og udendørs. Det er dig, som bestemmer, hvad du synes, der er nødvendigt og relevant at tale om. Pårørende eller andre, som kender dig godt, kan inddrages i samtalen, hvis du ønsker det. Det er udelukkende din egen opfattelse af din hverdagssituation, som skrives ned af visitator. Den faglige vurdering Vi arbejder, ud fra ICF (international klassifikation af funktionsevne m.v.), med fem funktionsniveauer, som er beskrevet herunder. Funktionsniveauerne fortæller os, i hvilken grad du er begrænset i selv at varetage de daglige aktiviteter. Dit funktionsniveau har også betydning for, hvordan medarbejderen vil støtte eller hjælpe dig med træningen. Funktionsniveauerne bruges også til at definere mål for den træning, du modtager. Et mål kan for eksempel være at træne dig til at varetage opgaven på et bedre funktionsniveau eller at fastholde dig på det funktionsniveau, du har nu. 4

5 Funktionsniveau 0 Ingen/ubetydelige begrænsninger Borgeren er selvstændig og har ikke behov for personassistance for at udføre aktiviteten. Funktionsniveau 1 Lette begrænsninger Borgeren er den aktive part og kan med let personassistance udføre aktiviteten. Funktionsniveau 2 Moderate begrænsninger Borgeren er den aktive part og kan under forudsætning af moderat personassistance udføre aktiviteten. Funktionsniveau 3 Svære begrænsninger Borgeren deltager og kan under forudsætning af omfattende personassistance udføre aktiviteten. Funktionsniveau 4 Totale begrænsninger Borgeren er ude af stand til at udføre aktiviteten og har behov for fuldstændig personassistance. Visitatoren vurderer din evne til at klare dig på følgende områder Personlig hygiejne. Spise og drikke. Færden og mobilitet. Husførelse. Sociale relationer. Evnen til at sikre sammenhæng i hverdagens aktiviteter. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Alle de oplysninger, som visitationen er i besiddelse af, indgår i den samlede afgørelse om, hvilken hjælp kommunen kan tilbyde dig. Vurderer visitationen, at du har behov for det og du giver dit samtykke, kan visitator rekvirere lægelige oplysninger til at understøtte afgørelsen. Det er altid den faglige vurdering, som er afgørende for det endelige tilbud om træningen. Mål med træningen I afgørelsen står der, hvilket overordnet mål der er med den tilbudte træning. Der er forskellige former for mål, som alle har til hensigt at fremme samarbejdet mellem dig og medarbejderen. Formålet er at hjælpe dig til at klare mest muligt selv. Målene er: Udrede at afdække hvad du kan/ikke kan og de mulige årsager til, at du eventuelt er begrænset. Udvikle at hjælpe dig til at generhverve eller udvikle færdigheder, så du bedre kan varetage opgaven selv. Fastholde (kun vedrørende træning efter 86 stk. 2) at hjælpe dig til at bevare dine færdigheder. 5

6 Levering af træningen I det følgende er en beskrivelse af, hvordan vi leverer træningen, og hvordan den tilrettelægges. Vi beskriver også forudsætningerne for, at du kan modtage den træning, som du har behov for, og som er aftalt. Forudsætningerne indeholder både krav til medarbejdernes faglige baggrund, men også til dig som modtager. Kravene stilles, for at vi kan levere træningen på bedst mulig måde for både dig og medarbejderne. Måden træningen leveres på I Faxe Kommune inddrager vi dig så meget som muligt i, hvordan træningen tilrettelægges og udføres. Det gør vi ud fra princippet om, at træningen gives som hjælp til selvhjælp. Det betyder at du tilrettelægger træningen i nært samarbejde med medarbejderen inden for den ramme, der er givet ved visitationen, du støttes til at klare mest muligt selv, du deltager så meget som muligt og hjemmetræner imellem træningssessionerne. Fleksibel træning Du og medarbejderen har mulighed for fra gang til gang at aftale, hvordan I konkret vil tilrettelægge den træning, du har fået tilbudt, indenfor de givne rammer på træningsområdet. Det er fortsat medarbejderen, der i den konkrete situation fagligt vurderer, hvor meget træning der er behov for. Kontaktperson Du får tildelt en fast kontaktperson, som vil træne med dig. I den sidste del af træningsperioden kan det være, at træningen overgår til en anden medarbejder, der derefter bliver din kontaktperson. Krav til medarbejderen Tildelingen af træningsfagligt personale vil altid blive vurderet i forhold til opgavens omfang og den faglige sværhedsgrad. Afhængig af hvilken træning du har brug for, kan medarbejderne, som træner med dig, have følgende faglig baggrund ergoterapeut, fysioterapeut, social- og sundhedsassistent, beskæftigelsesvejleder, social- og sundhedshjælper, elever og studerende indenfor de ovenstående uddannelser under supervision af uddannet personale. Der kan desuden i perioder være ansat afløsere, som ikke har gennemgået en sundhedsfaglig uddannelse. De vil dog som minimum altid have modtaget oplæring og introduktion til de arbejdsopgaver og det område, som de skal hjælpe dig på og træningen foregår under supervision af uddannet personale. Den enkelte medarbejder er ansvarlig for at orientere og dokumentere om ændringer og observationer, som har betydning for dig. Medarbejderen tager udgangspunkt i den skriftlige bevilling og afgørelse, arbejdspladsvurderingen, kvalitetsstandarden. 6

7 Forudsætninger for at modtage træning For at du på bedst mulig måde kan modtage den træning, som er aftalt, er det en forudsætning at du holder dig fysisk aktiv i hverdagen, så vidt det er muligt, møder op til den aftalte træning og udviser motivation, engagement og samarbejde i forbindelse med træningen, så vidt det er muligt udfører det anbefalede hjemmetræningsprogram imellem træningssessionerne, melder afbud så tidligt som muligt, hvis du ikke har mulighed for at komme til den aftalte træning, eller dine pårørende giver besked til visitationen ved væsentlige forandringer i din tilstand. Hvis disse forudsætninger ikke bliver overholdt, kan træningen blive afsluttet. Arbejdsforhold i hjemmet Hvis træningen skal foregå i dit hjem, skal der foretages en arbejdspladsvurdering af dit hjem. Hjemmet kan være eget hjem eller en bolig på en institution. Du skal følge de krav, som fastsættes i arbejdspladsvurderingen. Herunder gælder det at det skal sikres, at arbejdet kan udføres uhindret i hjemmet, husdyr må ikke være til gene, der skal være udendørs lys, så indgangspartiet er oplyst, sne skal være ryddet, så der er fri passage til indgangsdøren, der skal stilles flydende håndsæbe og rent håndklæde/håndklædepapir til rådighed, personalets tavshedspligt respekteres, du skal acceptere, at personalet ikke må modtage gaver eller penge, du skal acceptere, hvis medarbejderen vurderer, at der er behov for udluftning, der må ikke ryges i hjemmet, mens medarbejderen er til stede. Forsinkelse af træningen Det vurderes fagligt om træningen kan aflyses. Hvis træningen forsinkes eller fremrykkes mere end én time i forhold til aftalte tidspunkt, vil der blive ringet til dig senest samme dag og i så god tid som muligt. Observation og dokumentation Det gælder generelt for træningen at medarbejderen i samarbejde med dig skal udarbejde en plan for træningen, aktiviteter og lignende ud fra visitationen, medarbejderen skal observere og dokumentere ændringer i din tilstand, medarbejderen skal handle fagligt forsvarligt i forhold til, hvordan du har det, medarbejderen skal orientere visitationen, hvis dit behov for hjælp ændrer sig væsentligt og ændringen vurderes at være længerevarende. Kvalitetsmål Kvalitetsmålene fortæller hvilke standarder, vi sætter for vores eget arbejde og hvad du kan forvente som modtager af hjælp. 7

8 Målene er delt op i en række konkrete mål med tidsfrister i forbindelse med levering af træningen. Andre mål fokuserer på den måde, træningen leveres på. Målene er Du tildeles en kontaktperson, når træningen iværksættes, Du får telefonisk besked ved forsinkelser og væsentlige ændringer i træningen, træningen ydes så du selv har mulighed for at deltage aktivt, der opstilles mål for din træning, der tager udgangspunkt i en konkret hverdagsaktivitet. Ved træning efter 86 gælder det for både iværksættelse af genoptræning/vurderinger og iværksættelse af vedligeholdende træning at visitationen til træning skal ske senest 10 hverdage efter henvendelse, træningen iværksættes senest 20 hverdage efter bevillingen af genoptræning, træningen iværksættes senest 40 hverdage efter bevilling af vedligeholdende træning, der udarbejdes handleplaner i forbindelse med hvert enkelt træningsforløb. Definitioner og kriterier Genoptræning efter Sundhedsloven og Serviceloven defineres som en målrettet og tidsafgrænset samarbejdsproces mellem en borger, eventuelt pårørende og personale. Formålet med genoptræning er, at borgeren opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne; bevægelses- og aktivitetsmæssigt, kognitivt, emotionelt og socialt. Genoptræningen skal rettes imod patientens/borgerens funktionsnedsættelser, dvs. problemer i kroppens funktioner eller anatomi, samt aktivitets- og deltagelsesbegrænsninger. Genoptræningsindsatsen kan omfatte såvel somatiske patienter som psykiatriske patienter med et somatisk genoptræningsbehov. Vedligeholdelseskriterier efter serviceloven defineres som målrettet træning for at forhindre funktionstab og for at fastholde det hidtidige funktionsniveau. Vedligeholdelsestræning omfatter vedligeholdelse af såvel fysiske som psykiske færdigheder. Genoptræning efter kontakt med sygehus i Sundhedsloven Hvis sygehuset vurderer, at du har behov for genoptræning, får du en genoptræningsplan ved udskrivelsen. Om genoptræningsplanen Sygehuset udarbejder en genoptræningsplan med en vurdering af, om genoptræningsforløbet er alment eller specialiseret. Genoptræningsplanen er din plan over, hvor genoptræningen skal foregå, hvilken diagnose der skal trænes for, og hvem der er ansvarlig for genoptræningen. Ved almen genoptræning er kommunen ansvarlig. Ved specialiseret genoptræning er sygehuset ansvarlig. Almen genoptræning Hovedparten af de borgere, der har behov for genoptræning, har behov for såkaldt "almen genoptræning". Det tilbydes som hovedregel af kommunen, idet det handler om genoptræning, som er ukompliceret, og hvor der ikke er yderligere behov for tæt tværfagligt samarbejde med speciallæger på sygehuset. Indkaldelse til almen genoptræning bliver sendt af kommunen. Specialiseret genoptræning Hvis genoptræningsforløbet er kompliceret og der er brug for tæt tværfagligt samarbejde mellem læge, sygeplejerske og terapeut, kaldes forløbet "specialiseret". Sådan en genoptræning vil fortsat 8

9 foregå på sygehuset. Først når det vurderes, at du er i stand til at overgå til almen genoptræning, vil genoptræningsforløbet overgå til kommunen. Indkaldelse til specialiseret genoptræning bliver sendt af sygehuset. Om genoptræningen i Faxe Kommune I Faxe Kommune er det Trænings- og Aktivitetsenheden, som står for genoptræningen. Senest tre hverdage efter, at kommunen har modtaget en genoptræningsplan fra sygehuset, sender træningsafdelingen en bekræftelse til dig på, at planen er modtaget. Brevet indeholder også praktiske oplysninger, bl.a. om vigtigheden af, at fortsætte evt. udleveret træningsprogram, samt at møde til de aftalte træningsgange for at begrænse afdelingens ventetid. Det er Trænings- og Aktivitetsenheden, som ud fra genoptræningsplanen vurderer, hvornår du skal starte genoptræningen. Ydelsen indeholder ikke Egen træning fra sygehus. Er du henvist til egen træning fra sygehuset, har sygehuset fortsat ansvaret for at yde dig den nødvendige instruktion. Genoptræningsplanen har i dette tilfælde alene til formål at understøtte din egen træning, samt informere din egen læge og kommunen. Frit valg Du har ret til at vælge genoptræningstilbud på andre kommuners institutioner, når du har en genoptræningsplan. Dog kan en anden kommune afvise at modtage fritvalgspatienter af kapacitetsmæssige årsager. Hvis du vælger at benytte fritvalgsordningen, ydes der kun befordringsgodtgørelse svarende til den udgift, som Faxe Kommune ville have, hvis kørslen var indenfor kommunen. Transport Personer, der efter endt sygehusbehandling har behov for genoptræning, kan få befordring eller befordringsgodtgørelse efter nogle fastlagte regler, som du kan læse nærmere om i Vejledning om træning i kommuner og regioner 1. Disse borgere kan bevilges kørsel efter Sundhedslovens 172. Vederlagsfri fysioterapi Udover de netop nævnte tilbud findes der efter henvisning fra egen læge også adgang til vederlagsfri fysioterapi. I Faxe Kommune udføres den vederlagsfri fysioterapi foreløbig udelukkende af privatpraktiserende fysioterapeuter. Du kan på samme tid få bevilget såvel individuel- som holdtræning i følge loven om vederlagsfri fysioterapi. Begge tilbud behøver ikke at være hos den samme udbyder. (link:http://www.sst.dk/publ/publ2008/plan/fysio/vejlvederlagsfrifysioterapi_4jul08.pdf) Lov om arbejdsmiljø 15 a, stk. 1 Arbejdsgiveren skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig arbejdspladsvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen under hensyntagen til arbejdets art, de arbejdsmetoder og arbejdsprocesser, der anvendes, samt virksomhedens størrelse og organisering. Arbejdspladsvurderingen skal forefindes i virksomheden og være tilgængelig for virksomhedens ledelse, de ansatte og Arbejdstilsynet, som fører tilsyn med arbejdspladsvurderingen. En arbejdspladsvurdering skal revideres, når der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoder og arbejdsprocesser m.v. og disse ændringer har betydning for sikkerhed og sundhed under arbejdet, dog senest hvert tredje år. 1 Vejledning om træning i kommuner og regioner udgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, december

10 Bilag Kvalitetsstandard for træning efter serviceloven 86 stk. 1 og stk. 2 Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker 3. Hvad er formålet med 4. Hvilke aktiviteter kan indgå i A.1. Genoptræning til udvikling af hverdagens aktiviteter. Lov om social service ( 86 stk. 1) Genoptræning, oplæring eller vejledning i nødvendige personlige eller praktiske opgaver, som du ikke selv kan udføre. At fremme din mulighed for at klare dig selv eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten ved at udvikle hverdagens aktiviteter, som du ikke selv magter. Visiterede, målrettede indsatser, ud fra en konkret faglig og individuel vurdering. Indsatserne kan være: vejledning i lejringer mund stimulering og træning af mund- og svælgfunktion træning af kognitive funktioner træning af ødematøse ekstremiteter kropsbevidsthed med sansestimulering led-mobilisering og udspænding af muskler tonus dæmpning koordinations træning balancetræning styrketræning udholdenhedstræning konditionstræning sygdomsindsigt hjemmetræning med inddragelse af hverdagsaktiviter instruktion i hjemmeøvelser hjælp til at finde andre egnede træningstilbud Målet med træningen er, at du skal blive i stand til at håndtere hverdagssituationer som: Måltider, mad og drikke, herunder: Indtage mad og drikke Tilberede/anrette mad/drikke Opvask/oprydning i relation til måltider/mad/drikke Medicinindtagelse Personlig hygiejne, herunder: Bad Øvre toilette Nedre toilette Af-/påklædning Toiletbesøg Færden, herunder: Forflytninger Færden indendørs Færden udendørs 10

11 Husførelse, herunder: Rengøring Tøjvask Indkøb Økonomi Sociale relationer Sociale relationer Rådgivning/vejledning Ydelsen indeholder ikke: Behandling som f.eks. massage eller el-terapi (disse ydelser udføres af privat praktiserende fysioterapeut eventuelt med henvisning fra egen læge) udlevering af personlige mindre træningsredskaber 5. Hvem kan modtage Ydelsen kan ikke byttes til andre ydelser. Borgere med lette, moderate og svære begrænsninger: som kan udvikle kompetencer til selv at udføre aktiviteterne - helt eller delvist. som har udviklet kompetencer til selv at udføre aktiviteterne, men har brug for hjælp til at fastholde disse. ( Funktionsvurderingen tager udgangspunkt i ICF/ fælles sprog II ) 6. Indsatsens omfang? Indsatsen er visiteret, tidsafgrænset og målrettet. Omfanget er fagligt og individuelt vurderet. 7. Hvem leverer Trænings- og aktivitetsenheden i Faxe Kommune 8. Kompetencekrav til udføreren? 9. Hvad koster 10. Hvad er kommunens kvalitetsmål? 11. Hvordan følges op på 12. Er der særlige forhold at tage hensyn til? Uddannelse indenfor sundhedsområdet: ergoterapeut, fysioterapeut, social- og sundhedsassistent, beskæftigelsesvejleder, social- og sundhedshjælper, elever og studerende indenfor de ovenstående uddannelser Personalet skal være bekendt med den specifikke indsatsbeskrivelse Personalet skal kende og arbejde ud fra kommunens kvalitetsstandard Træningen er omkostningsfri for dig. Bevilget træning udføres som aftalt Aftaler om iværksættelse af træningen sker ud fra behov eller indenfor 20 hverdage efter bevillingen Træningen evalueres løbende i samarbejder med dig og dokumenteres i handleplan Indsatsen leveres kun når du møder op til træningen. Du sørger selv for at arrangere og betale transport til træning. Personalet har oplysnings- og tavshedspligt. 13. Er der klagemulighed over vurderingen af indsatsens omfang? Udebliver du uden aflysning fra træning, kan træningen stoppes efter du har fået skriftligt besked herom. Dette gælder også, hvis du uden begrundelse aflyser træningen flere gange. Der kan klages over afgørelsen og udførelsen. Der henvises til klagevejledning. Klagevejledning sendes sammen med afgørelsen. 11

12 Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker 3. Hvad er formålet med A.2. Vedligeholdende træning til fastholdelse af hverdagens aktiviteter Lov om social service 86 stk. 2. Bibeholde dit nuværende funktionsniveau. At vedligeholde dit nuværende funktionsniveau, og derved fremme din mulighed for at være så selvhjulpen som mulig eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten ved: At sikre vedligeholdelse af nuværende funktionsniveau hos dig. 4. Hvilke aktiviteter kan indgå i Visiterede, målrettede indsatser, ud fra en konkret faglig og individuel vurdering. Indsatserne kan være vejledning i: lejringer mund stimulering og træning af mund- og svælgfunktion træning af kognitive funktioner træning af ødematøse ekstremiteter led mobilisering og udspænding af muskler tonus dæmpning koordinations træning balancetræning styrketræning udholdenhedstræning konditionstræning sygdomsindsigt hjemmetræning med inddragelse af hverdagsaktiviter instruktion i hjemmeøvelser hjælp til at finde andre egnede træningstilbud Så du kan vedligeholde sit funktionsniveau til at udføre: Personlig hygiejne Rengøring Tøjvask Indkøb Mad Andre praktiske opgaver Ydelsen indeholder ikke: Behandling som f.eks. massage eller el-terapi (disse ydelser udføres af privat praktiserende fysioterapeut eventuelt med henvisning fra egen læge) udlevering af personlige mindre træningsredskaber Ydelsen kan ikke byttes til andre ydelser 5. Hvem kan modtage Borgere med moderate, svære og totale begrænsninger: hvor der er andre i eller omkring husstanden, der kan oplæres i at vedligeholde funktionsniveauet. ( Funktionsvurderingen tager udgangspunkt i ICF /Fælles sprog II) 6. Indsatsens omfang? Indsatsen er visiteret og målrettet. Omfanget er fagligt og individuelt vurderet. Hvis vejledningen skal indlæres over en længere periode vil dette 12

13 fortrinsvis foregå på hold. 7. Hvem leverer 8. Kompetencekrav til udføreren? 9. Hvad koster indsatsen? Trænings- og aktivitetsenheden i Faxe Kommune Uddannelse indenfor sundhedsområdet: ergoterapeut, fysioterapeut, social- og sundhedsassistent, beskæftigelsesvejleder, social- og sundhedshjælper, elever og studerende indenfor de ovenstående uddannelser Personalet skal være bekendt med den specifikke indsatsbeskrivelse Personalet skal kende og arbejde ud fra kommunens kvalitetsstandard Træningen er omkostningsfri for borgeren 10. Hvad er kommunens kvalitetsmål? 11. Hvordan følges op på 12. Er der særlige forhold at tage hensyn til? Bevilget træning udføres som aftalt Aftaler om iværksættelse af træningen sker ud fra behov eller indenfor 40 hverdage efter bevillingen Træningen evalueres løbende i samarbejder med dig og dokumenteres i handleplan Indsatsen leveres kun når du møder op til træningen. Du sørger selv for at arrangere og betale transport til træning. Personalet har oplysnings- og tavshedspligt. 13. Er der klagemulighed over vurderingen af indsatsens omfang? Udebliver du uden aflysning fra træning, kan træningen stoppes efter du har fået skriftligt besked herom. Dette gælder også, hvis du uden begrundelse aflyser træningen flere gange. Der kan klages over afgørelsen og udførelsen. Der henvises til klagevejledning. Klagevejledning sendes sammen med afgørelsen. 13

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Hvad er formålet med genoptræningen Hvem kan få træningstilbud Sundhedsloven 140 Formålet med

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Voksenservice 1. Overordnet lovgrundlag Genoptræning efter Sundhedslovens 1.1 Formål med lovgivningedigheder og klare dig lige så godt som tidligere

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter:

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATATIONSRETNINGSLINJER 2.4.2 VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING Tr2-pakke Hvem kan få træning Borgere med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Lovgrundlag Modtager af indsatsområdet Formål Retningsgivende mål Hvad indeholder indsatsområdet Lov om Social Service december

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Aalborg Kommune I Aalborg kommune gør vi vores yderste for at give den bedste service

Læs mere

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2012 Ældreområdet september 2012. Ikrafttræden januar 2013. 1 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 3 -

Læs mere

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 1. Udvikle/fastholde...2 1.1 Hverdagens aktiviteter...2 1.1.4 Måltider, mad og drikke...4 1.1.4.1

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitation... 2 3.1 Visitationsudvalg... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen... 2 3.3 Visitering...

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

ICF anvendt i rehabilitering Nyborg Strand, 2008

ICF anvendt i rehabilitering Nyborg Strand, 2008 ICF anvendt i rehabilitering Nyborg Strand, 2008 Inddragelse af ICF som referenceramme i kompetenceprogram for træningsområdet Strategi og erfaring med implementeringen Kirsten Piltoft og Henning Holm

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter sundhedslovens 140 Albertslund Kommune Forord... 3 1. Mål for genoptræning efter udskrivning fra sygehus... 4 2.

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

TRÆNING & AKTIVITET BALLERUP KOMMUNE 2013

TRÆNING & AKTIVITET BALLERUP KOMMUNE 2013 TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGHJEM OG SAMVÆRSGRUPPER AKTIVITETSTILBUD HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE BALLERUP KOMMUNE 2013 VELKOMMEN

Læs mere

Den gode genoptræning

Den gode genoptræning Den gode genoptræning Den gode genoptræning Hvad er god genoptræning? Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har formuleret en række forslag til indholdet

Læs mere

Kvalitetstandarder for plejeområdet. Center for Sundhed og Pleje. August 2013

Kvalitetstandarder for plejeområdet. Center for Sundhed og Pleje. August 2013 Kvalitetstandarder for plejeområdet Center for Sundhed og Pleje August 2013 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord s. 3 1. Personlig hjælp s. 6 2. Praktisk hjælp s. 10 3. Mad, drikke, samt medicinering s. 15

Læs mere

TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE

TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE BALLERUP KOMMUNE 2015 VELKOMMEN TIL BALLERUP KOMMUNE

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013

Kvalitetsstandarder 2013 Kvalitetsstandarder 2013 Godkendt af kommunalbestyrelsen i Rebild Kmmune xx.xx.2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord fra kommunalbestyrelsen... 3 Hvor henvender du dig... 4 Målsætninger...

Læs mere

Velkommen til Hjemmeplejen

Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Egedal Kommunes hjemmepleje leverer både praktisk hjælp (rengøring og tøjvask), personlig pleje og sygepleje til kommunes borgere. I denne pjece kan

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen 25. februar 2015 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræningsforløbsbeskrivelse for patienter med apopleksi

Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræningsforløbsbeskrivelse for patienter med apopleksi Sammenhængende genoptræningsforløb på tværs af region og kommune, for borgere og patienter med apopleksi - den 25. marts 2010, Roskilde Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræningsforløbsbeskrivelse

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning. Træning og behandling hos private terapeuter

Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning. Træning og behandling hos private terapeuter Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning Træning og behandling hos private terapeuter Marts 2010 Kommunal genoptræning efter sygehusindlæggelse Langeland Kommunes fysio- og ergoterapeuter varetager

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Til borgeren. Praktisk bistand

Til borgeren. Praktisk bistand Til borgeren Praktisk bistand Sundhed og Omsorg December 2013 1 Praktisk bistand m.v. Hjemmehjælpen lægger vægt på at den hjælp, vi giver, skaber tryghed og trivsel. Dette gør vi ved at give dig hjælp

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune?

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? At få konstateret kræft kan være svært og til tider næsten uoverskueligt. Når du bliver syg, er det i første omgang din egen læge

Læs mere

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 6. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 3 OVERORDNET

Læs mere

Den Gode Genoptræning

Den Gode Genoptræning Den Gode Genoptræning Den Gode Genoptræning Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har igen i fællesskab i efteråret 2012 undersøgt det kommunale

Læs mere

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer fra genoptræningsforløbsbeskrivelsen 1 Audit Hvad er audit : Fagpersoners

Læs mere

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 of 10 Kvalitetsstandard for Personlig pleje & Praktisk hjælp Godkendt på byrådet d. xx.xx.2014 Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 2 of 10 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med hjælp

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Ordliste...

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Revideret analyse af træningsområdet i Roskilde Kommune

Revideret analyse af træningsområdet i Roskilde Kommune Velfærdssekretariatet Sagsnr. 18167 Brevid. 1906419 Ref. FLHA Dir. tlf. 4631 7706 flemmingh@roskilde.dk Revideret analyse af træningsområdet i Roskilde Kommune 15. maj 2014 Som en del af budgetforliget

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Referat Ældrerådet 11.10.2012 kl. 09:30 Mødelokale 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet 11.10.2012 kl. 09:30 Mødelokale 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet 11.10.2012 kl. 09:30 Mødelokale 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune Ældrerådet 11.10.2012 Punkter på åbent møde: 197. Bemærkninger til dagsorden 1 198. Godkendelse af referat fra forrige

Læs mere

VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2009

VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2009 VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2009 Vejledning om træning i kommuner og regioner Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Indenrigs- og Socialministeriet December 2009 Indhold 1.

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet

Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet Gentofte Kommune 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 Gentofte Kommunes kvalitetsstandarder... 4 1.2 Læsevejledning... 4 1.3 Begrebsafklaring...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Overordnet formål med indsatsen: indgår i 85/83 i Serviceloven.Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og som derfor

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Odder Kommune

Kvalitetsstandard for Odder Kommune Kvalitetsstandard for Odder Kommune Medicingivning / medicinadministration i hjemmesygeplejen 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3. Hvad er formålet med 4. Hvilke aktiviteter

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere