Havbogårdsvej, Solrød-Salbyvej, Ejby Miljøredegørelse 8 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September Roskilde. København.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Havbogårdsvej, Solrød-Salbyvej, Ejby Miljøredegørelse 8 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September 2008. Roskilde. København."

Transkript

1 Roskilde København Køge Ringsted Nyt spor, grundløsning Eksisterende jernbane 0 September 2008 København-Ringsted projektet

2 Forord Forord Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede strækninger i Danmark og dermed en central del af det danske jernbanenet. Banen bliver anvendt af pendlere mellem København og det øvrige Sjælland samt til landsdækkende og international passager- og godstrafik. Kapaciteten på banen er fuldt udnyttet i myldretiden. Det øger risikoen for forsinkelser, og gør det umuligt at indsætte flere og hurtigere tog på jernbanen. Strækningen fremstår i dag som en trafikal flaskehals, og det kan være med til at bremse mobiliteten og samfundsudviklingen. Trafikstyrelsen undersøger to mulige løsninger, som giver større kapacitet og dermed en bedre jernbaneforbindelse mellem København og Ringsted. De to løsninger bliver kaldt 5. sporsløsningen og Nybygningsløsningen. I 5. sporsløsningen bliver den eksisterende jernbane udbygget med et ekstra spor mellem Hvidovre og Baldersbrønde og med vendesporsanlæg i Roskilde. I Nybygningsløsningen er der tale om en ny dobbeltsporet jernbane fra Ny Ellebjerg Station via Køge til Ringsted. Trafikstyrelsen har siden projekteringsloven blev vedtaget i marts 2007 gennemført en indledende projektering og foretaget miljøundersøgelser for at afdække jernbanens påvirkning af omgivelserne på de to strækninger. Nr. 1 er den samlende miljøredegørelse for hele projektet. Nr er opdelt geografisk og behandler de enkelte strækninger hver for sig. Nr. 11 handler om støj og vibrationer generelt og for begge strækninger. Miljøredegørelsen indeholder beskrivelser af anlægget og dokumenterer de gennemførte undersøgelser. De danner grundlag for den offentlige debat i høringsperioden om jernbanen mellem København og Ringsted, hvor offentligheden har mulighed for at komme med ideer, indsigelser og kommentarer. Trafikstyrelsens frist for at modtage henvendelser er senest 1. december Alle henvendelser vil blive behandlet, og de vil eventuelt indgå i det endelige projektforslag i det omfang, det kan lade sig gøre inden for de tekniske, økonomiske og miljømæssige rammer. Som supplement til redegørelserne holder Trafikstyrelsen borgermøder. Borgermødet for strækningen Havbogårdsvej-Salbyvej holdes den 2. oktober 2008 i Køge. I forbindelse med planer om etablering af en kombiterminal ved Køge afholdes idéfasehøring i samme periode som for København-Ringsted projektet, og Trafikstyrelsen holder særskilt borgermøde om planerne den 18. november i Højelse. God debat! Med i alt 11 hæfter af miljøredegørelsen sendes jernbaneprojektet København-Ringsted i offentlig høring i perioden den 22. september til den 1. december Denne miljøredegørelse er nr. 8 og omhandler jernbanestrækningen Havbogårdsvej-Salbyvej, som er en del af Nybygningsløsningen. Martin Munk Hansen Anlægschef

3 Indhold Indhold Indledning 6 Bedre rejsemuligheder 6 Miljøredegørelse 6 Den videre proces 7 Læsevejledning 7 Det fysiske anlæg 8 Strækningsbeskrivelse grundløsning 10 Køge Nord Station 13 Kommune- og lokalplaner 16 Arealbehov 17 Permanente ekspropriationer 17 Midlertidige ekspropriationer 22 Påvirkninger af omgivelserne når banen er bygget 26 Støj og vibrationer 26 Visuelle forhold 26 Naturen 27 Kulturhistoriske interesser 31 Rekreative interesser 31 Grundvand 33 Forbrug af råstoffer og materialer 33 Påvirkning af omgivelserne mens banen bygges 34 Trafikken 34 Støj og vibrationer 34 Visuelle forhold 35 Naturen 35 Kulturhistoriske interesser 36 Rekreative interesser 36 Jordarbejde og jordforurening 36 Grundvand 36 Luftkvalitet 37 Affald 37 Fravalgt løsningsmulighed 38 Beskrivelse af Nybygningsforslag 38 Idéfase og offentlig høring 39 Resumé 40 Fra Havbogårdsvej til Salbyvej 40 Påvirkning af omgivelserne 40 Deltag i debatten 42 Borgermøder 42 Henvendelser 42 Oversigt over borgermøder 43

4 Indledning Indledning Mere kapacitet på jernbanen mellem København og Ringsted vil give rejsende mulighed for en bedre køreplan med flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser. Samtidig vil en mere effektiv togtrafik bidrage væsentligt til øget mobilitet på et bæredygtigt grundlag. Bedre rejsemuligheder Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede strækninger i Danmark og dermed en central del af det danske jernbanenet. Banen bliver anvendt af pendlere mellem København og det øvrige Sjælland samt til landsdækkende og international passager- og godstrafik. Når nye tog i de kommende år bliver sat ind på strækningen, vil kapaciteten være fuldt udnyttet. Det sætter ikke alene en grænse for, hvor mange tog der kan køre på skinnerne. Det øger også risikoen for forsinkelser, og gør det umuligt at indsætte hurtigere tog på jernbanen. Strækningen er med andre ord en trafikal flaskehals, som kan bremse mobiliteten og samfundsudviklingen. Hvis jernbanen skal fremstå som en attraktiv valgmulighed i fremtidens transportbillede, er der brug for et forbedret jernbanenet, så man får flere togafgange, kortere rejsetider og færre forsinkelser. Trafikstyrelsen undersøger to løsninger, som giver større kapacitet og dermed en bedre jernbaneforbindelse mellem København og Ringsted. De to løsninger bliver kaldt 5. sporsløsningen og Nybygningsløsningen. 5. sporsløsningen I 5. sporsløsningen udbygges den eksisterende bane med et ekstra spor til fjerntog. Udbygningen imødekommer det akutte behov for mere kapacitet. Sporet anlægges mellem Hvidovre og Baldersbrønde på den sydlige side af de eksisterende spor, så der med S- banesporene bliver i alt fem spor på denne strækning. Hvor der langs med banen allerede findes et spor, bliver dette moderniseret. Løsningen omfatter også et vendesporsanlæg i Roskilde. Den dobbeltsporede bane følger i store træk Holbækmotorvejen ud af København til Vallensbæk, videre langs Køge Bugt Motorvejen til Køge og derefter langs Vestmotorvejen til Kværkeby Stationsby, hvorfra sporene følger den eksisterende bane til Ringsted. Banen forberedes til kørsel med højhastighedstog, som kan køre op til 250 km/t. Nybygningsløsningen omfatter desuden en ny Køge Nord Station, der bygges tæt på S-banen og tillige omfatter perronanlæg på denne, tilslutning ved Køge Nord til Lille Syd Banen (Roskilde-Køge-Næstved) og et ekstra spor mellem Københavnsvej i Køge og Køge Station. Trafikstyrelsen undersøger i forbindelse med Nybygningsløsningen også eventuelt anlæg af en kombiterminal ved Køge. Denne undersøgelse fremlægges på idéfaseniveau og er ikke en integreret del af Nybygningsløsningen. Trafikstyrelsen har udarbejdet et debatoplæg til idéfasen om planerne om etablering af en kombiterminal med bl.a. forslag til placeringsmuligheder. Der gennemføres en særskilt høringsperiode fra den 22. september til den 1. december om kombiterminalen, og der afholdes borgermøde om planerne den 18. november på Højelse Skole. Miljøredegørelse I forbindelse med København-Ringsted projektet gennemfører Trafikstyrelsen en VVM-proces. Der er udarbejdet i alt 11 hæfter af miljøredegørelsen for projektet. Miljøredegørelserne beskriver projektet og vurderer dets påvirkninger af det omgivende miljø, og de indgår som en del af grundlaget for Folketingets stillingtagen til projektet. Nybygningsløsningen I Nybygningsløsningen er der tale om en ny, dobbeltsporet jernbane fra Ny Ellebjerg Station via Køge til Ringsted. Denne øger kapaciteten mellem København og Ringsted ganske væsentligt. Det bliver muligt at forkorte rejsetiderne for regionaltog og for tog mellem landsdelene, og beregninger viser, at Nybygningsløsningen giver færre forsinkelser. De 11 miljøredegørelser fordeler sig således: Miljøredegørelse 1 er en samlet og overordnet gennemgang af hele projektet. Miljøredegørelserne 2-10 omhandler hver sit geografiske område og er derfor opdelt i strækninger, og Miljøredegørelse 11 behandler støj og vibrationer for hele projektet. Miljøredegørelserne foreligger i høringsudgaver. Høringsperioden er den 22. september til den 1. de-

5 Indledning cember Alle kan rette henvendelse til Trafikstyrelsen med indsigelser, ideer, spørgsmål og kommentarer. Efter høringsperioden bliver miljøredegørelserne redigeret og udgivet i endelige udgaver. For mere information om offentlighedens inddragelse henvises der til Miljøredegørelse 1. For mere information om debatten i høringsperioden henvises der til Deltag i debatten sidst i denne miljøredegørelse. Tekniske fagnotater Miljøredegørelserne er baseret på tekniske fagnotater, som er udarbejdet af Trafikstyrelsen og styrelsens tekniske rådgivere. Fagnotaterne er tilgængelige på Trafikstyrelsens hjemmeside i hele høringsperioden. Den videre proces Den forventede tidsplan for København-Ringsted projektet er Efterår 2008 Offentlig høring med borgermøder i perioden 22. september til 1. december. Når høringsperioden er forbi, bliver alle henvendelser, der er fremkommet i perioden, behandlet af Trafikstyrelsen og eventuelt indarbejdet i de endelige udgaver af miljøredegørelserne under hensyn til de tekniske, økonomiske og miljømæssige rammer. Forår 2009 Udgivelse af høringsnotat. Forår 2009 Udgivelse af endelige miljøredegørelser i maj Efterår 2009 Trafikstyrelsen fremsender beslutningsgrundlag for valg af løsning til transportministeren. Når Folketinget har vedtaget en anlægslov, overdrager Trafikstyrelsen projektet til en anlægsmyndighed, der står for detailprojektering, udbud og anlægsarbejde. Trafikstyrelsen forventer, at der uanset valg af løsning vil gå omkring syv år fra den politiske beslutning, til det færdige anlæg står klar til brug. af miljøet både, når anlægget er taget i brug, og i den foregående anlægsfase. Miljøredegørelse 1 indeholder en samlet gennemgang af hele København-Ringsted projektet, bestemmelser og relevant lovgivning, og de to løsninger sammenlignes. Miljøredegørelse 11 gennemgår påvirkningen af støj og vibrationer både generelt og strækning for strækning. Ved at læse Miljøredegørelse 1 og 11 sammen med miljøredegørelsen for den strækning, der vedkommer én, har læseren mulighed for at få et samlet overblik over projektet. Miljøredegørelsen tager udgangspunkt i den del af strækningen, som er nærmest Københavns Hovedbanegård. Det betyder, at strækningsbeskrivelsen begynder fra øst ved Havbogårdsvej i Solrød Kommune og bevæger sig mod vest til Salbyvej i Køge Kommune. Først beskrives jernbaneanlægget i grundløsningen. Grundløsningen er den billigste udformning af jernbanen, som samtidig lever op til lovgivningens krav. Herefter følger en beskrivelse af løsningsmuligheder, der på dele af strækningen adskiller sig fra grundløsningen, og som er dyrere end grundløsningen. Afvigelserne kan være i form af en ændret linjeføring, anden konstruktion, bedre miljøbeskyttelse mv. Efter strækningsbeskrivelsen gennemgås påvirkninger af omgivelserne fordelt på temaer. Der er hovedsagelig tale om de påvirkninger, som har permanent karakter. De forhold, som vedrører anlægsperioden, beskrives i et særskilt afsnit. Herefter præsenterer miljøredegørelsen forslag, som har været vurderet, men som nu er valgt fra. Miljøredegørelsen afsluttes med et kort resumé fulgt af en opfordring til at deltage i debatten. For mere information om arealforhold og ekspropriationer henvises der til Trafikstyrelsens pjece Jernbanen og arealforhold. For mere information om støj henvises der til Trafikstyrelsens pjece Jernbaner og støj. Læsevejledning Miljøredegørelse 8 omhandler alene forholdene på strækningen fra Havbogårdsvej i Solrød til Salbyvej i Ejby. Den redegør for det nye baneanlægs påvirkning

6 8 Det fysiske anlæg Det fysiske anlæg Nybygningsløsningen Mellem Havbogårdsvej og Salbyvej anlægges banen over det meste af strækningen tæt på Køge Bugt Motorvejen og Vestmotorvejen. Den nye station Køge Nord anlægges midt på strækningen. Banen passerer gennem Solrød og Køge kommuner. Linjeføring København Roskilde Havbogårdsvej, Solrød Solrød Solrød Strand Køge Ringsted Lille Syd Banen Jersie Jersie Køge Bugt Motorvejen Lille Skensved Jersie Mose S-banen Køge Nord Ølsemagle Strand Ølby Lyng Ølby Ølby Vestmotorvejen Salbyvej, Ejby Køge Bugt Sydmotorvejen Køge Køge Nyt spor, grundløsning Station, ny Station, eksisterende Miljøredegørelse for denne strækning 0 1 km

7 Det fysiske anlæg Egedesvej Køge Ølsemagle Køge Bugt Motorvejen Jersie Mose Åmarken Fra Solrød og sydover forløber banen vest for Køge Bugt Motorvejen. Denne miljøredegørelse handler om strækningen mellem Havbogårdsvej i Køge og Salbyvej i Ejby i Nybygningsløsningen. På strækningen fra Havbogårdsvej til Salbyvej anlægges jernbanen vest for Køge Bugt Motorvejen og nord for Vestmotorvejen. Sporene placeres enten i åben afgravning, i terræn eller på dæmning over terræn afhængig af terrænet og placeringen af de veje, stier og vandløb, som banens linjeføring krydser. Nord for Køge mellem Egedesvej og Ølsemaglevej anlægges Køge Nord Station, der vil fungere som regionalt trafikknudepunkt. To jernbaner mødes: jernbanen fra København til Ringsted og S-banen fra København til Køge. Køge Nord Station beskrives i et selvstændigt afsnit. Den nye bane passerer gennem Jersie Mose på en lav dæmning. Lille Syd Banen udbygges med endnu et spor mellem Københavnsvej og Køge Station. I dag er der ét spor på Lille Syd Banen, og undersøgelser har vist, at det kun er nødvendigt at bygge et ekstra spor mellem Københavnsvej og Køge Station for at øge kapaciteten svarende til den ønskede køreplan på strækningen fra Køge til Køge Nord Station. To steder på strækningen er jernbanen i konflikt med store gas- og elledninger, som derfor lægges om. Nybygningsløsningen er i sin helhed beskrevet generelt i Miljøredegørelse 1.

8 10 Det fysiske anlæg S-banen Ølsemaglevej Køge Nord Station anlægges her Skandinavisk Transport Center Køge Bugt Motorvejen Egedesvej Den nye bane anlægges vest for Køge Bugt Motorvejen ved Køge. Strækningsbeskrivelse grundløsning Havbogårdsvej til Skensved Å Banen anlægges vest for Havbogårdsvej, som flyttes, så den ikke krydser den nye linjeføring. Banen vil passere under Solrød Byvej, der hæves, og anlægges derefter i terræn frem til Solrød Bæk, som den føres over. Frem til Jersie Mose forløber banen først i åben udgravning og derefter på en dæmning. Dæmningen anlægges over Åsvej og Roskildevej. Gennem Jersie Mose er dæmningen lav. Åmarken flyttes mod nordvest på en 450 m lang strækning, så den ikke krydser jernbanen. Fra Solrød Bæk frem til Jersie Mose placeres banen lidt længere væk fra Køge Bugt Motorvejen end på den øvrige del af strækningen. Banen kan her ikke placeres tæt op ad motorvejen, idet motorvejens kurver det pågældende sted ikke kan tilgodese toghastigheden på op til 250 km/t, men kun 230 km/t. Gammelmosestreget og Skensved Å føres under jernbanen med tilknyttede faunapassager. Kort før Åsvej krydser banen under to højspændingsledninger, der ikke bliver berørt. I Jersie Mose bliver to højspændingsledninger enten flyttet mod vest eller lagt i jorden. Skensved Å til udfletningsanlæg motorvej Syd for Skensved Å anlægges banen først på en lav dæmning og derefter i en svag udgravning frem til krydsning med Egedesvej, hvor den eksisterende vejbro, der fører Egedesvej over Køge Bugt Motorvejen, forlænges og forhøjes for at give plads til, at jernbanen kan føres under Egedesvej. Banen fortsætter fra Egedesvej i en mindre udgravning, hvor perronerne til den nye Køge Nord Station placeres. Umiddelbart syd for stationen Køge Nord stiger banen og føres på en dæmning til Ølsemaglevej, der vest for banen lukkes permanent for motortrafik. Cyklister og gående ad Ølsemaglevej kan fortsætte på en ny stibro over både Køge Bugt Motorvejen og over jernbanen. Mellem Egedesvej og Ølsemaglevej bygges den ny station Køge Nord Station. Køge Nord Station med spor, perroner og parkeringspladser udformes således, at der kan etableres sydvendte motorvejsramper til Egedesvej. For at sikre at der eventuelt senere kan etableres nordvendte motorvejsramper, skal den sydvendte rampe på motorvejens østside udformes, så der gøres plads til en nordvendt sløjferampe. En eventuel nordvendt frakørselsrampe til Egedesvej på vestsiden af motorvejen kan anlægges nord for Egedesvej.

9 11 Det fysiske anlæg Gangbro over vej og bane Ølsemaglevej Stationsanlæg Parkér-og-rejs anlæg S-banen Stationsanlæg Lille Syd Banen Køge Bugt Motorvejen Egedsvej Den nye bane Mulig udformning af Køge Nord Station. En gangbro over vej og bane forbinder stationens perronanlæg på den nye bane og S- banen, og der etableres parkér-og-rejs anlæg og vejadgange. Fra Ølsemaglevej til Lyngvej anlægges jernbanens to hovedspor fortsat på dæmning op til 7 m over terræn for derved at skabe mulighed for, at Lille Syd Banen samt forbindelsesspor mellem den nye bane og Lille Syd Banen kan føres under hovedsporene. Skolestien langs Køge Bugt Motorvejen mellem Lille Syd Banen og Lyngvej flyttes mod vest, og der bygges en ny stibro over Lille Syd Banen. permanent for motortrafik umiddelbart nord for banen. Cyklister og gående mellem Pilegårdsvej og Borgegårdsvej får mulighed for at krydse jernbanen på en ny stibro. Snogebækken og Møllehøj Bæk rørlægges under jernbanen. Med en diameter på 1,2 m kan røret samtidig fungere som faunapassage for mindre pattedyr. Fra det sted, hvor den nye bane krydser Lille Syd Banen, anlægges den på en stigende dæmning, og Lyngvej/ Nordhøj passeres i en højde på 5-6 m. Den eksisterende rundkørsel nedlægges, og vejanlægget Lyngvej/ Nordvej ombygges, så de sammen får et mere direkte forløb til Skandinavisk Transport Center. Vejudformningen fremgår af arealkortet side 23. Fra Skensved Å til Ølbyvej flyttes en gasledning til vest for banen. Mellem Egedesvej og Ølsemaglevej bliver to højspændingsledninger enten flyttet mod vest eller lagt i jorden. Lige før den nye jernbane krydser Lille Syd Banen flyttes et jordkabel, og ved Pilegårdsvej anlægges den nye bane under en højspændingsledning. Til- og frakørselsanlæg på motorvejens vestside ombygges, så tilslutningen til Nordhøj sker i et T-kryds. Der anlægges jernbanebroer over Lyngvej og over motorvejsramperne. Den endelige udformning af veje og rampeanlæg skal afklares i samarbejde mellem Vejdirektoratet, Køge Kommune og Trafikstyrelsen. Efter Lyngvej placeres banen på en dæmning, der falder mod vest. Ca. 500 m øst for Ølbyvej anlægges banen i en åben udgravning og Ølbyvej føres over jernbanen. Pilegårdsvej lukkes

10 12 Det fysiske anlæg Ølby Station Ølsemaglevej S-banen Køge Bugt Motorvejen Skandinavisk Transport Center Lille Syd Banen Sydmotorvejen Vestmotorvejen Ved motorvejens bløde kurve fletter et nyt spor ud og passerer under motorvejen, hvorefter det bliver forbundet med Lille Syd Banen. A2-20 Motorvejskryds Køge til Salbyvej Efter udfletningsanlægget ved Vest- og Sydmotorvejene anlægges banen i åben udgravning, indtil den på de sidste 500 m af strækningen forløber på en dæmning og passerer over Salbyvej. Banen sænkes under Højelsevej og passerer C over Bjørnholmløbet. Jernbanen krydser Tranemosebæk, der føres under B banen i et rør, der fungerer som faunapassage. Tæt på Bjørnholmløbet C føres en gasledning under jernbanen. På en 1,2 km lang strækning bliver en højspændingsledning enten flyttet mod nord eller lagt i jorden. B A Kombiterminal ved Køge Hvis Folketinget træffer beslutning om at anlægge en ny bane København-Ringsted via Køge, kan det blive aktuelt også at anlægge en kombiterminal ved Køge. Trafikstyrelsen har undersøgt nogle mulige placeringer og fremlægger i forbindelse med København-Ringsted projektets offentlige høring et særskilt debatoplæg til en idéfase om dette projekt. Debatoplægget kan rekvireres hos Trafikstyrelsen og findes i øvrigt på Trafikstyrelsens hjemmeside. Københavnsvej til Køge Station Lille Syd Banen udbygges med et nyt spor mellem Københavnsvej og Køge Station. I dag er der et spor på Lille Syd Banen. A2-20_plan GL_ Køge Bugt Motorvejen A Den nye bane Sporforbindelse fra Lille Syd Banen Sporforbindelse til Lille Syd Banen A2-20_snit AA_GL_ _1-500 Snit på tværs af motorvejen og det nye baneanlæg umiddelbart nord for Lille Syd Banens krydsning med motorvejen. Sporforbindelsen til højre anlægges i tunnel under den nye bane og motorvejen og sporforbindelsen til venstre under motorvejen.

11 13 Det fysiske anlæg Køge Nord Station Lille Skensved På strækningen Havbogårdsvej til Salbyvej ligger et nyt regionalt trafikknudepunkt, Køge Nord Station. Stationen placeres mellem Egedesvej og Ølsemaglevej. Køge Nord Station bliver et nyt og markant trafiktilbud til togpassagerer, buspassagerer og bilister. Foruden de to jernbaner: jernbanen fra København til Ringsted og S- banen fra København til Køge bliver der tilslutning til Lille Syd Banen via Køge til Næstved. Stationen bliver knudepunkt for trafik til og fra Køge Bugt Motorvejen og erhvervs- og boligområderne ved Ølsemagle. Stationens fysiske anlæg Banen får to hovedspor på strækningen mellem Havbogårdsvej og Salbyvej. Lige efter Skensved Å fletter hvert af sporene ud i endnu et spor på ydersiden af hovedsporene. Der bliver dermed i alt fire spor: de to hovedspor og de to yderste spor, der fungerer som perronspor og overhalingspor for godstog. Skandinavisk Transport Center Køge Nord Ølby De fire spor føres frem til Køge Nord Station som anlægges med to perroner. Perronerne ligger på ydersiderne af de to yderste spor, og den gennemkørende trafik kan afvikles på de midterste spor. Syd for perronerne føres de to perronspor dels tilbage til hovedsporene, dels fortsætter de i en bue til forbindelse med Lille Syd Banen. Det vestlige perronspor føres i en bue ned under hovedsporene, hvorefter det fletter sammen med det østlige perronspor til ét spor. Dette spor føres under Køge Bugt Motorvejen og S- banen, hvorefter det forbindes med Lille Syd Banens eksisterende spor mellem motorvejen og Ølby Station. Lille Syd Banen Nyt spor, grundløsning S-banen Station, eksisterende Station, ny Køge Eksisterende boligområde Eksisterende 0 1 km erhvervsområde Planlagt boligbyggeri Planlagt centerbyggeri Planlagt erhvervsbyggeri Område, der kan udbygges Parkér-og-rejsanlæg Kort over Køge Kommunes udviklingsplaner mellem Ølsemagle, Lille Skensved og Skandinavisk Transport Center. På den østlige side af Køge Bugt Motorvejen bygges to nye perroner på S-banen, én på hver side af S-banens to spor. Mellem de to sæt perroner bygges en m lang gangbro med trapper og elevatorer til de fire perroner. Gangbroen kan blive overdækket og forsynet med rullende fortove. Stationen giver skiftemulighed for passagerer på S- banen mellem København og Køge og på den nye jernbane mellem København og Ringsted. Det vil være muligt at bygge et parkér-og-rejs-anlæg med op til ca parkeringspladser og en busterminal ved Køge Nord Station på arealet mellem S-banen og Køge Bugt Motorvejen. Bilister og buspassagerer får adgang til stationen fra Egedesvej. I Køge Kommunes byudviklingsplaner er der skitseret en mulighed for at etablere nye tilslutningsanlæg til Køge Bugt Motorvejen ved Køge Nord Station. Der anlægges sydvendte motorvejsramper til Egedesvej, og samtidig sikres det, at der bliver plads til eventuelle, nordvendte ramper. Den nærmere planlægning af forholdene vil ske i et samarbejde mellem Køge Kommune, Vejdirektoratet og Trafikstyrelsen. Nye rejsemuligheder Med den nye station får passagerer fra Køge, Køge Bugt området og oplandet syd og sydvest for Køge nye og forbedrede muligheder for at køre med tog til København og mod vest til Fyn/Jylland. Med Nybygningsløsningen vil passagerer kunne opnå en rejsetidsbesparelse på minutter mellem stationer på Køge-Næstved banen og København i forhold til i dag. Samtidig kommer der flere togafgange, hvilket giver togpassagerer en meget fleksibel adgang til København. På stationen vil det tillige blive muligt at stige på vestgående tog mod Fyn og Jylland.

12 14 Det fysiske anlæg Køge Bugt Motorvej Den nye bane Taxi Kiosk S-banen Busholdepladsen Gangbro Parkér-og-rejs anlæg Model af en mulig udformning af Køge Nord Station. A2-20 nord_ _1-500 Snit fha_ af placering af den nye station i forhold til motorvejen. En gangbro forbinder perroner ved den nye bane med nye perroner ved S-banen. Tog til erhverv og boliger i Ølsemagle Køge Nord Station er placeret, så den dækker et stort stationsopland, og den anlægges nær ved Køge Kommunes planlagte udstykning af et nyt erhvervs- og byudviklingsområde ved Ølsemagle. Køge Kommune forventer, at der kommer nye beboere i området og nye arbejdspladser. Trafikstyrelsen forventer, at der dagligt vil være passagerer fra de nye arbejdspladser og boligområder, der vil anvende stationen. Den nye Køge Nord Station anlægges i dette område syd for Egedesvej.

13 15 Det fysiske anlæg Køge Nord Station Mod København Egedesvej Nyt tilslutningsanlæg til motorvej Køge Bugt Motorvejen Parkérog-rejs Parkérog-rejs Mod København S-banen Mod Ringsted og Køge/Næstved Mod Køge Eksisterende spor Nyt spor Perron Stationsbygninger Gangbro Adgangsvej Gang- og cykelsti m Plan over en mulig udformning af Køge Nord Station. Trafikstyrelsen drøfter vejanlæg og stationsudformning i samarbejde med Køge Kommune og Vejdirektoratet.

14 16 Kommune- og lokalplaner Kommune- og lokalplaner Allerede i dag er der reserveret arealer, så jernbanekapaciteten mellem København og Ringsted kan udvides. Det er sket i Fingerplan 2007, HUR s regionplan 2005 og i kommune- og lokalplaner. Enkelte steder påvirker jernbanen dog den kommunale planlægning. I Miljøredegørelse 1 er bestemmelserne om planforhold herunder Fingerplanen og Regionplanen nærmere beskrevet. Ifølge retningslinjerne i Fingerplan 2007 og i HURs Regionplan 2005 er der reserveret arealer til en udvidelse af jernbanekapaciteten mellem København og Ringsted. Det omfatter også strækningen mellem Havbogårdsvej og Salbyvej. Banen passerer gennem Solrød Kommune og Køge Kommune på denne strækning. Nedenfor er oplistet de kommunale planer, som baneprojektet påvirker. Solrød Kommune Solrød Kommune har ikke reserveret arealer til jernbanen i kommuneplanen. Kommuneplan for Solrød Kommune forudsætter, at der er reserveret plads vest for Solrød Landsby til fremtidige transportanlæg. Ingen lokalplaner eller byplanvedtægter i Solrød Kommune bliver berørt af jernbanen. Køge Kommune I Kommuneplan for Gl. Køge Kommune fremgår det, at kommunen ønsker at fremme etableringen af jernbanen mellem København og Ringsted over Køge. Det indgår som en forudsætning i kommuneplanen, at Køge bliver et trafikalt knudepunkt. Kommunen ønsker en ny station med et parkér-og-rejsanlæg i området Køge Nord for at fremme byudviklingen. Lokalplan 2-34 omhandler erhvervsområdet Nordhøj vest for motorvejen mellem Ølsemagle og Ølby. Lokalplanens formål er at skabe rammer for udvikling af området til erhvervsformål. Den nye bane anlægges gennem den sydøstlige del af lokalplanområdet. Banen berører blandt andet et regnvandsbassin og vejanlægget ved Lyngvej. Anlægsprojektet vil sikre, at regnvandsbassinets og vejanlæggets funktioner opretholdes. Derfor er påvirkningen fra jernbanen begrænset. Lokalplan 2-38 dækker Skandinavisk Transport Center i Køge. Formålet med lokalplanen er at skabe rammer for udvikling af transportcentret med servicefunktioner for bane og vej i samspil med Køge Havn. Den nye banes hovedspor og det vestlige perronspor frem til Lille Syd Banen løber gennem lokalplanområdets østlige del. Det forhindrer imidlertid ikke, at den ønskede udvikling i området som helhed kan fortsætte. Derfor er påvirkningen fra jernbanen begrænset. Ud over disse to lokalplaner vil baneprojektet muligvis kunne påvirke Lokalplan 8-01 langs motorvejens østlige side og Byplanvedtægt Ø7 med tillæg. Lokalplanplan 8-01 påvirkes, hvis de eksisterende støjvolde gøres højere. I lokalplanen er området udlagt til offentlige formål og grønne områder. Byplanvedtægt Ø7 udlægger området til forskellige former for boligbebyggelse. Dette formål ændres ikke af jernbanens placering, men udviklingen vil skulle ske i overensstemmelse med de perspektiver, som en ny bane og en ny Køge Nord Station medfører. I Køge Kommune berøres 20 lokalplaner af linjeføringskorridoren. Trafikstyrelsen vurderer, at baneanlægget kun vil påvirke to af disse lokalplaner direkte.

15 17 Arealbehov Arealbehov I Nybygningssløsningen må både offentlige og private ejendomsejere afgive arealer, hvor banen placeres. Nogle af disse arealer eksproprieres permanent, mens de arealer, der skal bruges til arbejdspladser og arbejdsveje, eksproprieres midlertidigt. I Miljøredegørelse 1 er lovgivning og begreber om Mellem Havbogårdsvej og Solrød Byvej eksproprieres arealforhold nærmere beskrevet. et m bredt areal. Vest for baneanlæggets skråningstop eksproprieres en 6 m bred arealstribe til en ny Anlæg af en ny bane mellem Havbogårdsvej og Salbyvej kræver, at nogle arealer eksproprieres for at give eksproprierede arealer er opdyrket landbrugsjord. Et adgangsvej til Ejrebækslund, der ligger mod nord. De plads til det nye spor. Baneanlægget udgør ud over stykke af Havbogårdsvej mellem den nye jernbane og selve sporet også skråninger og forskellige bygninger motorvejen eksproprieres også. til banetekniske anlæg. Den typiske ekspropriation omfatter en arealstribe på m. Banen berører beboelsesejendommene på Havbo- Permanente ekspropriationer I grundløsningen eksproprieres to ejendomme helt, og fire beboelsesejendomme og arealer på 25 landbrugsejendomme eksproprieres delvist på strækningen mellem Havbogårdsvej og Salbyvej. gårdsvej nr Ejendommene er ikke alle i direkte konflikt med banen, men deres beliggenhed Nyt spor, grundløsning mellem jernbanen, motorvejen og Solrød Byvej Gasledning er så uhensigtsmæssig, at alle fem ejendomme er forlods overtaget eller skal eksproprieres. Arealet skal benyttes dels til den nye jernbane, dels til arbejdsplads og -vej, og dels til ny adgang til landbrugsarealerne mellem jernbanen og motorvejen. Det bliver også nødvendigt at ekspropriere mindre arealer, der er Solrød Byvej fredskovsnoteret. By el M Pe Fo < Kort 2 Kort 1 2 Havbogårdsvej 4 Solrød bæk Køge Bugt Motorvejen Nyt spor, grundløsning Nyt spor, grundløsning Bygning, der eksproprieres eller er forlods overtaget Midlertidige ekspropriationer m Bygning, der eksproprieres eller er forlods overtaget Midlertidige ekspropriationer Permanente ekspropriationer Forlods overtaget areal 0 Permanente ekspropriationer Forlods overtaget areal

16 18 Arealbehov < Kort 4 Skensved Å Gammelmosestreget Køge Bugt Motorvejen Køge Kommune Solrød Kommune Skråningsanlægget langs Solrød Byvej udbygges. Det medfører ekspropriation af en 6 m bred arealstribe, der eksproprieres dels fra Havbogård vest for Havbogårdsvej, dels fra et opdyrket landbrugsareal. Mellem Solrød Byvej og Åsvej eksproprieres m brede landbrugsarealer. Jernbanens placering medfører, at landbrugsarealerne mellem motorvejen og baneanlægget bliver afskåret fra den gård, som de drives fra. Der sikres adgangsvej til disse arealer ved ekspropriation af en 5 m bred arealstribe langs jernbanens østlige skråningsanlæg ved Solrød Byvej. Tilsvarende anlægges en 5 m bred adgangsvej ved Åsvej, så Nielstrupgård, der ligger vest for jernbanen, får adgang til sine landbrugsarealer på ca. 10 ha øst for jernbanen. < Kort 3 Roskildevej Åsvej Der etableres en ny adgangsvej til et ca m² landbrugsareal vest for jernbanen via Åsvej og en ny 5 m bred adgangsvej rundt om SEAS transmissionsanlæg, hvor der desuden eksproprieres areal til en ny fordelingsstation og en teknikhytte. Landbrugsarealet tilhører ejendommen Kærsgård. Ved SEAS transmissionsanlæg eksproprieres ca m² fra SEAS ejendom. Åmarken flyttes til en ny forbindelse til Roskildevej vest for den ny jernbane. Flytningen medfører ekspropriation af et græsareal fra ejendommen Åsvej nr. 20 og Traneholmvej

17 R 19 Arealbehov Nyt spor, grundløsning Gasledning Midlertidige ekspropriationer Permanente ekspropriationer 0 Kort 3 Roskildevej Nyt spor, grundløsning Midlertidige ekspropriationer Permanente ekspropriationer m Kort 2

18 20 Arealbehov opdyrket landbrugsjord på i alt m². Fra Åsvej 20 eksproprieres desuden et mindre græsareal mellem Åmarkens nye placering og jernbanen. Vest for Åmarken, gennem Jersie Mose, eksproprieres et m bredt landbrugsareal. Fra Roskildevej eksproprieres et areal til en ny 5 m bred adgangsvej til et afskåret areal mellem jernbanen og motorvejen. Nyt spor, grundløsning Eksisterende spor Bygning, der eksproprieres Midlertidige ekspropriationer Permanente ekspropriationer Inddragelse af Banedanmark areal 0 Nyt spor, grundløsning Mellem Egedesvej og Ølsemaglevej eksproprieres et Eksisterende spor m bredt areal til den nye Køge Nord Station med Bygning, der eksproprieres perronanlæg og arealer mellem det nye baneanlæg og eller overdrages motorvejen. I Køge Kommunes planlægning indgår Midlertidige ekspropriationer mulighed for at etablere et parkér-og-rejs anlæg med Permanente ekspropriationer op til ca parkeringspladser og en busterminal på Inddragelse af Banedanmark areal arealet mellem S-banen og motorvejen. Arealet, der Fredskov eksproprieres, er græsningsarealer og opdyrket landbrugsjord. En vandboring berøres og skal lukkes eller flyttes. Bilister og buspassagerer får adgang til Køge Nord Station fra Egedesvej. Øst for motorvejen skal der bygges perronanlæg på begge sider af S-banen. Næsten hele perronanlægget bygges på Banedanmarks arealer. Det bliver dog nødvendigt at inddrage en smal arealstribe, der er ejet af Køge Kommune, på begge sider af banen, og en gang- og cykelsti øst for banen flyttes nord om Ølsemaglevej 46, hvor der eksproprieres en 5-9 m bred arealstribe. < Kort m Det fulde omfang af ekspropriationer ved det nye stationsområde ved Køge Nord Station vil senere blive afklaret i samarbejde med Køge Kommune og Vejdirektoratet. enter Ølsemaglevej nedlægges for biltrafik. Det medfører, at ejendommen Ølsemaglevej 59 afskæres fra et areal på m², der tilhører ejendommen, og som ligger øst for motorvejen. Den korteste nye vejadgang, der kan etableres, er via en markvej på Ølsemaglevej 64 til Egedesvej Lille Syd og Banen videre ad Fuglebæk Allé og Ølsemaglevej. Ølsemaglevej Fra Ølsemaglevej til Lille Syd Banen eksproprieres et areal på op til 90 m i bredden til jernbanen og tunnelanlægget under Køge Bugt Motorvejen. Restarealer mellem det nye baneanlæg og motorvejen eksproprieres. Fra Køge Kommune inddrages et fredskovsnoteret areal og et skovområde, der benyttes som jagtområde. Fra motorvejen inddrages et mindre areal og et underjordisk teknisk anlæg. Ved Lille Syd Banen anlægges jernbanen på et rekreativt område, der ejes af Køge Kommune. Jernbanens placering medfører, at adgangsvejen til et naturgasanlæg og en vandboring skal ændres og etableres fra Ølbyvej. Køge Bugt Motorvejen Fra Køge Handelsskole og Handelsgymnasium skal der eksproprieres et hjørneareal S-banen på 700 m², og et voldanlæg til afskærmning mod motorvejen omlægges. Munkevangen

19 21 Arealbehov Kort 5 < Kort 6 Skandinavisk Transport Center Lille Syd Banen Se snit side 12 < A < A Køge Bugt Motorvejen Nyt spor, grundløsning Eksisterende spor Bygning, der eksproprieres eller overdrages S-banen m Midlertidige ekspropriationer Permanente ekspropriationer Inddragelse af Banedanmark areal Fredskov Dysagergård Kort 4 Egedesvej Køge Nord Station Køge Nord Station S-banen Egedesvej

20 22 Arealbehov Ved Ølbyvej eksproprieres et m bredt areal fra en gang- og cykelsti og et 5 m bredt areal på begge sider af jernbanens linjeføring til ny adgangsvej til henholdsvis et græsningsareal og et naturgasanlæg sydøst for banen og til en vandboring nordvest for banen. Mellem Ølbyvej og Pilegårdsvej eksproprieres et m bredt areal, og der etableres rampe fra Ølbyvej til de afskårede landbrugsarealer mellem jernbanen og motorvejen. Pilegårdsvej lukkes for biltrafik under motorvejen og omdannes til gang- og cykelsti, der føres over det nye baneanlæg på en ny bro vest for den eksisterende Pilegårdsvej. Den nye gang- og cykelsti medfører ekspropriation af et areal på ca m² fra en landbrugsejendom. To landbrugsejendomme får afskåret deres vejadgang til arealer på den modsatte side af motorvejen. Ved Pilegårdsvej og ved Højelsevej eksproprieres et samlet areal på ca. 11,2 ha opdyrket landbrugsjord og et græsareal. Mellem Højelsevej og Salbyvej eksproprieres de afskårede landbrugsarealer mellem baneanlægget og motorvejen. Arealet er m bredt og udgør ca. 4 ha. prieres nogle mindre kommunale arealer fra underføringen under S-banen til Lyngvej. Der skal ikke eksproprieres arealer mellem Lyngvej og Skydebanegrøften, men over Skydebanegrøften anlægges et sporskifte, og der eksproprieres en ca. 3 m bred arealstribe fra erhvervsejendommen Tangmosevej 87A. Desuden inddrages et mindre areal fra Køge Kommune, som benyttes af De Danske Brevdueforeninger. Nogle fuglebure skal flyttes for at gøre plads til den ny jernbane. Midlertidige ekspropriationer Der eksproprieres midlertidigt arealer til arbejdsveje og arbejdsområder. Langs det nye baneanlæg etableres arbejdsveje på typisk ialt 10 m i bredden. Generelt anlægges arbejdsvejene og arbejdsområderne på landbrugsarealer og på arealer ejet af Køge Kommune. Efter anlægsperioden retableres arealerne så vidt muligt til deres oprindelige formål og stand og leveres tilbage til ejerne. I alt berøres 28 ejendomme af midlertidige ekspropriationer, mens banen mellem Havbogårdsvej og Salbyvej bygges. Mellem Køge Bugt Motorvejen og Køge Station ekspro- < Kort 7 Ølbyvej Sydmotorvejen Pilegårdsvej Vestmotorvejen Nyt spor, grundløsning Midlertidige ekspropriationer Permanente ekspropriationer m

Arealbehov Havbogårdsvej-Salbyvej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Arealbehov Havbogårdsvej-Salbyvej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Arealbehov Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 4. juli 2008 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for Nybygningsløsningen mellem Havbogårdsvej og Salbyvej. Det er

Læs mere

Roskilde. København. Køge. Ringsted. Kværkeby-Ringsted Station Miljøredegørelse 10 høringsudgave. København-Ringsted projektet.

Roskilde. København. Køge. Ringsted. Kværkeby-Ringsted Station Miljøredegørelse 10 høringsudgave. København-Ringsted projektet. Roskilde København Køge Ringsted September 2008 København-Ringsted projektet Forord Forord Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede strækninger i Danmark og dermed en central del

Læs mere

Baldersbæk, Ishøj-Havbogårdsvej, Solrød Miljøredegørelse 7 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September 2008. Roskilde. København.

Baldersbæk, Ishøj-Havbogårdsvej, Solrød Miljøredegørelse 7 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September 2008. Roskilde. København. Roskilde København Køge Ringsted Nyt spor, grundløsning Eksisterende jernbane 0 September 2008 København-Ringsted projektet Forord Forord Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-225-4 Forord Med den politiske aftale

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Roskilde. København. Køge. Ringsted. København-Ringsted projektet Miljøredegørelse 1 høringsudgave. København-Ringsted projektet.

Roskilde. København. Køge. Ringsted. København-Ringsted projektet Miljøredegørelse 1 høringsudgave. København-Ringsted projektet. Roskilde København Køge Ringsted København-Ringsted projektet September 2008 København-Ringsted projektet København-Ringsted projektet Forord Forord Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase Nyt godsspor til Havn Debatoplæg til idéfase Deltag i debatten For at sikre at alle relevante og lokale forhold i projektet belyses, opfordrer Banedanmark alle borgere, interesseorganisationer, virksomheder,

Læs mere

København-Ringsted projektet Miljøredegørelse hæfte 1

København-Ringsted projektet Miljøredegørelse hæfte 1 Roskilde København Køge Ringsted Nyt spor Eksisterende bane 0 København-Ringsted projektet September 2009 København-Ringsted projektet København-Ringsted projektet Forord Jernbanen mellem København og

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Køge Nord - Næstved Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-184-4 Forord Som led i et større elektrificeringsprogram

Læs mere

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet Kolonihaverapport Nybygningsløsningen September 2009 København-Ringsted projektet 3 Nybygningsløsningen Baggrund Baggrund Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede strækninger

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Idefasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering gennem Ringsted Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-182-0 Forord Med den politiske aftale: En ny

Læs mere

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 30. maj 2008 3 Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Forord Forord Dette fagnotat omhandler trafikale gener i anlægsfasen

Læs mere

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser MANGE BLIVER PÅVIRKET

Læs mere

Erfaringer med VVM og Natur

Erfaringer med VVM og Natur Erfaringer med VVM og Natur Hvad sker der fra VVM til færdigt projekt Anne B. Hansen, Banedanmark 14. april 2015 1 Fra VVM til virkelighedens anlægsarbejde når der skabes nye landskaber og ny natur Hvorvidt

Læs mere

Visuelle forhold Havbogårdsvej-Salbyvej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Visuelle forhold Havbogårdsvej-Salbyvej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Visuelle forhold Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet September 2008 3 Visuelle forhold Forord Forord Dette fagnotat omhandler visuelle forhold for Nybygningsløsningen mellem Havbogårdsvej

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Juni 2015 Forord Som led i forliget om Togfonden DK fra 2014 skal der etableres ny bane mellem Horsens og Aarhus. Den nye banestrækning bliver ca. 23 km lang

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Danmarks hurtigste jernbane

Danmarks hurtigste jernbane Danmarks hurtigste jernbane Den nye bane København-Ringsted Danmarks hurtigste jernbane færdig i 2018 Flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser I perioden 2010-2018 anlægger Banedanmark

Læs mere

Opgradering Hobro-Aalborg Debatoplæg til idéfase

Opgradering Hobro-Aalborg Debatoplæg til idéfase Debatoplæg til idéfase Marts 2010 2 Indhold Indhold Forord 3 4 Nedlæggelse af overkørsler 5 Skørping 6 Ellidshøj 7 Svenstrup 8 Miljømæssige konsekvenser 9 Miljøundersøgelse 9 Vejtrafik 9 Støj 9 Det videre

Læs mere

Roskilde. København. Køge. Ringsted. Avedøre Havnevej-Baldersbæk, Ishøj Miljøredegørelse 6 høringsudgave. København-Ringsted projektet.

Roskilde. København. Køge. Ringsted. Avedøre Havnevej-Baldersbæk, Ishøj Miljøredegørelse 6 høringsudgave. København-Ringsted projektet. Roskilde København Køge Ringsted September 2008 København-Ringsted projektet Forord Forord Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede strækninger i Danmark og dermed en central del

Læs mere

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Notat om Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Greve Syd Køge Udarbejdet for Vejdirektoratet af Jens Erik Larsen Dansk Cykel Safari August 2009 Indhold Indledning og oversigtsskema 3 Cykeltrafikken i Greve

Læs mere

Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde og vendesporsanlæg i Roskilde Miljøredegørelse hæfte 2. København-Ringsted projektet. September 2009.

Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde og vendesporsanlæg i Roskilde Miljøredegørelse hæfte 2. København-Ringsted projektet. September 2009. Roskilde København Køge Ringsted Nyt spor Eksisterende bane 0 Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde og vendesporsanlæg i Roskilde September 2009 København-Ringsted projektet Ny Ellebjerg Station-Vendesporsanlægget

Læs mere

Jernbane over Vestfyn

Jernbane over Vestfyn Jernbane over Vestfyn VVM-undersøgelse Borgermøde 18. august i Odense Karsten Kirk Larsen/ Leif Hald Pedersen Dagsorden 19.00-19.10 Velkomst og indledning Borgmester Anker Boye og afdelingsleder Karsten

Læs mere

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring September 2015 Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Udgivet af Banedanmark Grafisk tilrettelæggelse: Karen Krarup

Læs mere

faktaark om 5. sporets og nybygningens påvirkning af natur og kultur

faktaark om 5. sporets og nybygningens påvirkning af natur og kultur greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune ishøj kommune kalundborg kommune lejre kommune odsherred kommune roskilde kommune solrød kommune vallensbæk kommune faktaark om 5. sporets og nybygningens

Læs mere

Borgermøde i Nørre Alslev Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Nørre Alslev Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Nørre Alslev 30.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Danmarks hurtigste jernbane

Danmarks hurtigste jernbane Danmarks hurtigste jernbane Den nye bane København-Ringsted Flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser Danmarks hurtigste jernbane færdig i 2018 I perioden 2010-2018 anlægger Banedanmark

Læs mere

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde KØGE BUGT MOTORVEJEN Borgermøde PLANLÆGNINGSCHEF OLE KIRK PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Niels Hörup, Solrød Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST ) Ændring af København-Ringsted Banens linjeføring i Køgekurven

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST ) Ændring af København-Ringsted Banens linjeføring i Køgekurven Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00257) Ændring af København-Ringsted Banens linjeføring i Køgekurven Projekt beskrivelse

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted over Køge

Forslag. Lov om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted over Køge 2009/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. T102-000008 Fremsat den 25. februar 2010 af transportministeren

Læs mere

Borgermøde i Eskilstrup Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Eskilstrup Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Eskilstrup 16.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012 Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse Borgermøde 21. august 2012 PROGRAM 19.00 Velkomst Kommunalbestyrelsesmedlem i Kalundborg Kommune Allan Oris 19.10 Introduktion Planlægningschef Birgitte Henriksen,

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Debatoplæg VVM-undersøgelse December 2014 VVM-undersøgelse af Rute 54 Næstved-Rønnede I trafikaftalen fra juni 2014 har en række partier i Folketinget besluttet at

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Det 1. embedsmandsmøde blev afholdt den 11. februar 2011 med deltagelse af Helsingør, Fredensborg, Hillerød, Allerød og Egedal kommuner.

Det 1. embedsmandsmøde blev afholdt den 11. februar 2011 med deltagelse af Helsingør, Fredensborg, Hillerød, Allerød og Egedal kommuner. Bilag 1 NOTAT DEPARTEMENTET Dato 18. marts 2011 J. nr. 2010-3147 Møderække med kommunerne om transportkorridorer Folketinget har med forespørgselsdebatten d. 4. juni 2010 bedt miljøministeren om at nedsætte

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup Borgermøde Haderup Omfartsvej 1. oktober 2014 i Haderup Dagsorden for mødet 19.00-19.15 Velkomst og indledning Finn Stengel Petersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune Karsten Kirk

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Idéfasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/opgraderingkystbanen Forord Som led i Togfonden DK er det

Læs mere

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Trafikale konsekvenser for dig i anlægsfasen Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød

Læs mere

Ny bane Hovedgård-Hasselager

Ny bane Hovedgård-Hasselager Ny bane Hovedgård-Hasselager Aarhus Kommune Solbjerghallen, 18. januar 2018 Aftenens program Kl. 19.00 ca. 22.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

københavn-ringsted: 5. sporet faktaark om høringssvar og anlægsomkostninger

københavn-ringsted: 5. sporet faktaark om høringssvar og anlægsomkostninger greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune ishøj kommune kalundborg kommune lejre kommune odsherred kommune roskilde kommune solrød kommune vallensbæk kommune københavn-ringsted: 5. sporet faktaark

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Udførelsesplanlægning Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Udførelsesplanlægning Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Udførelsesplanlægning Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 26. august 2009 3 Udførelsesplanlægning Indhold Forord Dette notat omhandler udførelsesplanlægning for Nybygningsløsningen. Det er

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/esbjerg-lunderskov ISBN: 978-87-7126-141-7 Forord Med den politiske

Læs mere

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune ishøj kommune lejre kommune odsherred kommune roskilde kommune solrød kommune vallensbæk kommune faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi Jernbanekapaciteten

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

Visuelle forhold Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Visuelle forhold Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Visuelle forhold 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet September 2008 3 Visuelle forhold Forord Forord Dette fagnotat omhandler visuelle forhold for 5. sporsløsningen i forbindelse med et vendesporsanlæg

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-238-4 Planforhold Indhold Side 1 Forord

Læs mere

Hillerødmotorvejens forlængelse

Hillerødmotorvejens forlængelse Hillerødmotorvejens forlængelse Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelsen Informationspjece - juni 2017 VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse I denne pjece kan du læse om baggrund,

Læs mere

Rute 54 Næstved - Rønnede. VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016

Rute 54 Næstved - Rønnede. VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016 Rute 54 Næstved - Rønnede VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016 Program for mødet Velkomst Borgmester Knud Erik Hansen, Faxe Kommune Overblik over resultaterne i VVM-undersøgelsen Projektleder

Læs mere

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Arealbehov Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 17. august 2009 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for Nybygningsløsningen på strækningen Ny Ellebjerg Station -.

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Idéfasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Ringsted Øst Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med Trafikaftalen af 24. juni mellem regeringen og Venstre,

Læs mere

Salbyvej, Ejby-Ringsted Station Miljøredegørelse hæfte 5

Salbyvej, Ejby-Ringsted Station Miljøredegørelse hæfte 5 Roskilde København Køge Ringsted Nyt spor Eksisterende bane 0 Salbyvej, Ejby-Ringsted Station September 2009 København-Ringsted projektet Salbyvej, Ejby-Ringsted Station Forord Forord Jernbanen mellem

Læs mere

Greve Kommune Teknik & Miljø. Vejdirektoratet mq@vd.dk; sokr@vd.dk; vd@vd.dk

Greve Kommune Teknik & Miljø. Vejdirektoratet mq@vd.dk; sokr@vd.dk; vd@vd.dk Greve Kommune Teknik & Miljø Vejdirektoratet mq@vd.dk; sokr@vd.dk; vd@vd.dk Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til regulering af Vardegårdsløbet Udbygning af Køge Bugt motorvejen (M10), etape 1052

Læs mere

Borgermøde i Kastrup. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Kastrup. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Borgermøde i Kastrup 07.06.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere

Borgermøde i Skørping. 6. februar 2012

Borgermøde i Skørping. 6. februar 2012 Opgradering Hobro-Aalborg Borgermøde i Skørping 6. februar 2012 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner Påvirkning

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager

Ny bane Hovedgård - Hasselager Ny bane Hovedgård - Hasselager Informationsmøde i KHIF Hallen tirsdag den 15. marts 2016 kl. 19.00 Formålet med i aften At informere om de nye linjeføringsforslag. At fortælle om den videre proces. Dette

Læs mere

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE FORUNDERSØGELSE Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE Projektleder Ulrik Larsen Dagsorden: Politiske aftaler Hvad er en forundersøgelse Trafikale problemstillinger Løsningsforslag Konsekvenser Trafik,

Læs mere

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Projekt fra idé til færdigt anlæg Rute 54 Trafikale problemstillinger Årsdøgntrafik: ca.

Læs mere

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg December 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Naturstyrelsen VVM Haraldsgade 53 2100

Læs mere

Støj og vibrationer Miljøredegørelse 11 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September 2008. Roskilde. København. Køge.

Støj og vibrationer Miljøredegørelse 11 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September 2008. Roskilde. København. Køge. Roskilde København Køge Ringsted Eksisterende jernbane 0 September 2008 København-Ringsted projektet Forord Forord Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede strækninger i Danmark

Læs mere

Strategisk miljøvurdering

Strategisk miljøvurdering SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Strategisk miljøvurdering Forslag til Kommuneplan 07-09 Plan/Programtitel: Forslag til Solrød Kommuneplan 07-09 Sagsbehandler: Susanne Prior Malling Dato: 0.06.07 Journalnummer:

Læs mere

Arealbehov. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

Arealbehov. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Arealbehov -Fagnotat, juni 2011 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Juni 2011 ISBN 978-87-7126-029-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø

Læs mere

Arealbehov Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Arealbehov Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Arealbehov 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet 28. august 2008 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for 5. sporsløsningen i forbindelse med et vendesporsanlæg i Roskilde.

Læs mere

Jørgen Roedsvej Ringsted Station Brogade. Rolighedsvej Gyvelvej Syrenvej Rosenvej

Jørgen Roedsvej Ringsted Station Brogade. Rolighedsvej Gyvelvej Syrenvej Rosenvej Hansensvej 21 Kværkeby-Ringsted Station Arealbehov Kort 7 Jørgen Roedsvej Ringsted Station Brogade Næstvedvej Mellem Broerne Næstvedvej Rolighedsvej Gyvelvej Syrenvej Rosenvej Eksisterende spor Nyt spor,

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan Erhvervsområde ved Hasselager Allé og Genvejen, Hasselager, 1.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan Erhvervsområde ved Hasselager Allé og Genvejen, Hasselager, 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 22. oktober 2008 Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan 846 - Erhvervsområde ved Hasselager Allé og Genvejen, Hasselager, Århus.

Læs mere

Vasevej cykelsti og vejregulering

Vasevej cykelsti og vejregulering Vasevej cykelsti og vejregulering Tegningen viser, hvordan Vasevej ændres - med dobbeltrettet cykel- og gangsti. De røde linjer viser henholdsvis ny kørebane og cykelsti, den hvide det eksisterende vejforløb.

Læs mere

Borgermøde i Næstved. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Næstved. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Næstved 23.02.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia Vejdirektoratet 21. december 2010 Projekt nr. 201993 Udarbejdet af Amphi Consult Kontrolleret af LRM/MAC Godkendt af MXJ VURDERINGSRAPPORT VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

Læs mere

Dagens program. Kl. 19.00 ca. 21.00. Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Dagens program. Kl. 19.00 ca. 21.00. Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Holeby 09.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Elektrificering og opgradering Aarhus H. - Lindholm

Elektrificering og opgradering Aarhus H. - Lindholm Elektrificering og opgradering Aarhus H. - Lindholm Aarhus Kommune Borgermøde på Møllevangsskolen, 11. oktober 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Læs mere

Kommuneplan temaer. Forslag

Kommuneplan temaer. Forslag Kommuneplan 20 4 temaer Forslag 6.3.1 Ring 3 - vest Der udlægges en interessezone til en ny vestlig Ring 3 mellem den Fynske motorvej ved Vejrup og Næsbyhoved-Broby. Området for interessezonen rummer væsentlige

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

OPGRADERING AF SYDBANEN ET VIGTIGT

OPGRADERING AF SYDBANEN ET VIGTIGT BANEBRANCHENS KONFERENCE 2011 OPGRADERING AF SYDBANEN ET VIGTIGT LED I FEMERN FORBINDELSEN JERNBANELANDANLÆG NORD, RINGSTED - OREHOVED DIREKTØR TONNI CHRISTIANSEN RAMBØLL BANE AFDELINGSLEDER HELLE MATHIASSEN

Læs mere

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge

Læs mere

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om KRAFT Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om Miljørapport, Lokalplan nr. 403 og Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den 20. april

Læs mere

Køge Bugt Korridoren. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt

Køge Bugt Korridoren. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt Dato 14. april 2015 Sagsbehandler Peter Garborg Mail PG3@vd.dk Telefon 2070 7621 Dokument 15/06127-2 Side 1/19 Køge Bugt Korridoren Fremkommelighed

Læs mere

Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord

Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord Udlæg af nye arealer til byzone, Industriområde Nord redegørelse for forholdet til beskyttelsesinteresser Halsnæs Kommune ønsker i forbindelse med Kommuneplan

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Høringsnotat. - Idefasehøring

Høringsnotat. - Idefasehøring Høringsnotat - Idefasehøring Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Oktober 2012 OktoberDecember 2011 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/esbjerg-lunderskov ISBN: 978-87-7126-164-6

Læs mere

Borgermøde i Vordingborg Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Vordingborg Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Vordingborg 22.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Beskyttelse af bækken

Beskyttelse af bækken Beskyttelse af bækken Motorvejens fineste vandløb Korskær Bæk mellem Låsby og Mollerup er det fineste og reneste vandløb langs motorvejen med planter og dyr, for eksempel slørvinger, som er tilpasset koldt

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

7. Miljøvurdering 171

7. Miljøvurdering 171 7. Miljøvurdering 171 Sammenfattende miljøvurdering Miljøvurderingen belyser miljøpåvirkningerne af de ændringer, der er indarbejdet i Kommuneplan 2013-2025 set i forhold til Kommuneplan 2009-2021. Miljøvurderingen

Læs mere

Arealbehov Nybygningsløsningen. Baldersbæk-Havbogårdsvej. København-Ringsted projektet

Arealbehov Nybygningsløsningen. Baldersbæk-Havbogårdsvej. København-Ringsted projektet Arealbehov Baldersbæk-Havbogårdsvej København-Ringsted projektet 29. august 2008 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for mellem Baldersbæk og Havbogårdsvej. Det er udarbejdet

Læs mere

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Spor 1 Område Ny anvendelse Nuværende Begrundelse Problemstilling Bjergvej 145 boliger. Området forventes planlagt til 2 grupper af klyngehuse. Klyngehusene

Læs mere

Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen

Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen Modtager: Attention: Kopi til: Femern A/S Henrik Bay, Femern A/S Christian Henriksen, Femern A/S Sag: 01-05-01B_Ad hoc support to ENV Udarbejdet af: Martin

Læs mere

Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød

Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød Udført i samarbejde med Tølløse og Holbæk kommuner Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød

Læs mere

Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg

Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Høringsudgave, oktober 2014 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Oktober 2014 Udgivet

Læs mere

Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt. Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg

Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt. Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Januar 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Niveaufri

Læs mere