Havbogårdsvej, Solrød-Salbyvej, Ejby Miljøredegørelse 8 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September Roskilde. København.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Havbogårdsvej, Solrød-Salbyvej, Ejby Miljøredegørelse 8 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September 2008. Roskilde. København."

Transkript

1 Roskilde København Køge Ringsted Nyt spor, grundløsning Eksisterende jernbane 0 September 2008 København-Ringsted projektet

2 Forord Forord Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede strækninger i Danmark og dermed en central del af det danske jernbanenet. Banen bliver anvendt af pendlere mellem København og det øvrige Sjælland samt til landsdækkende og international passager- og godstrafik. Kapaciteten på banen er fuldt udnyttet i myldretiden. Det øger risikoen for forsinkelser, og gør det umuligt at indsætte flere og hurtigere tog på jernbanen. Strækningen fremstår i dag som en trafikal flaskehals, og det kan være med til at bremse mobiliteten og samfundsudviklingen. Trafikstyrelsen undersøger to mulige løsninger, som giver større kapacitet og dermed en bedre jernbaneforbindelse mellem København og Ringsted. De to løsninger bliver kaldt 5. sporsløsningen og Nybygningsløsningen. I 5. sporsløsningen bliver den eksisterende jernbane udbygget med et ekstra spor mellem Hvidovre og Baldersbrønde og med vendesporsanlæg i Roskilde. I Nybygningsløsningen er der tale om en ny dobbeltsporet jernbane fra Ny Ellebjerg Station via Køge til Ringsted. Trafikstyrelsen har siden projekteringsloven blev vedtaget i marts 2007 gennemført en indledende projektering og foretaget miljøundersøgelser for at afdække jernbanens påvirkning af omgivelserne på de to strækninger. Nr. 1 er den samlende miljøredegørelse for hele projektet. Nr er opdelt geografisk og behandler de enkelte strækninger hver for sig. Nr. 11 handler om støj og vibrationer generelt og for begge strækninger. Miljøredegørelsen indeholder beskrivelser af anlægget og dokumenterer de gennemførte undersøgelser. De danner grundlag for den offentlige debat i høringsperioden om jernbanen mellem København og Ringsted, hvor offentligheden har mulighed for at komme med ideer, indsigelser og kommentarer. Trafikstyrelsens frist for at modtage henvendelser er senest 1. december Alle henvendelser vil blive behandlet, og de vil eventuelt indgå i det endelige projektforslag i det omfang, det kan lade sig gøre inden for de tekniske, økonomiske og miljømæssige rammer. Som supplement til redegørelserne holder Trafikstyrelsen borgermøder. Borgermødet for strækningen Havbogårdsvej-Salbyvej holdes den 2. oktober 2008 i Køge. I forbindelse med planer om etablering af en kombiterminal ved Køge afholdes idéfasehøring i samme periode som for København-Ringsted projektet, og Trafikstyrelsen holder særskilt borgermøde om planerne den 18. november i Højelse. God debat! Med i alt 11 hæfter af miljøredegørelsen sendes jernbaneprojektet København-Ringsted i offentlig høring i perioden den 22. september til den 1. december Denne miljøredegørelse er nr. 8 og omhandler jernbanestrækningen Havbogårdsvej-Salbyvej, som er en del af Nybygningsløsningen. Martin Munk Hansen Anlægschef

3 Indhold Indhold Indledning 6 Bedre rejsemuligheder 6 Miljøredegørelse 6 Den videre proces 7 Læsevejledning 7 Det fysiske anlæg 8 Strækningsbeskrivelse grundløsning 10 Køge Nord Station 13 Kommune- og lokalplaner 16 Arealbehov 17 Permanente ekspropriationer 17 Midlertidige ekspropriationer 22 Påvirkninger af omgivelserne når banen er bygget 26 Støj og vibrationer 26 Visuelle forhold 26 Naturen 27 Kulturhistoriske interesser 31 Rekreative interesser 31 Grundvand 33 Forbrug af råstoffer og materialer 33 Påvirkning af omgivelserne mens banen bygges 34 Trafikken 34 Støj og vibrationer 34 Visuelle forhold 35 Naturen 35 Kulturhistoriske interesser 36 Rekreative interesser 36 Jordarbejde og jordforurening 36 Grundvand 36 Luftkvalitet 37 Affald 37 Fravalgt løsningsmulighed 38 Beskrivelse af Nybygningsforslag 38 Idéfase og offentlig høring 39 Resumé 40 Fra Havbogårdsvej til Salbyvej 40 Påvirkning af omgivelserne 40 Deltag i debatten 42 Borgermøder 42 Henvendelser 42 Oversigt over borgermøder 43

4 Indledning Indledning Mere kapacitet på jernbanen mellem København og Ringsted vil give rejsende mulighed for en bedre køreplan med flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser. Samtidig vil en mere effektiv togtrafik bidrage væsentligt til øget mobilitet på et bæredygtigt grundlag. Bedre rejsemuligheder Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede strækninger i Danmark og dermed en central del af det danske jernbanenet. Banen bliver anvendt af pendlere mellem København og det øvrige Sjælland samt til landsdækkende og international passager- og godstrafik. Når nye tog i de kommende år bliver sat ind på strækningen, vil kapaciteten være fuldt udnyttet. Det sætter ikke alene en grænse for, hvor mange tog der kan køre på skinnerne. Det øger også risikoen for forsinkelser, og gør det umuligt at indsætte hurtigere tog på jernbanen. Strækningen er med andre ord en trafikal flaskehals, som kan bremse mobiliteten og samfundsudviklingen. Hvis jernbanen skal fremstå som en attraktiv valgmulighed i fremtidens transportbillede, er der brug for et forbedret jernbanenet, så man får flere togafgange, kortere rejsetider og færre forsinkelser. Trafikstyrelsen undersøger to løsninger, som giver større kapacitet og dermed en bedre jernbaneforbindelse mellem København og Ringsted. De to løsninger bliver kaldt 5. sporsløsningen og Nybygningsløsningen. 5. sporsløsningen I 5. sporsløsningen udbygges den eksisterende bane med et ekstra spor til fjerntog. Udbygningen imødekommer det akutte behov for mere kapacitet. Sporet anlægges mellem Hvidovre og Baldersbrønde på den sydlige side af de eksisterende spor, så der med S- banesporene bliver i alt fem spor på denne strækning. Hvor der langs med banen allerede findes et spor, bliver dette moderniseret. Løsningen omfatter også et vendesporsanlæg i Roskilde. Den dobbeltsporede bane følger i store træk Holbækmotorvejen ud af København til Vallensbæk, videre langs Køge Bugt Motorvejen til Køge og derefter langs Vestmotorvejen til Kværkeby Stationsby, hvorfra sporene følger den eksisterende bane til Ringsted. Banen forberedes til kørsel med højhastighedstog, som kan køre op til 250 km/t. Nybygningsløsningen omfatter desuden en ny Køge Nord Station, der bygges tæt på S-banen og tillige omfatter perronanlæg på denne, tilslutning ved Køge Nord til Lille Syd Banen (Roskilde-Køge-Næstved) og et ekstra spor mellem Københavnsvej i Køge og Køge Station. Trafikstyrelsen undersøger i forbindelse med Nybygningsløsningen også eventuelt anlæg af en kombiterminal ved Køge. Denne undersøgelse fremlægges på idéfaseniveau og er ikke en integreret del af Nybygningsløsningen. Trafikstyrelsen har udarbejdet et debatoplæg til idéfasen om planerne om etablering af en kombiterminal med bl.a. forslag til placeringsmuligheder. Der gennemføres en særskilt høringsperiode fra den 22. september til den 1. december om kombiterminalen, og der afholdes borgermøde om planerne den 18. november på Højelse Skole. Miljøredegørelse I forbindelse med København-Ringsted projektet gennemfører Trafikstyrelsen en VVM-proces. Der er udarbejdet i alt 11 hæfter af miljøredegørelsen for projektet. Miljøredegørelserne beskriver projektet og vurderer dets påvirkninger af det omgivende miljø, og de indgår som en del af grundlaget for Folketingets stillingtagen til projektet. Nybygningsløsningen I Nybygningsløsningen er der tale om en ny, dobbeltsporet jernbane fra Ny Ellebjerg Station via Køge til Ringsted. Denne øger kapaciteten mellem København og Ringsted ganske væsentligt. Det bliver muligt at forkorte rejsetiderne for regionaltog og for tog mellem landsdelene, og beregninger viser, at Nybygningsløsningen giver færre forsinkelser. De 11 miljøredegørelser fordeler sig således: Miljøredegørelse 1 er en samlet og overordnet gennemgang af hele projektet. Miljøredegørelserne 2-10 omhandler hver sit geografiske område og er derfor opdelt i strækninger, og Miljøredegørelse 11 behandler støj og vibrationer for hele projektet. Miljøredegørelserne foreligger i høringsudgaver. Høringsperioden er den 22. september til den 1. de-

5 Indledning cember Alle kan rette henvendelse til Trafikstyrelsen med indsigelser, ideer, spørgsmål og kommentarer. Efter høringsperioden bliver miljøredegørelserne redigeret og udgivet i endelige udgaver. For mere information om offentlighedens inddragelse henvises der til Miljøredegørelse 1. For mere information om debatten i høringsperioden henvises der til Deltag i debatten sidst i denne miljøredegørelse. Tekniske fagnotater Miljøredegørelserne er baseret på tekniske fagnotater, som er udarbejdet af Trafikstyrelsen og styrelsens tekniske rådgivere. Fagnotaterne er tilgængelige på Trafikstyrelsens hjemmeside i hele høringsperioden. Den videre proces Den forventede tidsplan for København-Ringsted projektet er Efterår 2008 Offentlig høring med borgermøder i perioden 22. september til 1. december. Når høringsperioden er forbi, bliver alle henvendelser, der er fremkommet i perioden, behandlet af Trafikstyrelsen og eventuelt indarbejdet i de endelige udgaver af miljøredegørelserne under hensyn til de tekniske, økonomiske og miljømæssige rammer. Forår 2009 Udgivelse af høringsnotat. Forår 2009 Udgivelse af endelige miljøredegørelser i maj Efterår 2009 Trafikstyrelsen fremsender beslutningsgrundlag for valg af løsning til transportministeren. Når Folketinget har vedtaget en anlægslov, overdrager Trafikstyrelsen projektet til en anlægsmyndighed, der står for detailprojektering, udbud og anlægsarbejde. Trafikstyrelsen forventer, at der uanset valg af løsning vil gå omkring syv år fra den politiske beslutning, til det færdige anlæg står klar til brug. af miljøet både, når anlægget er taget i brug, og i den foregående anlægsfase. Miljøredegørelse 1 indeholder en samlet gennemgang af hele København-Ringsted projektet, bestemmelser og relevant lovgivning, og de to løsninger sammenlignes. Miljøredegørelse 11 gennemgår påvirkningen af støj og vibrationer både generelt og strækning for strækning. Ved at læse Miljøredegørelse 1 og 11 sammen med miljøredegørelsen for den strækning, der vedkommer én, har læseren mulighed for at få et samlet overblik over projektet. Miljøredegørelsen tager udgangspunkt i den del af strækningen, som er nærmest Københavns Hovedbanegård. Det betyder, at strækningsbeskrivelsen begynder fra øst ved Havbogårdsvej i Solrød Kommune og bevæger sig mod vest til Salbyvej i Køge Kommune. Først beskrives jernbaneanlægget i grundløsningen. Grundløsningen er den billigste udformning af jernbanen, som samtidig lever op til lovgivningens krav. Herefter følger en beskrivelse af løsningsmuligheder, der på dele af strækningen adskiller sig fra grundløsningen, og som er dyrere end grundløsningen. Afvigelserne kan være i form af en ændret linjeføring, anden konstruktion, bedre miljøbeskyttelse mv. Efter strækningsbeskrivelsen gennemgås påvirkninger af omgivelserne fordelt på temaer. Der er hovedsagelig tale om de påvirkninger, som har permanent karakter. De forhold, som vedrører anlægsperioden, beskrives i et særskilt afsnit. Herefter præsenterer miljøredegørelsen forslag, som har været vurderet, men som nu er valgt fra. Miljøredegørelsen afsluttes med et kort resumé fulgt af en opfordring til at deltage i debatten. For mere information om arealforhold og ekspropriationer henvises der til Trafikstyrelsens pjece Jernbanen og arealforhold. For mere information om støj henvises der til Trafikstyrelsens pjece Jernbaner og støj. Læsevejledning Miljøredegørelse 8 omhandler alene forholdene på strækningen fra Havbogårdsvej i Solrød til Salbyvej i Ejby. Den redegør for det nye baneanlægs påvirkning

6 8 Det fysiske anlæg Det fysiske anlæg Nybygningsløsningen Mellem Havbogårdsvej og Salbyvej anlægges banen over det meste af strækningen tæt på Køge Bugt Motorvejen og Vestmotorvejen. Den nye station Køge Nord anlægges midt på strækningen. Banen passerer gennem Solrød og Køge kommuner. Linjeføring København Roskilde Havbogårdsvej, Solrød Solrød Solrød Strand Køge Ringsted Lille Syd Banen Jersie Jersie Køge Bugt Motorvejen Lille Skensved Jersie Mose S-banen Køge Nord Ølsemagle Strand Ølby Lyng Ølby Ølby Vestmotorvejen Salbyvej, Ejby Køge Bugt Sydmotorvejen Køge Køge Nyt spor, grundløsning Station, ny Station, eksisterende Miljøredegørelse for denne strækning 0 1 km

7 Det fysiske anlæg Egedesvej Køge Ølsemagle Køge Bugt Motorvejen Jersie Mose Åmarken Fra Solrød og sydover forløber banen vest for Køge Bugt Motorvejen. Denne miljøredegørelse handler om strækningen mellem Havbogårdsvej i Køge og Salbyvej i Ejby i Nybygningsløsningen. På strækningen fra Havbogårdsvej til Salbyvej anlægges jernbanen vest for Køge Bugt Motorvejen og nord for Vestmotorvejen. Sporene placeres enten i åben afgravning, i terræn eller på dæmning over terræn afhængig af terrænet og placeringen af de veje, stier og vandløb, som banens linjeføring krydser. Nord for Køge mellem Egedesvej og Ølsemaglevej anlægges Køge Nord Station, der vil fungere som regionalt trafikknudepunkt. To jernbaner mødes: jernbanen fra København til Ringsted og S-banen fra København til Køge. Køge Nord Station beskrives i et selvstændigt afsnit. Den nye bane passerer gennem Jersie Mose på en lav dæmning. Lille Syd Banen udbygges med endnu et spor mellem Københavnsvej og Køge Station. I dag er der ét spor på Lille Syd Banen, og undersøgelser har vist, at det kun er nødvendigt at bygge et ekstra spor mellem Københavnsvej og Køge Station for at øge kapaciteten svarende til den ønskede køreplan på strækningen fra Køge til Køge Nord Station. To steder på strækningen er jernbanen i konflikt med store gas- og elledninger, som derfor lægges om. Nybygningsløsningen er i sin helhed beskrevet generelt i Miljøredegørelse 1.

8 10 Det fysiske anlæg S-banen Ølsemaglevej Køge Nord Station anlægges her Skandinavisk Transport Center Køge Bugt Motorvejen Egedesvej Den nye bane anlægges vest for Køge Bugt Motorvejen ved Køge. Strækningsbeskrivelse grundløsning Havbogårdsvej til Skensved Å Banen anlægges vest for Havbogårdsvej, som flyttes, så den ikke krydser den nye linjeføring. Banen vil passere under Solrød Byvej, der hæves, og anlægges derefter i terræn frem til Solrød Bæk, som den føres over. Frem til Jersie Mose forløber banen først i åben udgravning og derefter på en dæmning. Dæmningen anlægges over Åsvej og Roskildevej. Gennem Jersie Mose er dæmningen lav. Åmarken flyttes mod nordvest på en 450 m lang strækning, så den ikke krydser jernbanen. Fra Solrød Bæk frem til Jersie Mose placeres banen lidt længere væk fra Køge Bugt Motorvejen end på den øvrige del af strækningen. Banen kan her ikke placeres tæt op ad motorvejen, idet motorvejens kurver det pågældende sted ikke kan tilgodese toghastigheden på op til 250 km/t, men kun 230 km/t. Gammelmosestreget og Skensved Å føres under jernbanen med tilknyttede faunapassager. Kort før Åsvej krydser banen under to højspændingsledninger, der ikke bliver berørt. I Jersie Mose bliver to højspændingsledninger enten flyttet mod vest eller lagt i jorden. Skensved Å til udfletningsanlæg motorvej Syd for Skensved Å anlægges banen først på en lav dæmning og derefter i en svag udgravning frem til krydsning med Egedesvej, hvor den eksisterende vejbro, der fører Egedesvej over Køge Bugt Motorvejen, forlænges og forhøjes for at give plads til, at jernbanen kan føres under Egedesvej. Banen fortsætter fra Egedesvej i en mindre udgravning, hvor perronerne til den nye Køge Nord Station placeres. Umiddelbart syd for stationen Køge Nord stiger banen og føres på en dæmning til Ølsemaglevej, der vest for banen lukkes permanent for motortrafik. Cyklister og gående ad Ølsemaglevej kan fortsætte på en ny stibro over både Køge Bugt Motorvejen og over jernbanen. Mellem Egedesvej og Ølsemaglevej bygges den ny station Køge Nord Station. Køge Nord Station med spor, perroner og parkeringspladser udformes således, at der kan etableres sydvendte motorvejsramper til Egedesvej. For at sikre at der eventuelt senere kan etableres nordvendte motorvejsramper, skal den sydvendte rampe på motorvejens østside udformes, så der gøres plads til en nordvendt sløjferampe. En eventuel nordvendt frakørselsrampe til Egedesvej på vestsiden af motorvejen kan anlægges nord for Egedesvej.

9 11 Det fysiske anlæg Gangbro over vej og bane Ølsemaglevej Stationsanlæg Parkér-og-rejs anlæg S-banen Stationsanlæg Lille Syd Banen Køge Bugt Motorvejen Egedsvej Den nye bane Mulig udformning af Køge Nord Station. En gangbro over vej og bane forbinder stationens perronanlæg på den nye bane og S- banen, og der etableres parkér-og-rejs anlæg og vejadgange. Fra Ølsemaglevej til Lyngvej anlægges jernbanens to hovedspor fortsat på dæmning op til 7 m over terræn for derved at skabe mulighed for, at Lille Syd Banen samt forbindelsesspor mellem den nye bane og Lille Syd Banen kan føres under hovedsporene. Skolestien langs Køge Bugt Motorvejen mellem Lille Syd Banen og Lyngvej flyttes mod vest, og der bygges en ny stibro over Lille Syd Banen. permanent for motortrafik umiddelbart nord for banen. Cyklister og gående mellem Pilegårdsvej og Borgegårdsvej får mulighed for at krydse jernbanen på en ny stibro. Snogebækken og Møllehøj Bæk rørlægges under jernbanen. Med en diameter på 1,2 m kan røret samtidig fungere som faunapassage for mindre pattedyr. Fra det sted, hvor den nye bane krydser Lille Syd Banen, anlægges den på en stigende dæmning, og Lyngvej/ Nordhøj passeres i en højde på 5-6 m. Den eksisterende rundkørsel nedlægges, og vejanlægget Lyngvej/ Nordvej ombygges, så de sammen får et mere direkte forløb til Skandinavisk Transport Center. Vejudformningen fremgår af arealkortet side 23. Fra Skensved Å til Ølbyvej flyttes en gasledning til vest for banen. Mellem Egedesvej og Ølsemaglevej bliver to højspændingsledninger enten flyttet mod vest eller lagt i jorden. Lige før den nye jernbane krydser Lille Syd Banen flyttes et jordkabel, og ved Pilegårdsvej anlægges den nye bane under en højspændingsledning. Til- og frakørselsanlæg på motorvejens vestside ombygges, så tilslutningen til Nordhøj sker i et T-kryds. Der anlægges jernbanebroer over Lyngvej og over motorvejsramperne. Den endelige udformning af veje og rampeanlæg skal afklares i samarbejde mellem Vejdirektoratet, Køge Kommune og Trafikstyrelsen. Efter Lyngvej placeres banen på en dæmning, der falder mod vest. Ca. 500 m øst for Ølbyvej anlægges banen i en åben udgravning og Ølbyvej føres over jernbanen. Pilegårdsvej lukkes

10 12 Det fysiske anlæg Ølby Station Ølsemaglevej S-banen Køge Bugt Motorvejen Skandinavisk Transport Center Lille Syd Banen Sydmotorvejen Vestmotorvejen Ved motorvejens bløde kurve fletter et nyt spor ud og passerer under motorvejen, hvorefter det bliver forbundet med Lille Syd Banen. A2-20 Motorvejskryds Køge til Salbyvej Efter udfletningsanlægget ved Vest- og Sydmotorvejene anlægges banen i åben udgravning, indtil den på de sidste 500 m af strækningen forløber på en dæmning og passerer over Salbyvej. Banen sænkes under Højelsevej og passerer C over Bjørnholmløbet. Jernbanen krydser Tranemosebæk, der føres under B banen i et rør, der fungerer som faunapassage. Tæt på Bjørnholmløbet C føres en gasledning under jernbanen. På en 1,2 km lang strækning bliver en højspændingsledning enten flyttet mod nord eller lagt i jorden. B A Kombiterminal ved Køge Hvis Folketinget træffer beslutning om at anlægge en ny bane København-Ringsted via Køge, kan det blive aktuelt også at anlægge en kombiterminal ved Køge. Trafikstyrelsen har undersøgt nogle mulige placeringer og fremlægger i forbindelse med København-Ringsted projektets offentlige høring et særskilt debatoplæg til en idéfase om dette projekt. Debatoplægget kan rekvireres hos Trafikstyrelsen og findes i øvrigt på Trafikstyrelsens hjemmeside. Københavnsvej til Køge Station Lille Syd Banen udbygges med et nyt spor mellem Københavnsvej og Køge Station. I dag er der et spor på Lille Syd Banen. A2-20_plan GL_ Køge Bugt Motorvejen A Den nye bane Sporforbindelse fra Lille Syd Banen Sporforbindelse til Lille Syd Banen A2-20_snit AA_GL_ _1-500 Snit på tværs af motorvejen og det nye baneanlæg umiddelbart nord for Lille Syd Banens krydsning med motorvejen. Sporforbindelsen til højre anlægges i tunnel under den nye bane og motorvejen og sporforbindelsen til venstre under motorvejen.

11 13 Det fysiske anlæg Køge Nord Station Lille Skensved På strækningen Havbogårdsvej til Salbyvej ligger et nyt regionalt trafikknudepunkt, Køge Nord Station. Stationen placeres mellem Egedesvej og Ølsemaglevej. Køge Nord Station bliver et nyt og markant trafiktilbud til togpassagerer, buspassagerer og bilister. Foruden de to jernbaner: jernbanen fra København til Ringsted og S- banen fra København til Køge bliver der tilslutning til Lille Syd Banen via Køge til Næstved. Stationen bliver knudepunkt for trafik til og fra Køge Bugt Motorvejen og erhvervs- og boligområderne ved Ølsemagle. Stationens fysiske anlæg Banen får to hovedspor på strækningen mellem Havbogårdsvej og Salbyvej. Lige efter Skensved Å fletter hvert af sporene ud i endnu et spor på ydersiden af hovedsporene. Der bliver dermed i alt fire spor: de to hovedspor og de to yderste spor, der fungerer som perronspor og overhalingspor for godstog. Skandinavisk Transport Center Køge Nord Ølby De fire spor føres frem til Køge Nord Station som anlægges med to perroner. Perronerne ligger på ydersiderne af de to yderste spor, og den gennemkørende trafik kan afvikles på de midterste spor. Syd for perronerne føres de to perronspor dels tilbage til hovedsporene, dels fortsætter de i en bue til forbindelse med Lille Syd Banen. Det vestlige perronspor føres i en bue ned under hovedsporene, hvorefter det fletter sammen med det østlige perronspor til ét spor. Dette spor føres under Køge Bugt Motorvejen og S- banen, hvorefter det forbindes med Lille Syd Banens eksisterende spor mellem motorvejen og Ølby Station. Lille Syd Banen Nyt spor, grundløsning S-banen Station, eksisterende Station, ny Køge Eksisterende boligområde Eksisterende 0 1 km erhvervsområde Planlagt boligbyggeri Planlagt centerbyggeri Planlagt erhvervsbyggeri Område, der kan udbygges Parkér-og-rejsanlæg Kort over Køge Kommunes udviklingsplaner mellem Ølsemagle, Lille Skensved og Skandinavisk Transport Center. På den østlige side af Køge Bugt Motorvejen bygges to nye perroner på S-banen, én på hver side af S-banens to spor. Mellem de to sæt perroner bygges en m lang gangbro med trapper og elevatorer til de fire perroner. Gangbroen kan blive overdækket og forsynet med rullende fortove. Stationen giver skiftemulighed for passagerer på S- banen mellem København og Køge og på den nye jernbane mellem København og Ringsted. Det vil være muligt at bygge et parkér-og-rejs-anlæg med op til ca parkeringspladser og en busterminal ved Køge Nord Station på arealet mellem S-banen og Køge Bugt Motorvejen. Bilister og buspassagerer får adgang til stationen fra Egedesvej. I Køge Kommunes byudviklingsplaner er der skitseret en mulighed for at etablere nye tilslutningsanlæg til Køge Bugt Motorvejen ved Køge Nord Station. Der anlægges sydvendte motorvejsramper til Egedesvej, og samtidig sikres det, at der bliver plads til eventuelle, nordvendte ramper. Den nærmere planlægning af forholdene vil ske i et samarbejde mellem Køge Kommune, Vejdirektoratet og Trafikstyrelsen. Nye rejsemuligheder Med den nye station får passagerer fra Køge, Køge Bugt området og oplandet syd og sydvest for Køge nye og forbedrede muligheder for at køre med tog til København og mod vest til Fyn/Jylland. Med Nybygningsløsningen vil passagerer kunne opnå en rejsetidsbesparelse på minutter mellem stationer på Køge-Næstved banen og København i forhold til i dag. Samtidig kommer der flere togafgange, hvilket giver togpassagerer en meget fleksibel adgang til København. På stationen vil det tillige blive muligt at stige på vestgående tog mod Fyn og Jylland.

12 14 Det fysiske anlæg Køge Bugt Motorvej Den nye bane Taxi Kiosk S-banen Busholdepladsen Gangbro Parkér-og-rejs anlæg Model af en mulig udformning af Køge Nord Station. A2-20 nord_ _1-500 Snit fha_ af placering af den nye station i forhold til motorvejen. En gangbro forbinder perroner ved den nye bane med nye perroner ved S-banen. Tog til erhverv og boliger i Ølsemagle Køge Nord Station er placeret, så den dækker et stort stationsopland, og den anlægges nær ved Køge Kommunes planlagte udstykning af et nyt erhvervs- og byudviklingsområde ved Ølsemagle. Køge Kommune forventer, at der kommer nye beboere i området og nye arbejdspladser. Trafikstyrelsen forventer, at der dagligt vil være passagerer fra de nye arbejdspladser og boligområder, der vil anvende stationen. Den nye Køge Nord Station anlægges i dette område syd for Egedesvej.

13 15 Det fysiske anlæg Køge Nord Station Mod København Egedesvej Nyt tilslutningsanlæg til motorvej Køge Bugt Motorvejen Parkérog-rejs Parkérog-rejs Mod København S-banen Mod Ringsted og Køge/Næstved Mod Køge Eksisterende spor Nyt spor Perron Stationsbygninger Gangbro Adgangsvej Gang- og cykelsti m Plan over en mulig udformning af Køge Nord Station. Trafikstyrelsen drøfter vejanlæg og stationsudformning i samarbejde med Køge Kommune og Vejdirektoratet.

14 16 Kommune- og lokalplaner Kommune- og lokalplaner Allerede i dag er der reserveret arealer, så jernbanekapaciteten mellem København og Ringsted kan udvides. Det er sket i Fingerplan 2007, HUR s regionplan 2005 og i kommune- og lokalplaner. Enkelte steder påvirker jernbanen dog den kommunale planlægning. I Miljøredegørelse 1 er bestemmelserne om planforhold herunder Fingerplanen og Regionplanen nærmere beskrevet. Ifølge retningslinjerne i Fingerplan 2007 og i HURs Regionplan 2005 er der reserveret arealer til en udvidelse af jernbanekapaciteten mellem København og Ringsted. Det omfatter også strækningen mellem Havbogårdsvej og Salbyvej. Banen passerer gennem Solrød Kommune og Køge Kommune på denne strækning. Nedenfor er oplistet de kommunale planer, som baneprojektet påvirker. Solrød Kommune Solrød Kommune har ikke reserveret arealer til jernbanen i kommuneplanen. Kommuneplan for Solrød Kommune forudsætter, at der er reserveret plads vest for Solrød Landsby til fremtidige transportanlæg. Ingen lokalplaner eller byplanvedtægter i Solrød Kommune bliver berørt af jernbanen. Køge Kommune I Kommuneplan for Gl. Køge Kommune fremgår det, at kommunen ønsker at fremme etableringen af jernbanen mellem København og Ringsted over Køge. Det indgår som en forudsætning i kommuneplanen, at Køge bliver et trafikalt knudepunkt. Kommunen ønsker en ny station med et parkér-og-rejsanlæg i området Køge Nord for at fremme byudviklingen. Lokalplan 2-34 omhandler erhvervsområdet Nordhøj vest for motorvejen mellem Ølsemagle og Ølby. Lokalplanens formål er at skabe rammer for udvikling af området til erhvervsformål. Den nye bane anlægges gennem den sydøstlige del af lokalplanområdet. Banen berører blandt andet et regnvandsbassin og vejanlægget ved Lyngvej. Anlægsprojektet vil sikre, at regnvandsbassinets og vejanlæggets funktioner opretholdes. Derfor er påvirkningen fra jernbanen begrænset. Lokalplan 2-38 dækker Skandinavisk Transport Center i Køge. Formålet med lokalplanen er at skabe rammer for udvikling af transportcentret med servicefunktioner for bane og vej i samspil med Køge Havn. Den nye banes hovedspor og det vestlige perronspor frem til Lille Syd Banen løber gennem lokalplanområdets østlige del. Det forhindrer imidlertid ikke, at den ønskede udvikling i området som helhed kan fortsætte. Derfor er påvirkningen fra jernbanen begrænset. Ud over disse to lokalplaner vil baneprojektet muligvis kunne påvirke Lokalplan 8-01 langs motorvejens østlige side og Byplanvedtægt Ø7 med tillæg. Lokalplanplan 8-01 påvirkes, hvis de eksisterende støjvolde gøres højere. I lokalplanen er området udlagt til offentlige formål og grønne områder. Byplanvedtægt Ø7 udlægger området til forskellige former for boligbebyggelse. Dette formål ændres ikke af jernbanens placering, men udviklingen vil skulle ske i overensstemmelse med de perspektiver, som en ny bane og en ny Køge Nord Station medfører. I Køge Kommune berøres 20 lokalplaner af linjeføringskorridoren. Trafikstyrelsen vurderer, at baneanlægget kun vil påvirke to af disse lokalplaner direkte.

15 17 Arealbehov Arealbehov I Nybygningssløsningen må både offentlige og private ejendomsejere afgive arealer, hvor banen placeres. Nogle af disse arealer eksproprieres permanent, mens de arealer, der skal bruges til arbejdspladser og arbejdsveje, eksproprieres midlertidigt. I Miljøredegørelse 1 er lovgivning og begreber om Mellem Havbogårdsvej og Solrød Byvej eksproprieres arealforhold nærmere beskrevet. et m bredt areal. Vest for baneanlæggets skråningstop eksproprieres en 6 m bred arealstribe til en ny Anlæg af en ny bane mellem Havbogårdsvej og Salbyvej kræver, at nogle arealer eksproprieres for at give eksproprierede arealer er opdyrket landbrugsjord. Et adgangsvej til Ejrebækslund, der ligger mod nord. De plads til det nye spor. Baneanlægget udgør ud over stykke af Havbogårdsvej mellem den nye jernbane og selve sporet også skråninger og forskellige bygninger motorvejen eksproprieres også. til banetekniske anlæg. Den typiske ekspropriation omfatter en arealstribe på m. Banen berører beboelsesejendommene på Havbo- Permanente ekspropriationer I grundløsningen eksproprieres to ejendomme helt, og fire beboelsesejendomme og arealer på 25 landbrugsejendomme eksproprieres delvist på strækningen mellem Havbogårdsvej og Salbyvej. gårdsvej nr Ejendommene er ikke alle i direkte konflikt med banen, men deres beliggenhed Nyt spor, grundløsning mellem jernbanen, motorvejen og Solrød Byvej Gasledning er så uhensigtsmæssig, at alle fem ejendomme er forlods overtaget eller skal eksproprieres. Arealet skal benyttes dels til den nye jernbane, dels til arbejdsplads og -vej, og dels til ny adgang til landbrugsarealerne mellem jernbanen og motorvejen. Det bliver også nødvendigt at ekspropriere mindre arealer, der er Solrød Byvej fredskovsnoteret. By el M Pe Fo < Kort 2 Kort 1 2 Havbogårdsvej 4 Solrød bæk Køge Bugt Motorvejen Nyt spor, grundløsning Nyt spor, grundløsning Bygning, der eksproprieres eller er forlods overtaget Midlertidige ekspropriationer m Bygning, der eksproprieres eller er forlods overtaget Midlertidige ekspropriationer Permanente ekspropriationer Forlods overtaget areal 0 Permanente ekspropriationer Forlods overtaget areal

16 18 Arealbehov < Kort 4 Skensved Å Gammelmosestreget Køge Bugt Motorvejen Køge Kommune Solrød Kommune Skråningsanlægget langs Solrød Byvej udbygges. Det medfører ekspropriation af en 6 m bred arealstribe, der eksproprieres dels fra Havbogård vest for Havbogårdsvej, dels fra et opdyrket landbrugsareal. Mellem Solrød Byvej og Åsvej eksproprieres m brede landbrugsarealer. Jernbanens placering medfører, at landbrugsarealerne mellem motorvejen og baneanlægget bliver afskåret fra den gård, som de drives fra. Der sikres adgangsvej til disse arealer ved ekspropriation af en 5 m bred arealstribe langs jernbanens østlige skråningsanlæg ved Solrød Byvej. Tilsvarende anlægges en 5 m bred adgangsvej ved Åsvej, så Nielstrupgård, der ligger vest for jernbanen, får adgang til sine landbrugsarealer på ca. 10 ha øst for jernbanen. < Kort 3 Roskildevej Åsvej Der etableres en ny adgangsvej til et ca m² landbrugsareal vest for jernbanen via Åsvej og en ny 5 m bred adgangsvej rundt om SEAS transmissionsanlæg, hvor der desuden eksproprieres areal til en ny fordelingsstation og en teknikhytte. Landbrugsarealet tilhører ejendommen Kærsgård. Ved SEAS transmissionsanlæg eksproprieres ca m² fra SEAS ejendom. Åmarken flyttes til en ny forbindelse til Roskildevej vest for den ny jernbane. Flytningen medfører ekspropriation af et græsareal fra ejendommen Åsvej nr. 20 og Traneholmvej

17 R 19 Arealbehov Nyt spor, grundløsning Gasledning Midlertidige ekspropriationer Permanente ekspropriationer 0 Kort 3 Roskildevej Nyt spor, grundløsning Midlertidige ekspropriationer Permanente ekspropriationer m Kort 2

18 20 Arealbehov opdyrket landbrugsjord på i alt m². Fra Åsvej 20 eksproprieres desuden et mindre græsareal mellem Åmarkens nye placering og jernbanen. Vest for Åmarken, gennem Jersie Mose, eksproprieres et m bredt landbrugsareal. Fra Roskildevej eksproprieres et areal til en ny 5 m bred adgangsvej til et afskåret areal mellem jernbanen og motorvejen. Nyt spor, grundløsning Eksisterende spor Bygning, der eksproprieres Midlertidige ekspropriationer Permanente ekspropriationer Inddragelse af Banedanmark areal 0 Nyt spor, grundløsning Mellem Egedesvej og Ølsemaglevej eksproprieres et Eksisterende spor m bredt areal til den nye Køge Nord Station med Bygning, der eksproprieres perronanlæg og arealer mellem det nye baneanlæg og eller overdrages motorvejen. I Køge Kommunes planlægning indgår Midlertidige ekspropriationer mulighed for at etablere et parkér-og-rejs anlæg med Permanente ekspropriationer op til ca parkeringspladser og en busterminal på Inddragelse af Banedanmark areal arealet mellem S-banen og motorvejen. Arealet, der Fredskov eksproprieres, er græsningsarealer og opdyrket landbrugsjord. En vandboring berøres og skal lukkes eller flyttes. Bilister og buspassagerer får adgang til Køge Nord Station fra Egedesvej. Øst for motorvejen skal der bygges perronanlæg på begge sider af S-banen. Næsten hele perronanlægget bygges på Banedanmarks arealer. Det bliver dog nødvendigt at inddrage en smal arealstribe, der er ejet af Køge Kommune, på begge sider af banen, og en gang- og cykelsti øst for banen flyttes nord om Ølsemaglevej 46, hvor der eksproprieres en 5-9 m bred arealstribe. < Kort m Det fulde omfang af ekspropriationer ved det nye stationsområde ved Køge Nord Station vil senere blive afklaret i samarbejde med Køge Kommune og Vejdirektoratet. enter Ølsemaglevej nedlægges for biltrafik. Det medfører, at ejendommen Ølsemaglevej 59 afskæres fra et areal på m², der tilhører ejendommen, og som ligger øst for motorvejen. Den korteste nye vejadgang, der kan etableres, er via en markvej på Ølsemaglevej 64 til Egedesvej Lille Syd og Banen videre ad Fuglebæk Allé og Ølsemaglevej. Ølsemaglevej Fra Ølsemaglevej til Lille Syd Banen eksproprieres et areal på op til 90 m i bredden til jernbanen og tunnelanlægget under Køge Bugt Motorvejen. Restarealer mellem det nye baneanlæg og motorvejen eksproprieres. Fra Køge Kommune inddrages et fredskovsnoteret areal og et skovområde, der benyttes som jagtområde. Fra motorvejen inddrages et mindre areal og et underjordisk teknisk anlæg. Ved Lille Syd Banen anlægges jernbanen på et rekreativt område, der ejes af Køge Kommune. Jernbanens placering medfører, at adgangsvejen til et naturgasanlæg og en vandboring skal ændres og etableres fra Ølbyvej. Køge Bugt Motorvejen Fra Køge Handelsskole og Handelsgymnasium skal der eksproprieres et hjørneareal S-banen på 700 m², og et voldanlæg til afskærmning mod motorvejen omlægges. Munkevangen

19 21 Arealbehov Kort 5 < Kort 6 Skandinavisk Transport Center Lille Syd Banen Se snit side 12 < A < A Køge Bugt Motorvejen Nyt spor, grundløsning Eksisterende spor Bygning, der eksproprieres eller overdrages S-banen m Midlertidige ekspropriationer Permanente ekspropriationer Inddragelse af Banedanmark areal Fredskov Dysagergård Kort 4 Egedesvej Køge Nord Station Køge Nord Station S-banen Egedesvej

20 22 Arealbehov Ved Ølbyvej eksproprieres et m bredt areal fra en gang- og cykelsti og et 5 m bredt areal på begge sider af jernbanens linjeføring til ny adgangsvej til henholdsvis et græsningsareal og et naturgasanlæg sydøst for banen og til en vandboring nordvest for banen. Mellem Ølbyvej og Pilegårdsvej eksproprieres et m bredt areal, og der etableres rampe fra Ølbyvej til de afskårede landbrugsarealer mellem jernbanen og motorvejen. Pilegårdsvej lukkes for biltrafik under motorvejen og omdannes til gang- og cykelsti, der føres over det nye baneanlæg på en ny bro vest for den eksisterende Pilegårdsvej. Den nye gang- og cykelsti medfører ekspropriation af et areal på ca m² fra en landbrugsejendom. To landbrugsejendomme får afskåret deres vejadgang til arealer på den modsatte side af motorvejen. Ved Pilegårdsvej og ved Højelsevej eksproprieres et samlet areal på ca. 11,2 ha opdyrket landbrugsjord og et græsareal. Mellem Højelsevej og Salbyvej eksproprieres de afskårede landbrugsarealer mellem baneanlægget og motorvejen. Arealet er m bredt og udgør ca. 4 ha. prieres nogle mindre kommunale arealer fra underføringen under S-banen til Lyngvej. Der skal ikke eksproprieres arealer mellem Lyngvej og Skydebanegrøften, men over Skydebanegrøften anlægges et sporskifte, og der eksproprieres en ca. 3 m bred arealstribe fra erhvervsejendommen Tangmosevej 87A. Desuden inddrages et mindre areal fra Køge Kommune, som benyttes af De Danske Brevdueforeninger. Nogle fuglebure skal flyttes for at gøre plads til den ny jernbane. Midlertidige ekspropriationer Der eksproprieres midlertidigt arealer til arbejdsveje og arbejdsområder. Langs det nye baneanlæg etableres arbejdsveje på typisk ialt 10 m i bredden. Generelt anlægges arbejdsvejene og arbejdsområderne på landbrugsarealer og på arealer ejet af Køge Kommune. Efter anlægsperioden retableres arealerne så vidt muligt til deres oprindelige formål og stand og leveres tilbage til ejerne. I alt berøres 28 ejendomme af midlertidige ekspropriationer, mens banen mellem Havbogårdsvej og Salbyvej bygges. Mellem Køge Bugt Motorvejen og Køge Station ekspro- < Kort 7 Ølbyvej Sydmotorvejen Pilegårdsvej Vestmotorvejen Nyt spor, grundløsning Midlertidige ekspropriationer Permanente ekspropriationer m

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase Nyt godsspor til Havn Debatoplæg til idéfase Deltag i debatten For at sikre at alle relevante og lokale forhold i projektet belyses, opfordrer Banedanmark alle borgere, interesseorganisationer, virksomheder,

Læs mere

Roskilde. København. Køge. Ringsted. København-Ringsted projektet Miljøredegørelse 1 høringsudgave. København-Ringsted projektet.

Roskilde. København. Køge. Ringsted. København-Ringsted projektet Miljøredegørelse 1 høringsudgave. København-Ringsted projektet. Roskilde København Køge Ringsted København-Ringsted projektet September 2008 København-Ringsted projektet København-Ringsted projektet Forord Forord Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet Kolonihaverapport Nybygningsløsningen September 2009 København-Ringsted projektet 3 Nybygningsløsningen Baggrund Baggrund Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede strækninger

Læs mere

København-Ringsted projektet Miljøredegørelse hæfte 1

København-Ringsted projektet Miljøredegørelse hæfte 1 Roskilde København Køge Ringsted Nyt spor Eksisterende bane 0 København-Ringsted projektet September 2009 København-Ringsted projektet København-Ringsted projektet Forord Jernbanen mellem København og

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Juni 2015 Forord Som led i forliget om Togfonden DK fra 2014 skal der etableres ny bane mellem Horsens og Aarhus. Den nye banestrækning bliver ca. 23 km lang

Læs mere

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Notat om Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Greve Syd Køge Udarbejdet for Vejdirektoratet af Jens Erik Larsen Dansk Cykel Safari August 2009 Indhold Indledning og oversigtsskema 3 Cykeltrafikken i Greve

Læs mere

Danmarks hurtigste jernbane

Danmarks hurtigste jernbane Danmarks hurtigste jernbane Den nye bane København-Ringsted Danmarks hurtigste jernbane færdig i 2018 Flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser I perioden 2010-2018 anlægger Banedanmark

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-238-4 Planforhold Indhold Side 1 Forord

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Jørgen Roedsvej Ringsted Station Brogade. Rolighedsvej Gyvelvej Syrenvej Rosenvej

Jørgen Roedsvej Ringsted Station Brogade. Rolighedsvej Gyvelvej Syrenvej Rosenvej Hansensvej 21 Kværkeby-Ringsted Station Arealbehov Kort 7 Jørgen Roedsvej Ringsted Station Brogade Næstvedvej Mellem Broerne Næstvedvej Rolighedsvej Gyvelvej Syrenvej Rosenvej Eksisterende spor Nyt spor,

Læs mere

Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt. Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg

Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt. Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Januar 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Niveaufri

Læs mere

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård Sporarbejder København H Nordhavn MERE KAPACITET PÅ HOVEDBANEGÅRDEN Lav Københavns Hovedbanegård om fra endestation til gennemkørselsstation Luk op for mere

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Arealbehov - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Ny version fra den 15.december 2014. Fejl på side 30 om H/F Gasværksarbejdernes er rettet. Arealbehov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen

Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen Indhold Indledning 3 Den nye bane 4 Arealerne til den nye bane 5 Sådan er reglerne 6 Sådan foregår det 7 Ekspropriationer 9 Øvrige forhold 12 Klagemuligheder

Læs mere

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Indledende vurdering af miljøkonsekvenser ved elektrificeringen af jernbanestrækningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

København-Ringsted projektet høringsnotat

København-Ringsted projektet høringsnotat Roskilde København Køge Ringsted København-Ringsted projektet høringsnotat April 2009 København-Ringsted projektet Forord Dette høringsnotat dokumenterer den offentlige høring, som Trafikstyrelsen har

Læs mere

Miljøredegørelse Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 1

Miljøredegørelse Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 1 Miljøredegørelse Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 1 2 Opgradering Hobro-Aalborg Forord Formålet med opgraderingen er at øge hastigheden på strækningen mellem Hobro og Aalborg fra 120 til 160 km/t.

Læs mere

Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4

Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4 Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Miljø og landskabsæstetik ved anlæg af nye baner Niels Kjølhede, arkitekt m.a.a

Miljø og landskabsæstetik ved anlæg af nye baner Niels Kjølhede, arkitekt m.a.a Miljø og landskabsæstetik ved anlæg af nye baner Niels Kjølhede, arkitekt m.a.a Trafikministeriet nedsatte i 1994 et baneplanudvalg med henblik på at opstille en samlet langsigtet plan for udbygning og

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER To projekter. Godt 20 mia.kr. En spritny jernbane fra København til Ringsted, der er forberedt til 250 km/ t og en opgradering af banen fra Ringsted og frem

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbane anlæg

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbane anlæg Arealbehov - Fagnotat Femern bælt - danske jernbane anlæg 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov i projekt Femern Bælt danske jernbanelandanlæg for strækningen Orehoved Holeby.

Læs mere

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Teknik- og miljøforvaltningen Dagsorden Velkomst ved Teknik- og Miljøudvalgsformand v. Mette Jorsø (5 min) Baggrund, tidsplan og præsentation

Læs mere

Besigtigelsesbog. Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Stationering 19.260 27.720 Sektion Syd, Etape 1

Besigtigelsesbog. Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Stationering 19.260 27.720 Sektion Syd, Etape 1 Banedanmark Vejdirektoratet Besigtigelsesbog København-Ringsted og Udbygning af Køge Bugt Motorvejen Forslag til tekniske bestemmelser 1 Anlæg af København-Ringsted over Køge Stationering 19.260 27.720

Læs mere

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Marts 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej

Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej The New Line Copenhagen Ringsted Alignment and Railway Technology 23. september 2013 Alignment and Railway Technology (ART-contract) Page 1 of 15 Foreløbigt

Læs mere

NOTAT: S-tog til Roskilde.

NOTAT: S-tog til Roskilde. Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 216672 Brevid. 1572357 Ref. CT Dir. tlf. 46 31 37 02 claust@roskilde.dk NOTAT: S-tog til Roskilde. 15. november 2012 1. Indledning Trafikstyrelsen har i 2011

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern 30.04.2015 Præsenteret for Banebranchen af Jens Ole Kaslund 1 De store programmer er centralt placeret i Banedanmarks

Læs mere

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader.

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader. Hedensted Bredal Daugård Assendrup Vejle Stouby Vejle Fjord Natura 2000områder Andkær Brejning Linjeføring fra forundersøgelse Natura 2000-områder Fredninger Børkop Natura 2000 er et internationalt netværk

Læs mere

Natur og miljø i højsædet

Natur og miljø i højsædet Natur og miljø i højsædet Spidssnudet frø lægger æg i lysåbne vandhuller. Brunflagermus sover og overvintrer i hule træer i skoven. Markfirben lever på lysåbne, sydvendte skråninger. Vi passer på naturen

Læs mere

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima Toget på Banen - planen for bedre mobilitet og klima Med udgangspunkt i Infrastrukturkommissionens anbefalinger giver Banedanmark og DSB et bud på en strategi for fremtidens jernbane: Indhold: ƒbaggrund

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

Miljøredegørelse. Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens

Miljøredegørelse. Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens Miljøredegørelse Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens 1 2 Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset på det

Læs mere

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN Billundbanen BILLUNDBANE MED TOGSTOP I GADBJERG Gadbjerg Borgerforening og Lokalrådet anbefaler en løsning på Billundbanen, der omfatter

Læs mere

Forhold til anden planlægning

Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Redegørelse - Forhold til anden planlægning Landsplanredegørelsen Landsplanredegørelse 2009 er stadig under udarbejdelse. Det er derfor Landsplanredegørelse 2006 der er gældende

Læs mere

Klimatilpasning. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Klimatilpasning. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Klimatilpasning - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Klimatilpasning Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-241-4 Klimatilpasning Indhold

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Arealbehov. -Fagnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Arealbehov. -Fagnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Arealbehov -Fagnotat, Orehoved - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-95-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Notat 29. marts 2012 Revideret 30. jan. 2014 CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Projekt nr. 207450 Dokument nr. 123762000 Version 1 Udarbejdet af MSZ Kontrolleret af PTK Godkendt af CWI Fase 2-programmering

Læs mere

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse - Høringsudgave Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-191-2 Forord Med den

Læs mere

Høringsnotat om S-tog til Roskilde Marts 2002. Høringsnotat S-tog til Roskilde

Høringsnotat om S-tog til Roskilde Marts 2002. Høringsnotat S-tog til Roskilde Høringsnotat om S-tog til Roskilde Marts 2002 Høringsnotat S-tog til Roskilde INDHOLD 1. KORT OM PROJEKTET Baggrund for den valgte S-togsløsning 4 4 2. BORGERNE ER BLEVET HØRT Høringsperioden Generelle

Læs mere

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi ISHØJ KOMMUNE DEBATAVIS Deltag i debatten! Den avis, du sidder med her, er et debatoplæg. Vi skal udarbejde en ny kommuneplan for Ishøj Kommune, og det vil vi gerne fortælle om. Vi vil også gerne høre

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Miljøredegørelse Høringsudgave. Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens

Miljøredegørelse Høringsudgave. Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens Miljøredegørelse Høringsudgave Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens 1 Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset på det danske og internationale jernbane-

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

Det handler om fremtidens. velfærd for os alle også de kommende generationer. Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune

Det handler om fremtidens. velfærd for os alle også de kommende generationer. Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune Tekst: Kommunikation, Køge Kommune Layout: Kühnel Design AS Fotos: Køge Kommune, Mike Reuter, C.F. Møller, Alecitia & Rambøl, Banedanmark, Køge Kyst/Martin

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Visualiseringer vindmøller - Kriegers Flak - Landanlæg Indledende visualisering Ishøj transformerstation Volumenstudie. Juni 2013

Visualiseringer vindmøller - Kriegers Flak - Landanlæg Indledende visualisering Ishøj transformerstation Volumenstudie. Juni 2013 Visualiseringer vindmøller - Kriegers Flak - Landanlæg Indledende visualisering Ishøj transformerstation Volumenstudie Juni 2013 Oprindelig placering v. nuv. station Alternativ placering 2 KRIEGERS FLAK

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet TC-100046 Rev.1 Sagsnr.: T201775 Side 1 af 14 + kortbilag 1-4 17. februar 2012 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen - høringsnotat for idéfasen

Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen - høringsnotat for idéfasen Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen - høringsnotat for idéfasen April 2010 3 Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Forord Forord

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener. Fagnotat. Køge Nord - Næstved

Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener. Fagnotat. Køge Nord - Næstved Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener Fagnotat Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 26.02.2014 Mette Daugaard Petersen Senest revideret dato Senest revideret af 20.02.2014 Anne Mette Bach-Jacobsen,

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

LOKALPLAN 1-05 Handelsskole og teknisk skole

LOKALPLAN 1-05 Handelsskole og teknisk skole LOKALPLAN 1-05 Handelsskole og teknisk skole KØGE KOMMUNE 1979 Aflysninger Lokalplan 1-05 Handelsskole og Teknisk Skole Dele af lokalplanen er aflyst og erstattet af: Lokalplan 1017, Udvidelse af Køge

Læs mere

Indsigelser til Lokalplan 27-011

Indsigelser til Lokalplan 27-011 Indsigelser til Lokalplan 27-011 Indsiger Indhold i indsigelse Forvaltnings kommentar Helle Søndergaard Torngårdsvej 30 9440 Aabybro To indsigelser Cirkus Ønsker at der udlægges areal til cirkus og markedsplads

Læs mere

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen.

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen. Gang i Vallensbæk I samarbejde med TrygFonden sætter Indenrigs- og sundhedsministeren fokus på fysisk aktivitet i 2007 under overskriften Gang i Danmark med Kronpris Frederik som protektor. Gang i Danmark

Læs mere

Landskab og arkitektur. - Fagnotat. Elektrificering Køge Nord - Næstved

Landskab og arkitektur. - Fagnotat. Elektrificering Køge Nord - Næstved Landskab og arkitektur - Fagnotat Elektrificering Køge Nord - Næstved Godkendt dato 12. januar 2014 Godkendt af Senest revideret dato Senest revideret af 12. januar 2014 Møller & Grønborg AS Landskab og

Læs mere

KLIMATILPASNING. Den Danske Banekonference 2015 05/05/2015

KLIMATILPASNING. Den Danske Banekonference 2015 05/05/2015 KLIMATILPASNING Den Danske Banekonference 2015 05/05/2015 SØREN HANSEN HOFOR A/S REGN-SPILDEVAND PLANLÆGGER KLIMATILPASNING 2 VIRKSOMHEDEN I DAG Danmarks største forsyningsvirksomhed inden for vores kerneområder

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13.

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen Indledende høring fra 23. april til 30. maj 2014 Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. maj 2014 Om letbanen

Læs mere

Bilag 2.2 Fredericia Havn

Bilag 2.2 Fredericia Havn Bilag 1 Bilag 2.1 Esbjerg Havn Fra E20, der fører direkte frem til havneområdet, må der køres ind i dette enten ad Taurusvej eller Østre Havnevej. Kørsel bort fra området må foretages ad samme ruter. Havneområdets

Læs mere

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER 2016 VALLENSBÆKSTATIONSTORV Vallensbæk byder erhvervslivet velkommen Henrik Rasmussen Borgmester Vallensbæk Kommune Jeg er rigtig

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere