Udbud på Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud på Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S"

Transkript

1 HOLBÆK AFFALD A/S Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S Offentligt EU-udbud November 2013 KONTRAKT Udgivelsesdato: 15. november 2013 Projekt: Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Udbud på Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S Klaus Jakobsen, Projektleder i Holbæk Affald A/S, Bent Raben, Grontmij A/S Annette Vangslev, Leder af Affald, Holbæk Affald A/S Bent Raben, Grontmij A/S

2 Side 1 Indhold Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 KONTRAKTLIGE FORHOLD 6 2 KONTRAKTENS PARTER 6 3 GRUNDLAG FOR KONTRAKTEN 6 4 YDELSE 7 5 SIKKERHEDSSTILLELSE 7 6 FORSIKRING OG ANSVAR OVER FOR 3. MAND. 8 7 OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER 8 8 MISLIGHOLDELSE 9 9 ERSTATNING KØRSELSSTOP/ FORCE MAJEURE RENOVATØRS DØD VOLDGIFT FORSØGSORDNINGER BETALING Fakturering Fakturering for særlige afvigelser PRISER OG REGULERING GARANTIER LOVGIVNINGS- OG MYNDIGHEDSKRAV UNDERLEVERANDØRER ÆNDRINGER I OPGAVENS OMFANG OG KARAKTER Mindre væsentlige ændringer i opgavens omfang og karakter Andre ændringer i opgavens omfang og karakter 15

3 Side Holbæk Affald A/S ret til at gennemføre ændringer KONTROL OG TILSYN IKRAFTTRÆDELSE OG OPHØR KONTRAKTUDFÆRDIGELSE OG UNDERSKRIFTER RAMMER FOR INDSAMLINGSORDNINGEN NØGLETAL OPGAVEFORDELINGEN Renovatørs opgaver Holbæk Affald A/S opgaver OPSAMLINGSMATERIEL Beholdere og minicontainere samt delvist nedgravet udstyr Udskiftning/udbringning samt vedligehold af indsamlingsmateriel MEDARBEJDERE OG KØRETØJER Krav til medarbejdere Krav til køretøjer Bannere på indsamlingskøretøjer Indsamlingskøretøjer til rest- og bioaffald i beholdere Indsamlingskøretøjer til indsamling af papir og glas i beholdere Særligt vanskelige placeringer Indsamling på 2-holdsskift Indsamling af affald indretning af indsamlingskøretøjer Miljøkrav Særligt om indsamlingsudstyr til affald fra delvist nedgravet udstyr Registreringssystem Vejning af restaffald og bioaffald fra beholdere på hjul Daglige kontrolvejninger Særligt om vejning af affald fra delvist nedgravet udstyr 29

4 Side TAG og label med adresse og container-id Overførsel af data - snitflade FREKVENS OG INDSAMLINGSTIDSPUNKT Restaffald og bioaffald Papir og glas Plast og metal Batterier Småt elektronik Flere ugentlige tømninger Tidspunkt for indsamlingen Særligt om frekvens for indsamling fra delvist nedgravet udstyr FORHOLD AF BETYDNING FOR RENOVATØRS TILBUD Ved skel Standplads Døre og nøgler Midlertidigt vanskelig tømning INDSAMLING AF AFFALD Ruter og kørelister Særligt om tømning af beholdere Tømning ved ejendomme, hvor der er affaldsskakt Tømning af delvist nedgravet udstyr Sommerhustømninger Kolonihaver Helligdagsindsamling Vintervejr og vejrlig Ekstratømning udenfor rute Ekstra tømninger via sæk på næste ordinære tømmedag 39

5 Side Manglende tømning, billeddokumentation og meddelelsesseddel INDSAMLING AF STORSKRALD Boligselskaber Fraktioner Placering af storskrald og haveaffald Manglende indsamling Dokumentation Ændring i ordningen for storskrald på Orø AFLEVERING AF AFFALD ADMINISTRATION OG SAMARBEJDE Administration Kontor FAS Intelligent Dialog Henvendelser og klager (EasyDialog) Glemmere og klager Kontaktpersoner Opstartsmøder Fællesmøde Driftsmøder Udvikling Indkøringsperiode Indsamlingsmanual Driftstilsyn Fælles tilsyn BOD OG BONUS Bodsoversigt 48

6 Side 5 35 DRIFTSRAPPORT Fakturagrundlag Ekstratømninger Storskrald fra indsamlingsordningen Storskrald fra etageboligordningen Indeks-oplysninger Glemmere og klager Nøgleoversigt Gennemførte tilsyn Indvejede mængder Oversigt over anvendelse af afvigelseskoder Brændstofforbrug Oversigt over medarbejdere Oversigt over anvendte køretøjer 52 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1: Tilbudsliste Bilag 2: Ingen gæld til det offentlige Bilag 3: Materieloversigt bemærk stort omfang Bilag 4: Oversigt over ejendomme med nøgleordning Bilag 5: Eksempel på fakturagrundlag Bilag 6: Oversigt over fakturaperioder

7 Side 6 1 KONTRAKTLIGE FORHOLD Aftale om udførelse af den udbudte ydelse træffes ved indgåelse af kontrakt som gengivet i det følgende. Afsnit 2 til 36 udgør en integreret del af denne kontrakt. Nedenstående tekst vil efter indsætning af de relevante oplysninger blive forelagt til underskrift af Holbæk Affald A/S og Renovatør. Endelig aftale er først indgået, når kontrakten er underskrevet af begge parter. Omkostninger til kontraktens udarbejdelse samt til evt. stempel afholdes af Holbæk Affald A/S. 2 KONTRAKTENS PARTER Parterne er: Holbæk Affald A/S Tåstrup Møllevej Holbæk CVR-nummer: Kontaktperson for Holbæk Affald A/S er Annette Vangslev, telefon , og CVR-nummer herefter kaldet Renovatør. Kontaktperson for Renovatør er, 3 GRUNDLAG FOR KONTRAKTEN Nærværende kontrakt mellem ovennævnte parter er indgået med baggrund i offentligt udbud af indsamling og transport af affald i Holbæk Kommune i henhold til EU-direktiv 2004/18/EF af 31. marts gennemført af Holbæk Affald A/S i perioden november 2013 januar Kontraktens grundlag er følgende dokumenter i prioriteret orden, således at selve kontraktens ordlyd går forud for efterfølgende nævnte dokumenter, og ethvert dokument er gældende forud for ethvert efterfølgende nævnt: Eventuelle rettelsesblad (e) Nærværende kontrakt Udbudsmateriale vedrørende Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S af 15. november 2013 Tilbud fra af Dokument vedrørende udbudsbetingelserne

8 Side 7 4 YDELSE Renovatør påtager sig på grundlag af denne kontrakt med tilhørende bilag, jf. afsnit 3 Grundlag for kontrakten, at udføre indsamling og transport af affald i Holbæk Kommune på vegne af Holbæk Affald A/S. Hvor der i denne kontrakt eller andre med aftalen forbundne dokumenter står tømning dækker dette såvel tømning af udstyr som registrering af afvigelse. Ydelsen omfatter alene opgaver som beskrevet i nærværende kontrakt inkl. afsnit Supplerende ydelser Ydelser under tilbudslistens supplerende ydelser kan kun udføres efter konkret skriftlig aftale med Holbæk Affald A/S om arbejdets omfang og formål. Afregning for tømning af beholdere placeret på standplads følger dog automatisk af den enkelte beholders registrering på tømmetidspunktet. Option Ydelser under tilbudslistens option kan kun udføres efter konkret skriftligt aftale med Holbæk Affald A/S om arbejdets omfang og formål. Såfremt Holbæk Affald A/S ønsker at benytte sig af optionen, vil dette blive meddelt Renovatør skriftligt senest 6 måneder før optionen ønskes udnyttet. Renovatør er forpligtet til at levere ydelse i henhold til tilbud, såfremt Holbæk Affald A/S meddeler at optionen udnyttes. 5 SIKKERHEDSSTILLELSE Renovatør skal sikre, at bank eller andet anerkendt pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab til sikkerhed for enhver af Renovatørs forpligtelser i henhold til Kontrakten stiller garanti eller anden sikkerhedsstillelse. Renovatør skal ved underskrivelse af kontrakt stille en sikkerhed i form af en bankgaranti på kr. Sikkerhedsstillelsen, der udgør 10 % af den årlige entreprisesum ekskl. moms (svarende til Samlet tilbudssum på side 1 i Hovedtilbudslisten i Bilag 1), skal stilles med virkning fra entreprisens start. Garantien stilles på anfordringsvilkår, således at Holbæk Affald A/S uden Renovatørs forudgående accept og/eller afgørelse ved voldgift kan få beløbet udbetalt. Kræver Holbæk Affald A/S sikkerhedsstillelsen taget i anvendelse, skal dette meddeles skriftligt og samtidigt til Renovatør og sikkerhedsstilleren med nøje angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. Sikkerhedsstilleren er forpligtet til at udbetale det krævede beløb til Holbæk Affald A/S inden 10 arbejdsdage. Sikkerhedsstillelsen skal være i kraft i hele kontraktperioden. Sikkerhedsstillelsen frigives senest 60 arbejdsdage efter Kontraktperiodens udløb, medmindre Holbæk

9 Side 8 Affald A/S forinden har givet meddelelse til Sikkerhedsstilleren om, at der vil blive gjort krav gældende i henhold til sikkerhedsstillelsen. Sikkerhedsstillelsen kan således (også) tages i anvendelse efter kontraktperiodens udløb. Renovatør afholder alle udgifter til etablering og opretholdelse af sikkerhedsstillelsen. 6 FORSIKRING OG ANSVAR OVER FOR 3. MAND. Renovatør er erstatningsansvarlig over for Holbæk Affald A/S efter dansk rets almindelige regler herom. Renovatør er herunder erstatningsansvarlig for samtlige skader, som Renovatør selv eller hans personale måtte forvolde på tredjemands person eller ejendom under arbejdets udførelse, og i enhver henseende forpligtet til at friholde Holbæk Affald A/S for ansvar i så henseende. Renovatør hæfter direkte og ubegrænset for sine medarbejdere og evt. underleverandører ved disses forvoldelse af skade. Renovatør og dennes eventuelle underleverandører skal tegne og opretholde sædvanlige erhvervsansvarsforsikringer dækkende skader efter dansk rets almindelige regler for deres aktiviteter i hele kontraktperioden. Endvidere skal forsikringen omfatte Renovatør og eventuelle underleverandørers ansvar for miljøskader og produktskader. Forsikringen skal dække med en forsikringssum på mindst DKK 10 mio. ved person- og/eller tingskade. Renovatørs eventuelle beløbsgrænser i forsikringsforhold begrænser ikke ansvaret over for Holbæk Affald A/S. Herudover skal Renovatør tegne lovpligtig arbejdsskadeforsikring for ansatte medarbejdere og lovpligtig motorkøretøjsansvarsforsikring for alle u-indregistrerede (eksempelvis truck) og registrerede motorkøretøjer. Forsikringerne skal tegnes i et anerkendt forsikringsselskab. Renovatør afholder alle udgifter til etablering og opretholdelse af forsikringer i kontraktperioden. Renovatør skal varetage al sagsbehandling angående skadeanmeldelse m.v. Renovatør skal første gang i forbindelse med entreprisestart og efterfølgende på anmodning dokumentere, at ovennævnte forsikringer er i kraft. 7 OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER Renovatør kan ikke uden Holbæk Affald A/S skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til kontrakten til tredjemand. Renovatør er alene berettiget til at overdrage sine betalingskrav i henhold til kontrakten til sit pengeinstitut, og kun i det omfang overdragelsen tjener til sikkerhed for fordringer, der står i direkte forbindelse med den ydelse, som Renovatør i henhold til kontrakten skal levere til Holbæk Affald A/S. Overdragelsen sker med respekt af Holbæk Affald A/S rettigheder i enhver henseende.

10 Side 9 Holbæk Affald A/S kan til enhver tid frit overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Kontrakten til anden offentligt ejet virksomhed. Renovatør vil i tilfælde af sådan overdragelse være forpligtet til på uændrede vilkår at fuldføre Kontrakten. Holbæk Affald A/S kan herudover overdrage sine rettigheder og forpligtigelser til tredjemand under forudsætning af Renovatørs forudgående skriftlige samtykke, som dog kun kan betinges af tilstrækkelig økonomisk sikkerhedsstillelse fra en sådan tredjemand. 8 MISLIGHOLDELSE Holbæk Affald A/S har ret til uden varsel helt eller delvist at opsige kontrakten og fratage Renovatør arbejdet, ved skriftlig meddelelse herom til Renovatør, såfremt Renovatør væsentlig misligholder kontrakten. Væsentlig misligholdelse foreligger i - men er ikke begrænset til - følgende: 1. Ved gentagne tilfælde af f.eks. a. Manglende tømninger på samme ejendom/hos samme kunde b. Undladelse af at efterkomme en anmodning fra Holbæk Affald A/S c. Manglende færdigkørsel af ruter d. Manglende indsættelse af disponibelt materiel, når dette medfører forsinkelse i afhentningen Ved gentagne tilfælde forstås 3-5 årlige forsømmelser. 2. Når det udførte arbejde er af en væsentligt ringere kvalitet, end Holbæk Affald A/S med rette kunne forvente jf. Renovatørs beskrivelse i sit tilbud. 3. Når Renovatør ikke efterkommer offentlige påbud og lignende eller gentagne gange konstateres ikke at have overholdt lovgivningen eller offentlige tilladelser, herunder miljøgodkendelser, ved udførelse af kontraktydelserne. 4. Hvor Renovatør erklæres insolvent eller konkurs, eller der indgives konkursbegæring mod Renovatør, eller der indledes tvangsakkord, likvidation eller tvangslikvidation af Renovatør. I disse tilfælde kan Holbæk Affald A/S ophæve kontrakten uden varsel ved skriftlig meddelelse til boet, henholdsvis likvidator, medmindre Konkurslovens regler er til hinder herfor. 5. Når betaling af erstatning til Holbæk Affald A/S eller tredjemand for eventuelle skader forårsaget af Renovatør eller dennes underleverandører ikke udbetales efter påkrav eller forsinkes uden saglig begrundelse. 6. Når Renovatør undlader at udbedre påtalte fejl og mangler ved opgavens udførelse i henhold til ydelsesbeskrivelsen.

11 Side Ved manglende overholdelse af de nærmere beskrevne forpligtelser i relation til arbejdsmiljø og politikker samt den foreskrevne rapporteringsforpligtelse overfor Holbæk Affald A/S. 8. Når Renovatør gentagne gange anvender indsamlingsmateriel, som ikke overholder betingelserne for indsamlingsmateriel i afsnit Når Renovatør ikke ved påkrav kan dokumentere tilstrækkelig forsikringsdækning jf. kontraktens afsnit Hvis Renovatør ikke opretholder et miljøstyringssystem og et kvalitetsledelsessystem i hele kontraktperioden. 11. Hvis Renovatør ikke til stadighed overholder en social klausul om at have en elev eller tilsvarende tilknyttet entreprisen, jfr. afsnit 27 nedenfor. 12. Ved indvejning af affald, der ikke er omfattet af ordningen, på Holbæk Affald A/S regning. Hvis der forekommer misligholdelse skal Renovatør af egen drift meddele Holbæk Affald A/S dette. Renovatør skal tillige underrette Holbæk Affald A/S om, hvad der vil blive gjort for at afhjælpe misligholdelsen, og hvad der agtes gjort for at undgå at tilsvarende misligholdelse sker igen. Såfremt Konkurslovens regler hjemler konkursboets ret til at indtræde i kontrakten, skal konkursboet tage stilling til, om boet vil indtræde. Afgørelsen af, hvorvidt der foreligger en misligholdelse, tilkommer Holbæk Affald A/S med adgang for Renovatør til at lade sagen indbringe for voldgiftsret. Indbringelse af spørgsmålet for voldgiftsret har ikke opsættende virkning. Er Renovatør et aktie- eller anpartsselskab, kan Holbæk Affald A/S hæve kontrakten, hvis selskabet kræves opløst af Erhvervsstyrelsen eller træder i frivillig likvidation. Dette gælder dog ikke, hvis Renovatør inden 10 arbejdsdage efter skriftligt påkrav fra Holbæk Affald A/S dokumenterer, at betingelserne for selskabets opløsning ikke er til stede eller hvis Renovatør efter Holbæk Affald A/S vurdering stiller fuldstændig økonomisk sikkerhed for kontraktens opfyldelse i likvidationsperioden. Sikkerheden skal bestå i anfordringsgaranti fra anerkendt pengeinstitut svarende til den resterende kontraktsum, dog minimum til de erstatningskrav som ordregiver ville have ved en ophævelse af kontrakten på grund af likvidationens indtræden. Hvis arbejdet fratages Renovatør er Holbæk Affald A/S berettiget til straks at overdrage arbejdet til en anden renovatør. Holbæk Affald A/S kan i stedet for ophævelse, eller i tilfælde hvor der foreligger mindre væsentlig misligholdelse, lade arbejdet udføre for Renovatørs regning eller ved udbetaling af den stillede sikkerhed, dog ikke ud over et halvt år.

12 Side 11 9 ERSTATNING Ved ophævelse af nærværende kontrakt i henhold til afsnit 8 Misligholdelse skal Renovatør dække ethvert tab, som Renovatørs misligholdelse måtte have påført Holbæk Affald A/S. Derudover er parterne erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler. 10 KØRSELSSTOP/ FORCE MAJEURE Renovatør er over for Holbæk Affald A/S ansvarlig efter dansk rets almindelige regler for dokumenterede økonomiske tab forårsaget ved Renovatørs misligholdelse af kontrakten, medmindre misligholdelsen skyldes force majeure. Parterne kan påberåbe sig force majeure, der omfattes af dansk rets almindelige definition af force majeure. Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse med udgangspunkt i Renovatørs egne forhold betragtes ikke som force majeure. En arbejdskonflikt der skyldes at Renovatør, eller nogen for hvem Renovatør bærer ansvaret, ikke har efterkommet en afgørelse fra Arbejdsretten, en faglig voldgift eller anden retlig instans, anses ej heller som force majeure. Hvis Renovatør ikke kan opfylde kontrakten som følge af force majeure, bærer hver part de tab, den pågældende part lider som følge deraf. Hvis Renovatør ønsker at påberåbe sig force majeure, skal Renovatør straks forholdet kendes eller konstateres og uden ugrundet ophold give Holbæk Affald A/S skriftlig meddelelse herom, medmindre force majeure i sig selv umuliggør denne meddelelse. En part, der rammes af force majeure, har pligt til at træffe alle rimelige foranstaltninger med henblik på at bringe force majeure-årsagen til ophør eller overvinde konsekvenserne af force majeure. Så snart det er muligt at genoptage arbejdet, er Renovatør forpligtet til at indsamle/afhente det affald, der ikke blev indsamlet/afhentet under kørselsstoppet. Renovatør må selv bære evt. merudgifter herved. Uanset foranstående vil Renovatør ved senere indsamling af det ophobede affald være berettiget til betaling for indsamling/afhentning af de yderligere mængder i henhold til enhedspriserne jf. tilbudslisten, såfremt Renovatørs manglende opfyldelse af Kontrakten skyldes forhold, som Renovatør ikke har haft nogen indflydelse på. Rammes Renovatør eller nogen, for hvem Renovatør bærer ansvaret, af force majeure, er Holbæk Affald A/S berettiget til at lade de opgaver, som påhviler Renovatør, udføre af tredjemand i force majeure-perioden. 11 RENOVATØRS DØD Ved Renovatørs død er dødsboet, hvis gælden i dette vedgås, og når Renovatørs ægtefælle sidder i uskiftet bo, berettiget til at fortsætte kontraktforholdet. Indtrædelsesretten er dog betinget af, at der udpeges en leder af arbejdet, som Holbæk Affald A/S ikke kan fremsætte berettigede indvendinger mod, og at boet får tilladelse til at videreføre virksomheden.

13 Side VOLDGIFT Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med den indgåede kontrakt, skal søges løst ved forhandling mellem parterne. Dersom enighed ikke kan opnås, afgøres tvisten efter Regler for behandling af sager ved Voldgiftsinstituttet i Danmark. Kontrakten er underlagt dansk ret. 13 FORSØGSORDNINGER Holbæk Affald A/S ønsker i vid udstrækning mulighed for at udbygge indsamlingsordningen efter behov og i henhold til de krav og muligheder, som myndighederne stiller og giver. Holbæk Affald A/S kan i forbindelse med forskellige undersøgelser, afprøvninger og justeringer af affaldssystemet udtage områder og emner til dette formål. Renovatør har pligt til at medvirke i et samarbejde med Holbæk Affald A/S vedrørende sådanne initiativer og i henhold til de tilbudspriser, som Renovatør har givet på indsamling fra en given beholdertype. I forbindelse med eventuelle forsøgsordninger kan der forhandles om eventuelle ændringer i betaling og afregning med anvendelse af eksempelvis Renovatørs tilbud på kilometerpriser. Forhandling sker kun, hvis Renovatør kan dokumentere reelt merarbejde i relation til eventuelle forsøgsordninger. Holbæk Affald A/S forbeholder sig i sådanne tilfælde ret til indhentning af alternative tilbud ved andre renovatører. Hvis sådanne forsøg udføres af tredjepart, har Renovatør ikke krav på kompensation for eventuelle reduktioner i kontraktens omfang forårsaget heraf. 14 BETALING 14.1 Fakturering Renovatør skal periodevis bagud udarbejde og fremsende elektronisk dokumentation for udført ydelse. Dokumentation skal fremsendes i fakturafil på baggrund af skabelon, se Bilag 5. Faktura skal udarbejdes på baggrund af disse data og de tilbudte enhedspriser. Skabelon til driftsrapport overdrages Renovatør på et opstartsmøde før kontraktstart. Betaling sker med tillæg af moms, i det omfang der er pligt hertil.

14 Side 13 Faktura med dokumentation for udført ydelse skal være modtaget i Holbæk Affald A/S senest den 5. hverdag efter fakturaperiodens udløb. Fakturering skal ske for en periode dækkende over en måned, men omfatter altid hele kalenderuger og består således af 4 eller 5 hele uger. Er der tre eller flere hverdage i en uge, der hører til den måned, som der faktureres for, hører ugen med til faktureringsperioden. Er der kun 1 eller 2 hverdage i en kalenderuge, der hører til måneden, skal ugen ikke regnes med til faktureringsperioden. For efterår 2014 og første halvdel af 2015 fremgår faktureringsperioderne af Bilag 6. Renovatørs vederlag forfalder til betaling efter løbende måned plus 30 dage efter fremsendelse af korrekt faktura, driftsrapport og fakturagrundlag. Holbæk Affald A/S fremsender faktura på baggrund af bod/bonusopgørelsen i hver periode. Holbæk Affald A/S forbeholder sig ret til at modregne ethvert beløb i betalingen til Renovatør, som denne måtte skylde Holbæk Affald A/S. Betaling og fakturering foregår elektronisk i henhold til Lov om offentlige betalinger (lov nr. 798 af 28. juni 2007). Fakturaer skal sendes som e-faktura til: Holbæk Affald A/S EAN-nr.: Kontraktansvarlig: Erik Grünfeld Renovatør skal opgive CVR-nummer samt bankkontonummer eller andet kontonummer til Holbæk Affald A/S, hvortil betalingen kan foregå. Ved eventuel bestilling af supplerende ydelser afregnes der månedligt for omfanget af de faktiske præsterede supplerende ydelser. Behandlings- og affaldsafgifter ved bortskaffelse af affald afholdes af Holbæk Affald A/S og betales af Holbæk Affald A/S direkte til modtageanlægget Fakturering for særlige afvigelser I de tilfælde hvor Renovatør ikke tømmer en beholder fordi den er: Tom Ikke sat frem til ved skel eller Ikke er synlig på en standplads og dette registreres af medarbejderen i indsamlingskøretøjets, opnår Renovatør 75 procent betaling af enhedsprisen inklusiv eventuelt tillæg for ugetømning eller afhentning fra standplads.

15 Side PRISER OG REGULERING De anførte enhedspriser i Tilbudslisten i Bilag 1 dækker alle omkostninger forbundet med Renovatørs opfyldelse af sine forpligtelser under denne Kontrakt, herunder alle direkte eller indirekte lønomkostninger, administrationsudgifter, samtlige forsikringer, skatter og afgifter (bortset fra moms), gebyrer samt alle finansierings- og driftsomkostninger. Alle forpligtelser, der påhviler Renovatør i henhold til denne Kontrakt, skal således anses for at være vederlagt ved betaling af de aftalte enhedspriser, uanset om forpligtelsen måtte vedrøre selve indsamlingen eller andre ydelser. De i tilbuddet angivne enhedspriser er gældende fra 1. oktober Priserne reguleres herefter en gang hvert år med virkning fra den 1. januar i overensstemmelse med det af Danmarks Statistik offentliggjorte indeks for dagrenovationskørsel (BYG9), første gang den 1. januar For den del af ydelsen der omhandler tømning af delvist nedgravet udstyr reguleres priserne dog efter Danmarks Statistiks omkostningsindeks for lastvognskørsel. Reguleringen beregnes efter nedenstående princip: Regulering pr. 1. januar 2015: Betaling = Tilbudte enhedspriser reguleringsindeks september 2014 reguleringsindeks september 2013 Enhedspriser for levering af diverse ydelser (supplerende ydelser) reguleres på tilsvarende vis. Reguleringen sker på Renovatørs foranledning ved fremsendelse af dokumentation til Holbæk Affald A/S med angivelse af de to indekstal, den procentvise regulering, der skal foretages, samt en ny prisliste med de nye enhedspriser. Oplysningerne fremsendes sammen med den månedlige driftsrapport. Herudover kan der foretages regulering i forbindelse med dokumenterede ekstraordinære skatter og afgifter inden for vognmandserhvervet. Såfremt det nævnte indeks ikke længere måtte blive beregnet, reguleres enhedspriserne i overensstemmelse med udviklingen i et andet eksisterende tilsvarende indeks, eller hvis et sådant ikke findes, efter principper, som ligger den anførte indeksregulering så nær som muligt. 16 GARANTIER Renovatør forpligtiger sig til at levere ydelsen i overensstemmelse med de fastsatte krav i udbudsmaterialet og denne kontrakt samt Renovatørs egne garantier og interne regler som beskrevet i tilbuddet fra Renovatør dateret

16 Side LOVGIVNINGS- OG MYNDIGHEDSKRAV Renovatør skal ved varetagelse af opgaven følge retningslinjerne i de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser, myndighedskrav og øvrige regler, som naturligt henhører under det af kontrakten omfattende arbejdsområde, herunder arbejdsmiljøregler. Renovatør er forpligtet til at opretholde alle relevante miljøgodkendelser, miljøcertificeringer og anvende et miljøledelsessystem som ISO eller tilsvarende, der bl.a. er egnet til at måle og evaluere ressourceforbrug, samt opretholde et kvalitetsledelsessystem som ISO 9001 eller tilsvarende. Renovatør skal til enhver tid desuden være i besiddelse af alle nødvendige myndighedstilladelse for entreprisens udførelse, herunder tilladelse til vejtransport, godskørsel for fremmed regning og tilladelser til betjening af biler og udstyr (kørekort, certifikater mv.). 18 UNDERLEVERANDØRER Renovatør kan ikke uden Holbæk Affald A/S skriftlige samtykke anvende underleverandører. Anmodning om tilladelse til at anvende underleverandør skal fremsendes skriftligt, og anvendelse af underleverandør efter anmodning skal afvente Holbæk Affald A/S tilladelse. 19 ÆNDRINGER I OPGAVENS OMFANG OG KARAKTER 19.1 Mindre væsentlige ændringer i opgavens omfang og karakter Renovatør er pligtig til at acceptere, at der løbende sker ændringer i beholdermateriel, antal tømninger, standpladser m.v., og Renovatørs vederlag afregnes i overensstemmelse hermed jf. afsnit 14 Betaling Renovatør er herunder pligtig til uden ret til at kunne opsige kontrakten at acceptere almindelige ændringer i afhentningsområdet, f.eks. til- og frameldinger mv. Renovatør skal uden kompensation tåle ændringer i opgaven på +/- 25 % i ydelsen for den pågældende entreprise og +/- 100 % i supplerende ydelser samt ved udnyttelse af option. Renovatør er pligtig til at acceptere ændringer i tømningssystemerne, som ikke får betydende indflydelse på tidsforbruget i den udbudte entreprise eller Renovatørs valg af materiel. Renovatør skal uden kompensation tåle, at der træffes bestemmelser om f.eks. trafikomlægninger, etablering af hastighedsregulerende foranstaltninger, gravearbejde m.m. uden ændringer i tømnings- og afhentningspriser, også selv om disse kan have indflydelse på opgavens udførelse Andre ændringer i opgavens omfang og karakter Hvis der sker ændringer i indsamlings- og driftsordningerne som følge af:

17 Side 16 Ændrede regler og bestemmelser fra Holbæk Kommune Ændrede bestemmelser fra anden myndighed i forhold til kontraktgrundlaget At Holbæk Kommune ikke finder ordningerne hensigtsmæssige og disse ændringer væsentligt ændrer opgavens omfang og/eller karakter er Renovatør i så tilfælde berettiget til en rimelig regulering af vederlaget, som om muligt skal tage udgangspunkt i de aftalte enhedspriser og som skal afspejle de faktiske ændringer i Renovatørs omkostninger. Holbæk Affald A/S er tilsvarende berettiget til en reduktion af Renovatørs vederlag, såfremt ændringerne vil medføre, at arbejdet kan udføres billigere. Ændrede regler og bestemmelser fra anden myndighed (f.eks. ny lovgivning) kan være så store, at de udløser udbudspligt for Holbæk Affald A/S, og i så fald har Renovatør intet krav mod Holbæk Affald A/S, selv om udbud finder sted før kontraktperiodens udløb og Kontrakten med Renovatør derved ophører helt eller delvist før det i afsnit 21 fastsatte tidspunkt. Ophør af kontrakten, som følge af ændringer, der udløser udbudspligt for Holbæk Affald A/S, vil så vidt muligt blive varslet minimum 6 måneder før ophør Holbæk Affald A/S ret til at gennemføre ændringer. Renovatør er forpligtet til, efter nærmere drøftelse med Holbæk Affald A/S om de økonomiske og praktiske konsekvenser, at deltage i forsøgsordninger og lignende i overensstemmelse med de generelle bestemmelser i denne kontrakt. Eventuelle forsøg vil for eksempel kunne omfatte vejning af andre fraktioner affald end dagrenovation, benyttelse af en anden type opsamlingsmateriel, ændring af tømningsfrekvens mv. Såfremt arbejdet ikke kan udføres i overensstemmelse med kontrakten, eller kontrakten ikke yder tilstrækkelig vejledning med hensyn til udførelsen af opgaverne, skal Renovatør straks gøre Holbæk Affald A/S opmærksom herpå. Renovatør er forpligtet til at følge Holbæk Affald A/S afgørelse og er i givet fald berettiget til økonomisk kompensation for dokumenterede meromkostninger. Beregning af betaling for en eventuel ny ordning sker på samme grundlag som ved tilbudsgivningen. Regulering af prisen vil ligeledes ske på samme grundlag som beskrevet i afsnit 14 Priser og regulering i denne kontrakt. 20 KONTROL OG TILSYN Holbæk Affald A/S forbeholder sig ret til løbende at føre tilsyn med Renovatørs udførelse af arbejdet, herunder ret til at inspicere Renovatørs materiel, eventuel omlastningsplads og lignende. Renovatør er forpligtet til straks og uden vederlag at stille alle oplysninger, der er nødvendige for udførelse af denne kontrol, til rådighed for Holbæk Affald A/S. Renovatør er endvidere forpligtet til uden vederlag at overdrage alle oplysninger til Holbæk Affald A/S ved kontraktens ophør. Holbæk Affald A/S udøvelse af tilsyn og kontrol kan ikke på nogen måde fritage Renovatør for dennes forpligtelser i henhold til denne kontrakt.

18 Side 17 Renovatør er forpligtet til, efter nærmere beskrivelse fra Holbæk Affald A/S herom, at dokumentere, at arbejdet er kontraktmæssigt udført. Kontraktens grundlag er fastlagt i afsnit 3 Grundlag for kontrakten. 21 IKRAFTTRÆDELSE OG OPHØR Kontrakten træder i kraft ved underskrivelse og omfatter indsamling af affald og transport til modtageanlæg i perioden 1. oktober 2014 til 30. september 2019, hvorefter den ophører uden opsigelse. Bortset fra tilfælde, hvor kontrakten udtrykkeligt giver hjemmel til opsigelse eller ophævelse, er kontrakten gensidigt uopsigelig i denne periode. Holbæk Affald A/S har option på forlængelse af kontrakten på uændrede vilkår ad 2 omgange i et vilkårligt antal måneder og i en samlet periode på op til 2 år. En eventuel forlængelse vil blive meddelt Renovatør skriftligt senest 6 måneder forud for udløb af ovennævnte kontraktperiode.

19 Side KONTRAKTUDFÆRDIGELSE OG UNDERSKRIFTER Nærværende kontrakt er udfærdiget i to enslydende eksemplarer, hvoraf en beror hos Holbæk Affald A/S og en hos Renovatør. Holbæk Affald A/S Den / 2014 Den / 2014 Susan Münster, Adm.direktør XXX Bestyrelsesformand, Holbæk Forsyning A/S

20 Side RAMMER FOR INDSAMLINGSORDNINGEN Formålet med kontrakten er at fastsætte rammerne for indsamlingen af affald i Holbæk Kommune, så samarbejdet mellem Holbæk Affald A/S og Renovatør kan baseres på fælles målsætninger og succeskriterier. Holbæk Affald A/S sætter kunden i centrum, og succeskriteriet for Renovatørs udførelse af arbejdet er derfor korrekt og rettidig drift. Holbæk Affald A/S ønsker: At samarbejdet baseres på åbenhed og ærlighed med gensidig tillid og respekt At samarbejdet forløber positivt og konstruktivt At opgaven løses på et kvalitetsniveau, der giver tilfredse kunder At ressourceforbruget på alle planer søges minimeret At eventuelle uenigheder håndteres i en positiv og åben dialog hos de implicerede aktører. Holbæk Affald A/S forventer, at Renovatør lever op til dette, når Renovatør udfører arbejdet på vegne af Holbæk Affald A/S, herunder hvis en kunde kontakter Renovatørs administration eller øvrige medarbejdere. 24 NØGLETAL Nøgletal for Holbæk Kommune 2013 iht. BOL 101 Vejnet Areal Kategori I alt km 577 km² Indbyggertal Parcel/Stuehuse Række-,kæde- og dobbelthuse Etageboligbebyggelse Kollegier 156 Døgninstitutioner 76 Fritidshuse Andre boligtyper 596 Yderligere information og orientering om nøgletal mv. kan findes på Holbæk Kommunes hjemmeside. 25 OPGAVEFORDELINGEN Opgavefordelingen i kontraktperioden vil i hovedtræk være som nedenfor anført.

DRIFT AF GENBRUGSPLADSERNE I MÅDE OG TARP I ESBJERG KOMMUNE

DRIFT AF GENBRUGSPLADSERNE I MÅDE OG TARP I ESBJERG KOMMUNE MARTS 2013 ESBJERG KOMMUNE DRIFT AF GENBRUGSPLADSERNE I MÅDE OG TARP I ESBJERG KOMMUNE KONTRAKT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C. TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT Kontrakten må under ingen omstændigheder bruges, som den foreligger. Kontrakten skal konkret tilpasses det enkelte projekt, for at kunne benyttes som juridisk aftalegrundlag. Hvis man ønsker at benytte

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Rengøringsaftale - Egedalsvænge.

Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Mellem: (herefter benævnt ordregiver) og (herefter benævnt leverandør) Ordregiver og administrator: Ordregiver: Boligforeningen 3B Afd. 1-3045 Egedalsvænge Egedalsvænge

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK )

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) Advokatpartnerselskab J.nr. 295584-AEJ BILAG 7 - KONTRAKTUDKAST AFSÆTNING AF SLAGGE (UDKAST AF 19. JUNI 2015) Mellem Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) og [Leverandørens

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

18. august 2015. Sagsnr.: 2015-0161277. Dokument: 2015-0161277-7. Sagsbehandler Ilonka Domela. Svarskrivelse nr. 2

18. august 2015. Sagsnr.: 2015-0161277. Dokument: 2015-0161277-7. Sagsbehandler Ilonka Domela. Svarskrivelse nr. 2 Teknik- og Miljøforvaltningen 18. august 2015 Sagsnr.: 2015-0161277 Dokument: 2015-0161277-7 Sagsbehandler Ilonka Domela Svarskrivelse nr. 2 Udbud af indsamling af husholdningsaffald i Indre By i Københavns

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER 24. APRIL 2015 RENO DJURS I/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk EU-UDBUD

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen Kontrakt Vedrørende levering af Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn]

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER RENO DJURS I/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SPØRGSMÅL OG SVAR PROJEKTNR.

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Kontrakt Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Bilag 1 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Danmarksgade 17 9000 Aalborg og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 KONTRAKTUDKAST... 2 1. Parterne...2

Læs mere

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet "Energinet.dk")

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet Energinet.dk) Kontrakt Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia (i det følgende kaldet "Energinet.dk") og «Aftalefirma langt_navn» «Aktør_adresse_1» «Aktør_adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende kaldet "aktøren")

Læs mere

Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale

Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Bilag 2 Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Indgået mellem Dansk Dekommissionering Frederiksborgvej 399 4000 Roskilde CVR nr. 2614 4744 (Herefter benævnt Kunden) og... CVR nr. (herefter benævnt

Læs mere

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr.

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr. Bilag 3 KONTRAKT FOR KØB AF YDELSER i henhold til rammeaftale af xx2015 vedrørende botilbud til mennesker med autisme og domsanbragte udviklingshæmmede. [Denne kontrakt og standardkontrakt for køb af ydelser

Læs mere

Udkast til. Kontrakt om

Udkast til. Kontrakt om Udkast til Kontrakt om mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Naviair. Entreprenør. vedrørende rengøring og vedligeholdelse af solfilm og solgardiner i TWR SYD

KONTRAKT. mellem. Naviair. Entreprenør. vedrørende rengøring og vedligeholdelse af solfilm og solgardiner i TWR SYD KONTRAKT mellem Naviair og Entreprenør vedrørende rengøring og vedligeholdelse af solfilm og solgardiner i TWR SYD 1. Kontraktparter Denne kontrakts parter er Naviair Naviair Allé 1 DK 2770 Kastrup i det

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Udbud fysisk tolkning 2014 2015 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Kontrakt. Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kontrakt. Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. Kontrakt Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST) og [Virksomhed + form] [Forretningsadresse]

Læs mere

UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD

UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD Juni, 2007 2-hjulede Mobile Affaldsbeholdere Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Ansvarlig indkøbskonsulent: Morten Milling Tlf.: 72 53 11

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE. De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt "DDV")

VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE. De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt DDV) VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE Mellem De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt "DDV") og Vognmanden (herefter benævnt "Vognmanden") Som enten personligt eller via sit selskab

Læs mere

Aftale om flytning af indbo

Aftale om flytning af indbo Dato: Aftale om flytning af indbo 1. Parterne Denne kontrakt er indgået mellem: Hassris Boligselskab afd. 5 - Grønnegården Stationsmestervej 60 9200 Aalborg SV (herefter kaldet Kunden) Og XX (herefter

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Leverancekontrakt. Firmanavn leverandør /CVR nummer Adresse By

Leverancekontrakt. Firmanavn leverandør /CVR nummer Adresse By Leverancekontrakt 1. Parterne Mellem KEA Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3F, 4. sal 2200 Kbh. N. Cvr.: 31 65 62 06 Tlf.: 46 46 00 00 (i det følgende kaldet køberen) Og Firmanavn leverandør /CVR nummer

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Elektronisk overvågning og analyse af danske medier for Miljø- og Fødevareministeriet mellem: Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 Projekt nr.: Life09/ENV/DK368 Kontrakt mellem Region Midtjylland, Jord og Råstoffer og Rådgiver Vedr. : Demonstrationsforsøg med afværgemetode in situ basisk

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

AFTALE OM SALGSSTADER

AFTALE OM SALGSSTADER Vadehavet J.nr. Ref. Anhra Den 26. februar 2015 AFTALE OM SALGSSTADER AFTALENS PARTER Følgende aftale om opstilling af salgsvogn på Lakolk Strand (Sønderstrand), Rømø, indgås mellem: Miljøministeriet,

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder)

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) J.nr. 131-11-xxxxx KONTRAKT mellem SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg og xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) om Information til elfagfolk i Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Bilag 3 MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Mellem Miljøstyrelsen og... (herefter kaldet rådgiveren) er dags dato indgået aftale om (rådgiverens) udførelse af et projekt på følgende

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere