Effi BETINGET K BSAFTALE. Mellem. KIS Trekronergade CVRnr Trekronergade Valby (herefter "S lger")

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effi BETINGET K BSAFTALE. Mellem. KIS Trekronergade 88-94 CVRnr. 28 29 58 63 Trekronergade 92 2500 Valby (herefter "S lger")"

Transkript

1 Advoktpartnerseskab Carsten Lorentzen Advokat J.nr MAB BETINGET K BSAFTALE Mellem KIS Trekronergade CVRnr Trekronergade Valby (herefter "S lger") og Boligforeningen 3B, Afdeling 1037, Klłverbladsgade CVR nr Havneholmen Kłbenhavn (herefter "Kłber") er der dags dato indg et fłlgende betingede aftale om overdragelse af en del af den af S lger ejede ejendom beliggende i Kłbenhavns Kommune, matr. 1953, Valby, Trekronergade I Klłverbladsgade, 2500 Valby. Effi

2 1. Ejendommen 1.1 Overdragelsen omfatter en del af den s lger ifłlge tinglyste adkomst i Kłbenhavns kommune, matr.nr Valby, Kłbenhavn beliggende Trekronergade / Klłverbladsgade, 2500 Valby, med det p grunden v rende hegn, tr er, planter og alt ejendommens rette tilliggende og tilhłrende alt som besigtiget og antaget af kłber. Som BILAG i til n r- v rende kłbsaftale vedl gges skitse over arealet. 1.2 Den del af grunden, som overdrages til kłber, erhverves med det form l, at opfłre bolig, m 2 bruttoetageareal. Grunden har indkłrsel fra Klłverbladsgade. 1.3 Udgifter i forbindelse med udstykning al grunden, herunder udgifter til Landinspektłr afholdes af s lger. 1.4 Samtlige omkostninger til byggemodning af ejendommen - herunder tilslutningsafgifter, udgifter til forsynings- og aflłbsledninger m.v. afholdes af kłber. Nedrivning af de eksisterende bygninger p ejendommen forest s af s lger og for s lgers regning. 1.5 Ejendommen overdrages i łvrigt med de samme rettigheder, byrder, servitutter og forpligtelser, hvormed den har tilhłrt s lger og tidligere ejere, herunder eventuelle rettigheder og forpligtelser overfor grundejerforening, elv rk, vandv rk samt łvrige forsyningsselskaber. 1.6 Zonestatus: byzone 1.7 Den offentlige ejendomsv rdi for hele matrikel nr Valby Kłbenhavn (fłr udstykning) er for 2012 ansat til kr ,00 hvoraf grundv rdi udgłr kr ,00. N rv rende omfatter kun en del af matrikel nr Valby Kłbenhavn. Efter endt udstykning vil ejendommen blive s rskilt vurderet, hvilket betyder at ejendommen p l gges ejendomsskat. S lger kan i den forbindelse ikke indest for den offentlige vurdering, og de deraf fłlgende skatter og afgifter vedrłrende ejendommen. Side 2

3 Det bem rkes, at ejendommen endnu ikke er selvst ndig vurderet. Kłber skal derfor betale en forholdsm ssig andel af ejendommens skatter og afgifter s ledes som det er s dvanligt (beregnet ud fra det kłbte grundareal i forhold til det samlede grundareal), indtil selvst ndig v rdians t- telse af det kłbte foreligger. 1.8 Kłber er gjort bekendt med, at beregning af ejendomsskatter og evt. d kningsafgift vil blive foretaget p basis af sidst kendte offentlige ejendomsvurdering. S fremt der p handelstidspunktet endnu ikke er udsendt en vurdering for kłbs ret, vil ejendomsskatterne s ledes blive beregnet p baggrund af vurderingen fra ret forud for kłbs ret. Kłber er gjort bekendt med, at dette i efterfłlgende r kan medfłre ikke uv sentlige ndrede ejendomsskatter og evt. d kningsafgift. Kłber kan ikke i den anledning głre krav g ldende mod s lger. 2. S lgers oplysninger 2.1 S lger oplyser: at der s lger bekendt ikke verserer sager eller er udstedt p bud, der vedrłrer ejendommen, At ejendommen s lger bekendt ikke er omfattet af tidsbegr nsede dispensationer, at der ikke p hviler ejendommen hjemfaldspligt 3. Miljł og jordbundsforhold 3.1 Fremtidige krav til miljłforhold for kłbers anvendelse af ejendommen er s lger uvedkommende. 3.2 łvrige miljłforhold, grund: I henhold til oplysninger indhentet via WebMatrilden samt tingbogsattest af den er grunden kortlagt som forurenet p vidensniveau I. En forurening p vidensniveau I betyder, at man fra miljłmyndighedernes side har mistanke om, at der kan forefindes forurening p ejendommen. Side 3 (7j

4 S fremt denne forurening hindrer kłber i at opn myndigheders miljłm ssige tilladelser til at opfłre den forudsatte bebyggelse, jfr. pkt. 2.1, skal den del af jorden, som er konstateret forurenet fjernes i det omfang det er nłdvendigt for at opn myndighedernes godkendelse til at opfłre den forudsatte bebyggelse. I forbindelse hermed refunderer s lger til kłber den dokumenterede merudgift til nłdvendig bortkłrsel/deponering af forurenet jord op til kr ekskl. moms. Belłbet, som s lger refunderer, kan alene udgłre differencen mellem udgiften til bortkłrsel/deponering af jord fra en grund som ikke er kortlagt som forurenet, (men beliggende i byzone og dermed omr deklassificeret som lettere forurenet) og udgiften til bortkłrsel/deponering af jord fra en grund kortlagt som forurenet p vidensniveau I. Parterne indhenter hurtigst muligt efter underskrivelsen af denne aftale i f llesskab et tilbud p den nłdvendige oprensning af jorden, hvori merudgiften til bortkłrsel/deponering af jorden skal specificeres separat. S - fremt dette tilbud fremkommer som et overslag i form af et prisinterval for merudgiften til bortkłrsel/deponering af jorden, vil den hłjeste pris i intervallet v re afgłrende faktor for, om en part kan v lge, at tr de tilbage fra handlen, jfr. nedenfor (den hłjeste pris i intervallet er s ledes den "forventelige udgift). I det omfang de forventelige merudgifter til bortkłrsel/deponering af jord overstiger kr. 637,200 ekskl. moms, deles udgiften herudover ligeligt mellem kłber og s lger. Overstiger den forventelige udgift til oprensning kr ekskl, moms, er hver part dog berettiget til at tr de tilbage fra aftalen, medmindre den anden part tilbyder at afholde udgifterne ud over kr ekskl. moms. Uanset foranst ende er det aftalt, at s fremt de faktiske merudgifter til bortkłrsel/deponering af jord m tte overstige det belłb, som fremg r af det tilbud, som parterne har indhentet i f llesskab, er dette s lger uvedkommende, hvilket g lder selvom der m tte vise sig behov for yderligere udgravning/undersłgelse efter arbejdet er p begyndt. I det omfang de faktiske udgifter til bortkłrsel/deponering af jord er lavere end det belłb, Side 4

5 som fremg r af det tilbud, som parterne har indhentet i f llesskab, skal differencebelłbet refunderes til s lger. Til illustration af dette princip gives fłlgende eksempler: Eksempel 1: Tilbud/overslag over merudgifter (łverste tal i eventuelt interval): kr Faktiske udgifter: kr S lger refunderer kłber: kr (foruds tter, at ingen af parterne har benyttet deres ret til at tr de tilbage) Eksempel 2: Tilbud/overslag over merudgifter (łverste tal i eventuelt interval): kr Faktiske udgifter: kr, 1, S lger refunderer kłber: kr I łvrigt bem rkes, at kłber afholder udgiften til udgravning, transport og deponering af den forurenede jord, og at kłber alene indg r aftale med tredjemand herom (s lgers forpligtelse er s ledes alene en refusionsforpligtelse i forhold til kłber). S lger er berettiget til at f fuld indsigt i aftalen med tredjemand og s lger skal have mulighed for at p se, at der alene fjernes den forurenede jord, der er nłdvendig for at opn myndighedernes godkendelse til at opfłre den forudsatte bebyggelse. Der vil i den anledning blive udarbejdet et graveskema p baggrund af forundersłgelserne, som s lger har adgang til at kommentere, inden gravearbejdet p begyndes. Kłber skal dokumentere bortkłrslen af m ngde jord ved kłresedler. 3.3 For s vidt ang r jordbundsforhold er det aftalt, at s fremt der tr ffes blłd bund, som kr ver p lefundering, afholder s lger merudgiften til p lefunderingen, dog maksimalt op til kr ekskl. moms. Parterne indhenter hurtigst muligt efter underskrivelsen af denne aftale i f l- lesskab et tilbud p p lefundering. S fremt dette tilbud fremkommer som et overslag i form af et prisinterval for merudgiften til p lefunderingen, vil den hłjeste pris i intervallet v re afgłrende faktor for, om en part kan v lge, at tr de tilbage fra handlen, jfr. nedenfor (den hłjeste pris i intervallet er s ledes den "forventelige udgift"). Side 5 w 4$1 E

6 I det omfang de forventelige nłdvendige merudgifter til p lefunderingen overstiger kr ekskl. moms, deles udgiften herudover ligeligt mellem kłber og s lger. Overstiger den forventelige udgift til fundering kr ekskl. moms, er hver part dog berettiget til at tr de tilbage fra aftalen, medmindre den anden part tilbyder at afholde udgifterne ud over kr ekskl. moms. Uanset foranst ende er det aftalt, at s fremt de faktiske merudgifter til p lefunderingen m tte overstige det belłb, som fremg r af det tilbud, som parterne har indhentet i f llesskab, er dette s lger uvedkommende, hvilket g lder selvom der m tte vise sig behov for yderligere fundering/undersłgelser efter arbejdet er p begyndt. I det omfang de faktiske udgifter til p lefundering er lavere end det belłb, som fremg r af det tilbud, som parterne har indhentet i f llesskab, skal differencebelłbet refunderes til s lger. Til illustration af dette princip gives fłlgende eksempler: Eksempel 1: Tilbud/overslag over merudgifter (łverste tal i eventuelt interval): kr Faktiske udgifter: kr S lger refunderer kłber: kr (foruds tter, at ingen af parterne har benyttet deres ret til at tr de tilbage) Eksempel 2: Tilbud/overslag over merudgifter (łverste tal i eventuelt interval): kr Faktiske udgifter: kr S lger refunderer kłber: kr I łvrigt bem rkes at kłber afholder udgiften til entreprisearbejder, herunder eventuel p lefundering, og at kłber alene indg r aftale med tredjemand herom (s lgers forpligtelse er s ledes alene en refusionsforpligtelse i forhold til kłber). S lger er berettiget til at f fuld indsigt i aftalen med tredjemand og s lger skal have mulighed for at p se, at der alene foretages den nłdvendige fundering til at opfłre den forudsatte bebyggelse. S lger skal have indsigt i de geotekniske forundersłgelser, der danner baggrund for en nłdvendig fundering, og skal have mulighed for at Side 6 eg

7 kommentere funderingen, inden fundering p begyndes. Kłber skal dokumentere de faktiske udgifter, herunder ved faktura. Som bilag til n rv rende kłbsaftale vedl gges i łvrigt: Miljłteknisk undersłgelse af I. november 2005 BILAG 2 Historisk redegłrelse af den 13. september 2005 BILAG 3 Miljłm ssige foranstaltninger ved bebyggelse med punkthuse af den 21. marts 2012 BILAG Udgiften til afholdelse af forundersłgelser med henblik p at vurdere en eventuel udgift til deponeringsafgift og p lefundering afholdes af kłber. S fremt kłber p baggrund af disse forundersłgelser v lger at tr de tilbage fra n rv rende aftale - samt hvis s lger, jf. pkt. 3.2 ovenfor, łnsker at tr de tilbage og kłber ikke v lger at fastholde aftalen ved at tilbyde at afholde udgifterne ud over de angive t rskelv rdier - afholdes omkostningerne, dog maksimalt kr ekskl. moms, af s lger. 4. Servitutter 4.1 Med hensyn til de p ejendommen tinglyste deklarationer og servitutter er kłber oplyst herom og indforst et med at respektere disse, i det omfang denne handel ikke ndrer disse forhold. S lger m ikke aktivt medvirke til at p fłre ejendommen nye byrder. P s lgers foranledning og for s lgers regning, udarbejder en landinspektłr servituterkl ring for den del af ejendommen, som frastykkes, s ledes der udelukkende tinglyses relevante servitutter for ejendommen. 4.2 I łvrigt henvises til ejendommens blad i tingbogen samt til tingbogsattest dateret den , der vedl gges som BILAG Offentlige planer - anvendelse 5.1 Der foreligger p tidspunktet for udarbejdelse af n rv rende kłbsaftale, vedtaget lokalplan nr. 448 for Ny Ellebj erg omr det (omr de IC) BILAG S lger er i f rd med at foranledige udarbejdet en ny lokalplan, der vedl gges i skitseudkast som BILAG 7, og den nye lokalplan forel gges Kłbenhavns Kommune, Teknik og Miljłudvalg, 24. november 2014, konomiudvalg, 2. december 2014 og Byr d den 11. december Side 7 fil

8 Der forventes herefter en hłringsperiode p 8 uger, s ledes at der kan ske indstilling i marts 2015 alt med henblik p vedtagelse af lokalplanen den I. juni 2015, jf. vedh ftede tidsplan for myndighedsbehandling, BILAG 8. Det er en betingelse for gennemfłrelsen af n rv rende aftale, at den i n rv rende pkt. 5.2 anfłrte lokalplan vedtages, jf. n rmere pkt. 16. S l- ger er forpligtet til loyalt at arbejde for, at lokalplanen gennemfłres og vedtages i den vedh ftede form. 6. Lejeforhold 6.1 Kłber overtager ejendommen fri for lejem l og andre brugsrettigheder, 7. Refusion 7.1 Med overtagelsesdagen som sk ringsdato udf rdiges s dvanlig refusionsopgłrelse over ejendommens indt gter og udgifter, jfr. herunder pkt. 1.6 vedr. ejendomsskatter. Saldoen reguleres kontant ved p krav. Det pr ciseres, at eventuel refusion fra SKAT af ejendomsskatter for perioden forud for overtagelsesdagen fuldt ud tilfalder s lger uanset at SKATs afgłrelse (p den verserende klage over ejendomsskatterne) fłrst m tte foreligge efter overtagelsesdagen. 7.2 Refusionstilsvar forrentes fra 14 dage efter, at der er opn et enighed om refusionsopgłrelsen, til betaling sker, med Nationalbankens officielle udl nsrente med et till g af 8 % p.a. 7.3 I tilf lde af forsinkelse med berigtigelse af nogen del af kłbesummen i n rv rende handel, god- skrives s lger over refusionsopgłrelsen rente af det relevante belłb fra den aftalte berigtigelsesdag. For kontante midlers vedkommende med Nationalbankens officielle udl nsrente med et till g af 8 % p.a. For l nte midlers vedkommende med den for disse g ldende rentesats, som om l nene havde v ret berigtiget pr. sk ringsdagen eller anden aftalt dag. 7.4 S lger eller dennes advokat słrger for afmelding af eventuelle betalingsordninger. Side 8

9 8. Overtagelse 8.1 Overtagelsen finder sted den I. i m neden efter den i pkt. 5.2 anfłrte lokalplan er vedtaget og godkendt samt udstykningen af ejendommen er endelig gennemfłrt, dog tidligst n r godkendt skema B foreligger. S lger er pligtig til, p egen foranledning og for egen regning, at igangs tte udstykning, snarest muligt efter denne aftale er underskrevet. Kłber forest r i samarbejde med s lger efter overtagelsen de i pkt. 3.2 og 3.3 n vnte arbejder med oprensning og fundering. 8.2 S lger afleverer ejendommen (grunden) i ryddeliggjort stand og i łvrigt som ejendommen er og forefindes senest p overtagelsesdagen kl Det solgte henligger fra denne dato for kłbers regning og risiko. Kłber kan ikke głre mangelsindsigelser g ldende vedrłrende ejendommen, idet denne er solgt som den er og forefindes. 8.3 Da overtagelsen fłrst finder sted den 1, i m neden efter den i pkt. 5.2 anfłrte lokalplan er vedtaget og godkendt samt udstykningen af ejendommen er endelig gennemfłrt, er s lger berettiget til at vente med at foretage nedrivning som anfłrt i pkt. 1.4 indtil betingelsen om lokalplan er opfyldt. Nedrivning gennemfłres hurtigst muligt efter lokaiplanvedtagelse, og S lger er forpligtet til at oplyse n rmere om tidsplanen for nedrivningen senest 8 dage efter vedtagelsen. 8.4 S fremt kłber efter aftale f r ret til at disponere over ejendommen fłr overtagelsesdagen, skal kłbesummen forinden v re berigtiget via kontant deponering eller pengeinstitutgaranti, alle betingelser vedrłrende debitorgodkendelsen og g ldsovertagelse skal v re opfyldt, berigtigende advokat skal have modtaget kontante midler eller uigenkaldelig sikkerhed for betaling af omkostningerne ved handlens berigtigelse, herunder tinglysningsafgift, skłde og andre nłdvendige dokumenter skal v re signeret / underskrevet, ligesom łvrige betingelser og forbehold for handlens gennemfłrsel skal v re afklaret. Overgang af risiko i łvrigt, overtagelse af vedligeholdelse, samt afl sning af evt. forbrugsm lere m.v. sker pr. dispositionsdagen. Det pr ciseres for den gode ordens skyld, at pkt. 8.4 ikke skal forst s som en pligt for s lger til at indrłmme kłber dispositionsret over ejendommen fłr overtagelsesdagen, men alene reflekterer de minimumskrav, som s lger vil stille for at overveje at indrłmme kłber en s dan dispositionsret. For den gode ordens skyld pr ciseres det, at kłber skal v re berettiget til at iv rks tte de i pkt. 4.3 forundersłgelser. Side

10 9. Kłbesum 9.1 Kontantprisen er aftalt til kr byggeretsmeter kr kr Aftalt kłbesumstill g kr Moms kr Ialt kr Grundarealet hvorp s lger skal opn de aftalte byggeretsmeter er endnu ikke endeligt udstykket. S lger er berettiget til at słge at udstykke det mindst mulige grundareal, idet det dog skal v re muligt for kłber at opn minimum byggeretsmeter med tilhłrende areal, der er nłdvendig for at opn myndighedsgodkendelse (friarealer, renovation m.m.). Omvendt skal der p ejendommens areal p kvadratmeter og hvor der forventes en bebyggelsesprocent p 150, svarende til i alt byggeretsmeter, v re plads til at der p den resterende del af ejendommen kan opfłres byggeretsmeter, hvorved henvises til vedh ftede illustrationer fra Arkitema, jf. bilag Berigtigelse af kłbesum 10.1 Kontant udbetaling Senest 5 dage efter s lgers underskrift p n rv rende kłbsaftale deponerer kłber p s dvanlige vilk r et belłb stort kr i s lgers pengeinstitut. Senest p overtagelsesdagen deponeres kontant i s lgers pengeinstitut kr Misligholdelse S fremt deponering ikke sker rettidigt i henhold til ovenst ende frister, er s lger berettiget til efter p krav at h ve handlen. 11. Berigtigelse af kłbesum 11.1 Renter og gebyrer Side 10

11 S fremt intet andet fremg r af denne kłbsaftale finder nedenst ende vilk r om forrentning af deponerede midler anvendelse. Belłb, der deponeres af kłber, forrentes af s lger frem til overtagelsesdagen med den rente, der tilskrives deponeringskontoen. S fremt handlen ikke gennemfłres, og dette ikke skyldes kłbers misligholdelse, tilbagebetaler s lger deponerede belłb med tilskrevne renter. Renter af deponeringsbelłb i s lgers pengeinstitut tilfalder s lger fra deponeringsdagen, men afregnes af s lger overfor kłber over refusionsopgłrelsen for perioden fra deponeringsdagen til overtagelsesdagen. S lger afholder eventuelt gebyr til pengeinstitut vedrłrende deponeringskonto. Hvis det er aftalt, at der i stedet for deponering helt eller delvist sker sikkerhedsstillelse ved bankgaranti, udgłr forrentningen overfor s lger, hvis ikke andet er aftalt, Nationalbankens officielle udl nsrente med et till g af 8,00% p.a., beregnet fra overtagelsesdagen og indtil frigivelse sker. Belłb der deponeres af kłber hos ejendomsm gleren forrentes ikke Anvendelse af det deponerede belłb Den der berigtiger handlen, eller depositar, har pligt til af midlerne i s l- gers pengeinstitut eller ved pengeinstitutgaranti at foranledige betaling af fłlgende: Panteg ld, der ikke skal overtages, - Ejerskiftegebyr og ejerskifteafdrag med rente til betalingsdagen, - Restancer Forfalden refusionssaldo i kłbers favłr, - Belłb, som ifłlge handlens vilk r skal betales af s lger eller modregnes i kłbesummen, - S lgers andel af handlens omkostninger, - Salgsvederlag og udl g m.v. til ejendomsm gler, hvis det hos ejendomsm gleren deponerede belłb ikke er tilstr kkeligt til d k- ning heraf. Disse betalinger m dog fłrst ske, n r kłbers adkomst er fri for pr judicerende retsanm rkninger, eller hvis depositar vil indest for, at retsanm rkningerne slettes. En s dan indest else kan tidligst gives, n r endeligt skłde er tinglyst med retsanm rkninger. Hvis skłdet er tinglyst med retsanm rkning, gives oplysning herom til depositar, n r det modtages fra tinglysning. Side 11

12 Hvis belłb fra deponering og pengeinstitutgaranti er utilstr kkelige til d kning af de ovenfor anfłrte udgifter, er den, der berigtiger handlen eller depositar berettige til yderligere at disponere over provenu fremkommet ved evt, ny-prioritering af ejendommen, herunder at forlange evt, s lgerpantebrev(e) afh ndet i det omfang dette er nłdvendigt for at foretage de ovenfor n vnte indfrielser og betalinger m.v Frigivelse og tilbageholdelse af kłbesummen Den, der berigtiger handlen, eller depositar har pligt til at frigive kłbesummen til s lger alene med fradrag af de anfłrte udgifter / indfrielser, n r endeligt skłde er tinglyst uden pr judicerende retsanm rkninger, dog tidligt p overtagelsesdagen. Dette g lder tillige frigivelse af ejerskiftel nets provenu, hvis s lger ikke tidligere har kunnet disponere herover. S fremt der er tinglyst anm rkning om et afgiftspantebrev, er denne anm rkning ikke pr judice- rende. Kłber er alene berettiget til at tilbageholde kłbesummen helt eller delvist, s fremt dette er aftalt i denne kłbsaftale og betingelserne herfor er opfyldt. 12. G ld udenfor kłbesummen 12.1 Udenfor kłbesummen overtager kłber ingen g ldsposter vedrłrende det solgte G ld, der afvikles gennem forbrug, samt g ld, der afvikles gennem grundejer- og ejerforeninger, betales af kłber fra overtagelsesdagen. S l- ger oplyser at der ikke p hviler ejendommen s dan g ld p overtagelsesdagen S lger oplyser, at der denne bekendt ikke er udfłrt arbejder eller afsagt kendelser vedrłrende ovenn vnte, for hvilke udgifterne senere vil blive p lagt ejendommen Eventuelle fremtidige forpligtelser i s henseende er s lger uvedkommen - de. Kłber overtager ingen restancer p ejendommen Kłber overtager ikke byrder p ejendommen, der kan kapitaliseres til en pengeydelse. Side 12 4~Ik

13 13. Kłbesummens fordeling 13.1 KONTANTOMREGNING AF K BESUM: Kontantomregnet kłbesum kr Moms Der foretages ingen fordeling af kłbesummen, idet der er tale om en grund Salget er i henhold til lov nr. 520 af 12/6/2009 om ndring af merv rdiafgift momspligtigt for s lger. Da salget er momspligtigt, er den aftalte pris for ejendommen inkl. moms. Kłber overtager ingen momsreguleringsforpligtelse. 15. Erkl ring 15.1 I henhold til lovbekendtgłrelse nr. 785 af 21. juni 2007 som ndret ved lovbekendtgłrelse nr. 391 af 25. maj 2009, lovbekendtgłrelse nr af 16.december 2009 samt lovbekendtgłrelse nr af2l. december 2009 erkl rer Kłber, at ejendommen (grunden) skal anvendes i et erhvervsłjemed, der ikke er omfattet af lovens 1, nemlig med henblik p opfłrelse udlejningsejendom til beboelse. 16. Betingelser 16.1 N rv rende handel er fra kłbers side betinget af: at kłber opn r Kłbenhavns Kommunes godkendelse af skema B til opfłrelse af almene boliger i alt ca bruttoetage-m 2 inden den I. juni 2015,jf. i łvrigt tidsplan for myndighedsbehandling, BILAG 8. at s lger faktisk afholder meromkostninger i henhold til pkt. 3.2 og 3.3, idet denne betingelse dog fra s lgers side skal anses opfyldt ved at s lger tiltr der, at kłber kan opgłre et skłnnet belłb ved refusionsopgłrelsen til d kning af merudgifterne og tilbageholde belłbet ved evt. frigivelse af kłbesummen. S lger bekr fter ved sin underskrift p denne aftale, at tiltr de dette. Side 13 d1h 16

14 at der senest p tidspunktet for parternes underskrift af denne aftale underskrives en aftale om leje af parkeringspladser i det som BILAG 9 vedlagte format N rv rende handel er fra s lgers side betinget af: at ejendommen (grunden) kan udstykkes som det er aftalt mellem parterne iht. BILAG I. at den i pkt. 5.2 n vnte lokalplan er vedtaget og godkendt senest den I. september at kłbesummen deponeres, betales og frigives i overensstemmelse med denne aftale łvrige betingelser at der senest p tidspunktet for parternes underskrift af denne aftale underskrives en aftale om leje af parkeringspladser i det som BILAG 9 fremlagte format. Kłber er forpligtet til at indg et samarbejde med de łvrige erhververe af grundstykker p matriklen om bl.a. stiftelse af grundejerforening, f lles adgangsforhold mv. 17. Frister, berigtigelse og r dgivning 17.1 Det er aftalt, at den der skal udstede skłde, er pligtig til at have dette klar til s lgers og kłbers signering senest p overtagelsesdagen. Det er aftalt, at s lger og kłber er pligtig til at signere endeligt skłde senest 3 dage efter overtagelsen Det er aftalt, at den der skal udstede skłde og/eller pantebrev(e), skal anmelde dette til tinglysning senest 5 dage efter overtagelsen Kłber er berettiget til at kr ve endeligt skłde, n r alle betalinger og garantistillelser inkl, garanti for evt. indfrielsesbelłb for s lgerpantebrev er sket som forudsat i kłbsaftalen, og n r eventuelle łvrige betingelser er opfyldt. Side 14

15 17.4 S fremt kłber eller dennes r dgivers forhold medfłrer forsinkelse af frigivelse af kłbesummen, skal kłbesummen fratrukket belłb anvendt til indfrielse af s lgers eksisterende l n, forrentes med den til enhver tid fastsatte rentesats iht. rentelovens 5, stk. I for forsinkelsesperioden. I belłbet fratr kkes rente tilskrevet deponeringskontoen i forsinkelsesperioden Udstedelse af og tinglysning af skłde varetages af s lgers advokat. Udarbejdelse af evt. s lgerpantebrev varetages af s lgers advokat. Udarbejdelse af reguleringsopgłrelse og refusionsopgłrelse varetages af kłbers advokat. Handlens berigtigelse i łvrigt varetages af kłbers advokat S fremt det er aftalt, at kłber overtager indest ende ejerpantebreve, skal overdragelsen anmeldes til tinglysning straks efter anmeldelse af skłde, jf. ovenn vnte frist, s ledes at frigivelse af kłbesum ikke forsinkes. I modsat fald bortfalder retten til overtagelse af ejerpantebreve Kopi af prłvetinglysningsresultat p skłde tilsendes parternes r dgivere fłr skłdet anmeldes til signering hos parterne 17,8 Udkast til refusionsopgłrelse tilsendes parternes r dgivere umiddelbart efter udarbejdelse Kłber er gjort bekendt med, at medvirkende ejendomsm gler ikke kan v re formidler for begge parter i samme handel. Kłber er vejledt om behov og mulighed for at have egen r dgiver og er op- fordret til at słge egen r dgiver. 18. łvrige forhold 18.1 Parkering S lger er forpligtet til, at lade en servitut tinglyse p ejendommen med bestemmelse om, at der ved fremtidig bebyggelse p det łvrige grundareal, skal etableres 16 p-pladser til kłber for opfyldelse af lokalplanens krav om parkering. Det er aftalt, at denne forpligtelse kan opfyldes ved at lade den umiddelbart nedenfor n vnte lejekontrakt lyse p ejendommen. Parterne er gensidigt forpligtet til at indg lejeaftale om samtlige 16 p- pladser p de i BILAG 9 vedlagte vilk r, hvilken lejeaftale skal underskrives seneste samtidigt med n rv rende aftale. Side 15

16 19. Handelsomkostninger og vederlag 19.1 Tinglysningsafgift ved tinglysning af skłde betales af kłber med 100%. Udstedelse og tinglysning af skłde betales af kłber. Udarbejdelse afreguleringsopgłrelse og refusionsopgłrelse betales af kłber. Handlens berigtigelse i łvrigt betales af kłber. Ved kontanthandel b rer kłber selv alle omkostninger og risici ved en efterfłlgende finansiering af ejendomskłbet Vederlag og omkostninger til s lgers evt, r dgivere betales af s lger. Vederlag til kłbers r dgivere betales af kłber S lger er pligtig at give kłber alle relevante oplysninger til brug for reduktion af tinglysningsafgift og eventuelt kurstabsfradrag. S fremt der er tale om en kontanthandel, er oplysning om s lgers indest ende l n i vedlagte salgsopstilling alene givet til kłbers pengeinstituts beregning af evt, reduktion af tinglysningsafgift, idet det ikke for kłber er muligt at overtage s lgers indest ende l n. 20. Kłbers eventuelle krav 20.1 S fremt det s lgende selskab efter vedtagelsen af en ny lokalplan/till g til lokalplan overdrages til tredjemand af moderselskabet Ejendomsselskabet af 12. december 2013 IVS, CVR nr , accepterer Kłber, at der sker et kreditorskifte, s ledes at Ejendomsselskabet af 12. december 2013 IVS indest r for handlens opfyldelse Ethvert krav i relation til handlens opfyldelse, fejl eller mangler eller tvist om rettigheder i anledning af n rv rende kłbsaftale skal i s fald rettes imod Ejendomsselskabet af 12. december 2013 IVS og kan ikke rettes mod S lger. 21. Handlens dokumenter BILAG 1: Arealoversigt BILAG 2: Miljłteknisk undersłgelse af I. november 2005 BILAG 3: Historisk redegłrelse af den 13. september 2005 BILAG 4: Miljłm ssige foranstaltninger ved bebyggelse med punkthuse af den 21. marts 2012 BILAG 5: Tingbogsattest dateret den Side 16 e

17 BILAG 6: Lokalplan nr. 448 "Ny Ellebjerg omr det" med till g nr. I. BILAG 7: Skitse til fly lokalplan BILAG 8: Tidsplan for myndighedsbehandling BILAG 9: Aftale om leje af parkeringspladser BILAG 10: Illustration fra Arkitema over ejendommens bebyggelse 22. Underskrifter Den 2/ 1C 2014 Den IC) 2014 For KIS Trekronergade 88-94: For Boligforeningen 3B, Afdeling 1037, Klłverbladsgade: V Lars-Erik Larsen I r N rv rende aftales pkt. 20 tiltr des af Ejendomsselskabet af 12. december 2013 VS Den 2/ O 2014 For Ejendomsselskabet af 12. december (Lars-Erik Larsen Side 17 MER~l

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192 Sagsnr.: ACCURA BETINGET PARKERINGSLEJEAFTALE vedrłrende p-pladser p ejendommen matr.nr I Klłverbladsgade, 2500 Valby Valby, Kłbenhavn, beliggende Trekronergade i

193 Sagsnr.: /428 INDHOLD I Side DEFINITIONER 3 FORM L OG BAGGRUND 4 DET LEJEDE 4 ANVENDELSE 4 IKRAFTTR DEN 6 OPH R 6 LEJE OG DEPOSITUM 6 FREMLEJE OG AFST ELSE 7 AFTALT REGULERING AF LEJEN 7 VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 8 ANSVAR OG RISIKO 8 FRAFLYTNING OG TILBAGELEVERING AF DET LEJEDE 8 MOMS 9 TINGLYSNING OG OMKOSTNINGER 9 TRANSPORT OG ANDRE BESTEMMELSER 9 LOWALG OG TVISTER 10 is

194 Sagsnr.: F LGENDE BETINGEDE PARKERINGSLEJEAFTALE er dags dato indg et mellem KIS Trekronergade CVR-nr Trekronergade Valby (Udlejer") Boligforeningen 3B CVR-nr Havneholmen Kłbenhavn ( Lejer) I DEFINITIONER 1.1 I Aftalen og de tilhłrende bilag har fłlgende ord og udtryk den betydning, der er anfłrt neden- for, medmindre andet fremg r af sammenh ngen. Aftalen denne parkeringslejeaftale med bilag. Det Lejede som anfłrt i pkt Ejendommen som anfłrt i pkt lkrafttr delsesdatoen som anfłrt i pkt. 5.1, Lejen som anfłrt i pkt Ophłrsdatoen som anfłrt i pkt Part Parterne Udlejer eller Lejer. Udlejer og Lejer. Underskriftdatoen datoen for Parternes underskrift af Aftalen. EMJ

Kłbsaftale. Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers. (*navn) (*adresse) (*postnr.)

Kłbsaftale. Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers. (*navn) (*adresse) (*postnr.) 9 Undertegnede Kłbsaftale Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers s lger og endeligt overdrager herved til (*navn) (*adresse) (*postnr.) Et areal p i alt ca. * m2 som vist p vedlagte skitse. Arealet best

Læs mere

KØBSAFTALE. For ejendommen beliggende: Fuglemosevej 1F 8620 Kjellerup. Sagsnr. 802-96737. April 2011 Mægler: SLP/TB

KØBSAFTALE. For ejendommen beliggende: Fuglemosevej 1F 8620 Kjellerup. Sagsnr. 802-96737. April 2011 Mægler: SLP/TB April 2011 Mægler: SLP/TB KØBSAFTALE For ejendommen beliggende: Fuglemosevej 1F 8620 Kjellerup Sagsnr. 802-96737 Fredens Torv 1, 1. sal 8000 Aarhus C E-mail 802@edc.dk www.poulerikbech.dk Internationalt

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA GRUNDE. Køber(e): Morbærhaven anfør husnr., 9000 Aalborg parcel nr.anfør parcel.nr. Gl. Hasseris by, Hasseris

OPLYSNINGSSKEMA GRUNDE. Køber(e): Morbærhaven anfør husnr., 9000 Aalborg parcel nr.anfør parcel.nr. Gl. Hasseris by, Hasseris Køber(e): GRUNDE OPLYSNINGSSKEMA Morbærhaven anfør husnr., 9000 Aalborg parcel nr.anfør parcel.nr. Gl. Hasseris by, Hasseris Navn: Navn: Adresse: Adresse: Postnr./by: Postnr./by: Tlf. : Tlf. : CPR-nr.:

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Ledelse Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen tilhørende

Læs mere

Købsaftale Helligkorsvej 3, 4000 Roskilde Matr. nr. 34f Vestermarken, Roskilde Jorder

Købsaftale Helligkorsvej 3, 4000 Roskilde Matr. nr. 34f Vestermarken, Roskilde Jorder ROSKILDE KOMMUNE Byrådssekretariatet Jura 3. november 2015 J.nr. 13.06.02P19-273075 HGB Købsaftale Helligkorsvej 3, 4000 Roskilde Matr. nr. 34f Vestermarken, Roskilde Jorder Mellem Roskilde Kommune, Rådhusbuen

Læs mere

Købsaftale med salgsbetingelser

Købsaftale med salgsbetingelser Købsaftale med salgsbetingelser Matr. nr. 16 dm Melby by, Melby Plovvænget 3, 3300 Frederiksværk Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. Ådalsparkvej 2. 2960 Rungsted Kyst. 1. Overdragelse af ejendommen og vilkårene herfor. 1.1 Ejendommen, der overdrages

Udkast til betinget købsaftale. Ådalsparkvej 2. 2960 Rungsted Kyst. 1. Overdragelse af ejendommen og vilkårene herfor. 1.1 Ejendommen, der overdrages Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale Hannebjerg, Louis Petersensvej 11, 2960 Rungsted Kyst Marts 2016 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk

Læs mere

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Matr.nr.1DI, Lille Værløse, Værløse til salg. Dato: Indholdsfortegnelse Parter side 2 Grunden side 2 Servitutter side 3 Overtagelse side 3 Øvrige forhold side 4 Miljø

Læs mere

Revideret tilbud på køb af storparcel i Trekroner

Revideret tilbud på køb af storparcel i Trekroner Pkt. 161 Revideret tilbud på køb af storparcel i Trekroner Sagsnr. 49186 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Kommunen har modtaget revideret tilbud på køb af grunden på Lysalleen til i alt 44 private lavenergi

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen Ejendom, bolig/erhverv, bebygget. KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes ejendom, del 2 af matr. nr. 165a, Køge Bygrunde, beliggende Nørregade

Læs mere

Købsaftale. Ca. 800 m 2

Købsaftale. Ca. 800 m 2 Købsaftale Del af matr. nr. 1 dn Ullerup by, Torup Bogbinderivej 15, 3390 Hundested Ca. 800 m 2 Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

Udbudsvilkår GRUNDSTYKKE UDBYDES TIL SALG. Københavns Kommune udbyder matr.nr. 11az, Husum, beliggende Højstrupvej 69, 2700 Brøndshøj til salg.

Udbudsvilkår GRUNDSTYKKE UDBYDES TIL SALG. Københavns Kommune udbyder matr.nr. 11az, Husum, beliggende Højstrupvej 69, 2700 Brøndshøj til salg. Udbudsvilkår GRUNDSTYKKE UDBYDES TIL SALG Københavns Kommune udbyder matr.nr. 11az, Husum, beliggende Højstrupvej 69, 2700 Brøndshøj til salg. 2 Februar 2016 Sagsnr. 2014-0194772 Henvendelse og spørgsmål

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

Købsaftale med salgsbetingelser

Købsaftale med salgsbetingelser Købsaftale med salgsbetingelser Del af matr. nr. 62 aø Frederiksværk Markjorder, Rådhuspladsen, 3300 Frederiksværk Ca. 750 m 2 1 Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2015-000499-20 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Matr. nr. 13-a og 13-gg, Herfølge By, Herfølge KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Parcellerne: Matr. nr.

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

SALGSVILKÅR for erhvervsparcellerne beliggende Erhvervsparken Klank i Galten

SALGSVILKÅR for erhvervsparcellerne beliggende Erhvervsparken Klank i Galten maj 2012 sag 07/17066 SALGSVILKÅR for erhvervsparcellerne beliggende Erhvervsparken Klank i Galten Salgsvilkår 1. Oplysninger om grundene Parcellerne er beliggende i Erhvervsparken Klank ved Århusvej/

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

U D B U D S V I L K Å R

U D B U D S V I L K Å R Februar 2016 EGEDAL KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 10bl Stenløse By, Stenløse, beliggende Toftholmvej 20, 3660 Stenløse, til salg Henvendelse herom og spørgsmål i øvrigt kan rettes til Stine Elken,

Læs mere

SALGSSVILKÅR FOR HVIDKLØVER I GØDVAD

SALGSSVILKÅR FOR HVIDKLØVER I GØDVAD Ejendomme Februar 2016/HA Overdragelsen sker i øvrigt på følgende vilkår: SALGSSVILKÅR FOR HVIDKLØVER I GØDVAD 1 GRUNDEN Den solgte grund overdrages, som den er og forefindes og med de samme rettigheder,

Læs mere

Til undervisningsbrug. Standardvilkår for Dansk Ejendomsmæglerforenings købsaftale. Vigtige informationer til køber og sælger.

Til undervisningsbrug. Standardvilkår for Dansk Ejendomsmæglerforenings købsaftale. Vigtige informationer til køber og sælger. Standardvilkår for Dansk Ejendomsmæglerforenings købsaftale Vigtige informationer til køber og sælger Standardvilkår for Dansk Ejendomsmæglerforenings købsaftale er et tillæg til købsaftalen, og udgør

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som Købsaftaleskabelon af 23. maj 2011 K Ø B S A F T A L E vedr. parcel af Hanesvinget 2A, 9520 Skørping Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: Tlf.: CPR/CVR: E-mail: tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget

Læs mere

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Boeslunde Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Tlf. nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 teknik@slagelse.dk

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE 2014-3082 / 2014-115267 Matr. nr. 2-m Kimmerslev by, Kimmerslev KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Platang rdens błrnehave og Randers Kommune.

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Platang rdens błrnehave og Randers Kommune. Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Platang rdens błrnehave og Randers Kommune. Driftsoverenskomst mellem Randers Kommune og institutionsbestyrelsen for Platang rden beliggende Platanvej

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE. 1. Generelt. Køber har fået udleveret kortrids inkl. kurve-/koteplan af 14. september 2006 fra Bonefeld & Bystrup A/S.

BETINGET KØBSAFTALE. 1. Generelt. Køber har fået udleveret kortrids inkl. kurve-/koteplan af 14. september 2006 fra Bonefeld & Bystrup A/S. Tinglysningsafgifter: 0,6 % registreringsafgift til skøde 0,00 kr. Fast afgift til skøde 1.660,00 kr. I alt 1.660,00 kr. Matr. nr.: (se liste i pkt. 1), Alle Brædstrup By, Ring Beliggende: Galgehøj og

Læs mere

UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 014-JJ04055 21. september 2015

UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 014-JJ04055 21. september 2015 UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 014-JJ04055 21. september 2015 Tjebberupvej 75, 4300 Holbæk For Holbæk Kommune udbydes grundareal i Tjebberup i offentligt udbud. Grundarealet er kurvet og beliggende ud til Tjebberupvej,

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-19527 - 10. maj 2017 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Rådhuset, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel, grundstykke xxx, del af matr.nr. 2f, Ølby By, Højelse, beliggende

Læs mere

Salg af grund til tæt-lav boligbebyggelse, Mellemvang, 9362 Gandrup. Del af matr. nr. 9a, Gandrup by, Ø. Hassing

Salg af grund til tæt-lav boligbebyggelse, Mellemvang, 9362 Gandrup. Del af matr. nr. 9a, Gandrup by, Ø. Hassing Click here to enter text. Udbudsvilkår Udbudsvilkår Salg af grund til tæt-lav boligbebyggelse, Mellemvang, 9362 Gandrup. Del af matr. nr. 9a, Gandrup by, Ø. Hassing 1. Ejendommen./. Under forbehold af

Læs mere

Grund til erhvervsformål Fabriksvej/Nordtoften, Ørnhøj. Salgsmappe. Herning Kommune. Torvet. 7400 Herning. herning@herning.dk. www.herning.

Grund til erhvervsformål Fabriksvej/Nordtoften, Ørnhøj. Salgsmappe. Herning Kommune. Torvet. 7400 Herning. herning@herning.dk. www.herning. Grund til erhvervsformål Fabriksvej/Nordtoften, Ørnhøj Salgsmappe Herning Kommune. Torvet. 7400 Herning. herning@herning.dk. www.herning.dk Indholdsfortegnelse: 1. ERHVERVSOMRÅDET... 2 2. BYGGEMODNING

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 1tæ, Nørager Hgd., Durup, beliggende

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM. Hyrdevej 6-20, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2717

UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM. Hyrdevej 6-20, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2717 UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM Hyrdevej 6-20, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2717 Indhold GENERELLE UDBUDSVILKÅR... 3 BOLIGSOCIAL HENSYN... 3 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK... 4 BESKRIVELSE... 4 PLANFORHOLD /

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

UDKAST TIL KØBSAFTALE

UDKAST TIL KØBSAFTALE UDKAST TIL KØBSAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. EJENDOMMEN 2. KØBESUM OG BETALINGSBETINGELSER 3. OVERTAGELSE 4. SKÆRINGSDATO 5. INKLUDERET I KØBESUMMEN 6. FORPLIGTELSER UDENFOR KØBESUMMEN 7. SERVITUTTER 8.

Læs mere

Købsaftale bolig. Vedrørende ejendommen beliggende Husbondvej 64, 8850 Bjerringbro. Dok. 13/102034-3 1/8

Købsaftale bolig. Vedrørende ejendommen beliggende Husbondvej 64, 8850 Bjerringbro. Dok. 13/102034-3 1/8 Købsaftale bolig Vedrørende ejendommen beliggende Husbondvej 64, 8850 Bjerringbro Dok. 13/102034-3 1/8 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (i det følgende benævnt

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE. Ejerlejlighed Øresund Tower. Amager Strandvej 100 A/S - CVR-nr. 33 23 94 75 Hollufgård Hollufgårds Allé 12 5220 Odense SØ

BETINGET KØBSAFTALE. Ejerlejlighed Øresund Tower. Amager Strandvej 100 A/S - CVR-nr. 33 23 94 75 Hollufgård Hollufgårds Allé 12 5220 Odense SØ BETINGET KØBSAFTALE Ejerlejlighed Øresund Tower Undertegnede herefter benævnt (køber) Navn Navn Adresse Adresse Postnr. & by Postnr. & by Tlf. privat Tlf. privat Tlf. arbejde Tlf. arbejde E-mail E.mail

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr.. af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

Betingelser for salg af storparceller

Betingelser for salg af storparceller Betingelser for salg af storparceller 21-09-2017 Sagsid 16/25701 Gældende for storparcel ved Marienhoffvej 21F, 8550 Ryomgård, matr.nr. 3kh, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene 1. Udbud af storparceller De

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

KØBSAFTALE. Undertegnede: Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVRnr./CPR.nr.:

KØBSAFTALE. Undertegnede: Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVRnr./CPR.nr.: 1 KØBSAFTALE Undertegnede: Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVRnr./CPR.nr.: (i det følgende kaldet køber) tilbyder herved over for Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Nørregade 36-38 Postboks

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund, matr. nr., Tagård, Humlum. Grunden er beliggende Bakke Alle, Humlum. Grunden er på

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe den jordlod af Rebild Kommune som er markeret

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Borgerservice Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen

Læs mere

Salg af parcelhusgrunde Hanebjælken, Vestbjerg Sagsnr. 2014-17841

Salg af parcelhusgrunde Hanebjælken, Vestbjerg Sagsnr. 2014-17841 Sagsnr.: 2014-17841 KJK/tho Beskrivelse Hanebjælken ligger centralt i Vestbjerg i et område med et veludbygget stisystem. Der er sikker vej til børneinstitution, skole og idrætshal. Der er sælges i alt

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden landbrugspligt Landbrugsjord beliggende Maltvedgårdsvej 2B, 4100 Ringsted. 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: matr.nr.

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Salgsvilkår for ejendommen Skolevej 44, 5690 Tommerup

Salgsvilkår for ejendommen Skolevej 44, 5690 Tommerup Salgsvilkår for ejendommen Skolevej 44, 5690 Tommerup Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Assens Kommune udbyder matrikel nummer 12g, Tommerup By, Tommerup, beliggende Skolevej

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Nordmarken i Højmark Gældende fra 1. januar 2013.

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Nordmarken i Højmark Gældende fra 1. januar 2013. Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Nordmarken i Højmark Gældende fra 1. januar 2013. 1. Beskrivelse af ejendommen/området Grundene ligger ved Nordmarken i Højmark, hvor de første grunde blev

Læs mere

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse:

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse: HANDELSVILKÅR Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til Navn: CVR nr. Adresse: en ca. 2.045 m2 stor del af litra 7000 t beliggende ved Jellingvej/E.T. Jørgensensvej, 7100 Vejle (i det følgende

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Kirkegade 12 i Ebeltoft 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune benævnes

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2012-32923 / 2013-129749 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge LIDEMARKSVEJ 108 110, BJÆVERSKOV KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes ejendomme:

Læs mere

KØBSAFTALE. Eventuelle oplysninger om kendskab til jordbundsforhold eller jordforurening

KØBSAFTALE. Eventuelle oplysninger om kendskab til jordbundsforhold eller jordforurening Købsaftale - sagsnr. X Matr.nr. X Beliggenhed: X KØBSAFTALE Undertegnede Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup sælger herved til medunderskrevne XX XX XX den Favrskov Kommune ifølge tinglyst adkomst

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde i SKOVSØ ERHVERVSPARK

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde i SKOVSØ ERHVERVSPARK Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde i SKOVSØ ERHVERVSPARK Grundstørrelser: I forbindelse med byggemodningen er der udstykket i grundstørrelser op til 34.280 kvm. Såfremt der er behov for større

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Carl Th. Dreyers Vej i Ebeltoft. 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune

Læs mere

Købsaftale bolig. Vedrørende ejendommen beliggende Højtoftevej 2, 8620 Kjellerup. Dok. 13/102012-10 1/8

Købsaftale bolig. Vedrørende ejendommen beliggende Højtoftevej 2, 8620 Kjellerup. Dok. 13/102012-10 1/8 Købsaftale bolig Vedrørende ejendommen beliggende Højtoftevej 2, 8620 Kjellerup Dok. 13/102012-10 1/8 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (i det følgende benævnt

Læs mere

Salgsvilkår for ejendommen Barløsevej 47, 5610 Assens

Salgsvilkår for ejendommen Barløsevej 47, 5610 Assens Salgsvilkår for ejendommen Barløsevej 47, 5610 Assens Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Assens Kommune udbyder matrikel nummer 1p, Barløse By, Barløse, beliggende Barløsevej 47,

Læs mere

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom FINANSTILSYNET - ÅRHUSGADE 110-2100 KØBENHAVN 5. marts 2009 Til [sælgers navn] (sælger) Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom Garantien er udstedt på foranledning af (købers navn) ("køber")

Læs mere

KØBSAFTALE. Undertegnede: Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVRnr./CPR.nr.:

KØBSAFTALE. Undertegnede: Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVRnr./CPR.nr.: KØBSAFTALE Undertegnede: Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVRnr./CPR.nr.: (i det følgende kaldet køber) afgiver herved ved afkrydsning Individuelt købstilbud eller Portefølje købstilbud over for Odense Kommune

Læs mere

Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø

Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø an Sp n ge ve j Ca. 14.250 m2 rgv ej st ve d Ny Es bje vej Møn Næ Industrivej Humlevej Rosagervej

Læs mere

Salg af grund Langkildevej 1, Hvidovre til boligformål

Salg af grund Langkildevej 1, Hvidovre til boligformål Salg af grund Langkildevej 1, Hvidovre til boligformål Hvidovre Kommune udbyder grunden beliggende Langkildevej 1, 2650 Hvidovre (herefter kaldet Ejendommen ) til salg på følgende vilkår: Ejendommen udbydes

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge.

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge 2017-008844-11 Skolevej 3, 4600 Køge Matr.nr. 14 aq Ølsemagle b, Ølsemagle KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede ca. m2 af matr. nr. Trollesminde, Hillerød Jorder, indtegnet på bilag til denne købsaftale.

Læs mere

Storparcel 23 i Trylleskov Strand

Storparcel 23 i Trylleskov Strand SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Storparcel 23 i Trylleskov Strand 1. Generelle salgsvilkår Indledning Solrød Kommune udbyder storparcel 23 til opførelse af almene familieboliger i etagebyggeri i max. 3

Læs mere

Udbudsvilkår Areal v/sulsted Landevej/Sulsted Kirkevej, Hostrup

Udbudsvilkår Areal v/sulsted Landevej/Sulsted Kirkevej, Hostrup #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, Juridisk Afdeling, BLF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby. 12-08-2015 Udbudsvilkår Areal v/sulsted Landevej/Sulsted Kirkevej,

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Navn: Stilling: Adresse: Adresse: Tlf. arb.: Tlf. privat: Mailadr.:

K Ø B S A F T A L E. Navn: Stilling: Adresse: Adresse: Tlf. arb.: Tlf. privat: Mailadr.: Sag nr. 24.009 Parcel nr. : K Ø B S A F T A L E Undertegnede SennenBolig A/S Cvr.nr. 3314 4660 Kolding Åpark 1, 4. sal 6000 Kolding (herefter kaldet sælger) sælger herved til medundertegnede, Navn: Stilling:

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

UDKAST TIL KØBSAFTALE

UDKAST TIL KØBSAFTALE UDKAST TIL KØBSAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. EJENDOMMEN 2. KØBESUM OG BETALINGSBETINGELSER 3. OVERTAGELSE 4. SKÆRINGSDAG 5. INKLUDERET I KØBESUMMEN 6. FORPLIGTELSER UDENFOR KØBESUMMEN 7. SERVITUTTER 8.

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 11 71 53

Læs mere

Notat. Ustłttede boliger hos Randersegnens Boligforening. Udarbejdet 13.10.2011

Notat. Ustłttede boliger hos Randersegnens Boligforening. Udarbejdet 13.10.2011 Notat Ustłttede boliger hos Randersegnens Boligforening Udarbejdet 13.10.2011 1 Indhold: Side 1. Indledning og indstilling 2 2. Beskrivelse af problemstillingen 3 3. Oversigt i konkrete boligprojekter

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Dons Landevej i lokalplan Bramdrup Industripark, Etape 2

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Dons Landevej i lokalplan Bramdrup Industripark, Etape 2 November 2013 Dons Landevej KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Dons Landevej i lokalplan 0715-31 Bramdrup Industripark, Etape 2 Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Matr.nr. 15afb, Nørremarken, Ribe Jorder Beliggende Industrivej 63, 6760 Ribe Arealet, der fremgår af vedhæftede matrikelkort, udgør 3.275 m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE Mellem

Læs mere

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse august 2016 Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse til salg. UDBUDSVILKÅR Grunden udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni

Læs mere

Købsaftale. Vejle Kommune sælger parcel nr. xx matr. nr. xx Børkop By, Gauerslund med et areal på xx m², beliggende Fruergaardsvej xx, 7080 Børkop til

Købsaftale. Vejle Kommune sælger parcel nr. xx matr. nr. xx Børkop By, Gauerslund med et areal på xx m², beliggende Fruergaardsvej xx, 7080 Børkop til Købsaftale 1 Vejle Kommune sælger parcel nr xx matr nr xx Børkop By, Gauerslund med et areal på xx m², beliggende Fruergaardsvej xx, 7080 Børkop til xxx xxx xxx xxx OVERTAGELSE: Overtagelsesdagen, der

Læs mere

Udbud af ejendommen matr. nr. 12u, Burgård, Vildbjerg. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr. nr. 12u, Burgård, Vildbjerg. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr. nr. 12u, Burgård, Vildbjerg. Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune.

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune. Lejekontrakt Mellem Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe Cvr.nr. 14278184 (herefter lejer) Og Faxe Kommune Frederiksgade 8 4690 Haslev Cvr.nr. 29188475 (herefter udlejer)

Læs mere

Skælskør. Erhvervsgrunde ved Værkstedsvej, Fabriksvej mv. (Lokalplan 71) K Ø B S A F T A L E

Skælskør. Erhvervsgrunde ved Værkstedsvej, Fabriksvej mv. (Lokalplan 71) K Ø B S A F T A L E Skælskør Erhvervsgrunde ved Værkstedsvej, Fabriksvej mv. (Lokalplan 71) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

Boligudlejningsejendom midt i Vordingborg

Boligudlejningsejendom midt i Vordingborg Boligudlejningsejendom midt i Vordingborg Sag 20N15220 TIL SALG Vordingborg - Algade 100 4 lejligheder alle udlejet Vel vedligeholdt ejendom Beliggende centralt tæt på byens handelsliv Kontantpris kr.

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014. (herefter samlet "Parterne")

Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014. (herefter samlet Parterne) Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014 BETINGET KØBSAFTALE Mellem og Bygningsstyrelsen CVR nr. 58182516 Carl Jacobsens Vej 39 2500 Valby (herefter "Sælger") Navn: CVR-nummer:

Læs mere

UDBUD AF 1 LEDIG GRUND HANS BACHS VEJ 6 - KLITMØLLER

UDBUD AF 1 LEDIG GRUND HANS BACHS VEJ 6 - KLITMØLLER THISTED KOMMUNE UDBUD AF 1 LEDIG GRUND HANS BACHS VEJ 6 - KLITMØLLER Thisted kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, 7760 Hurup tlf. 99 17 17 17 www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Udstykningen på Hans Bachs

Læs mere

Grunden har et areal på m 2.

Grunden har et areal på m 2. Salgsvilkår Udbudsgrundlag Ejendommen 1. Indledning Lejre Kommunes salg af grunde sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG Svendborg Kommune sælger matr. nr. 32f, Bjerreby by, Bjerreby. Adresse: BJERREBY MØLLEBAKKE 1, 5700 SVENDBORG Areal: 1.050 m 2 Køber betaler alle

Læs mere