Midlertidige ungdomsboliger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midlertidige ungdomsboliger"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling BILAG 2 Midlertidige ungdomsboliger Baggrund Med baggrund i indstillingen Medlemsforslag om midlertidige ungdomsboliger gennemgår dette notat mulighederne for og udfordringerne ved, at Københavns Kommune skal være positivt indstillet over for ansøgninger om at opføre og drive midlertidige ungdomsboliger, som der blev stillet forslag om på BR-mødet d. 20. september Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Simon Kofod-Svendsen Indhold Baggrund... 1 Opsamling... 2 Begrebsafklaring... 3 Andre erfaringer... 4 Barrierer... 5 Eksempler på midlertidige boligkoncepter... 7 Referencer Center for Byudvikling Rådhuset 1599 København V EAN nummer

2 Opsamling Den demografiske udfordring med midlertidige ungdomsboliger er, at prognoserne ikke peger på, at tilflytningen af unge er midlertidig. Når det alligevel tager en rum tid at få opført de midlertidige boliger, og når der efter en midlertidig periode på fx 5-8 år stadig er brug for boligerne, er det uhensigtsmæssigt at skulle fjerne dem her. Eftersom kommunen i overensstemmelse med kommunalfuldmagten ikke selv kan opføre boliger, kræver opførelse og drift af midlertidige og permanente ungdomsboliger, at private investorer er interesserede i at investere heri. Samtidig er der en del barrierer forbundet med at opføre midlertidige boliger. Således vil opførelse af midlertidige boliger kræve, at Københavns Kommune ændrer praksis på en del områder. Det vil være vanskeligt at finde sagligt belæg for blot at ændre praksis for en lille del af boligområdet (midlertidige ungdomsboliger), og det vil være uhensigtsmæssigt at ændre praksis for hele boligområdet. Økonomisk er det vanskeligt at forestille sig, at investorer vil have interesse i at investere i midlertidige ungdomsboliger. Det skyldes, at midlertidige ungdomsboliger i fx billigt elementbyggeri el. lign. skal stå mindst otte år førend det økonomisk er tjent hjem. Når bygninger står længere end tre år kræver det fx både, at det lever op til gældende bygningsreglement og samtidig har det nødvendige plangrundlag. Begge dele vanskeliggør investorens business case. De forslag og idéer til midlertidige ungdomsboligprojekter, som forvaltningerne er blevet præsenteret for det seneste år, kræver alle særlige økonomiske vilkår, fx at grunden til de midlertidige ungdomsboliger stilles til rådighed gratis, for at de overhovedet har et projekt at arbejde videre med. Samtidig fremgår det også, i gennemgangen af de væsentligste projekter, at projekterne ikke er gennemtænkt eller konkrete nok til at de vurderes klare til implementering, selv hvis BR fjerner de barrierer, som kommunen har mulighed for at påvirke. Økonomiforvaltningen har også undersøgt perspektiverne i at åbne for en forsøgsordning enten til et afgrænset antal boliger, en afgrænset periode eller en afgrænset forståelse af midlertidighedsbegrebet. Ingen af afgrænsningerne vurderes at være hensigtsmæssige, da man vanskeligt sagligt ville kunne skelne mellem hvilke boliger, der i så fald skulle være med i forsøgsordningen. Derudover vurderes det at bidrage med yderligere forvirring til de private, som forvaltningerne i forvejen rådgiver og forsøger at understøtte i deres byggerier af privat ustøttede ungdomsboliger (permanente). Samlet kan Økonomiforvaltningen ikke anbefale at være positivt indstillet over for ansøgninger om at opføre og drive midlertidige ungdomsboliger. Permanente ungdomsboliger er derimod at foretrække og indgår i kommunens strategi for flere ungdomsboliger. Side 2 af 11

3 Begrebsafklaring Midlertidighed er i stigende grad anvendt som redskab i byplanlægning til at skabe fleksible og dynamiske rammer for byliv. På for eksempel Carlsberg er midlertidighed blevet anvendt som et strategisk planlægningsværktøj til at sætte gang i bylivet i et byudviklingsområde. Givrum.nu, der arbejder med ibrugtagning af tomme bygninger, argumenterer i forlængelse af ovenstående for at den midlertidige anvendelse af bygningerne kan sikre, at der bliver passet på bygningerne, at deres kommercielle potentiale demonstreres, at der skabes et kreativt miljø omkring bygningerne og at bygningerne finder et nyt formål i. Ved midlertidig anvendelse af bygninger og byrum til eksempelvis kreative formål og kulturelle aktiviteter kan kommunen give dispensation for visse miljøkrav mv. I Bygningsreglement , stk. 2 er midlertidige bygninger defineret som bygninger, der står opført i maksimalt tre år. ii Således er 3 år en form for skæringsperiode for bygningens levetid i forhold til om den vurderes midlertidig eller ej. Dette gælder dog i praksis ikke for boliger, hvor boliger altid opføres som permanente. På den anden side kan midlertidighed også forstås i forhold til bosætningen. Man kan derfor også relatere forslaget til efterårssemesterets akutperiode, hvor Københavns ungdomsboligmarked propper til pga. de mange nyoptagne studerende, der søger bolig på samme tid. Ud fra den forståelse ville der være brug for kortvarige midlertidige løsninger med en levetid på knap et halvt år eller løsninger, hvor de studerende maksimalt bor i et halvt år, indtil de finder deres mere permanente bolig i byen. Figur 1 herunder illustrerer denne forskel alt efter hvilken tidshorisont og forståelse man vægter og giver eksempler herpå. Figur 1 Midlertidig bygning (< 3 år) Længerevarende bygning (3-10 år) Midlertidig bosætning (< 1 år) Fx midlertidig udlejning af boliger, der skal nedrives inden for en kort periode. Fx udlejning af værelser i bygning, der over en årrække kan fungere som ungdomsbolighotel Længerevarende bosætning (> 3 år) - Fx billigt elementbyggeri, der kan opføres på (billig) lejet grund, der afventer udvikling efter en længere periode. Boligerne kan opføres som mobile enheder, så de kan flyttes til nye egnede grunde senere hen. Side 3 af 11

4 Andre erfaringer Der er begrænsede erfaringer med midlertidige boliger i form af for eksempel pavilloner og ombyggede containere eller færger i Danmark. Pavillonbyggeri Pavilloner kan bruges midlertidigt af for eksempel skoler og institutioner, mens de permanente bygninger skal renoveres. Private kan også leje en beboelsespavillon midlertidigt, men dette er sjældent godkendt af Københavns Kommune. Mange af de pavilloner, der er på markedet i dag, lever op til kravene i Bygningsreglement 2010 for midlertidige boliger. Nye koncepter er under udvikling og flere af disse lever også op til Bygningsreglement 2010 som permanent byggeri til permanent beboelse. I Lyngby, har DTU tilbage i 2001 opført en samling midlertidige pavilloner: DTU Campus Village. Pavillonerne udlejes direkte gennem DTU til universitetets internationale studerende i et eller to semestre iii. Der er tale om en nødløsning, da DTU ikke selv må opføre permanente ungdomsboliger, og ikke på anden måde kan skaffe boliger til de internationale studerende. Indtil eventuelle fonde vælger i at opføre permanente ungdomsboliger, lever pavillonerne fra dispensation til dispensation fra Lyngby-Taarbæk Kommune. Pavillonerne er umiddelbart af en kvalitet, som kun kan eksistere som midlertidigt byggeri og DTU vurderer ikke, at danske studerende ville være interesserede i at bo under sådanne forhold. Containerbyggeri Fra Holbæk er der erfaringer med containerboliger til flygtninge i asylcentret i Det blev betragtet som en nødløsning i sommerhalvåret, og er ikke bibeholdt hvilket Udlændingestyrelsen heller ikke ønskede. Containerboligerne var meget omstridte. Omdannet permanent byggeri Der er ikke erfaringer med at omdanne for eksempel erhvervslejemål til hotellejligheder eller kollegieværelser, som kan udlejes midlertidigt til studerende. Københavns Kommune har imidlertid haft omdannet et tidligere hospital til et kollegium i en kortere periode. Således fungerede et hospital på Hans Knudsens Plads midlertidigt som kollegium i starten af 00 erne, indtil det blev ændret til kollegieboliger for unge med psykisk sygdom efter servicelovens 107. iv Trailerparks og alternative boformer Fra udlandet er midlertidige boliger blandt andet kendt fra USA som trailer parks, hvor borgere bor i mobile homes, campingvogne og lignende, fordi de ikke har råd til eller ikke kan finde en almindelig bolig og fordi boformerne er mobile. Her er det relevant at have med i betragtningen, at opførelse af midlertidige boliger ikke løser flaskehalsproblemer på boligmarkedet. Således har SBI i en rapport, som sammenligninger det danske og det amerikanske boligmarked Side 4 af 11

5 beskrevet, at USA har mere end 20 pct. færre boliger i forhold til indbyggerantallet. Dette på trods af, at man har tilladt byggeri af lavprisboliger med kort levetid de såkaldte 'mobil homes' der i en lang periode har udgjort mere end 20 pct. af nyproduktionen. v Skæve huse til skæve eksistenser Socialministeriet arbejder med boliger af mere midlertidig karakter i forsøget Skæve huse til skæve eksistenser. Her er der tale om boligbarakker til hjemløse og udsatte grupper, som har brug for nogle anderledes og mere rummelige botilbud, fordi de ikke vil/kan benytte almindelige botilbud. Københavns Kommune kan ikke lovligt opføre sådanne midlertidige boliger til unge og studerende, fordi målgruppen for forsøget er udsatte borgere med forskellige sociale, psykiske og misbrugsrelaterede problemer. Barrierer Københavns Kommunes Center for Byggeri oplyser, at der i København i praksis kun gives tilladelse til opførelse af midlertidige bygninger, hvis der er en klar bygningsmæssig årsag hertil for eksempel i forbindelse med ombygning af en skole eller daginstitution. Det skyldes, at der er en række betydelige af barrierer forbundet med midlertidige (ungdoms)boliger. Bygningsreglementet Bygningsreglement 2010 sætter de lovgivningsmæssige rammer for, hvad der er muligt i forhold til at opføre midlertidige ungdomsboliger. Det handler om de fysiske forhold som niveaufri adgang, boligstørrelse, køkken, wc-baderum, handicaptoilet, fællesfaciliteter, pulterrum mv. men også om energirkravene, hvor der med BR10 blev indført en række skærpelser i forhold til tidligere. Hvis der er tale om midlertidigt byggeri, som maksimalt må stå opført i tre år, er dele af energikravene dog lempeligere. Hvis der er tale om byggeri, der har en længere levetid end 3 år skelnes der ikke mellem midlertidige eller permanente boliger kravene er de samme. Planloven Planloven skelner ikke mellem midlertidige og permanente boliger, hvorfor de planmæssige rammer for midlertidigt boligbyggeri skal være på plads uanset byggeriets tidshorisont. Hvis plangrundlaget skal muliggøre boligbyggeri på eksempelvis et ekstensivt udnyttet erhvervsareal, som en privat grundejer har liggende til senere udvikling, vil prisen tilsvarende hæves. Det kan således heller ikke lade sig gøre at lave midlertidige boliger i kommunens perspektivområder til senere udvikling. Denne værdiforøgelse skal enten grundejer tage som tab, eller den midlertidige bygning kunne finansiere. Side 5 af 11

6 Boligreguleringsloven Hvis midlertidige boliger skal nedlægges efter få år, er der endvidere den barriere, at det i overensstemmelse med Boligreguleringsloven ikke er tilladt at nedlægge en bolig uden BR giver tilladelse hertil. I Københavns Kommune er de i forlængelse heraf et krav, at der ved nedlæggelse af boliger bliver opført erstatningsboliger. Det vil være meget vanskeligt sagligt at vælge en specifik boligtype ud, som skulle undtages fx kravet om erstatningsboliger. I den forbindelse vil eventuelle investorer gerne have vished for, at de ikke bliver pålagt at opføre erstatningsboliger ved nedrivning af midlertidige ungdomsboliger før, de tager initiativ til at opføre disse. Kommuneplanen Opførelse af midlertidige ungdomsboliger kan endvidere i forlængelse af barrieren om planloven ovenfor kræve, at Københavns Kommune skal ændre krav om placering og anvendelse, friarealer og parkering i kommuneplanen. Således skal der ske rammeændringer af kommuneplanen, hvis grunde udlagt til erhverv skal anvendes til boliger eller hvis bygninger til erhverv skal omdannes til ungdomsboliger. Disse ændringer kan være problematiske, da de kun er tiltænkt midlertidige løsninger. Arkitekturkrav mv. Udover Bygningsreglement 2010 har Københavns Kommune henover årene vedtaget en række kvalitative krav af arkitektonisk og byrumsmæssig karakter som praksis for at undgå slumbebyggelser mv. Det handler blandt andet om belysningsforhold, støjkrav, facadeudtryk mv. Der er naturligvis en sammenhæng mellem kommunens krav til boliger (såvel lovpligtige som frivillige) og boligernes pris. Sænkes kravene, kan priserne (afhængigt af markedet) også sænkes. Hvis man på et tidspunkt beslutter at gå på kompromis med disse krav, vil der være risiko for opførelse af utidssvarende byggeri og det vil være vanskeligt at sondre mellem krav til midlertidigt og permanent byggeri. Økonomi Eftersom Københavns Kommune ikke selv kan opføre boliger, kræver opførelse af ungdomsboliger, at private parter inklusiv de filantropiske er interesserede i at investere i midlertidige ungdomsboliger. De projektskitser med midlertidige boliger i længerevarende bygninger, som Økonomiforvaltningen er blevet præsenteret for, har alle et krav om en minimumslevetid på 8-10 år, for at projekterne økonomisk kan hænge sammen. Dette endda under forudsætning af, at grundene, hvor de midlertidige boliger skal opføres, stilles til rådighed under markedsvilkår. Udover, at det ikke er muligt for kommunen på kommunale grunde ud fra kommunalfuldmagten og i øvrigt vanskeligt at forestille sig, at en privat grundejer kunne have interesse heri, giver Side 6 af 11

7 tidshorisonten på 8-10 år et medfølgende økonomisk problem. Det skyldes, at boligerne, når de skal stå mindst 8-10 år i al lovgivningssammenhæng betragtes som permanent byggeri og derfor fx kræver det nødvendige plangrundlag og i øvrigt leve op til alle krav som for permanent byggeri. Således vurderer hverken Center for Byggeri (BR10) og Center for Byudvikling ikke (KP11), at det er hensigtsmæssigt at opføre midlertidige ungdomsboliger fordi de på grund af den krævede standard og nødvendige planrammer sat op imod den korte levetid vil være forholdsvis dyre at opføre. Markedet for element-, pavillon- og modulbyggeri udvikler sig imidlertid hele tiden. Således opfylder pavillon-, modul- og containerbyggeri fra flere leverandører også Bygningsreglement 2010 og 2015 for permanent byggeri. For eksempel har en række danske investorer og virksomheder i gennem de seneste år udviklet fleksible koncepter med blandt andet container- og elementbyggeri. Der er tale om præfabrikerede elementer, hvorfor både bygningsmaterialer og selve opsætningen er billigere end ved almindeligt byggeri. Eftersom koncepterne lever op til Bygningsreglement 2010 og nogle af dem også 2015, kan byggeriet umiddelbart opsættes som permanente boliger. Dvs. udnyttelse af mulighederne indenfor elementbyggeriet peger snarere hen på opførelse af billige permanente ungdomsboliger (> 10 år) end længerevarende midlertidige boliger (3-10 år). Da der ikke er særlige vilkår for ungdomsboliger, så snart de har en levetid på over tre år, er det vanskeligt at forestille sig realiseret. Dette også i lyset af Økonomiforvaltningens kendskab til økonomien i permanente ungdomsboligprojekter. Bl.a. er business casen ringere og afkastkravet højere for ungdomsboliger end for familieboliger. I betragtning af den demografiske udfordring og barriererne ved midlertidige ungdomsboliger vurderes det mest hensigtsmæssigt fortsat blot at prioritere understøttelse af permanente ungdomsboliger. Det at gå efter begge løsninger vil muligvis have en begrænsende effekt på begge dele. Eksempler på midlertidige boligkoncepter Økonomiforvaltningen er blevet præsenteret for forskellige boligkoncepter for midlertidige ungdomsboliger de senere år. Herunder er fremstilles de væsentligste beskrevet med baggrund i initiativtagernes projektmateriale (som ikke nødvendigvis er gennemarbejdet og ikke nødvendigvis har baggrund i gældende lovgivning og praksis i Københavns Kommune) og de placeres i relation til figur 1. Side 7 af 11

8 Økonomiforvaltningen er ikke på det foreliggende grundlag bekendt med økonomien i forslagene, og har derfor ikke indsigt i afkast og fortjeneste. Midlertidig beboelse på nedlagt plejehjem I kombinationen af midlertidig bosætning og midlertidig bygning jf. figur 1 er det relevant at undersøge mulighederne i at udleje almene eller private lejemål, som står overfor renovering eller nedrivning, fra beboerne flytter ud til renoveringen eller nedrivningen går i gang. Økonomiforvaltningen vurderer, at såfremt der er tale om kommunale ejendomme vil kommunen for at begrænse sit tab med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne kunne udleje boligerne til markedsleje, indtil de kan sælges. Kommunen vil derimod næppe kunne begrænse udlejningen til studerende, idet formålet med udlejningen dermed udvides til ikke kun at begrænse kommunens tab, men tillige til at deltage i boligforsyningen til unge. Det sidste er ikke lovligt, medmindre der er direkte hjemmel hertil i lovgivningen. Et midlertidigt lejemål af den type vil formentlig primært tiltrække unge, og kommunen vil kunne målrette informationsmateriale til denne målgruppe. Ungdomshotel Det har også været foreslået at etablere hotellejligheder målrettet unge og studerende i eksisterende bygninger for eksempel erhvervsbygninger, hospitaler eller plejecentre. I figur 1 er det kombinationen af midlertidig bosætning og længerevarende bygning. Et ungdomshotel, ifølge konceptudvikleren, er et hotel der har sin højsæson ved studiestart sommer og vinter (dvs. begyndende 15. august og 15. januar). Det er et hotel, der skal tilbyde værelser til studerende, der er blevet optaget på en videregående uddannelse i en anden by (København) end deres hjemby. For at bibeholde sin funktion som nødhjælp til nystartede studerende foreslås en tidsbegrænsning for at leje et værelse på ungdomshotellet på 5 måneder. Det er tanken, at investor lejer erhvervslejemålene i 1½ til 6 år og indretter bygningerne til hotellejligheder, hvor elementerne let kan demonteres og senere monteres i nye erhvervslejemål. De unge skal kunne bo i hotellejlighederne i omkring 5 måneder. Tanken er, at forskellige fonde skal finansiere projektet, men at kommunen skal drive ungdomshotellet. Dette er dog ikke en mulighed i henhold til kommunalfuldmagten. Konceptudvikleren har endnu ikke konkrete ejendomme el en investor til projektet, hvorfor Økonomiforvaltningen endnu ikke er gået ind i evt. planmæssige udfordringer mv. Det vurderes tvivlsomt, om investorer ville finde det økonomisk rentabelt at drive et hotel for unge og studerende ved studiestart, da Side 8 af 11

9 man vil skulle acceptere en høj tomgang i takt med at beboerne finder plads på det etablerede boligmarked. Således vil modellen med at omdanne eksisterende bygninger til ungdomshoteller umiddelbart kun være økonomisk rentabel som et permanent boligtilbud. Midlertidigt modulbyggeri Det har også været foreslået at opføre fleksible og mobile ungdomsboligmoduler på uudnyttede grunde, mens de afventer permanente projekter. I figur 1 er der kombinationen af længerevarende bosætning og længerevarende bygninger. Boligerne forudsættes at have eget bad/toilet, køkken samt mindre udendørs opholdsareal. De kan indrettes forskelligt og i forskellige størrelser, så de eventuelt også kan fungere til par. De kan også placeres forskelligt i forhold til hinanden, så de kan tilpasses forskellige grunde. Opførelse af boligmodulerne forudsætter gratis grund til rådighed, mulighed for tilslutning til forsyningsnettet samt, at boligerne kan blive liggende i minimum 10 år. Herefter kan de evt. flyttes til ny placering. Boligmodulerne hævdes at overholde BR15, hvorfor de såfremt dette er korrekt kan opføres som permanente boliger. De hævdes at have en levetid på omkring 30 år. Den månedlige husleje vil være omkring kr. (ex boligsikring). Konceptudvikleren har endnu ikke aftaler om grunde til rådighed, hvorfor Økonomiforvaltningen endnu ikke er gået ind i evt. planmæssige udfordringer mv. Samtidig vil man med dette koncept støde ind i Boligreguleringsloven og kravet om erstatningsboliger. Dette ville i praksis kunne håndteres såfremt udvikleren vil have en ny grund tilgængelig, når de vil skulle flytte boligerne en situation man ikke ville kunne forudsige, hvilket vanskeliggør konceptet. Midlertidige kollegier på Amager Fælled En variant af ovenstående om midlertidigt modulbyggeri er et projekt, der går ud på at etablere en række beboelsescontainere fra Holland på Amager Fælled, på arealer hvor Danhostel har mulighed for at etablere en campingplads. Projektet er koblet til planerne om at etablere en international studenterby (ISCC) på By & Havns arealer ud mod Ørestad Boulevard ved Sundby Metrostation. Således skal de midlertidige ungdomsboliger fungere indtil den permanente studenterby er opført. Samtidig er det tanken, at etableringen af de midlertidige ungdomsboliger skal finansiere og danne grund for en senere campingplads på de samme arealer. Projektet forudsætter, at ISCC gratis kan låne grunden til opsætning af containere. Containerne skal stå opført i omkring otte år, før etablering kan betale sig. Udfordringerne er beslægtet med ovenstående om midlertidigt modulbyggeri og Økonomiforvaltningen endnu ikke er gået ind i evt. Side 9 af 11

10 planmæssige udfordringer mv. Derudover vil boligerne qua at man påtænker at overtage brugte række beboelsescontainere fra Holland formentligt ikke leve op til BR10. Flydende kollegier Et beslægtet projekt går ud på at opføre kollegieboliger i Københavns Havn. I forhold til Figur 1 er det ligeledes en variant af kombinationen mellem længerevarende bosætning og længerevarende bygninger. Konceptudvikler hævder at kunne lave et fleksibelt og mobilt byggeri, der dels kan placeres på de fleste lokaliteter i Københavns Havn og dels let kan flyttes til andre placeringer. Byggeriet forudsættes let og hurtigt at opføre, og kræver kun adgang til tilslutning af el, vand og kloak. Det konkrete projekt er 240 boliger fordelt på 6 flåder og med en fælles facilitetsflåde. Kollegielejlighederne har eget bad/toilet samt køkken. I den fælles facilitetsflåde er der vaskefaciliteter, fællesrum, møderum og cykelskur, som grupperingen på 120 studerende deler. Der foreligger ikke viden om økonomien i byggeriet samt tidshorisont for byggeriets levetid. Dog er tanken, at SU-modtagere skal have råd til at bo i bygningerne. Samtidig skal der betales leje af såvel kaj og vandareal. Etablering af boliger og erhverv på vandareal er kommuneplanmæssigt reguleret af bestemmelser om husbåde, hvor der bl.a. er fastsat en maksimal størrelse på 300 m 2. Det foreslåede koncept sprænger rammerne og vil kræve et tillæg til kommuneplanen. Derudover skal byggeriet opfylde bygningsreglementet, hvor der kan være særlige udfordringer i forbindelse med så mange boliger på vand. Der er også flere beskyttelseslinjer i havnen, som vanskeliggør realisering. I de fleste tilfælde vil der desuden være væsentlige arkitektoniske indvendinger mod det skitserede princip, som jo optager meget store vandarealer. Økonomisk medfører finansieringsforholdene for husbåde sammen med en væsentlig dyrere drift, at det er meget vanskeligt at gøre det konkurrencedygtigt med tilsvarende boliger på land. Helt konkret skal en ejendom / ejer af et bolværks indvilge i at udleje bolværket, ligesom By & Havn skal udleje vandareal. By & Havn har oplyst, at de satser på meget små enklaver af husbåde og overvejende ældre, ombyggede fartøjer, som har vist sig at blive taget langt bedre imod af naboer og offentligheden. Side 10 af 11

11 Referencer i ii iii Campus_Village.aspx iv atri/center-city v Side 11 af 11

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Konference Middelfart 13. november 2014 Søren Buggeskov 1 Oplæggets temaer Udfordringen Boligløsninger Hvem gør hvad og hvordan 2 2 Statsrevisorernes

Læs mere

Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger

Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til ØU Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger Baggrund På ØU-mødet d. 2. oktober drøftedes billige boliger, og der

Læs mere

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-08-2011 Bilag 2 Hørgården Midlertidig etapevis lukning af den selvejende institution Plejecentret Hørgården med henblik på ombygning

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

Åben. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge

Åben. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge Beslutningsdokument Familie- og Socialudvalget Mødet den 13.02.2015 Åben Punkt 8. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge 2014-42050 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner Borgerrepræsentationen

Læs mere

Skæve boliger i Helsingør Kommune

Skæve boliger i Helsingør Kommune Center for Kultur Idræt og Byudvikling Skæve boliger i Helsingør Kommune Boliger og Medborgerskab Stengade 72 3000 Helsingør Tlf. 49283216 Mob. 25313216 kjo25@helsingor.dk Dato 20.01.2015 Sagsbeh. Kit

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Baggrundsnotat til Kommuneplan 2015 Boligbygge- og boligstørrelsesbehov, samt forslag til revision af de gældende boligstørrelsesbestemmelser

Baggrundsnotat til Kommuneplan 2015 Boligbygge- og boligstørrelsesbehov, samt forslag til revision af de gældende boligstørrelsesbestemmelser 24-02-2015 19-02-2015 Sagsnr. 2014-0176948 Baggrundsnotat til Kommuneplan 2015 Boligbygge- og boligstørrelsesbehov, samt forslag til revision af de gældende boligstørrelsesbestemmelser Dokumentnr. 2014-0176948-1

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen

Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 142 Offentligt Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen Virksomheder omfattet af undersøgelsen

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Boliger til hjemløse NOTAT

Boliger til hjemløse NOTAT NOTAT Dato: 10.februar 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2012-1335 Sagsbehandler: Sbu Dok id: Boliger til hjemløse På styregruppemødet for Hjemløsestrategien den 23. marts 2012 fremlagde Københavns

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning

Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 06-02-2015 Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning Socialforvaltningen har fra

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger KEU, MD/ 28. oktober 2013 Bilag 2 Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger Boligstrategien forholder sig til overudbuddet af boliger i den eksisterende boligmasse og behovet for

Læs mere

Den 16. august 2006 Århus Kommune

Den 16. august 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. august 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kombineret udlejning i Bispehaven 1. Resume I integrationspolitikkens

Læs mere

Sankt Annæ Europaskole

Sankt Annæ Europaskole Sankt Annæ Europaskole Oplæg SAG 13. december 2011, v. sekretariatschef Thomas Hjortenberg 1 Struktur Hvorfor en Europaskole i København? Beslutningsforløbet indtil nu Hvad sker der de næste måneder? SAGs

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 på Spørgsmål 3 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

bygherrerådgivning udvalgte referencer

bygherrerådgivning udvalgte referencer bygherrerådgivning udvalgte referencer Hovedbilbliotek og kulturhus Ledøje-Smørrum 1996-1998 Nyt hovedbibliotek med medborger facilitetter. Arkitektgruppen varetog bygherrerådgivningen med blandt andet

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Lejligheder på flade tage

Lejligheder på flade tage BURresumi på toge Lejligheder på flade tage I Næsbyparken i Rødovre er gennemført et forsøg med udbedring af tagskader i et byggeri medfladt tag ved at bygge en ekstra etage oven på det eksisterende hus

Læs mere

NOTAT. Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner

NOTAT. Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner NOTAT Dato: 31. januar 2014 Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner For at fjerne barrierer for udbygning af teledækningen i kommunen, har Byrådet i

Læs mere

Bilag 1: Københavns Ejendommes redegørelse for mulige boliger til flygtninge

Bilag 1: Københavns Ejendommes redegørelse for mulige boliger til flygtninge KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Bilag 1: Københavns Ejendommes redegørelse for mulige boliger til flygtninge Københavns Ejendomme har afsøgt egen ejendomsportefølje

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen REGULERING AF BYGGERIETS ENERGIFORBRUG Bygningsreglementet (BR10) Energikrav til bygnings- dele og komponenter.

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

ORIENTERING Ansøgning om at flytte restaurationsbåden Viva fra Langebrogade til Nyhavn

ORIENTERING Ansøgning om at flytte restaurationsbåden Viva fra Langebrogade til Nyhavn Teknik- og Miljøforvaltningen ORIENTERING Ansøgning om at flytte restaurationsbåden Viva fra Langebrogade til Nyhavn PROBLEMSTILLING Direktør Buster Schmidt fra restaurant Viva har ansøgt om at få flyttet

Læs mere

Generelt om hvad der driver projektudvikling

Generelt om hvad der driver projektudvikling Generelt om hvad der driver projektudvikling Projektudvikling af ejendomme går kort sagt ud på at tilføre en ejendom en merværdi ved f.eks. ændret arealanvendelse og/eller øgede byggerater. Merværdien

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder + = + = Parcelhuse 176 parcelhuse med egen have og private

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven H Ø RI NGSNO T AT 15. januar 2014 Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven Udkast til forslag til lov om ændring af byggeloven har været sendt

Læs mere

Plads til mennesker med almindelige job i København

Plads til mennesker med almindelige job i København Plads til mennesker med almindelige job i København København er en dejlig by. Vi elsker den. En af grundene til, at vi elsker den er, at her er plads til helt almindelige mennesker. Derfor må byen heller

Læs mere

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION I foråret 2015 foretog Analyse & Tal en survey blandt landets studerende. 2884 studerende fordelt på alle landets universiteter på nær IT Universitetet besvarede hele

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master

Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master 1. juli 2014 /ALLVIL Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master Denne vejledning beskriver nærmere tre forskellige metoder til, hvordan kommuner og regioner kan fastsætte den rette lejepris

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Aalborg Byråd Teknik- og Miljøudvalget Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00 Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Punkt 5. Opsamling på fordebatten vedrørende Nyt Universitetssygehus i Aalborg. 2009-50389. Teknik

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. maj 2014 Valg af placering af stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby i henhold til Kommuneplan 2013. 1. Resumé I forbindelse

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Socialministeriet Bolig/ J.nr. B-5216-10 IWH 20. oktober 2004. Det drejer sig om følgende byggerier: Ørestad Nord, Amager, Københavns Kommune

Socialministeriet Bolig/ J.nr. B-5216-10 IWH 20. oktober 2004. Det drejer sig om følgende byggerier: Ørestad Nord, Amager, Københavns Kommune Socialministeriet Bolig/ J.nr. B-5216-10 IWH 20. oktober 2004 Bilag 2 Oversigt over byggerier, der opføres i henhold til lov om støttede private ungdomsboliger Det drejer sig om følgende byggerier: Ørestad

Læs mere

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice NOTAT MED INDSTILLING Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice I forbindelse med budgetforliget for 2007 blev det besluttet, at samle borgerbetjeningen i lokalområdet på en adresse. Visionen er at skabe

Læs mere

Oversigt over bygningsmasse

Oversigt over bygningsmasse N O T AT 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-3053 Ref. PB Energieffektivisering Oversigt over bygningsmasse Bygningsbestand Den samlede bygningsbestand fordelt på anvendelser og ejerformer fremgår af tabel 1.

Læs mere

I undersøgelsen bliver kommunerne spurgt om, hvordan de oplever udfordringerne med permanent boligplacering af flygtninge.

I undersøgelsen bliver kommunerne spurgt om, hvordan de oplever udfordringerne med permanent boligplacering af flygtninge. N OTAT Kommunerne har brug for boliger til nye flygtninge D en 20. augus t 2014 8 ud af 10 kommuner har svært ved at finde billige permanente boliger til flygtninge, der får opholdstilladelse. Det viser

Læs mere

RETNINGSLINJER. 56 Den t;nkende storby Hovedstruktur 09

RETNINGSLINJER. 56 Den t;nkende storby Hovedstruktur 09 RETNINGSLINJER 56 Den t;nkende storby Hovedstruktur 09 INDLEDNING Hvilke forventninger er der til Københavns fremtidige udvikling, og hvor meget areal skal der bruges til byudviklingen? Hvor skal virksomheder,

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Indstilling. Genetablering og modernisering af botilbuddet Kragelund. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Genetablering og modernisering af botilbuddet Kragelund. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 27. november 2013 Aarhus Kommune Socialforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Natten til tirsdag den

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 11. november 2013 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 «Lejekontrakt_Navn» Ordensregler for Afdeling 10 Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 Generelt Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt opsætning af væsentligt udstyr

Læs mere

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING BEBOERNES VISION ER AT RENOVERINGEN SKAL TILPASSES BEBOERNES ØNSKER, GØRE URBAN-PLANEN TIL KØBENHAVNS BEDSTE BOLIGOMRÅDE. RENOVERINGEN AF DE CA. 2000 BOLIGER I ET PARTNERING-SAMARBEJDE

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

Sådan finder du din studiebolig

Sådan finder du din studiebolig Sådan finder du din studiebolig Du er lige blevet optaget på dit yndlingsstudie, men det er i den anden ende af landet, og boligmarkedet er en slagmark. Hvordan finder du noget ordentligt, som også er

Læs mere

R E F E R A T. Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby Hovedgade 63

R E F E R A T. Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby Hovedgade 63 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr. : 20140710116 Plan og Erhverv Dato : 30-10-2014 Ref. : HJO Mødedato : 27-10-2014 R E F E R A T Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus

Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus Påvirkning af kommunalt serviceniveau Sammenfatning PwC har som led i vurderingen af projektøkonomien ved etableringen af et nyt rådhus udarbejdet to tidligere notater;

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om midlertidige flygtningeboliger. Langekær, Vægten 30-31, 3650 Ølstykke

Velkommen til informationsmøde om midlertidige flygtningeboliger. Langekær, Vægten 30-31, 3650 Ølstykke Velkommen til informationsmøde om midlertidige flygtningeboliger Langekær, Vægten 30-31, 3650 Ølstykke Program for aftenen Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.20 Kl. 19.30 Kl. 19.45 Kl. 20.00 Kl. 20.15 Kl. 20.45

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ

HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ 1 Kunst- og kulturgruppen i Korsør BAGGRUND: Halsskov Hovedgade

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Lokalplan 4.112 Horne Sommerland blev udarbejdet efter at staten med et landsplandirektiv i 2005 havde åbnet op for udvidelse af de eksisterende sommerhusområder.

Læs mere

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter.

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Planmæssig vurdering af de konkrete projekter i handlingsplanerne for turisme I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Flere af

Læs mere

Ejendomsforvaltningen

Ejendomsforvaltningen - 73 - Ejendomsforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Sektoren er reguleret af bl.a. Lejeloven og Erhvervslejeloven, Lov om midlertidig regulering af boligforholdene, Byggeloven, Lov om begrænsning

Læs mere

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger Aarhus 28. august 2014 Torben Brøgger Partner T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com Sagsnr. 029774-0318 tb/hps/kkp Notat Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger 1. Indledning

Læs mere

2. Hvilke energikrav mv. har Københavns Kommune besluttet, at almene boliger skal være omfattet af og hvad betyder dette for huslejen?

2. Hvilke energikrav mv. har Københavns Kommune besluttet, at almene boliger skal være omfattet af og hvad betyder dette for huslejen? KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 2 Besvarelse på spørgsmål om billige boliger, finansieringsmuligheder Baggrund På ØU-møde d. 2. oktober drøftedes billige boliger

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur de seneste 10 år.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur de seneste 10 år. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 6 - Erhvervsstruktur og erhvervsbyggeri Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 5. MAJ 2010

INFORMATIONSMØDE 5. MAJ 2010 1 17. MAJ 2010 INFORMATIONSMØDE 5. MAJ 2010 2 17. MAJ 2010 INFORMATIONSMØDE 5. MAJ 2010 Dagsorden 3 1. Velkomst 2. Finanskrisen Hvad vedkommer den os?! 3. Baggrunden for den kommende renovering herunder

Læs mere

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 1 Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats Arbejdet med at skabe rum til betjening af turister,

Læs mere

Redegørelse for særkrav stillet til byggeri til Socialforvaltningens målgrupper

Redegørelse for særkrav stillet til byggeri til Socialforvaltningens målgrupper KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Byggeri og Kontrakt NOTAT Til Socialudvalget Redegørelse for særkrav stillet til byggeri til Socialforvaltningens målgrupper Indhold Redegørelse for

Læs mere

Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde.

Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde. Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde. EJENDOMSOPLYSNINGER OG SALGSVILKÅR MV. 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-24666 I. OPLYSNINGER OM EJENDOMMEN

Læs mere

Ældreboliger. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Ældreboliger. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreboliger www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreboliger i København Faktuelle forhold 4.417 ældreboliger fordelt på 41 bebyggelser over hele byen Største bebyggelse har

Læs mere

Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser

Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser Den lovgivning, der primært regulerer hytter/mobilehomes på campingpladser er: Sommerhusloven 1 Campingreglementet 2 Eksempler på øvrig lovgivning, der

Læs mere

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Indhold 1 Formål 2 2 Anvendelsesområde 2 3 Zoneinddeling 2 4 Parkeringsarealers størrelse m.m. 3 5 Parkeringsarealers anlæg 3-4 6 Ikrafttræden

Læs mere

Udvælgelsen af det specifikke plejehjem til afvikling/ombygning er bl.a. baseret på følgende kriterier:

Udvælgelsen af det specifikke plejehjem til afvikling/ombygning er bl.a. baseret på følgende kriterier: KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 04-08-2011 Bilag 1 - Huset William Midlertidig lukning af den selvejende institution Huset William med henblik på ombygning Efter

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere.

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere. Kurt Rytter Finn Larsen Marianne Vittrup Ballerup Ejendomsselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv BY, KULTUR OG ERHVERV

Læs mere