Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening Lindevangs Allé Frederiksberg telefon ddl ddl.org.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening Lindevangs Allé Frederiksberg telefon ddl ddl.org."

Transkript

1 Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening Lindevangs Allé Frederiksberg telefon ddl ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør Kjeld Lohmann Schøler ISSN årgang nr. 9 Generalforsam lingerne og 11. september 1999 på Indholdsfortegnelse Den danske Landinspektørforenings generalforsam ling... side 202 Praktiserende Landinspektørers Forenings generalforsamling.... side 223 Privatansatte Landinspektørers Forening... side 233 Ansatte Landinspektørers F o re n in g... side 239 Oplysninger fra se k re ta ria te t... side 247 Praktiske oplysninger og det samlede program for årsmødet.... side 267 Tilmeldingskort til deltagelse i årsmødet er 2. juli 1999 udsendt til medlemmerne sammen med indvarslingerne til generalforsamlingerne i Meddelelsesbladet 1999, side 178.

2 1999 side 202 Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforenings ordinæ re generalforsam ling 1999 der er indvarslet ved formandens skrivelse af 15. juni 1999, offentliggjort i Meddelelsesbladet 1999, side 147, afholdes på Tårnborg Parkhotel, Ørnumvej 6, 4220 Korsør lørdag den 11. september 1999 kl med følgende dagsorden: 1. Valg a f dirigent og mindst 2 sekretærer 2. Beretning om foreningens virksomhed Bilag: 3. Forelæggelse a f de reviderede regnskaber fo r Bilag: 1998 til godkendelse 4. Fastsættelse a f kontingent til foreningen og Bilag: fonden Form andens skriftlige beretning udsendes i passende tid forud for generalforsamlingen. Regnskab for året 1998 for Den danske Landinspektørforening er publiceret omstående side Regnskab for året 1998 for fonds og legater er publiceret omstående side Til orientering er regnskabsoversigt for 1998 for Smed Søndergaards Fond publiceret omstående side Forslag til indskud ved optagelse i foreningen og forslag til kontingent til forening og fond for 2000, kontingentregulativ sam t forslag til budgetter for foreningen og Landinspektørfonden for 2000 er publiceret omstående side Behandling a f mulige indkomne forslag fra medlemmer 6. Eventuelt

3 Landinspektørens Meddelelsesblad 1999 side 203 Bilag til Den danske Landinspektørforenings generalforsamling 1999 dagsordenens punkt 2 Beretning om foreningens virksomhed I gennem mange år har vi som bilag til dagsordens punkt»beretning om foreningens virksom hed«bragt en lang række rapporter fra foreningens forskellige udvalg herunder rapporten om forskellige eksterne samarbejder. Disse rapporter blev så suppleret med en længere mundtlig formandsberetning på selve generalforsamlingen. Denne beretningsmodel blev i forbindelse med generalforsamlingen 1997 ændret til, at formanden i passende tid forud for generalforsamlingen udsender en skriftlig beretning og endvider afgiver en kortere formandsberetning på generalforsamlingen. Emner fra de tidligere kendte rapporter vil indgå i/eller være indarbejdet i formandens skriftlige beretning. Jens Bruun Andersen

4 1999 side 204 Landinspektørens Meddelelsesblad Bilag til Den danske Landinspektørforenings generalforsamling 1999 dagsordenens punkt 4 Forelæggelse af de reviderede regnskaber for 1998 til godkendelse 1. Regnskab for året 1998 for Den danske Landinspektørforening 2. Regnskab for året 1998 for fonds og legater Endvidere fremlægges til orientering 3. Regnskabsoversigt for året 1998 for Smed Søndergaards Fond

5 Landinspektørens Meddelelsesblad 1999 side 205 Regnskab for 1998 for Den danske Landinspektørforening Anvendt regnskabspraksis Indledning Årsregnskabet er aflagt i overensstem m else med lovgivningens og vedtægternes regnskabsbestemmelser. A nvendt regnskabspraksis er uæ ndret i forhold til sidste år. Anvendt regnskabspraksis er i hovedtræk følgende: Indtægter og udgifter Indtægter og udgifter regnskabsføres i den periode, de vedrører, uanset betalingstidspunkt. Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes til den værdi, de skønnes at indbringe. Blanket- og tryksagslager I forlagsvirksom heden værdiansættes indkøbte m a terialer, beregnet til videresalg, til indkøbspris. Der foretages nedskrivning for forældelse. Ejendommen Ejendom m en væ rdiansæ ttes til anskaffelsesvæ rdi med tillæg af foretagne forbedringer mv. Der nedskrives i det omfang, at vurderet handelsværdi er lavere. Der foretages ikke afskrivning på ejendommen, idet foreningens vedligeholdelsespolitik tilsigter at bevare ejendommens værdi. Inventar og maskiner Inventar, edb-udstyr, telefonanlæg og lignende værdiansættes til anskaffelsesværdi m ed fradrag af årlige afskrivninger. De årlige afskrivninger foretages lineært over 5 år regnet fra anskaffelses / ibrugtagningstidspunkt. Anskaffelser med væsentligt kortere økonomisk levetid og småaktiver under kr. udgiftsføres i anskaffelsesåret. Værdipapirer Værdipapirer, der er anlægspapirer, værdiansættes til anskaffelsesvæ rdi eller genanskaffelsesværdi, hvor denne er lavere. Edb-software Anskaffelse af edb-spftware og konsulentydelser i forbindelse herm ed udgiftsføres i anskaffelsesåret. Skat Skat af årets skattepligtige indkom st udgiftsføres i det indkom står, den påhviler med 38%. Legater og fonde Renteindtæ gter regnskabsføres i den periode, de forfalder. Udgifter regnskabsføres i den periode, de vedrører, uanset betalingstidspunkt. Børsnoterede værdipapirer værdiansættes til pålydende værdi. Kursforskellen til anskaffelsesværdi regnskabsføres på egenkapitalen.

6 1999 side 206 Landinspektørens Meddelelsesblad Regnskab for 1998 for Den danske Landinspektørforening, fortsat Resultatopgørelse for året 1998 N oter Indtægter Regnskab 1998 kr. Budget 1998 t.kr. Regnske 1997 t.kr. K on tin g en t L icen sin d tæ gter R e n te in d tæ g te r Adm inistrationsbidrag gruppelivsordning, incl. personaleassistance Kort- og M atrikelstyrelsen for artikler m m Salg af p erso n aleassistan ce Nettoindtægter i»l an d in sp ek tørfon d en « Adm inistrationsbidrag (overhead) fra foreningens»virksom hedsom råder«lovsam lingen og Efteruddannelse R estancegebyrer Refusion fra tilsluttede foreninger til edb og lignende Andre indtæ gter Indtægter i a l t Udgifter Bestyrelse, form and og n æ stfo rm an d A d m in istra tio n Faglig virksom hed og generalforsam ling Servicevirksom hed (excl. gruppelivsordning) Sam arbejde Publikationsvirksomhed (excl. L o v sa m lin g e n ) Tilskud til Lovsam lingen (studerendes a b o n n e m e n t) Afskrivning på edb-anlæg, inventar m v Ejendommens d r i f t Edb-softw are Skat af årets r e s u lt a t Udgifter i a l t Resultat af F oren in gsvirk som h ed Resultat af Efteruddannelsesvirksom hed Resultat af L o v sam lin g en Resultat i alt af Forenings- og Efteruddannelsesvirksomhed samt Lovsamlingen

7 Landinspektørens Meddelelsesblad 1999 side 207 Regnskab for 1998 for Den danske Landinspektørforening, fortsat Balance pr. 31. december 1998 Regnskab Regnskab Noter kr. t.kr. Aktiver 12 Likvide m idler Tilgodehavender m v Blanket- og try k sagslager M ellemregning med Dispositionsfond for Ansatte Landinspektører M ellemregning med Privatansatte Landinspektørers F o n d M ellemregning med øvrige fo n d e Omsætningsaktiver i a lt Anlægsaktiver 14 Ejendommen, Lindevangs Allé Inventar og e d b V æ rd ip a p ire r D e p o s ita Anlægsaktiver i a l t Aktiver i a l t Passiver Prioritetsgæld B R F-K red it Realkredit D a n m a rk Prioritetsgæld i a lt Kortfristet gæld 16 Kreditorer og skyldige om kostninger G ruppelivsordning M ellemregning med Praktiserende Landinspektørers F o ren in g M ellemregning med Privatansatte Landinspektørers F o re n in g Mellemregning med Ansatte Landinspektørers Foren in g Kortfristet gæld i alt Egenkapital Egenkapital pr. 1. januar Årets r e s u l t a t Egenkapital pr. 31. december Passiver i a l t Pantsætninger mv.

8 1999 side 208 Landinspektørens Meddelelsesblad Regnskab for 1998 for Den danske Landinspektørforening, fortsat Noter til regnskabet 1. Bestyrelse, formand og næstformand I posten indgår vederlag til form and og næstform and på henholdsvis kr. og kr. (1997: kr. og kr.) R egnskab Regnskab kr. t.kr. 2. Administration Gager mv., a n d e l Personaleudgifter i øvrigt Rejser og o p h o ld Repræsentation og g a v e r Abonnementer og biblioteksudgifter Kontorm aterialer, porto, telefon, transport og reproduktion Revision og regnskabsm æssig assistance sam t anden ekstern b istan d Vedligeholdelse af inventar m v S m åan sk affelser Husleje, el, varm e, rengøring m v Diverse (prim ært servicekontrakter på edb) Administration i alt Faglig virksomhed og generalforsamling Fagligt u dvalg Anden faglig virksom hed ( C P D ) Fagligt m ø d e G eneralforsam ling Faglig virksomhed og generalforsamling i alt I»fagligt udvalg«indgår vederlag til formand og næstformand på kr.og kr. (1997 til formand kr., næstform and kr.) 4. Servicevirksomhed excl. Gruppeliv Pensions- og forsik rin gssp ørgsm ål R espon su m u d valg Anden serv icev irk so m h ed Servicevirksomhed excl. Gruppeliv i a lt I»responsum udvalg«indgår vederlag til form and for responsum udvalg på kr. (1997: kr.). (Et tilsvarende beløb betales af PLF) 5. Samarbejde Kontaktudvalget med KMS Kontaktudvalget med S tru k tu rd irek toratet Kontakt til A A U Andet s a m a rb e jd e Nordisk sam arb ejd e Europæisk s a m a rb e jd e Internationalt sam arbejde S am arbejde i a lt

9 Landinspektørens Meddelelsesblad 1999 side 209 Regnskab for 1998 for Den danske Landinspektørforening, fortsat Noter til regnskabet, fortsat 6. R e n te in d tæ g te r Renteindtægter likvide konti... Renteindtægter o b lig atio n er... Renteindtægter i alt... Regnskab Regns kc kr. t.kr N e tto in d tæ g te r i» L an d in sp ek tø rfo n d en < Kontingentindtægter... I n d s k u d... R entein dtæ gter... F o n d sy d e lser... P erso n aleassistan ce... Andre u d g ifte r... Nettoindtægter i»landinspektørfonden«i alt E je n d o m m e n s d rift H u slejein d tæ gt... Prioritetsrenter... Ejendom sskat og forsikring... Reparation og vedligeholdelse... Ejendommens drift i a lt E fte ru d d a n n e ls e s v irk s o m h e d Afsluttede kurser, indtægter i a l t... Afsluttede kurser, udgifter i a l t... Fælles k u rsu su d gifter... Efteruddannelsesudvalgsudgifter... Overhead u d g ifte r... Efteruddannelsesvirksomhed i a l t... Efteruddannelsesvirksom hed i alt... I posten»efteruddannelsesudvalgsudgifter«indgår vederli hed på kr. (1997: kr.) ;ruddannelsesvirksom 10. L o v s a m lin g e n Abonnem entsindtæ gter... Tilskud fra D d L... Personaleassistance.... Overhead af p erso n aleassistan ce... Abonnement m v... Reproduktion (trykning og k opierin g)... Lovsamlingen i alt

10 1999 side 210 Landinspektørens Meddelelsesblad Regnskab for 1998 for Den danske Landinspektørforening, fortsat Noter til regnskabet, fortsat 11. F o rla g e ts d rift Indtægter Tids-^ skriftet ^ kr. Meddelelsesbladet kr. Blanketter kr. Øvrige forlag kr. A nnon cein dtæ gter Salg og abonnem entsindtægter Indtægter i a lt Udgifter H on orarer/ ved erlag P erso n aleassistan ce Diæter, rejser og o p h o l d Kontingenter, abonnem enter og b ib liotek su d gifter Kontor- og andre m a te ria le r Trykning og k o p ie rin g Porto, telefon, transportudgifter Provision, annoncer m v Vedligeholdelse af inventar og nyanskaffelser Afskrivninger, in v en tar Udgifter i a lt Driftsresultat Driftsresultat ^ er der udgivet 5 num re; i 1997 blev der udgvivet 4 numre. Vederlag til redaktør for tidsskriftet udgør i kr. (1997: kr.) Ialt kr. 12. L ik v id e m id le r Regnskab Regnskab kr. t.kr. K on torkasse B an k in d eståen d er Obligationer, g ru p p eliv Aftaleindlån inkl. g ru p p e liv Bankindestående, g ru p p e liv Bankindestående, Landinspektørfonden Likvide midler i a l t

11 Landinspektørens Mefidelelsesblad 1999 side 211 Regnskab for 1998 for Den danske Landinspektørforening, fortsat Noter til regnskabet, fortsat 13. Tilgodehavender mv. Regnskab Regnskab kr. t.kr. K ontingentdebitorer F o rla g sd e b ito re r Debitorer L o v s a m lin g e n Andre tilg od eh aven d er Afsat til im ødegåelse af tab Betalte udgifter vedrørende næste å r Tilgodehavender mv. i a l t Ejendommen, Lindevangs Allé 4 Bogført værdi p rim o Tilgang e je n d o m Bogført værdi ultim o Ejendom sværdi pr. 1. januar 1998 udgør kr., heraf grundvæ rdi kr. 15. Inventar og edb Saldo primo å r e t Køb af inventar og edb i årets løb Årets a fsk riv n in g e r Inventar og maskiner i a l t Årets afskrivninger fordeles således: D d L Ø vrige forlag, note Kreditorer og skyldige omkostninger Tilbageholdt kildeskat og A TP... Skyldig m o m s... Skyldige omkostninger: Feriepengeforpligtelse Skyldig o v erarb ejd sb etalin g Andre skyldige o m k o stn in g er Kreditorer og skyldige omkostninger i a l t

12 1999 side 212 Landinspektørens Meddelelsesblad Regnskab for 1998 for Den danske Landinspektørforening, fortsat Noter til regnskabet, fortsat 17. Gruppelivsordning R egnskab Regnskab kr. t.kr. DdL's gæld til gruppelivsordning Regnskab for forsikringsordningen Forenede Gruppeliv pr. 31. december 1998 Tilgode hos Forenede G r u p p e liv Tilgode hos D d L Kapital: Saldo pr. 1. januar Indbetalt i årets l ø b Renter aftaleindlån Renter obligationer, n etto Adm inistrationsbidrag til DdL og person aleassistance Betalt i året til Forenede G ruppeliv Tilgodehavende nettobonus hos Forenede G ruppeliv Saldo pr. 31. december Efterud-. Forenings- dannelses- 18. Egenkapital virksom- virksom- Lovsamhed hed ling I alt kr. kr. kr. kr. Egenkapital pr. 1. januar Årets re su lta t... ^ Egenkapital pr. 31. december I foreningens egenkapital indgår henlæggelser til teknologifornyelser ( kr.) sam t til foreningens 125-års jubilæum ( kr.) 19. Eventualforpligtelser mv. Udover prioritetsgæ ld er der tinglyst ejerpantebreve i ejendommen for nom kr. Ejerpantebrevene opbevares i eget depot.

13 Landinspektørens Meddelelsesblad 1999 side 213 Regnskab for 1998 for fonds og legater Resultatopgørelse for året 1998 Jeanette & Sven Lan- C.F.V. N. Thorkil- T j., nunes Boocks Jensens Støtte- I alt Fond Legat Legat fonden kr. kr. kr. kr. kr. Renter af: K u rstab/gevin st ved køb og salg af V æ rd ip ap irer B ankindestående Tilskud og gaver m v Indtægter i a lt Udgifter K u rstab/gevin st ved køb og salg af obligationer Årets leg atu d d elin ger Diverse u d g i f te r Udgifter i a lt Årets re su lta t Resultat Balance pr. 31. decem ber 1998 Aktiver Tilgodehavende r e n t e r B ankbeh old ninger Obligationslydende v æ r d i Aktiver i alt Passiver Anden g æ ld M ellem reg n in g Kapitalkonto 31. decem ber Passiver i a l t Egenkapital til ultimokursværdi 31. december december

14 1999 side 214 Landinspektørens Meddelelsesblad Frederiksberg, den 15. juni 1999 Jens Bruun Andersen formand Stig Enem ark næstform and Pia Abo Ø stergaard Henning Elm strøm Jesper Lauridsen Vi har revideret foranstående regnskab for 1998 for Den danske Landinspektørforening. Hjørring, den 16. juni 1999 København, den 15. juni 1999 Deloitte & Touche Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Preben J. Sørensen Allan Christiansen Mogens Hjørne statsaut.revisor statsaut.revisor Den politiske revisors bemærkninger til årsregnskabet 1998 Landinspektørforeningen har i 1998 haft et godt år, hvor der har væ ret plads til en rimelig konsolidering, samtidig med, at der har væ ret plads til en s traksafskrivning af edb software nødvendiggjort af sekelskiftet. Alt i alt et godt år, der dog ikke bør få os til at hvile på laurbærrene. Hjørring, den 17. maj 1999 Mogens Hjørne

15 Landinspektørens Meddelelsesblad 1999 side 215 Formandens bemærkninger til regnskab 1998 Indledende bemærkninger Det er m eget glædeligt igen at kunne fremlægge et tilfredsstillende resultat. Det er, som det også var tilfældet i 1997, de gode konjunkturer i samfundet og inden for faget, der har væ ret det helt afgørende for det gode regnskabsresultat. Det har den konsekvens, at vi har den laveste ledighed siden engang i 70'erne og meget få firmaer, som falder ind under reduktionsreglerne for kontingentbetaling. Samtidig er foreningens såkaldte erhvervsindtæ gter forholdsvis gode. Sekretariatet foretager i / store nye ITinvesteringer for at klare overgangen til år Det er helt overvejende software investeringer, men dog også en det investeringer i hardw are. En m eget væsentlig del af disse software investeringer har vi straks kunnet afskrive i 1998, således, at vi kan koncentrere os om udgifterne til implementeringen i Disse udgifter er da også forholdsvis store. Samtidig har vi måttet styrke personalesiden på IT-om rådet væsentligt. Hvis konjunkturerne i samfundet holder i 1999, hvilket alt tyder på, forventer vi dog også at få et tilfredsstillende resultat i 1999, uanset de ovennævnte udgifter, som ikke vil kunne holdes inden for budgettet. Enkelte kom m entarer til den politiske revisors bemærkninger. Jeg er m eget enig med den politiske revisors bemærkninger, som også denne gang måske lidt indirekte, minder os om, at vi skal huske konsolideringen. Bestyrelsen er da også enig om, at udviklingen må fastholdes og at vi derfor fortsat skal være forsigtige med, at basere os økonomisk på erhvervsindtægterne gennem m anglende ajourføring af det rigtige kontingentniveau, som faktisk var tilfældet i en række år. Vi lover derfor den politiske revisor ikke, at hvile på laurbærrene og tror da også på, at vi kan fastholde en fornuftig økonomisk udvikling i foreningen præget af påpasselighed og et højt fagligt ambitionsniveau. Jens Bruun Andersen

16 1999 side 216 Landinspektørens Meddelelsesblad Regnskab for 1998 for Smed Søndergaards Fond Anvendt regnskabspraksis A rsregnskabet er aflagt i overensstem m else med lovgivningens og fundatsens regnskabsbestemmelser og efter sam m e regnskabspraksis som sidste år. Anvendt regnskabspraksis er i det væsentlige følgende: Obligationer optages til kursværdien på statusdagen. Såvel realiserede som urealiserede kursreguleringer føres over egenkapitalen. Indtægter og udgifter m edtages i den periode, de vedrører. Resultatopgørelse for året 1998 Noter Indtægter af grundkapitalen: Regnskab Regnskab kr. kr. Renter af obligationer Renter af bankbeholdning Udgifter: H onorar til revisor (7.000) ( 6.000) Forvaltningsafgift, BG -Bank (1.561) (1.668) Andre u d gifter (450) (8.561) (8.118) Resultat f ø r sk at Skat af årets r e s u l t a t R esu ltat Resultat er disponeret således: U d d elin g er H enlagt til bunden kapital ( 1 0 % ) H enlagt til disponibel k ap ital (3.189) Ialt

17 Landinspektørens Meddelelsesblad 1999 side 217 Regnskab for 1998 for Smed Søndergaards Fond, fortsat Balance pr. 31. december 1998 R egnskab Regnskab N oter kr. t.kr. A k tiv e r 1 O b lig atio n er Likvide m id le r Mellemregning med disponible m id le r Bundne midler i a l t O b lig atio n er Danske in vesteringsforeninger Likvide m id le r Periodiserede r e n t e r Disponible midler i a l t Aktiver i a l t P a s s iv e r M ellemregning med budne m idler Bankgæld, disponible m id le r Skyldige om kostninger Skyldig s k a t Gæld i a lt F o n d sk ap ital Kursreguleringer o b lig a tio n e r Bunden fondskapital i a lt Disponible m id ler K u rsre g u le rin g e r Disponibel kapital i a l t Egenkapital i a lt Passiver i alt

18 1999 side 218 Landinspektørens Meddelelsesblad Regnskab for 1998 for Smed Søndergaards Fond, fortsat N oter til regnskabet O b lig a tio n e r Nom inel væ rdi kr. Kursværdi kr. Bundne midler: Saldo pr. 1. jan u ar Tilgang: 6 % Realkredit Danm ark 23 SD A % Nykredit, 03 SC A Afgang: 11 % Nykredit, 02 S % Nykredit, 63 SC A % Nykredit 3 A % Nykredit, 03S % Nykredit, 02 SC A % Nykredit, 03 SC A % Realkredit Danmark 23 SD A % Realkredit Danmark, 23 SC A Realiseret k u r s ta b Urealiseret k ursgevin st " Saldo pr. 31. december Beholdning kan specificeres som følger: 6 % Realkredit Danmark, 23 SD A % Nykredit 3 A % N ykredit 03 SC A % Nykredit 03 S Disponible midler: Saldo pr. 1. januar Tilgang: 7 % Nykredit, A /S 03 SC A Afgang: 9 % Realkredit Danmark 23 SC A % Nykredit 03 SC A % Nykredit A /S 03 S Realiseret k u r s ta b Urealiseret k u rsgev in st ~ ^ 9 Saldo pr. 31. december Beholdning kan specificeres som følger: 7% Nykredit 03 SC A D a n sk e in v e s te rin g s fo re n in g e r Tilgang BG Invest Afdeling f o n d e Urealiseret k ursgevin st Saldo pr. 31. December

19 Landinspektørens Meddelelsesblad 1999 side kr. kr. 4. Fondskapital Saldo pr. 1. januar Henlagt ifølge resu ltatd isp o n erin gen Realiseret i året af tidligere års k u rsg e v in ste r Realiserede k u rsta b Kursregulering, bunden del Saldo pr. 1. januar Realiseret i året af tidligere års k u rsg e v in ste r Urealiseret k ursgevin st Saldo pr. 31. december D is p o n ib le m id le r Saldo pr. 1. januar H enlagt ifølge resu ltatd isp onerin gen Realiseret i året af tidligere års k u rsg e v in ste r Realiserede k u rsta b... ~ K u rsre g u le rin g, d isp o n ib e l d el Saldo pr. 1. januar Realisteret i året af tidligere års k ursgevin ster U realiseret k ursgevin st Urealiseret kursgevinst, danske investeringsforeninger Saldo pr. 31. december l.izs 437 Frederiksberg, den 9. maj 1999 Jens Bruun Andersen Ebbe Holmboe Bodil Ekner formand Peter Jon Larsen Vi har revideret foranstående regnskab for 1998 for Smed Søndergaards Fond. København, den 9.maj 1999 Deloitte & Touche Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Alan Christiansen statsaut.revisor

20 1999 side 220 Landinspektørens Meddelelsesblad Bilag til Den danske Landinspektørforenings generalforsamling 1999 dagsordenens punkt 5 Fastsættelse af kontingent til forening og fond B e sty re lsen fo reslår: Generalforsamlingen 1999 beslutter under henvisning til lovenes 22 og 25 følgende satser: K ontingent Kontingent kr. kr. a. Ved indmeldelse betales indskud til Landinspektørfonden b. Kontingent til foreningen for 2000: for m edlem mer henført til M edlem sgruppe I for m edlem mer af Privatansatte Landinspektørers Foren in g for m edlem mer af Ansatte Landinspektørers Forening for erhvervsaktive medlem m er af gruppe for øvrige m edlem m er c. Kontingent til Landinspektørfonden for der opkræves efter de regler og med de reduktioner, som bestyrelsen i henhold til lovenes 22 og 25 har fastsat i omstående kontingentregulativ.

21 Landinspektørens Meddelelsesblad 1999 side 221 Kontingentregulativ for Den danske Landinspektørforening In d skud 1. Ved ny optagelse eller genoptagelse i foreningen betales indskud på kr. til Landinspektørfonden. Dog betaler landinspektørstuderende ikke indskud ved optagelse. K o n tin g en t Påligning 2. M edlemm erne pålignes og opkræves kontingent kvartalsvis ved tilsendelse af giroopkrævninger ved kvartalets begyndelse. Påligningen sker i henhold til generalforsam lingsbeslutning herom og på grundlag af de for sekretariatet foreliggende oplysninger om det enkelte medlems beskæftigelsesforhold ved kvartalets begyndelse. Betaling 3. Sidste rettidige tidspunkt for indbetaling af kontingent er den 5. i kvartalets 2. måned. Restance 4. Kontingent, som ikke er betalt rettidigt, tillægges opkrævningsgebyr på 100 kr. for hver rykker og kan tillægges renter. Reduktioner 5. Kontingent til Landinspektørfonden reduceres på samme m åde som kontingent til foreningen. 6. Praktiserende m edlem m er med dokum enteret årlig bruttoom sæ tning på under kr., men over kr., betaler 60 % af de praktiserende medlem m ers normalkontingent. 7. Praktiserende m edlem m er med dokum enteret årlig bruttoom sætning under kr. betaler 20 % af de praktiserende medlemmers normalkontingent. 8. Ansatte m edlem m er med arbejdstid på halv normaltid eller mindre sam t medlemmer, der aftjener tvungen værnepligt, betaler 50 % af ansatte m edlem m ers normalkontingent. 9. Heltids arbejdsledige og m edlem mer på orlov med dagpengeret betaler 25 % af ansatte m edlemmers normalkontingent. 10. Ansatte m edlem m er, der arbejder i udlandet, på Færøerne eller i Grønland, betaler 75 % af ansatte m edlem m ers norm alkontingent, jfr. dog pkt Ansatte medlem m er, der arbejder på Færøerne, i Norge, Sverige eller Finland, og der får varetaget deres faglige og fagforeningsmæssige interesser ved medlemsskab af organisationer i vedkom mende land, sam t m edlem mer, der har orlov uden A-indkomst, betaler kontingent til foreningen som medlem m er, der ikke er optaget i en af de tilsluttede foreninger. 12. M edlemmer af de tilsluttede foreninger, der er pensionister eller U-landsfrivillige, betaler 15 % af ansatte m edlem mers normalkontingent og betaler ikke kontingent til Landinspektørfonden. 13. Erhvervsaktive m edlem mer, der ikke er optaget i en af de tilsluttede foreninger, betaler 35 % af ansatte medlem mers normalkontingent og betaler ikke kontingent til Landinspektørfonden. 14. Medlemmer, der ikke er optaget i en af de tilsluttede foreninger og som ikke er erhvervsaktive, betaler 15 % af ansatte medlemmers norm alkontingent og betaler ikke kontingent til Landinspektørfonden. V edtaget på bestyrelsesm øde i Den danske Landinspektørforening den 10. juni 1999 med ikrafttrædelse den 1. januar Kontingentforslaget er udarbejdet på grundlag af omstående

22 1999 side 222 Landinspektørens Meddelelsesblad Budget for 2000 for Den danske Landinspektørforening Budget Budget t.k r. t.kr. In d tæ g ter: K ontingent Licensindtæ gter R en tein d tæ gter O verhead fra Efteruddannelsesvirksom hed og Lovsam lingen Salg af bistand Leje af edb fra tilsluttede fo re n in g e r Andre in d tæ g te r In d tæ g ter i a l t U d g ifter: Bestyrelse, formand og næ stform and A d m in istratio n Faglig virksom hed og g en eralfo rsam lin g Servicevirksom hed (excl. gru p peliv sfo rsik rin g) S a m a rb e jd e Publikationsvirksomhed (excl. L o v sam lin gen ) Afskrivning på inventar og e d b H ensættelse til nyindkøb af edb og til ju b ilæ u m E db-udgifter U d g ifter i a l t D riftsresu ltat: Budget for 2000 for Landinspektørfonden B udget Budget t.kr. t.kr. Indtægter: K ontingent H u sle je Indtægter i a lt Udgifter: F o n d sy d e lse r A d m in istratio n Ejendom mens drift: P rioritetsrenter Ejendomsskat og forsikring Reparation og vedligehold Udgifter i a lt Driftsresultat

23 Landinspektørens Meddelelsesblad 1999 side 223 Praktiserende Landinspektørers Forenings ordinære generalforsamling 1999 der er indvarslet ved formandens skrivelse af 11. juni 1999, offentliggjort i Meddelelsesbladet 1999, side 148, afholdes på Tårnborg Parkhotel, Ørnumvej 6,4220 Korsør fredag den 10. september 1999 kl med følgende dagsorden: 1. Valg a f dirigent og 2 sekretærer 2. Beretning om foreningens virksomhed 3. Forelæggelse a f det reviderede regnskab fo r Bilag: Regnskab for året 1998 for Praktiserende 1998 til godkendelse Landinspektørers Forening er publiceret omstående side Fastsættelse a f kontingentsum fo r år 2000 Bilag: Forslag til kontingentsum til foreningen for 2000, forslag til budget for foreningen for 2000 sam t kontingentvedtægt er publiceret omstående side Behandling a f indkomne forslag fra medlemmer 6. Eventuelt

24 1999 side 224 Landinspektørens Meddelelsesblad Bilag til Praktiserende Landinspektørers Forenings generalforsam ling 1999 dagsordenens punkt 3 Forelæggelse af det reviderede regnskab for 1998 til godkendelse Regnskab for 1998 for Praktiserende Landinspektørers Forening Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet er aflagt i overensstem m else med lovgivningens og vedtæ gternes regnskabsbestem melser. Årsregnskabet er aflagt efter sam m e regnskabspraksis som sidste år. Indtægter og udgifter Indtægter og udgifter regnskabsføres i den periode, de vedrører, uanset betalingstidspunkt. Debitorer og andre tilgodehavender Debitorer og tilgodehavender optages til den værdi, de skønnes at indbringe. Skat Skat af årets skattepligtige indkom st udgiftsføres i det indkom står, den påhviler. Indskud i PLF Data A/S Indskuddet optages som anlægspapirer, og værdiansættes til anskaffelsessum og nedskrives ved varig værdiforringelse. Materielle anlægsaktier Alle anskaffelser af m aterielle anlægsaktier udgiftsføres i året.

25 Landinspektørens Meddelelsesblad 1999 side 225 Regnskab for 1998 for P raktiserende Landin spektørers Forening, fo rtsat Resultatopgørelse for året 1998 Noter F o re n in g s v irk s o m h e d Indtægter Regnskab 1998 kr. Budget 1998 t.kr. Regnski 1997 t.kr. K on tin gen t Andre in d tæ g te r Indtægter i a l t Udgifter A d m in istratio n Bestyrelse U d v a l g M ed lem sm øder Forretningsstatistik M arkedsføringstiltag Andre aktiviteter, p rojekter PLF D a t a Tab på debitorer Udgifter i a l t Foreningsvirksomhed i a l t G ru p p e liv s fo rsik rin g Indtægter P ræ m iein d tæ gter Bonus Indtægter i a l t Udgifter Udgift til P F A Adm inistrationsudgifter Udgifter i a l t Gruppelivsforsikring i alt (145) Årets resultat før s k a t Skat af foreningsvirksom hed Arets resultat (30)

26 1999 side 226 Landinspektørens Meddelelsesblad Regnskab for 1998 for Praktiserende Landinspektørers Forening, fortsat Balance pr. 31. december 1998 Noter Aktiver Regnskab 1998 kr. D ebitorer Likvide b eh o ld n in g er Indskud i P LF Data A / S......? Finansielle anlægsaktiver i a l t......?-qp:pp_q M ellemregning med Den danske L and in sp ek tørforen in g Andre tilg od eh aven d er Om sætningsaktiver i alt A k tiv e r i a l t Regnskab 1997 t.kr Passiver G æ ld Skyldige o m k o stn in g er Skyldig s k a t Skyldig m o m s G æ ld i a l t Egenkapital Saldo 1. januar Årets r e s u lta t E g e n k a p i t a l p r. 31. d e c e m b e r P a s s iv e r i a l t (30) E v e n t u a l f o r p l i g t e l s e r o g lig n. Noter til regnskabet 1. A n d re in d tæ g te r Regnskab 1998 kr. R en tein d tæ g ter Andre in d tæ g te r Andre indtægter i alt Regnskab 1997 t.kr A d m in is tra tio n Andel i fæ llesadm inistration H u sleje Sekretariatsbistand, ekstern bistand m v Administration i alt

27 Landinspektørens Meddelelsesblad 1999 side 227 Regnskab for 1998 for Praktiserende L andin spektørers Forening/ fo rtsat N oter til regnskabet, fo rtsat 3. B e s ty re ls e I posten indgår vederlag til formand og øvrige m edlem m er på henholdsvis kr. og kr. 4. U d v a lg R egnskab Regnskab kr. t.kr. T ak stu d v alg Forh an dlin gsud valg L E R -rep ræ sen tation Informations- og m ark ed su d valg Ø vrige udvalg K om p agn isk ab su d valg U dvalg i a lt I»takstudvalg«indgår vederlag til form and på kr. I»inform ations- og m arkedsudvalg«indgår vederlag til formand på kr. I»kompagniskabsudvalg«indgår vederlag til formand på kr. 5. M e d le m sm ø d e r Generalforsamling.... Udgifter, m edlem sm øder M edlem sm øder i alt F o rre tn in g s s ta tis tik I posten indgår vederlag til formand i alt kr. Foreningsvirk- Gruppelivssomhed ordning I alt 7. E g e n k a p ita l kr. kr. kr. Saldo pr. 1. januar Årets r e s u lta t Saldo pr. 31. december E v e n tu a lfo rp lig te ls e r o g lig n e n d e Praktiserende Landinspektørers Forening har afgivet kaution for PLF Data A /S ' forpligtelser over for pengeinstitut. Der er pr. 31. december 1998 bevilget en kreditram m e på kr.

28 1999 side 228 Landinspektørens Meddelelsesblad Køge, den 11. juni 1999 Henning Elm strøm Ole Kjær Karl Otto Bjerre formand næstformand kasserer Carl H elge Pedersen Arne Præstegaard Vi har revideret foranstående regnskab for 1998 for Praktiserende Landinspektørers Forening. Hørsholm, den København, den 11. juni 1999 Deloitte & Touche Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Preben J. Sørensen Allan Christiansen Lars Gottlieb statsaut.revisor statsaut.revisor Den politiske revisors bemærkninger til årsregnskabet 1998 Jeg har nu som revisor gennem gået det fremsendte udkast til årsregnskab 1998 for PLF, og konstaterer, at foreningen har haft et fornuftigt overskud på foreningsvirksomheden, således at man nu nærmer sig det mål at have en egenkapital på det halve af kontingentindbetalingen. Med et overskud for 1999 vil denne målsætning være opfyldt. Et ønske ved den kommende generalforsamling vil for mig være, at der gives en fyldig orientering om bl.a. Geo-referencegruppens arbejde og en status for PLF-serveren. Jeg har i øvrigt ingen yderligere kommentarer til regnskabet. Hørsholm, den 28. maj 1999 Lars Gottlieb Kassererens bemærkninger til regnskabet Efter skat har foreningsvirksomheden givet et overskud på kr., hvilket resulterer i en egenkapital ultimo 1998 på kr. På generalforsam lingen vil regnskabet med noter blive gennem gået næ rm ere, men et par enkelte poster skal dog nærm ere udspecificeres her. Jeg kan oplyse, at posten»andre aktiviteter, projekter«indeholder følgende udgifter i runde tal: Udvikling og vedligeholdelse af PLF serveren inkl. internet, dataopsæ tning, afholdelse af workshops og udstilling kr. Afholdelse af tekniske ajourføringskurser inkl. udarbejdelse af tillæ gget til ajourføringsvejledningen kr. * Åbent hus dag arrangem ent kr. Endelig kan»øvrige udvalg«(note 4) i runde tal udspecificeres således: Kontaktudvalg med KMS Arbejdsgrupper med KMS Arbejdsmarkedsudvalg f. efteruddan Erhvervsudvalget, byggeri & anlæg Geometer Europas Responsumudvalget (PLF's andel) Konkurrencerådets tiltag Særskilt regnskab for PLF Data A /S vil blive udsendt til medlemmerne inden generalforsamlingen Karl Otto Bjerre

29 Landinspektørens Meddelelsesblad 1999 side 229 Bilag til Praktiserende Landinspektørers Forenings generalforsamling 1999 dagsordenens punkt 4 Fastsættelse af kontingentsum for 2000 B esty relsen fo reslår: Generalforsamlingen 1999 beslutter under henvisning til lovenes 15, at kontingentsummen for 2000 er kr., der opkræves efter de regler og med de reduktioner, om generalforsamlingen i henhold til lovenes 15 har fastsat i PLF's kontingentvedtægt. Kontingentforslaget er udarbejdet på grundlag af omstående.

30 1999 side 230 Landinspektørens Meddelelsesblad B u d g e t f o r f o r P r a k t i s e r e n d e L a n d i n s p e k t ø r e r s F o r e n i n g F o r e n in g s v ir k s o m h e d Budget In d tæ g ter: Kontingent Forventet reduktion Andre indtæ gter jooo In d tæ g ter i a l t Budget 1999 t.kr _ U d gifter: Administration Bestyrelse U dvalg Generalforsamling Medlemsmøder Markedsføringstiltag Projektkonto Forretningsstatistik PLF Data A /S U d g ifter i a l t... 3:45 R esu ltat af fo re n in g sv irk so m h e d G r u p p e liv s f o r s ik r in g In d tæ g ter: Præmieindtægter Bonus In d tæ g ter i a l t j_ 340 U d gifter: Betalt til P F A Administrationsudgifter U d g ifter i a l t R esu ltat af g ru p p eliv sfo rsik rin g * + 55 A rets sam led e r e s u lta t: Af det samlede budget på kr. udgør kr. bidrag til PLF Data A/S. B u d g e t fo r P L F D a ta A / S In d tæ gter: Bidrag fra PLF's medlemmer Andre indtæ gter In d tæ g ter i a l t U d gifter: Vederlag Sekretariatsbistand, kontorlokaler mv Forsikringer Rejse, porto, telefon, ekspedition Projekter U d g ifter i a l t R esu ltat P L F D ata A / S

31 Landinspektørens Meddelelsesblad 1999 side 231 Kontingentvedtægt for PLF 1. M edlemmerne af Praktiserende Landinspektørers Forening betaler kontingent efter reglerne i denne vedtægt. Stk. 2. Bestem m elserne angående påligning, betaling og restance, som de er fastsat i kontingentregulativ for Den danske Landinspektørforening, finder tilsvarende anvendelse for kontingenter til Praktiserende Landinspektørers Forening. Det bemærkes dog, at opkrævningsgebyrer og rentetillæg tilfalder Den danske Landinspektørforening, sam t at påligning norm alt kun sker én gang årligt. 2. Medlemskontingentet fastsættes som et grundkontingent m ultipliceret med antallet af indehavere, Iandinspektørassistenter og landm ålingsteknikere i firmaet plus 1. Stk. 2. Grundkontingent er defineret som kontingentsummen divideret med sum m en af medlemsfirmaer, indehavere, Iandinspektørassistenter og landmålingsteknikere. Stk. 3. M edlemmer med dokum enteret årlig bruttoomsætning på under kr. pr. pålignet grundkontingent betaler 30 % af firmaets normalkontingent. 3. Indehavere, der indgår i flere firmaer, m edregnes kun ved kontingentpåligningen i 1 firma. Ansatte på mindre end halv tid medregnes ikke ved kontingentpåligningen, mens ansatte på halv tid og derover medregnes fuldt ud. Stk. 2. Under Iandinspektørassistenter og landmålingsteknikere medregnes bachelorer B.S. og ansatte, der ikke har gennem ført uddannelsen som landmålingstekniker, m en som på grund af intern uddannelse eller lignende alligevel arbejder som sådan. Stk. 3. Bestyrelsen kan dispensere fra bestemmelserne om, hvem der medregnes ved kontingentpåligningen, når særlige forhold taler derfor. 4. Antallet af indehavere og ansatte, der indgår i kontingentpåligningen, opgøres pr. 1. december og gæ lder for det følgende regnskabsår. Stk. 2. Antallet indberettes til sekretariatet senest 10. december på særligt af foreningen udarbejdet skema. Der henvises til 3 i P LF's love. Manglende oplysninger fastsættes af bestyrelsen ved skøn. Stk. 3. I løbet af regnskabsåret foretages kun kontingentregulering ved oprettelse eller lukning af firm aer. 5. Nærværende vedtægt er vedtaget på PLF's generalforsam ling den 6. septem ber 1991 i henhold til 15 i PLF's love. Vedtægten træ der i kraft straks m ed virkning for kontingentåret 1992.

32 1999 side 232 Landinspektørens Meddelelsesblad

33 Landinspektørens Meddelelsesblad 1999 side 233 Privatansatte Landinspektørers Forening R egnskab for året 1998 for P rivatansatte L an d inspektørers Forening er publiceret om stående side R egnskab for året 1998 for P rivatansatte L an d inspektørers Fond er publiceret omståendede side

34 1999 side 234 Landinspektørens Meddelelsesblad Regnskab for 1998 for Privatansatte Landinspektørers Forening Anvendt regnskabspraksis Å rsregnskabet er aflagt i overensstem m else med lovgivningens og vedtæ gternes regnskabsbestem melser. Årsregnskabet er aflagt efter samm e regnskabspraksis som sidste år. Indtægter og udgifter Indtægter og udgifter regnskabsføres i den periode, de vedrører, uanset betalingstidspunkt. Debitorer Debitorer væ rdiansæ ttes med fradrag af hensættelse til tabsrisici, opgjort på grundlag af en individuel vurderin debitorerne. Resultatopgørelse for året 1998 Indtægter R egnskab Budget Regnska kr. t.kr. t. kr. Kontingent Renteindtægter m v In d tæ g ter i a l t Udgifter Bestyrelse: V ed erlag P erso n aleassistan ce Diæter, rejse og o p h o ld Reproduktion, porto m v A d m in istration Revisionshonorar m v AA K-repræsentation G eneralforsam ling Andre aktiviteter (regionale aktiviteter og arrangem enter for ledige) U d gifter i a l t Å rets re su lta t o v e rfø rt til e g e n k a p ita l

35 Landinspektørens Meddelelsesblad 1999 side 235 Regnskab for 1998 for Privatansatte Landinspektørers Forening, fortsat Balance pr. 31. december 1998 Aktiver Regnskab Regnskab kr. t.kr. Tilgodehavende, m e d le m m e r M ellemregning m ed Den danske Landinspektørforening M ellemregning m ed Privatansatte Landinspektørers F o n d Aktiver i alt Passiver Gæld Skyldige o m k o stn in g e r Gæld i a l t Egenkapital Saldo pr. 1. januar Årets r e s u lta t Egenkapital pr. 31. december Passiver i a l t Skive, den 7. juni 1999 Jesper Lauridsen Anders N ygaard Møller Dorte Møllerhøj form and næ stform and/kasserer Vi har revideret foranstående regnskab for 1998 for Privatansatte Landinspektørers Forening. Løsning, den København, den 7. juni 1999 Deloitte & Touche Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Preben J. Sørensen Allan Christiansen Ejnar Sønderby Christensen statsaut.revisor statsaut.revisor

36 1999 side 236 Landinspektørens Meddelelsesblad Regnskab for 1998 for Privatansatte Landinspektørers Fond Anvendt regnskabspraksis A rsregnskabet er aflagt i overensstem m else m ed lovgivningens og vedtæ gternes regnskabsbestem melser. Arsregnskabet er aflagt efter sam m e regnskabspraksis som sidste år. Indtægter og udgifter Indtægter og udgifter regnskabsføres i den periode, de vedrører, uanset betalingstidspunkt. Børsnoterede værdipapirer Værdipapirer værdiansæ ttes til anskaffelsesværdi. Resultatopgørelse for året 1998 N oter Indtægter Renteindtægter m v... Indtæ gter i a lt... R egnskab Budget Regnskab kr. t.kr. t.kr Udgifter P erso n aleassistan ce... Revisionshonorar, advokat m v... Forvaltningsafgift og b a n k g e b y r... Renter vedrørende mellemregning PALF Andre u d g ifte r... Udgifter i a lt Årets r e s u lta t

37 Landinspektørens Meddelelsesblad 1999 side 237 Regnskab for 1998 for P riv atan satte Landin spektørers Fond, fo rtsat Balance pr. 31. december 1998 Regnskab Regnskab Noter ^r* t.kr. Aktiver Tilgodehavende r e n t e r S p arek assein d eståen d e O bligationer A ktiver i a l t Passiver Gæld M ellemregning med Privatansatte Landinspektørers F o re n in g M ellemregning med Den danske L an d in sp ek tørforen in g Skyldige o m k o stn in g er Gæld i a l t Egenkapital Saldo 1. januar Årets r e s u lta t Egenkapital pr. 31. decem ber Passiver i a l t

38 1999 side 238 Landinspektørens Meddelelsesblad Regnskab for 1998 for Privatansatte Landinspektørers Fond, fortsat Noter til regnskabet 1. Renteindtægter Regnskab Regnskab kr. t.kr. Renteindtægter, b a n k Renteindtægter, obligationer vedrørende å r e t Realiseret kursgevinst ob ligation er Renteindtæ gter i a lt O b l i g a t i o n e r Beholdning pr. 1. januar 1998, an sk affelsesv æ rd i A f g a n g : Solgt i året, nom kr., anakaffelsesvæ rdi Udtrukket i året nom kr., anskaffelsesvæ rdi T ilg a n g : Købt i året, nom ,000 kr B eh o ld n in g p r d e ce m b e r , a n s k a f fe ls e s v æ rd i O b l i g a t i o n s b e h o l d n i n g e n b e s tå r a f: 6 % Realkredit Danmark A /S 21 SC A % Kreditforeningen Danmark 43 S 2009, nom % N ykredit A /S 01 SC A % Realkredit Danmark 23SD A % Realkredit Danmark 22SD A % Danske Stat st lån % Realkredit Danmark 23SD A % Danske Stats st lån N o m in e l b e h o l d n in g p r d e c e m b e r K ursvæ rdi pr. 31. decem ber Skive, den 7. juni 1999 Jesper Lauridsen Anders N ygaard Møller Dorte Møllerhøj formand næ stform and/kasserer Vi har revideret foranstående regnskab for 1997 for Privatansatte Landinspektørers Fond. Løsning, den 12. juni 1999 København, den 7. juni 1999 Deloitte & Touche Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Preben J. Sørensen Allan Christiansen Ejnar Sønderby Christensen statsaut.revisor statsaut.revisor

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Landinspektørens M ed d ele ls e s b la d Den danske Landinspektø rforening Lindevangs A llé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 Hjemmeside: w w w.ddl.org e-m ail:ddl@ ddl.org Fax: 38 86 02 52 R edaktion

Læs mere

Den danske Landinspektørforening

Den danske Landinspektørforening Den danske Landinspektørforening CVR-nr. 15 26 89 13 Den danske Landinspektørforening 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den politiske revisors påtegning 4 Den uafhængige

Læs mere

Den danske Landinspektørforening

Den danske Landinspektørforening Den danske Landinspektørforening CVR-nr. 15 26 89 13 Den danske Landinspektørforening 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den politiske revisors påtegning 4 Den uafhængige

Læs mere

D ansk Historisk Fællesforening

D ansk Historisk Fællesforening D ansk Historisk Fællesforening RESU LTA TO PG Ø R ELSE EO R 1990 1990 1989 Note: K r. Kr. 1 K ontingenter... 62.950 60.950 2 Tilskud... 70.000 55.000 Indtæ gter i alt... 132.950 115.950 Udgivelser: 3

Læs mere

Den danske Landinspektørforening

Den danske Landinspektørforening Den danske Landinspektørforening CVR-nr. 15 26 89 13 Den danske Landinspektørforening 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den politiske revisors påtegning 4 Den uafhængige

Læs mere

G eneralforsam lingerne september og 7. september 2002 på. Comwell Sønderborg. Indholdsfortegnelse

G eneralforsam lingerne september og 7. september 2002 på. Comwell Sønderborg. Indholdsfortegnelse Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektø rforening Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 Hjemmeside: w w w.ddl.org e-m ail:ddl@ ddl.org Fax: 38 86 02 52 Redaktion og

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 Årsregnskab for 2007 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Resultatopgørelse for 2007... 1

Læs mere

ANDELSSELSKABET VITTEN FORSAMLINGSHUS ÅRSREGNSKAB 2015

ANDELSSELSKABET VITTEN FORSAMLINGSHUS ÅRSREGNSKAB 2015 ANDELSSELSKABET VITTEN FORSAMLINGSHUS ÅRSREGNSKAB 2015 Vitten Forsamlingshus INDHOLDSFORTEGNELSE Side Generelle oplysninger 1 Regnskabspåtegning 2 Revisionspåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2007 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 1999 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 1 Side Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2008 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V

Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V Årsregnskab 2000 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsens årsberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMAN DSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2009 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 (31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg CVR-nr. 20 65 09 31 Årsrapport 01.01.2011-31.12.2011 13. regnskabsår (31-10-2012)

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

Københavns Tandlægeforening

Københavns Tandlægeforening Københavns Tandlægeforening Amaliegade 17 1256 København K CVR.nr.: 18 20 84 15 Årsregnskab for 2013 Indholdsfortegnelse FORENINGSOPLYSNINGER Side 2 BESTYRELSENS UNDERSKRIFTER - 3 REVISIONSPÅTEGNING -

Læs mere

DANSK BJERG- & KLATREKLUB NORDKYST REVISION I/S. c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st København Ø. CVR-nr.

DANSK BJERG- & KLATREKLUB NORDKYST REVISION I/S. c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st København Ø. CVR-nr. DANSK BJERG- & KLATREKLUB c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st. 2100 København Ø. CVR-nr. 30 12 93 85 NORDKYST REVISION I/S Årsregnskab for 2012 Indhold Resultatopgørelse... Side 4 Balance,

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger CVR-nr. 85 60 97 18. Årsrapport 2009

Tandlægernes Tryghedsordninger CVR-nr. 85 60 97 18. Årsrapport 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Tandlægernes Tryghedsordninger

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport for året 2012

Årsrapport for året 2012 ø e r n e s / evision.. registreretrev 1.sionsaktieselskab DDS - Storstrømmen Landsdelsforening 14 6. regnskabsår Årsrapport for året 2012 Efterfølgende årsrapport med tilhørende noter er fremlagt og godkendt

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2009 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18. Årsrapport for 2005

Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18. Årsrapport for 2005 Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2005 (27. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Bestyrelsens årsberetning og påtegning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/ / REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/ / REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2015 30/6 2016 30. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. Årsrapport 2012/13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. Årsrapport 2012/13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 73 29 30 00 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2010 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Anvendt

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2009 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 11 61 62 91 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 DK-5100 Odense C Tlf: 63 12 71 00, Fax: 63 12 71 01 E-mail: Odense@bdo.dk FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2015

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2015 OG BERETNING OG REGNSKAB 2015 2 11 Sømandsforeningen Af 1856 PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2015 Sømandsforeningen har i årets løb fået flere nye medlemmer, som er anbefalet af nuværende medlemmer af

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015 REGISTREREDE REVISORER Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2015 Generalforsamling afholdes den 28/4 2016 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2013

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2013 OG BERETNING OG REGNSKAB 2013 2 11 Sømandsforeningen Af 1856 PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2013 Sømandsforeningen har i det forløbne år oplevet en fortsat interesse fra nye medlemmer for at melde sig

Læs mere

Greve Strands Revision

Greve Strands Revision \ vi Registreret Revisor FRR Frank Eliasson Centerholmen 16, 2 2670 Greve Tlf 43 9703 60 Fax 43 97 03 69 info@greverevision.dk www.greverevision.dk Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar 2010

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2012 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Bolignet Frugtvangen CVR-nr Årsrapport regnskabsår

Bolignet Frugtvangen CVR-nr Årsrapport regnskabsår Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Bolignet Frugtvangen CVR-nr. 18 02

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Greve Strands Revision

Greve Strands Revision v! Registreret Revisor FRR Frank Eliasson Centerholmen 16, 2 2670 Greve Til 43 9703 60 Fax 43 97 03 69 info@greverevision.dk IWNI.greve revision,dk Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar 2014

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2014 30. september 2015 Balance 30. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Den selvejende institution Langelands Golfbane. 12. Årsrapport

Den selvejende institution Langelands Golfbane. 12. Årsrapport Den selvejende institution Langelands Golfbane 12. Årsrapport for perioden 1.1. 2010 til 31.12. 2010 Indholdsfortegnelse: Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Indhold Regnskabsprincipper Revisionspåtegning

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 Sømandsforeningen Af 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2014 Sømandsforeningen har igen i 2014

Læs mere

ANDELSSELSKABET RYSLINGE VANDVÆRK ----------------------- RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2012. BALANCE PR. 31. DECEMBER 2012 ---ooooo---

ANDELSSELSKABET RYSLINGE VANDVÆRK ----------------------- RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2012. BALANCE PR. 31. DECEMBER 2012 ---ooooo--- ANDELSSELSKABET RYSLINGE VANDVÆRK ----------------------- RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2012 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2012 ---ooooo--- 201/5/25 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Ryslinge Vandværk, Andelsselskab Graabjergvej

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

KJELDBJERG VANDVÆRK. Årsrapport for perioden. 1. januar 2013 til 31. december CVR. nr

KJELDBJERG VANDVÆRK. Årsrapport for perioden. 1. januar 2013 til 31. december CVR. nr KJELDBJERG VANDVÆRK Årsrapport for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 CVR. nr. 40 55 82 68 INDHOLDSFORTEGNELSE Bestyrelsespåtegning Revisorpåtegning Regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance

Læs mere

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk. Regnskab 01.04.09-31.03.10

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk. Regnskab 01.04.09-31.03.10 Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Regnskab 01.04.09-31.03.10 Side 1 Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsregnskabet er aflagt efter bogføringslovens regnskabsbestemmelser samt i overensstemmelse

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

KJELDBJERG VANDVÆRK Årsrapport for 1. januar december 2010

KJELDBJERG VANDVÆRK Årsrapport for 1. januar december 2010 KJELDBJERG VANDVÆRK Årsrapport for 1. januar - 31. december 2010 Side 1 af 13 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Revisorpåtegning 3 Regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter til årsrapporten 9-12

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Den selvejende institution Haslev Hallerne Sofiendalsvej 42, 4690 Haslev

Den selvejende institution Haslev Hallerne Sofiendalsvej 42, 4690 Haslev Den selvejende institution Haslev Hallerne Sofiendalsvej 42, 4690 Haslev CVR-nr. 54 21 19 10 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende

Læs mere

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a.

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 18911310 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 dirigent Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2007 19. regnskabsår

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2007 19. regnskabsår Andelsboligforeningen Poppelvænget Årsrapport for 2007 19. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Venstres Landsorganisation Årsregnskab

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12. Årsrapport 2014

Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12 Årsrapport

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2014 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009

ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009 II. ~ VH Revision Registrerede Revisorer ApS FRR ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009 Børstenbindervej 12B Tlf. 66 15 4960 Medlem af 5230 Odense M Fax 66 15 49 32 DanRevi

Læs mere

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Årsrapport 2011/12 Resultatopgørelse for 01.04.2011-31.03.2012 Balance pr. 31.03.2012 Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsregnskabet er aflagt efter bogføringslovens

Læs mere

ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB

ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB 2013

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 27. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KJELDBJERG VANDVÆRK. Årsrapport for 1. januar december 2008

KJELDBJERG VANDVÆRK. Årsrapport for 1. januar december 2008 KJELDBJERG VANDVÆRK Årsrapport for 1. januar - 31. december 2008 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Revisorpåtegning 3 Regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter til årsrapporten 9-12 2 REVISORPÅTEGNING

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013 NV REVISION ApS Nålemagervej 14. 7490 Aulum Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2013 Generalforsamling afholdes den 24/4 2014 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Rosenkæret 13A, 2860 Søborg

Rosenkæret 13A, 2860 Søborg Foreningen af Danske Torpare Rosenkæret 13A, 2860 Søborg Årsregnskab for 2014/2015 Ledelsens årsberetning Hovedaktivitet Foreningens formål er at udbygge og bevare et godt forhold mellem Sverige og danske

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance,

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2006 18. regnskabsår

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2006 18. regnskabsår Andelsboligforeningen Poppelvænget Årsrapport for 2006 18. regnskabsår Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6

Læs mere

Løkken Antennelaug Å R S R A P P O R T Der afholdes ordinær generalforsamling på Action House i Løkken

Løkken Antennelaug Å R S R A P P O R T Der afholdes ordinær generalforsamling på Action House i Løkken Løkken Antennelaug Å R S R A P P O R T 2 0 1 6 Der afholdes ordinær generalforsamling på Action House i Løkken Torsdag, den 2. november 2017 kl. 19.00 1 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt

Læs mere

Svebølle Vandværk a.m.b.a.

Svebølle Vandværk a.m.b.a. Svebølle Vandværk a.m.b.a. Regnskab for året 2014 HvidebækRevisoren 2. REGNSKABSPRINCIPPER. Årsregnskabet er aflagt i overstemmelse med vandværkets vedtægter. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Jebjerg Vandværk A.M.B.A.

Jebjerg Vandværk A.M.B.A. Jebjerg Vandværk A.M.B.A. BERETNING OG ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/1-31/12 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Jebjerg Vandværk A.M.B.A. s ordinære generalforsamling Jebjerg, den / 2017 --------------------------

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2011

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2011 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn Registrerede revisorer Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 32 20 52

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Weidekampsgade 6 Postboks København C Telefon Telefax

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Weidekampsgade 6 Postboks København C Telefon Telefax Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon Telefax www.deloitte.dk 36 10 20 30 36 10 20 40 Holger og Carla Tornøe s Fond

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

STATUSBOGEN '' '' BUUS JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. Andelsboligforeningen Filipsgården, Amager. Årsrapport for 2003. (25. regnskabsår) ' < '"J#

STATUSBOGEN '' '' BUUS JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. Andelsboligforeningen Filipsgården, Amager. Årsrapport for 2003. (25. regnskabsår) ' < 'J# BUUS JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER '' '' STATUSBOGEN Andelsboligforeningen Filipsgården, Amager Årsrapport for 2003 (25. regnskabsår) ==--=== '

Læs mere

Kreds Nordea. Årsregnskab 2012

Kreds Nordea. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kreds Nordea CVR-nr. 10 51

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2011

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2011 Venstres Landsorganisation Årsregnskab 2011 Venstres Landsorganisation Indholdsfortegnelse Side Regnskabspåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Intern revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Terslev Vandværk I/S CVR-nr. 25 09 28 64

Terslev Vandværk I/S CVR-nr. 25 09 28 64 CVR-nr. 25 09 28 64 Årsrapport for 2008 samt Budget for 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

ANDELSSELSKABET RYSLINGE VANDVÆRK ÅRSRAPPORT FOR ooooo---

ANDELSSELSKABET RYSLINGE VANDVÆRK ÅRSRAPPORT FOR ooooo--- ANDELSSELSKABET RYSLINGE VANDVÆRK ----------------------- ÅRSRAPPORT FOR 2013 ---ooooo--- 201/5/25 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Ryslinge Vandværk, Andelsselskab Graabjergvej 17 5856 Ryslinge cvr. 26149312

Læs mere

Regnskab for boligorganisationen

Regnskab for boligorganisationen 1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 01.01.2013-31.12.2013 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2013 30. september 2014 Balance 30. september 2014 ØSTERFÆLLED TORV 10,

Læs mere

Budget. Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt. 5. Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt.

Budget. Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt. 5. Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt. Kredsstyrelsens budgetforslag justeres på indtægtssiden i forhold til det forventede medlemsantal. Udgifterne i det reviderede budget 14 er rettet for regnefejl. Eventuel ny praksis omkring frikøb fra

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro Årsrapport for 2005/06 (12 måneder) 48. regnskabsår Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 29/8 2006, kl. 19.30

Læs mere