Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Wayne Jensen) 16. december 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-108.785 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Wayne Jensen) 16. december 2003"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Wayne Jensen) 16. december 2003 K E N D E L S E Bilhuset Randers A/S, Jydsk Automobil Centrum A/S og Nellemann Randers A/S (advokat Hans Sønderby, Randers) mod Sønderhald Kommune (advokat Peter Storgaard, Århus) I efteråret 2002 besluttede indklagede, Sønderhald Kommune, til brug for kommunens hjemmeplejeordning at undersøge muligheden for at lease et antal biler. Indklagede anmodede i den forbindelse klageren Bilhuset Randers A/S, som er Toyota-forhandler, klageren Jydsk Automobil Centrum A/S, som er VW-forhandler, klageren Nellemann Randers A/S, som er Fiatforhandler og Tage Thomsen A/S, som er Peugeot-forhandler, om at afgive tilbud. På baggrund heraf leasede indklagede et antal biler, jf. nedenfor. Den 14. april 2003 indgav klagerne, Bilhuset Randers A/S (Bilhuset), Jydsk Automobil Centrum A/S (Centrum) og Nellemann Randers A/S (Nellemann), klage til Klagenævnet for Udbud over indklagede, Sønderhald Kommune. Klagen har været behandlet på et møde den 4. september Klagerne har nedlagt de nedenfor angivne påstande. Påstandene 1-7 forudsætter, at indklagedes leasing af de omtalte 14 biler skulle have været udbudt efter Indkøbsdirektivet, medens de subsidiære påstande 8-13 forudsætter, at leasingen ikke skulle have været udbudt således. Med hensyn til påstandene har den nævnte forudsætning ingen betydning.

2 2. Klagernes påstande: Påstand 1 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har overtrådt Indkøbsdirektivet ved i perioden 26. september til 30. oktober 2002 at have afholdt en udbudsforretning om indkøb af mindst 15 biler til hjemmeplejen, uden at dette udbud var et EU-udbud, selvom direktivets tærskelværdi var overskredet, samt ved desuagtet at indgå aftale på baggrund af udbudet med Peugeot-forhandleren. Påstand 2 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har overtrådt det i direktivet forudsatte princip om gennemsigtighed og ligebehandling ved ikke at have udarbejdet og meddelt de bydende entydige udbudsbetingelser, som indeholdt en nøjagtig og fuldstændig beskrivelse af det udbudte, herunder af tildelingskriterier, som kunne medvirke til at sikre, at der ikke skete forskelsbehandling/diskrimination af de bydende. Påstand 3 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har overtrådt det i direktivet forudsatte princip om gennemsigtighed ved at have afholdt møder med de bydende hver for sig, uden at de bydende hver især modtog præcis og fyldestgørende redegørelse for indholdet af møderne med de øvrige, hvilken redegørelse kunne have medvirket til at sikre, at der ikke skete forskelsbehandling/diskrimination af de bydende. Påstand 4 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har overtrådt forbudet mod forskelsbehandling i Indkøbsdirektivets artikel 5, stk. 7, ved at have givet Peugeot-forhandleren adgang til at afgive i alt 3 tilbud. Påstand 5 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har overtrådt kravet om fortrolighed anført i direktivets artikel 15, stk. 2 og bekendtgørelse nr. 650 af 30. juli 2002 om fremgangsmåderne ved offentlige indkøb af varer i Den Europæiske Union 4, stk. 2, ved under møder den 18. og 21. oktober med andre tilbudsgivere mundtligt at have oplyst om Toyotas tilbagekøbspris, samt ved under møde den 18. oktober 2002 med Peugeotforhandleren at have oplyst, at en beregning af Toyotas tilbud medførte en udgift pr. km svarende til 1,40 kr. Påstand 6 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har overtrådt kravet i bestemmelserne i direktivets artikel 15, stk. 3, 2. og 4. led, samt 4 i be-

3 kendtgørelse nr. 650 af 30. juli 2002 om fremgangsmåderne ved offentlige indkøb af varer i Den Europæiske Union til bl.a. bevarelse af budenes fortrolighed indtil vurderingen ved ikke på forhånd at have meddelt de bydende en modtagelsesfrist samt et tidspunkt for åbningen af budene, men ved i stedet at have åbnet disse løbende under udbudsforretningen. Påstand 7 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har overtrådt princippet om ligebehandling, jfr. direktivets artikel 5, stk. 7, og (det deraf udledte) forbudet mod forhandling ved enten forud for udpegning af Peugeot eller i perioden mellem udpegningen og kontraktsindgåelsen at have forhandlet om samt foretaget ændring af udbudsgrundlagets grundlæggende elementer med vilkåret om, at Peugeot-forhandleren»tager forbehold for løbende udskiftning «. Påstand 8 (Subsidiær i forhold til påstand 1 og 2) Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har overtrådt det generelle EU-retlige princip om gennemsigtighed ved ikke at have udarbejdet og meddelt de bydende entydige udbudsbetingelser, som indeholdt en nøjagtig og fuldstændig beskrivelse af det udbudte, herunder af tildelingskriterier, som kunne have medvirket til at sikre, at der ikke skete forskelsbehandling/diskrimination af de bydende. Påstand 9 (Subsidiær i forhold til påstand 1 og 3) Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har overtrådt det generelle EU-retlige princip om gennemsigtighed ved at have afholdt møder med de bydende hver for sig, uden at de bydende modtog præcis og fyldestgørende redegørelse for indholdet af møderne med de øvrige, som kunne have medvirket til at sikre, at der ikke skete forskelsbehandling/diskrimination af de bydende. Påstand 10 (Subsidiær i forhold til påstand 1 og 4) Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har overtrådt de generelle EU-retlige principper om ikke-diskrimination og princippet om gennemsigtighed samt princippet om ligebehandling ved at have givet én af de bydende, Peugeot-forhandleren, adgang til at afgive i alt 3 tilbud, hvilket bevirkede væsentlig reduktion af denne bydendes tilbud. Påstand 11 (Subsidiær i forhold til påstand 1 og 5) Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har overtrådt de generelle EU-retlige principper om ikke-diskrimination, gennemsigtighed og ligebehandling ved under møder den 18. og 21. oktober mundtligt at have oplyst andre bydende om Toyota-forhandlerens tilbagekøbspris, samt ved under møde den 18. oktober 2002 med Peugeot-forhandleren at have oplyst, at en beregning af Toyotas tilbud medførte en udgift pr. km svarende til 1,40 kr. 3.

4 4. Påstand 12 (Subsidiær i forhold til påstand 1 og 6) Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har overtrådt de generelle EU-retlige principper om ligebehandling og gennemsigtighed samt ikkediskrimination ved ikke på forhånd at have meddelt de bydende en modtagelsesfrist og et tidspunkt for åbningen af budene samt ved ikke at have sikret tilbudenes fortrolighed indtil vurderingen, men ved i stedet at have åbnet disse løbende under udbudsforretningen. Påstand 13 (Subsidiær i forhold til påstand 1 og 7) Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har overtrådt det EU-retlige ligebehandlingsprincip samt forbudet mod forhandling ved enten forud for udpegning af Peugeot eller i tidsrummet mellem udpegningen og kontraktsindgåelsen at have foretaget en forhandling om samt en ændring af udbudsgrundlagets grundlæggende elementer med vilkåret om, at Peugeot-forhandleren»tager forbehold for løbende udskiftning «. Påstand 14 Klagenævnet skal annullere indklagedes beslutning om at indgå aftale med Peugeot-forhandleren på baggrund af udbudet. Påstand 15 Klagenævnet skal pålægge indklagede at lovliggøre det udbud, der omtales i påstand 1, ved at foretage udbudet på ny som EU-udbud i henhold til Indkøbsdirektivet. Påstand 16 Klagenævnet skal pålægge indklagede at betale ,10 kr. til klagerne. Indklagede har nedlagt påstand om, at påstandene 1-15 ikke tages til følge og har påstået frifindelse vedrørende påstand 16. Klagenævnet har besluttet at udsætte behandlingen af påstand 16, indtil Klagenævnet har taget stilling til påstand Sagens omstændigheder i hovedtræk:

5 5. Efter at have henvendt sig til Tage Thomsen A/S (Thomsen) og klagerne modtog indklagede følgende tilbud: Tilbudsdato Tilbudsgiver Bil Pris pr. bil Pris pr. måned for serviceaftale Tilbagekøbsgaranti og tilbagekøbsbeløb Nej 3/10-02 Centrum VW Lupo Nej 7/10-02 Bilhuset Toyota Yaris Ja, /10-02 Nellemann Fiat Punto ,12 pr. km ved km Ja, Efter forskellige forhandlinger modtog indklagede følgende ændrede tilbud: 26/9-02 Thomsen Peugeot (+ bilabonnement 500 pr. år) Tilbudsdato 17/10-02 Thomsen Peugeot (+ bilabonnement 500 kr. pr. år) 22/10-02 Thomsen Peugeot (+ bilabonnement 500 kr. pr. år) Tilbudsgiver Bil Pris pr. bil Pris pr. måned for serviceaftale Tilbagekøbsgaranti og tilbagekøbsbeløb Ja, Ja, /10-02 Centrum VW Lupo Ja, I tilbudene er til dels ikke anført, om de angivne priser er incl. eller excl. moms, men Klagenævnet er gået ud fra, at priserne excl. moms var som i opstillingerne ovenfor. Som det fremgår, indeholdt alle tilbud ud over angivelse af prisen pr. bil også en angivelse af pris for service. Som det ligeledes fremgår, indeholdt alle tilbudene bortset fra de to første desuden klausuler om tilbagekøbsgaranti. Disse klausuler gik med lidt forskellige formuleringer ud på, at tilbudsgiveren erklærede at ville købe bilen tilbage efter tre år for et nærmere angivet beløb under forudsætning af, at bilen ikke havde kørt over km m.m. Af sagens oplysninger fremgår, at Peter Eriksen, Bilhuset (Toyota) den 30. oktober 2002 telefonisk beklagede sig over for indklagede over sagens forløb, og at Bilhusets advokat i et brev af 1. november 2002 til indklagede

6 6. bl.a. gjorde gældende, at indklagede havde forhandlet med tilbudsgiverne muligvis i strid med EU's udbudsregler. Dette brev blev fulgt op af flere senere breve fra Bilhusets advokat. Brevene blev besvaret i et brev af 20. januar 2003 fra kommunens advokat. Der er fremlagt et notat fra indklagede, hvorefter indklagede den 31. oktober 2002 fra Kommune Leasing skulle have fået oplyst følgende: Ved vurderingen af, om der skal ske EU-udbud af leasing af biler til hjemmeplejen, skal der tages udgangspunkt i markedets mest gængse bil til hjemmeplejen, dvs. Fiat Punto 1,2. Notatet indeholder videre nogle beregninger, hvorefter værdien af leasing af 14 Fiat Punto 1,2 ikke vil nå op på Indkøbsdirektivets tærskelværdi. Indklagedes anskaffelse af bilerne skete ved indgåelse af 14 leasingaftaler af 3. december 2002 med Jyske Finans A/S. De 14 leasingaftaler vedrører hver leasing af en Peugeot 206 leveret af Thomsen. Leasingaftalerne løber i 36 måneder og har hver en månedlig leasingydelse på kr. excl. moms kr. pr. måned til dækning af service, dvs kr. excl. moms tilsammen pr. måned pr. bil Leasingaftalerne var formidlet af Thomsen, og der blev i forbindelse med indgåelsen af leasingaftalerne indgået en aftale af 5. december 2003, benævnt hensigtserklæring, mellem indklagede og Thomsen. I denne hensigtserklæring henvistes til, at indklagede hos Peugeot Finans leasede 14 biler i henhold til Thomsens tilbud af 22. oktober 2002, og det anførtes, at indklagede havde option på en yderligere bil. Desuden var angivet, at Thomsen leverede og servicerede bilerne, og at den samlede månedlige leasing- og serviceydelse pr. bil var beløbet kr. Endvidere var angivet, at Thomsen indestod for tilbagekøb på nærmere angivne vilkår. Det var endvidere angivet, at Thomsen forbeholdt sig ret til løbende at udskifte bilerne med nye biler uden yderligere omkostninger for indklagede. Der er for Klagenævnet afgivet forklaring af Peter Eriksen, direktør hos Bilhuset, Frank Fisker, salgskonsulent hos Centrum, Esben Clausen, erhvervskonsulent hos Nellemann, Jacob D. Petersen, økonomi- og organisa-

7 7. tionsmedarbejder hos indklagede og Kenneth Nielsen, social- og økonomichef hos indklagede. Forklaringerne har i væsentlig grad haft reference til påstandene Da Klagenævnet ikke tager stilling til disse påstande, jf. nedenfor, gengives de pågældende dele af forklaringerne stort ikke i referaterne nedenfor. Peter Eriksen, Bilhuset (Toyota), har forklaret om sagens forløb og har herunder bl.a. forklaret: Indklagede bad om tilbud på biler. Bilhuset kunne sagtens have afgivet et leasingtilbud i stedet for et salgstilbud. Det er en klar konkurrencemæssig fordel i at kende de andres tilbudsgiveres tilbagekøbspris, som er et lige så vigtig parameter som salgsprisen. Muligheden for løbende at kunne udskifte bilerne i kontraktsperioden blev ikke drøftet med indklagede, men et vilkår derom ville have haft stor betydning, idet man derved kan planlægge, så man hele tiden til andre kunder kan tilbyde biler til videresalg med få kilometer til en fornuftig pris, ligesom det er en fordel for forhandleren i forhold til omkostningerne pr. måned til vedligeholdelse. Ved at indsætte et sådant vilkår ville Bilhuset formentlig kunne have reduceret salgsprisen og have hævet tilbagekøbsprisen betydeligt. Frank Fisker, Centrum (VW), og Esben Clausen, Nellemann (Fiat), har forklaret om sagens forløb og har forklaret som Peter Eriksen vedrørende tilbagekøbspris og udskiftning af biler i kontraktsperioden. Frank Fisker har forklaret, at indklagede bad om tilbud på biler. Esben Clausen har forklaret, at han fik indtryk af, at det drejede sig om 15, eventuelt 18 biler. Jacob D. Petersen har forklaret, at sagen med indkøb af biler startede kort efter, at han var blevet ansat hos indklagede. Lederen af indklagedes arbejdsmarkedskontor ønskede, at der blev leaset to biler til indklagedes arbejdsmarkedskonsulenter, og af de 14 biler, som sagen angår, benyttes de to af arbejdsmarkedskonsulenterne, medens de øvrige benyttes i hjemmeplejen. Indklagede havde allerede visse biler i leasing. Jacob D. Petersen havde set en artikel i»danske Kommuner«om besparelsen ved leasing i forhold til at skulle udbetale medarbejdere kørselspenge for kørsel i egne køretøjer. Han var flere gange i telefonisk kontakt med Kommune Leasing og tog i august 2002 et print fra Kommune Leasings hjemmeside om omkostnings-

8 8. niveauet for forskellige bilmærker ved tre års ejerskab. Han kendte godt til EU-udbudsreglernes tærskelværdier, og han talte med Kommune Leasing, som sagde, at han ved vurderingen i forhold til tærskelværdien skulle tage udgangspunkt i markedets mest anvendte bil i hjemmeplejen, uanset om han senere måtte vælge en dyrere bil. Han anvendte udskriften fra Kommune Leasings hjemmeside til at pejle sig ind på prisniveauet. Han indhentede telefonisk de tilbud, som sagen angår. Man vidste ikke fra begyndelsen, hvor mange biler det bedst kunne betale sig at anskaffe. Jacob D. Petersen har i øvrigt redegjort for om sagens forløb og har herunder forklaret, at han ikke havde indtryk af, at tilbagekøbsprisen var et vigtigt konkurrenceparameter. For ham var prisen pr. kørt km det vigtigste. Efter møder med tilbudsgiverne modtog indklagede yderligere nogle tilbud, hvis oplysninger blev tastet ind i et specialprogram til det formål fra Kommune Leasing, hvorefter det viste sig, at Thomsen havde afgivet det billigste tilbud. Indklagede havde ikke bedt om udskiftning af bilerne i kontraktsperioden, men betragtede det blot som en ekstra fordel, at Thomsen ville have mulighed for en sådan udskiftning. Det endte med, at indklagede lod bilerne finansiere af Jyske Finans A/S, da Thomsen tilbød leasing der til samme pris som Kommune Leasing. Kenneth Nielsen har forklaret, at det ved finansiering gennem Kommune Leasing er kommunernes opgave at indsamle priser og finde det tilbud, som Kommune Leasing skal indgå aftale på grundlag af. For forhandlerne bliver der tale om en vurdering på grundlag af en række parametre ved salg. For kommunerne sker der beregning på grundlag en række parametre ved leasing via Kommune Leasing, som pr. definition betragtes som den billigste medkontrahent for kommunen. Indklagede har i forvejen en del leasede og købte biler, hvoraf de nyeste er erhvervet ca. et år før de biler, denne sag omhandler. Parternes anbringender Klagerne har gjort gældende:

9 9. Ad påstand 1 På det tidspunkt, hvor indklagede skulle vurdere den forestående kontrahering i forhold til EU-udbudsreglerne, var der tale om et forestående køb af i hvert fald 15 biler. Indklagede udbød det således som køb og indhentede tilbud på køb af op til 15 biler, hvilket også er bekræftet ved forklaringerne under sagen. Ved vurdering af kontraheringens forhold til EU-udbudsreglernes tærskelværdier skulle man have lagt vægt på købsprisen med tilhørende serviceaftale og derved være nået frem til, at der skulle foretages EU-udbud inden kontrahering. Ad påstand 2 Indklagede har ikke udarbejdet udbudsbetingelser forud for udbudet, og der var derfor tvivl om en lang række forhold af afgørende betydning for udbudet, hvorved det EU-udbudsretlige gennemsigtighedsprincip er overtrådt. Ad påstand 3 Indklagede har uden et skriftligt og ensartet grundlag afholdt en række møder med de forskellige tilbudsgivere, hvorved det EU-udbudsretlige gennemsigtighedsprincip er overtrådt. Ad påstand 4 Ved at give Thomsen som den eneste mulighed for at afgive tre tilbud, har indklagede overtrådt det EU-udbudsretlige ligebehandlingsprincip, herunder Indkøbsdirektivets artikel 5, stk. 7. Ad påstand 5 Indklagede har under sagen indrømmet at have givet Thomsen oplysninger om tilbagekøbsprisen i tilbudet fra Bilhuset, samt oplyst Thomsen om, at man i sit tilbud for så vidt angår prisen pr. kørt km skulle gå ned på et niveau svarende til det niveau, som tilbudet fra Bilhuset lå på. Derved er reglerne om fortrolighed klart overtrådt.

10 10. Ad påstand 6 Det er under sagen godtgjort, at indklagede ikke meddelte tilbudsgiverne en frist for afgivelse af tilbud eller oplyste disse om tidspunktet for åbningen af tilbudene. Derimod er tilbudene blevet åbnet løbende, som de er modtaget. Dette er klart i strid med direktivets regler. Ad påstand 7 Først efter at indklagede havde valgt at indgå kontrakt med Thomsen, er der - uden at det er klart, hvornår der er forhandlet derom - mellem parterne indgået aftale om»løbende lager«, uagtet dette ikke var en del af udbudet, hvorved der er ændret ved et grundlæggende element ved udbudet, uden at de øvrige tilbudsgivere har haft mulighed for at afgive tilbud på det ændrede grundlag. Derved har indklagede handlet i strid med det EUudbudsretlige ligebehandlingsprincip. Ad påstand 8-13 Såfremt Klagenævnet skulle nå frem til, at indklagedes indkøb af biler til hjemmeplejen ikke er omfattet af Indkøbsdirektivet, gøres de samme synspunkter, som anført ad påstand 1-7, gældende i forhold til de almindelige EU-retlige regler om ligebehandling og gennemsigtighed ved kontrahering. Ad påstand Det gennemførte udbud skulle være gennemført som EU-udbud, men blev det ikke, og udbudet led derved af helt fundamentale fejl og mangler i forhold til de grundlæggende EU-udbudsretlige regler og principper. Klagerne har endvidere straks, de blev opmærksomme på, at indklagede havde besluttet at indgå kontrakt med Thomsen, gjort indsigelse mod denne beslutning. Klagenævnet skal derfor annullere denne beslutning og pålægge indklagede at lovliggøre udbudet ved at gennemføre et udbud under respekt af de EU-udbudsretlige regler og principper.

11 11. Indklagede har gjort gældende: Ad påstand 1-7 Indklagede overvejede alene at indkøbe 14 biler til hjemmeplejen, og der foreligger faktisk også kun leasingaftaler og registreringsattester på 14 biler. På det tidspunkt, hvor indklagede vurderede den forestående kontrahering i forhold til EU-udbudsreglerne, gik man ud fra prisen på den mest anvendte bil på markedet for hjemmepleje-biler. Ved denne vurdering oversteg den anslåede værdi af det forestående indkøb ikke Indkøbsdirektivets tærskelværdi. Den ordregivende myndighed har en vid skønsbeføjelse ved vurderingen af en påtænkt anskaffelse i forhold til tærskelværdien, og der skal ikke foretages en nøjagtig og detaljeret beregning af værdien på forhånd. Indklagede har helt sagligt og på baggrund af vejledning fra Kommune Leasing foretaget et sådant skøn. Da indklagede på baggrund af dette rimeligt begrundede skøn vurderede, at indkøbet ville ligge under tærskelværdien for Indkøbsdirektivet, var det berettiget, at indklagede ved udbudet ikke gik frem efter dette direktiv, uagtet om den endelige aftale måtte vise, at værdien faktisk lå over tærskelværdien. Ad påstand 8-13 Indklagede har ikke ved sin beslutningen om, med hvem der skulle indgås kontrakt, udøvet magtfordrejning, inddraget usaglige hensyn eller lignende. Indklagede har alene haft til målsætning at spare penge på kørsel i hjemmeplejen og har efter en saglig vurdering valgt at indgå kontrakt med den tilbudsgiver, hvis tilbud blev vurderet som billigst pr. kørt km. Indklagede har på denne baggrund ikke overtrådt grundlæggende EU-retlige principper. Ad påstand 14 Det savner mening at annullere en beslutning, som forlængst er truffet og ført ud i livet ved indgåelse af de 14 leasingaftaler om biler til hjemmeplejen og ved registrering af bilerne.

12 12. Ad påstand 15 Klagenævnet har ikke hjemmel til at pålægge en ordregivende myndighed at fastholde en beslutning om, at der skal foretages et indkøb og i den forbindelse pålægge den ordregivende myndighed at gennemføre et nyt udbud. Klagenævnet udtaler: A. Vurderingen af værdien af en påtænkt anskaffelse i henhold til Indkøbsdirektivet Indkøbsdirektivet omfatter både køb og leasing, jf. direktivets artikel 1, a. Når en ordregiver, der er underlagt Indkøbsdirektivets udbudspligt, vil foretage en anskaffelse, der er omfattet af direktivet, skal ordregiveren foretage EU-udbud af anskaffelsen, hvis dens anslåede værdi når op på direktivets tærskelværdi, jf. direktivets artikel 5. Dette betyder, at ordregiveren skal foretage en saglig forhåndsvurdering af den påtænkte anskaffelses værdi. Denne forhåndsvurdering skal foretages på grundlag af markedets generelle prisniveau for anskaffelsen. Den må ikke foretages på grundlag af prisen for et enkelt fabrikat, jf. herved princippet i Indkøbsdirektivets 8, stk. 6. Hvis ordregiveren påtænker at foretage anskaffelsen i form af køb, skal forhåndsvurderingen af anskaffelsens værdi ske i medfør af Indkøbsdirektivets artikel 5, stk. 1, eller eventuelt stk. 3. Hvis ordregiveren derimod påtænker at foretage anskaffelsen i form af leasing, skal forhåndsvurderingen ske i medfør af direktivets artikel 5, stk. 2. For en leasing af den type, som sagen angår, vil en sådan vurdering typisk føre til en højere værdi for anskaffelsen, end hvis der er tale om køb.

13 13. Både med hensyn til køb og leasing skal en option medregnes ved forhåndsvurderingen af anskaffelsens værdi, jf. Indkøbsdirektivets artikel 5, stk. 5. B. Værdien af den anskaffelse, som sagen angår Indklagede var efter det oplyste fra begyndelsen indstillet på at foretage den omhandlede anskaffelse af biler i form af leasing, og indklagedes forhåndsvurdering på grundlag af markedets generelle prisniveau skulle derfor foretages i medfør af Indkøbsdirektivets artikel 5, stk. 2, jf. ovenfor. Det fremgår endvidere af de afgivne forklaringer, at indklagede fra begyndelsen var indstillet på at anskaffe mindst 15 biler, hvilket bestyrkes af, at indklagedes aftale med Thomsen indeholder en option på en yderligere bil ud over de 14 biler, som aftalen angår. Indklagedes forhåndsvurdering skulle derfor foretages ud fra prisniveauet for 15 biler. Indklagedes forhåndsvurdering førte til, at anskaffelsens værdi ikke nåede op på tærskelværdien, og at der derfor ikke skulle foretages EU-udbud. Det er oplyst, at indklagede foretog denne forhåndsvurdering på grundlag af prisen for et enkelt fabrikat. Noget sådant må ikke finde sted, jf. ovenfor under A, og klagernes påstand 1 kunne tages til følge allerede derfor. Klagenævnet finder det imidlertid hensigtsmæssigt at foretage en selvstændig vurdering af, om indklagedes forhåndsvurdering efter sit indhold var saglig. Klagenævnets selvstændige vurdering må foretages på grundlag af en beregning af værdien af den foretagne leasing af biler leveret af Thomsen og på grundlag af værdien af de indkomne tilbud. Klagenævnet konstaterer herved: a) Værdien af den foretagne leasing af biler leveret af Thomsen oversteg Indkøbsdirektivets tærskelværdi, beregnet efter reglerne om leasing. b) Værdien af alle tilbud på nær Nellemanns oversteg Indkøbsdirektivets tærskelværdi beregnet efter reglerne om køb.

14 14. Det bemærkes herved, at der ikke er forelagt oplysninger, der gør det muligt for Klagenævnet at beregne værdien af de indkomne tilbud efter reglerne om leasing i Indkøbsdirektivets artikel 5, stk. 2 (bortset fra med hensyn til Thomsens tilbud af 22. oktober 2002, der dannede grundlag for den foretagne leasing). Der redegøres for de nævnte beregninger i det følgende. Beregningerne er foretaget på grundlag af 15 biler, da indklagedes forhåndsvurdering som anført skulle angå 15 biler. Ad a) værdien af indklagedes leasing af biler leveret af Thomsen, beregnet på grundlag af 15 biler I opgørelsen af denne værdi skal indgå: 1) De samlede leasingydelser, jf. Indkøbsdirektivets artikel 5, stk. 2, 1. led, sidste sætning 2) + den anslåede overskydende værdi, jf. samme bestemmelse 3) + værdien af service og bilabonnement, der er omfattet af leasingaftalerne, jfr. princippet i Tjenesteydelsesdirektivets artikel 2. Leasingydelserne, jf. punkt 1), udgjorde kr. pr. måned pr. bil. Den anslåede overskydende værdi, jf. punkt 2), kan passende ansættes som svarende til det tilbagekøbsbeløb, der blev angivet i Thomsens tilbud af 22. oktober 2002, der dannede grundlag for leasingen, dvs kr. pr. bil. Prisen for service og bilabonnement, jf. punkt 3), udgjorde 379 kr. pr. måned pr. bil. Da løbetiden for leasingaftalerne var 36 måneder, har værdien af en leasing af 15 biler herefter udgjort: (1.724 x 36 x 15) + ( x 15) + (379 x 36 x 15) = kr., dvs. over Indkøbsdirektivets tærskelværdi, der var og er kr. for indkøb foretaget af kommuner. ad b) Værdien af tilbudene beregnet efter reglerne om køb på grundlag af 15 biler Tilbudene gik ud på en tilbudspris pr. bil med eventuel tilbagekøbsværdi samt en pris for service, og værdien af tilbudene for 15 biler kan beregnes

15 15. som nedenfor anført. Det bemærkes herved, at prisen for service i medfør af princippet i Tjenesteydelsesdirektivets artikel 2 skal medregnes ved vurderingen af tilbudenes værdi. Tilbagekøbsværdien skal ikke fradrages, da der ikke i Indkøbsdirektivet er hjemmel hertil. Tilbudenes værdi beregnet for 15 biler: Tilbud Tilbudspris for 15 Pris for service for 15 I alt for 15 biler biler biler i 36 måneder Thomsen 26/ (incl. bilabonnement) Centrum 3/ Bilhuset 7/ Nellemann 17/ Thomsen 17/ (incl. bilabonnement) Thomsen 22/ (incl. bilabonnement) Centrum 23/ Alle tal er angivet excl. moms. Bortset fra med hensyn til Nellemanns tilbud oversteg værdien af samtlige tilbud således Indkøbsdirektivets tærskelværdi beregnet for 15 biler efter reglerne om køb i direktivets artikel 5, stk. 1. Som anført ovenfor skulle indklagedes forhåndsvurdering af anskaffelsens værdi foretages efter reglerne om leasing i Indkøbsdirektivets artikel 5, stk. 2. Som nævnt ovenfor under A fører en vurdering i medfør af denne bestemmelse typisk til en højere værdi, end hvis der er tale om køb, og en sådan vurdering vil næsten med sikkerhed føre til, at også værdien af Nellemanns tilbud og dermed af samtlige tilbud overstiger tærskelværdien. Ad påstand 1 Det er ikke oplyst, at indklagede før anskaffelsen af de omhandlede biler foretog en saglig forhåndsvurdering af anskaffelsens værdi i overensstemmelse med de principper, der er beskrevet ovenfor. Tværtimod er det oplyst, at indklagede foretog sin forhåndsvurdering på grundlag af prisen for et

16 16. enkelt fabrikat, hvilket imidlertid som nævnt ovenfor under A ikke må finde sted. Klagenævnet konstaterer endvidere, at værdien af den foretagne anskaffelse oversteg tærskelværdien, jf. ovenfor under B, a, og at værdien af de indhentede tilbud i hvert fald på nær ét oversteg denne, jf. ovenfor under B, b. Da der ikke er oplyst noget, der kan føre til et andet resultat, lægger Klagenævnet derfor til grund, at en saglig forhåndsvurdering ville have ført til en konstatering af, at anskaffelsens værdi oversteg tærskelværdien, således at der skulle foretages EU-udbud. Påstand 1 tages herefter til følge. Ad påstandene 14 og 15 Indklagedes indgåelse af leasingaftalerne om biler leveret fra Thomsen uden forudgående EU-udbud var en klart og markant overtrædelse af Indkøbsdirektivet. Påstandene 14 og 15 tages herefter til følge, for påstand 15 dog med formulering som nedenfor. Ad påstandene 2-7 Disse påstande angår indklagedes gennemførelse af en tilbudsindhentning, der ikke var gennemført og ikke var tilsigtet gennemført i overensstemmelse med Indkøbsdirektivet. Klagenævnet har konstateret, at indklagede i stedet skulle have gennemført et EU-udbud efter Indkøbsdirektivet, og Klagenævnet annullerer den beslutning om indgåelse af kontrakter, der blev truffet på grundlag af den gennemførte tilbudsindhentning. På baggrund heraf tager Klagenævnet ikke stilling til påstandene 2-7. Ad påstandene 8-13 Disse påstande er subsidiære i forhold til påstandene 1-7. Da klagerne får medhold i påstand 1, tager Klagenævnet ikke stiling til påstandene 8-13.

17 17. Herefter bestemmes: Påstand 1: Indklagede Sønderhald Kommune har overtrådt Indkøbsdirektivet ved i september oktober 2002 at have afholdt en udbudsforretning om indkøb af et antal biler, uden at dette udbud var et EU-udbud, selvom direktivets tærskelværdi var overskredet, samt ved desuagtet at indgå aftaler på baggrund af udbudet med Tage Thomsen A/S og Jyske Finans A/S. Påstand 2-13: Klagenævnet tager ikke stilling til disse påstande. Påstand 14: Indklagedes beslutning om at indgå aftaler med Tage Thomsen A/S og Jyske Finans A/S om 14 biler annulleres. Påstand 15: For det tilfælde, at indklagede fortsat ønsker den pågældende ydelse, pålægges det indklagede at foretage EU-udbud. Påstand 16: Behandlingen er udsat. Indklagede, Sønderhald Kommune, skal i sagsomkostninger til klagerne, Bilhuset Randers A/S, Jydsk Automobil Centrum A/S og Nellemann Randers A/S, betale kr., der betales inden 14 dage efter modtagelsen af denne kendelse. Klagegebyret tilbagetales. H.P. Rosenmeier

18 18. Genpartens rigtighed bekræftes. Joan Bach kontorfuldmægtig

Klagenævnet for Udbud 96-162.516

Klagenævnet for Udbud 96-162.516 Klagenævnet for Udbud 96-162.516 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Viggo Olesen) 23. april 1997 K E N D E L S E Crocus I/S (advok Erik Hørlyck) mod Århus Havn (advok Henrik Kleis) Århus Havn er omftet af loven

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002 K E N D E L S E Økonomi- og Erhvervsministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) mod Farum

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 K E N D E L S E Akupunktør og massør Thomas Borgå (advokat Ole Lund, Skive) mod Skive Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 K E N D E L S E Grusterminalen.DK ApS (advokat Niels Tiedemann, København) mod Fredericia Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 K E N D E L S E Atea A/S (selv) mod Ballerup Kommune (advokat Majse Jarlov, København) Den 15. oktober

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 K E N D E L S E GE Healthcare Danmark A/S (advokat Søren Hilbert, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Århus) Denne

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011 K E N D E L S E Brødrene A. & B. Andersen Entreprenører & Ingeniører A/S (advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 K E N D E L S E Lindpro A/S (advokat Christian Johansen, København) mod Jørgen Mortensen & Sønner

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-194.555 (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 9. marts 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-194.555 (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 9. marts 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-194.555 (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 9. marts 2005 K E N D E L S E A-1 Communication ved June Iramdane (advokat Trine Bøgelund-Kjær, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 K E N D E L S E VMaaling-Fyn v/jakob Storm (selv) mod Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005335 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Erik Hammer) 10. november 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005335 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Erik Hammer) 10. november 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005335 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Erik Hammer) 10. november 2006 K E N D E L S E Svend Andresen A/S (advokat Michael Melchior, Århus) mod Århus Amt (selv) Den 11.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 K E N D E L S E Jydsk Planteservice A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod 12-by Gruppens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 K E N D E L S E Axiell Bibliotek A/S (advokat Rikke Søgaard Berth, Hellerup) mod Aalborg kommune,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 K E N D E L S E Restauratør Villy Antonsen (advokat Uffe Bro, Løgstør) mod Aars Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 K E N D E L S E 1. Kontech A/S og 2. ES Stålindustri ApS (advokat Morten Hove, Rødovre) mod Boligorganisationen Tårnbyhuse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011 K E N D E L S E Enca A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Kolding Kommune (Advokatfirmaet

Læs mere

Kontrakterne blev herefter indgået samme dag.

Kontrakterne blev herefter indgået samme dag. Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020177 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Kaj Kjærsgaard) 5. februar 2010 K E N D E L S E 1. Klaus Kristoffer Larsen A/S 2. Vognmandsfirmaet Alfred Nielsen A/S 3. Universal

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 K E N D E L S E Brøndum A/S (Advokatfirmaet Bender, von Haller og Dragsted ved cand. merc. jur.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Kalundborg Kommune (advokat Michael Lund Nørgaard,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 K E N D E L S E Landsorganisationen i Danmark (selv) mod Københavns Universitet (advokat Kurt Bardeleben, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 K E N D E L S E Scan-Plast Produktion A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 K E N D E L S E Kuwait Petroleum A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Sønderborg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 K E N D E L S E Kirkebjerg A/S (advokat Emil Baumann Geist, Roskilde) mod Universitets- og Bygningsstyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers A/S (advokat Kenneth Gudmundsson, Kastrup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 K E N D E L S E Elindco Byggefirma A/S (advokat Ole Bernt Hasling, Roskilde) mod Universitets-

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 K E N D E L S E Best Western Hotel Prinds Frederik A/S (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 K E N D E L S E Sønderborg Affald A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Affaldsregion Nord I/S v/dansk Affald

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 K E N D E L S E Danstruct A/S (advokat Mikala Berg Dueholm, København) mod Aarhus Universitet (advokat Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011 K E N D E L S E IBM Danmark ApS (selv) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (cand. merc.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-19.736 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Thomas Jensen) 3. juni 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-19.736 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Thomas Jensen) 3. juni 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-19.736 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Thomas Jensen) 3. juni 2003 K E N D E L S E Haderslev Tæppelager A/S (advokat Charlotte Szocska, Kolding) mod 1. Støtteforeningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 K E N D E L S E cbrain A/S (selv) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 K E N D E L S E Danske Kroer & Hoteller (selv) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) 3. oktober 2011 K E N D E L S E ØGT ApS Økologisk Grønne Torv (selv) mod Ishøj Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 K E N D E L S E ScanPipe A/S (selv) mod Nordvand A/S (advokat Thomas Grønkjær, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018396 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 12. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018396 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 12. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018396 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 12. marts 2009 K E N D E L S E Lyreco Danmark A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Varde Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-135.177 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 8. marts 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-135.177 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 8. marts 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-135.177 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 8. marts 2005 K E N D E L S E Per Aarsleff A/S (advokat Hans-Peter Jørgensen, Århus) mod Amager Strandpark I/S

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 2:714-38/96-23.234 (Carsten Haubek, Tage M. Iversen, Viggo Olesen) 2. april 1996 K E N D E L S E

Klagenævnet for Udbud 2:714-38/96-23.234 (Carsten Haubek, Tage M. Iversen, Viggo Olesen) 2. april 1996 K E N D E L S E Klagenævnet for Udbud 2:714-38/96-23.234 (Carsten Haubek, Tage M. Iversen, Viggo Olesen) 2. april 1996 K E N D E L S E Esbjerg Oilfield Services A/S (advokat Jørgen Brammer) mod Svendborg Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 K E N D E L S E Kjæhr og Trillingsgaard A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Kerteminde

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010 K E N D E L S E Athene Healthcare A/S (selv) mod Region Hovedstaden. (advokat Henning Biil,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004 K E N D E L S E Køster Entreprise A/S (advokat Henning Bill, København) mod Morsø Kommune (advokat Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod VUC Sønderjylland (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014 K E N D E L S E Dansk Byggeri (advokat Henrik Fausing v/ advokat Christian B. Prophet-Rannow, København) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 K E N D E L S E Møbeltransport Danmark (advokat Gorm Himmer, Aarhus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003 K E N D E L S E KAS Transport ved Kim Schrøder (advokat Torben Høholt Jensen, Århus) mod Århus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032659 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 22. februar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032659 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 22. februar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032659 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 22. februar 2013 K E N D E L S E Marius Pedersen A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Hvidovre Kommune (advokat Annelouise Dalgaard

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 K E N D E L S E EF Sikring A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0008885 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Henriksen) 23. februar 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0008885 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Henriksen) 23. februar 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0008885 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Henriksen) 23. februar 2007 K E N D E L S E Rebo A/S (advokat Anders Lindquist, København) mod A/B Damparken (advokat Eske Hald,

Læs mere

Nyt fra Klagenævnet for Udbud og Landsretten Peter Dann Jørgensen

Nyt fra Klagenævnet for Udbud og Landsretten Peter Dann Jørgensen Nyt fra Klagenævnet for Udbud og Landsretten Peter Dann Jørgensen Bender von Haller Dragsted Dansk Forening for Udbudsret Odense 21. januar 2009 Program KLFU af 19. december 2008, UAB Baltic Orthoservice

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99-195.484 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Lykstoft Larsen) 16. maj 2000

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99-195.484 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Lykstoft Larsen) 16. maj 2000 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99-195.484 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Lykstoft Larsen) 16. maj 2000 K E N D E L S E Dansk Transport og Logistik (selv) mod I/S Reno Syd (advokat Ole Ravnsbo, Århus)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024641 (N. Feilberg Jørgensen, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 16. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024641 (N. Feilberg Jørgensen, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 16. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024641 (N. Feilberg Jørgensen, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 16. juli 2012 K E N D E L S E Phonak Danmark A/S (selv) mod Københavns Kommune (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009 K E N D E L S E Munkebjerg Hotel A/S (selv) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026374 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Poulsen) 31. august 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026374 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Poulsen) 31. august 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026374 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Poulsen) 31. august 2012 K E N D E L S E Invacare A/S (advokat Mogens Aarestrup Vind, København) mod Viborg Kommune (advokat Henrik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 18. oktober 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 18. oktober 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 18. oktober 2002 K E N D E L S E Vindtek Ventilation ved Bjarne Munksgaard (advokat Keld Frederiksen, Vinderup) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010 K E N D E L S E Scan-Plast A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:04-258.572/ 2005-0002362 (Erik Kjærgaard, Christian Østrup og Michael Jacobsen) 17. juni 2005 K E N D E L S E Gladsaxe Kommune (advokat Henriette Soja ved advokat Anne Buhl

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004 K E N D E L S E Murermester Finn F. Hansen (advokat Henning Levin, København) mod Boligselskabet Vendersbo

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-245.287 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 9. juni 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-245.287 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 9. juni 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-245.287 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 9. juni 2004 K E N D E L S E Per Aarsleff A/S (advokat Hans-Peter Jørgensen, Århus) mod 1. Fyns Amt 2. Odense

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034475 (Mette Langborg, Henrik Fausing) 10. september 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034475 (Mette Langborg, Henrik Fausing) 10. september 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034475 (Mette Langborg, Henrik Fausing) 10. september 2013 K E N D E L S E Hsl Flytning A/S (selv) mod Helsingør Kommune (advokat Andreas Christensen og advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026344 (Katja Høegh, Mogens Hansen) 28. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026344 (Katja Høegh, Mogens Hansen) 28. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026344 (Katja Høegh, Mogens Hansen) 28. november 2012 K E N D E L S E CG Jensen A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Aarhus)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-115.284 (Kirsten Thorup, Trine H. Garde, Niels Henriksen) 29.oktober 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-115.284 (Kirsten Thorup, Trine H. Garde, Niels Henriksen) 29.oktober 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-115.284 (Kirsten Thorup, Trine H. Garde, Niels Henriksen) 29.oktober 2004 K E N D E L S E Flemming Damgaard ApS (advokat René Offersen ved advokatfuldmægtig Johnnie Schmidt,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024989 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde) 30. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024989 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde) 30. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024989 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde) 30. september 2011 K E N D E L S E MCI Copenhagen A/S ICS A/S DIS Congress Service A/S og Congrex Sverige AB BDP A/S og Eventually

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007101 (Niels Feilberg Jørgensen, Knud Erik Busk, Trine H. Garde) 19. marts 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007101 (Niels Feilberg Jørgensen, Knud Erik Busk, Trine H. Garde) 19. marts 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007101 (Niels Feilberg Jørgensen, Knud Erik Busk, Trine H. Garde) 19. marts 2007 K E N D E L S E STB Byg A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Hedensted Kommune

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning IKA indkøbsjura 2012 Advokat Kurt Bardeleben Advokat Mikala Berg Dueholm Dialogfaser 1. Forudgående dialog afdækning af markedet 2. Dialog i forhold

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Ingelise Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026912 (Kirsten Thorup, Sidse Buch) 30. august 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026912 (Kirsten Thorup, Sidse Buch) 30. august 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026912 (Kirsten Thorup, Sidse Buch) 30. august 2012 K E N D E L S E Svejgaard-Galst Advokataktieselskab (advokat Kristian Dreyer, København) mod Frederiksberg Kommune

Læs mere

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Side 1 4 hovedtemaer Erstatning Evalueringsmodeller Opsættende virkning Klagenævnets kompetence Side 2 Erstatning KLFU -

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-171.916 (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Iver Pedersen) 30. januar 2001

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-171.916 (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Iver Pedersen) 30. januar 2001 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-171.916 (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Iver Pedersen) 30. januar 2001 K E N D E L S E Dansk Transport og Logistik (selv) mod Haderslev Kommune (advokat Bjarne L. Ditlevsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9691 (Nikolaj Aarø-Hansen, Stephan Falsner) 15. september 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9691 (Nikolaj Aarø-Hansen, Stephan Falsner) 15. september 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9691 (Nikolaj Aarø-Hansen, Stephan Falsner) 15. september 2015 K E N D E L S E Bravida Danmark A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Aarhus) mod Aarhus Kommune (advokat Christian

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032917 (Poul Holm, Birgitte Dam Kræmmergaard) 22. august 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032917 (Poul Holm, Birgitte Dam Kræmmergaard) 22. august 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032917 (Poul Holm, Birgitte Dam Kræmmergaard) 22. august 2013 K E N D E L S E Dafolo A/S (advokat Birte Rasmussen, Aalborg) mod KOMBIT A/S (cand.merc.jur. Peter Dann

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013 K E N D E L S E Sygeplejerskernes Vikarbureau ApS (selv) mod Region Midtjylland (selv) Klagenævnet har den 8. februar 2013

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033025 (Mette Langborg, Knud Erik Busk) 5. februar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033025 (Mette Langborg, Knud Erik Busk) 5. februar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033025 (Mette Langborg, Knud Erik Busk) 5. februar 2013 K E N D E L S E Birket Autotransport ApS (advokat Kurt Bardeleben, København) mod Lolland Kommune (advokat Tina

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037195 (Katja Høegh, Erik Bøgward Christiansen) 29. oktober 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037195 (Katja Høegh, Erik Bøgward Christiansen) 29. oktober 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037195 (Katja Høegh, Erik Bøgward Christiansen) 29. oktober 2014 (Erstatningsdel) K E N D E L S E HHM A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Aarhus) mod Direktoratet for

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2011-0025018 (Poul Holm, Trine H. Garde) 19. december 2011 K E N D E L S E Geodata Danmark v/ GIS Danmark I/S (advokat Torkil Høg, København) mod Esbjerg Kommune (advokat Majse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 98 155.151

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 98 155.151 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 98 155.151 (Carsten Haubek, Tage M. Iversen, Lene Dalsgaard) 8. marts 1999 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (selv) mod Nykøbing F. Kommune (advokat Klaus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-7907 (Michael Ellehauge, Palle Skaarup) 20. marts 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-7907 (Michael Ellehauge, Palle Skaarup) 20. marts 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-7907 (Michael Ellehauge, Palle Skaarup) 20. marts 2015 K E N D E L S E Tømrermester Hans Kirk Randers A/S (advokat Jeppe Svenning, Aarhus) mod Norddjurs Kommune (advokat

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere