KULTURLANDSBY OG OUTDOOR-CENTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KULTURLANDSBY OG OUTDOOR-CENTER"

Transkript

1 Beboerudvalget Fjaltring-Trans ANSØGNING TIL STEDET TÆLLER, FASE II KULTURLANDSBY OG OUTDOOR-CENTER - VIDEREUDVIKLING AF PROJEKT FJALTRING, KULTURLANDSBYEN I VEST I. Projektet 1. Ansøger og kontaktperson Ansøger er samme organisation, som har gennemført forprojektet: Beboerudvalget Fjaltring-Trans v. Jens Ove Madsen (formand, kontaktperson) Mollerupvej 6 Trans 7620 Lemvig Tlf.: Projektets formål At skabe en ny vision og et nyt grundlag for Fjaltring-Trans overlevelse og videreudvikling som levende lokalsamfund. De stedbundne potentialer landsbykultur og udeliv skal være bærende værdier for videreudvikling af det stærke, lokale fællesskab, og for etablering af nye faciliteter og infrastrukturer, der kan støtte udviklingen. 3. Projektresumé Fjaltring-Trans er et meget specielt lokalsamfund, hvor det er lykkedes beboerne trods et meget beskedent befolkningsgrundlag at udbygge og bevare fællesskabsdrevne institutioner som friskole, fælleshus, købmandsforretning og landets mindste vandrerhjem. Nu er lokalsamfundet dog så presset af udviklingen, at der skal mobiliseres nye potentialer for at sikre fortsat udvikling og undgå afvikling. Den valgte udviklingsmodel er udtrykt i projektets titel: Kulturlandsby og outdoor-center: Med kulturlandsby sigtes der både til byens stolte fortid som hjemsted for flere landskendte teatergrupper, men også og nok så meget til den udvikling af fællesskabet og landsbykulturen, som er sket siden kulturen kom til byen. Og med outdoor-center sigtes til, at det vigtigste stedbundne potentiale fremover vil være vestkystnaturen og de unikke muligheder for udeliv, som denne byder på, og som i disse år manifesterer sig i Høfde Q-området. Ud fra dette koncept har beboerudvalget forestået en proces i første fase af Stedet Tæller-forløbet, som har ført til indkredsning og prioritering af nye aktiviteter, der kan fremme udviklingen i området, og af nye fysiske faciliteter, som kan være ramme om denne udvikling. Aktiviteterne omfatter bl.a. en række nye outdoor-tilbud, med fokus på surfing og badesikkerhed, nye tilbud til lokale og gæster indenfor landsbykulturen og finkulturen, bedre markedsføring af Fjaltring og sidst, men ikke mindst, omlægning af skolen til både at være skole og lokalt 1

2 kulturhus. Aktiviteterne skal underbygge to overordnede bestræbelser i projektet: Dels at koncentrere alle fællesskabsfunktioner i landsbymidten mellem skole og købmand og binde denne bymidte langt bedre sammen end i dag. Dels at binde Høfde Q-området og landsbyen bedre sammen. Begge dele for at skabe synergieffekter og øge udviklingseffekten af de nye aktiviteter. Disse hensyn strukturerer også de fysiske forandringer, som vi er nået frem til. De omfatter udbygning af Høfde Q-området med en række fysisk beskedne (p.g.a. plan-restriktioner), men indholdsmæssigt vigtige faciliteter primært et mobilt outdoor-center. I bymidten sigtes på ombygning af skolen til det nævnte formål, incl. indretning af en udsigtscafé (binde sammen med havet ), modernisering af fælleshuset, væg-til-væg belægning i hele bymidte-området (for at binde det sammen ) m.m. Og, som det tydeligste sammenbindingselement, arbejdes der på at befæste og synliggøre aksen fra Høfde Q til landsbyen, både som direkte trafiklinje (for bløde trafikanter) og som en meget synlig oplevelsesrute. Både listen over nye aktiviteter og listen over fysiske forandringer er lange. Vi har udviklet et ambitiøst, krævende og dyrt! - hovedprojekt til Stedet Tæller Fase II. Men vi mener også, at vi som der redegøres for i denne ansøgnings sidste afsnit både kan organisere, finansiere og drifte det. 4. Beskrivelse af projektets idé, koncept og aktiviteter Baggrund Fjaltring-Trans er et lokalsamfund, spændt ud mellem en fortid som egnens kulturelle højborg og nogle barske, nutidige udfordringer af samme type, som kendes fra andre udkantsområder. Ryet som kulturel højborg fik landsbyen i 1980 erne og 90 erne, hvor det grønlandske Tukaq-teater slog sig ned i byen. Det gav vækst og knopskydninger i det lokale kulturliv, og selv om teatergruppen for længst (midt i 90 erne) er flyttet til Grønland, viderefører de oprindelige initiativtagere to lokale kulturcentre (Tuskær og Tukaq), hvortil kommer, at flere gallerier efterfølgende har slået sig ned i landsbyen. Lokalsamfundet har et højt udviklet fællesskab og vigtige, lokale institutioner (friskole, fælleshus, gæstehus, købmand, forsamlingshus), der ejes og drives af fællesskabet, er nu trængt. Der er akut behov for at sikre disse institutioner og for en ny base for fremtidig udvikling. Da de gamle kulturtilbud ikke længere kan være bærende for lokal udvikling og selvbevidsthed, er der behov for at finde og udnytte nye, stedbundne potentialer. Sådanne potentialer er også til stede, ikke mindst i form af den barske, vestjyske natur og en stigende interesse for at anvende denne i en række outdoor -aktiviteter af både erhvervs- og fritidsmæssig art. Høfde Q-området, der ligger på kysten 800 m. vest for landsbyen, er under positiv udvikling som tilholdssted og støttepunkt for sådanne aktiviteter. Der er gode muligheder for at gentage Cold Hawaii s succes men selvfølgelig i en specifk Fjaltring-udgave, der bygger på de stedbundne potentialer, som er unikke for netop Fjaltring og omegn. Se i øvrigt fotos fra Fjaltring-området i Bilag 1. En anden væsentlig baggrund der kan blive til et vigtigt udviklingspotentiale er, at Fjaltring - Trans er et åbent og inkluderende samfund. Gennem årene er mange tiltag blevet iværksat, socialt og kulturelt - altid implementeret via engagement og involvering af en lokalbefolkning, der er kendt for at understøtte tilflyttere, som føler sig tiltrukket af den barske vestjyske natur og af egnens aktive kulturliv. Også dette projekt er solidt lokalt forankret, dels i et forudgående debatforløb, dels i en struktureret udviklingsproces under Stedet Tæller fase I.. Visionen Projektet bygger på en vision, udarbejdet i et mødeforløb blandt de aktive beboere i vinteren Visionen er at understøtte et sted, der er et aktivt forsamlingspunkt for gæster, turister og lokale med samvær, dialog og fysisk og kulturel udfoldelse på tværs af generationer og kulturer, med udvidelse af og sammenbinding af faciliteter i landsbymidte og faciliteter ved stranden. Visionen er at arbejde med naturens kræfter gennem konkrete fysiske projekter, i forlængelse af et i forvejen eksisterende projekt Fjaltring Outdoor stedet for krop og Na- 2

3 turkraft. At skabe samhørighed mellem natur og kultur, og mellem natur og landsby. Projektet sigter på at skabe fysiske rammer, der kan understøtte mødet mellem mennesker (lokale og gæster) omkring fælles aktiviteter, og - som alternativ til masseturismens badestrande skabe oplevelser med respekt for den unikke hav- og kystnatur og den landsbykultur, der udfolder sig i Fjaltring Trans. Med projektet ønsker vi at udvikle - som begreb, men også konkret - et samlende kraftcenter, hvor kultur og natur bruges som drivkraft for udvikling og vækst, og til at skabe fælles oplevelser og samvær for mennesker fastboende, gæster og turister. Der ønskes i større omfang end tilfældet er i dag, at integrere tingene, så der opstår øget synergieffekt og forbindelser mellem fysiske aktiviteter ved havet og dertil hørende faciliteter, samt at skabe naturlige forbindelseslinjer mellem landsbyen Fjaltring - skole/forsamlingshus, gæstehus/vandrehjem og købmand - gennem en række aktiviteter, der kan udfolde sig omkring en akse fra hovedvejen (Thorsmindevej), ind gennem Fjaltring bymidte og ud til høfde Q. (Se luftfoto af Fjaltring og omegn i Bilag 3). De stedbundne potentialer Fjaltring-Trans vigtigste stedbundne potentialer er Natur, Kultur og Lokalt Fællesskab: Naturen barsk Vesterhavs- og vestkystnatur, som tidligere gav mulighed for fiskeri, nu og fremover for turisme og specielt outdoor-aktiviteter og outdoor-turisme; Kulturen både som de eksternt rettede (fin-)kultur-tilbud, som Fjaltring bygger sit ry som kulturby på, men også og i stigende grad som professionel landsbykultur ; Fællesskabet, udtrykt i de lokale foreninger, der på trods af lokalsamfundets begrænsede størrelse opretholder vigtige institutioner som friskolen, købmanden, fælleshuset og gæstehuset. Som en mødedeltager sagde: Vores vigtigste stedbundne potentiale det er da os selv! En påstand, man kan være skeptisk overfor, da mange andre landsbyer givetvis vil påstå det samme: Foreningslivet og det lokale sammenhold hos netop os er helt enestående. Som ekstern konsulent vil jeg derfor på dette punkt tillade mig en personlig bemærkning, nemlig at jeg faktisk, i mit samarbejde med Fjaltring-Trans-boerne, er kommet til den konklusion (udtrykt på vestjysk), at det er sgu tte helt løwn! Det ER faktisk temmelig utroligt, at Fjaltring-Trans, med et stærkt begrænset befolkningsunderlag, har kunnet opretholde de nævnte institutioner, og der ER faktisk noget temmelig meget om, at det er et åbent og inkluderende lokalsamfund med et uhyre stærkt lokal sammenhold. Så konklusionen er, at det ud over naturen og outdoor-udviklingsmulighederne - er Fjaltring-Trans-boerne selv, deres fællesskab og sammenhold - landsbykulturen - der er den vigtigste stedbundne ressource. Den gode idé Den grundlæggende ide er at skabe et særligt og unikt sted ved Vesterhavet ved Høfde Q som nærmeste nabo og vævet ind i landskabet ved Fjaltring, og fællesskabet i Fjaltring by. At udnytte det dramatiske møde mellem naturens kræfter og landsbykulturen på dette sted. Vi har et specielt kyststed i form af Høfde Q med muligheder og faciliteter, hvor udnyttelse og udvidelse af de stedbundne potentialer kan bindes sammen og få en sammenhæng til de folk, der bor her, samtidig med at udefrakommende gæster og turister kan drage nytte af stedets natur og faciliteter. Ideen er en styrkelse og et kvalitetsløft med en sammenbinding af byens sociale liv og tilbud til byens og områdets egne beboere og tilbud til gæster. Ikke kun ved Høfde Q, men også i forhold til at kombinere det med lokale behov for fornyelse af eksisterende bygningsmasse ved skole, gæstehus, vandrehjem og forsamlingshus. Udvikling af idéen, omsætning til konkrete handlingsplaner (forprojektet) Projektideen er blevet til på et foreningsmøde i efteråret 2011, indkaldt af Beboerudvalget, hvor der fremkom der ideer til, at eksisterende projekters og huse s potentialer blev tænkt ind i et fælles og samlende projekt, for at skabe øget sammenhængskraft indadtil og gennemslagskraft udadtil. Beboerudvalget fik til opgave - på vegne af eksisterende projekter, foreninger og institutioner at koordinere interessefelter mellem alle lokale aktører, med henblik på formulering af en ansøgning til Realdanias kampagne Stedet Tæller. Efter at have modtaget 3

4 bevilling til deltagelse i fase I af Stedet Tæller, har vi gennemført et intensivt og systematisk forprojekt, som kort er afrapporteret i Bilag 2. Projektets koncept: Landsbykultur og udeliv Projektets koncept og forståelse af lokalsamfundets udviklingssituation er udtrykt i Fig. 1 herunder FORTID Det traditionelle Vestkyst-landsbysamfund. Landsbyen som det lokale servicecenter for landbruget, fiskeri fra kysten. NYERE TID 1980 ERNE OG 90 ERNE Fiskeriet hører op, og landsbyens kontakt / tilknytning til kysten svækkes. Til gengæld kommer Finkulturen til byen i form af Tukaq. Først som et fremmedelement, der dog hurtigt bliver en del af landsbyen, og er med til at påvirke den og udvikle et nyt landsbyfællesskab. NUTID Outdoor kommer til Høfde Q. Først som et fremmedelement, der dog er ved at blive integreret. De finkulturelle institutioner fortsætter, uden tidligere tiders offensivitet, men som en del af landsbyens tilbud. Landsbyfællesskabet udvikler sig til en ny landsbykultur, der også bliver et udadvendt tilbud. FREMTID Der skal etableres et nyt samspil, en ny synergi mellem Landsbykultur og Outdoor. Landsbykulturen, som integrerer landsbylivet og det lokale kulturliv. Outdoor, der integrerer et nyt forhold til den vilde havnatur og et generelt voksende udeliv. Samspillet mellem de to poler skal udvikles i alle dimensioner: Sociokulturelt (nyt fællesskab mellem outdoor-folk og landsbyfolk), Mentalt / identitetsmæssigt (alle føler, at dobbeltheden landsby-kyst er stedets sjæl og VORES sted), Økonomisk (nye outdoor-virksomheder, outdoorgæster som kunder hos købmanden), Funktionelt (god kontakt, også trafikalt), og Fysisk (aksens konkrete udformning). Den fysiske akse er vigtig som fysisk og visuelt udtryk for de øvrige dimensioner i samspillet. Projektets aktiviteter (Handlingsplan) I forprojektet har styregruppen og de mange deltagere i workshops og temamøder hen over sommeren indkredset en lang række handlingsmuligheder, hvoraf de følgende er prioriteret til realisering i gennemførelsesfasen af Stedet Tæller hvis vi bliver udvalgt til denne fase (jfr. planskitser og visualiseringer i Bilag 4). Videreudvikle outdoor-aktiviteter Faciliteter til en række outdoor-aktiviteter ved Høfde Q (ud fra idékatalog fra Fjaltring Outdoor). På kort sigt: Etablering af Mobilt outdoor-center (se afsnit 9) 4

5 Fjaltring som badeby - fokus på badesikkerhed. Det er em uomgængelig forudsætning for at kunne videreudvikle potentialerne i Høfde Q-området, at der er 100% styr på badesikkerheden. Det kræver fysiske løsninger, der pt. undersøges i samarbejde med Kystdirektoratet. Men det kræver også oplysningsvirksomhed, information og en generel øgelse i det, vi kalder naturkultur at man, som et led i et øget friluftsliv, også udvikler større viden om og adækvat adfærd i forhold til naturen. Såvel Udeskolen son Fjaltring Outdoor er allerede godt i gang med dette arbejde på professionelt niveau. Udbygning af tilbud til cykelende og vandrere: Shelters, bålplads mv. Ordnede forhold omkring autocampere / Autocamperplads ved stranden (på længere sigt) (på kortere sigt ved skole og gæstehus, se herunder og afsnit 9) Information / skiltning. Landsbykultur og nye turisttilbud, byggende på landsbykultur Udvikling af landsbyhøjskolens tilbud Refugier kunstferie hos kunstneren! Bliv Fjaltringboer på prøve (ferieophold hos private med inddragelse i det lokale fællesskab)! Videreudvikling af Gæstehuset; Bedre faciliteter ved gæstehus for cyklister og vandrere udbygning af teltplads, betjent af gæstehuset Autocamperplads ved Gæstehuset (på kort sigt) Integreret skole og kulturhus Revideret grundlag for Friskolen som outdoor-skole flere brugere udefra. Skolen som hele lokalsamfundets kulturhus med lokaler der passer til dette formål: Mødelokaler i forskellig størrelse (a) klasseværelser, b) Fælles- og aktivitetsrummet (ved caféen), b) store sal (ombygget gymnastiksal). Café Havkik med havkik Faciliteter til styrkelse af udeskole-funktioner Det nuværende fælleshus ved skolen trænger til funktionel opstraming og fysisk modernisering Grønt område, legeplads Sammenhæng omkring Bymidten At samle så stor en del af lokalsamfundets fællesskabsinstitutioner som muligt i landsbymidten (mellem skolen og købmanden) for at skabe så stor indbyrdes synergi imellem dem som muligt. Sikre købmanden og konceptudvikle ham café, fortovscafé sommer, styrke særlige specialer som osten! der kan tiltrække nye brugere udefra Binde Bymidten sammen, skabe byrum og inde-følelse. Vha belægning, beplantning og byinventar. Skabe sammenhæng Høfde Q - landsbymidten Binde landsbyen og Høfde Q sammen med et oplevelses- og aktivitetsbånd, der kan synliggøre og tiltrække fra begge sider; Funktionelle / visuelle fixpunkter undervejs: Minirastepladser (m. bænke el. borde/bænke-sæt), minitræningsstationer / bevægelseslegepladser, landart. Kultur Fælles markedsføring / Fjaltring-kalenderen Udvikle fælles kulturevent et årligt fyrtårnsarrangement til opretholdelse af Fjaltrings ry som kulturby. Start fx med et årsarrangement Kulturlandsby 2017 (samtidig med at Århus skal være EU Kulturby) Bedre ekstern markedsføring af Fjaltring-Trans f. eks. overfor målgrupper som børnefamilier, outdoor- og landsbykultur-interesserede turister m. fl. 5

6 5. Projektets succeskriterier Vi betragter de følgende målestokke som de vigtigste beviser på, at vores projekt efter gennemførelsen vil kunne betragtes som en succes: At det faktisk lykkes at etablere synergi mellem Landsbykultur og Outdoor-liv. Det er svært at måle selve synergieffekten, så de målbare tegn på synergien ses nok bedst gennem de følgende parametre: Øget tilslutning til outdoor-aktiviteter Stigende antal aktive ved Høfde Q; Vækst i antal lokale organisationer og virksomheder, der arbejder målrettet med outdoor-aktiviteter; Vækst i landsbybeboernes egen deltagelse i aktiviteter ved Høfde Q, i deres generelle friluftsliv og (specielt) vækst i friskolens udeaktiviteter. Vækst i landsbykulturen, herunder specielt Integration af udefra kommende outdoor-aktive i landsbyfællesskabet; Udvikling i antallet af udadvendte tilbud om deltagelse i landsbykulturen, herunder flere tilbud i Landsbyhøjskolen og af typen refugieophold og landsbybeboer i ferien ; Fortsat udvikling af antallet af lokale kulturtilbud, i foreningslivet og det lokale fællesskab. At etablering af projektets konkrete faciliteter lykkes, herunder specielt: Omdannelse af skolen til kombineret skole-, kultur- og forsamlingshus; Styrkelse af faciliteterne ved Høfde Q; Styrkelse og synliggørelse af aksen mellem de to ovennævnte poler. At det lykkes at opretholde og styrke det eksisterende fællesskab og dets institutioner, herunder specielt: Stigende børnetal i Friskolen; At det forestående generationsskifte i købmandsbutikken gennemføres med samtidig omsætningsfremgang. At lokalsamfund Fjaltring-Trans udviklingsposition generelt styrkes, d.v.s. at der er Befolkningsfremgang Specielt tilflytning af yngre børnefamilier og tendentiel sænkning af aldersgennemsnittet Fremgang i antallet af lokale virksomheder Generel vækst i turismen og turismerelateret, lokal omsætning. 6. Det udvalgte område, bygninger mm. Lokalsamfundet Fjaltring-Trans ligger ved den jyske vestkyst, i Lemvig Kommune, egnen mellem Nissum Fjord og Harboøre Tange, lige syd for Bovbjerg. Lokalsamfundet består af den lille landsby Trans mod nord og den lidt større Fjaltring mod syd, der rummer så godt som alle lokalsamfundets fælles faciliteter. Med opland i alt ca. 700 indbyggere. Begge landsbyer ligger tæt på, men tilbagetrukket fra kysten. Trans dog kun 400 m. fra kysten, så her er den vilde havnatur konstant tilstedeværende. I Fjaltring er afstanden knap 1 km., hvilket måske har været medvirkende til det nævnte fænomen, at kontakten med havet i en periode har været svækket, så der nu føles et stærkt behov for at erobre havet tilbage. Landsbyerne ligger i et storslået landskab, ved israndslinjen fra 3. Istid, som deler området i en nordlig del med frodig jord og intensiv landbrugsdrift, og en sydlig del præget af klitter og sandjord. Beliggenhed og natur - specielt i forhold til Vestkysten med strande og Høfde Q-området, der er ved at udvikle sig til aktivitetscentrum for outdoor-folket - udgør et af lokalsamfundets største stedbundne potentialer. Fjaltring er en langstrakt landsby nord-syd, bestående af Nørby (i nord) og Lisby (mod syd). I Nørby ligger det gamle forsamlingshus og tidligere også Brugsen, der dog nu er lukket. De fleste aktive virksomheder og institutioner ligger i Lisby, der har direkte adgang til hovedvejen mellem Lemvig og Thorsminde. Da de bærende idéer i projektet er at udnytte de store outdoor-potentialer ved Høfde Q, og at koncentrere alle institutioner i bymidteområdet i Lisby samt at binde bymidten og Høfde Q-området bedre sammen, vil vi zoome ind på dette område (se fotos i Bilag 1, luftfoto af hele området i Bilag 3 og mere detaillerede luftfotos / planer i Bilag 4): 6

7 Bymidten udgøres af området omkring den øst-vestgående Vestermøllevej, fra Fjaltringvej (der sammenbinder lokalsamfundet nord-syd) i øst til bygrænsen vest for skolen. De offentlige vej- og trafikarealer fra vejkrydset, hvor købmanden ligger, og på Vestermøllevej til og med skolen og dennes gård, udgør det vigtigste, offentlige byrum (af nogle benævnt som Downtown Fjaltring ). Bebyggelsen er blandet beboelseshuse i 1½ etage iblandet tidligere og nuværende erhvervsbygninger til landbrug og landsbyerhverv (nu mest fungerende som udhuse) - og ret åben, uden megen beplantning og udsat for vind og vejr. Byggestilen er vestjysk, robust og fåmælt. Klassiske husformer og traditionelle byggematerialer, der dog som andre steder i landet er under sporadisk modernisering. Der kan ikke identificeres mange huse med egentlig bevaringsværdi, målt på SAVE-skalaen, men ikke desto mindre har det samlede miljø både karakter og en egen robust charme. Helhedsindtrykket er dog en smule slidt og forblæst. Men de lidt ydmyge fysiske rammer dækker over et rigt indre liv dels i flere igangværende småvirksomheder i området, dels i de vigtigste fællesbygninger, som er de følgende: Købmandsbutikken ved krydset Fjaltringvej-Vestermøllevej ligger i et stort, uskønt hus (hvide synopalsten), men butikken er stor og har plads til et bredt varesortiment og til ophold i et caféhjørne med kaffemaskine og caféborde. Bygningen ejes af gæstehusforeningen / landsbyfællesskabet, som driver butikken via forpagterfunktionen, der pt. står overfor et generationsskifte. Fjaltring Fri- og Udeskole fremtræder som en klassisk dansk 50 er skole i røde sten, 2 fløje i 2½ etage med afvalmet tegltag. Der er klasseværelser, speciallokaler, lærerværelse og kontor i den nord-syd-gående fløj, gymnastiksal i den øst-vest-gående og indgang med foyerområde, toiletter mv. i hjørnet mellem de to fløje. Godt byggeri, men trænger til modernisering. Fælleshuset, den tidligere inspektørbolig, ligger på den anden side af skolegården og rummer dels mødelokaler o.a. faciliteter for foreningslivet, dels (på 1. sal) nogle værelser under gæstehuset. Bygningen er slidt og trænger til modernisering, både inde og ude. Gæstehuset ligger bagved og nord for skolen. Det er en moderne og velfungerende længebygning fra 1980 erne, som rummer landets efter sigende mindste vandrerhjem. Omkring de vigtige bygninger i bymidten ligger en række vigtige udearealer: Skolegården og arealet øst for fælleshuset er fuldt offentligt tilgængelige og fungerer som park- og legepladsområde, både for skolen og for civilbefolkningen. Bag skolen, ved gæstehuset, ligger skolens og byens boldfungerer, der også har andre anvendelse, bl.a. til uformel campingplads i skoleferien. De offentlige vej- og trafikarealer fra købmanden til og med skolen udgør som nævnt det vigtigste, offentlige byrum. Det er som rum lidt diffust og trænger til opstramning, hvis det skal kunne fungere som ramme om en slags byliv. Høfde Q-området, der er statsejet (Naturstyrelen), består af følgende fysiske elementer: Kystområde med massiv kystsikring, herunder den store Høfde Q, der dels har dannet en lagune, som på gode dage er en dejlig badestrand, dels giver adgang for surfere og andre havsportsfolk til bølgerne; Lige over stranden ligger en langstrakt, grusbelagt P-plads med toiletbygning, Blåt Flag og info-skilte. P- pladsen er ofte overbelastet af autocampere, som også er et stort problem ved bl.a. Trans Kirke. Lokalbefolkningen lægger stor vægt på, at der findes løsninger på dette problem. Bag P-pladsen er der, på et lidt beskyttet område, anbragt et par shelters og en udendørsgrill. Planlægningsmæssig sammenhæng Lemvig Kommune omtaler Fjaltring Trans som kommunes kulturelle højborg. Der er og har altid været et godt samarbejde med Lemvig Kommune, der har øje for de kvaliteter og vækstmuligheder, der ligger i Fjaltringområdets engagement, kulturelle aktiviteter og unikke vestjyske natur. 7

8 De vigtigste fysiske projekter i bymidten tænkes placeret i Planområde 4L24.1 i Lemvig Kommuneplan De er i god overensstemmelse med planens bestemmelser, og også med de turismestrategier, som kommunen og de lokale turistorganisationer arbejder efter (se luftfoto med planområder i Bilag 3) Derimod er der stærke planmæssige restriktioner på Høfde Q-området. Det ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen, så mulighederne for at opnå dispensationer til etablering af nye faciliteter og anlæg er stærkt begrænsede, og i bedste fald stærkt tidskrævende. 7. Nye fysiske rammer for projektet Ligesom styregruppen har indkredset muligheder for nye funktioner og aktiviteter, der kan realisere projektets koncept, har den indkredset og prioriteret de fysiske forandringer i Fjaltring og ved Høfde Q, der er nødvendige for at skabe fysiske faciliteter og rammer for de nye aktiviteter. Arbejdet har resulteret i følgende liste over ønskede fysiske forandringer og sammenlign med planskitser og visualiseringer i Bilag 4. HØFDE Q Bedre parkerings- og overnatningsmuligheder for de talrige autocampere og øvrige gæster, der besøger Høfde Q og Trans Kirke. Der er i projektet udformet planer for en førsteklasses autocamperplads ved Høfde Q (endda i to alternativer), men da denne mulighed kun (i bedste fald) kan realiseres på lidt længere sigt, opererer vi også med en hurtig anlæggelse af en autocamperplads ved skolen / gæstehuset. Udbygning af faciliteterne ved Høfde Q, både til almindelige strand- og badegæster og faciliteter for specifikke outdoor-aktiviteter. Bortset fra forbedring af eksisterende faciliteter og et par shelters mere, vil det dog være svært at opnå tilladelse til nyanlæg ved stranden. Derfor er det planen at indfri dette behov ved etablering af et mobilt outdoor-center - en hustrailer eller en stor, smukkeseret skurvogn, der kan placeres på P-pladsen i sommermånederne og, efter behov, udenfor sæsonen. Centret skal rumme grej-lager for aktive outdoor-foreninger og virksomheder samt udeskolen. Der skal være omklædning og sauna til vinterbaderne, og mulighed for sommerservering. Centret kan driftes af brugerne sommerservering af Gæstehuset. Foranstaltninger / anlægsarbejder til sikring af badesikkerhed. Det er en uomgængelig forudsætning for at kunne videreudvikle potentialerne i Høfde Q-området, at der er 100% styr på badesikkerheden. Det kræver en fysisk sikring af badestranden, der fungere unde alle vejr og strømforhold. Konkrete løsninger udforskes i samarbejde med Kystdirektoratet (Lemvig), de kan endnu ikke præcisere, og er derfor ikke medtaget i dette projekt. Opdatering af ekst. toilet (vask mv.) 2 nye shelters m. grill / bålplads Omlægning / opgradering af veje i Høfde Q-området et behov, der er erkendt både i Lemvig Kommune og i Naturstyrelsen, der ejer Q-området. Skiltning På længere sigt i forb. m. anlæg af autocamperpladser ved Høfde Q skal der ske en yderligere og mere konsekvent - opgradering af veje og trafikafvikling i området. BYMIDTEN Ombygning af skolens hovedbygning, som stadig skal anvendes til skole og derudover til forsamlingshusaktiviteter, fester, landsbyhøjskoleaktiviteter, cafe aktiviteter, fysiske aktiviteter for alle områdets borgere samt gæster mv. Ombygningen skal dels forskønne skolen, dels erstatte et eksisterende forsamlingshus, der i dag ikke fremstår tidssvarende. Ombygningen skal være i samklang med omkringliggende bebyggelse og natur og tænkes at åbne sig mod vest, så naturen og følelsen af at være ude midt i sandet, vandet og vinden er fremherskende. Etablering / indretning af Café Havkik i øverste, sydvestlige hjørne af bygningen med udsyn til Q! 8

9 Renovering af skolens køkken- og toiletfaciliteter, så der er samklang mellem intentionen med ombygningen i forhold til ideen om menneskenes samlingssted og børnenes anvendelse i skoletiden. Istandsættelse af fælleshuset, der er lidt slidt, men spiller en vigtig rolle i fællesskabet; Nyt inventar til aktivitetsrum i skolen og fælleshuset Væg-til-væg belægning af sammenhængende udearealer i hele bymidteområdet Autocamperplads v. Gæstehus Lege- og træningsplads bag skolen På længere sigt skal disse anlægsarbejder følges op med en ombygning resten af skolens hovedbygning og af gymnastiksalen til teatersal og stort fællesrum. AKSEN Befæstelse af trafikarealer sporadisk, da aksen kan følge de beskyttede jorddiger, og da den i princippet er en trampesti. det er vel nok med en god kvalitet i trampe stier, som underbygges med outdoor / land-art elementer. Fixpunkter rastepunkter, landart og/eller outdoor-faciliteter, lege- og træningsstationer På længere sigt skal disse anlægsarbejder følges op med Autocamperplads ved stranden, videregående omlægning / opgradering af veje og anlægsarbejder til sikring af badesikkerhed 8. Projektets brugere og målgrupper Projektets brugere vil være alle indbyggere i Fjaltring-Trans samt deres gæster, hvad enten disse er potentielle tilflyttere, kommer som endagsbesøgende og kunder fra resten af Nordvestjylland (f. eks. for at foretage specialindkøb på købmandens ekspertiseområder) - eller som egentlige turister. Særligt højt prioriterede målgrupper er Yngre børnefamilier på egnen, som skal overbevises om, at de skal sætte deres børn i Fjaltring Fri- og Udeskole, og evt. om at familien skal flytte til Fjaltring. Der bør gennemføres en særlig markedsføringskampagne overfor denne gruppe. Outdoor-aktive personer, både i lokalsamfundet og på egnen, men også helt udefra kommende. Virksomheder, der kunne tænke sig at flytte til Fjaltring. Der skal gennemføres en særlig markedsføringsindsats overfor personer eller virksomheder, der kunne tænke sig at starte forretning på outdoor-feltet a la Cold Hawaii. Det lokale erhvervsliv såvel turistvirksomheder som andre. (fælles eventkalender, fælles værksteder). De eksisterende fællesskaber og foreninger, især Skolen Købmanden Gæstehuset Landsbyhøjskolen Turister, især sådanne, der er motiveret for at bruge de særlige landsbykultur -tilbud, som skal udvikles i forlængelse af dette projekt. 9. Projektets driftsorganisation Hovedprincippet for organisering af videreførelsen af projektarbejdet og dets resultater efter etableringsfasen er, at disse driftsfunktioner i så høj grad som muligt overlades via forpligtende aftaler til eksisterende organisationer, der er etableret som juridiske personer, som har kapacitet og kompetence til at varetage de pågældende driftsfunktioner og har ført bevis for dette, ved at de allerede i dag varetager store og komplekse funktioner, forbundet med juridisk ansvar, personaleansvar og regnskabsforpligtelse. Det drejer sig om følgende organisationer: 9

10 Fjaltring Outdoor, som kan drifte outdoor-aktiviteter og faciliteter ved Høfde Q; Skoleforeningen, der kan drifte det nyskabte skole- og kulturhus, herunder den nye café og udearealer i tilknytning hertil; Gæstehusforeningen, der kan drifte auotcamper-pladsen ved skolen samt købmand og fælleshus; Landsbyhøjskolen: der kan drifte nye tilbud indenfor landsbykultur-turisme; Lemvig kommune (og, for Høfde Q s vedkommende, Naturstyrelsen), der kan stå for driften af trafikarealer og offentlige udearealer i øvrigt. Af denne grund er der ikke behov for et nyt, institutionelt organ (fond eller virksomhed) til varetagelse af den overordnede styring af videreførelsen af projektet. Egentlig kunne Beboerudvalget, der har stået bag forprojektet i Stedet Tæller, og som er respekteret af de øvrige foreninger som lokalsamfundets fælles talerør, have videreført sin styregruppefunktion også efter projektets afslutning. Alligevel skønnes det formålstjenligt at styrke denne funktion ved at stifte en ny forening, alene til den opgave at styre- og koordinere det fortsatte udviklingsarbejde. Beboerudvalget vil, i perioden efter afslutning af forprojektet, udarbejde forslag til vedtægter for og stiftende generalforsamling i en sådan forening der måske skal hedde Fællesforeningen Fjaltring-Trans. Den hermed opnåede organisationsstruktur er skildret i organisationsdiagrammet herunder. Daglig brug af projektets faciliteter tænkes at være gratis for brugerne, så som brug af naturfaciliteterne ved Høfde Q, men planlagte arrangementer såsom brug af skolens lokaler som forsamlingshuslokale mv. bør være omkostningsdækkede. Det tænkes, at ukompliceret vedligehold vil kunne foregå ved frivillig arbejdskraft dette er jo traditionen i Fjaltring-Trans. Fjaltring-Trans Fællesforening - ansvarlig for overodnet koordination på tværs af delprojekter og for videreudvikling af helheden Forenings-forening, bestyrelse med repr. fra øvrige foreninger, kommunen observatør. Plus evt. repr. for lokale kulturinst., frilufts- og naturinst. samt fra kommunal og regional turisme- og erhvervsfremme. Fjaltring Outdoor - drifter outdoor-center mv. v. Høfde Q Skoleforeningen - drifter skoleog kulturhus Gæstehusforeningen - drifter autocamper-plads (samt fælleshus og købmand) Landsbyhøjskolen - drifter nye tilbud indenfor landsbykulturturisme Lemvig Kommune - drifter trafikog off. friarealer 10

11 II. Gennemførelsesfasen 10. Gennemførelsesfasens proces og aktiviteter I Stedet Tæller fase II, Gennemførelsesfasen, planlægger vi hvis vi opnår støtte fra Realdania til det videre arbejde at skulle gennemføre de følgende projektfaser: 1. Projektpræcisering, endeligt valg af rådgivere til gennemførelsesfasen 2. Supplerende fundraising; 3. Revision af projektet, af delprojekter og budgetter efter udfald af finansieringsfasen; 4. Færdiggørelse af helhedsplan for området bymidten- Aksen Høfde Q, afsøgning af behov for evt. ændringer i plangrundlag 5. Udbud af rådgivningsydelser, hvor det er nødvendigt; 6. Skitseprojekter til fysiske projekter 7. Vedtagelse af samme samt offentlig præsentation, derefter 8. Udarbejdelse af hovedprojekter; 9. Udbud af anlægsentrepriser efter de almindelige regler herfor; 10. Gennemførelse af samme incl. hovedprojekter; 11. Finish, afslutning, aflevering af fysiske projekter 12. Formidling af projektets forløb og resultater undervejs 13. Slutevaluering af projektet som helhed og af enkeltprojekterne. Der er i den ovenstående liste tale om et principielt forløb eller et forventet gennemsnitsforløb - for i praksis vil anlægsprojekterne blive gennemført som selvstændige delprojekter, hvilket betyder, at der kan opstå store forskelle i deres tidsplaner. Jfr. i øvrigt afsnit Interessenter I tidligere afsnit har vi grundigt beskrevet de parter og interessenter, der indgår som aktive i projektet og / eller er målgrupper for det og påvirkes positivt af det. Vi mener ikke, at der er behov for at gennemføre en større interessentanalyse med systematisk listning af alle tænkelige interessenter, deres positioner i forhold til projektet og eventuelle motiver til at være for eller imod projektet. Derimod kan der være grund til en kort redegørelse for den bredere kreds af interessenter og samarbejdspartnere, de r kan påvirke projektet, og for en diskussion af de særlige interessenter, som kan have noget imod projektet. For det er jo korrekt, som ansøgningsvejledningen nævner, at projekter af denne art i høj grad er samarbejdsprojekter, der baserer sig på velfungerende netværk, og at disse netværk med fordel kan trække tråde ud til også fjernere placerede interessenter. Blandt sådanne interessenter udenfor den snævre kreds af projektdeltagere kan nævnes: Lemvig kommune (der dog har været tæt på forprojektet); Andre offentlige myndigheder, såsom regionen og plan- og miljømyndigheder, de vil kunne stille krav til projektet. Erhvervsfremmesystemet både kommunalt og regionalt. Lokale virksomheder Fonde og finansieringskilder Center for Kystturisme o.a. videnscentre. Et vigtigt spørgsmål er som nævnt, om der kan identificeres interessenter, der er eller kan blive modstandere af projektet? Selv om vi har prøvet hårdt, kan vi ikke komme i tanker om nogen, der vil kunne have noget imod projektet. Tværtimod viser den store lokale opbakning og den positive modtagelse af projektideerne hos overordnede instanser, at der IKKE kan identificeres egentlige eller potentielle modstandere af projektet. 11

12 12. Projektorganisation Som nævnt i afsnit 9 er det sigtet, at projektarbejdets resultater efter projektets afslutning skal videreføres af eksisterende organisationer, der har kapacitet og kompetence til at varetage de pågældende driftsfunktioner (Fjaltring Outdoor, Skoleforeningen, Gæstehusforeningen og Landsbyhøjskolen). Beboerudvalgets koordinatorfunktion overføres dog til en ny og mere formaliseret organisation, Fjaltring-Trans Fællesforening, der stiftes med dette formål for øje, og som får til opgave at styre opfølgning og videreudvikling af projektet, dets overordnede vision og langsigtede mål. Det er oplagt at danne denne forening allerede før en evt. start på fase II, etableringsfasen i Stedet Tæller, da foreningen så kan varetage rollen som styregruppe allerede i etableringsfasen. Beboerudvalget vil derfor, som nævnt i afsnit 9, i perioden efter afslutning af forprojektet udarbejde forslag til vedtægter for og stiftende generalforsamling i en sådan fællesforening. Og projektorganisationen i etableringsfasen vil være den samme, som er skildret i organisationsdiagrammet i afsnit Formidling og kommunikation Det er af flere grunde vigtigt at gennemtænke grundigt, hvordan vi vil kommunikere om projektet undervejs. Vi vil gerne inddrage flere af havnens brugere som aktive i projektrealiseringen og den efterfølgende drift, så det er vigtigt at give dem en følelse af medejendomsret til projektet. Det er også vigtigt at sikre, at vigtige eksterne interessenter (myndigheder, finansieringskilder) føler sig velinformerede om projektet. Og en god projektformidling kan sikre generel goodwill omkring projektet i den lokale offentlighed. Vores hovedlinje i formidlingsspørgsmålet er, at vi vil fastholde den høje profil fra forprojektet m.h.t. inddragelse af de lokale interessenter, men at vi for at være sikre på at huske alle formidlingsbehov - også vil udarbejde en systematisk formidlings- og involveringsstrategi for, hvordan og hvornår vi vil formidle ting om projektet, og hvordan vi involverer de målgrupper og interessenter, vi har peget på som vigtige samt offentligheden. Altså: Vi vil lave en specifik formidlingsstrategi (med overordnede mål) og en formidlingsplan for gennemførelsesfasen, omfattende Hvem vi skal kontakte Hvornår i forløbet det er relevant at inddrage dem Hvad er indholdet / budskabet i den enkelte formidling dvs. både de generelt bærende historier i projektet og de specifikke, kontekst- og målgruppeafhængige budskaber, som vi skal ud med Hvilke medier vi skal anvende til de enkelte opgaver. Hvornår og hvordan vi vil informere og involvere offentligheden. Ud fra disse overvejelser kan vi komme frem til en formidlingshandlingsplan, der så vidt som vi kan overskue det nu vil bestå af de følgende tiltag: En hjemmeside, der etableres specielt til dette formål med links til / fra alle relevante interne og eksterne samarbejdspartnere. En projektflyer Aktiv og planlagt pressekontakt, med pressemeddelelser ved alle milepæle i projektet Aktiv inddragelse af lokale borgere og foreninger samt de vigtigste eksterne organisationer (myndigheder, erhvervsfremmeinstanser) bl.a. v.h.a. et nyhedsbrev og regelmæssige muligheder for personlige møder Direct mail o.a. opsøgende metoder til markedsføring i forh. t. de særligt prioriterede målgrupper. 12

13 III. Økonomi og tidsplan 14. Økonomi til etablering Den nedenst. oversigt (næste side) over anlægsprojekter og øvrige aktiviteter i Etableringsfasen viser primært budgettet for disse tiltag. Tallene er i hele kr. og excl. moms, da alle udførende og driftsansvarlige organisationer er momsregistrerede og kan afløfte momsen. Der er tale om et meget ambitiøst projekt, hvor den samlede budgetramme ligger på mere end det dobbelte af, hvad vi kan håbe på at få fra Realdania. Det kan kun lade sig gør, fordi de deltagende organisationer har en vis selvfinansieringsevne, og fordi vi har betydelige, realistiske medfinansieringsmuligheder. Der er i sagens natur ingen af de angivne støttebeløb fra de øvrige eksterne partnere, der er bevilliget endnu, men vi har stukket en finger i jorden hos alle, og har en fornemmelse af, at niveauet ikke er urealistisk. 13

14 FYSISKE FORANSTALTNINGER, BUDGETTER OG FORSLAG TIL FINANSIERING Budget (1.000 kr.) LAG LoA Lemvig kommune Realdania Skoleforening Gæstehusforen. HØFDE Q Mobilt outdoor-center Opdatering af ekst. toilet (vask mv.) nye shelters m. grill Omlægning / opgradering af veje Skiltning BYMIDTEN Ombygning af skolens hovedbygning (250 m2 à kr./m2) Etablering / indretning Café Havkik Istandsættelse af fælleshus (300 m à kr./m2) Nyt inventar til aktivitetsrum skolen og fælleshuset Væg-til-væg belægn. udearealer (2.600 m2 à 250 kr./m2) Beplantning og byinventar Autocamperplads Gæstehus (ca m2) incl. belægn., beplantn. og faciliteter) Lege- og træningsplads bag skolen AKSEN Befæstelse af trafikarealer Fixpunkter landart og/eller lege og træningsstationer Diverse / uforudset I alt PROCES- OG ADMINISTRATIONS- UDGIFTER I ETABLERINGSFASEN Frikøb adm.timer i Skole- eller gæstehusforen. 200 Bygherrerådgiver 150 Proceskonsulent 150 Møder og rejser 50 Hjemmeside o.a. formidling 150 PROCES- OG ADMINISTRATIONSUD GIFTER I ALT UDGIFTER I ETABLERINGSFASEN I ALT

15 15. Driftsøkonomi Der er i denne ansøgning tale om et ambitiøst og komplekst projekt, der nu er udviklet til skitseniveau. En lang række forhold af betydning for delprojekternes drift vil først blive fastlagt i en efterfølgende etableringsfase. Hvordan bliver f. eks. den konkrete drift af den nye Café Havkik tilrettelagt? Det er derfor meget svært og næppe meningsfuldt at opstille detaillerede driftsbudgetter på nuværende tidspunkt. I stedet kan vi dokumentere projektets driftsøkonomiske bæredygtighed på en anden måde, der efter vores opfattelse er nok så sikker, nemlig via det hovedprincip for projektet, at de nye funktioner forankres i eksisterende, velkonsoliderede og økonomistyringsmæssigt kompetente organisationer og virksomheder. Her kommer de til at indgå i disse organisationers samlede aktivitetsflade og økonomi. Da de nye funktioner styrker organisationernes produktionsapparat, kan de kun forbedre deres driftsøkonomi. Vi har derfor ikke udarbejdet driftsbudgetter for de nye funktioner og faciliteter på Rødvig Havn. Hvis Realdania insisterer på, at sådanne skal foreligge, vil vi selvfølgelig alligevel forsøge at fremstille dem efter bedste evne. 16. Tids- og handlingsplan Gennemførelsesfasen forventes gennemført efter nedenstående tids- og handlingsplan: År Kvartaler Projektplanlægn., fundraising mm. Vedtagelse af handlingsplan Skitseprojektering incl. inddragelse Hovedprojekt Gennemførelse byggeog anlægsarbejder Høfde Q Skolen Bymidten (udearealer) Indvielse 15

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller 13. marts 2012 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 E: info@stedet-taeller.dk Baggrund www.stedet-taeller.dk Stedet Tæller

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel UDKAST FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - et socialøkonomisk projekt - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Delprojekt Alken Købmandshandel Foreningen Liv i Landsbyen Foreningen Alken Mejeri Alken,

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en del af

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Thorsminde med afsæt i fiskeri og turisme 17. juni 2010-26. september 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-12-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

SOLNEDGANGSPLADSEN, GAMMEL SKAGEN

SOLNEDGANGSPLADSEN, GAMMEL SKAGEN Projektidé - MULIGHEDERNES DANMARK SOLNEDGANGSPLADSEN, GAMMEL SKAGEN Ansøgning til Realdanias kampagne STEDET TÆLLER - KVALITET I KYSTERNES TURISTBYER Grundejerforeningen for Gammel Skagen P R E B E N

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Landdisktrikternes aktionsgrupper

Landdisktrikternes aktionsgrupper Landdisktrikternes aktionsgrupper Hvad er LAG. Lokalt politisk og borgerligt forankret forening understøttet af EU midler, som vil drive udviklingen af landdistrikterne/fiskeriområder i bredt samspil med

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Udvalgsarbejde i Temagrupper.

Udvalgsarbejde i Temagrupper. Udvalgsarbejde i Temagrupper. Målsætning for udvalgsarbejdet. Lokalrådet har til opgave at udarbejde plan for lokalområdet. Gruppernes tema forslag skal være centrale elementer i denne plan. Lokalrådet

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - ET SOCIALØKONOMISK PROJEKT - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP VISION

FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - ET SOCIALØKONOMISK PROJEKT - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP VISION VISION UDKAST Landsbyerne Alken, Bjedstrup, Boes, Illerup og Svejstrup samt tilhørende opland, er et lokalområde med mange tilgængelige ressourcer og et socialt overskud. Vi erkender, at fremtidig udvikling

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Kontraktens start: 5. april 2011 Kontraktens slut: 1. juli 2014 Journalnummer: 13376231510 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

REALISERING 1 REALISERING

REALISERING 1 REALISERING ERHVERVSKORRIDOREN - SILKEBORG KOMMUNE REALISERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 REALISERING Nedenstående anbefalinger er baseret

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land - Kort beskrivelse af omfanget af udbygningsplanerne Udvidelsen af Vedbæk Havn omfatter fl ere elementer: En havneudvidelse.

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj april 2013 Byrum e Inddragelsesproces, programmering og konkurrenceforløb Inddragelsesproces og programmering Indledning På de følgende sider kan du læse om de

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter.

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Planmæssig vurdering af de konkrete projekter i handlingsplanerne for turisme I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Flere af

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr.

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr. s indstilling Oversigt over ansøgninger til 1. ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2013 Ansøger Keld Jakobsen Lokalrådet for Horne Land Formål Lokalportalen.dk - én indgang til

Læs mere

Fjordens Park (Tidligere Ringkøbing Campingplads) I et historisk perspektiv.

Fjordens Park (Tidligere Ringkøbing Campingplads) I et historisk perspektiv. Fjordens Park (Tidligere Ringkøbing Campingplads) I et historisk perspektiv. Baggrunden for campingpladsens etablering for ca. 40 år siden, var en stigende velstand hvor store dele af befolkningen fik

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

Udviklingsplan 2010-2013

Udviklingsplan 2010-2013 CAMPING HYTTER VANDLAND WELLNESS ACTION CAFE BUTIK NATUR Limfjords Camping & Vandland Ålbæk Strandvej 5 DK-7860 Spøttrup Tel.: +45 9756 0250 E-mail: camping@limfjords.dk Internet: www.limfjords.dk Udviklingsplan

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop

Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop At møde de demografiske forandringer Bornholm 19. april 2012 1 Generelt fra dagen Inspirerende oplæg Højt aktivitetsniveau God frokost og kaffe Afvekslende

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

HANSTHOLM FYRS FREMTID

HANSTHOLM FYRS FREMTID HANSTHOLM FYRS FREMTID KUNST- OG KULTURGRUPPEN 3. APRIL, 2013 1 HOVEDIDÉ Kunst- og kulturgruppens idé er, at Hanstholm Fyr i fremtiden skal have et indhold, der med én overskrift hedder DET NORDATLANTISKE

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

Ilimanaq Projektet. Kulturarven som vækstpotentiale

Ilimanaq Projektet. Kulturarven som vækstpotentiale Ilimanaq Projektet Kulturarven som vækstpotentiale Ilimanaq i dag Befolkning og boliger: 1980 var der 99 indbyggere 2013 var der 57 indbyggere Mange huse trænger til istandsættelse og en del står tomme

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at:

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at: Teknik & Miljø Plan Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 plan@viborg.dk Tilgængelighed i historiske bykerner - nye veje til Viborgs kulturarv Dato: 10. februar 2014 Tilbudsindhentning Viborg Kommune

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Succes med havnen og skateparken må give blod på tanden. Insigt

Succes med havnen og skateparken må give blod på tanden. Insigt Succes med havnen og skateparken må give blod på tanden Insigt KULTURKYSTEN FJALTRING NATUR OG NATUROPLEVELSER PÅ EN NY MÅDE. DETTE INDLÆG ER FJALTRINGS IDEER TIL, HVORDAN MAN KAN OPBYGGE BÅDE TURISMEN

Læs mere

Vision og Strategi. Forslag til Vision og Strategi 2015. Formål

Vision og Strategi. Forslag til Vision og Strategi 2015. Formål Bestyrelsen : 01.02.2015 Forslag til Vision og Strategi 2015 Baggrund Vision og Strategi indeholder de værdier, som klubben vil være kendt for og sætter en retning for den udvikling, vi ønsker i forhold

Læs mere