Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Iver Pedersen, Thomas Jensen) 25. november 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-120.387 (H.P. Rosenmeier, Iver Pedersen, Thomas Jensen) 25. november 2002"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Iver Pedersen, Thomas Jensen) 25. november 2002 K E N D E L S E Skousen Husholdningsmaskiner A/S (advokat Jan Malenda, Vojens) mod Arbejdernes Andels Boligforening (advokat Torben Brøgger, Århus) Den 7. maj 2002 indgav klageren, Skousen Husholdningsmaskiner A/S, klage over indklagede, Arbejdernes Andels Boligforening. Klagen har været behandlet på et møde den 10. september Der er afgivet forklaring af salgschef Ingolf Skousen hos klageren og af teknisk chef hos indklagede Arne Tollaksen. Sagen angår nogle indkøb af komfurer og køle/fryseskabe foretaget af indklagede i 2002 til forskellige af indklagedes afdelinger. Indkøbene blev foretaget efter indklagedes indhentning af tilbud fra nogle leverandører, men der blev ikke foretaget EU-udbud. Klageren gør gældende, at indkøbene skulle have været udbudt som EU-udbud i henhold til direktiv 93/36 med senere ændringer om samordning af fremgangsmåderne ved offentlige indkøb (Indkøbsdirektivet). Indklagede gør gældende, at man ikke har haft pligt til at udbyde indkøbene i henhold til direktivet. Klageren har nedlagt følgende påstande: a) Indklagede tilpligtes at anerkende, at indklagede har overtrådt rådets direktiv af 14. juni 1993 om samordning af fremgangsmåderne ved of-

2 fentlige indkøb (93/36) (herefter benævnt»indkøbsdirektiv 93/36«) ved, at indklagede har undladt at udbyde indkøb af komfurer i overensstemmelse med udbudsreglerne. b) Indklagede tilpligtes at anerkende, at indklagede har overtrådt indkøbsdirektiv 93/36 ved, at indklagede har undladt at udbyde indkøb af køle- /fryseskabe i overensstemmelse med udbudsreglerne. c) Indklagede pålægges at foretage udbud af komfurer i overensstemmelse med indkøbsdirektiv 93/36. d) Indklagede pålægges at foretage udbud af køle-/fryseskabe i overensstemmelse med indkøbsdirektiv 93/36. e) Indklagedes beslutning om tildeling af kontrakten i henhold til licitation af 12. marts 2002 på komfurer annulleres. f) Indklagedes beslutning om tildeling af kontrakten i henhold til licitation af 6. februar 2002 på køle-/fryseskabe annulleres. g) Såfremt Klagenævnet ikke måtte give klager medhold i påstand a-f), tilpligtes indklagede at anerkende, at indklagede har truffet beslutning om tildeling af kontrakt på usagligt grundlag. h) Indklagede tilpligtes at betale erstatning til klager...(påstandens opgørelse af erstatningskravet gengives ikke). 2. Indklagede har heroverfor nedlagt følgende påstande: Vedrørende påstand a) og b): Påstandene tages ikke til følge. Vedrørende påstandene c) og d): Afvisning, subsidiært at påstandene ikke tages til følge. Vedrørende påstandene e) og f): Påstandene tages ikke til følge. Vedrørende påstand g): Afvisning, subsidiært at påstanden ikke tages til følge. Vedrørende påstand h: Frifindelse. Klagenævnet har udsat behandlingen af erstatningspåstanden, jf. påstand h, indtil Klagenævnet har afgjort de øvrige spørgsmål. Sagen omfatter følgende spørgsmål: Spørgsmål 1 Om indklagede er ordregiver i henhold til Indkøbsdirektivet med hensyn til indkøb af hårde hvidevarer, herunder komfurer og køle/fryseskabe, til indklagedes afdelinger.

3 3. Spørgsmål 2 Om hårde hvidevarer, herunder komfurer og køle/fryseskabe, er ensartede varer i henhold til Indkøbsdirektivets artikel 5, stk. 4, således at værdien af indklagedes indkøb af hårde hvidevarer, herunder komfurer og køle/fryseskabe, til indklagedes afdelinger gennem en passende periode skal sammenlægges ved beregningen af indkøbenes forhold til direktivets tærskelværdi. Spørgsmål 3, subsidiært i forhold til spørgsmål 2 Om i hvert fald komfurer er ensartede varer i henhold til Indkøbsdirektivets artikel 5, stk. 4, således at værdien af indklagedes indkøb af komfurer til indklagedes afdelinger gennem en passende periode skal sammenlægges ved beregningen af indkøbenes forhold til direktivets tærskelværdi Spørgsmål 4, subsidiært i forhold til spørgsmålene 1-3 Om værdien af indklagedes indkøb af komfurer til indklagedes afdeling 25, Klostervangen, i henhold til udbudsbrev af 12. marts 2002 i sig selv har haft en sådan størrelse, at dette indkøb skulle have været udbudt som EU-udbud. Spørgsmål 5, subsidiært i forhold til spørgsmålene 1-4 Om indklagedes beslutning om tildeling af kontrakten i henhold til udbudsbrev af 12. marts 2002 vedrørende komfurer til indklagedes afdeling 25, Klostervangen, er truffet på usagligt grundlag. Oversigt over de indkøb, som klageren har henvist til Klageren har henvist til følgende tre indkøb af komfurer og køle/fryseskabe foretaget af indklagede i 2002: Indkøb af køle/fryseskabe til indklagedes afdeling 53, Bushøjen, foretaget ved udbudsbrev af 6. februar Klageren afgav tilbud, men fik ikke tildelt ordren. Indkøbets værdi var klart under Indkøbsdirektivets tærskelværdi. Indkøb af komfurer til indklagedes afdeling 25, Klostervangen, foretaget ved udbudsbrev af 12. marts Klageren afgav tilbud, men fik ikke tildelt ordren. Parterne er uenige om, hvorvidt værdien af dette indkøb i sig selv har overskredet Indkøbsdirektivets tærskelværdi.

4 4. Indkøb af komfurer og bordkomfurer til indklagedes afdeling 35, Trillegården, foretaget ved udbudsbrev af 23. april 2002, udbudt i henhold til loven om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren. Klageren afgav tilbud og fik tildelt ordren. Værdien af indkøbet er ikke oplyst. Efter det foreliggende har klageren først og fremmest har henvist til dette indkøb for at illustrere, at indklagede jævnligt indkøber hårde hvidevarer. Parternes anbringender: Ad påstandene a-b, spørgsmålene 1-3 (dvs. om indklagede skal anses for ordregiver med hensyn til indkøb af hårde hvidevarer til indklagedes afdelinger, og om hårde hvidevarer, eventuelt komfurer alene, skal anses for ensartede varer, således at der skal ske sammenlægning af værdien af sådanne indkøb i en periode) Klageren har i hovedtræk gjort gældende: Indklagede skal betragtes som én samlet juridisk person, og det er derfor indklagede som sådan, der skal anses som ordregiver med hensyn til indkøb, der foretages til indklagedes enkelte afdelinger. Det er indklagede som sådan, der har retsevnen, og indklagedes afdelinger er blot administrationsafdelinger med medindflydelse, baseret på støtteordningerne. Ved beregningen af, om indkøbene til afdelingerne overstiger tærskelværdien, skal der derfor ske sammenlægning af værdien af ensartede varer i medfør af Indkøbsdirektivets artikel 5, stk. 4. Hårde hvidevarer, herunder komfurer og køle/fryseskabe må anses for ensartede varer. Den samlede værdi af de komfurer og køle/fryseskabe, som sagen angår, overstiger direktivets tærskelværdi, og indkøbene skulle derfor have været udbudt i henhold til direktivet. Hvis Klagenævnet ikke finder, at komfurer og køle/fryseskabe er ensartede varer, skal der i hvert fald ske sammenlægning af værdien af indklagedes indkøb af hver af de to typer varer i en passende periode ved beregningen af indkøbenes forhold til tærskelværdien. Den omtalte sammenlægning af værdien af ensartede varer skal ske for mindst en 12 måneders periode, og det vil være naturligt at anvende en 12 måneders periode ud fra principperne i direktivets artikel 5, stk. 3. Sagens omstændigheder viser, at indklagede løbende indkøber hårde hvidevarer, også hårde hvidevarer af samme art. Indklagede har således indkøbt komfurer i hvert fald to gange i 2002, og den samlede værdi af disse indkøb har klart oversteget tærskelværdien.

5 5. Indklagede har heroverfor gjort gældende, at indkøb af bl.a. hårde hvidevarer foretages af indklagedes enkelte afdelinger, hvilket også er tilfældet med hensyn til de indkøb, som sagen omfatter. Det er derfor de enkelte afdelinger, der skal anses for ordregivere i henhold til Indkøbsdirektivet. De indkøb, som sagen angår, er foretaget af forskellige afdelinger, og ingen af indkøbene er i sig selv nået op på eller har oversteget tærskelværdien. Der sker ikke koordination af afdelingernes indkøb med henblik på at opnå stordriftsfordele. Der har herefter ikke været pligt til EU-udbud. Indklagede har desuden gjort gældende, at hårde hvidevarer som sådan ikke kan anses for ensartede varer, da de forskellige typer hårde hvidevarer har forskellig funktion, og da der inden for hver kategori hårde hvidevarer findes mange forskellige modeller og typer. Ad påstand a, spørgsmål 4 (dvs. om indklagedes indkøb af komfurer i 2002 til afdeling 25, Klostervangen, i henhold til udbudsbrev af 12. marts 2002 i sig selv har overskredet tærskelværdien) Klageren har gjort gældende, at værdien af indkøbet af komfurer til indklagedes afdeling 25, Klostervangen, i henhold til udbudsbrevet af 12. marts 2002 må anses for at have overskredet Indkøbsdirektivets tærskelværdi, hvorfor der allerede derfor skulle være sket EU-udbud af dette indkøb. Klageren har herved henvist til, at indkøbet var budgetteret til et beløb, der overskrider tærskelværdien, og til, at tilbudspriserne alle lå omkring tærskelværdien, og at en af tilbudspriserne oversteg denne. Indklagede har gjort gældende, at indkøbets værdi ikke er nået op på tærskelværdien, og at der ikke har foreligget omstændigheder, som desuagtet har medført pligt til EU-udbud af indkøbet. Ad påstandene c og d (dvs. om pålæg til indklagede om at foretage udbud af komfurer og køle- /fryseskabe) Klageren har ikke fremsat uddybende synspunkter vedrørende disse påstande.

6 Indklagede har gjort gældende, at påstandene c og d ikke har noget selvstændigt indhold ved siden af de øvrige påstande og i øvrigt er uklare, hvorfor påstandene bør afvises. Subsidiært har indklagede gjort gældende, at der ikke har været pligt til EU-udbud, hvorfor påstandene ikke bør tages til følge. 6. Ad påstandene e og f (dvs. om annullation af indklagedes indkøb af komfurer i 2002 til afdeling 25, Klostervangen, og køle-/fryseskabe til afdeling 53, Bushøjen) Parterne har ikke fremsat særlige synspunkter vedrørende disse påstande. Ad påstand g (dvs. spørgsmål 5, om sagligheden af indklagedes tildelingsbeslutning med hensyn til indkøbet af komfurer til afdeling 25, Klostervangen, i henhold til udbudsbrev af 12. marts 2002) Klageren har gjort gældende: Tildelingskriteriet ved den pågældende licitation var laveste pris, og klagerens tilbud havde den laveste pris. Indklagede har imidlertid ved tildelingen lagt vægt på klagerens oplyste merpris for montering af nye tilslutningskabler, selvom det ikke fremgik af licitationsgrundlaget, at prisen for montering af nye tilslutningskabler skulle være indeholdt i tilbudet, og selvom klagerens tilbud stadig ville have været det laveste, blot et enkelt af de gamle kabler ikke skulle udskiftes. Det har hefter været usagligt, at indklagede ikke valgte klagerens tilbud. Indklagede har heroverfor gjort gældende, at påstand g angår et udbud, der ikke er omfattet af Indkøbsdirektivet eller andre regler, der er undergivet Klagenævnets kompetence, hvorfor påstanden bør afvises. Subsidiært har indklagede gjort gældende, at tildelingen er foretaget på sagligt grundlag. Omstændigheder af betydning for spørgsmål 1 (dvs. om indklagede skal anses for ordregiver med hensyn til indkøb af hårde hvidevarer til indklagedes afdelinger) Indklagede er en almen boligorganisation, der er undergivet lovgivningen om almene boliger, dvs. først og fremmest lovbekendtgørelse nr. 427 af 28. maj 2001 o.s. om almene boliger samt støttede private andelsboliger mv. (loven). Til loven knytter sig forskellige andre regler, bl.a. bekendtgørelse

7 nr af 13. december 2000 om drift af almene boliger mv. (bekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 840 af 20. september 1996 om normalvedtægter for en almen boligorganisation (normalvedtægten). 7. Det følger af lovens 16, at en almen boligorganisation som led i beboerdemokrati skal være opdelt i afdelinger, således at hver afdeling omfatter bestemte boligblokke. De enkelte afdelinger ledes gennem afdelingsmøder blandt boligtagerne (lejerne) i afdelingens lejligheder. Afdelingens boligtagere kan vælge en afdelingsbestyrelse til at udøve medindflydelse, lovens 34. En afdeling er økonomisk uafhængig af de andre afdelinger og af boligorganisationen, lovens 16. Den enkelte afdeling skal som absolut hovedregel have skøde på den eller de ejendom(me), der hører til afdelingen, samme bestemmelse. En afdeling hæfter ikke for andre afdelingers eller boligorganisationens forpligtelser, og boligorganisationen hæfter ikke for en afdelings forpligtelser, medmindre den måtte have påtaget sig en sådan forpligtelse, bekendtgørelsens 23. Herudover skal en almen boligorganisation have en ledelse for boligorganisationen som sådan, bestående af en generalforsamling eller et repræsentantskab samt en bestyrelse, lovens 10. Det synes videre forudsat i loven, at de enkelte afdelinger selv træffer bestemmelse om vedligeholdelse af afdelingens bygninger, modernisering af afdelingens lejligheder, fx ved indkøb og opsætning af hårde hvidevarer, og lejens størrelse ol., jf. lovens 36. Det synes desuden forudsat, at boligorganisationens ledelse har visse overordnede beføjelser som fx at tage beslutning om opførelse af nye boligblokke eller at stå for omfattende vedligeholdelses- eller ombygningsarbejder, som de enkelte afdelinger ikke kan magte. Boligorganisationen kan således opbygge en dispositionsfond, i hvilken indgår særlige bidrag fra afdelingerne, overskud på en afdelings drift og overskud på boligorganisationens drift, lovens 20. Uanset at de enkelte afdelinger som omtalt selv træffer bestemmelse om vedligeholdelse og indkøb m.m., kan afdelingerne ikke forpligte sig over for omverdenen, idet boligorganisationen og dens enkelte afdelinger forpligtes af boligorganisationen som sådan efter nogle nærmere tegningsregler, normalvedtægtens 15, stk. 4. Det er endvidere boligorganisationen,

8 der administrerer afdelingerne (afholder udgiften til afdelingernes administration), bekendtgørelsens 26, stk. 2, for hvilket afdelingerne betaler et administrationsbidrag til boligorganisationen, bekendtgørelsens 27, stk Det synes imidlertid forudsat i lovgivningen om almene boliger, at selvom boligorganisationen som sådan tegner og administrerer afdelingerne, har boligorganisationen som almindelig regel ikke kompetence til at træffe bestemmelser vedrørende afdelingernes forhold, idet denne kompetence som ovenfor beskrevet ligger hos afdelingerne selv. Hvis boligorganisationen ikke kan tiltræde en vedtagelse i en afdeling, skal boligorganisationen indbringe sagen for kommunalbestyrelsen til afgørelse, jf. lovens 42, hvorefter boligorganisationens bestyrelse indbringer tvistigheder mellem bestyrelsen og en afdelingsbestyrelse om driftsbudget og årsregnskab for kommunalbestyrelsen. Boligorganisationen kan dog uden samtykke fra afdelingsbestyrelsen iværksætte vedligeholdelsesarbejder m.m., som kommunalbestyrelsen har meddelt pålæg om, lovens 41. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagedes forhold svarer til det beskrevne. Af indklagedes vedtægter og af indklagedes redegørelse for sine forhold fremgår endvidere: Indklagede er den største almene boligorganisation uden for Københavnsområdet. Indklagede har 56 afdelinger med ca lejemål, der for langt hovedpartens vedkommende er boliglejemål. Indklagede har en egenkapital på ca. 280 mio. kr., der navnlig består af akkumuleret overskud. En mindre del består af indbetalte medlemsandele, dvs. et beløb, der skal indbetales til indklagede af personer, der ønsker at søge bolig hos indklagede og bo i en bolig under en af indklagedes afdelinger. Indklagede ledes af et repræsentantskab, der træffer bestemmelse om indklagedes administration, iværksættelse af nybyggeri, væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme og endelig godkendelse af afdelingernes regnskaber m.m. Indklagede administreres af en direktør og ansat administrativt personale. Indklagedes bestyrelse har den overordnede ledelse af indklagede og af indklagedes afdelinger. Bestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder al udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse og lejefastsættelse og for, at den daglige administration sker i overensstemmelse med de for denne gældende regler.

9 Indklagedes afdelinger er selvstændige økonomiske enheder, der er økonomisk uafhængige af de andre afdelinger og af indklagede som sådan. Ledelsen af de enkelte afdelinger foregår via afdelingsmøder, der bl.a. træffer bestemmelse om godkendelse af afdelingens driftsbudget. Afdelingsbestyrelserne, der vælges på afdelingsmøder, træffer bl.a. beslutning om indkøb, vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, som indklagedes ledelse skal lade udføre i afdelingen inden for rammerne af det af afdelingsmødet godkendt driftsbudget. I de enkelte afdelingers budgetter fastlægges, hvilke nyindkøb, vedligeholdelsesarbejder og andre investeringer, der skal foretages i det kommende år eller spares op til ved henlæggelser. 9. Afdelingerne betaler et administrationsgebyr til indklagede på kr. årligt for hvert lejemål. Leje og andre indtægter for afdelingerne indbetales til indklagedes kontor. Både indtægter og udgifter for afdelingerne bogføres imidlertid på selvstændige regnskaber for hver afdeling. Som følge af de enkelte afdelingers beslutningskompetence sker der som hovedregel ikke sammenlægning eller koordinering af afdelingernes indkøb. Der har dog undtagelsesvis været gennemført licitationer mellem flere afdelinger, bl.a. vedrørende indkøb af forbrugsvarer som elpærer, vvsartikler ol. Indklagede og de enkelte afdelinger forpligtes over for omverdenen af indklagede i overensstemmelse med tegningsregler i indklagedes vedtægter. Arne Tollaksen har om de her omhandlede spørgsmål bl.a. forklaret: Han er teknisk chef for indklagede. Han er placeret under indklagedes direktør, der også har en administrationschef. Tollaksen har under sig et antal inspektører og lokalinspektører og ejendomsfunktionærer. Han har tilsynsforpligtelsen med hensyn til afdelingernes drift og vedligeholdelse. Bortset fra indklagedes administrationsudgifter, der dækkes af administrationsbidrag fra afdelingerne, posteres udgifter på afdelingernes regnskaber. Alle afdelinger har periodiske udgifter med hensyn til vedligeholdelse og fx udskiftning af hårde hvidevarer. Indklagedes administration udfærdiger udskiftningsplaner og bistår afdelingerne med at udfærdige budget. Det er imidlertid afdelingerne selv, der træffer bestemmelse om budgettets indhold, og som fastlægger fx, hvornår der skal ske udskiftning af komfurer. Der er forskelle mellem afdelingernes holdninger med hensyn til indkøb. Nogle afdelinger er mere tilbageholdende end andre med at bruge penge. Licitationer vedrørende indkøb,

10 10. herunder EU-udbud, hvis indkøbet er på tærskelværdien eller derover, foretages af indklagedes administration, der vurderer tilbudene og giver en indstilling til afdelingsbestyrelsen. Administrationens rolle er rådgivende. Når afdelingsbestyrelsen herefter har truffet bestemmelse om, hvad der skal indkøbes, foretager indklagedes administration indkøbet. Regningerne godkendes af afdelingsbestyrelsen, hvorefter indklagedes administration foretager betalingen. Alt sker for den enkelte afdelings regning og risiko, og betalingen posteres på afdelingens regnskab. Det er altid de enkelte afdelinger, der betaler. Det er dem, der har pengene. Den eneste undtagelse herfra er en lovbestemt refusionsfond for hele indklagede. Denne fond kan dække ekstraordinære udgifter og er den eneste nødkapital. I 2002 er der foretaget indkøb af komfurer til tre afdelinger. Alle afdelinger har komfurer. En del afdelinger har derimod ikke køleskabe, vaskemaskiner og emhætter i lejlighederne. Der er vist ikke i 2002 foretaget andre indkøb af køle/fryseskabe end det indkøb, som sagen angår. Derimod er der holdt et EU-udbud af indkøb af emhætter til en stor afdeling. Der kan forekomme uforudsete udgifter for en afdeling som følge af offentlige påbud, fx krav om sikring af elevatorer, men det er den enkelte afdeling, der skal betale. Med hensyn til nogle beskyttede boliger varetager indklagedes bestyrelse de funktioner, der ellers udføres af afdelingsbestyrelserne. Før udbudet af komfurer til afdeling 25, Klostervangen, i marts 2002 vurderede Tollaksen, at indkøbets værdi ikke ville nå op på Indkøbsdirektivets tærskelværdi, og indkøbet blev derfor ikke udbudt som EU-udbud. Denne vurdering skete på grundlag af erfaringer fra tilsvarende aktuelle licitationstilbud, og den ansatte udgift i afdelingens budget var alene udtryk for et tidligere overslagsbudget, der var indeksreguleret over flere år. Omstændigheder vedrørende spørgsmål 4 (dvs. om indkøbet af komfurer til indklagedes afdeling 25, Klostervangen, i henhold til udbudsbrev af 12. marts 2002 sig selv har overskredet Indkøbsdirektivets tærskelværdi) Indklagedes indkøb er omfattet af reglen om tærskelværdi på SDR i Indkøbsdirektivets artikel 5, stk. 1, a, i, jf. direktivets artikel 1, b. Fra 1. januar 2002 har denne tærskelværdi svaret til kr. Det omhandlede indkøb af komfurer skete som omtalt i foråret 2002 til indklagedes afdeling 25, Klostervangen. I afdelingens budget for 2002 var udgiften ansat til kr. inkl. moms, dvs kr. ekskl. moms og

11 11. dermed over tærskelværdien. Der indkom tilbud fra fire tilbudsgivere, herunder klageren. Tilbudsprisen i et af tilbudene var over tærskelværdien. Tilbudsprisen i de øvrige tre tilbud, herunder klagerens tilbud og tilbudet fra den valgte tilbudsgiver, var under tærskelværdien. Omstændigheder vedrørende spørgsmål 5, påstand g Som omtalt ovenfor går klagerens anbringender vedrørende påstand g ud på, at indklagede ved tildelingen af ordren på komfurer til indklagedes afdeling 25, Klostervangen, i henhold til udbudsbrev af 12. marts 2002 uberettiget har lagt vægt på en merpris for montering af tilslutningskabler. Ingolf Skousens forklaring har i det væsentligste angået dette spørgsmål, der også er omtalt i Arne Tollaksens forklaring. Klagenævnet finder ikke anledning til at gengive de nærmere omstændigheder på det omhandlede punkt. Omstændigheder vedrørende indkøbet af køle/fryseskabe til indklagedes afdeling 53, Bushøjen Som omtalt ovenfor blev dette indkøb foretaget i vinteren 2002, og værdien af indkøbet var i sig selv under Indkøbsdirektivets tærskelværdi. Omstændighederne i øvrigt gengives ikke, da de er uden betydning for Klagenævnets afgørelse af sagen. Klagenævnet udtaler: Ad spørgsmål 1 (dvs. om indklagede skal anses for ordregiver med hensyn til indkøb af hårde hvidevarer til indklagedes afdelinger) Indklagede er organiseret i overensstemmelse med den danske lovgivning om almene boligselskaber. I overensstemmelse med denne lovgivning har forholdet mellem indklagede og indklagedes afdelinger karakter af en særegen retlig konstruktion, der i hovedtræk går ud på følgende: De enkelte afdelinger er selvstændige økonomiske enheder med egen formue, egne indtægter og udgifter og eget regnskab.

12 12. Afdelingerne hæfter ikke for de andre afdelingers eller indklagedes forpligtelser. Afdelingerne træffer selv beslutning om afholdelse af udgifter, herunder indkøb, og indklagede kan ikke disponere over afdelingernes midler. Afdelingerne kan imidlertid ikke forpligte sig over for omverdenen, og afdelingernes beslutninger om afholdelse af udgifter gennemføres af indklagede. En afdelings beslutning om afholdelse af udgifter kan derfor kun umiddelbart føres ud i livet, hvis indklagede kan tiltræde beslutningen. Indklagede kan imidlertid ikke på egen hånd tilsidesætte afdelingernes beslutninger om afholdelse af udgifter, og hvis indklagede ikke kan tiltræde en beslutning truffet af en afdeling, skal indklagede forelægge sagen for kommunalbestyrelsen til afgørelse. Afdelingerne udøver normalt deres beslutningskompetence på egen hånd uden at optræde i fællesskab med andre afdelinger. Det centrale i denne konstruktion er afdelingernes karakter af selvstændige økonomiske enheder. I hvert fald i den normale situation, hvor en afdeling ikke optræder i fællesskab med andre afdelinger, er det derfor afdelingen og ikke indklagede, der skal anses for ordregiver efter EU's udbudsdirektiver med hensyn til anskaffelse af udbudspligtige ydelser. Indklagedes rolle i sammenhængen er, at det er indklagede, der skal føre afdelingens beslutning ud i livet på afdelingens vegne, og at indklagede for så vidt har en slags vetoret over for afdelingens beslutning, dog betinget af kommunalbestyrelsens tilslutning. Dette kan ikke i sig selv føre til at anse indklagede for ordregiver vedrørende beslutningen. Kun i tilfælde, hvor indklagede måtte have koordineret afdelingernes indkøb med henblik på at opnår storkunderabat, vil indklagede skulle betragtes som ordregiver. Det fremgår imidlertid af sagen, at der ikke er tale om noget sådant vedrørende indklagedes indkøb af hårde hvidevarer til indklagedes afdelinger. Med hensyn til indkøb af hårde hvidevarer til indklagedes afdelinger er det herefter vedkommende afdeling og ikke indklagede, der skal anses for ordregiver.

13 13. Ad spørgsmålene 2 og 3 (dvs. om hårde hvidevarer, eventuelt komfurer alene, skal anses for ensartede varer, således at der skal ske sammenlægning af sådanne indkøbs værdi i en periode) Som ovenfor nævnt skal indklagede ikke anses som ordregiver med hensyn til indkøb af hårde hvidevarer til indklagedes afdelinger, og der opstår derfor kun spørgsmål om sammenlægning af værdien af ensartede varer i en periode med hensyn til indkøb foretaget af den enkelte afdeling. Det er ikke gjort gældende, at der undladt sådanne sammenlægninger, og Klagenævnet har herefter ikke i denne sag anledning til at tage stilling til, om og i hvilket omfang hårde hvidevarer skal anses for ensartede varer i henhold til Indkøbsdirektivets artikel 5, stk. 4, eller for hvilken periode der skal ske sammenlægning af værdien af ensartede varer. Ad spørgsmål 4 (dvs. forholdet til tærskelværdien for komfurindkøbet til indklagedes afdeling 25, Klostervangen, i henhold til udbudsbrev af 12. marts 2002) Da tilbudspriserne i tre af de fire tilbud, herunder tilbudet fra den valgte tilbudsgiver, lå under Indkøbsdirektivets tærskelværdi, lægger Klagenævnet til grund, at indkøbets værdi ikke nåede op på tærskelværdien. En ordregiver, der er omfattet af udbudspligten i henhold til udbudsdirektiverne, må før en anskaffelse af en udbudspligtig ydelse foretage en saglig vurdering af, om ydelsens værdi når op på eller overskrider tærskelværdien i det pågældende udbudsdirektiv. Med hensyn til indkøbet af de omhandlede komfurer er indklagedes vurdering gået ud på, at værdien var under tærskelværdien, og der findes ikke grundlag for at karakterisere denne vurdering som usaglig. Det er uden betydning, at udgiften i afdelingens budget var ansat til et beløb over tærskelværdien, da budgetposter fastsættes ud fra en budgetmæssig og styringsmæssig vurdering, der ikke har forbindelse med den forhåndsvurdering, der skal foretages med hensyn til en anskaffelses forhold til udbudsdirektivernes tærskelværdi.

14 14. Ad spørgsmål 5 (dvs. om sagligheden af tildelingen af ordren på komfurer til indklagedes afdeling 25, Klostervangen, i henhold til udbudsbrev af 12. marts 2002) Det omhandlede indkøb er ikke blevet udbudt som EU-udbud, og det fremgår af det foranstående, at indklagede heller ikke har haft pligt til at udbyde indkøbet som EU-udbud. Indkøbet er herefter ikke omfattet af Indkøbsdirektivet. Da det heller ikke er omfattet af andre regler, der hører under Klagenævnets kompetence, har Klagenævnet ikke kompetence til at beskæftige sig med indkøbet. Klagenævnet tager herefter stilling til klagerens påstande således: Ad påstandene a og b (dvs. om udbudspligt for indklagedes indkøb af hårde hvidevarer, eventuelt alene med hensyn til indkøbet i 2002 af komfurer til afdeling 25, Klostervangen) Disse påstande tages ikke til følge, jf. Klagenævnets bemærkninger ovenfor ad spørgsmålene 1-4. Ad påstandene c og d (dvs. om pålæg til indklagede om at foretage udbud af komfurer og køle- /fryseskabe) Klagenævnet finder det uklart, hvad disse påstande sigter til. De kan forstås sådan, at Klagenævnet skal pålægge indklagede at foretage nyt udbud af de omhandlede indkøb af køle/fryseskabe til afdeling 53 og komfurer til afdeling 25. De kan også forstås sådan, at Klagenævnet i stedet for eller derudover skal præcisere over for indklagede, at indklagede er ordregiver ved indkøb af komfurer og køle/fryseskabe til afdelingerne, og at komfurer og køle/fryseskabe skal anses for ensartede varer i henhold til Indkøbsdirektivets artikel 5, stk. 4. Som følge heraf afvises disse påstande.

15 15. Ad påstandene e og f (dvs. om annullation af indklagedes tildelingsbeslutninger vedrørende indkøbene i 2002 af køle-/fryseskabe til afdeling 53, Bushøjen, og afdeling 25, Klostervangen) Klageren har ikke fået medhold i påstandene a-b om udbudspligt for indklagede. I konsekvens heraf tages de her omhandlede påstande ikke til følge. Ad påstand g (dvs. om sagligheden af indklagedes tildelingsbeslutning vedrørende indkøbet i 2002 af komfurer til afdeling 25, Klostervangen) Påstanden afvises, da den falder uden for Klagenævnets kompetence, jf. Klagenævnets bemærkninger ad spørgsmål 5 ovenfor. Herefter bestemmes: Påstandene a og b tages ikke til følge. Påstandene c og d afvises. Påstandene e og f tages ikke til følge. Påstand g afvises. Klagegebyret tilbagebetales ikke. Indklagede, Arbejdernes Andels Boligforening, skal ikke betale sagsomkostninger til klageren, Skousen Husholdningsmaskiner A/S. H.P. Rosenmeier

16 16. Genpartens rigtighed bekræftes. Joan Bach kontorfuldmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02.84.529 (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Niels Henriksen) 17. juli 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02.84.529 (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Niels Henriksen) 17. juli 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02.84.529 (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Niels Henriksen) 17. juli 2002 K E N D E L S E Lyngby-Taarbæk Kommune (advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokatfuldmægtig Henrik Holtse,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-162.516

Klagenævnet for Udbud 96-162.516 Klagenævnet for Udbud 96-162.516 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Viggo Olesen) 23. april 1997 K E N D E L S E Crocus I/S (advok Erik Hørlyck) mod Århus Havn (advok Henrik Kleis) Århus Havn er omftet af loven

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97 202.885 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 11. november 1998

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97 202.885 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 11. november 1998 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97 202.885 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 11. november 1998 K E N D E L S E Tømrermester Bent Mousten Vestergaard (advokat K.W. Schmith, Skive) mod Spøttrup boligselskab

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018548 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen og Thomas Grønkær)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018548 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen og Thomas Grønkær) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018548 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen og Thomas Grønkær) 15. september 2009 K E N D E L S E Almenbo a.m.b.a. (advokat Rolf B. Ledertoug, Glostrup) mod Den selvejende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-213.807 (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen) 22. marts 2002 K E N D E L S E Johs. Sørensen & Sønner Århus A/S (advokat Lars Grøngaard, Århus) mod Århus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020361 (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 K E N D E L S E Einar Kornerup Jylland A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Ejerforeningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-91.428 (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005 K E N D E L S E SK Tolkeservice ApS (advokat Nikolaj Linneballe, København) mod Københavns Amt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99 68.692 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Lene Dalsgaard) 20. september 1999

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99 68.692 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Lene Dalsgaard) 20. september 1999 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99 68.692 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Lene Dalsgaard) 20. september 1999 K E N D E L S E Jyllands Posten A/S (advokat Ole Ravnsbo, Århus) mod Århus Kommune (advokat Torben

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 K E N D E L S E Lindpro A/S (advokat Christian Johansen, København) mod Jørgen Mortensen & Sønner

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 K E N D E L S E Balle Blik & VVS ApS (advokat Jeppe Svenning, Århus) mod Boligselskabet Sct. Jørgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 23. august 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 23. august 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005462 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 23. august 2006 K E N D E L S E Hedeselskabet Miljø og Energi A/S (advokat Lone Møller, Århus mod Sønderjyllands

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006

Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006 Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006 K E N D E L S E J. Olsen A/S Entreprenør- & nedrivningsfirmaet og Jens Olsen (advokat Anders Hein, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153 (H.P. Rosenmeier, Per Holmgård Andersen, Jens Fejø) 22. januar 1998 K E N D E L S E Unitron Scandinavia A/S og Danske Svineproducenters Serviceselskab (advokat Jeppe

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-151-97

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-151-97 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-151-97 /2005-0002357 (H.P. Rosenmeier, Michael Jacobsen, Ole Bajda Nielsen) 23. februar 2006 K E N D E L S E Hoffmann A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod Skjern Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002 K E N D E L S E Økonomi- og Erhvervsministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) mod Farum

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 49.781

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 49.781 Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 49.781 (H.P. Rosenmeier, Tage Iversen, Viggo Olesen) 8. juni 1998 K E N D E L S E L.R. Service ApS (selv) mod Skovbo Kommune (selv) Under denne sag har klager (L.R. Service)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-82.138 (H.P. Rosenmeier, Wayne Jensen, Iver Pedersen) 11. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-82.138 (H.P. Rosenmeier, Wayne Jensen, Iver Pedersen) 11. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-82.138 (H.P. Rosenmeier, Wayne Jensen, Iver Pedersen) 11. august 2003 K E N D E L S E Kruse & Mørk A/S (advokat Erik Braad, Fjerritslev) mod Jetsmark Energiværk A.m.b.a.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002499 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Michael Jacobsen) 20. december 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002499 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Michael Jacobsen) 20. december 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002499 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Michael Jacobsen) 20. december 2005 K E N D E L S E Adelholm VVS ApS (advokat Jesper Jakobsen, Hjørring) mod Faber Invest I/S

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011 K E N D E L S E Enca A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Kolding Kommune (Advokatfirmaet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 98 158.615 (H.P. Rosenmeier, Tage M. Iversen, Viggo Olesen) 28. maj 1999

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 98 158.615 (H.P. Rosenmeier, Tage M. Iversen, Viggo Olesen) 28. maj 1999 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 98 158.615 (H.P. Rosenmeier, Tage M. Iversen, Viggo Olesen) 28. maj 1999 K E N D E L S E L.R. Service ApS (selv) mod Bramsnæs Kommune (selv) Under denne sag har klageren, L.R.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 98 138.398 (H.P. Rosenmeier, Flemming Lethan, Viggo Olesen) 27. november 1998

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 98 138.398 (H.P. Rosenmeier, Flemming Lethan, Viggo Olesen) 27. november 1998 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 98 138.398 (H.P. Rosenmeier, Flemming Lethan, Viggo Olesen) 27. november 1998 K E N D E L S E Turistvognmændenes Landsforening (selv) mod Ribe Amt (selv) Sagen angår et offentligt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011 K E N D E L S E Enca A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Skive Kommune (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018500 (Kirsten Thorup, Gorm Elikofer, Niels Henriksen) 22. april 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018500 (Kirsten Thorup, Gorm Elikofer, Niels Henriksen) 22. april 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018500 (Kirsten Thorup, Gorm Elikofer, Niels Henriksen) 22. april 2009 K E N D E L S E Entreprenørfirmaet Harry Andersen & Søn A/S (advokat René Offersen ved advokatfuldmægtig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-183.699 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 2. april 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-183.699 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 2. april 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-183.699 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 2. april 2002 K E N D E L S E ISS Danmark A/S (advokat Henning Aasmul-Olsen, København) mod H:S Rigshospitalet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017 K E N D E L S E Simonsen & Weel A/S (cand.jur. Martin Stæhr, Kgs. Lyngby) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Aarhus)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 K E N D E L S E Køge Boglade v/ Erik Nielsen (advokat Kåre Wanscher, København) mod Køge Kommune (advokat Povl Nick

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard) 23. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard) 23. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025749 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard) 23. januar 2012 K E N D E L S E Proffice A/S (selv) mod Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S (selv) Statens & Kommunernes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002 K E N D E L S E Judex A/S (advokat Steffen Ebdrup, Århus) mod Århus Amt (advokat René Offersen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024306 (Kirsten Thorup) 6. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024306 (Kirsten Thorup) 6. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024306 (Kirsten Thorup) 6. maj 2011 K E N D E L S E FællesBo (selv) mod Herning Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2010/S 026-037252 af 6. februar 2010 udbød

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022114 (Katja Høegh, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 6. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022114 (Katja Høegh, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 6. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022114 (Katja Høegh, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 6. januar 2011 K E N D E L S E Scan-Plast Produktion A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Aalborg Kommune,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 K E N D E L S E Skandinavisk Parykcenter ApS (advokat David Frølich, København) mod 1. Hillerød

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 K E N D E L S E Hounisens Laboratorieudstyr A/S (advokat Niels Lomborg, Århus) mod Region

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 05-112.109/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 05-112.109/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 05-112.109/ 2005-000-2378 (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 22. september 2005 K E N D E L S E Vestegnens Tolke- og Rådgivningsservice ved Hawshir Ahmed

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0015452 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Melitta Keldebæk) 2. juli 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0015452 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Melitta Keldebæk) 2. juli 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0015452 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Melitta Keldebæk) 2. juli 2008 K E N D E L S E Scan-Plast Produktion A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 K E N D E L S E RenoNorden A/S (advokat René Offersen, v/advokat Torkil Høg København) mod Skive Kommune (Skive Renovation

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Ole Bajda Nielsen) 9. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Ole Bajda Nielsen) 9. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014193 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Ole Bajda Nielsen) 9. januar 2008 K E N D E L S E Thorup Gruppen A/S (selv) mod Ringkøbing-Skjern Kommune (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Iver Pedersen, Christian Østrup) 23. marts 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Iver Pedersen, Christian Østrup) 23. marts 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-240.561 (H.P. Rosenmeier, Iver Pedersen, Christian Østrup) 23. marts 2004 K E N D E L S E Tolkeservice v/ Aso Hamid (advokat Flemming Schiøler Christiansen, Thisted) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009 K E N D E L S E Tømrer og Snedkerfirma Henrik Kejser A/S (advokat Niels Kaiser, Aabyhøj) mod Betaniaforeningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008 K E N D E L S E XO Care A/S (advokat Simon Hauch, København) mod 1. Århus Universitet,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 K E N D E L S E EF Sikring A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: /

Klagenævnet for Udbud J.nr.: / Klagenævnet for Udbud J.nr.: 05-49.351/ 2005-0002368 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Thomas Jensen) 7. september 2005 K E N D E L S E Dansk Byggeri (selv) mod Vejle Kommune (advokat Erik Hørlyck, Århus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004 K E N D E L S E Eurofins Danmark A/S (selv) mod Ringkjøbing Amt (advokat Erik Hørlyck, Århus) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025155 (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012 K E N D E L S E Marius Pedersen A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-23.447 (H.P. Rosenmeier, Iver Pedersen, Christian Østrup) 7. juli 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-23.447 (H.P. Rosenmeier, Iver Pedersen, Christian Østrup) 7. juli 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-23.447 (H.P. Rosenmeier, Iver Pedersen, Christian Østrup) 7. juli 2005 K E N D E L S E Brunata A/S (advokat Asger Heine Jensen, København) mod 1. Aalborg Boligselskab af

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004 K E N D E L S E H.O.Service A/S (advokat Lars Lindhard, Esbjerg) mod Boligforeningen 32 (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 K E N D E L S E FICS Danmark A/S (advokat Asser Rung-Hansen, Hellerup) mod Patientombuddet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 K E N D E L S E Scan-Plast Produktion A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 K E N D E L S E 1. Kontech A/S og 2. ES Stålindustri ApS (advokat Morten Hove, Rødovre) mod Boligorganisationen Tårnbyhuse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 K E N D E L S E Jydsk Planteservice A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod 12-by Gruppens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005 K E N D E L S E Sammenslutningen af Glatførebekæmpende Vognmænd i Nordjyllands Amt ApS (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009 K E N D E L S E Konsortiet Rindum Skole (advokat Jonas Valhøj Kleffel Nielsen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009 K E N D E L S E Sahva A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod Odense Kommune (advokat Peter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Niels Sørensen, Kent Petersen) 5. oktober 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Niels Sørensen, Kent Petersen) 5. oktober 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018748 (Michael Kistrup, Niels Sørensen, Kent Petersen) 5. oktober 2009 K E N D E L S E Akso Nobels Industrial Chemicals B.V. c/o Akso Nobel Salt A/S (advokat Tina Braad,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013739 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Vibeke Steenberg) 23. november 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013739 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Vibeke Steenberg) 23. november 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013739 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Vibeke Steenberg) 23. november 2007 K E N D E L S E Sejlstrup Entreprenørforretning A/S (advokat Torben Korsager, Århus) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-226.271 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Trine Heidemann Garde) 20. august 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-226.271 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Trine Heidemann Garde) 20. august 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-226.271 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Trine Heidemann Garde) 20. august 2004 K E N D E L S E Miri Stål A/S (advokat K. Dalsgaard Hansen, Brovst) mod Esbjerg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen og Vibeke Steenberg) 8. juni 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen og Vibeke Steenberg) 8. juni 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen og Vibeke Steenberg) 8. juni 2010 K E N D E L S E O K Entreprise A/S (advokat Erik Dreyer, Tønder) mod Tønder Forsyning A/S

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 K E N D E L S E Bakkely A/S (tidligere K. Fl. Jacobsen A/S) (advokat Erik Larsson,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011 K E N D E L S E O K Entreprise A/S (advokat Birgitte H. Frederiksen, Tønder) mod Tønder

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 K E N D E L S E Best Western Hotel Prinds Frederik A/S (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010 K E N D E L S E Smørum Kraftvarme AmbA (selv) mod Energinet.dk (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-251.616 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. august 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-251.616 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. august 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-251.616 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. august 2004 K E N D E L S E Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS (advokat Trine Bøgelund- Kjær

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023362 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011 K E N D E L S E Østermose BioEnergi A/S (selv) mod Energinet.dk (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009 K E N D E L S E Løgten Murer- og Entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik Steffensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 K E N D E L S E VMaaling-Fyn v/jakob Storm (selv) mod Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 K E N D E L S E Clear Channel Danmark A/S (advokat Dan Terkildsen, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023217 (Kirsten Thorup, Gorm K. Elikofer, Mogens Hansen) 15. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023217 (Kirsten Thorup, Gorm K. Elikofer, Mogens Hansen) 15. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023217 (Kirsten Thorup, Gorm K. Elikofer, Mogens Hansen) 15. september 2011 K E N D E L S E GC Rieber Salt A/S (advokat Jesper Altamirano, Odense) mod Aalborg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 K E N D E L S E ISS Facility Services A/S (advokat Mette Willemoe Wang, København) mod Skive

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021038 (Søren Holm Seerup, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. juli 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021038 (Søren Holm Seerup, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. juli 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021038 (Søren Holm Seerup, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. juli 2010 K E N D E L S E Dansk Flygtningehjælp (advokat Saskia Krüger Larsen, København) mod Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018618 (Michael Ellehauge, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 27. juli 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018618 (Michael Ellehauge, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 27. juli 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018618 (Michael Ellehauge, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 27. juli 2009 K E N D E L S E Alfa Laval Nordic A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Odense Vandselskab

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 K E N D E L S E OSK Konsortiet: OSK-SHIPTECH A/S, BK Engineering A/S og Logimatic Engineering A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-19.736 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Thomas Jensen) 3. juni 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-19.736 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Thomas Jensen) 3. juni 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-19.736 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Thomas Jensen) 3. juni 2003 K E N D E L S E Haderslev Tæppelager A/S (advokat Charlotte Szocska, Kolding) mod 1. Støtteforeningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers A/S (advokat Kenneth Gudmundsson, Kastrup)

Læs mere

Kontrakterne blev herefter indgået samme dag.

Kontrakterne blev herefter indgået samme dag. Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020177 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Kaj Kjærsgaard) 5. februar 2010 K E N D E L S E 1. Klaus Kristoffer Larsen A/S 2. Vognmandsfirmaet Alfred Nielsen A/S 3. Universal

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 K E N D E L S E Landsorganisationen i Danmark (selv) mod Københavns Universitet (advokat Kurt Bardeleben, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-123.981 (A.F. Wehner, Trine Heidemann Garde, Wayne Jensen) 20. november 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-123.981 (A.F. Wehner, Trine Heidemann Garde, Wayne Jensen) 20. november 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-123.981 (A.F. Wehner, Trine Heidemann Garde, Wayne Jensen) 20. november 2003 K E N D E L S E Papir Kompagniet Ole Holst ApS (advokat Erling Christensen, Fredericia) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009 K E N D E L S E Murerfirmaet Bent Klausen ApS (advokat Peter Zacher Sørensen, Grenaa) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 03-226.271 H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Trine H. Garde 20. februar 2004

Klagenævnet for Udbud 03-226.271 H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Trine H. Garde 20. februar 2004 Klagenævnet for Udbud 03-226.271 H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Trine H. Garde 20. februar 2004 K E N D E L S E Miri Stål A/S (advokat K. Dalsgaard Hansen, Brovst) mod Esbjerg Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 18. juli 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 18. juli 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 18. juli 2002 K E N D E L S E Økonomi- og Erhvervsministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) mod Farum

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 (Katja Høegh, Allan Åge Christensen) 2. november 2012 K E N D E L S E Nykøbing Dag- og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jeppe Svenning, Aarhus) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-231.774 (H.P. Rosenmeier, Trine Heidemann Garde, Knud Erik Busk ) 6. oktober 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-231.774 (H.P. Rosenmeier, Trine Heidemann Garde, Knud Erik Busk ) 6. oktober 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-231.774 (H.P. Rosenmeier, Trine Heidemann Garde, Knud Erik Busk ) 6. oktober 2004 K E N D E L S E Leif Jørgensen ApS (selv) mod Nordborg Kommune (advokat Tina Braad, Århus)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 K E N D E L S E Helsingør Kommune (selv) mod Ejendomsselskabet Stengade 56 ApS (advokat Anders Drachmann,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-108.785 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Wayne Jensen) 16. december 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-108.785 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Wayne Jensen) 16. december 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-108.785 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Wayne Jensen) 16. december 2003 K E N D E L S E Bilhuset Randers A/S, Jydsk Automobil Centrum A/S og Nellemann Randers A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011 K E N D E L S E Brødrene A. & B. Andersen Entreprenører & Ingeniører A/S (advokat Martin

Læs mere