Branchevejledning for. skorstensfejerarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Branchevejledning for. skorstensfejerarbejde"

Transkript

1 Branchevejledning for skorstensfejerarbejde

2 Indholdsfortegnelse Forord Baggrundsanalyse Sikkerhedsorganisation Særlige ulykkesfarer Adgangsveje Op- og nedstigning på tage Brug af stiger Brug af faldsikring Udfræsning af skorstene Rensning som kræver personlig gennemgang Ergonomiske forhold Arbejdsforhold Håndtering, løft og brug af udstyr/værkstøj Arbejdstilsynets skema til vurdering af belastningen ved manuel håndtering Arbejdsstillinger og arbejdsteknik Indretning af biler Kemiske/biologiske forhold Støv/sod Gasser og dampe Kemiske produkter Arbejdstøj og personlige værnemidler Åndedrætsværn Arbejdsbeklædning Sikkerhedsbriller Tekniske hjælpemidler Brug af værktøj Vedligeholdelse og eftersyn Leverandørens anvisninger for vedligeholdelse og eftersyn skal følges Velfærdsforanstaltninger Spiserum Garderobe- og omklædningsrum Baderum, håndvaske og toiletter Inventar og rengøring Skiftende arbejdssteder Psykisk arbejdsmiljø Sige fra Kunder Oplæring og instruktion Arbejdspladsvurdering Eksempel på APV APV-Handlingsplan Henvisninger Adresser bag

3 Forord På foranledning af Blik- og Rørarbejderforbundet og Skorstensfejerlauget har Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser i et samarbejde mellem ovennævnte parter udarbejdet denne branchevejledning. Branchevejledningen henvender sig til personer, der beskæftiger sig med skorstensfejerarbejde. Den er tænkt som et hjælpeværktøj og har særlig fokus på de væsentligste arbejdsmiljøproblemer i branchen med henblik på at forebygge arbejdsskader, samt reducere arbejdsmiljøbelastninger og arbejdsulykker. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen som den foreligger, og har ikke taget stilling til om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Baggrundsanalyse De fleste ulykker i skorstensfejerbranchen sker ved fald eller ved stiger, der skrider. Fælles for langt de fleste ulykker i branchen er ligeledes, at ulykken sker i forbindelse med adgang til eller fra arbejdsstedet eksempelvis ved overgang fra stige til tag og omvendt. Branchevejledningen er også tænkt som et fundament, den enkelte skorstensfejermester, svend og den/de ansatte kan henholde sig til i forbindelse med vurdering af konkrete forhold ved udførelse af skorstensfejerarbejdet. Sikkerhedsorganisation Sikkerhedsarbejdet skal tilrettelægges efter bestemmelserne i Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde. Ved 10 eller flere ansatte skal der oprettes sikkerhedsgruppe(r). Ved 20 eller flere ansatte skal der dannes et sikkerhedsudvalg. Alle ansatte, der ikke er arbejdsledere, skal regnes med. Hvor der ikke skal oprettes en sikkerhedsorganisation efter bekendtgørelsen, skal arbejdsgiveren sørge for, at samarbejdet om sikkerhed og sundhed kan finde sted. Samarbejdet udføres ved personlig kontakt mellem arbejdsgiveren og øvrige ansatte. 1

4 Særlige ulykkesfarer 2 Adgangsveje Hvorvidt skorstenen skal fejes fra renselem eller skorstenstop beror altid på en konkret vurdering af de faktiske forhold på den enkelte ejendom. Adgangsvejene skal, uanset hvor der fejes, være sikkerheds- og sundhedsmæssige forsvarlige. Det betyder, at adgangsvejen skal være ryddet for farlige genstande, og der skal i kældre og på loft, hvor arbejdet udføres, være en tilstrækkelig belysning. Som udgangspunkt skal rensning af skorstene altid foretages fra renselem. Dersom adgangsvejen til skorstenstop kun kan foregå over tag, skal der anvendes en adgangsvej, der sikrer imod nedskridning eller gennemtrædning. For at sikre forsvarlige adgangsforhold over tag kan der monteres et stigebeslag på tagudhænget og trin på taget, eller der kan benyttes en transportabel tagstige med rygningsbøjle. I øvrigt kan der benyttes tagrendesikring, der er anbragt permanent på stigen, hvis der ikke er monteret stigebeslag på tagudhænget. En sådan sikring vil nedsætte risikoen for, at stigen skrider ud eller vælter. Følgende retningslinjer anbefales ved tagarbejde: at stigebeslaget er korrosionsbestandigt at tagtrinene er korrosionsbestandige at tagtrinene er skridsikre at der i tilfælde af manglende tagtrin benyttes tagstiger med rygningsbøjle (se afsnittet Brug af stiger) at der altid benyttes stiger med påmonteret tagrendesikring. Husk, læg aldrig sikkerheden i ét trin. Ingen kan være sikre på, at et trin er sikkert. Det er derimod usandsynligt, at to trin er usikre. Følgende retningslinjer skal overholdes ved loftarbejde: Stigen skal være sikret mod udskridning Der skal være en gangbro eller lignede Der skal være en passende belysning Renselåge skal så vidt muligt placeres i en hensigtsmæssig arbejdshøjde. Hvis arbejdsgiveren vurderer, at adgangsvejen til fejning af skorstenen ikke er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlig, orienteres kunden om forholdet med henblik på at forbedre adgangsmulighederne. Hvis den/de ansatte vurderer, at adgangsvejen til fejning af skorstenen eller fyringsanlægget ikke er sikkerhedsog sundhedsmæssig forsvarlig, meddeles dette arbejdsgiveren samt kunde og påføres arbejdssedlen. Det vil i langt de fleste tilfælde være muligt at finde en løsning ved en fornuftig dialog med kunden.

5 Op- og nedstigning på tage Langt størstedelen af ulykkerne i skorstensfejerbranchen sker ved fald fra tag eller stige samt ved udskridning af stige og ofte i forbindelse med op- og nedstigning på tage. Brug af stiger Stiger skal opfylde bestemmelserne i DS/INSTA 650 eller EN 131 eller være indrettet på anden lige så forsvarlig måde. Stigerne skal ligeledes være egnede til den pågældende opgave samt være i orden og korrekt vedligeholdt. Arbejdsgiveren er forpligtiget til at kontrollere, at stiger og andet tagudstyr er i forsvarlig stand, før det tages i brug. Observerer den/de ansatte fejl eller skader på stiger eller andet sikkerhedsudstyr, meddeles dette arbejdsgiveren og stigerne eller udstyret må ikke benyttes, før fejlene eller manglerne er udbedret. Stiger skal undersøges grundigt efter leverandørens anvisning af en sagkyndig person og mindst en gang om året. Der må fra stiger (gælder også tagstiger) kun udføres lettere arbejde. Arbejde på stiger må maks. forekomme 1/3 af arbejdsdagen og bør kun foregå 1/2 time ad gangen. Hvis stigen ikke er fastgjort og er over 5 meter, skal der ved brug være en fodmand. Stiger, der bruges som adgangsvej, skal placeres forsvarligt, således at de ikke skrider ud eller vælter. Dette kan ske ved brug af tagrendesikring monteret på stigen, stigefod eller ved at montere fastgørelsesbeslag til stigen på ejendomme. Vi anbefaler, at der etableres et fastgørelsesbeslag til stigen hos kunden. Dette sikrer, at stigen ikke vælter eller skrider. Samtidig vil skader på tagrender mm. undgås. Vi gør opmærksom på, at stigen skal rage en meter op over adgangsstedet, med mindre der er et andet sikkert holdepunkt ved overgangen (f.eks. et tagtrin). Hvis adgangen til skorstenstop skal foregå hen over taget, skal det sikres, at der ikke er risiko for nedskridning eller gennemtrædning. Hvis taget er glat og over 15 grader, skal der, uanset hvilken højde der arbejdes i, anvendes 3

6 tagstige eller anden tilsvarende sikring. Her skal det bemærkes, at brug af tagstiger ved en taghældning under 34 grader kan være forbundet med risiko på grund af fare for nedskridning af stigen, hvorfor anden sikring anbefales eksempelvis tagtrin. Ved tage med en hældning på 34 grader eller derover eller ved arbejde over 5 meter, skal der træffes særlige sikkerhedsforanstaltninger. Dette kan, hvor der ikke er monteret tagtrin eller anden sikkerhedsforanstaltning, efterkommes eksempelvis ved at anvende tagstige. Brug af faldsikring Faldsikring skal bruges, hvis arbejde i højde ikke på anden måde kan planlægges, tilrettelægges og udføres forsvarligt. Faldsikringsudstyr må kun anvendes, hvor det ikke er muligt at sikre mod fare for nedstyrtning ved brug af egnede tekniske hjælpemidler, f.eks. rækværk, stillads eller personløfter. Fejning af fritstående skorstene må ikke finde sted uden brug af faldsikring, f.eks. i kombination med glideskinne. Som faldsikring skal der anvendes enten sele eller vest i kombination med strop med falddæmper/ekspansion. Ved brug af glideskinne eller glideline skal stroppen være så kort som mulig og må ikke overstige 2 meter. Til standsning af frie fald skal der anvendes sele eller vest. Linen skal fastgøres, så man hænger opret efter fald. Før brugen skal udstyret kontrolleres, om det er rent, ses efter for trådbrud, revner, slid eller anden beskadigelse. Opdages der fejl, som forringer udstyrets funktion, skal det kasseres eller repareres. Udstyr, som har været udsat for maksimal faldbelastning, skal kasseres. Det anbefales generelt at følge leverandørens anvisninger. 4

7 Udfræsning af skorstene Ved udfræsning af skorstene skal arbejdet udføres af mindst to personer. Der skal ved udførelse af arbejdet sikres mod nedstyrtningsfare. Det vil sige, at der skal anvendes lift eller alternativt stillads, såfremt arbejdet ikke kan udføres fra loft. Boremaskinen må ikke kunne fastlåses. Boremaskine med fræserudstyr skal ved overbelastning kunne slå fra, eksempelvis hvis borehovedet sætter sig fast. Boremaskinen må ikke startes, før fræsehovedet er inde i skorstenen. Der skal benyttes sikkerhedsbriller, høreværn og åndedrætsværn. Rensning som kræver personlig gennemgang Der skal ved indstigningsarbejde altid anvendes friskluftforsynet åndedrætsværn og sikkerhedsline. Ved indstigningsarbejde skal én eller flere skorstensfejere uden for anlægget holde sig i stadig kontakt med skorstensfejeren og være klar til at gribe ind, hvis han skulle få et ildebefindende. Den eller de, som holder vagt, skal til stadighed holde sig i kontakt med skorstensfejeren inde i anlægget ved at holde fast i den frie ende af sikkerhedslinen eller friskluftforsyningsledningen eller ved at holde øje med skorstensfejeren gennem renseluger. Derudover skal: Anlægget sikres mod opstart Anlægget under arbejdet være forsynet med et skilt med teksten: Der arbejdes på anlægget, må ikke startes Arbejdet afbrydes med passende pauser, hvis der er høje temperaturer og belastende arbejdsstillinger. Ved skorstensfejerarbejde, hvor indstigning er nødvendig, skal der benyttes heldragt. Heldragten skal være udformet, således at den tillader tilstrækkelig bevægelighed. Den skal desuden være tætsluttende omkring ankler, håndled og hals og være forsynet med forstærkninger på knæ, albuer, underarme og ryg for at kunne modvirke stød og varmepåvirkninger. Heldragten skal suppleres med en hætte, som er udformet, så den bruges sammen med luftforsynet åndedrætsværn. Desuden skal hætte, fodtøj og handsker, kunne kombineres med heldragten, således at den samlede yderbeklædning beskytter mod hudkontakt med sod også ved overgangen mellem beklædningsgenstandene. Det kan anbefales, at rensningen foretages, så man udnytter skorstenens termiske opdrift, hvorved rensningen påbegyndes udefra og man arbejder sig hen mod skorstenen. 5

8 Ergonomiske forhold Skorstensfejerfaget er et erhverv, hvor kroppen udsættes for fysiske påvirkninger i forbindelse med det daglige arbejde. Det er derfor vigtigt, at den enkelte skorstensfejer er bevidst omkring ergonomiske forhold for at undgå, at kroppen udsættes for sundhedsskadelige belastninger. Alle har sin egen måde at udføre de påkrævede arbejdsopgaver på, men som udgangspunkt skal de samme grundlæggende principper for god løfte- og arbejdsteknik følges, hvis belastningerne skal minimeres. Arbejdsforhold Det er vigtigt, at rammerne for arbejdets udførelse er så optimale som muligt. Sørg for: At arbejdsområdet er ryddeligt og at der er plads Ordentlig belysning og synsforhold At bruge knæpuder At bruge hensigtsmæssige hjælpemidler At sikre at de ansatte får tilstrækkelig instruktion i korrekt brug af de tekniske hjælpemidler. Håndtering, løft og brug af udstyr/værktøj Arbejdet består af mange forskellige løft, manuelle håndteringer og forflytninger af f.eks. stiger, værktøj og støvsugere, som kan være både tunge og uhåndterlige. Tøm derfor støvsugeren ofte for sod, så unødig vægtbelastning undgås. Der skal bruges egnede tekniske hjælpemidler, når det er muligt og hensigtsmæssigt og altid, når den manuelle håndtering indebærer sundhedsfare. 6

9 Arbejdstilsynets skema til vurdering af belastningen ved manuel håndtering Tæt ved krop Underarmsafstand ca. 30 cm 3/4 armsafstand ca. 45 cm 50 kg 30 kg 15 kg 11 kg 7 kg 3 kg 7 Brug altid hensigtsmæssig løfte- og bæreteknik: Gå tæt til byrden med front imod denne Stå med let spredte ben Vurder byrdens vægt og tyngdepunktets placering Sørg for et godt greb i/om byrden - om muligt med begge hænder Bøj i knæ- og hofteled og hold ryggen afbalanceret (Når du løfter, så brug benmusklerne frem for rygmusklerne) Løft byrden roligt og tæt på kroppen Bær byrden symmetrisk altså midt for kroppen og med vægten ligeligt fordelt i begge hænder Vrid ikke i ryggen, men flyt i stedet fødderne Sørg for et godt fodfæste på et stabilt underlag der er jævnt og i et plan.

10 Arbejdsstillinger og arbejdsteknik Den enkelte skorstensfejer har i et vist omfang en bestemt måde at tackle den samme opgave på. Det vil sige, at ved fejning, rensning af kedel, ved udtagning af sod eller andet fra bunden af skorstenen etc., er det typisk nogenlunde den samme arbejdsstilling, den enkelte anvender ved hver af disse arbejdsopgaver. Brug derfor følgende generelle retningslinjer for gode arbejdsstillinger og arbejdsteknik. Sørg for at undgå: Arbejdsstillinger foroverbøjet eller/og hvor der er vrid i eller af ryggen Løft fra under knæhøjde og over skulderhøjde Løft fra siden eller med én hånd At løftet startes med et ryk eller pludselig bremses Tungt løftearbejde i siddende, hugsiddende, knæliggende eller liggende stilling At bære tunge byrder i hænderne på trapper eller på stiger. Indretning af biler Skorstensfejere bruger en stor del af deres tid i bilerne og de kan have en del ind- og udstigninger i løbet af dagen. Det kan anbefales, at medarbejderne inddrages ved valg af bil og indretning af denne, således at bilen er tilpasset medarbejderen. Der bør være lukket og tætsluttende adskillelse mellem førerkabine og lastrum, således at sod og skidt fra værktøjet hindres i at komme ind i førerkabinen. Arbejdsbilen må ikke benyttes som spisested. Vær opmærksom på, at bilerne indrettes, således: at rækkeafstanden til de tungeste ting er mindst mulig at der findes egnede tekniske hjælpemidler, som gør nedtagning af stiger fra biltaget mindre fysisk belastende. Der må i branchen kun anvendes egentlige tagstiger. 8

11 Kemiske/biologiske forhold Støv/sod Ved skorstensfejerarbejde arbejder man meget ofte, hvor der er støv i luften. Det kan være støv fra f.eks. aske, sod, brændsel. Den daglige forebyggelse i arbejdet er her vigtig. Som regel er der et vist træk i skorstenen (termisk opdrift), således at mængden af støv i luften, hvor der arbejdes med udtagning af aske/sod, vil være mindre. Det kan anbefales, at man anvender støvkost mindst muligt og i stedet bruger en støvsuger (sodsuger). Ved udtagning af sod og tømning af støvsuger er der en øget risiko for kontakt med soden, både hvad angår indånding, indtagelse og direkte kontakt med huden (hænder, hoved). Indånding af sod påvirker lungerne, men også mave- tarmkanalen påvirkes via ubevidst synkning. Sod udgør en kræftrisiko, jf. At-vejledning C.0.1 om stoffer og materialer. Brug altid åndedrætsværn, når der er risiko for indånding af støv. Hav altid en støvmaske med dig. Anvend som minimum åndedrætsværn (P2 filter) og handsker ved rensning af skorsten samt ved håndtering af sod, hvor der er risiko for påvirkning. Ved indstigning i skorstenen skal anvendes luftforsynet åndedrætsværn. Gasser og dampe Ved udførsel af skorstensfejerarbejdet kan kontakt med røg og røggasser fra forbrændingen ikke altid undgås. Hvilke stoffer eller gasser, der er i røgen, afhænger blandt andet af brændselstypen. Alt efter hvad der afbrændes, kan indånding af f.eks. røggassen have en luftvejsirriterende effekt og kan indeholde kræftfremkaldende stoffer på personen på såvel kort som lang sigt. Sørg for god ventilation ved indendørs arbejde, f.eks. ved at anvende skorstenen som ventilator samt personligt åndedrætsværn. Anvend friskluftforsynet åndedrætsværn, hvis der er risiko for påvirkning af gasser og dampe. Kemiske produkter Der er ikke i arbejdet som skorstensfejer et systematisk brug af kemiske produkter. Såfremt der arbejdes med farlige kemikalier eller produkter, skal der laves en særlig kemisk arbejdspladsvurdering (særlig kemisk APV). Farlige kemiske produkter er blandt andet faremærkede kemiske produkter, der under arbejdets udførelse frigiver eller danner farlige stoffer eller støv. For f.eks. faremærkede kemiske produkter, brandfarlige kemiske produkter, kemiske produkter med indhold af mindst 1 % sundhedsfarligt stof eller kemiske produkter med indhold af mindst 1 % af et stof med en grænseværdi, skal der udarbejdes arbejdspladsbrugsanvisninger. Arbejdspladsbrugsanvisningen udarbejdes ud fra leverandørbrugsanvisningen og angiver, hvilke sikkerhedsforanstaltninger der skal anvendes ved det pågældende arbejde. Disse skal være tilgængelige for alle ansatte. Ved brug af og kontakt med kemiske produkter i forbindelse med arbejdet skal dette medtages i ArbejdsPladsVurderingen (APV). 9

12 Arbejdstøj og personlige værnemidler Det er arbejdsgiverens pligt at anskaffe og betale det særlige arbejdstøj, personlige værnemidler og sikkerhedsudstyr samt instruere i brugen af dem. Samtidig er det mesters ansvar, at medarbejderen bruger dem. Medarbejderen har samtidig pligt til at følge de anvisninger for brug af særligt arbejdstøj og personlige værnemidler, som arbejdsgiveren og loven foreskriver. Åndedrætsværn Arbejdet skal altid planlægges og tilrettelægges, således at mindst muligt støv hvirvles rundt i luften i skorstensfejerens opholdszone. Hvor der ved rensning ikke kan undgås, at der hvirvles støv og partikler op i luften, skal der anvendes åndedrætsværn med minimum P2 støvfilter. Der må højest anvendes filtrerende åndedrætsværn tre timer på samme arbejdsdag. Brug altid åndedrætsværn, når der er risiko for indånding af støv samt ved håndtering af sod, hvor der er risiko for påvirkning. Ved indstigning i skorstenen skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn. Arbejdsbeklædning Ved skorstensfejerarbejde, hvor der ikke fortages indstigning, skal der anvendes særligt specielt syet skorstensfejerarbejdstøj samt undertøj, sokker, fodtøj og handsker, der beskytter mod sod, kulde og varme. Fodtøjet skal være fastsiddende og med egnede såler. I de specielt syede benklæder skal der være forberedt til anvendelse af knæpuder. Renholdelse af det særlige arbejdstøj skal foretages så ofte, at de yder den tilsigtede beskyttelse. 10 Sikkerhedsbriller Ved skorstensfejerarbejde er der situationer, hvor der er risiko for at få noget (f.eks. svovlholdigt materiale) i øjnene. Derfor skal der i disse situationer anvendes sikkerhedsbriller. Man bør hurtigst muligt skylle øjnene med rent vand, dersom man får noget i øjnene. Det kan anbefales, at have øjenskylleflasker i bilerne.

13 Tekniske hjælpemidler Brug af værktøj Der skal foreligge en brugsanvisning på dansk for alle maskiner anskaffet efter 1. januar Hvis der er tvivl om, hvordan et værktøj skal anvendes, søges der information i brugsanvisningen. Udstyr, der skønnes ikke at være i orden, må ikke anvendes og skal fjernes fra normalt opbevaringssted. Leverandørens anvisninger for vedligeholdelse og eftersyn skal følges Der udarbejdes en tjekliste for brug og vedligeholdelse og der foretages eftersyn med faste intervaller. Hvis der konstateres fejl og mangler på værktøj eller sikkerhedsudstyr, skal dette meddeles arbejdsgiveren samt det kan medtages i virksomhedens APV. Det pågældende værktøj eller sikkerhedsudstyr lægges ikke på plads med fejl eller mangler. Vedligeholdelse og eftersyn Elværktøj, kabler, lamper og støvsugere/sodsugere skal løbende efterses og holdes i orden. Friskluftforsyning skal efterses før brug og efter brug og ellers holdes i orden. 11

14 Velfærdsforanstaltninger Spiserum Der skal indrettes særskilt spiserum på det faste samlingssted. Rummet skal være opvarmet i den kolde årstid, og der skal være mulighed for at opvarme medbragt mad og drikke. Garderobe- og omklædningsrum Der skal på det faste samlingssted indrettes et velventileret omklædningsrum delt i en afdeling for gangtøj mv. og en afdeling for arbejdstøj. Hver afdeling skal indeholde et aflåseligt garderobeskab til hver ansat, medmindre opbevaring af gangtøj, værdigenstande og arbejdstøj kan finde sted på anden lige så forsvarlig måde. Der skal være mulighed for omklædning af hvert køn for sig. Toiletter Det faste samlingssted skal være forsynet med et passende antal toiletter. Toiletrum, der indrettes uden urinal i forrummet og adskilt fra forum eller andre toiletter med fuld væg, kan benyttes af både mænd og kvinder. Toilettet skal være adskilt fra baderummet. Inventar Spiserum, omklædningsrum og baderum skal være forsynet med nødvendigt inventar. Rengøring mv. Spiserum, omklædningsrum og baderum skal være vedligeholdt og rengjort forsvarligt og med mulighed for at tørre vådt arbejdstøj. Baderum og håndvaske På det faste samlingssted skal der indrettes særskilt baderum med håndvaske og afskærmede brusebade med varmt og koldt vand. Der skal være mindst en håndvask pr. tre beskæftigede og et brusebad for hver fem beskæftigede. Mænd og kvinder skal kunne bade hver for sig. 12

15 Skiftende arbejdspladser Ved skiftende arbejdspladser skal der anvises toilet inden for passende transporttid. Dette toilet kan ikke være et offentligt toilet. Når der er spisepauser under arbejdet, skal der anvises passende spiseplads. Der skal i vognen medbringes vand, sæbe mm., så det er muligt efter skorstensfejerarbejdet og ved pauser i arbejdet at kunne rengøre sig i forbindelse med det konkrete arbejdssted. Psykisk arbejdsmiljø At have det godt med hinanden på arbejdspladsen er vigtigt. Det frie arbejde, et selvstændigt og ansvarsfuldt job er nogle af de forhold, som gør skorstensfejerfaget attraktivt. Der kan dog opstå situationer, som kan være problematiske. Psykiske belastninger kan forekomme inden for al slags arbejde. I skorstensfejerbranchen vurderes de fleste problemer at opstå i kontakten med mester, kolleger og kunder. Sige fra Det er vigtigt, at medarbejderne kan sige fra, når en situation findes farlig. Manglende opbakning fra mester, svende og den/de ansatte eller uenighed kan ligeledes være belastende for den enkelte. Kunder Det er vigtigt, at der mellem medarbejder og arbejdsgiver er en god dialog, så der ikke er tvivl om, hvordan der skabes god kundekontakt. Der kan f.eks. i fællesskab - medarbejder og mester i mellem - udarbejdes retningslinjer for god kundekontakt. Det kan f.eks. dreje sig om, hvad man gør: Hvis adgangsvejen ikke vurderes som sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig Hvis kunden generelt er utilfreds Hvis der er særlige forhold hos kunden, som komplicerer arbejdet Hvis kunden sætter hindringer i vejen for arbejdets udførelse. 13

16 Oplæring og instruktion 14 Det er arbejdsgiverens pligt, at medarbejderne får den korrekte oplæring og instruktion. Oplysning, oplæring og instruktion skal afpasses efter arbejdets art og den enkelte ansattes forudsætninger, uddannelse, alder og rutine mv. Der stilles derfor større krav til arbejdsgiverens oplysningspligt, hvis arbejdet er forbundet med særlig ulykkes- eller sundhedsfare eller udføres af unge eller nyansatte. Udarbejdelse af en konkret arbejdsinstruktion eller en lille personalehåndbog med interne spilleregler vil i mange tilfælde kunne forebygge misforståelser og konflikter. Derudover kan den indeholde en kort beskrivelse af, hvordan arbejdet skal udføres. Det gør det mere tydeligt for den enkelte medarbejder, hvordan rammerne er. Det gør også, at medarbejderne ude i marken udfører arbejdet mere ensartet. Ligeledes kan det være en hjælp til indføring af nye medarbejdere og den/de ansatte i, hvordan arbejdet skal udføres. En fortsat dialog medarbejder og arbejdsgiver imellem om arbejdets udførsel skal selvfølgelig anbefales. Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder med en eller flere ansatte har pligt til i samarbejde med de ansatte at udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering, som løbende justeres og korrigeres og tages op til revision minimum hvert 3. år. Formålet med APV en er at sikre: At der bliver skabt et overblik over arbejdsmiljøet i virksomheden At virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde omfatter alle væsentlige arbejdsmiljøproblemer At virksomheden arbejder systematisk og løbende med at løse problemerne. Målet er blandt andet at få systematiseret arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden med henblik på at få løst de arbejdsmiljøproblemer, der måtte være. Endvidere er det vigtigt, at den enkelte medarbejder medvirker aktivt i udarbejdelsen af APV og herunder giver udtryk for sine egne oplevelser, som han eller hun finder belastende i sit daglige arbejde. APV en skal forefindes i virksomheden og være til rådighed for virksomhedens ledelse, de ansatte og Arbejdstilsynet. Den metode, virksomheden vælger, skal være egnet til at identificere de væsentligste arbejdsmiljøproblemer i virksomheden. De væsentligste arbejdsmiljøproblemer inden for skorstensfejerbranchen er: Ulykker Kemi Ergonomi Støj Vibrationer Kulde og varme. Virksomheden bør desuden være opmærksom på emner som psykisk arbejdsmiljø. Følgende formelle krav til forløbet i en arbejdspladsvurdering: 1. Identifikation og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold 2. Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer 3. Inddragelse af virksomhedens sygefravær med vurdering af, om forhold i virksomhedens arbejdsmiljø kan være medvirkende til sygefraværet 4. Prioritering og opstilling af en handlingsplan til løsning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer 5. Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen. Udarbejdelsen kan f.eks. ske på et møde, hvor der anvendes en stikordsliste (bilag 1) for at sikre, at alle de væsentligste forhold i arbejdsmiljøet på virksomheden drøftes. Hæng stikordslisten og den udfyldte APV- Handlingsplan op, f.eks. på det faste samlingssted. Derved kan medarbejderne følge med i punkterne på handlingsplanen, og der er samtidig en god chance for, at de anførte terminer for gennemførelse af de planlagte løsninger ikke glemmes.

17 Eksempel på ArbejdsPladsVurdering Skorstensfejermester Nedenstående stikordsliste er gennemgået på personalemøde med henblik på en APV kortlægning. Til kopiering RETNINGSLINIER FOR ARBEJDSPLADSVURDERING Udarbejdelsen kan f.eks. ske på et møde, hvor stikordsliste anvendes for at sikre, at alle de væsentligste forhold i arbejdsmiljøet på virksomheden drøftes. De registrerede problemstillinger i arbejdsmiljøet, som fremkommer ved kortlægningen, overføres som planlagte opgaver på APV-Handlingsplanen. Alle gennemførte løsningers effektvurderes af mester og medarbejdere i fællesskab. Ved ændringer i virksomheden, som kan påvirke arbejdsmiljøet, vurderes påvirkningen af mester i samarbejde med medarbejderne. Kemiske/biologiske forhold F.eks.: Er du generet af støv og røg? Er du generet af gasser og dampe? Har du de rette værnemidler til rådighed? Er dine værnemidler i orden og bruger du dem? - Åndedrætsværn - Handsker - Sko - Tøj - Høreværn - Sikkerhedsbriller. Er du tryg ved håndtering af sod? Hvis du anvender kemikalier, ved du da, hvordan disse kemikalier skal håndteres? Andet? Fysiske forhold F.eks.: Er du generet af støj? Er du tilfreds med belysningen? Har du problemer med skiftende temperaturer? Er toilet, bad og spiseforhold tilfredsstillende? Andet? Ergonomiske forhold F.eks.: Kan du bruge gode arbejdsstillinger? Kan du variere arbejdet/arbejdsstillingerne? Skal du løfte tunge eller svært håndterlige byrder? Er bilerne indrettet tilfredsstillende? Er værktøjet i orden? Andet? 15 Ulykkesfarer F.eks.: Oplever du situationer, som kan medføre fald/ulykker? Er du tryg ved arbejde i højden, f.eks. brug af stiger? Har du tilfredsstillende adgangsveje? Har du og anvender du faldsikring? Føler du, at du får tilstrækkelig oplæring og instruktion i arbejdsopgaverne? Andet? Psykiske forhold F.eks.: Føler du et arbejds- og tidspres? Oplever du mangel på informationer? Fungerer samarbejdet? Har du mulighed for efteruddannelse? Er der belastende kunder? Kan du sige fra overfor mester/kolleger/kunder? Andet? Sygefravær F.eks.: Hvor meget sygefravær har vi? Er der forhold her på arbejdspladsen, som kan være medvirkende til, at niveauet af fraværet er på dette niveau? Andet? Dato for mødet Arbejdsgiver Sikkerheds/-medarbejderrepræsentant Placering: Opslagstavlen i samlingsrummet

18 Til kopiering APV-Handlingsplan Skorstensfejermester Problem/Årsag Handlingsplan og løsning Registreret Dead-line Opfølgning Ansvarlig dato dato dato Placering: Opslagstavlen i samlingsrummet

19 Henvisninger Bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde Bekendtgørelse nr. 746 af 28. august 1992 om brug af personlige værnemidler Bekendtgørelse nr. 727 af 29. juni 2004 om ændring af bekendtgørelse om anvendelsen af tekniske hjælpemidler Bekendtgørelse nr. 561 af 24. juni 1994 om indretning af tekniske hjælpemidler Bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse At-meddelelse nr Velfærdsforanstaltninger ved skiftende arbejdssteder At-meddelelse nr Pligter og ansvar efter arbejdsmiljøloven, juni 1994 At-vejledning nr. B af maj Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning A.1.9. Faste arbejdssteders indretning, marts 2003 At-vejledning nr. A.2.1 af 1. december Vejledning om nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. At-vejledning om faldsikring D.5.5. Vejledning om faldsikring At-vejledning nr. D.3.1. Løft, træk og skub, juni 2002 At-vejledning nr. D.1.1. Arbejdspladsvurdering, januar Se iøvrigt herunder stiger og psykisk arbejdsmiljø.

20 Adresser Fællessekretariatet H.C.Andersens Boulevard København V Tlf.: Fax: Arbejdsgiversekretariatet H.C.Andersens Boulevard København V Tlf.: Fax: Sekretariatet for ledere Vermlandsgade København S Tlf.: Fax: Andre adresser Arbejdstilsynet Postboks København C Tlf.: Fax: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé København Ø Tlf.: Arbejdstagersekretariatet H.C. Andersens Boulevard 38, 2. sal 1553 København V Tlf.: Fax: Branchevejledningen kan af organisationernes medlemmer gennem deres faglige organisationer. Branchevejledningen kan bestilles på Branchevejledningen kan også hentes på BAR ens hjemmeside: Layout: Søren Sørensens Tegnestue Tryk: Print Division ISBN nr Vare nr udgave 2008

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13 Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.11 af november 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde?

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde? RENGØRING, VASKERIER OG RENSERIER Hvordan forebygger vi nedslidning på jobbet? Hvordan skal vi forholde os til kemikalier? Hvordan sikrer vi god instruktion og oplæring? Hvordan laver vi APV? Hvordan skaber

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Baggrund: - Bekendtgørelse om manuel håndtering. - Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. - Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler.

Baggrund: - Bekendtgørelse om manuel håndtering. - Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. - Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler. At-meddelelse Nr. 4.05.2 Oktober 1994 Erstatter: Nr. 4.04.15/Maj 1989 Vurdering af løft Indholdsfortegnelse Baggrund Belastninger ved løft Risiko for skader Vurdering af løft Vægt og rækkeafstand Vurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Metal og maskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Slam. Vejledning om slam på affaldsforbrændingsanlæg

Slam. Vejledning om slam på affaldsforbrændingsanlæg CO-industri Vester Søgade 12 2, 1790 København V. Tlf.3363 8000 Mail:co@co-industri.dk www.co-industri.dk SiD Industri Kampmannsgade 4, Postboks 392,1790 København V. Tlf.33 14 21 40 Mail:miljoe@sid.dk

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Tunge løft på lager BAR transport og engros

Tunge løft på lager BAR transport og engros Tunge løft på lager BAR transport og engros INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. INDLEDNING... 1 1.1 Projektidé... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Vision og mål... 2 1.4 Målgruppe... 2 2. PROJEKTFORLØB... 3 3. METODER...

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk Når du venter dig Når du er gravid, er et af de første spørgsmål, der melder sig, om du kan blive på jobbet i butikken. Svaret er, at du faktisk kan udføre de fleste af dine normale opgaver, mens du er

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten

MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten Generelt Arbejdet med oplægning af tagsten kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

Brug af personlige værnemidler

Brug af personlige værnemidler Brug af personlige værnemidler Hvem har ansvaret, og hvor skal de personlige værnemidler benyttes? Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr.

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. Branchevejledning om forebyggelse af HØRESKADER Forsvar og politi 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. 162033 Layout: www.zenario.com Tryk: PrintDivision Vejledningen henvender sig til

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Velfærd for buschauffører

Velfærd for buschauffører Velfærd for buschauffører Jan Aage Hansen Forhandlingssekretær 3F Transportgruppen Kampmannsgade 4 DK-1790 København V jan.aage.hansen@3f.dk 2 Aalborg rutebilstation 3 Velfærd for buschauffører Ved indgang

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om:

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om: Der er en lang række retningslinjer for, hvordan medarbejderne kan arbejde sikkert og sundt. Det er arbejdsgiverens ansvar, at medarbejderne er instrueret i god arbejdsteknik og dermed mindsker belastningen

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter.

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Forord Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget har udgivet denne branchevejledning for

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

ArbejdsPladsVurdering

ArbejdsPladsVurdering Branchevejledning om ArbejdsPladsVurdering på kontorarbejdspladser OPFØLGNING KORTLÆGNING HANDLINGSPLAN VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Skovbrug og gartneri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN APV CENTER FOR BØRN OG UNDERVISNING ISHØJ KOMMUNE JUNI 2013 RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN. DER ER UD AF 15 BESVARELSER 80 % OG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN. Fysiske forhold Forslag til handlinger

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold Arbejdspladsvurdering for enerelle forhold Samarbejde om sikkerhed og sundhed, Lovpligtige uddannelser, Sygefravær, Velfærdsforanstaltninger, Unges arbejde, ravides arbejde Hvordan bruges APV skemaerne

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen Du kan vente dig i butikken 1 Tillykke med din graviditet! Når du er gravid, sker der utrolig mange ting i din krop. Derfor dukker der naturligvis en masse spørgsmål

Læs mere

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 At-VEJLEDNING Brug af transportable stiger Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 Juli 2005 Opdateret juni 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Sikkert Nyt. Dig og din sikkerhedsrepræsentant

Sikkert Nyt. Dig og din sikkerhedsrepræsentant Sikkert Nyt NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 4. NOVEMBER 2008 Dig og din sikkerhedsrepræsentant Dansk Metal har 2450 tillidsrepræsentanter og 3801 sikkerhedsrepræsentanter, som

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning At-VEJLEDNING D.2.1 Marts 2000 Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991 Sandblæsning Vejledning om sandblæsning med tør fristråle i kabine og hal samt udendørs sandblæsning, herunder byggeog anlægsarbejde

Læs mere

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring Arbejdsteknik Daglig erhvervsrengøring 1 Forord At udføre erhvervsrengøring kræver uddannelse dette undervisningsmateriale er udarbejdet som grundbogsmateriale til kurset Daglig erhvervsrengøring. Arbejdsteknik

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET Tekniske hjælpemidler i brolæggerfaget Brolæggerhåndværket er et herligt fag med en stor grad af frihed for den enkelte til at forme sin egen

Læs mere

Køleanlæg. Vejledning om arbejde med køleanlæg

Køleanlæg. Vejledning om arbejde med køleanlæg Dansk Industri H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 3377 3377 Fax 3377 3040 di@di.dk www.di.dk Dansk Metal Nyropsgade 38 1780 København V Tlf. 3363 2000 Fax 3363 2100 metal@danskmetal.dk www.danskmetal.dk

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 Dette materiale er udgivet af BAR Handel, som er branchearbejdsmiljøråd for detailhandelsområdet. BAR Handel har til formål at medvirke i forbindelse med løsning af sikkerheds-

Læs mere

Indretning af arbejdssteder i jordbruget

Indretning af arbejdssteder i jordbruget Indretning af arbejdssteder i jordbruget KOLOFON Udgiver: GLS-A Agro Food Park 13 8200 Aarhus N T 87 40 34 00 E info@gls-a.dk www.gls-a.dk Videncentret for Landbrug Agro Food Park 15 8200 Aarhus N T 8740

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Sunde sikre indkøb. i rengøringsvirksomheder. En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb

Sunde sikre indkøb. i rengøringsvirksomheder. En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb Sunde sikre indkøb i rengøringsvirksomheder En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb i rengøringsvirksomheder. Sunde sikre indkøb Branchearbejdsmiljørådet for

Læs mere

Forsvar og politi. Branchevejledning Forebyg høreskader

Forsvar og politi. Branchevejledning Forebyg høreskader Forsvar og politi Branchevejledning Forebyg høreskader Bevar din hørelse! Denne branchevejledning handler om forebyggelse af høreskader i forsvar og politi. Den er rettet mod alle, der er udsat for støjbelastninger

Læs mere

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring AUTO APV trin for trin T j e k l i s t e K l a r g ø r i n g Vejledning til udfyldelse Spørgsmålene er udformet som Ja/Nej spørgsmål. Hvis spørgsmålet ikke er relevant, kan det overstreges. Hvis der svares

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune

Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune Arbejdssted (navn og adresse): Udfyldt af (navn): Dato: Opfølgningsdato: Arbejdspladsvurderingen er et samarbejde mellem Børne- og Familiecentret

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010.

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010. Center for Børn og Undervisning APV 2010 August 2010 Metode Metoden til gennemførelsen af APV undersøgelsen er drøftet og vedtaget i CBU s MEDudvalg den 16.3.2010 Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for

Læs mere

Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere

Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere Sikkerhedshåndbog for tækkemænd 1 Indhold 2 3 Indledning Projektering Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere 5 Planlægning

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Ansættelse af unge under 18 år og arbejdsmiljøet

Ansættelse af unge under 18 år og arbejdsmiljøet BRANCHEVEJLEDNING OM ANSÆTTELSE AF UNGE PÅ KONTORER Ansættelse af unge under 18 år og arbejdsmiljøet I KONTOR OG ADMINISTRATIVE VIRKSOMHEDER INDHOLD 3 FORORD 4 GIV EN GRUNDIG INSTRUKTION TIL ARBEJDET 6

Læs mere

arbejde over skulderhøjde

arbejde over skulderhøjde Branchearbejdsmiljørådet (BAR) for transport og engros medvirker ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål inden for transport og engroshandel og understøtter arbejdsmiljøindsatsen på branche- og

Læs mere

Korrekte arbejdsstillinger og løft

Korrekte arbejdsstillinger og løft Korrekte arbejdsstillinger og løft Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke hele lovgivningen. Hvis der er behov for at vide præcist hvad lovgivningen i alle detaljer

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor Arbejdspladsvurdering for Lager Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere