Lørdag, d. 15. november 2014 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lørdag, d. 15. november 2014 kl. 14.00."

Transkript

1 Referat fra HSF generalforsamling i Foreningshuset Fremmødt: 63 medlemmer. Stemmeberettigede: 56 Lørdag, d. 15. november 2014 kl Formanden, René Hornshøj (René), bød velkommen til generalforsamlingen, og udtrykte glæde over det store fremmøde. Han nævnte, at sekretæren Nils Quitzau Hansen ikke kunne deltage pga. andet arbejde og formanden for Søsport og Festudvalget Inge Kruse havde fødselsdag (65), og var derfor optaget af andre gøremål. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Kaj Jelling Andersen (Kaj). Der var ikke andre kandidater - Kaj blev valgt til dirigent. Han overtog straks dirigentstokken og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og gennemgik derefter dagsorden punkt for punkt. Der var ingen kommentarer fra forsamlingen hvorefter Kaj gik videre til pkt Valg af referent. Bestyrelsen foreslog Flemming Ernstsen (Flemming). Der var ikke andre kandidater Flemming blev valgt til referent. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Formanden fremlagde bestyrelsens beretning, som var meget fyldestgørende og han indledte med, at nævne, at vi siden sidste generalforsamling har mistet et medlem, Niels Frehr, som afgik ved døden fredag, d. 10. oktober Mindetalen blev holdt ved standerstrygningen. Bestyrelsens beretning, i sin helhed, er vedlagt referatet og bliver også lagt på HSF hjemmeside. Hovedpunkter fra beretningen. Nordkajen: Den ny bestyrelse skulle, i samarbejde med Kommunen, den 1. januar 2014 iværksætte den ny lejeaftale på Nordkajen, hvor HSF har lejet 18 pladser. Af forskellige årsager ønskede man, at udsætte placeringen af bådene til efter 1. april Ingen problemer med det, meddeler Havneog Overfartsleder Jens Hedegaard. Få bådejere meldte sig til, at flytte frivilligt til Nordkajen andre skulle tvangsflyttes. Der har ikke været sure miner til flytningen og bestyrelsen tolker det, som en stiltiende accept af tingenes tilstand. Dele af broen på Nordkajen er i særdeles dårlig/uforsvarlig tilstand, men Haderslev Kommune har meddelt, at broen først bliver repareret, når der er penge i kassen. Skal komme ved grundsalg af havneområder. 1

2 Div. Arbejder: Stormen Bodil slår til, 5. december Vandet bliver blæst ud ad fjorden og 2 både ved Hovedbroen har stramme fortøjninger om en pæl, som knækker. Onsdag, d.1. januar 14 bliver ramslaget sat i vandet. Den 4. januar går ramslaget i arbejde, under ramslagets ny formand, brofoged Hans Henrik Mittag (Hans Henrik). Stort set alle pæle ved Hovedbroen blev uskiftet og brodække m.m. blev repareret. Når hele brodækket er repareret, kan broen holde i mange år. Bådkranen: Har fået nye stropper og kranen er blevet rettet op der var en hældning, som blev anmærket. Kranen er også blevet malet af egne medlemmer og fremstår nu, om ikke som ny, så dog i meget god og lovlig stand. Dræn ved masteskuret: Ved kraftig regn skyller vandet gennem masteskur og lade og forårsager ødelagte gulve. Derfor er der lavet et dræn langs hele masteskuret, med tilkobling til eksisterende samlebrønd. Arbejdet er udført af firmaet Torben Clausen. Tak til de medlemmer, der har deltaget i det frivillige arbejde. Foreningshuset: Året startede skidt med indbrud, natten mellem 4. og 5. januar, - intet tilsyneladende stjålet, men ødelæggelser for ca ,- kr. Igen den 7. januar indbrud, døren under trappen brudt op, men intet stjålet. Et af de store vinduer i facaden ud mod vandet blev smadret det var dog en ungersvend med kærestesorger, der skulle afreagere. Politiet fik dog tag i ham og han er af forsikringsselskabet naturligvis gjort erstatningspligtig. Huset har været udlejet 15 gange til medlemmers egne fester og igen i år har vennerne fra Svinø Bådelaug, Assens Tursejlerklub, Assens Sejlklub og Middelfart Sejlklub lånt huset til deres årlige træf. Bådpladser: Ved generalforsamlingen i 2013 blev bestyrelsen bemyndiget til, selv at bestemme om bådpladser kunne lejes eller erhverves med et broindskud. Bestyrelsen tilbyder begge ordninger og der er, for øjeblikket, 4 tilkendegivelser om broindskud og 14 der gerne vil leje. Reglementer og instrukser er blevet reviderede og det skal præciseres, at det er totalt forbudt, at bruge en fritstående grill uanset type på både eller broer. Vi har fået 18 nye medlemmer 11 netto. Det er flot. Igen i år konstateres en tilbagegang af gæster i havnen i kroner og ører: ,- i forhold til Årsagen kendes ikke. Opkrævning af havnepenge foregik atter ved kassereren og egne medlemmer. Flere kunne godt melde sig. Der bliver udfærdiget en brugervejledning til havneopkrævere. 2

3 Forespørgsel fra HSC: Sidst i oktober modtog HSF en henvendelse fra vore naboer i HSC, som fortalte, at de skulle til, at renovere asfaltvejen - fra deres skilt ved HSF s vinterplads og om til HSC s klubhus. HSC mente i den forbindelse, at det ville være rimeligt, at HSF bidrog med et beløb på ca ,- kr. da vi også bruger en del af asfaltvejen for, at komme ind på vores vinterplads. Bestyrelsen afslog anmodningen fra HSC på baggrund af tidligere indgået skriftlig aftale omkring vedligeholdelse, hvor det klart fremgår, at HSF kan benytte asfaltvejen. Modsat skal vi vedligeholde vores grusvej, som går fra vores masteskur, under bommene, forbi kajakklubben og helt frem til HSC s asfaltvej. Bestyrelsen mener dermed, at HSF bidrager rigeligt til vejvedligeholdelse. Sikker Havn: HSF har sammen med Kommunen, Beredskabet og naboforeninger sagt ja til, at gøre havnen mere sikker, at færdes ved. Vores hjertestarter er flyttet ud i TY-i-LY hvor den er tilgængelig hele døgnet og registreret, som sådan. Over hjertestarteren er der et billede af vores Strandnummer, som Kommunen har opsat. Ved opringning til 112 opgives Strandnummer og redningspersonalet får oplyst de korrekte koordinater. I løbet af vinteren bliver der sat reflekser på de bageste fortøjningspæle ud for redningsstigerne. Der er lavet en del rabataftaler med firmaer, for HSF-medlemmer. Kontakt bestyrelsen eller se Hjemmesiden. Tak: Bestyrelsen udtrykker stor tak til alle medlemmer, der har medvirket til vedligeholdelse af foreningens faciliteter. Tak til Webmaster Carl-Erik Boldt (Carl-Erik) og de 2 revisorer. Stor tak til Kaj for hans arbejde med forsikringer og gode råd. Formanden takkede bestyrelsen for et godt samarbejde og højt engagement i virke for HSF. Ligeledes takkede formanden Kurt Mousten (Kurt) og Flemming for deres hjælp i mange spørgsmål omkring HSF. Dirigenten spørger, om der er spørgsmål til beretningen. Kurt: HSC havde jo afspærret noget af tilkørselsvejen til vores vinterplads, har man fjernet det? René: Hans Henrik og jeg selv, havde et møde med HSC hvor de nævnte, at det egentlig blot var ment, som en lille provokation med afspærringen. Ved dette møde nævnte vi, at HSF måske, som en moralsk gestus kunne betale 5.000,-, hvis også Kajakkerne gjorde det men vi præciserede, at det først kunne afgøres, såfremt den ny bestyrelse vedtog dette. Kurt: Er det så hver gang de skal have lagt nyt asfalt? René: Det er en en-gangs foreteelse. Der skal udfærdiges en klar aftale om dette. Jytte Knudtzen (Jytte): Vi har 18 pladser på Nordkajen skal de reduceres? René: Foreløbig beholder vi de 18 pladser primært til nye og større både. Ikke flere spørgsmål til Beretningen. 3

4 4. Forelæggelse af regnskab og status for det forløbne år til godkendelse. Kassereren Benno Jacobsen (Benno) gennemgår årsregnskabet og indleder med, at takke Kaj (tidligere kasserer) for hans hjælp. Indtægterne gennemgås: Markant lavere Havnepenge, Bro- og medlemsindskud samt dieselsalg væsentligt større end sidste år. Indtægter i alt meget større end sidste år. Udgifter gennemgås: Momspligtig. Rep. og vedligehold Væsentligt større end sidste år. Omfatter bl.a. dræning om masterskur, rep af bådkran, kranopretning, broarbejde m.m. Dieselkøbet er også stort hænger naturligvis sammen med mere solgt diesel - fordi vi har bærbar betalingsterminal. Ikke momspligtige udgifter gennemgås: Største udsving i Rep og vedligehold: Ca mindre end sidste år. Samlede Udgifter ca større end sidste år. Årets overskud: (sidste år: ). Dirigenten spørger om der er spørgsmål til indtægter og udgifter. Benno har specificeret og vist posteringer via Power Point (PPT). Carl-Erik: Ved betaling med MasterCard (MC) går der så nogen tid inden vi får pengene på vores konto? Normalt har man jo 30 dages kredit på MC, og HSF skal vel også betale et gebyr. Skal vi sige nej til MC? Benno: Teller, som afregner til os afregner en gang om ugen. Så vi har ikke pengene ude at svømme længe ad gangen. Mange betaler med MC den betalingsform skal nok bevares. Jytte: Kan man sige noget om årsagen til nedgang i gæstesejlere. Benno: Det er ikke muligt måske den lange fjord, og det gode vejr har afholdt nogle fra, at besøge os. Jytte: Undrer sig over beløbets størrelse ved Porto. Benno: Så meget er naturligvis ikke brugt til porto, posten hedder Kontorartikler/porto. En stor del af beløbet er printerpapir, toner til printer. Karen Bertelsen (Karen): Rengøring er en stor post, og der har været mange klager over mgl. rengøring. Jeg har også deltaget i møder med selskabet GR-Rengøring. Måske skal vi finde et andet rengøringsselskab? Rengøringen skal være i orden. Vigtigt, at vi kontrollerer. Verner Post (Verner): Verner og Flemming har for ikke så længe siden haft et møde med Chefen John fra GR hvor vi fremlagde en revideret, minutiøs, men med nøjagtigt den samme specifikation på den rengøring vi ønsker og betaler for. Den var absolut forståelig. Hvordan og hvem skal fremover kontrollere rengøringen? Ved fortsat mangler og utilfredshed skal der søges et andet rengøringsselskab! René: Bestyrelsen er meget obs. på rengøringen. Ikke flere spørgsmål til regnskabet. 4

5 Benno gennemgik status. Kurt: Synes ejendomsværdien er sat meget højt vi er på lejet grund. Et spørgsmål om, hvad Ejendomsværdien dækker: Den dækker kun bygningerne. Kaj: For 5-6 år siden blev ejendomsværdien hævet markant. Måske havde man (nogen) en bagtanke med det? Jytte: Ved ændringen skulle man have nævnt, at den var for høj. Helga Nowak (Helga): Flot regnskab. Regnskabet godkendt enstemmigt. 5. Behandling af indkomne forslag. A. (1): Vedtaget enstemmigt. (2): Vedtaget 1 stemte imod. Hanne: Hvorfor hæve indskud? René: Generel prisstigning. Kaj: HSC tager ,- (3): Vedtaget. René begrunder, Kaj: Det er altså uden betaling. (4): Vedtaget. Kaj: Bestyrelsen fastsætter normalt selv beløbet. Nu er det et forslag og skal derfor behandles. B. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen. Kaffepause. 6. Fastsættelse af kontingent m.v. Bestyrelsen: Uændret kontingent. Vedtaget. 7. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år. Benno forelagde budgetforslaget 2014/2015. Kaj: Konto 4070 Etableringer, ,-. Hvad tænker man at etablere? Verner: I beløbet indgår en industri-opvaskemaskine til køkkenet. Har undersøgt forbrug og det er rimeligt. Dirigenten forhørte forsamlingen om der var stemning for, at købe/installere opvaskemaskine. Det var der absolut. Budgettet vedtaget. 8. Valg. Kasserer: Benno Jacobsen Genvalgt. Best. Medlem: Erik Lauritzen Genvalgt. Best. Medlem: Ole Møller Nyvalgt. Best. Medlem: Frank Abrahamsson Nyvalgt. Øvrige valg. 2. suppleant til bestyrelsen: Nis Holm Genvalgt. 5

6 Revisor: Hans Peter Jepsen Genvalgt. Revisorsuppleant: Helga Nowak Genvalgt. Festudvalget: Kristina Hornshøj Genvalgt. Børge Knudtzen Genvalgt. Tim Tørnes Nyvalgt. Suppleanter: Sandra Madsen Genvalgt. Jytte Knudtzen Genvalgt. Tove Holm spørger de 2 nyvalgte bestyrelsesmedlemmer hvorfor de ønsker, at indgå i bestyrelsen. Ole Møller: Har været i flere bestyrelser og vil meget gerne være med i HSF og yde en indsats. Frank Abrahamsson: Vil gerne yde en indsats i HSF. Har også stor interesse i den funktion, han er stillet i udsigt. 9. Det kommende års aktiviteter. Verner gennemgår, da Formanden for Festudvalget er fraværende (med god grund). Standerhejsningen, 2. maj 2015, afstedkom nogen diskussion. Flere mente, at der, efter standerhejsningen skulle være en spisning, med efterfølgende dans, idet det var aftalt tidligere. Begrundelsen for det fremlagte forslag var, at HSF havde 80 års jubilæum, så der skulle spares på omkostningerne. Karen B.: Der er heller ikke afsat penge i budgettet til en større fest, ved standerhejsningen. Benno: Jo der er afsat ,- til fester og arrangementer. Karen B: Det beløb indeholder ikke en fest ved standerhejsning. Kaj: Kassereren har sagt, at der er penge afsat til det. Det må vi henholde os til. Yderligere kommentarer: 2. maj 2015 er i Bededagsferien. Dagen fastholdt. Dirigenten satte punktet til afstemning idet der nu var 3 forslag til standerhejsning, foreslået af Jytte, Hanne og Helga: 1. Som foreslået i aktivitetskalender Efter standerhejsning, Spisning med efterfølgende dans. 3. Kombination af forslag 1. og 2. Afstemningen gav følgende resultat: Forslag nr stemmer. Forslag nr stemme. Forslag nr. 2 blev vedtaget. Øvrige punkter på aktivitetskalender blev godkendt. 10. Eventuelt. Flemming roser bestyrelsen for veludførte opgaver, og nævner lige et par strofer fra en gammel sang: For de gamle som faldt er der ny overalt. Godt gået. 6

7 Dirigenten afslutter generalforsamlingen og takker for god ro og orden, hvorefter han gav ordet til formanden. Formanden takker generalforsamlingen og var meget glad for den store tilslutning. Han takkede de 2 bestyrelsesmedlemmer, der nu har forladt bestyrelsen: Næstformanden Verner Post og sekretæren Nils Quitzau Hansen. Også den øvrige bestyrelse fik tak for et godt og loyalt samarbejde. Fremadrettet vil den ny bestyrelse fortsætte i samme stil og der er kommet flere yngre familier i HSF, med børn så der vil nok ske nogle tiltag, der kan fastholde disse. Også flere gæstesejlere har, i den forgangne sæson, haft nogle legebørn med i bådene. Haderslev, den 2014 Referent Flemming Ernstsen Dirigent Kaj Jelling Andersen 7

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20.

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20. Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2008 Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling fredag den

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Dagsorden : 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1

KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1 KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN Side 1 www.gjol-sejlklub.dk Bestyrelse og div. udvalg. Formand Sejlerskolen Hans H. Christensen 98 27 73 59 Rene K. Frederiksen 98 27 76 21 Limfjordsgade

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN DEN 25. NOVEMBER 2006

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN DEN 25. NOVEMBER 2006 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN DEN 25. NOVEMBER 2006 Der var indkaldt til generalforsamling lørdag den 25. november 2006 kl. 15.00 i klubhuset på Sydhavnsvej. Der var mødt ca. 60 medlemmer op. Dagsordenen

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 12. april 2012 Dagsorden: Efter formandens velkomst

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk 18. ÅRGANG NR. 124-3/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand... Ole Boel Pedersen... Tlf. 86 67 65 04 Næstformand...

Læs mere

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 11. april 2011, kl. 19 00 Islands Brygges Kulturhus I alt

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling Tirsdag den 11. marts 2014

Referat ordinær generalforsamling Tirsdag den 11. marts 2014 Referat ordinær generalforsamling Tirsdag den 11. marts 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sigvart Sigvartsen blev valgt. Sigvart takkede for valget og ønskede, vi ville få en god og saglig debat. Sigvart

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

REFERAT af ordinær generalforsamling lørdag den 18. april 2015, kl. 14:00 i Nordlangelandshallen, Snødevej 140B, Snøde

REFERAT af ordinær generalforsamling lørdag den 18. april 2015, kl. 14:00 i Nordlangelandshallen, Snødevej 140B, Snøde Grundejerforeningen Stoense Havn REFERAT af ordinær generalforsamling lørdag den 18. april 2015, kl. 14:00 i Nordlangelandshallen, Snødevej 140B, Snøde 1. Velkomst og Valg af dirigent Formand Flemming

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere