Kvalitetsstandard for Træning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for Træning"

Transkript

1 Kvalitetsstandard for Træning

2 Lovgrundlag...3 Formålet med træning efter Serviceloven...3 Vurdering og visitering...3 Visitation... 3 Telefonnr. og telfontider til visitationen... 3 Din egen vurdering af dit hverdagsliv... 4 Den faglige vurdering... 4 Mål med træningen...5 Levering af træningen...6 Måden træningen leveres på... 6 Fleksibel træning... 6 Kontaktperson... 6 Krav til medarbejderen... 6 Forudsætninger for at modtage træning... 7 Arbejdsforhold i hjemmet... 7 Forsinkelse af træningen... 7 Observation og dokumentation... 7 Kvalitetsmål... 7 Definitioner og kriterier...8 Genoptræning efter kontakt med sygehus i Sundhedsloven... 8 Om genoptræningsplanen... 8 Almen genoptræning... 8 Specialiseret genoptræning... 8 Om genoptræningen i Faxe Kommune... 9 Ydelsen indeholder ikke... 9 Frit valg... 9 Transport... 9 Vederlagsfri fysioterapi...9 Bilag...10 Kvalitetsstandard for træning efter serviceloven 86 stk. 1 og stk

3 Lovgrundlag Der visiteres træning efter Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2. Træning efter 86 Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Stk. 2. Kommunen sørger for tilbud om hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Sundhedsloven 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Jf. 84 om genoptræningsplaner. Formålet med træning efter Serviceloven Træningen kan gives med henblik på at udrede, udvikle, fastholde, lindre og understøtte. Formålet med træning efter Lov om Social Service er, at fremme dine muligheder for at klare dig selv. Træning efter Lov om Social Service bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Træningen tilrettelægges i samarbejde med dig med udgangspunkt i dine behov og forudsætninger. Vurdering og visitering Visitation Hvis du synes, at du har behov for træning, kan du kontakte visitationen. Visitationen aftaler et besøg hos dig, så en visitator fra Faxe Kommune kan foretage en konkret vurdering af dine aktuelle behov i forhold til den træning, Faxe Kommune kan tilbyde dig. Visitationen har kontor i Faxe Kommunes administrationsbygning i Rønnede, Industrivej 2, 4683 Rønnede. Telefonnr. og telfontider til visitationen Visitationen kan træffes på telefonnummer: i tidsrummet mandag til fredag fra kl Tilbud om træning Visitator tager udgangspunkt i hvad du kan klare selv, hvad du kan tage del i, om der er pårørende eller andre i dit netværk, som har givet samtykke til at hjælpe. 3

4 Indenfor 10 dage vil du modtage en afgørelse på, om du kan tilbydes træning, samt en begrundelse herfor. I afgørelsen beskrives også målet med træningen, hvis det bevilges og brevet vil ligeledes indeholde en klagevejledning. Træningen er gratis og bevilges for en tidsbegrænset periode. I løbet af træningsperioden vil du i samarbejde med terapeuten lære, hvordan du selv kan fortsætte træningen på egen hånd, når den bevilgede træning ophører. Dette gælder også ved en varig funktionsnedsættelse. Det kan evt. være en hjælp at inddrage personer i din omgangskreds eller få hjælp ved kommunalt støttede frivillige aktiviteter. Det er dit ansvar at videregive de oplysninger og informationer, som er relevante for at visitator kan vurdere dine ressourcer og dit behov for træning. Til samtalen er du velkommen til at tage en person med, som sidder sammen med dig, og evt. taler for dig. Hvis din situation ændrer sig væsentligt, kan du henvende dig og få foretaget en ny vurdering. På baggrund af den nye vurdering vil du modtage en ny afgørelse. Din egen vurdering af dit hverdagsliv Ved at kende din egen vurdering af din hverdagssituation kan vi bedre målrette den træning, vi kan tilbyde. Kendskabet sikrer, at vi ved, hvad der betyder noget for dig, og hvad der er vigtigt for dig. For at få viden om din hverdagssituation vil vi spørge til, hvilke begrænsninger, ønsker og prioriteter, du oplever i forbindelse med kontakt til familie og venner, interesser / hobbyer, måltider, personlig hygiejne, daglig husførelse, vedligeholdelse af bolig og have, indkøb, at komme omkring indendørs og udendørs. Det er dig, som bestemmer, hvad du synes, der er nødvendigt og relevant at tale om. Pårørende eller andre, som kender dig godt, kan inddrages i samtalen, hvis du ønsker det. Det er udelukkende din egen opfattelse af din hverdagssituation, som skrives ned af visitator. Den faglige vurdering Vi arbejder, ud fra ICF (international klassifikation af funktionsevne m.v.), med fem funktionsniveauer, som er beskrevet herunder. Funktionsniveauerne fortæller os, i hvilken grad du er begrænset i selv at varetage de daglige aktiviteter. Dit funktionsniveau har også betydning for, hvordan medarbejderen vil støtte eller hjælpe dig med træningen. Funktionsniveauerne bruges også til at definere mål for den træning, du modtager. Et mål kan for eksempel være at træne dig til at varetage opgaven på et bedre funktionsniveau eller at fastholde dig på det funktionsniveau, du har nu. 4

5 Funktionsniveau 0 Ingen/ubetydelige begrænsninger Borgeren er selvstændig og har ikke behov for personassistance for at udføre aktiviteten. Funktionsniveau 1 Lette begrænsninger Borgeren er den aktive part og kan med let personassistance udføre aktiviteten. Funktionsniveau 2 Moderate begrænsninger Borgeren er den aktive part og kan under forudsætning af moderat personassistance udføre aktiviteten. Funktionsniveau 3 Svære begrænsninger Borgeren deltager og kan under forudsætning af omfattende personassistance udføre aktiviteten. Funktionsniveau 4 Totale begrænsninger Borgeren er ude af stand til at udføre aktiviteten og har behov for fuldstændig personassistance. Visitatoren vurderer din evne til at klare dig på følgende områder Personlig hygiejne. Spise og drikke. Færden og mobilitet. Husførelse. Sociale relationer. Evnen til at sikre sammenhæng i hverdagens aktiviteter. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Alle de oplysninger, som visitationen er i besiddelse af, indgår i den samlede afgørelse om, hvilken hjælp kommunen kan tilbyde dig. Vurderer visitationen, at du har behov for det og du giver dit samtykke, kan visitator rekvirere lægelige oplysninger til at understøtte afgørelsen. Det er altid den faglige vurdering, som er afgørende for det endelige tilbud om træningen. Mål med træningen I afgørelsen står der, hvilket overordnet mål der er med den tilbudte træning. Der er forskellige former for mål, som alle har til hensigt at fremme samarbejdet mellem dig og medarbejderen. Formålet er at hjælpe dig til at klare mest muligt selv. Målene er: Udrede at afdække hvad du kan/ikke kan og de mulige årsager til, at du eventuelt er begrænset. Udvikle at hjælpe dig til at generhverve eller udvikle færdigheder, så du bedre kan varetage opgaven selv. Fastholde (kun vedrørende træning efter 86 stk. 2) at hjælpe dig til at bevare dine færdigheder. 5

6 Levering af træningen I det følgende er en beskrivelse af, hvordan vi leverer træningen, og hvordan den tilrettelægges. Vi beskriver også forudsætningerne for, at du kan modtage den træning, som du har behov for, og som er aftalt. Forudsætningerne indeholder både krav til medarbejdernes faglige baggrund, men også til dig som modtager. Kravene stilles, for at vi kan levere træningen på bedst mulig måde for både dig og medarbejderne. Måden træningen leveres på I Faxe Kommune inddrager vi dig så meget som muligt i, hvordan træningen tilrettelægges og udføres. Det gør vi ud fra princippet om, at træningen gives som hjælp til selvhjælp. Det betyder at du tilrettelægger træningen i nært samarbejde med medarbejderen inden for den ramme, der er givet ved visitationen, du støttes til at klare mest muligt selv, du deltager så meget som muligt og hjemmetræner imellem træningssessionerne. Fleksibel træning Du og medarbejderen har mulighed for fra gang til gang at aftale, hvordan I konkret vil tilrettelægge den træning, du har fået tilbudt, indenfor de givne rammer på træningsområdet. Det er fortsat medarbejderen, der i den konkrete situation fagligt vurderer, hvor meget træning der er behov for. Kontaktperson Du får tildelt en fast kontaktperson, som vil træne med dig. I den sidste del af træningsperioden kan det være, at træningen overgår til en anden medarbejder, der derefter bliver din kontaktperson. Krav til medarbejderen Tildelingen af træningsfagligt personale vil altid blive vurderet i forhold til opgavens omfang og den faglige sværhedsgrad. Afhængig af hvilken træning du har brug for, kan medarbejderne, som træner med dig, have følgende faglig baggrund ergoterapeut, fysioterapeut, social- og sundhedsassistent, beskæftigelsesvejleder, social- og sundhedshjælper, elever og studerende indenfor de ovenstående uddannelser under supervision af uddannet personale. Der kan desuden i perioder være ansat afløsere, som ikke har gennemgået en sundhedsfaglig uddannelse. De vil dog som minimum altid have modtaget oplæring og introduktion til de arbejdsopgaver og det område, som de skal hjælpe dig på og træningen foregår under supervision af uddannet personale. Den enkelte medarbejder er ansvarlig for at orientere og dokumentere om ændringer og observationer, som har betydning for dig. Medarbejderen tager udgangspunkt i den skriftlige bevilling og afgørelse, arbejdspladsvurderingen, kvalitetsstandarden. 6

7 Forudsætninger for at modtage træning For at du på bedst mulig måde kan modtage den træning, som er aftalt, er det en forudsætning at du holder dig fysisk aktiv i hverdagen, så vidt det er muligt, møder op til den aftalte træning og udviser motivation, engagement og samarbejde i forbindelse med træningen, så vidt det er muligt udfører det anbefalede hjemmetræningsprogram imellem træningssessionerne, melder afbud så tidligt som muligt, hvis du ikke har mulighed for at komme til den aftalte træning, eller dine pårørende giver besked til visitationen ved væsentlige forandringer i din tilstand. Hvis disse forudsætninger ikke bliver overholdt, kan træningen blive afsluttet. Arbejdsforhold i hjemmet Hvis træningen skal foregå i dit hjem, skal der foretages en arbejdspladsvurdering af dit hjem. Hjemmet kan være eget hjem eller en bolig på en institution. Du skal følge de krav, som fastsættes i arbejdspladsvurderingen. Herunder gælder det at det skal sikres, at arbejdet kan udføres uhindret i hjemmet, husdyr må ikke være til gene, der skal være udendørs lys, så indgangspartiet er oplyst, sne skal være ryddet, så der er fri passage til indgangsdøren, der skal stilles flydende håndsæbe og rent håndklæde/håndklædepapir til rådighed, personalets tavshedspligt respekteres, du skal acceptere, at personalet ikke må modtage gaver eller penge, du skal acceptere, hvis medarbejderen vurderer, at der er behov for udluftning, der må ikke ryges i hjemmet, mens medarbejderen er til stede. Forsinkelse af træningen Det vurderes fagligt om træningen kan aflyses. Hvis træningen forsinkes eller fremrykkes mere end én time i forhold til aftalte tidspunkt, vil der blive ringet til dig senest samme dag og i så god tid som muligt. Observation og dokumentation Det gælder generelt for træningen at medarbejderen i samarbejde med dig skal udarbejde en plan for træningen, aktiviteter og lignende ud fra visitationen, medarbejderen skal observere og dokumentere ændringer i din tilstand, medarbejderen skal handle fagligt forsvarligt i forhold til, hvordan du har det, medarbejderen skal orientere visitationen, hvis dit behov for hjælp ændrer sig væsentligt og ændringen vurderes at være længerevarende. Kvalitetsmål Kvalitetsmålene fortæller hvilke standarder, vi sætter for vores eget arbejde og hvad du kan forvente som modtager af hjælp. 7

8 Målene er delt op i en række konkrete mål med tidsfrister i forbindelse med levering af træningen. Andre mål fokuserer på den måde, træningen leveres på. Målene er Du tildeles en kontaktperson, når træningen iværksættes, Du får telefonisk besked ved forsinkelser og væsentlige ændringer i træningen, træningen ydes så du selv har mulighed for at deltage aktivt, der opstilles mål for din træning, der tager udgangspunkt i en konkret hverdagsaktivitet. Ved træning efter 86 gælder det for både iværksættelse af genoptræning/vurderinger og iværksættelse af vedligeholdende træning at visitationen til træning skal ske senest 10 hverdage efter henvendelse, træningen iværksættes senest 20 hverdage efter bevillingen af genoptræning, træningen iværksættes senest 40 hverdage efter bevilling af vedligeholdende træning, der udarbejdes handleplaner i forbindelse med hvert enkelt træningsforløb. Definitioner og kriterier Genoptræning efter Sundhedsloven og Serviceloven defineres som en målrettet og tidsafgrænset samarbejdsproces mellem en borger, eventuelt pårørende og personale. Formålet med genoptræning er, at borgeren opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne; bevægelses- og aktivitetsmæssigt, kognitivt, emotionelt og socialt. Genoptræningen skal rettes imod patientens/borgerens funktionsnedsættelser, dvs. problemer i kroppens funktioner eller anatomi, samt aktivitets- og deltagelsesbegrænsninger. Genoptræningsindsatsen kan omfatte såvel somatiske patienter som psykiatriske patienter med et somatisk genoptræningsbehov. Vedligeholdelseskriterier efter serviceloven defineres som målrettet træning for at forhindre funktionstab og for at fastholde det hidtidige funktionsniveau. Vedligeholdelsestræning omfatter vedligeholdelse af såvel fysiske som psykiske færdigheder. Genoptræning efter kontakt med sygehus i Sundhedsloven Hvis sygehuset vurderer, at du har behov for genoptræning, får du en genoptræningsplan ved udskrivelsen. Om genoptræningsplanen Sygehuset udarbejder en genoptræningsplan med en vurdering af, om genoptræningsforløbet er alment eller specialiseret. Genoptræningsplanen er din plan over, hvor genoptræningen skal foregå, hvilken diagnose der skal trænes for, og hvem der er ansvarlig for genoptræningen. Ved almen genoptræning er kommunen ansvarlig. Ved specialiseret genoptræning er sygehuset ansvarlig. Almen genoptræning Hovedparten af de borgere, der har behov for genoptræning, har behov for såkaldt "almen genoptræning". Det tilbydes som hovedregel af kommunen, idet det handler om genoptræning, som er ukompliceret, og hvor der ikke er yderligere behov for tæt tværfagligt samarbejde med speciallæger på sygehuset. Indkaldelse til almen genoptræning bliver sendt af kommunen. Specialiseret genoptræning Hvis genoptræningsforløbet er kompliceret og der er brug for tæt tværfagligt samarbejde mellem læge, sygeplejerske og terapeut, kaldes forløbet "specialiseret". Sådan en genoptræning vil fortsat 8

9 foregå på sygehuset. Først når det vurderes, at du er i stand til at overgå til almen genoptræning, vil genoptræningsforløbet overgå til kommunen. Indkaldelse til specialiseret genoptræning bliver sendt af sygehuset. Om genoptræningen i Faxe Kommune I Faxe Kommune er det Trænings- og Aktivitetsenheden, som står for genoptræningen. Senest tre hverdage efter, at kommunen har modtaget en genoptræningsplan fra sygehuset, sender træningsafdelingen en bekræftelse til dig på, at planen er modtaget. Brevet indeholder også praktiske oplysninger, bl.a. om vigtigheden af, at fortsætte evt. udleveret træningsprogram, samt at møde til de aftalte træningsgange for at begrænse afdelingens ventetid. Det er Trænings- og Aktivitetsenheden, som ud fra genoptræningsplanen vurderer, hvornår du skal starte genoptræningen. Ydelsen indeholder ikke Egen træning fra sygehus. Er du henvist til egen træning fra sygehuset, har sygehuset fortsat ansvaret for at yde dig den nødvendige instruktion. Genoptræningsplanen har i dette tilfælde alene til formål at understøtte din egen træning, samt informere din egen læge og kommunen. Frit valg Du har ret til at vælge genoptræningstilbud på andre kommuners institutioner, når du har en genoptræningsplan. Dog kan en anden kommune afvise at modtage fritvalgspatienter af kapacitetsmæssige årsager. Hvis du vælger at benytte fritvalgsordningen, ydes der kun befordringsgodtgørelse svarende til den udgift, som Faxe Kommune ville have, hvis kørslen var indenfor kommunen. Transport Personer, der efter endt sygehusbehandling har behov for genoptræning, kan få befordring eller befordringsgodtgørelse efter nogle fastlagte regler, som du kan læse nærmere om i Vejledning om træning i kommuner og regioner 1. Disse borgere kan bevilges kørsel efter Sundhedslovens 172. Vederlagsfri fysioterapi Udover de netop nævnte tilbud findes der efter henvisning fra egen læge også adgang til vederlagsfri fysioterapi. I Faxe Kommune udføres den vederlagsfri fysioterapi foreløbig udelukkende af privatpraktiserende fysioterapeuter. Du kan på samme tid få bevilget såvel individuel- som holdtræning i følge loven om vederlagsfri fysioterapi. Begge tilbud behøver ikke at være hos den samme udbyder. (link:http://www.sst.dk/publ/publ2008/plan/fysio/vejlvederlagsfrifysioterapi_4jul08.pdf) Lov om arbejdsmiljø 15 a, stk. 1 Arbejdsgiveren skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig arbejdspladsvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen under hensyntagen til arbejdets art, de arbejdsmetoder og arbejdsprocesser, der anvendes, samt virksomhedens størrelse og organisering. Arbejdspladsvurderingen skal forefindes i virksomheden og være tilgængelig for virksomhedens ledelse, de ansatte og Arbejdstilsynet, som fører tilsyn med arbejdspladsvurderingen. En arbejdspladsvurdering skal revideres, når der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoder og arbejdsprocesser m.v. og disse ændringer har betydning for sikkerhed og sundhed under arbejdet, dog senest hvert tredje år. 1 Vejledning om træning i kommuner og regioner udgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, december

10 Bilag Kvalitetsstandard for træning efter serviceloven 86 stk. 1 og stk. 2 Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker 3. Hvad er formålet med 4. Hvilke aktiviteter kan indgå i A.1. Genoptræning til udvikling af hverdagens aktiviteter. Lov om social service ( 86 stk. 1) Genoptræning, oplæring eller vejledning i nødvendige personlige eller praktiske opgaver, som du ikke selv kan udføre. At fremme din mulighed for at klare dig selv eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten ved at udvikle hverdagens aktiviteter, som du ikke selv magter. Visiterede, målrettede indsatser, ud fra en konkret faglig og individuel vurdering. Indsatserne kan være: vejledning i lejringer mund stimulering og træning af mund- og svælgfunktion træning af kognitive funktioner træning af ødematøse ekstremiteter kropsbevidsthed med sansestimulering led-mobilisering og udspænding af muskler tonus dæmpning koordinations træning balancetræning styrketræning udholdenhedstræning konditionstræning sygdomsindsigt hjemmetræning med inddragelse af hverdagsaktiviter instruktion i hjemmeøvelser hjælp til at finde andre egnede træningstilbud Målet med træningen er, at du skal blive i stand til at håndtere hverdagssituationer som: Måltider, mad og drikke, herunder: Indtage mad og drikke Tilberede/anrette mad/drikke Opvask/oprydning i relation til måltider/mad/drikke Medicinindtagelse Personlig hygiejne, herunder: Bad Øvre toilette Nedre toilette Af-/påklædning Toiletbesøg Færden, herunder: Forflytninger Færden indendørs Færden udendørs 10

11 Husførelse, herunder: Rengøring Tøjvask Indkøb Økonomi Sociale relationer Sociale relationer Rådgivning/vejledning Ydelsen indeholder ikke: Behandling som f.eks. massage eller el-terapi (disse ydelser udføres af privat praktiserende fysioterapeut eventuelt med henvisning fra egen læge) udlevering af personlige mindre træningsredskaber 5. Hvem kan modtage Ydelsen kan ikke byttes til andre ydelser. Borgere med lette, moderate og svære begrænsninger: som kan udvikle kompetencer til selv at udføre aktiviteterne - helt eller delvist. som har udviklet kompetencer til selv at udføre aktiviteterne, men har brug for hjælp til at fastholde disse. ( Funktionsvurderingen tager udgangspunkt i ICF/ fælles sprog II ) 6. Indsatsens omfang? Indsatsen er visiteret, tidsafgrænset og målrettet. Omfanget er fagligt og individuelt vurderet. 7. Hvem leverer Trænings- og aktivitetsenheden i Faxe Kommune 8. Kompetencekrav til udføreren? 9. Hvad koster 10. Hvad er kommunens kvalitetsmål? 11. Hvordan følges op på 12. Er der særlige forhold at tage hensyn til? Uddannelse indenfor sundhedsområdet: ergoterapeut, fysioterapeut, social- og sundhedsassistent, beskæftigelsesvejleder, social- og sundhedshjælper, elever og studerende indenfor de ovenstående uddannelser Personalet skal være bekendt med den specifikke indsatsbeskrivelse Personalet skal kende og arbejde ud fra kommunens kvalitetsstandard Træningen er omkostningsfri for dig. Bevilget træning udføres som aftalt Aftaler om iværksættelse af træningen sker ud fra behov eller indenfor 20 hverdage efter bevillingen Træningen evalueres løbende i samarbejder med dig og dokumenteres i handleplan Indsatsen leveres kun når du møder op til træningen. Du sørger selv for at arrangere og betale transport til træning. Personalet har oplysnings- og tavshedspligt. 13. Er der klagemulighed over vurderingen af indsatsens omfang? Udebliver du uden aflysning fra træning, kan træningen stoppes efter du har fået skriftligt besked herom. Dette gælder også, hvis du uden begrundelse aflyser træningen flere gange. Der kan klages over afgørelsen og udførelsen. Der henvises til klagevejledning. Klagevejledning sendes sammen med afgørelsen. 11

12 Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker 3. Hvad er formålet med A.2. Vedligeholdende træning til fastholdelse af hverdagens aktiviteter Lov om social service 86 stk. 2. Bibeholde dit nuværende funktionsniveau. At vedligeholde dit nuværende funktionsniveau, og derved fremme din mulighed for at være så selvhjulpen som mulig eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten ved: At sikre vedligeholdelse af nuværende funktionsniveau hos dig. 4. Hvilke aktiviteter kan indgå i Visiterede, målrettede indsatser, ud fra en konkret faglig og individuel vurdering. Indsatserne kan være vejledning i: lejringer mund stimulering og træning af mund- og svælgfunktion træning af kognitive funktioner træning af ødematøse ekstremiteter led mobilisering og udspænding af muskler tonus dæmpning koordinations træning balancetræning styrketræning udholdenhedstræning konditionstræning sygdomsindsigt hjemmetræning med inddragelse af hverdagsaktiviter instruktion i hjemmeøvelser hjælp til at finde andre egnede træningstilbud Så du kan vedligeholde sit funktionsniveau til at udføre: Personlig hygiejne Rengøring Tøjvask Indkøb Mad Andre praktiske opgaver Ydelsen indeholder ikke: Behandling som f.eks. massage eller el-terapi (disse ydelser udføres af privat praktiserende fysioterapeut eventuelt med henvisning fra egen læge) udlevering af personlige mindre træningsredskaber Ydelsen kan ikke byttes til andre ydelser 5. Hvem kan modtage Borgere med moderate, svære og totale begrænsninger: hvor der er andre i eller omkring husstanden, der kan oplæres i at vedligeholde funktionsniveauet. ( Funktionsvurderingen tager udgangspunkt i ICF /Fælles sprog II) 6. Indsatsens omfang? Indsatsen er visiteret og målrettet. Omfanget er fagligt og individuelt vurderet. Hvis vejledningen skal indlæres over en længere periode vil dette 12

13 fortrinsvis foregå på hold. 7. Hvem leverer 8. Kompetencekrav til udføreren? 9. Hvad koster indsatsen? Trænings- og aktivitetsenheden i Faxe Kommune Uddannelse indenfor sundhedsområdet: ergoterapeut, fysioterapeut, social- og sundhedsassistent, beskæftigelsesvejleder, social- og sundhedshjælper, elever og studerende indenfor de ovenstående uddannelser Personalet skal være bekendt med den specifikke indsatsbeskrivelse Personalet skal kende og arbejde ud fra kommunens kvalitetsstandard Træningen er omkostningsfri for borgeren 10. Hvad er kommunens kvalitetsmål? 11. Hvordan følges op på 12. Er der særlige forhold at tage hensyn til? Bevilget træning udføres som aftalt Aftaler om iværksættelse af træningen sker ud fra behov eller indenfor 40 hverdage efter bevillingen Træningen evalueres løbende i samarbejder med dig og dokumenteres i handleplan Indsatsen leveres kun når du møder op til træningen. Du sørger selv for at arrangere og betale transport til træning. Personalet har oplysnings- og tavshedspligt. 13. Er der klagemulighed over vurderingen af indsatsens omfang? Udebliver du uden aflysning fra træning, kan træningen stoppes efter du har fået skriftligt besked herom. Dette gælder også, hvis du uden begrundelse aflyser træningen flere gange. Der kan klages over afgørelsen og udførelsen. Der henvises til klagevejledning. Klagevejledning sendes sammen med afgørelsen. 13

Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015

Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Sundhedsområdet, Socialområdet og Madserviceområdet Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering Indhold Oversigt over ændringer...3 1 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kravspecifikation for visitation og levering af indsatser. Kvalitetsmål og -opfølgning. Kvalitetsstandarder

Kravspecifikation for visitation og levering af indsatser. Kvalitetsmål og -opfølgning. Kvalitetsstandarder for visitation og levering af indsatser Kvalitetsmål og -opfølgning Kvalitetsstandarder Helsingør Kommune Center for Sundhed og Omsorg 1 Indholdsfortegnelse Vurdering... 3 Svarsfrister... 3 Brugerens egen

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Hjemmehjælp Træning Døgnrehabilitering og Døgnophold 2014 Hjemmeplejevisitationen Bernstorffsgade 21, 2. sal 1592 Kbh. V 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...43

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014

Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandarder 2014 Godkendt af kommunalbestyrelsen i Rebild Kmmune xx.xx.2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord fra kommunalbestyrelsen... 3 Hvor henvender du dig... 4 Målsætninger...

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder Job, Social og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2013 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015

Kvalitetsstandarder 2015 Kvalitetsstandarder 2015 Personlig pleje og praktisk hjælp, Ophold i plejebolig, Rehabilitering, Træning og Sygepleje Forfatter: Marianne F. O. Larsen Oprettet den 9. oktober 2014 Dokument nr. 480-2014-978685

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation Myndighedsafdelingen Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede Serviceinformation Revideret november 2012 Gyldighedsperiode 2012 til 2014 Indholdsfortegnelse Forord...1 Værdier

Læs mere

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2015 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes leverandørkrav...

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar

Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar 2/48 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere