NØGLEN TIL SPROG OG KOMPETENCE VIRKSOMHEDSPROFIL.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NØGLEN TIL SPROG OG KOMPETENCE VIRKSOMHEDSPROFIL. www.clavis.org"

Transkript

1 NØGLEN TIL SPROG OG KOMPETENCE VIRKSOMHEDSPROFIL

2 Indholdsfortegnelse 03 Virksomhedsprofil 04 Kvalitet 06 Værdier 07 Egne undervisningsmetoder og -materialer 09 En bred vifte af effektive tilbud 11 Kunden i centrum 11 Mere information 12 Nøgleoplysninger Titel Virksomhedsprofil Udgiver: CLAVIS sprog & kompetence Udgivelsesår: 2012 Oplag: 1000 stk. Layout: Wanek & Myrner aps 2

3 Virksomhedsprofil CLAVIS sprog & kompetence (i det følgende kaldet CLAVIS) er en selvejende institution og almennyttig virksomhed. CLAVIS har til formål at udvikle menneskers sprogfærdigheder og kompetencer og herved bidrage til integration og interkulturel sameksistens - på virksomheder og i samfundet. CLAVIS har en lang række ydelser inden for områderne sprogundervisning og kompetenceudvikling, herunder arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, Introdansk, interkulturel kompetence og insourcing af udenlandsk arbejdskraft. CLAVIS har driftsaftaler om Danskuddannelserne med Greve og Solrød samt Roskilde og Lejre kommuner. Dertil kommer driftsaftaler om Forberedende Voksenundervisning (FVU) sammesteds samt i Københavns Kommune. CLAVIS flytter sig efter opgaverne og underviser dér, hvor behovet er, blandt andet på en lang række virksomheder rundt om i landet. CLAVIS underviser tillige i udlandet og har blandt andet været i Polen og Indien for at undervise sundhedspersonale, som skal arbejde i Danmark. Som almennyttig virksomhed kan CLAVIS investere et eventuelt overskud i udviklingsaktiviteter, der kommer samarbejdspartnere, kursister og samfundet til gode. 3

4 Kvalitet Det er afgørende for os, at de ydelser, vi leverer, passer til behovene og lever op til forventningerne hos vores kunder. For at sikre os dette, har vi opstillet en række kvalitetsmål, som dels har til formål at formidle vores værdier, dels skal betragtes som vores kunders garanti i forhold til kvaliteten af vores ydelser. kvalitetskriterierne er som følger: Analytisk tilgang til vores kunders behov Hurtighed og fleksibilitet Specialistviden Kursusleder- og opgavematchning De nyeste it-programmer og selvstudiesystemer Den gode løsning hver gang. Specialistviden På CLAVIS er vi specialister på vores felt. Vores specialistviden har rod i en omfattende teoretisk viden kombineret med mange års praktisk erfaring med bl.a. undervisning af udlændinge i dansk som andetsprog, undervisning i interkulturel kommunikation, job- og uddannelsesvejledning, undervisning af traumatiserede mm. Viden og erfaring indhøster vi også gennem vores engagement i udviklingsprojekter, vores bidrag med faglige artikler og via deltagelse i netværk, konferencer m.v. Teoretisk ballast CLAVIS undervisere har en videregående uddannelsesbaggrund som cand.mag. i sprogfag eller lingvistik kombineret med studier i kultur, samfund, religion, kommunikation, sociologi mv. Dertil kommer uddannelsen som underviser i dansk som andetsprog og et eller flere specialer og efteruddannelser inden for integrationsområdet, f.eks. uddannelses- og erhvervsvejledning, dansk på arbejde, udtaletræning, tosprogede unge, undervisning af analfabeter, undervisning af traumatiserede kursister m.fl. En række undervisere har tillige efteruddannet sig inden for FVU-området, og nogle er yderligere efteruddannet som ordblindeundervisere. Flere har også en uddannelse som coach, som kan sættes i spil i en række sammenhænge. Praktisk erfaring Vi underviser på årsbasis ca kursister fra det meste af verden i dansk som andetsprog, dansk kultur og danske samfundsforhold. Mere end 90 nationaliteter er repræsenteret blandt vore kursister. Samtidig med at vi formidler viden om dansk sprog, det danske samfund og dansk kultur, bliver vi klogere på verden uden for Danmark. Erfaringen er således ikke alene en omfattende undervisningsfaring men også en praksisbaseret erfaring i interkulturel kommunikation. Med kombinationen af teoretisk viden og praksisbaseret erfaring sikrer vi de bedst mulige resultater. Analytisk tilgang til vore kunders behov Det er vores erfaring, at det giver større motivation og sikrer en bedre indlæring hos vores kursister, når undervisningen er baseret på en grundig analyse af kursisternes undervisningsbehov. Vi arbejder derfor med en analytisk tilgang til vore kunders behov, hvor vi starter med en generel analyse i forhold til området og gruppen - blandt andet gennem fokusgruppeinterviews. Den generelle analyse følges op af en individuel behovsanalyse ved undervisningsforløbets start, samt af en læringsplan og en læringsstrategi. Desuden foretager vi løbende brugerundersøgelser. Hurtighed og fleksibilitet For at imødekomme kravene fra samfundet, samarbejdspartnere og kunder har CLAVIS inden for de seneste fem år gennemgået en udvikling fra et forholdsvis traditionelt sprogcenter til en moderne og fleksibel undervisningsvirksomhed med omfattende sprogfaglige, almenfaglige og interkulturelle undervisningsaktiviteter i både ind- og udland. Udviklingen afspejler, at virksomheden har været i stand til at omstille sig hurtigt, fleksibelt, effektivt og samarbejdsorienteret. Det gælder såvel tilpasningen til de faglige og læringsmæssige behov blandt nye kunde- og kursistgrupper som opretholdelsen af en kvalitet og service, der til stadighed matcher og imøde- 4

5 kommer behovene hos samarbejdspartnere, kunder og kursister. Vi flytter os efter opgaverne og underviser i hele landet. Vi er hurtige og fleksible i forhold til tilbud, opstart, tidspunkter og lokalitet. Vi har et stort netværk og gode samarbejdsparter i alle regioner. Vi har mulighed for at begynde undervisning af et nyt hold kursister med kort varsel, og vi underviser både om dagen, om aftenen og i weekender. Lærer- og opgavematchning Vi stræber efter i alle tilfælde at matche den aktuelle opgave med de rette lærerkræfter, således at vi er sikre på, at undervisningen varetages af en kursusleder med netop den faglige og pædagogiske baggrund, som passer til den givne opgave og kursistgruppe/kursist. De nyeste it-programmer og selvstudiesystem På CLAVIS er vi opdaterede på den it-teknologiske front. Mange af CLAVIS kursister har krævende jobs, rejseaktiviteter og familieforpligtelser. For at imødekomme vores kursisters behov for fleksibilitet, tilbyder vi kursister både blended learning og online learning via e-læringsprogrammer. På den måde kan kursisterne studere, når og hvor de vil i det tempo, der passer den enkelte kursist. Den gode løsning hver gang For at sikre størst mulig tilfredshed blandt vores kunder, stræber vi efter at levere den gode løsning hver gang det gælder undervisningens indhold, undervisningsmaterialer, lokaler mv. Den gode løsning findes oftest i et tæt samarbejde mellem kunde og CLAVIS, hvor vi naturligvis bruger vores viden og erfaring i den rådgivning, som er et naturligt led i samarbejdet. 5

6 Værdigrundlag Værdigrundlaget udgør et kernepunkt i virksomhedens strategi- og udviklingsarbejde. Både ledelse og medarbejdere har taget aktivt del i formuleringen af værdigrundlaget ud fra en målsætning om, at værdigrundlaget skal internaliseres i virksomhedens daglige virke. CLAVIS værdigrundlag CLAVIS mission At udvikle menneskers sprogfærdigheder og kompetencer. CLAVIS vision At CLAVIS opleves som nøglen til sprog og kompetence. CLAVIS værdier Lydhøre vi lytter, forstår og handler derefter. Ansvarlige vi påtager os vores ansvar som mennesker og som virksomhed. Værdiskabende vi skaber værdifulde resultater. Initiativrige vi ser muligheder overalt. Samarbejdsduelige vi anerkender andres kompetencer og ser forskellighed som en styrke. God service og social ansvarlighed går hånd i hånd Det er en både naturlig og vigtig del af CLAVIS ydelser, at kursister og samarbejdspartnere oplever en god service. CLAVIS har løbende fokus på optimering af forretningsgange, så det sikres, at kvalitet og effektivitet ikke sker på bekostning af, men i samspil med god service. Den gode service går hånd i hånd med CLAVIS sociale ansvar, der bl.a. kommer til udtryk, når CLAVIS arrangerer kulturmøder, vælgermøder og debatmøder, hvor udlændinge og danskere mødes og udveksler bl.a. synspunkter, madopskrifter og håndtryk. 6 CLAVISMAGASINET

7 Egne undervisningskoncepter og -materialer CLAVIS har - med afsæt i anerkendte teorier og best practice - udviklet en række metodikker og analytiske tilgange til undervisningen. Det betyder, at kursisten hos CLAVIS altid bliver henvist til det tilbud, der passer bedst. En af vores styrker er desuden, at vi har stor erfaring med at kombinere vores forskellige ydelser, således at målgruppen til enhver tid får det optimale tilbud. Danskuddannelse i henhold til danskuddannelsesloven og Introdansk er kerneydelser og en kernekompetence på CLAVIS. Virksomheden har som leverandør af danskuddannelse til voksne udlændinge over en lang årrække opbygget et omfattende erfaringsgrundlag inden for undervisning i dansk som andetsprog og international kommuikation. Over voksne udlændinge har alene gennem de sidste 10 år modtaget danskundervisning på CLAVIS, og tilgangen af kursister vidner om, at de sprogfaglige erfaringer er blevet omsat og fortsat omsættes til undervisning af høj kvalitet. Målet er, at CLAVIS altid opleves som nøglen til den dansksproglige kvalificering og kompetenceopbygning for alle kursister uanset deres læringsforudsætninger og læringsbehov. Kravet til den ydelsesmæssige kapacitet er således til enhver tid, at organisationen er gearet til hurtige omstillinger og udvidelser i forhold til behovet for videreudvikling af ydelser efter brugernes behov. CLAVIS omsætter sine erfaringer til: Høj kvalitet Konkurrencedygtige priser Et højt serviceniveau CLAVIS bruger indhøstede erfaringer til: Omfattende metodeudvikling Omfattende materialeudvikling Omfattende konceptudvikling 7

8 I det følgende gives nogle eksempler på, hvordan CLAVIS bruger medarbejdernes faglighed og indhøstede erfaringer til produktudvikling i form af nye undervisningskoncepter. Til alle koncepter knytter sig en bred vifte af egetproduceret undervisningsmateriale, der understøtter metoden og bidrager til gode resultater. Erfaringer omsættes til nye undervisningskoncepter Virksomhedernes og kommunernes behov for undervisning ændrer sig i takt med samfundets udvikling. CLAVIS gennemfører markedsanalyser og brugerundersøgelser for at holde sig ajour med læringsbehov og læringsstile blandt både traditionelle og nytilkomne kursistgrupper og brugerprofiler. Den nye viden og vores erfaringer omsætter vi til nye undervisningskoncepter. I dag kan CLAVIS tilbyde en bred vifte af unikke uddannelseskoncepter, der matcher de behov, som virksomheder, offentlige myndigheder og kursister har i forhold til undervisning i sprog, kommunikation og kultur. Nedenfor følger en oversigt over og en kort beskrivelse af nogle af de erfaringsbaserede undervisningskoncepter, som er udviklet på CLAVIS, og som sættes i spil efter behov. CLAVIS egenudviklede danskuddannelseskoncepter - et udpluk CLAVIS ALL CLAVIS DvM CLAVIS BRANCHE CLAVIS ONLINE CLAVIS CRASH CLAVIS KOMBI CLAVIS BLENDED CLAVIS INTRODANSK Audio Lingual Learning (læring via lytning med fokus på korrekt udtale og prosodi) Dansk via Modersmål (dansk via engelsk, polsk, russisk, etc.) Brancherettede danskundervisningsforløb (byggeri, sundhedsvæsen, rengøring, handel etc.) E-learning, MP3-filer og Skype Crashkurser for kursister med særlige forudsætninger for indlæring i højt tempo Kombinationshold med forskellige koncept-kombinationer Blended learning kombination af CLAVIS ONLINE og et eller flere af de øvrige tilbud Skræddersyede koncepter til Introdansk De mange egenudviklede danskuddannelseskoncepter omsættes efter behov til anden sprogundervisning, lige som erfaring med udvikling af undervisningskoncepter betyder, at vi hurtigt og effektivt udvikler effektive koncepter også til anden undervisning. 8

9 En bred vifte af effektive tilbud CLAVIS har en bred vifte af tilbud rettet mod enkeltpersoner/kursister, virksomheder og kommuner. Nedenfor gives en oversigt over og en kort beskrivelse af nogle af de undervisningstilbud, som findes på CLAVIS. Der er tale om et udpluk af de mange tilbud, og der henvises til hjemmesiden for yderligere oplysninger. De koncepter, vi har beskrevet ovenfor, benyttes i forskelligt omfang til at optimere kursisternes udbytte af de forskellige tilbud. Netop de mange egenproducerede koncepter og undervisningsmaterialer betyder - sammen med højt kvalificerede kursusledere - at CLAVIS kurser er både effektive og værdiskabende. CLAVIS undervisningstilbud til virksomheder - et udpluk De virksomhedsrettede undervisningstilbud kan i vidt omfang også benyttes af kommuner og enkeltpersoner. VIRKSOMHEDSKURSER GRUNDKURSER I ARBEJDSMARKEDSDANSK LÆSNING, SKRIVNING OG STAVNING: FVU KURSER INTRODANSK INTERKULTURELLE KOMPETENCER CLAVIS kan skræddersy kurser i sprog - såvel dansk som adskillige fremmedsprog - til såvel enkeltpersoner som grupper. Arbejdsmarkeds- og jobrelateret danskundervisning til kortuddannede udlændinge som enten er jobsøgende eller i beskæftigelse. FVU - forberedende voksenundervisning - henvender sig til voksne, såvel danskere som udlændinge, der har behov for at blive bedre til at skrive, læse og stave og/eller til matematik. En hurtig og effektiv introduktion til det danske sprog - med fokus på arbejdslivet. Henvender sig til nyankomne udlændinge og tilpasses virksomhedens behov. CLAVIS kan skræddersy kurser i interkulturelle kompetencer til enkeltpersoner og grupper. GRATIS for målgruppen Brugerbetaling 9

10 CLAVIS undervisningstilbud til kommuner - et udpluk UNGEKLASSEN OASEN KURSUS I DANSKE SAMFUNDSFORHOLD SPILLETS REGLER Et helhedsorienteret dansk- og opkvalificeringstilbud til unge tosprogede. Et helhedsorienteret dansk- og opkvalificeringstilbud til traumatiserede. Kurser i danske samfundsforhold, dansk kultur og historie til nytilkomne udlændinge under integrationsloven. Et 6 ugers jobsøgningsforløb for tosprogede borgere. Brugerbetaling Herudover vil de virksomhedsrettede tilbud også i vidt omfang være relevante for kommunerne. CLAVIS undervisningstilbud til kursister - et udpluk DANSKUDDANNELSE 1, 2 OG 3 INTRODANSK FVU ENEUNDERVISNING Danskuddannelse til voksne udlændinge i henhold til Danskuddannelsesloven. Kan tilrettelægges som klasseundervisning og som onlineundervisning. Et særligt danskuddannelsestilbud til nyankomne udlændinge i job - ligeledes i henhold til danskuddannelsesloven. FVU - forberedende voksenundervisning - henvender sig til voksne, såvel danskere som udlændinge, der har behov for at blive bedre til at skrive, læse og stave og/eller til matematik. Skræddersyede kurser med udgangspunkt i den enkelte kursists behov. GRATIS for målgruppen Brugerbetaling Herudover vil de virksomhedsrettede tilbud også i vidt omfang være relevante for kursister. De forskellige tilbud er nærmere beskrevet i brochurer, der kan rekvireres på CLAVIS. Tilbuddene er som anført - sammen med en lang række andre tilbud - også nærmere beskrevet på I brochurerne og på hjemmesiden kan man også læse, hvem det er relevant at kontakte for mere information om et givet område. 10

11 Kunden i centrum Mere information Hos CLAVIS er kunden altid i centrum. Al undervisning tager udgangspunkt i den enkelte og har til formål at sikre hver enkelt et optimalt, værdiskabende uddannelsesforløb. For at være på forkant med ønsker og behov deltager vi aktivt i en lang række netværk, hvor vi deler vores viden med andre, samtidig med at vi selv bliver klogere. Vi betragter et godt netværk af interessenter og samarbejdspartnere som en vigtig forudsætning for at kunne levere den bedste undervisning og gå forrest i udviklingen. Vores netværk tæller offentlige og private institutioner, virksomheder, undervisningsinstitutioner, foreninger, organisationer mv. Der er mere information om CLAVIS på vores hjemmeside En lang række af vores tilbud er som anført også nærmere beskrevet i div. brochurer, som kan rekvireres ved henvendelse til CLAVIS. Endelig kan man læse om CL- AVIS mange forskellige aktiviteter i CLAVISMA- GASINET. Magasinerne kan ligeledes rekvireres ved henvendelse til CLAVIS, ligesom magasinerne kan downloades fra hjemmesiden. CLAVIS kursister og kunder udgør en mangfoldig skare. Ud over at udlændinge fra flere en 90 forskellige lande har valgt at få undervisning på CLAVIS, så har også en lang række virksomheder valgt at købe sprogundervisning og undervisning i interkulturelle kompetencer hos CLAVIS. Det er vores ønske og mål, at alle oplever CLAVIS som nøglen til sprog og kompetence. 11

12 Forretningsmæssige nøgleoplysninger Forretningsprofil CLAVIS sprog & kompetence Kontaktoplysninger Greve (Hovedkontor) Roskilde København Frydenhøj Allé 73 DK-2670 Greve Maglehøjen Roskilde Nørre Voldgade 94-96, København K Tlf: Tlf: Tlf: Direktør Direktør Bente Meinhardt Telefon dir: Mobil: Virksomhedstype og ledelsesform Type Selvejende institution/almennyttig virksomhed CVR nummer Bestyrelse Søren Mathiesen (formand) Asger Hansen (næstformand) Arne Beyer (bestyrelsesmedlem) Henrik Casper (bestyrelsesmedlem) Bjarne Enghave (bestyrelsesmedlem) Gert Jacobsen (bestyrelsesmedlem) Peder Tang (medarbejderrepræsentant) Bente Meinhardt (direktør) Wissam S. Chami (sekretær for bestyrelsen)

SprogcenterVejle....i dialog med verden

SprogcenterVejle....i dialog med verden SprogcenterVejle...i dialog med verden Sprogcenter Vejle, Sprogcenter Fredericia og Sprogcenter Give 2013 Med dette hæfte ønsker vi at præsentere Sprogcenter Vejles 3 afdelinger i henholdsvis Vejle, Fredericia

Læs mere

CLAVIS International - Et CSR-projekt med mange vindere

CLAVIS International - Et CSR-projekt med mange vindere CLAVIS International - Et CSR-projekt med mange vindere CLAVIS International kort fortalt CLAVIS sprog & kompetence er en almennyttig virksomhed med et stort socialt ansvar, der indgår som en naturlig

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Integration gennem voksen- og efteruddannelse

Integration gennem voksen- og efteruddannelse Integration gennem voksen- og efteruddannelse Landerapport Danmark Tinne Geiger og Karen Lund TemaNord 2010:561 Integration gennem voksen- og efteruddannelse Landerapport Danmark TemaNord 2010:561 Nordisk

Læs mere

EVALUERING AF MATERIALERNE FRA PULJEN "UDVIKLING AF IT- BASEREDE UNDERVISNINGS- MATERIALER TIL DANSKUDDAN- NELSERNE FOR VOKSNE UDLÆN- DINGE"

EVALUERING AF MATERIALERNE FRA PULJEN UDVIKLING AF IT- BASEREDE UNDERVISNINGS- MATERIALER TIL DANSKUDDAN- NELSERNE FOR VOKSNE UDLÆN- DINGE Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dato December 2009 EVALUERING AF MATERIALERNE FRA PULJEN "UDVIKLING AF IT- BASEREDE UNDERVISNINGS- MATERIALER TIL DANSKUDDAN- NELSERNE FOR VOKSNE

Læs mere

Sprogcenter Nordsjælland Beretning 2014

Sprogcenter Nordsjælland Beretning 2014 Sprogcenter Nordsjælland Beretning 2014 1 Indholdsfortegnelse: Side SPROGCENTER NORDSJÆLLAND Lovgrundlag 2 Sprogcenterråd 3 SPROGCENTER NORDSJÆLLANDS ARBEJDSOPGAVER Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

National strategi for IKT-støttet læring

National strategi for IKT-støttet læring > National strategi for IKT-støttet læring Indsats for at fremme anvendelsen af IKT-støttet læring 2007-2009 Juni 2007 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Juni 2007 2 Indhold > E-læring,

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

eu-sprogpris til vores fællessprog

eu-sprogpris til vores fællessprog nyhedsbrev om dansk som andetsprog for børn, unge og voksne DET FLYVENDE TÆPPE : 06 : 2007 eu-sprogpris til vores fællessprog af Peter Villads Vedel, Danskuddannelsesenheden, Integrationsministeriet Annie

Læs mere

Indvandrerkvinder vil gerne lære dansk

Indvandrerkvinder vil gerne lære dansk nyhedsbrev om dansk som andetsprog for børn, unge og voksne DET FLYVENDE TÆPPE : 15 : 2010 Indvandrerkvinder vil gerne lære dansk Af Leif Husted, AKF Indvandrerkvinder er engagerede i dansktimerne, men

Læs mere

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Idéer til et styrket samarbejde mellem skoler og virksomheder inden for bus- og godstransport Maj 2010 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174

Læs mere

LeDELSE PÅ DISTANCEN STYRK SAMMENHÆNGSKRAFT OG SYNERGI I PRIVATE OG OFFENTLIGE ORGANISATIONER --->

LeDELSE PÅ DISTANCEN STYRK SAMMENHÆNGSKRAFT OG SYNERGI I PRIVATE OG OFFENTLIGE ORGANISATIONER ---> LeDELSE PÅ DISTANCEN STYRK SAMMENHÆNGSKRAFT OG SYNERGI I PRIVATE OG OFFENTLIGE ORGANISATIONER ---> KOMPLEKSITET LEADERSHIP KompleKsitet i organisationer teamfacilitator management ORDEN LOKAL GLOBAL teamleader

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel www.ibc.dk Skræddersy din elevs uddannelse Et bedre sted at lære 1 "Nøgleordene for os er værdiskabelse, innovation og videndeling"

Læs mere

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Bedre undervisning og flere i job erhvervsmentor i danskuddannelsen gør en forskel

Bedre undervisning og flere i job erhvervsmentor i danskuddannelsen gør en forskel nyhedsbrev om dansk som andetsprog for børn, unge og voksne DET FLYVENDE TÆPPE : 18 : 2010 Bedre undervisning og flere i job erhvervsmentor i danskuddannelsen gør en forskel Af Susie Skov Nørregård, Foreningen

Læs mere

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE INSPIRATIONSHÆFTE TIL FRIVILLIGE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE Inspirationshæfte

Læs mere

Sprogcentret Haderslev. En uddannelsesinstitution med dansk i centrum

Sprogcentret Haderslev. En uddannelsesinstitution med dansk i centrum Sprogcentret Haderslev En uddannelsesinstitution med dansk i centrum Sprogcentret Haderslev Svend Brandt Forstander Svend Brandt møder hele verden hver dag Det er en gave at være forstander på Sprogcentret

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

En ny vej i livet. - Integration i Fredericia

En ny vej i livet. - Integration i Fredericia En ny vej i livet - Integration i Fredericia Forord Med globaliseringen er verden på godt og ondt blevet mindre. Fredericia er en by, der historisk set er global. Gadebilledet i Fredericia har siden byens

Læs mere

Velkommen til Sprogcenter Vejles nyhedsbrev

Velkommen til Sprogcenter Vejles nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 1 februar 2008 Indhold Side 2 Opgangstider på godt og ondt Side 3 Dansk på Lego Tal fra Sprogcenter Vejle Side 4 Klar til sidste eksamen Side 5 Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst 2014 2016 Brødtekst Indhold Formålet med kommunikationsstrategien 3 Det skal kommunikationsstrategien Hvem er omfattet af kommunikationsstrategien? Mission og Vision 5 Centrale budskaber 6 Ekstern og intern

Læs mere

2011 ALS RESEARCH. Integration i praksis - Inspiration fra etniske konsulenter i jobcentrene.

2011 ALS RESEARCH. Integration i praksis - Inspiration fra etniske konsulenter i jobcentrene. 2011 ALS RESEARCH Integration i praksis - Inspiration fra etniske konsulenter i jobcentrene. Titel: Integration i praksis Inspiration fra etniske konsulenter i jobcentrene Udgiver: Als Research Udgivelsesår:

Læs mere

nyhedsbrev om dansk som andetsprog for børn, unge og voksne

nyhedsbrev om dansk som andetsprog for børn, unge og voksne nyhedsbrev om dansk som andetsprog for børn, unge og voksne DET FLYVENDE TÆPPE : 05 : 2007 Nye tilbud til voksne i dansk som andetsprog af Annette Ramsøe, Undervisningsministeriet og Peter Villads Vedel,

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

STRATEGI for KVUC 2014-16

STRATEGI for KVUC 2014-16 STRATEGI for KVUC 2014-16 - Planlægning for nøgleområder Indhold: 0. Præsentation og læsevejledning Side 2 1. Uddannelser og udbud Side 3 2. Pædagogik og didaktik Side 17 3. Personale arbejdsforhold Side

Læs mere