25 SPØRGSMÅL OG SVAR OM FLYGTNINGE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "25 SPØRGSMÅL OG SVAR OM FLYGTNINGE"

Transkript

1 25 SPØRGSMÅL OG SVAR OM FLYGTNINGE DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID

2 25 SPØRGSMÅL OG SVAR OM FLYGTNINGE Revideret marts 2005 Frivilligafdelingen Dansk Flygtningehjælp Borgergade 10, 3. sal Postboks København K Tlf Fax: Hjemmeside: Redaktion: Ole Hjulmand Ansvarshavende redaktør: Susse Maria Holst Tryk: SpecialTrykkeriet Viborg Oplag: ISBN: Forsidefoto: Internt fordrevne flygtninge fra Totota i Liberia. Foto: Pewee Flomoku / Polfoto

3 FORORD Hvor mange flygtninge er der i verden? Og hvem kan komme her til Danmark? Kan flygtninge få hele deres familie med? Og kan de få arbejde her i landet? Debatten om flygtninge foregår alle vegne. Blandt skoleelever og pensionister, på arbejdet og i fritiden, til familiefest og i medierne. 25 spørgsmål og svar om flygtninge giver korte og faktuelle svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål om flygtninge. Den kan bruges af alle, der vil deltage i debatten om flygtninges forhold, af frivillige og andre der møder flygtninge i hverdagen og af de ældste elever i folkeskolen. 25 spørgsmål og svar om flygtninge er opdateret i marts 2005 væsentlige ændringer i lovgivningen samt ny statistik kan findes på Dansk Flygtningehjælps hjemmeside, flygtning.dk./om flygtninge.

4 INTEGRATION Bashir Ahmed Barrow, maskinarbejder på en masinfabrik i Herning. Foto: Mette Bengaard. 4

5 INDHOLD SIDE 1. Hvem er flygtning? 6 2. Hvad er forskellen på en flygtning og en indvandrer? 7 3. Hvorfor tager Danmark imod flygtninge? 8 4. Hvorfor hjælper vi ikke ude i verden i stedet for her? Kan alle søge asyl i Danmark? Hvordan vurderer man, om en person er flygtning? Bliver afviste asylansøgere sendt tilbage? Hvordan kommer de til Danmark? Hvor mange flygtninge er der i Danmark? Hvor meget bruger det danske samfund på flygtninge? Hvad lever flygtninge af? Kommer flygtninge i arbejde? Lærer de dansk? Hvor i Danmark bor flygtningene? Kan de få familien hertil? Kan børn være flygtninge? Er der flere mænd end kvinder der flygter? Er flygtningene kriminelle? Hvem arbejder med flygtninge i Danmark? Rejser flygtningene hjem igen? Kan en flygtning blive tvunget til at rejse tilbage? Bliver flygtninge danske borgere? Hvor mange flygtninge er der i verden? Hvorfor bliver de ikke i nabolandene? Hvor mange flygtninge søger asyl i Europa? 42 Flygtningestatistik 44 Links og mere viden 56 Stikordsregister 57

6 1. HVEM ER FLYGTNING? En flygtning er et menneske, der er forfulgt og derfor har forladt sit land. En flygtning risikerer at miste livet, blive fængslet og tortureret eller få krænket sine menneskerettigheder på andre måder i hjemlandet. I FN s Flygtningekonvention fra 1951 defineres en flygtning som en person, der "som følge af velbegrundet frygt for forfølgelse på grund af sin race, religion, nationalitet, sit tilhørsforhold til en særlig social gruppe eller sine politiske anskuelser befinder sig uden for det land, i hvilket han har statsborgerret, og som ikke er i stand til eller - på grund af sådan frygt - ikke ønsker at søge dette lands beskyttelse". De flygtninge, som opfylder bestemmelserne i konventionen, kaldes konventionsflygtninge. Mange forfulgte krydser ikke en grænse, men flygter indenfor grænserne af deres eget land. Disse flygtninge kaldes for internt fordrevne. Deres behov for hjælp og beskyttelse ligner ofte flygtninges. Flygtninge der opfylder betingelserne i Flygtningekonventionen kan få asyl i Danmark. Derudover kan flygtninge, der af andre grunde end dem der er nævnt i Flygtningekonventionen risikerer dødsstraf, tortur, umenneskelig behandling eller straf i deres hjemland få beskyttelsesstatus i Danmark. De fleste europæiske lan- 6

7 de har en lovgivning, der på denne måde dækker mere end Flygtningekonventionen. Danmark giver ikke asyl til mennesker, der alene er flygtet på grund af naturkatastrofer, fattigdom, sult eller ringe levevilkår i øvrigt. 2. HVAD ER FORSKELLEN PÅ EN FLYGTNING OG EN INDVANDRER? En flygtning forlader sit land på grund af forfølgelse, mens en indvandrer rejser af egen fri vilje eller på grund af dårlige levevilkår i hjemlandet. Danmark indførte indvandringsstop i I dag kan man få opholdstilladelse i Danmark som flygtning, ved familiesammenføring, hvis man skal studere og i nogle tilfælde for at arbejde. Det gælder for eksempel forskere eller andre med særligt efterspurgte kvalifikationer. EUborgere kan frit tage arbejde i Danmark. Der er omkring 100 millioner mennesker i verden, der opholder sig uden for deres hjemland. Cirka 13 mio. af dem er flygtninge. De øvrige kaldes migranter eller indvandrere, og de regnes ikke noget sted i verden som flygtninge. Mange af dem er udvandret på grund af miljøforurening, naturkatastrofer eller fattigdom. Nogle lan- 7

8 de tager imod bestemte grupper af indvandrere, men mange bor og arbejder illegalt. 3. HVORFOR TAGER DANMARK IMOD FLYGTNINGE? Danmark har gennem internationale aftaler forpligtet sig til at bære en del af det globale ansvar for flygtninge. Danmark har også lang tradition for at modtage flygtninge og deltage i humanitært arbejde. Danmark har underskrevet FN s Verdenserklæring om Menneskerettigheder fra Heri hedder det, at enhver har ret til i andre lande at søge og få tilstået asyl mod forfølgelse. Danmark har også underskrevet FN s Flygtningekonvention. Dermed har Danmark forpligtet sig til ikke at sende mennesker, der er på flugt og som opfylder konventionens betingelser, tilbage til hjemlandet. Også FN s Torturkonvention og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention beskytter mod hjemsendelse af personer, der risikerer overgreb i hjemlandet. 8

9 FRIVILLIGARBEJDE Frivillige fra hovedstadsregionen. Foto: Mette Bengaard 9

10 4. HVORFOR HJÆLPER VI IKKE UDE I VERDEN I STEDET FOR HER? Det gør vi også. Danmark tager på forskellig vis del i det internationale arbejde i flygtningenes nærområder. Men da ikke alle flygtninge kan beskyttes nær hjemlandet, skal det være muligt at få asyl i andre lande. Også i Danmark. Danmark støtter FN s Flygtningeorganisation, UNHCR, som står for en væsentlig del af det internationale flygtningearbejde. UNHCR s opgave er at sikre flygtningene beskyttelse, koordinere hjælpeprogrammer for flygtninge og forsøge at finde varige løsninger på deres problemer - blandt andet gennem hjemvenden og genopbygning. Arbejdet finansieres gennem frivillige bidrag fra FN s medlemslande. De industrialiserede lande bidrager mest. I absolutte tal er USA den største bidragyder. Sættes landenes bidrag i forhold til befolkningstal, placerer de tre nordiske lande sig blandt de største bidragsydere. Også andre FN-organisationer for eksempel Verdensfødevareprogrammet hjælper flygtninge i nærområderne. Danmark gav i mio. kr. til humanitære organisationer under FN-systemet. Det er i finansloven for 2005 forhøjet til 257 mio. kr. Danmark støtter også andre internationale organisationer. 10

11 Dette bidrag er en del af den danske ulandsbistand. Til arbejdet i flygtninges nærområder er der yderligere afsat 80 mio. kroner i Dette beløb går bl. a. til humanitære eller faglige organisationers arbejde i nærområderne, for eksempel Dansk Flygtningehjælps indsats. Hertil kommer bidrag til Internationalt Humanitært Beredskab og andre humanitære bidrag i alt 629 mio. kr. i finansåret Dansk Flygtningehjælp arbejder for tiden i 18 lande. Organisationen uddeler nødhjælp til flygtninge og hjemvendte, genopbygger skoler, klinikker, vandforsyning og veje, støtter uddannelse og aktiviteter, så flygtninge kan forsørge sig selv. Ved flygtningekatastrofer er indsatsen koncentreret om hjælp til flygtninge så tæt på hjemlandet som muligt. Den danske støtte går også til arbejde, der skal forebygge flygtningekatastrofer. Det sker blandt andet ved hjælp af udviklingsbistand og ved at fremme respekten for menneskerettighederne. 5. KAN ALLE SØGE ASYL I DANMARK? Alle kan søge om asyl, men langt fra alle kan få deres sag behandlet her i landet. Antallet af asylansøgere, der kommer til Danmark, er faldet markant i de seneste år. 11

12 LIBERIA Mor. datter og barnebarn venter på uddeling af ris-rationer i Liberias hovedstad Monrovia. Foto: Georges Gobet / AFP / Polfoto. 12

13 Hvis asylansøgerne på deres vej til Danmark er kommet igennem et sikkert land et land hvor de ikke risikerer at blive forfulgt eller at blive sendt tilbage kan de sendes tilbage til dette. Indenfor EU gælder Dublinkonventionen, der skal sikre, at en asylansøgning kun behandles i ét EU-land. I 2004 sendte Danmark 718 asylansøgere til andre EU-lande for at få behandlet deres sag dér personer søgte om asyl i Danmark i Det er færre end i Faldet i antallet af asylansøgere skyldes dels den ændrede situation i Irak og Afghanistan og dels stramninger i lovgivningen herhjemme. I 2004 blev personer indrejst samme år eller tidligere indstillet til at få behandlet deres ansøgning om asyl her i landet. Året før var tallet og i Faldet skyldes både, at der kommer langt færre asylansøgere til landet, og at der sendes flere tilbage til andre EU-lande. 6. HVORDAN VURDERER MAN, OM EN PERSON ER FLYGTNING? Asylansøgerens historie og forklaring bliver undersøgt i asylproceduren. Det foregår både med spørgeskema og interview med tolk. Formålet er at afklare om asylansøgeren risikerer forfølgelse, hvis han eller hun rejser tilbage til sit hjemland. 13

14 En asylansøger bliver afhørt mindst én gang, og sagen bliver behandlet af Udlændingestyrelsen. Oplysningerne bliver sammenholdt med den viden, man har om situationen i hjemlandet. Også asylansøgerens troværdighed bliver vurderet. Udlændingestyrelsen finder i en del tilfælde, at asylansøgeren er helt uden chance for at få asyl i Danmark. Ansøgningen er åbenbart grundløs. Herefter kommer asylansøgeren til en personlig samtale i Dansk Flygtningehjælp. Hvis organisationen er enig i afgørelsen, bliver asylansøgeren udvist. Ellers tager Flygtningenævnet sagen op. Afslag på asyl kommer automatisk for Flygtningenævnet. Flygtningenævnet er en domstolslignende klageinstans, og afgørelsen her er endelig. Nævnet består af en formand, der er dommer, og to nævnsmedlemmer indstillet af Integrationsministeriet og Advokatrådet. I de senere år har nævnet været enig i procent af Udlændingestyrelsens afslag. Det tager gennemsnitligt knapt et år at behandle en asylsag. I ventetiden bor asylansøgerne i et asylcenter. Det kan forekomme, at asylansøgere venter op til flere år på et svar. Først når sagen er behandlet, og der er bevilliget asyl, betragtes personen som flygtning. 14

15 Udlændingestyrelsen behandlede asylsager i Heraf fik 89 procent et afslag. Året før blev der givet afslag til 78 procent af asylansøgerne. 7. BLIVER AFVISTE ASYLANSØGERE SENDT TILBAGE? Efter et afslag i Flygtningenævnet skal asylansøgeren straks forlade landet. Det er Rigspolitiet, der står for at sende de afviste tilbage skaffe pas og lave aftaler med myndighederne i hjemlandet. Men udrejsen kan trække ud på grund af forhold i hjemlandet, eller fordi den afviste ikke vil samarbejde med politiet. Forholdene i hjemlandet kan være så usikre på grund af konflikter eller egentlig krig at man ikke kan sende asylansøgere tilbage. Dette har i de sidste par år været situationen for en del afviste afghanere og irakere. Andre lande nægter at få den udrejste borger tilbage. Nogle afviste asylansøgere frygter, hvad der vil ske, når de kommer tilbage til hjemlandet, og nægter derfor at samarbejde med det danske politi om udvisning. For at få asylansøgere til at samarbejde kan de frihedsberøves, dvs. fængsles i Sandholmlejren. 15

16 I 2004 forlod asylansøgere landet enten før deres asylsag blev afgjort eller efter et afslag. Kun en ganske lille del heraf er blevet fulgt helt tilbage til hjemlandet af politiet de fleste rejser selv. Når en afvist asylansøger forlader landet, har han eller hun gennemsnitligt været i Danmark i halvandet år. I enkelte tilfælde giver integrationsministeren opholdstilladelse af menneskelige hensyn blandt andet humanitær opholdstilladelse til personer, der har fået afslag på asyl. I 2004 drejede det sig om 351 personer. Krigsforbrydere, der risikerer henrettelse i hjemlandet sendes ikke tilbage, men får heller ikke opholdstilladelse. De bliver i Danmark på tålt ophold. Disse personer retsforfølges i Danmark eller ved en international domstol. Også personer, der på grund af grov kriminalitet mister opholdstilladelsen, lever på tålt ophold, hvis de ikke kan sendes tilbage til hjemlandet. 8. HVORDAN KOMMER DE TIL DANMARK? Vejen til asyl i et andet land er fuld af forhindringer. Derfor må mange forfulgte betale agenter eller menneskesmuglere for at skaffe pas, visa og evt. hjælpe med rejseruten. De fleste flygtninge ankommer på denne måde til Danmark ved egen (og agenters) hjælp de 16

17 GELLERUPPARKEN Adil Amin med sin datter Aysha fra Gellerupparken i Århus. Foto: Henrik Schütt / Polfoto. 17

18 kaldes spontane flygtninge. Men FN hjælper også flygtninge FN-flygtninge eller kvoteflygtninge til lande udenfor nærområdet. Flygtninge bliver ofte nødt til at benytte falske pas og papirer. Det kan være forbundet med fare for forfulgte at henvende sig til myndighederne i hjemlandet for at få et pas. Danmark giver ikke visum til borgere fra en række flygtningelande, og muligheden for at søge asyl på danske ambassader blev afskaffet i Flyselskaber får bøder, hvis de medbringer passagerer uden gyldige visa. I Danmark henvender de fleste asylansøgere sig direkte til politiet i modtagecenteret Sandholm. Andre søger om asyl i Kastrup Lufthavn, hos Københavns politi på Hovedbanegården eller ved den dansk-tyske grænse. Danmark har en aftale med FN s flygtningeorganisation, UNHCR, om at modtage 500 flygtninge om året. I Danmark omtales de som FN-flygtninge eller kvoteflygtninge. Det er ofte flygtninge, der opholder sig i flygtningelejre, men som hverken har udsigt til at blive boende i dette land eller vende hjem. Nogle af dem har endvidere brug for hjælp på grund af psykiske eller fysiske lidelser. Kvoteflygtninge vælges ud af Udlændingestyrelsen og Dansk Flygtningehjælp. De får rejsen betalt af den danske stat og skal ikke søge om asyl når de kommer til Danmark. 18

19 9. HVOR MANGE FLYGTNINGE ER DER I DANMARK? Der findes ingen præcis opgørelse over, hvor mange flygtninge der er i Danmark. Siden Ungarnkrisen i 1956 og frem til 1. januar 2005 har mennesker fået asyl i Danmark. Ud af denne gruppe er nogle rejst hjem igen, andre er blevet danske statsborgere, og endelig er nogle døde. I perioden har flygtninge fået familiemedlemmer hertil. 5 procent af befolkningen i Danmark er udenlandske statsborgere, men langtfra alle er kommet til landet som flygtninge. Pr. 1. januar 2005 var der udenlandske statsborgere i Danmark, som kom fra flygtningelande. Flygtningelande er de lande, hvorfra der indenfor de sidste 10 år er kommet mange mennesker, som har fået asyl. Flygtninge og slægtninge til flygtninge udgør dermed 29 procent af alle udenlandske statsborgere her i landet. Det samlede antal personer med udenlandsk baggrund - indvandrere, flygtninge og deres børn - udgør 8,4 procent af befolkningen i 2005, i alt personer. 39 procent heraf er danske statsborgere. Danmark har modtaget flygtninge fra omkring 70 lande i verden. De største flygtningegrupper i landet er kommet fra det tidligere Jugoslavien, Somalia, Irak, Afghanistan, 19

20 INTETGRATION Hali Mohamud Indhayare, SOSU-assistent på lokalcentret Fuglebakken & Bjerggården i Århus. Foto: Mette Bengaard. 20

21 Sri Lanka, Vietnam, Iran samt statsløse palæstinensere fra Libanon. Af det samlede antal opholdstilladelser i 2004 blev 41 procent givet til flygtninge fra Afghanistan, Serbien og Montenegro. Bosnien-Hercegovina, Irak og Rusland. 10. HVOR MEGET BRUGER DET DANSKE SAMFUND PÅ FLYGTNINGE? På finansloven for 2005 er der regnet med en samlet udgift til flygtninge og indvandrere i Danmark på 2,65 mia. kr. Dette går blandt andet til modtagelse af flygtninge og integration. Flygtninge bidrager også positivt til samfundsøkonomien, fx ved at betale skat. Den tilsvarende udgift var i ,94 mia. kr. Flygtninge er som andre borgere i Danmark en del af den samlede samfundsøkonomi med udgifter og indtægter. Udgifterne til fx kontanthjælp, uddannelse, sundhedsvæsen og boligstøtte afhænger blandt andet af alderssammensætning, helbredstilstand og mulighederne for at få arbejde. 21

22 11. HVAD LEVER FLYGTNINGENE AF? Flygtninge, der ikke har arbejde, kan få økonomisk hjælp af kommunen. I de første syv år i Danmark er taksterne for hjælpen procent lavere end den kontanthjælp, som andre borgere får. For eksempel er starthjælpen til et par med to børn på kr. om måneden (takster januar 2005). På kontanthjælp ville et tilsvarende par få kr. Taksterne er bruttobeløb før betaling af skat. Starthjælp er ligesom kontanthjælp betinget af, at modtageren er villig til at tage et arbejde, søger efter job og deltager i beskæftigelsesfremmende aktiviteter. Flygtninge har ret og pligt til at deltage i et 3-årigt introduktionsprogram med danskundervisning, undervisning om det danske samfund samt forskellige former for beskæftigelsestilbud. Starthjælpen udgør januar 2005 følgende månedlige beløb (bruttobeløb før betaling af skat): Unge under 25: Hjemmeboende Udeboende kr kr. 22

23 Voksne: Enlige uden børn Par uden børn Forsørgertillæg pr. barn: Enlige Par Højst to tillæg pr. husstand kr kr kr kr. Asylansøgerens udgifter til logi, kost, tøj og sundhedsydelser dækkes af Udlændingestyrelsen. Asylansøgere får udbetalt penge til de daglige udgifter som mad og tøj. Beløbet afhænger af alder og familiestørrelse. For eksempel kan en enlig voksen uden børn få udbetalt i alt 64,46 kr. pr. dag (januar 2005). Asylansøgere har pligt til at udføre opgaver på asylcenteret fx rengøring samt deltage i undervisning og aktivering. 12. KOMMER FLYGTNINGE I ARBEJDE? Mange flygtninge kommer i arbejde efter en kortere eller længere periode i Danmark. Flygtninge har sværere ved at få arbejde end andre borgere og færre flygtninge står til rådighed for arbejdsmarkedet. Flygtninge har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet, fordi deres kvalifikationer ikke altid er efterspurgte, på grund af psykiske følger af flugten og fordi de mangler netværk - men i en 23

24 FRIVILLIGARBEJDE Lektiehjælp i Svebølle. Foto: Merete Biltzing. 24

25 række tilfælde også fordi arbejdspladserne ikke er åbne for mennesker med udenlandsk baggrund. Flygtninge taber ofte flere år i forbindelse med forfølgelse og flugt. Mange har på grund af forfølgelse afbrudt en uddannelse eller været udenfor arbejdsmarkedet i kortere eller længere tid. Dertil kommer, den tid det tager, før flygtninge har lært dansk på et vist niveau. Op imod hver tredje flygtning er mere eller mindre traumatiseret på grund af oplevelser i hjemlandet, tabet af pårørende eller længere tids adskillelse fra ægtefælle og børn. Traumatiserede kan i en længere periode have svært ved at lære dansk og passe et almindeligt job. Arbejdsløsheden blandt personer med udenlandsk baggrund er højere end for den øvrige befolkning, men har dog været faldende i nogle år. Pr. 1. januar 2003 var arbejdsløsheden 12 procent for flygtninge og indvandrere fra udviklingslandene og 4 procent for personer af dansk oprindelse. Erhvervsfrekvensen altså den del af arbejdsstyrken, der står til rådighed for arbejdsmarkedet er 53 procent for flygtninge og indvandrere fra udviklingslande og 80 procent for den del af befolkningen der har dansk oprindelse. 25

26 Tilknytningen til arbejdsmarkedet øges jo længere tid, man har opholdt sig i Danmark, og børn af flygtninge har langt større tilknytning end deres forældre. Kvinder har svagere tilknytning til arbejdsmarkedet end mændene. 13. LÆRER DE DANSK? Flygtninge får danskundervisning som led i et 3-årigt introduktionsprogram. Hvor godt den enkelte flygtning taler og skriver dansk efter tre år, afhænger blandt andet af helbred, uddannelse fra hjemlandet, tilknytning til en arbejdsplads og netværk i lokalsamfundet. Undervisningen foregår på tre forskellige niveauer, afhængig af erhvervsplaner samt skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet. Flygtninge skal følge danskundervisningen for at få varig opholdstilladelse efter syv år. Dansk statsborgerskab kræver, at man har bestået en danskprøve. En del flygtninge har så store fysiske og psykiske lidelser, at de må fritages for at deltage i danskundervisningen helt eller delvis. Årsagen kan være tortur, fængsling og lange perioder under meget usikre og ringe levevilkår. Børn og unge, som har fået opholdstilladelse, har ret til at komme i folkeskole. Der er forskellige muligheder for 26

27 at støtte deres danskindlæring i forbindelse med indslusning i folkeskolen, blandt andet i modtageklasser. Småbørn skal tilbydes sprogstimulering fra 3-årsalderen. Formålet er at forbedre deres danske sprog og dermed give dem en bedre skolestart. Asylansøgere skal på asylcentrene deltage i undervisning og aktivering. Undervisningen har et omfang på gennemsnitligt 10 timer pr. uge og består af undervisning i dansk eller engelsk samt undervisning i danske kultur- og samfundsforhold. Børn går i skole på centrene. Undervisningen skal svare til undervisningen af tosprogede elever i folkeskolen. Undervisningssproget er dansk med undtagelse af timer i modersmål og andre fremmedsprog. 14. HVOR I DANMARK BOR FLYGTNINGENE? Indvandrere og flygtninge bor især omkring København og andre større byer. Når flygtningene har fået asyl, bestemmer Udlændingestyrelsen, hvilken kommune de skal bo i under det treårige introduktionsprogram. Målet er en mere ligelig fordeling af flygtninge og indvandrere i landets kommuner. 27

28 Kommunen skal anvise en bolig til nyankomne flygtninge. Hvis en flygtning vil flytte til en anden kommune inden for de første tre år, skal det godkendes af tilflytningskommunen. Hvis en flygtning flytter uden godkendelse, så mister han eller hun retten til at følge introduktionsprogrammet, og kommunen kan nedsætte eller stoppe udbetaling af den økonomiske hjælp. 52 procent af landets flygtninge og indvandrere bor i hovedstadsregionen, mens kun 34 procent af Danmarks samlede befolkning bor i denne region. Københavns kommune har det største antal indvandrere og flygtninge, nemlig Det svarer til en femtedel af alle indvandrere og flygtninge i Danmark. Andelen af flygtninge og indvandrere er især stor i kommunerne Ishøj (27 procent), Brøndby (22 procent) og Albertslund (22 procent). Siden 1980 og særligt i 1990erne er der sket en koncentration af flygtninge og indvandrere i etageboliger. 74 procent af flygtninge og indvandrere fra udviklingslande bor i etageboliger og 23 procent i enfamiliehuse. For den øvrige befolkning bor 27 procent i etageboliger og 70 procent i enfamilieshuse. 28

29 ASYLANSØGERE Irakisk bager i asyllejren i Hjallelse på Fyn. Foto: Lars Skaaning / Polfoto 29

30 15. KAN DE FÅ FAMILIEN HERTIL? Flygtninge kan få deres ægtefælle til landet, hvis parret var gift før indrejsen i Danmark. Flygtninge kan som hovedregel også få børn under 18 år til Danmark. Voksne børn og forældre til flygtninge kan ikke komme til Danmark. For alle i Danmark gælder det, at man skal opfylde en række krav for at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark. Man skal bl.a. kunne forsørge ægtefællen, have egen bolig af en vis størrelse og være over 24 år. Parret skal samlet have større tilknytning til Danmark end til noget andet land. Flygtninge gift før flugten kan undtages fra kravene. Ægtefællen kan ikke komme til Danmark, hvis ægteskabet er indgået under tvang, eller der er tale om proforma ægteskab. I 2003 blev i alt personer ført sammen med familie i Danmark, heraf 41 procent til familie af flygtninge. I 2004 var det samlede antal procent heraf til familie af flygtninge. 30

31 16. KAN BØRN VÆRE FLYGTNINGE? Ja, hvert år kommer der børn under 18 år til Danmark uden deres forældre, som uledsagede flygtningebørn. I 2004 var der 61 registrerede uledsagede børn, der søgte asyl. Af disse mindreårige asylansøgere var 70 procent mellem 15 og 17 år. Uledsagede flygtningebørn kan få asyl i Danmark eller opholdstilladelse efter en særlig bestemmelse i udlændingeloven. I 2001 og 2002 fik ca. 100 børn opholdstilladelse i hvert af årene.tallet for 2003 faldt til 20 og i 2004 var det 21. Uledsagede børn har ikke ret til at få deres forældre og anden familie hertil. Hvis forældrene kommer til Danmark, betragtes børnene ikke længere som alene - hvis forældrene får asyl, forbliver de alle i Danmark. Hvis de får afslag, sendes alle hjem. 17. ER DER FLERE MÆND END KVINDER DER FLYGTER? Nej, ifølge FN's Flygtningeorganisation, UNHCR, er ca. 50 procent af alle flygtninge kvinder. Af de asylansøgere der kom til Danmark i 2004 er 33 procent kvinder. Kvinder udsættes ofte for overgreb, netop fordi de er kvinder. Det kan være omskæring, voldtægt, tvangsæg- 31

32 teskab, tvangsabort, brudebrænding m.m. Der ville sandsynligvis være flere kvindelige asylsøgere i de vestlige lande, hvis man kunne få asyl for disse overgreb. FN's Flygtningeorganisation har i mange år slået til lyd for, at kvinder, der flygter på grund af kønsrelaterede overgreb, skal kunne få asyl. 18. ER FLYGTNINGE KRIMINELLE? Mens 2,3 procent af hele befolkningen blev dømt for en lovovertrædelse i 2002, var tallet for indvandrere og flygtninge 4,5 procent og 8,7 procent for deres børn. Da grupperne er meget forskelligt sammensat, hvad angår fx alder og indkomst, kan man ikke umiddelbart sammenligne tallene. Flygtninge og indvandrere lever gennemsnitligt under dårligere sociale forhold end resten af befolkningen, og gruppen af unge er større blandt flygtninge og indvandrere end i den samlede danske befolkning. Disse to faktorer medfører generelt større grad af kriminalitet. Kriminalitetshyppigheden blandt udlændinge falder kraftigt med alderen, ligesom det er tilfældet blandt danskerne, og fra 50-års alderen er den på niveau med den øvrige befolkning. 32

33 Andre undersøgelser peger på, at risikoen for at blive anholdt er større for personer med udenlandsk baggrund end for andre borgere. Også for noget de ikke senere kan dømmes for. Det kan være medvirkende til billedet af, at unge mænd fra etniske minoriteter er mere kriminelle end unge danskere. Asylansøgere, der begår kriminalitet kan fængsles. Også for butikstyveri og andre forseelser som normalt ikke straffes med fængselsstraf. 19. HVEM ARBEJDER MED FLYGTNINGE I DANMARK? Både offentlige myndigheder, private humanitære samt faglige organisationer arbejder med modtagelse og integration af flygtninge. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (Integrationsministeriet) har det overordnede ansvar for alt, hvad der vedrører flygtninge i Danmark. Udlændingestyrelsen hører under dette ministerium. Kommunerne har ansvaret for integrationen af flygtninge i de første tre år, efter de har fået asyl. Kommuner og amter aftaler indbyrdes, hvor mange flygtninge, det enkelte amt 33

34 REPATRIERING Muharem og Zlato Besirevic er tilbage i deres gamle hus i Banja Luka. Foto: Poul Chr. Poulsen / Polfoto. 34

35 og den enkelte kommune skal tage imod. Hvis de ikke kan blive enige, fastsætter Udlændingestyrelsen kvoterne. Kommunerne står for et treårigt introduktionsprogram. Kommunen og den enkelte flygtning eller familiesammenførte indgår en kontrakt om rettigheder og pligter, og flygtninge skal deltage aktivt i introduktionsprogrammet for at få udbetalt penge. Introduktionsprogrammet består af danskundervisning og undervisning i samfundsforståelse samt aktiviteter rettet mod uddannelse eller arbejdsmarkedet (vejledning og opkvalificering, virksomhedspraksis eller ansættelse med løntilskud). Flygtninge skal deltage i introduktionsprogrammet for at få varig opholdstilladelse. Kommunerne kan også tilbyde selvforsørgende personer virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud. Målet er at få alle i den erhvervsaktive alder i gang med en uddannelse eller ud på arbejdsmarkedet. Flygtninge kan almindeligvis ikke flytte til en anden kommune under introduktionsperioden. Dansk Røde Kors, Beredskabsstyrelsen og et par kommuner driver de centre, som asylansøgerne bor i, når de kommer til Danmark. Centrene ligger spredt over hele Danmark, og her bor asylansøgerne i den tid, det tager at behandle deres sag. Dansk Flygtningehjælp er en privat, humanitær organisation, der blandt andet giver konsulentbistand til kommu- 35

36 nerne, har sprogskoler, støtter frivilligt, lokalt integrationsarbejde og rådgiver asylansøgere og flygtninge. Dansk Flygtningehjælp deltager desuden i asylproceduren, hjælper flygtninge, der vil vende tilbage til hjemlandet, oplyser om flygtningeforhold og har en tolkeservice. Det internationale arbejde er i dag Flygtningehjælpens største indsatsområde. Indtil 1999 havde Dansk Flygtningehjælp ansvaret for et modtageprogram for flygtninge. Andre organisationer, herunder bl.a. Mellemfolkeligt Samvirke og Ældre Sagen deltager ligeledes i integrationsarbejdet. Også fagbevægelsen og Dansk Arbejdsgiverforening har engageret sig i dette arbejde. 20. REJSER FLYGTNINGENE HJEM IGEN? Siden 1990 er 3200 flygtninge i Danmark frivilligt vendt tilbage til deres hjemland. Mange flygtninge har et ønske eller en drøm om at vende tilbage til det oprindelige hjemland - at repatriere. Repatriering betyder, at man frivilligt vender tilbage til hjemlandet med henblik på at bosætte sig dér. For flygtninge er det en vanskelig beslutning at vende tilbage. Der skal tages stilling til sikkerheden i landet, til job, bolig og økonomi. Med i beslutningen er også fami- 36

37 lierelationer i hjemlandet, oplevelser før og under flugten, og ikke mindst hvad repatriering vil betyde for ens børn. Men først og fremmest er muligheden for at vende hjem i sikkerhed uden yderligere trusler om forfølgelse altafgørende for den enkeltes beslutning. Repatrieringsloven i Danmark giver flygtninge mulighed for at få økonomisk støtte til hjemrejse og til etablering i hjemlandet. Ældre og syge flygtninge, der ønsker at vende hjem, kan få økonomisk hjælp i op til fem år eller en lidt lavere ydelse resten af deres liv. Inden for de første tolv måneder kan flygtninge vende tilbage til Danmark, hvis beslutningen fortrydes. Årsagerne til at nogle fortryder, kan blandt andet være chikane eller forfølgelse i hjemlandet, eller at det ikke er muligt at skabe et eksistensgrundlag. Dansk Flygtningehjælp rådgiver om vilkårene og situationen i hjemlandene og mulighederne for at få økonomisk støtte til at vende tilbage. Dansk Flygtningehjælp støtter endvidere den enkeltes overvejelser og medvirker i forberedelse og planlægning af flygtningenes individuelle repatriering. Dansk Flygtningehjælp støtter flere steder i verden hjemvendte flygtninge fx med genopbygning af huse, skoler og brønde. 37

De første år i Danmark / love og regler

De første år i Danmark / love og regler De første år i Danmark / love og regler Kolofon De første år i Danmark - love og regler Udgivet af Dansk Flygtningehjælp Redaktionen er afsluttet april 2009 Tekst: Bente Bondebjerg og Vagn Klim Larsen

Læs mere

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Indhold De overordnede positioner... 4 Internationalt flygtningearbejde... 7 De fattigste lande skal ikke bære de

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Tal og fakta. på udlændingeområdet 2013

Tal og fakta. på udlændingeområdet 2013 Tal og fakta på udlændingeområdet 2013 Forår 2014 Tal og fakta på udlændingeområdet Udgiver: Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 Fax: 35 36 19 16 E-post: Ansvarlig for udgivelsen:

Læs mere

Hvor skulle vi vide det fra? En undersøgelse af asylansøgeres behov for juridisk rådgivning og information

Hvor skulle vi vide det fra? En undersøgelse af asylansøgeres behov for juridisk rådgivning og information Hvor skulle vi vide det fra? En undersøgelse af asylansøgeres behov for juridisk rådgivning og information Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp Asyl & Samfund Borgergade 10, 3. sal 1300 København K Forfattere:

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL

POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Indledning 4 Ansvarlig arbejdskraftsindvandring 7 Fleksible familiesammenføringsregler 12 Håndfast

Læs mere

Migration og asyl. Et åbent og sikkert Europa INDBLIK I EU POLITIK

Migration og asyl. Et åbent og sikkert Europa INDBLIK I EU POLITIK INDBLIK I EU POLITIK Migration og asyl Et åbent og sikkert Europa Indvandring til Europa er ikke nogen ny foreteelse. For at benytte mulighederne og møde udfordringerne ved denne internationale mobilitet

Læs mere

Den gode modtagelse. af flygtninge i kommunerne. Maj 2011

Den gode modtagelse. af flygtninge i kommunerne. Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION. Tal og fakta. på udlændingeområdet 2008

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION. Tal og fakta. på udlændingeområdet 2008 MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION Tal og fakta på udlændingeområdet 2008 Juni 2009 Tal og fakta på udlændingeområdet Tal og fakta på udlændingeområdet 2008 Udgiver: Ministeriet for

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

NOGET VI BARE GØR FRIVILLIGE HJÆLPER ETNISKE MINORITETER MED UDDANNELSE OG JOB DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID

NOGET VI BARE GØR FRIVILLIGE HJÆLPER ETNISKE MINORITETER MED UDDANNELSE OG JOB DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID I N S P I R A T I O N S H Æ F T E 2 0 0 5 NOGET VI BARE GØR FRIVILLIGE HJÆLPER ETNISKE MINORITETER MED UDDANNELSE OG JOB DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID NOGET VI BARE GØR Frivillige hjælper

Læs mere

Den gode modtagelse. af uledsagede mindreårige i kommunerne

Den gode modtagelse. af uledsagede mindreårige i kommunerne Den gode modtagelse af uledsagede mindreårige i kommunerne Den gode modtagelse af uledsagede mindreårige i kommunerne Januar 2012 Den gode modtagelse af uledsagede mindreårige i kommunerne Udgiver: Social-

Læs mere

Lige børn leger helst

Lige børn leger helst Nyt fra Juni 2011 Etnisk diskrimination: Lige børn leger helst Mange er villige til at gå ned i løn for at arbejde sammen med mennesker med samme etnicitet som sig selv. Det viser et nyt og økonomisk eksperiment,

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

I GRØNLAND ER JEG FOR DANSK, OG I DANMARK ER JEG BARE GRØNLÆNDER

I GRØNLAND ER JEG FOR DANSK, OG I DANMARK ER JEG BARE GRØNLÆNDER I GRØNLAND ER JEG FOR DANSK, OG I DANMARK ER JEG BARE GRØNLÆNDER Udfordringer for udsatte grønlændere i Danmark Kolofon: Oplag: 2.000 Illustrationer: Sara Brandt Kronborg Grafisk produktion og layout:

Læs mere

At flytte fra ét hjemland til et andet

At flytte fra ét hjemland til et andet At flytte fra ét hjemland til et andet Oplevelser og erfaringer fra oplysningsindsatsen om repatriering blandt ældre fra Tyrkiet og det tidligere Jugoslavien En varm tak til alle medvirkende familier Dansk

Læs mere

Danmark på anklagebænken

Danmark på anklagebænken Danmark på anklagebænken Danmark på anklagebænken Lene Hansen, Ditte Goldschmidt og Institut for Menneskerettigheder, 2007 Forlagsredaktion: Klaus Slavensky Grafisk tilrettelæggelse: Martin Scheuer/ad-man.dk

Læs mere

Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune

Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Marts 2006 Sanne Ipsen, Ane Kolstrup og Henning Hansen CASA Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Marts 2006 Sanne

Læs mere

En befolkning deler sig op?

En befolkning deler sig op? En befolkning deler sig op? Anna Piil Damm, Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs En befolkning deler sig op? Med kommentarer og vurderinger af Rikke Hvilshøj Henrik Sass Larsen og Svein Blom

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr. 31.05.2015. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser.

Tal på udlændingeområdet pr. 31.05.2015. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Tal på udlændingeområdet pr. 31.05. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse Generel introduktion til tal på udlændingeområdet

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution BØRN STATUS 2014-15 BØRN STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014-15. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige

Læs mere

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET September 212 IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Berit Toft Fihl Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA Forlag

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr. 31.03.2015. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser.

Tal på udlændingeområdet pr. 31.03.2015. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Tal på udlændingeområdet pr. 31.03. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse Generel introduktion til tal på udlændingeområdet

Læs mere

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere