Biblioteksafgiftsnævnet Kulturministeriet Nybrogade 2 Postboks København K. Tlf: Mail:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biblioteksafgiftsnævnet Kulturministeriet Nybrogade 2 Postboks København K. Tlf: Mail:"

Transkript

1 BIBLIOTEKSAFGIFTSNÆVNETS 14. BERETNING Afgiftsår: 2015

2 Side 2 Biblioteksafgiftsnævnet Kulturministeriet Nybrogade 2 Postboks København K Tlf: Mail:

3 Side 3 Afsnit 1. Indledning... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Afsnit 2. Kort gengivelse af den behandlede klagefejl! Bogmærke er ikke defineret. Statistik over antallet af tilmeldte til biblioteksafgiftsordningenfejl! Bogmærke er ikke defineret.

4 Side 4 Afsnit 1. Indledning Biblioteksafgiftsnævnet er nedsat af kulturministeren i medfør af 7 i lov om biblioteksafgift. Nævnet har til opgave at træffe den endelige administrative afgørelse vedrørende klager over afgørelser om fordelingen af biblioteksafgift, som Slots- og Kulturstyrelsen (tidligere: Kulturstyrelsen) har truffet. For perioden 1. januar december 2019 har ministeren udpeget følgende medlemmer af nævnet: Koncernjurist, ph.d. Hanne Kirk (formand) Direktør Lone Gladbo, Biblioteksfagligt medlem Oversætter Morten Visby, indstillet af Dansk Forfatterforening Forfatter Jan Thielke, indstillet af Danske Skønlitterære Forfattere Professor Morten Rosenmeier (suppleant for formanden) Bibliotekschef Mogens Vestergaard (suppleant for Lone Gladbo) Digter Cindy Lynn Brown (suppleant for Morten Visby) Bibliotekar Anne-Mette Riis Rasmussen (suppleant for Jan Thielke) Kulturministeriet stiller sekretariatsbistand til rådighed for nævnet. Denne beretning omfatter afgiftsåret For så vidt angår de sager, som nævnet har behandlet i afgiftsåret 2015, har afgiftsgrundlaget været biblioteksafgiftsordningen i medfør af lov nr. 354 af 6. juni 1991 om biblioteksafgift, som senest er ændret ved lov nr af 17. december Hovedloven med efterfølgende ændringer er sammenskrevet i en lovbekendtgørelse nr af 17. december 2002 (Bilag II). Loven er uddybet og suppleret i bekendtgørelse nr. 288 af 14. marts 2015 om biblioteksafgift (Bilag III) Nævnets forretningsorden findes i bekendtgørelse nr. 683 af 27. juni 2008 om forretningsorden for Biblioteksafgiftsnævnet (Bilag IV). Klager, der indkommer til nævnet, bliver forelagt Slots- og Kulturstyrelsen, der afgiver en udtalelse og redegør for sagens faktiske og retlige omstændigheder. Slots- og Kulturstyrelsens udtalelse bliver efterfølgende sendt til klageren for at give denne mulighed for at fremsætte eventuelle yderligere bemærkninger indenfor en nærmere angiven frist. Fristen sættes normalt til 4 uger. Hvis nævnets afgørelse kan have konsekvenser for den biblioteksafgift, som tilkommer andre personer for den eller de bøger, som klagen vedrører, gives der også disse personer lejlighed til at udtale sig om sagen, før nævnet træffer sin afgørelse. Nævnets afgørelser træffes normalt på et møde. Hurtigst muligt efter mødet underrettes klageren og eventuelle andre parter samt Slots- og Kulturstyrelsen skriftligt om afgørelsen.

5 Side 5 Nævnet afgiver hermed beretning for afgiftsåret 2015, det vil sige beretning over behandling af klager, hvori der er truffet afgørelse i I 2015 har nævnet modtaget to klager og færdigbehandlet én klage. I denne beretning redegøres der for nævnets behandling af den færdigbehandlede klage.

6 Side 6 Afsnit 2. Kort gengivelse af den behandlede klage Biblioteksafgiftsnævnet har behandlet én klage i Biblioteksafgiftsnævnets afgørelse kan læses på Nedenfor gengives sagen kort: Klage over adgangen til at modtage biblioteksafgift som forfatter En klager (Simon Skov Fougt) klagede over Kulturstyrelsens afgørelse om tildeling af biblioteksafgift som oversætter og bearbejder af bøgerne Tid til Skrivning 1, Tid til Skrivning 2, Tid til Skrivning 3 og Tid til Skrivning 1, 2 og 3 Lærervejledning. Klagermente, at han skulle betragtes som forfatter til bøgerne, og at han skulle modtage biblioteksafgift i overensstemmelse hermed. Det var Kulturstyrelsens vurdering, at klager havde bearbejdet og oversat de fire titler fra norsk, hvilket berettigede klager til at modtage biblioteksafgift som oversætter, men ikke som forfatter. Biblioteksafgiftsnævnet havde ved behandlingen af sagen et eksemplar af de fire titler samt klagers manuskript til gennemsyn. På baggrund heraf fastslog nævnet, at klager ikke havde bidraget med oprindelig dansk tekst i et sådan omfang, at han i biblioteksafgiftsmæssig sammenhæng var berettiget til at modtage biblioteksafgift som forfatter. De fire titler havde desuden efter nævnets opfattelse karakter af en redaktionel bearbejdning i overensstemmelse med den oversættelses- og bearbejdningspraksis, der gør sig gældende ved lærebøger og undervisningsmateriale. Nævnet bemærkede samtidig, at forlagsaftaler ikke kan tillægges betydning i relation til afgørelser om tildeling af biblioteksafgift. Biblioteksafgiftsnævnet stadfæstede Kulturstyrelsens afgørelse. Klager fik således ikke medhold i sin klage.

7 Side 7 Bilag I Statistik over antallet af tilmeldte til biblioteksafgiftsordningen Antal tilmeldte til biblioteksafgiftsordningen i årene : 2008: tilmeldte 2009: tilmeldte 2010: tilmeldte 2011: tilmeldte 2012: tilmeldte 2013: tilmeldte 2014: tilmeldte 2015: tilmeldte

8 Side 8 Bekendtgørelse af lov om biblioteksafgift Bilag II Herved bekendtgøres lov om biblioteksafgift, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 11. januar 2000, med de ændringer, der følger af lov nr af 17. december På finansloven opføres årligt en bevilling til biblioteksafgift, som fordeles efter reglerne i denne lov som støtte til forfattere, oversættere og andre, hvis bøger benyttes på de af loven omfattede biblioteker. 2. Berettigede til at modtage afgift efter denne lov er 1) forfattere, hvis bøger er udgivet på dansk, medmindre der er tale om en oversættelse eller en gendigtning, genfortælling eller bearbejdelse fra fremmedsprog, 2) oversættere samt personer, der foretager gendigtning, genfortælling eller bearbejdelse af fremmedsprogede bøger til dansk, 3) illustratorer, billedkunstnere, fotografer og komponister, hvis frembringelser indgår i de i nr. 1 nævnte bøger eller selvstændigt er udgivet i bogform i Danmark, 4) illustratorer, som over for Biblioteksstyrelsen dokumenterer, at deres frembringelser særligt er udført til oversættelser, gendigtninger, genfortællinger eller bearbejdelser af fremmedsprogede værker til dansk, og 5) andre bidragydere til de i nr. 1 og 3 nævnte bøger, såfremt det over for Biblioteksstyrelsen dokumenteres, at der er tale om væsentlige bidrag til en titel. Dog udbetales der ikke afgift for bidrag, der er frembragt som led i et ansættelsesforhold, som omfatter redaktionelt arbejde. Stk. 2. Der ydes kun afgift efter stk. 1, nr. 5, for bidrag, der er godkendt som væsentlige bidrag til en titel inden udgangen af Stk. 3. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for litteratur indlæst på lydbånd m.v. Kulturministeren kan fastsætte, at stk. 1 også skal finde anvendelse på digitale frembringelser, der udelukkende består af litterært materiale. 3. Berettigede til at modtage biblioteksafgift, efter at en i 2 nævnt person er afgået ved døden, er 1) den efterlevende ægtefælle, 2) en fraskilt ægtefælle, såfremt ægteskabet har varet i mindst 5 år og det ved skilsmissen er fastsat, at vedkommende har ret til underholdsbidrag, 3) en efterlevende person, som en berettiget samlevede med på dødstidspunktet, såfremt samlivet har varet mindst 5 år, og 4) børn under 18 år, såfremt den anden af forældrene er død eller ikke er berettiget. Stk. 2. Efterlader de i 2 nævnte personer sig flere berettigede, deles afgiftsbeløbet ligeligt mellem dem. Stk. 3. Berettigede i medfør af stk. 1 og 2 modtager kun halv afgift i forhold til den person, der var berettiget i henhold til 2.

9 Side 9 Stk. 4. Efterlevende er ikke berettigede til afgift, hvis den i 2 nævnte person først er blevet berettiget til afgift i 2003 eller senere. 4. Afgiften til de berettigede efter 2 og 3 fordeles på grundlag af sidetal pr. titel og antallet af udlånsenheder pr. titel, hvormed de berettigede er repræsenteret i bibliotekerne. For lydbånd m.v. er grundlaget indlæste minutter i stedet for sidetal. Stk. 2. Berettigede efter 2, stk. 1, nr. 2, modtager kun en tredjedel afgift. Berettigede efter 2, stk. 1, nr. 5, modtager kun to tredjedele afgift. Stk. 3. Beløb under kr. udbetales ikke. Stk. 4. Fra og med 2003 foretages udbetaling af biblioteksafgift efter stk. 1 og 2 til en berettiget person på følgende måde: 1) Beløb indtil kr. udbetales uden reduktion. 2) Af beløb over kr. og indtil kr. udbetales halvdelen. 3) Af beløb over kr. udbetales en tredjedel. Stk. 5. Beløbsgrænserne i stk. 3 og 4 reguleres årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Stk. 6. For udlånsenheder på folkeskolens biblioteker udbetales der fuld afgift efter stk. 1 og 2 for de første 15 eksemplarer pr. titel pr. bibliotek og en tredjedel afgift for de øvrige eksemplarer pr. titel pr. bibliotek. Stk. 7. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om ydelse af afgift efter stk. 1. Der kan herunder fastsættes regler om, at særlige kategorier af de i 2 nævnte bøger og visse bidrag til sådanne bøger ikke skal medføre afgift. 5. Fordelingen af biblioteksafgiften finder sted på grundlag af indberetninger fra folkebiblioteker, folkeskolens biblioteker og Danmarks Blindebibliotek, i det omfang disse biblioteker har deres bogbestand registreret i maskinlæsbar form og indberetningerne indeholder de nødvendige data til beregning af afgiften. Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvorledes bibliotekerne skal foretage indberetning. 6. Administrationen af biblioteksafgiften varetages af Biblioteksstyrelsen. Stk. 2. Klager over fordelingen af biblioteksafgift efter lovens 1-5 skal for et givet finansår være indgivet til Biblioteksstyrelsen senest den 15. oktober i det pågældende år. 7. Afgørelser truffet af Biblioteksstyrelsen efter 6, stk. 2, kan indbringes for et af kulturministeren nedsat nævn, der har den endelige administrative afgørelse. Ministeren fastsætter nærmere regler for nævnets virksomhed. 8. På finansloven opføres årligt et rådighedsbeløb til fordeling efter ansøgning til komponister, tekstforfattere, udøvende kunstnere og andre, hvis grammofonplader, lydbånd og andre lydbærende materialer, som er udgivet i Danmark, benyttes på bibliotekerne.

10 Side 10 Stk. 2. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om fordelingen af beløbet og kan herunder fastsætte, at beløbet fordeles af et udvalg, der nedsættes af ministeren, og at udvalget træffer den endelige administrative afgørelse. 9. På finansloven opføres årligt et rådighedsbeløb til fordeling efter ansøgning til billedkunstnere, der er repræsenteret i bibliotekerne med originalkunst eller diasserier, grafik, fotografier og plakater, som er udgivet i Danmark. Stk. 2. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om fordelingen af beløbet og kan herunder fastsætte, at beløbet fordeles af et udvalg, der nedsættes af ministeren, og at udvalget træffer den endelige administrative afgørelse. 10. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om lovens anvendelse i forhold til andre lande. 11. Loven træder i kraft den 1. januar Lov om biblioteksafgift, jf. lovbekendtgørelse nr. 455 af 23. juni 1989, ophæves. 13. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Lov nr af 17. december 2002 om ændring af lov om biblioteksafgift (Ændrede beløbsgrænser m.v.) har ændret 2, 3 og 4. Loven indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse 2 Loven træder i kraft den 1. januar Kulturministeriet, den 17. december 2002 Brian Mikkelsen /Groos

11 Side 11 Bekendtgørelse om biblioteksafgift Bilag III I medfør af 4, stk. 7, 5, stk. 2, 7, 8, stk. 2, og 9, stk. 2, i lov om biblioteksafgift, jf. lovbekendtgørelse nr af 17. december 2002, 16, stk. 5, i forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 og 37, stk. 4, i lov om offentlighed i forvaltningen, jf. lovbekendtgørelse nr. 606 af 12. juni 2013 og efter forhandling med justitsministeren fastsættes: Personer, som kan modtage biblioteksafgift 1. Berettigede til at modtage afgift efter biblioteksafgiftslovens 2, stk. 1, er følgende 1) Forfattere, hvis bøger er udgivet på dansk, medmindre der er tale om en oversættelse eller en gendigtning, genfortælling eller bearbejdelse fra fremmedsprog. 2) Oversættere samt personer, der foretager gendigtning, genfortælling eller bearbejdelse af fremmedsprogede bøger til dansk. 3) Illustratorer, billedkunstnere, fotografer og komponister, hvis frembringelser indgår i de i nr. 1 nævnte bøger eller selvstændigt er udgivet i bogform i Danmark. 4) Illustratorer, som over for Kulturstyrelsen dokumenterer, at deres frembringelser særligt er udført til oversættelser, gendigtninger, genfortællinger eller bearbejdelser af fremmedsprogede værker til dansk. 5) Andre bidragydere til de i nr. 1 og 3 nævnte bøger, såfremt det overfor Kulturstyrelsen dokumenteres, at der er tale om væsentlige bidrag til en titel. Dog udbetales der ikke afgift for bidrag, der er frembragt som led i et ansættelsesforhold, som omfatter redaktionelt arbejde. Stk. 2. Der ydes kun afgift efter stk. 1, nr. 5, for bidrag, der er godkendt som væsentlige bidrag til en titel inden udgangen af 2002, jf. biblioteksafgiftslovens 2, stk. 2. Stk. 3. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på litteratur indlæst på lydbånd m.v., jf. biblioteksafgiftslovens 2, stk. 3. Stk. 4. Efter biblioteksafgiftslovens 4, stk. 2, modtager de i stk. 1, nr. 2, nævnte oversættere m.fl. kun en tredjedel afgift, således som det nærmere er fastsat i 7, stk. 4, og 13, stk. 2, og de i stk. 1, nr. 5, nævnte andre bidragydere kun to tredjedele afgift. Stk. 5. Personer, som har bidraget til aviser og tidsskrifter, modtager ikke afgift for deres bidrag. Det samme gælder for personer, som alene har bidraget med omslagsillustrationer, eller som har bidraget med mindre tekst- eller illustrationsbidrag i bøger. 2. Berettigede til at modtage afgift, efter at en i 1 nævnt person er afgået ved døden, er efter biblioteksafgiftslovens 3, stk. 1, 1) den efterlevende ægtefælle, 2) en fraskilt ægtefælle, såfremt ægteskabet har varet i mindst 5 år, og det ved skilsmissen er fastsat, at vedkommende har ret til underholdsbidrag, 3) en efterlevende person, som en berettiget samlevede med på dødstidspunktet, såfremt samlivet har varet mindst 5 år, og

12 Side 12 4) børn under 18 år, såfremt den anden af forældrene er død eller ikke er berettiget. Stk. 2. Efterlader de i 1 nævnte personer sig flere berettigede, deles afgiftsbeløbet efter biblioteksafgiftslovens 3, stk. 2, ligeligt mellem dem. Stk. 3. Berettigede i medfør af stk. 1 og 2 modtager kun halv afgift i forhold til den person, der var berettiget i henhold til 1, jf. biblioteksafgiftslovens 3, stk. 3. Stk. 4. Efterlevende er ikke berettigede til afgift, hvis den i 1 nævnte person først er blevet berettiget til afgift i 2003 eller senere, jf. biblioteksafgiftslovens 3, stk. 4. Tilmelding 3. Det er en betingelse for udbetaling af afgift for et givet finansår, at den enkelte berettigede, inden for de frister der fremgår af stk. 2 og 3, foretager tilmelding på et skema, som er tilgængeligt på Kulturstyrelsens hjemmeside, samt afgiver de oplysninger, der er nødvendige for beregning og udbetaling af afgiften. Stk. 2. Kulturstyrelsen fastsætter hvert år den 31. januar den frist for tilmelding, der er gældende for det kommende år. Fristen kan tidligst fastsættes til den 1. oktober året før det finansår, hvor udbetaling af afgift finder sted. Stk. 3. I forbindelse med fastsættelsen af frist i medfør af stk. 2, kan Kulturstyrelsen vælge at fastsætte en særskilt frist for tilmelding for de berettigede i medfør af 2, stk. 1 og 2. Stk. 4. Fristerne efter stk. 2 og 3 offentliggøres hvert år den 31. januar på Kulturstyrelsens hjemmeside. Grundlaget for afgiftsbetaling 4. Afgiften til de berettigede efter 1 og 2 fordeles efter et pointsystem på grundlag af sidetal pr. titel og antallet af udlånsenheder pr. titel, hvormed de berettigede er repræsenteret i bibliotekernes bestandsindberetninger. For lydbånd m.v. er grundlaget indlæste minutter i stedet for sidetal. Udlånsenheder og sidetal/minuttal 5. Antallet af udlånsenheder fastlægges på grundlag af bestandsindberetninger fra folkebiblioteker og folkeskolens biblioteker, i det omfang disse biblioteker har deres bogbestand registreret i maskinlæsbar form, og indberetningerne indeholder de nødvendige data til beregning af afgiften. Stk. 2. Indberetningerne skal for at kunne indgå i beregningsgrundlaget foreligge i en sådan elektronisk form, at de teknisk lader sig videreforarbejde i Kulturstyrelsen. Årbøger skal for at indgå i beregningsgrundlaget være indberettet på en sådan måde, at de enkelte årgange er udskilt fra hinanden. Stk. 3. Kulturstyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for bibliotekernes indberetninger.

13 Side 13 Stk. 4. For udlånsenheder af en given titel på et givet skolebibliotek afskæres to tredjedele af de indberettede eksemplarer ud over 15 afrundet til hele bind, jf. biblioteksafgiftslovens 4, stk. 6. Stk. 5. Ved en udlånsenhed forstås den mindste enhed, der af et bibliotek registreres og indberettes særskilt. Udlånsenheden for bøger er et bind, for litteratur indlæst på lydbånd m.v. en mappe med et eller flere lydbånd. Sammensatte materialer, f.eks. en bog og et bånd, udgør tilsammen en udlånsenhed. 6. Ved fastlæggelsen af sidetal/minuttal anvendes de i Nationalbibliografien (den nationalbibliografiske database) indeholdte oplysninger. Pointtildeling 7. Bøger tildeles 1 point pr. side, dog således at 1) billedbøger og tegneserier tildeles 3 point pr. side, 2) noder (musikalier) tildeles 6 point pr. side, 3) lyrik (digte) tildeles 6 point pr. side, og 4) ordbøger mellem dansk og fremmede sprog tildeles 1/3 point pr. side. Stk. 2. Lydbøger m.v. tildeles 1/2 point pr. minut, dog således at 1) billedbøger og tegneserier tildeles 1 1/2 point pr. minut, 2) lyrik (digte) tildeles 3 point pr. minut, og 3) ordbøger mellem dansk og fremmede sprog tildeles 1/6 point pr. minut. Stk. 3. Uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2 tildeles skønlitteratur for voksne, bortset fra lyrik (digte), 1,7 point pr. side, henholdsvis 0,85 point pr. minut til de primære bidragydere. Stk. 4. Uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2 tildeles personer, der foretager oversættelser, gendigtninger, genfortællinger og bearbejdelser fra fremmedsprog, 1/3 point pr. side, henholdsvis 1/6 point pr. minut. Personer, der foretager oversættelser af lyrik (digte), tildeles dog 2 point pr. side, henholdsvis 1 point pr. minut. 8. Ved billedbøger og tegneserier, jf. 7, stk. 1 og 2, forstås bøger, som i Nationalbibliografien er registreret som henholdsvis billedbøger for børn og tegneserier. Såfremt en billedbog eller en tegneserie ikke er registreret som billedbog for børn eller tegneserie i Nationalbibliografien, gælder registreringen i folke- og skolebibliotekernes fælles bibliografiske database og i bibliotekernes kataloger med opstillingssignaturen henholdsvis»bi«og»te«. Stk. 2. Ved noder (musikalier), jf. 7, stk. 1, forstås bøger, som i Nationalbibliografien er registreret som noder. Stk. 3. Ved lyrik (digte), jf. 7, stk. 1 og 2, forstås bøger, som i Nationalbibliografien er registreret som lyrik (digte). Stk. 4. Ved ordbøger mellem dansk og fremmede sprog, jf. 7, stk. 1 og 2, forstås bøger, som i Nationalbibliografien er registreret som ordbøger med fremmedsprog. Stk. 5. Ved skønlitteratur, jf. 7, stk. 3, forstås litteratur, som i Nationalbibliografien er klassificeret som skønlitteratur. Ved litteratur for voksne, jf. 7, stk. 3, forstås titler, der af DBC (Dansk BiblioteksCenter) siden 1976 er angivet som sådan i forbindelse med

14 Side 14 registreringen i Nationalbibliografien. Ved litteratur for voksne udgivet før 1976 forstås titler, der af Kulturstyrelsen i 2006 er angivet som sådan. Stk. 6. Ved oversættelser af lyrik (digte), jf. 7, stk. 4, 2. pkt., forstås bøger, der i Nationalbibliografien er klassificeret som oversat lyrik (digte). Flere berettigede 9. For bøger, bortset fra antologier m.v., jf. 10, med flere afgiftsberettigede fordeles det pointtal, som en bog opnår efter 7 på grundlag af Nationalbibliografiens oplysninger om primære og sekundære bidragydere. Kulturstyrelsen kan dog i særlige tilfælde efter ansøgning fravige denne opdeling i primære og sekundære bidragydere, jf. 17, stk. 1, nr. 3. Stk. 2. Er der én primær og én sekundær bidragyder, deles pointtallet med tre fjerdedele til den primære og en fjerdedel til den sekundære bidragyder. Er der flere primære bidragydere, deles tre fjerdedele ligeligt mellem dem. Er der flere sekundære bidragydere, deles én fjerdedel ligeligt mellem dem. Er der udelukkende primære bidragydere, deles hele pointtallet ligeligt mellem dem. Særligt om antologier m.v. 10. Bestemmelserne i 7, stk. 1-3 og 4, 2. pkt., om vægtning for særlige typer af litteratur finder ikke anvendelse ved fordeling af point til antologier, andre samlingsværker eller årbøger. Stk. 2. Pointtallet for en antologi, et andet samlingsværk eller en årbog deles ligeligt mellem de berettigede bidragydere. 11. Bidrag til leksika, sangbøger og andre bøger med et meget stort antal enkeltbidrag udløser kun biblioteksafgift til bidragydere, der er registreret i Nationalbibliografien. 12. Ved antologier og andre samlingsværker, jf. 10, forstås bøger, der i Nationalbibliografien er registreret som samlingsværker. Stk. 2. Ved årbøger, jf. 10, forstås bøger, der i Nationalbibliografien er registreret som årbøger. Stk. 3. Ved leksika og sangbøger, jf. 11, forstås bøger, der i Nationalbibliografien er registreret som henholdsvis leksika og sangbøger. Særligt om oversættelser og oversatte bidrag 13. Såfremt flere personer har oversat en bog, deles pointtallet til oversætterne ligeligt mellem dem. Kulturstyrelsen kan dog i særlige tilfælde efter ansøgning fravige denne fordeling, jf. 17, stk. 1, nr. 5. Stk. 2. Personer, der har oversat bidrag til bøger, der ikke samlet kan betegnes som oversættelser, modtager en tredjedel af det pointtal, som ville tilkomme dem efter 9 og 10.

15 Side 15 Pointværdi 14. Såfremt dele af pointtallet for en bog med flere bidragydere ikke udløser afgift, indgår disse dele ikke i den samlede pointsum. 15. Den samlede pointsum, som er tildelt på grundlag af bestemmelserne i 4-13, sættes i forhold til bevillingen på finansloven. Kulturstyrelsen beregner herefter, hvilket beløb der det pågældende år skal udbetales pr. point. Den enkelte berettigede modtager afgift svarende til det antal point, som vedkommende har opnået. Stk. 2. De i medfør af beløbsgrænserne i 16 frigjorte midler fordeles ved nye beregninger mellem afgiftsmodtagerne. Beløbsgrænser 16. Efter biblioteksafgiftslovens 4, stk. 3, udbetales beløb under kr. ikke. Stk. 2. Efter biblioteksafgiftslovens 4, stk. 4, foretages udbetaling af biblioteksafgift til en berettiget person på følgende måde: 1) Beløb indtil kr. udbetales uden reduktion. 2) Af beløb over kr. og indtil kr. udbetales halvdelen. 3) Af beløb over kr. udbetales en tredjedel. Stk. 3. Efter biblioteksafgiftslovens 4, stk. 5, reguleres beløbsgrænserne i stk. 1 og 2 årligt fra 2003 med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Dokumentation 17. Det er en forudsætning for at opnå biblioteksafgift eller ændring af afgiften, at den berettigede tilvejebringer fyldestgørende dokumentation i følgende tilfælde: 1) Når en illustrator, som har udført illustrationerne i en bog, ønsker omslagsillustrationen medregnet ved opgørelsen af sit bidrag til bogen, jf. 1, stk. 1, nr. 3, må det dokumenteres, at han eller hun har udført omslagsillustrationen. 2) Når en illustrator, som har udført illustrationerne til en oversættelse, gendigtning, genfortælling eller bearbejdelse af et fremmedsproget værk til dansk, ønsker at opnå biblioteksafgift, jf. 1, stk. 1, nr. 4, må det dokumenteres, at illustrationerne særligt er udført til denne oversættelse m.v. 3) Når en bidragyder til en bog ønsker, at Kulturstyrelsen skal fravige Nationalbibliografiens opdeling i primære og sekundære bidragydere, jf. 9, stk. 1, må det dokumenteres, hvilke særlige forhold der kan begrunde en sådan fravigelse. 4) Når en bidragyder til en bog med mere end 3 bidragydere inden for samme kategori af afgiftsberettigede eller til en antologi, et andet samlingsværk eller en årbog ønsker at opnå biblioteksafgift, må det dokumenteres, hvilke bidrag der foreligger.

16 Side 16 5) Når en oversætter ønsker, at Kulturstyrelsen skal fravige den ligelige fordeling af en bogs pointtal til oversættere, jf. 13, stk. 1, må det dokumenteres, hvilke særlige forhold der kan begrunde en sådan fravigelse. 6) Når en bidragyder til en bog ikke er nævnt i Nationalbibliografien, og denne ønsker at opnå biblioteksafgift, må bidragets art og omfang dokumenteres. Stk. 2. Dokumentation efter stk. 1, nr. 1-6, skal indsendes på et skema, der tilgængeligt på Kulturstyrelsens hjemmeside, og skal være Kulturstyrelsen i hænde indenfor den frist, der fastsættes af Kulturstyrelsen i medfør af stk. 3. Stk. 3. Kulturstyrelsen fastsætter hvert år den 31. januar den frist for tilvejebringelse af dokumentation, der er gældende for det kommende år. Fristen kan tidligst fastsættes til den 1. oktober året før det finansår, hvor udbetaling af afgift finder sted. Stk. 4. Udbetalingsdatoen efter stk. 3 offentliggøres hvert år den 31. januar på Kulturstyrelsens hjemmeside. Udbetaling 18. Biblioteksafgiften udbetales for hvert finansår til den berettigede eller dennes bo, hvis betingelserne for udbetaling var opfyldt den 1. januar det pågældende år. Stk. 2. Kulturstyrelsen fastsætter hvert år den 31. januar den dato for udbetaling, der er gældende for det kommende år. Udbetalingsdatoen kan senest fastsættes til den 30. juni året efter, at der er sket indberetning i medfør af 5. Udbetaling kan ske senere end denne frist, når dette beror på den berettigedes forhold. Stk. 3. Udbetalingsdatoen efter stk. 2 offentliggøres hvert år den 31. januar på Kulturstyrelsens hjemmeside. Stk. 4. Det påhviler de berettigede at kontrollere oplysningerne på de titellister, som ved udbetalingen gøres tilgængelige på Kulturstyrelsens hjemmeside. Meddelelse om eventuelle fejl eller mangler skal være Kulturstyrelsen i hænde senest den 15. oktober i udbetalingsåret. Klageadgang m.v. 19. Klager over fordelingen af biblioteksafgift for et givet finansår skal efter biblioteksafgiftslovens 6, stk. 2, være Kulturstyrelsen i hænde senest den 15. oktober i det pågældende år. 20. Afgørelser truffet af Kulturstyrelsen efter 19 kan indbringes for Biblioteksafgiftsnævnet, der har den endelige administrative afgørelse, jf. biblioteksafgiftslovens 7. Klage skal være Biblioteksafgiftsnævnet i hænde senest førstkommende hverdag 8 uger efter, at Kulturstyrelsen har truffet endelig afgørelse. Stk. 2. Nævnet består af 4 medlemmer. Kulturministeren udpeger formanden, som skal have administrativ og juridisk sagkundskab, og et medlem, som skal have biblioteksfaglig sagkundskab. Et medlem udpeges efter indstilling fra Dansk Forfatterforening, og et medlem udpeges efter indstilling fra Danske Skønlitterære Forfattere som repræsentanter for de berettigede. I tilfælde af stemmelighed er

17 Side 17 formandens stemme afgørende. Ministeren beskikker nævnets medlemmer for 4 år ad gangen. Kulturministeriet yder sekretariatsbistand til nævnet. Stk. 3. Kulturstyrelsens afgørelser om aktindsigt i sager om biblioteksafgift kan indbringes for Kulturministeriet. Rådighedsbeløb for grammofonplader m.v. 21. Efter biblioteksafgiftslovens 8 opføres på finansloven årligt et rådighedsbeløb til fordeling efter ansøgning til komponister, tekstforfattere, udøvende kunstnere og andre, hvis grammofonplader, cd er, lydbånd og andre lydbærende materialer benyttes på bibliotekerne. Det forudsættes, at de nævnte grammofonplader m.v. er udgivet, dvs. bragt i handelen eller på anden måde spredt blandt almenheden, i Danmark. 22. Rådighedsbeløbet opdeles i to lige store dele for henholdsvis de skabende og de udøvende kunstnere. Beløbet fordeles efter et skøn over de berettigedes kvantitative repræsentation i bibliotekerne med grammofonplader m.v. Andre generelle kriterier kan indgå ved afgørelsen. 23. Ansøgning om at komme i betragtning ved fordeling af rådighedsbeløbet skal med de nødvendige oplysninger indsendes på et skema, som er tilgængeligt på Kulturstyrelsens hjemmeside. Stk. 2. Kulturstyrelsen fastsætter hvert år den 31. januar den frist for ansøgning, der er gældende for det kommende år. Fristen kan tidligst fastsættes til den 1. oktober året før det finansår, hvor udbetaling af afgift finder sted. Stk. 3. Fristen efter stk. 2 offentliggøres hvert år den 31. januar på Kulturstyrelsens hjemmeside. Stk. 4. Musikgrupper, orkestre eller kor med 18 medlemmer og derover skal indsende en kollektiv ansøgning. En berettiget person kan ikke søge individuelt for et bidrag til en titel, hvis der også søges kollektivt for samme bidrag. 24. Rådighedsbeløbet fordeles af et udvalg bestående af 7 medlemmer, der beskikkes af kulturministeren for 4 år. Stk medlem (formanden) udpeges af ministeren. 1 medlem og 1 suppleant for medlemmet beskikkes efter indstilling fra henholdsvis Dansk Komponist Forening, Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer, Danske Populær Autorer, Fællesrådet for Udøvende Kunstnere og Dansk Skuespillerforbund. 1 medlem og 1 suppleant, der skal have særlig indsigt i bibliotekernes anskaffelsespraksis med hensyn til grammofonplader m.v., beskikkes efter indstilling fra Kulturstyrelsen. Ministeren udpeger en næstformand blandt de medlemmer, som er beskikket efter indstilling. Bortset fra formanden kan umiddelbar genbeskikkelse af udvalgets medlemmer ikke finde sted. Kulturstyrelsen yder sekretariatsbistand til udvalget. Stk. 3. Udvalget træffer den endelige administrative afgørelse vedrørende fordelingen af rådighedsbeløbet.

18 Side 18 Rådighedsbeløb for billedkunst 25. Efter lov om biblioteksafgift 9 opføres på finansloven årligt et rådighedsbeløb til fordeling efter ansøgning til billedkunstnere, hvis frembringelser i form af originalkunst eller diasserier, grafik, fotografier og plakater benyttes på bibliotekerne. Det forudsættes, at de nævnte frembringelser er udgivet, dvs. bragt i handelen eller på anden måde spredt blandt almenheden, i Danmark. 26. Rådighedsbeløbet for billedkunst fordeles efter et skøn over de berettigedes kvantitative repræsentation i bibliotekerne med billedkunst. Andre generelle kriterier kan indgå i afgørelsen. 27. Ansøgning om at komme i betragtning ved fordeling af rådighedsbeløbet skal med de nødvendige oplysninger indsendes på et skema, som er tilgængeligt på Kulturstyrelsens hjemmeside. Stk. 2. Kulturstyrelsen fastsætter hvert år den 31. januar den frist for ansøgning, der er gældende for det kommende år. Fristen for ansøgning kan tidligst fastsættes til den 1. oktober året før det finansår, hvor udbetaling af afgift finder sted. Stk. 3. Fristen efter stk. 2 offentliggøres hvert år den 31. januar på Kulturstyrelsens hjemmeside. 28. Rådighedsbeløbet fordeles af et udvalg bestående af 4 medlemmer, der beskikkes af kulturministeren for 4 år. Stk medlem (formanden) udpeges af ministeren. 1 medlem og 1 suppleant for medlemmet beskikkes efter indstilling fra Billedkunstnernes Forbund. 1 medlem og 1 suppleant beskikkes efter indstilling fra Dansk Fotografisk Forening, Dansk Journalistforbund og Tegnerne/Tegnerforbundet af 1919 i forening. 1 medlem og 1 suppleant, der skal have særlig indsigt i bibliotekernes anskaffelsespraksis med hensyn til billedkunst, beskikkes efter indstilling fra Kulturstyrelsen. Ministeren udpeger en næstformand blandt de medlemmer, som er beskikket efter indstilling. Bortset fra formanden kan umiddelbar genbeskikkelse af udvalgets medlemmer ikke finde sted. Kulturstyrelsen yder sekretariatsbistand til udvalget. Stk. 3. Udvalget træffer den endelige administrative afgørelse vedrørende fordelingen af rådighedsbeløbet. Ikrafttræden m.v. 29. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2015, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Bekendtgørelsens 3, stk. 4, 17, stk. 4, 18, stk. 3, 23, stk. 3, og 27, stk. 3, træder i kraft 1. januar Stk. 3. De frister, som Kulturstyrelsen skal fastsætte i medfør af bekendtgørelsens 3, stk. 2 og 3, 17, stk. 3, 23, stk. 2, og 27, stk. 2, og som udløber den 30. januar 2016, skal offentliggøres på Kulturstyrelsens hjemmeside senest den 1. april Kulturstyrelsen offentliggør samtidig den udbetalingsdato, som fastsættes i medfør af 18, stk. 2, og som udløber den 30. januar 2016 på Kulturstyrelsens hjemmeside.

19 Side 19 Stk. 4. Bekendtgørelse nr. 222 af 17. marts 2011 om biblioteksafgift ophæves. Kulturministeriet, den 14. marts 2015 Marianne Jelved / Lars M. Banke

20 Side 20 Bilag IV Bekendtgørelse om forretningsorden for Biblioteksafgiftsnævnet I medfør af 7 i lov om biblioteksafgift, jf. lovbekendtgørelse nr af 17. december 2002, fastsættes: 1. Biblioteksafgiftsnævnet er nedsat i henhold til 7 i lovbekendtgørelse nr af 17. december 2002 om biblioteksafgift. Nævnets opgave er at træffe den endelige administrative afgørelse vedrørende klager over afgørelser truffet af Styrelsen for Bibliotek og Medier om fordelingen af den almindelige biblioteksafgift, jf. lovens 1-7. Stk. 2. Nævnets adresse er Kulturministeriet, Nybrogade 2, 1203 København K. 2. Biblioteksafgiftsnævnet består af fire medlemmer. Kulturministeren udpeger formanden, som skal have administrativ og juridisk sagkundskab, og et medlem, som skal have biblioteksfaglig sagkundskab. Et medlem udpeges efter indstilling fra Dansk Forfatterforening, og et medlem udpeges efter indstilling fra Danske Skønlitterære Forfattere som repræsentanter for de personer, der er berettigede til biblioteksafgift. Stk. 2. For hvert medlem beskikkes en suppleant, som deltager i sagernes behandling, når vedkommende medlem har forfald. Stk. 3. Nævnets medlemmer beskikkes tillige med fire suppleanter af kulturministeren for et tidsrum af fire år ad gangen. Stk. 4. Kulturministeriet yder sekretariatsbistand til nævnet og afholder de udgifter, der er forbundet med nævnets virksomhed. 3. Ingen af nævnets medlemmer kan deltage i behandlingen af en sag, hvis vedkommende er inhabil efter reglerne i 3 i forvaltningsloven. Stk. 2. Et medlem har pligt til at underrette nævnet om forhold, som kunne medføre dets inhabilitet, ligesom ethvert af nævnets andre medlemmer, der er bekendt med sådanne forhold, skal oplyse nævnet herom. Stk. 3. Nævnet afgør selv, om et medlem kan deltage i behandlingen af en sag. Vedkommende medlem må ikke selv deltage i behandlingen og afgørelsen af spørgsmålet om dets inhabilitet. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Stk. 4. Spørgsmålet om, hvorvidt et medlem skal vige sit sæde, bør så vidt muligt rejses, inden nævnets behandling af selve sagen begynder. 4. Nævnets medlemmer har tavshedspligt efter straffelovens regler om tavshedspligt for personer, der virker i offentlig tjeneste eller hverv. 5. Reglerne i 3-4 gælder også for nævnets sekretær. Hvis sekretæren ikke kan medvirke ved behandlingen af en sag, stiller Kulturministeriet en anden sekretær til rådighed under behandlingen af denne sag.

21 Side Formanden drager omsorg for, at klager behandles hurtigst muligt, og bestemmer tid og sted for Biblioteksafgiftsnævnets møder. Formanden tilrettelægger nævnets arbejde og leder forhandlingerne på nævnets møder. Stk. 2. Nævnet behandler sagerne mundtligt på et møde eller skriftligt. Stk. 3. Klagen forelægges for Styrelsen for Bibliotek og Medier, der tilbagesender klagen med en udtalelse og en redegørelse for sagens faktiske og retlige omstændigheder. Stk. 4. Klageren skal gøres bekendt med det i stk. 3 nævnte materiale og have lejlighed til inden for en nærmere fastsat frist at afgive en skriftlig udtalelse. Stk. 5. Nævnet eller formanden på dets vegne kan i øvrigt indhente oplysninger, hvor det skønnes hensigtsmæssigt. 7. For at en afgørelse kan træffes, skal Biblioteksafgiftsnævnet være fuldtalligt. Hvert medlem har en stemme. Afgørelsen, der skal være begrundet, træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Stk. 2. Formanden drager omsorg for, at meddelelse om afgørelsen gives til klageren samt til Styrelsen for Bibliotek og Medier. Stk. 3. Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 8. I øvrigt gælder forvaltningslovens regler om den offentlige forvaltnings behandling og afgørelse af sager. 9. Biblioteksafgiftsnævnets møder er ikke offentlige. 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Stk. 2. Samtidig ophæves cirkulære nr. 4 af 14. januar 1993 om forretningsorden for Biblioteksafgiftsnævnet. Kulturministeriet, den 27. juni 2008 Brian Mikkelsen / Bente Skovgaard Kristensen

Bekendtgørelse om biblioteksafgift

Bekendtgørelse om biblioteksafgift BEK nr 288 af 14/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2014-02041 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om biblioteksafgift

Læs mere

Bekendtgørelse om biblioteksafgift

Bekendtgørelse om biblioteksafgift BEK nr 1448 af 30/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., 16/02194 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om biblioteksafgift

Læs mere

Vejledning om Biblioteksafgift

Vejledning om Biblioteksafgift Vejledning om Biblioteksafgift Vejledning om biblioteksafgift Udgivet april 2011 af Styrelsen for Bibliotek og Medier Biblioteksafgift H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Tlf: 33 73 33 73 Fax:

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN BIBLIOTEKS PENGENE. Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift

BIBLIOTEKSSTYRELSEN BIBLIOTEKS PENGENE. Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift BIBLIOTEKSSTYRELSEN BIBLIOTEKS PENGENE Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift København 2007 Bibliotekspengene 2003 2. reviderede udgave 2007 Udgivet af Biblioteksstyrelsen Sproglig bearbejdelse

Læs mere

BIBLIOTEKS PENGENE. Styrelsen for Bibliotek og Medier informerer om biblioteksafgift

BIBLIOTEKS PENGENE. Styrelsen for Bibliotek og Medier informerer om biblioteksafgift BIBLIOTEKS PENGENE Styrelsen for Bibliotek og Medier informerer om biblioteksafgift September 2009 Vejledning om bibliotekspengene Vejledningen erstatter bibliotekspengene 2003 og reviderede udgaver heraf.

Læs mere

BIBLIOTEKS PENGENE 2000 Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift

BIBLIOTEKS PENGENE 2000 Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift BIBLIOTEKSSTYRELSEN BIBLIOTEKS PENGENE 2000 Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift Information om de regler, der gælder for biblioteksafgiftsordningen fra 2000. Indhold Hvad er biblioteksafgiften?

Læs mere

Et udkast til ny bekendtgørelse om biblioteksafgift har været sendt i høring blandt centrale interessenter med frist den 1. februar 2011.

Et udkast til ny bekendtgørelse om biblioteksafgift har været sendt i høring blandt centrale interessenter med frist den 1. februar 2011. NOTAT 16. marts 2011 Høringsnotat vedrørende ny bekendtgørelse om biblioteksafgift Et udkast til ny bekendtgørelse om biblioteksafgift har været sendt i høring blandt centrale interessenter med frist den

Læs mere

Biblioteksafgiftsnævnets behandling af klage fra Rolf Boysen over afgørelse vedrørende bogen Rodinas Brigade

Biblioteksafgiftsnævnets behandling af klage fra Rolf Boysen over afgørelse vedrørende bogen Rodinas Brigade Biblioteksafgiftsnævnet Sekretariatet: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk 24. januar 2011 Biblioteksafgiftsnævnets behandling

Læs mere

Andersen vedrørende Kulturstyrelsens afgørelse om biblioteksafgift i sag DF 33005.

Andersen vedrørende Kulturstyrelsens afgørelse om biblioteksafgift i sag DF 33005. Biblioteksafgiftsnævnet Sekretariatet: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tel : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk 27. august 2013 Biblioteksafgiftsnævnets behandling

Læs mere

Biblioteksafgiftsnævnets behandling af klage fra Pia Skogemann over afgørelse vedrørende bogen Inanna Himlens og jordens dronning

Biblioteksafgiftsnævnets behandling af klage fra Pia Skogemann over afgørelse vedrørende bogen Inanna Himlens og jordens dronning Biblioteksafgiftsnævnet Sekretariatet: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk 28. februar 2011 Biblioteksafgiftsnævnets

Læs mere

Forslag. til. I lov om biblioteksafgift, jf. lovbekendtgørelse nr af 17. december 2002, foretages følgende ændringer:

Forslag. til. I lov om biblioteksafgift, jf. lovbekendtgørelse nr af 17. december 2002, foretages følgende ændringer: Forslag til Lov om ændring af lov om biblioteksafgift (indførelse af biblioteksafgift for e-bøger og netlydbøger og ændring af biblioteksafgiftens undergrænse m.v.) 1 I lov om biblioteksafgift, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om biblioteksafgift

Forslag. Lov om ændring af lov om biblioteksafgift Lovforslag nr. L 134 Folketinget 2016-17 Fremsat den 10. februar 2017 af kulturministeren (Mette Bock) Forslag til Lov om ændring af lov om biblioteksafgift (Indførelse af biblioteksafgift for e-bøger

Læs mere

Forslag. til. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

Forslag. til. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter Forslag til Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter I medfør af 1, stk. 2, 2 og 3, stk. 1, i lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud til visse

Læs mere

NOTAT. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

NOTAT. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter 31. august 2017 NOTAT Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter I medfør af 1, stk. 2, og 3, stk. 1, i lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet 20. december 2013 Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet I medfør af 13 i lov om mediestøtte, jf. lov nr. XXX af XXX, fastsættes: Medienævnets organisering 1. Medienævnet består af syv medlemmer,

Læs mere

Notat. 14. september 2015. Dok. nr. 2839748

Notat. 14. september 2015. Dok. nr. 2839748 Notat Biblioteksafgiftsnævnets afgørelse af sag nr. 15/00086, klage fra Simon Skov Fougt vedrørende adgangen til at modtage biblioteksafgift som forfatter af undervisningsmaterialet Tid til Skrivning 1,

Læs mere

BIBLIOTEKSPENGENE ARBEJDSGRUPPEN VEDRØRENDE LOV OM BIBLIOTEKSAFGIFT RAPPORT

BIBLIOTEKSPENGENE ARBEJDSGRUPPEN VEDRØRENDE LOV OM BIBLIOTEKSAFGIFT RAPPORT BIBLIOTEKSPENGENE ARBEJDSGRUPPEN VEDRØRENDE RAPPORT LOV OM BIBLIOTEKSAFGIFT KØBENHAVN 1998 Bibliotekspengene Rapport afgivet af Arbejdsgruppen vedrørende Lov om Biblioteksafgift Udgivet 1998 1. udgave,

Læs mere

rørende Kulturstyrelsens afgørelse om manglende tildeling af biblioteksafgift to titler

rørende Kulturstyrelsens afgørelse om manglende tildeling af biblioteksafgift to titler Biblioteksafgiftsnævnet Sekretariatet: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk 1. maj 2013 Biblioteksafgiftsnævnets afgørelse

Læs mere

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE KAPITEL 1 Kommunalbestyrelsen 1 I henhold til 35, stk. 2 i Folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juni 2011 nedsætter Nordfyns

Læs mere

Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø LBK nr 316 af 05/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/04685 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

Udvalget om Biblioteksafgift. Rapport

Udvalget om Biblioteksafgift. Rapport Udvalget om Biblioteksafgift Rapport Kulturministeriet April 2006 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Udvalgets baggrund og nedsættelse 3 2. Sammenfatning.6 3. Hvad er biblioteksafgift?... 7 4. Rettighedsproblematikken

Læs mere

Kommenteret høringsnotat

Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat Høringsnotat om forslag til ny bekendtgørelse om biblioteksafgift Kulturministeriet sendte den 7. juli 2017 forslag til ny bekendtgørelse om biblioteksafgift i høring. Bekendtgørelsesudkastet

Læs mere

med dansk 8 og Vild med dansk 9 ikke var indgået i beregningen af biblioteksafgift. 17. april 2013

med dansk 8 og Vild med dansk 9 ikke var indgået i beregningen af biblioteksafgift. 17. april 2013 Biblioteksafgiftsnævnet Sekretariatet: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk 17. april 2013 Biblioteksafgiftsnævnets afgørelse

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet I henhold til 22, stk.6, i vedtægten for Københavns universitet, fastsætter Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Lov om Planklagenævnet

Lov om Planklagenævnet LOV nr 1658 af 20/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-9975 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Stk. 4 Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne.

Stk. 4 Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne. DEFF 15/334 Forretningsorden for DEFF s styregruppe Fastsat i henhold til vedtægter for DEFF af 15. august 2014. Ordinære og ekstraordinære møder, skriftlig behandling 1 Styregruppen udøver sin virksomhed

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed I medfør af 26, stk. 3, i inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 25. januar 2017 UPA 2017/9 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 1. Efter hvert valg til Inatsisartut samt ved embedsledighed

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet Udkast Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Natur- og Miljøklagenævnet I medfør af 21 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1620 af 8. december 2015 bestemmes, at loven

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas Robert Fripp 54 55 KODA NCB Gramex m.m. KODA Repræsenterer danske og internationale ophavsrettigheder, når musik spilles offentligt. KODA baserer sit virke

Læs mere

Anbefalinger vedr. digitalt materiale (bøger og musik) i biblioteksafgiften

Anbefalinger vedr. digitalt materiale (bøger og musik) i biblioteksafgiften APRIL 2015 WWW.KUM.DK Anbefalinger vedr. digitalt materiale (bøger og musik) i biblioteksafgiften Udvalg om Biblioteksafgift for Bøger og Musik Rapport til kulturministeren 2015 Anbefalinger vedr. digitalt

Læs mere

Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne

Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne Udarbejdet af Kulturstyrelsen for Kulturministeriet Center for Kunststøtte, Biblioteksafgift, april 2012 H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til distribution af dagblade

Bekendtgørelse om tilskud til distribution af dagblade Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 30 Offentligt BEK nr 1310 af 26/11/2007 Gældende (Dagsbladspuljen) Bekendtgørelse om tilskud til distribution af dagblade I medfør af 6, stk. 5, 7 og 12,

Læs mere

1. UDKAST. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet

1. UDKAST. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet 1. UDKAST Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet I overensstemmelse med 12, stk. 7 i Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet har Akademisk Råd den xxxxxx vedtaget

Læs mere

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig LOV nr 287 af 29/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 126.373.031 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Bekendtgørelse af. lov om ungdomsskoler

Bekendtgørelse af. lov om ungdomsskoler Side 1 af 9 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 K Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Ungdomsskolen apitel 1 a (Ophævet) (Ophævet) (Ophævet) Ungdomskostskoler Klage m.v. Ikrafttrædelses-

Læs mere

Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet LOV nr 1531 af 21/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-12-2010 Kulturministeriet Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven)

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven) LBK nr 973 af 11/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. oktober 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet

Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet LBK nr 1230 af 02/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j-nr. 2016-5962 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat Teknisk sammenskrivning af BEK nr. 1473 af 12/12/2007 om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat som ændret ved BEK nr. 1036 af 11/11 2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler LBK nr 438 af 08/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/06259 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen

Lov om offentlighed i forvaltningen Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde 1 Loven gælder for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning, jf. dog 2 og 3. Loven gælder endvidere for 1) elforsyningsvirksomheder, der producerer,

Læs mere

Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser

Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser BEK nr 988 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/03740 Senere

Læs mere

Kommenteret høringsnotat

Kommenteret høringsnotat Kulturudvalget 2016-17 L 134 Bilag 1 Offentligt Kommenteret høringsnotat Høringsnotat om forslag til lov om ændring af lov om biblioteksafgift Kulturministeriet sendte den 8. december 2016 forslag til

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

Sagsnr Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget. Dokumentnr Konstituering

Sagsnr Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget. Dokumentnr Konstituering KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet NOTAT 15-12-2017 Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr. 2017-0389176 Dokumentnr. 2017-0389176-1 Konstituering 1.

Læs mere

LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Kulturministeriet

LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Kulturministeriet LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-025153 Senere ændringer til forskriften LBK nr 79 af 14/01/2011

Læs mere

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1 Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG 1 I lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 24 af 21. januar 2009,

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Jægerforening. Denne forretningsorden supplerer Haderslev Jægerforenings vedtægter. 1 Konstituering 1.1 Umiddelbart efter generalforsamlingen, afholder bestyrelsen møde for

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Skelund sogns. menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. Skelund sogns. menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Skelund sogns menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1)

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) 23. juli 2004Nr. 837 Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) Offentlighedsloven Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde Kapitel 2 Retten til aktindsigt Kapitel 3 Undtagelser

Læs mere

Bekendtgørelse om kravene til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser

Bekendtgørelse om kravene til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser BEK nr 160 af 24/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0012723

Læs mere

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Assens Kommune 1. Formål med folkeoplysning. Stk. 1. Med respekt for forskellige holdninger at sikre offentligt tilskud med videre til den frie folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet Generelt I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet har rektor fastsat en standardforretningsorden

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1) Nr. 454 28. april 2010 Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Udvalget For Kultur og Fritid Forretningsorden for fagudvalgene i Rebild Kommune 1. januar 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Konstituering...3 Udvalgets møder...3 Dagsorden, fremlæggelse...3

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig LBK nr 725 af 15/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Roskilde Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser LBK nr 584 af 01/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til

Læs mere

Forretningsorden for Thisted Byråd

Forretningsorden for Thisted Byråd Forretningsorden for Thisted Byråd Side 0 Indholdsfortegnelse Byrådets møder --------------------------------------------------------- 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse -- 4 Side Beslutningsdygtighed,

Læs mere

Forretningsorden for KL s bestyrelse

Forretningsorden for KL s bestyrelse Forretningsorden for KL s bestyrelse c KL 2014 Forretningsorden for KL s bestyrelse I henhold til KL loves 7, stk. 3, 4. punktum, fastsættes herved følgende forretningsorden for KL s bestyrelse: 1 Straks

Læs mere

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ledelsessekretariatet FORRETNINGSORDEN UDKAST til Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden 2018-2021 Formand og næstformand 1.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse FORRETNINGSORDEN for Thisted Kommunalbestyrelse Marts 2015 Dok. 1896067 2 Indholdsfortegnelse Side Kommunalbestyrelsens møder ------------------------------------------------------------ 4 Udsendelse af

Læs mere

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan KL Weidekampsgade 10 2300 København S (i det følgende betegnet Musikskolerne) og Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København Ø Hver især kaldet "en Part" og

Læs mere

Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen

Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen J.nr. 2016-7022-0011 Finansministeriets regulativ af 30. september 2016 Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen I. Pensionsordningen 1. Pensionsordningens navn er "Pensionsordningen for

Læs mere

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE KL Weidekampsgade 10 2300 København S (i det følgende betegnet Skolerne) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og Billeder

Læs mere

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan

Læs mere

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation følgende

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år.

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år. 25. februar 2011 J.nr. 2011-4001-01 MD Forretningsorden for Universitetsdirektørudvalget Formandskab 1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler Mellem Uddannelsesorganisationen: (i det følgende betegnet UO ) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst

Læs mere

Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1)

Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1) Nr. 65 24. januar 1995 Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1) Kapitel 1 Personkredsen samt erstatnings- og godtgørelsesbegivenheden Kapitel 2 Ydelserne og beløbene

Læs mere

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF)

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF) Formål 1. Det lokale Beskæftigelsesråd har til formål at rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og at samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har

Læs mere

Forretningsorden for Økonomiudvalget

Forretningsorden for Økonomiudvalget Forretningsorden for Økonomiudvalget 1 Udvalgets møder Udvalget udøver sin virksomhed i møder. Dog kan udvalget i særlige tilfælde beslutte, at en sag kan afgøres ved skriftlig cirkulation, såfremt der

Læs mere

Forretningsorden for Aabenraa Byråd

Forretningsorden for Aabenraa Byråd Forretningsorden for Aabenraa Byråd Fra 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse...

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Byråd

Forretningsorden for Haderslev Byråd Forretningsorden for Haderslev Byråd (Gældende fra den 1. januar 2018) Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 2 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN FAVRSKOV KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN FAVRSKOV KOMMUNE FAVRSKOV KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN I FAVRSKOV KOMMUNE 1 INDHOLD: Kapitel I. Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning. Kapitel II. Valg til ungdomsskolebestyrelsen. Kapitel III

Læs mere

Assens Byråds Forretningsorden

Assens Byråds Forretningsorden Assens Byråds Forretningsorden Forretningsorden Assens Byråd 2014 Forretningsorden for Assens Byråd Byrådets møder. 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Forretningsorden for Næstved Byråd

Forretningsorden for Næstved Byråd Forretningsorden for Næstved Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. kommunestyrelsesloven 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Bekendtgørelse af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse LBK nr 1022 af 23/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-9547

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1)

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Mellem Frie Fagskoler (i det følgende betegnet skolen ) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal

Læs mere