Lokalplan 588 for erhvervsområdet ved ydre Københavnsvej. Lokalplan 588

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 588 for erhvervsområdet ved ydre Københavnsvej. Lokalplan 588"

Transkript

1 Lokalplan 588 for erhvervsområdet ved ydre Københavnsvej Lokalplan 588

2 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 11 Kommuneplan 12 Gældende lokalplan 14 Planlægning i forhold til nabokommune 14 Kollektiv trafikplanlægning 14 Vej- og stiplanlægning 14 Forsyning 15 Tilladelser fra andre myndigheder 15 Kulturhistorie 16 Forurening 17 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 17 Dispensation fra lokalplanen 17 1 Formål 19 2 Område og zonestatus 19 3 Anvendelse 20 4 Vej-, sti- og parkeringsforhold 20 5 Ledningsanlæg 22 6 Bebyggelsens omfang og placering 22 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 23 8 Ubebyggede arealer og terræn 24 9 Forudsætninger for ibrugtagning af bebyggelse Grundejerforening Aflysninger lokalplan Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning 30 Planteliste 32 Kortbilag 1, eksisterende forhold 34 Kortbilag 2, matrikelkort 36 Kortbilag 3, fremtidige forhold 38

3 3 Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget 1. behandling, Byråd Offentlig høring Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget 2. behandling, Byråd 6. september september september september-23. november januar januar januar 2013

4 Forord Hvad er en lokalplan? I en lokalplan kan Byrådet fastsætte bindende bestemmelser for et områdes fremtidige anvendelse. En lokalplan skal dels indeholde en redegørelse for planens intentioner og forhold til anden planlægning, dels en række bestemmelser, som angiver de præcise retningslinjer for området. Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større byggeri, anlægs- eller nedrivningsarbejde sættes i gang. Hensigten er, at Byrådet hermed har mulighed for at skabe en ønsket udvikling af de fysiske omgivelser og høre borgernes mening. Hvem udarbejder lokalplaner? Lokalplanerne i Roskilde Kommune udarbejdes i Plan og Udvikling. Du kan kontakte Plan og Udvikling på Rådhuset, Rådhusbuen 1 i Roskilde, på tlf eller via til Lokalplanforslag Lokalplanen udarbejdes først som forslag, der behandles af Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget og vedtages af Byrådet. Herefter fremlægges forslaget til offentlig høring. Når lokalplanforslaget er vedtaget, gælder midlertidige retsvirkninger for det område, som er omfattet af forslaget. Offentlig høring af et lokalplanforslag annonceres i den lokale presse og på kommunens hjemmeside. Det vil være muligt af finde lokalplanforslaget digitalt på hjemmesiden, men du kan også få en trykt udgave i Teknik og Miljø, på biblioteket og borgerservicecentrene i Jyllinge, Roskilde og Viby.

5 5 Den offentlige høring varer mindst 8 uger. I løbet af denne periode kan alle komme med indsigelser, bemærkninger eller ideer til ændringer af lokalplanforslaget. De skal sendes skriftligt til Plan og Udvikling, Postboks 100, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde eller med til roskilde.dk. I forbindelse med vedtagelsen af det enkelte lokalplanforslag beslutter Byrådet, om der skal holdes borgermøde eller anden inddragelse af interessenter. Endelig lokalplan Når den offentlige høring er ovre, kan Byrådet efter Teknikog Miljøudvalget og Økonomiudvalgets behandling vedtage lokalplanforslaget endeligt, eventuelt med ændringer på baggrund af de indsigelser, bemærkninger og ideer, som er kommet i løbet af offentlighedsperioden. Når Byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt efter den offentlige høring, er planen retligt bindende for det pågældende lokalplanområde. Klagemulighed Byrådets vedtagelse af lokalplanen kan påklages for så vidt angår spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan ikke klages over planens indhold. Klage indgives til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være modtaget af Nævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan. Spørgsmål om planens lovlighed kan indbringes for domstolene inden for 6 måneder fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan.

6 Print Preview P Redegørelse Dette ko Kom otorvejen Holbækm j avnsve Københ Lokalplanområdets beliggenhed 900 m Dette kort er kun til oversigtsformål. Baggrund : Lokalplanområdet1omfatter hele det eksisterende ehvervsfremstillet af /06/ :11:01 område ved ydre Københavnsvej, øst for motorvejstilkørslen. Der er fremsat ønske om et mere enkelt plangrundlag for at fremme efterspørgslen af både private og kommunale arealer. Lokalplanområdet indgår i et serviceeftersyn af samtlige erhvervsområder i Roskilde, hvor det er undersøgt hvilke type anvendelse der skal være langs Københavnsvej. Inden for dette lokalplanområde skal gældende anvendelse fastholdes. Roskilde Komm

7 7 Lokalplanområdet Lokalplanen omfatter et eksisterende erhvervsområde ved ydre Københavnsvej. Området er ca. 76,5 ha stort og er næsten helt udbygget. Området afgrænses mod nord af jernbanen og Holbækmotorvejen. Nord for jernbanen ligger haveforeningen Hvilen og på den modsatte side af motorvejen er udlagt et område til butik med pladskrævende varegrupper. Syd for området er der i dag marker, som med tiden vil blive udnyttet til råstofindvinding. Udover at være et område der er udlagt til råstofgravning er det også udlagt til område for støjende friluftsanlæg. Store lagerbygninger og parkeringspladser præger en stor del af området Den østlige grænse følger kommunegrænsen ind til Høje Taastrup Kommune, som ligeledes har erhverv og industri langs Københavnsvej. Tættest på lokalplanområdet i Høje Taastrup syd for Københavnsvej ligger Unicon som producerer færdigblandet beton. Nord for Københavnsvej (længst mod øst) er der et mindre markområde. Længst mod vest ligger der uden for lokalplanområdet Roskilde bys genbrugsstation som genererer en del tung trafik igennem området. Området er som helhed kendetegnet ved at have store lagerbygninger i op til 2 etager og store asfalterede arealer med plads til udstillingsmaskiner eller parkering. Den østlige del af området, syd for Københavnsvej er dog præget af lagerbygninger i mindre skala beliggende på mindre grunde. Området umiddelbart vest for Marbjergvej på den nordlige side af Københavnsvej er ligeledes udstykket i mindre enheder og har således også en mindre skala end det resterende område. Området i det nordøstligste hjørne er endnu ikke udbyg-

8 De store højspændingsledninger, begrænser brugen af området de forløber hen over. Her set fra Lykkegårdsvej. Redegørelse get og fremstår med græs og spredt beplantning. En del af området dyrkes som landbrug. Den yderste nordøstlige matrikel ejes af DONG energy og anvendes til transformerstation. Fra transformerstationen løber der højspændingsledninger i sydvestlig retning, gennem lokalplanområdet. Med værksted- og servicevirksomhed menes f.eks.: autoværksted, fødevarefremstilling, glarmester, maskinværksted, el-installatør, smedie, vvs, gulvmand, tømrer og lignende Med lettere industri menes f.eks.: vaskeri, bygningselementer, maskinfabrik og plastfremstilling, vejopfejplads, comtainerplads, renseri, entreprenørvirksomhed og lignende. *Med middel tung industi menes f.eks.: foderstoffer, savværk, træimprægnering, drikkevarefremstilling og træimprægnering), engroshandel, transportvirksomhed (så som flytteforretning, fragtmand og biludlejning og lignende. Med transportvirksomhed menes f.eks.: flytteforretning, fragtmand og biludlejning og lignende. Inden for lokalplanområdet tillades erhverv maksimalt svarende til miljøklasse 4 jf. Håndbog i miljø og planlægning. Igennem området er der tinglyst servitutter vedr. offentlige ledningsanlæg. Inden for disse deklarationsbælter kan der ikke bygges. Derudover er der tinglyst en byggelinie omkring Holbækmotorvejen samt tinglyst en byggelinie 17,50 meter fra Københavnsvejs vejmidte. Inden for lokalplanområdet ligger der desuden enkelte boliger. Der er adgang til området ad Københavnsvej og Marbjergvej. Fra de sekundære veje er der adgang til de enkelte matrikler. Bygningerne, der ligger ud til Københavnsvej og Marbjergvej, har dermed som oftest ikke adgang fra Københavnsvej. Langs Marbjergvej, Store Hedevej, Langebjergvænget og Langebjerg er der opstammede træer og underplantning af lave buske. Langs Københavnsvej er der forskelligartet beplantning. Formål og indhold Lokalplanen giver mulighed for blandet anvendelse. Inden for hele området må der tillades lettere industri, værksteder, trykkerier, middel tung industri, tekniske anlæg så som p-pladser, antenneanlæg og transformere samt benzinsalg. Desuden er der mulighed for uddannelse med tilknyttet botilbud i et meget afgrænset område samt kontor.

9 Beplantingen ud mod Københavnsvej er uensartet og præsenterer ikke indfaldsvejen til Roskilde så godt. Et af formålene med lokalplanen er at skabe en smukkere indfaldsvej til Roskilde 9 Hvis en engrosvirksomhed har et mere end ubetydeligt salg til private, skal den lokaliseres i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser om detailhandel. Beplantning Beplantning langs Københavnsvej skal bestå af højtstammede træer med underplantning af lave eller lavere beplantning. Således skal lokalplanen sikre, at der er mulighed for at se ind på virksomhederne fra Københavnsvej. Samtidig får vejen et løft som en flot indfaldsvej ind til Roskilde. Træerne skal fremstå markante og robuste. Det skal plejes så de fremstår som fuldkronede træer med en stammehøjde på ca. 4,5 meter. Langs Marbjergvej, Store Hedevej, Langebjergvænget, Langebjerg samt den del af vejen, som endnu ikke er etableret da denne lokalplan blive udarbejdet, skal beplantningen bestå at højstammede træer med underplantning af lave buske. Langs Østre Hedevej og Vestre Hedevej skal beplantningen tilsvarende bestå af højtstammede træer placeret i et beplantningsbælte ind mod skel mod virksomheden. Således får hele erhvervsområdet et ensartet og samlende udtryk i kraft af beplantningen langs vej. Ud mod de overordnede veje skal der langs skel være et trådhegn skjult i beplantningen. Bygningernes facadeudtryk ud mod Københavnsvej Ejendomme med matrikel langs Københavnsvej har på nær nogle enkelte ejendomme ikke adgang direkte til Københavnsvej. Da bygningerne langs Københavnsvej ligger meget synligt set fra vejen, er det vigtigt at de i kraft af deres udformning og placering præsentere sig ud mod vejen, men Stammehøjde Minimum 4,5 meter Ved løbende at opstamme træet, så trækronerne opstammes til 4,5 meter over jorden, sikres at træerne fremstår makante og ensartede langs Københavnsvej

10 Redegørelse på en sådan måde at der ikke er tvivl om, at der er adgang til matriklen fra øvrige veje. Derfor skal bygningerne ligge parallelt eller vinkelret på Københavnsvej. Der er givet mulighed for, at beplantningen langs vejskel kan udformes som lav plantning med højtstammede træer, så man kan se ind på virksomheden. For at undgå overgang direkte fra matriklen til Københavnsvej, skal der langs skel være et trådhegn placeret i den inderste tredjedel af beplantningen. Der skal etableres et trådhegn i beplantningen eller på indvendige side af beplantingen, så den er skjult set fra Københavnsvej. Hegnet til venstre er et eksempel på dette. Miljøklasse og støj Inden for lokalplanområdet tillades erhverv maksimalt svarende til miljøklasse 4 jf. Håndbog i miljø og planlægning. Samtlige virksomheder indenfor lokalplanområdet i dag, har en miljøklasse der maksimalt svarer til miljøklasse 3. Under miljøklasse 3 hører håndværksprægede virksomheder og visse servicevirksomheder. Lokalplanen tillader produktionserhverv, som i Håndbog i miljø og planlægning svarer til miljøklasse 4. Forholdet til det nærliggende havekoloniområde nord for jernbanen vil indgå i fastlæggelsen af vilkår ved konkret miljøgodkendelse i området. I forbindelse med dette kan kravet om det maksimale støjniveau eventuelt skærpes. Bygningsreglementet støjgrænser skal overholdes. Sti igennem området Igennem området er der udlagt areal til en trafiksti for cyklister. Stien skal sikre forbindelse mellem Trekroner og Hedeland og forløber langs erhvervsområdets skel mod nord og øst. Der er en eksisterende sti, der forløber under jernbanen og sluttes til Gammel Marbjergvej. Denne sti kan forlænges på den sydlige side af Københavnsvej langs den vestlige side af en tidligere skole (delområde 3 på kortbilag 3).

11 11 Forhold til anden planlægning Statslig planlægning Miljøministeriet har indsigelsesret over for kommunernes planlægning, hvis planlægningen er i strid med overordnede planlægningsinteresser. De statslige interesser, der er aktuelle i forhold til denne lokalplan, er sammenfattet nedenfor. Ifølge bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007) kan et planforslag ikke vedtages, hvis gennemførelse af planen kan betyde: at planen kan skade de udpegede internationale naturbeskyttelsesområder (habitat-, fuglebeskyttelses- og Ramsarområder), at yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a) kan blive beskadiget eller ødelagt, eller at de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier, kan blive ødelagt. Lokalplanområdet ligger ca. 3,5 km fra det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Roskilde Fjord). Der er ikke registreret beskyttede arter i lokalplanområdet. Roskilde Kommune vurderer derfor, at planen ikke kan skade de internationale naturbeskyttelsesinteresser. I den nordlige del af lokalplanområdet findes et mindre sø (regnvandsbassin), der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Det byggeri og de anlæg, som lokalplanen giver mulighed for, berører ikke direkte søen. Uanset lokalplanens bestemmelser, må der ikke uden særskilt dispensa- Et stykke langs motorvejen forløber en fællessti som forbinder området med Trekroner under motorvejen. Stien er sluttet til Gammel Marbjergvej 3 beskyttet sø

12 Redegørelse tion fra Roskilde Kommune foretages ændringer i søens tilstand. Fingerplan 2007 skal sikre, at byudviklingen i hovedstadsområdet især understøtter den kollektive trafikbetjening, og at byspredning i det åbne land begrænses. Bebyggelse skal derfor fortrinsvis samles i Fingerbyen (håndfladen og byfingrene) langs med trafikårerne mellem København og købstæderne og yderligere intensiveres/ koncentreres i nærhed til stationerne. I forhold til Fingerplan 2007 er lokalplanområdet beliggende inden for Roskilde-byfingeren med nærhed til Trekroner Station. Lokalplanområdet ligger dog ikke inden for det område, der er udpeget som stationsnært område. Fingerplanens retningslinjer er indarbejdet/ implementeret i Kommuneplan Miljøministeriet har indsigelsesret over for kommunernes planlægning, hvis planlægningen er i strid med overordnede planlægningsinteresser. Området er beliggende i et området med særlige drikkevandsainteresser OSD. Lokalplanen og kommuneplantillæg, muliggøre udelukkende mindre ændringer i forhold til eksisterende udlæg, er ikke omfattet af redegørelseskrav/trinmodel. Kommuneplan Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser vedrørende områdets bestemmelser om anvendelse og fastsættelse af rumfang. Derfor er forslag til kommuneplantillæg nr. 21 fremlagt til offentlig høring sammen med forslaget til lokalplan. I Roskilde kommuneplan 2009 er lokalplanområdet belig-

13 13 gende indenfor de nuværende rammeområderne 3.EP 3, 3.EP 4, 3.EP 5 og 3.E 10. Området ligger i Roskilde uden for de stationsnære områder, og planlægningen indenfor lokalplanområdet skal derfor overordnet set sikre, at området kan byudvikles dog ikke til intensive byfunktioner. Med intensive byfunktioner menes byfunktioner, som på grund af arealudnyttelse, arbejdspladstæthed og besøgsmønstre har en intensiv karakter. De intensive byfunktioner omfatter bl.a. kontor- og serviceerhverv, beskæftigelsesintensive produktionserhverv, kulturinstitutioner, udstillingsog kongrescentre, større idrætsanlæg og multianvendelige anlæg til fritidsformål, hoteller, tæt boligbebyggelse o.lign. Det betyder også, at der i området ikke kan etableres kontorer større end 1500 m2 etagemeter pr. bygning. For de nuværende rammer er følgende gældende: Område 3.E 10 er udlagt til erhvervsformål: industri, værksted, lager og engroshandel, administration med tilknytning til den pågældende virksomhed samt offentlige formål af en karakter, der kan indpasses i et erhvervsområde, såsom motions- og idrætsfaciliteter til områdets ansatte. Det tillades herudover kontor- og servicevirksomhed. Områderne 3.EP 3, 3.EP 4 og 3.EP 5 er udlagt til erhvervsformål: industri, værksted, lager og engroshandel, administration med tilknytning til den pågældende virksomhed samt offentlige formål af en karakter, der kan indpasses i et erhvervsområde, såsom motions- og idrætsfaciliteter til områdets ansatte. For rammeområderne der er gældende under udarbejdel-

14 Redegørelse Tværsnit af de overordnede veje, Marbjergvej, Store Hedevej. Langs Vestre Hedevej og Østre Hedevej er der krav om beplantning i den nordlige side af vejen uden dog krav om træer. sen af lokalplanen, er fastlagt at bygningernes rumfang ikke må overstige 3 m3 pr. m2 grundareal. For den del af byggeriet der opføres med mere end 1 etage, må bebyggelsesprocent ikke overstige 50. Kommuneplan 2009 indeholder retningslinjer for en række forhold, hvor der i denne lokalplan skal tages hensyn til drikkevandsinteresser. Gældende lokalplaner Med vedtagelse af denne lokalplan ophæves samtidig de hidtil gældende lokalplaner nr 186, 187 og 234 for området samt en mindre del af lokalplan 329. Der findes ingen tilstandsservitutter for matrikler inden for lokalplanområdet, som er uforenelige med lokalplanens formål. Planlægning i forhold til nabokommuner Det er Roskilde Kommunes vurdering, at det byggeri, der gives mulighed for med denne lokalplan, ikke vil have en påvirkning på vores nabokommune Høje Taastrup. Kollektiv trafikplanlægning Dele af lokalplanområdet indgår i Regionplan 2005 (ophæves til landsplandirektiv pr ) og er omfattet af vejdirektoratets restriktionsområde. Vej- og stiplanlægning Der er vejadgang til lokalplanområdet fra Københavnsvej, som ifølge Roskilde Kommunes vejklassificering fra 2009 er klassificeret som primær trafikvej i byområde. Langs Københavnsvej er der cykelsti mellem Roskilde bymidte og København. Derudover er der med adgang fra Gammel Marbjergvej cykelsti under jernbanen. Tværsnit af de over-

15 15 ordnede veje (Marbjergvej, Store Hedevej, Vestre Hedevej og Lykkegårdsvej) og interne veje (Langebjerg og Langebjergvænget) er vis på denne og modstående side. Tværsnit af de interne veje, Lykkegårdsvej, Gammel Marbjergvej, Langebjerg og Langebjergvænget. Der arbejdes på at skabe en stiforbindelse fra Roskilde by til Hedeland. Der skal derfor sikres forbindelse fra Trekroner igennem dette lokalplanområde. Forsyning Lokalplanområdet ligger i fjernvarmeområde, så ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarme. Der kan suppleres med alternativ opvarmning f. eks solvarme efter gældende regler. Langt størstedelen af området er separatkloakeret og derfor skal spildevand og regnvand separeres før tilslutning til det offentlige spildevandsanlæg. En mindre del af området er planlagt separatkloakeret. Af ressourcemæssige hensyn er det ønskeligt at nedsive regnvand. Miljømyndigheden kan, på nærmere givne vilkår, give tilladelse til nedsivning af regnvand fra tage og overfladevand fra befæstede arealer. Tilladelsen kan som hovedregel kun gives, hvis nedsivningen kan ske uden risiko for grundvandet, hvis det er geoteknisk muligt, og hvis det kan ske uden ulemper for naboer. Lokalplanområdet er udpeget som et område med særlige drikkevandsinteresser. Tilladelser fra andre myndigheder Der er fortsat gældende at enhver statslig myndighed har vetobeføjelse overfor lokalplaner. Der skal rettes henvendelse direkte til det enkelte ministerium (dette sker automatisk gennem indberetning i PlanDK).

16 Redegørelse Kompetencen til at meddele dispensation ligger hos kommunen, men Transport- og Energiministeriet har indsigelsesret til eksempelvis bygge- og vejanlæg i umiddelbar nærhed af statsveje og bebyggelse mv. i nærhed af banearealer. Banedanmark skal give tilladelse til bebyggelse/ udgravning/ opfyldning på DSB- nære arealer. Kulturhistorie Roskilde Museum kan i medfør af museumslovens 23 foretaget en kontrol af lokalplanområdet. Det oplyses at der ikke er registreret jordfaste fortidsminder, men det anbefales at der foretages en prøvegravning inden byggestart. Miljø I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, som trådte i kraft den 21. juli 2004, skal kommunen gennemføre en miljøvurdering, hvis en given plan må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Som hovedregel er planer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, omfattet af lov om miljøvurdering, og disse planer skal derfor»screenes«, dvs. at der skal gennemføres en kort, indledende vurdering af, om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Ud fra screeningen besluttes det, om en plans påvirkning på miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Det er Roskilde Kommunes vurdering, at der på baggrund af»screening«af lokalplanforslag 588, ikke er behov for at fortage en samlet miljøvurdering af lokalplanforslaget. Vurdering og screening har været udsendt til høring hos

17 17 Miljøcenter Sjælland, Roskilde Museum, Høje Taastrup Kommune, DN s lokalfdeling etc., der ikke har haft bemærkninger til planen. Lokalplanforslaget redegør for forholdet til øvrig planlægning, hvoraf det fremgår, at planen ikke er i strid med anden overordnet planlægning eller sektorplanlægning udfra en miljømæssig vurdering. Forurening Dele af lokalplanområdet er registreret som forurenet. Anvendelsen i området er ikke i strid med dette. Dispensation fra lokalplanen (planlovens 19 og 20) Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

18 Bestemmelser BESTEMMELSER I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse 937 af 24. september 2009) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Roskilde Kommune. 1 Formål Lokalplanens formål er: at fastlægge den fremtidige anvendelse til erhvervsformål, kontor samt uddannelsesformål, at sikre en grøn karakter i området i form af buske og træer langs veje, at sikre stiføring igennem området. 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanens afgrænses som vist på kortbilag 2 og omfatter følgende matr. nr. 61c, 26b, 57s, 57g, 4b, 4d, 25a, 25b, 25c, 25d, 25e, 25k, 25g, 57c, 57d, 57f, 57i, 6a, 87a,87h, 52d,52e,52a, 95f, 60b, 53d, 1c, 61b, 62a, 1b, 2a, 63b, 60c,60a, 61a, 3, 4c, 6f, 6c, 6e, 6d, 25h, 57b, 52c, 54, 87c, 126, 57h, 1e, 1l, 1k, 1i, 1a,1f, 57k, 57l, 57n, 87e, 57o, 57r, 95c, 4f, 25i, 62b,1g, 4e, 63a, 60e, 87d, 87f, 55e, 56b, 57p, 57q, 56c, 56d, 57t, 55d af st. Hede, Roskilde Jorder samt af vej 7000e, 7000l, 7000x, 7000s, 7000o, 7000q, del af 7000k samt alle parceller, der efter vedtagelsen af denne lokalplan udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone.

19 19 3 Anvendelse 3. 1 Lokalplanområdet opdeles i 3 delområder, som vist på kortbilag Delområde 1 må anvendes til erhvervsformål*, i form af: Værksted og servicevirksomhed, trykkerier, lettere og middel tung industri, engroshandel, transport, tekniske anlæg, benzinsalg. Delområde 2 må ud over ovennævnte anvendelsesmuligheder (delområde 1) også anvendes til kontor**. Delområde 3 må ud over ovennævnte anvendelsesmuligheder (delområde 1 og 2) også anvendes til uddannelses - og institutionsformål samt botilbud/aflastningsbolig til institutionen, i et afgrænset område, se diagram på modstående side. 4 Vej-, sti- og parkeringsforhold 4.1 Veje Vejadgang til lokalplanområdet sker fra Københavnsvej og Marbjergvej, som vist på kortbilag 3. Der er udlagt areal til forlængelse af Langebjerg, Østre Hedevej og Lykkegårdsvej i princippet som vist på kortbilag 3 og diagram øverst på siden. Vejudlæg til forlængelsen af Langebjerg er udlagt i en bredde af 14 meter. Forlængelsen af Langebjerg anlægges med ca. 8 meter

20 Området er inddelt i 3 delområder Bestemmelser Forlængelse af langebjerg og Lykkegårdsvej er markeret med rød. De udlagte stier er markerert med gul *Der må ikke udøves erhverv, hvortil der kræves særlige afstands- eller beliggenhedskrav jf. Miljøbeskyttelseslovens kap. 9. * Med værksted- og servicevirksomhed menes f.eks.: autoværksted, fødevarefremstilling, glarmester, maskinværksted, el-installatør, smedie, vvs, gulvmand, tømrer og lignende * Med lettere industri menes f.eks.: vaskeri, bygningselementer, maskinfabrik og plastfremstilling, vejopfejplads, comtainerplads, renseri, entreprenørvirksomhed og lignende. * Med middel tung industi menes f.eks.: foderstoffer, savværk, træimprægnering, drikkevarefremstilling og træimprægnering), engroshandel, transportvirksomhed (så som flytteforretning, fragtmand og biludlejning og lignende. * Med transportvirksomhed menes f.eks.: flytteforretning, fragtmand og biludlejning og lignende. kørebane. Der skal anlægges fortov på hver side af kørebanen. Der skal etableres græsrabat mellem kørebane og fortov. Vejudlæg til forlængelsen af Lykkegårdsvej er udlagt i en bredde på 21 meter. Forlængelsen af Lykkegårdsvej anlægges med ca. 8 meter kørebane og fællessti på hver side af kørebanen. Der skal etableres græsrabat mellem kørebane og fællessti. Forlængelsen af Østre Hedevej kan anlægges i grus eller asfalt. 4.2 Stier Der er udlagt areal til stien s1, som er en fællessti. Stien skal udlægges i 7 meters bredde og anlægges med befæstelse i 4 meters bredde. Stien kan have et bugtet forløb, men skal som hovedregel følge det angivne på kortbilag 3. Stien skal anlægges i eller langs beplantningsbæltet, jf. 8.3 og langs jernbanen, som vist på kortbilag 3. Der er udlagt areal til stien s2, som er en fællessti. Stien skal udlægges i 7 meters bredde og anlægges med befæstelse i 4 meters bredde. Der kan etableres belysning langs stier. Belysningen skal have nedadrettet lysretning. 4.3 Parkering Der skal udlægges areal til parkering svarende til 1 p- plads pr. 50 m2 kontor-, fabriks- og værkstedsbygninger, 1 p-plads pr. 100 m2 lagerbygninger og 10 p-pladser ved servicestationer. Indenfor delområde 3 skal der udlægges areal til parkering

21 Det markerede område kan også anvendes til boligformål i form af aflastningsboliger eller botilbud i tilknytning til institution. 21 svarende til 1 p-plads pr. 2 ansatte plus 1 p-plads pr. 4 elever over 18 år på skoler/ uddannelsesinstitutioner. Parkering må ikke placeres indenfor de udlagte beplantningsbælter jfr % af det udlagte areal til parkering skal være anlagt ved ibrugtagning af bebyggelse. De resterende pladser skal anlægges, når der er behov for det, eller når Byrådet kræver det. 4.4 Adgangsforhold Fra de overordnede veje: Københavnsvej og Marbjergvej må der ikke være direkte adgang fra de tilgrænsende ejendomme. 5 Ledningsanlæg Der skal sikres fortsat opretholdelse af det eksisterende højspændingsluftledningsanlæg igennem område, indtil dette eventuelt jordlægges. Se diagram på denne side. Tinglyste deklarationer på ejendommene pålægger brugen af arealet under ledningen visse begrænsninger. ** Med kontor menes virksomheder så som: administation, advokat, ingeniør og datarådgivning. Da lokalplanområdet kun må anvendes til byfunktioner, som ikke har en intensiv karakter f.eks. i forhold til arealudnyttelse, arbejdspladstæthed og besøgsmønstre, kan kontorerhverv kun etableres med en størrelse under m 2 etageareal for den enkelte bygning, så længe området ikke er udpeget til at være stationsnært. Inden for lokalplanområdet tillades erhverv maksimalt svarende til miljøklasse 4 jf. Håndbog i miljø og planlægning. 6 Bebyggelsens omfang og placering 6. 1 Bebyggelsesprocent på den enkelte grund må ikke overstige 50. For uddannelses- og institutionsformål gælder en maksimal bebyggelsesprocent på Der er fastsat bygningsregulerende linier langs vejene og mod lokalplanens afgrænsning, med afstand som angivet på kortbilag 3. Langs Københavnsvej er tinglyst en byg- Der er udlagt plads til en sti s2, se kortbilag 3 og diagrammet ovenfor

22 Bestemmelser gelinie på 17,50 meter fra vejmidte efter vejlovgivningen. Derudover er der tinglyst en byggelinie langs motorvejen. Bygningerne må ikke opføres mellem vejskel eller lokalplangrænse og den bygningsregulerende linie. Den bygningsregulerende linie skal beregnes fra skel, se kortbilag 3. Bebyggelsens placering skal ligge med hovedretning langs eller vinkelret på den tilstødende vej. Bygninger til kontorerhverv må ikke overstige m2 etageareal for den enkelte bygning Bygninger må opføres i op til 2 etager. Der er ikke adgang direkte fra Københavnsvej og Marbjergvej til den enkelte matrikel Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 12 meter, over et af bygningsmyndigheden fastlagt niveauplan. Der kan tillades, at enkelte dele af en bygning opføres i større højde, hvis særlige hensyn til virksomhedens drift nødvendiggør det. 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7. 1 Facader skal fremstå i nuancer af hvid, grå eller sort samt brune og beige nuancer. Mindre dele af facaderne må også fremstå i kraftige farver (signalfarver). Højspændingsledning er markeret med rød Bygninger med beliggenhed langs Københavnsvej skal præsentere sig mod Københavnsvej, uden dog at have adgang til vejen. 7. 2

23 23 Tagbeklædning og anlæg til indvinding af solenergi må ikke være reflekterende. Anlæg til indvinding af solenergi må placeres på både facader og tage. Anlæg på facader må dog kun installeres, hvis ikke de er til gene for omgivelserne - herunder trafikanter på Holbækmotorvejen og Københavnsvej. Tage må udnyttes til tekniske installationer, som er nødvendige for bygningens drift eksempelvis udluftningsanlæg. Tekniske installationer - undtagen anlæg til indvinding af solenergi skal fremstå i farver, som integrerer dem harmonisk i tage og facader. Tekniske installationer på tage skal eksempelvis være sorte, grå eller mørkegrønne og skal samordnes og afskærmes. Såfremt der etableres anlæg til indvinding af solenergi eller lignende, skal de dele af anlægget, som anbringes udvendigt på bygningen, tilpasses tagfladen eller bygningens øvrige ydervægge. 8 Ubebyggede arealer og terræn 8. 1 Til al bebyggelse skal der anlægges udendørs opholdsarealer. Opholdsarealer kan også etableres på tage. Af hensyn til nedsivning af regnvand ved især massive regnskyl, bør der på store parkeringsarealer sikres belægningstype hvor vandet kan trænge igennem. Da området er udlagt som et område med særlige drikkevandsinteresser, skal grundvandet sikres beskyttet mod forurening Terræn må ikke reguleres nærmere skel end 1 meter. For

Politisk behandling. Lokalplan. Vigen Strandpark og Roskilde Camping. Lokalplan 548, tillæg 1/forslag

Politisk behandling. Lokalplan. Vigen Strandpark og Roskilde Camping. Lokalplan 548, tillæg 1/forslag Lokalplan Vigen Strandpark og Roskilde Camping Lokalplan 548, tillæg 1/ Indhold Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Lokalplantillæggets formål og indhold 7 Forhold til anden planlægning 7 Miljøscreening 8 Lokalplanets

Læs mere

Ændring af det stationsnære område ved Trekroner og rammeområde 3.EP.3. Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2016/forslag

Ændring af det stationsnære område ved Trekroner og rammeområde 3.EP.3. Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2016/forslag Ændring af det stationsnære område ved Trekroner og rammeområde 3.EP.3 Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2016/forslag Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a.

Læs mere

Erhvervsområde. Gl. Marbjergvej, Københavnsvej samt Langebjergvænget. Tillæg 18 til Roskilde Kommuneplan 2013

Erhvervsområde. Gl. Marbjergvej, Københavnsvej samt Langebjergvænget. Tillæg 18 til Roskilde Kommuneplan 2013 Erhvervsområde Gl. Marbjergvej, Københavnsvej samt Langebjergvænget Tillæg 18 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Støjvold ved motorvejen i Trekroner Øst. Lokalplan 556

Støjvold ved motorvejen i Trekroner Øst. Lokalplan 556 Støjvold ved motorvejen i Trekroner Øst Lokalplan 556 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Støj 8 Formål og indhold 10 Forhold til anden planlægning 11 Kommuneplan 12 Gældende lokalplan 13 Planlægning

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Tillæg til Lokalplan 132 for Vor-Frue kirke Karreen. Lokalplan 132, tillæg 1 /forslag

Tillæg til Lokalplan 132 for Vor-Frue kirke Karreen. Lokalplan 132, tillæg 1 /forslag Tillæg til Lokalplan 132 for Vor-Frue kirke Karreen Lokalplan 132, tillæg 1 / Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 7 Forhold til anden planlægning 7 Kommuneplan 7 Byplanvedtægt

Læs mere

Håndværkervænget Gundsømagle

Håndværkervænget Gundsømagle Politisk behandling Håndværkervænget Gundsømagle Tillæg 14 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Udvidelse af Jyllingecenter

Udvidelse af Jyllingecenter Udvidelse af Jyllingecenter Tillæg 20 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Tillæg 22 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse INDLEDNING Indholdsfortegnelse INDLEDNING 0 Offentlig fremlæggelse og indsigelsesfrist 1 REDEGØRELSE 2 Beskrivelse af lokalplanområdet 2 HIDTIDIG PLANLÆGNING 3 Regionplanlægningen 3 Kommuneplanlægningen

Læs mere

Lokalplan 588 for erhvervsområdet ved ydre Københavnsvej

Lokalplan 588 for erhvervsområdet ved ydre Københavnsvej Lokalplan 588 for erhvervsområdet ved ydre Københavnsvej Lokalplan 588 / Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 11 Kommuneplan 12 Gældende lokalplan

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej.

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 010 - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Offentligt fremlagt i perioden den 11. november 2008 til og med den 6. januar

Læs mere

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

Ændring af anvendelsesbestemmelser. Tillæg 19 til Roskilde Kommuneplan 2013

Ændring af anvendelsesbestemmelser. Tillæg 19 til Roskilde Kommuneplan 2013 Ændring af anvendelsesbestemmelser Tillæg 19 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter rammeområde

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Håndværkervænget Gundsømagle

Håndværkervænget Gundsømagle Politisk behandling Håndværkervænget Gundsømagle Tillæg 14 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008 Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Vedtaget den 24. juni 2008 Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Lokalcenter Roskildevænget, Roskilde

Lokalcenter Roskildevænget, Roskilde Lokalcenter Roskildevænget, Roskilde Tillæg 6 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år

Læs mere

Lokalplan 636 for erhvervsområdet ved Gammel Marbjergvej og Vestre Hedevej. Lokalplan 636 /forslag

Lokalplan 636 for erhvervsområdet ved Gammel Marbjergvej og Vestre Hedevej. Lokalplan 636 /forslag Lokalplan 636 for erhvervsområdet ved Gammel Marbjergvej og Vestre Hedevej Lokalplan 636 / Indhold Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 12 Statslig planlægning

Læs mere

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. LED Dir. tlf. 46 31 35 06 gunillasr@roskilde.dk Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Ny bydelscenter på Københavnsvej

Ny bydelscenter på Københavnsvej Forslag Politisk behandling Ny bydelscenter på Københavnsvej Tillæg 17 til Roskilde Kommuneplan 2009 Dagligvarebutik på Københavnsvej 85 Lokalplan 585 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19 Lokalplan 1.58 Butiksområde ved Industridalen Kommuneplantillæg nr. 19 Ishøj Kommune 2009 Indholdsfortegnelse: Redegørelse... 3 Baggrund for lokalplan nr. 1.58... 3 Lokalplanområdet... 4 Terrænforhold,

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Tillæg 5 til Roskilde Kommuneplan 2013 8.B.8 8.CL.1 8.B.13 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Resumé. Økonomiudvalget. NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 588 for erhvervsområde ved ydre Københavnsvej

Resumé. Økonomiudvalget. NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 588 for erhvervsområde ved ydre Københavnsvej Økonomiudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 205326 Brevid. 1602011 Ref. CH Dir. tlf. 46 31 35 44 cecilieh@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 588 for

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr.14.42 FORSLAG. Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken

Greve Kommune. Lokalplan nr.14.42 FORSLAG. Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken Greve Kommune Lokalplan nr.14.42 FORSLAG Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den 26. juni 2012

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 23. september 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Indledning side 3 Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens sagsforløb side 3 Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens formål side 4 Indholdet i lokalplanen side 4 Forholdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Jasonsminde. Hovedgaden. Kommuneplantillæg

Jasonsminde. Hovedgaden. Kommuneplantillæg Jernbanen Hedelandsvej Jasonsminde Hovedgaden Kommuneplantillæg Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2010 Tillæg 2 til Kommuneplan 2010 for Høje-Taastrup Kommune Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden

Læs mere

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 023-707 Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING Vejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 TINGLEV KOMMUNE Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 13.09.1990 TINGLEV KOMMUNE LOKALPLAN.1 BAGGRUND Tinglev kommune har siden kommunesammenlægningen arbejdet for at en erhversmæssig udbygning

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Ændring af rammeområde i Himmelev Tillæg 2 til Roskilde Kommuneplan 2009 2.EK.1 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG

Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG vforslag Lokalplan 2010-21 Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 25. december 2010 til den 19. februar 2011 Indsigelser,

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Reerslevvej Brandhøjgårdsvej DDO, COWI Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Hedehusene Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.7 Indhold: Redegørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Ændring af rammeområde 3.BS.7 Ved Ringen. Tillæg 3 til Roskilde Kommuneplan 2016

Ændring af rammeområde 3.BS.7 Ved Ringen. Tillæg 3 til Roskilde Kommuneplan 2016 Ændring af rammeområde 3.BS.7 Ved Ringen Tillæg 3 til Roskilde Kommuneplan 2016 Mindretalsudtalelse MIDRETALSUDTALELSE Byrådet den 26. oktober 2017 Enhedslisten kan ikke tiltræde kommuneplantillægget og

Læs mere

Lokalplan Baldershøj

Lokalplan Baldershøj Lokalplan 1.19 Baldershøj Ishøj Kommune 2003 JSHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.19 LOKALPLANENS INDHOLD. Lokalplanens område omfatter et ca. 10 ha stort areal, der er beliggende umiddelbart syd for det eksisterende

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by

Forslag til. Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by Forslag til Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by Forslag til kommuneplantillæg Forslaget til kommuneplantillæg er fremlagt fra den

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Gadstruperhvervspark, Finervej. Tillæg 15 til Roskilde Kommuneplan 2013 forslag

Gadstruperhvervspark, Finervej. Tillæg 15 til Roskilde Kommuneplan 2013 forslag Gadstruperhvervspark, Finervej Tillæg 15 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Videbæk i februar J.nr IMR.7-TILLÆG IMR.1. VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING. Videbæk kommune Tlf. (o7)

Videbæk i februar J.nr IMR.7-TILLÆG IMR.1. VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING. Videbæk kommune Tlf. (o7) Videbæk i februar 1984. J.nr. 27-11-7-1. IMR.7-TILLÆG IMR.1 VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING Videbæk kommune Tlf. (o7) 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Tillæg nr. 16 til 15-rammer for Videbæk kommune.

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere