W e. f. g, h, i, k, 1, m, n, 0, P, q, t, 11, v, x, Y, r,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "W e. f. g, h, i, k, 1, m, n, 0, P, q, t, 11, v, x, Y, r,"

Transkript

1

2

3 I medfdr af byplanloven (lovbekendtsgcirelse nr 160 af 9. maj 1962) faststtes f6lgende bestemelser for det i B 1 m t e område i Kalrmdborg konmune: l. måde., 1. Området begranses mod nord af SejerØbugten og iøvrigt af den offentlige bivej til Saltkkvig, den vestlige gmse for matr. no. 6-g af Svenstrup, den sydlige g m e for matr. no. Zu, Zv, Zx, Zaf, 22, 26, Zaa, Zab, Zac, Zad, og Zae af Svenstrup, den Østlige grwse for matr. no. 15a og 17 af Vollerup, den sydlige granse for matr. no. 17, 9b, 3c, 5c, Ze, 7b, 6e, 6b, En, 8b af Vollerup, den sydlige side af markvejen over nmtr. no. 18 og 9b, den sydlige gmse for matr. no. 2b, den sydlige side af den planlagte vej over matr. no. 3e, jf, 19, 20, 14c, og 9c, alle af Vollerup. Området begrwses mod vest af vestskellet for matr. no. 9c. samt svdog vestskellet af matr. no. 9d og en linie i'forlwgklse heraf mod nord til kysten. Området bestod den 1. maj 1964 af f6lgende matr. no.: Af Saltkk by Raklev sogn: le,g, W e. f. g, h, i, k, 1, m, n, 0, P, q, t, 11, v, x, Y, r, a, o, aa, ab. ac, ad, ae, af, ag, ah, ai, ak, al, an, an, ao, ap, aq, ar, as, at, au, av, ax, ay, ar, as, ja, Ja, b, d, e, f. k, 6% A Svenstrup by Raklev sogn: Zk, u, v, x, y, r, 6, aa, ab, ac, ad, ae, af, jd, e, f, s, u, v, x, y, z, æ, 6, aa, ab, ac, ad. ae, af, Ib, c, d. e, f, g, h, i, k, 1, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, x, y, z, z, d, aa, ab, ac, ad, ae, af, ag, ah, ai, ak, al, am, an, ao, ap, 6e. g, h, i. k, m, n,.k Vollenq by Raklev sop:?b, e, f, g, 3c, e, f, h, m, n, 0, P, q, r, 5, t, 4d, 1, m, n, o, 5c, d, e, h, f, 6b, d, e, h, i,?b, o, s, t, 8b. n. P, q, r, t, 9a, b, c, d, 14c, 15a, b, c, 2

4 Vedtægten omfatter alle matr. no. indenfor området, der er udstykket efter 1. maj S 2. Veje og stier. 1. Med optrukket linie er på vehftede planer angivet hovedretningslinierne for nogle af de fremtidige veje og stier indenfor området. Deres endelige beliggenhed fastlægges senere efter udarbejdede udstylaiings- og vejplaner. Det skal dog allerede berwrkes, at: vejen A-B udkgges i 10 m bredde over matr. no. bg, óe og 4b af Cvenstiup by og ved udstykning af matr. no. 3d af Svenstrup by i yderligere 2.00 m bredde. Ved udstykning af ejendommene matr. no. ba, Sc, 4b, 4a og 3a af Salthk by skal der udkgges areal til udvidelse af den offentlige vej til 12,OO m bredde. 2. Nye veje skal udlqges i en hensigtsrnessig retning og efter detailplaner, der kan godkendes af byrådet i henhold til den til enhver tid gældende bygnings- og vejlovgiming. 3. Ved bedámelse af den hensigtsrwssig retning skal der ikke blot tages hensyn til vejens beliggenhed på selve det pågældende grundstykke, men også til hele det system af veje, der efter forholdene på vedkomende sted vil mre det hensigtsrwssigste i henseende til områdets bebyggelse og anvendelse. 4. For korte blinde veje, ved hviee der kun er muiighed for en meget begwiset bebyggelse, kan byrådet tillade at udlægsbredden nedsættes til 8 m og ved adgang til maksimalt 2 parceller til 6 m bredde. 5. Ved blinde veje skal der udhgges areal til passende vendeplads Byggelinier og hj;lrneafskzringer. 1. Langs den eksisterende offentlige bivej fra Svenstrup by til Saltbkvig vil der senere blive fastlagt en byggelinie i henhold til lov no. 95 af 29. marts 1957 om bestyrelsen af de offentlige veje. Langs de &rige i 5 2 stk. 1 angivne 12,00 m brede veje påkgges byggelinier i 12,SO m afstand fra den fremtidige vejmidte.

5 C Langs alle dvrige nye veje fastszttes byggelinien til 10,OO m fra den fremtidige vejmidte, således som denne fremgår af en af byrådet godkendt vej- og udstykningsplan. For hjdmegnmde ved vejtilslutninger mellem private veje, dannes byggelinien af de to vejes normale byggelinie~ og af en afslcerende skrålinie, der er bestemt ved at den skerer de to vejes fremtidige skel i en afstand fra disses slaeringspwkt, der langs den vigtigste vej er 60,OO m og langs den anden vej 10,OO m. For hjdmegnmde ved vejtilslutninger til offentlige veje henvises til bestmelseme i 5 40 i lov no. 95 af 29. marts 1957 om bestyrelsen af de offentlige veje. Afstanden fra garagebygninger til vejskel skal m e mindst 5,00 m. Anvendelsen af de anfarte mindsteafstande for bebyggelse fod*ter, at bygningen opfares med sin jordlinie i fremtidig vejh6jde. Er dette ikke tilkldet skal bygningen rykkes så meget tilbage, som svarer til 1,s gange foruden den fomddne bredde til passage foran bygningen, mindst 1.00 m. Sålænge der indenfor området ikke er udfart et i henhold til en landmsenkonmiissionskendelse godkendt &lles hloahanlq, n6 der ikke opfdres nogen bebyggelse med dertil hdrende afldbssystem indenfor en afstand af 300,OO m fra "Hvideklint vandmks" boring. Offentlige fomål. Til offentlige formål forbeholdes falgende arealer: Af matr. no. le af Salt& by Raklev sogn, det på ve-- tede plan angivne areal der udlægges til offentlig badestrand med dertil hdrende opholdsareal med de af byrådet sikrede bade- og parkeringsarealer på matr. no. lg af Salthk. biatr. no. 14c af Vollerup by Raklev sogn, der uikgges til offentlig badestrand med dertil hørende opholdsareal. S 5. Grundens benyttelse. 1. På grundene må kim opfares somrhusbebyggelse, hvorved forstås bebyggelse der alene anvendes til beboelse i tiden 1. april til 30. september, og uden for dette tidsm kun til kortvarige ferieophold, week-ends og lignende. 2. På hver grund må kun opfares eller indrettes en enkelt beboelse med de til en sådan bebyggelse &vanlig tilhdrende udhuse og garager. 3. Bvrådet kan tillade. at der D& enkelte munde indrettes fbriekolonier, sonr&rpensio~ter, samt ;il opfyldelse af beboernes daglige fornddenheder, udsalgssteder eller mindre reparationsvsrksteder med tilhdrende beboelse.

6 4. De på planen som fællesarealer angivne områder skal bevares i deres numende tilstand, og må således ej heller yderligere beplantes uden byrådets =lige samtykke,, ligesom den eksisterende beplantning skal bevares og vedligeholdes. 6. tirundstárrelser. l. Udenfor områder, for hvilke der foreligger landmsenskoiwissionskendelse angående kloakering må bebyggelse til andet end landbrugsfod1 kun finde sted på grunde, der er mindst m2 - eksclusive veiarealer oe andre adgangsarealer - og som kan rme et-kvadrat med en sidelinie på 40 m. 2. I områder, som er - eller ifálge kendelse i labet af kortere tid vil blive forsynet med ledninger for drikkevand eller spildevand eller begge arter af ledninger, kan byrådet tillade, at, gmdstplrrelsen settes lavere, dog ikke under m. Grunden skal i dette tilfælde kunne m e et kvadrat med sidelinie mindst 25m. I omrader på mindst 1 ha kan byrådet som betingelse for nedsattelse af mininunnsgrundstørrelsen til under m2 krave, at en del af ejendommen, som angivet på vedkeftede plan, udlægges til et samlet fallesareal for områdets beboere. Ingen del af en ejendom ng udstykkes,fdr der foreligger et af byrådet godkendt udstykningsforslag for hele ejendomen. Forslaget skal indeholde alle de oplysninger, der er nddvendige for bedplnmelse af, om de i lovgivningen eller wrvaerende vedtagt anfdrte bestemmelser er overholdt Aflábsforhold. Vandforsynings- og afldbsforhold skal udfares i overensstemelse med de i bygningsreglementet for kfistderne og landet anfdrte forskrifter. Det skal dog allerede her bemkes, at der under hensyn til at skabe et område, der også sanitært kan udvikle sig tilfredsstillende, ikke vil blive givet tilladelse til opfarelse af nogen bebyggelse på terræn der ligger under kote 5,00 m over dansk normai nul. S 8. Bebyggelsens placering. 1. Hvor stdrre afstande ikke er fastsat på anden vis, jfr. 5 3, samt for så vidt angår huse der tillades opfdrt med stråtag eller lige s2 let antaerideligt materiale, og de for en sådan bebyggelse særligt pldende afstandsbestemmelser, skal bebyggelse overholde fdlgende mindsteafstande :

7 a. fra midten af den eller de tilstcldende veje 10 m b. fra skel til nabognmd m 2. Byradet kan tillade, at enkelte garager og udhuse opføres i indtil 1.5 m aistand fra skellet, når grundfladen ikke overstiger 25 m, og h$jden regnes fra term til den linie hvor ydemg og tagflade Mdes, ikke overstiger 2,s m, bortset fra gavltrekanten. Bebyggelsesgrad. Det bebyggede areal inclusive garager og udhuse må ikke overstige 10% af grundens nettoareal (eksclusive vejarealer). S 10. Bebyggelsens udforming, hegnsforhold m. m. 1. Ingen bygning må opfdres med mere end 3 m bygningshdjde, hvorved forstås hdjden fra naturligt term til den linie, hvor yde- og tagflade Mdes. Dog kan byrådet tillade, at bygninger til de i 5 stk. 3 omhandlede fod1 opf6res med en bygningshdjde på indtil 4,00 m. Hvor b gninger gives højt tag, skal dette danne vinkel me lem 45 a og SS0 med det vandrette plan. For at bevare områdets landskabelige karakter må der til bebyggelsen ikke anvendes farver, der i slig grad virker afstikkende i forhold til omgivelserne, Ydre bygningssider og sokler skal fremtde i farver dannet af jordfarverne (okker, terra de sienna, mbra, engelskrddt, italienskrcldt, dodenkopf) eller hvidt, sort eller ved de m t e farvers blanding. Tagene skal &kkes med tegl, Nrkegrå eternit eller tagpap, og dette sidste materiale ikke i grdnne eller røde farver. 2. Intet hegn d wre over 2 m hdjt og skal udfclres som levende hegn, eventuelt med fletværkshegn, som dog ikke ma wre hdjere end 1,2 m. Levende hegn mod vej skal plantes mindst 40 on indenfor vejskellet. 1. Transformerstationer pi indtil 25 m2 grundareal og indtil 3,s m i højden kan opstilles under iagttagelse af de i denne vedwgt fastsatte regler om afstand til naboskel og vej og om bebyggelsens udfomming i overensstemlse med den dvrige bebyggelse i kvarteret. Dog må stationeme opfdres i naboskel, når højden ikke er over 3 m. L. Opstilling af vogne, med og uden hjul, til bygningsmsig udnyttelse såsom bolig, udhus eller lignende, er forbudt.

8 12. Godkendelse af byggeri. 1. FØr noget byggeri påbegyndes, skal der til godkendelse af dets overensstemmelser med byplanen forelægges bygningsmyndigheden tegninger, der viser grunden og dens omgivelser, samt bygningernes beliggenhed på grunden og deres størrelse form og indretning, ligesom den påtankte anvendelse af bygningerne og grunden skal oplyses. Bygningemes udseende og farver skal kunne godkendes af bygningsmyndigheden som stemnde med områdets karakter. 2. Bestemelseme i demle byplanvedtqt mlder fomd for bestemnelserne i den til enhver tid for kommunen galdende bygningsvedwgt. Opmarksomheden henledes på, at der ved bebyggelse af grundene må s$ges &vanlig byggetilladelse i henhold til bestennnelserne i komens bygningsved-t Eksisterende bebyggelse. 1. Nærvarende byplanvedtægt skal ikke vare til hinder for bibeholdelse af den eksisterende lovlige benyttelse og bebyggelse. 2. Udvidelse ved om- eller tilbygning eller ibmgtagen til anden anvendelse i strid med byplanvedwgtens bestemmelser im ikke finde sted. S 14. Påtaleret. Påtaleret ifølge mmrende byplanvedwgt har alene Kalundborg komnune. S 1s. Lempelser og ændringer i byplanvedwgten. 1. Mindre betydende lempelser i bestemlsenie i denne vedtagt kan indrømnes af byrådet. 2. IØvrigt kan boligministeriet indrømne lempelser afbyplanved-tens bestemelser. 3. Dog kan dispensationer fra byggeiinier ved offentlige veje kun meddeles efter forhandling med den efter vejbestyrelsesloven kompetente myndighed, jfr. lov no. 95 af 29. marts 1957, g ffidringer i byplanvedtzgten kan ske efter byridets vedtagelse og godkendelse af boligministeriet efter reglerne for vedtagelse og godkendelse af nye byplaner, jfr. byplanloven O 5.

9

10

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Hjortshøj-Egå Kommune Parcelhusbebyggelse og børneinstitutioner mellem Skæring Havvej og Skæring Hedevej Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 902. Se endvider lokalplan

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv Byplanvedtægt 12 Et område omkring Hørsholm Torv HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 12 for området omkring Hørsholm Torv I medfør al' byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983 LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING / OKT 1983 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE LOKALPLAN 11-006 PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEPTEMBER 1993 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske om at kunne udnytte Nørresundby Tømmerhandels ejendom til 2 stk.

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN LOKALPLAN 12-055 ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen.

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen. Forord I 1994 (og med visse ændringer i 1999) vedtog Folketinget en lov - "kystloven" - der udvider bredden af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og klitfredningszoner fra normalt 100 m til som

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere