Udbud på Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud på Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S"

Transkript

1 HOLBÆK AFFALD A/S Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S Offentligt EU-udbud November 2013 KONTRAKT Udgivelsesdato: 15. november 2013 Projekt: Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Udbud på Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S Klaus Jakobsen, Projektleder i Holbæk Affald A/S, Bent Raben, Grontmij A/S Annette Vangslev, Leder af Affald, Holbæk Affald A/S Bent Raben, Grontmij A/S

2 Side 1 Indhold Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 KONTRAKTLIGE FORHOLD 6 2 KONTRAKTENS PARTER 6 3 GRUNDLAG FOR KONTRAKTEN 6 4 YDELSE 7 5 SIKKERHEDSSTILLELSE 7 6 FORSIKRING OG ANSVAR OVER FOR 3. MAND. 8 7 OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER 8 8 MISLIGHOLDELSE 9 9 ERSTATNING KØRSELSSTOP/ FORCE MAJEURE RENOVATØRS DØD VOLDGIFT FORSØGSORDNINGER BETALING Fakturering Fakturering for særlige afvigelser PRISER OG REGULERING GARANTIER LOVGIVNINGS- OG MYNDIGHEDSKRAV UNDERLEVERANDØRER ÆNDRINGER I OPGAVENS OMFANG OG KARAKTER Mindre væsentlige ændringer i opgavens omfang og karakter Andre ændringer i opgavens omfang og karakter 15

3 Side Holbæk Affald A/S ret til at gennemføre ændringer KONTROL OG TILSYN IKRAFTTRÆDELSE OG OPHØR KONTRAKTUDFÆRDIGELSE OG UNDERSKRIFTER RAMMER FOR INDSAMLINGSORDNINGEN NØGLETAL OPGAVEFORDELINGEN Renovatørs opgaver Holbæk Affald A/S opgaver OPSAMLINGSMATERIEL Beholdere og minicontainere samt delvist nedgravet udstyr Udskiftning/udbringning samt vedligehold af indsamlingsmateriel MEDARBEJDERE OG KØRETØJER Krav til medarbejdere Krav til køretøjer Bannere på indsamlingskøretøjer Indsamlingskøretøjer til rest- og bioaffald i beholdere Indsamlingskøretøjer til indsamling af papir og glas i beholdere Særligt vanskelige placeringer Indsamling på 2-holdsskift Indsamling af affald indretning af indsamlingskøretøjer Miljøkrav Særligt om indsamlingsudstyr til affald fra delvist nedgravet udstyr Registreringssystem Vejning af restaffald og bioaffald fra beholdere på hjul Daglige kontrolvejninger Særligt om vejning af affald fra delvist nedgravet udstyr 29

4 Side TAG og label med adresse og container-id Overførsel af data - snitflade FREKVENS OG INDSAMLINGSTIDSPUNKT Restaffald og bioaffald Papir og glas Plast og metal Batterier Småt elektronik Flere ugentlige tømninger Tidspunkt for indsamlingen Særligt om frekvens for indsamling fra delvist nedgravet udstyr FORHOLD AF BETYDNING FOR RENOVATØRS TILBUD Ved skel Standplads Døre og nøgler Midlertidigt vanskelig tømning INDSAMLING AF AFFALD Ruter og kørelister Særligt om tømning af beholdere Tømning ved ejendomme, hvor der er affaldsskakt Tømning af delvist nedgravet udstyr Sommerhustømninger Kolonihaver Helligdagsindsamling Vintervejr og vejrlig Ekstratømning udenfor rute Ekstra tømninger via sæk på næste ordinære tømmedag 39

5 Side Manglende tømning, billeddokumentation og meddelelsesseddel INDSAMLING AF STORSKRALD Boligselskaber Fraktioner Placering af storskrald og haveaffald Manglende indsamling Dokumentation Ændring i ordningen for storskrald på Orø AFLEVERING AF AFFALD ADMINISTRATION OG SAMARBEJDE Administration Kontor FAS Intelligent Dialog Henvendelser og klager (EasyDialog) Glemmere og klager Kontaktpersoner Opstartsmøder Fællesmøde Driftsmøder Udvikling Indkøringsperiode Indsamlingsmanual Driftstilsyn Fælles tilsyn BOD OG BONUS Bodsoversigt 48

6 Side 5 35 DRIFTSRAPPORT Fakturagrundlag Ekstratømninger Storskrald fra indsamlingsordningen Storskrald fra etageboligordningen Indeks-oplysninger Glemmere og klager Nøgleoversigt Gennemførte tilsyn Indvejede mængder Oversigt over anvendelse af afvigelseskoder Brændstofforbrug Oversigt over medarbejdere Oversigt over anvendte køretøjer 52 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1: Tilbudsliste Bilag 2: Ingen gæld til det offentlige Bilag 3: Materieloversigt bemærk stort omfang Bilag 4: Oversigt over ejendomme med nøgleordning Bilag 5: Eksempel på fakturagrundlag Bilag 6: Oversigt over fakturaperioder

7 Side 6 1 KONTRAKTLIGE FORHOLD Aftale om udførelse af den udbudte ydelse træffes ved indgåelse af kontrakt som gengivet i det følgende. Afsnit 2 til 36 udgør en integreret del af denne kontrakt. Nedenstående tekst vil efter indsætning af de relevante oplysninger blive forelagt til underskrift af Holbæk Affald A/S og Renovatør. Endelig aftale er først indgået, når kontrakten er underskrevet af begge parter. Omkostninger til kontraktens udarbejdelse samt til evt. stempel afholdes af Holbæk Affald A/S. 2 KONTRAKTENS PARTER Parterne er: Holbæk Affald A/S Tåstrup Møllevej Holbæk CVR-nummer: Kontaktperson for Holbæk Affald A/S er Annette Vangslev, telefon , og CVR-nummer herefter kaldet Renovatør. Kontaktperson for Renovatør er, 3 GRUNDLAG FOR KONTRAKTEN Nærværende kontrakt mellem ovennævnte parter er indgået med baggrund i offentligt udbud af indsamling og transport af affald i Holbæk Kommune i henhold til EU-direktiv 2004/18/EF af 31. marts gennemført af Holbæk Affald A/S i perioden november 2013 januar Kontraktens grundlag er følgende dokumenter i prioriteret orden, således at selve kontraktens ordlyd går forud for efterfølgende nævnte dokumenter, og ethvert dokument er gældende forud for ethvert efterfølgende nævnt: Eventuelle rettelsesblad (e) Nærværende kontrakt Udbudsmateriale vedrørende Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S af 15. november 2013 Tilbud fra af Dokument vedrørende udbudsbetingelserne

8 Side 7 4 YDELSE Renovatør påtager sig på grundlag af denne kontrakt med tilhørende bilag, jf. afsnit 3 Grundlag for kontrakten, at udføre indsamling og transport af affald i Holbæk Kommune på vegne af Holbæk Affald A/S. Hvor der i denne kontrakt eller andre med aftalen forbundne dokumenter står tømning dækker dette såvel tømning af udstyr som registrering af afvigelse. Ydelsen omfatter alene opgaver som beskrevet i nærværende kontrakt inkl. afsnit Supplerende ydelser Ydelser under tilbudslistens supplerende ydelser kan kun udføres efter konkret skriftlig aftale med Holbæk Affald A/S om arbejdets omfang og formål. Afregning for tømning af beholdere placeret på standplads følger dog automatisk af den enkelte beholders registrering på tømmetidspunktet. Option Ydelser under tilbudslistens option kan kun udføres efter konkret skriftligt aftale med Holbæk Affald A/S om arbejdets omfang og formål. Såfremt Holbæk Affald A/S ønsker at benytte sig af optionen, vil dette blive meddelt Renovatør skriftligt senest 6 måneder før optionen ønskes udnyttet. Renovatør er forpligtet til at levere ydelse i henhold til tilbud, såfremt Holbæk Affald A/S meddeler at optionen udnyttes. 5 SIKKERHEDSSTILLELSE Renovatør skal sikre, at bank eller andet anerkendt pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab til sikkerhed for enhver af Renovatørs forpligtelser i henhold til Kontrakten stiller garanti eller anden sikkerhedsstillelse. Renovatør skal ved underskrivelse af kontrakt stille en sikkerhed i form af en bankgaranti på kr. Sikkerhedsstillelsen, der udgør 10 % af den årlige entreprisesum ekskl. moms (svarende til Samlet tilbudssum på side 1 i Hovedtilbudslisten i Bilag 1), skal stilles med virkning fra entreprisens start. Garantien stilles på anfordringsvilkår, således at Holbæk Affald A/S uden Renovatørs forudgående accept og/eller afgørelse ved voldgift kan få beløbet udbetalt. Kræver Holbæk Affald A/S sikkerhedsstillelsen taget i anvendelse, skal dette meddeles skriftligt og samtidigt til Renovatør og sikkerhedsstilleren med nøje angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. Sikkerhedsstilleren er forpligtet til at udbetale det krævede beløb til Holbæk Affald A/S inden 10 arbejdsdage. Sikkerhedsstillelsen skal være i kraft i hele kontraktperioden. Sikkerhedsstillelsen frigives senest 60 arbejdsdage efter Kontraktperiodens udløb, medmindre Holbæk

9 Side 8 Affald A/S forinden har givet meddelelse til Sikkerhedsstilleren om, at der vil blive gjort krav gældende i henhold til sikkerhedsstillelsen. Sikkerhedsstillelsen kan således (også) tages i anvendelse efter kontraktperiodens udløb. Renovatør afholder alle udgifter til etablering og opretholdelse af sikkerhedsstillelsen. 6 FORSIKRING OG ANSVAR OVER FOR 3. MAND. Renovatør er erstatningsansvarlig over for Holbæk Affald A/S efter dansk rets almindelige regler herom. Renovatør er herunder erstatningsansvarlig for samtlige skader, som Renovatør selv eller hans personale måtte forvolde på tredjemands person eller ejendom under arbejdets udførelse, og i enhver henseende forpligtet til at friholde Holbæk Affald A/S for ansvar i så henseende. Renovatør hæfter direkte og ubegrænset for sine medarbejdere og evt. underleverandører ved disses forvoldelse af skade. Renovatør og dennes eventuelle underleverandører skal tegne og opretholde sædvanlige erhvervsansvarsforsikringer dækkende skader efter dansk rets almindelige regler for deres aktiviteter i hele kontraktperioden. Endvidere skal forsikringen omfatte Renovatør og eventuelle underleverandørers ansvar for miljøskader og produktskader. Forsikringen skal dække med en forsikringssum på mindst DKK 10 mio. ved person- og/eller tingskade. Renovatørs eventuelle beløbsgrænser i forsikringsforhold begrænser ikke ansvaret over for Holbæk Affald A/S. Herudover skal Renovatør tegne lovpligtig arbejdsskadeforsikring for ansatte medarbejdere og lovpligtig motorkøretøjsansvarsforsikring for alle u-indregistrerede (eksempelvis truck) og registrerede motorkøretøjer. Forsikringerne skal tegnes i et anerkendt forsikringsselskab. Renovatør afholder alle udgifter til etablering og opretholdelse af forsikringer i kontraktperioden. Renovatør skal varetage al sagsbehandling angående skadeanmeldelse m.v. Renovatør skal første gang i forbindelse med entreprisestart og efterfølgende på anmodning dokumentere, at ovennævnte forsikringer er i kraft. 7 OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER Renovatør kan ikke uden Holbæk Affald A/S skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til kontrakten til tredjemand. Renovatør er alene berettiget til at overdrage sine betalingskrav i henhold til kontrakten til sit pengeinstitut, og kun i det omfang overdragelsen tjener til sikkerhed for fordringer, der står i direkte forbindelse med den ydelse, som Renovatør i henhold til kontrakten skal levere til Holbæk Affald A/S. Overdragelsen sker med respekt af Holbæk Affald A/S rettigheder i enhver henseende.

10 Side 9 Holbæk Affald A/S kan til enhver tid frit overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Kontrakten til anden offentligt ejet virksomhed. Renovatør vil i tilfælde af sådan overdragelse være forpligtet til på uændrede vilkår at fuldføre Kontrakten. Holbæk Affald A/S kan herudover overdrage sine rettigheder og forpligtigelser til tredjemand under forudsætning af Renovatørs forudgående skriftlige samtykke, som dog kun kan betinges af tilstrækkelig økonomisk sikkerhedsstillelse fra en sådan tredjemand. 8 MISLIGHOLDELSE Holbæk Affald A/S har ret til uden varsel helt eller delvist at opsige kontrakten og fratage Renovatør arbejdet, ved skriftlig meddelelse herom til Renovatør, såfremt Renovatør væsentlig misligholder kontrakten. Væsentlig misligholdelse foreligger i - men er ikke begrænset til - følgende: 1. Ved gentagne tilfælde af f.eks. a. Manglende tømninger på samme ejendom/hos samme kunde b. Undladelse af at efterkomme en anmodning fra Holbæk Affald A/S c. Manglende færdigkørsel af ruter d. Manglende indsættelse af disponibelt materiel, når dette medfører forsinkelse i afhentningen Ved gentagne tilfælde forstås 3-5 årlige forsømmelser. 2. Når det udførte arbejde er af en væsentligt ringere kvalitet, end Holbæk Affald A/S med rette kunne forvente jf. Renovatørs beskrivelse i sit tilbud. 3. Når Renovatør ikke efterkommer offentlige påbud og lignende eller gentagne gange konstateres ikke at have overholdt lovgivningen eller offentlige tilladelser, herunder miljøgodkendelser, ved udførelse af kontraktydelserne. 4. Hvor Renovatør erklæres insolvent eller konkurs, eller der indgives konkursbegæring mod Renovatør, eller der indledes tvangsakkord, likvidation eller tvangslikvidation af Renovatør. I disse tilfælde kan Holbæk Affald A/S ophæve kontrakten uden varsel ved skriftlig meddelelse til boet, henholdsvis likvidator, medmindre Konkurslovens regler er til hinder herfor. 5. Når betaling af erstatning til Holbæk Affald A/S eller tredjemand for eventuelle skader forårsaget af Renovatør eller dennes underleverandører ikke udbetales efter påkrav eller forsinkes uden saglig begrundelse. 6. Når Renovatør undlader at udbedre påtalte fejl og mangler ved opgavens udførelse i henhold til ydelsesbeskrivelsen.

11 Side Ved manglende overholdelse af de nærmere beskrevne forpligtelser i relation til arbejdsmiljø og politikker samt den foreskrevne rapporteringsforpligtelse overfor Holbæk Affald A/S. 8. Når Renovatør gentagne gange anvender indsamlingsmateriel, som ikke overholder betingelserne for indsamlingsmateriel i afsnit Når Renovatør ikke ved påkrav kan dokumentere tilstrækkelig forsikringsdækning jf. kontraktens afsnit Hvis Renovatør ikke opretholder et miljøstyringssystem og et kvalitetsledelsessystem i hele kontraktperioden. 11. Hvis Renovatør ikke til stadighed overholder en social klausul om at have en elev eller tilsvarende tilknyttet entreprisen, jfr. afsnit 27 nedenfor. 12. Ved indvejning af affald, der ikke er omfattet af ordningen, på Holbæk Affald A/S regning. Hvis der forekommer misligholdelse skal Renovatør af egen drift meddele Holbæk Affald A/S dette. Renovatør skal tillige underrette Holbæk Affald A/S om, hvad der vil blive gjort for at afhjælpe misligholdelsen, og hvad der agtes gjort for at undgå at tilsvarende misligholdelse sker igen. Såfremt Konkurslovens regler hjemler konkursboets ret til at indtræde i kontrakten, skal konkursboet tage stilling til, om boet vil indtræde. Afgørelsen af, hvorvidt der foreligger en misligholdelse, tilkommer Holbæk Affald A/S med adgang for Renovatør til at lade sagen indbringe for voldgiftsret. Indbringelse af spørgsmålet for voldgiftsret har ikke opsættende virkning. Er Renovatør et aktie- eller anpartsselskab, kan Holbæk Affald A/S hæve kontrakten, hvis selskabet kræves opløst af Erhvervsstyrelsen eller træder i frivillig likvidation. Dette gælder dog ikke, hvis Renovatør inden 10 arbejdsdage efter skriftligt påkrav fra Holbæk Affald A/S dokumenterer, at betingelserne for selskabets opløsning ikke er til stede eller hvis Renovatør efter Holbæk Affald A/S vurdering stiller fuldstændig økonomisk sikkerhed for kontraktens opfyldelse i likvidationsperioden. Sikkerheden skal bestå i anfordringsgaranti fra anerkendt pengeinstitut svarende til den resterende kontraktsum, dog minimum til de erstatningskrav som ordregiver ville have ved en ophævelse af kontrakten på grund af likvidationens indtræden. Hvis arbejdet fratages Renovatør er Holbæk Affald A/S berettiget til straks at overdrage arbejdet til en anden renovatør. Holbæk Affald A/S kan i stedet for ophævelse, eller i tilfælde hvor der foreligger mindre væsentlig misligholdelse, lade arbejdet udføre for Renovatørs regning eller ved udbetaling af den stillede sikkerhed, dog ikke ud over et halvt år.

12 Side 11 9 ERSTATNING Ved ophævelse af nærværende kontrakt i henhold til afsnit 8 Misligholdelse skal Renovatør dække ethvert tab, som Renovatørs misligholdelse måtte have påført Holbæk Affald A/S. Derudover er parterne erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler. 10 KØRSELSSTOP/ FORCE MAJEURE Renovatør er over for Holbæk Affald A/S ansvarlig efter dansk rets almindelige regler for dokumenterede økonomiske tab forårsaget ved Renovatørs misligholdelse af kontrakten, medmindre misligholdelsen skyldes force majeure. Parterne kan påberåbe sig force majeure, der omfattes af dansk rets almindelige definition af force majeure. Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse med udgangspunkt i Renovatørs egne forhold betragtes ikke som force majeure. En arbejdskonflikt der skyldes at Renovatør, eller nogen for hvem Renovatør bærer ansvaret, ikke har efterkommet en afgørelse fra Arbejdsretten, en faglig voldgift eller anden retlig instans, anses ej heller som force majeure. Hvis Renovatør ikke kan opfylde kontrakten som følge af force majeure, bærer hver part de tab, den pågældende part lider som følge deraf. Hvis Renovatør ønsker at påberåbe sig force majeure, skal Renovatør straks forholdet kendes eller konstateres og uden ugrundet ophold give Holbæk Affald A/S skriftlig meddelelse herom, medmindre force majeure i sig selv umuliggør denne meddelelse. En part, der rammes af force majeure, har pligt til at træffe alle rimelige foranstaltninger med henblik på at bringe force majeure-årsagen til ophør eller overvinde konsekvenserne af force majeure. Så snart det er muligt at genoptage arbejdet, er Renovatør forpligtet til at indsamle/afhente det affald, der ikke blev indsamlet/afhentet under kørselsstoppet. Renovatør må selv bære evt. merudgifter herved. Uanset foranstående vil Renovatør ved senere indsamling af det ophobede affald være berettiget til betaling for indsamling/afhentning af de yderligere mængder i henhold til enhedspriserne jf. tilbudslisten, såfremt Renovatørs manglende opfyldelse af Kontrakten skyldes forhold, som Renovatør ikke har haft nogen indflydelse på. Rammes Renovatør eller nogen, for hvem Renovatør bærer ansvaret, af force majeure, er Holbæk Affald A/S berettiget til at lade de opgaver, som påhviler Renovatør, udføre af tredjemand i force majeure-perioden. 11 RENOVATØRS DØD Ved Renovatørs død er dødsboet, hvis gælden i dette vedgås, og når Renovatørs ægtefælle sidder i uskiftet bo, berettiget til at fortsætte kontraktforholdet. Indtrædelsesretten er dog betinget af, at der udpeges en leder af arbejdet, som Holbæk Affald A/S ikke kan fremsætte berettigede indvendinger mod, og at boet får tilladelse til at videreføre virksomheden.

13 Side VOLDGIFT Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med den indgåede kontrakt, skal søges løst ved forhandling mellem parterne. Dersom enighed ikke kan opnås, afgøres tvisten efter Regler for behandling af sager ved Voldgiftsinstituttet i Danmark. Kontrakten er underlagt dansk ret. 13 FORSØGSORDNINGER Holbæk Affald A/S ønsker i vid udstrækning mulighed for at udbygge indsamlingsordningen efter behov og i henhold til de krav og muligheder, som myndighederne stiller og giver. Holbæk Affald A/S kan i forbindelse med forskellige undersøgelser, afprøvninger og justeringer af affaldssystemet udtage områder og emner til dette formål. Renovatør har pligt til at medvirke i et samarbejde med Holbæk Affald A/S vedrørende sådanne initiativer og i henhold til de tilbudspriser, som Renovatør har givet på indsamling fra en given beholdertype. I forbindelse med eventuelle forsøgsordninger kan der forhandles om eventuelle ændringer i betaling og afregning med anvendelse af eksempelvis Renovatørs tilbud på kilometerpriser. Forhandling sker kun, hvis Renovatør kan dokumentere reelt merarbejde i relation til eventuelle forsøgsordninger. Holbæk Affald A/S forbeholder sig i sådanne tilfælde ret til indhentning af alternative tilbud ved andre renovatører. Hvis sådanne forsøg udføres af tredjepart, har Renovatør ikke krav på kompensation for eventuelle reduktioner i kontraktens omfang forårsaget heraf. 14 BETALING 14.1 Fakturering Renovatør skal periodevis bagud udarbejde og fremsende elektronisk dokumentation for udført ydelse. Dokumentation skal fremsendes i fakturafil på baggrund af skabelon, se Bilag 5. Faktura skal udarbejdes på baggrund af disse data og de tilbudte enhedspriser. Skabelon til driftsrapport overdrages Renovatør på et opstartsmøde før kontraktstart. Betaling sker med tillæg af moms, i det omfang der er pligt hertil.

14 Side 13 Faktura med dokumentation for udført ydelse skal være modtaget i Holbæk Affald A/S senest den 5. hverdag efter fakturaperiodens udløb. Fakturering skal ske for en periode dækkende over en måned, men omfatter altid hele kalenderuger og består således af 4 eller 5 hele uger. Er der tre eller flere hverdage i en uge, der hører til den måned, som der faktureres for, hører ugen med til faktureringsperioden. Er der kun 1 eller 2 hverdage i en kalenderuge, der hører til måneden, skal ugen ikke regnes med til faktureringsperioden. For efterår 2014 og første halvdel af 2015 fremgår faktureringsperioderne af Bilag 6. Renovatørs vederlag forfalder til betaling efter løbende måned plus 30 dage efter fremsendelse af korrekt faktura, driftsrapport og fakturagrundlag. Holbæk Affald A/S fremsender faktura på baggrund af bod/bonusopgørelsen i hver periode. Holbæk Affald A/S forbeholder sig ret til at modregne ethvert beløb i betalingen til Renovatør, som denne måtte skylde Holbæk Affald A/S. Betaling og fakturering foregår elektronisk i henhold til Lov om offentlige betalinger (lov nr. 798 af 28. juni 2007). Fakturaer skal sendes som e-faktura til: Holbæk Affald A/S EAN-nr.: Kontraktansvarlig: Erik Grünfeld Renovatør skal opgive CVR-nummer samt bankkontonummer eller andet kontonummer til Holbæk Affald A/S, hvortil betalingen kan foregå. Ved eventuel bestilling af supplerende ydelser afregnes der månedligt for omfanget af de faktiske præsterede supplerende ydelser. Behandlings- og affaldsafgifter ved bortskaffelse af affald afholdes af Holbæk Affald A/S og betales af Holbæk Affald A/S direkte til modtageanlægget Fakturering for særlige afvigelser I de tilfælde hvor Renovatør ikke tømmer en beholder fordi den er: Tom Ikke sat frem til ved skel eller Ikke er synlig på en standplads og dette registreres af medarbejderen i indsamlingskøretøjets, opnår Renovatør 75 procent betaling af enhedsprisen inklusiv eventuelt tillæg for ugetømning eller afhentning fra standplads.

15 Side PRISER OG REGULERING De anførte enhedspriser i Tilbudslisten i Bilag 1 dækker alle omkostninger forbundet med Renovatørs opfyldelse af sine forpligtelser under denne Kontrakt, herunder alle direkte eller indirekte lønomkostninger, administrationsudgifter, samtlige forsikringer, skatter og afgifter (bortset fra moms), gebyrer samt alle finansierings- og driftsomkostninger. Alle forpligtelser, der påhviler Renovatør i henhold til denne Kontrakt, skal således anses for at være vederlagt ved betaling af de aftalte enhedspriser, uanset om forpligtelsen måtte vedrøre selve indsamlingen eller andre ydelser. De i tilbuddet angivne enhedspriser er gældende fra 1. oktober Priserne reguleres herefter en gang hvert år med virkning fra den 1. januar i overensstemmelse med det af Danmarks Statistik offentliggjorte indeks for dagrenovationskørsel (BYG9), første gang den 1. januar For den del af ydelsen der omhandler tømning af delvist nedgravet udstyr reguleres priserne dog efter Danmarks Statistiks omkostningsindeks for lastvognskørsel. Reguleringen beregnes efter nedenstående princip: Regulering pr. 1. januar 2015: Betaling = Tilbudte enhedspriser reguleringsindeks september 2014 reguleringsindeks september 2013 Enhedspriser for levering af diverse ydelser (supplerende ydelser) reguleres på tilsvarende vis. Reguleringen sker på Renovatørs foranledning ved fremsendelse af dokumentation til Holbæk Affald A/S med angivelse af de to indekstal, den procentvise regulering, der skal foretages, samt en ny prisliste med de nye enhedspriser. Oplysningerne fremsendes sammen med den månedlige driftsrapport. Herudover kan der foretages regulering i forbindelse med dokumenterede ekstraordinære skatter og afgifter inden for vognmandserhvervet. Såfremt det nævnte indeks ikke længere måtte blive beregnet, reguleres enhedspriserne i overensstemmelse med udviklingen i et andet eksisterende tilsvarende indeks, eller hvis et sådant ikke findes, efter principper, som ligger den anførte indeksregulering så nær som muligt. 16 GARANTIER Renovatør forpligtiger sig til at levere ydelsen i overensstemmelse med de fastsatte krav i udbudsmaterialet og denne kontrakt samt Renovatørs egne garantier og interne regler som beskrevet i tilbuddet fra Renovatør dateret

16 Side LOVGIVNINGS- OG MYNDIGHEDSKRAV Renovatør skal ved varetagelse af opgaven følge retningslinjerne i de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser, myndighedskrav og øvrige regler, som naturligt henhører under det af kontrakten omfattende arbejdsområde, herunder arbejdsmiljøregler. Renovatør er forpligtet til at opretholde alle relevante miljøgodkendelser, miljøcertificeringer og anvende et miljøledelsessystem som ISO eller tilsvarende, der bl.a. er egnet til at måle og evaluere ressourceforbrug, samt opretholde et kvalitetsledelsessystem som ISO 9001 eller tilsvarende. Renovatør skal til enhver tid desuden være i besiddelse af alle nødvendige myndighedstilladelse for entreprisens udførelse, herunder tilladelse til vejtransport, godskørsel for fremmed regning og tilladelser til betjening af biler og udstyr (kørekort, certifikater mv.). 18 UNDERLEVERANDØRER Renovatør kan ikke uden Holbæk Affald A/S skriftlige samtykke anvende underleverandører. Anmodning om tilladelse til at anvende underleverandør skal fremsendes skriftligt, og anvendelse af underleverandør efter anmodning skal afvente Holbæk Affald A/S tilladelse. 19 ÆNDRINGER I OPGAVENS OMFANG OG KARAKTER 19.1 Mindre væsentlige ændringer i opgavens omfang og karakter Renovatør er pligtig til at acceptere, at der løbende sker ændringer i beholdermateriel, antal tømninger, standpladser m.v., og Renovatørs vederlag afregnes i overensstemmelse hermed jf. afsnit 14 Betaling Renovatør er herunder pligtig til uden ret til at kunne opsige kontrakten at acceptere almindelige ændringer i afhentningsområdet, f.eks. til- og frameldinger mv. Renovatør skal uden kompensation tåle ændringer i opgaven på +/- 25 % i ydelsen for den pågældende entreprise og +/- 100 % i supplerende ydelser samt ved udnyttelse af option. Renovatør er pligtig til at acceptere ændringer i tømningssystemerne, som ikke får betydende indflydelse på tidsforbruget i den udbudte entreprise eller Renovatørs valg af materiel. Renovatør skal uden kompensation tåle, at der træffes bestemmelser om f.eks. trafikomlægninger, etablering af hastighedsregulerende foranstaltninger, gravearbejde m.m. uden ændringer i tømnings- og afhentningspriser, også selv om disse kan have indflydelse på opgavens udførelse Andre ændringer i opgavens omfang og karakter Hvis der sker ændringer i indsamlings- og driftsordningerne som følge af:

17 Side 16 Ændrede regler og bestemmelser fra Holbæk Kommune Ændrede bestemmelser fra anden myndighed i forhold til kontraktgrundlaget At Holbæk Kommune ikke finder ordningerne hensigtsmæssige og disse ændringer væsentligt ændrer opgavens omfang og/eller karakter er Renovatør i så tilfælde berettiget til en rimelig regulering af vederlaget, som om muligt skal tage udgangspunkt i de aftalte enhedspriser og som skal afspejle de faktiske ændringer i Renovatørs omkostninger. Holbæk Affald A/S er tilsvarende berettiget til en reduktion af Renovatørs vederlag, såfremt ændringerne vil medføre, at arbejdet kan udføres billigere. Ændrede regler og bestemmelser fra anden myndighed (f.eks. ny lovgivning) kan være så store, at de udløser udbudspligt for Holbæk Affald A/S, og i så fald har Renovatør intet krav mod Holbæk Affald A/S, selv om udbud finder sted før kontraktperiodens udløb og Kontrakten med Renovatør derved ophører helt eller delvist før det i afsnit 21 fastsatte tidspunkt. Ophør af kontrakten, som følge af ændringer, der udløser udbudspligt for Holbæk Affald A/S, vil så vidt muligt blive varslet minimum 6 måneder før ophør Holbæk Affald A/S ret til at gennemføre ændringer. Renovatør er forpligtet til, efter nærmere drøftelse med Holbæk Affald A/S om de økonomiske og praktiske konsekvenser, at deltage i forsøgsordninger og lignende i overensstemmelse med de generelle bestemmelser i denne kontrakt. Eventuelle forsøg vil for eksempel kunne omfatte vejning af andre fraktioner affald end dagrenovation, benyttelse af en anden type opsamlingsmateriel, ændring af tømningsfrekvens mv. Såfremt arbejdet ikke kan udføres i overensstemmelse med kontrakten, eller kontrakten ikke yder tilstrækkelig vejledning med hensyn til udførelsen af opgaverne, skal Renovatør straks gøre Holbæk Affald A/S opmærksom herpå. Renovatør er forpligtet til at følge Holbæk Affald A/S afgørelse og er i givet fald berettiget til økonomisk kompensation for dokumenterede meromkostninger. Beregning af betaling for en eventuel ny ordning sker på samme grundlag som ved tilbudsgivningen. Regulering af prisen vil ligeledes ske på samme grundlag som beskrevet i afsnit 14 Priser og regulering i denne kontrakt. 20 KONTROL OG TILSYN Holbæk Affald A/S forbeholder sig ret til løbende at føre tilsyn med Renovatørs udførelse af arbejdet, herunder ret til at inspicere Renovatørs materiel, eventuel omlastningsplads og lignende. Renovatør er forpligtet til straks og uden vederlag at stille alle oplysninger, der er nødvendige for udførelse af denne kontrol, til rådighed for Holbæk Affald A/S. Renovatør er endvidere forpligtet til uden vederlag at overdrage alle oplysninger til Holbæk Affald A/S ved kontraktens ophør. Holbæk Affald A/S udøvelse af tilsyn og kontrol kan ikke på nogen måde fritage Renovatør for dennes forpligtelser i henhold til denne kontrakt.

18 Side 17 Renovatør er forpligtet til, efter nærmere beskrivelse fra Holbæk Affald A/S herom, at dokumentere, at arbejdet er kontraktmæssigt udført. Kontraktens grundlag er fastlagt i afsnit 3 Grundlag for kontrakten. 21 IKRAFTTRÆDELSE OG OPHØR Kontrakten træder i kraft ved underskrivelse og omfatter indsamling af affald og transport til modtageanlæg i perioden 1. oktober 2014 til 30. september 2019, hvorefter den ophører uden opsigelse. Bortset fra tilfælde, hvor kontrakten udtrykkeligt giver hjemmel til opsigelse eller ophævelse, er kontrakten gensidigt uopsigelig i denne periode. Holbæk Affald A/S har option på forlængelse af kontrakten på uændrede vilkår ad 2 omgange i et vilkårligt antal måneder og i en samlet periode på op til 2 år. En eventuel forlængelse vil blive meddelt Renovatør skriftligt senest 6 måneder forud for udløb af ovennævnte kontraktperiode.

19 Side KONTRAKTUDFÆRDIGELSE OG UNDERSKRIFTER Nærværende kontrakt er udfærdiget i to enslydende eksemplarer, hvoraf en beror hos Holbæk Affald A/S og en hos Renovatør. Holbæk Affald A/S Den / 2014 Den / 2014 Susan Münster, Adm.direktør XXX Bestyrelsesformand, Holbæk Forsyning A/S

20 Side RAMMER FOR INDSAMLINGSORDNINGEN Formålet med kontrakten er at fastsætte rammerne for indsamlingen af affald i Holbæk Kommune, så samarbejdet mellem Holbæk Affald A/S og Renovatør kan baseres på fælles målsætninger og succeskriterier. Holbæk Affald A/S sætter kunden i centrum, og succeskriteriet for Renovatørs udførelse af arbejdet er derfor korrekt og rettidig drift. Holbæk Affald A/S ønsker: At samarbejdet baseres på åbenhed og ærlighed med gensidig tillid og respekt At samarbejdet forløber positivt og konstruktivt At opgaven løses på et kvalitetsniveau, der giver tilfredse kunder At ressourceforbruget på alle planer søges minimeret At eventuelle uenigheder håndteres i en positiv og åben dialog hos de implicerede aktører. Holbæk Affald A/S forventer, at Renovatør lever op til dette, når Renovatør udfører arbejdet på vegne af Holbæk Affald A/S, herunder hvis en kunde kontakter Renovatørs administration eller øvrige medarbejdere. 24 NØGLETAL Nøgletal for Holbæk Kommune 2013 iht. BOL 101 Vejnet Areal Kategori I alt km 577 km² Indbyggertal Parcel/Stuehuse Række-,kæde- og dobbelthuse Etageboligbebyggelse Kollegier 156 Døgninstitutioner 76 Fritidshuse Andre boligtyper 596 Yderligere information og orientering om nøgletal mv. kan findes på Holbæk Kommunes hjemmeside. 25 OPGAVEFORDELINGEN Opgavefordelingen i kontraktperioden vil i hovedtræk være som nedenfor anført.

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE JUNI 2013 Tømning af bundfældningstanke Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Orientering om entreprisen... 3 2 Særlige betingelser...

Læs mere

INDKØB AF AFFALDSBEHOLDERE

INDKØB AF AFFALDSBEHOLDERE INDKØB AF AFFALDSBEHOLDERE SÆRLIGE BETINGELSER OG TILBUDSLISTE - KONTRAKT Maj 2015 Indhold 1 Orientering om kontrakten... 3 2 Særlige betingelser... 4 2.1 Kontraktindgåelse... 4 2.2 Kontraktens varighed

Læs mere

Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste 2015 2019 Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003

Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste 2015 2019 Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003 Særlige betingelser AB- Service2003 A Indledende bestemmelser Anvendelsesområde 1 Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService) gælder ved aftaler om levering af serviceydelser, når

Læs mere

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune VERSION 2 Udbud På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune, Staben for Kultur, Borgere og Planlægning Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Entreprisekontrakt for maskinydelser

Entreprisekontrakt for maskinydelser Entreprisekontrakt for maskinydelser 24. april 2015 J. nr. 044-01065 Denne Kontrakt er indgået på baggrund af offentligt udbud d. 24.april 2015. Entreprisekontrakt for maskinydelser 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Entreprisekontrakt for maskinydelser

Entreprisekontrakt for maskinydelser Entreprisekontrakt for maskinydelser 27. februar 2015 J. nr. 044-01101 Denne Kontrakt er indgået på baggrund af offentligt udbud d. 27. februar 2015. Entreprisekontrakt for maskinydelser 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE

AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VORDINGBORG

Læs mere

KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE

KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE FREDENSBORG KOMMUNE SOMMER 2010 Indholdsfortegnelse 1. KONTRAKTUDKAST... 3 1 OMFANG... 4 2 IKRAFTTRÆDEN OG

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1 27032014 Annoncering Svømmekørsel Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Ydelsen 4 3. Den ordregivende myndighed 4 4. Annonceringsmaterialet 4 5. Baggrund for udbuddet 4 6. Eget bud 4 7. Spørgsmål

Læs mere

Aftalebilag 6. Rammeaftale. om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg. mellem

Aftalebilag 6. Rammeaftale. om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg. mellem Indkøbsfællesskab Nordsjælland Aftalebilag 6 Rammeaftale om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg mellem [xx] Kommune [adresse] [postnr., by] [CVR.nr.] (herefter benævnt Kommunen) og [Leverandør]

Læs mere

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07-02-2014 Aftale MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ Sagsnr. 2014-0026079-5 Dokumentnr. 2014-0026079-3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune

Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune Offentligt udbud Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune Juli 2011 Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune Side 1 af 31 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 UDBUDSBETINGELSER 3 1.1 Indledning 3

Læs mere

Rammeaftale. i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling. mellem

Rammeaftale. i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling. mellem Rammeaftale i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling mellem [xx] Kommune [adresse] [postnr., by] [CVR.nr.] (herefter benævnt kommunen) og [Leverandør] [Adresse] [Postnr.,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Begrænset EU-udbud af rengøringsservice Kontraktvilkår - Viborg Kommune

Indholdsfortegnelse. Begrænset EU-udbud af rengøringsservice Kontraktvilkår - Viborg Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 0. Definitioner... 2 1. Kontraktparter... 3 2. Kontraktens skriftlige grundlag, fortolkning og ændring... 3 3. Kontraktens ydelser og omfang... 4 4. Kontraktperiode...

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Og LEVERANDØR [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK )

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) Advokatpartnerselskab J.nr. 295584-AEJ BILAG 7 - KONTRAKTUDKAST AFSÆTNING AF SLAGGE (UDKAST AF 19. JUNI 2015) Mellem Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) og [Leverandørens

Læs mere

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune 07.04.2014 Annoncering På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Udbyders fremtidig rammeaftale...

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER DATO XX/XX 20XX Sags nr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-7 Parterne Nærværende rammeaftale

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere

Rammeaftale. om levering af Stomiprodukter. mellem. Stengade 59 3000 Helsingør CVR.nr. 64 50 20 18 (herefter benævnt Kommunen)

Rammeaftale. om levering af Stomiprodukter. mellem. Stengade 59 3000 Helsingør CVR.nr. 64 50 20 18 (herefter benævnt Kommunen) Helsingør Kommune Rammeaftale om levering af Stomiprodukter mellem Helsingør Kommune Stengade 59 3000 Helsingør CVR.nr. 64 50 20 18 (herefter benævnt Kommunen) og [Leverandør] [Adresse] [Postnr., by] [CVR.nr.]

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt.

Læs mere

Udbud af skolekørsel Holsted området

Udbud af skolekørsel Holsted området Vejen Kommune Udbud af skolekørsel Holsted området Udbudsmateriale Udarbejdet af Teknik & Miljø Team projekt Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser 1.1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 030-048603

EU-UDBUD 2014/S 030-048603 EU-UDBUD 2014/S 030-048603 Offentligt udbud Kommunal befordring i Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune 02.2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere