NØGLEN TIL SPROG OG KOMPETENCE VIRKSOMHEDSPROFIL.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NØGLEN TIL SPROG OG KOMPETENCE VIRKSOMHEDSPROFIL. www.clavis.org"

Transkript

1 NØGLEN TIL SPROG OG KOMPETENCE VIRKSOMHEDSPROFIL

2 Indholdsfortegnelse 03 Virksomhedsprofil 04 Kvalitet 06 Værdier 07 Egne undervisningsmetoder og -materialer 09 En bred vifte af effektive tilbud 11 Kunden i centrum 11 Mere information 12 Nøgleoplysninger Titel Virksomhedsprofil Udgiver: CLAVIS sprog & kompetence Udgivelsesår: 2012 Oplag: 1000 stk. Layout: Wanek & Myrner aps 2

3 Virksomhedsprofil CLAVIS sprog & kompetence (i det følgende kaldet CLAVIS) er en selvejende institution og almennyttig virksomhed. CLAVIS har til formål at udvikle menneskers sprogfærdigheder og kompetencer og herved bidrage til integration og interkulturel sameksistens - på virksomheder og i samfundet. CLAVIS har en lang række ydelser inden for områderne sprogundervisning og kompetenceudvikling, herunder arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, Introdansk, interkulturel kompetence og insourcing af udenlandsk arbejdskraft. CLAVIS har driftsaftaler om Danskuddannelserne med Greve og Solrød samt Roskilde og Lejre kommuner. Dertil kommer driftsaftaler om Forberedende Voksenundervisning (FVU) sammesteds samt i Københavns Kommune. CLAVIS flytter sig efter opgaverne og underviser dér, hvor behovet er, blandt andet på en lang række virksomheder rundt om i landet. CLAVIS underviser tillige i udlandet og har blandt andet været i Polen og Indien for at undervise sundhedspersonale, som skal arbejde i Danmark. Som almennyttig virksomhed kan CLAVIS investere et eventuelt overskud i udviklingsaktiviteter, der kommer samarbejdspartnere, kursister og samfundet til gode. 3

4 Kvalitet Det er afgørende for os, at de ydelser, vi leverer, passer til behovene og lever op til forventningerne hos vores kunder. For at sikre os dette, har vi opstillet en række kvalitetsmål, som dels har til formål at formidle vores værdier, dels skal betragtes som vores kunders garanti i forhold til kvaliteten af vores ydelser. kvalitetskriterierne er som følger: Analytisk tilgang til vores kunders behov Hurtighed og fleksibilitet Specialistviden Kursusleder- og opgavematchning De nyeste it-programmer og selvstudiesystemer Den gode løsning hver gang. Specialistviden På CLAVIS er vi specialister på vores felt. Vores specialistviden har rod i en omfattende teoretisk viden kombineret med mange års praktisk erfaring med bl.a. undervisning af udlændinge i dansk som andetsprog, undervisning i interkulturel kommunikation, job- og uddannelsesvejledning, undervisning af traumatiserede mm. Viden og erfaring indhøster vi også gennem vores engagement i udviklingsprojekter, vores bidrag med faglige artikler og via deltagelse i netværk, konferencer m.v. Teoretisk ballast CLAVIS undervisere har en videregående uddannelsesbaggrund som cand.mag. i sprogfag eller lingvistik kombineret med studier i kultur, samfund, religion, kommunikation, sociologi mv. Dertil kommer uddannelsen som underviser i dansk som andetsprog og et eller flere specialer og efteruddannelser inden for integrationsområdet, f.eks. uddannelses- og erhvervsvejledning, dansk på arbejde, udtaletræning, tosprogede unge, undervisning af analfabeter, undervisning af traumatiserede kursister m.fl. En række undervisere har tillige efteruddannet sig inden for FVU-området, og nogle er yderligere efteruddannet som ordblindeundervisere. Flere har også en uddannelse som coach, som kan sættes i spil i en række sammenhænge. Praktisk erfaring Vi underviser på årsbasis ca kursister fra det meste af verden i dansk som andetsprog, dansk kultur og danske samfundsforhold. Mere end 90 nationaliteter er repræsenteret blandt vore kursister. Samtidig med at vi formidler viden om dansk sprog, det danske samfund og dansk kultur, bliver vi klogere på verden uden for Danmark. Erfaringen er således ikke alene en omfattende undervisningsfaring men også en praksisbaseret erfaring i interkulturel kommunikation. Med kombinationen af teoretisk viden og praksisbaseret erfaring sikrer vi de bedst mulige resultater. Analytisk tilgang til vore kunders behov Det er vores erfaring, at det giver større motivation og sikrer en bedre indlæring hos vores kursister, når undervisningen er baseret på en grundig analyse af kursisternes undervisningsbehov. Vi arbejder derfor med en analytisk tilgang til vore kunders behov, hvor vi starter med en generel analyse i forhold til området og gruppen - blandt andet gennem fokusgruppeinterviews. Den generelle analyse følges op af en individuel behovsanalyse ved undervisningsforløbets start, samt af en læringsplan og en læringsstrategi. Desuden foretager vi løbende brugerundersøgelser. Hurtighed og fleksibilitet For at imødekomme kravene fra samfundet, samarbejdspartnere og kunder har CLAVIS inden for de seneste fem år gennemgået en udvikling fra et forholdsvis traditionelt sprogcenter til en moderne og fleksibel undervisningsvirksomhed med omfattende sprogfaglige, almenfaglige og interkulturelle undervisningsaktiviteter i både ind- og udland. Udviklingen afspejler, at virksomheden har været i stand til at omstille sig hurtigt, fleksibelt, effektivt og samarbejdsorienteret. Det gælder såvel tilpasningen til de faglige og læringsmæssige behov blandt nye kunde- og kursistgrupper som opretholdelsen af en kvalitet og service, der til stadighed matcher og imøde- 4

5 kommer behovene hos samarbejdspartnere, kunder og kursister. Vi flytter os efter opgaverne og underviser i hele landet. Vi er hurtige og fleksible i forhold til tilbud, opstart, tidspunkter og lokalitet. Vi har et stort netværk og gode samarbejdsparter i alle regioner. Vi har mulighed for at begynde undervisning af et nyt hold kursister med kort varsel, og vi underviser både om dagen, om aftenen og i weekender. Lærer- og opgavematchning Vi stræber efter i alle tilfælde at matche den aktuelle opgave med de rette lærerkræfter, således at vi er sikre på, at undervisningen varetages af en kursusleder med netop den faglige og pædagogiske baggrund, som passer til den givne opgave og kursistgruppe/kursist. De nyeste it-programmer og selvstudiesystem På CLAVIS er vi opdaterede på den it-teknologiske front. Mange af CLAVIS kursister har krævende jobs, rejseaktiviteter og familieforpligtelser. For at imødekomme vores kursisters behov for fleksibilitet, tilbyder vi kursister både blended learning og online learning via e-læringsprogrammer. På den måde kan kursisterne studere, når og hvor de vil i det tempo, der passer den enkelte kursist. Den gode løsning hver gang For at sikre størst mulig tilfredshed blandt vores kunder, stræber vi efter at levere den gode løsning hver gang det gælder undervisningens indhold, undervisningsmaterialer, lokaler mv. Den gode løsning findes oftest i et tæt samarbejde mellem kunde og CLAVIS, hvor vi naturligvis bruger vores viden og erfaring i den rådgivning, som er et naturligt led i samarbejdet. 5

6 Værdigrundlag Værdigrundlaget udgør et kernepunkt i virksomhedens strategi- og udviklingsarbejde. Både ledelse og medarbejdere har taget aktivt del i formuleringen af værdigrundlaget ud fra en målsætning om, at værdigrundlaget skal internaliseres i virksomhedens daglige virke. CLAVIS værdigrundlag CLAVIS mission At udvikle menneskers sprogfærdigheder og kompetencer. CLAVIS vision At CLAVIS opleves som nøglen til sprog og kompetence. CLAVIS værdier Lydhøre vi lytter, forstår og handler derefter. Ansvarlige vi påtager os vores ansvar som mennesker og som virksomhed. Værdiskabende vi skaber værdifulde resultater. Initiativrige vi ser muligheder overalt. Samarbejdsduelige vi anerkender andres kompetencer og ser forskellighed som en styrke. God service og social ansvarlighed går hånd i hånd Det er en både naturlig og vigtig del af CLAVIS ydelser, at kursister og samarbejdspartnere oplever en god service. CLAVIS har løbende fokus på optimering af forretningsgange, så det sikres, at kvalitet og effektivitet ikke sker på bekostning af, men i samspil med god service. Den gode service går hånd i hånd med CLAVIS sociale ansvar, der bl.a. kommer til udtryk, når CLAVIS arrangerer kulturmøder, vælgermøder og debatmøder, hvor udlændinge og danskere mødes og udveksler bl.a. synspunkter, madopskrifter og håndtryk. 6 CLAVISMAGASINET

7 Egne undervisningskoncepter og -materialer CLAVIS har - med afsæt i anerkendte teorier og best practice - udviklet en række metodikker og analytiske tilgange til undervisningen. Det betyder, at kursisten hos CLAVIS altid bliver henvist til det tilbud, der passer bedst. En af vores styrker er desuden, at vi har stor erfaring med at kombinere vores forskellige ydelser, således at målgruppen til enhver tid får det optimale tilbud. Danskuddannelse i henhold til danskuddannelsesloven og Introdansk er kerneydelser og en kernekompetence på CLAVIS. Virksomheden har som leverandør af danskuddannelse til voksne udlændinge over en lang årrække opbygget et omfattende erfaringsgrundlag inden for undervisning i dansk som andetsprog og international kommuikation. Over voksne udlændinge har alene gennem de sidste 10 år modtaget danskundervisning på CLAVIS, og tilgangen af kursister vidner om, at de sprogfaglige erfaringer er blevet omsat og fortsat omsættes til undervisning af høj kvalitet. Målet er, at CLAVIS altid opleves som nøglen til den dansksproglige kvalificering og kompetenceopbygning for alle kursister uanset deres læringsforudsætninger og læringsbehov. Kravet til den ydelsesmæssige kapacitet er således til enhver tid, at organisationen er gearet til hurtige omstillinger og udvidelser i forhold til behovet for videreudvikling af ydelser efter brugernes behov. CLAVIS omsætter sine erfaringer til: Høj kvalitet Konkurrencedygtige priser Et højt serviceniveau CLAVIS bruger indhøstede erfaringer til: Omfattende metodeudvikling Omfattende materialeudvikling Omfattende konceptudvikling 7

8 I det følgende gives nogle eksempler på, hvordan CLAVIS bruger medarbejdernes faglighed og indhøstede erfaringer til produktudvikling i form af nye undervisningskoncepter. Til alle koncepter knytter sig en bred vifte af egetproduceret undervisningsmateriale, der understøtter metoden og bidrager til gode resultater. Erfaringer omsættes til nye undervisningskoncepter Virksomhedernes og kommunernes behov for undervisning ændrer sig i takt med samfundets udvikling. CLAVIS gennemfører markedsanalyser og brugerundersøgelser for at holde sig ajour med læringsbehov og læringsstile blandt både traditionelle og nytilkomne kursistgrupper og brugerprofiler. Den nye viden og vores erfaringer omsætter vi til nye undervisningskoncepter. I dag kan CLAVIS tilbyde en bred vifte af unikke uddannelseskoncepter, der matcher de behov, som virksomheder, offentlige myndigheder og kursister har i forhold til undervisning i sprog, kommunikation og kultur. Nedenfor følger en oversigt over og en kort beskrivelse af nogle af de erfaringsbaserede undervisningskoncepter, som er udviklet på CLAVIS, og som sættes i spil efter behov. CLAVIS egenudviklede danskuddannelseskoncepter - et udpluk CLAVIS ALL CLAVIS DvM CLAVIS BRANCHE CLAVIS ONLINE CLAVIS CRASH CLAVIS KOMBI CLAVIS BLENDED CLAVIS INTRODANSK Audio Lingual Learning (læring via lytning med fokus på korrekt udtale og prosodi) Dansk via Modersmål (dansk via engelsk, polsk, russisk, etc.) Brancherettede danskundervisningsforløb (byggeri, sundhedsvæsen, rengøring, handel etc.) E-learning, MP3-filer og Skype Crashkurser for kursister med særlige forudsætninger for indlæring i højt tempo Kombinationshold med forskellige koncept-kombinationer Blended learning kombination af CLAVIS ONLINE og et eller flere af de øvrige tilbud Skræddersyede koncepter til Introdansk De mange egenudviklede danskuddannelseskoncepter omsættes efter behov til anden sprogundervisning, lige som erfaring med udvikling af undervisningskoncepter betyder, at vi hurtigt og effektivt udvikler effektive koncepter også til anden undervisning. 8

9 En bred vifte af effektive tilbud CLAVIS har en bred vifte af tilbud rettet mod enkeltpersoner/kursister, virksomheder og kommuner. Nedenfor gives en oversigt over og en kort beskrivelse af nogle af de undervisningstilbud, som findes på CLAVIS. Der er tale om et udpluk af de mange tilbud, og der henvises til hjemmesiden for yderligere oplysninger. De koncepter, vi har beskrevet ovenfor, benyttes i forskelligt omfang til at optimere kursisternes udbytte af de forskellige tilbud. Netop de mange egenproducerede koncepter og undervisningsmaterialer betyder - sammen med højt kvalificerede kursusledere - at CLAVIS kurser er både effektive og værdiskabende. CLAVIS undervisningstilbud til virksomheder - et udpluk De virksomhedsrettede undervisningstilbud kan i vidt omfang også benyttes af kommuner og enkeltpersoner. VIRKSOMHEDSKURSER GRUNDKURSER I ARBEJDSMARKEDSDANSK LÆSNING, SKRIVNING OG STAVNING: FVU KURSER INTRODANSK INTERKULTURELLE KOMPETENCER CLAVIS kan skræddersy kurser i sprog - såvel dansk som adskillige fremmedsprog - til såvel enkeltpersoner som grupper. Arbejdsmarkeds- og jobrelateret danskundervisning til kortuddannede udlændinge som enten er jobsøgende eller i beskæftigelse. FVU - forberedende voksenundervisning - henvender sig til voksne, såvel danskere som udlændinge, der har behov for at blive bedre til at skrive, læse og stave og/eller til matematik. En hurtig og effektiv introduktion til det danske sprog - med fokus på arbejdslivet. Henvender sig til nyankomne udlændinge og tilpasses virksomhedens behov. CLAVIS kan skræddersy kurser i interkulturelle kompetencer til enkeltpersoner og grupper. GRATIS for målgruppen Brugerbetaling 9

10 CLAVIS undervisningstilbud til kommuner - et udpluk UNGEKLASSEN OASEN KURSUS I DANSKE SAMFUNDSFORHOLD SPILLETS REGLER Et helhedsorienteret dansk- og opkvalificeringstilbud til unge tosprogede. Et helhedsorienteret dansk- og opkvalificeringstilbud til traumatiserede. Kurser i danske samfundsforhold, dansk kultur og historie til nytilkomne udlændinge under integrationsloven. Et 6 ugers jobsøgningsforløb for tosprogede borgere. Brugerbetaling Herudover vil de virksomhedsrettede tilbud også i vidt omfang være relevante for kommunerne. CLAVIS undervisningstilbud til kursister - et udpluk DANSKUDDANNELSE 1, 2 OG 3 INTRODANSK FVU ENEUNDERVISNING Danskuddannelse til voksne udlændinge i henhold til Danskuddannelsesloven. Kan tilrettelægges som klasseundervisning og som onlineundervisning. Et særligt danskuddannelsestilbud til nyankomne udlændinge i job - ligeledes i henhold til danskuddannelsesloven. FVU - forberedende voksenundervisning - henvender sig til voksne, såvel danskere som udlændinge, der har behov for at blive bedre til at skrive, læse og stave og/eller til matematik. Skræddersyede kurser med udgangspunkt i den enkelte kursists behov. GRATIS for målgruppen Brugerbetaling Herudover vil de virksomhedsrettede tilbud også i vidt omfang være relevante for kursister. De forskellige tilbud er nærmere beskrevet i brochurer, der kan rekvireres på CLAVIS. Tilbuddene er som anført - sammen med en lang række andre tilbud - også nærmere beskrevet på I brochurerne og på hjemmesiden kan man også læse, hvem det er relevant at kontakte for mere information om et givet område. 10

11 Kunden i centrum Mere information Hos CLAVIS er kunden altid i centrum. Al undervisning tager udgangspunkt i den enkelte og har til formål at sikre hver enkelt et optimalt, værdiskabende uddannelsesforløb. For at være på forkant med ønsker og behov deltager vi aktivt i en lang række netværk, hvor vi deler vores viden med andre, samtidig med at vi selv bliver klogere. Vi betragter et godt netværk af interessenter og samarbejdspartnere som en vigtig forudsætning for at kunne levere den bedste undervisning og gå forrest i udviklingen. Vores netværk tæller offentlige og private institutioner, virksomheder, undervisningsinstitutioner, foreninger, organisationer mv. Der er mere information om CLAVIS på vores hjemmeside En lang række af vores tilbud er som anført også nærmere beskrevet i div. brochurer, som kan rekvireres ved henvendelse til CLAVIS. Endelig kan man læse om CL- AVIS mange forskellige aktiviteter i CLAVISMA- GASINET. Magasinerne kan ligeledes rekvireres ved henvendelse til CLAVIS, ligesom magasinerne kan downloades fra hjemmesiden. CLAVIS kursister og kunder udgør en mangfoldig skare. Ud over at udlændinge fra flere en 90 forskellige lande har valgt at få undervisning på CLAVIS, så har også en lang række virksomheder valgt at købe sprogundervisning og undervisning i interkulturelle kompetencer hos CLAVIS. Det er vores ønske og mål, at alle oplever CLAVIS som nøglen til sprog og kompetence. 11

12 Forretningsmæssige nøgleoplysninger Forretningsprofil CLAVIS sprog & kompetence Kontaktoplysninger Greve (Hovedkontor) Roskilde København Frydenhøj Allé 73 DK-2670 Greve Maglehøjen Roskilde Nørre Voldgade 94-96, København K Tlf: Tlf: Tlf: Direktør Direktør Bente Meinhardt Telefon dir: Mobil: Virksomhedstype og ledelsesform Type Selvejende institution/almennyttig virksomhed CVR nummer Bestyrelse Søren Mathiesen (formand) Asger Hansen (næstformand) Arne Beyer (bestyrelsesmedlem) Henrik Casper (bestyrelsesmedlem) Bjarne Enghave (bestyrelsesmedlem) Gert Jacobsen (bestyrelsesmedlem) Peder Tang (medarbejderrepræsentant) Bente Meinhardt (direktør) Wissam S. Chami (sekretær for bestyrelsen)

CLAVIS International - Et CSR-projekt med mange vindere

CLAVIS International - Et CSR-projekt med mange vindere CLAVIS International - Et CSR-projekt med mange vindere CLAVIS International kort fortalt CLAVIS sprog & kompetence er en almennyttig virksomhed med et stort socialt ansvar, der indgår som en naturlig

Læs mere

Virksomhedsplan 2012

Virksomhedsplan 2012 Virksomhedsplan 2012 Virksomhedsplan 2012 Om IA Sprog 3 Områder med særligt fokus i 2012 Fortsat udbygning af IA Sprogs digitale læringstilbud 4 Ny kombination: Online undervisning og møder i den virkelige

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk hen@ams.dk asc@ams.dk Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. KL har den 2. september 2013 modtaget udkast til forslag til

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune

Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune Indhold Indledning og formål med tilsynet... 2 Tilsynsførendes hovedkonklusioner... 2 Sådan føres tilsynet... 3 Elementerne i tilsynet... 3 Fysiske

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup Oplæg på Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området: Praksisbaseret viden og vidensbaseret praksis Den 6.-7. december

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Undervisning Webdesign Rådgivning

Undervisning Webdesign Rådgivning Og vi kan skræddersy løsninger efter dine behov Dine ønsker og forventninger er det centrale i vores produktudvikling Hos WedoIT har vi ekspertise indenfor områderne: Undervisning Webdesign Rådgivning

Læs mere

SprogcenterVejle....i dialog med verden

SprogcenterVejle....i dialog med verden SprogcenterVejle...i dialog med verden Sprogcenter Vejle, Sprogcenter Fredericia og Sprogcenter Give 2013 Med dette hæfte ønsker vi at præsentere Sprogcenter Vejles 3 afdelinger i henholdsvis Vejle, Fredericia

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

Årsberetning 2010. Målsætninger Resultater Perspektiver

Årsberetning 2010. Målsætninger Resultater Perspektiver Årsberetning 2010 Målsætninger Resultater Perspektiver Indhold Et positivt 2010 3 Målsætninger 3 Undervisning 3 Danskuddannelse 1 3 Danskuddannelse 2 4 Danskuddannelse 3 4 Forberedende Voksenundervisning

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Team Optimering. Ledergrupper og teams på alle niveauer

Team Optimering. Ledergrupper og teams på alle niveauer Team Optimering Ledergrupper og teams på alle niveauer Teamoptimering hvordan kommer dit team til at præstere på topniveau. Uddannelsen handler om at optimere et team til at yde det bedste, skabe bevidsthed

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Indledning HELLE MATHIASEN

Indledning HELLE MATHIASEN Indledning HELLE MATHIASEN Denne antologi skal betragtes som et bidrag til didaktiske og pædagogiske diskussioner om de videregående uddannelsers brug af digitale medier og netbaserede kommunikationsfora

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014 1 SDU Erhverv Kurser og konferencer Marts 2014 2 Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitets Efteruddannelse tilbyder kurser og konferencer opdateret med den nyeste forskningsbaserede viden.

Læs mere

Forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Vi forbedrer livsgrundlaget ved livslang læring

Forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Vi forbedrer livsgrundlaget ved livslang læring Læring til tiden Forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Vi forbedrer livsgrundlaget ved livslang læring Læring til tiden forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Forretningsgrundslaget for VUC Storstrøm Læring

Læs mere

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 INDHOLDSOVERSIGT: 01 Indledning 02 Rammer for undervisningen i fremmedsprog 03 Fremmedsprog i andre sammenhænge 04 Internationalisering og interkulturel kompetence

Læs mere

Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. GÆLDENDE Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Nr. 9128 af 20. marts 2014 Undervisningsministeriet Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Forord Denne vejledning

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 1 Status den 25. februar 2015 Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 (252 besvarelser ud af 339 Partnerskabsvirksomheder). At nogle virksomheder ikke har fået opfølgningsbesøg med tilhørende

Læs mere

Det hele menneske. Integrationspolitik. Gentofte Kommune

Det hele menneske. Integrationspolitik. Gentofte Kommune Det hele menneske Integrationspolitik Gentofte Kommune Overordnet målsætning Flygtninge og indvandrere, som i henhold til Integrationsloven kommer til Gentofte Kommune, skal integreres i kommunen, så de

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015 IDRÆTSLEDER- AKADEMI Januar maj 2015 FORORD Aarhus Idrætslederakademi 2015 er et sammenhængende uddannelsesforløb med en indlagt proces, som underbygger deltagernes personlige og faglige udvikling som

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015 IDRÆTSLEDER- AKADEMI Januar maj 2015 FORORD Aarhus Idrætslederakademi 2015 er et sammenhængende uddannelsesforløb med en indlagt proces, som underbygger deltagernes personlige og faglige udvikling som

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb Åbent netværksmøde: Læs dansk på bibliotekerne Odense Centralbibliotek tirsdag den 10. september 2013. Inspiration til indhold i projektet Eksempel på et undervisningsforløb De første erfaringer fra projektet

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Juni 2011 Indhold 1 Introduktion 5 1.1 Danskuddannelseslovens formål 5 1.2 Danskuddannelsesloven i samspil med integrationsloven 6 1.3 Retsgrundlag

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

HR PARTNERSHIP HRP med stort overblik og høj effekt

HR PARTNERSHIP HRP med stort overblik og høj effekt P med stort overblik og høj effekt Tag springet... Med Partnership sætter du og din virksomhed nye standarder for effektiv outsourcing. Vi tilbyder en skræddersyet, kosteffektiv og fleksibel partnerskabsmodel,

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle MUSKELSVINDFONDEN Lederuddannelse - med plads til forskelle Lederuddannelse - med plads til forskelle Udviklingen af det eksemplariske lederskab er helt afgørende for at skabe trivsel, vækst og resultater

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Mentor projekt for nydanskere

<Insert Picture Here> Mentor projekt for nydanskere Mentor projekt for nydanskere Anette Landberg, HR Director Januar 2008 Baggrund Ledergruppens vision: Oracle Danmark vil gerne gøre en indsats for samfundet Arbejdsgruppe på 4 personer

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Aftale om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning

Aftale om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning Aftale om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning 1. Aftalen er indgået i henhold til 10, stk. 3 i Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. mellem Viborg Kommune, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Excel UNDERVISNING Online, bedre og billigere

Excel UNDERVISNING Online, bedre og billigere Excel UNDERVISNING Online, bedre og billigere Indhold Et markedsledende concept Fakta om undervisningen Fordele Priser Underviserne Bilag 1: eksempel på lektionsplan 1 Bilag 2: eksempel på lektionsplan

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

Beskæftigelse 103. Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel. Arbejde på Chaplin. Afklarende praktik. Ansættelse. Et rigtigt arbejde...

Beskæftigelse 103. Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel. Arbejde på Chaplin. Afklarende praktik. Ansættelse. Et rigtigt arbejde... BO, BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE Beskæftigelse 103 Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel Et rigtigt arbejde... I Chaplins beskæftigelsestilbud er medarbejderne i front i den daglige drift. Her varetager

Læs mere

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Københavns Integrationspolitik 2011-2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan understøtter

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Hvis det kun er en afdeling, angiv da afdelingens navn og/eller ansvarsområde:

Hvis det kun er en afdeling, angiv da afdelingens navn og/eller ansvarsområde: TilmeldingNNS Status Aktiv Dokument-id 014.38M.512 Afsluttet den Sagsnummer 003.21M.511 Sagsbehandler Morten Outzen Larsen Sagstitel Den kommunale Dagpleje - Org.nr. 37100, Ministeriets journalnr. 8261-0066

Læs mere

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af.

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af. Ansøgning gode råd Din ansøgning skal i bund og grund være et argument for, hvorfor netop du skal inviteres ind til en samtale. I ansøgningen har du mulighed for at give et indtryk af din personlighed

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye arbejdskraftindvandring

Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye arbejdskraftindvandring NOTAT Dato: 28. maj 2008 Kontor: Beskæftigelseskontoret J.nr.: 3678 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Kommuneanalyse Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye

Læs mere

Bilag 1. Interviewguide

Bilag 1. Interviewguide Bilag 1 Interviewguide Udviklet til FVU af Elisabeth Arnbak, Ina Borstrøm og Anna Gellert Undervisningsministeriet 2004 Interviewguide til FVU Afdækning af deltagernes baggrund, motivation og undervisningsbehov

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

VUC Storstrøm din vej videre

VUC Storstrøm din vej videre Bestyrelsesmødet den 17. marts 2015. Bilag til dagsordenens punkt 2c Strategi for VUC Storstrøm. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491

Læs mere

Intro-dansk. Pædagogisk vejledning til arbejdsmarkedsrettet danskundervisning. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Juli 2010

Intro-dansk. Pædagogisk vejledning til arbejdsmarkedsrettet danskundervisning. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Juli 2010 1 Intro-dansk Pædagogisk vejledning til arbejdsmarkedsrettet danskundervisning Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Juli 2010 2 Indhold Indledning side 3 Undervisningens formål og mål

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Unge2-projektet. Nye ledere

Unge2-projektet. Nye ledere Unge2-projektet Unge2-projektet er et 9. klasses tilbud for sent ankomne unge flygtninge og indvandrere mellem 15 og 25. Skolen hører administrativt under Lundebjergskolen og er placeret på Ballerup Sprogcenter.

Læs mere

Case: Mere salg med Blended Learning og mobil læring i Q8

Case: Mere salg med Blended Learning og mobil læring i Q8 Case: Mere salg med Blended Learning og mobil læring i Q8 Fra drift- til salgskultur Ambitionen for Q8 at foretage et fokusskifte fra en drift- til en salgskultur. Q8 er derfor startet med salgslederne,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Succesfuld implementering - forandring der forankres

Succesfuld implementering - forandring der forankres Succesfuld implementering - forandring der forankres Præsentationens indhold: Indledning Hvad er succesfuld implementering? Forandringscirklen Redskabskassen Fundament Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere