Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner"

Transkript

1 Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave Code of Conduct Page 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner Baggrund Formål Mål og strategi International markedsføring og rekruttering Udbud af uddannelser Markedsføringskanaler Information om udbudte uddannelser Internationale samarbejdspartnere/agenter Kontraktlige bestemmelser Opfølgning på kvalitet i samarbejdet Procedure for optagelse Optagelsesbetingelser Student contract Sprog og sproglige forudsætninger Gennemførelse af uddannelse Studieaktivitet Informationer under uddannelsen Integration Studie- og karrierevejledning Medarbejdernes sproglige kvalifikationer Implementering af CoC Respekt for bogstav og ånd i CoC Code of Conduct Page 2

3 1. Definitioner Dette Code of Conduct (CoC) er gældende for alle videregående institutioner i Undervisningsministeriets regi, i det efterfølgende benævnt: institutioner. Internationale studerende bliver i overensstemmelse med Styrelsen for International Uddannelse og OECD defineret som studerende fra udlandet, der kommer til Danmark for at læse enten en del af deres uddannelse eller for at gennemføre en hel uddannelse. CoC gælder også for udvekslingsstuderende med de begrænsninger, der følger af aftaler mellem de udvekslende parter. CoC er formuleret inden for gældende dansk lovgivning. 2. Baggrund Det er regeringens målsætning at tiltrække højt kvalificerede internationale studerende for derigennem at styrke kvaliteten af danske uddannelsesinstitutioner og gøre danske uddannelsesinstitutioner mere attraktive i den globale konkurrence. Som en naturlig følge heraf har der i de senere år været stigende fokus på mulighederne for at optage internationale studerende med den hensigt at skabe grundlag for et internationalt studiemiljø for såvel danske som internationale studerende. Sideløbende hermed har der gennem samarbejde med det offentlige og det private erhvervsliv i Danmark vist sig et stigende behov for rekruttering af medarbejdere med anden baggrund end dansk til ansættelse såvel i Danmark som i udenlandske afdelinger og datterselskaber. 3. Formål Formålet med CoC er at opstille og formidle klare og entydige etiske retningslinjer for rekruttering, optagelse og uddannelse af internationale studerende. CoC tydeliggør derved den internationale studerendes uddannelsesfaglige og økonomiske rettigheder under rekruttering, optagelse og uddannelse. Institutionerne står inde for, at de retningslinjer, der er beskrevet i dette dokument, til enhver tid følges. Undervisningsministeriet vil lade CoC indgå i forbindelse med tilsyn, ligesom integrationsmyndighederne kan lade CoC indgå i vurderingen af grundlaget for anvendelse af formodningsafslag over for den enkelte institution. I de tilfælde vil CoC indgå som redskab til at vurdere, om institutionerne lever op til de etiske retningslinjer, som de har aftalt, og som Undervisningsministeriet har tiltrådt. 4. Mål og strategi Institutionerne finder, at nærværende CoC samlet set bidrager til kvalitetssikring af institutionernes aktiviteter i relation til internationale studerende. Institutionerne har som mål at skabe et internationalt læringsmiljø både for danske og internationale studerende og herunder at udvikle den studerendes interkulturelle kompetencer og internationale udsyn. Institutionerne vil være med til at sætte dagsordenen for international videregående uddannelse sammen med de bedste tilsvarende uddannelsesinstitutioner fra andre lande Code of Conduct Page 3

4 Institutionerne arbejder for at udvikle udbuddet af uddannelser på både dansk og engelsk og arbejder desuden for optagelse af internationale studerende på dansk- og engelsksprogede uddannelser. 5. International markedsføring og rekruttering 5.1 Udbud af uddannelser Institutionerne udbyder kun uddannelser, der er akkrediterede/kvalitetssikrede eller godkendt i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning. Informationen om uddannelsen fremgår af de respektive institutioners hjemmesider Markedsføringskanaler Institutionerne markedsfører deres uddannelser internationalt via internettet, i trykte medier, på uddannelsesmesser, gennem internationale samarbejdspartnere herunder agenter, uddannelsesinstitutioner, tidligere studerende og Styrelsen for International Uddannelse (IU) Information om udbudte uddannelser Institutionerne sikrer i alle situationer, at potentielle ansøgere modtager aktuelle og pålidelige informationer. Institutionernes rådgivning og information tager udgangspunkt i den enkelte internationale studerendes behov og situation og sigter mod at tilvejebringe den rådgivning og information, der er nødvendig for, at den internationale studerende kan træffe en beslutning på et kvalificeret oplyst grundlag. Institutionerne har på deres hjemmesider beskrevet de enkelte internationale uddannelsers akademiske placering i forhold til andre internationale og danske uddannelser. Institutionerne har på deres hjemmesider oplysninger til internationale studerende om akkreditering, sprogkrav, studiegebyr, muligheden for at søge studielegater og anden form for særlig støtte, studieordninger, undervisnings- og samarbejdsformer, semesteropdelinger og studieprojekter (herunder en beskrivelse af krav til afgangsprojekter), eksaminer, reeksaminer og hvilken titel uddannelsen giver ret til. Institutionerne har udarbejdet beskrivelser, retningslinjer og kvalitetsparametre for uddannelser, som tilbydes internationale studerende. Institutionerne henviser til eller tilbyder kurser i dansk sprog og introduktion til dansk kultur og samfundsforhold Internationale samarbejdspartnere/agenter Ved anvendelsen af samarbejdspartnere/agenter i rekrutteringsarbejdet sikrer uddannelsesinstitutionerne, at partnerne/agenterne overholder lovgivningen i det land, der rekrutteres fra samt nærværende CoC. Før institutionen indgår en samarbejdsaftale med en agent, sikrer den sig, at agenten er kompetent, velinformeret og i alle henseender vil varetage den internationale studerendes og uddannelsesinstitutionens interesser. Institutionerne er ansvarlige for proceduren omkring optagelsen af den internationale studerende og for de internationale samarbejdspartneres/agenternes arbejde i forbindelse med optagelsen af den internationale studerende Kontraktlige bestemmelser Institutionerne og samarbejdsparterne/agenterne underskriver en gensidig aftale/kontrakt, der indeholder en henvisning til CoC og lovgivningen i det land, der rekrutteres fra. Standardformularen for denne kontrakt er offentligt tilgængelig på institutionernes hjemmesider, ligesom navne og nationalitet på de samarbejdspartnere institutionen bruger. Endvidere er alle typer af betalinger mellem studerende, samarbejdspartnerne/agenterne og institutionen synlige for den studerende Code of Conduct Page 4

5 Institutionerne har skriftlige kontrakter med alle internationale samarbejdspartnere, som formidler internationale studerende til institutionerne. Denne kontrakt fornys hvert år. Kontrakten beskriver de gensidige forpligtelser mellem samarbejdspartneren/agenten og institutionerne, bl.a. at agenten informerer om optagelsesbetingelser, visum, studievejledning, studieafgifter, omkostninger til bøger og andet studiemateriale, boligforhold i Danmark, opholdsomkostninger, mulighed/manglende mulighed for fritidsjob og fritidsaktiviteter. Agenten er desuden forpligtet til at forevise student contract (se afsnit 6.2.) fra de enkelte uddannelsesinstitutioner Opfølgning på kvalitet i samarbejdet Institutionerne følger løbende op på kvaliteten i samarbejdet med hver enkelt partner. Hvis der konstateres alvorlige eller gentagne brud på kontrakten, bliver samarbejdet bragt til ophør. Institutionerne fører tilsyn med samarbejdspartnerens/agentens handlinger og sikrer, at informationen til internationale studerende løbende bliver evalueret gennem dialog med de studerende, der er blevet optaget. Institutionerne orienterer sig og udveksler positive og negative erfaringer omkring agenter i det onlineforum for markedsføring af danske uddannelser i udlandet, som Styrelsen for International Uddannelse efter planen lancerer i fjerde kvartal Institutionerne har i alle forhold vedr. optagelse af internationale studerende en tæt og god dialog med ansøgeren for at sikre, at den internationale studerende har alle fornødne data til rådighed. 6. Procedure for optagelse 6.1. Optagelsesbetingelser Den studerende optages kun, hvis den studerende lever op til adgangskravene til uddannelsen, herunder hvis institutionen vurderer, at den studerende kan få merit for tidligere gennemførte aktiviteter. Institutionen har en forudgående personlig samtale med ansøgeren, der gennemføres under sådanne former, at det er muligt at dokumentere ansøgerens identitet, motivation samt faglige og sproglige kompetencer (samtalen kan gennemføres over Skype eller lignende). I forbindelse med optagelsesproceduren underskrives en student contract Student contract I en student contract angives alle nødvendige oplysninger om studiet og om den pågældende uddannelsesinstitution, herunder de økonomiske vilkår og betalingsbetingelser i forbindelse med studiet. Student contract er tilgængelig på institutionernes hjemmesider her er også et link til oplysninger om visumregler, bolig, leveomkostninger, sygesikring, fritidsjob, kultur m.m. Student contract indeholder information om: Studiestart Henvisning til studieordning Krav til studieaktivitet Vejledningstilbud Studiegebyr og betalingsterminer Øvrige gebyrer og udgifter Procedure for opnåelse af opholdstilladelse Mulighed for hjælp til at finde bolig Forsikringsforhold Refusion af studiegebyr Code of Conduct Page 5

6 CoC er tilgængelig på institutionernes hjemmesider og sendes ud sammen med student contract Sprog og sproglige forudsætninger Institutionerne informerer på deres hjemmesider om undervisningssproget på de enkelte uddannelser. Institutionerne oplyser om sproglige adgangskrav og nødvendige sprogfærdigheder hos den studerende i relation til de enkelte studieplaner, og det er anvist, hvordan den studerende kan opnå de nødvendige sprogfærdigheder. For uddannelser, der bliver udbudt på engelsk, kræves der en IELTS eller tilsvarende test af non native English speakers. De sproglige forudsætninger indgår i en helhedsvurdering af den studerende. Uddannelsesinstitutionerne kræver normalt en minimumscore på 6 for IELTS test. 7. Gennemførelse af uddannelse 7.1. Studieaktivitet Studieaktivitet registreres i henhold til bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til studerende, således at det meget hurtigt bliver opdaget, hvis den studerende ikke er studieaktiv. Vurderingen af, hvorvidt den studerende er studieaktiv, sker i overensstemmelse med lovgivningen på området. Ved afbrydelse af uddannelsen på foranledning af den internationale studerende eller de enkelte institutioner informerer institutionen de danske immigrationsmyndigheder (Udlændingeservice) herom. Retningslinjerne om studieaktivitet vil blive konkretiseret, når bekendtgørelsen om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til studerende er udarbejdet. Institutionerne har på deres hjemmesider oplysninger om, hvordan de kan støtte den enkelte internationale studerende i fastholdelse af studieaktivitet f.eks. gennem en mentorordning via en ældre studerende/tutor eller underviser, og der er information om, at den internationale studerende har gratis adgang til Studenterrådgivningen (www.studraadgiv.dk) Informationer under uddannelsen Informationerne til den internationale studerende er aktuelle, pålidelige og lettilgængelige. Alle informationer af interesse for den internationale studerende findes på engelsk Integration Institutionerne har fastlagt principper for sammensætning af klasser og hold, så der på de enkelte uddannelser skabes det bedst mulige forhold mellem studerende med forskellige nationaliteter, herunder danske og internationale studerende, og der samtidig kan tages individuelle hensyn til særlige kulturelle forhold. For at fremme integrationen og det internationale miljø optager institutionerne normalt kun 20 procent internationale studerende fra samme land pr. uddannelse. Institutionerne tilbyder aktiviteter og vejledninger for, hvordan medarbejdere og studerende kan inspireres til at mødes på tværs af nationale og kulturelle skel i fritiden, og for hvorledes danske studerende kan tage et medansvar for en optimal integration gennem hele studieforløbet. Endvidere henvises til de muligheder, der tilbydes regionalt og lokalt. 8. Studie- og karrierevejledning Code of Conduct Page 6

7 Institutionerne har beskrevet muligheder for individuel studievejledning til den internationale studerende. Dette vil i praksis ske gennem personlig vejledning på den enkelte institution samt telefonisk og interaktiv vejledning via internettet og gennem internationale samarbejdspartnere og uddannelsesinstitutioner. Institutionerne sikrer, at der tilbydes en objektiv og neutral vejledning, som tager udgangspunkt i den studerendes personlige behov og studiemæssige forudsætninger. Uddannelsesinstitutionen henviser til den hjælp og støtte, den internationale studerende kan få i tilfælde af problemer i studietiden. Den internationale studerende tilbydes vejledning i opnåelse af arbejds- og opholdstilladelse med henblik på beskæftigelse i Danmark efter afsluttet uddannelse. Den internationale studerende tilbydes vejledning i jobsøgning efter endt uddannelse. 9. Medarbejdernes sproglige kvalifikationer Institutionerne sikrer, at medarbejdere, der underviser/servicerer/vejleder internationale studerende, har/får de nødvendige kompetencer i engelsk og interkulturel kommunikation samt viden om interkulturelle anliggender. 10. Implementering af CoC CoC offentliggøres for alle internationale studerende. Den er tilgængelig på institutionernes respektive hjemmesider og udsendes til den internationale studerende sammen med student contract i forbindelse med de faste optagelsesprocedurer. 11. Respekt for bogstav og ånd i CoC Institutionerne sikrer, at alle medarbejdere, samarbejdspartnere/agenter og internationale studerende kender CoC, sådan, at alle kan agere til den internationale studerendes bedste i forhold til, at han/hun kan gennemføre sine studier på en tilfredsstillende måde Code of Conduct Page 7

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014 Almen studieordningen for /Silkeborg 2014 Indhold Forord... 3 Hvad er studieordningen?... 4 Uddannelsesdidaktiske principper... 5 Formål og mål med læreruddannelsen... 6 Indhold... 7 Lærerens grundfaglighed...

Læs mere

International rekruttering

International rekruttering International rekruttering Vækst og øget velstand forudsætter et stort og kvalificeret udbud af arbejdskraft. Regeringen har derfor siden sin tiltrædelse gennemført en række ordninger og initiativer, der

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015 ved Graduate School of Health. 2015 Forord Retningslinjerne for den sundhedsvidenskabelige ph.d.-skole Graduate School of Health (herefter Ph.d.-skolen), Aarhus Universitet er udarbejdet på grundlag af

Læs mere

Uddannelser i verdensklasse tre tværgående temaer: 1. Strategi for internationalisering af uddannelserne

Uddannelser i verdensklasse tre tværgående temaer: 1. Strategi for internationalisering af uddannelserne November 2005 Uddannelser i verdensklasse tre tværgående temaer: 1. Strategi for internationalisering af uddannelserne 2. De unge skal være tidligere færdige med deres uddannelser 3. De gymnasiale uddannelser

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning Multimediedesigneruddannelsen fællesdel Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fællesdel udarbejdet af Landsnetværket

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Indholdsfortegnelse 1. Formål og struktur m.v.... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Organisation... 1 2. Adgang m.v. til ph.d.-uddannelsen... 2 2.1.

Læs mere

Projektrapport: Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er

Projektrapport: Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er Projekt 5.1 Projektrapport: Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er Rapport om projektet Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Januar 2006 Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser. Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse

Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser. Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser på statslige institutioner Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser

Læs mere

VIA Psykomotorikuddannelsen Kvalitetssikring og -udvikling

VIA Psykomotorikuddannelsen Kvalitetssikring og -udvikling Indhold Indledning og baggrund. 2 Vision og værdier.. 2 Formål med kvalitetssikringssystemet..3 Kvalitetsmål for uddannelsen. 3 Overblik over evaluering på uddannelsen.3 Behandling af resultater fra evalueringer.

Læs mere

Studieordning for uddannelsen LOGISTIKØKONOM (AK)

Studieordning for uddannelsen LOGISTIKØKONOM (AK) Studieordning for uddannelsen LOGISTIKØKONOM (AK) 2014-2016 Studieordning for uddannelsen til Logistikøkonom (AK) ved Erhvervsakademierne Copenhagen Business - Niels Brock, Erhvervsakademi Sjælland, Erhvervsakademiet

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Udkast 17.12.2013. Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Udkast 17.12.2013. Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Fremsat af undervisningsminister Christine Antorini Udkast 17.12.2013 Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling af Fælles Mål, kvalitetsrapporter og elevplaner

Læs mere

Realkompetencevurdering inden for voksen- og efteruddannelse -- en håndbog

Realkompetencevurdering inden for voksen- og efteruddannelse -- en håndbog REALKOMPETENCER - det du kan Realkompetencevurdering inden for voksen- og efteruddannelse -- en håndbog Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2008 Realkompetencevurdering inden for voksen- og efteruddannelse

Læs mere

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet August 2005 Verdens bedste folkeskole vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 18. og 19. august 2005 1 Indledning: Folkeskolen og globaliseringen Folkeskolen har et hovedansvar

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 76 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 76 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 76 Offentligt > Universiteternes sprogstrategier Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Publikationen kan hentes på Universitets-

Læs mere

Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I HOLSTEBRO Udarbejdet maj 2009 Rev. Januar 2015 VIA University

Læs mere

Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer. Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner

Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer. Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer Fra 15 danske virksomheder

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Retail

Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Retail September 2007 Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Retail (Merkantil VVU) Udarbejdet af landets Erhvervsakademier Indholdsfortegnelse 1 Forord... 2 2 Indledning... 3 3 Fælles regler og retningslinjer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden Erhvervsakademi Kolding Att.: Niels Egelund Sendt pr. e-mail: neg@iba.dk info@eakolding.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere

Bilag sag 3a - Kvalitetssikringsplan for VUC Storstrøm 2015-18.

Bilag sag 3a - Kvalitetssikringsplan for VUC Storstrøm 2015-18. VUC Storstrøms bestyrelse Bestyrelsesmødet den 17. marts 2015. Bilag sag 3a - Kvalitetssikringsplan for VUC Storstrøm 2015-18. 1) Indledning og formål Uddannelsesinstitutionerne skal have en politik og

Læs mere

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 Indhold FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 3 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR... 3 2.2 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 3. UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 4 3.1 UDDANNELSENS OVERORDNEDE

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, august 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Kvalitetshåndbog. For. Akademiet ved Vejle Handelsskole. Erhvervsakademiuddannelser. Professionsbacheloruddannelser

Kvalitetshåndbog. For. Akademiet ved Vejle Handelsskole. Erhvervsakademiuddannelser. Professionsbacheloruddannelser Kvalitetshåndbog For Akademiet ved Vejle Handelsskole Datamatiker Logistikøkonom Handelsøkonom Serviceøkonom Pba Økonomi og informationsteknologi Pba Softwareudvikling Pba Webudvikling Erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere