Betalingskortaftale for Dankort. Generelle regler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betalingskortaftale for Dankort. Generelle regler"

Transkript

1 Betalingskortaftale for Dankort Generelle regler

2 Indhold 1. Definitioner Aftalens omfang Brug af og rettigheder til varemærker Kontrolprocedure Honorering af kortbetalinger betalingsgaranti Indsigelse mod kortbetalingen Bestilling af dokumentation for kortbetalingen Brug og indsendelse af kort-/transaktionsdata Overvågning, misbrug m.v Kvittering m.m Annullering af en kortbetaling Fortrydelse Krav til udstyr, software m.v Underleverandører Sikkerhedskrav Opbevaringsperiode for kort- og transaktionsdata Priser Afregning, opkrævning og advisering Ansvar Risikovurdering Ændring af priser og regler Ændring i forretningens forhold Overdragelse Aftalens ophør Lovvalg og værneting Tilsyn

3 1. Definitioner Aftale Betalingskortaftalen (aftaleblanket) mellem forretningen og PBS, generelle regler og eventuelle særlige regler, brugervejledning og prisliste. Betalingsgateway Den kommunikationskanal, som bliver benyttet til indsendelse af kortbetalinger til PBS. Indsigelse Anmodning om at tilbageføre et beløb fra kortholder eller kortudsteder. Kontrolcifre Kontrolcifrene er de 3 sidste cifre angivet i underskriftsfeltet. Kortbetaling En aftale mellem forretningen og kortholder om at overføre et beløb fra kortholders konto til forretningens konto. Brugervejledning Brugervejledning og efterfølgende rettelsesblade. Den til enhver tid gældende brugervejledning kan downloades fra eller fås hos PBS. Chargeback Tilbageførsel af beløb på grundlag af indsigelse fra kortholder eller kortudsteder. Dankort Dankort, Visa/Dankort og edankort. Dankort og Visa/Dankort er betalingskort med Dankort-varemærke, der bliver udstedt af pengeinstitutter og som kan benyttes som betaling hos forretningen. edankort er en betalingsfunktion knyttet til kortholderens netbank. edankort bliver identificeret via et nummer genereret af pengeinstituttet. Kortdata De data, der bliver anvendt til at identificere kortet, fx kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre. Kortholder Indehaver af Dankort og/eller edankort. Kvittering Dokumentation for kortbetalingen, fx den kvittering, som kortholder har underskrevet, abonnementsaftale, lejekontrakt om billeje eller anden dokumentation. PCI DSS Payment Card Industry, Data Security Standard kortorganisationernes sikkerhedskrav. Alle, der behandler kortdata, skal efterleve sikkerhedskravene. Se https://www.pcisecuritystandards.org for flere oplysninger. Forretning Den fysiske eller juridiske person, som indgår aftale med PBS om at modtage Dankort-betalinger. Fysisk handel Ved fysisk handel forstås gennemførelse af en kortbetaling, der forudsætter fysisk tilstedeværelse og deltagelse af kortholder og en ekspedient fra forretningen. Eksempler på fysisk handel er detailforretninger, hoteller, biludlejningsfirmaer el.lign., hvor kunden bliver ekspederet af personale. PIN-kode Den personlige kode, der er knyttet til kortet. PSP Payment Service Provider. En underleverandør til forretninger, som behandler kortdata og kortbetalinger på vegne af forretningen, fx i forbindelse med kortbetalinger via internet. Salgssted Virksomhedens fysiske adresse eller URL, hvorfra varen/ydelsen bliver solgt. 2

4 Selvbetjente automater Kortholderaktiverede terminaler, fx til betaling af broafgift, billetter eller parkering, dvs. hvor terminalen kun bliver betjent af kortholder, og uanset om der bliver benyttet PIN-kode eller ej. Sumclearing Sumclearingen er det danske system for clearing og afvikling af detailbetalinger (herunder kortbetalinger). Afviklingen sker via pengeinstitutternes konti i Nationalbanken. Transaktionsdata De data, der bliver anvendt til at gennemføre en kortbetaling, bestående af kortdata og øvrige oplysninger, der er modtaget i forbindelse med kortbetalingen, fx transaktionsbeløb, kortholders navn og beskrivelse af det købte. om at modtage betaling med internationale kort, herunder Visa. Alle kortbetalinger skal gennemføres i DKK. PBS ydelser i forbindelse med indløsning af Dankort omfatter bl.a. følgende: Behandle kontrolforespørgsler Behandle og fremsende svar på kontrolforespørgsler Registrere og behandle kortbetalinger Honorere betalinger med kort omfattet af aftalen Behandle indsigelser fra kortudstedere/kortholdere Aftalen gælder for kortbetalinger, som bliver foretaget på salgsstedet som angivet i aftalen, og for de varer og ydelser, som bliver solgt fra salgsstedet. Trunkere Overskrive dele af kortnummeret, fx ved brug af XXXX. Virksomhed Den fysiske eller juridiske person, som indgår aftale med PBS om at modtage Dankort-betalinger. Retten til at benytte salgsstedet skal tilhøre forretningen, og salgsstedet skal være registreret i det navn, som fremgår af betalingskortaftalen. Forretningen skal være registreret i Danmark og have konto i et pengeinstitut, som er deltager i sumclearingen. Øvrig handel Ved øvrig handel forstås gennemførelse af øvrige kortbetalinger, dvs. post- og telefonordre, internetbetalinger, abonnementsbetalinger og kortbetalinger i selvbetjente automater. 2. Aftalens omfang Forretningen har pligt til løbende at afstemme, at de foretagne transaktioner stemmer overens med det afregnede beløb fra PBS. Forretningen må ikke modtage kortbetalinger, der stammer fra kortholderes køb hos andre virksomheder, eller forsøge at få sådanne kortbetalinger honoreret af PBS under aftalen. Aftalen gælder for modtagelse af betalinger med Dankort, der er foretaget ved brug af løsninger og udstyr, der er godkendt af PBS. Aftalen fastsætter de regler, som gælder for kortbetalinger i forretningens betalingsløsninger. Forretningen skal på lige vilkår modtage betaling med alle Dankort. Alle betalinger med Visa/Dankort skal gennemføres som Dankort-betalinger, uanset om forretningen også har aftale Aftalen må ikke bruges til at gennemføre kortbetalinger, der stammer fra aktiviteter, der ikke er oplyst og/eller godkendt af PBS ved aftalens indgåelse. Forretningen må ikke anvende aftalen til følgende: Aktiviteter, der kan skade PBS og Dankortets brand og image Moralsk eller etisk angribelige formål eller formål, der på den ene eller anden måde er i konflikt med landets love eller regler. Inkasso 3

5 Kredittransaktioner på Dankort må alene gennemføres i forbindelse med en tidligere foretaget kortbetaling, fx ved fejlretning eller hvis kunden returnerer en købt vare. PBS kan give særskilt tilladelse til yderligere anvendelse af muligheden for kredittransaktioner. Overtrædelse af reglerne om anvendelse af aftalen kan medføre ophævelse af aftalen uden yderligere varsel, jf. afsnit Brug af og rettigheder til varemærker Alle rettigheder til Dankort-varemærkerne, herunder ophavsret, varemærkeret og enhver anden rettighed, tilhører PBS. Forretningen skal på salgsstedet på tydelig måde skilte med Dankort-varemærkerne (logoerne). Forretningen er berettiget til at anvende mærkerne i forbindelse med markedsføring af varer og ydelser, som kan betales med kort. Varemærkerne må ikke benyttes til andre formål. PBS kan levere mærkater til opsætning på salgsstedet og logoer til brug for forretningens eget markedsføringsmateriale. Varemærkerne kan også downloades fra Varemærkerne skal altid vises i den korrekte, originale udformning. Kort, der afbildes i markedsføringsmateriale, må ikke indeholde et gyldigt kortnummer eller udstedernavn. Brug af varemærkerne må ikke krænke PBS rettigheder til varemærket, og må ikke skabe det indtryk, at varer og ydelser bliver sponsoreret, produceret, udbudt, solgt eller på anden måde understøttet af PBS. Yderligere varemærkekrav/-retningslinier kan være anført i brugervejledning i forbindelse med beskrivelsen af de enkelte betalingsløsninger. Ud over den brugsret, der er beskrevet ovenfor, opnår forretningen ingen rettigheder til varemærkerne, herunder ejendomsrettigheder eller immaterielle rettigheder. Ved aftalens ophør skal forretningen ophøre med enhver brug af varemærkerne, herunder skiltning, annoncering på internet eller i andre medier og anden form for markedsføring. 4. Kontrolprocedure Forretningen er forpligtet til at følge de kontrolprocedurer, der er beskrevet i brugervejledningen. 5. Honorering af kortbetalinger betalingsgaranti PBS garanterer over for forretningen, at online betalingstransaktioner, der er omfattet af aftalen, vil blive honoreret med op til følgende beløb (betalingsgarantier): Chip og PIN-kode er anvendt: kr. Chip og underskrift er anvendt: kr. Chip er anvendt i selvbetjente automater uden PIN-kode: kr. edankort-betalinger: kr. Øvrige betalinger på internettet og post- og telefonordre: kr. Hvis PBS melder om tekniske problemer som følge af fejl i PBS centrale systemer, og forretningen anvender en godkendt nødprocedure, giver PBS betalingsgaranti efter reglerne for den løsning, som nødproceduren erstatter. Hvis kortholder gør indsigelse mod en betalingstransaktion, eller hvis der ikke er dækning for transaktionen på kortholders konto, kan det beløb, som overstiger betalingsgarantien, hæves direkte på forretningens pengeinstitutkonto. Hvis betalingen bliver fordelt på to eller flere betalinger (serietransaktioner), gælder de fastsatte garantigrænser uændret for den samlede betaling. 4

6 Ovennævnte betalingsgarantier gælder i øvrigt ikke, hvis: Forretningen vidste eller burde vide, at kortholderen ikke var berettiget til at benytte kortet Forretningen ikke har fulgt kontrolforskrifterne, jf. brugervejledningen og eventuelle særlige regler Kortudsteder/kortholder gør indsigelse mod kortbetalingen, jf. afsnit 6 Betalingstransaktionen overstiger det beløb, der er accepteret af kortholder Forretningen ikke har afleveret transaktionen til afregning hos PBS inden fristens udløb, jf. afsnit 7 Forretningen har modtaget betaling med et Dankort, som ikke var registreret som aktivt hos PBS på betalingstidspunktet Hvis betalingsgarantien ikke gælder på grund af forhold nævnt ovenfor, kan det fulde beløb hæves direkte på forretningens pengeinstitutkonto. Hvis terminalen ikke virker, fx som følge af, at PBS melder om tekniske problemer, eller terminalen er ude af drift, kan forretningen benytte en af PBS godkendt nødprocedure til at modtage betaling med Dankort, jf. brugervejledningen. Oversigt over godkendte nødprocedurer findes desuden på 6. Indsigelse mod kortbetalingen Hvis PBS modtager meddelelse om, at kortholder gør gældende, at 1. kortholder ikke har foretaget kortbetalingen, kan PBS hæve det omtvistede beløb på forretningens pengeinstitutkonto. Hvis der ved transaktionen er anvendt chip og PIN-kode/underskrift eller edankort, vil alene beløb over betalingsgarantien blive hævet. Hvis PBS modtager meddelelse om, at kortholder gør gældende, at 2. kortbetalingen overstiger det beløb, der er accepteret af kortholder, eller 3. den bestilte vare/ydelse fx ikke er leveret, eller 4. kortholder eller modtageren af varen/ ydelsen i forbindelse med internethandel, post- eller telefonordre benytter sig af en lovbestemt eller aftalt fortrydelsesret, og forretningen ikke har godtgjort beløbet, kan PBS hæve det omtvistede beløb på forretningens pengeinstitutkonto. Hvis PBS modtager meddelelse om, at kortholder gør gældende, at 5. kortholder ikke kendte det præcise beløb ved godkendelse af kortbetalingen, og kortbetalingen overstiger det beløb, som kortholder med rimelighed kunne forvente at blive trukket, kan PBS hæve det fulde transaktionsbeløb på forretningens pengeinstitutkonto. Debitering af forretningens konto sker straks ved modtagelse af indsigelsen. Er forretningen uenig i debiteringen, skal forretningen kontakte PBS inden 30 dage med dokumentation, der indeholder grundlag for at tilbagevise transaktionen. Hvis PBS beder om dokumentation for kortbetalingen, skal forretningen levere denne til PBS senest ved udløbet af den tidsfrist, der er angivet i bestillingen (7-14 kalenderdage). Hvis PBS på grundlag af denne dokumentation kan afvise indsigelsen, vil beløbet igen blive indsat på kontoen. Hvis forretningen ikke leverer dokumentationen, som angivet i bestillingen, kan PBS fastholde tilbageførslen. PBS har ikke pligt til at levere dokumentation for kortholders indsigelse til forretningen. 5

7 Det gebyr, forretningen skal betale til PBS for behandling af berettigede indsigelser, fremgår af prislisten. Forretningen indestår for, at de transaktionsdata, som indsendes til PBS, er ægte og korrekte. 7. Bestilling af dokumentation for kortbetalingen Hvis PBS bestiller dokumentation for en kortbetaling, skal forretningen levere fx en kopi af en kvittering, en lejekontrakt vedrørende billeje, en abonnementsaftale el.lign., som ligger til grund for kortbetalingen. Forretningen skal indsende transaktionsdata til PBS så hurtigt som muligt. Transaktionsdata skal være PBS i hænde senest den 7. kalenderdag efter transaktionsdatoen. For edankort gælder dog en frist på 31 kalenderdage. Forretningen må dog ikke indsende transaktionsdata til afregning hos PBS, før varen/ydelsen er afsendt eller udleveret til kortholder eller den af kortholder angivne modtager. Forretningen skal levere dokumentationen til PBS senest ved udløbet af den frist, der er angivet i PBS bestilling af dokumentation (7-14 kalenderdage). Forretningen skal altid på anmodning fra PBS levere dokumentation for kortbetalingen. Hvis forretningen ikke leverer den ønskede dokumentation, som angivet ovenfor, kan kortbetalingen umiddelbart blive hævet på forretningens pengeinstitutkonto. Hvis forretningen på baggrund af en bestilling af dokumentation for en kortbetaling gennemfører en kredittransaktion, skal forretningen orientere PBS herom inden for fristen, som angivet ovenfor. PBS kan afvise at behandle eller honorere kortbetalinger, der er indsendt efter fristens udløb Det er forretningens ansvar, at transaktionerne er fremsendt til PBS, og at indsendelse af transaktioner sker i henhold til fristerne. Forretningen må ikke videregive transaktionsdata til andre, medmindre det er nødvendigt i forbindelse med korrektion af kortbetalinger, til retshåndhævelse eller hvis det følger af anden lovgivning. Omkostninger til kommunikation mellem PBS og forretningen betales af forretningen. 8. Brug og indsendelse af kort-/ trans aktionsdata Forretningen må kun anvende kortdata til at gennemføre kortbetalinger. Kort og/eller kortdata må derfor ikke blive brugt til identifikation af kunder i forbindelse med adgangskontrol el.lign. 9. Overvågning, misbrug m.v. PBS overvåger de kontrolforespørgsler og kortbetalinger, som vi modtager fra forretningen, herunder antallet af charge backs og krediteringer. PBS overvåger desuden eventuelle kortbetalinger, som bliver rapporteret som misbrug, uanset at kortbetalingen ikke bliver tilbageført fra forretningens konto. Forretningen må kun indsende transaktionsdata til PBS, som stammer fra kortbetalinger, der er gennemført hos forretningen og må ikke overdrage kortbetalinger, herunder notaer, til tredjemand. PBS kontakter forretningen, hvis der er væsentlige afvigelser i antallet af kontrolforespørgsler, charge backs, krediteringer mm. i forhold til det normale for forretningen eller den branche, forretningen tilhører, eller hvis vi på anden måde får 6

8 mistanke om, at der finder kortmisbrug sted. Hvis vi finder det nødvendigt, vil vi kræve, at forretningen træffer foranstaltninger, der skal medvirke til at nedbringe antallet af charge backs, krediteringer mm. PBS kan i den forbindelse vælge at suspendere eller lukke aftalen. Hvis et for højt antal charge backs, som skyldes forhold hos forretningen, fører til ekstra omkostninger for PBS, forbeholder PBS sig ret til at viderefakturere gebyrerne til forretningen. 10. Kvittering m.m. Kortholder har som udgangspunkt krav på en kvittering for enhver kortbetaling. Forretningen skal udlevere/sende en kvittering til kortholder, når kortbetalingen er gennemført, jf. brugervejledningen. Kvittering kan, efter særskilt aftale med PBS, undlades ved beløbsmæssigt begrænsede transaktioner i selvbetjente automater uden PIN-kode. aftalt fortrydelsesret i øvrigt, skal forretningen gennemføre en kredittransaktion eller på anden måde godtgøre kortholderbeløbet. 13. Krav til udstyr, software m.v. Forretningen må kun benytte udstyr betalingsterminaler og betalingsløsninger som er godkendt af PBS til brug for betalinger med Dankort. Udstyret skal opstilles i overensstemmelse med eventuelle bestemmelser i brugervejledningen. Forretningen skal altid anvende en godkendt softwareversion i sit tekniske udstyr. Oplysning om leverandører, hvis betalingsterminaler, betalingsløsninger og softwareversioner m.v. er testet og godkendt, findes på eller fås hos PBS. PBS hæfter ikke for leverandørernes ydelser. 11. Annullering af en kortbetaling 14. Underleverandører Hvis en kortbetaling er foretaget ved en fejl, skal forretningen annullere kortbetalingen, hvis dette er muligt. Er annullering ikke mulig, skal forretningen gennemføre en kredittransaktion. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal forretningen kontakte PBS. Forretningen skal oplyse PBS om underleverandør(er), fx webhotel, PSP el. lign., som behandler kortdata eller af anden årsag har adgang til forretningens kortdata. Forretningen skal også meddele eventuelle ændringer i brug af underleverandører, jf. afsnit 22. Forretningen skal udlevere/sende en kvittering for kredittransaktionen til kortholder. Forretningen indestår for handlinger og undladelser hos eventuelle underleverandører, og må kun anvende underleverandører, som lever op til de i afsnit 15 angivne sikkerhedskrav. 12. Fortrydelse Hvis kortholder eller modtageren af varen/ydelsen benytter sig af en lovbestemt fortrydelsesret ved salg via internet, post- eller telefonordre, eller hvis kortholder benytter sig af en 7

9 15. Sikkerhedskrav Forretningen har pligt til at følge de eventuelle sikkerhedskrav, der fremgår af brugervejledningen for betalingsløsningen. I det omfang, forretningen og/eller forretningens underleverandører behandler, herunder transmitterer eller opbevarer, kortdata, skal forretningen sikre sig, at de til enhver tid gældende sikkerhedskrav, p.t. PCI DSS (Payment Card Industry - Data Security Standard) bliver overholdt. Følgende data må aldrig opbevares: 16. Opbevaringsperiode for kort- og transaktionsdata Af hensyn til indsigelser m.v. skal forretningen opbevare transaktionsdokumentation, herunder underskrevne notaer, i 20 måneder regnet fra kortbetalingsdatoen. Opbevaring skal ske i overensstemmelse med reglerne i afsnit 15. Opbevaringskrav gælder også, selv om forretningen er ophørt. 17. Priser CVV: Card Verification Value i magnetstriben CVV2: Card Verification Value trykt på bagsiden af kortet i eller tæt på underskriftpanelet icvv: Card Verification Value, som er indeholdt i chippen PVV: PIN Verification Value, som er indeholdt i magnet- striben Forretningen kan læse mere på om, hvad forretningen skal gøre for at dokumentere, at forretningen lever op til kravene. Forretningen skal betale omkostninger til at opfylde sikkerhedskrav, herunder PCI DSS, eventuel gennemgang af forretningens systemer og procedurer, scanninger el.lign. Efter opbevaringsperiodens udløb, jf. afsnit 16, skal transaktionsdokumentation/notaer destrueres på behørig vis, jf. PCI DSS, så uvedkommende ikke kan få adgang til de i dokumentationen indeholdte data. Eventuelle medier, såsom harddiske, disketter og magnetbånd, som indeholder transaktionsdata, skal slettes, overskrives (minimum 8 gange) eller destrueres, før udstyret må overdrages eller kasseres. Forretningen skal omgående orientere PBS, såfremt der er sket uautoriseret adgang til forretningens systemer med deraf følgende risiko for kompromittering af kortdata. Priser fremgår af prislisten. 18. Afregning, opkrævning og advisering 18.1 Afregning og opkrævning Afregningen af betalingstransaktioner sker direkte til forretningens pengeinstitutkonto. Afregningen sker som samleposteringer (bundter) eller enkeltposteringer (pr. transaktion). Hvilken afregningsform, der bliver anvendt, afhænger af opsætningen for betalingsløsningen. Som udgangspunkt vil internethandel altid ske som enkeltposteringer mens øvrige transaktioner vil blive afregnet som en eller flere samleposteringer (bundter). Det samlede transaktionsbeløb bliver afregnet i DKK. Transaktioner indsendt rettidigt til PBS vil under normale omstændigheder være bogført på forretningens pengeinstitutkonto førstkommende bankdag, efter transaktionen er modtaget hos PBS. Transaktioner afleveret på lørdage og søndage bliver dog først bogført tirsdagen efter. De beløb, som forretningen skal betale til PBS, herunder fx årsabonnement, gebyrer ved internethandel og berettigede indsigelser, vil blive hævet på forretningens pengeinstitutkonto. 8

10 PBS kan tilbageholde en afregning indtil en sikkerhedsstillelse efter afsnit 20 er etableret Advisering Al advisering om betalingstransaktioner fremgår af kontooversigten fra forretningens pengeinstitut. strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af PBS selv eller dens organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af PBS andre omstændigheder, som er uden for PBS kontrol Både enkeltposteringer og bundter fremgår af kontooversigten med et entydigt referencenummer, enten i form af ordrenummer (internet) eller det bundtnummer, som er genereret af terminalen. Oplysning om træk af årsabonnement for fysiske forretninger fremgår ligeledes af kontooversigten. Advisering om gebyrer, forretningen skal betale i forbindelse med internethandel m.v. eller træk som følge af berettigede indsigelser, bliver fremsendt særskilt til forretningen. 19. Ansvar PBS er erstatningsansvarlig for direkte tab, hvis PBS på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Rentetab bliver anset som et direkte tab. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er PBS ikke ansvarlig for tab, som skyldes: nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er PBS selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne svigt i PBS strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og hacking) PBS ansvarsfrihed gælder ikke hvis: PBS burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet lovgivningen under alle omstændigheder gør PBS ansvarlig for det forhold som er årsag til tabet Medmindre andet er fastsat i afsnit 5, har PBS intet ansvar for tab som følge af kortholders eller andres uberettigede brug af de af aftalen omfattede kort. 20. Risikovurdering PBS forbeholder sig til enhver tid ret til at risikovurdere forretningen, herunder indhente soliditetsoplysning i forretningens pengeinstitut og bede om årsregnskab m.v. Som led i den løbende risikovurdering kan PBS eller en repræsentant, der er udpeget af PBS, foretage uanmeldt fysisk inspektion af forretningens lokaliteter m.m., der omfatter en sikkerhedsmæssig vurdering og/eller en generel vurdering på følgende områder: Lokaler Adgang til forretningens servere og adgang til data Eventuelle varelagre At der er eventuelle påkrævede licenser Forretningsgange m.m. At samtlige sikkerhedskrav overholdes m.m. 9

11 Omkostninger i forbindelse med inspektion afholdes af forretningen. Såfremt PBS anser det for nødvendigt, kan PBS ophæve aftalen, jf. kap. 24, eller kræve en bankgaranti på de af PBS forlangte vilkår. 21. Ændring af priser og regler PBS kan ændre aftalen med 1 måneds varsel. Fristen kan dog være kortere, hvis ændringen skyldes myndighedskrav eller væsentlige sikkerhedshensyn. Hvis forretningen har oplyst en adresse, kan ændringer varsles elektronisk. Forretningen har pligt til at meddele eventuelle ændringer i adresse og adresse til PBS, og bærer ansvaret for, at forretningen ikke modtager meddelelse om ændringer, hvis der ikke er meddelt adresse- eller ændring. Hvis forretningen skifter branche, væsentligt ændrer sit varesortiment eller betalings- og leveringsbetingelser i forbindelse med internethandel, post- og telefonordre eller abonnement, skal dette meddeles til PBS skriftligt. Ændringerne kan medføre en fornyet risikovurdering, jf. afsnit Overdragelse PBS kan overdrage aftalen til et selskab inden for PBS koncernen eller til tredjemand, såfremt PBS foretager helt eller delvist frasalg af de aktiviteter, som er omfattet af aftalen til tredjemand. I så fald vil aftalen forsætte uændret med den nye ejer som aftalepart. Forretningen kan ikke overdrage rettigheder eller forpligtelser i henhold til aftalen til andre. 24. Aftalens ophør Ved ændring af reglerne vil disse blive anset som vedtaget, medmindre forretningen inden datoen for ikrafttræden har meddelt PBS, at forretningen ikke ønsker at være bundet af de nye regler. Hvis forretningen meddeler, at forretningen ikke ønsker at være bundet af de nye regler, vil aftalen blive anset som ophørt på tidspunktet for ikrafttræden af de nye regler. Eventuelt forudbetalt års gebyr, bliver ikke refunderet. Fysiske forretninger vil ved ophør få justeret abonnementsbetalingen, så der alene bliver opkrævet for de i året foretagne transaktioner. 22. Ændring i forretningens forhold Forretningen kan skriftligt opsige aftalen med 1 måneds varsel. PBS kan opsige aftalen med 1 måneds skriftligt varsel. Eventuelt forudbetalt års gebyr, bliver ikke refunderet. Fysiske forretninger vil ved ophør få justeret abonnementsbetalingen, så der alene bliver opkrævet for de i året foretagne transaktioner. Hvis forretningen bliver overdraget til anden ejer, ophører aftalen automatisk. PBS forbeholder sig derudover ret til at lukke aftalen, såfremt aftalen ikke har været benyttet i 6 måneder. Hvis der i øvrigt sker ændringer i ejerkredsen, kan aftalen ophøre. Forretningen skal meddele ejerskifte/ændringer i ejerkredsen skriftligt til PBS. Forretningen skal skriftligt meddele PBS ændringer i ejerforhold (fx hvis forretningen bliver solgt, ændrer status fra ApS til A/S). Herudover skal forretningen meddele ændringer vedr. adresse, -adresse, telefonnummer, kontonummer, URL, ændring i brug af underleverandører og ændringer af forretningens forhold i øvrigt. PBS kan skriftligt hæve aftalen med omgående virkning, hvis: Forretningen ved aftaleindgåelsen har opgivet ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger om branchetilhørsforhold eller virksomheden, eller 10

12 Forretningen efter aftaleindgåelsen har undladt at give oplysninger om ændringer, jf. afsnit 22 Forretningen væsentligt misligholder aftalen, fx ved manglende overholdelse af sikkerhedskrav eller Forretningen misligholder aftalen gentagne gange, og misligholdelsen ikke afhjælpes af forretningen inden for den frist, som PBS har angivet i et skriftligt påkrav Antallet af chargebacks hos forretningen er uforholdsmæssigt stort, jf. afsnit 9 Antallet af kredittransaktioner, som PBS modtager fra forretningen, er uforholdsmæssigt stort, jf. afsnit 9, eller Forretningen ikke besvarer PBS anmodning om oplysninger eller træffer de fornødne foranstaltninger, jf. afsnit 9, ved mistanke om misbrug, eller Risikovurderingen af forretningen, jf. afsnit 20, er utilfredsstillende, eller Forretningen bliver erklæret konkurs, træder i betalingsstandsning, kommer under tvangsakkord eller lignende gældsordning, medmindre boet efter konkurslovens regler har ret til at indtræde i aftalen og vælger at gøre dette. Boet skal på anmodning fra PBS tage stilling til indtræden i aftalen inden 24 timer, jf. konkurslovens 55, stk Lovvalg og værneting Aftalen er underlagt dansk ret. Eventuelle uoverensstemmelser mellem parterne, som ikke kan løses ved forhandling, kan indbringes for de danske domstole. 26. Tilsyn PBS er underlagt Finanstilsynets tilsyn. Selv om aftalen er ophørt, gælder den stadig for krav, der er udestående, når aftalen ophører. PBS kan ved opsigelse, ophævelse eller andet ophør af aftalen kræve sikkerhedsstillelse eller tilbageholde en passende andel af transaktionsbeløbene til dækning af eventuelle tilbageførselskrav fra kortudstedere/kortholdere. Sikkerhedsstillelsens størrelse bliver fastsat af PBS. PBS kan undlade at afregne indleverede transaktioner, indtil sikkerhedsstillelsen er etableret. Hvis forretningen bliver erklæret konkurs eller træder i betalingsstandsning, kan PBS undlade at afregne indleverede transaktioner, indtil boet er indtrådt i aftalen, eller tilsynet har samtykket til aftalens fortsættelse, og der eventuelt er stillet sikkerhed over for PBS, jf. afsnit

13 PBS A/S, Lautrupbjerg 10, P.O. 500, DK-2750 Ballerup T , F , PBS A/S CVR-nr.: Bohemian A/S ZDK001

Betalingskortaftale for Dankort. generelle regler

Betalingskortaftale for Dankort. generelle regler Betalingskortaftale for Dankort generelle regler 1 Indhold 1. Definitioner...3 2. Aftalens omfang...4 3. Brug af og rettigheder til varemærker...5 4. Kontrolprocedure...5 5. Honorering af kortbetalinger

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. Regler for Dankort Gældende pr. 1. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til? 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du ved edankort-betalinger skal

Læs mere

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto... 5 6 Tilbageførsel

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Betalingskortaftale for Dankort. Brugervejledning

Betalingskortaftale for Dankort. Brugervejledning Betalingskortaftale for Dankort Brugervejledning Indhold 1. Indledning... 2 2. Fysisk handel... 2 2.1. Kontrol af kort, forebyggelse af misbrug mv... 2 2.2. Krav til terminaler... 2 2.3. Krav til opsætning

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E I det følgende kan du læse de regler, der gælder for kreditorer i LeverandørService. 1 Hvad er LeverandørService

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Betalingskortaftale for Dankort. brugervejledning

Betalingskortaftale for Dankort. brugervejledning Betalingskortaftale for Dankort brugervejledning 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Fysisk handel... 3 2.1. Kontrol af kort, forebyggelse af misbrug mv... 3 2.2. Krav til terminaler... 3 2.3. Krav til opsætning

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2013-06-06-13.28.34.798224 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk,

Læs mere

Regler for Mobilpenge (brugerregler)

Regler for Mobilpenge (brugerregler) Regler for Mobilpenge (brugerregler) BankNordik Amagerbrogade 25 2300 København S Telefon: +45 76 97 80 00 Email: kontakt@banknordik.dk Hjemmeside: banknordik.dk Fortrydelsesret gælder alene for privatkunder

Læs mere

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort.

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort. REGLER FOR DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for dankort. 1 Regler for dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dankort.

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

Brugerregler - Dankort. 1 Regler for Dankort

Brugerregler - Dankort. 1 Regler for Dankort 7890 Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive sb@sallingbank.dk 1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Regler for selvbetjening - Swipp Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Mobilpenge udsteder Hovedkontor: Lån & Spar Bank A/S, CVR13538530, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, E-mail lsb@lsb.dk Ret til at fortryde aftalen vedrørende Mobilpenge. Kontohaver/bruger har mulighed

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kreditor kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med check og hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger. internethandel og post- og telefonordre

Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger. internethandel og post- og telefonordre Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger internethandel og post- og telefonordre De fleste er ærlige heldigvis! Hvert år gennemføres millioner af transaktioner med betalingskort, og heldigvis går langt

Læs mere

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE PI formidler Gældende pr. august 2009 Indholdsfortegnelse I Generelle regler... 3 1. Definitioner... 3 2 Aftalens omfang... 3 3 Formidlers ydelser... 3 6 Ansvar

Læs mere

Brugeregler for Swipp Privat

Brugeregler for Swipp Privat Brugeregler for Swipp Privat BankNordik Húsagøta 3 Postboks 3048 110 Tórshavn Email: kundi@banknordik.fo Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet Gode Dankort -råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort og Visa/Dankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Alm Brand BANK Regler for Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1. Regler for Visa/Dankort 2 2. Hvad kan du bruge kortet til? 2 3. Opbevaring af kort og PIN-kode 3 4. Verified by Visa 3 5. Brug af kortet 4

Læs mere

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål.

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål. Regler for Swipp Gældende fra 8. august 2013 Reglerne for Swipp er særlige regler, som supplerer Alm. Brand Banks Almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante regler for betalingsinstrumenter

Læs mere

Tillægsaftale om Mobilpenge

Tillægsaftale om Mobilpenge Side 1 af 6 Dokumentnummer 2012-03-14-15.09.56.836195 Tillægsaftale om Mobilpenge A. Kontohaver og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk har dags dato i henhold til Aftale om

Læs mere

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk REGLER FOR DANKORT Gode Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at

Læs mere

Betalingskortaftale for MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express. Generelle regler og særlige regler

Betalingskortaftale for MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express. Generelle regler og særlige regler Betalingskortaftale for MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express Generelle regler og særlige regler Indhold Generelle regler Særlige regler 1. Definitioner...2

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa...

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Verified by Visa... 4 5 Brug af kortet... 5 6 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

TellerAftale Brugervejledning

TellerAftale Brugervejledning Juli 2011.1 TellerAftale Brugervejledning Teller is part of the Nets group Teller A/S, CVR-nr. 27226086 Indhold 1. Indledning... 3 2. Fysisk handel... 3 3. Selvbetjente automater... 3 4. Nethandel... 4

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Kreditbankens NetBank og accept af "Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder". 2. Muligheder i NetBanken

Læs mere

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Nordjyske Banks Nordbank og accept af "Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder". 2. Muligheder

Læs mere

Regler for VISA/Dankort

Regler for VISA/Dankort Regler for VISA/Dankort Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af

Læs mere

Regler for Swipp - privat

Regler for Swipp - privat Side 1 Reglerne for Swipp angivet nedenfor er særlige regler for privatpersoners brug af Swipp, som supplerer Sådan handler Jyske Bank - generelle forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Brugerregler for Swipp privatkunder

Brugerregler for Swipp privatkunder Læs om Gældende pr. 13. juni 2014 Brugerregler for Swipp privatkunder Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. BANK_00071

Læs mere

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013 Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. Indledning I Betingelser for Netpension Firma finder I en beskrivelse af, hvad Netpension Firma er, og hvilke funktioner virksomheden har adgang til. Del

Læs mere

Regler for Dankort. Gode Dankort -råd

Regler for Dankort. Gode Dankort -råd Gode Dankort -råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

Brugerregler. VISA/Dankort

Brugerregler. VISA/Dankort Brugerregler VISA/Dankort Gældende fra 16. juli 2014 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Brugerregler - VISA/Dankort BRUGERREGLER - VISA/DANKORT 1. REGLER FOR VISA/DANKORT Disse

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Hævekort, brugerregler

Hævekort, brugerregler Hævekort, brugerregler Gode råd om dit hævekort Hævekort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode råd før brug

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa...

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Verified by Visa... 4 5 Brug af kortet... 5 6 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger. Internethandel og post- og telefonordre

Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger. Internethandel og post- og telefonordre Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger Internethandel og post- og telefonordre De fleste er ærlige heldigvis! Hvert år gennemføres millioner af transaktioner med betalingskort, og heldigvis går langt

Læs mere

Generelle vilkår for anvendelse af

Generelle vilkår for anvendelse af Generelle vilkår for anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende Generelle Vilkår.

Læs mere

Generelle vilkår for modtagelse af Diners Club Kort ved fysisk handel

Generelle vilkår for modtagelse af Diners Club Kort ved fysisk handel Generelle vilkår Generelle vilkår for modtagelse af Diners Club Kort ved fysisk handel nr. 04F Oktober 2010 Diners Club Danmark A/S, filial af Diners Club Nordic AB, Sverige (herefter DC) Postboks 240

Læs mere

A F T A L E V I L K Å R F O R E - B O K S

A F T A L E V I L K Å R F O R E - B O K S A F T A L E V I L K Å R F O R E - B O K S Aftalevilkår for e-boks består af Vilkår for modtagelse af elektroniske dokumenter i e-boks Vilkår for brugere af e-boks erhverv Generelle regler for debitorer

Læs mere

Regler Firmadankort med virksomhedshæftelse

Regler Firmadankort med virksomhedshæftelse Regler Firmadankort med virksomhedshæftelse Gælder fra september 2010 1 Definitioner Firmadankort med virksomhedshæftelse Betalingsinstrument udstedt af Nordea Bank Danmark A/S, cvrnr. 13522197, København

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Gældende fra den 31. maj 2015 Brugerregler for Swipp Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-kontooverførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan også bruges

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Regler for Visa/Dankort Del D af kontoaftalen Regler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort Nærværende regler gælder for anvendelse af Visa/Dankort udstedt af DNB Bank ASA, filial af DNB Bank ASA,

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron Hvad er en indsigelsesblanket og hvornår benyttes den?...2 Udfyldelse af indsigelsesblanketten...2 Indsigelsesblanket 1 Kortudstederindsigelse...2 Indsigelsesblanket

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Regler for Mobilpenge Gældende fra 10. januar 2012. Reglerne for Mobilpenge er et sæt særvilkår, som supplerer bankens til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave kontotil-konto-overførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan også bruges til at anmode om at modtage

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Terminskonto. 1. Rentevilkår. 5. Dispositionsadgang. 2. Kontoudskrifter. 6. Tilbageførsel af terminsydelser. 3. Gebyrer

Terminskonto. 1. Rentevilkår. 5. Dispositionsadgang. 2. Kontoudskrifter. 6. Tilbageførsel af terminsydelser. 3. Gebyrer Terminskonto For kontoen gælder Nykredit Banks Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank i det omfang, disse beting elser ikke er fraveget i nærværende aftale. Herudover er følgende

Læs mere

Brugerregler VISA/Dankort

Brugerregler VISA/Dankort DNB Bank ASA, Filial af DNB Bank ASA, Norge Dampfærgevej 28 2100 København Ø Tlf.: +45 33 36 62 00 Fax: +45 33 36 62 40 E-mail: info@dnb.dk Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 1 2 Hvad kan

Læs mere

Maj 2014. TellerAftale Vilkår. Teller is part of the Nets group Teller A/S CVR-nr. 27226086

Maj 2014. TellerAftale Vilkår. Teller is part of the Nets group Teller A/S CVR-nr. 27226086 Maj 2014 TellerAftale Vilkår Teller is part of the Nets group Teller A/S CVR-nr. 27226086 Indhold DEFINITIONER...3 INDLEDNING...4 AFTALENS OMFANG...4 FORRETNINGENS FORPLIGTELSER...5 1. MODTAGELSE AF KORT...5

Læs mere

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet Gode Dankort -råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. 1. Gode Dankort -råd Før brug

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT

REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT ALM. ALM. SUND FORNUFT Indholdsfortegnelse BRAND 1. Regler for Visa/Dankort............. 3 2. Hvad kan du bruge kortet til?........... 3 3. Opbevaring af kort, PIN-kode

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Brugerregler Dankort 8.3.01.

Brugerregler Dankort 8.3.01. Regler for Dankort Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag: Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi

Læs mere

REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT

REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND Indholdsfortegnelse 1. Regler for Visa/Dankort... 3 2. Hvad kan du bruge kortet til?... 3 3. Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by

Læs mere

Brugerregler for Visa / Dankort

Brugerregler for Visa / Dankort Brugerregler for Visa / Dankort www.banknordik.dk Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Brugerregler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort 3 2. Hvad kan du bruge kortet til? 3 2.1 Hævning af kontanter

Læs mere

Forretningsgang for returnering af Dankort-internetbetalinger

Forretningsgang for returnering af Dankort-internetbetalinger Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Forretningsgang for returnering

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Her søger du om at modtage betalingskort i din forretning!

Her søger du om at modtage betalingskort i din forretning! Betalingskortaftale Her søger du om at modtage betalingskort i din forretning! Betalingskortaftale for Dankort indgår du med: Betalingskortaftale for internationale kort indgår du med: Nets Denmark A/S

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Visa/Dankort, brugerregler

Visa/Dankort, brugerregler Visa/Dankort, brugerregler Gode råd om dit Visa/Dankort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

VISA/DANKORT KORTHOLDERREGLER

VISA/DANKORT KORTHOLDERREGLER VISA/DANKORT KORTHOLDERREGLER regler_visadankort_0909.indd - 09.09 - Spar Nord Bank A/S - CVR-nr. 13 73 75 84 Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Aftale om Telefon-Service

Aftale om Telefon-Service Aftale om Telefon-Service 1. Telefon-Service 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning til og brug af Telefon-Service. Vilkårene fremgår af de følgende sider, som kunden har modtaget

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Generelle vilkår ved ikke fysisk handel

Generelle vilkår ved ikke fysisk handel Generelle vilkår ved ikke fysisk handel Generelle vilkår for modtagelse af Diners Club Kort ved ikke fysisk handel 04F Oktober 2010 Diners Club Danmark A/S, filial af Diners Club Nordic AB, Sverige (herefter

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Oversigt over dine muligheder for ved fjernsalg at få tilbageført en betaling, der er gennemført med Visa-delen af dit Visa/Dankort

Oversigt over dine muligheder for ved fjernsalg at få tilbageført en betaling, der er gennemført med Visa-delen af dit Visa/Dankort Oversigt over dine muligheder for ved fjernsalg at få tilbageført en betaling, der er gennemført med Visa-delen af dit Visa/Dankort Som kortholder har du i en række situationer mulighed for at få tilbageført

Læs mere

BESTEMMELSER FOR SALG MOD BETALING MED KONTOKORT DISTANCEHANDEL (Card Not Present) (Juli 2010)

BESTEMMELSER FOR SALG MOD BETALING MED KONTOKORT DISTANCEHANDEL (Card Not Present) (Juli 2010) BESTEMMELSER FOR SALG MOD BETALING MED KONTOKORT DISTANCEHANDEL (Card Not Present) (Juli 2010) Disse bestemmelser Bestemmelser om Distancehandel, gælder for salg mod betaling med Kontokort ved Distancehandel.

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere