Skæve boliger i Helsingør Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skæve boliger i Helsingør Kommune"

Transkript

1 Center for Kultur Idræt og Byudvikling Skæve boliger i Helsingør Kommune Boliger og Medborgerskab Stengade Helsingør Tlf Mob Dato Sagsbeh. Kit Jørgensen PROJEKTBESKRIVELSE *Projektbeskrivelsens økonomiafsnit er revideret efter den byrådsbeslutningen 24. november. 1. Baggrund Der har i efteråret 2014 været en politisk drøftelse af behovet for etablering af Skæve boliger i Helsingør Kommune. Byrådet i Helsingør Kommune besluttede den 24. november 2014, at der søges om økonomisk støtte til etablering af seks permanente boliger i forbindelse med herberget Pensionatet i Hornbæk. Til boligerne skal der tilknyttes en social vicevært. Skæve boliger en del af hjemløsestrategi Helsingør Kommune fik i september måned kr. i satspuljemidler til implementering af hjemløsestrategien, der tager udgangspunkt i Housing First princippet og implementering af bostøttemetoder, der har dokumenteret effekt. Projektet løber fra 1. december 2014 til 31. marts 2016 og forankres ligeledes i herberget Pensionatet. Helsingør Kommunes SKP-medarbejdere vil blive inddraget i projektet i det omfang, de kommer i kontakt med borgere fra målgruppen. Projektmidlerne er rettet mod at nedbringe antallet af hjemløse borgere. Derfor er arbejdet med implementering af hjemløsestrategien tæt forbundet med etableringen af skæve boliger. 2. Den politiske proces Byrådets stillingtagen til projektet Byrådet besluttede den 24. november at søge Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om økonomisk støtte til opførelse af seks skæve boliger som beskrevet i denne projektbeskrivelse. Afhængig af Ministeriets eventuelle støtte til etableringen af boligerne, skal et større eller mindre restbeløb dækkes med en tillægsbevilling. Når der kommer svar fra Ministeriet, skal der derfor lægges en ny sag for Økonomiudvalget hvori det fremgår, 1

2 hvor stor en del af udgifterne Helsingør Kommune selv skal dække, hvis boligprojektet realiseres. Inddragelse af Udsatterådet Udsatterådet i Helsingør Kommune har drøftet etableringen af Skæve boliger og har som første prioritet peget på placeringen i Hornbæk. Rådet har desuden peget på at det er en god idé hvis der er luft hele vejen rundt om boligerne, således at de ikke støder helt op til hinanden. 3. Behov for boliger til lille gruppe hjemløse Ved sidste hjemløsetælling i uge 6 i 2013 havde Helsingør 52 hjemløse - en stigning på 8 i forhold til 2 år tidligere. På opgørelsestidspunktet opholdt der sig 11 borgere på herberget Stubben, 10 borgere på Pensionatet i Hornbæk og 5 på herberg uden for kommunen, hvilket betyder, at de resterende 26 borgere opholdt sig på gaden og rundt omkring hos venner. Tallene viser et øjebliksbillede, og er forbundet med en vis usikkerhed. Det vurderes, at de fleste af de 52 borgere kunne bo i et almindeligt boligområde. Der vil dog løbende være en mindre gruppe på ca. 10 borgere, der pga. deres adfærd ikke kan bo i et almindeligt boligområde og heller ikke passer ind i et botilbud. Det er denne gruppe, der kan have fordel af at bo i en såkaldt Skæv bolig. Projektets formål og målgruppe Formålet er at tilbyde en lille gruppe stærkt udsatte hjemløse en permanent bolig og dermed mulighed for et styrket netværk samt bedre sundhed og mestring af hverdagen. Målgruppen kan beskrives som de svageste i samfundet. De er ofte aktive misbrugere af enten alkohol eller stoffer, mange har en sindslidelse, og i nogle tilfælde er der tale om dobbeltdiagnosticerede; altså borgere med flere diagnoser. Der er tale om mennesker med komplekse sociale og psykiske problemstillinger, misbrug og ringe sociale kompetencer. Det betyder, at de har vanskeligt ved at indgå i fællesskaber og derved fungere i kommunernes øvrige tilbud. Endvidere har mange i målgruppen ingen eller negativ erfaring med at bo i almindelige boliger. Disse borgere flytter typisk rundt mellem forskellige herberg, der også har svært ved at inkludere dem. I perioder opholder de sig på gaden i Helsingør. Aktuel forskning af Housing First viser, at antallet af hjemløse falder, hvis målgruppen tilbydes passende boliger, der kan betales med kontanthjælpsydelsen. Erfaringerne viser også, at trygge rammer og en fast bolig stabiliser den hjemløse borger både psykisk og fysisk, og forebygger dermed en helbredsmæssig forværring.

3 Derudover kan en permanent bolig: medvirke til at bryde isolation og understøtte mulighederne for at opbygge sociale netværk og/eller mulighed for deltagelse i aktiviteter styrke borgeren i at mestre et liv i egen bolig, varetage egen økonomi, opretholde daglige strukturer, varetage praktiske gøremål i hjemmet, etc. styrke borgeren i at søge beskæftigelse og/eller opretholde/retablere sociale relationer til fx familie og venner. Konkret vurderes det, at målgruppen har behov for billige ét-rums boliger med en beliggenhed, der tager hensyn til at borgerne i målgruppen kan have svært ved at bo tæt på andre mennesker. Derudover er det væsentligt, at det er muligt at have husdyr i boligen. Skæve boliger Forsøgsordningen med støtte til etablering af anderledes boliger til hjemløse og særligt udsatte befolkningsgrupper blev vedtaget i 1999 med henblik på at yde støtte til etablering af permanente boliger til personer, der kan have en væsentlig anderledes adfærd og ofte et misbrug. Boligerne kræver en anden rummelighed i og omkring boligen end i det traditionelle boligbyggeri Boligerne etableres typisk som mindre boliger/enheder med fællesarealer, der størrelsesmæssigt kan sammenlignes med kollegieværelser eller plejehjemsboliger Boligerne har typisk tilknyttet en social vicevært eller anden støtte. I en evaluering af ordningen anbefales det, at der opføres mindst 6 boliger samlet Skæve boliger ved Pensionatet, Hornbæk Boligerne Helsingør Kommune ønsker at opføre seks skæve boliger beliggende ved herberget Pensionatet i Hornbæk. Boligerne består af pavilloner med to rum samt badeværelse (se plantegning, bilag 1). Der vil være en flise-terrasse foran hvert hus og læhegn/adskillelse mellem husene. Der vil blive anlagt en sti fra parkeringspladsen til boligerne samt græs rundt om boligerne. Også andre steder i landet har man anvendt pavilloner til boliger til denne målgruppe. Pavillonerne er hurtige at opføre og kan holde i år. 2 1 Boliger og hjem for særligt udsatte. Evalueringsrapport II, Socialministeriet april Oplyst af Dalsgaard Pavilloner A/S

4 Boligerne er indrettet efter gældende bygningsreglement, herunder også hensyn til handicappede (boligernes indretning, adgangsforhold til boligerne m.m.). Foto: Eksempel på boliger med brug af pavilloner. Her fra Hillerød Kommune. Placering Af hensyn til en tilknyttet social vicevært har kommunens Center for Særlig Social Indsats og Udsatterådet anbefalet en placering ved Pensionatet også for hjemløse i Hornbæk. Pensionatet ligger ca. 250 m fra Hornbæk Station og grænser op til skoven. Grunden er m² stor og der er derfor mulighed for at placere boligerne, så de ikke støder tæt op til naboer, ligesom der er gode muligheder for at have hund. Plangrundet Pensionatet ligger på Per Bjørnsvej, og lokalplanen udlægger området til offentlige formål (f.eks. udvidelse af Hornbæk Kirkegård, etablering af legeplads og lign. formål). Etablering af byggeri til boligformål vil derfor kræve udarbejdelse af en ny lokalplan, inden der kan gives byggetilladelse. Baggrunden herfor er, at offentligheden skal have lejlighed til at udtale sig, før der sker store ændringer i det omgivende miljø. Der skal derfor udarbejdes og godkendes en ny lokalplan for området. Dette arbejde påbegyndes hvis ansøgningen i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

5 imødekommes. Plangrundlaget kan være færdigt ca. otte måneder efter svaret fra ministeret. Kort: Pensionatets grund i Hornbæk. Administration og drift af boligerne På baggrund af den tætte tilknytning til det kommunale herberg Pensionatet vil Helsingør Kommune opføre og administrere de skæve boliger Visitationsgruppen vil blive sammensat af medarbejdere fra Cneter for Særlig Social Indsats (myndighed) samt relevante institutioner/bosteder, herunder Pensionatet. Helsingør Kommunes interne fordeling af opgaver omkring boligerne: Bygherre Vedligehold og boliger og udearealer Istandsættelse ved fraflytning Administration; udleje, fremvisning Anvisning/visitation Projektledelse Center for Økonomi og Ejendomme Center for Økonomi og Ejendomme Center for Økonomi og Ejendomme Center for Særlig Social Service Center for Økonomi og Ejendomme

6 Social vicevært De Skæve boliger i Helsingør Kommune vil have en social vicevært. Dennes opgaver er af boligsocial karakter, herunder Støtte til den enkelte beboer i hverdagen Støtte med løsning af praktiske opgaver Konfliktmægling med videre for at bevare relationerne beboerne imellem Gennemførelse af fælles aktiviteter Brobygning til det kommunale system Center for Særlig Social Indsats vurderer, at beboerne skal have besøg hver dag, og at der til de seks boliger er brug for en social vicevært 30 timer om ugen. Den sociale vicevært forankres i herberget Pensionatet. Det betyder at viceværten har kolleger, adgang til kontorfaciliteter, køkken, toilet mv. Pensionatet er et herberg, som drives af Helsingør Kommune. Der er 10 værelser, målrettet borgere med særlig sociale problemer, som ikke har - eller ikke kan opholde sig i - egen bolig, og som har behov for botilbud, støtte og omsorg. Hvis der opnås støtte til etablering af boligerne, søger kommune umiddelbart herefter om støtte til en social vicevært. 5. Økonomi Dette afsnit er revideret efter dialog med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, der har påpeget at huslejen skal fastsættes på baggrund af driftsudgifterne til boligerne. Ansættelse af social vicevært må ikke medregnes. Center for Økonomi og Ejendomme har foretaget følgende beregning for opførelse af seks boliger. Der er tale om færdige pavilloner, med to rum samt badeværelse (se vedlagte plantegning). Nedenstående beregning er baseret på grusstier samt græsarealer. Etablering af 6 Skæve boliger Anlægsudgifter Emne Mængde Kr. Indkøb, levering og opstilling af 6 pavilloner 6 stk Nødvendigt anlægsarbejde Afretning, sandpude, fliser m.m ABA anlæg 6 stk Telefonlinje til ABA anlæg - TDC 6 stk Tilslutningsafgifter El, vand, varme, kloak

7 Bimåler for vand og el 2500 kr. x Postkasser, levering og montering 450 pr. postkasse x Sparkeplader 600 pr. dør - 3 døre pr. bolig x Internet - Accespoint til personalepavillonen 1 stk Antennestik til tv 6 stk Affaldscontainere 6 stk Terrasser 6 stk. á 30 m² Terrasseafskærmning 6 stk Flisestier til boligerne ca. 120 m Alægsbudget i alt Anlægsbudget Kr. Kr. Anslåede udgifter til etablering af 6 boliger Engangstilskud til etablering af 6 boliger fra MBBL Tilskud til etablering bevilget af Helsingør Kommune I alt Driftsbudget for 6 boliger, år 1 Kr./år Kr./år Drift af 6 skæve boliger Udvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Pasning af grønne arealer/vintervedligehold Henlæggelse til vedligeholdelse Henlæggelse til fornyelser Renovation kr./år/bolig Revision Administration (Huslejenævnet; administration kr./år/bolig) I alt Helsingør Kommunes etableringsbudget Kr. Kr. Foreslået tillægsbevilling fra Byrådet

8 Tilskud til etablering Indkøb af inventar mv. (seng, bord, persienner osv.) I alt Beboernes boligudgifter Kr./mrd. Kr./mrd. Husleje pr. måned Husleje excl. forbrugsudgifter ( /6/12) El, vand og varme (12 måneder af kr.) I alt

9 Bilag 1: Plantegning, pavillon 9

Billige boliger i Helsingør (v4/01.07.2014)

Billige boliger i Helsingør (v4/01.07.2014) Indhold 1. Resumé...2 2. Metode, definitioner og afgrænsning mv...3 A. Kommissorie...3 B. Definition af billige boliger...3 C. Afgrænsning af målgruppen...3 D. Metodebeskrivelse...3 3. Analyse...4 A. Udbuddet

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Boliger til hjemløse NOTAT

Boliger til hjemløse NOTAT NOTAT Dato: 10.februar 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2012-1335 Sagsbehandler: Sbu Dok id: Boliger til hjemløse På styregruppemødet for Hjemløsestrategien den 23. marts 2012 fremlagde Københavns

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse August 2014 BERETNING OM INDSATSEN OVER FOR HJEMLØSE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

Indstilling. Hjemløseplan for Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 3.

Indstilling. Hjemløseplan for Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 3. juni 2009 1. Resume Regeringen har som led i satspuljeaftalen for 2008-2011 afsat 500 mio. kr. med henblik på at

Læs mere

Udvikling af særboliger

Udvikling af særboliger Udvikling af særboliger fra herberg/gaden til egen bolig fysisk teknisk analyse KUBEN MANAGEMENT November 2008 Laura Helene Højring Kuben Management 2008 Version 1, November 2008 Tryk: Kuben Management

Læs mere

Boliger og hjem for særligt udsatte

Boliger og hjem for særligt udsatte Boliger og hjem for særligt udsatte Evalueringsrapport September 2004 Bascon A/S CASA Boliger og hjem for særligt udsatte September 2004 Publikationen kan læses på Socialministeriets hjemmeside: www.sm.dk

Læs mere

Fremtidens Forsorgsindsats

Fremtidens Forsorgsindsats Fremtidens Forsorgsindsats Oplæg til beslutning om indhold i og organisering af Viborg Kommunes indsats mod hjemløshed, samt ombygning på forsorgshjemmet Vibohøj. Bilag 1 Til drøftelse i Socialudvalget

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

Erfaringsopsamling Skæve boliger

Erfaringsopsamling Skæve boliger Erfaringsopsamling Skæve boliger Indholdsfortegnelse Indledning...3 Tabel...4 Hvilke udfordringer oplevede I i forhold til den politiske prioritering af de skæve boliger?...9 Hvordan er styringen af etableringsfasen

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Intensive Case Management (ICM) Manual

Intensive Case Management (ICM) Manual Intensive Case Management (ICM) Manual Marts 2015 1 Denne manual for den sociale metode Intensive Case Management (ICM) er udarbejdet som del af implementeringen og forankringen af Hjemløsestrategiens

Læs mere

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune 1. Baggrund 6. juni 2013 I efteråret 2012 præsenterede Socialudvalget dets overordnede strategi for udviklingen af fremtidens boliger

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

FRA HJEMLØSHED TIL EGEN BOLIG

FRA HJEMLØSHED TIL EGEN BOLIG FRA HJEMLØSHED TIL EGEN BOLIG ET INTERVIEWSTUDIE BLANDT TIDLIGERE HJEMLØSE 11:46 DORTE LAURSEN STIGAARD 11:46 FRA HJEMLØSHED TIL EGEN BOLIG ET INTERVIEWSTUDIE BLANDT TIDLIGERE HJEMLØSE DORTE LAURSEN STIGAARD

Læs mere

Assertive Community Treatment (ACT) Manual

Assertive Community Treatment (ACT) Manual Assertive Community Treatment (ACT) Manual 1 Dette notat indeholder en manual for den sociale metode Assertive Community Treatment (ACT). Notatet er udarbejdet som del af implementeringen og forankringen

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien

Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien 2004 Indholdsfortegnelse: Virksomhedsplan for socialpsykiatrien 2004. Forside Side 1 Indholdsfortegnelse Side 2 Faktuelle oplysninger Side 3 Opfølgning 2003 Side 3

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Anden rapport om Erhvervs- og boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper

Anden rapport om Erhvervs- og boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper FORSØG MED BOLIGER TIL SÆRLIGT UDSATTE BEFOLKNINGSGRUPPER Anden rapport om Erhvervs- og boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT BY OG BYG

Læs mere

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

Udslusning Boliger til borgere

Udslusning Boliger til borgere Udslusning Boliger til borgere med særlige behov Vejledningsmateriale for Skoler og uddannelsessteder Vejledningsmaterialet er udarbejdet og udgivet af BUS, Bo- og Udviklingsfonden for borgere med særlige

Læs mere

De Hjemløses Hus. - en evaluering. Juli 2003. Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith CASA

De Hjemløses Hus. - en evaluering. Juli 2003. Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith CASA De Hjemløses Hus - en evaluering Juli 2003 Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith CASA CASA De Hjemløses Hus - en evaluering Juli 2003 Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith Center for Alternativ

Læs mere

Vejledning i udbud af Etablering af plejecentre og -boliger November 2011

Vejledning i udbud af Etablering af plejecentre og -boliger November 2011 Vejledning i udbud af Etablering af plejecentre og -boliger November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Ny strategi på udsatteområdet

Ny strategi på udsatteområdet Rammer for Ny strategi på udsatteområdet Indledning I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets vedtagelsen af besparelser på Handicap og Psykiatriområdet d. 5. marts 2014 blev forvaltningen bemyndiget

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til voksne. Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6

Vejledning om særlig støtte til voksne. Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om særlig støtte til voksne Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialministeriets vejledning

Læs mere

Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005.

Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005. 30. april 2006 Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005. Årsberetningen er i anledning af herbergets 10 års jubilæum skrevet, så den dækker begivenheder og erfaringer i perioden

Læs mere

Beskrivelse af forslag til ældrepulje 2014 2015 Koncentreret beskrivelse på en side

Beskrivelse af forslag til ældrepulje 2014 2015 Koncentreret beskrivelse på en side Beskrivelse af forslag til ældrepulje 2014 2015 Koncentreret beskrivelse på en side Udvalg Social og Sundhed Nr.: 1 Politikområde Ældre Kort titel for løft af indsats Opklassificering af sygeplejen på

Læs mere

Første rapport om By- og Boligministeriets forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper

Første rapport om By- og Boligministeriets forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper FORSØG MED BOLIGER TIL SÆRLIGT UDSATTE BEFOLKNINGSGRUPPER Første rapport om By- og Boligministeriets forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT BY OG BYG

Læs mere