G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e"

Transkript

1 Landinspektørens M ed d ele ls e s b la d Den danske Landinspektø rforening Lindevangs A llé Frederiksberg telefon Hjemmeside: w w w.ddl.org e-m ddl.org Fax: R edaktion og a n n o n ce e ksp e d itio n sam m e sted R edaktør: la n d in sp e ktø r K jeld Lohm ann S chøler ISSN årgang nr G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e september og 8. september 2001 på o Scandic Hotel Arhus I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Den danske Landinspektørforenings generalforsam ling... Praktiserende L andinspektørers Forenings generalforsam ling P rivatan satte Landin sp ek tørers F o ren in g... A nsatte L andinspektørers F o r e n i n g... O plysninger fra s e k r e ta r i a te t... Praktiske oplysninger for å r s m ø d e t.... side 126. side 147. side 157. side 163. side 171. side 190 Tilmeldingskort til deltagelse i årsmødet er 4. juli 2001 udsendt til medlemmerne sammen med indvarslingerne til generalforsamlingerne i Meddelelsesbladet 2001 side 112.

2 2001 side 126 Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforenings ordinære generalforsamling 2001 der er indvarslet ved formandens skrivelse af 12. juni 2001, offentliggjort i Meddelelsesbladet 2001, side 100/ afholdes på Scandic Hotel Århus, Rytoften 3, 8210 Århus V, lørdag den 8. september 2001 kl med følgende dagsorden: 1. Valg a f dirigent og mindst 2 sekretærer 2. Beretning om foreningens virksomhed 3. Forelæggelse a f de reviderede regnskaber for 2000 til godkendelse Fastsættelse a f kontingent til foreningen og fonden Behandling af mulige indkomne forslag fra medlemmer Eventnelt Bilag: Bilag: Bilag: Form andens skriftlige beretning udsendes i passende tid forud for generalforsamlingen. Regnskab for året 2000 for Den danske Landinspektørforening er publiceret omstående side Regnskab for året 2000 for fonds og legater er publiceret omstående side Til orientering er regnskabsoversigt for 2000 for Smed Søndergaards Fond publiceret omstående side Forslag til indskud ved optagelse i foreningen og forslag til kontingent til forening og fond for , kontingentregulativ samt forslag til budgetter for foreningen og Landinspektørfonden for er publiceret omstående side

3 Landinspektørens Meddelelsesblad 2001 side 127 Bilag til Den danske Landinspektørforenings generalforsamling 2001 dagsordenens punkt 2 Beretning om foreningens virksomhed Den skriftlige beretning udsendes i et sæ rnum m er af M eddelelsesbladet ca. 14 dage før generalforsam lingen og følges op af en kortere m undtlig form andsberetning på generalforsam lingen. Jens Bruun A ndersen

4 2001 side 128 Landinspektørens Meddelelsesblad Bilag til Den danske Landinspektørforenings generalforsamling 2001 dagsordenens punkt 3 Forelæggelse af de reviderede regnskaber for 2000 til godkendelse 1. Regnskab for året 2000 for Den danske Landinspektørforening 2. Regnskab for året 2000 for fonds og legater Endvidere fremlægges til orientering 3. Regnskabsoversigt for året 2000 for Smed Søndergaards Fond

5 Landinspektørens Meddelelsesblad 2001 side 129 Regnskab for 2000 for Den danske Landinspektørforening Anvendt regnskabspraksis Indledning Arsregnskabet er aflagt i overensstem m else med lovgivningens og vedtægternes regnskabsbestemmelser. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Anvendt regnskabspraksis er i hovedtræk følgende: Indtægter og udgifter Indtægter og udgifter regnskabsføres i den periode, de vedrører, uanset betalingstidspunkt. Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes til den værdi, de skønnes at indbringe. Blanket- og tryksagslager I forlagsvirksomheden værdiansættes indkøbte m a terialer, beregnet til videresalg, til indkøbspris. Der foretages nedskrivning for forældelse. Lager af jubilæumsbøger Jubilæumsbøger på lager værdiansættes til kostpris. Der foretages nedskrivning af beholdningen ved forældelse. Ejendommen Ejendom men væ rdiansæ ttes til anskaffelsesværdi med tillæg af foretagne forbedringer mv. Der nedskrives i det omfang, at vurderet handelsværdi er lavere. Inventar og maskiner Inventar, edb-udstyr, telefonanlæg og lignende værdiansættes til anskaffelsesværdi med fradrag af årlige afskrivninger. De årlige afskrivninger foretages lineært over 5 år regnet fra anskaffelses/ibrugtagningstidspunkt. Aktiver med en anskaffelsesværdi på under kr. pr. enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret. Værdipapirer Værdipapirer, der er anlægspapirer, værdiansættes til anskaffelsesværdi eller genanskaffelsesværdi, hvor denne er lavere. Edb-software Anskaffelse af edb-software og konsulentydelser i forbindelse hermed udgiftsføres i anskaffelsesåret. Skat Skat af årets skattepligtige indkomst udgiftsføres i det indkomstår, den påhviler med 38%. Legater og fonde Renteindtægter regnskabsføres i den periode, de forfalder. Udgifter regnskabsføres i den periode, de vedrører, uanset betalingstidspunkt. Børsnoterede værdipapirer værdiansættes til pålydende værdi. Kursforskellen til anskaffelsesværdi regnskabsføres på egenkapitalen. Der foretages ikke afskrivning på ejendommen, idet foreningens vedligeholdelsespolitik tilsigter at bevare ejendommens værdi.

6 2001 side 130 Landinspektørens Meddelelsesblad Regnskab for 2000 for Den danske Landinspektørforening, fortsat Resultatopgørelse for året 2000 Noter Indtægter Regnskab kr. Budget t.kr. Regnske 1999 t.kr. K o n tin g e n t Licensindtægter R enteindtæ gter Administrationsbidrag gruppelivsordning, incl. p erson aleassistan ce Kort & M atrikelstyrelsen for artikler m m Salg af personaleassistance N ettoindtægter i»landinspektørfonden« Administrationsbidrag (overhead) fra foreningens»virksom hedsom råder«lovsamlingen og Efteruddannelse R estan cegeb yrer Refusion fra tilsluttede foreninger til edb og lig n e n d e Andre in d tæ g te r Indtægter i a lt Udgifter Bestyrelse, formand og n æ stfo rm a n d A dm inistration Faglig virksom hed og gen eralforsam ling Servicevirksomhed (excl. g ru p p elivsord n in g ) S am arb ejd e Publikationsvirksomhed (excl. Lovsam lingen) Ju b ilæ u m sak tiviteter Afskrivning på edb-anlæg, inventar m v Ejendommens d r i f t Regulering af hensættelse til tab på d e b ito re r Edb-software m.v Andre u d g ifte r Skat af årets resu ltat Udgifter i a lt Resultat af Foreningsvirksomhed Resultat af Efteruddannelsesvirksomhed Resultat af Lovsamlingen Årets r e s u lta t

7 Landinspektørens Meddelelsesblad 2001 side 131 R e g n s k a b fo r f o r D e n d a n s k e L a n d i n s p e k t ø r f o r e n i n g, f o r t s a t B a l a n c e p r d e c e m b e r Regnskab Regnskab Noter kr. t.kr. A n l æ g s a k t i v e r 15 Ejendommen, Lindevangs Allé Inventar og edb V æ rd ip ap irer ^ D eposita A n læ g s a k tiv e r i a l t A k ti v e r 13 Likvide m id le r Tilgodehavender m v Blanket- og tr y k s a g s la g e r Lager af jubilæ um sbøger L a g e r I a l t Mellemregning med Praktiserende Landinspektørers F o r e n in g Mellemregning med Dispositionsfonden for Ansatte Landinspektørers F o re n in g Mellemregning med Privatansatte Landinspektørers F o n d Mellemregning med øvrige f o n d e Tilgodehavender i a l t O m s æ tn in g s a k tiv e r i a l t A k tiv e r i a l t P a s s i v e r Egenkapital Årets re su lta t ~ 208 E g e n k a p ita l p r d e c e m b e r B R F -K re d it L a n g f r i s t e t i a l t Kreditorer og skyldige om k o stn in g er G ru p p elivsord n in g M ellemregning med Praktiserende Landinspektørers F o r e n in g M ellemregning med Privatansatte Landinspektørers Foren in g M ellemregning med Ansatte Landinspektørers F o re n in g K o r tf r is te t g æ ld i a l t G æ ld i a l t Passiver i alt Eventualforpligtelser mv.

8 2001 side 132 Landinspektørens Meddelelsesblad Regnskab for 2000 for Den danske L andin spektørforening, fortsat Noter til regnskabet 1. Bestyrelse, formand og næstformand I posten indgår vederlag til formand og næstformand på henholdsvis kr. og kr. (1999: til kr. til formand og 56,000 kr. til næstform and). Regnskab Regnskab kr. t.kr. 2. Administration Gager mv., a n d e l Personaleudgifter i øvrigt Rejser og ophold Repræsentation og g a v e r Abonnementer og biblioteksudgifter Kontorm aterialer, porto, telefon, transport og reproduktion Revision og regnskabsm æssig assistance sam t anden ekstern b istan d Vedligeholdelse af inventar m v S m åan sk affelser Husleje, el, varm e, rengøring m v Diverse (gebyrer m v.) A dm inistration i a lt Faglig virksomhed og generalforsamling Fagligt udvalg Anden faglig virksom hed Fagligt m ø d e G eneralforsam ling Faglig virksom hed og generalforsam ling i alt I»fagligt udvalg«indgår vederlag til formand og næstformand på kr.og kr. (1999 til formand kr., næstformand kr.) 4. Servicevirksomhed excl. gruppeliv Pensions- og forsik rin gssp ørgsm ål R espon su m u d valg Anden servicevirk som h ed Servicevirksom hed excl. gruppeliv i a l t I»responsum udvalg«indgår vederlag til form and på kr. (1999: kr.). (Et tilsvarende beløb betales af PLF) 5. Samarbejde Kontaktudvalget m ed KMS Kontaktudvalget med Direktoratet for FødevareErhverv Kontakt til AAU Andet sam a rb e jd e Nordisk sam arb ejd e Europæisk s a m a rb e jd e Internationalt sam arbejde Sam arbejde i alt

9 Landinspektørens Meddelelsesblad 2001 side 133 Regnskab for 2000 for Den danske Landinspektørforening, fortsat N oter til regnskabet, fortsat 6. Renteindtægter Renteindtægter likvide konti. Renteindtægter obligationer. Renteindtæ gter i alt- 7. Nettoindtægter i»landinspektørfonden«kontingentindtægter... I n d s k u d... R en tein d tæ gter... F o n d sy d e lse r... P erso n aleassistan ce... Andre u d g if te r... N ettoin d tæ gter i»landinspektørfonden«i alt 8. Ejendommens drift H u slejein d tæ gt... P rio ritetsren ter... Ejendomsskat og forsikring.. Reparation og vedligeholdelse. Ejendom m ens drift i alt 9. Efteruddannelsesvirksomhed Afsluttede kurser, indtægter i a l t... Afsluttede kurser, udgifter i a l t... Fælles k u rsu su d gifter... Efteruddannelsesudvalgsudgifter... Overhead u d g ifte r... F æ lle s u d g ifte r Efteruddannelsesvirksom hed i alt... Regnskab kr Regnskab 1999 t.kr I posten»efteruddannelsesudvalgsudgifter«indgår vederlag til formand for efteruddannelsesvirksom hed på kr. (1999: kr.) 10. Lovsamlingen A bonnem entsindtæ gter... P erso n aleassistan ce... Overhead af personaleassistance... Abonnement m v... Reproduktion (trykning og kopiering) Lovsam lingen i alt

10 2001 side 134 Landinspektørens Meddelelsesblad Regnskab for 2000 for Den danske Landinspektørforening, fortsat Noter til regnskabet, fortsat Forlagets drift Indtægter Tids\ skriftet ^ kr. Meddelelsesbladet kr. Blanketter kr. Øvrige forlag kr. A nnonceindtæ gter Salg og abonnem entsindtægter Indtægter i a lt Udgifter H o n o rarer/v ed erlag P erso n aleassistan ce Diæter, rejser og o p h o l d Kontingenter, abonnem enter og b ib liotek su d gifter Kontor- og andre m a te ria le r Trykning og k o p ie rin g Porto, telefon, transportudgifter Provision, annoncer m v Afskrivninger, in v en tar Udgifter i a lt Driftsresultat Driftsresultat ^I 2000 er der udgivet 1 num re; i 1999 blev der udgvivet 5 numre. Endvidere er der udgifter til produktion af 2 nordiske hæfter (årgang 1999 og 2000). Vederlag til redaktør for tidsskriftet udgør i kr. (1999: kr.) Ia lt kr. 12 Jubilæumsaktiviteter Regnskab Jubilæumsudgivelse: Ekstrent tilskud Udgifter ved u d g iv e ls e n _ Lagerregulering Medlemsbiografi Eksternt tilskud Udgifter ved u d g iv e ls e n... _ Jubilæum I n d tæ g te r U d g if te r Jubilæum saktiviteter i a lt Der er i tidligere år henlagt kr. (under egenkapitalen) til delvis dækning af jubilæumsaktiviteterne

11 Landinspektørens Meddelelsesblad 2001 side 135 Regnskab for 2000 for Den danske Landinspektørforening, fortsat N oter til regnskab fortsat 13. Likvide midler K on tork asse... Bankindeståender inkl. gru p peliv... Obligationer, g ru p p eliv... Aftaleindlån inkl. g ru p p e liv... Bankindestående, g ru p p e liv... Bankindestående, Landinspektørfonden... Likvide m idler i a l t... Regnskab Regnska kr. t.kr Tilgodehavender mv. K ontingentdebitorer... F o rlag sd eb ito rer... Debitorer L o v sa m lin g e n... Andre tilg od eh aven d er... Betalte udgifter vedrørende næste å r... Tilgodehavender mv. i a l t Ejendommen/ Lindevangs Allé 4 Bogført værdi p rim o... Bogført væ rdi ultim o kr. 16. Inventar og edb Saldo primo å r e t... Køb af inventar og edb i årets lø b... Årets a fsk riv n in g e r... Inventar og m askiner i a l t Kreditorer og skyldige omkostninger Tilbageholdt kildeskat og A T P... Skyldig m om s Skyldige omkostninger: Feriepengeforpligtelse... Skyldig overarb ejd sb etalin g... Andre skyldige o m k o stn in g er... K reditorer og skyldige om kostninger i alt

12 2001 side 136 Landinspektørens Meddelelsesblad Regnskab for 2000 for Den danske Landinspektørforening, fortsat N o ter til regnskabet, fortsat 18. Gruppelivsordning Regnskab Regnskab kr. t.kr. DdL's gæld til gruppelivsordning Regnskab for forsikringsordningen Forenede Gruppeliv pr. 31. december 2000 Tilgode hos Forenede G ru p p e liv Tilgode hos D d L Kapital: Saldo pr. 1. januar Indbetalt i årets l ø b Renter aftaleindlån Renter obligationer, n etto Administrationsbidrag til DdL og personaleassistance Betalt i året til Forenede G ruppeliv Tilgodehavende nettobonus hos Forenede G ruppeliv Saldo pr. 31. decem ber For- Efterud-. enings- dannelses- 19. Egenkapital virksom- virksom- Lovsamhed hed ling I alt kr. kr. kr. kr. Egenkapital pr. 1. januar Årets resu ltat L 0 2? Egenkapital pr. 31. decem ber I foreningens egenkapital indgår henlæggelser til teknologifornyelser ( kr. 20. Eventualforpligtelser mv. U dover prioritetsgæld er der tinglyst ejerpantebreve i ejendommen for nom kr. Ejerpantebrevene opbevares i eget depot.

13 Landinspektørens Meddelelsesblad 2001 side 137 Regnskab for 2000 for fonds og legater Resultatopgørelse for året 2000 Indtægter Renter af: V æ rd ip ap irer... Bankindestående... Ia lt kr Jeanette & Sven Lannungs Fond kr C.F.V. Boocks Legat kr N. Thorkil-Jensens Legat kr Støttefonden kr Tilskud og gaver m v Indtægter i a l t Udgifter K u rstab/gevinst ved køb og salg af obligationer... Arets legatu d d elin ger... Diverse u d g i f te r Udgifter i a l t Årets re s u lta t Resultat Balance pr. 31. december 2000 Aktiver Tilgodehavende r e n t e r... B ankbeholdninger... Obligationslydende v æ r d i Aktiver i alt Passiver Anden g æ ld... M ellem regnin g... Kapitalkonto 31. december Passiver i a l t Egenkapital til ultimokursværdi 31. december december

14 2001 side 138 Landinspektørens Meddelelsesblad Frederiksberg, den 12. juni 2001 Jens Bruun Andersen formand Stig Enem ark næstformand Pia Åbo Ø stergaard Henning Elmstrøm Dorte Møllerhøj Vi har revideret foranstående regnskab for 2000 for Den danske Landinspektørforening. Hjørring, den 15. juni 2001 Mogens Hjørne København, den 12. juni 2001 Deloitte & Touche Statautoriseret Revisionsaktieselskab Allan Christensen Statsaut. revisor Den politiske revisors bemærkninger til årsregnskabet 2000 Et udm ærket regnskab, der selvfølgelig er påvirket af jubilæumsaktiviteterne. Udviklingen i licensindtægterne indikerer, at vi skal være opmærksomme på at støtte foreningen, også på dette område. Hjørring, den 11. juni 2001 Mogens Hjørne Formandens bemærkninger til regnskab 2000 Jeg er m eget enig med den politiske revisor i, at det er et udm ærket resultat, der fremlægges for generalforsamlingen. En aktivitet, der i høj grad har påvirket det fremlagte regnskab, er selvfølgelig festligholdelsen af foreningens 125 års jubilæum. Uanset de m eget fine sponsorindtægter til vores faglige udgivelser m.v. så har jubilæumsaktiviteterne selvfølgelig m edført en del andre udgifter. Vi havde sparet 253 t. kr. op til formålet. På generalforsamlingerne har vi i en række år påpeget det glædelige i pæne»erhvervsindtæ gter«, men har også meget kraftigt gjort opmærksom på, at DdL ikke bør basere sit økonomiske grundlag på disse indtægter, idet allerede m eget begrænsede konjunkturfald, sam t omlægninger i sagsgangen i faget kan påvirke disse indtægter væsentligt i nedadgående retning. En tendens til faldende erhvervsindtægter spores i dette regnskab og er senere blevet forstærket. Men som nævnt alt andet lige et meget pænt regnskab, som jeg med tilfredshed fremlægger på generalforsamlingen Jens Bruun Andersen

15 Landinspektørens Meddelelsesblad 2001 side 139 R e g n s k a b f o r f o r S m e d S ø n d e r g a a r d s F o n d Anvendt regnskabspraksis A r s r e g n s k a b e t e r a f la g t i o v e r e n s s te m m e ls e m e d lo v g iv n in g e n s o g f u n d a ts e n s r e g n s k a b s b e s te m m e l s e r o g e f te r s a m m e r e g n s k a b s p r a k s is s o m s id s te å r. A n v e n d t r e g n s k a b s p r a k s is e r i d e t v æ s e n tlig e fø l g e n d e : O b lig a tio n e r o p ta g e s til k u r s v æ r d ie n p å s ta tu s d a g e n. S å v e l r e a lis e r e d e s o m u r e a lis e r e d e k u r s r e g u le r in g e r fø re s o v e r e g e n k a p ita le n. I n d t æ g te r o g u d g if t e r m e d ta g e s i d e n p e r io d e, d e v e d r ø r e r. Resultatopgørelse for året 2000 N o te r R e g n sk ab R e g n s k a b kr. k r. Indtægter af grundkapitalen: R e n te r a f o b l i g a t i o n e r U d lo d n in g in v e s te r in g s f o r e n in g R e n te r a f b a n k b e h o ld n in g Indtægter i alt Udgifter: H o n o r a r til r e v i s o r F o r v a ltn in g s a fg ift, B G B a n k A n d r e u d g i f t e r Udgifter ialt Resultat før skat S k a t a f å r e ts r e s u l t a t Årets resu ltat Resultat er disponeret således: U d d e lin g e r H e n la g t til b u n d e n k a p ita l (10% ) H e n la g t til d is p o n ib e l k a p i t a l Ia lt

16 2001 side 140 Landinspektørens Meddelelsesblad Regnskab for 2000 for Smed Søndergaards Fond, fortsat Balance pr. 31. december 2000 R e g n s k a b R e g n s k a b N o te r k r. t.k r. Aktiver 1 O b l i g a t i o n e r L ik v id e m i d l e r M e lle m r e g n in g m e d d is p o n ib le m i d l e r Bundne midler i a l t O b l i g a t i o n e r D a n s k e in v e s t e r i n g s f o r e n in g e r L ik v id e m i d l e r M e lle m r e g n in g m e d b u n d n e m i d l e r P e rio d is e r e d e r e n t e r Disponible midler i a lt Aktiver i a lt Passiver S k y ld ig e o m k o s tn in g e r S k y ld ig s k a t Gæld i alt F o n d s k a p i t a l K u r s r e g u le r in g e r o b l i g a t i o n e r Bunden fondskapital i a lt D is p o n ib le m i d l e r K u r s r e g u l e r i n g e r Disponibel kapital ia lt Egenkapital i alt Passiver i alt

17 Landinspektørens Meddelelsesblad 201 side 141 Regnskab for 2000 for Smed Søndergaards Fond, fortsat Noter til regnskabet N o m in e l v æ r d i K u rs v æ r d i 1. Obligationer kr kr Bundne midler: S a ld o p r. 1. ja n u a r Tilgang: 7 % R e a lk r e d it D a n m a r k 23 SD A Afgang: 7 % N y k r e d it 3 A % N y k r e d it. 03S % R e a lk r e d it D a n m a r k 23 SD A ~ R e a lis e re t k u r s g e v in s t U re a lis e re t k u r s g e v i n s t......i Saldo pr. 31. december B e h o ld n in g k a n s p e c ific e re s s o m fø lg e r: 6 % R e a lk r e d it D a n m a rk, 23 SD A % N y k r e d it 3 A % N y k r e d it 03 SC A % N y k r e d it 03 S % R e a lk r e d it D a n m a r k 2350 A D i s p o n i b l e m i d l e r : S a ld o p r. 1. ja n u a r T i l g a n g : 7 % R e a lk r e d it D a n m a r k 23 S D A A f g a n g : 7 % N y k r e d it 03 SC A % R e a lk r e d it D a n m a r k 2350 A % R e a lk r e d it D a n m a r k 2350 A R e a lis e re t k u r s t a b U re a lis e re t k u r s g e v i n s t......i 155 S a l d o p r d e c e m b e r B e h o ld n in g e n k a n s p e c ific e re s s o m fø lg e r: 6 % R e a lk r e d it D a n m a r k 23 S D A % N y k r e d it 03 SC A % R e a lk r e d it D a n m a r k 23 S D A

18 2001 side 142 Landinspektørens Meddelelsesblad 3. Danske investeringsforeninger S a ld o U re a lis e re t k u r s g e v i n s t Z. ^26 B e h o ld n in g e n k a n s p e c if ic e r e s s o m fø lg e r : BG I n v e s t F o n d e Fondskapital k r. k r. S a ld o H e n la g t ifø lg e r e s u l t a t d i s p o n e r i n g e n R e a lis e re t i å r e t a f tid lig e r e å r s k u r s g e v i n s t e r R e a lis e re d e k u r s t a b Kursregulering, buden del S a ld o R e a lis e re t i å r e t a f tid lig e r e å r s k u r s g e v i n s t e r U re a lis e re t k u r s g e v in s t U re a lis e re t k u r s r e g u le r in g, d a n s k e in v e s te r in g s f o r e n in g e r Disponible midler S a ld o H e n la g t ifø lg e r e s u l t a t d i s p o n e r i n g e n R e a lis e re t i å r e t a f tid lig e r e å r s k u r s g e v i n s t e r R e a lis e re d e k u r s t a b ~ Kursregulering, disponible del S a ld o R e a lis e re t i å r e t a f tid lig e r e å rs k u r s g e v i n s t e r U re a lis e re t k u r s g e v in s, n e tto p å o b lig a t io n e r

19 Landinspektørens Meddelelsesblad 2001 side 143 F r e d e rik s b e rg, d e n 11. ju n i 2001 Jen s B ru u n A n d e r s e n E b b e H o lm b o e B o d il E k n e r f o r m a n d P e te r J o n L a rs e n V i h a r r e v id e r e t f o r a n s tå e n d e r e g n s k a b fo r 2000 f o r S m e d S ø n d e r g a a r d s F o n d. K ø b e n h a v n, d e n 11. ju n i 2001 D e lo itte & T o u c h e S ta ts a u to r is e r e t R e v is io n s a k tie s e ls k a b A la n C h r is tia n s e n s ta ts a u t.r e v is o r

20 2001 side 144 Landinspektørens Meddelelsesblad Bilag til Den danske Landinspektørforenings generalforsamling 2001 dagsordenens punkt 4 F a s t s æ t t e l s e a f k o n t i n g e n t t i l f o r e n i n g o g f o n d Bestyrelsen foreslår: G e n e ra lfo rs a m lin g e n b e s lu tte r u n d e r h e n v is n in g til lo v e n e s 2 2 o g 2 5 fø lg e n d e s a ts e r: K o n t in g e n t K o n tin g e n t k r. k r. a. V e d in d m e ld e ls e b e ta le s in d s k u d til L a n d in s p e k tø r f o n d e n b. K o n tin g e n t til f o r e n in g e n fo r 2002: f o r m e d le m m e r a f P r a k tis e r e n d e L a n d in s p e k tø r e r s F o r e n i n g f o r m e d le m m e r a f P r iv a t a n s a tte L a n d in s p e k tø r e r s F o r e n in g f o r m e d le m m e r a f A n s a tte L a n d in s p e k tø r e r s F o r e n i n g f o r e r h v e r v s a k tiv e m e d le m m e r a f g r u p p e f o r ø v rig e m e d l e m m e r c. K o n tin g e n t til L a n d in s p e k tø r f o n d e n fo r d e r o p k ræ v e s e fte r d e re g le r o g m e d d e r e d u k tio n e r, s o m b e s ty re ls e n i h e n h o ld til lo v e n e s 2 2 o g 2 5 h a r f a s t s a t i o m s tå e n d e k o n tin g e n tr e g u la tiv.

21 Landinspektørens Meddelelsesblad 2001 side 145 K o n t i n g e n t r e g u l a t i v f o r D e n d a n s k e L a n d i n s p e k t ø r f o r e n i n g Indskud 1. V e d n y o p ta g e ls e e lle r g e n o p ta g e ls e i f o r e n in g e n b e ta le s in d s k u d p å k r. til L a n d in s p e k tø r f o n d e n. D o g b e ta le r la n d in s p e k tø r s t u d e r e n d e ik k e in d s k u d v e d o p ta g e ls e. Kontingent P å l i g n i n g 2. M e d le m m e r n e p å lig n e s o g o p k r æ v e s k o n tin g e n t k v a r ta ls v is v e d tils e n d e ls e a f g ir o o p k r æ v n in g e r v e d k v a r ta le ts b e g y n d e ls e. P å lig n in g e n s k e r i h e n h o ld til g e n e r a lf o r s a m lin g s b e s lu t n in g h e r o m o g p å g r u n d la g a f d e fo r s e k r e ta r i a te t f o r e lig g e n d e o p ly s n in g e r o m d e t e n k e lte m e d le m s b e s k æ ftig e ls e s f o rh o ld v e d k v a r ta le ts b e g y n d e ls e. B e t a l i n g 3. S id s te r e ttid i g e t id s p u n k t f o r in d b e ta lin g a f k o n tin g e n t e r d e n 5. i k v a r ta le ts 2. m å n e d. R e s t a n c e 4. K o n tin g e n t, s o m ik k e e r b e ta lt r e ttid ig t, tillæ g g e s o p k r æ v n in g s g e b y r p å 100 k r. f o r h v e r r y k k e r o g k a n tillæ g g e s r e n te r. R e d u k t i o n e r 5. K o n tin g e n t til L a n d in s p e k tø r f o n d e n r e d u c e re s p å s a m m e m å d e s o m k o n tin g e n t til f o re n in g e n. 6. P r a k tis e r e n d e m e d le m m e r m e d d o k u m e n te r e t å r lig b r u t to o m s æ tn in g p å u n d e r k r., m e n o v e r k r., b e ta le r 60 % a f d e p r a k t i s e r e n d e m e d le m m e rs n o r m a lk o n tin g e n t. 7. P r a k tis e r e n d e m e d le m m e r m e d d o k u m e n te r e t å r lig b r u t to o m s æ tn in g u n d e r k r. b e ta le r 20 % a f d e p r a k tis e r e n d e m e d le m m e rs n o r m a lk o n tin g e n t. 8. A n s a tte m e d le m m e r m e d a r b e jd s tid p å h a lv n o r m a ltid e lle r m in d r e s a m t m e d le m m e r, d e r a f tje n e r tv u n g e n v æ r n e p lig t, b e ta le r 50 % a f a n s a tte m e d le m m e rs n o r m a lk o n tin g e n t. 9. H e ltid s a r b e jd s le d ig e o g m e d le m m e r p å o rlo v m e d d a g p e n g e r e t b e ta le r 25 % a f a n s a tte m e d le m m e r s n o r m a lk o n tin g e n t. 10. A n s a tte m e d le m m e r, d e r e r P h.d.-s tu d e re n d e e lle r a r b e jd e r i u d la n d e t, p å F æ rø e rn e e lle r i G r ø n la n d, b e ta le r 75 % a f a n s a tte m e d le m m e rs n o rm a lk o n tin g e n t, jfr. d o g p k t A n s a tte m e d le m m e r, d e r a r b e jd e r p å F æ rø e rn e, i N o rg e, S v e rig e e lle r F in la n d, o g d e r f å r v a r e ta g e t d e r e s f a g lig e o g fa g fo r e n in g s m æ s s ig e in te r e s s e r v e d m e d le m s s k a b a f o r g a n is a tio n e r i v e d k o m m e n d e la n d, s a m t m e d le m m e r, d e r h a r o rlo v u d e n A -in d k o m s t, b e ta le r k o n tin g e n t til f o r e n in g e n s o m m e d le m m e r, d e r ik k e e r o p ta g e t i e n a f d e tils lu tte d e fo r e n in g e r. 12. M e d le m m e r a f d e tils lu tte d e fo r e n in g e r, d e r er p e n s io n is te r e lle r U - la n d s f r iv illig e, b e ta le r 15 % a f a n s a tte m e d le m m e r s n o r m a lk o n tin g e n t o g b e ta le r ik k e k o n tin g e n t til L a n d in s p e k tø r fo n d e n. 13. E r h v e r v s a k tiv e m e d le m m e r, d e r ik k e e r o p ta g e t i e n a f d e tils lu tte d e f o r e n in g e r, b e ta le r 35 % a f a n s a tte m e d le m m e r s n o r m a lk o n tin g e n t o g b e ta le r ik k e k o n tin g e n t til L a n d in s p e k tø r f o n d e n. 14. M e d le m m e r, d e r ik k e e r o p ta g e t i e n a f d e tils lu tte d e f o r e n in g e r o g s o m ik k e e r e r h v e r v s a k tiv e, b e ta le r 15 % a f a n s a tte m e d le m m e rs n o r m a lk o n tin g e n t o g b e ta le r ik k e k o n tin g e n t til L a n d in s p e k tø r f o n d e n. V e d ta g e t p å b e s ty r e ls e s m ø d e i D e n d a n s k e L a n d in s p e k tø r f o r e n in g d e n 13. ju n i 2000 m e d ik r a f ttr æ d e l se d e n 1. ja n u a r Kontingentforslaget er udarbejdet på grundlag af omstående

22 2001 side 146 Landinspektørens Meddelelsesblad B u d g e t f o r f o r D e n d a n s k e L a n d i n s p e k t ø r f o r e n i n g B u d g et 2002 t.k r. I n d t æ g t e r : K o n t in g e n t L ic e n s in d tæ g te r R e n t e i n d t æ g t e r O v e r h e a d fra E f te r u d d a n n e ls e s v ir k s o m h e d o g L o v s a m lin g e n S a lg a f b i s t a n d L eje a f e d b fra tils lu tte d e f o r e n i n g e r A n d r e i n d t æ g t e r I n d t æ g t e r i a l t U d g i f t e r : B e s ty re ls e, f o r m a n d o g n æ s t f o r m a n d A d m i n i s t r a t i o n F a g lig v ir k s o m h e d o g g e n e r a l f o r s a m l i n g S e rv ic e v ir k s o m h e d (ex cl. g r u p p e l i v s f o r s i k r i n g ) S a m a r b e j d e P u b lik a tio n s v ir k s o m h e d (excl. L o v s a m l in g e n ) A fs k r iv n in g p å in v e n ta r o g e d b H e n s æ tt e ls e til n y in d k ø b a f e d b o g til j u b i l æ u m E d b - u d g if te r U d g i f t e r i a l t D r i f t s r e s u l t a t : B u d g e t 2001 t.k r B u d g e t f o r f o r L a n d i n s p e k t ø r f o n d e n B u d g et 2002 t.k r. I n d t æ g t e r : K o n t i n g e n t H u s l e j e I n d t æ g t e r i a l t U d g i f t e r : F o n d s y d e l s e r A d m i n i s t r a t i o n E je n d o m m e n s d rift: P r io r ite t s r e n t e r E je n d o m s s k a t o g fo r s ik r in g.. 80 R e p a ra tio n o g v e d l i g e h o ld... 5Q 320 U d g i f t e r i a l t D r i f t s r e s u l t a t B u d g e t 2001 t.k r

23 Landinspektørens Meddelelsesblad 2001 side 147 Praktiserende Landinspektørers Forenings ordinære generalforsamling 2001 d e r e r in d v a r s le t v e d f o rm a n d e n s s k r iv e ls e a f 8. ju n i , o f fe n tlig g jo rt i M e d d e le ls e s b la d e t , s id e 1 0 1, a fh o ld e s p å S c a n d ic H o te l Å rh u s, R y to fte n 3, A a r h u s V, f r e d a g d e n 7. s e p te m b e r kl m e d fø lg e n d e d a g s o r d e n : 1. V a/g a f dirigen t og 2 sekretæ rer 2. B eretn ing om fo ren in g en s virksomhed 3. Forelæ ggelse a f det reviderede regnskab fo r til godkendelse 4. Fastsættelse a fk o n tin gen tsiim fo r år B ilag: B ilag: R e g n s k a b f o r å r e t 2000 fo r P r a k tis e r e n d e L a n d in s p e k tø r e r s F o re n in g e r p u b lic e re t o m s tå e n d e s id e F o rs la g til k o n tin g e n ts u m til f o r e n in g e n for 2002, fo rs la g til b u d g e t fo r f o r e n in g e n fo r 2002 s a m t k o n tin g e n tv e d tæ g t e r p u b lic e re t o m s tå e n d e s id e B ehandling a f indkom ne forslag fra m edlem m er 6. Eventnelt

24 2001 side 148 Landinspektørens Meddelelsesblad Bilag til Praktiserende Landinspektørers Forenings generalforsamling 2001 dagsordenens punkt 3 Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2000 til godkendelse R e g n s k a b f o r f o r P r a k t i s e r e n d e L a n d i n s p e k t ø r e r s F o r e n i n g Anvendt regnskabspraksis Å r s r e g n s k a b e t e r a f la g t i o v e r e n s s te m m e ls e m e d lo v g iv n in g e n s o g v e d tæ g te r n e s r e g n s k a b s b e s te m m e lser. Å rs r e g n s k a b e t e r a fla g t e f te r s a m m e r e g n s k a b s p r a k sis so m s id s te år. I n d t æ g t e r o g u d g i f t e r I n d t æ g te r o g u d g if te r r e g n s k a b s f ø re s i d e n p e r io d e, d e v e d r ø r e r, u a n s e t b e ta lin g s tid s p u n k t. D e b i to r e r o g a n d r e t i l g o d e h a v e n d e r D e b ito r e r o g tilg o d e h a v e n d e r o p ta g e s til d e n v æ r d i, d e s k ø n n e s a t in d b rin g e. S k a t S k a t a f å r e ts r e s u lta t o m f a tte r a k tu e l sk a t. D e r h e n s æ tte s ik k e til u d s k u d t s k a t. A k tu e l s k a t e r b e r e g n e t m e d u d g a n g s p u n k t i å re ts re s u lta t fø r s k a t, k o rr ig e r e t fo r ik k e s k a tte p lig tig e in d tæ g te r o g o m k o s tn in g e r. K a p i t a l a n d e t i P L F - D a t a A /S K a p ita la n d e le n v æ r d is æ tte s til a n s k a ff e ls e s s u m o g n e d s k r iv e s v e d v a r ig v æ r d if o r r in g e ls e. D e k la r e r e t u d b y tte in d tæ g ts f ø r e s i d e t å r, u d b y t te t e r h e n s a t i s e ls k a b e t. M a t e r i e l l e a n l æ g s a k t i e r A lle a n s k a ffe ls e r a f m a te r ie lle a n læ g s a k tie r u d g if ts føres i året.

25 Land inspektørens Meddelelsesblad 2001 side 149 R egnskab for 2000 for P rak tiseren d e L an d in sp ek tø rers F o ren in g, fo rtsa t Resultatopgørelse for året 2000 R eg n sk ab 2000 B u d g e t 2000 R egnskc 1999 N o te r kr. t.k r. t.k r. Foreningsvirksomhed I n d t æ g t e r K o n t i n g e n t D e k la r e r e t u d b y tte fra P L F -D a ta A / S A n d r e i n d t æ g t e r I n d t æ g t e r i a l t U d g i f t e r A d m i n i s t r a t i o n B e s tv re ls e U d v a l g M e d l e m s m ø d e r F o r r e tn in g s s ta tis tik M a r k e d s f ø r in g s tilta g A n d r e a k tiv ite te r, p r o j e k t e r PL F D a ta A / S T a b p å d e b ito r e r, t i l b a g e f ø r t U d g i f t e r i a l t F o r e n i n g s v i r k s o m h e d i a l t Gruppelivsforsikring I n d t æ g t e r P r æ m i e i n d t æ g t e r B o n u s I n d t æ g t e r i a l t U d g i f t e r U d g ift til P F A A d m in is tr a tio n s u d g if te r U d g i f t e r i a l t G r u p p e l i v s f o r s i k r i n g i a l t Å re ts r e s u lta t fø r s k a t S k a t a f f o r e n in g s v ir k s o m h e d A r e t s r e s u l t a t

26 2001 side 150 Landinspektørens Meddelelsesblad R egn sk ab for 2000 fo r P rak tiseren d e L an d in sp ek tø rers F o ren in g, fo rtsat Balance pr. 31. december 2000 R e g n s k a b R e g n s k a b N o te r k r. t.k r. Aktiver D e b i t o r e r L ik v id e b e h o l d n i n g e r K a p ita la n d e l i P L F D a ta A / S F i n a n s i e l l e a n l æ g s a k t i v e r i a l t M e lle m r e g n in g m e d D e n d a n s k e L a n d i n s p e k t ø r f o r e n i n g T ilg o d e h a v e n d e r u d b y t t e A n d r e til g o d e h a v e n d e r T ilg o d e h a v e n d e r i a l t O m sæ tn in gsak tiviteter i a l t A ktiver i a l t _ Passiver G æ ld S k y ld ig e o m k o s t n i n g e r S k y ld ig s k a t S k y ld ig m o m s M e lle m re g n in g m e d D en d a n s k e L a n d i n s p e k t ø r f o r e n i n g G æ ld i a l t E g e n k a p i t a l S a ld o 1. ja n u a r Å re ts r e s u l t a t Egen k ap ital p r. 31. d ecem b er P assiv er i a l t E ven tu alfo rp lig telser og lign. Noter til regnskabet R e g n s k a b R e g n s k a b k r. t.k r. Andre indtægter R e n te in d tæ g te r A n d r e i n d t æ g t e r l in d tæ g te r i a lt

27 Landinspektørens Meddelelsesblad 2001 side 151 R egnskab for 2000 for P rak tiseren d e æ an d in sp ek tø rers F oren in g, fo rat 2. Administration A n d e l i f æ l l e s a d m i n i s t r a t i o n H u s le je S e k re ta r ia ts b is ta n d, e k s te r n b is ta n d m v A d m in is tr a tio n i a l t N o ter til reg n sk ab et, fo rtsa t 3. Bestyrelse I p o s te n in d g å r v e d e r la g til f o r m a n d o g ø v rig e m e d le m m e r p å h e n h o ld s v is k r. o g kr.(1999: kr. o g kr.) R e g n s k a b R e g n s k a b k r. t.k r. 4. Udvalg T a k s tu d v a lg F o r h a n d lin g s u d v a lg L E R - r e p r æ s e n ta tio n In f o rm a tio n s - o g m a r k e d s u d v a l g Ø v rig e u d v a l g K o m p a g n is k a b s u d v a l g U d v alg i a l t I» ta k s tu d v a lg «in d g å r v e d e r la g til f o r m a n d p å k r. (1999: k r.) 1» in f o rm a tio n s - o g m a r k e d s u d v a lg «in d g å r v e d e rla g til f o r m a n d p å k r. (1999: k r.) 1» k o m p a g n is k a b s u d v a lg «in d g å r v e d e r la g til f o r m a n d p å k r. (1999: k r.) 5. Medlemsmøder G e n e r a lf o r s a m lin g U d g ifte r, m e d le m s m ø d e r M ed lem sm ød er i a l t Forretningsstatistik I p o s te n in d g å r v e d e r la g til fo r m a n d i a lt k r. (1999: kr.). 7. Andre aktiviteter, projekter E k s te rn b is ta n d Ø v rig e u d g if t e r

28 2001 side 152 Landinspektørens Meddelelsesblad R e g n s k a b f o r f o r P r a k t i s e r e n d e L a n d i n s p e k t ø r e r s F o r e n i n g F o r e n in g s - G r u p p e l i v s v ir k s o m h e d o r d n i n g I a lt k r. k r. k r. 8 Egenkapital S a ld o p r. 1. ja n u a r Å re ts r e s u l t a t S a l d o p r d e c e m b e r Eventualforpligtelser og lignende D e r p å h v ile r ik k e f o r e n in g e n p a n ts æ tn in g e r e lle r e v e n tu a lf o r p lig te ls e r. G re n å, d e n 8. ju n i 2001 H e n n in g E lm s tr ø m O le K jæ r C a rl H e lg e P e d e r s e n f o r m a n d n æ s tf o rm a n d k a s s e re r S ø re n L a d e g a a r d A n d e r s e n S ø re n L u n d e V i h a r r e v id e r e t f o r a n s tå e n d e r e g n s k a b fo r 2000 fo r P r a k tis e r e n d e L a n d in s p e k tø r e r s F o re n in g. H ø rs h o lm, d e n 12. ju n i 2001 L a rs G o ttlie b K ø b e n h a v n, d e n 8. ju n i 2001 D e lo itte & T o u c h e S ta ts a u to r is e r e t R e v is io n s a k tie s e ls k a b A lla n C h r is tia n s e n s ta ts a u t.r e v is o r Den politiske revisors bemærkninger til årsregnskabet 2000 Je g h a r so m re v is o r g e n n e m g å e t d e t f re m s e n d te r e g n s k a b s u d k a s t fo r 2000 o g k o n s ta te r e r, a t fo re n in g e n h a r h a f t e t p æ n t o v e r s k u d p å f o r e n in g s v ir k s o m h e d e n, m e n s g r u p p e liv s fo r s ik r in g e n h a r g iv e t e t s to r t u n d e r s k u d, d e r p å d e n m å d e h a lv e re r d e t s a m le d e o v e r s k u d fo r P L F f o r å r e t Je g h a r i ø v r ig t ik k e y d e r lig e r e k o m m e n ta re r til re g n s k a b e t. H ø rs h o lm, d e n 16. m aj 2001 L a rs G o ttlie b

29 Landinspektørens Meddelelsesblad 2001 side 153 Kassererens bemærkninger til regnskabet E fte r s k a t h a r f o r e n in g s v ir k s o m h e d e n g iv e t e t o v e r s k u d p å k r., h v ilk e t r e s u lte r e r i e n e g e n k a p i tal u ltim o 2000 p å kr. O v e r s k u d d e t s k a l d o g ses i s a m m e n h æ n g m e d d e n tid lig e re m e d d e lte b e s lu tn in g o m P L F D a ta s o m læ g n in g til e t» h v ile n d e se lsk a b «, h v ilk e t h a r b e v ir k e t e n s k a tte f ri u d lo d n in g a f k r. fra P L F D a ta til PL F. H e r u d o v e r h a r f o r e n in g e n h a f t e n u b u d g e tte r e t in d tæ g t fra k u r s u s a f h o ld e ls e o g fre m le je a f G e o m e - d ia W e b M a p p å k r., so m in d g å r i n o te 1 u n d e r» A n d re in d tæ g te r«. P å g e n e r a lf o r s a m lin g e n v il r e g n s k a b e t m e d n o te r b liv e g e n n e m g å e t n æ r m e r e, m e n e t p a r e n k e lte p o s te r s k a l d o g n æ r m e r e u d s p e c ific e re s h e r. P o s te n» Ø v rig e u d v a lg «i a lt k r (n o te 4) in d e h o ld e r fø lg e n d e u d g if t e r i r u n d e tal: K o n ta k tu d v a lg m e d K M S A rb e jd s g r u p p e r m e d K M S h e r u n d e r M IA A rb e jd s m a r k e d s u d v a lg f. e f te r u d d a n n e ls e E r h v e r v s u d v a lg e t, b y g g e ri & a n læ g N o rd is k m ø d e G e o m e te r E u ro p a s C o u n s il o f E u r o p e a n G e o d e tic S u rv e y o rs FIG R e s p o n s u m u d v a lg e t (P L F 's a n d e l) K o n k u r re n c e r å d e ts tilta g Jeg kan også oplyse, at posten»andre aktiviteter, projekter«i alt kr (note 7) sammenlagt med en konsulentudgift i regnskabet for PLF data A/S på kr og en udgift til KM S for brug a f matrikel kortet på kr indeholder følgende samlede aktiviteter i runde tal: d r ift o g v e d lig e h o ld e ls e a f G e o m e d ia W e b M a p kr. d r i f t o g v e d lig e h o ld e ls e a f s e r v e r e n k r d r i f t o g v e d lig e h o ld e ls e a f e -m a il a d r e s s e r n e k r. u d v ik lin g a f h je m m e s id e n kr. m a t r ik e lr e g is tr e t p å s e r v e r e n k r. w e b m a s te r k r. u d v ik lin g a f d o k u m e n ts a m lin g i f o r b in d e ls e m e d M IA k r lo k a lp la n p r o je k te t k r. p r o je k t d ig ita lis e r in g a f m å le b la d e k r. ø v rig e p r o je k te r k r. k o n s u le n tv e d e r la g k r. Å b e n t H u s a r r a n g e m e n te t k r b r a n c h e a b o n n e m e n t p å G e o in f o r m a tic s k r. s e k r e ta r i a ts o m k o s tn in g e r m ø d e r m v k r. i f o r b in d e ls e m e d S æ rs k ilt r e g n s k a b fo r P L F D a ta A /S v il b liv e u d s e n d t til m e d le m m e rn e in d e n g e n e ra lfo r s a m lin g e n C a rl H e lg e P e d e r s e n

30 2001 side 154 Landinspektørens Meddelelsesblad Bilag til Praktiserende Landinspektørers Forenings generalforsamling 2001 dagsordenens punkt 4 Fastsættelse af kontingentsum for 2002 Bestyrelsen foreslår: Generalforsamlingen 2001 beslutter under henvisning til lovenes 15, at kontingentsummen for 2002 er kr., der opkræves efter de regler og med de reduktioner, om generalforsamlingen i henhold til lovenes 15 har fastsat i PLF's kontingentvedtægt. Kontingentforslaget er udarbejdet på grundlag af omstående.

31 Landinspektørens Meddelelsesblad 2001 side 155 B u d g e t f o r f o r P r a k t i s e r e n d e L a n d i n s p e k t ø r e r s F o r e n i n g F o ren in gsvirk som h ed B u d g e t Indtægter: K o n tin g e n t F o r v e n te t r e d u k t i o n A n d r e i n d t æ g t e r ^002 Indtægter i a l t Udgifter: A d m i n i s t r a t i o n B e s t y r e l s e U d v a l g G e n e r a lf o r s a m lin g M e d le m s m o d e r M a r k e d s f ø r i n g s t i l t a g... 0 S e rv e r s e r v i c e P r o je k t k o n to I n te r n a tio n a l s a m a r b e j d e F o r r e t n i n g s s t a t i s t i k PL F D a ta A / S... 0 Udgifter i a l t... Resultat af foreningsvirksomhed B u d g e t 2001 t.k r _ _ G ruppelivsforsikring: Indtægter: P r æ m i e in d tæ g te r B o n u s... 0 Indtægter i a l t Udgifter: B e ta lt til P F A Administrationsudgifter Udgifter i a l t... Resultat af gruppelivsforsikring Årets samlede resultat:... B u d get for PLF D ata A /S Indtægter: B id ra g fra P L F 's m e d l e m m e r... 0 A n d r e i n d t æ g t e r Indtægter i a lt Udgifter: V e d e r l a g... 0 S e k r e ta r ia ts b is ta n d, k o n to r lo k a le r m v... 2 F o r s i k r i n g e r... 0 R ejse, p o rto, te le fo n, e k s p e d itio n, r e v i s i o n... 5 P r o j e k t e r... q Udgifter i a l t Resultat PLF Data A / S n o _0 10 5

32 2001 side 156 Landinspektørens Meddelelsesblad K o n t i n g e n t v e d t æ g t f o r P L F 1. M e d le m m e r n e a f P r a k tis e r e n d e L a n d in s p e k tø r e r s F o r e n in g b e ta le r k o n tin g e n t e f te r r e g le r n e i d e n n e v e d tæ g t. Stk. 2. B e s te m m e ls e r n e a n g å e n d e p å lig n in g, b e ta lin g o g re s ta n c e, so m d e e r f a s ts a t i k o n tin g e n tr e g u la tiv f o r D e n d a n s k e L a n d in s p e k tø r f o r e n in g, f in d e r tils v a r e n d e a n v e n d e ls e f o r k o n tin g e n te r til P r a k tis e r e n d e L a n d in s p e k tø r e r s F o r e n in g. D e t b e m æ rk e s d o g, a t o p k r æ v n in g s g e b y r e r o g r e n te tillæ g tilfa ld e r D en d a n s k e L a n d in s p e k tø r f o r e n in g, s a m t a t p å lig n in g n o r m a lt k u n s k e r é n g a n g å r lig t. 2. M e d le m s k o n tin g e n te t fa s ts æ tte s so m e t g r u n d k o n tin g e n t m u ltip lic e r e t m e d a n ta lle t a f in d e h a v e r e, I a n d in s p e k tø r a s s is te n te r o g la n d m å lin g s te k n ik e re i f irm a e t p lu s 1. Stk. 2. G r u n d k o n t in g e n t e r d e f in e r e t so m k o n tin g e n ts u m m e n d iv id e r e t m e d s u m m e n a f m e d le m s f ir m a e r, in d e h a v e r e, I a n d in s p e k tø r a s s is te n te r o g la n d m å lin g s te k n ik e re. Stk. 3. M e d le m m e r m e d d o k u m e n te r e t å r lig b r u t to o m s æ tn in g p å u n d e r k r. p r. p å lig n e t g r u n d k o n tin g e n t b e ta le r 30 % a f f irm a e ts n o r m a lk o n tin g e n t. 3. I n d e h a v e r e, d e r in d g å r i fle re firm a e r, m e d r e g n e s k u n v e d k o n tin g e n tp å lig n in g e n i 1 firm a. A n s a tte p å m in d r e e n d h a lv tid m e d r e g n e s ik k e v e d k o n tin g e n tp å lig n in g e n, m e n s a n s a tte p å h a lv tid o g d e r o v e r m e d r e g n e s f u ld t u d. Stk. 2. U n d e r I a n d in s p e k tø r a s s is te n te r o g la n d m å lin g s te k n ik e r e m e d r e g n e s b a c h e lo r e r B.S. o g a n s a tte, d e r ik k e h a r g e n n e m fø r t u d d a n n e ls e n so m la n d m å lin g s te k n ik e r, m e n so m p å g r u n d af in te r n u d d a n n e ls e e lle r lig n e n d e a llig e v e l a rb e j d e r so m s å d a n. Stk. 3. B e s ty re ls e n k a n d is p e n s e r e fra b e s te m m e l s e rn e o m, h v e m d e r m e d r e g n e s v e d k o n tin g e n tp å lig n in g e n, n å r s æ r lig e fo r h o ld ta le r d e rfo r. 4. A n ta lle t a f in d e h a v e r e o g a n s a tte, d e r in d g å r i k o n tin g e n tp å lig n in g e n, o p g ø re s p r. 1. d e c e m b e r o g g æ ld e r fo r d e t f ø lg e n d e r e g n s k a b s å r. Stk. 2. A n ta lle t in d b e r e tt e s til s e k r e ta r i a te t s e n e s t 10. d e c e m b e r p å s æ r lig t a f f o r e n in g e n u d a r b e jd e t sk e m a. D e r h e n v is e s til 3 i P L F 's lo v e. M a n g le n d e o p ly s n in g e r f a s ts æ tte s a f b e s ty r e ls e n v e d sk ø n. Stk. 3. I lø b e t a f r e g n s k a b s å r e t f o r e ta g e s k u n k o n - tin g e n tr e g u le rin g v e d o p re tte ls e e lle r lu k n in g a f firm a e r. 5. N æ r v æ r e n d e v e d tæ g t e r v e d ta g e t p å P L F 's g e n e ra lfo r s a m lin g d e n 6. s e p te m b e r 1991 i h e n h o ld til 15 i P L F 's lo v e. V e d tæ g te n t r æ d e r i k ra ft s tra k s m e d v ir k n in g f o r k o n tin g e n tå r e t 1992.

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

Register. I. Forholdet til kunderne

Register. I. Forholdet til kunderne Register I. Forholdet til kunderne B efo rd rin g a f d a g b la d e, re g le m e n t V, a fs n it 3.1.5... 225 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t.... 113, 143, 195 B re v p o s tta k s t, re tte

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN V E D stadsskoleinspektør S v e n d B iskjæ r ~],a og b p ig e r i d e n n ye g y m n a s tik s a l Skagen skol ekommission: (d.

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e da ktion og a n n o nce ekspedition samme sted. R e d a k tio n : la n

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen Beretning for året 1970-71 KJPFpn Beretning om Skagen kommunale skolevasen for 1970-71 v ed stadsskoleinspektør Svend Biskjær Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekom

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Budget. Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt. 5. Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt.

Budget. Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt. 5. Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt. Kredsstyrelsens budgetforslag justeres på indtægtssiden i forhold til det forventede medlemsantal. Udgifterne i det reviderede budget 14 er rettet for regnefejl. Eventuel ny praksis omkring frikøb fra

Læs mere

Register. I. Udsendelser

Register. I. Udsendelser Register I. Udsendelser T jenestedokum enter. Reglement IX A...>... 15 Reglement X... 155 Postgirobogen...5, 21 Tryksagsfortegnelsen... 199 Vejledning for landpostbude... 119 Monteringsvejledning... 119

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft Frank Hvam på spanden i tv-serien K lovn (framegrab). Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn A f Julie Hornbek Toft F r a n k H v a m s æ tte r s i g p å h u g o v e

Læs mere

Den danske Landinspektørforening

Den danske Landinspektørforening Den danske Landinspektørforening CVR-nr. 15 26 89 13 Den danske Landinspektørforening 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den politiske revisors påtegning 4 Den uafhængige

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND RI3EGADE 13 0 79 SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND 45. AARGANG 1960 NUMMER 9. NOVEMBER D en gam le Hovslag, råb og piskesmæld, knirkende kareter, liv og fart fra gry til kvæld gennem mange

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget 22. september 2005 Side 1 af 7 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Plan og Miljøudvalget torsdag den 22. september 2005 kl. 14.00 i mødelokale udvalgsværelset Mødedeltagere: F inn V

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

D ansk Historisk Fællesforening

D ansk Historisk Fællesforening D ansk Historisk Fællesforening RESU LTA TO PG Ø R ELSE EO R 1990 1990 1989 Note: K r. Kr. 1 K ontingenter... 62.950 60.950 2 Tilskud... 70.000 55.000 Indtæ gter i alt... 132.950 115.950 Udgivelser: 3

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger CVR-nr. 85 60 97 18. Årsrapport 2009

Tandlægernes Tryghedsordninger CVR-nr. 85 60 97 18. Årsrapport 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Tandlægernes Tryghedsordninger

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å LANDINSPEKTØRENS M EDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n ce e k sp e d itio n samme sted. R e d a k tio

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r Rester I. Udsendelser T j e n e s te d o k u m e n te r side B r e v p o s tt a k s t... 13, 63, 197 Checkvejledning... 125, 217 D SB K øreplan...... 103, 183 Erindringsliste for p o stk o n to re r...

Læs mere

Den danske Landinspektørforening

Den danske Landinspektørforening Den danske Landinspektørforening CVR-nr. 15 26 89 13 Den danske Landinspektørforening 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den politiske revisors påtegning 4 Den uafhængige

Læs mere

I/S BOESLUM BAKKER VANDVÆRK

I/S BOESLUM BAKKER VANDVÆRK I/S BOESLUM BAKKER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2010 1. LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2010 for Boeslum Bakker Vandværk I/S. Vi anser den valgte regnskabspraksis for

Læs mere

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5.

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. RIBEGADE 18 0 7 9 SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. M A J dette er vort og værd at værne om B O G T R Y K K E R I E T S E L A N D I A. F Æ L L

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105 Register I. Forholdet til kunderne B eta lin g s o v e rs ig te r, G ir o... 235 B e te g n e ls e n P o stlin ien æ n d r e s til P o s tv æ s e n e t... 1 7 9 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t...

Læs mere

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SO RØ BEKLÆDNINGSOPLAG 1ste Kl.s Skrædderi. A lt i Herreekvipering. Uniform er til Sorø Akademi altid bedst og billigst. J. M. POHL's Eftf. Telf.

Læs mere

Årsregnskab for 2011

Årsregnskab for 2011 Årsregnskab for 2011 ------------------------------------------ Københavns Golf Klub ------------------------------- BUUS JENSEN I/S Lersø Parkalle 112 2100 København Ø CVR 1611 9040 T +45 3929 0800 F

Læs mere

Generalforsamlingerne 1987

Generalforsamlingerne 1987 L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Oen danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n c e e k sp e d itio

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Silkeborg Boligselskab

Silkeborg Boligselskab Silkeborg Boligselskab Resultatopgørelse for perioden 01.07.2013-30.06.2014 Udgifter i 1.000 kr. i 1.000 kr. Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/2015 ORDINÆRE UDGIFTER 501 1. Afdelinger

Læs mere

Bolignet Frugtvangen CVR-nr. 18 02 30 32 Årsrapport 2004 16. regnskabsår

Bolignet Frugtvangen CVR-nr. 18 02 30 32 Årsrapport 2004 16. regnskabsår Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Bolignet Frugtvangen CVR-nr. 18 02 30 32 Årsrapport

Læs mere

Terslev Vandværk I/S CVR-nr. 25 09 28 64

Terslev Vandværk I/S CVR-nr. 25 09 28 64 CVR-nr. 25 09 28 64 Årsrapport for 2008 samt Budget for 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D

L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2013 8. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28

Læs mere

Mølleå Division. Divisions Rådsmøde. 09. april 2013. Kl. 18.00

Mølleå Division. Divisions Rådsmøde. 09. april 2013. Kl. 18.00 Mølleå Division Divisions Rådsmøde 09. april 2013 Kl. 18.00 Kære deltager i divisionsrådsmødet Program for aftenen Havarthigården Havarthivej 6 2840 Holte DAGSORDEN Valg. Forslag vedrørende dagsordenens

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Den danske Landinspektørforening

Den danske Landinspektørforening Den danske Landinspektørforening CVR-nr. 15 26 89 13 Den danske Landinspektørforening 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den politiske revisors påtegning 4 Den uafhængige

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2015 Godkendt på vandværkets generalforsamling den / 2016 Galoche Allé 6 4600 Køge T:

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSRÅD ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSRÅD ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

Side 1 af 13 1(12) Almene. Boligorganisarion. 2009 Regnskabsperiode fra 1/1-31/12 2009. Regnskab for boligorganisation og byggefond

Side 1 af 13 1(12) Almene. Boligorganisarion. 2009 Regnskabsperiode fra 1/1-31/12 2009. Regnskab for boligorganisation og byggefond Side 1 af 13 Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009 Regnskabsperiode fra Regnskabsperiode til 1(12) Regnskab for afdeling Boligorganisarion Kvi forretningsfører Tilsynsførende kommune Boligorgaoisationsm.

Læs mere

STATUSBOGEN '' '' BUUS JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. Andelsboligforeningen Filipsgården, Amager. Årsrapport for 2003. (25. regnskabsår) ' < '"J#

STATUSBOGEN '' '' BUUS JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. Andelsboligforeningen Filipsgården, Amager. Årsrapport for 2003. (25. regnskabsår) ' < 'J# BUUS JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER '' '' STATUSBOGEN Andelsboligforeningen Filipsgården, Amager Årsrapport for 2003 (25. regnskabsår) ==--=== '

Læs mere

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v.

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v. Register I. Udsendelser Tjenestedokumenter. R e g le m e n t I, n o t e r t i l... 15 R e g le m e n t X I I... 4 5 V e jle d n in g v e d k o n tro lle r in g a f b r e v b æ r e r d is t r i k t e r...

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør landinspektøren s meddelelsesblad sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør adresse Bredgade 45 B, 1260 København K. indhold Overenskomst mellem

Læs mere

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER R E G IS TR A TU R OVER KIRKEBØGER BIND 11 S O G N E -N U M R E N E 6 2 7-6 5 8 LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER K O R R E K T U R -U D S K R IF T L A N D S A R K IV E T

Læs mere

Danske Kreds. Årsregnskab 2012

Danske Kreds. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Danske Kreds CVR-nr. 10 51

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for 2015 Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktørhardagsdato aflagt årsregnskabet

Læs mere

Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12. Årsrapport 2014

Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12 Årsrapport

Læs mere

Andelsboligforeningen Holsteinsgade 43-45 & Fiskedamsgade 21

Andelsboligforeningen Holsteinsgade 43-45 & Fiskedamsgade 21 RevisionsAktieselskabet.dl{ egistrerede revisorer Andelsboligforeningen Holsteinsgade 43-45 & Fiskedamsgade 21 CVR nr.: 15 Ol 88 87 Holsteinsgade 43-45 & Fiskedamsgade 21 2100 København Ø Årsrapport 2010/2011

Læs mere

Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr. 81 16 24 17 Årsrapport 2007/08

Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr. 81 16 24 17 Årsrapport 2007/08 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Ndr. Ringgade 70 A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr.

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 9. maj 2001 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Onsdag den 9. maj kl. 18.30 i mødelokale 3 Mødedeltagere: Grethe Olsen, D ann Eland, K urt Jensen, K

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2010 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

Mariagerfjord Lærerkreds. Særlig Fond

Mariagerfjord Lærerkreds. Særlig Fond Kreds 151 af Danmarks Lærerforening og Særlig Fond Østergade 24B 9550 Mariager Årsrapport 2015 Godkendt på kredsens ordinære generalforsamling, den 15/3-2016 ------------------------------- dirigent I

Læs mere

Årsregnskab Allerød Hørsholm Lærerforening

Årsregnskab Allerød Hørsholm Lærerforening 2012 Årsregnskab Allerød Hørsholm Lærerforening Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Lærerforening Kreds 32 1. januar 2012 31. marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kreds 31 1. januar 2012 31.

Læs mere

Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28. Årsrapport 2010

Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28 Årsrapport

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMAN DSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2009 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2008/09

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2008/09 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2008/09 RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Jens Baggesens Vej 90 N, DK-8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612

Læs mere

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND ADR HR W E D E G E RIBEGADE 18 0 79 SO R A 1V ER B IA D ET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 39. AARGANG 1954 NUMMER 7. JULI Bogen for Dem! SVEND HANSEN BANKKREDITTENS GRUNDLAG En samlet og bearbejdet

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 Årsregnskab for 2007 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Resultatopgørelse for 2007... 1

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

I/S ANDST VANDVÆRK. Årsregnskabet 2009

I/S ANDST VANDVÆRK. Årsregnskabet 2009 I/S ANDST VANDVÆRK CVR nr. 67 66 98 19 Årsregnskabet 2009 (74. regnskabsår) RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kokholm 3 A, 1. sal, DK-6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601

Læs mere

Socialpolitisk Forening CVR-nr. 16 96 59 28

Socialpolitisk Forening CVR-nr. 16 96 59 28 Socialpolitisk Forening CVR-nr. 16 96 59 28 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

Læs mere

FREDERIKS SMEDE & VVS A/S

FREDERIKS SMEDE & VVS A/S FREDERIKS SMEDE & VVS A/S Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/10/2014 Ib Rohde Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 Sømandsforeningen Af 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2014 Sømandsforeningen har igen i 2014

Læs mere

ANDELSSELSKABET VAMDRUP VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET VAMDRUP VANDVÆRK ÅRSRAPPORT Tlf: 76 35 56 00 kolding@bdo.dk www.bdo.dk BD Statsautoriseret Birkemose Alle 39 DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 70 revisionsaktieselskab ADELSSELSKABET VAMDRUP VADVÆRK ÅRSRAPPRT 2015 Godkendt på den

Læs mere

Hvidovre Curling Club c/o Allan Pedersen Poppel Allé 8 2650 Hvidovre. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012. BUDGET 1. januar til 31.

Hvidovre Curling Club c/o Allan Pedersen Poppel Allé 8 2650 Hvidovre. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012. BUDGET 1. januar til 31. Hvidovre Curling Club c/o Allan Pedersen Poppel Allé 8 2650 Hvidovre CVR-nummer: 25643569 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 og BUDGET 1. januar til 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningens

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion: landinspektør Kjeld

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2008/2009 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 30/9 2009 dirigent Banegårdspladsen 6 1 DK-6000 Kolding Vendersgade 26 1 DK-7000

Læs mere

Løgumkloster Fjernvarme A.m.b.A.

Løgumkloster Fjernvarme A.m.b.A. Årsrapport for 2010/11 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Haderslev Gåskærgade

Læs mere

FREDERIKS SMEDE & VVS A/S

FREDERIKS SMEDE & VVS A/S FREDERIKS SMEDE & VVS A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/12/2013 Ib Rohde Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Bilag A til punkt 2 Forretningsudvalgets møde Den 14. april 2015. DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2014

Bilag A til punkt 2 Forretningsudvalgets møde Den 14. april 2015. DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2014 Bilag A til punkt 2 Forretningsudvalgets møde Den 14. april 2015 DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2014 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/12-2014 Indholdsfortegnelse Driftsresultat Hovedkassen

Læs mere

Naturvejlederforeningen i Danmark c/o Kasserer Tomas B. Kolind Vilstrup Bøgedalsvej 30 8680 Ry. CVR-nr. 17 42 33 71. Årsrapport 01.01.2014-31.12.

Naturvejlederforeningen i Danmark c/o Kasserer Tomas B. Kolind Vilstrup Bøgedalsvej 30 8680 Ry. CVR-nr. 17 42 33 71. Årsrapport 01.01.2014-31.12. Naturvejlederforeningen i Danmark c/o Kasserer Tomas B. Kolind Vilstrup Bøgedalsvej 30 8680 Ry CVR-nr. 17 42 33 71 Årsrapport 01.01.2014-31.12.2014 Revision Faaborg Registreret Revisionsanpartsselskab

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2015

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2015 OG BERETNING OG REGNSKAB 2015 2 11 Sømandsforeningen Af 1856 PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2015 Sømandsforeningen har i årets løb fået flere nye medlemmer, som er anbefalet af nuværende medlemmer af

Læs mere

Den selvejende Institution Lerbjerg-Centret

Den selvejende Institution Lerbjerg-Centret Revisionsfirmaet Jan Hansen statsautoriseret revisionsaktieselskab Den selvejende Institution Lerbjerg-Centret Kallevadvej 5 4760 Vordingborg Årsregnskab for Marievej 3, 2630 Taastrup CVR-nr. 55 39 www.jh-revision.dk

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a.

Solrød Vandværk a.m.b.a. Solrød Vandværk a.m.b.a. Årsrapport for året 2008 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Solrød Vandværk a.m.b.a. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER LA N D IN S P E K T Ø R E N S M E D D E LE LS E S B LA D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB

MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 70 18 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab nykoebingm@bdo.dk Fårtofts Plads 9, 1. www.bdo.dk DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20 22 26 70 MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 10 15 86

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 11 61 62 91 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Dienesmindes venner. (selvejende institution) Årsrapport 20L3. CVR nr. 1677 5476

Dienesmindes venner. (selvejende institution) Årsrapport 20L3. CVR nr. 1677 5476 Dienesmindes venner (selvejende institution) Årsrapport 2L3 CVR nr. 1677 5476 MEDL6M ÅF DANSKE REVISORER hbk* Telefon :, 7A26 66 I mail@revisionskontoretvest.dk wwv'r.revisionskonto!"et\'?st.dk Hcrlstebro:

Læs mere