Jørgen Roedsvej Ringsted Station Brogade. Rolighedsvej Gyvelvej Syrenvej Rosenvej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jørgen Roedsvej Ringsted Station Brogade. Rolighedsvej Gyvelvej Syrenvej Rosenvej"

Transkript

1 Hansensvej 21 Kværkeby-Ringsted Station Arealbehov Kort 7 Jørgen Roedsvej Ringsted Station Brogade Næstvedvej Mellem Broerne Næstvedvej Rolighedsvej Gyvelvej Syrenvej Rosenvej Eksisterende spor Nyt spor, grundløsning m Spor etableret i KØR-projektet Midlertidige ekspropriationer Permanente ekspropriationer Forlods overtaget ejendom Inddragelse af Banedanmark areal Fredskov Kort 6 Hyacintvej Hyacintvej Hyacintvej

2 22 Kværkeby-Ringsted Station Arealbehov Løsningsmulighed Omlægning af Køgevej i Kværkeby Stationsby Ved anlæg af omfartsvejen eksproprieres ejendommen Fjællebrohuse 2, og to bygninger fjernes. Der eksproprieres desuden en arealstribe på ca. 20 meters bredde til vejen. Arealerne er fortrinsvis landbrugsarealer. 2 Til arbejdsveje eksprorieres der midlertidigt på begge sider af vejarealet ca. 5 m brede arealstriber. Arealerne er fortrinsvis landbrugsarealer. Fjællebrohuse m Bygning, der eksproprieres Midlertidige ekspropriationer Permanente ekspropriationer Ved løsningsmuligheden Omlægning af Køgevej skal ejendommen Fjællebrohuse 2 eksproprieres. Midlertidige ekspropriationer Permanente ekspropriationer m Jernbanen Køgevej 2 Bedstedvej Køgevej omlagt Fjællebrohuse Kort over omlægning af Køgevej.

3 23 Kværkeby-Ringsted Station Påvirkning af omgivelserne når banen er bygget Påvirkning af omgivelserne når banen er bygget Trafikstyrelsen har undersøgt og vurderet, hvordan baneanlægget påvirker omgivelserne, og hvordan man kan undgå eller begrænse disse påvirkninger. Undersøgelserne omfatter bl.a. støj og vibrationer, visuelle forhold, naturværdier, kulturhistoriske og rekreative interesser, grundvand mv. Støj og vibrationer er beskrevet i Miljøredegørelse 11. Støj og vibrationer I Miljøredegørelse 11 er der en nærmere beskrivelse af støj og vibrationer, når banen er bygget. Beskrivelsen omhandler en samlet vurdering af støjkonsekvenserne ved 5. sporsløsningen og Nybygningsløsningen samt beskrivelse af konsekvenserne på de enkelte delstrækninger svarende til opdelingen i miljøredegørelserne Visuelle forhold Den nye jernbane tilføjer endnu et karaktertræk til landskab og byområder mellem Kværkeby og Ringsted Sø. Landskab og byrum vil være præget af forandringer visuelt og fysisk på strækningen. Dels i kraft af jernbaneanlæggets størrelse, dels fordi veje skal omlægges og bygninger skal ombygges eller eksproprieres. Banen anlægges, så den i videst muligt omfang tilpasses omgivelserne og gives en arkitektonisk og landskabeligt behandling. Det vekslende landskab gør området forskelligartet med gode, visuelle oplevelsesmuligheder. Samtidig er området dog præget af støj og visuel påvirkning med Vestmotorvejen, den eksisterende bane mellem København og Ringsted og to højspændingsledninger. På den østlige del af strækningen ligger de to nye spor i et lavere niveau end de eksisterende. Årsagen er, at de nye spor forinden har krydset under Vestmotorvejen og skal op i terrænniveau. Med undtagelse af strækningen med de to udfl etningsanlæg, omlægges de nye spor i niveau med eller op til 2 m under den eksisterende bane på resten af strækningen. Løsningsmulighed Omlægning af Køgevej i Kværkeby Stationsby Omlægningen af Køgevej påvirker det visuelle miljø lokalt ved Kværkeby Stationsby. Den nye vej og delvise lukning af Køgevej medfører en væsentlig ændring i vejnettet. Den nye Køgevej placeres i en stor bue uden om byen med respekt for landskabet og med henblik på at mindske påvirkningen af det visuelle miljø. Det samlede anlæg vil nogle steder opfattes som en fysisk eller visuel barriere og bestå af skinner, master, baneskråninger, støjvolde, støjskærme, broer, andre tekniske installationer og de gennemkørende tog. Østre Ringvej i Ringsted markerer en opdeling i en landstrækning og en bystrækning. Øst for Østre Ringvej er landskabet præget af store åbne marker med enkelte landsbyer og spredt gårdbebyggelse. Mellem Østre Ringvej og Ringsted Station er området præget af infrastruktur og bebyggelse. Den eksisterende jernbane forløber hovedsageligt gennem et fladt, åbent område og fremstår allerede i dag som en linje gennem landskabet. Da de to nye spor i store træk følger den eksisterende jernbane, medfører de ikke en væsentlig ændring af den visuelle oplevelse af landskabsrummet. Kværkeby-Bedstedvej På den første del af strækningen er landskabet meget sammensat med dyrkede marker, levende hegn, engarealer, skov, mindre vandløb, spredte gårde og landsbyen Kværkeby Stationsby. Bedstedvej-Østre Ringvej Landskabet er præget af åbne fl ader med overvejende store dyrkede marker og lav afgrænset bevoksning. Bebyggelsen består af husmandsbrug og herregården Adamshøj. Den eksisterende jernbane omlægges i terræn, og den er synlig i landskabet pga. køreledningsanlæggene og de krydsende broer ved Bedstedsvej og Adamshøjvej. Vejbroen ved Bedstedvej rives ned og erstattes af to nye broer, som vil blive mere markante i landskabet end den nuværende. Broerne etableres som en kombineret løsning med vejbro over de to midterste spor og tunneller gennem vejdæmningen til de to yderste spor. Mellem Bedstedvej og Adamshøjvej omlægges det første udfl etningsanlæg på en ca. 1,3 km lang strækning. Anlægget vil blive markant, idet de to midterste spor krydser over og under hinanden på henholdsvis en bro og en rampe, og det øverste spor ligger op til 4 m over terræn. For at mindske broens visuelle barrierevirkning i landska-

4 24 Kværkeby-Ringsted Station Påvirkning af omgivelserne når banen er bygget Naturforhold Roskilde København Kværkeby Kværkeby Ringsted Køge Vestmotorvejen Adamshøj Kværkeby Stationsby Østre Ringvej Ringsted Station Nyt spor, grundløsning Målsat og beskyttet vandløb Eksisterende jernbane Beskyttelseslinje Station, eksisterende Bilag 4 registrering Beskyttet naturområde Fredet område Biologisk spredningskorridor 0 1 km Miljøredegørelse for denne strækning bet, kan anlægget delvist blive udført som en åben broog rampekonstruktion, så broen fremstår så transparent som muligt. I området ved Adamshøj er banen omgivet af beplantning. Den eksisterende vejbro ved Adamshøjvej erstattes af to nye broer, som kan skabe nye, visuelle kvaliteter i området. Desuden hæves vejen, der i forvejen ligger på en ca. 8 m høj dæmning. Ligesom det første udfletningsanlæg får udfletningsanlægget mellem Adamshøjvej og Østre Ringvej betydning for det visuelle miljø. Med en højde på op til 4 m over terrænet udgør anlægget en markant visuel barriere. For at imødekomme dette udføres anlægget delvist som en åben bro- og rampekonstruktion, så den fremstår så transparent som mulig. Derudover vil en mulig skovrejsning langs med banen nær Ringsted delvis skjule det tekniske anlæg. Ringsted by Strækningen fra Østre Ringvej til Ringsted Station ligger i bymæssig bebyggelse, som består af en blanding af erhvervsejendomme, kolonihaver og boliger. Jernbanebroen over Østre Ringvej udvides, og der etableres en ny bro til de to sydlige spor. Da Østre Ringvej ligger delvist i udgravning under broen, påvirker udvidelsen ikke det visuelle miljø. Frem til Ringsted Station ligger de fire spor i niveau med terrænet, og vil ikke skabe væsentlige ændringer. Naturen En jernbane kan have konsekvenser for naturen, hvor denne bliver direkte berørt af jernbaneanlægget eller i form af en barriereeffekt for spredning af dyr og planter samt risiko for trafi kdræbte dyr. Betydningen er størst, hvor banen krydser en eksisterende spredningskorridor, eller hor dyr og planters levesteder opdeles. Trafikstyrelsen har gennemført undersøgelser i en korridor langs banens linjeføring og kortlagt beskyttede naturområder og dyre- og plantearter. Ved udformningen af anlægget er der fokuseret på at forhindre påvirkninger af de beskyttede naturområder samt dyre- og plantearter, uændret opretholdelse af yngle- og levesteder samt at etablere erstatningsarealer og genetablering af levesteder, hvor disse påvirkes. Desuden er der fokuseret på begrænsning af barrierevirkninger og risikoen for trafikdræbte dyr. Det vurderes generelt, at jernbanens påvirkning af områ-

5 25 Kværkeby-Ringsted Station Påvirkning af omgivelserne når banen er bygget Udledning af afløbsvandet sker efter nærmere aftale med de relevante myndigheder. Trafikstyrelsen vurderer, at den nævnte indsats sikrer, at den økologiske funktionalitet for områdets Bilag 4-arter opretholdes uændret. Strækningens tre vigtigste naturområder er udpeget som biologiske interesseområder og omtales nedenfor. I Miljøredegørelse 1 er der en nærmere beskrivelse af den danske lovgivning og EU-reglerne for naturbeskyttelse herunder Habitatdirektivets Bilag 4. Skovområdet Humleore og Høed Skov ved krydsningen med Fjællebroløbet Humleore og Høed Skov er store fredskove, som hovedsageligt ligger nord for det sted, hvor den eksisterende jernbane krydser under Vestmotorvejen. Skovene ligger nær banen frem til krydsningen af Køgevej. Faunapassagen med Vigersdal Å under banen forlænges. dets naturforhold vil være begrænset og i høj grad kan opvejes af de etablerede afværgeforanstaltninger. I området langs strækningen Kværkeby-Ringsted lever dyrearter, som er omfattet af Habitatdirektivets Bilag 4. Disse arter er spidssnudet frø, springfrø, stor vandsalamander, markfi rben og flagermusarterne dværgflagermus, troldfl agermus, sydfl agermus og skimmelfl agermus. Den eksisterende jernbane udgør i forvejen en barriere, som forhindrer dyr og planters naturlige spredning i landskabet. Den nye jernbane danner en yderligere barriere, der særligt får betydning de steder, hvor banen krydser eksisterende spredningskorridorer eller opdeler dyr og planters levesteder. Derudover udgør jernbanen en risiko for, at større pattedyr bliver dræbt, når de forsøger at krydse sporene. Der etableres således faunapassager og erstatningsarealer for at begrænse barrierevirkningen og risikoen for trafikdræbte dyr. By- og Landskabsstyrelsen har udpeget Humleore og Høed Skov som naturmæssig værdifuld skov, og sammen med vådområderne syd for skoven er skovområdet også udpeget som regionalt, biologisk beskyttelsesområde. Fjællebroløbet og Vigersdal Å er udpeget som regionale spredningskorridorer med forbindelse til Høed og Humleore Skov. Strækningens store naturområder gør det vigtigt at sikre, at store pattedyr og områdets Bilag 4-arter, flagermus, padder og markfirben, kan krydse den nye bane. Derfor etableres der faunapassager samtidig med, at eksisterende ledelinjer bevares. Der plantes også nye træer, som skal fungere som ledelinjer, der fører dyrene frem mod de nye passager. På denne strækning er der tre faunapassager, ved Fjællebroløbet, forgreningen af Fjællebroløbet og Vigersdal Å. Ved Fjællebroløbet ombygges og udvides den eksisterende faunapassage, så den fortsætter under den nye jernbane. Passagen er stor nok til, at eksempelvis hjorte kan passere mellem skovområderne nord og syd for banen. Derudover forlænges den eksisterende smådyrspassage, som ligger i en tunnel ved forgreningen af Fjællebroløbet. Selve vandløbet er rørlagt. På strækningen krydser banen Fjællebroløbet, en forgrening af Fjællebroløbet og Vigersdal Å. Ved alle tre vandløb forlænges deres underføringer under den nye bane. Afløbsvand fra jernbanen løber ned i banegrøfter langs banen. Fra grøfterne afledes vandet til vandløb, som banen passerer på strækningen. Trafikstyrelsen vurderer, at afløbsvandet ikke indeholder miljøfremmede stoffer i kritiske koncentrationer i forhold til overfladevand. Vigersdal Å ligger rørlagt under banen, og smådyrspassagen krydser banen under en muret buebro. Passagen og det rør, som åen løber igennem, forlænges under den nye bane. Området omkring Adamshøjløbet Adamshøjløbet ligger nord for banen og løber ud i Rosengård Sø øst for Kværkeby. Langs Adamshøjløbet er der udpeget en regional, økologisk forbindelse til Humleore

6 26 Kværkeby-Ringsted Station Påvirkning af omgivelserne når banen er bygget Øst for Østre Ringvej er det nødvendigt at fælde træer i et område med nyplantet skov, som grænser op til banens sydside. Som kompensation etableres erstatningsskov, ligesom der genplantes levende hegn og beplantning langs banen. Afl øbsvand, der ledes til Høm Lilleå lige syd for banen, løber via Ringsted Å ud i Susåen, som er EF habitatområde. Trafikstyrelsen vurderer, at drænvandet fra jernbanen ikke indeholder miljøfremmede stoffer i kritiske koncentrationer for overfladevand, og at påvirkningen af habitatområdet er uden betydning. Blandt de beskyttede Bilag 4-arter lever i området den spidssnudede frø. og Høed Skov. Adamshøjløbet er delvist rørlagt, stærkt reguleret og har ringe fald. Det udtørrer om sommeren, og der lever ingen fisk på strækningen nærmest banen. I dette område udvides den eksisterende jernbane fra to til fire spor. Der etableres også et sporskifteanlæg, hvor de to midterste spor krydser over og under hinanden på henholdsvis en bro og en rampe. Dette påvirker ikke områdets natur væsentligt, men øger den eksisterende barriere i landskabet. I flere vandhuller tæt ved jernbanen lever stor vandsalamander, springfrø og i mindre grad spidssnudet frø. Desuden er der observeret troldflagermus. Hensyn til flagermus Der bliver gennemført forskellige foranstaltninger for at beskytte de fl agermus, der lever på strækningen. Ved anlægsarbejdet minimeres træfældning langs banen så vidt muligt. Desuden vil der forud for even-tuel rydning af bygninger blive undersøgt, om der er ynglesteder. For at kompensere for rydning af opholdssteder i træer og bygninger opsættes flagermusskjul i passager under banen. De eksisterende passager under banen bibeholdes, hvorved flagermus fortsat har mulighed for at passere. Løsningsmuligheden Omlægning af Køgevej i Kværkeby Stationsby Omlægningen af Køgevej påvirker naturen indirekte, idet to vandhuller og en vandfyldt lavning afskæres fra det øvrige område mod syd. De to vandhuller er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens 3, men der er ikke fundet særligt beskyttede arter på de to steder. Det flade landskab samt banen og sporskifteanlæggets placering i terrænet betyder tilsammen, at det ikke er muligt at lægge padde- og smådyrspassager under banen. Som kompensation etableres otte vandhuller. Træer ved Adamshøj bevares i videst muligt omfang af hensyn til flagermus. Spredningskorridorer ved Høm Lilleå Mellem Adamshøjvej og Østre Ringvej krydser banen en udpeget, regional spredningskorridor, som forbinder skovområdet Kærehave nord for banen med Ringsted Å. Banedæmningen fra den nedlagte bane Den Midtsjællandske Jernbane og Høm Lilleå er en del af spredningskorridoren. De to nye spor medfører, at en del af den gamle jernbanedæmning graves væk syd for banen. Udfletningsanlægget mellem Adamshøjvej og Østre Ringvej betyder, at det ikke er muligt at etablere en faunapassage i spredningskorridoren. Derudover øger det 4 m høje sporskifteanlæg banens barrierevirkning i landskabet. Hvor Bedstedvej er forlænget til Køgevej, passerer Bedstedvej tæt forbi et vandhul, hvor der bl.a. lever stor og lille vandsalamander. Der sker ikke nogen direkte påvirkning af vandhullet, men vejen afskærer vandhullet fra det øvrige netværk af vandhuller i området. I forbindelse med vejomlægningen fjernes to lavninger nord for den eksisterende bane. Lavningerne er ikke beskyttet af Naturbeskyttelsesloven, og der er ikke fundet særligt beskyttede arter i nærheden af dem. For at dyr fortsat kan sprede sig til de steder, som bliver afskåret af den omlagte Køgevej, bliver der etableret en faunapassage til mindre dyr ved Køgevejs krydsning af Vigersdal Å. Som kompensation for påvirkningen af de naturbeskyttede områder og opdelingen af områdets vandhuller, etableres otte nye vandhuller mellem Røvertykke og Fjællebro. Kulturhistoriske interesser Kulturhistoriske interesseområder I Regionplan 2005 for Hovedstadsområdet og Vestsjællands Amts Regionplan er der udpeget kultur-

7 27 Kværkeby-Ringsted Station Påvirkning af omgivelserne når banen er bygget Kulturhistorie Roskilde København Kværkeby Hovedgården Rosengård Kværkeby Køge Vestmotorvejen Ringsted Kværkeby Stationsby Adamshøj Ringsted Station Østre Ringvej Bedstedgård Nyt spor, grundløsning Eksisterende jernbane Station, eksisterende Fredet fortidsminde Bygge- og beskyttelseslinje Beskyttet dige Kirkeomgivelse Kulturmiljøer og kulturarvsarealer Miljøredegørelse for denne strækning 0 1 km historiske interesseområder. Det er geografi sk afgrænsede områder, der ved deres fremtræden afspejler væsentlige træk ved den samfundsmæssige udvikling. Områderne er udpeget for at bevare og beskytte karakteristiske kulturspor og kulturmiljøer, så det er muligt at opleve tidligere tiders beboelse, erhverv og levevilkår i sammenhæng med den omkringliggende natur. I Miljøredegørelse 1 er der en nærmere beskrivelse af lovgivningen vedrørende kulturhistoriske interesser. I området omkring strækningen Kværkeby-Ringsted Station er der tre kulturmiljøområder: Hovedgården Rosengård, som ikke berøres af jernbanen, og Adamshøj og Bedstedgård. Kulturmiljøerne Bedstedgård og Adamshøj grænser begge op til sydsiden af den eksisterende bane. Kulturmiljø ved Bedstedgård Bedstedgård ligger øst for skoven Røvertykke. De bærende kulturhistoriske elementer omfatter den firelængede gårds placering midt på jorderne omgivet af en blanding af skov og marker, enkelte diger og bevoksede skel. De bærende kulturhistoriske elementer omfatter gårdanlægget med hovedbygning fra 1870 erne og en hvidkalket avlsgård omkring en stor gårdsplads. Mod nord grænser området op til banen på en næsten 1,7 km lang strækning. De to nye spor inddrager et areal på ca. 60 meters i bredde langs sydsiden af den eksisterende bane. Trafi kstyrelsen vurderer, at påvirkningen af området er begrænset, da arealinddragelsen ikke berører gårdene, der udgør områdets bærende kulturhistoriske elementer. Nedlagte jernbanespor I Regionalplan for Vestsjællands Amt er der udpeget to kulturspor i området omkring strækningen Kværkeby-Ringsted Station. Det ene er et nedlagt industrispor i Ringsted bymidte, som løber fra Ringsted Station mod sydøst. Anlæggelse af den nye bane får ikke betydning for dette spor. Mod nord grænser kulturmiljøområdet op til jernbanen på en ca. 700 m lang strækning, hvor der inddrages et 60 m bredt areal langs sydsiden af den eksisterende bane. Kulturmiljø ved Adamshøj Gården Adamshøj ligger 150 m syd for jernbanen mellem Kværkeby og Ringsted. Det andet kulturspor i området er den nedlagte jernbane Den Midtsjællandske Jernbane. Banen har et buet forløb syd for den eksisterende jernbane i den østlige udkant af Ringsted by. Midtsjællands Postcenter bruger stadig den vestlige del af sporet fra Ringsted Station til Postterminalen.

8 28 Kværkeby-Ringsted Station Påvirkning af omgivelserne når banen er bygget Etablering af to nye spor på sydsiden af den eksisterende bane medfører, at op mod 60 m af den gamle bane fjernes. Påvirkningen er relativt begrænset, da fjernelsen foregår i banens ene ende, og derfor bevares banens forløb. Fortidsminder I området omkring den nye banestrækning er der kun registreret få arkæologiske fund. Banen afkorter to diger vest for Bedstedvej med ca. 60 m. Påvirkningen er begrænset, da den resterende del af digerne stadig vil være intakt. Bevaringsværdige bygninger Anlæggelse af banen berører de bevaringsværdige bygninger Kongstedvej 13 og 15, Kværkeby Stationsvej 20 og Adamshøjvej 35. Ejendommene eksproprieres og fjernes. Hele eller dele af den bevaringsværdige ejendom Bedstedvej 6 ekspropieres og fjernes. Broer med kulturhistorisk værdi Tre broer, som har kulturhistorisk værdi, bliver påvirket. Broerne ved Fjællebroløbet og Vigersdal Å bliver udvidet med henblik på at forbedre større pattedyrs muligheder for at passere. Udvidelserne vil formentlig betyde, at broerne nedrives og erstattes af nye. Broen ved forgreningen til Fjællebroløbet bevares i sin nuværende størrelse, men forlænges i den sydlige ende. Nybygningsløsningens løsningsmulighed Omlægning af Køgevej i Kværkeby Stationsby Løsningsmuligheden påvirker kulturmiljøet Bedstedgård i højere grad end grundløsningen, idet den nye Køgevej placeres igennem det nordøstlige hjørne af området. Kværkeby Kirke ligger ca. 1,5 km fra banestrækningen. I Regionplan for Vestsjællands Amt er der udpeget en kirkeomgivelseszone omkring kirken. Denne zone skal sikre kirkens betydning for landskabsoplevelsen. løsningsmuligheden inddrager en del af kirkeomgivelseszonens sydlige yderkant. Da det kun er toppen af kirketårnet, der er synligt fra området, vurderer Trafi k- styrelsen, at løsningen ikke forringer kirkens betydning for landskabsoplevelsen. Den bevaringsværdige ejendom Fjællebrohuse 2 ekspropieres og fjernes. Rekreative interesser Trafikstyrelsen har undersøgt områdets rekreative interesser med henblik på at vurdere, hvilken indvirkning den nye jernbane får. De rekreative interesser omfatter offentlighedens adgang til fritids- og friluftsoplevelser i naturen og i anlæg. Planlagt cykelsti Ringsted Kommune har planlagt en regional, rekreativ cykelsti, som skal forbinde friluftsområderne ved Høed Skov og Humleore Skov i nord med Slimminge Ore i syd. Da den eksisterende jernbane ligger på en 6 m høj dæmning, er det mest sandsynligt, at den planlagte sti kommer til at krydse under banen ved Kongsted Huse. De to ekstra spor påvirker ikke muligheden for at anlægge stien. De medfører dog, at tunnelen under banen bliver længere og vanskeligere at etablere, idet stien skal krydse under fire spor i stedet for to. Desuden kompliceres denne krydsning af, at de to nye spor på dette sted anlægges ca. 2 m lavere end de eksisterende spor. Kolonihaver I Ringsted by langs den eksisterende jernbanes nordlige side ligger haveforeningerne Kildebo og Virkelyst. På banens nordside tilsluttes det ene af de to nye spor det nye overhalingsspor, der anlægges i forbindelse med KØR-projektet. Kolonihaverne vil ikke blive påvirket yderligere af de nye spor. Grundvand og drikkevand Drikkevand Hele delstrækningen mellem Kværkeby og Ringsted Station ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, hvor grundvandet er beskyttet af hensyn til fremtidige behov for drikkevand. Ringsted Vandværks nærmeste drikkevandsboringer ligger 250 m fra jernbanen, og der ligger et par private enkeltindvindinger mellem 10 og 250 m fra jernbanen. Trafi kstyrelsen forventer, at det ikke bliver nødvendigt at nedlægge indvindingsboringer. Kildepladszoner På strækningen er der ingen kildepladszoner tæt ved jernbanen, men den vestlige del af området tangerer Ringsted Vandværks kildepladszone. Spild og forurening På størstedelen af strækningen er grundvandet beskyttet af et dæklag af forholdsvis tæt ler i de øverste jordlag, men i området mellem Kongsted Huse og Kværkebyvej er de beskyttende dæklag ikke så tykke. Derfor er området mere udsat for risici for, at forurenende stoffer kan sive ned til grundvandet. Det kan i driftsfasen være olie fra oliespild og ukrudtsmidler. Det vurderes dog, at påvirkningen fra diffuse oliespild og rester af ukrudtsbekæmpelsesmiddel vil være begrænset på strækningen. Den almindelige drift af jernbanen vurderes derfor ikke at få indflydelse på grundvandsforholdene eller grundvandsindvindingen.

9 29 Kværkeby-Ringsted Station Påvirkning af omgivelserne når banen er bygget Der vil blive udarbejdet en beredskabsplan, som beskriver, hvorledes et eventuelt større udslip af miljøfremmede stoffer i forbindelse med ulykker skal håndteres. Beredskabsplanen beskriver nødvendige tiltag, så påvirkningen af jord og grundvand begrænses mest muligt. Det vurderes, at der ikke bliver behov for permanente grundvandssænkninger. Forbrug af råstoffer og materialer Når man anlægger en jernbane, kræver det råstoffer og materialer til anlæg af spor, veje, stier, broer, tunneller og støttemure omkring sporene. De vigtigste råstoffer og materialer er grus, granitskærver, kobber, stål, beton og asfalt. I Miljøredegørelse 1 er projektets forbrug af de nævnte råstoffer og materialer nærmere beskrevet. Anlæggelsen af de to nye jernbanespor mellem Kværkeby og Ringsted Station medfører et stort forbrug af råstoffer og materialer, men det vurderes, at dette ikke vil udgøre et ressourcemæssigt problem.

10 30 Kværkeby-Ringsted Station Påvirkning af omgivelserne mens banen er bygges Påvirkning af omgivelserne mens banen bygges Det påvirker omgivelserne, når der skal bygges en ny bane. Under projekteringsarbejdet planlægges en række initiativer for at mindske støjgenerne og for at skåne naturen og de kulturhistoriske og rekreative interesser mellem Kværkeby og Ringsted Station. Trafikken Arbejdet på jernbanestrækningen mellem Kværkeby og Ringsted bliver planlagt med det udgangspunkt, at togtrafi kken i videst muligt omfang afvikles efter køreplanen. Imidlertid kan det ikke undgås, at anlægsarbejdet kommer til at forstyrre togtrafi kken og stationerne. De steder, hvor der sker ombygninger uden for selve banearealet, vil det også påvirke vejtrafikken. Anlægsarbejdet mellem Kværkeby Stationsby og Ringsted Station kan vare op til fem år. Togtrafikken Ved anlæg af et udfletningsanlæg mellem Kværkeby og Ringsted vil den eksisterende banetrafi k i videst muligt omfang blive afviklet i henhold til køreplanen. Anlægsarbejderne vil dog påvirke togtrafikken ved hastighedsnedsættelser samt periodevise sporspærringer. Der vil så vidt muligt blive anvendt en 7 m høj arbejdsskærm, der opstilles mellem driftssporet og de nye spor syd herfor. Skærmen vil give medarbejderne på projektet større sikkerhed mod de tog, der passerer arbejdsstedet, og den vil gøre det muligt for togene at passere arbejdsstedet med normal hastighed. Det vil primært være ved udfl etningsanlæggene, der vil være nedsat hastighed. Når sporskifterne ilægges, lukkes det ene spor. Et planlagt udførelsesforløb viser, at der vil blive ca 500 dage, hvor det planlagte antal tog gennemføres, men hvor rejsetiden Borup-Ringsted forlænges 2 minutter, og at der vil blive ca. 60 dage, hvor trafi kken kraftigt indskrænkes som følge af drift i enkeltspor. I sidstnævnte tilfælde vendes tog fra Sydbanen i Ringsted, og passagerer videre mod Roskilde-København må skifte tog. Rejsetiden mellem stationer på Sydbanen og København vil blive godt 10 minutter længere, når der køres enkeltsporsdrift. I 5.sporsløsningens løsningsmulighed To ekstra spor kværkeby-ringsted vil genevirkningerne være nogenlunde de samme, men tidsrummet med hastighednedsættelser og enkeltsporskørsel vil være nooget lavere end i Nybygningsløsningen. Følgende veje bliver lukket helt eller delvist i anlægsperioden: Broen over Køgevej ved Kværkeby Stationsby bliver revet ned og erstattet af to nye broer. Det bliver nødvendigt at lukke Køgevej for høje køretøjer i anlægsfasen, der forventes at vare mellem 18 og 22 måneder. Høje køretøjer kan i anlægsfasen benytte Vestmotorvejen mellem frakørsel 34/Bjæverskov og afkørsel 35/Ringsted som omkørsel eller køre ad Bedstedvej/Nordrup Hestehave og Stenmarksvej. Det giver en forøget rejselængde på 6 km. Broen over jernbanen ved Bedstedvej rives ned og erstattes med to broer. Bedstedvej lukkes for al trafi k i anlægsfasen, der forventes at vare ca. 12 måneder. Der etableres omkørsel ad Nordgårdsvej, Balstrupvej og Østre Ringvej. Det giver en forøget rejselængde på ca. 8 km til Ringsted og 11 km til Vestmotorvejen for beboere syd for banen. Broen ved Adamshøjvej rives ned og erstattes af to nye vejbroer. Adamshøjvej lukkes for al trafik i anlægsperioden, der forventes at vare mellem 9 og 12 måneder. Der etableres omkørsel ad Balstrupvej og Østre Ringvej. Det giver en forøget rejselængde på ca. 2 km til Ringsted og 5 km til Vestmotorvejen for beboere syd for banen. Broen over Østre Ringvej udbygges og suppleres med en ekstra jernbanebro. Det bliver nødvendigt at lukke Østre Ringvej for høje køretøjer i anlægsfasen, der forventes at vare mellem 9 og 12 måneder. Trafikstyrelsen vurderer, at den øvrige trafik kan opretholdes i anlægsperioden. Broen ved Rønnedevej rives muligvis ned og erstattes med en ny vejbro. Hvis det sker, vil trafikanternes rejselængde blive forlænget med ca. 1 km, fordi trafi kken omlægges til Næstvedvej, der krydser banen 300 m længere mod vest. Trafikstyrelsen vurderer, at de trafikale gener for vejtrafikken ved lukning af broen er moderate, og de kan reduceres yderligere, hvis broen opføres i to etaper. Denne løsning vil dog medføre kørebaneindsnævringer, nedsat hastighed og evt. inddragelse af cykel- og gangsti. Anlægsarbejdet vil vare mellem 18 og 22 måneder. Vejtrafikken Broen ved Næstvedvej rives ned og erstattes af en ny vejbro. Trafikanternes rejselængde bliver forlænget med

11 31 Kværkeby-Ringsted Station Påvirkning af omgivelserne mens banen bygges ca. 1 km, fordi trafi kken omlægges til Rønnedevej, der krydser banen 300 m længere mod øst. Trafikstyrelsen vurderer, at de trafi kale gener for vejtrafi kken ved lukning af broen er væsentlige, fordi trafikmængden på Næstvedvej er større end på Rønnedevej. Vejtrafi kken opretholdes i den ene retning under anlægsfasen ved, at broen udføres i to etaper. Denne løsning vil medføre kørebaneindsnævringer, nedsat hastighed og evt. inddragelse af cykel- og gangsti. Anlægsarbejdet varer mellem 18 og 22 måneder. Nedrivningen af broerne ved Rønnedevej og Næstvedvej vil ikke ske på samme tid. Løsningsmulighed Omlægning af Køgevej i Kværkeby Stationsby I denne løsningsmulighed bliver jernbanebroen over Køgevej først lukket for biltrafik, når Køgevej er omlagt. Dermed kan trafikken på Køgevej opretholdes i hele anlægsperioden. Efter omlægningen kan fodgængere og cyklister fortsat passere under jernbanen i en tunnel. Broen over jernbanen ved Bedstedvej bliver lukket efter, at vejen er omlagt. Dermed opstår der ikke trafikale problemer i anlægsfasen. Støj og vibrationer Anlægsarbejdet mellem Kværkeby og Ringsted Station foregår over en længere periode og nogle steder tæt på bebyggede områder. Det betyder, at boliger og virksomheder udsættes for støj og vibrationer, mens arbejdet står på. Generne i de berørte områder, vil dog ikke forekomme konstant, fordi de støjende delprocesser forekommer på forskellige tidspunkter hen over anlægsperioden. bliver det vurderet, om anlægsarbejdet kan tilrettelægges, så det støjer mindre. Det kan være ved at der benyttes arbejdsmetoder, der støjer mindre end andre, lyddæmpning af maskiner og midlertidige støjskærme. De tekniske alternativer er dog begrænsede og har ofte begrænset virkning. Men eksempelvis kan man hvis jordbundsforholdene tillader det vibrere stålplader ned i jorden ved spunsning i stedet for at hamre dem ned med en rambuk. For at forberede naboerne på støjgenerne, informerer bygherren løbende om anlægsarbejdet i nærheden af beboelsesområder. Hvis anlægsarbejdet forventes at overskride støjgrænserne på 70 db i dagperioder og 40 db i aften- og natperioder, indeholder informationen også en varsling om, hvornår anlægsarbejdet forventes at give støjgener. Med hensyn til vibrationer er det Trafikstyrelsens vurdering, at naboboligerne kun i begrænset omfang vil opleve mærkbare vibrationer over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. De er på 75 db for boligområder og børneinstitutioner, 80 db for områder med både boliger og erhverv, og 85 db for rene erhvervsområder. Kraftigere vibrationer, der kan medføre bygningsskader, vurderes ikke at forekomme. Inden anlægsarbejdet går i gang, bliver der gennemført en fotoregistrering af de ejendomme, der ligger nærmest anlægsområdet. På den måde kan man kontrollere, om der er sket skader, når anlægsarbejdet er overstået. På strækningen mellem Kværkeby og Ringsted Station vil Kværkeby Stationsby blive påvirket af støj fra arbejdet. Ved de nærmeste boliger vil det være vanskeligt at overholde støjgrænsen på 70 db. Støjen vil særligt komme fra nedramning af pæle til køreledninger. Så vidt muligt bliver arbejdet udført i dagtimerne. Det begrænser generne for naboerne og er samtidig den billigste løsning. Imidlertid betyder hensynet til opretholdelse af trafikken, at der nogle steder også bliver arbejdet i aften- og nattetimerne. Mellem Kværkeby og Ringsted Station vil anlægsarbejder i aften- og natperioder primært forekomme, hvor den nye bane skal flettes sammen med den eksisterende bane, og hvor broer over større veje skal ombygges. Når Trafikstyrelsen vurderer støjkonsekvenserne i anlægsfasen, er det med udgangspunkt i et støjniveau i dagtimerne på 70 db. Anlægsarbejder, som må udføres om aftenen og om natten, vurderes med udgangspunkt i et støjniveau på 40 db. I 5. sporsløsningen vil der ikke være anlægsarbejder i Kværkeby Stationsby. Visuelle forhold Mens banen bygges bliver en række arealer omkring selve baneanlægget eksproprieret midlertidigt. Disse arealer skal bruges til blandt andet arbejdspladser og arbejdsveje. Derfor skal de ryddes for beplantning, bygninger, belægninger osv. Visuelt vil arealerne fremstå som arbejdsområder, der bliver placeret, så de påvirker landskabet mindst muligt. Efter anlægsperioden bliver arealerne genetableret, så de ser ud som før, blot med ny beplantning, nye belægninger osv. Naturen De steder, hvor støjen overskrider indsatsgrænsen på henholdsvis 70 db og 40 db og generer mange naboer,

12 32 Kværkeby-Ringsted Station Påvirkning af omgivelserne mens banen bygges Under anlægsarbejdet tages der særligt hensyn til områdets natur. Midlertidige veje, opbevaring af materialer, skurvogne, maskiner og lignende bliver så vidt muligt placeret uden for områdets vigtige naturområder. Arbejdet planlægges med henblik på, at undgå spild og forurening, særligt i nærheden af vandløb og søer. På steder, hvor banen krydser vandløb og mindre grøfter sikres det, at dyrene i vandet frit kan passere. Derudover arbejdes der for at undgå midlertidige grundvandssænkninger ved områder, der er omfattet af naturbeskyttelsens 3. Levende hegn og beplantning, som fjernes under arbejdet, bliver plantet igen, når arbejdet er overstået. gennemføres der arkæologiske undersøgelser i det omfang de lokalhistoriske museer vurderer, at det er relevant. Det kan ikke udelukkes, at man støder på arkæologiske fund under anlægsarbejdet. Ved eventuelle fund bliver arbejdet midlertidigt stoppet, og det lokale museum og Nationalmuseet vil blive kontaktet. Rekreative interesser I anlægsperioden vil påvirkning af områdets rekreative interesser primært bestå af støj fra anlægsarbejdet. Jordarbejde og jordforurening Beskyttelse af vandløb Ved Fjællebroløbet og Vigersdal Å er det nødvendigt at rørlægge eller anlægge midlertidige konstruktioner, der holder vandet væk, mens arbejdet står på. Anlægsperioden varer ca. 6 måneder. Det er vigtigt at undgå, at sand og jord ikke skyller ud i vandløbene. Sker det, vil det lægge sig på steder med lav strømhastighed og dermed ødelægge dyre- og planteliv. Derfor lægges der enten afdækning ud på de ubevoksede skråninger, eller der etableres midlertidige sandfang, hvor sand og jord kan falde til bunds. Hensyn til flagermus For at undgå at fjerne flagermusenes opholdssteder og forstyrre deres flugtveje placeres arbejdsveje og arbejdsarealer så vidt muligt uden for bevoksede områder. De steder, hvor det alligevel er nødvendig at fælde træer, foregår det uden for flagermusenes yngle- og overvintringsperioder. Jernbaneprojekter indebærer generelt meget jordarbejde i form af bygning af eksempelvis banedæmninger og skråningsanlæg. Jordarbejde Mellem Kværkeby og Ringsted Station medfører Nybygningsløsningen, at ca m³ jord graves væk. Heraf forventer Trafikstyrelsen, at ca m³ jord kan genindbygges ved etablering af banedæmninger og lignende. For Nybygningsløsningens løsningsmulighed Omlægning af Køgevej i Kværkeby skal der foretages yderligere undersøgelser for at fastslå jordmængder til afgravning og genindbygning. For 5. sporsløsningens løsningsmulighed To ekstra sporadamshøj-ringsted skal ca m³ jord graves væk. Det forventes, at ca m³ af den afgravede jord kan indbygges på strækningen. Særligt i nærheden af ynglesteder og hyppigt benyttede flyveruter undgås natarbejde i flagermusenes aktive perioder. Sikkerhedsbelysning begrænses og afskærmes, da ny belysning virker forstyrrende for flagermusene. Afværgeforanstaltninger iværksættes så tidligt som muligt i projektforløbet. Kulturhistoriske interesser Midlertidige arbejdsveje, skurvogne og jord- og materialedepoter placeres, så de tager hensyn til fortidsminder, beskyttede diger og lignende. I området omkring banestrækningen er der kun registreret få arkæologiske fund. Før og under anlægsperioden Resten af den overskydende jord kan genanvendes til f. eks. støjvolde, dyrkningsskråninger og landskabsmodelering eller køres bort til andre anlægsprojekter. Hvis jorden ikke kan genanvendes, bliver den deponeret. Hvorvidt jorden kan genbruges afhænger af jordens egnethed og eventuelle forureningsgrad. Trafikstyrelsen ønsker at genbruge så meget af overskudsjorden som muligt, herunder også lettere forurenet jord. Trafikstyrelsen planlægger klassifi kation, håndtering og bortskaffelse af jord samt placering af jorddepoter i samarbejde med miljømyndighederne. Forurenede og muligt forurenede områder På strækningen mellem Kværkeby og Østre Ringvej er der ikke kortlagt forurenede eller potentielt forurenede steder. Derfor omfatter anlægsarbejdet som udgangspunkt ikke håndtering af forurenet jord på denne stræk-

13 33 Kværkeby-Ringsted Station Påvirkning af omgivelserne mens banen bygges ning. Mellem Østre Ringvej og Ringsted Station forløber den nye bane hovedsageligt inden for det eksisterende baneareal. I selve banearealet er der ingen eventuelt forurenede områder. Der er kun to mindre lokaliteter med forurening ved perronområdet på Ringsted Station, og disse steder bliver ikke berørt. En enkelt ejendom, der er registreret som forurenet, bliver berørt i forbindelse med, at broen ved Næstvedvej rives ned og erstattes med en ny. Her bliver det nødvendigt at opgrave og håndtere benzin- og olieforurenet jord. Ringsted Kommune har områdeklassificeret banearealet mellem Østre Ringvej og Ringsted Station som lettere forurenet. Det forventes derfor, at man under anlægsarbejdet skal håndtere lettere forurenet jord. Hvis der under anlægsarbejdet træffes forurenet jord, kan det være nødvendigt at gennemføre oprydning i et ikke nærmere defineret omfang. Grundvand og drikkevand Affald Anlægsarbejdet mellem Kværkeby og Ringsted Station medfører en relativt stor mængde affald. De væsentligste kilder til affaldet er nedrivning af broer og ændringer i de eksisterende jernbaneanlæg. Affaldet består af beton, stål, jern, grus, skærver, sveller, skinner, kørestrømsmaster og fundamenter. Herudover producerer arbejdspladser og skurbyer affald i form af dagrenovationsaffald, træ, brændbart affald mv. Affaldet skal kildesorteres og behandles, efter Ringsted Kommunes anvisning. Dette sikrer, at betonbrokker, opbrudt asfalt, asfaltspild samt jern og metal som hovedregel bliver genanvendt. På den måde undgår man at belaste kapaciteten på områdets affaldsdepoter unødigt. En lille andel af bygge- og nedrivningsaffaldet er farligt affald, som skal håndteres efter særlige regler. Det er f. eks. olieaffald, lim og fugemasser, tjæreasfalt, malingrester og isolerings- og eternitmaterialer, der indeholder asbest. Erfaringer fra andre projekter viser, at arealer med parkerede entreprenørmaskiner, lastbiler og mobile dieseltanke ofte bliver forurenet med olie. Trafikstyrelsen stiller derfor særlige krav til entreprenørerne om håndtering og oplagring af brændstof og kemikalier, så spild på de midlertidige arbejdsarealer og -veje så vidt muligt undgås. Desuden placeres de midlertidige arbejdspladser på en måde, så der tages hensyn til grundvandsboringer, kildepladszoner og naturområder. Ligeledes stilles der krav om at iværksætte afværgeforanstaltninger i tilfælde af spild med miljøfremmede stoffer. Ved udgravning til fundamenter til f.eks. nye broer og tunneler kan det være nødvendigt at foretage midlertidige grundvandssænkninger. Luftkvalitet I tørre perioder kan anlægsarbejdet give støvgener. Det sker især, når der skal håndteres nye skærver, jord og grus og i forbindelse med arbejdskørsel på grusveje og asfaltveje, hvor der er spildt meget jord. Trafikstyrelsen forsøger at mindske støvgenerne ved at stille krav til entreprenørerne om at begrænse jordspild og holde vejene rene. Derudover vandes både veje og materialer i tørre perioder. Luftforurening fra entreprenørmaskiner og skinnekørende materiel reduceres bl.a. ved at begrænse tomgangskørsel og ved så vidt muligt at benytte partikelfiltre.

14 34 Kværkeby-Ringsted Station Resumé Resumé Nybygningsløsningen omfatter anlæg af dobbeltspor Ny Ellebjerg Station- Ringsted Station. Denne miljøredegørelse gennemgår projektet på strækningen Kværkeby Stationsby-Ringsted Station, dets påvirkning af omgivelserne og afværgeforanstaltninger. Denne miljøredegørelse beskriver jernbaneanlægget og de konsekvenser, som København-Ringsted projektet får for omgivelserne på strækningen mellem Kværkeby og Ringsted Station. I Nybygningsløsningen anlægges to nye spor på hele strækningen. I 5. sporsløsningen er det en løsningsmulighed at anlægge to nye spor på en kortere del af strækningen, nemlig fra Adamshøj til Ringsted. Denne løsningsmulighed kan skaffe en kapacitetsforøgelse og dermed erstatte anlæg af et vendesporsanlæg i Roskilde, hvis der samtidig sker en nybygning af Nordvestbanen mellem Lejre og Vipperød. På hele strækningen anlægges de to nye spor langs med og syd for den eksisterende jernbane. På den største del fra Kværkeby til Østre Ringvej forløber de nye spor i en afstand af ca m fra den eksisterende bane. Nord for Køgevej ved Kværkeby Stationsby anlægges de nye spor langs den eksisterende bane. Jernbanebroen over Køgevej rives ned og erstattes af to nye broer. Broen, som fører Bedstedvej over banen, rives også ned og erstattes af to nye vejbroer. Der etableres to udfletningsanlæg, som placeres mellem Bedstedvej og Adamshøjvej og mellem Adamshøjvej og Østre Ringvej. Ved hvert udfletningsanlæg krydser de to midterste spor over og under hinanden eventuelt på henholdsvis en rammebro og en dæmning. Broen ved Adamshøjvej rives ned og erstattes af to nye vejbroer. Den eksisterende jernbanebro over Østre Ringvej udvides for de to nordlige spor, mens der bygges en ny jernbanebro for de to sydlige spor. Ved Østre Ringvej fortsætter det ene spor syd for den eksisterende bane, mens det andet spor føres over på nordsiden af banen og kobles på det nye overhalingsspor frem til Ringsted Station. Vejbroen ved Rønnedevej bliver muligvis erstattet af en ny bro, og broen ved Næstvedvej bliver revet ned og erstattet af en ny vejbro. Nybygningsløsningens løsningsmulighed Omlægning af Køgevej i Kværkeby Stationsby I denne løsning omlægges Køgevej permanent syd om Kværkeby Stationsvej, og vejen får en ny og længere passage under banen længere mod vest. Den eksisterende jernbanebro over Køgevej erstattes af en banedæmning med to stitunneler for fodgængere, cyklister og Vigersdal Å, som frilægges. Desuden omlægges Bedstedvej, og den eksisterende vejbro ved Bedstedvej nedlægges. Bedstedvej føres i stedet mod nordøst, hvor den støder til den omlagte Køgevej. 5. sporsløsningen Løsningsmuligheden To ekstra spor Adamshøj-Ringsted kan anvendes i forbindelse med anlæg af 5. sporsløsningen. De to nye spor udfletter fra den eksisterende bane 200 m vest for Bedstedvej. Herfra løber de nye spor på sydsiden af den nuværende jernbane. På resten af strækningen er løsningen identisk med Nybygningsløsningen. Påvirkning af omgivelserne Etableringen af de nye jernbanespor medfører, at arealer langs strækningen eksproprieres permanent eller i en midlertidig periode under anlægsarbejdet. I løsningsmulighed To ekstra spor Adamshøj-Ringsted er det nye dobbeltspor identisk med Nybygningsløsningen, og påvirkningerne af omgivelserne er således identiske på denne strækning. I Nybygningsløsningen bliver fem ejendomme, som ligger på Kværkeby Stationsvej, Bedstedvej og Adamshøjvej, eksproprieret og revet ned. Herudover bliver to ejendomme, som i forvejen er forlods overtaget, revet ned. I 5. sporsløsningen er det imidlertid kun nødvendigt at ekspropriere en enkelt ejendom på Adamshøjvej. I anlægsperioden kan der blive støjgener ved Kværkeby Stationsby samt haveforeningerne Kildebo og Virkelyst særligt ved de kolonihaver, som ligger nærmest banen. Jernbanens linjeføring får konsekvenser for udsynet i landskabet og for dyrenes naturlige spredning i området. Hvor det er muligt, etableres der faunapassager. På en stor del af strækningen er det dog ikke muligt, da banen ligger under eller i niveau med terrænet. Som kompensation for dette etableres nye vandhuller. I løsningsmulighed Omlægning af Køgevej i Kværkeby bliver nogle vandhuller afskåret fra det øvrige område. Som kompensation etableres nye vandhuller og en pas-

15 35 Kværkeby-Ringsted Station Resumé sage til mindre dyr under Køgevej. Øst for Østre Ringvej fældes træer i et område med fredskov. Som kompensation plantes ny skov et andet sted typisk på et areal, der er op til dobbelt så stort som det areal, der ryddes for skov. Ligeledes genplantes levende hegn og beplantning langs banen, når anlægsarbejdet er overstået. De to nye spor afkorter to beskyttede jorddiger vest for Bedstedvej og inddrager et stykke af jernbanedæmningen ved den nedlagte jernbane Den Midtsjællandske Jernbane. Derudover inddrages arealer i udkanten af kulturmiljøområderne ved Bedstedgård og ved gården Adamshøj. Ved en enkelt forurenet ejendom bliver det i forbindelse med etableringen af de to nye broer ved Næstvedvej nødvendigt at opgrave og håndtere benzin- og olieforurenet jord. Hvis der herudover findes hidtil ukendt, forurenet jord, kan det være nødvendigt at gennemføre yderligere oprydning.

16 36 Kværkeby-Ringsted Station Deltag i debatten Deltag i debatten Trafikstyrelsen holder borgermøder under den offentlige høring. Formålet med borgermøderne er at informere borgerne om projektet og at inddrage borgerne i beslutningsprocessen. Borgermøder Henvendelse kan ske til Som et led i høringsprocessen holder Trafikstyrelsen 12 borgermøder. På borgermøderne fokuserer Trafi kstyrelsen først og fremmest på de lokale udfordringer, selvom udgangspunktet er et projekt med både national og regional betydning. Høringsudgaven af denne miljøredegørelse udgør sammen med høringsudgaverne af Miljøredegørelse 1 for det samlede projekt og Miljøredegørelse 11 for støj og vibrationer det primære grundlag for debatten på borgermødet for strækningen mellem Kværkeby og Ringsted Station, der holdes den 29. september i Ringsted Kongrescenter. Borgermødeprogrammet ser således ud Trafikstyrelsen København-Ringsted projektet Adelgade København K Telefon Oversigt over miljøredegørelser Høringsudgaven af miljøredegørelsen om København- Ringsted projektet udgives i 11 hæfter, der indeholder følgende Nr. 1 er den samlende miljøredegørelse for såvel 5. sporsløsningen som for Nybygningsløsningen. Kl Kl Kl Kl Kl Aktivitetshjørner åbner Trafikstyrelsen orienterer om projektet Pause Spørgerunde Forventet afslutning Nr. 2 beskriver strækningen Ny Ellebjerg Station-Vestvolden, som er en del af 5. sporsløsningen. Nr. 3 beskriver strækningen Vestvolden-Baldersbrønde, som er en del af 5. sporsløsningen. Vel mødt! Høringsudgaverne er også tilgængelige på Trafi kstyrelsens hjemmeside Henvendelser Nr. 4 beskriver et vendeporsanlæg ved Roskilde, som er en del af 5. sporsløsningen. Nr. 5 beskriver strækningen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej, som er en del af Nybygningsløsningen. Nr. 6 beskriver strækningen Avedøre Havnevej-Baldersbæk, Ishøj, som er en del af Nybygningsløsningen. I høringsperioden bliver alle henvendelser med kommentarer, ideer og indsigelser til projektet registreret, herunder også de mundtlige indlæg fra deltagere i borgermøderne. Henvendelserne bearbejdes og vurderes af Trafi kstyrelsen, og de bliver indarbejdet i det endelige projekt i det omfang, at de inden for de økonomiske, tekniske og miljømæssige rammer kan anvendes. Alle kan henvende sig til Trafikstyrelsen med indsigelser, ideer, spørgsmål og kommentarer. Alle skriftlige henvendelser skal fremsendes, så de er modtaget af Trafikstyrelsen senest den mandag den 1. december klokken Nr. 7 beskriver strækningen Baldersbæk, Ishøj-Havbogårdsvej, Solrød, som er en del af Nybygningsløsningen. Nr. 8 beskriver strækningen Havbogårdsvej, Solrød-Salbyvej, Ejby, som er en del af Nybygningsløsningen. Nr. 9 beskriver strækningen Salbyvej, Ejby-Kværkeby, som er en del af Nybygningsløsningen. Nr. 10 beskriver strækningen Kværkeby-Ringsted Station, der er del af både Nybygningsløsningen og 5. sporsløsningen. Nr. 11 handler om støj og vibrationer for såvel 5. sporsløsningen som for Nybygningsløsningen.

17 37 Kværkeby-Ringsted Station Deltag i debatten Borgermøder Roskilde København Køge Ringsted 10 Borgermøde Eksisterende spor X Afgrænsning af de enkelte miljøredegørelser Nummer på miljøredegørelse Nyt spor, grundløsning 0 5 km Oversigt over borgermøder Datoerne for borgermøderne følger nedenfor. I parentes er angivet, hvilken miljøredegørelse, der diskuteres på de enkelte møder. Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22, 4100 Ringsted 29. september 2008, kl Strækningen Kværkeby Ringsted Station (Miljøredegørelse 10) Rishøjhallen, Skolevej 7, Køge 2. oktober 2008, kl Havbogårdsvej, Solrød Salbyvej, Ejby (Miljøredegørelse 8) Bjæverskov Forsamlingshus, Ringstedvej 546, Bjæverskov 6. oktober 2008, kl Salbyvej, Ejby Kongstedhuse, Kværkeby (Miljøredegørelse 9) Lykkebo Skolen, Vigerslevvej 141, Valby 9. oktober 2008, kl Ny Ellebjerg Station Vestvolden (Miljøredegørelse 2) Greve Idrætcenter, Lillevangsvej 88, Greve 20. oktober 2008, kl Baldersbæk, Ishøj Havbogårdsvej, Solrød (Miljøredegørelse 7) Kulturhuset Kilden, Nygårds Plads 31, Brøndby 23. oktober 2008, kl Ny Ellebjerg Station Vestvolden (Miljøredegørelse 2) Solrød Gymnasium, Solrød Center 2, Solrød Strand 27. oktober 2008, kl Baldersbæk, Ishøj Havbogårdsvej, Solrød (Miljøredegørelse 7) Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12, Taastrup 30. oktober 2008, kl Vestvolden Baldersbrønde (Miljøredegørelse 3) Glostrup Idrætspark, Stadionvej 80, Glostrup 3. november 2008, kl Vestvolden Baldersbrønde (Miljøredegørelse 3) Scandic Roskilde, Søndre Ringvej 33, Roskilde 5. november 2008, kl Vendesporsanlæg i Roskilde (Miljøredegørelse 4) Hvidovre Medborgerhus, Hvidovrevej 280, Hvidovre 11. november 2008, kl Ny Ellebjerg Station Avedøre Havnevej (Miljøredegørelse 5) Vallensbæk Idrætscenter, Idræts Allé 2, Vallensbæk 13. november 2008, kl Avedøre Havnevej Baldersbæk, Ishøj (Miljøredegørelse 6)

18 Om Trafikstyrelsen Trafikstyrelsen har ansvaret for dels at planlægge og koordinere kollektiv trafik og dels at forestå statens køb af jernbane- og færgetrafik. Trafikstyrelsen er endvidere myndighed på jernbaneområdet, herunder for sikkerhed og interoperabilitet. Trafikstyrelsen har eksisteret siden 2003 og har ansvarsområder inden for Planlægning, regulering og rådgivning Sikkerhedstilsyn, interoperabilitet, godkendelser og regler Trafikkøb af jernbane- og færgetrafik Administration, koordinering og dataindsamling. Planlægning, regulering og rådgivning Trafikstyrelsen varetager den overordnede planlægning af jernbanetrafikken og dens udvikling forbereder og følger op på politiske beslutninger om statslige investeringer i banenettet udvikler statslig trafikplan for jernbanetrafikken rådgiver Transportministeriet i trafikpolitiske og -strategiske temaer er høringspart i forbindelse med kommune- og lokalplaner regulerer rammebetingelser for jernbanegodstrafikken skaber rammebetingelser for en sammenhængende kollektiv trafik og organiserer planer og konkrete initiativer for forbedring af den kollektive trafik. Sikkerhedstilsyn, godkendelser og regler Trafikstyrelsen er sikkerhedsmyndighed på jernbaneområdet fastsætter regler for sikkerhed for al sportrafik i Danmark fører tilsyn med, at krav til jernbanesikkerheden overholdes fører tilsyn med, at jernbanevirksomhederne overholder reglerne vedrørende transport af farligt gods godkender materiel og anlæg samt infrastrukturforvalteres og jernbanevirksomheders sikkerhedsledelse udsteder certifikater på jernbaneområdet arbejder med regelmodernisering inden for sikkerhed og interoperabilitet. Trafikkøb af jernbane og færger Trafikstyrelsen udbyder og indkøber tog- og færgetrafik for staten fører tilsyn med, at de valgte operatører lever op til deres kontraktlige forpligtelser. Administration, overvågning, koordinering og dataindsamling Trafikstyrelsen administrerer tilskudsordninger inden for kollektiv trafik fører tilsyn med taksters prisudvikling koordinerer samarbejdet i hovedstadsområdet for den samlede, offentlige servicetrafik administrerer indtægtsfordelingen for den offentlige servicetrafik i hovedstadsområdet overvåger etableringen af nye trafikselskaber følger udviklingen af Rejsekortet A/S varetager administrationen af lokomotivføreruddannelse indsamler og formidler statistiske data om den samlede, offentlige servicetrafik f.eks. passagerdata for bus, færger og tog. Udgivet af Trafikstyrelsen, september 2008 Kortgrundlag: COWI A/S, NIRAS A/S, Atkins Danmark A/S, Kraks Forlag A/S, Danmarks Miljøportal, Trafikstyrelsen, Banedanmark, Kort & Matrikelstyrelsen, Scankort a/s, BlomInfo A/S Fotos: COWI A/S, Barker & Barker, Klaus Holsting, Image2use, Biofoto Grafisk tilrettelæggelse: Rumfang Trykkeri: Arco Grafisk A/S København-Ringsted projektet er støttet af EU ISBN T RY K S A G N R

19 Kværkeby-Ringsted Station En udvidelse af kapaciteten på jernbanen mellem København og Ringsted betyder mulighed for flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser. Trafikstyrelsen har undersøgt to mulige løsninger hertil. Den ene omfatter bygning af et 5. spor langs den eksisterende jernbane mellem København og Roskilde, og den anden omfatter nybygning af en dobbeltsporet jernbane fra Ny Ellebjerg Station via Køge til Ringsted. Trafikstyrelsen fremlægger i denne miljøredegørelse undersøgelsen af bygning af en dobbeltsporet jernbane på hele eller dele af strækningen Kværkeby-Ringsted Station. Trafikstyrelsen National Rail Authority Adelgade 13 DK 1304 København K Telefon København-Ringsted projektet Miljøredegørelse 10 ISBN

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet Kolonihaverapport Nybygningsløsningen September 2009 København-Ringsted projektet 3 Nybygningsløsningen Baggrund Baggrund Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede strækninger

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Juni 2015 Forord Som led i forliget om Togfonden DK fra 2014 skal der etableres ny bane mellem Horsens og Aarhus. Den nye banestrækning bliver ca. 23 km lang

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Indledende vurdering af miljøkonsekvenser ved elektrificeringen af jernbanestrækningen

Læs mere

Informationsmøde den 10. oktober 2012. Den nye bane København-Ringsted

Informationsmøde den 10. oktober 2012. Den nye bane København-Ringsted Informationsmøde den 10. oktober 2012 Den nye bane København-Ringsted Program 19.00-19.15 Velkomst 19.15-20.15 Præsentation af projektet 20.15-21.00 Spørgehjørner Trafikomlægninger Ledningsomlægninger

Læs mere

Havbogårdsvej, Solrød-Salbyvej, Ejby Miljøredegørelse 8 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September 2008. Roskilde. København.

Havbogårdsvej, Solrød-Salbyvej, Ejby Miljøredegørelse 8 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September 2008. Roskilde. København. Roskilde København Køge Ringsted Nyt spor, grundløsning Eksisterende jernbane 0 September 2008 København-Ringsted projektet Forord Forord Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Roskilde. København. Køge. Ringsted. København-Ringsted projektet Miljøredegørelse 1 høringsudgave. København-Ringsted projektet.

Roskilde. København. Køge. Ringsted. København-Ringsted projektet Miljøredegørelse 1 høringsudgave. København-Ringsted projektet. Roskilde København Køge Ringsted København-Ringsted projektet September 2008 København-Ringsted projektet København-Ringsted projektet Forord Forord Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest

Læs mere

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase Nyt godsspor til Havn Debatoplæg til idéfase Deltag i debatten For at sikre at alle relevante og lokale forhold i projektet belyses, opfordrer Banedanmark alle borgere, interesseorganisationer, virksomheder,

Læs mere

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1 NORDDJURS KOMMUNE TEKNIK OG DRIFT Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-238-4 Planforhold Indhold Side 1 Forord

Læs mere

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Teknik- og miljøforvaltningen Dagsorden Velkomst ved Teknik- og Miljøudvalgsformand v. Mette Jorsø (5 min) Baggrund, tidsplan og præsentation

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

København-Ringsted projektet Miljøredegørelse hæfte 1

København-Ringsted projektet Miljøredegørelse hæfte 1 Roskilde København Køge Ringsted Nyt spor Eksisterende bane 0 København-Ringsted projektet September 2009 København-Ringsted projektet København-Ringsted projektet Forord Jernbanen mellem København og

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER To projekter. Godt 20 mia.kr. En spritny jernbane fra København til Ringsted, der er forberedt til 250 km/ t og en opgradering af banen fra Ringsted og frem

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet:

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Miljøvurdering af planer Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Kommuneplan 2013-2025 medfører følgende planændringer, som er screenet i forhold

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14 Skema til VVM Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Danica Ejendomsselskab ApS

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Miljø og landskabsæstetik ved anlæg af nye baner Niels Kjølhede, arkitekt m.a.a

Miljø og landskabsæstetik ved anlæg af nye baner Niels Kjølhede, arkitekt m.a.a Miljø og landskabsæstetik ved anlæg af nye baner Niels Kjølhede, arkitekt m.a.a Trafikministeriet nedsatte i 1994 et baneplanudvalg med henblik på at opstille en samlet langsigtet plan for udbygning og

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionerne vedrørende anlæg af en ny jernbanestrækning København-Ringsted over Køge. 40. hæfte Besigtigelsesforretning den 20, 21., 26. og 27.

Læs mere

Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt. Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg

Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt. Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Januar 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Niveaufri

Læs mere

Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener. Fagnotat. Køge Nord - Næstved

Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener. Fagnotat. Køge Nord - Næstved Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener Fagnotat Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 26.02.2014 Mette Daugaard Petersen Senest revideret dato Senest revideret af 20.02.2014 Anne Mette Bach-Jacobsen,

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Arealbehov - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Ny version fra den 15.december 2014. Fejl på side 30 om H/F Gasværksarbejdernes er rettet. Arealbehov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen. LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane P/S

LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen. LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane P/S ODENSE LETBANE LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane P/S TRAFIK OG PARKERING v/ Stig Langsager, By- og kulturforvaltningen

Læs mere

Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej

Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej The New Line Copenhagen Ringsted Alignment and Railway Technology 23. september 2013 Alignment and Railway Technology (ART-contract) Page 1 of 15 Foreløbigt

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

København-Ringsted projektet høringsnotat

København-Ringsted projektet høringsnotat Roskilde København Køge Ringsted København-Ringsted projektet høringsnotat April 2009 København-Ringsted projektet Forord Dette høringsnotat dokumenterer den offentlige høring, som Trafikstyrelsen har

Læs mere

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Marts 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet TC-100046 Rev.1 Sagsnr.: T201775 Side 1 af 14 + kortbilag 1-4 17. februar 2012 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45

Læs mere

Visualiseringer vindmøller - Kriegers Flak - Landanlæg Indledende visualisering Ishøj transformerstation Volumenstudie. Juni 2013

Visualiseringer vindmøller - Kriegers Flak - Landanlæg Indledende visualisering Ishøj transformerstation Volumenstudie. Juni 2013 Visualiseringer vindmøller - Kriegers Flak - Landanlæg Indledende visualisering Ishøj transformerstation Volumenstudie Juni 2013 Oprindelig placering v. nuv. station Alternativ placering 2 KRIEGERS FLAK

Læs mere

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader.

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader. Hedensted Bredal Daugård Assendrup Vejle Stouby Vejle Fjord Natura 2000områder Andkær Brejning Linjeføring fra forundersøgelse Natura 2000-områder Fredninger Børkop Natura 2000 er et internationalt netværk

Læs mere

VVM-screening af: Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg

VVM-screening af: Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg VVM-screening af: Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg Etablering af nyt testbaneanlæg Virksomheden ønsker at etablere et nyt testbaneanlæg til afprøvning af nye hydrauliske, mekaniske og elektroniske

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård Sporarbejder København H Nordhavn MERE KAPACITET PÅ HOVEDBANEGÅRDEN Lav Københavns Hovedbanegård om fra endestation til gennemkørselsstation Luk op for mere

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Dato: 1. maj 2012. Før du bygger. Norddjurs Kommune - Torvet 3-8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 - www.norddjurs.dk

TEKNIK OG MILJØ. Dato: 1. maj 2012. Før du bygger. Norddjurs Kommune - Torvet 3-8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 - www.norddjurs.dk Dato: 1. maj 2012 TEKNIK OG MILJØ Før du bygger Norddjurs Kommune - Torvet 3-8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 - www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse Affald 1 Jordforurening 2 Bygge- og anlægsarbejder på kortlagte

Læs mere

Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4

Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4 Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset

Læs mere

Danmarks hurtigste jernbane

Danmarks hurtigste jernbane Danmarks hurtigste jernbane Den nye bane København-Ringsted Danmarks hurtigste jernbane færdig i 2018 Flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser I perioden 2010-2018 anlægger Banedanmark

Læs mere

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse - Høringsudgave Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-191-2 Forord Med den

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen NOTAT Projekt Furesø Kommune Støjdæmpning Kunde Furesø Kommune Dato 2011-05-16 Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen Dato 2011-05-08 Dette notat indeholder et idékatalog for mulige støjdæmpningstiltag

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbane anlæg

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbane anlæg Arealbehov - Fagnotat Femern bælt - danske jernbane anlæg 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov i projekt Femern Bælt danske jernbanelandanlæg for strækningen Orehoved Holeby.

Læs mere

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden En attraktiv jernbane nu og i fremtiden 1 Vi forbinder danskerne I Banedanmark sørger vi for, at der kan køre tog i Danmark Vi arbejder hver dag året rundt for, at togtrafikken kan afvikles smidigt og

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Sønderborg Kommune 24. august 2015 Projektbeskrivelse jf. anmeldelse Til at understøtte den generelle udvikling af Sønderborg Nordhavn etableres et p hus

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Indsigelser til Lokalplan 27-011

Indsigelser til Lokalplan 27-011 Indsigelser til Lokalplan 27-011 Indsiger Indhold i indsigelse Forvaltnings kommentar Helle Søndergaard Torngårdsvej 30 9440 Aabybro To indsigelser Cirkus Ønsker at der udlægges areal til cirkus og markedsplads

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Natur & Miljø Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt 29-04-2014 Cpr. nr. 1712741747 Bilag 1 VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Fredericia Kommune Tekst Projekt

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Arealbehov. -Fagnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Arealbehov. -Fagnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Arealbehov -Fagnotat, Orehoved - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-95-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København

Læs mere

Landskab og arkitektur. - Fagnotat. Elektrificering Køge Nord - Næstved

Landskab og arkitektur. - Fagnotat. Elektrificering Køge Nord - Næstved Landskab og arkitektur - Fagnotat Elektrificering Køge Nord - Næstved Godkendt dato 12. januar 2014 Godkendt af Senest revideret dato Senest revideret af 12. januar 2014 Møller & Grønborg AS Landskab og

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter April 2013 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 382 Offentligt. VVM-redegørelse Elektrificering og hastighedsopgradering Køge Nord - Næstved

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 382 Offentligt. VVM-redegørelse Elektrificering og hastighedsopgradering Køge Nord - Næstved Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 382 Offentligt VVM-redegørelse Elektrificering og hastighedsopgradering Køge Nord - Næstved Endelig VVM-redegørelse, juli 2014 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses.

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses. Dato 09.01.2014 Dok.nr. 2217-14 Sagsnr. 13/15214 Ref. AGSC Resumé af de indkomne bidrag til Forslag til lokalplan 05.10.L01 og Forslag til kommuneplantillæg 02 for museet ved Tirpitz samt udkast til Byrådets

Læs mere

Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen

Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen Indhold Indledning 3 Den nye bane 4 Arealerne til den nye bane 5 Sådan er reglerne 6 Sådan foregår det 7 Ekspropriationer 9 Øvrige forhold 12 Klagemuligheder

Læs mere

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gentofte Kommune Tekst Ansøgning om udførelse af vertikal

Læs mere

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Notat om Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Greve Syd Køge Udarbejdet for Vejdirektoratet af Jens Erik Larsen Dansk Cykel Safari August 2009 Indhold Indledning og oversigtsskema 3 Cykeltrafikken i Greve

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN Billundbanen BILLUNDBANE MED TOGSTOP I GADBJERG Gadbjerg Borgerforening og Lokalrådet anbefaler en løsning på Billundbanen, der omfatter

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Nøglekarakter Åbent fladt dyrket landskab med udflyttergårde, enkelte linjeformede levende hegn samt mindre bevoksninger. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

Miljøredegørelse. Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens

Miljøredegørelse. Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens Miljøredegørelse Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens 1 2 Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset på det

Læs mere

Referat af borgermøde d. 11. marts 2014, Haslev-hallerne, Faxe Kommune

Referat af borgermøde d. 11. marts 2014, Haslev-hallerne, Faxe Kommune Referat af borgermøde d. 11. marts 2014, Haslev-hallerne, Faxe Kommune Indledning Der var 78 fremmødte ud over de tilstedeværende fra Banedanmark, Naturstyrelsen og Kommunen. Selve mødet varede fra kl.

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere