Kvalitetsstandard for Træning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for Træning"

Transkript

1 Kvalitetsstandard for Træning

2 Lovgrundlag...3 Formålet med træning efter Serviceloven...3 Vurdering og visitering...3 Visitation... 3 Telefonnr. og telfontider til visitationen... 3 Din egen vurdering af dit hverdagsliv... 4 Den faglige vurdering... 4 Mål med træningen...5 Levering af træningen...6 Måden træningen leveres på... 6 Fleksibel træning... 6 Kontaktperson... 6 Krav til medarbejderen... 6 Forudsætninger for at modtage træning... 7 Arbejdsforhold i hjemmet... 7 Forsinkelse af træningen... 7 Observation og dokumentation... 7 Kvalitetsmål... 7 Definitioner og kriterier...8 Genoptræning efter kontakt med sygehus i Sundhedsloven... 8 Om genoptræningsplanen... 8 Almen genoptræning... 8 Specialiseret genoptræning... 8 Om genoptræningen i Faxe Kommune... 9 Ydelsen indeholder ikke... 9 Frit valg... 9 Transport... 9 Vederlagsfri fysioterapi...9 Bilag...10 Kvalitetsstandard for træning efter serviceloven 86 stk. 1 og stk

3 Lovgrundlag Der visiteres træning efter Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2. Træning efter 86 Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Stk. 2. Kommunen sørger for tilbud om hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Sundhedsloven 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Jf. 84 om genoptræningsplaner. Formålet med træning efter Serviceloven Træningen kan gives med henblik på at udrede, udvikle, fastholde, lindre og understøtte. Formålet med træning efter Lov om Social Service er, at fremme dine muligheder for at klare dig selv. Træning efter Lov om Social Service bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Træningen tilrettelægges i samarbejde med dig med udgangspunkt i dine behov og forudsætninger. Vurdering og visitering Visitation Hvis du synes, at du har behov for træning, kan du kontakte visitationen. Visitationen aftaler et besøg hos dig, så en visitator fra Faxe Kommune kan foretage en konkret vurdering af dine aktuelle behov i forhold til den træning, Faxe Kommune kan tilbyde dig. Visitationen har kontor i Faxe Kommunes administrationsbygning i Rønnede, Industrivej 2, 4683 Rønnede. Telefonnr. og telfontider til visitationen Visitationen kan træffes på telefonnummer: i tidsrummet mandag til fredag fra kl Tilbud om træning Visitator tager udgangspunkt i hvad du kan klare selv, hvad du kan tage del i, om der er pårørende eller andre i dit netværk, som har givet samtykke til at hjælpe. 3

4 Indenfor 10 dage vil du modtage en afgørelse på, om du kan tilbydes træning, samt en begrundelse herfor. I afgørelsen beskrives også målet med træningen, hvis det bevilges og brevet vil ligeledes indeholde en klagevejledning. Træningen er gratis og bevilges for en tidsbegrænset periode. I løbet af træningsperioden vil du i samarbejde med terapeuten lære, hvordan du selv kan fortsætte træningen på egen hånd, når den bevilgede træning ophører. Dette gælder også ved en varig funktionsnedsættelse. Det kan evt. være en hjælp at inddrage personer i din omgangskreds eller få hjælp ved kommunalt støttede frivillige aktiviteter. Det er dit ansvar at videregive de oplysninger og informationer, som er relevante for at visitator kan vurdere dine ressourcer og dit behov for træning. Til samtalen er du velkommen til at tage en person med, som sidder sammen med dig, og evt. taler for dig. Hvis din situation ændrer sig væsentligt, kan du henvende dig og få foretaget en ny vurdering. På baggrund af den nye vurdering vil du modtage en ny afgørelse. Din egen vurdering af dit hverdagsliv Ved at kende din egen vurdering af din hverdagssituation kan vi bedre målrette den træning, vi kan tilbyde. Kendskabet sikrer, at vi ved, hvad der betyder noget for dig, og hvad der er vigtigt for dig. For at få viden om din hverdagssituation vil vi spørge til, hvilke begrænsninger, ønsker og prioriteter, du oplever i forbindelse med kontakt til familie og venner, interesser / hobbyer, måltider, personlig hygiejne, daglig husførelse, vedligeholdelse af bolig og have, indkøb, at komme omkring indendørs og udendørs. Det er dig, som bestemmer, hvad du synes, der er nødvendigt og relevant at tale om. Pårørende eller andre, som kender dig godt, kan inddrages i samtalen, hvis du ønsker det. Det er udelukkende din egen opfattelse af din hverdagssituation, som skrives ned af visitator. Den faglige vurdering Vi arbejder, ud fra ICF (international klassifikation af funktionsevne m.v.), med fem funktionsniveauer, som er beskrevet herunder. Funktionsniveauerne fortæller os, i hvilken grad du er begrænset i selv at varetage de daglige aktiviteter. Dit funktionsniveau har også betydning for, hvordan medarbejderen vil støtte eller hjælpe dig med træningen. Funktionsniveauerne bruges også til at definere mål for den træning, du modtager. Et mål kan for eksempel være at træne dig til at varetage opgaven på et bedre funktionsniveau eller at fastholde dig på det funktionsniveau, du har nu. 4

5 Funktionsniveau 0 Ingen/ubetydelige begrænsninger Borgeren er selvstændig og har ikke behov for personassistance for at udføre aktiviteten. Funktionsniveau 1 Lette begrænsninger Borgeren er den aktive part og kan med let personassistance udføre aktiviteten. Funktionsniveau 2 Moderate begrænsninger Borgeren er den aktive part og kan under forudsætning af moderat personassistance udføre aktiviteten. Funktionsniveau 3 Svære begrænsninger Borgeren deltager og kan under forudsætning af omfattende personassistance udføre aktiviteten. Funktionsniveau 4 Totale begrænsninger Borgeren er ude af stand til at udføre aktiviteten og har behov for fuldstændig personassistance. Visitatoren vurderer din evne til at klare dig på følgende områder Personlig hygiejne. Spise og drikke. Færden og mobilitet. Husførelse. Sociale relationer. Evnen til at sikre sammenhæng i hverdagens aktiviteter. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Alle de oplysninger, som visitationen er i besiddelse af, indgår i den samlede afgørelse om, hvilken hjælp kommunen kan tilbyde dig. Vurderer visitationen, at du har behov for det og du giver dit samtykke, kan visitator rekvirere lægelige oplysninger til at understøtte afgørelsen. Det er altid den faglige vurdering, som er afgørende for det endelige tilbud om træningen. Mål med træningen I afgørelsen står der, hvilket overordnet mål der er med den tilbudte træning. Der er forskellige former for mål, som alle har til hensigt at fremme samarbejdet mellem dig og medarbejderen. Formålet er at hjælpe dig til at klare mest muligt selv. Målene er: Udrede at afdække hvad du kan/ikke kan og de mulige årsager til, at du eventuelt er begrænset. Udvikle at hjælpe dig til at generhverve eller udvikle færdigheder, så du bedre kan varetage opgaven selv. Fastholde (kun vedrørende træning efter 86 stk. 2) at hjælpe dig til at bevare dine færdigheder. 5

6 Levering af træningen I det følgende er en beskrivelse af, hvordan vi leverer træningen, og hvordan den tilrettelægges. Vi beskriver også forudsætningerne for, at du kan modtage den træning, som du har behov for, og som er aftalt. Forudsætningerne indeholder både krav til medarbejdernes faglige baggrund, men også til dig som modtager. Kravene stilles, for at vi kan levere træningen på bedst mulig måde for både dig og medarbejderne. Måden træningen leveres på I Faxe Kommune inddrager vi dig så meget som muligt i, hvordan træningen tilrettelægges og udføres. Det gør vi ud fra princippet om, at træningen gives som hjælp til selvhjælp. Det betyder at du tilrettelægger træningen i nært samarbejde med medarbejderen inden for den ramme, der er givet ved visitationen, du støttes til at klare mest muligt selv, du deltager så meget som muligt og hjemmetræner imellem træningssessionerne. Fleksibel træning Du og medarbejderen har mulighed for fra gang til gang at aftale, hvordan I konkret vil tilrettelægge den træning, du har fået tilbudt, indenfor de givne rammer på træningsområdet. Det er fortsat medarbejderen, der i den konkrete situation fagligt vurderer, hvor meget træning der er behov for. Kontaktperson Du får tildelt en fast kontaktperson, som vil træne med dig. I den sidste del af træningsperioden kan det være, at træningen overgår til en anden medarbejder, der derefter bliver din kontaktperson. Krav til medarbejderen Tildelingen af træningsfagligt personale vil altid blive vurderet i forhold til opgavens omfang og den faglige sværhedsgrad. Afhængig af hvilken træning du har brug for, kan medarbejderne, som træner med dig, have følgende faglig baggrund ergoterapeut, fysioterapeut, social- og sundhedsassistent, beskæftigelsesvejleder, social- og sundhedshjælper, elever og studerende indenfor de ovenstående uddannelser under supervision af uddannet personale. Der kan desuden i perioder være ansat afløsere, som ikke har gennemgået en sundhedsfaglig uddannelse. De vil dog som minimum altid have modtaget oplæring og introduktion til de arbejdsopgaver og det område, som de skal hjælpe dig på og træningen foregår under supervision af uddannet personale. Den enkelte medarbejder er ansvarlig for at orientere og dokumentere om ændringer og observationer, som har betydning for dig. Medarbejderen tager udgangspunkt i den skriftlige bevilling og afgørelse, arbejdspladsvurderingen, kvalitetsstandarden. 6

7 Forudsætninger for at modtage træning For at du på bedst mulig måde kan modtage den træning, som er aftalt, er det en forudsætning at du holder dig fysisk aktiv i hverdagen, så vidt det er muligt, møder op til den aftalte træning og udviser motivation, engagement og samarbejde i forbindelse med træningen, så vidt det er muligt udfører det anbefalede hjemmetræningsprogram imellem træningssessionerne, melder afbud så tidligt som muligt, hvis du ikke har mulighed for at komme til den aftalte træning, eller dine pårørende giver besked til visitationen ved væsentlige forandringer i din tilstand. Hvis disse forudsætninger ikke bliver overholdt, kan træningen blive afsluttet. Arbejdsforhold i hjemmet Hvis træningen skal foregå i dit hjem, skal der foretages en arbejdspladsvurdering af dit hjem. Hjemmet kan være eget hjem eller en bolig på en institution. Du skal følge de krav, som fastsættes i arbejdspladsvurderingen. Herunder gælder det at det skal sikres, at arbejdet kan udføres uhindret i hjemmet, husdyr må ikke være til gene, der skal være udendørs lys, så indgangspartiet er oplyst, sne skal være ryddet, så der er fri passage til indgangsdøren, der skal stilles flydende håndsæbe og rent håndklæde/håndklædepapir til rådighed, personalets tavshedspligt respekteres, du skal acceptere, at personalet ikke må modtage gaver eller penge, du skal acceptere, hvis medarbejderen vurderer, at der er behov for udluftning, der må ikke ryges i hjemmet, mens medarbejderen er til stede. Forsinkelse af træningen Det vurderes fagligt om træningen kan aflyses. Hvis træningen forsinkes eller fremrykkes mere end én time i forhold til aftalte tidspunkt, vil der blive ringet til dig senest samme dag og i så god tid som muligt. Observation og dokumentation Det gælder generelt for træningen at medarbejderen i samarbejde med dig skal udarbejde en plan for træningen, aktiviteter og lignende ud fra visitationen, medarbejderen skal observere og dokumentere ændringer i din tilstand, medarbejderen skal handle fagligt forsvarligt i forhold til, hvordan du har det, medarbejderen skal orientere visitationen, hvis dit behov for hjælp ændrer sig væsentligt og ændringen vurderes at være længerevarende. Kvalitetsmål Kvalitetsmålene fortæller hvilke standarder, vi sætter for vores eget arbejde og hvad du kan forvente som modtager af hjælp. 7

8 Målene er delt op i en række konkrete mål med tidsfrister i forbindelse med levering af træningen. Andre mål fokuserer på den måde, træningen leveres på. Målene er Du tildeles en kontaktperson, når træningen iværksættes, Du får telefonisk besked ved forsinkelser og væsentlige ændringer i træningen, træningen ydes så du selv har mulighed for at deltage aktivt, der opstilles mål for din træning, der tager udgangspunkt i en konkret hverdagsaktivitet. Ved træning efter 86 gælder det for både iværksættelse af genoptræning/vurderinger og iværksættelse af vedligeholdende træning at visitationen til træning skal ske senest 10 hverdage efter henvendelse, træningen iværksættes senest 20 hverdage efter bevillingen af genoptræning, træningen iværksættes senest 40 hverdage efter bevilling af vedligeholdende træning, der udarbejdes handleplaner i forbindelse med hvert enkelt træningsforløb. Definitioner og kriterier Genoptræning efter Sundhedsloven og Serviceloven defineres som en målrettet og tidsafgrænset samarbejdsproces mellem en borger, eventuelt pårørende og personale. Formålet med genoptræning er, at borgeren opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne; bevægelses- og aktivitetsmæssigt, kognitivt, emotionelt og socialt. Genoptræningen skal rettes imod patientens/borgerens funktionsnedsættelser, dvs. problemer i kroppens funktioner eller anatomi, samt aktivitets- og deltagelsesbegrænsninger. Genoptræningsindsatsen kan omfatte såvel somatiske patienter som psykiatriske patienter med et somatisk genoptræningsbehov. Vedligeholdelseskriterier efter serviceloven defineres som målrettet træning for at forhindre funktionstab og for at fastholde det hidtidige funktionsniveau. Vedligeholdelsestræning omfatter vedligeholdelse af såvel fysiske som psykiske færdigheder. Genoptræning efter kontakt med sygehus i Sundhedsloven Hvis sygehuset vurderer, at du har behov for genoptræning, får du en genoptræningsplan ved udskrivelsen. Om genoptræningsplanen Sygehuset udarbejder en genoptræningsplan med en vurdering af, om genoptræningsforløbet er alment eller specialiseret. Genoptræningsplanen er din plan over, hvor genoptræningen skal foregå, hvilken diagnose der skal trænes for, og hvem der er ansvarlig for genoptræningen. Ved almen genoptræning er kommunen ansvarlig. Ved specialiseret genoptræning er sygehuset ansvarlig. Almen genoptræning Hovedparten af de borgere, der har behov for genoptræning, har behov for såkaldt "almen genoptræning". Det tilbydes som hovedregel af kommunen, idet det handler om genoptræning, som er ukompliceret, og hvor der ikke er yderligere behov for tæt tværfagligt samarbejde med speciallæger på sygehuset. Indkaldelse til almen genoptræning bliver sendt af kommunen. Specialiseret genoptræning Hvis genoptræningsforløbet er kompliceret og der er brug for tæt tværfagligt samarbejde mellem læge, sygeplejerske og terapeut, kaldes forløbet "specialiseret". Sådan en genoptræning vil fortsat 8

9 foregå på sygehuset. Først når det vurderes, at du er i stand til at overgå til almen genoptræning, vil genoptræningsforløbet overgå til kommunen. Indkaldelse til specialiseret genoptræning bliver sendt af sygehuset. Om genoptræningen i Faxe Kommune I Faxe Kommune er det Trænings- og Aktivitetsenheden, som står for genoptræningen. Senest tre hverdage efter, at kommunen har modtaget en genoptræningsplan fra sygehuset, sender træningsafdelingen en bekræftelse til dig på, at planen er modtaget. Brevet indeholder også praktiske oplysninger, bl.a. om vigtigheden af, at fortsætte evt. udleveret træningsprogram, samt at møde til de aftalte træningsgange for at begrænse afdelingens ventetid. Det er Trænings- og Aktivitetsenheden, som ud fra genoptræningsplanen vurderer, hvornår du skal starte genoptræningen. Ydelsen indeholder ikke Egen træning fra sygehus. Er du henvist til egen træning fra sygehuset, har sygehuset fortsat ansvaret for at yde dig den nødvendige instruktion. Genoptræningsplanen har i dette tilfælde alene til formål at understøtte din egen træning, samt informere din egen læge og kommunen. Frit valg Du har ret til at vælge genoptræningstilbud på andre kommuners institutioner, når du har en genoptræningsplan. Dog kan en anden kommune afvise at modtage fritvalgspatienter af kapacitetsmæssige årsager. Hvis du vælger at benytte fritvalgsordningen, ydes der kun befordringsgodtgørelse svarende til den udgift, som Faxe Kommune ville have, hvis kørslen var indenfor kommunen. Transport Personer, der efter endt sygehusbehandling har behov for genoptræning, kan få befordring eller befordringsgodtgørelse efter nogle fastlagte regler, som du kan læse nærmere om i Vejledning om træning i kommuner og regioner 1. Disse borgere kan bevilges kørsel efter Sundhedslovens 172. Vederlagsfri fysioterapi Udover de netop nævnte tilbud findes der efter henvisning fra egen læge også adgang til vederlagsfri fysioterapi. I Faxe Kommune udføres den vederlagsfri fysioterapi foreløbig udelukkende af privatpraktiserende fysioterapeuter. Du kan på samme tid få bevilget såvel individuel- som holdtræning i følge loven om vederlagsfri fysioterapi. Begge tilbud behøver ikke at være hos den samme udbyder. (link: Lov om arbejdsmiljø 15 a, stk. 1 Arbejdsgiveren skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig arbejdspladsvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen under hensyntagen til arbejdets art, de arbejdsmetoder og arbejdsprocesser, der anvendes, samt virksomhedens størrelse og organisering. Arbejdspladsvurderingen skal forefindes i virksomheden og være tilgængelig for virksomhedens ledelse, de ansatte og Arbejdstilsynet, som fører tilsyn med arbejdspladsvurderingen. En arbejdspladsvurdering skal revideres, når der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoder og arbejdsprocesser m.v. og disse ændringer har betydning for sikkerhed og sundhed under arbejdet, dog senest hvert tredje år. 1 Vejledning om træning i kommuner og regioner udgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, december

10 Bilag Kvalitetsstandard for træning efter serviceloven 86 stk. 1 og stk. 2 Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker 3. Hvad er formålet med 4. Hvilke aktiviteter kan indgå i A.1. Genoptræning til udvikling af hverdagens aktiviteter. Lov om social service ( 86 stk. 1) Genoptræning, oplæring eller vejledning i nødvendige personlige eller praktiske opgaver, som du ikke selv kan udføre. At fremme din mulighed for at klare dig selv eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten ved at udvikle hverdagens aktiviteter, som du ikke selv magter. Visiterede, målrettede indsatser, ud fra en konkret faglig og individuel vurdering. Indsatserne kan være: vejledning i lejringer mund stimulering og træning af mund- og svælgfunktion træning af kognitive funktioner træning af ødematøse ekstremiteter kropsbevidsthed med sansestimulering led-mobilisering og udspænding af muskler tonus dæmpning koordinations træning balancetræning styrketræning udholdenhedstræning konditionstræning sygdomsindsigt hjemmetræning med inddragelse af hverdagsaktiviter instruktion i hjemmeøvelser hjælp til at finde andre egnede træningstilbud Målet med træningen er, at du skal blive i stand til at håndtere hverdagssituationer som: Måltider, mad og drikke, herunder: Indtage mad og drikke Tilberede/anrette mad/drikke Opvask/oprydning i relation til måltider/mad/drikke Medicinindtagelse Personlig hygiejne, herunder: Bad Øvre toilette Nedre toilette Af-/påklædning Toiletbesøg Færden, herunder: Forflytninger Færden indendørs Færden udendørs 10

11 Husførelse, herunder: Rengøring Tøjvask Indkøb Økonomi Sociale relationer Sociale relationer Rådgivning/vejledning Ydelsen indeholder ikke: Behandling som f.eks. massage eller el-terapi (disse ydelser udføres af privat praktiserende fysioterapeut eventuelt med henvisning fra egen læge) udlevering af personlige mindre træningsredskaber 5. Hvem kan modtage Ydelsen kan ikke byttes til andre ydelser. Borgere med lette, moderate og svære begrænsninger: som kan udvikle kompetencer til selv at udføre aktiviteterne - helt eller delvist. som har udviklet kompetencer til selv at udføre aktiviteterne, men har brug for hjælp til at fastholde disse. ( Funktionsvurderingen tager udgangspunkt i ICF/ fælles sprog II ) 6. Indsatsens omfang? Indsatsen er visiteret, tidsafgrænset og målrettet. Omfanget er fagligt og individuelt vurderet. 7. Hvem leverer Trænings- og aktivitetsenheden i Faxe Kommune 8. Kompetencekrav til udføreren? 9. Hvad koster 10. Hvad er kommunens kvalitetsmål? 11. Hvordan følges op på 12. Er der særlige forhold at tage hensyn til? Uddannelse indenfor sundhedsområdet: ergoterapeut, fysioterapeut, social- og sundhedsassistent, beskæftigelsesvejleder, social- og sundhedshjælper, elever og studerende indenfor de ovenstående uddannelser Personalet skal være bekendt med den specifikke indsatsbeskrivelse Personalet skal kende og arbejde ud fra kommunens kvalitetsstandard Træningen er omkostningsfri for dig. Bevilget træning udføres som aftalt Aftaler om iværksættelse af træningen sker ud fra behov eller indenfor 20 hverdage efter bevillingen Træningen evalueres løbende i samarbejder med dig og dokumenteres i handleplan Indsatsen leveres kun når du møder op til træningen. Du sørger selv for at arrangere og betale transport til træning. Personalet har oplysnings- og tavshedspligt. 13. Er der klagemulighed over vurderingen af indsatsens omfang? Udebliver du uden aflysning fra træning, kan træningen stoppes efter du har fået skriftligt besked herom. Dette gælder også, hvis du uden begrundelse aflyser træningen flere gange. Der kan klages over afgørelsen og udførelsen. Der henvises til klagevejledning. Klagevejledning sendes sammen med afgørelsen. 11

12 Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker 3. Hvad er formålet med A.2. Vedligeholdende træning til fastholdelse af hverdagens aktiviteter Lov om social service 86 stk. 2. Bibeholde dit nuværende funktionsniveau. At vedligeholde dit nuværende funktionsniveau, og derved fremme din mulighed for at være så selvhjulpen som mulig eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten ved: At sikre vedligeholdelse af nuværende funktionsniveau hos dig. 4. Hvilke aktiviteter kan indgå i Visiterede, målrettede indsatser, ud fra en konkret faglig og individuel vurdering. Indsatserne kan være vejledning i: lejringer mund stimulering og træning af mund- og svælgfunktion træning af kognitive funktioner træning af ødematøse ekstremiteter led mobilisering og udspænding af muskler tonus dæmpning koordinations træning balancetræning styrketræning udholdenhedstræning konditionstræning sygdomsindsigt hjemmetræning med inddragelse af hverdagsaktiviter instruktion i hjemmeøvelser hjælp til at finde andre egnede træningstilbud Så du kan vedligeholde sit funktionsniveau til at udføre: Personlig hygiejne Rengøring Tøjvask Indkøb Mad Andre praktiske opgaver Ydelsen indeholder ikke: Behandling som f.eks. massage eller el-terapi (disse ydelser udføres af privat praktiserende fysioterapeut eventuelt med henvisning fra egen læge) udlevering af personlige mindre træningsredskaber Ydelsen kan ikke byttes til andre ydelser 5. Hvem kan modtage Borgere med moderate, svære og totale begrænsninger: hvor der er andre i eller omkring husstanden, der kan oplæres i at vedligeholde funktionsniveauet. ( Funktionsvurderingen tager udgangspunkt i ICF /Fælles sprog II) 6. Indsatsens omfang? Indsatsen er visiteret og målrettet. Omfanget er fagligt og individuelt vurderet. Hvis vejledningen skal indlæres over en længere periode vil dette 12

13 fortrinsvis foregå på hold. 7. Hvem leverer 8. Kompetencekrav til udføreren? 9. Hvad koster indsatsen? Trænings- og aktivitetsenheden i Faxe Kommune Uddannelse indenfor sundhedsområdet: ergoterapeut, fysioterapeut, social- og sundhedsassistent, beskæftigelsesvejleder, social- og sundhedshjælper, elever og studerende indenfor de ovenstående uddannelser Personalet skal være bekendt med den specifikke indsatsbeskrivelse Personalet skal kende og arbejde ud fra kommunens kvalitetsstandard Træningen er omkostningsfri for borgeren 10. Hvad er kommunens kvalitetsmål? 11. Hvordan følges op på 12. Er der særlige forhold at tage hensyn til? Bevilget træning udføres som aftalt Aftaler om iværksættelse af træningen sker ud fra behov eller indenfor 40 hverdage efter bevillingen Træningen evalueres løbende i samarbejder med dig og dokumenteres i handleplan Indsatsen leveres kun når du møder op til træningen. Du sørger selv for at arrangere og betale transport til træning. Personalet har oplysnings- og tavshedspligt. 13. Er der klagemulighed over vurderingen af indsatsens omfang? Udebliver du uden aflysning fra træning, kan træningen stoppes efter du har fået skriftligt besked herom. Dette gælder også, hvis du uden begrundelse aflyser træningen flere gange. Der kan klages over afgørelsen og udførelsen. Der henvises til klagevejledning. Klagevejledning sendes sammen med afgørelsen. 13

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2014 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2016 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 1 og 2 Denne pjece indeholder

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning* til

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt) Område Lovgrundlag Social afdelingen Træning,- og hjælpemiddels afd. Spodsbjergvej 129 A 5900 Rudkøbing Loven om Social Service 86 stk. 1:

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Til politisk behandling marts 2015 Genoptræning efter sygehusindlæggelse Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse 2014 Løbenr. og år: 150432/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Hvad er formålet med træningen?... 3 3. Hvem kan

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning

Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning 1 Kvalitetsstandard for genoptræning Område Lovgrundlag Ældre & Sundhed Træning,- og hjælpemiddels afd. Spodsbjergvej 129 A 5900 Rudkøbing Loven om Social

Læs mere

1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1

1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1 2 of 5 Lovgrundlag Kommunal genoptræning ydes henholdsvis efter Lov om Social Service, 86 og Sundhedslovens

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget d. 6. marts 2017-1 - Indledning...

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 Kvalitetsstandard Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 1.2 Politiske målsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning

Kvalitetsstandard for Genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Genoptræning Serviceloven 86 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kvalitetsstandard Lov om Social Service 86 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1.1. Formål med lovgivningen Genoptræning

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 21 Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2016 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning*

Læs mere

Kvalitetsstandard. Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Sundhedsloven 140. Lovgrundlag. Formål. Indhold. Målgruppe /tildelingskriterier

Kvalitetsstandard. Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Sundhedsloven 140. Lovgrundlag. Formål. Indhold. Målgruppe /tildelingskriterier Kvalitetsstandard Genoptræning efter udskrivning fra sygehus Sundhedsloven 140 Lovgrundlag 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Træning. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Træning Omsorg og Sundhed Godkendt af Social- og Forebyggelsesudvalget 17. januar 2017 Genoptræning efter Lov om Social Service 86 stk. 1 Lovgrundlag for Lov om Social Service 86, stk.

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2012 GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Sundhedsloven 140 Hvad er formålet med genoptræningen Formålet med genoptræningen er, at borgeren

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg 7 Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2018 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning* til

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

1. Overordnede rammer Vedligeholdende træning 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 2

1. Overordnede rammer Vedligeholdende træning 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 2 Kvalitetsstandard Vedligeholdende 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Vedligeholdende 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 2 1.2 Politiske målsætninger Formålet med et stilbud er at forbedre

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende

Genoptræning og vedligeholdende Genoptræning og vedligeholdende træning 2015 Kvalitetsstandard for kommunal genoptræning, uden forudgående sygehusindlæggelse, og vedligeholdende træning Lovgrundlag Lov om social service 86. Hvad er vedligeholdende

Læs mere

Social og Sundhed. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune. Maj 2016

Social og Sundhed. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune. Maj 2016 Social og Sundhed Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune Maj 2016 Baggrund Genoptræningsområdet i Morsø Kommune er organiseret i Sundhedsafdelingen og har udgangspunkt

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter sundhedslovens 140 uden for det 3-kommunale samarbejde Albertslund Kommune 1 Indhold Forord 3 Mål for genoptræning

Læs mere

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2017 Indhold Kvalitetsstandarder Genoptræning af funktionsnedsættelser 3 Kvalitetsstandard Vedligehold af færdigheder 6 Kvalitetsstandard Genoptræning af funktionsnedsættelser

Læs mere

Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse

Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse Indholdsfortegnelse 1. Hvad er lovgrundlaget?... 2 2. Hvordan er sagsgangen i forbindelse med visitering af almen genoptræning, genoptræning på specialiseret

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning

Kvalitetsstandard for Genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 17 Kvalitetsstandard for Genoptræning Serviceloven 86.stk 1 2016 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008. Lov om Social Service 86. Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning

KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008. Lov om Social Service 86. Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning 1 Kvalitetsstandard for træning Indhold Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk.1 og 2 86

Læs mere

Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard

Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Mariagerfjord Kommune Kvalitetsstandard 2014-01-28 Retningslinjer og kvalitetsstandard Baggrund Genoptræning efter Sundhedslovens 140 er i Mariagerfjord Kommune

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov:

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Kvalitetsstandard: Træning Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækkede Borgere, der har behov for træning

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 02.01.2014 Sagsid.: Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning, Aktivitet og Rehabilitering.

Læs mere

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013 Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune Kvalitetsstandard November 2013 Baggrund Genoptræning efter Servicelovens 86 er i Mariagerfjord Kommune organiseret i Sundhed og Træning, en

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Hvad er formålet med genoptræningen Hvem kan få træningstilbud Sundhedsloven 140 Formålet med

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitationskriterier... 3 3.1 Dagcenter Øst... 3 Hvem r indsatsen?... 3 Hvem kan modtage indsatsen?...

Læs mere

Får hjælp til selvhjælp. Bliver mindre afhængig af andres hjælp

Får hjælp til selvhjælp. Bliver mindre afhængig af andres hjælp Kvalitetsstandard Vedligeholdende 1. januar 2014 1. Overordnede rammer Vedligeholdende 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 2 1.2 Politiske målsætninger Formålet med et stilbud er at forbedre

Læs mere

Vedligeholdelsestræning og genoptræning

Vedligeholdelsestræning og genoptræning Vedligeholdelsestræning og genoptræning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandard Godkendt af Byrådet den 18. december 2008 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1. Formål

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år

Bilag 1. Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år 1 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven Lovgrundlag: Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven 86, stk. 1 og 2, i Lov om Social Service (LSS). Ydelser inden for træning: Ved træning forstås ydelser i relation til: Genoptræning. Vedligeholdelsestræning

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitationskriterier... 3 3.1 Dagcenter Ærø... 3 3.1.1 Hvem r indsatsen?... 3 3.1.2 Hvem kan modtage

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning 2014 Løbenr. og år: 150443/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Lovgrundlaget... 3 3. Hvad er formålet med træningen... 3 4. Hvem

Læs mere

UDKAST. Genoptræning for borgere over 18 år. Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140. Kvalitetsstandarder. Bilag 2

UDKAST. Genoptræning for borgere over 18 år. Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140. Kvalitetsstandarder. Bilag 2 Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder Bilag 2 1 UDKAST Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Sundhedslovens 140 Formålet med genoptræning...

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Planlægning Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Hvilket behov dækker genoptræningen (Servicelov nr. 573 af 24.06.05 86, stk.1 ) Genoptræning tilbydes borgere til afhjælpning af

Læs mere

Kvalitetsstandard: Træning

Kvalitetsstandard: Træning Kvalitetsstandard: Træning Indsatsens lovgrundlag 86, stk 1 (genoptræning) og stk 2 (træning) i Lov om Social Service. Denne indsats gælder ikke borgere i plejeboliger, da der er udarbejdet særlige kvalitetsstander

Læs mere

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2016

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2016 Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2016 Indhold Kvalitetsstandarder Genoptræning af funktionsnedsættelser 3 Kvalitetsstandard Vedligehold af færdigheder 6 Kvalitetsstandard Genoptræning af funktionsnedsættelser

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d. Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelser Ambulant flerfaglig genoptræning til

Læs mere

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter:

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATATIONSRETNINGSLINJER 2.4.2 VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING Tr2-pakke Hvem kan få træning Borgere med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Det siger loven... 4 Formålet med genoptræning - Sundhedslovens 140... 5 Genoptræning 140 Hvordan iværksættes

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter serviceloven ( 86, stk. 1) ALBERTSLUND KOMMUNE 1 Formål med kvalitetsstandarden Albertslund Kommune skal mindst

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Voksenservice 1. Overordnet lovgrundlag Genoptræning efter Sundhedslovens 1.1 Formål med lovgivningedigheder og klare dig lige så godt som tidligere

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandard 86. Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86

Kvalitetsstandard 86. Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86 Kvalitetsstandard 86 Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86 1. Hvad er ydelsens Servicelovens 86, stk. 1 og stk. 2 Borgeren udfylder og underskriver et ansøgningsskema.

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

1 of 6. Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. xx

1 of 6. Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. xx 1 2 of 6 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre vi

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86

Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86 Lovgrundlag og baggrundsmateriale Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner udgivet af Ministeriet

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1.b Genoptræning. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1.b Genoptræning. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune. Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 1.b Genoptræning Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard 2018 86, stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Sådan behandler vi din sag...4 3. Serviceniveau...6 4. Klageadgang...10 5. Lovgrundlaget...11

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Træning i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Træning i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Træning i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Målgruppe... 2 4.0 Indsatsen... 2 4.1 Indsatsens indhold... 2 4.2 Indsatsens omfang... 3 5.0 Visitationskriterier...

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Det siger loven... 4 Formålet med genoptræning - Sundhedslovens 140... 5 Genoptræning 140 Hvordan iværksættes

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Serviceloven 86 stk. 2 2015 Indledning Fredensborg Kommune yder vedligeholdelsestræning* til kommunens pensionister.

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2010

Kvalitetsstandard for genoptræning 2010 Kvalitetsstandard for genoptræning 2010 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 26.10 2010 Sagsid.: Elel Version nr.: [Version nr. 2] Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning,

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Aalborg Kommune I Aalborg kommune gør vi vores yderste for at give den bedste service

Læs mere

Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2013 Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentret er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp til at genvinde funktionsevnen.

Læs mere

Tr1-pakken (Genoptræning) Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter:

Tr1-pakken (Genoptræning) Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 13.12.2016 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.4.1 GENOPTRÆNING (TR1-PAKKE) Hvem kan få genoptræning Typisk ældre borgere, der har potentiale for helt

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter sundhedsloven 140 Juni 2016

Kvalitetsstandard Genoptræning efter sundhedsloven 140 Juni 2016 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sundhedsloven 140 Juni 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus

Læs mere

Vedligeholdelsestræning. Servicelovens 86, stk. 2

Vedligeholdelsestræning. Servicelovens 86, stk. 2 Vedligeholdelsestræning Servicelovens 86, stk. 2 Indholdsfortegnelse Hvem kan få hjælp til Vedligeholdelsestræning? 3 Hvad er målet med Vedligeholdelsestræningen? 3 Hvad kan du forvente i forhold til tildelingen

Læs mere

Kvalitetsstandard Vedligeholdende træning. 21. december

Kvalitetsstandard Vedligeholdende træning. 21. december Kvalitetsstandard Vedligeholdende 21. december 2010 1 1. Overordnede rammer Vedligeholdende 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 2 1.2 Politiske målsætninger Formålet med et stilbud er at forbedre

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning

Genoptræning og vedligeholdende træning Genoptræning & vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Servicelovens 86.1 Formål med genoptræning?... 4 Hvem kan få bevilget genoptræning?...

Læs mere

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp

Læs mere

Rehabilitering - til borgere i eget hjem eller ældrebolig Servicelovens 83a

Rehabilitering - til borgere i eget hjem eller ældrebolig Servicelovens 83a Rehabilitering - til borgere i eget hjem eller ældrebolig Servicelovens 83a Indholdsfortegnelse Hvem kan få et rehabiliteringsforløb? 3 Hvad er målet med et rehabiliteringsforløb? 3 Hvad kan du få hjælp

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk. 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Sundhedsloven 140 Serviceloven 86 stk.1 Lov om specialundervisning 2014 2 of 5 Ydelse Ambulant tværfaglig

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning. Hjemmevejledning for borgere med en pådraget hjerneskade

Genoptræning og vedligeholdelsestræning. Hjemmevejledning for borgere med en pådraget hjerneskade Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Genoptræning og vedligeholdelsestræning Rehabilitering Hjemmevejledning for borgere med en pådraget hjerneskade 2017 Kvalitetsstandarden beskriver de muligheder

Læs mere

Genoptræning. efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.

Genoptræning. efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg. Genoptræning efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service & Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget den 4. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk. Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk. 1 1 Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune Lovgrundlag

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Servicelovens 86 stk. 1 og Sundhedslovens 140 på Morsø Afklaringscenter

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Servicelovens 86 stk. 1 og Sundhedslovens 140 på Morsø Afklaringscenter S o c i a l o g S u n d h e d Kvalitetsstandard Genoptræning efter Servicelovens 86 stk. 1 og Sundhedslovens 140 på Morsø Afklaringscenter August 2014 Baggrund Kvalitetsstandarden tjener det formål at

Læs mere

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Lovgrundlag Modtager af indsatsområdet Formål Retningsgivende mål Hvad indeholder indsatsområdet Lov om Social Service december

Læs mere

Træning. Ydelsestype Træning (10) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 86 Serviceloven 86, stk. 2

Træning. Ydelsestype Træning (10) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 86 Serviceloven 86, stk. 2 Ydelsestype (10) Ydelsens Serviceloven 86 Serviceloven 86, stk. 2 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

Kvalitetsstandard / serviceniveaubeskrivelse for vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard / serviceniveaubeskrivelse for vedligeholdelsestræning Kvalitetsstandard / serviceniveaubeskrivelse for vedligeholdelsestræning 01.01.2016 Lovgrundlag Lov om socialservice 86 stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske og psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Daggenoptræning og rehabilitering af borgere med senhjerneskade. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140

Kvalitetsstandard. for Daggenoptræning og rehabilitering af borgere med senhjerneskade. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard for Daggenoptræning og rehabilitering af borgere med senhjerneskade Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Servicelovens 86 i Morsø Kommune

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Servicelovens 86 i Morsø Kommune Kvalitetsstandard Genoptræning efter Servicelovens 86 i Morsø Kommune Baggrund Træningsområdet i Morsø kommune er organiseret i Sundhedsafdelingen og har udgangspunkt fra Sundhedscenter Limfjorden. Områdets

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Sundhedslovens 140 Formålet med genoptræning... 4 Hvordan iværksættes

Læs mere

1 Træning. 1.1 Genoptræning efter Serviceloven

1 Træning. 1.1 Genoptræning efter Serviceloven 1 Træning 1.1 Genoptræning efter Serviceloven Servicelovens 86 stk.1. Voksne, typisk ældre borgere, som har fået svært ved at klare de daglige gøremål efter eksempelvis sygdom. Gratis genoptræning til

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune - Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Genoptræning... 6 Klageadgang... 8 Kvalitetsstandarder for

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 1 Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Indledning

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere