Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo"

Transkript

1 Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik

2 Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre område i kommunen. Formålet med lokalplanen er: I. At sikre kvalitet og sammenhæng i kommunens planlægning. II. At give borgerne i kommunen indsigt og medbestemmelse i den fysiske planlægning af kommunens områder. III. At angive bindende bestemmelser inden for lokalplanområdet vedrørende anvendelse, udstykning, bebyggelse, veje og stier samt friarealer og andre ubebyggede arealer. Lokalplanen udarbejdes på grundlag af kommuneplanen, der er den overordnede plan for Hillerød kommune. Det er Hillerød Byråd, der godkender lokalplaner. Hvad sikrer en lokalplan? En lokalplan er juridisk bindende for de berørte grundejere. Dette betyder, at planens bestemmelser skal overholdes ved fremtidige udstykninger, bebyggelser, nye anvendelser osv. Lovligt eksisterende bebyggelse eller anvendelse kan således fortsætte som hidtil. Lokalplanen pålægger ikke grundejerne en handlepligt. Virkeliggørelsen af en lokalplan afhænger derfor af, om pågældende grundejer ønsker at opføre et byggeri eller udstykke sin grund etc. Hvornår udarbejdes en lokalplan? Byrådet kan til enhver tid lave forslag til lokalplaner. Dette skal gøres, inden der gennemføres større byggerier, anlægsarbejder og nedrivninger. Lokalplanen må ikke stride mod region- og kommuneplanen. Er der modstrid, skal region- og kommuneplan ændres, hvis lokalplanen ønskes gennemført. Alle grundejere kan i princippet få udarbejdet en lokalplan, men det kræver bl.a., at der er overensstemmelse mellem byggeønsker og den overordnede planlægning i kommuneplanen. 2

3 Generel lokalplan information Dispensation Byrådet kan give dispensation fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke strider mod principperne i planen. Anvendelses- og formålsbestemmelserne i lokalplanen er eksempler på principper i planen. Dispensation kan som hovedregel kun gives, når naboer og andre berørte er blevet orienteret. Mål for kvalitet & service I. Lokalplanen udarbejdes i henhold til bestemmelserne i lov om planlægning. II. Lokalplanen skal være let forståelig. III. Lokalplanen skal indeholde en beskrivelse af baggrund, formål og indhold. IV. Interesserede kan altid få yderligere uddybning og orientering om forhold vedrørende lokalplanen. V. Borgere, der gør indsigelse mod en lokalplan, vil inden for to uger få kvittering for kommunens modtagelse af deres indsigelse. VI. Borgere vil efter Hillerød Byråds endelige vedtagelse af lokalplanen modtage svar på deres eventuelle indsigelse. VII. Lokalplanen vil være tilgængelig på Hillerød kommunes hjemmeside (www.hillerod.dk). Rettigheder og pligter Når lokalplanforslaget er udarbejdet, skal Hillerød Byråd offentliggøre forslaget. Offentliggørelsen, der vil ske ved annoncering i Hillerød Posten og på kommunens hjemmeside, indeholder oplysninger om fristen for indgivelse af indsigelser og ændringsforslag samt oplysninger om, hvor lokalplanforslaget er fremlagt til eftersyn. Fristen for at komme med bemærkninger og indsigelser skal være mindst otte uger. Når indsigelserne er vurderet, kan planen endeligt vedtages. Herefter skal den endelige plan være offentligt tilgængelig og det skal annonceres i Hillerød Posten, at den er vedtaget. 3

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Grundlaget for lokalplanen Indledning 5 Status for området før planen 5 Lokalplanens forhold til anden planlægning 6 Kommuneplanlægningen 6 Spildevandsplanlægningen 6 El- og vandforsyning 7 Varmeforsyning 7 Grundvandsbeskyttelse 7 Lokalplanens idemæssige indhold 7 Lokalplanen 1 Lokalplanens formål 10 Hillerød Kommune - Teknik nr Områdets afgrænsning og zonestatus 10 3 Områdets anvendelse 10 4 Udstykninger 11 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 11 6 Ledningsanlæg 12 7 Bebyggelsens omfang og placering 13 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 14 9 Ubebyggede arealer Støjforhold Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse Eventuelle tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Lokalplanens retsvirkninger 18 Vedtagelsespåtegning 19 4

5 Redegørelse Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til Planlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan nr. 299 for et boligområde i Nødebo. Status for området før planen Lokalplanområdet omfatter del af matrikel nr. 8b, Nødebo og er beliggende i Nødebos nordlige del, med adgang fra Nødebovej. Området er afgrænset mod nord af skovskolens område, mod øst af parcelhuse på Æblekrogen og mod syd og øst af et åbent område og et mindre fredet område tilplantet med nåletræer. Arealet er på ca m 2 og er ubebygget. Terrænet skråner fra vest mod nordøst med en niveauforskel på 8 m indenfor 170 m. Grunden er ikke byggemodnet. Grunden er beliggende i landzone, men overføres med denne lokalplan til byzone. 5

6 Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Kommuneplanlægningen Lokalplanområdet er omfattet af enkeltområdet 12.B.6 i Kommuneplan 2001, og er i overensstemmelse med rammebestemmelserne. Følgende rammebestemmelser er gældende for lokalplanområdet: a. Området kan anvendes til boligformål; helårs. Inden for området kan der desuden udlægges arealer til kollektive anlæg. b. Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 35%. c. Antallet af boliger skal fastsættes for det enkelte område eller for dele heraf. d. Boligbebyggelsen må maksimalt opføres eller indrettes med 1 etage. 6

7 Redegørelse Spildevandsplanlægningen Området vil blive omfattet af Spildevandsplanen for Hillerød Kommune. Området skal separatkloakeres. Regnvand ledes til faskiner, eller åen mod nord. Spildevand ledes via eksisterende ledning til Centralrenseanlægget. El- og vandforsyning Området forsynes med el fra NESA og vand fra Nødebo Vandværk. Varmeforsyning Området forsynes med naturgas. Grundvandsbeskyttelse Byrådet opfordrer til, at vedligeholdelse af ubebyggede arealer sker uden brug af kemiske ukrudtsbekæmpelsesmidler. Lokalplanens idemæssige indhold Hovedideen med lokalplanen er at give mulighed for opførelse af en rækkehus-/gårdhave-bebyggelse, der planlægges med størst mulig hensyntagen til det åbne land, skoven og det mod øst beliggende parcelhusområde. Det er lokalplanens konkrete formål at give mulighed for opførelse af bebyggelse til boligformål, der i sin bebyggelsesform er egnet for ældre. På den ca m 2 store grund kan der opføres ca m 2 bruttoetageareal. Der planlægges opført omkring række-/gårdhavehuse i varierende størrelse og på maksimalt 175 m 2. I tilknytning til bebyggelsen opføres et fælleshus, indeholdende bl.a. lokaler for ejendommens drift, fællesrum og køkken, gæsteboliger m.v. Bebyggelsen opføres som række-/gårdhavehuse i 1 etage. 7

8 Redegørelse Model af princippet for række-/gårdhavehusenes placering og udbygning. Der etableres vejadgang fra Nødebovej til ejendommens nordøstlige område. Herfra etableres der en overordnet adgangsvej langs det nordlige skel. Fra denne udgår de interne boligveje til bebyggelsen. Der etableres p-pladser i tilknytning til den enkelte bolig. Der kan etableres private haver inden for gårdhavens afgrænsning. Beboelseshusene inden for lokalplanområdet tænkes opført efter et fleksibelt udbygningsprincip. Grundhuset vil være det styrende element med en lavere tilbygning, der fungerer som indgangsparti. 8

9 Redegørelse Model af princippet for hvordan tilbygninger til grundhuset skal ske. Tilbygningszoner foran og bag huset er der hvor tilbygninger kan placeres. Princippet med tilbygninger i forlængelse af indgangspartiet til skur og overdækket p-plads. Princip med tilbygning vinkelret på grundhuset i forskellig e størrelser. I forlængelse af indgangspartiet kan der opføres tilbygninger til fx bryggers, skur og overdækket p-plads med samme taghældning. Til den modsatte side af grundhuset kan der opføres en tilbygning vinkelret på denne. Tilbygningen kan udbygges i variabel størrelse med en samlet fælles taghældning. Udbygningen kan enten ligge mod syd eller mod nord. I den modsatte side af udbygningen kan der opføres væksthus, udestue eller lignende. 9

10 Bestemmelser Lokalplanen I henhold til lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 518 af 11. juni 2000, fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål Det er lokalplanens formål: - at fastlægge retningslinier for en boligbebyggelse, - at skabe mulighed for en boligbebyggelse der er egnet for ældre, - at overføre lokalplanområdet til byzone 2 Områdets afgrænsning og zonestatus 2.1. Lokalplanens afgrænses som vist på kortbilag A og omfatter en del af matr.nr. 8b. Nødebo By. Området er beliggende i landzone og overføres med vedtagelsen af denne lokalplan til byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1. Området må kun anvendes til boliger, herunder ældreegnede boliger og til funktioner, der er forenelige med områdets funktion som boligområde f.eks. for ældre Indenfor lokalplanområdet kan der opføres boliger, samt fælleshus jævnfør kortbilag B Byrådet kan tillade, at der på de enkelte ejendomme drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder, under forudsætning af, 10

11 Bestemmelser - at virksomheden drives af den, der bebor den pågæl dende ejendom, - at virksomheden drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke ændres (herunder ved skiltning eller lignende), og at områdets karakter af boligområde ikke brydes, - at virksomheden ikke medfører ulempe for de omboende, - at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke kan etableres plads til på den pågældende ejendom, og - at virksomheden kan godkendes af grundejerforeningen. 3.4 Der kan inden for lokalplanområdet opføres tekniske anlæg, som pumpestationer, transformatorstationer, fællesantenneanlæg og lignende. 4 Udstykninger 4.1. Udstykning i strid med lokalplanens formål og bestemmelser må ikke finde sted. Eventuel udstykning af den enkelte ejendom må kun indeholde bygninger og de private opholdsområder, der er knyttet til den enkelte bolig. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1. Der etableres vejadgang til Nødebovej inkl. de nødvendige vejtekniske tilslutninger Indenfor lokalplanområdet udlægges arealer til veje, stier og parkering i princippet som vist på kortbilag B. Der skal etableres en adgangsvej A-B-C, som intern adgangsvej. Derudover etableres der interne boligveje langs med boligerne Adgangsvejen fra punkt A-B-C udlægges i 8 m s bredde 11

12 Bestemmelser med en kørebanebredde på 5 m og minimum 1,5 m fortorv. Der skal så vidt muligt etableres fodgængerareal langs vejen. Vej og fortorv kan dog opdeles, hvis bygningsmyndigheden vurderer, at der kan opnås en god trafikal og landskabelig effekt ved en sådan opdeling. Interne boligveje udlægges med et vejudlæg i variabel bredde. Bygningsmyndigheden afgør i øvrigt anlægsbredder på veje og stier, samt belægningstyper. Der skal etableres vendeplads for enden af adgangsvejen efter nærmere anvisning fra bygningsmyndigheden. 5.4 Der skal udlægges parkeringspladser svarende til 1½ p- plads/bolig inden for lokalplanområdet. Der skal indrettes én parkeringsplads pr. bolig som en integreret del af denne. Resterende parkeringspladser udlægges i henhold til lokalplanens illustrationsplan. 5.5 Der laves sti frem til lokalplanområdets syd/østlige hjørne jævnfør kortbilag B. 5.6 Befæstede arealer skal så vidt muligt udføres med belægningssten eller med andre vandgennemtrængelige belægninger, hvor arealerne ikke er direkte kørearealer. Hovedadgangssti belægges med ældrevenlig fast belægning. 6 Ledningsanlæg 6.1. El-ledninger, herunder til vejbelysning og ledninger til fremføring af TV- og radiosignaler og lignende, skal etableres som jordkabler Inden for lokalplanområdet er der en eksisterende kloakledning. Det skal sikres, at der kan foretages reperation og vedligeholdelsesarbejder af ledningen ved opførelse af bebyggelsen. Hvis kloakledningen flyttes påhviler det ejer, at betale for flytningen samt at få ændret den eksisterende tinglyste deklaration efter accept fra Hillerød Kommune. 12

13 Bestemmelser 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Bebyggelse, herunder eventuelle mindre skure overdækkede p-pladser og fælleshus, skal opføres inden for de på kortbilag B viste bebyggelseszoner. Bebyggelsen skal opføres efter en, af Byrådet godkendt, samlet plan for bebyggelsen. På baggrund af den samlede plan kan Byrådet tillade mindre overskridelser af den i kortbilag B viste byggezone. Bebyggelsen kan opføres i etaper, der omfatter en eller flere af de på kortbilag B viste boliggrupper. 7.2 Den under 7.1. nævnte samlede plan skal indeholde redegørelse for områdets udstykning, interne sti- og vejsystem, terrænregulering, retningslinier for de enkelte bygningers (herunder eventuelle overdækkede p-pladser og mindre skures) proportioner og beliggenhed, bebyggelsens materiale- og farvevalg samt for en eventuel etapeopdeling. 7.3 Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 35%. 7.4 Boligbebyggelsen må opføres i 1 etage. Fælleshus kan opføres med udnyttet hems og delvist blotlagt underetage. 7.5 Stuegulvskoten for den enkelte bygning fastsættes af bygningsmyndigheden. 7.6 Facadehøjde må være som følger i forhold til stuegulvskote: Grundhuse med ensidig taghældning: max. 3,5 m mod øst og max. 5,5 m mod vest. Tilbygning: max. 3,5 m 7.7 Grundhusets bygningsdybde må højst være 6 m. Fælles- 13

14 Bestemmelser husets dybde skal dog fastsættes efter bygningsmyndighedens godkendelse. 7.8 Tage på grundhuse skal udføres med ensidig taghældning mod øst, således at tagfladens vinkel med det vandrette plan er mellem 15 til 20. Tage på tilbygninger skal udføres med ensidig taghældning jævnfør afsnit om lokalplanens idemæsige indhold, således at tagfladens vinkel med det vandrette plan er mellem 8 o og 20 o. 7.9 Udhuse, overdækkede p-pladser og lignende skal placeres inden for byggefelterne. Placering og udformning skal godkendes af bygningsmyndigheden. Stationer til affaldsopsamling kan dog placeres udenfor byggefelterne efter bygningsmyndighedens nærmere godkendelse. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1. Ydervægge på grundhus må kun fremtræde som teglstensmur. Tilbygningers ydervægge må kun fremstå i teglstensmur eller sort plade- eller bræddebeklædning. Teglstensmure skal fremstå som blank eller vandskuret mur Uanset paragraf 8.1 kan der anvendes andre materialer, beklædninger og farvesætning til mindre dele af bebyggelsens ydervægge, hvis der efter bygningsmyndighedens skøn herved opnås en god helhedsvirkning. 8.3 Farvesætninger skal godkendes af bygningsmyndigheden. 8.4 Tage må kun beklædes med tegltagsten, tagpap eller ikke reflekterende metalplader. 8.5 Der må kun opsættes solfangere på tagflader efter Byrådets nærmere godkendelse. 14

15 Bestemmelser 8.6 Parabolantenner med en diameter over 1,1 m kræver i hvert enkelt tilfælde Byrådets forudgående godkendelse. 8.7 Skiltning og reklamering må ikke finde sted. 9 Ubebyggede arealer 9.1. Der skal for området som helhed udarbejdes en plan for de ubebyggede arealer. Planen skal redegøre for adgangsforhold, tilkørsel med brandkøretøjer, befæstelser, opholdsog friarealer, terrænforhold, beplantning, belysning m.v. Planen skal udarbejdes i overensstemmelse med kortbilag B Der må ikke opføres hegn eller mur foran den enkelte bolig ud mod de interne boligveje. Havemur omkring de private havearealer må ikke have en højde over 2,0 m og skal opføres i samme materialer og farvesætning som grundhuset Såfremt der etableres beplantning eller plantes enkeltstående træer på fællesarealerne mod det åbne land eller mod skoven samt nærmere syd, vest- og nordskel end 10 m, skal beplantningen bestå af typiske nordsjællandske plantearter. Sammenhængende beplantning, der vil afskære lysindfald til skovbrynet i lokalplanområdets nordlige del, må ikke finde sted Udendørs oplag, opmagasinering af campingvogne og både og lignende må ikke finde sted Terrænregulering må kun foretages efter den i 9.1 godkendte plan. Grøften i den nordlige del af lokalplanområdet må ikke tildækkes eller på anden måde ændres. 15

16 Bestemmelser 9.6. Belysning af de ubebyggede arealer, herunder veje og stier, må kun etableres som parkbelysning og/eller skotlamper. På adgangsvejen med en maksimal lyspunktshøjde på 2 m og på de interne boligveje med en maksimal lyspunktshøjde på 1 m Opholds-, færdsels- og adgangsarealer skal udformes under størst mulig hensyntagen til synshandicappede og fysisk handicappede, herunder kørestolsbrugere. Udformningen skal opfylde kravene i DS 104 Udearealer for alle. Til enheder (bolig, fælleslokale) skal adgang fra det fri være niveaufri. Hvis niveauforskelle ikke kan undgås, skal højdeforskelle udlignes med ramper i overensstemmelse med bygningsreglementets bestemmelser. 9.8 Der skal udføres en afskærmende beplantning mod lokalplanområdets østlige afgrænsning, der kan skærme for lysgener fra trafikken på den interne boligvej. Beplantningen skal være en nordeuropæisk sort, f.eks. bøgehæk. 10 Støjforhold 10.1 Det skal sikres, at der ved boligerne er et maksimalt støjniveau på 55 db(a) ved boligernes facader samt på de udendørs opholdsarealer (jævnfør Miljøstyrelsens Vejledning nr. 3, 1984). 11 Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse Ny bebyggelse må ikke tages i brug før de udendørs anlæg er etableret i overensstemmelse med den i paragraf 9.1 krævede plan for de ubebyggede arealer De efter denne lokalplans bestemmelser udlagte 16

17 Bestemmelser parkeringsarealer skal anlægges i et omfang som krævet ved udstedelse af byggetilladelsen Ny bebyggelse må ikke tages i brug før adgangsvejen fra Nødebovej er etableret i overensstemmelse med Frederiksborg Amts anvisninger Ejere af boligparceller inden for lokalplanområdet har pligt til at være medlemmer af en grundejerforening, der senest oprettes når 1 / 3 af boligerne eller første etape af boligbebyggelsen er solgt eller når Byrådet kræver det Fælles færdsels-, parkerings-, opholds- og friarealer samt fælles anlæg tilskødes grundejerforeningen senest når 2 / 3 af boligerne eller 2 etaper af boligbebyggelsen er taget i brug Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af Byrådet. 12 Eventuelle tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder 12.1 Såfremt der er jordfaste fortidsminder vil lokalplanområdet være omfattet af Lov nr. 473 af 7. juni Ved den endelige vedtagelse af lokalplanen reduceres skovbyggelinien til 25 meter fra den tilgrænsende Grib skov. Fælleshusets placering, jævnfør kortbilag B, er betinget af en dispensation fra den reducerede skovbeskyttelseslinie, således at fælleshuset kan opføres i det udlagte byggefelt med en afstand på minimum 15 meter til skoven. Hillerød Kommune er myndighed ved dispensationen. 17

18 Bestemmelser 13 Lokalplanens retsvirkninger Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokal-planen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge planlægningslovens 18, kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af de områder, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. I henhold til 47 i Planloven kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller private rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen, jf. ovenfor. Lokalplanen kan i 2.2 indeholde bestemmelse om, at det af planen omfattede område overføres til byzone. Retsvirkningerne heraf fremgår bl.a. af bekendtgørelse nr. 549 af 9. juli 1991 om frigørelsesafgift m.v. af fast ejendom. For forhold, der ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bygningsregulerende bestemmelser i byggeloven og lov om planlægning. 18

19 Vedtagelsespåtegning I Henhold til 27 i Planloven vedtages foranstående lokalplan endeligt Hillerød Byråd den 30. oktober 2002 Nick Hækkerup Borgmester / Jesper Fisker Kommunaldirektør Hillerød kommune, Byplan og Miljø, Frederiksgade 7, 3400 Hillerød epost: Tlf Fax Hillerød Kommune - Teknik

20 N Lokalplanområdet Vandløb 8ec Matrikeler 9 1o 8eh 8dz 8dæ 8b 8ea 8dø 8b 8eb 8dy 8ec 8eg 8ef 8ee 8ed 8ba 8du 8bm 8ff 8bg 8dt 8bk 8m 7b 8er 8el 8ek 8ei 8bh 8ck 8o Kortbilag A - Lokalplanens afgrænsning Mål: 1:2.000 Lokalplan nr. 299 for et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune, Teknik Dato 20. september 2002

21 N Kortbilag B - Oversigtskort m. byggefelter A Mål: 1:1.000 Lokalplan nr. 299 for et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune, Teknik Dato 20. september 2002 ej Nødebov B C F D1 C1 A1 B1 Byggefelt A1, B1 Udbygningsrækkefølge Skovbyggelinie A2 Trykledning C2 D2 B2 Overordnet adgangsvej Interne boligveje Stier / Fortorv F Fælleshus

22 Illustrationsbilag Mål: ikke målfast Lokalplan nr. 299 for et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune, Teknik Dato 20. september 2002

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 20 For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983 LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING / OKT 1983 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE LOKALPLAN 11-006 PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEPTEMBER 1993 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN LOKALPLAN 12-055 ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske om at kunne udnytte Nørresundby Tømmerhandels ejendom til 2 stk.

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 84 - ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP k o m m u n e: INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold

Læs mere

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen.

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen. Forord I 1994 (og med visse ændringer i 1999) vedtog Folketinget en lov - "kystloven" - der udvider bredden af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og klitfredningszoner fra normalt 100 m til som

Læs mere

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Hjortshøj-Egå Kommune Parcelhusbebyggelse og børneinstitutioner mellem Skæring Havvej og Skæring Hedevej Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 902. Se endvider lokalplan

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere