Effi BETINGET K BSAFTALE. Mellem. KIS Trekronergade CVRnr Trekronergade Valby (herefter "S lger")

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effi BETINGET K BSAFTALE. Mellem. KIS Trekronergade 88-94 CVRnr. 28 29 58 63 Trekronergade 92 2500 Valby (herefter "S lger")"

Transkript

1 Advoktpartnerseskab Carsten Lorentzen Advokat J.nr MAB BETINGET K BSAFTALE Mellem KIS Trekronergade CVRnr Trekronergade Valby (herefter "S lger") og Boligforeningen 3B, Afdeling 1037, Klłverbladsgade CVR nr Havneholmen Kłbenhavn (herefter "Kłber") er der dags dato indg et fłlgende betingede aftale om overdragelse af en del af den af S lger ejede ejendom beliggende i Kłbenhavns Kommune, matr. 1953, Valby, Trekronergade I Klłverbladsgade, 2500 Valby. Effi

2 1. Ejendommen 1.1 Overdragelsen omfatter en del af den s lger ifłlge tinglyste adkomst i Kłbenhavns kommune, matr.nr Valby, Kłbenhavn beliggende Trekronergade / Klłverbladsgade, 2500 Valby, med det p grunden v rende hegn, tr er, planter og alt ejendommens rette tilliggende og tilhłrende alt som besigtiget og antaget af kłber. Som BILAG i til n r- v rende kłbsaftale vedl gges skitse over arealet. 1.2 Den del af grunden, som overdrages til kłber, erhverves med det form l, at opfłre bolig, m 2 bruttoetageareal. Grunden har indkłrsel fra Klłverbladsgade. 1.3 Udgifter i forbindelse med udstykning al grunden, herunder udgifter til Landinspektłr afholdes af s lger. 1.4 Samtlige omkostninger til byggemodning af ejendommen - herunder tilslutningsafgifter, udgifter til forsynings- og aflłbsledninger m.v. afholdes af kłber. Nedrivning af de eksisterende bygninger p ejendommen forest s af s lger og for s lgers regning. 1.5 Ejendommen overdrages i łvrigt med de samme rettigheder, byrder, servitutter og forpligtelser, hvormed den har tilhłrt s lger og tidligere ejere, herunder eventuelle rettigheder og forpligtelser overfor grundejerforening, elv rk, vandv rk samt łvrige forsyningsselskaber. 1.6 Zonestatus: byzone 1.7 Den offentlige ejendomsv rdi for hele matrikel nr Valby Kłbenhavn (fłr udstykning) er for 2012 ansat til kr ,00 hvoraf grundv rdi udgłr kr ,00. N rv rende omfatter kun en del af matrikel nr Valby Kłbenhavn. Efter endt udstykning vil ejendommen blive s rskilt vurderet, hvilket betyder at ejendommen p l gges ejendomsskat. S lger kan i den forbindelse ikke indest for den offentlige vurdering, og de deraf fłlgende skatter og afgifter vedrłrende ejendommen. Side 2

3 Det bem rkes, at ejendommen endnu ikke er selvst ndig vurderet. Kłber skal derfor betale en forholdsm ssig andel af ejendommens skatter og afgifter s ledes som det er s dvanligt (beregnet ud fra det kłbte grundareal i forhold til det samlede grundareal), indtil selvst ndig v rdians t- telse af det kłbte foreligger. 1.8 Kłber er gjort bekendt med, at beregning af ejendomsskatter og evt. d kningsafgift vil blive foretaget p basis af sidst kendte offentlige ejendomsvurdering. S fremt der p handelstidspunktet endnu ikke er udsendt en vurdering for kłbs ret, vil ejendomsskatterne s ledes blive beregnet p baggrund af vurderingen fra ret forud for kłbs ret. Kłber er gjort bekendt med, at dette i efterfłlgende r kan medfłre ikke uv sentlige ndrede ejendomsskatter og evt. d kningsafgift. Kłber kan ikke i den anledning głre krav g ldende mod s lger. 2. S lgers oplysninger 2.1 S lger oplyser: at der s lger bekendt ikke verserer sager eller er udstedt p bud, der vedrłrer ejendommen, At ejendommen s lger bekendt ikke er omfattet af tidsbegr nsede dispensationer, at der ikke p hviler ejendommen hjemfaldspligt 3. Miljł og jordbundsforhold 3.1 Fremtidige krav til miljłforhold for kłbers anvendelse af ejendommen er s lger uvedkommende. 3.2 łvrige miljłforhold, grund: I henhold til oplysninger indhentet via WebMatrilden samt tingbogsattest af den er grunden kortlagt som forurenet p vidensniveau I. En forurening p vidensniveau I betyder, at man fra miljłmyndighedernes side har mistanke om, at der kan forefindes forurening p ejendommen. Side 3 (7j

4 S fremt denne forurening hindrer kłber i at opn myndigheders miljłm ssige tilladelser til at opfłre den forudsatte bebyggelse, jfr. pkt. 2.1, skal den del af jorden, som er konstateret forurenet fjernes i det omfang det er nłdvendigt for at opn myndighedernes godkendelse til at opfłre den forudsatte bebyggelse. I forbindelse hermed refunderer s lger til kłber den dokumenterede merudgift til nłdvendig bortkłrsel/deponering af forurenet jord op til kr ekskl. moms. Belłbet, som s lger refunderer, kan alene udgłre differencen mellem udgiften til bortkłrsel/deponering af jord fra en grund som ikke er kortlagt som forurenet, (men beliggende i byzone og dermed omr deklassificeret som lettere forurenet) og udgiften til bortkłrsel/deponering af jord fra en grund kortlagt som forurenet p vidensniveau I. Parterne indhenter hurtigst muligt efter underskrivelsen af denne aftale i f llesskab et tilbud p den nłdvendige oprensning af jorden, hvori merudgiften til bortkłrsel/deponering af jorden skal specificeres separat. S - fremt dette tilbud fremkommer som et overslag i form af et prisinterval for merudgiften til bortkłrsel/deponering af jorden, vil den hłjeste pris i intervallet v re afgłrende faktor for, om en part kan v lge, at tr de tilbage fra handlen, jfr. nedenfor (den hłjeste pris i intervallet er s ledes den "forventelige udgift). I det omfang de forventelige merudgifter til bortkłrsel/deponering af jord overstiger kr. 637,200 ekskl. moms, deles udgiften herudover ligeligt mellem kłber og s lger. Overstiger den forventelige udgift til oprensning kr ekskl, moms, er hver part dog berettiget til at tr de tilbage fra aftalen, medmindre den anden part tilbyder at afholde udgifterne ud over kr ekskl. moms. Uanset foranst ende er det aftalt, at s fremt de faktiske merudgifter til bortkłrsel/deponering af jord m tte overstige det belłb, som fremg r af det tilbud, som parterne har indhentet i f llesskab, er dette s lger uvedkommende, hvilket g lder selvom der m tte vise sig behov for yderligere udgravning/undersłgelse efter arbejdet er p begyndt. I det omfang de faktiske udgifter til bortkłrsel/deponering af jord er lavere end det belłb, Side 4

5 som fremg r af det tilbud, som parterne har indhentet i f llesskab, skal differencebelłbet refunderes til s lger. Til illustration af dette princip gives fłlgende eksempler: Eksempel 1: Tilbud/overslag over merudgifter (łverste tal i eventuelt interval): kr Faktiske udgifter: kr S lger refunderer kłber: kr (foruds tter, at ingen af parterne har benyttet deres ret til at tr de tilbage) Eksempel 2: Tilbud/overslag over merudgifter (łverste tal i eventuelt interval): kr Faktiske udgifter: kr, 1, S lger refunderer kłber: kr I łvrigt bem rkes, at kłber afholder udgiften til udgravning, transport og deponering af den forurenede jord, og at kłber alene indg r aftale med tredjemand herom (s lgers forpligtelse er s ledes alene en refusionsforpligtelse i forhold til kłber). S lger er berettiget til at f fuld indsigt i aftalen med tredjemand og s lger skal have mulighed for at p se, at der alene fjernes den forurenede jord, der er nłdvendig for at opn myndighedernes godkendelse til at opfłre den forudsatte bebyggelse. Der vil i den anledning blive udarbejdet et graveskema p baggrund af forundersłgelserne, som s lger har adgang til at kommentere, inden gravearbejdet p begyndes. Kłber skal dokumentere bortkłrslen af m ngde jord ved kłresedler. 3.3 For s vidt ang r jordbundsforhold er det aftalt, at s fremt der tr ffes blłd bund, som kr ver p lefundering, afholder s lger merudgiften til p lefunderingen, dog maksimalt op til kr ekskl. moms. Parterne indhenter hurtigst muligt efter underskrivelsen af denne aftale i f l- lesskab et tilbud p p lefundering. S fremt dette tilbud fremkommer som et overslag i form af et prisinterval for merudgiften til p lefunderingen, vil den hłjeste pris i intervallet v re afgłrende faktor for, om en part kan v lge, at tr de tilbage fra handlen, jfr. nedenfor (den hłjeste pris i intervallet er s ledes den "forventelige udgift"). Side 5 w 4$1 E

6 I det omfang de forventelige nłdvendige merudgifter til p lefunderingen overstiger kr ekskl. moms, deles udgiften herudover ligeligt mellem kłber og s lger. Overstiger den forventelige udgift til fundering kr ekskl. moms, er hver part dog berettiget til at tr de tilbage fra aftalen, medmindre den anden part tilbyder at afholde udgifterne ud over kr ekskl. moms. Uanset foranst ende er det aftalt, at s fremt de faktiske merudgifter til p lefunderingen m tte overstige det belłb, som fremg r af det tilbud, som parterne har indhentet i f llesskab, er dette s lger uvedkommende, hvilket g lder selvom der m tte vise sig behov for yderligere fundering/undersłgelser efter arbejdet er p begyndt. I det omfang de faktiske udgifter til p lefundering er lavere end det belłb, som fremg r af det tilbud, som parterne har indhentet i f llesskab, skal differencebelłbet refunderes til s lger. Til illustration af dette princip gives fłlgende eksempler: Eksempel 1: Tilbud/overslag over merudgifter (łverste tal i eventuelt interval): kr Faktiske udgifter: kr S lger refunderer kłber: kr (foruds tter, at ingen af parterne har benyttet deres ret til at tr de tilbage) Eksempel 2: Tilbud/overslag over merudgifter (łverste tal i eventuelt interval): kr Faktiske udgifter: kr S lger refunderer kłber: kr I łvrigt bem rkes at kłber afholder udgiften til entreprisearbejder, herunder eventuel p lefundering, og at kłber alene indg r aftale med tredjemand herom (s lgers forpligtelse er s ledes alene en refusionsforpligtelse i forhold til kłber). S lger er berettiget til at f fuld indsigt i aftalen med tredjemand og s lger skal have mulighed for at p se, at der alene foretages den nłdvendige fundering til at opfłre den forudsatte bebyggelse. S lger skal have indsigt i de geotekniske forundersłgelser, der danner baggrund for en nłdvendig fundering, og skal have mulighed for at Side 6 eg

7 kommentere funderingen, inden fundering p begyndes. Kłber skal dokumentere de faktiske udgifter, herunder ved faktura. Som bilag til n rv rende kłbsaftale vedl gges i łvrigt: Miljłteknisk undersłgelse af I. november 2005 BILAG 2 Historisk redegłrelse af den 13. september 2005 BILAG 3 Miljłm ssige foranstaltninger ved bebyggelse med punkthuse af den 21. marts 2012 BILAG Udgiften til afholdelse af forundersłgelser med henblik p at vurdere en eventuel udgift til deponeringsafgift og p lefundering afholdes af kłber. S fremt kłber p baggrund af disse forundersłgelser v lger at tr de tilbage fra n rv rende aftale - samt hvis s lger, jf. pkt. 3.2 ovenfor, łnsker at tr de tilbage og kłber ikke v lger at fastholde aftalen ved at tilbyde at afholde udgifterne ud over de angive t rskelv rdier - afholdes omkostningerne, dog maksimalt kr ekskl. moms, af s lger. 4. Servitutter 4.1 Med hensyn til de p ejendommen tinglyste deklarationer og servitutter er kłber oplyst herom og indforst et med at respektere disse, i det omfang denne handel ikke ndrer disse forhold. S lger m ikke aktivt medvirke til at p fłre ejendommen nye byrder. P s lgers foranledning og for s lgers regning, udarbejder en landinspektłr servituterkl ring for den del af ejendommen, som frastykkes, s ledes der udelukkende tinglyses relevante servitutter for ejendommen. 4.2 I łvrigt henvises til ejendommens blad i tingbogen samt til tingbogsattest dateret den , der vedl gges som BILAG Offentlige planer - anvendelse 5.1 Der foreligger p tidspunktet for udarbejdelse af n rv rende kłbsaftale, vedtaget lokalplan nr. 448 for Ny Ellebj erg omr det (omr de IC) BILAG S lger er i f rd med at foranledige udarbejdet en ny lokalplan, der vedl gges i skitseudkast som BILAG 7, og den nye lokalplan forel gges Kłbenhavns Kommune, Teknik og Miljłudvalg, 24. november 2014, konomiudvalg, 2. december 2014 og Byr d den 11. december Side 7 fil

8 Der forventes herefter en hłringsperiode p 8 uger, s ledes at der kan ske indstilling i marts 2015 alt med henblik p vedtagelse af lokalplanen den I. juni 2015, jf. vedh ftede tidsplan for myndighedsbehandling, BILAG 8. Det er en betingelse for gennemfłrelsen af n rv rende aftale, at den i n rv rende pkt. 5.2 anfłrte lokalplan vedtages, jf. n rmere pkt. 16. S l- ger er forpligtet til loyalt at arbejde for, at lokalplanen gennemfłres og vedtages i den vedh ftede form. 6. Lejeforhold 6.1 Kłber overtager ejendommen fri for lejem l og andre brugsrettigheder, 7. Refusion 7.1 Med overtagelsesdagen som sk ringsdato udf rdiges s dvanlig refusionsopgłrelse over ejendommens indt gter og udgifter, jfr. herunder pkt. 1.6 vedr. ejendomsskatter. Saldoen reguleres kontant ved p krav. Det pr ciseres, at eventuel refusion fra SKAT af ejendomsskatter for perioden forud for overtagelsesdagen fuldt ud tilfalder s lger uanset at SKATs afgłrelse (p den verserende klage over ejendomsskatterne) fłrst m tte foreligge efter overtagelsesdagen. 7.2 Refusionstilsvar forrentes fra 14 dage efter, at der er opn et enighed om refusionsopgłrelsen, til betaling sker, med Nationalbankens officielle udl nsrente med et till g af 8 % p.a. 7.3 I tilf lde af forsinkelse med berigtigelse af nogen del af kłbesummen i n rv rende handel, god- skrives s lger over refusionsopgłrelsen rente af det relevante belłb fra den aftalte berigtigelsesdag. For kontante midlers vedkommende med Nationalbankens officielle udl nsrente med et till g af 8 % p.a. For l nte midlers vedkommende med den for disse g ldende rentesats, som om l nene havde v ret berigtiget pr. sk ringsdagen eller anden aftalt dag. 7.4 S lger eller dennes advokat słrger for afmelding af eventuelle betalingsordninger. Side 8

9 8. Overtagelse 8.1 Overtagelsen finder sted den I. i m neden efter den i pkt. 5.2 anfłrte lokalplan er vedtaget og godkendt samt udstykningen af ejendommen er endelig gennemfłrt, dog tidligst n r godkendt skema B foreligger. S lger er pligtig til, p egen foranledning og for egen regning, at igangs tte udstykning, snarest muligt efter denne aftale er underskrevet. Kłber forest r i samarbejde med s lger efter overtagelsen de i pkt. 3.2 og 3.3 n vnte arbejder med oprensning og fundering. 8.2 S lger afleverer ejendommen (grunden) i ryddeliggjort stand og i łvrigt som ejendommen er og forefindes senest p overtagelsesdagen kl Det solgte henligger fra denne dato for kłbers regning og risiko. Kłber kan ikke głre mangelsindsigelser g ldende vedrłrende ejendommen, idet denne er solgt som den er og forefindes. 8.3 Da overtagelsen fłrst finder sted den 1, i m neden efter den i pkt. 5.2 anfłrte lokalplan er vedtaget og godkendt samt udstykningen af ejendommen er endelig gennemfłrt, er s lger berettiget til at vente med at foretage nedrivning som anfłrt i pkt. 1.4 indtil betingelsen om lokalplan er opfyldt. Nedrivning gennemfłres hurtigst muligt efter lokaiplanvedtagelse, og S lger er forpligtet til at oplyse n rmere om tidsplanen for nedrivningen senest 8 dage efter vedtagelsen. 8.4 S fremt kłber efter aftale f r ret til at disponere over ejendommen fłr overtagelsesdagen, skal kłbesummen forinden v re berigtiget via kontant deponering eller pengeinstitutgaranti, alle betingelser vedrłrende debitorgodkendelsen og g ldsovertagelse skal v re opfyldt, berigtigende advokat skal have modtaget kontante midler eller uigenkaldelig sikkerhed for betaling af omkostningerne ved handlens berigtigelse, herunder tinglysningsafgift, skłde og andre nłdvendige dokumenter skal v re signeret / underskrevet, ligesom łvrige betingelser og forbehold for handlens gennemfłrsel skal v re afklaret. Overgang af risiko i łvrigt, overtagelse af vedligeholdelse, samt afl sning af evt. forbrugsm lere m.v. sker pr. dispositionsdagen. Det pr ciseres for den gode ordens skyld, at pkt. 8.4 ikke skal forst s som en pligt for s lger til at indrłmme kłber dispositionsret over ejendommen fłr overtagelsesdagen, men alene reflekterer de minimumskrav, som s lger vil stille for at overveje at indrłmme kłber en s dan dispositionsret. For den gode ordens skyld pr ciseres det, at kłber skal v re berettiget til at iv rks tte de i pkt. 4.3 forundersłgelser. Side

10 9. Kłbesum 9.1 Kontantprisen er aftalt til kr byggeretsmeter kr kr Aftalt kłbesumstill g kr Moms kr Ialt kr Grundarealet hvorp s lger skal opn de aftalte byggeretsmeter er endnu ikke endeligt udstykket. S lger er berettiget til at słge at udstykke det mindst mulige grundareal, idet det dog skal v re muligt for kłber at opn minimum byggeretsmeter med tilhłrende areal, der er nłdvendig for at opn myndighedsgodkendelse (friarealer, renovation m.m.). Omvendt skal der p ejendommens areal p kvadratmeter og hvor der forventes en bebyggelsesprocent p 150, svarende til i alt byggeretsmeter, v re plads til at der p den resterende del af ejendommen kan opfłres byggeretsmeter, hvorved henvises til vedh ftede illustrationer fra Arkitema, jf. bilag Berigtigelse af kłbesum 10.1 Kontant udbetaling Senest 5 dage efter s lgers underskrift p n rv rende kłbsaftale deponerer kłber p s dvanlige vilk r et belłb stort kr i s lgers pengeinstitut. Senest p overtagelsesdagen deponeres kontant i s lgers pengeinstitut kr Misligholdelse S fremt deponering ikke sker rettidigt i henhold til ovenst ende frister, er s lger berettiget til efter p krav at h ve handlen. 11. Berigtigelse af kłbesum 11.1 Renter og gebyrer Side 10

11 S fremt intet andet fremg r af denne kłbsaftale finder nedenst ende vilk r om forrentning af deponerede midler anvendelse. Belłb, der deponeres af kłber, forrentes af s lger frem til overtagelsesdagen med den rente, der tilskrives deponeringskontoen. S fremt handlen ikke gennemfłres, og dette ikke skyldes kłbers misligholdelse, tilbagebetaler s lger deponerede belłb med tilskrevne renter. Renter af deponeringsbelłb i s lgers pengeinstitut tilfalder s lger fra deponeringsdagen, men afregnes af s lger overfor kłber over refusionsopgłrelsen for perioden fra deponeringsdagen til overtagelsesdagen. S lger afholder eventuelt gebyr til pengeinstitut vedrłrende deponeringskonto. Hvis det er aftalt, at der i stedet for deponering helt eller delvist sker sikkerhedsstillelse ved bankgaranti, udgłr forrentningen overfor s lger, hvis ikke andet er aftalt, Nationalbankens officielle udl nsrente med et till g af 8,00% p.a., beregnet fra overtagelsesdagen og indtil frigivelse sker. Belłb der deponeres af kłber hos ejendomsm gleren forrentes ikke Anvendelse af det deponerede belłb Den der berigtiger handlen, eller depositar, har pligt til af midlerne i s l- gers pengeinstitut eller ved pengeinstitutgaranti at foranledige betaling af fłlgende: Panteg ld, der ikke skal overtages, - Ejerskiftegebyr og ejerskifteafdrag med rente til betalingsdagen, - Restancer Forfalden refusionssaldo i kłbers favłr, - Belłb, som ifłlge handlens vilk r skal betales af s lger eller modregnes i kłbesummen, - S lgers andel af handlens omkostninger, - Salgsvederlag og udl g m.v. til ejendomsm gler, hvis det hos ejendomsm gleren deponerede belłb ikke er tilstr kkeligt til d k- ning heraf. Disse betalinger m dog fłrst ske, n r kłbers adkomst er fri for pr judicerende retsanm rkninger, eller hvis depositar vil indest for, at retsanm rkningerne slettes. En s dan indest else kan tidligst gives, n r endeligt skłde er tinglyst med retsanm rkninger. Hvis skłdet er tinglyst med retsanm rkning, gives oplysning herom til depositar, n r det modtages fra tinglysning. Side 11

12 Hvis belłb fra deponering og pengeinstitutgaranti er utilstr kkelige til d kning af de ovenfor anfłrte udgifter, er den, der berigtiger handlen eller depositar berettige til yderligere at disponere over provenu fremkommet ved evt, ny-prioritering af ejendommen, herunder at forlange evt, s lgerpantebrev(e) afh ndet i det omfang dette er nłdvendigt for at foretage de ovenfor n vnte indfrielser og betalinger m.v Frigivelse og tilbageholdelse af kłbesummen Den, der berigtiger handlen, eller depositar har pligt til at frigive kłbesummen til s lger alene med fradrag af de anfłrte udgifter / indfrielser, n r endeligt skłde er tinglyst uden pr judicerende retsanm rkninger, dog tidligt p overtagelsesdagen. Dette g lder tillige frigivelse af ejerskiftel nets provenu, hvis s lger ikke tidligere har kunnet disponere herover. S fremt der er tinglyst anm rkning om et afgiftspantebrev, er denne anm rkning ikke pr judice- rende. Kłber er alene berettiget til at tilbageholde kłbesummen helt eller delvist, s fremt dette er aftalt i denne kłbsaftale og betingelserne herfor er opfyldt. 12. G ld udenfor kłbesummen 12.1 Udenfor kłbesummen overtager kłber ingen g ldsposter vedrłrende det solgte G ld, der afvikles gennem forbrug, samt g ld, der afvikles gennem grundejer- og ejerforeninger, betales af kłber fra overtagelsesdagen. S l- ger oplyser at der ikke p hviler ejendommen s dan g ld p overtagelsesdagen S lger oplyser, at der denne bekendt ikke er udfłrt arbejder eller afsagt kendelser vedrłrende ovenn vnte, for hvilke udgifterne senere vil blive p lagt ejendommen Eventuelle fremtidige forpligtelser i s henseende er s lger uvedkommen - de. Kłber overtager ingen restancer p ejendommen Kłber overtager ikke byrder p ejendommen, der kan kapitaliseres til en pengeydelse. Side 12 4~Ik

13 13. Kłbesummens fordeling 13.1 KONTANTOMREGNING AF K BESUM: Kontantomregnet kłbesum kr Moms Der foretages ingen fordeling af kłbesummen, idet der er tale om en grund Salget er i henhold til lov nr. 520 af 12/6/2009 om ndring af merv rdiafgift momspligtigt for s lger. Da salget er momspligtigt, er den aftalte pris for ejendommen inkl. moms. Kłber overtager ingen momsreguleringsforpligtelse. 15. Erkl ring 15.1 I henhold til lovbekendtgłrelse nr. 785 af 21. juni 2007 som ndret ved lovbekendtgłrelse nr. 391 af 25. maj 2009, lovbekendtgłrelse nr af 16.december 2009 samt lovbekendtgłrelse nr af2l. december 2009 erkl rer Kłber, at ejendommen (grunden) skal anvendes i et erhvervsłjemed, der ikke er omfattet af lovens 1, nemlig med henblik p opfłrelse udlejningsejendom til beboelse. 16. Betingelser 16.1 N rv rende handel er fra kłbers side betinget af: at kłber opn r Kłbenhavns Kommunes godkendelse af skema B til opfłrelse af almene boliger i alt ca bruttoetage-m 2 inden den I. juni 2015,jf. i łvrigt tidsplan for myndighedsbehandling, BILAG 8. at s lger faktisk afholder meromkostninger i henhold til pkt. 3.2 og 3.3, idet denne betingelse dog fra s lgers side skal anses opfyldt ved at s lger tiltr der, at kłber kan opgłre et skłnnet belłb ved refusionsopgłrelsen til d kning af merudgifterne og tilbageholde belłbet ved evt. frigivelse af kłbesummen. S lger bekr fter ved sin underskrift p denne aftale, at tiltr de dette. Side 13 d1h 16

14 at der senest p tidspunktet for parternes underskrift af denne aftale underskrives en aftale om leje af parkeringspladser i det som BILAG 9 vedlagte format N rv rende handel er fra s lgers side betinget af: at ejendommen (grunden) kan udstykkes som det er aftalt mellem parterne iht. BILAG I. at den i pkt. 5.2 n vnte lokalplan er vedtaget og godkendt senest den I. september at kłbesummen deponeres, betales og frigives i overensstemmelse med denne aftale łvrige betingelser at der senest p tidspunktet for parternes underskrift af denne aftale underskrives en aftale om leje af parkeringspladser i det som BILAG 9 fremlagte format. Kłber er forpligtet til at indg et samarbejde med de łvrige erhververe af grundstykker p matriklen om bl.a. stiftelse af grundejerforening, f lles adgangsforhold mv. 17. Frister, berigtigelse og r dgivning 17.1 Det er aftalt, at den der skal udstede skłde, er pligtig til at have dette klar til s lgers og kłbers signering senest p overtagelsesdagen. Det er aftalt, at s lger og kłber er pligtig til at signere endeligt skłde senest 3 dage efter overtagelsen Det er aftalt, at den der skal udstede skłde og/eller pantebrev(e), skal anmelde dette til tinglysning senest 5 dage efter overtagelsen Kłber er berettiget til at kr ve endeligt skłde, n r alle betalinger og garantistillelser inkl, garanti for evt. indfrielsesbelłb for s lgerpantebrev er sket som forudsat i kłbsaftalen, og n r eventuelle łvrige betingelser er opfyldt. Side 14

15 17.4 S fremt kłber eller dennes r dgivers forhold medfłrer forsinkelse af frigivelse af kłbesummen, skal kłbesummen fratrukket belłb anvendt til indfrielse af s lgers eksisterende l n, forrentes med den til enhver tid fastsatte rentesats iht. rentelovens 5, stk. I for forsinkelsesperioden. I belłbet fratr kkes rente tilskrevet deponeringskontoen i forsinkelsesperioden Udstedelse af og tinglysning af skłde varetages af s lgers advokat. Udarbejdelse af evt. s lgerpantebrev varetages af s lgers advokat. Udarbejdelse af reguleringsopgłrelse og refusionsopgłrelse varetages af kłbers advokat. Handlens berigtigelse i łvrigt varetages af kłbers advokat S fremt det er aftalt, at kłber overtager indest ende ejerpantebreve, skal overdragelsen anmeldes til tinglysning straks efter anmeldelse af skłde, jf. ovenn vnte frist, s ledes at frigivelse af kłbesum ikke forsinkes. I modsat fald bortfalder retten til overtagelse af ejerpantebreve Kopi af prłvetinglysningsresultat p skłde tilsendes parternes r dgivere fłr skłdet anmeldes til signering hos parterne 17,8 Udkast til refusionsopgłrelse tilsendes parternes r dgivere umiddelbart efter udarbejdelse Kłber er gjort bekendt med, at medvirkende ejendomsm gler ikke kan v re formidler for begge parter i samme handel. Kłber er vejledt om behov og mulighed for at have egen r dgiver og er op- fordret til at słge egen r dgiver. 18. łvrige forhold 18.1 Parkering S lger er forpligtet til, at lade en servitut tinglyse p ejendommen med bestemmelse om, at der ved fremtidig bebyggelse p det łvrige grundareal, skal etableres 16 p-pladser til kłber for opfyldelse af lokalplanens krav om parkering. Det er aftalt, at denne forpligtelse kan opfyldes ved at lade den umiddelbart nedenfor n vnte lejekontrakt lyse p ejendommen. Parterne er gensidigt forpligtet til at indg lejeaftale om samtlige 16 p- pladser p de i BILAG 9 vedlagte vilk r, hvilken lejeaftale skal underskrives seneste samtidigt med n rv rende aftale. Side 15

16 19. Handelsomkostninger og vederlag 19.1 Tinglysningsafgift ved tinglysning af skłde betales af kłber med 100%. Udstedelse og tinglysning af skłde betales af kłber. Udarbejdelse afreguleringsopgłrelse og refusionsopgłrelse betales af kłber. Handlens berigtigelse i łvrigt betales af kłber. Ved kontanthandel b rer kłber selv alle omkostninger og risici ved en efterfłlgende finansiering af ejendomskłbet Vederlag og omkostninger til s lgers evt, r dgivere betales af s lger. Vederlag til kłbers r dgivere betales af kłber S lger er pligtig at give kłber alle relevante oplysninger til brug for reduktion af tinglysningsafgift og eventuelt kurstabsfradrag. S fremt der er tale om en kontanthandel, er oplysning om s lgers indest ende l n i vedlagte salgsopstilling alene givet til kłbers pengeinstituts beregning af evt, reduktion af tinglysningsafgift, idet det ikke for kłber er muligt at overtage s lgers indest ende l n. 20. Kłbers eventuelle krav 20.1 S fremt det s lgende selskab efter vedtagelsen af en ny lokalplan/till g til lokalplan overdrages til tredjemand af moderselskabet Ejendomsselskabet af 12. december 2013 IVS, CVR nr , accepterer Kłber, at der sker et kreditorskifte, s ledes at Ejendomsselskabet af 12. december 2013 IVS indest r for handlens opfyldelse Ethvert krav i relation til handlens opfyldelse, fejl eller mangler eller tvist om rettigheder i anledning af n rv rende kłbsaftale skal i s fald rettes imod Ejendomsselskabet af 12. december 2013 IVS og kan ikke rettes mod S lger. 21. Handlens dokumenter BILAG 1: Arealoversigt BILAG 2: Miljłteknisk undersłgelse af I. november 2005 BILAG 3: Historisk redegłrelse af den 13. september 2005 BILAG 4: Miljłm ssige foranstaltninger ved bebyggelse med punkthuse af den 21. marts 2012 BILAG 5: Tingbogsattest dateret den Side 16 e

17 BILAG 6: Lokalplan nr. 448 "Ny Ellebjerg omr det" med till g nr. I. BILAG 7: Skitse til fly lokalplan BILAG 8: Tidsplan for myndighedsbehandling BILAG 9: Aftale om leje af parkeringspladser BILAG 10: Illustration fra Arkitema over ejendommens bebyggelse 22. Underskrifter Den 2/ 1C 2014 Den IC) 2014 For KIS Trekronergade 88-94: For Boligforeningen 3B, Afdeling 1037, Klłverbladsgade: V Lars-Erik Larsen I r N rv rende aftales pkt. 20 tiltr des af Ejendomsselskabet af 12. december 2013 VS Den 2/ O 2014 For Ejendomsselskabet af 12. december (Lars-Erik Larsen Side 17 MER~l

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192 Sagsnr.: ACCURA BETINGET PARKERINGSLEJEAFTALE vedrłrende p-pladser p ejendommen matr.nr I Klłverbladsgade, 2500 Valby Valby, Kłbenhavn, beliggende Trekronergade i

193 Sagsnr.: /428 INDHOLD I Side DEFINITIONER 3 FORM L OG BAGGRUND 4 DET LEJEDE 4 ANVENDELSE 4 IKRAFTTR DEN 6 OPH R 6 LEJE OG DEPOSITUM 6 FREMLEJE OG AFST ELSE 7 AFTALT REGULERING AF LEJEN 7 VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 8 ANSVAR OG RISIKO 8 FRAFLYTNING OG TILBAGELEVERING AF DET LEJEDE 8 MOMS 9 TINGLYSNING OG OMKOSTNINGER 9 TRANSPORT OG ANDRE BESTEMMELSER 9 LOWALG OG TVISTER 10 is

194 Sagsnr.: F LGENDE BETINGEDE PARKERINGSLEJEAFTALE er dags dato indg et mellem KIS Trekronergade CVR-nr Trekronergade Valby (Udlejer") Boligforeningen 3B CVR-nr Havneholmen Kłbenhavn ( Lejer) I DEFINITIONER 1.1 I Aftalen og de tilhłrende bilag har fłlgende ord og udtryk den betydning, der er anfłrt neden- for, medmindre andet fremg r af sammenh ngen. Aftalen denne parkeringslejeaftale med bilag. Det Lejede som anfłrt i pkt Ejendommen som anfłrt i pkt lkrafttr delsesdatoen som anfłrt i pkt. 5.1, Lejen som anfłrt i pkt Ophłrsdatoen som anfłrt i pkt Part Parterne Udlejer eller Lejer. Udlejer og Lejer. Underskriftdatoen datoen for Parternes underskrift af Aftalen. EMJ

Langeland Kommune. Ny skole som OPP. September 2008. OPP-kontrakt

Langeland Kommune. Ny skole som OPP. September 2008. OPP-kontrakt Langeland Kommune Ny skole som OPP OPP-kontrakt September 2008 Indholdsfortegnelse Bilagsfortegnelse...4 Parterne...5 Kapitel 1 - Aftalens baggrund, form l, vilk r, ydelser og definitioner...5 1. Baggrund

Læs mere

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen Købstilbud: 1. Ejendommen 1.1 Overdragelse omfatter den ifølge tinglyste adkomst tilhørende i Svendborg Kommune bygning kaldet i det følgende kaldet bolig matr.nr. 70l Sørup, Svendborg Jorder med grundareal

Læs mere

Sagsid: 13-30911 Svendborg Kommunes salg af P. A Wedels Vej 2, 5881 Skårup. Købstilbud: Købsvilkår:

Sagsid: 13-30911 Svendborg Kommunes salg af P. A Wedels Vej 2, 5881 Skårup. Købstilbud: Købsvilkår: Købstilbud: Købsvilkår: Ejendommen sælges af Svendborg Kommune efter reglerne i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Læs mere

Sagsid: 14-39040 Svendborg Kommunes salg af Brudagervej 14, 5882 Vejstrup. Købstilbud: Købsvilkår:

Sagsid: 14-39040 Svendborg Kommunes salg af Brudagervej 14, 5882 Vejstrup. Købstilbud: Købsvilkår: Købstilbud: Købsvilkår: Ejendommen sælges af Svendborg Kommune efter reglerne i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede Sluseholmen 40, 2450 København SV Tlf.: 38 41 19 19 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede sælger herved tii Firmanavn Navn

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 04-08-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 26-02-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Udbudsmateriale for salg af tidligere brandstation i Visby. De særlige salgsvilkår

Udbudsmateriale for salg af tidligere brandstation i Visby. De særlige salgsvilkår Udbudsmateriale for salg af tidligere brandstation i Visby De særlige salgsvilkår Tønder Kommune, Kongevej 57, 6270 Tønder udbyder en tidligere brandstation i Visby, matr. 67 Mollerup ejerlav, Visby i

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Licitation allonge til købsaftale

Licitation allonge til købsaftale Sag nr./ref.: 10067/Jacob Kabbel Underskrevne købere Navn Licitation allonge til købsaftale KUN DENNE BLANKET SKAL SENDES/LEVERES TIL MÆGLER Adresse Bud og overtagelsesdag Afgiver herved et bud på kontant

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-18435/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der har været anvendt til lærerbolig og kontorformål, beliggende Østerbro 31, 5985 Søby.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der har været anvendt til lærerbolig og kontorformål, beliggende Østerbro 31, 5985 Søby. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-17678/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 24160JJ 14. april 2015

UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 24160JJ 14. april 2015 UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 24160JJ 14. april 2015 Del af matr.nr. 17ø Nykøbing S. Vangjorder beliggende Sct. Georgs Vej 11 4500 Nykøbing Sj. For Odsherred Kommune udbydes byggegrund midt i Nykøbing Sj. Her

Læs mere

Købsaftale for andel i andelsboligforening

Købsaftale for andel i andelsboligforening Købsaftale for andel i andelsboligforening 1. Sælger og køber Undertegnede (sælger): Navn: Andelsboligforeningen A/B Nørre Allé 13-13H Adresse: Nørre Allé 13 2200, København N Telefon: 23479095 E-mail:

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber)

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber) KØBSAFTALE Mellem Vivian Schrøder Cpr. nr. 090560- Claus Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 150156- Kim Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 200757- Kaldet Samejet Eskerodvej 50 (i det følgende kaldet sælger) og Navn: Navn:

Læs mere

Underskrevne: Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter "sælger") sælger betinget til:

Underskrevne: Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter sælger) sælger betinget til: BETINGET KØBSAFTALE Underskrevne: Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter "sælger") sælger betinget til: Boligforeningen 3B Afdeling 3074 (Familieboliger) og Afdeling 3075 (Plejeboliger)

Læs mere

Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014. (herefter samlet "Parterne")

Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014. (herefter samlet Parterne) Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014 BETINGET KØBSAFTALE Mellem og Bygningsstyrelsen CVR nr. 58182516 Carl Jacobsens Vej 39 2500 Valby (herefter "Sælger") Navn: CVR-nummer:

Læs mere

KØBSAFTALE * * * l. PARTERNE. CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg. sælger til. 2. ElENDOMMEN. 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som

KØBSAFTALE * * * l. PARTERNE. CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg. sælger til. 2. ElENDOMMEN. 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som KØBSAFTALE l. PARTERNE Underskrevne sælger til lohn Staaling Eksport ApS CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg * * * 2. ElENDOMMEN 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som Matr.nr.: * af areal ifølge

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I Vedrørende ejerlejlighed nr. Beliggende, 4200 Slagelse Page 2 Betinget købsaftale Undertegnede K/S Slagelse Byhuse c/o Becker & Nielsen A/S Hovedgaden

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

KØBSAFTALE VEDRØRENDE KØB AF EJENDOMMEN MATR. NR. 1 AG ASMILDKLOSTER HGD, ASMILD, BELIGGENDE KLOSTERMARKEN 16, 8800 VI- BORG

KØBSAFTALE VEDRØRENDE KØB AF EJENDOMMEN MATR. NR. 1 AG ASMILDKLOSTER HGD, ASMILD, BELIGGENDE KLOSTERMARKEN 16, 8800 VI- BORG KØBSAFTALE VEDRØRENDE KØB AF EJENDOMMEN MATR. NR. 1 AG ASMILDKLOSTER HGD, ASMILD, BELIGGENDE KLOSTERMARKEN 16, 8800 VI- BORG 6. OKTOBER 2014 Indhold 1. Parterne...2 2. Ejendommen...2 3. Bygningsarealer...

Læs mere

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED)

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) SÆLGER OG KØBER: Undertegnede Sælger herved til: Admiralgaarden Frederikshavn A/S (CVR nr. 27228844) Øster Kringelvej 2 C, 8250 Egå EJENDOMMEN / EJERLEJLIGHED:

Læs mere

Købsaftale. Mellem. Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed. Side 1 af 17. Ref.

Købsaftale. Mellem. Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed. Side 1 af 17. Ref. Ref. 261749-6 jb/as Købsaftale Mellem Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre og [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed Side 1 af 17 1. Parterne Undertegnede Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre P. Malmkjærs

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

UDBUDSMATERIALE Sagsnr.: 24159JJ 24. april 2015

UDBUDSMATERIALE Sagsnr.: 24159JJ 24. april 2015 UDBUDSMATERIALE Sagsnr.: 24159JJ 24. april 2015 Brådevej 15, Bråde 4500 Nykøbing Sj. For Odsherred Kommune udbydes i offentligt udbud byggegrund beliggende i Bråde lidt udenfor Nykøbing Sj. Grunden er

Læs mere

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Frederikssund Kommune udbyder del af matr. nr. 20 d Oppe Sundby By, Oppe Sundby beliggende ved Strandvangen, 3600 Frederikssund i

Læs mere

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud.

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Salgsvilkår Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 799 af

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere