Lokalplan 588 for erhvervsområdet ved ydre Københavnsvej. Lokalplan 588

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 588 for erhvervsområdet ved ydre Københavnsvej. Lokalplan 588"

Transkript

1 Lokalplan 588 for erhvervsområdet ved ydre Københavnsvej Lokalplan 588

2 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 11 Kommuneplan 12 Gældende lokalplan 14 Planlægning i forhold til nabokommune 14 Kollektiv trafikplanlægning 14 Vej- og stiplanlægning 14 Forsyning 15 Tilladelser fra andre myndigheder 15 Kulturhistorie 16 Forurening 17 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 17 Dispensation fra lokalplanen 17 1 Formål 19 2 Område og zonestatus 19 3 Anvendelse 20 4 Vej-, sti- og parkeringsforhold 20 5 Ledningsanlæg 22 6 Bebyggelsens omfang og placering 22 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 23 8 Ubebyggede arealer og terræn 24 9 Forudsætninger for ibrugtagning af bebyggelse Grundejerforening Aflysninger lokalplan Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning 30 Planteliste 32 Kortbilag 1, eksisterende forhold 34 Kortbilag 2, matrikelkort 36 Kortbilag 3, fremtidige forhold 38

3 3 Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget 1. behandling, Byråd Offentlig høring Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget 2. behandling, Byråd 6. september september september september-23. november januar januar januar 2013

4 Forord Hvad er en lokalplan? I en lokalplan kan Byrådet fastsætte bindende bestemmelser for et områdes fremtidige anvendelse. En lokalplan skal dels indeholde en redegørelse for planens intentioner og forhold til anden planlægning, dels en række bestemmelser, som angiver de præcise retningslinjer for området. Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større byggeri, anlægs- eller nedrivningsarbejde sættes i gang. Hensigten er, at Byrådet hermed har mulighed for at skabe en ønsket udvikling af de fysiske omgivelser og høre borgernes mening. Hvem udarbejder lokalplaner? Lokalplanerne i Roskilde Kommune udarbejdes i Plan og Udvikling. Du kan kontakte Plan og Udvikling på Rådhuset, Rådhusbuen 1 i Roskilde, på tlf eller via til Lokalplanforslag Lokalplanen udarbejdes først som forslag, der behandles af Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget og vedtages af Byrådet. Herefter fremlægges forslaget til offentlig høring. Når lokalplanforslaget er vedtaget, gælder midlertidige retsvirkninger for det område, som er omfattet af forslaget. Offentlig høring af et lokalplanforslag annonceres i den lokale presse og på kommunens hjemmeside. Det vil være muligt af finde lokalplanforslaget digitalt på hjemmesiden, men du kan også få en trykt udgave i Teknik og Miljø, på biblioteket og borgerservicecentrene i Jyllinge, Roskilde og Viby.

5 5 Den offentlige høring varer mindst 8 uger. I løbet af denne periode kan alle komme med indsigelser, bemærkninger eller ideer til ændringer af lokalplanforslaget. De skal sendes skriftligt til Plan og Udvikling, Postboks 100, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde eller med til roskilde.dk. I forbindelse med vedtagelsen af det enkelte lokalplanforslag beslutter Byrådet, om der skal holdes borgermøde eller anden inddragelse af interessenter. Endelig lokalplan Når den offentlige høring er ovre, kan Byrådet efter Teknikog Miljøudvalget og Økonomiudvalgets behandling vedtage lokalplanforslaget endeligt, eventuelt med ændringer på baggrund af de indsigelser, bemærkninger og ideer, som er kommet i løbet af offentlighedsperioden. Når Byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt efter den offentlige høring, er planen retligt bindende for det pågældende lokalplanområde. Klagemulighed Byrådets vedtagelse af lokalplanen kan påklages for så vidt angår spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan ikke klages over planens indhold. Klage indgives til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være modtaget af Nævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan. Spørgsmål om planens lovlighed kan indbringes for domstolene inden for 6 måneder fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan.

6 Print Preview P Redegørelse Dette ko Kom otorvejen Holbækm j avnsve Københ Lokalplanområdets beliggenhed 900 m Dette kort er kun til oversigtsformål. Baggrund : Lokalplanområdet1omfatter hele det eksisterende ehvervsfremstillet af /06/ :11:01 område ved ydre Københavnsvej, øst for motorvejstilkørslen. Der er fremsat ønske om et mere enkelt plangrundlag for at fremme efterspørgslen af både private og kommunale arealer. Lokalplanområdet indgår i et serviceeftersyn af samtlige erhvervsområder i Roskilde, hvor det er undersøgt hvilke type anvendelse der skal være langs Københavnsvej. Inden for dette lokalplanområde skal gældende anvendelse fastholdes. Roskilde Komm

7 7 Lokalplanområdet Lokalplanen omfatter et eksisterende erhvervsområde ved ydre Københavnsvej. Området er ca. 76,5 ha stort og er næsten helt udbygget. Området afgrænses mod nord af jernbanen og Holbækmotorvejen. Nord for jernbanen ligger haveforeningen Hvilen og på den modsatte side af motorvejen er udlagt et område til butik med pladskrævende varegrupper. Syd for området er der i dag marker, som med tiden vil blive udnyttet til råstofindvinding. Udover at være et område der er udlagt til råstofgravning er det også udlagt til område for støjende friluftsanlæg. Store lagerbygninger og parkeringspladser præger en stor del af området Den østlige grænse følger kommunegrænsen ind til Høje Taastrup Kommune, som ligeledes har erhverv og industri langs Københavnsvej. Tættest på lokalplanområdet i Høje Taastrup syd for Københavnsvej ligger Unicon som producerer færdigblandet beton. Nord for Københavnsvej (længst mod øst) er der et mindre markområde. Længst mod vest ligger der uden for lokalplanområdet Roskilde bys genbrugsstation som genererer en del tung trafik igennem området. Området er som helhed kendetegnet ved at have store lagerbygninger i op til 2 etager og store asfalterede arealer med plads til udstillingsmaskiner eller parkering. Den østlige del af området, syd for Københavnsvej er dog præget af lagerbygninger i mindre skala beliggende på mindre grunde. Området umiddelbart vest for Marbjergvej på den nordlige side af Københavnsvej er ligeledes udstykket i mindre enheder og har således også en mindre skala end det resterende område. Området i det nordøstligste hjørne er endnu ikke udbyg-

8 De store højspændingsledninger, begrænser brugen af området de forløber hen over. Her set fra Lykkegårdsvej. Redegørelse get og fremstår med græs og spredt beplantning. En del af området dyrkes som landbrug. Den yderste nordøstlige matrikel ejes af DONG energy og anvendes til transformerstation. Fra transformerstationen løber der højspændingsledninger i sydvestlig retning, gennem lokalplanområdet. Med værksted- og servicevirksomhed menes f.eks.: autoværksted, fødevarefremstilling, glarmester, maskinværksted, el-installatør, smedie, vvs, gulvmand, tømrer og lignende Med lettere industri menes f.eks.: vaskeri, bygningselementer, maskinfabrik og plastfremstilling, vejopfejplads, comtainerplads, renseri, entreprenørvirksomhed og lignende. *Med middel tung industi menes f.eks.: foderstoffer, savværk, træimprægnering, drikkevarefremstilling og træimprægnering), engroshandel, transportvirksomhed (så som flytteforretning, fragtmand og biludlejning og lignende. Med transportvirksomhed menes f.eks.: flytteforretning, fragtmand og biludlejning og lignende. Inden for lokalplanområdet tillades erhverv maksimalt svarende til miljøklasse 4 jf. Håndbog i miljø og planlægning. Igennem området er der tinglyst servitutter vedr. offentlige ledningsanlæg. Inden for disse deklarationsbælter kan der ikke bygges. Derudover er der tinglyst en byggelinie omkring Holbækmotorvejen samt tinglyst en byggelinie 17,50 meter fra Københavnsvejs vejmidte. Inden for lokalplanområdet ligger der desuden enkelte boliger. Der er adgang til området ad Københavnsvej og Marbjergvej. Fra de sekundære veje er der adgang til de enkelte matrikler. Bygningerne, der ligger ud til Københavnsvej og Marbjergvej, har dermed som oftest ikke adgang fra Københavnsvej. Langs Marbjergvej, Store Hedevej, Langebjergvænget og Langebjerg er der opstammede træer og underplantning af lave buske. Langs Københavnsvej er der forskelligartet beplantning. Formål og indhold Lokalplanen giver mulighed for blandet anvendelse. Inden for hele området må der tillades lettere industri, værksteder, trykkerier, middel tung industri, tekniske anlæg så som p-pladser, antenneanlæg og transformere samt benzinsalg. Desuden er der mulighed for uddannelse med tilknyttet botilbud i et meget afgrænset område samt kontor.

9 Beplantingen ud mod Københavnsvej er uensartet og præsenterer ikke indfaldsvejen til Roskilde så godt. Et af formålene med lokalplanen er at skabe en smukkere indfaldsvej til Roskilde 9 Hvis en engrosvirksomhed har et mere end ubetydeligt salg til private, skal den lokaliseres i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser om detailhandel. Beplantning Beplantning langs Københavnsvej skal bestå af højtstammede træer med underplantning af lave eller lavere beplantning. Således skal lokalplanen sikre, at der er mulighed for at se ind på virksomhederne fra Københavnsvej. Samtidig får vejen et løft som en flot indfaldsvej ind til Roskilde. Træerne skal fremstå markante og robuste. Det skal plejes så de fremstår som fuldkronede træer med en stammehøjde på ca. 4,5 meter. Langs Marbjergvej, Store Hedevej, Langebjergvænget, Langebjerg samt den del af vejen, som endnu ikke er etableret da denne lokalplan blive udarbejdet, skal beplantningen bestå at højstammede træer med underplantning af lave buske. Langs Østre Hedevej og Vestre Hedevej skal beplantningen tilsvarende bestå af højtstammede træer placeret i et beplantningsbælte ind mod skel mod virksomheden. Således får hele erhvervsområdet et ensartet og samlende udtryk i kraft af beplantningen langs vej. Ud mod de overordnede veje skal der langs skel være et trådhegn skjult i beplantningen. Bygningernes facadeudtryk ud mod Københavnsvej Ejendomme med matrikel langs Københavnsvej har på nær nogle enkelte ejendomme ikke adgang direkte til Københavnsvej. Da bygningerne langs Københavnsvej ligger meget synligt set fra vejen, er det vigtigt at de i kraft af deres udformning og placering præsentere sig ud mod vejen, men Stammehøjde Minimum 4,5 meter Ved løbende at opstamme træet, så trækronerne opstammes til 4,5 meter over jorden, sikres at træerne fremstår makante og ensartede langs Københavnsvej

10 Redegørelse på en sådan måde at der ikke er tvivl om, at der er adgang til matriklen fra øvrige veje. Derfor skal bygningerne ligge parallelt eller vinkelret på Københavnsvej. Der er givet mulighed for, at beplantningen langs vejskel kan udformes som lav plantning med højtstammede træer, så man kan se ind på virksomheden. For at undgå overgang direkte fra matriklen til Københavnsvej, skal der langs skel være et trådhegn placeret i den inderste tredjedel af beplantningen. Der skal etableres et trådhegn i beplantningen eller på indvendige side af beplantingen, så den er skjult set fra Københavnsvej. Hegnet til venstre er et eksempel på dette. Miljøklasse og støj Inden for lokalplanområdet tillades erhverv maksimalt svarende til miljøklasse 4 jf. Håndbog i miljø og planlægning. Samtlige virksomheder indenfor lokalplanområdet i dag, har en miljøklasse der maksimalt svarer til miljøklasse 3. Under miljøklasse 3 hører håndværksprægede virksomheder og visse servicevirksomheder. Lokalplanen tillader produktionserhverv, som i Håndbog i miljø og planlægning svarer til miljøklasse 4. Forholdet til det nærliggende havekoloniområde nord for jernbanen vil indgå i fastlæggelsen af vilkår ved konkret miljøgodkendelse i området. I forbindelse med dette kan kravet om det maksimale støjniveau eventuelt skærpes. Bygningsreglementet støjgrænser skal overholdes. Sti igennem området Igennem området er der udlagt areal til en trafiksti for cyklister. Stien skal sikre forbindelse mellem Trekroner og Hedeland og forløber langs erhvervsområdets skel mod nord og øst. Der er en eksisterende sti, der forløber under jernbanen og sluttes til Gammel Marbjergvej. Denne sti kan forlænges på den sydlige side af Københavnsvej langs den vestlige side af en tidligere skole (delområde 3 på kortbilag 3).

11 11 Forhold til anden planlægning Statslig planlægning Miljøministeriet har indsigelsesret over for kommunernes planlægning, hvis planlægningen er i strid med overordnede planlægningsinteresser. De statslige interesser, der er aktuelle i forhold til denne lokalplan, er sammenfattet nedenfor. Ifølge bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007) kan et planforslag ikke vedtages, hvis gennemførelse af planen kan betyde: at planen kan skade de udpegede internationale naturbeskyttelsesområder (habitat-, fuglebeskyttelses- og Ramsarområder), at yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a) kan blive beskadiget eller ødelagt, eller at de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier, kan blive ødelagt. Lokalplanområdet ligger ca. 3,5 km fra det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Roskilde Fjord). Der er ikke registreret beskyttede arter i lokalplanområdet. Roskilde Kommune vurderer derfor, at planen ikke kan skade de internationale naturbeskyttelsesinteresser. I den nordlige del af lokalplanområdet findes et mindre sø (regnvandsbassin), der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Det byggeri og de anlæg, som lokalplanen giver mulighed for, berører ikke direkte søen. Uanset lokalplanens bestemmelser, må der ikke uden særskilt dispensa- Et stykke langs motorvejen forløber en fællessti som forbinder området med Trekroner under motorvejen. Stien er sluttet til Gammel Marbjergvej 3 beskyttet sø

12 Redegørelse tion fra Roskilde Kommune foretages ændringer i søens tilstand. Fingerplan 2007 skal sikre, at byudviklingen i hovedstadsområdet især understøtter den kollektive trafikbetjening, og at byspredning i det åbne land begrænses. Bebyggelse skal derfor fortrinsvis samles i Fingerbyen (håndfladen og byfingrene) langs med trafikårerne mellem København og købstæderne og yderligere intensiveres/ koncentreres i nærhed til stationerne. I forhold til Fingerplan 2007 er lokalplanområdet beliggende inden for Roskilde-byfingeren med nærhed til Trekroner Station. Lokalplanområdet ligger dog ikke inden for det område, der er udpeget som stationsnært område. Fingerplanens retningslinjer er indarbejdet/ implementeret i Kommuneplan Miljøministeriet har indsigelsesret over for kommunernes planlægning, hvis planlægningen er i strid med overordnede planlægningsinteresser. Området er beliggende i et området med særlige drikkevandsainteresser OSD. Lokalplanen og kommuneplantillæg, muliggøre udelukkende mindre ændringer i forhold til eksisterende udlæg, er ikke omfattet af redegørelseskrav/trinmodel. Kommuneplan Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser vedrørende områdets bestemmelser om anvendelse og fastsættelse af rumfang. Derfor er forslag til kommuneplantillæg nr. 21 fremlagt til offentlig høring sammen med forslaget til lokalplan. I Roskilde kommuneplan 2009 er lokalplanområdet belig-

13 13 gende indenfor de nuværende rammeområderne 3.EP 3, 3.EP 4, 3.EP 5 og 3.E 10. Området ligger i Roskilde uden for de stationsnære områder, og planlægningen indenfor lokalplanområdet skal derfor overordnet set sikre, at området kan byudvikles dog ikke til intensive byfunktioner. Med intensive byfunktioner menes byfunktioner, som på grund af arealudnyttelse, arbejdspladstæthed og besøgsmønstre har en intensiv karakter. De intensive byfunktioner omfatter bl.a. kontor- og serviceerhverv, beskæftigelsesintensive produktionserhverv, kulturinstitutioner, udstillingsog kongrescentre, større idrætsanlæg og multianvendelige anlæg til fritidsformål, hoteller, tæt boligbebyggelse o.lign. Det betyder også, at der i området ikke kan etableres kontorer større end 1500 m2 etagemeter pr. bygning. For de nuværende rammer er følgende gældende: Område 3.E 10 er udlagt til erhvervsformål: industri, værksted, lager og engroshandel, administration med tilknytning til den pågældende virksomhed samt offentlige formål af en karakter, der kan indpasses i et erhvervsområde, såsom motions- og idrætsfaciliteter til områdets ansatte. Det tillades herudover kontor- og servicevirksomhed. Områderne 3.EP 3, 3.EP 4 og 3.EP 5 er udlagt til erhvervsformål: industri, værksted, lager og engroshandel, administration med tilknytning til den pågældende virksomhed samt offentlige formål af en karakter, der kan indpasses i et erhvervsområde, såsom motions- og idrætsfaciliteter til områdets ansatte. For rammeområderne der er gældende under udarbejdel-

14 Redegørelse Tværsnit af de overordnede veje, Marbjergvej, Store Hedevej. Langs Vestre Hedevej og Østre Hedevej er der krav om beplantning i den nordlige side af vejen uden dog krav om træer. sen af lokalplanen, er fastlagt at bygningernes rumfang ikke må overstige 3 m3 pr. m2 grundareal. For den del af byggeriet der opføres med mere end 1 etage, må bebyggelsesprocent ikke overstige 50. Kommuneplan 2009 indeholder retningslinjer for en række forhold, hvor der i denne lokalplan skal tages hensyn til drikkevandsinteresser. Gældende lokalplaner Med vedtagelse af denne lokalplan ophæves samtidig de hidtil gældende lokalplaner nr 186, 187 og 234 for området samt en mindre del af lokalplan 329. Der findes ingen tilstandsservitutter for matrikler inden for lokalplanområdet, som er uforenelige med lokalplanens formål. Planlægning i forhold til nabokommuner Det er Roskilde Kommunes vurdering, at det byggeri, der gives mulighed for med denne lokalplan, ikke vil have en påvirkning på vores nabokommune Høje Taastrup. Kollektiv trafikplanlægning Dele af lokalplanområdet indgår i Regionplan 2005 (ophæves til landsplandirektiv pr ) og er omfattet af vejdirektoratets restriktionsområde. Vej- og stiplanlægning Der er vejadgang til lokalplanområdet fra Københavnsvej, som ifølge Roskilde Kommunes vejklassificering fra 2009 er klassificeret som primær trafikvej i byområde. Langs Københavnsvej er der cykelsti mellem Roskilde bymidte og København. Derudover er der med adgang fra Gammel Marbjergvej cykelsti under jernbanen. Tværsnit af de over-

15 15 ordnede veje (Marbjergvej, Store Hedevej, Vestre Hedevej og Lykkegårdsvej) og interne veje (Langebjerg og Langebjergvænget) er vis på denne og modstående side. Tværsnit af de interne veje, Lykkegårdsvej, Gammel Marbjergvej, Langebjerg og Langebjergvænget. Der arbejdes på at skabe en stiforbindelse fra Roskilde by til Hedeland. Der skal derfor sikres forbindelse fra Trekroner igennem dette lokalplanområde. Forsyning Lokalplanområdet ligger i fjernvarmeområde, så ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarme. Der kan suppleres med alternativ opvarmning f. eks solvarme efter gældende regler. Langt størstedelen af området er separatkloakeret og derfor skal spildevand og regnvand separeres før tilslutning til det offentlige spildevandsanlæg. En mindre del af området er planlagt separatkloakeret. Af ressourcemæssige hensyn er det ønskeligt at nedsive regnvand. Miljømyndigheden kan, på nærmere givne vilkår, give tilladelse til nedsivning af regnvand fra tage og overfladevand fra befæstede arealer. Tilladelsen kan som hovedregel kun gives, hvis nedsivningen kan ske uden risiko for grundvandet, hvis det er geoteknisk muligt, og hvis det kan ske uden ulemper for naboer. Lokalplanområdet er udpeget som et område med særlige drikkevandsinteresser. Tilladelser fra andre myndigheder Der er fortsat gældende at enhver statslig myndighed har vetobeføjelse overfor lokalplaner. Der skal rettes henvendelse direkte til det enkelte ministerium (dette sker automatisk gennem indberetning i PlanDK).

16 Redegørelse Kompetencen til at meddele dispensation ligger hos kommunen, men Transport- og Energiministeriet har indsigelsesret til eksempelvis bygge- og vejanlæg i umiddelbar nærhed af statsveje og bebyggelse mv. i nærhed af banearealer. Banedanmark skal give tilladelse til bebyggelse/ udgravning/ opfyldning på DSB- nære arealer. Kulturhistorie Roskilde Museum kan i medfør af museumslovens 23 foretaget en kontrol af lokalplanområdet. Det oplyses at der ikke er registreret jordfaste fortidsminder, men det anbefales at der foretages en prøvegravning inden byggestart. Miljø I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, som trådte i kraft den 21. juli 2004, skal kommunen gennemføre en miljøvurdering, hvis en given plan må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Som hovedregel er planer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, omfattet af lov om miljøvurdering, og disse planer skal derfor»screenes«, dvs. at der skal gennemføres en kort, indledende vurdering af, om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Ud fra screeningen besluttes det, om en plans påvirkning på miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Det er Roskilde Kommunes vurdering, at der på baggrund af»screening«af lokalplanforslag 588, ikke er behov for at fortage en samlet miljøvurdering af lokalplanforslaget. Vurdering og screening har været udsendt til høring hos

17 17 Miljøcenter Sjælland, Roskilde Museum, Høje Taastrup Kommune, DN s lokalfdeling etc., der ikke har haft bemærkninger til planen. Lokalplanforslaget redegør for forholdet til øvrig planlægning, hvoraf det fremgår, at planen ikke er i strid med anden overordnet planlægning eller sektorplanlægning udfra en miljømæssig vurdering. Forurening Dele af lokalplanområdet er registreret som forurenet. Anvendelsen i området er ikke i strid med dette. Dispensation fra lokalplanen (planlovens 19 og 20) Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

18 Bestemmelser BESTEMMELSER I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse 937 af 24. september 2009) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Roskilde Kommune. 1 Formål Lokalplanens formål er: at fastlægge den fremtidige anvendelse til erhvervsformål, kontor samt uddannelsesformål, at sikre en grøn karakter i området i form af buske og træer langs veje, at sikre stiføring igennem området. 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanens afgrænses som vist på kortbilag 2 og omfatter følgende matr. nr. 61c, 26b, 57s, 57g, 4b, 4d, 25a, 25b, 25c, 25d, 25e, 25k, 25g, 57c, 57d, 57f, 57i, 6a, 87a,87h, 52d,52e,52a, 95f, 60b, 53d, 1c, 61b, 62a, 1b, 2a, 63b, 60c,60a, 61a, 3, 4c, 6f, 6c, 6e, 6d, 25h, 57b, 52c, 54, 87c, 126, 57h, 1e, 1l, 1k, 1i, 1a,1f, 57k, 57l, 57n, 87e, 57o, 57r, 95c, 4f, 25i, 62b,1g, 4e, 63a, 60e, 87d, 87f, 55e, 56b, 57p, 57q, 56c, 56d, 57t, 55d af st. Hede, Roskilde Jorder samt af vej 7000e, 7000l, 7000x, 7000s, 7000o, 7000q, del af 7000k samt alle parceller, der efter vedtagelsen af denne lokalplan udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone.

19 19 3 Anvendelse 3. 1 Lokalplanområdet opdeles i 3 delområder, som vist på kortbilag Delområde 1 må anvendes til erhvervsformål*, i form af: Værksted og servicevirksomhed, trykkerier, lettere og middel tung industri, engroshandel, transport, tekniske anlæg, benzinsalg. Delområde 2 må ud over ovennævnte anvendelsesmuligheder (delområde 1) også anvendes til kontor**. Delområde 3 må ud over ovennævnte anvendelsesmuligheder (delområde 1 og 2) også anvendes til uddannelses - og institutionsformål samt botilbud/aflastningsbolig til institutionen, i et afgrænset område, se diagram på modstående side. 4 Vej-, sti- og parkeringsforhold 4.1 Veje Vejadgang til lokalplanområdet sker fra Københavnsvej og Marbjergvej, som vist på kortbilag 3. Der er udlagt areal til forlængelse af Langebjerg, Østre Hedevej og Lykkegårdsvej i princippet som vist på kortbilag 3 og diagram øverst på siden. Vejudlæg til forlængelsen af Langebjerg er udlagt i en bredde af 14 meter. Forlængelsen af Langebjerg anlægges med ca. 8 meter

20 Området er inddelt i 3 delområder Bestemmelser Forlængelse af langebjerg og Lykkegårdsvej er markeret med rød. De udlagte stier er markerert med gul *Der må ikke udøves erhverv, hvortil der kræves særlige afstands- eller beliggenhedskrav jf. Miljøbeskyttelseslovens kap. 9. * Med værksted- og servicevirksomhed menes f.eks.: autoværksted, fødevarefremstilling, glarmester, maskinværksted, el-installatør, smedie, vvs, gulvmand, tømrer og lignende * Med lettere industri menes f.eks.: vaskeri, bygningselementer, maskinfabrik og plastfremstilling, vejopfejplads, comtainerplads, renseri, entreprenørvirksomhed og lignende. * Med middel tung industi menes f.eks.: foderstoffer, savværk, træimprægnering, drikkevarefremstilling og træimprægnering), engroshandel, transportvirksomhed (så som flytteforretning, fragtmand og biludlejning og lignende. * Med transportvirksomhed menes f.eks.: flytteforretning, fragtmand og biludlejning og lignende. kørebane. Der skal anlægges fortov på hver side af kørebanen. Der skal etableres græsrabat mellem kørebane og fortov. Vejudlæg til forlængelsen af Lykkegårdsvej er udlagt i en bredde på 21 meter. Forlængelsen af Lykkegårdsvej anlægges med ca. 8 meter kørebane og fællessti på hver side af kørebanen. Der skal etableres græsrabat mellem kørebane og fællessti. Forlængelsen af Østre Hedevej kan anlægges i grus eller asfalt. 4.2 Stier Der er udlagt areal til stien s1, som er en fællessti. Stien skal udlægges i 7 meters bredde og anlægges med befæstelse i 4 meters bredde. Stien kan have et bugtet forløb, men skal som hovedregel følge det angivne på kortbilag 3. Stien skal anlægges i eller langs beplantningsbæltet, jf. 8.3 og langs jernbanen, som vist på kortbilag 3. Der er udlagt areal til stien s2, som er en fællessti. Stien skal udlægges i 7 meters bredde og anlægges med befæstelse i 4 meters bredde. Der kan etableres belysning langs stier. Belysningen skal have nedadrettet lysretning. 4.3 Parkering Der skal udlægges areal til parkering svarende til 1 p- plads pr. 50 m2 kontor-, fabriks- og værkstedsbygninger, 1 p-plads pr. 100 m2 lagerbygninger og 10 p-pladser ved servicestationer. Indenfor delområde 3 skal der udlægges areal til parkering

21 Det markerede område kan også anvendes til boligformål i form af aflastningsboliger eller botilbud i tilknytning til institution. 21 svarende til 1 p-plads pr. 2 ansatte plus 1 p-plads pr. 4 elever over 18 år på skoler/ uddannelsesinstitutioner. Parkering må ikke placeres indenfor de udlagte beplantningsbælter jfr % af det udlagte areal til parkering skal være anlagt ved ibrugtagning af bebyggelse. De resterende pladser skal anlægges, når der er behov for det, eller når Byrådet kræver det. 4.4 Adgangsforhold Fra de overordnede veje: Københavnsvej og Marbjergvej må der ikke være direkte adgang fra de tilgrænsende ejendomme. 5 Ledningsanlæg Der skal sikres fortsat opretholdelse af det eksisterende højspændingsluftledningsanlæg igennem område, indtil dette eventuelt jordlægges. Se diagram på denne side. Tinglyste deklarationer på ejendommene pålægger brugen af arealet under ledningen visse begrænsninger. ** Med kontor menes virksomheder så som: administation, advokat, ingeniør og datarådgivning. Da lokalplanområdet kun må anvendes til byfunktioner, som ikke har en intensiv karakter f.eks. i forhold til arealudnyttelse, arbejdspladstæthed og besøgsmønstre, kan kontorerhverv kun etableres med en størrelse under m 2 etageareal for den enkelte bygning, så længe området ikke er udpeget til at være stationsnært. Inden for lokalplanområdet tillades erhverv maksimalt svarende til miljøklasse 4 jf. Håndbog i miljø og planlægning. 6 Bebyggelsens omfang og placering 6. 1 Bebyggelsesprocent på den enkelte grund må ikke overstige 50. For uddannelses- og institutionsformål gælder en maksimal bebyggelsesprocent på Der er fastsat bygningsregulerende linier langs vejene og mod lokalplanens afgrænsning, med afstand som angivet på kortbilag 3. Langs Københavnsvej er tinglyst en byg- Der er udlagt plads til en sti s2, se kortbilag 3 og diagrammet ovenfor

22 Bestemmelser gelinie på 17,50 meter fra vejmidte efter vejlovgivningen. Derudover er der tinglyst en byggelinie langs motorvejen. Bygningerne må ikke opføres mellem vejskel eller lokalplangrænse og den bygningsregulerende linie. Den bygningsregulerende linie skal beregnes fra skel, se kortbilag 3. Bebyggelsens placering skal ligge med hovedretning langs eller vinkelret på den tilstødende vej. Bygninger til kontorerhverv må ikke overstige m2 etageareal for den enkelte bygning Bygninger må opføres i op til 2 etager. Der er ikke adgang direkte fra Københavnsvej og Marbjergvej til den enkelte matrikel Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 12 meter, over et af bygningsmyndigheden fastlagt niveauplan. Der kan tillades, at enkelte dele af en bygning opføres i større højde, hvis særlige hensyn til virksomhedens drift nødvendiggør det. 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7. 1 Facader skal fremstå i nuancer af hvid, grå eller sort samt brune og beige nuancer. Mindre dele af facaderne må også fremstå i kraftige farver (signalfarver). Højspændingsledning er markeret med rød Bygninger med beliggenhed langs Københavnsvej skal præsentere sig mod Københavnsvej, uden dog at have adgang til vejen. 7. 2

23 23 Tagbeklædning og anlæg til indvinding af solenergi må ikke være reflekterende. Anlæg til indvinding af solenergi må placeres på både facader og tage. Anlæg på facader må dog kun installeres, hvis ikke de er til gene for omgivelserne - herunder trafikanter på Holbækmotorvejen og Københavnsvej. Tage må udnyttes til tekniske installationer, som er nødvendige for bygningens drift eksempelvis udluftningsanlæg. Tekniske installationer - undtagen anlæg til indvinding af solenergi skal fremstå i farver, som integrerer dem harmonisk i tage og facader. Tekniske installationer på tage skal eksempelvis være sorte, grå eller mørkegrønne og skal samordnes og afskærmes. Såfremt der etableres anlæg til indvinding af solenergi eller lignende, skal de dele af anlægget, som anbringes udvendigt på bygningen, tilpasses tagfladen eller bygningens øvrige ydervægge. 8 Ubebyggede arealer og terræn 8. 1 Til al bebyggelse skal der anlægges udendørs opholdsarealer. Opholdsarealer kan også etableres på tage. Af hensyn til nedsivning af regnvand ved især massive regnskyl, bør der på store parkeringsarealer sikres belægningstype hvor vandet kan trænge igennem. Da området er udlagt som et område med særlige drikkevandsinteresser, skal grundvandet sikres beskyttet mod forurening Terræn må ikke reguleres nærmere skel end 1 meter. For

Boliger ved Ringstedvej 29-31

Boliger ved Ringstedvej 29-31 Boliger ved Ringstedvej 29-31 Lokalplan 578 Store Møllevej Ringstedvej Store Møllevænge jernbane 50 meter Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Lokalplan 591 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 7 Statslige interesser 10 Kommuneplan 2009 12 Anden planlægning 12 Tilladelser

Læs mere

Rådhusgrunden i Gl. Viby. Lokalplan 512

Rådhusgrunden i Gl. Viby. Lokalplan 512 Rådhusgrunden i Gl. Viby Lokalplan 512 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 9 Statslig planlægning 9 Kommuneplan 10 Planlægning i forhold til

Læs mere

Broengen i Jyllinge. Lokalplan 526/forslag

Broengen i Jyllinge. Lokalplan 526/forslag Broengen i Jyllinge Lokalplan 56/forslag Indhold Forord Baggrund 6 Lokalplanområdet Formål og indhold Forhold til anden planlægning Kommuneplan Byplanvedtægt og lokalplan Deklarationer Planlægning i forhold

Læs mere

Udvidelse af Bankernes EDB Central. Lokalplan 519/forslag

Udvidelse af Bankernes EDB Central. Lokalplan 519/forslag Udvidelse af Bankernes EDB Central Lokalplan 519/forslag Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 10 Kommuneplan 10 Vej- og stiplanlægning 11 Varmeplanlægning

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Lokalplan 1972-01 Kommuneplantillæg nr. 24 (B) Sikret ungdomsinstitution, Brønderslev FORSLAG

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Lokalplan 1972-01 Kommuneplantillæg nr. 24 (B) Sikret ungdomsinstitution, Brønderslev FORSLAG BRØNDERSLEV KOMMUNE Lokalplan 1972-01 Kommuneplantillæg nr. 24 (B) Sikret ungdomsinstitution, Brønderslev FORSLAG Forslaget er i offentlig høring fra 1. december 2009 til 26. januar 2010 Offentlighedsperiode

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING... 4 OFFENTLIG HØRING... 4 BORGERMØDE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. LOKALPLANOMRÅDET... 5 LOKALPLANENS INDHOLD... 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

Ramme- og lokalplan for Musicon

Ramme- og lokalplan for Musicon Maglegårdsvej Ramme- og lokalplan for Musicon Lokalplan 540 Køgevej Søndre Ringvej Østre Ringvej Havsteensvej BYGGE- FELT Rabalderstræde BYGGE- FELT 1 Stenkrogen Køgevej BYGGEFELT BYGGEFELT 2 BYGGEFELT

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 220. Konferencehotel Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 119-121. Nyborg.

Lokalplan nr. 220. Konferencehotel Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 119-121. Nyborg. Lokalplan nr. 220 Konferencehotel Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 119-121. Nyborg. Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område.

Læs mere

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune.

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune. Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Jeanette Jeppesen Direkte telefon 99 74 10 40 E-post planlagning@rksk.dk Dato 25. juni 2009 Sagsnummer 2009022733A Forslag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM STRUER KOMMUNE DECEMBER 2008 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Enghavevej. Syrenvej. Rønnevej. Grønnegade Jernbane. Østergade LOKALPLAN NR. 160. Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby

Enghavevej. Syrenvej. Rønnevej. Grønnegade Jernbane. Østergade LOKALPLAN NR. 160. Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby Syrenvej Enghavevej Rønnevej Grønnegade Jernbane Østergade LOKALPLAN NR. 160 Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby April 2015 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan,

Læs mere

4-754. Lokalplan. Herluf Trolles Vej. Boliger

4-754. Lokalplan. Herluf Trolles Vej. Boliger 4-754 Lokalplan Herluf Trolles Vej Boliger Om planlægning Hvad er en lokalplan En lokalplan er en juridisk bindende plan for et afgrænset område. Med en lokalplan kan byrådet fastlægge, hvad der må ændres

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet

Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet Offentlig bekendtgørelse den 10.11. 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 387 - Område til dagligvarebutik ved Vestergade, Ryomgård og Kommuneplantillæg nr. 8 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Forslag til Lokalplan

Læs mere

Vestergade. Grejsdalen. Nyborg Sygehus. Lokalplan nr. 241. Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg

Vestergade. Grejsdalen. Nyborg Sygehus. Lokalplan nr. 241. Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg Vestergade Grejsdalen Nyborg Sygehus Lokalplan nr. 241 Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St.

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. April 2007 ASSENS KOMMUNE Lokalplanlægning Vejledning En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmelser om den

Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Lokalplan nr. 1044 for en dagligvarebutik ved Billundvej, Ny Nørup og kommuneplantillæg nr. 10 er den 10. december 2008 vedtaget af

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012 Lokalplan nr. 172 Jordemodervej ROSKILDEVEJ Jordemodervej Kærup Alle Kærup Industrivej Kærup Parkvej Østre Ringvej Tinvej Kærup Alle Benløse Skel Kærup Parkvej Lokalplan nr. 172 Vestmotorvejen Vestmotorvejen

Læs mere

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplan nr. 14.38 Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplanen er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune i samarbejde med Mølbak Landinspektører A/S. Forslaget til lokalplanen er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 211 ERHVERVSOMRÅDE ML. HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST

LOKALPLAN NR. 211 ERHVERVSOMRÅDE ML. HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST LOKALPLAN NR. 211 ERHVERVSOMRÅDE ML. HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST STRUER KOMMUNE FEBRUAR 1999 LOKALPLAN 211 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri

Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri Udarbejdet i Teknik- og Miljøafdelingen november 2012 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt

Læs mere