Midlertidige ungdomsboliger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midlertidige ungdomsboliger"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling BILAG 2 Midlertidige ungdomsboliger Baggrund Med baggrund i indstillingen Medlemsforslag om midlertidige ungdomsboliger gennemgår dette notat mulighederne for og udfordringerne ved, at Københavns Kommune skal være positivt indstillet over for ansøgninger om at opføre og drive midlertidige ungdomsboliger, som der blev stillet forslag om på BR-mødet d. 20. september Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Simon Kofod-Svendsen Indhold Baggrund... 1 Opsamling... 2 Begrebsafklaring... 3 Andre erfaringer... 4 Barrierer... 5 Eksempler på midlertidige boligkoncepter... 7 Referencer Center for Byudvikling Rådhuset 1599 København V EAN nummer

2 Opsamling Den demografiske udfordring med midlertidige ungdomsboliger er, at prognoserne ikke peger på, at tilflytningen af unge er midlertidig. Når det alligevel tager en rum tid at få opført de midlertidige boliger, og når der efter en midlertidig periode på fx 5-8 år stadig er brug for boligerne, er det uhensigtsmæssigt at skulle fjerne dem her. Eftersom kommunen i overensstemmelse med kommunalfuldmagten ikke selv kan opføre boliger, kræver opførelse og drift af midlertidige og permanente ungdomsboliger, at private investorer er interesserede i at investere heri. Samtidig er der en del barrierer forbundet med at opføre midlertidige boliger. Således vil opførelse af midlertidige boliger kræve, at Københavns Kommune ændrer praksis på en del områder. Det vil være vanskeligt at finde sagligt belæg for blot at ændre praksis for en lille del af boligområdet (midlertidige ungdomsboliger), og det vil være uhensigtsmæssigt at ændre praksis for hele boligområdet. Økonomisk er det vanskeligt at forestille sig, at investorer vil have interesse i at investere i midlertidige ungdomsboliger. Det skyldes, at midlertidige ungdomsboliger i fx billigt elementbyggeri el. lign. skal stå mindst otte år førend det økonomisk er tjent hjem. Når bygninger står længere end tre år kræver det fx både, at det lever op til gældende bygningsreglement og samtidig har det nødvendige plangrundlag. Begge dele vanskeliggør investorens business case. De forslag og idéer til midlertidige ungdomsboligprojekter, som forvaltningerne er blevet præsenteret for det seneste år, kræver alle særlige økonomiske vilkår, fx at grunden til de midlertidige ungdomsboliger stilles til rådighed gratis, for at de overhovedet har et projekt at arbejde videre med. Samtidig fremgår det også, i gennemgangen af de væsentligste projekter, at projekterne ikke er gennemtænkt eller konkrete nok til at de vurderes klare til implementering, selv hvis BR fjerner de barrierer, som kommunen har mulighed for at påvirke. Økonomiforvaltningen har også undersøgt perspektiverne i at åbne for en forsøgsordning enten til et afgrænset antal boliger, en afgrænset periode eller en afgrænset forståelse af midlertidighedsbegrebet. Ingen af afgrænsningerne vurderes at være hensigtsmæssige, da man vanskeligt sagligt ville kunne skelne mellem hvilke boliger, der i så fald skulle være med i forsøgsordningen. Derudover vurderes det at bidrage med yderligere forvirring til de private, som forvaltningerne i forvejen rådgiver og forsøger at understøtte i deres byggerier af privat ustøttede ungdomsboliger (permanente). Samlet kan Økonomiforvaltningen ikke anbefale at være positivt indstillet over for ansøgninger om at opføre og drive midlertidige ungdomsboliger. Permanente ungdomsboliger er derimod at foretrække og indgår i kommunens strategi for flere ungdomsboliger. Side 2 af 11

3 Begrebsafklaring Midlertidighed er i stigende grad anvendt som redskab i byplanlægning til at skabe fleksible og dynamiske rammer for byliv. På for eksempel Carlsberg er midlertidighed blevet anvendt som et strategisk planlægningsværktøj til at sætte gang i bylivet i et byudviklingsområde. Givrum.nu, der arbejder med ibrugtagning af tomme bygninger, argumenterer i forlængelse af ovenstående for at den midlertidige anvendelse af bygningerne kan sikre, at der bliver passet på bygningerne, at deres kommercielle potentiale demonstreres, at der skabes et kreativt miljø omkring bygningerne og at bygningerne finder et nyt formål i. Ved midlertidig anvendelse af bygninger og byrum til eksempelvis kreative formål og kulturelle aktiviteter kan kommunen give dispensation for visse miljøkrav mv. I Bygningsreglement , stk. 2 er midlertidige bygninger defineret som bygninger, der står opført i maksimalt tre år. ii Således er 3 år en form for skæringsperiode for bygningens levetid i forhold til om den vurderes midlertidig eller ej. Dette gælder dog i praksis ikke for boliger, hvor boliger altid opføres som permanente. På den anden side kan midlertidighed også forstås i forhold til bosætningen. Man kan derfor også relatere forslaget til efterårssemesterets akutperiode, hvor Københavns ungdomsboligmarked propper til pga. de mange nyoptagne studerende, der søger bolig på samme tid. Ud fra den forståelse ville der være brug for kortvarige midlertidige løsninger med en levetid på knap et halvt år eller løsninger, hvor de studerende maksimalt bor i et halvt år, indtil de finder deres mere permanente bolig i byen. Figur 1 herunder illustrerer denne forskel alt efter hvilken tidshorisont og forståelse man vægter og giver eksempler herpå. Figur 1 Midlertidig bygning (< 3 år) Længerevarende bygning (3-10 år) Midlertidig bosætning (< 1 år) Fx midlertidig udlejning af boliger, der skal nedrives inden for en kort periode. Fx udlejning af værelser i bygning, der over en årrække kan fungere som ungdomsbolighotel Længerevarende bosætning (> 3 år) - Fx billigt elementbyggeri, der kan opføres på (billig) lejet grund, der afventer udvikling efter en længere periode. Boligerne kan opføres som mobile enheder, så de kan flyttes til nye egnede grunde senere hen. Side 3 af 11

4 Andre erfaringer Der er begrænsede erfaringer med midlertidige boliger i form af for eksempel pavilloner og ombyggede containere eller færger i Danmark. Pavillonbyggeri Pavilloner kan bruges midlertidigt af for eksempel skoler og institutioner, mens de permanente bygninger skal renoveres. Private kan også leje en beboelsespavillon midlertidigt, men dette er sjældent godkendt af Københavns Kommune. Mange af de pavilloner, der er på markedet i dag, lever op til kravene i Bygningsreglement 2010 for midlertidige boliger. Nye koncepter er under udvikling og flere af disse lever også op til Bygningsreglement 2010 som permanent byggeri til permanent beboelse. I Lyngby, har DTU tilbage i 2001 opført en samling midlertidige pavilloner: DTU Campus Village. Pavillonerne udlejes direkte gennem DTU til universitetets internationale studerende i et eller to semestre iii. Der er tale om en nødløsning, da DTU ikke selv må opføre permanente ungdomsboliger, og ikke på anden måde kan skaffe boliger til de internationale studerende. Indtil eventuelle fonde vælger i at opføre permanente ungdomsboliger, lever pavillonerne fra dispensation til dispensation fra Lyngby-Taarbæk Kommune. Pavillonerne er umiddelbart af en kvalitet, som kun kan eksistere som midlertidigt byggeri og DTU vurderer ikke, at danske studerende ville være interesserede i at bo under sådanne forhold. Containerbyggeri Fra Holbæk er der erfaringer med containerboliger til flygtninge i asylcentret i Det blev betragtet som en nødløsning i sommerhalvåret, og er ikke bibeholdt hvilket Udlændingestyrelsen heller ikke ønskede. Containerboligerne var meget omstridte. Omdannet permanent byggeri Der er ikke erfaringer med at omdanne for eksempel erhvervslejemål til hotellejligheder eller kollegieværelser, som kan udlejes midlertidigt til studerende. Københavns Kommune har imidlertid haft omdannet et tidligere hospital til et kollegium i en kortere periode. Således fungerede et hospital på Hans Knudsens Plads midlertidigt som kollegium i starten af 00 erne, indtil det blev ændret til kollegieboliger for unge med psykisk sygdom efter servicelovens 107. iv Trailerparks og alternative boformer Fra udlandet er midlertidige boliger blandt andet kendt fra USA som trailer parks, hvor borgere bor i mobile homes, campingvogne og lignende, fordi de ikke har råd til eller ikke kan finde en almindelig bolig og fordi boformerne er mobile. Her er det relevant at have med i betragtningen, at opførelse af midlertidige boliger ikke løser flaskehalsproblemer på boligmarkedet. Således har SBI i en rapport, som sammenligninger det danske og det amerikanske boligmarked Side 4 af 11

5 beskrevet, at USA har mere end 20 pct. færre boliger i forhold til indbyggerantallet. Dette på trods af, at man har tilladt byggeri af lavprisboliger med kort levetid de såkaldte 'mobil homes' der i en lang periode har udgjort mere end 20 pct. af nyproduktionen. v Skæve huse til skæve eksistenser Socialministeriet arbejder med boliger af mere midlertidig karakter i forsøget Skæve huse til skæve eksistenser. Her er der tale om boligbarakker til hjemløse og udsatte grupper, som har brug for nogle anderledes og mere rummelige botilbud, fordi de ikke vil/kan benytte almindelige botilbud. Københavns Kommune kan ikke lovligt opføre sådanne midlertidige boliger til unge og studerende, fordi målgruppen for forsøget er udsatte borgere med forskellige sociale, psykiske og misbrugsrelaterede problemer. Barrierer Københavns Kommunes Center for Byggeri oplyser, at der i København i praksis kun gives tilladelse til opførelse af midlertidige bygninger, hvis der er en klar bygningsmæssig årsag hertil for eksempel i forbindelse med ombygning af en skole eller daginstitution. Det skyldes, at der er en række betydelige af barrierer forbundet med midlertidige (ungdoms)boliger. Bygningsreglementet Bygningsreglement 2010 sætter de lovgivningsmæssige rammer for, hvad der er muligt i forhold til at opføre midlertidige ungdomsboliger. Det handler om de fysiske forhold som niveaufri adgang, boligstørrelse, køkken, wc-baderum, handicaptoilet, fællesfaciliteter, pulterrum mv. men også om energirkravene, hvor der med BR10 blev indført en række skærpelser i forhold til tidligere. Hvis der er tale om midlertidigt byggeri, som maksimalt må stå opført i tre år, er dele af energikravene dog lempeligere. Hvis der er tale om byggeri, der har en længere levetid end 3 år skelnes der ikke mellem midlertidige eller permanente boliger kravene er de samme. Planloven Planloven skelner ikke mellem midlertidige og permanente boliger, hvorfor de planmæssige rammer for midlertidigt boligbyggeri skal være på plads uanset byggeriets tidshorisont. Hvis plangrundlaget skal muliggøre boligbyggeri på eksempelvis et ekstensivt udnyttet erhvervsareal, som en privat grundejer har liggende til senere udvikling, vil prisen tilsvarende hæves. Det kan således heller ikke lade sig gøre at lave midlertidige boliger i kommunens perspektivområder til senere udvikling. Denne værdiforøgelse skal enten grundejer tage som tab, eller den midlertidige bygning kunne finansiere. Side 5 af 11

6 Boligreguleringsloven Hvis midlertidige boliger skal nedlægges efter få år, er der endvidere den barriere, at det i overensstemmelse med Boligreguleringsloven ikke er tilladt at nedlægge en bolig uden BR giver tilladelse hertil. I Københavns Kommune er de i forlængelse heraf et krav, at der ved nedlæggelse af boliger bliver opført erstatningsboliger. Det vil være meget vanskeligt sagligt at vælge en specifik boligtype ud, som skulle undtages fx kravet om erstatningsboliger. I den forbindelse vil eventuelle investorer gerne have vished for, at de ikke bliver pålagt at opføre erstatningsboliger ved nedrivning af midlertidige ungdomsboliger før, de tager initiativ til at opføre disse. Kommuneplanen Opførelse af midlertidige ungdomsboliger kan endvidere i forlængelse af barrieren om planloven ovenfor kræve, at Københavns Kommune skal ændre krav om placering og anvendelse, friarealer og parkering i kommuneplanen. Således skal der ske rammeændringer af kommuneplanen, hvis grunde udlagt til erhverv skal anvendes til boliger eller hvis bygninger til erhverv skal omdannes til ungdomsboliger. Disse ændringer kan være problematiske, da de kun er tiltænkt midlertidige løsninger. Arkitekturkrav mv. Udover Bygningsreglement 2010 har Københavns Kommune henover årene vedtaget en række kvalitative krav af arkitektonisk og byrumsmæssig karakter som praksis for at undgå slumbebyggelser mv. Det handler blandt andet om belysningsforhold, støjkrav, facadeudtryk mv. Der er naturligvis en sammenhæng mellem kommunens krav til boliger (såvel lovpligtige som frivillige) og boligernes pris. Sænkes kravene, kan priserne (afhængigt af markedet) også sænkes. Hvis man på et tidspunkt beslutter at gå på kompromis med disse krav, vil der være risiko for opførelse af utidssvarende byggeri og det vil være vanskeligt at sondre mellem krav til midlertidigt og permanent byggeri. Økonomi Eftersom Københavns Kommune ikke selv kan opføre boliger, kræver opførelse af ungdomsboliger, at private parter inklusiv de filantropiske er interesserede i at investere i midlertidige ungdomsboliger. De projektskitser med midlertidige boliger i længerevarende bygninger, som Økonomiforvaltningen er blevet præsenteret for, har alle et krav om en minimumslevetid på 8-10 år, for at projekterne økonomisk kan hænge sammen. Dette endda under forudsætning af, at grundene, hvor de midlertidige boliger skal opføres, stilles til rådighed under markedsvilkår. Udover, at det ikke er muligt for kommunen på kommunale grunde ud fra kommunalfuldmagten og i øvrigt vanskeligt at forestille sig, at en privat grundejer kunne have interesse heri, giver Side 6 af 11

7 tidshorisonten på 8-10 år et medfølgende økonomisk problem. Det skyldes, at boligerne, når de skal stå mindst 8-10 år i al lovgivningssammenhæng betragtes som permanent byggeri og derfor fx kræver det nødvendige plangrundlag og i øvrigt leve op til alle krav som for permanent byggeri. Således vurderer hverken Center for Byggeri (BR10) og Center for Byudvikling ikke (KP11), at det er hensigtsmæssigt at opføre midlertidige ungdomsboliger fordi de på grund af den krævede standard og nødvendige planrammer sat op imod den korte levetid vil være forholdsvis dyre at opføre. Markedet for element-, pavillon- og modulbyggeri udvikler sig imidlertid hele tiden. Således opfylder pavillon-, modul- og containerbyggeri fra flere leverandører også Bygningsreglement 2010 og 2015 for permanent byggeri. For eksempel har en række danske investorer og virksomheder i gennem de seneste år udviklet fleksible koncepter med blandt andet container- og elementbyggeri. Der er tale om præfabrikerede elementer, hvorfor både bygningsmaterialer og selve opsætningen er billigere end ved almindeligt byggeri. Eftersom koncepterne lever op til Bygningsreglement 2010 og nogle af dem også 2015, kan byggeriet umiddelbart opsættes som permanente boliger. Dvs. udnyttelse af mulighederne indenfor elementbyggeriet peger snarere hen på opførelse af billige permanente ungdomsboliger (> 10 år) end længerevarende midlertidige boliger (3-10 år). Da der ikke er særlige vilkår for ungdomsboliger, så snart de har en levetid på over tre år, er det vanskeligt at forestille sig realiseret. Dette også i lyset af Økonomiforvaltningens kendskab til økonomien i permanente ungdomsboligprojekter. Bl.a. er business casen ringere og afkastkravet højere for ungdomsboliger end for familieboliger. I betragtning af den demografiske udfordring og barriererne ved midlertidige ungdomsboliger vurderes det mest hensigtsmæssigt fortsat blot at prioritere understøttelse af permanente ungdomsboliger. Det at gå efter begge løsninger vil muligvis have en begrænsende effekt på begge dele. Eksempler på midlertidige boligkoncepter Økonomiforvaltningen er blevet præsenteret for forskellige boligkoncepter for midlertidige ungdomsboliger de senere år. Herunder er fremstilles de væsentligste beskrevet med baggrund i initiativtagernes projektmateriale (som ikke nødvendigvis er gennemarbejdet og ikke nødvendigvis har baggrund i gældende lovgivning og praksis i Københavns Kommune) og de placeres i relation til figur 1. Side 7 af 11

8 Økonomiforvaltningen er ikke på det foreliggende grundlag bekendt med økonomien i forslagene, og har derfor ikke indsigt i afkast og fortjeneste. Midlertidig beboelse på nedlagt plejehjem I kombinationen af midlertidig bosætning og midlertidig bygning jf. figur 1 er det relevant at undersøge mulighederne i at udleje almene eller private lejemål, som står overfor renovering eller nedrivning, fra beboerne flytter ud til renoveringen eller nedrivningen går i gang. Økonomiforvaltningen vurderer, at såfremt der er tale om kommunale ejendomme vil kommunen for at begrænse sit tab med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne kunne udleje boligerne til markedsleje, indtil de kan sælges. Kommunen vil derimod næppe kunne begrænse udlejningen til studerende, idet formålet med udlejningen dermed udvides til ikke kun at begrænse kommunens tab, men tillige til at deltage i boligforsyningen til unge. Det sidste er ikke lovligt, medmindre der er direkte hjemmel hertil i lovgivningen. Et midlertidigt lejemål af den type vil formentlig primært tiltrække unge, og kommunen vil kunne målrette informationsmateriale til denne målgruppe. Ungdomshotel Det har også været foreslået at etablere hotellejligheder målrettet unge og studerende i eksisterende bygninger for eksempel erhvervsbygninger, hospitaler eller plejecentre. I figur 1 er det kombinationen af midlertidig bosætning og længerevarende bygning. Et ungdomshotel, ifølge konceptudvikleren, er et hotel der har sin højsæson ved studiestart sommer og vinter (dvs. begyndende 15. august og 15. januar). Det er et hotel, der skal tilbyde værelser til studerende, der er blevet optaget på en videregående uddannelse i en anden by (København) end deres hjemby. For at bibeholde sin funktion som nødhjælp til nystartede studerende foreslås en tidsbegrænsning for at leje et værelse på ungdomshotellet på 5 måneder. Det er tanken, at investor lejer erhvervslejemålene i 1½ til 6 år og indretter bygningerne til hotellejligheder, hvor elementerne let kan demonteres og senere monteres i nye erhvervslejemål. De unge skal kunne bo i hotellejlighederne i omkring 5 måneder. Tanken er, at forskellige fonde skal finansiere projektet, men at kommunen skal drive ungdomshotellet. Dette er dog ikke en mulighed i henhold til kommunalfuldmagten. Konceptudvikleren har endnu ikke konkrete ejendomme el en investor til projektet, hvorfor Økonomiforvaltningen endnu ikke er gået ind i evt. planmæssige udfordringer mv. Det vurderes tvivlsomt, om investorer ville finde det økonomisk rentabelt at drive et hotel for unge og studerende ved studiestart, da Side 8 af 11

9 man vil skulle acceptere en høj tomgang i takt med at beboerne finder plads på det etablerede boligmarked. Således vil modellen med at omdanne eksisterende bygninger til ungdomshoteller umiddelbart kun være økonomisk rentabel som et permanent boligtilbud. Midlertidigt modulbyggeri Det har også været foreslået at opføre fleksible og mobile ungdomsboligmoduler på uudnyttede grunde, mens de afventer permanente projekter. I figur 1 er der kombinationen af længerevarende bosætning og længerevarende bygninger. Boligerne forudsættes at have eget bad/toilet, køkken samt mindre udendørs opholdsareal. De kan indrettes forskelligt og i forskellige størrelser, så de eventuelt også kan fungere til par. De kan også placeres forskelligt i forhold til hinanden, så de kan tilpasses forskellige grunde. Opførelse af boligmodulerne forudsætter gratis grund til rådighed, mulighed for tilslutning til forsyningsnettet samt, at boligerne kan blive liggende i minimum 10 år. Herefter kan de evt. flyttes til ny placering. Boligmodulerne hævdes at overholde BR15, hvorfor de såfremt dette er korrekt kan opføres som permanente boliger. De hævdes at have en levetid på omkring 30 år. Den månedlige husleje vil være omkring kr. (ex boligsikring). Konceptudvikleren har endnu ikke aftaler om grunde til rådighed, hvorfor Økonomiforvaltningen endnu ikke er gået ind i evt. planmæssige udfordringer mv. Samtidig vil man med dette koncept støde ind i Boligreguleringsloven og kravet om erstatningsboliger. Dette ville i praksis kunne håndteres såfremt udvikleren vil have en ny grund tilgængelig, når de vil skulle flytte boligerne en situation man ikke ville kunne forudsige, hvilket vanskeliggør konceptet. Midlertidige kollegier på Amager Fælled En variant af ovenstående om midlertidigt modulbyggeri er et projekt, der går ud på at etablere en række beboelsescontainere fra Holland på Amager Fælled, på arealer hvor Danhostel har mulighed for at etablere en campingplads. Projektet er koblet til planerne om at etablere en international studenterby (ISCC) på By & Havns arealer ud mod Ørestad Boulevard ved Sundby Metrostation. Således skal de midlertidige ungdomsboliger fungere indtil den permanente studenterby er opført. Samtidig er det tanken, at etableringen af de midlertidige ungdomsboliger skal finansiere og danne grund for en senere campingplads på de samme arealer. Projektet forudsætter, at ISCC gratis kan låne grunden til opsætning af containere. Containerne skal stå opført i omkring otte år, før etablering kan betale sig. Udfordringerne er beslægtet med ovenstående om midlertidigt modulbyggeri og Økonomiforvaltningen endnu ikke er gået ind i evt. Side 9 af 11

10 planmæssige udfordringer mv. Derudover vil boligerne qua at man påtænker at overtage brugte række beboelsescontainere fra Holland formentligt ikke leve op til BR10. Flydende kollegier Et beslægtet projekt går ud på at opføre kollegieboliger i Københavns Havn. I forhold til Figur 1 er det ligeledes en variant af kombinationen mellem længerevarende bosætning og længerevarende bygninger. Konceptudvikler hævder at kunne lave et fleksibelt og mobilt byggeri, der dels kan placeres på de fleste lokaliteter i Københavns Havn og dels let kan flyttes til andre placeringer. Byggeriet forudsættes let og hurtigt at opføre, og kræver kun adgang til tilslutning af el, vand og kloak. Det konkrete projekt er 240 boliger fordelt på 6 flåder og med en fælles facilitetsflåde. Kollegielejlighederne har eget bad/toilet samt køkken. I den fælles facilitetsflåde er der vaskefaciliteter, fællesrum, møderum og cykelskur, som grupperingen på 120 studerende deler. Der foreligger ikke viden om økonomien i byggeriet samt tidshorisont for byggeriets levetid. Dog er tanken, at SU-modtagere skal have råd til at bo i bygningerne. Samtidig skal der betales leje af såvel kaj og vandareal. Etablering af boliger og erhverv på vandareal er kommuneplanmæssigt reguleret af bestemmelser om husbåde, hvor der bl.a. er fastsat en maksimal størrelse på 300 m 2. Det foreslåede koncept sprænger rammerne og vil kræve et tillæg til kommuneplanen. Derudover skal byggeriet opfylde bygningsreglementet, hvor der kan være særlige udfordringer i forbindelse med så mange boliger på vand. Der er også flere beskyttelseslinjer i havnen, som vanskeliggør realisering. I de fleste tilfælde vil der desuden være væsentlige arkitektoniske indvendinger mod det skitserede princip, som jo optager meget store vandarealer. Økonomisk medfører finansieringsforholdene for husbåde sammen med en væsentlig dyrere drift, at det er meget vanskeligt at gøre det konkurrencedygtigt med tilsvarende boliger på land. Helt konkret skal en ejendom / ejer af et bolværks indvilge i at udleje bolværket, ligesom By & Havn skal udleje vandareal. By & Havn har oplyst, at de satser på meget små enklaver af husbåde og overvejende ældre, ombyggede fartøjer, som har vist sig at blive taget langt bedre imod af naboer og offentligheden. Side 10 af 11

11 Referencer i ii iii Campus_Village.aspx iv atri/center-city v Side 11 af 11

Bilag 2. Sagsnr Dokumentnr Udkast til Administrationsgrundlag

Bilag 2. Sagsnr Dokumentnr Udkast til Administrationsgrundlag KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 2 Udkast til Administrationsgrundlag Formål Dette notat beskriver administrationsgrundlaget for afgørelser om dispensation til

Læs mere

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer Baggrund Der er fastsat normer for bilparkering i kommuneplanen. Kommuneplannormerne

Læs mere

Bilag 4: Notat om midlertidige anvendelser. Sagsnr

Bilag 4: Notat om midlertidige anvendelser. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 4: Notat om midlertidige anvendelser I forbindelse med vedtagelsen af Forslag til Kommuneplan 2015 besluttede Borgerrepræsentationen,

Læs mere

Notat om henvendelser modtaget i forbindelse med den supplerende høring af skyggediagrammer til tillæg nr. 1 til lokalplan nr.

Notat om henvendelser modtaget i forbindelse med den supplerende høring af skyggediagrammer til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 8 Notat om henvendelser modtaget i forbindelse med den supplerende høring af skyggediagrammer til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425

Læs mere

Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus. Byggeriet på Provstevej 5, København NV

Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus. Byggeriet på Provstevej 5, København NV Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus Byggeriet på Provstevej 5, København NV side 1 / 4 Bispebjerg Lokaludvalg har fulgt sagen nøje fra start. Vi har også tilkendegivet vores

Læs mere

Jeg anerkender, at det er en udfordring at sikre unge studerende en bolig i uddannelsesbyerne.

Jeg anerkender, at det er en udfordring at sikre unge studerende en bolig i uddannelsesbyerne. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 512 Offentligt Talepapir Arrangement: UUI alm. del, samrådsspørgsmål Æ Hvornår: 19. april 2016 DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Konference Middelfart 13. november 2014 Søren Buggeskov 1 Oplæggets temaer Udfordringen Boligløsninger Hvem gør hvad og hvordan 2 2 Statsrevisorernes

Læs mere

Tekst: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele landet er en forudsætning for vækst og udvikling.

Tekst: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele landet er en forudsætning for vækst og udvikling. Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 175 Offentligt Talepapir Arrangement: UUI alm. del - samrådsspørgsmål AL Hvornår: Den 29.september. Kl. 10.00-10.45 DET

Læs mere

KOLLEGIE- OG UNGDOMSBOLIGER

KOLLEGIE- OG UNGDOMSBOLIGER TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KOLLEGIE- OG UNGDOMSBOLIGER GENERELLE BESTEMMELSER Vedtaget af Borgerrepræsentation den 10. april 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

Bilag 7. De Københavnske Ældreråds bud på krav til fremtidens plejeboliger

Bilag 7. De Københavnske Ældreråds bud på krav til fremtidens plejeboliger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomistaben NOTAT 26-09-2011 Bilag 7. De Københavnske Ældreråds bud på krav til fremtidens plejeboliger Indledning de lovgivningsmæssige rammer Alle plejeboliger i Danmark opføres

Læs mere

Slutstatus på studiestartslisten Sagsnr

Slutstatus på studiestartslisten Sagsnr NOTAT KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Slutstatus på studiestartslisten 2015 Med baggrund i kommunens retningslinjer for udlejning af støttede ungdomsboliger udarbejder

Læs mere

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Anne Skovbro //Direktør //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Den sammenhængende by 1. Temaer i Kommuneplan 2015 Boliger Sammenhæng Erhverv Greater

Læs mere

Bilag 2. Løsning af akutte boligbehov omkring studiestart på tværs af kommunegrænser mulige regionale løsningsmodeller.

Bilag 2. Løsning af akutte boligbehov omkring studiestart på tværs af kommunegrænser mulige regionale løsningsmodeller. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 2. Løsning af akutte boligbehov omkring studiestart på tværs af kommunegrænser mulige regionale løsningsmodeller. Kommunens

Læs mere

Indhold Bilag 1: Notat om bestemmelser om boligstørrelser. Sagsnr

Indhold Bilag 1: Notat om bestemmelser om boligstørrelser. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 1: Notat om bestemmelser om boligstørrelser I dette notat beskrives baggrunden for bestemmelserne om boligstørrelser i kommune-

Læs mere

BILAG 2: PROJEKTER PRÆKVALIFICERET TIL PARTNERSKABER

BILAG 2: PROJEKTER PRÆKVALIFICERET TIL PARTNERSKABER BILAG 2: PROJEKTER PRÆKVALIFICERET TIL PARTNERSKABER OFFENTLIGT INDHOLD: PARTNERSKABSPROJEKTER GENERELT S. 2 SENIORBOFÆLLESSKAB I TIKØBSGADE S. 3 A.C. MEYERS VÆNGE S. 4 STRANDLODSVEJ S. 5 GÅRDHAVEHUSE

Læs mere

Ø6 Almene ungdomsboliger

Ø6 Almene ungdomsboliger Økonomiforvaltningen BUDGETNOTAT Ø6 Almene ungdomsboliger Baggrund Et voksende antal studerende ønsker at bosætte sig i København. Da København samtidigt oplever en generel befolkningsvækst, der øger presset

Læs mere

Kopi til: Dato: 8. september Notat. Oversigt over eksisterende og potentielle lokaliteter til brug for indkvartering af flygtninge

Kopi til: Dato: 8. september Notat. Oversigt over eksisterende og potentielle lokaliteter til brug for indkvartering af flygtninge Til: ØKU og KMB BALLERUP KOMMUNE Kopi til: Dato: 8. september 2016 E-mail: ksc@balk.dk Kontakt: Karsten Schrøder Notat Oversigt over eksisterende og potentielle lokaliteter til brug for indkvartering af

Læs mere

Lange & Jerup Group Developeranpartsselskab Rosenvængets Allé 11, 4., tv.

Lange & Jerup Group Developeranpartsselskab Rosenvængets Allé 11, 4., tv. Hvidovre Kommune Teknik og Miljø Udvalget Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Østerbro, d. 27. juni 2012 Hermed fremsendes ansøgning til udvalget for etablering af ungdomsboliger i det tidligere plejehjem for

Læs mere

Behovet for de nævnte boliger var med udgangspunkt i kommunens tildelingskvote for 2014 som i løbet af året blev hævet fra 19 til 27 personer.

Behovet for de nævnte boliger var med udgangspunkt i kommunens tildelingskvote for 2014 som i løbet af året blev hævet fra 19 til 27 personer. NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 06. marts 2015 Sekretariatet Yderligere forøget behov for midlertidige

Læs mere

Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger

Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til ØU Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger Baggrund På ØU-mødet d. 2. oktober drøftedes billige boliger, og der

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger ANSØGNING NOTAT Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger 01-12-2016 Ansøgning om forsøg om billigt nybyggeri Frikommunenetv ærk Flere billige boliger og fleksible boligløsninger

Læs mere

Konkrete spørgsmål og afklaringsspørgsmål

Konkrete spørgsmål og afklaringsspørgsmål ANSØGNING NOTAT Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger 09-02-2017 Konkrete spørgsmål og afklaringsspørgsmål Ansøgning om midlertidig huslejetilskud I forhold til et midlertidigt

Læs mere

Handleplan for boligplacering af flygtninge.

Handleplan for boligplacering af flygtninge. Punkt 9. Handleplan for boligplacering af flygtninge. 2014-42050. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget samt Beskæftigelsesudvalget godkender At nyankomne flygtninge

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Screening af muligheder for opførelse af ungdomsboliger i Esbjerg

Screening af muligheder for opførelse af ungdomsboliger i Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 10. december 2014 Journal nr. Journal nr. Notat Sagsbehandler Peter Raben Nebeling Telefon direkte 76 16 13 24 E-mail pne@esbjergkommune.dk Screening af muligheder for opførelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00

Læs mere

Sagsnr Bilag 1 Rammenotat om boligplacering af flygtninge

Sagsnr Bilag 1 Rammenotat om boligplacering af flygtninge KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 17-05-2016 Bilag 1 Rammenotat om boligplacering af flygtninge Kommunerne skal snarest muligt finde en bolig til de flygtninge, som modtages

Læs mere

Fremtidens boligbyggeri i København

Fremtidens boligbyggeri i København Fremtidens boligbyggeri i København 16. januar 2012 Direktør Anne Skovbro, Københavns Kommune Side 2 > 100.000 flere københavnere i 2025! > Hvem er de nye københavnere? > Hvor kan de bo? Side 3 Høj befolkningsvækst

Læs mere

Konvertering af beskyttede boliger og lukning af utidssvarende og ikke-ombygningsegnede plejehjem

Konvertering af beskyttede boliger og lukning af utidssvarende og ikke-ombygningsegnede plejehjem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Faglig Udvikling Ældrestaben BILAG 1.1 23. marts 2006 Sagsnr.: 290802 Dok.nr.: 1800708 /PC Budget 2007 Prioriteringsrum Konvertering af beskyttede boliger og

Læs mere

Notat. Ungdomsboligsituationen i Aarhus i foråret 2013. Ungdomsboligsituationen i Aarhus Aarhus Byråd. Aarhus Kommune. Den 11.

Notat. Ungdomsboligsituationen i Aarhus i foråret 2013. Ungdomsboligsituationen i Aarhus Aarhus Byråd. Aarhus Kommune. Den 11. Notat Emne: Til: Ungdomsboligsituationen i Aarhus Aarhus Byråd Den 11. juni 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Ungdomsboligsituationen i Aarhus i foråret 2013 Ungdomsboliggaranti 2012 Ungdomsboliggarantien

Læs mere

Konklusion Bedømmelsesudvalget indstiller, at der indgås partnerskab om etablering af almene boliger med følgende koncepter i prioriterede rækkefølge:

Konklusion Bedømmelsesudvalget indstiller, at der indgås partnerskab om etablering af almene boliger med følgende koncepter i prioriterede rækkefølge: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Partnerskaber om almene boliger - bedømmelsesudvalgets indstilling Konklusion Bedømmelsesudvalget indstiller, at der indgås partnerskab

Læs mere

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-08-2011 Bilag 2 Hørgården Midlertidig etapevis lukning af den selvejende institution Plejecentret Hørgården med henblik på ombygning

Læs mere

Betinget byudviklingsaftale om Bella Center Udkast

Betinget byudviklingsaftale om Bella Center Udkast Betinget byudviklingsaftale om Bella Center Udkast 28.05.2014 Denne betingede byudviklingsaftale er indgået den [indsæt dato] 2014 mellem Bella Center A/S CVR 26067715 Center Boulevard 5 2300 København

Læs mere

Boligmarkedet i København. Kenneth Horst Hansen Teamleder Københavns Kommune

Boligmarkedet i København. Kenneth Horst Hansen Teamleder Københavns Kommune Boligmarkedet i København / Kenneth Horst Hansen Teamleder Københavns Kommune Agenda 1. Konklusioner 2. København i dag 3. Hvordan skabes den blandede by? 4. Frem mod Kommuneplan 2019 2 1. Udvalgte konklusioner

Læs mere

I denne hvidbog gennemgås de 10 indsigelser, der kom i høringsperioden, med forvaltningens bemærkninger og indstilling.

I denne hvidbog gennemgås de 10 indsigelser, der kom i høringsperioden, med forvaltningens bemærkninger og indstilling. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 22-01-2015 Bilag 4, hvidbog for forudgående offentlighed, kommuneplantillæg om almene boliger Folketinget vedtog den 26. februar 2015

Læs mere

Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre

Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 19-05-2016 Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre Sagsbehandler Per Christensen / Birgitte

Læs mere

Notat. Bygning af små billige boliger

Notat. Bygning af små billige boliger Notat Vedrørende: Fælles - Notat Sagsnavn: Billige boliger til flygtninge og socialt udsatte Sagsnummer: 27.00.00-A00-6-17 Skrevet af: Torben Rugholm E-mail: torben.rugholm@randers.dk Forvaltning: Social

Læs mere

Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger

Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger Til: Økonomiudvalget Fra: Forvaltningen Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger 13. november 2014 Furesø Kommune modtager 31 flygtninge i 2014. Oprindelig

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge

Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge Hjørring Kommune Notat Økonomistaben, Økonomisk Forvaltning 3.juni 2016 Side 1. Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge Nærværende notat vil gennemgå beregninger af

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Bilag 1a Forholdet mellem lokalplaner og dispensationer. Sagsnr

Bilag 1a Forholdet mellem lokalplaner og dispensationer. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning NOTAT Bilag 1a Forholdet mellem lokalplaner og dispensationer Forvaltningen modtager mange ansøgninger om dispensationer fra gældende

Læs mere

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler NOTAT Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Nærværende notat sammenfatter

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Forøget behov for midlertidige og varige boliger til flygtninge

NOTAT. Allerød Kommune. Forøget behov for midlertidige og varige boliger til flygtninge NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Forøget behov for midlertidige og varige boliger til flygtninge Byrådet behandlede

Læs mere

Status og perspektiver på Fanø Kommunes flygtningesituation

Status og perspektiver på Fanø Kommunes flygtningesituation Status og perspektiver på Fanø Kommunes flygtningesituation Status på ankomne flygtninge i Fanø Kommune I perioden 2006-2015 er der ankommet 70 1 flygtninge til Fanø (5 er fraflyttet igen 2 ). Figur 1.

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Slots- og Ejendomsstyrelsen

Slots- og Ejendomsstyrelsen Slots- og Ejendomsstyrelsen 22.12.2006 SES Uddybning og supplement af statens tilbud til Christianias beboere af 26. september 2006 om udmøntning af fremtidige organisations- og ejerformer på Christianiaområdet

Læs mere

1. Vision og Udviklingsstrategi for X bydel

1. Vision og Udviklingsstrategi for X bydel <Beskrivelse af vision for bydelen, status, tendenser og udviklingsprincipper for bydelen> KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 08-11-2011 Bilag 4 Udfyldelse af skabelon for bydelsplan med arbejdsdeling Proces: LU udfylder og afleverer til Center for Byudvikling

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere.

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere. 2. Social Bolighandlingsplan - Tvedvej Resume: Forbedring af fire eksisterende boliger på Tvedvej til social udsatte. Sagsfremstilling: har vedtaget en bolighandlingsplan for det sociale område for at

Læs mere

Kommunen modtager årligt et antal flygtninge. Flygtningene fordeles blandt landets kommuner ud fra landstal. Antal forløb primo

Kommunen modtager årligt et antal flygtninge. Flygtningene fordeles blandt landets kommuner ud fra landstal. Antal forløb primo NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Midlertidig og varig boligplacering af flygtninge og andre med akut boligbehov

Læs mere

Bilag 2 - Hvidbog efter høringsperioden - Kommuneplantillæg om almene boliger

Bilag 2 - Hvidbog efter høringsperioden - Kommuneplantillæg om almene boliger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 15-06-2015 Bilag 2 - Hvidbog efter høringsperioden - Kommuneplantillæg om almene boliger Folketinget vedtog den 26. februar 2015 lov

Læs mere

Notat Strategi for boliger til flygtninge

Notat Strategi for boliger til flygtninge INDLEDNING Kvoten for modtagelse af flygtninge er for Egedal Kommune sat op i januar 2015. Egedal Kommune skulle have modtaget 51 flygtninge i 2015. Kvoten blev ændret til 134 flygtninge og her ud over

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED DE UNGES ALMENE BOLIGSELSKAB OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 18. MARTS 2014

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED DE UNGES ALMENE BOLIGSELSKAB OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 18. MARTS 2014 1 Deltagere Boligselskabet De Unges Almene Boligselskab/ ved Ubsbolig A/S: Jan Hansen, regnskabschef Martin Staal, driftschef Rasmus Okholm, afdelingschef for udlejningen Gregers Andersen, afdelingschef

Læs mere

Område Byggeønske: Forvaltningens bemærkninger Løsning Underområde (Se vedhæftede tegning)

Område Byggeønske: Forvaltningens bemærkninger Løsning Underområde (Se vedhæftede tegning) Bilag 2. Oversigt over byggeønsker og -problemer ved Krimsvej Nedenstående oversigt over byggeønsker er lavet på baggrund af oplysninger fra grundejerne. Forvaltningens bemærkninger til de fremkomne ønsker

Læs mere

NOTAT VEDRØRENDE ÆRTEKILDEVEJ 16 RINGSTED SYGEHUS

NOTAT VEDRØRENDE ÆRTEKILDEVEJ 16 RINGSTED SYGEHUS NOTAT VEDRØRENDE ÆRTEKILDEVEJ 16 RINGSTED SYGEHUS Hellerup, den 2. oktober 2015 1. INDLEDNING Jeg er blevet bedt om at give vurdering af, om hvorvidt Ringsted Kommunes tilladelse i 2012 til at etablere

Læs mere

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( )

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( ) KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet (2012-2013) Socialudvalget

Læs mere

Bilag 4. til indstilling om evaluering af Boligstrategi for unge og studerende i København 2012 2014.

Bilag 4. til indstilling om evaluering af Boligstrategi for unge og studerende i København 2012 2014. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 4. til indstilling om evaluering af Boligstrategi for unge og studerende i København 2012 2014. Retningslinjer for udlejning

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

TM23 Almene familie- og ungdomsboliger

TM23 Almene familie- og ungdomsboliger Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM23 Almene familie- og ungdomsboliger 25-03-2014 Sagsbehandlere Jannik Egelund Christian Friis Binzer Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden

Læs mere

Skæve boliger i Helsingør Kommune

Skæve boliger i Helsingør Kommune Center for Kultur Idræt og Byudvikling Skæve boliger i Helsingør Kommune Boliger og Medborgerskab Stengade 72 3000 Helsingør Tlf. 49283216 Mob. 25313216 kjo25@helsingor.dk Dato 20.01.2015 Sagsbeh. Kit

Læs mere

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd Udkast 12. juni 2015 Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd mellem Udviklingsselskabet By og Havn I/S og Københavns Kommune Indhold ASGER JORNS ALLÉ SOM AKTIV HOVEDGADE...

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21.

Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for NOTAT Bilag 3 Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21. 06-12-2010 Sagsnr. 2010-25364

Læs mere

I forbindelse med den offentlige høring i perioden fra den 27. oktober til den 22. december 2014 er der modtaget 8 henvendelser.

I forbindelse med den offentlige høring i perioden fra den 27. oktober til den 22. december 2014 er der modtaget 8 henvendelser. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning NOTAT 29-01-2015 Sagsnr. 2013-0257039 Bilag 6 Notat om henvendelser I forbindelse med den offentlige høring i perioden fra den

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-04-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 07-04-2016 17:00 1 (Åben) Lokalplan 376 for Hellerupvej

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune Punkt 10. Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune 2014-002592 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, i samarbejde med Familie- og Socialforvaltningen, at byrådet

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 15. maj 2014 Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Læs mere

NOTAT. Analyse af bopælspligt

NOTAT. Analyse af bopælspligt NOTAT Dato J. nr. 11. juni 2017 2017-1875 Analyse af bopælspligt Transport-, bygnings- og boligministeren igangsatte i februar 2017 en analyse af boliger uden bopælspligt i de tre største byer i Danmark.

Læs mere

Ledige ungdomsboliger 0 stk. Ledige kollegieværelser 0 stk.

Ledige ungdomsboliger 0 stk. Ledige kollegieværelser 0 stk. Orientering om den aktuelle ungdomsboligsituation oktober 2014. Aktuelle tal: (Ajourført d. 28. oktober 2014). Kollegie-/ungdomsboliger: Antal boliger: 5.943 pt. Ledige ungdomsboliger 0 stk. Ledige kollegieværelser

Læs mere

Dispensation fra lokalplan 56 Bådehavnsgade til indretning af forsamlingslokaler

Dispensation fra lokalplan 56 Bådehavnsgade til indretning af forsamlingslokaler KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign BILAG 3 Dispensation fra lokalplan 56 Bådehavnsgade til indretning af forsamlingslokaler Notat om henvendelser Der er kommet følgende

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

Der opføres derefter ca m² bebyggelse på 1. og 2. sal, der indrettes til beboelse.

Der opføres derefter ca m² bebyggelse på 1. og 2. sal, der indrettes til beboelse. Teknik- og Miljøforvaltningen Høring i henhold til forvaltningsloven Københavns Kommune har modtaget en ansøgning om dels nedrivning af en del af eksisterende bebyggelse på ejendommen matrikelnr: 28 Emdrup,

Læs mere

Lokale funktionsbygninger (skoler og andre undervisningsfaciliteter).

Lokale funktionsbygninger (skoler og andre undervisningsfaciliteter). KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Intelligente m 2 12-01-2012 Sagsnr. 2011-185553 Dokumentnr. 2012-36513 Københavns Kommunes Porteføljestrategi 2012 Københavns

Læs mere

Ud - og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune

Ud - og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune Den 21. september 2010/mk Ud - og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune 2010-2022 Indledning...1 Udfordringer på Ældreområdet 2010-2021...1 Den demografiske udvikling i Rudersdal Kommune... 1 Renovering

Læs mere

Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger

Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger Orientering om den aktuelle ungdomsboligsituation oktober 2015. Aktuelle tal: (Ajourført d. 6. oktober 2015). Kollegie-/ungdomsboliger: Antal boliger: 6.265 pt. Ungdomsboliger, der pt. ikke er lejet ud

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for,

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for, NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune I notatet

Læs mere

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nyt plejeboligbyggeri Følager 13

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nyt plejeboligbyggeri Følager 13 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 25-08-2016 Sagsnr. 2016-0277288 Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr. 448-1 i forbindelse med nyt plejeboligbyggeri

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger Afprøvning af midlertidige boligløsninger. Aarhus Kommune. Høje -Taastrup Kommune

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger Afprøvning af midlertidige boligløsninger. Aarhus Kommune. Høje -Taastrup Kommune NOTAT ANSØGNING Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger 01-12-2016 Frikommuneansøgning om mulighed for midlertidige boligløsninger Frikommunenetværk Titel på forsøg Deltagerkommuner

Læs mere

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

Bilag II Analyse af ældrecentrenes kapacitet

Bilag II Analyse af ældrecentrenes kapacitet Bilag II Analyse af ældrecentrenes kapacitet Kombinationsmodeller og mulig pulje Indhold Indledning...3 Stenild Omsorgshjem kombineret med en delvis ældrecenterfunktion...3 Stenild Omsorgshjems perspektiv...3

Læs mere

Åben. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge

Åben. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge Beslutningsdokument Familie- og Socialudvalget Mødet den 13.02.2015 Åben Punkt 8. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge 2014-42050 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. august 2004 Arne Bager 8940 2643 Kollegiebyggeri,

Læs mere

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. november 2015 Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag

Læs mere

Økonomiforvaltningen har derfor revurderet satserne for HOFOR s distributionsselskaber og vil meddele HOFOR følgende fremtidige satser:

Økonomiforvaltningen har derfor revurderet satserne for HOFOR s distributionsselskaber og vil meddele HOFOR følgende fremtidige satser: KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Nye garantiprovisionssatser for HOFOR Borgerrepræsentationen vedtog den 25. august 2011 (BR 2011-60665) indførslen af betaling af garantiprovision

Læs mere

Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune

Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune Punkt 13. Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune 2014-002592 By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets orientering opfølgning på handleplan

Læs mere

Lokalplan nr. 440 tillæg 1

Lokalplan nr. 440 tillæg 1 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Bilag 6 Referat af borgermøde den 18. august 2016 Dato: 18.09.2016 Tid: 19.00 21.00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Mødedeltagere: Kim

Læs mere

LEV DRØMMEN. - skab rammerne

LEV DRØMMEN. - skab rammerne LEV DRØMMEN - skab rammerne NYE BOLIGER TIL DEN NYE GENERATION I disse år tales der meget om de nye ældre og den grå revolution. De ressource stærke og velfungerende mennesker, der trækker sig tilbage

Læs mere

Maria Schougaard Berntsen Konsulent, cand.oecon. Tlf Mobil

Maria Schougaard Berntsen Konsulent, cand.oecon. Tlf Mobil Resume af Krakas notat Hvor skal flygtninge bo? 1 17. august 2016 J-nr.: 211808 / 2315050 Flygtninge skaber behov for 1,5 mio. m 2 alment byggeri Regeringen forventer, at flygtningestrømmen fortsætter

Læs mere

"Basisboligen" Partnerskabsaftale mellem Københavns Kommune og KAB

Basisboligen Partnerskabsaftale mellem Københavns Kommune og KAB KØBENHAVNS KOMMUNE 13. november 2013 "Basisboligen" Partnerskabsaftale mellem s Kommune og KAB Baggrund I s Kommune opleves en voksende mangel på boliger som borgere med særlig lav betalingsevne kan betale.

Læs mere

LEV DRØMMEN. - skab rammerne for aktive bofællesskaber

LEV DRØMMEN. - skab rammerne for aktive bofællesskaber LEV DRØMMEN - skab rammerne for aktive bofællesskaber NYE BOLIGER TIL DEN NYE GENERATION I disse år tales der meget om de nye ældre og den grå revolution. De ressource stærke og velfungerende mennesker,

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Lokalplan 1009, Boliger på Østboulevarden 11a og 11b - Forslag

Lokalplan 1009, Boliger på Østboulevarden 11a og 11b - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. august 2016 Lokalplan 1009, Boliger på Østboulevarden 11a og 11b - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1009,

Læs mere