MULTICAL 602 DATABLAD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MULTICAL 602 DATABLAD"

Transkript

1 Komplet sortiment af kommunikationsmoduler High Power RadioRouter-modul Dataloggere Infologgere Back-up af data ved strømsvigt EN 1434 MID-2004/22/EF M Varme- og kølemåler med ubegrænset kommunikation Anvendelse MULTICAL 602 er et universalt regneværk til varme- og kølemåling sammen med næsten alle former for pulsgivende flowmålere og med 2- eller 4-leder temperaturfølerpar. I kombination med Kamstrups ultralydsflowmåler ULTRAFLOW har den endnu mere avancerede funktioner. I kraft af sin høje målenøjagtighed registrerer måleren det præcise forbrug i hele målerens levetid. Måleren er vedligeholdelsesfri og har lang levetid, hvilket garanterer en minimal årlig driftsomkostning. MULTICAL 602 anvendes til varme-, køle- og kombineret varme/kølemåling på alle vandbaserede anlæg med temperaturer på varme fra 2 C til 180 C og på køling fra 2 C til 50 C. Funktionalitet I varmeapplikationer anvendes MULTICAL 602 sammen med flowdelen ULTRAFLOW 54. Flowstørrelserne spænder fra qp 0,6 m³/h til qp m³/h. I køleapplikationer op til qp 100 m³/h anvendes MULTICAL 602 sammen med ULTRAFLOW 14 og fra qp 150 m³/h til qp m³/h sammen med ULTRAFLOW 54. Regneværket kan tilsluttes flowdele op til qp m³/h. MULTICAL 602 udmærker sig ved sit komplette udvalg af kommunikationsmoduler og indbygget RTC (Real Time Clock), hvilket gør det nemt at tilpasse måleren i alle applikationer uafhængig af aflæsningsformen. Måleren kan udstyres med LON, SIOX, M-Bus, datamodul og de nye løsninger Metasys N2 og Ethernet/IP til fortrådet kommunikation. Integreres måleren i et trådløst netværk, kan man vælge radio, Wireless M-Bus, Zigbee eller et af Kamstrups nye moduler: GSM/GPRS eller High Power RadioRouter. Regneværkets infokoder og dataloggere udgør et uvurderligt værktøj til at fejlsøge, fejlrette og analysere energiforbruget. Infologgerenтovervåger konstant en række nøglefunktioner i måleren, såsom fejl i målesystemet, strømsvigt, læk, sprængning, eller hvis måleren er installeret i forkert flowretning. I sådanne tilfælde fremkommer et blinkende INFO og en infokode i displayet. MULTICAL 602 lagrer forbrugsdata på års-, måneds-, dags- og timebasis, hvilket giver den driftsansvarlige en komplet driftsanalyse. Driftsoptimering Ved eventuelt strømsvigt sker der back-up af data, hvormed afregningen af forbrugsdata er sikret. Forsynes måleren med batteri, er batterilevetiden forlænget op til 13 år inkl. Wireless M-Bus. Endelig garanterer MULTICAL 602 med ULTRAFLOW og de præcist parrede temperaturfølere nøjagtige måleresultater selv ved minimale temperaturforskelle. Flowmålerens langtidsstabilitet og nøjagtighed påvirkes ikke af flowhastighed, flowforstyrrelser eller slid, hvilket sikrer optimal drift. Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg Tlf.: Fax:

2 Indhold Regneværksfunktioner 3 Pulsud- og indgange på moduler 10 Kabinetindretning 11 Godkendte målerdata 12 Elektriske data 12 Mekaniske data 15 Materialer 15 Bestillingsoversigt 16 Tolerancebånd 17 Målskitser 18 Tilbehør _J1_DK_

3 Regneværksfunktioner Energiberegning MULTICAL 602 beregner energi i henhold til pren :2009, som anvender den internationale temperaturskala fra 1990 (ITS-90) og trykdefinition på 16 bar. Energiberegningen kan i forenklet form udtrykkes som: Energi = V x Θ x k. V er det tilførte vandvolumen Θ er den målte temperaturdifference k er vandets varmekoefficient Regneværket beregner altid energi i [Wh]. Derefter omregnes til valgt måleenhed. E [Wh] = V x Θ x k x 1000 E [kwh] = E [Wh] / E [MWh] = E [Wh] / E [GJ] = E [Wh] / E [Gcal] = E [Wh] / Applikationstyper MULTICAL 602 arbejder med ni forskellige energiformler, E1 E9, der alle beregnes parallelt ved hver integration, uanset hvordan måleren er konfigureret. Energityperne E1 til E9 beregnes på følgende måde: E1=V1(T1-T2)k Varmeenergi (V1 i frem eller retur) E2=V2(T1-T2)k Varmeenergi (V2 i retur) E3=V1(T2-T1)k Kølenergi (V1 i frem eller retur) E4=V1(T1-T3)k Fremløbsenergi E5=V2(T2-T3)k Returløbsenergi eller tap fra retur E6=V2(T3-T4)k Tappevandsenergi, separat E7=V2(T1-T3)k Tappevandsenergi fra fremløb E8=m³xT1 Beregnet på volumenbaseret gennemsnitstemperatur T1 E9=m³xT2 Beregnet på volumenbaseret gennemsnitstemperatur T2 Dette gør, at MULTICAL 602 kan beregne varme- og køle- energi i de fleste applikationer både for lukkede og åbne anlæg. Alle energityper datalogges og kan vises på displayet afhængig af konfigurationen _J1_DK_

4 Regneværksfunktioner Eksempel 1: Lukket termisk system med en eller to flowmålere Eksempel 2: 2-strengssystem med to flowmålere. Eksempel 3: To varmekredse med fælles fremløb Eksempel 4: Åbent system med to flowmålere Flowmåling MULTICAL 602 beregner aktuelt vandflow efter to forskellige principper afhængig af den tilsluttede flowmålertype: Flowvisningen for elektroniske flowmålere opdateres hvert 10. sekund. Flowvisningen for mekaniske flowmålere, typisk med Reed kontakt, beregnes på baggrund af periode tidsmåling og opdateres for hver volumenpuls _J1_DK_

5 Regneværksfunktioner Effektmåling MULTICAL 602 beregner aktuel effekt på baggrund af det aktuelle vandflow og temperaturdifferencen, der blev målt ved sidste integration. Den aktuelle effekt opdateres på displayet samtidig med flowopdateringen. Minimal og maksimal flow og effekt MULTICAL 602 registrerer såvel minimal som maksimal flow og effekt på både måneds- og årsbasis. Registreringen, der både kan aflæses på displayet og via datakommunikationen, rummer maksimal- og minimalværdier for flow og effekt, alle med datoangivelse. Alle maksimal- og minimalværdier beregnes som henholdsvis største eller mindste gennemsnit af et antal aktuelle flow- eller effektmålinger. Gennemsnitsperioden, der anvendes for alle beregningerne, kan vælges i intervallet min. Temperaturmåling MULTICAL 602 kan leveres i flere forskellige udgaver til enten Pt100 eller Pt500 følere og i 2-leder og 4-leder udgaver. Målekredsløbet har en højopløselig analog/digital konverter med et temperaturområde på 0,00 185,00 C. Udover aktuelle temperaturer til energiberegningen kan der også vises gennemsnitstemperaturer på års- og måneds- basis _J1_DK_

6 Regneværksfunktioner Displayfunktioner MULTICAL 602 har et tydeligt LC-display med otte cifre, måleenheder og informationsfelt. Ved energiog volumenvisning anvendes syv cifre og de tilhørende måleenheder, mens der anvendes otte cifre ved visning af for eksempel målernummer. Displayet viser som udgangspunkt den opsummerede energi. Ved aktivering af trykknapperne reagerer displayet øjeblikkeligt ved at kalde andre visninger frem. Displayet returnerer automatisk til energivisning fire minutter efter sidste aktivering af trykknapperne. MULTICAL 602 Den øverste trykknap anvendes til at skifte mellem de primære visninger, hvoraf forbrugerne typisk anvender de første primære visninger ved selvaflæsning til afregning. Den nederste trykknap anvendes til at fremkalde sekundære oplysninger om den primære visning, der er valgt. Set/reset funktion Med set/reset funktionen i MULTICAL 602 er det muligt at ændre på en række parametre ved hjælp af de to knapper på målerens front. Det er muligt at ændre: Dato Tid Input A (preset af register) Input B (preset af register) Målernr. for Input A Målernr. for Input B Pulsværdi for Input A Pulsværdi for Input B Primær M-Bus-adresse Driftstimetæller (nulstilling) Fejltimetæller (nulstilling) Infoeventtæller (nulstilling) Ændringen kan kun foretages af forsyningsleverandøren, da installationsplomben brydes _J1_DK_

7 Regneværksfunktioner Infokoder MULTICAL 602 overvåger konstant en række vigtige funktioner som for eksempel forsyning, temperaturfølere og lækagealarmer. I tilfælde af alvorlige fejl i målesystemet eller i installationen fremkommer et blinkende info i displayet, mens fejlen er tilstede. Infofeltet slukkes automatisk, når fejlen er væk. En infoeventtæller fortæller, hvor mange gange informationskoden er ændret. En fejltimetæller tæller antallet af timer, hvor infokoden har været større end nul. En infologger gemmer de seneste 50 ændringer, hvoraf de seneste 36 kan vises i displayet. Infokode Beskrivelse Reaktionstid 0 Ingen uregelmæssigheder konstateret - 1 Forsyningsspændingen har været afbrudt - 8 Temperaturføler T1 udenfor måleområde 1 10 min. 4 Temperaturføler T2 udenfor måleområde 1 10 min. 32 Temperaturføler T3 udenfor måleområde 1 10 min. 64 Lækage i koldtvandssystemet 1 døgn 256 Lækage i varmesystemet 1 døgn 512 Sprængning i varmesystemet 120 sek. Tilsluttes ULTRAFLOW 54 til MULTICAL 602, er der 2-vejs kommunikation mellem flowmåler og regneværk og et ekstra sæt infokoder er til rådighed: Infokode Beskrivelse Reaktionstid 16 Flowmåler V1, kommunikationsfejl Efter reset og 1 døgn (kl. 00:00) 1024 Flowmåler V2, kommunikationsfejl Efter reset og 1 døgn (kl. 00:00) 2048 Flowmåler V1, forkert pulstal Efter reset og 1 døgn (kl. 00:00) 128 Flowmåler V2, forkert pulstal Efter reset og 1 døgn (kl. 00:00) 4096 Flowmåler V1, signal for svagt (luft) Efter reset og 1 døgn (kl. 00:00) 8192 Flowmåler V2, signal for svagt (luft) Efter reset og 1 døgn (kl. 00:00) Flowmåler V1, forkert flowretning Efter reset og 1 døgn (kl. 00:00) Flowmåler V2, forkert flowretning Efter reset og 1 døgn (kl. 00:00) _J1_DK_

8 Regneværksfunktioner Dataloggere MULTICAL 602 indeholder en permanent hukommelse (EEPROM), hvori resultaterne fra en række forskellige dataloggere gemmes. Måleren indeholder følgende dataloggere, som kan aflæses på display eller via dataaflæsning: Datalogningsinterval Datalogningsdybde Datalogget værdi Årslogger 15 år Tælleværksregister Månedslogger 36 måneder Tælleværksregister Døgnlogger 460 døgn Forbrug (tilvækst)/døgn Timelogger 1392 timer Forbrug (tilvækst)/time Programmerbar datalogger (option) 1080 logninger. Loggerinterval 1:1440 min. (f.eks. 45 døgns timelogninger eller 11 døgns kvarterslogninger) 30 registre og værdier Infologger 50 hændelser Infokode, dato, tidspunkt og energi (E1/E3) Lækovervågning Lækage i kg/time Lækage i kg/time Antal dage Antal dage Fjernvarmesystemer Lækovervågningssystemet er primært beregnet til direkte tilsluttede fjernvarmeanlæg. Overvågningsudstyret består af to ultralydsbaserede vandmålere placeret i henholdsvis frem- og returløbet samt temperaturfølere i begge rør. MULTICAL 602 overvåger den masseforskel, der kan forekomme mellem frem- og returløb. Koldtvandssystemer MULTICAL 602 kan tilsluttes pulssignalet fra boligens koldtvandsmåler. Hermed kan den overvåge koldtvandsforbruget. Eventuelle løbende toiletcisterner, utætte varme-spiraler i brugsvandsbeholdere eller andre utætheder vil resultere i, at der døgnet rundt modtages impulser fra koldtvandsmåleren _J1_DK_

9 Regneværksfunktioner Spændingsforsyning MULTICAL 602 kan leveres med batteriforsyning, 230 VAC netmodul eller 24 VAC netmodul. Forsyningsmodulerne kan omskiftes uden at bryde verifikationsplomben. Indstiksmoduler MULTICAL 602 kan udstyres med indstiksmoduler i både regneværkstoppen (topmoduler) og i tilslutningsbunden (bundmoduler). Måleren kan på den måde tilpasses en række forskellige applikationer og dataaflæsninger. Modulerne kan ses af Bestillingsoversigt, side 16. Programmering og verifikation METERTOOL for MULTICAL 602 er en Windows baseret software, der indeholder alle faciliteter til programmering af regneværket. Når softwaren anvendes sammen med VERIFICATION EQUIPMENT for MULTICAL 602, kan der endvidere udføres test og verifikation af regneværket. Tariffunktioner MULTICAL 602 har to ekstra registre TA2 og TA3, der kan opsummere energi parallelt med hovedregistret ud fra en indprogrammeret tarifbetingelse. Uanset den valgte tarifform, angives tarifregistrene som TA2 og TA3 i displayet. Hovedregistret opsummeres altid uanset den valgte tariffunktion, da det betragtes som legalt afregningsregister. Tarifbetingelserne TL2 og TL3 bliver overvåget ved hver integration. Når tarifbetingelserne er opfyldt, bliver den forbrugte varmeenergi optalt i enten TA2 eller TA3 parallelt med hovedregistret _J1_DK_

10 Pulsud- og indgange på moduler Pulsudgangene CE og CV MULTICAL 602 har pulsudgange for hhv. energi- og volumenpulser. CE på klemme afgiver en impuls for hver mindst betydende ciffer i energioptællingen på displayet og CV på klemme afgiver en impuls for hver mindst betydende ciffer i volumenoptællingen på displayet. Ved ønske om højere opløsning på pulsudgangene vælges en CCC-kode med høj opløsning. Pulsudgange er placeret på de fleste topmoduler. Pulsindgangene VA og VB MULTICAL 602 har to pulsindgange, VA og VB, til opsamling og fjernopsummering af pulser fra vand- og elmålere. Pulsindgangene er placeret på indstiksmodulerne. Pulsindgangene VA og VB fungerer uafhængigt af selve varme-/kølemålingen og er placeret på de fleste bundmoduler _J1_DK_

11 Kabinetindretning Topmodul Ledningsaflastning Stikforbindelse mellem top og bund Pulsudgange (CE og CV) Tilslutningsklemmer for strømforsyning/batteri Tilslutningsklemmer for temperatursensorer (T1+T2) Strømforsyning/batteri Tilslutningsklemmer for flowmålere (V1+V2) Tilslutningsklemmer for temperatursensorer (T3) Ledningsaflastning Bundmodul Pulsindgange (VA og VB _J1_DK_

12 Godkendte målerdata Godkendelse Norm: EN 1434:2007, pren 1434:2009 og OIML R75:2002 EU-direktiver MID (Measuring Instruments Directive) LVD (Low Voltage Directive) EMC (Electromagnetic Compatibility Directive) Varmemåler Godkendelse DK-0200-MI Temperaturområde θ: 2 C C Differensområde Θ: 3 K K De anførte minimumstemperaturer er kun relateret til typegodkendelsen. Måleren har ingen afskæring for lav temperatur, og måler dermed ned til 0,01 C og 0,01 K. Kølemåler Temperaturområde θ: 2 C...50 C Differensområde Θ: 3 K...40 K Nøjagtighed E C ±(0,5 + Θ min / Θ)% Temperaturfølere Type 602-A Pt100 EN , 2-leder tilslutning Type 602-B+602-D Pt500 EN , 4-leder tilslutning Type 602-C Pt500 EN , 2-leder tilslutning Flowmålertyper ULTRAFLOW Elektroniske målere med aktiv 24 V pulsudgang Mekaniske målere med elektronisk aftaster Mekaniske målere med Reed-kontakt Flowmålerstørrelser [kwh] qp 0,6 m³/h...qp 15 m³/h [MWh] qp 0,6 m³/h...qp 1500 m³/h [GJ] qp 0,6 m³/h...qp 3000 m³/h EN 1434 betegnelse Miljøklasse A og C Elektriske data MID betegnelse Mekanisk miljø Klasse M1 Elektromagnetisk miljø Klasse E1 og E2 Regneværksdata Typisk nøjagtighed Regneværk E C ±(0,15 + 2/ Θ)% Følersæt E T ±(0,4 + 4/ Θ)% Display LCD 7 (8) cifre med 7,6 mm cifferhøjde Opløsning Energienheder MWh kwh GJ Gcal _J1_DK_

13 Elektriske data Datalogger (Eeprom) Standard 1392 timer, 460 døgn, 36 måneder, 15 år, 50 infokoder Option Dataloggere med programmerbart interval Ur/kalender Datakommunikation Effekt i temperaturfølere Forsyningsspænding Batteri Hvilestrøm Ur, kalender, skudårskompensation, skæringsdato, realtidsur med batteriback-up KMP protokol med CRC16 benyttes til optisk kommunikation og til top- og bundmoduler < 10 µw RMS 3,6 VDC ± 0,1 VDC 3,65 VDC, D-celle lithium < 15 µa excl. flowmåler Udskiftningsinterval Monteret på væg 12+1 t BAT < 30 C Monteret på flowdel 10 t BAT < 40 C Udskiftningsintervallet reduceres ved anvendelse af datamoduler, hyppig datakommunikation og høj omgivelsestemperatur Netforsyning Isolationsspænding Effektforbrug Back-up forsyning 230 VAC +15/-30%, 50/60 Hz 24 VAC ±50%, 50/60 Hz 4 kv < 1 W Indbygget super-cap eliminerer driftsstop ved kortvarige netudfald (kun forsyningsmoduler type og ). EMC data Opfylder pren :2009 klasse C (MID klasse E2) Temperaturmåling Følerindgange T1, T2, T3 Måleområde 0,00 185,00 C Temperatur T3, T4 Preset område 0,01 180,00 C Maks. kabellængder Pt100, 2-leder 2 x 0,25 mm²: 2,5 m 2 x 0,50 mm²: 5 m Pt500, 2-leder 2 x 0,25 mm²: 10 m 2 x 0,50 mm²: 20 m Pt500, 4-leder 4 x 0,25 mm²: 100 m _J1_DK_

14 Elektriske data Flowmåling V1 og V2 ULTRAFLOW V1: og V2: Reed kontakter V1: og V2: EN 1434 pulsklasse IC IB (IA) 24 V aktive pulser V1: 10B-11B og V2: 69B-79B Pulsindgang 680 kω pull-up til 3,6 V 680 kω pull-up til 3,6 V 12 ma ved 24 V Puls ON < 0,4 V i > 0,5 msek. < 0,4 V i > 100 msek. < 4 V i > 3 msek. Puls OFF > 2,5 V i > 10 msek. > 2,5 V i > 100 msek. > 12 V i > 10 msek. Pulsfrekvens < 128 Hz < 1 Hz < 128 Hz Integrationsfrekvens < 1 Hz < 1 Hz < 1 Hz Elektrisk isolation Nej Nej 2 kv Max. kabellængde 10 m 25 m 100 m Pulsindgange VA og VB uden preldæmpning VA: og VB: Vandmålertilslutning FF(VA) og GG(VB) = Elmålertilslutning FF(VA) og GG(VB) = Pulsindgang 680 kω pull-up til 3,6 V 680 kω pull-up til 3,6 V Puls ON < 0,4 V i > 30 msek. < 0,4 V i > 30 msek. Puls OFF > 2,5 V i > 100 msek. > 2,5 V i > 100 msek. Pulsfrekvens < 1 Hz < 3 Hz Elektrisk isolation Nej Nej Max. kabellængde 25 m 25 m Krav til ekstern kontakt Lækstrøm ved funktion åben < 1µA Pulsindgange VA og VB med preldæmpning VA: og VB: Pulsindgang Puls ON Puls OFF Pulsfrekvens Elektrisk isolation Max. kabellængde Vandmålertilslutning FF(VA) og GG(VB) = kω pull-up til 3,6 V < 0,4 V i > 200 msek. > 2,5 V i > 500 msek. < 1 Hz Nej 25 m Krav til ekstern kontakt Lækstrøm ved funktion åben < 1µA Pulsudgange CE og CV Via topmodul 67-OB Via topmodul 602-OC Type Opto FET Åben collector (OB) Pulslængde Valgbart 32 msek. eller 100 msek. Ekstern spænding 5 48 VDC/AC 5 30 VDC Strøm 1 50 ma 1 10 ma Restspænding R ON 40 Ω U CE 1 V ved 10 ma Elektrisk isolation 2 kv 2 kv Max. kabellængde 25 m 25 m _J1_DK_

15 Mekaniske data Miljøklasse Omgivelsestemperatur Beskyttelsesklasse Lagertemperatur Vægt Tilslutningskabler Forsyningskabel Opfylder EN 1434 klasse A og C 5 55 C ikke kondenserende, lukket rum (indendørs installation) IP C (drænet flowmåler) 0,4 kg excl. følere og flowmåler ø3,5 6 mm ø5 10 mm Materialer Topdæksel Tilslutningsbund Printkasse Vægbeslag PC ABS med TPE pakninger (thermoplastisk elastomer) ABS PC + 30% glas _J1_DK_

16 Bestillingsoversigt MULTICAL 602 Type 602- Følertilslutning Pt100 2-leder (T1-T2) A Pt500 4-leder (T1-T2) B Pt500 2-leder (T1-T2-T3) C Pt500 4-leder (T1-T2) med 24 V pulsindgange D Topmodul Intet modul 0 RTC + Energiberegning + timedatalogger 2 RTC + PQ eller Δt-begrænser + timedatalogger 3 RTC + Dataudgang + timedatalogger 5 RTC + M-Bus 7 RTC + Volumen + timedatalogger 9 RTC + 2 pulsudgange for CE og CV + timedatalogger + scheduler A RTC + 2 pulsudgange for CE og CV + prog. datalogger B 2 pulsudgange CE og CV C Bundmodul Intet modul 00 Data + pulsindgange 10 M-Bus + pulsindgange 20 RadioRouter + pulsindgange 21 Prog. datalogger ma indgange + pulsindgange 22 0/4 20 ma udgange 23 LonWorks + pulsindgange 24 Radio + pulsindgange (int. antenne) 434 eller 444 MHz 25 Radio + pulsindgange (ext. antennetilslutning) 434 eller 444 MHz 26 M-Bus modul med alternative registre + pulsindgange 27 M-Bus modul med medium datapakke + pulsindgange 28 M-Bus modul med MC-III datapakke + pulsindgange 29 Wireless M-Bus Mode C1 + pulsindgange 30 Wirelees M-Bus Mode C1 Alt. reg.+ pulsindgange 35 ZigBee 2,4 GHz int.ant. + pulsindgange 60 Metasys N2 (RS485) + pulsindgange 62 SIOX modul (Auto detect Baud rate) 64 GSM/GPRS (GSM6H) 80 Ethernet/IP (IP201) Kræver High Power forsyningsmoduler 82 High Power RadioRouter + pulsindgange 84 Forsyning Ingen forsyning 0 Batteri, D-celle VAC High Power isoleret SMPS 3 24 VAC High Power isoleret SMPS VAC isoleret lineær forsyning 7 24 VAC isoleret lineær forsyning 8 Pt500 følersæt Intet følersæt 00 Lommefølersæt med 1,5 m kabel 0A Lommefølersæt med 3,0 m kabel 0B Lommefølersæt med 5 m kabel 0C Lommefølersæt med 10 m kabel 0D Kort direkte følersæt med 1,5 m kabel 0F Kort direkte følersæt med 3,0 m kabel 0G 3 lommefølere i sæt med 1,5 m kabel 0L 3 kort direkte følere i sæt med 1,5 m kabel Q3 Flowdel/Aftaster Leveret med 1 stk. ULTRAFLOW (specificér type) 1 Leveret med 2 stk. (identiske) ULTRAFLOW (specificér type) 2 Forberedt til 1 stk. ULTRAFLOW (specificér type) 7 Forberedt til 2 stk. (identiske) ULTRAFLOW (specificér type) 8 Forberedt til målere med elektronisk pulsudgang K Forberedt til målere med Reed-kontaktudgang (V1 + V2) L Forberedt til målere med 24 V aktive pulser M Målertype Varmemåler (MID modul B + D) 2 Varmemåler, enstrengede systemer 4 Kølemåler 5 Varme/kølemåler 6 Volumenmåler, varmt vand 7 Volumenmåler, koldt vand 8 Energimåler, flerstrengede systemer 9 Landekode (sprog på label mv.) Ved ordreafgivelse angives ULTRAFLOW typenumre separat. XX _J1_DK_

17 Tolerancebånd Max. tilladt fejl [%] MULTICAL 602 Ovenstående diagram viser MULTICAL 602's tolerancebånd sammenlignet med tolerancekravet fra EN _J1_DK_

18 Målskitser MULTICAL 602 monteret på ULTRAFLOW MULTICAL 602 s frontmål MULTICAL _J1_DK_

19 Målskitser Vægmonteret MULTICAL 602 set fra siden Panelmonteret MULTICAL 602 set fra siden Panelmonteret MULTICAL 602 set forfra MULTICAL _J1_DK_

20 Tilbehør Beskrivelse Typenummer D-celle batteri VAC High Power isoleret SMPS VAC High Power isoleret SMPS VAC isoleret lineær forsyning VAC isoleret lineær forsyning Pulsetransmitter/divider til 602-A og 602-C leder tilslutningsprint med pulsindgange til 24 V aktive pulser (til 602-D) Datakabel m/usb stik Infrarød optisk aflæsningshoved m/usb stik Infrarød optisk aflæsningshoved RS232 m/d-sub 9F Datakabel RS232, D-sub 9F Infrarød optisk aflæsningshoved for Kamstrup/EVL m/usb stik Verifikationsenhed (anvendes med METERTOOL) /-398/-399 Temperaturfølersæt med tilslutningshoved (2/4-leder) Ekstern kommunikationsboks x-xxx 67-9x-xxxxx-2xx METERTOOL til MULTICAL METERTOOL LogView til MULTICAL Kontakt Kamstrup A/S for information om yderligere tilbehør _J1_DK_

MULTICAL 602 & ULTRAFLOW

MULTICAL 602 & ULTRAFLOW Installations- og betjeningsvejledning for MULTICAL 602 & ULTRAFLOW www.kamstrup.dk MID betegnelser Tilladte driftsbetingelser/måleområder: Regneværk q: 2 C 180 C DΘ: 3K 170K Temperaturfølersæt q: 10 C

Læs mere

MULTICAL 602 & ULTRAFLOW

MULTICAL 602 & ULTRAFLOW Installations- og betjeningsvejledning MULTICAL 602 & ULTRAFLOW Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg T: 89 93 10 00 info@kamstrup.dk kamstrup.dk MID betegnelser Tilladte driftsbetingelser/måleområder

Læs mere

3. HYDRUS koldtvandsmåler

3. HYDRUS koldtvandsmåler 3. HYDRUS koldtvandsmåler Diehl Metering ApS CVR 3374 8221 Glentevej 1 6705 Esbjerg Ø 7613 4300 info-dmdk@diehl.com www.diehl-metering.dk Side 1 af 6 HYDRUS ultralydsbaseret koldtvandsmåler Med en batterilevetid

Læs mere

Agenda for præsentation:

Agenda for præsentation: Agenda, Sønderborg Vandråd d. 5/4-2011 Agenda for præsentation: Kamstrup firmapræsentation Vandmåleren MULTICAL 21 Herunder. - Idégrundlag for udvikling - Måleropbygning - Fjernaflæsning - Tilbehør Firmapræsentation

Læs mere

MULTICAL 21 DATABLAD. Elektronisk ultralydsmåler til koldt og varmt vand

MULTICAL 21 DATABLAD. Elektronisk ultralydsmåler til koldt og varmt vand DATABLAD Ultralydsmåling Høj nøjagtighed Lang levetid Vakuumforseglet konstruktion Miljøvenlig måler MID-2004/22/EF M12 0200 Elektronisk ultralydsmåler til koldt og varmt vand MULTICAL 21 anvendes til

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Lækovervågning & læksikring. miljøbeskyttelse og god økonomi

Lækovervågning & læksikring. miljøbeskyttelse og god økonomi Lækovervågning & læksikring miljøbeskyttelse og god økonomi Indhold Overvågning, der betaler sig selv 3 Grundprincipperne bag lækovervågning 4 Gennemprøvet teknologi 4 Historiske data giver vigtig information

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 tilhører en familie af frit programmerbare kontrollere designet til at være skalerbare fra helt små til meget store

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host.

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host. DK-1 ISC2100 er en frit programmerbar regulator, som er skalérbar til styring af helt små og op til meget store anlæg. ISC2100 kan eksempelvis anvendes til styring af varme, brugsvand og ventilation, samt

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

Typegodkendt i henhold til:

Typegodkendt i henhold til: Kamstrup 382 Generation M Trefaset husholdningsmåler Forberedt for Smart Home-applikationer Optimeret til Smart Metering-systemer Beskyttet mod snyd og manipulation Modstandsdygtig over for fejl i forsyningsnettet

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

MULTICAL 21 Vandmåler til koldt og varmt vand

MULTICAL 21 Vandmåler til koldt og varmt vand Teknisk beskrivelse MULTICAL 21 Vandmåler til koldt og varmt vand Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10 01 info@kamstrup.dk www.kamstrup.dk 1

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

Minol-Radiosystem radio³

Minol-Radiosystem radio³ Energiteknik Minol-Radiosystem radio³ Innovativ teknik til mere komfort og uafhængighed Fordele og egenskaber Egenskaber Aflæsning uden forudgående aftale Det moderne alternativ til konventionel aflæsning

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300 for ECL Comfort 200/300 Anvendelse WebAccess muliggør: Fjernstyring og -overvågning via internet/ intranet Konfigurerbare alarmindstillinger og notifikation af eksterne modtagere via e-mail/sms Datalogning

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401

Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401 Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401 B A N E B R Y D E N D E T E K N O L O G I Chatter er udviklet til overvågning og måling af bl.a. niveau, hvor der ikke er

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

VR 18 Papirløs registrering

VR 18 Papirløs registrering BUdkPEOVR200312 VR 18 Papirløs registrering Moderne kompakt dataopsamling hvor målinger kan ses i mange forskellige variationer og hvor de historiske data nemt kan vises, samtidig med at nye værdier gemmes.

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Brunata Optuna H varmeenergimåler Type 775 Installationsvejledning Version 1.2

Brunata Optuna H varmeenergimåler Type 775 Installationsvejledning Version 1.2 varmeenergimåler Type 775 Installationsvejledning Version 1.2 DK-QB101575 / 29.05.2012 Brunata a/s er et 100 % danskejet selskab. Vi har mere end 90 års erfaring med udvikling og fremstilling af målere,

Læs mere

PROFORT. Fjernkontrolleret styring og måling. Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjernkontrolleret styring og måling. Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier. multiguard-produktserien -produktserien Fjernkontrolleret styring og måling Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier 100% dansk udviklet og produceret Serien af -produkter er tilpasset ethvert

Læs mere

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret Profort A/S Trådført alarm Duplex 948 4 udgange 8+2 indgange Duplex 312 1 udgang 1+1 indgange 1 Infrarød AUX Trådløs alarm Duplex Industri 4+1 udgange 4+4 indgange 60 trådløse - display Duplex 988 8 udgange

Læs mere

OBD-Stik Tester manual (OST)

OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-stik testeren har 7 hovedfunktioner 1. Udfører en sikkerhedskontrol på OBD stik, til lastbil (24V) eller personbil (12V), før diagnosetester tilsluttes. Der testes for

Læs mere

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER ontagevejledning LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock Projekt PRJ173 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse låse

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

F-SERIEN TIL. indikatorer totalisatorer transmittere flowcomputere batchstyringer displays. flow niveau tryk temperatur

F-SERIEN TIL. indikatorer totalisatorer transmittere flowcomputere batchstyringer displays. flow niveau tryk temperatur F-SERIEN indikatorer totalisatorer transmittere flowcomputere batchstyringer displays flow niveau tryk temperatur TIL IEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F Introduktion Produkterne

Læs mere

SYNERGYR Bygningscentral. Betegnelse Bygningscentral Datalagerkort med 128 kb lagerplads Lagerkort med 512 kb lagerplads Betjeningssæt (dansk)

SYNERGYR Bygningscentral. Betegnelse Bygningscentral Datalagerkort med 128 kb lagerplads Lagerkort med 512 kb lagerplads Betjeningssæt (dansk) 2 861 SYNERGYR Bygningscentral OZW20 Bygningscentralen opsamler data fra forbrugsmålere (fx varmefordelingsmålere med radio). Dataene gemmes og kan aflæses via datalagerkort eller RS-232-interface for

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2 type CCR 2 Funktioner Hvis CCR2 regulatoren registrerer, at det ikke er muligt at opnå den ønskede temperatur i alle stigestrenge samtidigt lukkes nogle af stigestrengene indtil desinfektionstemperaturen

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret Profort A/S Trådført alarm multiguard Light 4 udgange, 8+2 indgange multiguard micro 1 udgang, 3+1 indgange 1 Infrarød Trådløs alarm multiguard Max 8+1 udgange, 8+4 indgange, 60 trådløse Display multiguard

Læs mere

HGQ & HGS energimålere. Installations- og betjeningsvejledning

HGQ & HGS energimålere. Installations- og betjeningsvejledning HGQ & HGS energimålere Installations- og betjeningsvejledning Vejledningen bør læses før montagen Denne vejledning henvender sig til fagfolk, som har et grundlæggende kendskab til målere. Brunata HGQ /

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM Uden lås - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

Produktpræsentation. BA Systems. Control made easy

Produktpræsentation. BA Systems. Control made easy Produktpræsentation BA Systems Control made easy Produkthistorik 1995: SCADA system 1. generation frigivet 1997: BAS Series 1. generation frigivet 1999: BAS Series 2. generation frigivet - Frit programmerbar

Læs mere

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Trådløs gulvvarmestyring

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Trådløs gulvvarmestyring Teknisk information NeoTherm gulvvarme Trådløs gulvvarmestyring NeoTherm trådløs gulvvarmestyring Teknisk beskrivelse NeoTherm Basis er en modulopbygget trådløs rumregulering, der standard regulerer op

Læs mere

Elektronisk energimåler

Elektronisk energimåler Elektronisk energimåler MINOCAL ENERGIMÅLER VARMEFORDELINGSMÅLER Skån miljøet Bedre boligkomfort Overbevisende løsninger baseret på erfaring Vores klima vil ændre sig - så meget står allerede fast. Spørgsmålet

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem Det trådløse automatiksystem EKO-TME/TSE anvendes til automatisk overvågning og funktionskontrol af forskellige brandspjæld og trykaflastningsspjæld

Læs mere

HGP-SIV energimåler. Installations- og betjeningsvejledning

HGP-SIV energimåler. Installations- og betjeningsvejledning HGP-SIV energimåler Installations- og betjeningsvejledning Vejledningen bør læses før montagen Denne vejledning henvender sig til fagfolk, som har et grundlæggende kendskab til målere. Brunata HGP-SIV

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Måleteknik best practice om løbende verificering gennem diagnosedata. John Frederiksen, Ingeniør jof@teknologisk.dk

Måleteknik best practice om løbende verificering gennem diagnosedata. John Frederiksen, Ingeniør jof@teknologisk.dk Måleteknik best practice om løbende verificering gennem diagnosedata John Frederiksen, Ingeniør jof@teknologisk.dk Teknologisk Institut har eksisteret siden 1906 Selvejende, almennyttigt non-profit institut.

Læs mere

HTC-915-CONT STYRINGSSYSTEM TIL HEAT-TRACING

HTC-915-CONT STYRINGSSYSTEM TIL HEAT-TRACING STYRINGSSYSTEM TIL HEAT-TRACING PRODUKTOVERSIGT HTC-915-systemet er en kompakt, fuldt udstyret og mikroprocessorbaseret heat-tracing-styreenhed med ét punkt. HTC-915-CONT leverer styring og overvågning

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

TAKEX. Comadan a/s tlf: 8644 7877 - fax: 8644 7850 - www.comadan.dk. Takex fiberoptik. side 14-6

TAKEX. Comadan a/s tlf: 8644 7877 - fax: 8644 7850 - www.comadan.dk. Takex fiberoptik. side 14-6 Takex fiberoptik Fiberforstærker serie F1 med statisk udgang Kort reaktionstid 4-trins følsomhedsomskifter med indikering Lys / mørk omkobling PNP- eller NPN-udgang, kortslutningssikret Mulighed for at

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

Lækovervågning & læksikring

Lækovervågning & læksikring Lækovervågning & læksikring Miljøbeskyttelse og god økonomi Godkendt varmemåling Godkendt kølemåling Måling på frostsikringsmidler Forsikringsgodkendt læksikring ANBEFALET AF TEKNOLOGISK INSTITUT SERVICE

Læs mere

Energiteknik MINOCAL

Energiteknik MINOCAL Energiteknik MINOCAL Elektronisk energimåler Vores ansvar Energimåler Minocal Combi Skån miljøet Bedre boligkomfort Overbevisende løsninger baseret på erfaring Vores klima vil ændre sig så meget står fast.

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10 Smart!wind, SW-7.5 og SW-10 -faset inverter til husstandsvindmølle, 5,5, 7,5 og 10 kw, standard med ekstra funktion til system kontrol. alle rounder af inverter for små vindmøller op til 20 kw! MODERNE

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44917/10 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

BrunataNet Converter HG + til HGQ / S / W / HGP-SIV

BrunataNet Converter HG + til HGQ / S / W / HGP-SIV BrunataNet Converter HG + til HGQ / S / W / HGP-SIV Monteringsvejledning Udgave.0 QB0.469 /8..009 Brunata a/s er et 00 % danskejet selskab. Vi har mere end 90 års erfaring med udvikling og fremstilling

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Ny Generation! Vær på forkant med dataloggere fra Testo. 174 loggerserie. 175 loggerserie. 176 loggerserie. We measure it.

Ny Generation! Vær på forkant med dataloggere fra Testo. 174 loggerserie. 175 loggerserie. 176 loggerserie. We measure it. Ny Generation! Vær på forkant med dataloggere fra Testo 174 loggerserie 175 loggerserie 176 loggerserie We measure it. Ny generation af dataloggere - funktionalitet og brugervenlighed uden kompromis Den

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! Hver dag rammes 10 danskere af hjertestop! Under 10% af disse mennesker overlever! Sundhedsstyrelsen anbefaler at alle hjertestartere placeres

Læs mere

CKE-21 Software version 21.01B

CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 er en Calyma Kontrol Enhed der er udviklet til energiøkonomisk drift af DC motorer i Calyma ventilationsunit, og samtidig er der kontrol over en blandefunktion som

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS201GSM er markedets bedste og mest fremtidssikrede model. Skabet sikrer optimal opbevaring af jeres hjertestarter, samt

Læs mere

CARD1 - KORT AUTOMAT BRUGERMANUAL

CARD1 - KORT AUTOMAT BRUGERMANUAL Bøvlingbjerg Elautomatik A/S CARD1 KORT AUTOMAT BRUGERMANUAL Sys ID. Automat nr. Dato Program version 1.0.14 / 03042006 Forsyning Brørupvænget 10. DK7650 Bøvlingbjerg. Tlf.: 9788 5222. Fax: 9788 5434.

Læs mere

Produktliste april 2013 C system serien 4, 8, 16, 30 & 50 L hotmeltanlæg. Sikkerhed for top præstation. C hotmeltanlægs serien:

Produktliste april 2013 C system serien 4, 8, 16, 30 & 50 L hotmeltanlæg. Sikkerhed for top præstation. C hotmeltanlægs serien: Produktliste april 2013 C system serien 4, 8, 16, 30 & 50 L hotmeltanlæg Sikkerhed for top præstation C system serie tilbyder det højeste tekniske niveau, en enkel og komplet styring, i et design som gør

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere