Klagenævnet for Udbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud 96-162.516"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Viggo Olesen) 23. april 1997 K E N D E L S E Crocus I/S (advok Erik Hørlyck) mod Århus Havn (advok Henrik Kleis) Århus Havn er omftet af loven om trafikhavne og skal som følge deraf anses for offentlig udbyder i henseende til EU's forsyningsvirksomhedsdirektiv 93/38, jfr. direktivets bilag IX. Sagen angår en ombygning i af havnens kulterminal til bulkterminal, d.v.s. terminal for foderstoffer o.l. Ombygningen blev foretaget uden EU-udbud. Klager (Crocus) har endeligt nedlagt følgende påstand: Indklagede Århus Havn tilpligtes anerkende, indklagede har overtrådt EU's forsyningsvirksomhedsdirektiv 93/38 derved indklagede har undladt udbyde ombygningen af kulterminalen til bulkterminal i overensstemmelse med udbudsreglerne, indklagede har tilsides reglerne om offentliggørelse, meddelelser, frister og tildelingskriterier samt indklagede ulovligt har udelukket og diskrimineret klageren som ansøger og bydende ved tildeling af kontrakt. Århus Havn har påstået afvisning, subsidiært frifindelse. Sagen har været mundtligt forhandlet for Klagenævnet den 21. februar Sagens omstændigheder er i hovedtræk: Kulterminalen blev etableret i slutningen af 1980.erne af et interessentskab bestående af forskellige virksomheder. På kulterminalen var opført forskellige bygninger og et transportanlæg. Umiddelbart uden for kulterminalen lå et pakhus, der tilhørte DLG. Efter behovet for kulterminalen var blevet

2 2 mindre, søgte havnen finde frem til en anden anvendelse af den. I foregik der nogle forhandlinger mellem havnen og DLG, og der opnåedes efter det foreliggende enighed om ændre kulterminalen til en bulkterminal. Det rådgivende ingeniørfirma William Hansen & Co. A/S (William Hansen), der var antaget af DLG, udarbejdede efter det oplyste et projekt. På et tidspunkt besluttedes, havnen skulle være udbyder af hele projektet. William Hansen fortste som rådgivende ingeniør, og der blev i slutningen af 1994 indgået en egentlig rådgiverkontrakt mellem havnen og William Hansen. Efter William Hansens vurdering var EU-udbud ikke nødvendigt, og ca. december 1994 udbød William Hansen ombygningen opdelt i entrepriser ved udsende udbudsmeriale til forskellige virksomheder. Crocus bød på en entreprise vedrørende»manilabåndet«, jfr. punkt 1) nedenfor, men blev ikke antaget. Ombygningen blev derefter gennemført. Den gik ud på: 1. Der etableredes en forbindelse fra transportanlægget til DLG's pakhus uden for terminalens område. Forbindelsen er i sagen benævnt»manilabåndet«. 2. Der udførtes i nogle eksisterende bygninger forskellige foranstaltninger til miljøforbedring af transportanlæggets funktion m.m. 3. Der etableredes et vejeanlæg i nogle eksisterende bygninger. 4. Der opførtes en ny lagerhal. 5. Der anskaffedes nogle frontlæssere. 6. Der udførtes et sigteanlæg i en eksisterende bygning. Kontrakterne med entreprenørerne blev efter det oplyste indgået i begyndelsen af Med hensyn til»manilabåndet«var DLG efter det oplyste angivet som ordregiver, uanset udbudet var foretaget af havnen. Iøvrigt var havnen efter det oplyste angivet som ordregiver. Udgiften ved ombygningen er ikke oplyst for klagenævnet. Derimod er det oplyst, William Hansen ultimo 1993 havde budgetteret udgiften som følger excl. moms: Ad 1)»Manilabåndet«Ad 2) Miljøforbedringer m.m. Ad 3) Vejeanlæg Ad 4) Ny lagerhal heraf Rådgiverhonorar Byggemodning Byggetilladelse Ad 5) Frontlæssere Ad 6) Sigteanlæg kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr.

3 kr. Projekteringen for»manilabåndet«blev efter det oplyste på et tidspunkt ændret. Det angivne beløb angår det oprindelige projekt. En del af sagens oplysninger angår det passerede i forbindelse med Crocus' afgivelse af tilbud og med, Crocus ikke blev antaget som entreprenør. Disse oplysninger refereres ikke, da de angår forhold, som klagenævnet ikke har fundet anledning til tage stilling til. Der er for klagenævnet afgivet vidneforklaringer af Peter Klena, Kristian Ellersgaard, Klaus Bergulf og Ejvind Møller. Peter Klena, der er anlægsingeniør i Århus Havn, har forklaret om bulkterminalens funktion og om sagsforløbet og forskellige enkeltheder i dette. Fremstillingen ovenfor om sagsforløbet i hovedtræk bygger til dels på Klenas forklaring. Kristian Ellersgaard, der er underdirektør i William Hansen, har bl.a. forklaret, William Hansen ikke vurderede ombygningen som et hele. Det eneste enkeltelement, der nærmede sig tærskelværdien, var lagerhallen. De egentlige bygningsudgifter til denne var imidlertid projekteret til kr., d.v.s. under tærskelværdien, da udgift til rådgiverhonorar, byggemodning og byggetilladelse ikke skal medregnes. Vejeanlægget omfter Nordeuropas største vægt. Det meste af den er udført på stedet af hensyn til størrelsen. Klaus Bergulf, der er ingeniør i William Hansen, har bl.a. forklaret, hele ombygningen angik DLG, der derfor også deltog i den projektgruppe, der stod for projektet. På projekteringens tidspunkt holdt foreningen af rådgivende ingeniører et møde om EU's udbudsregler, herunder om hvornår et projekt skal ses som en helhed, og hvornår de enkelte dele skal bedømmes særskilt. Ejvind Møller, der er direktør for Crocus, har bl.a. forklaret: Crocus er en maskinfabrik med teknisk indsigt og udfører både standardudstyr og specialprojekter. Hele ombygningen bortset fra lagerhallen ligger inden for Crocus' fagområde, og Crocus ville have været interesseret i byde på hele ombygningen bortset fra lagerhallen, hvis man havde haft muligheden. Ejvind Møller har desuden bl.a. forklaret om nogle forhandlinger i forbindelse med det tilbud, som Crocus afgav. Århus Havns advok har i hovedtræk anført: Crocus har ikke retlig interesse i sagen, da Crocus ikke har haft med lagerhallen gøre og ikke har lidt skade med hensyn til resten af projektet. Crocus er derfor ikke klageberettiget, hvorfor sagen bør afvises. Til støtte for den subsidiære frifindelsespåstand har advoken anført: Der har været tale om en række adskilte projekter, der har tjent hver sit formål, og manilabåndet ligger uden for terminalens område. Projekternes værdi skal derfor ikke sammenlægges ved beregningen af, om de når forsyningsvirksomhedsdirektivets tærskelværdier. Hertil kommer, en udbyder må have en vis skønsmargin ved den nødvendige forhåndsvurdering af, om et projekt når tærskelværdien og derfor skal udbydes. I den foreliggende sag har udbyders rådgiver udøvet et sådant skøn og er nået frem til, udbud ikke var nødvendigt. Klagenævnet bør ikke tilsidesætte dette skøn. Det bestrides, Crocus er blevet diskrimineret eller behandlet usagligt.

4 4 Crocus' advok har i hovedtræk anført: Crocus har som potentiel tilbudsgiver nurligvis retlig interesse og er derfor klageberettiget. Det ligger fast, projektets samlede værdi har oversteget forsyningsvirksomhedsdirektivets tærskelværdi, og dette har været klart fra begyndelsen. Det fremgår endvidere klart, projektet har været et samlet projekt. Ingen af enkeltelementerne ville være blevet iværks isoleret. Også projekteringsydelser skal medregnes, d.v.s. som tjenesteydelse. Selvom projektet imidlertid ikke opftes som et samlet projekt, skal der desuagtet ske sammenlægning i medfør af direktivets artikel 14, stk. 10. Iøvrigt overstiger hvert enkelt element tærskelværdien i sig selv. Med hensyn til lagerhallen skal der medregnes projekteringsomkostninger, hvorfor værdien overstiger direktivets tærskelværdi for bygge- og anlægskontrakter, og de øvrige elementers værdi overstiger tærskelværdien med hensyn til indkøb. Århus havn har diskrimineret Crocus og har ikke behandlet Crocus på seriøs måde. Advoken har argumenteret nærmere på dette punkt. Klagenævnet skal udtale: Århus Havn har været udbyder af hele projektet, også med hensyn til»manilabåndet«, og udbudet er sket ca. december 1994, d.v.s. efter ikrafttrædelsen i Danmark af forsyningsvirksomhedsdirektivet 93/38. Hele projektet skal derfor bedømmes i henhold til dette direktiv. Det findes uden betydning, kontrakterne vedrørende»manilabåndet«blev indgået med DLG som ordregiver. Crocus har som potentiel tilbudsgiver vedrørende entrepriser under projektet retlig interesse i, EU's udbudsregler overholdes. Crocus er derfor klageberettiget i henhold til klagenævnslovens 4, nr. 1), og Århus Havns afvisningspåstand kan ikke tages til følge. Klagenævnet finder ikke anledning til tage stilling til om, og i bekræftende fald i hvilket omfang projekteringsomkostninger skal medregnes ved beregningen af et bygge- og anlægsarbejdes værdi i henhold til direktiv 93/38, da spørgsmålet ikke har betydning for sagens afgørelse. Anskaffelsen af frontlæssere må skulle anses for et indkøb, og den anslåede værdi var efter det oplyste under tærskelværdien for indkøb i direktiv 93/38, således der ikke har været udbudspligt med hensyn til frontlæsserne. Iøvrigt har det projekt, som sagen angår, omftet forskellige bygge- og anlægsarbejder. Da disse arbejder er blevet udbudt nogenlunde samtidig som led i et samlet projekt med fælles formål, må de betragtes som en helhed, der skal bedømmes under ét som et bygge- og anlægsarbejde i henseende til direktiv 93/38, jfr. direktivets artikel 14, stk 10. Da den budgetterede udgift til de nævnte arbejder ubestridt har overskredet direktivets tærskelværdi for bygge- og anlægsarbejder, har Århus Havn haft pligt til foretage udbud i henhold til direktivet. Det gør ingen forskel heri, havnens rådgiver efter det oplyste var opmærksom på spørgsmålet, men fejlvurderede det. Dette gælder uanset, om fejlvurderingen var i overensstemmelse med en almindelig opftelse i teknikerkredse på udbudstidspunktet. Som følge af det anførte tager klagenævnet det første led i Crocus' påstand til følge. Klagenævnet finder ikke anledning til tage stilling til andet led i Crocus' påstand, allerede fordi denne del af påstanden ikke har nogen reel selvstændig betydning ved siden af påstandens første led.

5 5 Klagenævnet tager endvidere ikke stilling til tredje led i Crocus' påstand. Dette led i påstanden angår Århus Havns administrion af et udbud, som ikke var foretaget i henhold til EU's udbudsregler, hvilket klagenævnet finder ikke kræver selvstændig behandling, når det første led i påstanden er taget til følge. I medfør af klagenævnslovens 13 c pålægges det Århus Havn betale sagsomkostninger til Crocus som nedenfor bestemt. Det gebyr, som Crocus har betalt til klagenævnet, tilbagebetales ikke. Herefter bestemmes: Indklagede Århus Havn har overtrådt EU's forsyningsvirksomhedsdirektiv 93/38 ved, indklagede har undladt udbyde ombygningen af kulterminal til bulkterminal i overensstemmelse med direktivets udbudsregler. Indklagede Århus Havn skal til klager Crocus I/S betale sagsomkostninger med kr. Beløbet betales inden 14 dage.

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-108.785 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Wayne Jensen) 16. december 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-108.785 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Wayne Jensen) 16. december 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-108.785 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Wayne Jensen) 16. december 2003 K E N D E L S E Bilhuset Randers A/S, Jydsk Automobil Centrum A/S og Nellemann Randers A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002 K E N D E L S E Økonomi- og Erhvervsministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) mod Farum

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004 K E N D E L S E Køster Entreprise A/S (advokat Henning Bill, København) mod Morsø Kommune (advokat Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-7621 (Poul Holm, Henrik Fausing) 20. februar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-7621 (Poul Holm, Henrik Fausing) 20. februar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-7621 (Poul Holm, Henrik Fausing) 20. februar 2015 K E N D E L S E Michael Wulff A/S og Philips Danmark A/S (advokat Kåre Wanscher, København) mod Rebild Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004 K E N D E L S E Murermester Finn F. Hansen (advokat Henning Levin, København) mod Boligselskabet Vendersbo

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J. nr. 98 66.079

Klagenævnet for Udbud J. nr. 98 66.079 Klagenævnet for Udbud J. nr. 98 66.079 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 2. juli 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (advokat Michael Gjedde Nielsen, København) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002483 (Erik Kjærgaard, Suzanne Helsteen og Erik Hammer) 18. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002483 (Erik Kjærgaard, Suzanne Helsteen og Erik Hammer) 18. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002483 (Erik Kjærgaard, Suzanne Helsteen og Erik Hammer) 18. juni 2007 K E N D E L S E KPC Byg A/S (advokat Miichael Nørregaard, Svendborg) mod Odense Tekniske Skole

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-245.287 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 9. juni 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-245.287 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 9. juni 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-245.287 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 9. juni 2004 K E N D E L S E Per Aarsleff A/S (advokat Hans-Peter Jørgensen, Århus) mod 1. Fyns Amt 2. Odense

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 K E N D E L S E EF Sikring A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 K E N D E L S E Mermaid A/S (selv) mod Midttrafik (advokat Svend Bjerregaard, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 104-183938

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5974 (Mette Langborg, Preben Dahl) 7. juli 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5974 (Mette Langborg, Preben Dahl) 7. juli 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5974 (Mette Langborg, Preben Dahl) 7. juli 2015 K E N D E L S E Konsortiet Promentum - Factor3 - Stuhr Rådgivning v/promentum A/S (selv) mod Moderniseringsstyrelsen (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Poul Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011 K E N D E L S E Brødrene A. & B. Andersen Entreprenører & Ingeniører A/S (advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026575 (Mette Langborg, Mogens Hansen) 16. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026575 (Mette Langborg, Mogens Hansen) 16. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026575 (Mette Langborg, Mogens Hansen) 16. januar 2013 K E N D E L S E Byggefirmaet Brdr. Pedersen A/S (advokat Carsten Lang-Jensen, København) mod Guldborgsund Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014 K E N D E L S E Axiell Danmark A/S (advokat Thomas Grønkær, Hellerup) mod Kombit A/S (cand.merc.jur. Peter Dann

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033718 (Mette Langborg, Allan Åge Christensen) 22. oktober 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033718 (Mette Langborg, Allan Åge Christensen) 22. oktober 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033718 (Mette Langborg, Allan Åge Christensen) 22. oktober 2013 K E N D E L S E Kristiansen & Co., Hadsund ApS (advokat Poul Thorup, Aalborg) mod Mariagerfjord Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2006-0005063 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Erik Hammer) 3. oktober 2006 K E N D E L S E 1. MT Højgaard A/S og 2. Skanska Danmark A/S (advokat Christian Johansen, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017601 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Gorm K. Elikofer) 26. august 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017601 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Gorm K. Elikofer) 26. august 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017601 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Gorm K. Elikofer) 26. august 2009 K E N D E L S E Barslund A/S (advokat Anders Drachmann, Helsingør) mod Københavns Kommune (advokat

Læs mere

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning og resumé... 4 Kapitel 2 Hvornår finder udbudsreglerne anvendelse?... 9 2.1 Er der

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026373 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 26. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026373 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 26. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026373 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 26. juli 2012 K E N D E L S E Adams Transport Co ApS (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Nye regler for offentlige udbud i Grønland

Nye regler for offentlige udbud i Grønland Nye regler for offentlige udbud i Grønland Af formanden for det grønlandske klagenævn for udbud, Thomas Trier Hansen, dommeren ved Retten i Grønland Ved årsskiftet 2009/2010 trådte Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 K E N D E L S E Brøndum A/S (Advokatfirmaet Bender, von Haller og Dragsted ved cand. merc. jur.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10064 (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10064 (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10064 (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015 K E N D E L S E B & V Køleteknik ApS (advokat Hans Henrik Banke, Odense) mod Syddansk Universitet (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 97 196.742

Klagenævnet for Udbud 97 196.742 Klagenævnet for Udbud 97 196.742 (Carsten Haubek, Viggo Olesen, Per Holmgård Andersen) 9. marts 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (selv) mod Ledøje Smørum Kommune (selv) Den 17.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026912 (Kirsten Thorup, Sidse Buch) 30. august 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026912 (Kirsten Thorup, Sidse Buch) 30. august 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026912 (Kirsten Thorup, Sidse Buch) 30. august 2012 K E N D E L S E Svejgaard-Galst Advokataktieselskab (advokat Kristian Dreyer, København) mod Frederiksberg Kommune

Læs mere