Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledninger Bestemmelser og anvisninger"

Transkript

1 Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 2.4 De ubebyggede arealer Bebyggelsesregulerende bestemmelser Opholdsarealer. Parkeringsarealer. Adgangs- og tilkørselsarealer. Nyttige links: Afdeling Byg 1. marts 2013

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Byg s erfaringsgrundlag mv Tidligere gældende bygningsreglement Håndbog for bygningsmyndigheder Bebyggelsens opholdsarealer: Nærlegeområder Kvarterlegeområder Legepladsredskaber mv Parkeringsarealer Adgangs- og tilkørselsarealer Bygningsreglement 2010 kapitel 2.4 og SBi-anvisning Skitser på forside: Kildeangivelse: SBi-anvisning 230: Anvisning om Bygningsreglement Kommuneforlaget: Håndbog for bygningsmyndigheder. Afdeling Byg 1. marts 2013 Side 2 af 17

3 1 Indledning Omhandler bygningsreglement 2010 kapitel 2.4 om de ubebyggede arealer. Er der fx i en lokalplan fastsat bebyggelsesregulerende bestemmelser, er disse gældende forud for bygningsreglementets bestemmelser. Bebyggelsesregulerende bestemmelser: De bebyggelsesregulerende bestemmelser fastsætter krav til de ydre forhold for en bygning, fx: Hvor stor en bygning må være i forhold til grundens størrelse. Hvor høj en bygning må være. Hvor på grunden den må placeres. De ubebyggede arealers indretning. Bebyggelsens samlede omfang og indvirkning på omgivelserne reguleres med hensyn til: 1. Grundens størrelse. 2. Afstandsforhold. 3. Etageareal og bebyggelsesprocent. 4. etageantal. 5. Højdeforhold. 6. De ubebyggede arealer. Punkt 1-5 er behandlet i særskilte 2 vejledninger om byggeret. De bebyggelsesregulerende forhold fastsættes efter bestemmelser i bygningsreglement 2010 kapitel 2.2 om byggeret og 2.3 om helhedsvurdering. Dette sammenholdt med politisk beslutning af den ved afdeling Byg s skønsudøvelse efter de generelle kriterier i kapitel Helhedsvurdering: Helhedsvurderingen er indført for at skabe en større fleksibilitet i byggesagsbehandlingen og for at indføre et tilladelsessystem i stedet for et dispensationssystem. De bebyggelsesregulerende bestemmelser er bygget op om funktionsbaserede krav, som kommunen skal anlægge et helhedssyn på. Dette ved en skønsudøvelse af byggeprojektets samlede omfang og indvirkning på omgivelserne efter de generelle kriterier i bygningsreglement 2010 kapitel Kommunen fastsætter derved hvilke bebyggelsesregulerende forhold, der skal gælde for ansøgte, dvs. en form for lokal - bygge plan. Der kan ikke ved helhedsvurdering fastsættes krav, der er dårligere end byggeretten. Fastsættelse af de ubebyggede arealer: De ubebyggede arealer er ikke omfatter af byggeretten i bygningsreglement 2010 kapitel 2.2. De ubebyggede arealer er derimod omfatter af bestemmelserne i kapitel 2.4 og omfatter: Bebyggelsens opholdsarealer. Parkeringsarealer. Adgangs- og tilkørselsarealer. Afdeling Byg 1. marts 2013 Side 3 af 17

4 Fastsættelse er bl.a. med udgangspunkt i: Byg s erfaringsgrundlag, der er med udgangspunkt i de tidligere gældende bestemmelser og Håndbog for bygningsmyndigheder. Bestemmelserne i kapitel 2.4 og SBi-anvisning Byg s erfaringsgrundlag mv. Tidligere gældende bygningsreglement 1995 Bebyggelsesregulerende bestemmelse Bygningsreglement 1995 BR95 (Indtil tillæg 3 af ) Tidligere gældende: Bemærkning: De ubebyggede arealer: Opholdsarealer, udlæg: Max. bebyggelsesprocent Beboelse Ung.bo/hotel Erhverv/offt % 50 % 15 % % 25 % 10 % 1) Større end % 15 % 5 % 1) Legeområder v/etageboliger og tæt/lav boligbebyggelse, BR1982: Hvor stor del en af opholdsarealet ved en boligbebyggelse, der skal anlægges til legeområder som nærlegepladser og kvarterlegeområder er senest angivet i bygningsreglement Dette ved indretning af en bebyggelse til beboelse for mere end 8 familier. Note: 1): Er kun aktuel såfremt området er omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt med tilladt bebyggelsesprocent på 60 eller derover og der ikke er fastsat bestemmelser heri om opholdsarealer, jf. byggerettens bebyggelsesprocenter. Håndbog for bygningsmyndigheder I det følgende er: HB = Håndbog for bygningsmyndigheder. SB = Skitser til byggeri, fra HB Bebyggelsens opholdsarealer: Ophold i det fri, udsigt. I HB SB062 er det anført, at: Byggelovgivningen ikke har bestemmelser, der skal sikre bevarelse af en udsigt fra en ejendom. Har man ønsket at sikre en særlig udsigt, må bestemmelser herom være tilvejebragt i servitut, deklaration eller lokalplan. Byggelovens 13 om terrænregulering vil kun kunne anvendes i meget specielle tilfælde. Begrænsning af støjulemper, forårsaget af brug af opholdspladser, henhører under miljølovgivningen. Afdeling Byg 1. marts 2013 Side 4 af 17

5 Friarealer og opholdsarealer. I HB SB105 og SB107 er det anført, at: Ved fastsættelse af størrelseskrav bør der tages hensyn til den variation i behov og brug, knyttet til de enkelte bygningskatagorier. Etageboliger og tæt/lav boligbebyggelse: Fastsættelse af hvor stor en del af opholdsarealet, der skal anlægges til legeområde kan fx ske på baggrund af SB107 side 2-3, hvor følgende er angivet: (Det bemærkes, at angivne regler senest er angivet i BR1982 og at anlæg af legeområder som nærlegepladser og kvarterlegeområder er ved indretning af en bebyggelse til beboelse for mere end 8 familier) Nærlegeområder For hver påbegyndte 60 boligenheder anlægges et nærlegeområde. Nærlegeområdets grundareal skal udgøre mindst 20 m² pr. boligenhed, dog i alt mindst 600 m². Nærlegeområdet skal placeres i forbindelse med boligenhedernes indgange, og adgangen til legeområdet skal gå over trafiksikkert areal. Inden for nærlegeområdet anlægges en småbørnslegeplads for hver påbegyndte 30 boligenheder. Småbørnslegepladsens grundareal skal udgøre mindst 10 m² pr. boligenhed, dog i alt mindst 200 m². Småbørnslegepladsen skal ligge højst 50 m fra boligenhedernes indgange, og skal så vidt muligt være placeret således, at børnenes leg kan overvåges fra boligenhederne Kvarterlegeområder Når en bebyggelse indrettes til beboelse for mere end 40 familier, skal der tillige anlægges at kvarterlegeområde for hver påbegyndte 120 boligenheder. Kvartetlegeområdets grundareal skal udgøre mindst 15 m² pr. boligenhed, dog i alt mindst m². Adgangen fra boligindgange til kvarterlegeområdet må ikke krydse færdselsareal for motorkøretøjer. Området skal være således placeret, at støj fra området generer boligenhederne mindst muligt Legepladsredskaber mv Legepladsredskaber og lignende på legepladser, der er offentligt tilgængelige, er omfattet af bygningsreglement 2010 kapitel 4.4. Inden etablering skal projekt fremsendes til byggesagsbehandling i afdeling Byg. Afdeling Byg 1. marts 2013 Side 5 af 17

6 2.1.5 Parkeringsarealer Parkeringsarealer. I HB SB110 og SB111 er det anført, at: Der er i bygningsreglement 2010 ikke konkrete bestemmelser, ej heller til antal handicap P- pladser. Erfaringsmæssige krav, anlæg: På grunde, hvor den maksimale bebyggelsesprocent er højst 60: 1. 2,0 parkeringsplads ved fritliggende enfamiliehuse og sommerhuse. 2. 1,5 parkeringsplads pr. boligenhed. 3. 1,0 parkeringsplads pr. boligenhed ved ungdomsboliger, hoteller og lignende. På grunde, hvor den maksimale bebyggelsesprocent er mellem ,0 parkeringsplads pr. boligenhed. 2. 0,5 parkeringsplads pr. boligenhed ved ungdomsboliger, hoteller og lignende. På grunde, hvor den maksimale bebyggelsesprocent er større end ,5 parkeringsplads pr. boligenhed 2. 0,25 parkeringsplads ved ungdomsboliger, hoteller og lignende. Uanset bebyggelsesprocentens størrelse skal der mindst anlægges. 1. 1,0 parkeringsplads pr. 50 m² etageareal ved kontorbygninger. 2. 1,0 parkeringsplads pr. 25 m² etageareal ved butiksbygninger. 3. 1,0 parkeringsplads pr. 100 m² etageareal ved industri- og erhvervsbygninger. 4. 1,0 parkeringsplads pr. 50 m² etageareal ved undervisningsbygninger. 5. 1,0 parkeringsplads pr. 50 m² ved bygninger til kulturelle formål. Uanset bebyggelsesprocentens størrelse. 1. 1,0 parkeringsplads pr. 10 tilskuerpladser ved sportsanlæg. 2. 1,0 parkeringsplads pr. 10 siddepladser ved restaurationer 3. 1,0 parkeringsplads pr. 2 værelser ved hoteller. 4. 1,0 parkeringsplads pr. 5 senge ved sygehus. 5. 1,0 parkeringsplads pr. 10 sidepladser ved kirke. 6. 1,0 parkeringsplads pr. 6 tilskuerpladser ved teater. 7. 1,0 parkeringsplads pr. 2,5 ansatte ved erhvervsbyggeri. Afdeling Byg 1. marts 2013 Side 6 af 17

7 2.1.6 Adgangs- og tilkørselsarealer I HB SB065 side 6; SB110; SB112 og SB113 er det anført, at: Garage / carporte v/enfamiliehuse: Placering i vejskel er ret upraktisk. Dette bl.a. i ft. bygningsdele og mangel på privat areal foran bygningen til vedligeholdelse mv., samt problemer med fri udkørsel og godt udsyn, specielt ved smalle veje. Brugsmæssige hensyn: Uhindret adgang for alle; redningsveje; servicefunktioner som renovation, flytteopgaver, vedligeholdelse af bygninger og friarealer mv. Afdeling Byg 1. marts 2013 Side 7 af 17

8 3 Bygningsreglement 2010 kapitel 2.4 og De ubebyggede arealer Stk. 1. De i kapitel 2.4 foreskrevne arealer kan være fælles for flere ejendomme. Disponering, anlæg og anvendelse af sådanne fælles friarealer skal sikres ved tinglysning på de pågældende ejendomme. (2.4, stk. 1) Ubebyggede arealer, der er udlagt i henhold til bestemmelserne, må ikke benyttes i strid med det formål, hvortil de er udlagt. Der henvises til byggelovens Bebyggelsens opholdsarealer Stk. 1. Der skal til en bebyggelse udlægges opholdsarealer af en passende størrelse i forhold til bebyggelsens benyttelse, omfang og beliggenhed. Stk. 1. Opholdsarealerne skal være på terræn, men kan dog tilvejebringes på et overdækket eller hævet gårdareal eller delvist tilvejebringes på et tagareal eller større altaner. Stk. 3. For etageboliger og tæt/lav boligbebyggelse, herunder rækkehuse, kædehuse mv. skal en passende del af opholdsarealet anlægges som legeområde. Hvor stort legeområdet skal være, afgøres af kommunalbestyrelsen og skal fremgå af byggetilladelsen. Stk. 4. Der kan i byggetilladelsen fastsættes en frist for indretningen af opholdsarealer og legeområder. (2.4.1, stk. 3) Sikkerhedskrav til legepladsredskaber fremgår af kapitel 4. Konstruktioner. (2.4.1, stk. 4) bestemmelsen giver mulighed for, at beboerne kan inddrages i indretningen af opholdsarealer og legeområder Parkeringsarealer Stk. 1. der skal udlægges (reserveres) tilstrækkelige parkeringsarealer til, at bebyggelsens beboere, de beskæftigede i bebyggelsen, besøgende, kunder, leverandører m.v. kan parkere biler, motorcykler, knallerter, cykler, mv. på ejendommens område. Stk. 2. Hvor stor en del af grundens areal, der skal udlægges (reserveres) til parkeringsareal, og hvornår det skal anlægges, fastsættes af kommunalbestyrelsen og skal fremgå af byggetilladelsen. Stk. 3. Ved udformningen af parkeringspladser skal et passende antal parkeringspladser udformes, så de kan anvendes af personer med handicap. Kravet omfatter ikke fritliggende enfamiliehuse og sommerhuse i sommerhusområder. (2.4.2, stk. 3) Handicapparkeringspladser har et brugeareal på 3,5 x 5 m og bør placeres så nær indgangen som muligt og være med fast jævn belægning. Mindst én handicapparkeringsplads bør have et brugsareal på 4,5 x 8 m af hensyn til minibusser med lift bag på. Hvis der er niveauspring i adgangen fra parkeringsarealet til andet areal, bør disse være højst 2,5 cm. DS-håndbog 105 Udearealer for alle Anvisning for planlægning og indretning med henblik på handicappedes færden indeholder anvisninger på udformning af det fysiske miljø med henblik på at give de handicappede større uafhængighed, bevægelsesfrihed og sikkerhed. Der henvises endvidere til Færdselsregler for alle fra Vejdirektoratet. Afdeling Byg 1. marts 2013 Side 8 af 17

9 2.4.3 Adgangs- og tilkørselsarealer Stk. 1. Fra vej til indgange i en ejendoms bygninger og til en ejendoms ubebyggede arealer skal der være adgang og tilkørsel. Udformningen af adgangs- og tilkørselsarealer skal være afpasset efter bebyggelsens art. Adgangs- og tilkørselsarealer skal forsynes med belysning. Trappe og ramper skal belyses stærkest. (2.4.3, stk. 1) Belysning af adgangs- og tilkørselsarealer bør være retningsgivende og ikke bindende. Der henvises endvidere til privatvejslovens regler om private fællesveje, hvorefter kommunen kan beslutte, at der på offentligt tilgængelige veje skal være belysning. Stk. 2. Adgangs- og tilkørselsarealer skal være udformet, så bebyggelsen kan benyttes af personer med handicap. Adgangsareal fra vej herunder p-plads til ejendommens ubebyggede arealer og til indgange i bygninger, skal være mindst 1,3 m bredt og med en fast jævn belægning. Niveauforskelle i adgangsarealet skal udlignes i terræn eller ved rampe, og ramper kan suppleres med trin med en stigning på højst 150 mm og en grund på mindst 300 mm. Ramper må ikke udføres med en større hældning end 1:20, og der skal være en vandret plads på mindst 1,3 mx1,3 m for hver ende af rampen. Ramper med en hældning på mere end 1:25, skal desuden forsynes med reposer for hver 12 m. Gribeegnede håndlister skal opsættes i en højde på ca. 0,8 m i begge sider af ramper og trapper. (2.4.3, stk. 2) DS-publikationen Udearealer for alle Anvisning for planlægning og indretning med henblik på handicappedes færden indeholder anvisninger på udformning af det fysiske miljø med henblik på at give handicappede større uafhængighed, bevægelsesfrihed og sikkerhed. Ramper med hældning mellem 1:25 og 1:20 kan i stedet for håndlister forsynes med værn eller udføres som en terrænudligning uden fare for fald til siderne. Stk. 3. Gangarealer til bebyggelsen skal anlægges med markant taktil adskillelse til andre trafikformer. Oven for trapper i adgangsveje skal der udføres et belægningsskift i farve og følbarhed 0,9 m før trappens begyndelse og i hele trappens bredde. Det yderste af trinflader og trinforkanter skal markeres med kontrastfarve. Stk. 4. Port eller gennemkørsel, der er nødvendig i henhold til stk. 1, skal udformes, så der er let adgang for redningskøretøjer. Stk. 5. Fritliggende enfamiliehuse, der alene anvendes til boligformål og sommerhuse i sommerhusområder er ikke omfattet af bestemmelserne i stk (2.4.3, stk. 3) For at undgå kollision med fritstående trapper ved enten siden eller undersiden af trappen, bør trappen afskærmes med trappeværn, så en fri højde på 2,2 m opnås. Af hensyn til personer med synshandicap bør trinflader med gitterriste, huller og lignende undgås eller udformes på en måde, så blindestokke ikke kan sidde fast i eller falde igennem trinfladerne, og så førerhunde sikres mod at få beskadiget kløerne. (2.4.3, stk. 4) For at redningskøretøjer kan komme ind, skal der være en fri bredde på mindst 2,8 m og en fri højde på mindst 3,4 m. I smalle gader kan der være behov for en øge gennemkørslens bredde. Afdeling Byg 1. marts 2013 Side 9 af 17

10 (2.4.3, stk. 5) Fritliggende enfamiliehuse, der delvist anvendes til erhverv, er omfattet af bestemmelserne i stk Legepladsredskaber mv. Stk. 1. Legepladsredskaber og lignende på legepladser, der er offentligt tilgængelige, skal udformes og dimensioneres, så der opnås sikkerheds- og sundhedsmæssigt tilfredsstillende forhold mod personskader. (4.4, stk. 1) Bestemmelsen finder alene anvendelse på redskaber, der er offentligt tilgængelige. Bestemmelsen finder ligeledes anvendelse på motionsredskaber, der opsættes på offentligt tilgængelige arealer. Der henvises til nedenstående standarder, hvori er angivet de specifikationer, som bør opfyldes, for i videst muligt omfang at beskytte mod den risiko, der kan være forbundet med, at børn benytter legeredskaber på legepladser. Andre tekniske specifikationer kan lægges til grund, hvis de giver tilsvarende sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende forhold. Bestemmelsen omfatter også skateboardbaner mv. Andre tekniske specifikationer kan lægges til grund, hvis de giver tilsvarende sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende forhold. Legepladsredskaber: DS/EN : 2008 Legepladsredskaber og underlag Del 1: Generelle sikkerhedskrav og prøvningsmetoder. DS/EN : 2009 Legepladsredskaber og underlag Del 2: Gynger Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder. DS/EN : 2009 Legepladsredskaber og underlag Del 3: Rutsjebaner Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder. DS/EN : 2009 legepladsredskaber og underlag Del 4: Svævebaner Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder. DS/EN : 2009 Legepladsredskaber og underlag Del 5: Karruseller Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder. DS/EN : 2009 Legepladsredskaber og underlag Del 6: Vipper Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder. DS/EN : 2008 Legepladsredskaber og underlag Del 7: Vejledning til brug ved installation, inspektion, vedligeholdelse og drift. DS/EN : 2009 Legepladsredskaber og underlag Del 10: Fuldstændigt lukkede legeredskaber Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder. DS/EN : 2009 Legepladsredskaber og underlag Del 11: Tredimensionelle klatrenet Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder. DS/EN 1177: 2009 Stødabsorberende legepladsunderlag Bestemmelse af den kritiske faldhøjde. Skateboardbaner: DS/EN 14974: 2006 Stortsudstyr Faciliteter for brugere af sportsudstyr med hjul (fx inlinere, rulleskøjter, skatteboard, BMX-cykler) Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder. Afdeling Byg 1. marts 2013 Side 10 af 17

11 Oppustelige legeredskaber: DS/EN 14960: 2007 Oppustelige legeredskaber Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder. Kunstige klatrevægge: DS/EN : 2007 Kunstige klatrevægge Del 1: Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder for kunstige klatrevægge med sikringspunkter. DS/EN : 2008 Kunstige klatrevægge Del 2: Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder til boulderstrukturer. DS/EN : 2008 Kunstige klatrevægge Del 3: Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder til klatregreb. Afdeling Byg 1. marts 2013 Side 11 af 17

12 4 SBi-anvisning 230 Bemærk: Tilgængelig version er ikke ajourført med ændringer til BR10 pr. 1. januar Kapitel henvisning er ændret af afdeling Byg fra kapitel 2.6 til 2.4 for at skabe sammenhæng. Kildeangivelse: SBi-anvisning 230: Anvisning om Bygningsreglement 2010, 2. udgave Udgivet 14. november udgave af SBi-anvisning 230 forklarer og fortolker bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10) gældende fra 24. august De ubebyggede arealer Stk. 1: Grundens areal kan suppleres med en forholdsmæssig andel af et fælles friareal for flere ejendomme. Denne fremgangsmåde benyttes fx ofte i forbindelse med tæt-lav bebyggelser. Det fælles friareal kan være sikret fx gennem en lokalplan Bebyggelsens opholdsarealer Stk. 1: Der skal sikres tilfredsstillende opholdsarealer for bebyggelsens beboere, bruger og beskæftigede. Opholdsarealerne skal vurderes under hensyn til ejendommens anvendelse. Ved planlægningen af opholdsarealer kan kravene om adgangsforhold i kapitel stk. 2 med fordel anvendes. Herved får flest mulige brugere glæde af opholdsarealet, fx forældre med barneog klapvogne, kørestolsbrugere m.m. Legepladsers adgang og indretning Stk. 2 og 3: Legepladser og adgang hertil kan med fordel udføres efter kravene om adgangsforhold i ht. Kapitel stk. 2. Herved vil flest mulige brugere, fx forældre med barne- og klapvogne, børn på cykler og kørestolsbrugere, have adgang til og kunne komme rundt på pladsen og til dens udstyr. Der henvises til kapitel 4.4, legepladsredskaber m.v., vedrørende krav til legepladsredskaber og dens sikkerhed Parkeringsarealer Stk. 1: Behovet for parkeringspladser afhænger typisk af bebyggelsens anvendelse. Ved publikumsorienterede erhvervsbebyggelser stilles ofte større krav til parkeringsmuligheder end ved beboelsesbygninger. Manglende plads eller uhensigtsmæssig placering af cykelparkering kan resultere i uhensigtsmæssig parkering af cykler i adgangsveje, hvilket er til gene for alle, men især skaber problemer for kørestolsbruger, personer med barnevogne samt synshandicappede. Stk. 2: Kommunalbestyrelsen har mulighed for at tillade en forsinkelse af indretningen af de ubebyggede arealer, herunder parkeringsarealerne. Det giver de nye brugere mulighed for medindflydelse på indretningen med hensyn til ophold, parkering og lignende. Det er dog et krav, at tidspunktet for færdiggørelse fremgår af byggetilladelsen. Afdeling Byg 1. marts 2013 Side 12 af 17

13 Stk. 3: Parkeringspladser for personer med handicap bør placeres, så der er let og kortest mulig adgang til bygningen. Der skelnes mellem 2 typer handicapparkering: Parkeringsplads til almindelige personbiler. Parkeringsplads til kassebiler eller minibusser. Skitsen nedfor angiver mål og vejledende maksimale stigninger til fortov. Udformning af parkeringspladser til handicappede. Anbefaling af hvor mange pladser til handicapparkering til hhv. almindelige biler og kassebiler, der bør etableres i forhold til parkeringsanlæggets størrelse. Antal parkeringspladser til personer med handicap. Parkeringsanlæggets Handicappladser til alm. Handicappladser til Størrelse biler (3,5 x 5,0 m) kasserbiler (4,5 x 8,0 m) For yderligere information om handicapparkering henvises til SBi s tjekliste om parkeringspladser. Afdeling Byg 1. marts 2013 Side 13 af 17

14 2.4.3 Adgangs- og tilkørselsarealer Stk. 1. Belysningsamaturer opsat med relativ lille afstand, fx 10 m eller mindre, kan fungere som retningsorientering frem mod indgangen, især for personer med nedsat syn. Afskærmede lyskilder kan være med til at sikre, at lyset ikke blænder. For at øge sikkerheden skal trapper og ramper belyses stærkest. Det anbefales også at belyse indgangen stærkere end resten af adgangsvejen. Tilkørselsveje Stk. 2: Tilkørselsveje på ejendommes ubebyggede arealer anbefales udført i overensstemmelse med vejreglerne i Færdselsarealer for alle Håndbog i Tilgængelighed (Vejdirektoratet, 2003). Der bør sikres en frihøjde på min. 2,6 m på til- og frakørselsveje samt på selve handicapparkeringspladserne, da mange kassebiler udføres med forhøjet tag. Belægninger Stk. 2: En fri gangbredde på mindst 1,5 m anbefales generelt, så man kan vende med de fleste kørestole (kvalitetsniveau B). Ved bygninger med mange brugere anbefales et adgangsareal med en fri gangbredde på mindst 1,8 m (Kvalitetsniveau A). Plane, faste og skridhæmmende belægninger på adgangsarealet sikrer, at fx personer med gangbesvær, synshandicap eller kørestol kan bruge det. Eventuelle fuger bør ikke være mere end ca. 5 mm brede. Hvis fugerne er bredere, anbefales det at fylde dem helt op med et fast materiale med god holdbarhed. Udligning i terræn Udligning af niveauforskelle Stk. 2: Hvis niveauforskelle udlignes med ramper, som hælder mere end 1:25 (40 mm pr. m), skal disse udføres med vandrette hvilereposer på min. 1,3 x 1,3 m og håndlister. Når rampen hælder mindre end 1:20 (50 mm pr. m) kræves der dog ikke håndlister, hvis rampen er forsynet med værn eller indgår i en terrænudligning, hvor der ikke er fare for fald til siderne. En vejledende, maksimal hældning til siderne kan være 1:5 (200 mm pr. m). Afdeling Byg 1. marts 2013 Side 14 af 17

15 Ramper i adgangsveje. Små niveauspring Stk. 2: Opkørsler ved kantsten og enkelttrin kan accepteres med stejlere hældninger end 1:20 (50 mm pr. m). En udligning med hældningen 1:10 (100 mm pr. m) er acceptabel iht. DS 3028 (Dansk Standard 2001c). Er der tale om en kantstensrampe anbefales det, at en lodret kant på mm bevares, så personer med synshandicap kan følge hele kantstenen med den hvide stok. Udligning af små niveauspring ved kantsten kan have en hældning på 1:10. Trappers hældning Stk. 2: Trapper på adgangs- og tilkørselsarealer skal have en stigning (trinhøjde) på højst 150 mm og en grund (trinflade) på mindst 300 mm. En håndregel siger, at en bekvem udendørs trappe opnås ved følgende sammenhæng: 1 grund + 2 stigning = mm. Det anbefales, at trapper udføres med en lav hældning, hvis der er mange brugere, fx i offentlige bygninger, institutioner og erhvervsvirksomheder. Her kan stigningen være ca. 150 mm og grunden ca. 375 mm. Trapper bør have samme grund og stigning over hele forløbet. Varierende størrelser kan betyde større risiko for, at brugerne falder. Trinflader bør være vandrette, men lukkede trapper og trapper i terræn bør dog have et lille udadgående fald på max. 1:40 (25 mm pr. m) af hensyn til afvanding. Det kan mindske risikoen for isdannelse om vinteren. Begreberne grund og stigning refererer til DS 417 (Dansk Standard, 1978) om terminologi for trapper. Afdeling Byg 1. marts 2013 Side 15 af 17

16 Håndlister Stk. 2: Håndlister til trapper og ramper skal være nemme at gribe om og holde fast i. Med henvisning til kapitel 3.2.3: Håndlister: Placering og udformning af håndlister og værn. Håndlister Håndlister skal som hovedregel opsættes langs ramper, iht. Kapitel stk. 2 om fælles adgangsveje. Håndlister kan gøres nemme at gribe om og holde fast i ved: Et cirkulært, ovalt eller afrundet tværsnit på mm i diameter. En afstand til væg og understøtning på mindst 50 mm En vandret afslutning på mindst 0,3 m ved start og slutning på trapper og ramper. En ubrudt hen over reposer. En placering i højden 0,8 1,0 m. Eksempler: Eksempler på adgangs- og tilkørselsarealer med god tilgængelighed kan findes sammen med SBi s tjeklister for belægninger, ramper, trapper og taktil markering. Særligt for jernbanestationer Stk. 3: Der gælder særlige EU-regler for adgangsarealer til stationsbygninger på det transeuropæiske netværk. Der er blandt andet tale om større bredder af de såkaldte hindringsfri strækninger, dobbelte håndlister ved trapper, konkrete krav til skiltning og kontrastmarkeringer. Bestemmelserne er opsamlet i TSI-PRM (Teknisk Specifikation for interoperabilitet for Personer med Reduceret Mobilitet) som der kan læses mere om på: Følbar adskillelse af trafikformer Stk. 3: Gangarealer til bebyggelsen, dvs. indgange og udearealer skal være adskilt på en tydeligt følbar (taktil) måde fra andre trafikformer, dvs. cykelsti, vej og parkeringsplads. Formålet er at nedsætte risikoen for, at syns- og hørehandicappede påkøres, og at gøre det lettere at orientere sig. Den følbare adskillelse kan fx etableres ved at en plan flisegang langs siderne omgives af græs, ujævn belægning, kantsten, håndlister eller lignende. Hvis gangarealet ikke er en følbar afgrænset sti, men fx passerer over en åben plads, kan med fordel anlægge en såkaldt ledelinje, som kan bidrage til at skille trafikformerne. Ledelinjer bør udformes, så de kan følge med en blindestok og ses tydeligt af svagtsynede. De kan anvendes på for- Afdeling Byg 1. marts 2013 Side 16 af 17

17 pladser, trafikterminaler, torve og pladser og angive retningen til indgange, taxaholdepladser og busstoppesteder. Der er udviklet specielle fliser og elementer med langsgående ribber til brug som ledelinjer. Ledelinjer bør ligger i en plan belægning, fx fliser med en størrelse på mindst 0,4 x 0,4 m. Hvis ledelinjen placeres i belægninger med mange fuger eller ujævnheder, vil den ikke kunne mærkes tilstrækkelig tydeligt. For vejledning om udformning og anlæg af ledeliniesystem, henvises til SBi-tjekliste for udendørs ledelinjer, samt til Tilgængelighed i Detaljen (Dansk Blindesamfund, 2004) Markering af trapper og forkanter Stk. 3: Oven for trapper skal der være et belægningsskift, som adskiller sig markant både synligt og følbart fra den øvrige belægning. Ligesom for ledelinjer er der udviklet specielle knopfliser og elementer, som kan anvendes til formålet. Forkanter af trin markeres både på det yderste af trinfladerne og den lodrette del af trinnet, så kanterne fremstår tydeligt for personer med svagt syn. Der henvises til bygningsreglement 2010 kapitel stk. 1 og 4 med hensyn til at opnå tilstrækkelig visuel kontrast. Det anbefales at anvende forkanter, som er skridhæmmende. Sikring af fritstående trapper Stk. 3: Områder under fritstående trapper med mindre end 2,2 m fri højde anbefales afskærmet med værn i højder på ca. 0,2 m og 1,2 m, så fx personer med synshandicap sikres mod at støde ind i trappens underside. Trinflader med gitterriste Stk. 3: Trin af gitterriste bør undgås. Alternativt kan de gøres egnede for personer med blindestokke ved at vælge gitterdimensioner på ca. 9 mm, der er lidt under diameteren på de tyndeste blindestokke. Trinflader med fx drænhuller i metalplader kan give risiko for at førerhundes kløer rives af, og denne type trinflader bør derfor undgås. Problemet kan evt. fjernes ved at ændre detailudformningen af fladerne eller montere træplader. Lukkede stødtrin Stk. 3: Trapper med lukkede stødtrin uden fremspring, er sikrere og lettere at gå op ad for personer med gangbesvær, fx halvsidigt lammede. Stk. 5: Det kan anbefales at følge bestemmelserne i stk. 1 3 for sommerhuse til udlejningsformål. Supplerende eksempler: Eksempler på adgangs- og tilkørselsarealer med god tilgængelighed kan findes sammen med SBi s tjeklister for belægninger, ramper, trapper og taktil markering, se: Afdeling Byg 1. marts 2013 Side 17 af 17

BR08 og SBi 216 om udearealer fokus på synshandicappede

BR08 og SBi 216 om udearealer fokus på synshandicappede BR08 og SBi 216 om udearealer fokus på synshandicappede Annette Bredmose, ingeniør M.IDA, tilgængelighedskonsulent, rådgiver By, bolig og ejendom Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Alborg Universitet,

Læs mere

HØRINGSUDGAVE. Kap. 2. De bebyggelsesregulerende bestemmelser. 2.1 Generelt. 2.2 Byggeret

HØRINGSUDGAVE. Kap. 2. De bebyggelsesregulerende bestemmelser. 2.1 Generelt. 2.2 Byggeret HØRINGSUDGAVE 15.10.2012 Kap. 2. De bebyggelsesregulerende bestemmelser 2.1 Generelt Stk. 1. En bebyggelses samlede omfang og indvirkning på omgivelserne reguleres med hensyn til: 1) Grundens størrelse.

Læs mere

2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser. 2.1 Generelt. 2.2 Grundens størrelse. 2.3 Afstandsforhold. 2.4 Højde og etageantal. 2.

2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser. 2.1 Generelt. 2.2 Grundens størrelse. 2.3 Afstandsforhold. 2.4 Højde og etageantal. 2. Page 1 of 19 Bygningsreglementet (http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_00/0/42)» 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser (http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_00_id2/0/42) 2. Bebyggelsesregulerende

Læs mere

MØLLER & ROSENØRN Byggerådgivning Logistik Arkitektgruppe

MØLLER & ROSENØRN Byggerådgivning Logistik Arkitektgruppe MØLLER & ROSENØRN Byggerådgivning Logistik Arkitektgruppe 2. Bygningsreglement 2015 (med Bebyggelsesregulerende bestemmelser 01.01.2016) 2.1 Generelt 2.2 Byggeret 2.3 Helhedsvurdering 2.4 De ubebyggede

Læs mere

Aarhus Projektnr Ref. SIE/Simon Enevoldsen Dato

Aarhus Projektnr Ref. SIE/Simon Enevoldsen  Dato 1. Administrative bestemmelser xx BR15 01.01.2016 UNDERSØGES 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser BR15 01.01.2016 2.1 Generelt Beregning af bebyggelsesregulerende forhold BR15 2.1 Kapitel 2 s gyldighed

Læs mere

Parkeringsnorm for Sorø Kommune

Parkeringsnorm for Sorø Kommune Parkeringsnorm for Sorø Kommune Forord P-normen indeholder retningslinjer for administration af bestemmelserne vedrørende parkeringsarealer. P-normen for Sorø Kommune er et vigtigt element til at sikre,

Læs mere

Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kommunale ejendomme

Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kommunale ejendomme Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kommunale ejendomme Rudersdal Kommune 2014 Registrant Anders Klarskov/Torben Wilhelmsen Navn Anders Klarskov/Torben Wilhelmsen E-mail Registrering

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 2 og bilag 1 Byggeret og beregningsregler Bebyggelse, v/sommerhuse i et sommerhusområde Sommerhuse. Garager, carporte, udhuse, drivhuse mv. Småbygninger på

Læs mere

P-norm Jammerbugt Kommune April 2007 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 3. august 2007 Udgave nr. 1

P-norm Jammerbugt Kommune April 2007 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 3. august 2007 Udgave nr. 1 P-norm Jammerbugt Kommune April 2007 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 3. august 2007 Udgave nr. 1 Forord P-normen indeholder retningslinier for administration af bestemmelserne vedrørende parkeringsarealer.

Læs mere

Udgivet af: Varde kommune Teknik & Miljø Bytoften Varde. Udgivet: Redigeret TK

Udgivet af: Varde kommune Teknik & Miljø Bytoften Varde. Udgivet: Redigeret TK 1-8-2016 Udgivet af: Varde kommune Teknik & Miljø Bytoften 2 6800 Varde Udgivet: 31-08-2015 Redigeret 1-8-2016 TK 1 Forord Denne folder omhandler alle typer af legepladser. Legepladser defineres som arealer,

Læs mere

UBST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri

UBST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri UST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri Februar 2011 Universitets- og ygningsstyrelsen Ministeriet forvidenskab Teknologi og Udvikling UST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri

Læs mere

Parkeringsnorm for Haderslev Kommune. Indledning. Kommunens hjemmel. Parkeringsnorm

Parkeringsnorm for Haderslev Kommune. Indledning. Kommunens hjemmel. Parkeringsnorm Parkeringsnorm Haderslev Kommune Teknik og Miljø Vej og Trafik Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 23 00 Fax 74 34 23 34 www.haderslev.dk 23. september 2013 Sagsident:13/17781 Sagsbehandler: Per Fogh

Læs mere

Tilgængelighed en oplevelse af teori i praksis

Tilgængelighed en oplevelse af teori i praksis Tilgængelighed en oplevelse af teori i praksis Lone Sigbrand, arkitekt maa, rådgiver Afdelingen for by, bolig og ejendom, SBi Aalborg Universitet www.sbi.dk Program Tilgængelighedsbegreber Handicapgruppers

Læs mere

Spejderhytten Græstedgård, Græstedgårdsvej 1C, 2980 Kokkedal. 1. Parkeringspladser

Spejderhytten Græstedgård, Græstedgårdsvej 1C, 2980 Kokkedal. 1. Parkeringspladser Spejderhytten Græstedgård, Græstedgårdsvej 1C, 2980 Kokkedal 1.1 Hvor mange handicapparkeringsplad s-er er af 3,5 5 m findes der inden for en radius af ca. 30 meter fra hoveddøren? 1.2 Hvor mange handicapparkeringsplad

Læs mere

Humlebæk Tennisklub, Bjerrehus, Gl. Strandvej 77, 3050 Humlebæk. 1. Parkeringspladser

Humlebæk Tennisklub, Bjerrehus, Gl. Strandvej 77, 3050 Humlebæk. 1. Parkeringspladser Humlebæk Tennisklub, Bjerrehus, Gl. Strandvej 77, 3050 Humlebæk 1.1 Hvor mange handicapparkeringsplad s-er er af 3,5 5 m findes der inden for en radius af ca. 30 meter fra hoveddøren? 1.2 Hvor mange handicapparkeringsplad

Læs mere

BILAGSMATERIALE til rapporten om

BILAGSMATERIALE til rapporten om ILAGSMATERIALE til rapporten om Tilgængelighedsforhold på Herlufsholm Idrætscenter August 2011 Udarbejdet af ergoterapeut Alice Thagaard Olesen Udarbejdet af ergoterapeut Alice Thagaard Olesen 1 ilagsmateriale

Læs mere

Vejledning til kommunerne om krav til parkering i forbindelse med byggeri

Vejledning til kommunerne om krav til parkering i forbindelse med byggeri Vejledning til kommunerne om krav til parkering i forbindelse med byggeri Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780510 Fax 7262 6790 dch@tbst.dk www.trafikstyrelsen.dk Juni 2017 Vejledning

Læs mere

KÆRE BYGHERRE/RÅDGIVER

KÆRE BYGHERRE/RÅDGIVER KÆRE BYGHERRE/RÅDGIVER Tilgængeligt byggeri - hvordan? Handicaprådets Tilgængelighedsudvalg ved Hjørring Kommune VEJLEDNING I TILGÆNGELIGHED Kære ejer/bygherre/rådgiver Du har søgt byggetilladelse eller

Læs mere

Vejledning om byggesager. Legepladser BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Legepladser BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Legepladser BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem ansøgningsprocessen og omhandler alle

Læs mere

Gangstier og adgangsveje

Gangstier og adgangsveje Gangstier og adgangsveje Bredde og belægning Adgangsvej fra vej herunder krav p-plads til ejendommens ubebyggede arealer og til indgange i bygninger skal være mindst 1,3 m bredt og med en fast jævn belægning.

Læs mere

Statens Byggeforskningsinstitut, SBi. Afd. for By, bolig og ejendom Dr. Neergaardsvej 15 2970 Hørsholm +45 4586 5533 www.sbi.dk

Statens Byggeforskningsinstitut, SBi. Afd. for By, bolig og ejendom Dr. Neergaardsvej 15 2970 Hørsholm +45 4586 5533 www.sbi.dk Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Afd. for By, bolig og ejendom Dr. Neergaardsvej 15 2970 Hørsholm +45 4586 5533 www.sbi.dk Når byggeri skal gøres tilgængeligt Introduktion til tilgængelighed Nogle

Læs mere

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. Dato 26.

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. Dato 26. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade Frederiksberg

FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade Frederiksberg FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade 1 2000 Frederiksberg 2015-55601 Dato: 22-10-2016 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til Reza Katebi, Nordre Fasanvej 37B, 2. th., 2000 Frederiksberg, vedrørende dennes

Læs mere

NETVÆRKSMØDER 2013 KRAV I BYGNINGSREGLEMENTET TIL BOLIGBYGGERI LONE SIGBRAND, ARKITEKT MAA, RÅDGIVER

NETVÆRKSMØDER 2013 KRAV I BYGNINGSREGLEMENTET TIL BOLIGBYGGERI LONE SIGBRAND, ARKITEKT MAA, RÅDGIVER NETVÆRKSMØDER 2013 KRAV I BYGNINGSREGLEMENTET TIL BOLIGBYGGERI LONE SIGBRAND, ARKITEKT MAA, RÅDGIVER LOS@SBI.AAU.DK Program Lovgivning og -struktur Øvrige vejledninger mm Hvad står der i BR om boligbyggeriet?

Læs mere

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. 11.

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. 11. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst

Læs mere

Høringssvar vedrørende BR10 Vedr. mangler i Bygningsreglementet (BR) I forhold til FN-konvention om rettigheder for personer med handicap

Høringssvar vedrørende BR10 Vedr. mangler i Bygningsreglementet (BR) I forhold til FN-konvention om rettigheder for personer med handicap Center for Byg og Bos høringspostkasse: hoeringbb@ebst.dk. Kopi til min@kemin.dk Lykke Friis, Klima- og energiminister og minister for ligestilling min@oem.dk Brian Mikkelsen, Økonomi- og erhvervsminister

Læs mere

Hvad er tilgængelighed?

Hvad er tilgængelighed? Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet Afd. for By, Bolig og Ejendom Dr. Neergaardsvej 15 2970 Hørsholm +45 4586 5533 www.sbi.dk Lars S. Pedersen, Arkitekt MAA, Tilgængelighedsrådgiver

Læs mere

Aalborg Universitet. Rederiernes standard for tilgængelighed i færgeterminaler Bredmose, Annette; Ginnerup, Søren. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. Rederiernes standard for tilgængelighed i færgeterminaler Bredmose, Annette; Ginnerup, Søren. Publication date: 2014 Aalborg Universitet Rederiernes standard for tilgængelighed i færgeterminaler redmose, Annette; Ginnerup, Søren Publication date: 2014 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Til Institutionslederen København d. 18.03.2013

Til Institutionslederen København d. 18.03.2013 Til Institutionslederen København d. 18.03.2013 Vedr. Legepladsinspektion. Vi har hermed fornøjelsen at fremsende rapporten over den udførte legepladsinspektion. Hvad kan du bruge inspektionsrapporten

Læs mere

Appendix. Tilgængelighed. - i forbindelse med ombygninger

Appendix. Tilgængelighed. - i forbindelse med ombygninger Appendix Tilgængelighed - i forbindelse med ombygninger 1 Indhold Forord...................................... 3 Indledning.................................... 4 Bygningsreglementets ombygningsbestemmelser

Læs mere

UBST- Tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri

UBST- Tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri - Tilgængeligheds for undervisningsbyggeri April 2008 - Tilgængeligheds for undervisningsbyggeri Udgivet af: Universitets- og ygningsstyrelsen redgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax

Læs mere

Jeg modtog med brev af 6. marts 2006 kommunens udtalelser.

Jeg modtog med brev af 6. marts 2006 kommunens udtalelser. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 15. september 2005 af handicaptilgængeligheden på Esbjerg Rådhus. I rapporten bad jeg kommunen om udtalelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

1. Parkeringspladser

1. Parkeringspladser Foreningshus, Broengen 2 B, 2980 Kokkedal 1.1 Hvor mange handicapparkeringsplad s-er er af 3,5 x 5 m findes der inden for en radius af ca. 30 meter fra hoveddøren? 1.2 Hvor mange handicapparkeringsplad

Læs mere

Jura og praksis for altaner og friareal

Jura og praksis for altaner og friareal 28. november 2016 Bilag 1 Jura og praksis for altaner og friareal Resumé Opholdarealer er udendørs arealer egnet til ophold knyttet til en bestemt bebyggelse. Bygningsreglementet indeholder bestemmelser

Læs mere

1. Parkeringspladser

1. Parkeringspladser Nivå Bibliotek, Nivå Center 30, 2990 Nivå 1.1 Hvor mange handicapparkeringsplad s-er er af 3,5 x 5 m findes der inden for en radius af ca. 30 meter fra hoveddøren? 1.2 Hvor mange handicapparkeringsplad

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

Tillæg 2 til Bygningsreglement for småhuse 1998. By- og Boligministeriet

Tillæg 2 til Bygningsreglement for småhuse 1998. By- og Boligministeriet 12 1 Tillæg 2 til Bygningsreglement for småhuse 1998 By- og Boligministeriet Tillæg 2 til Bygningsreglement for småhuse 1998 2 11 I Bygningsreglement for småhuse, der trådte i kraft den 15. september 1998,

Læs mere

Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kommunale ejendomme

Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kommunale ejendomme Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kounale ejendoe Rudersdal Koune 2010 Registrant Navn Per Rasussen E-ail pra@rudersdal.dk Registrering udført oktober 2010 Sted Birkerød Byidte

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber

Inspektion af legepladsredskaber Inspektion af legepladsredskaber På foranledning af: Leder Claus Eskildsen KFUM Social Arbejdes Børnehave og Vuggestue Kongelyset Kongelyset 39 4200 Slagelse er der d. 11. september 2012 gennemført inspektion

Læs mere

P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH. Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse

P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH. Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 310 Offentligt P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber

Inspektion af legepladsredskaber Reg.nr. 9044 Dansk Legeplads Sikkerhed Smerupvej 18 4653 Karise Telefon: 40 68 94 69 Fax: 56 71 08 03 E-mail: nz@mail.dk www.dansklegepladssikkerhed.dk Inspektion af legepladsredskaber På foranledning

Læs mere

Hytter og lejrpladser Tilgængelighed

Hytter og lejrpladser Tilgængelighed Hytter og lejrpladser Tilgængelighed Skal i bygge ny hytte. Bygge om eller til. Renovere. Har i en lejrplads. Så se her, hvordan og hvor lidt der skal til for at der bliver adgang for alle. Formålet med

Læs mere

Vejledning ved køb af legeredskaber

Vejledning ved køb af legeredskaber Skriftlig aftale med leverandør...2 Byggetilladelse til legepladser...3 Hvornår skal man søge om byggetilladelse?...3 Når legeredskabet er på plads...4 Bilag 1...5 Gældende standarder...5 Juni 2009 1 Vejledningen

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-05 OMSORGSCENTER MØLLEBO REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Områdets be liggenhed Dispositionsplanen

Læs mere

Registrering af tilgængelighed til offentlige tilgængelige, kommunale ejendomme

Registrering af tilgængelighed til offentlige tilgængelige, kommunale ejendomme Registrering af tilgængelighed til offentlige tilgængelige, kommunale ejendomme Rudersdal Kommune 2010 Registrant Anders Klarskov Petersen Navn Birkerød Idrætscenter, ny bygning E-mail ANPE@rudersdal.dk

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

Helhedsvurdering, jf. BR10 kap. 2.3

Helhedsvurdering, jf. BR10 kap. 2.3 Byggesagsnr.: 20154860 Helhedsvurdering, jf. BR10 kap. 2.3 Adresse: Bebyggelsens art og omfang: Tilbygning til etageboligbebyggelse Første ansøgning: 15-10-2015 Fyldestgørende ansøgning: 02-09-2015 Partshøring:

Læs mere

BYGST Vejledning i Tilgængelighed August 2014

BYGST Vejledning i Tilgængelighed August 2014 BYGST Vejledning i Tilgængelighed August 2014 Sag: Programfase: Sagsnr.: Dispositionsfase: Bygning: Projektfase: Firma: Initialer: Udførelsesfase: Rev.: Dato: 1-års eftersyn: Indhold Forord... 4 2 Ubebyggede

Læs mere

LOKALPLAN NR. 227. For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 227. For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 227 For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

REGULATIV FOR KOLDING KOMMUNES PARKERINGSFOND (P-FOND)

REGULATIV FOR KOLDING KOMMUNES PARKERINGSFOND (P-FOND) REGULATIV FOR KOLDING KOMMUNES PARKERINGSFOND (P-FOND) 1. Lovgrundlag og område. 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i overensstemmelse med Byggeog Boligstyrelsens cirkulære nr. 10 af 17. januar 1994 om

Læs mere

Lone Sigbrand, arkitekt MAA, rådgiver

Lone Sigbrand, arkitekt MAA, rådgiver Fysiske rammer, plads og indretning for svært overvægtige personer 1 Lone Sigbrand, arkitekt MAA, rådgiver Afdelingen for by, bolig og ejendom Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet www.sbi.dk

Læs mere

Derfor henstillede jeg i den endelige rapport til at kommunen gør sin handicappolitik mere tilgængelig på hjemmesiden.

Derfor henstillede jeg i den endelige rapport til at kommunen gør sin handicappolitik mere tilgængelig på hjemmesiden. 1/1 Den 24. oktober 2007 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 26. oktober 2006 af handicaptilgængeligheden på Københavns Rådhus. I rapporten bad jeg kommunen om udtalelser og om underretning

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Inspektion af Mariagerfjord Kommunes rådhus i Hadsund den 23. marts 2010

Inspektion af Mariagerfjord Kommunes rådhus i Hadsund den 23. marts 2010 7. september 2011 Inspektion af Mariagerfjord Kommunes rådhus i Hadsund den 23. marts 2010 OPFØLGNING J.nr. 2010-0521-1601/PK3 1/12 Indholdsfortegnelse Ad 4.1 Kommunens hjemmeside... 2 Ad 4.2.1 Handicapparkering...

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehus, dobbelthus med lodret lejlighedsskel, sommerhus samt om- og tilbygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Enfamiliehus, dobbelthus med lodret lejlighedsskel, sommerhus samt om- og tilbygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Enfamiliehus, dobbelthus med lodret lejlighedsskel, sommerhus samt om- og tilbygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal bygge

Læs mere

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

UBST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri Februar 2011

UBST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri Februar 2011 UST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri 2011 Sag: Programfase: Sagsnr.: Dispositionsfase: ygning: Projektfase: Firma: Initialer: Udførelsesfase: Rev.: Dato: 1 års eftersyn: UST tilgængelighedsstandard

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Jeg modtog i den anledning brev af 12. marts 2007 med bilag fra Menighedsrådet ved Holmens Kirke. Ydre adgangsforhold, herunder handicapparkering

Jeg modtog i den anledning brev af 12. marts 2007 med bilag fra Menighedsrådet ved Holmens Kirke. Ydre adgangsforhold, herunder handicapparkering FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. januar 2007 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 26. oktober 2006 af Holmens Kirke. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Retningslinjer for anlæg af parkerings-arealer på Bornholm

Retningslinjer for anlæg af parkerings-arealer på Bornholm Retningslinjer for anlæg af parkerings-arealer på Bornholm Vedtaget af kommunalbestyrelsen Den 19. februar 2009 Revideret 2011 jf. Kommuneplan 2009 Titel: Journalnummer: 05.09.06-0001 Tekst og fotos: Produktion:

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri.

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Myndighedskrav: BR10 Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Fri bredde: Fælles adgangsveje og

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Bygningsreglementet (http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_00/0/42)

Bygningsreglementet (http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_00/0/42) Page 1 of 23 Bygningsreglementet (http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_00/0/42)» 3. Bygningers indretning (http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_00_id49/0/42) 3. Bygningers indretning

Læs mere

UBST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri Figur 1

UBST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri Figur 1 UST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri 2011 Figur 1 1 UST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri 2011 Sag: Sagsnr.: ygning : Firma: Initialer : Programfase: Dispositionsfas e: Projektfase:

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

SKAL DU BYGGE? Odense Kommune Byggesag. Enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse, samt om- og tilbygninger hertil.

SKAL DU BYGGE? Odense Kommune Byggesag. Enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse, samt om- og tilbygninger hertil. SKAL DU BYGGE? Enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse, samt om- og tilbygninger hertil teknologi- Odense Kommune Byggesag Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se,

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet

BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet Dansk Betonforening - IDA Ingeniørhuset Onsdag den 12. marts 2008 Mikael Mortensen Bygningsreglement 2008 Sammenskrivning af

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Lovgrundlag og anvendelsesområde. 2. Beregning af parkeringsbehov. 3. Parkeringspladsernes etablering og anvendelse

Indholdsfortegnelse. 1. Lovgrundlag og anvendelsesområde. 2. Beregning af parkeringsbehov. 3. Parkeringspladsernes etablering og anvendelse Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og anvendelsesområde 2. Beregning af parkeringsbehov 3. Parkeringspladsernes etablering og anvendelse 4. Parkeringspladsernes dimensionering 5. Parkeringsfond for centerområderne

Læs mere

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. januar 2011 Sagsbehandler Merete Holme Nielsen Telefon direkte 76 16 13 27 Sagsid 2010-18461 Notat, bilag 1 Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Læs mere

B. 1.1 Beregningsregler

B. 1.1 Beregningsregler B. 1.1 Beregningsregler B. 1.1.1 Beregning af bebyggelsesprocent MØLLER & ROSENØRN Byggerådgivning Logistik Arkitektgruppe Stk. 1. Ved bebyggelsesprocenten forstås etagearealets procentvise andel af grundens

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

MØLLER & ROSENØRN Byggerådgivning Logistik Arkitektgruppe

MØLLER & ROSENØRN Byggerådgivning Logistik Arkitektgruppe 3. Bygningsreglement 2015 (med Bygningers indretning 01.01.2016) MØLLER & ROSENØRN Byggerådgivning Logistik Arkitektgruppe 3.1 Generelt 3.2 Adgangsforhold / Tilgængelighed 3.3 Boliger 3.4 Andre bygninger

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Bilag 1. B. 1.1 Beregningsregler Beregningsregler. B Beregning af bebyggelsesprocent

Bilag 1. B. 1.1 Beregningsregler Beregningsregler. B Beregning af bebyggelsesprocent B. 1.1 Beregningsregler Beregningsregler Bilag 1 B. 1.1.1 Beregning af bebyggelsesprocent Stk. 1. Ved bebyggelsesprocenten forstås etagearealets procentvise andel af grundens areal. (B. 1.1.1, stk. 1)

Læs mere

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej Lokalplan nr. 88 for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej December 1994 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

Hovedinspektion af legepladsredskaber udarbejdet for: Aulum Byskole

Hovedinspektion af legepladsredskaber udarbejdet for: Aulum Byskole Inspektionsdato: 20 oktober 2008 Side 1 af 8 Hovedinspektion af legepladsredskaber udarbejdet for: Aulum Byskole Legepladsinspektør Henrik Carlson Herning Kommune Teknik og Miljø Drift Telefon: Mobil:

Læs mere

Guide til ansøgning om enfamiliehus og tilbygninger

Guide til ansøgning om enfamiliehus og tilbygninger Februar 2011 Guide til ansøgning om enfamiliehus og tilbygninger Hvis du skal bygge et nyt enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, er det vigtigt af få overblik over, hvordan du laver

Læs mere

Syddjurs kommune Lundbergsvej Ebeltoft

Syddjurs kommune Lundbergsvej Ebeltoft Syddjurs kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft 2015-43277 Dato: 16-06-2016 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til Grethe og Hasse Hoffmann, Søholtvej 11, 8400 Ebeltoft, vedrørende ejendommen beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFOND

VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFOND VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFOND Oktober 2010 Indhold Indledning 2 Bestemmelser 3 Formål og anvendelsesområder 3 Anvendelse 3 Parkeringspladskrav 3 Beregning af bidrag 3 Betaling 4 Klage 4 Lovhjemmel 4 Ikrafttrædelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 32 vedrører et ubebygget område mellem Klausdalsbrovej og Sennepshaven vest for vandtårnet og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen

Læs mere

BYGST Vejledning i Tilgængelighed August 2014

BYGST Vejledning i Tilgængelighed August 2014 BYGST Vejledning i Tilgængelighed August 2014 Sag: Programfase: Sagsnr.: Dispositionsfase: Bygning: Projektfase: Firma: Initialer: Udførelsesfase: Rev.: Dato: 1-års eftersyn: Indhold Forord... 4 2 Ubebyggede

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

(B.1.1.2, stk. 3, nr. 1) Vedrørende zoneinddelingen henvises til lov om planlægning.

(B.1.1.2, stk. 3, nr. 1) Vedrørende zoneinddelingen henvises til lov om planlægning. B.1.1 Beregningsregler B.1.1.1 Beregning af bebyggelsesprocent Stk. 1. Ved bebyggelsesprocenten forstås etagearealets procentvise andel af grundens areal. B.1.1.2 Beregning af grundens areal Stk. 1. Grundens

Læs mere

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN INDHOLD INDHOLD 1 INDLEDNING 5 2 LOKALPLANENS BESTEMMELSER

Læs mere

Overordnet vejledning

Overordnet vejledning Byggeri 2014 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet. Afd. for By, Bolig og Ejendom. Dr. Neergaardsvej 152970. Hørsholm+45 4586 5533. www.sbi.

Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet. Afd. for By, Bolig og Ejendom. Dr. Neergaardsvej 152970. Hørsholm+45 4586 5533. www.sbi. Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet Afd. for By, Bolig og Ejendom Dr. Neergaardsvej 152970 Hørsholm+45 4586 5533 www.sbi.dk Hvad er tilgængelighed? Begrebet er tæt forbundet med Design

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

NY overordnet vejledning

NY overordnet vejledning Byggeri 2011 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

Mærkeordningen God Adgang. Tapeten

Mærkeordningen God Adgang. Tapeten Mærkeordningen God Adgang Tapeten Frederiksberg, 11-02-2013 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 2. Tildeling af mærker 3. Sådan læser du rapporten 4. Krav, der forudsættes opfyldt snarest 5. Krav, der i dag

Læs mere

Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kommunale ejendomme

Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kommunale ejendomme Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kounale ejendoe Rudersdal Koune 2010 ændret 2014 Registrant Navn Anne Marie Gottlieb E-ail ag@rudersdal.dk Registrering udført oktober 2010 sat

Læs mere