Bekendtgørelse om biblioteksafgift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om biblioteksafgift"

Transkript

1 BEK nr 1448 af 30/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., 16/02194 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om biblioteksafgift I medfør af 4, stk. 3, 4 a, stk. 2, 5, stk. 2, 7, 8, stk. 2 og stk. 3, og 9, stk. 2, i lov om biblioteksafgift, jf. lovbekendtgørelse nr af 17. december 2002 som ændret ved lov nr. 676 af 8. juni 2017, 16, stk. 5, i forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 og 37, stk. 4, i lov om offentlighed i forvaltningen, jf. lovbekendtgørelse nr. 606 af 12. juni 2013 og efter forhandling med justitsministeren fastsættes: Personer, som kan modtage biblioteksafgift 1. Berettigede til at modtage afgift efter biblioteksafgiftslovens 2, stk. 1, er 1) forfattere, hvis trykte bøger, e-bøger samt fysiske lydbøger og netlydbøger er udgivet på dansk, medmindre der er tale om en oversættelse eller en gendigtning, genfortælling eller bearbejdelse fra fremmedsprog, 2) oversættere samt personer, der foretager gendigtning, genfortælling eller bearbejdelse af fremmedsprogede trykte bøger, e-bøger samt fysiske lydbøger og netlydbøger til dansk, 3) illustratorer, billedkunstnere, fotografer og komponister, hvis frembringelser findes i de i nr. 1 nævnte trykte bøger, e-bøger samt fysiske lydbøger og netlydbøger, eller som selvstændigt er udgivet i bogform i Danmark, 4) illustratorer, som over for Slots- og Kulturstyrelsen dokumenterer, at deres frembringelser særligt er udført til oversættelser, gendigtninger, genfortællinger eller bearbejdelser af fremmedsprogede værker til dansk, og 5) andre bidragydere til de i nr. 1 og 3 nævnte bøger, såfremt det over for Slots- og Kulturstyrelsen dokumenteres, at der er tale om væsentlige bidrag til en titel. Dog udbetales der ikke afgift for bidrag, der er frembragt som led i et ansættelsesforhold, som omfatter redaktionelt arbejde. Stk. 2. Der ydes kun afgift efter stk. 1, nr. 5, for bidrag, der er godkendt som væsentlige bidrag til en titel inden udgangen af Stk. 3. Efter biblioteksafgiftslovens 2, stk. 3, modtager de i stk. 1, nr. 2, nævnte oversættere m.fl. kun en tredjedel afgift, jf. 7, stk. 4, og de i stk. 1, nr. 5, nævnte andre bidragydere modtager kun to tredjedele afgift, jf. 7, stk. 5. Stk. 4. Personer, som har bidraget til aviser og tidsskrifter, modtager ikke afgift for deres bidrag. Det samme gælder for personer, som alene har bidraget med omslagsillustrationer, eller som har bidraget med mindre tekst- eller illustrationsbidrag i trykte bøger, e-bøger samt fysiske lydbøger og netlydbøger. 2. Berettigede til at modtage afgift, efter at en i 1 nævnt person er afgået ved døden, er efter biblioteksafgiftslovens 3, stk. 1, 1) den efterlevende ægtefælle, 2) en fraskilt ægtefælle, såfremt ægteskabet har varet i mindst 5 år, og det ved skilsmissen er fastsat, at vedkommende har ret til underholdsbidrag, 3) en efterlevende person, som en berettiget samlevede med på dødstidspunktet, såfremt samlivet har varet mindst 5 år, og 4) børn under 18 år, såfremt den anden af forældrene er død eller ikke er berettiget. 1

2 Stk. 2. Efterlader de i 1 nævnte personer sig flere berettigede, deles afgiftsbeløbet ligeligt mellem dem. Stk. 3. Berettigede i medfør af stk. 1 og 2 modtager kun halv afgift i forhold til den person, der var berettiget i henhold til 1. Stk. 4. Efterlevende er ikke berettigede til afgift, hvis den i 1 nævnte person først er blevet berettiget til afgift i 2003 eller senere. Tilmelding 3. Det er en betingelse for udbetaling af afgift for et givet finansår, at den enkelte afgiftsberettigede person, inden for de frister der fremgår af stk. 2 og 3, foretager tilmelding på et skema, som er tilgængeligt på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside, samt afgiver de oplysninger, der er nødvendige for beregning og udbetaling af afgiften. Stk. 2. Fristen for tilmelding til biblioteksafgift er den 31. december for udbetaling af afgiften året efter. Stk. 3. Uanset stk. 2, kan Slots- og Kulturstyrelsen vælge at fastsætte en særskilt frist for tilmelding for de berettigede i medfør af 2. Stk. 4. Fristen efter stk. 3 offentliggøres den 1. januar på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside året før det finansår, hvor udbetaling af afgift finder sted. Særlig dokumentation 4. Det er en forudsætning for at opnå biblioteksafgift eller ændring af afgiften, at den berettigede tilvejebringer fyldestgørende dokumentation i følgende tilfælde: 1) Når en illustrator, som har udført illustrationerne i en bog, ønsker omslagsillustrationen medregnet ved opgørelsen af sit bidrag til bogen, jf. 1, stk. 1, nr. 3, skal det dokumenteres, at vedkommende har udført omslagsillustrationen. 2) Når en illustrator, som har udført illustrationerne til en oversættelse, gendigtning, genfortælling eller bearbejdelse af et fremmedsproget værk til dansk, ønsker at opnå biblioteksafgift, jf. 1, stk. 1, nr. 4, skal det dokumenteres, at illustrationerne særligt er udført til denne oversættelse mv. 3) Når en bidragyder til trykte bøger, e-bøger samt fysiske lydbøger og netlydbøger ønsker, at Slots- og Kulturstyrelsen skal fravige Nationalbibliografiens opdeling i primære og sekundære bidragydere, jf. 13, stk. 1, skal det dokumenteres, hvilke særlige forhold der kan begrunde en sådan fravigelse. 4) Når en bidragyder til trykte bøger, e-bøger samt fysiske lydbøger og netlydbøger med mere end 3 bidragydere inden for samme kategori af afgiftsberettigede eller til en antologi, et andet samlingsværk eller en årbog ønsker at opnå biblioteksafgift, skal det dokumenteres, hvilke bidrag der foreligger. 5) Når en oversætter ønsker, at Slots- og Kulturstyrelsen skal fravige den ligelige fordeling af pointtal til oversættere for trykte bøger, e-bøger samt fysiske lydbøger og netlydbøger, jf. 13, stk. 3, skal det dokumenteres, hvilke særlige forhold der kan begrunde en sådan fravigelse. 6) Når en bidragyder til trykte bøger, e-bøger samt fysiske lydbøger og netlydbøger ikke er nævnt i Nationalbibliografien, og vedkommende ønsker at opnå biblioteksafgift, skal bidragets art og omfang dokumenteres. Stk. 2. Dokumentation efter stk. 1, nr. 1-6, skal indsendes på et skema, der er tilgængeligt på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside, og skal være Slots- og Kulturstyrelsen i hænde inden for den frist, der fastsættes af Slots- og Kulturstyrelsen i medfør af stk. 3. Stk. 3. Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter hvert år den 1. januar den frist for tilvejebringelse af dokumentation, der er gældende for beregningen for det kommende år. Denne frist kan tidligst fastsættes til den 1. oktober året før det finansår, hvor udbetaling af afgift finder sted. Stk. 4. Fristen efter stk. 3 offentliggøres den 1. januar på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside året før det finansår, hvor udbetaling af afgift finder sted. 2

3 Opdeling af den almindelige biblioteksafgift 5. Finanslovens bevilling opdeles for den almindelige biblioteksafgift i to puljer til beregning af afgift for henholdsvis fysiske og digitale udlånsenheder. Stk. 2. Biblioteksafgift for trykte bøger og fysiske lydbøger beregnes efter Stk. 3. Biblioteksafgift for e-bøger og netlydbøger beregnes efter 7-10, 13 og Grundlag for afgiftsberegning for trykte bøger og fysiske lydbøger 6. Afgiften til de afgiftsberettigede efter 1 og 2 fordeles for de trykte bøger og fysiske lydbøger efter et pointsystem på grundlag af 1) litteraturtype, 2) sidetal pr. titel, 3) antallet af udlånsenheder pr. titel, hvormed de afgiftsberettigede er repræsenteret i bibliotekernes bestandsindberetninger, og 4) den afgiftsberettigedes andel i værket. Stk. 2. For fysiske lydbøger erstattes sidetal af antal indlæste minutter. Litteraturtype Pointtildeling for litteraturtyper 7. Trykte bøger og e-bøger tildeles 1 point pr. side, dog således at 1) billedbøger og tegneserier tildeles 3 point pr. side, 2) noder (musikalier) tildeles 6 point pr. side, 3) lyrik (digte) tildeles 6 point pr. side, og 4) ordbøger mellem dansk og fremmede sprog tildeles 1/3 point pr. side. Stk. 2. Fysiske lydbøger og netlydbøger mv. tildeles 1/2 point pr. minut, dog således at 1) billedbøger og tegneserier tildeles 1 1/2 point pr. minut, 2) lyrik (digte) tildeles 3 point pr. minut, og 3) ordbøger mellem dansk og fremmede sprog tildeles 1/6 point pr. minut. Stk. 3. Uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2 tildeles skønlitteratur for voksne, bortset fra lyrik (digte), 1,7 point pr. side, henholdsvis 0,85 point pr. minut, til de primære bidragydere. Stk. 4. Den i 1, stk. 3, nævnte begrænsning af biblioteksafgift for personer, som er omfattet af 1, stk. 1, nr. 2, sker ved, at disse personer kun tildeles en tredjedel af de point, som gives efter stk. 1 og 2. Stk. 5. Den i 1, stk. 3, nævnte begrænsning af biblioteksafgift for personer som er omfattet af 1, stk. 1, nr. 5, sker ved, at disse personer kun tildeles to tredjedele af de point, som gives efter stk. 1 og 2. Definitioner af litteraturtyper 8. Ved billedbøger og tegneserier, jf. 7, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, nr. 1, forstås trykte bøger, e-bøger samt fysiske lydbøger og netlydbøger, som i Nationalbibliografien er registreret som henholdsvis billedbøger for børn og tegneserier. Såfremt en billedbog eller en tegneserie ikke er registreret som billedbog for børn eller tegneserie i Nationalbibliografien, gælder registreringen i folkebibliotekerne og folkeskolens pædagogiskes læringscentres fælles bibliografiske database og i bibliotekernes kataloger med opstillingssignaturen henholdsvis»bi«og»te«. Stk. 2. Ved noder (musikalier), jf. 7, stk. 1, nr. 2, forstås bøger, som i Nationalbibliografien er registreret som noder. Stk. 3. Ved lyrik (digte), jf. 7, stk. 1, nr. 3, og stk. 2, nr. 2, forstås bøger, som i Nationalbibliografien er registreret som lyrik (digte). Stk. 4. Ved ordbøger mellem dansk og fremmede sprog, jf. 7, stk. 1, nr. 4, og stk. 2, nr. 3, forstås bøger, som i Nationalbibliografien er registreret som ordbøger med fremmedsprog. 3

4 Stk. 5. Ved skønlitteratur, jf. 7, stk. 3, forstås litteratur, som i Nationalbibliografien er registreret som skønlitteratur. Ved litteratur for voksne, jf. 7, stk. 3, forstås titler, der af DBC (Dansk BiblioteksCenter) siden 1976 er angivet som sådan i forbindelse med registreringen i Nationalbibliografien. Ved litteratur for voksne udgivet før 1976 forstås titler, der af Slots- og Kulturstyrelsen i 2006 er angivet som sådan. Stk. 6. Ved oversættelser af lyrik (digte) forstås bøger, der i Nationalbibliografien er registreret som oversat lyrik (digte). Særligt antologier mv. 9. Bestemmelserne i 7 om vægtning for særlige typer af litteratur finder ikke anvendelse ved fordeling af point til antologier, årbøger eller andre samlingsværker. Fordelingen sker i stedet efter 13, stk. 4. Stk. 2. Ved antologier og andre samlingsværker, forstås bøger, e-bøger samt fysiske lydbøger og netlydbøger, der i Nationalbibliografien er registreret som samlingsværker. Stk. 3. Ved årbøger, forstås bøger, e-bøger samt fysiske lydbøger og netlydbøger, der i Nationalbibliografien er registreret som årbøger. Særligt leksika, sangbøger mv. 10. Bidrag til leksika, sangbøger og andre bøger, e-bøger samt fysiske lydbøger og netlydbøger med et meget stort antal enkeltbidrag udløser kun biblioteksafgift til bidragydere, der er registreret i Nationalbibliografien. Stk. 2. Ved leksika, jf. stk. 1, forstås bøger, e-bøger samt fysiske lydbøger og netlydbøger, der i Nationalbibliografien er registreret som leksika. Stk. 3. Ved sangbøger, jf. stk. 1, forstås bøger, e-bøger samt fysiske lydbøger og netlydbøger, der i Nationalbibliografien er registreret som sangbøger. Sidetal pr. titel for fysiske bøger og trykte lydbøger 11. Ved fastlæggelse af sidetal/minuttal anvendes de i Nationalbibliografien indeholdte oplysninger. Antallet af udlånsenheder pr. titel og indberetning for trykte bøger og fysiske lydbøger 12. Ved en udlånsenhed forstås trykte bøger og fysiske lydbøger, der af et bibliotek registreres og indberettes særskilt. Udlånsenheden for trykte bøger er et bind, for litteratur indlæst på CD mv. en mappe med et eller flere CD er mv. Sammensatte materialer, f.eks. en bog og et bånd, udgør tilsammen en udlånsenhed. Stk. 2. Antallet af udlånsenheder for trykte bøger og fysiske lydbøger fastlægges på grundlag af bestandsindberetninger fra folkebiblioteker og folkeskolens pædagogiske læringscentre i det omfang disse biblioteker har deres bogbestand registreret i maskinlæsbar form og indberetningerne indeholder de nødvendige data til beregning af afgiften. Stk. 3. Indberetningerne skal for at kunne indgå i beregningsgrundlaget foreligge i en sådan elektronisk form, at de teknisk lader sig videreforarbejde af Slots- og Kulturstyrelsen. Årbøger skal for at indgå i beregningsgrundlaget være indberettet på en sådan måde, at de enkelte årgange er udskilt fra hinanden. Stk. 4. Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for folkebibliotekernes og folkeskolens pædagogiske læringscentres indberetninger. Stk. 5. For udlånsenheder af en given titel på folkeskolens pædagogiske læringscentre afskæres efter biblioteksafgiftslovens 4, stk. 2, to tredjedele af de indberettede eksemplarer ud over 15 afrundet til hele bind. Den afgiftsberettiges andel i værket 13. For trykte bøger, e-bøger samt fysiske lydbøger og netlydbøger, bortset fra antologier mv., jf. 9, med flere afgiftsberettigede, fordeles det pointtallet, som opnås for en trykt bog, e-bog, fysisk lydbog eller 4

5 netlydbog, på grundlag af Nationalbibliografiens oplysninger om primære og sekundære bidragydere. Slots- og Kulturstyrelsen kan dog i særlige tilfælde efter ansøgning fravige denne opdeling i primære og sekundære bidragydere, jf. 4, stk. 1, nr. 3, og stk. 2. Stk. 2. Er der én primær og én sekundær bidragyder, deles pointtallet med tre fjerdedele til den primære og en fjerdedel til den sekundære bidragyder. Er der flere primære bidragydere, deles tre fjerdedele ligeligt mellem dem. Er der flere sekundære bidragydere, deles én fjerdedel ligeligt mellem dem. Er der udelukkende primære bidragydere, deles hele pointtallet ligeligt mellem dem. Stk. 3. Såfremt flere personer har oversat en trykt bog, en e-bog, en fysisk lydbog eller en netlydbog, deles pointtallet til oversætterne ligeligt mellem dem. Slots- og Kulturstyrelsen kan dog i særlige tilfælde efter ansøgning fravige denne fordeling, jf. 4, stk. 1, nr. 5. Stk. 4. Pointtallet for en antologi, et andet samlingsværk eller en årbog deles ligeligt mellem de afgiftsberettigede bidragydere. Beregning af afgift for trykte bøger og fysiske lydbøger 14. Den samlede pointsum, som er tildelt på grundlag af bestemmelserne i 6-13, sættes i forhold til den andel af bevillingen på finansloven, som er reserveret til de trykte bøger og fysiske lydbøger. Slotsog Kulturstyrelsen beregner herefter, hvilket beløb der det pågældende år skal udbetales pr. point for fysiske udlånsenheder. 15. Såfremt dele af pointtallet for en trykt bog eller en fysisk lydbog med flere bidragydere ikke udløser afgift, indgår disse dele ikke i den samlede pointsum. Grundlag for afgiftsberegning for e-bøger og netlydbøger 16. Afgiften til de afgiftsberettigede efter 1 og 2 fordeles for e-bøger og netlydbøger efter et pointsystem på grundlag af 1) litteraturtype, 2) sidetal pr. titel, 3) e-bogens tilrådighedsstillelse, udbredelse og anvendelse, og 4) den afgiftsberettigedes andel i værket. Stk. 2. For netlydbøger erstattes sidetal af antal indlæste minutter. Stk. 3. Andet medieindhold, der måtte være tilført e-bogen, såsom musik eller film, berettiger ikke til biblioteksafgift. Stk. 4. Digitale læremidler, såsom fagportaler og portaler med samlinger af litteratur, berettiger ikke til biblioteksafgift. Sidetal pr. titel for e-bøger og netlydbøger 17. E-bogens sidetal udregnes ud fra antallet af anslag inklusive mellemrum i e-bøgerne, således at anslag omregnes til 1 side. I tillæg til omregningen af e-bogens antal tegn til sidetal tillægges der for alle e-bøger 20 sider. 1. og 2. pkt. gælder ikke for tegneserier, billedbøger og illustrerede bøger. Stk. 2. For tegneserier, billedbøger og illustrerede bøger, som produceres digitalt i faste formater, såkaldte fixed formats, anvendes disses sidetal. Hvis ikke det er muligt at anvende et fixed format-sidetal omregnes anslagene i tegneserien, billedbogen eller den illustrerede e-bog til sidetal som anført i stk. 1, 1. og 2. pkt., dog således at der tillægges yderligere 10 % til det omregnede sidetal. Stk. 3. Ved en illustreret e-bog forstås en e-bog, hvor en illustrator fremgår af Nationalbibliografiens registrering. Stk. 4. For netlydbøger erstattes antal sider med antal indlæste minutter, som angivet i Nationalbibliografien. 5

6 Tilrådighedsstillelse, udbredelse og anvendelse og indberetning af e-bøger og netlydbøger 18. Faktorerne vedrørende e-bogen og netlydbogens tilrådighedsstillelse, udbredelse og anvendelse fastlægges på grundlag af indberetninger fra folkebibliotekernes digitale udlånstjenester og NOTA, i det omfang disse biblioteker har deres bogbestand registreret i maskinlæsbar form og indberetningerne indeholder de nødvendige data til beregning af afgiften. Stk. 2. E-bogens tilrådighedsstillelse, udbredelse og anvendelse beregnes således: 1) Der tildeles et halvt point for hver kommune, hvor e-bogen og netlydbogen findes til udlån (tilrådighedsstillelsesfaktor). NOTA behandles som én kommune. 2) Der tildeles 5 point for hver kommune, hvor e-bogen og netlydbogen har været udlånt. Alle kommuner udløser samme antal point, uanset kommunens størrelse (udbredelsesfaktor). NOTA behandles som én kommune. 3) Der tildeles point for graden af anvendelse. Ved anvendelse forstås både streaming og download (anvendelsesfaktor). Stk. 3. Pointene for anvendelse tildeles efter følgende trinmodel: Antal anvendelser Point Over Stk. 4. Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for indberetninger fra folkebibliotekernes digitale udlånstjenester og NOTA. Beregning af afgift for e-bøger og netlydbøger 19. Den samlede pointsum, som er tildelt på grundlag af bestemmelserne i 7-10, 13 og 16-20, sættes i forhold til den andel af bevillingen på finansloven, som er reserveret til e-bøger og netlydbøger. Slots- og Kulturstyrelsen beregner herefter, hvilket beløb der det pågældende år skal udbetales pr. point for e-bøger og netlydbøger. 20. Såfremt dele af pointtallet for en e-bog og en netlydbog med flere bidragydere ikke udløser afgift, indgår disse dele ikke i den samlede pointsum. Udbetaling og beløbsgrænser 21. Udbetaling af biblioteksafgift fra henholdsvis puljerne for fysiske samt for digitale udlånsenheder sammenlægges, og det samlede beløb udgør grundlaget for den udbetalte afgift i henhold til de udbetalingsgrænser, der er beskrevet i 4 b i lov om biblioteksafgift. Stk. 2. Beløb under kr. udbetales ikke. Stk. 3. Beløb, der overstiger kr. reduceres på følgende måde: 1) Af beløb over kr. indtil kr. udbetales halvdelen. 2) Af beløb over kr. udbetales en tredjedel. Stk. 4. Beløbsgrænserne i stk. 2 og 3 reguleres årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. 6

7 Stk. 5. De i medfør af beløbsgrænserne i stk. 2 og 3 frigjorte beløb fordeles til andre berettigede, der inden genberegning højst er berettiget til kr. Den samlede udbetaling efter genberegningen til disse berettigede må dog ikke overstige kr. Tidspunkt for udbetaling 22. Biblioteksafgiften udbetales for hvert finansår til den afgiftsberettigede person eller dennes bo, hvis betingelserne for udbetaling var opfyldt den 1. januar det pågældende år. Stk. 2. Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter hvert år den 1. januar den dato for udbetaling, der er gældende for det indeværende år. Udbetalingsdatoen kan senest fastsættes til den 30. juni året efter, at der er sket indberetning i medfør af 12 og 18. Udbetaling kan ske senere end denne frist, når dette beror på den berettigedes forhold. Stk. 3. Udbetalingsdatoen efter stk. 2 offentliggøres hvert år den 1. januar på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. Klageadgang mv. 23. Det påhviler de afgiftsberettigede at kontrollere oplysningerne på de titellister, som ved udbetalingen gøres tilgængelige på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. Klager over fordelingen af biblioteksafgift for et givet finansår, jf. 6, stk. 2, i biblioteksafgiftsloven, og meddelelse om eventuelle fejl eller mangler skal indgives til Slots- og Kulturstyrelsen senest 8 uger efter meddelelse om afgiftens fordeling det pågældende år. Stk. 2. Klagefristen efter stk. 1 offentliggøres hvert år den 1. januar på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. 24. Afgørelser truffet af Slots- og Kulturstyrelsen efter 23 kan indbringes for Biblioteksafgiftsnævnet, der har den endelige administrative afgørelse, jf. 7, stk. 1, i biblioteksafgiftsloven. Klage skal være Biblioteksafgiftsnævnet i hænde senest førstkommende hverdag 8 uger efter, at Slots- og Kulturstyrelsen har meddelt endelig afgørelse. Stk. 2. Nævnet består af 4 medlemmer. Kulturministeren udpeger formanden, som skal have administrativ og juridisk sagkundskab, og et medlem, som skal have biblioteksfaglig sagkundskab. Et medlem udpeges efter indstilling fra Dansk Forfatterforening, og et medlem udpeges efter indstilling fra Danske Skønlitterære Forfattere som repræsentanter for de berettigede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ministeren beskikker nævnets medlemmer for 4 år ad gangen. Kulturministeriet yder sekretariatsbistand til nævnet. Stk. 3. Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser om aktindsigt i sager om biblioteksafgift kan indbringes for Kulturministeriet. Rådighedsbeløb for grammofonplader mv. 25. Efter lov om biblioteksafgift 8 opføres på finansloven årligt et rådighedsbeløb til fordeling efter ansøgning til komponister, tekstforfattere, udøvende kunstnere og indlæsere, hvis grammofonplader, cd er, lydbånd, fysiske lydbøger, netlydbøger og andre lydbærende materialer benyttes på bibliotekerne. Det forudsættes, at de nævnte grammofonplader mv. er udgivet, dvs. bragt i handelen eller på anden måde spredt blandt almenheden, i Danmark. Stk procent af det samlede rådighedsbeløb for grammofonplader mv. øremærkes til indlæsere af netlydbøger. Fordelingen af dette beløb sker på baggrund af principperne i 26. Stk. 3. Det resterende rådighedsbeløb opdeles for fysiske materialer i to lige store dele for henholdsvis de skabende og de udøvende kunstnere., der jf. stk. 1, er berettiget. 7

8 Beregning for indlæsere af netlydbøger 26. Rådighedsbeløbet til indlæsere af netlydbøger, jf. 25, stk. 2, udregnes ved at gange lydbogens minuttal med faktorerne om tilrådighedsstillelse, udbredelse og anvendelse jf. 18, stk. 2 og 3. Stk. 2. Den samlede pointsum, som er tildelt på grundlag af bestemmelserne i 26, stk. 1, sættes i forhold til den samlede pulje for indlæsere, jf. 25, stk. 2. Slots- og Kulturstyrelsen beregner herefter, hvilket beløb der det pågældende år skal udbetales pr. point for indlæserne af netlydbøger. Beregning af det resterende rådighedsbeløb for grammofonplader mv. 27. Beløbet efter 25, stk. 3, fordeles efter et skøn over de berettigedes kvantitative repræsentation på bibliotekerne med grammofonplader, cd er mv. samt kunstnerkategorier og kunstnerens forholdsmæssige medvirken på værket. Stk. 2. Beløbet fordeles af et udvalg bestående af 7 medlemmer, der beskikkes af kulturministeren for 4 år. Stk medlem (formanden) udpeges af ministeren. 1 medlem og 1 suppleant for medlemmet beskikkes efter indstilling fra henholdsvis Dansk Komponist Forening, Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer, Danske Populær Autorer, Fællesrådet for Udøvende Kunstnere og Dansk Skuespillerforbund. 1 medlem og 1 suppleant, der skal have særlig indsigt i bibliotekernes anskaffelsespraksis med hensyn til grammofonplader mv., beskikkes efter indstilling fra Slots- og Kulturstyrelsen. Ministeren udpeger en næstformand blandt de medlemmer, som er beskikket efter indstilling. Bortset fra formanden kan umiddelbar genbeskikkelse af udvalgets medlemmer ikke finde sted. Slots- og Kulturstyrelsen yder sekretariatsbistand til udvalget. Stk. 4. Udvalget træffer den endelige administrative afgørelse vedrørende fordelingen af rådighedsbeløbet. Ansøgning til rådighedsbeløb for grammofonplader mv. 28. Ansøgning om at komme i betragtning ved fordeling af rådighedsbeløbet for grammofonplader, herunder puljen til indlæsere af netlydbøger, skal med de nødvendige oplysninger indsendes på et skema, som er tilgængeligt på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. Stk. 2. Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter hvert år den 1. januar den frist for ansøgning, der er gældende for det kommende år. Fristen kan tidligst fastsættes til den 1. oktober året før det finansår, hvor udbetaling af afgift finder sted. Stk. 3. Fristen efter stk. 2 offentliggøres hvert år den 1. januar på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. Stk. 4. Musikgrupper, orkestre eller kor med 18 medlemmer og derover skal indsende en kollektiv ansøgning. En berettiget person kan ikke søge individuelt for et bidrag til en titel, hvis der også søges kollektivt for samme bidrag. Rådighedsbeløb for billedkunst 29. Efter biblioteksafgiftslovens 9 opføres på finansloven årligt et rådighedsbeløb til fordeling efter ansøgning til nulevende billedkunstnere, hvis billedværker i form af originalkunst, grafik og fotografier benyttes på bibliotekerne. Det forudsættes, at de nævnte billedværker er udgivet, dvs. bragt i handelen eller på anden måde spredt blandt almenheden, i Danmark. 30. Rådighedsbeløbet for billedkunst fordeles af Slots- og Kulturstyrelsen på baggrund af bibliotekernes indberetning af antal eksemplarer af billedværker i bibliotekernes samling, jf. 32. Stk. 2. Fristen for ansøgning til rådighedsbeløb for billedkunst er den 31. december for udbetaling af afgiften året efter. 8

9 31. Ansøgning om at komme i betragtning ved fordeling af rådighedsbeløbet skal med de nødvendige oplysninger indsendes på et skema, som er tilgængeligt på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. 32. Rådighedsbeløbet fordeles til de efter 29 berettigede personer i forhold til antallet af billedværker, der indberettes det pågældende år. Alle billedværker vægtes lige. 33. Rådighedsbeløb for billedkunst udbetales for hvert finansår til den berettigede, hvis betingelserne for udbetaling er opfyldt. Stk. 2. Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter hvert år den 1. januar den dato for udbetaling, der er gældende for det indeværende år. Udbetalingsdatoen kan senest fastsættes til den 30. juni året efter, at der er sket indberetning i medfør af 30, stk. 1. Udbetaling kan ske senere end denne frist, når dette beror på den afgiftsberettigedes forhold. 34. Klager over fordelingen i et givet finansår skal være Slots- og Kulturstyrelsen i hænde senest førstkommende hverdag 8 uger efter udbetalingen. Stk. 2. Afgørelser truffet af Slots- og Kulturstyrelsen om fordelingen af rådighedsbeløbet for billedkunst kan påklages til Kulturministeriet. Ikrafttræden mv. 35. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 288 af 14. marts 2015 om biblioteksafgift ophæves. Kulturministeriet, den 30. november 2017 METTE BOCK / Nicky Valbjørn Trebbien 9

Bekendtgørelse om biblioteksafgift

Bekendtgørelse om biblioteksafgift BEK nr 288 af 14/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2014-02041 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om biblioteksafgift

Læs mere

Biblioteksafgiftsnævnet Kulturministeriet Nybrogade 2 Postboks København K. Tlf: Mail:

Biblioteksafgiftsnævnet Kulturministeriet Nybrogade 2 Postboks København K. Tlf: Mail: BIBLIOTEKSAFGIFTSNÆVNETS 14. BERETNING Afgiftsår: 2015 Side 2 Biblioteksafgiftsnævnet Kulturministeriet Nybrogade 2 Postboks 2140 1015 København K Tlf: 33 92 33 77 Mail: kum@kum.dk www.kum.dk/biblioteksafgiftsnaevnet

Læs mere

Vejledning om Biblioteksafgift

Vejledning om Biblioteksafgift Vejledning om Biblioteksafgift Vejledning om biblioteksafgift Udgivet april 2011 af Styrelsen for Bibliotek og Medier Biblioteksafgift H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Tlf: 33 73 33 73 Fax:

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN BIBLIOTEKS PENGENE. Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift

BIBLIOTEKSSTYRELSEN BIBLIOTEKS PENGENE. Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift BIBLIOTEKSSTYRELSEN BIBLIOTEKS PENGENE Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift København 2007 Bibliotekspengene 2003 2. reviderede udgave 2007 Udgivet af Biblioteksstyrelsen Sproglig bearbejdelse

Læs mere

BIBLIOTEKS PENGENE. Styrelsen for Bibliotek og Medier informerer om biblioteksafgift

BIBLIOTEKS PENGENE. Styrelsen for Bibliotek og Medier informerer om biblioteksafgift BIBLIOTEKS PENGENE Styrelsen for Bibliotek og Medier informerer om biblioteksafgift September 2009 Vejledning om bibliotekspengene Vejledningen erstatter bibliotekspengene 2003 og reviderede udgaver heraf.

Læs mere

BIBLIOTEKS PENGENE 2000 Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift

BIBLIOTEKS PENGENE 2000 Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift BIBLIOTEKSSTYRELSEN BIBLIOTEKS PENGENE 2000 Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift Information om de regler, der gælder for biblioteksafgiftsordningen fra 2000. Indhold Hvad er biblioteksafgiften?

Læs mere

Et udkast til ny bekendtgørelse om biblioteksafgift har været sendt i høring blandt centrale interessenter med frist den 1. februar 2011.

Et udkast til ny bekendtgørelse om biblioteksafgift har været sendt i høring blandt centrale interessenter med frist den 1. februar 2011. NOTAT 16. marts 2011 Høringsnotat vedrørende ny bekendtgørelse om biblioteksafgift Et udkast til ny bekendtgørelse om biblioteksafgift har været sendt i høring blandt centrale interessenter med frist den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om biblioteksafgift

Forslag. Lov om ændring af lov om biblioteksafgift Lovforslag nr. L 134 Folketinget 2016-17 Fremsat den 10. februar 2017 af kulturministeren (Mette Bock) Forslag til Lov om ændring af lov om biblioteksafgift (Indførelse af biblioteksafgift for e-bøger

Læs mere

Forslag. til. I lov om biblioteksafgift, jf. lovbekendtgørelse nr af 17. december 2002, foretages følgende ændringer:

Forslag. til. I lov om biblioteksafgift, jf. lovbekendtgørelse nr af 17. december 2002, foretages følgende ændringer: Forslag til Lov om ændring af lov om biblioteksafgift (indførelse af biblioteksafgift for e-bøger og netlydbøger og ændring af biblioteksafgiftens undergrænse m.v.) 1 I lov om biblioteksafgift, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Biblioteksafgiftsnævnets behandling af klage fra Rolf Boysen over afgørelse vedrørende bogen Rodinas Brigade

Biblioteksafgiftsnævnets behandling af klage fra Rolf Boysen over afgørelse vedrørende bogen Rodinas Brigade Biblioteksafgiftsnævnet Sekretariatet: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk 24. januar 2011 Biblioteksafgiftsnævnets behandling

Læs mere

Andersen vedrørende Kulturstyrelsens afgørelse om biblioteksafgift i sag DF 33005.

Andersen vedrørende Kulturstyrelsens afgørelse om biblioteksafgift i sag DF 33005. Biblioteksafgiftsnævnet Sekretariatet: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tel : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk 27. august 2013 Biblioteksafgiftsnævnets behandling

Læs mere

Kommenteret høringsnotat

Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat Høringsnotat om forslag til ny bekendtgørelse om biblioteksafgift Kulturministeriet sendte den 7. juli 2017 forslag til ny bekendtgørelse om biblioteksafgift i høring. Bekendtgørelsesudkastet

Læs mere

NOTAT. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

NOTAT. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter 31. august 2017 NOTAT Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter I medfør af 1, stk. 2, og 3, stk. 1, i lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud

Læs mere

Biblioteksafgiftsnævnets behandling af klage fra Pia Skogemann over afgørelse vedrørende bogen Inanna Himlens og jordens dronning

Biblioteksafgiftsnævnets behandling af klage fra Pia Skogemann over afgørelse vedrørende bogen Inanna Himlens og jordens dronning Biblioteksafgiftsnævnet Sekretariatet: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk 28. februar 2011 Biblioteksafgiftsnævnets

Læs mere

Forslag. til. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

Forslag. til. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter Forslag til Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter I medfør af 1, stk. 2, 2 og 3, stk. 1, i lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud til visse

Læs mere

Anbefalinger vedr. digitalt materiale (bøger og musik) i biblioteksafgiften

Anbefalinger vedr. digitalt materiale (bøger og musik) i biblioteksafgiften APRIL 2015 WWW.KUM.DK Anbefalinger vedr. digitalt materiale (bøger og musik) i biblioteksafgiften Udvalg om Biblioteksafgift for Bøger og Musik Rapport til kulturministeren 2015 Anbefalinger vedr. digitalt

Læs mere

Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne

Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne Udarbejdet af Kulturstyrelsen for Kulturministeriet Center for Kunststøtte, Biblioteksafgift, april 2012 H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553

Læs mere

Kommenteret høringsnotat

Kommenteret høringsnotat Kulturudvalget 2016-17 L 134 Bilag 1 Offentligt Kommenteret høringsnotat Høringsnotat om forslag til lov om ændring af lov om biblioteksafgift Kulturministeriet sendte den 8. december 2016 forslag til

Læs mere

BIBLIOTEKSPENGENE ARBEJDSGRUPPEN VEDRØRENDE LOV OM BIBLIOTEKSAFGIFT RAPPORT

BIBLIOTEKSPENGENE ARBEJDSGRUPPEN VEDRØRENDE LOV OM BIBLIOTEKSAFGIFT RAPPORT BIBLIOTEKSPENGENE ARBEJDSGRUPPEN VEDRØRENDE RAPPORT LOV OM BIBLIOTEKSAFGIFT KØBENHAVN 1998 Bibliotekspengene Rapport afgivet af Arbejdsgruppen vedrørende Lov om Biblioteksafgift Udgivet 1998 1. udgave,

Læs mere

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas Robert Fripp 54 55 KODA NCB Gramex m.m. KODA Repræsenterer danske og internationale ophavsrettigheder, når musik spilles offentligt. KODA baserer sit virke

Læs mere

Udvalget om Biblioteksafgift. Rapport

Udvalget om Biblioteksafgift. Rapport Udvalget om Biblioteksafgift Rapport Kulturministeriet April 2006 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Udvalgets baggrund og nedsættelse 3 2. Sammenfatning.6 3. Hvad er biblioteksafgift?... 7 4. Rettighedsproblematikken

Læs mere

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser BEK nr 1261 af 13/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2012-014712 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om formidlingstilskud

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: BEK nr 631 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven)

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven) LBK nr 973 af 11/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. oktober 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser LBK nr 584 af 01/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til

Læs mere

rørende Kulturstyrelsens afgørelse om manglende tildeling af biblioteksafgift to titler

rørende Kulturstyrelsens afgørelse om manglende tildeling af biblioteksafgift to titler Biblioteksafgiftsnævnet Sekretariatet: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk 1. maj 2013 Biblioteksafgiftsnævnets afgørelse

Læs mere

Notat. 14. september 2015. Dok. nr. 2839748

Notat. 14. september 2015. Dok. nr. 2839748 Notat Biblioteksafgiftsnævnets afgørelse af sag nr. 15/00086, klage fra Simon Skov Fougt vedrørende adgangen til at modtage biblioteksafgift som forfatter af undervisningsmaterialet Tid til Skrivning 1,

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig LOV nr 287 af 29/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 126.373.031 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til distribution af dagblade

Bekendtgørelse om tilskud til distribution af dagblade Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 30 Offentligt BEK nr 1310 af 26/11/2007 Gældende (Dagsbladspuljen) Bekendtgørelse om tilskud til distribution af dagblade I medfør af 6, stk. 5, 7 og 12,

Læs mere

Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1)

Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1) Nr. 65 24. januar 1995 Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1) Kapitel 1 Personkredsen samt erstatnings- og godtgørelsesbegivenheden Kapitel 2 Ydelserne og beløbene

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø LBK nr 316 af 05/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/04685 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lov om Planklagenævnet

Lov om Planklagenævnet LOV nr 1658 af 20/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-9975 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Kulturministeriet

LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Kulturministeriet LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-025153 Senere ændringer til forskriften LBK nr 79 af 14/01/2011

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 126 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0053

Læs mere

med dansk 8 og Vild med dansk 9 ikke var indgået i beregningen af biblioteksafgift. 17. april 2013

med dansk 8 og Vild med dansk 9 ikke var indgået i beregningen af biblioteksafgift. 17. april 2013 Biblioteksafgiftsnævnet Sekretariatet: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk 17. april 2013 Biblioteksafgiftsnævnets afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om børne- og ungeydelsen

Bekendtgørelse om børne- og ungeydelsen BEK nr 1563 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0173583 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1015 af 30/08/2015

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 596 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/04618

Læs mere

Bekendtgørelse om Det Københavnske Teatersamarbejde

Bekendtgørelse om Det Københavnske Teatersamarbejde BEK nr 1130 af 25/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2014-010573 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Det

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet Udkast Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Natur- og Miljøklagenævnet I medfør af 21 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1620 af 8. december 2015 bestemmes, at loven

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold BEK nr 721 af 13/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-960-0025. Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om opkrævning af underholdsbidrag

Bekendtgørelse af lov om opkrævning af underholdsbidrag LBK nr 1819 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser

Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser BEK nr 988 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/03740 Senere

Læs mere

LOV nr 712 af 08/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 21. november (Øget åbenhed om den private økonomiske støtte til politiske partier m.v.

LOV nr 712 af 08/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 21. november (Øget åbenhed om den private økonomiske støtte til politiske partier m.v. LOV nr 712 af 08/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 21. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-19791 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Bekendtgørelse om et indkomstregister

Bekendtgørelse om et indkomstregister BEK nr 1256 af 09/11/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0052 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa BEK nr 632 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017

LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j. nr. 2012 2572

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig LBK nr 725 af 15/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om egnsteatre

Bekendtgørelse om egnsteatre BEK nr 759 af 24/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2013-017151 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om egnsteatre

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler LBK nr 438 af 08/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/06259 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0024 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj

Læs mere

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk ÅRS- STATISTIK 2013 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2013 Omsætning 2013 på niveau med 2012 Forlagenes omsætning

Læs mere

Bekendtgørelse om kravene til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser

Bekendtgørelse om kravene til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser BEK nr 160 af 24/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0012723

Læs mere

Lov om Statens Kunstfonds virksomhed

Lov om Statens Kunstfonds virksomhed LOV nr 458 af 08/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2012-017990 Senere ændringer til forskriften LBK nr 30 af 14/01/2014 LBK

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten BEK nr 725 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. FS500-000023 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. LBK nr 987 af 16/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 059.19G.121 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE KL Weidekampsgade 10 2300 København S (i det følgende betegnet Skolerne) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og Billeder

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse LBK nr 609 af 03/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2907880 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan KL Weidekampsgade 10 2300 København S (i det følgende betegnet Musikskolerne) og Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København Ø Hver især kaldet "en Part" og

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2015 Retrokonverterings-bevilling Vejledning Næste ansøgningsfrist 15. oktober 2015 Kulturstyrelsen Biblioteker H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Kunst.dk: Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Page 1 of 3 Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Refusion af dækning af udgifter for lån af nulevende kunstneres, kunsthåndværkeres og designeres

Læs mere

LOV nr 1516 af 27/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar (Oprettelse af Center for Energibesparelser m.v.)

LOV nr 1516 af 27/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar (Oprettelse af Center for Energibesparelser m.v.) LOV nr 1516 af 27/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j. nr. 2507/1237-0002 Senere

Læs mere

Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love LOV nr 80 af 24/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., j.nr. KMS-620-00049 Senere ændringer

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler Mellem Uddannelsesorganisationen: (i det følgende betegnet UO ) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. BEK nr 1346 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/13213

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

Bibliotekerne Erstatninger ved bortkomne materialer

Bibliotekerne Erstatninger ved bortkomne materialer 6 TAKSTER I Bibliotekerne Erstatninger ved bortkomne materialer Kommunalfuldmagten. Hvis det lånte materiale ikke er afleveret 30 dage efter endt lånetid, betragtes det som bortkommet og skal erstattes.

Læs mere

Bekendtgørelse om egnsteatre

Bekendtgørelse om egnsteatre Bekendtgørelse om egnsteatre I medfør af 15 a, stk. 9, 15 b, stk. 2, og 15 c, stk. 3, i lov om teater, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som senest ændret ved lov nr. 460 af 23. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om den omhyggelige søgning for og registrering af forældreløse værker

Bekendtgørelse om den omhyggelige søgning for og registrering af forældreløse værker Bekendtgørelse om den omhyggelige søgning for og registrering af forældreløse værker I medfør af 75 j, stk. 8, i lov om ophavsret, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx 2014 og under hensyn til Europa-Parlamentets

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten BEK nr 1428 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om forretningsorden

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. LBK nr 738 af 20/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan KL, Efterskoleforeningen, Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening Lilleskolerne Foreningen af Kristne Friskole Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og Grundskoler ved private

Læs mere

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1)

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Producentansvar for elektronikskrot m.v.) LOV nr 385 af 25/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Lov om ændring af lov

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende BEK nr 1110 af 26/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0017989 Senere ændringer til

Læs mere

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget?

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget? Orientering til kandidatlister om tilskud efter partistøtteloven til politisk arbejde i regionen 2014 2017 på grundlag af deltagelse i regionsrådsvalget i 2013. 1. Indledning Nedenfor følger en orientering

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Mellem Frie Fagskoler (i det følgende betegnet skolen ) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet LOV nr 1531 af 21/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-12-2010 Kulturministeriet Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse BEK nr 877 af 28/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j. nr. 021.60M.391

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til maritime uddannelsesinstitutioner, momskompensation og optag på visse maritime uddannelser

Bekendtgørelse om tilskud til maritime uddannelsesinstitutioner, momskompensation og optag på visse maritime uddannelser BEK nr 1597 af 15/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 17. december 2007 vedrørende energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...].

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 17. december 2007 vedrørende energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Energistyrelsens afgørelse af 17. december 2007 vedrørende energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]. Energiklagenævnet har ved brev

Læs mere

Til samtlige kommuner, m.fl.

Til samtlige kommuner, m.fl. Til samtlige kommuner, m.fl. Orientering om ny bekendtgørelse om dagtilbud som følge af indførelsen af regler om anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af økonomisk fripladstilskud i dagtilbud

Læs mere

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) BEK nr 431 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0032 Senere ændringer til

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag.

2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. 2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0129 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere