Gangstier og adgangsveje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gangstier og adgangsveje"

Transkript

1 Gangstier og adgangsveje Bredde og belægning Adgangsvej fra vej herunder krav p-plads til ejendommens ubebyggede arealer og til indgange i bygninger skal være mindst 1,3 m bredt og med en fast jævn belægning. Type: krav Helt plane belægninger med skridhæmmende overflader er bedst egnede. Asfalt, beton, natursten med jævn overflade samt hårdt komprimeret grus er foretrukne overflader. Brostensbelægning suppleres Almindelige brosten suppleres med gangbaner med jævn, plan belægning i en bredde på mindst 1,3 m. Evt. fuger bør ikke være mere end ca. 5 mm brede. Hvis fugerne er bredere, fyldes de helt op med et fast materiale med god holdbarhed, fx beton. Arealer med fliser og sten med mange fuger bør ikke udgøre en større del af gangbaner, da de stort set fjerner mulighederne for at føle eventuelle ledelinjer med en blindestok. Adgangsvej øget til 1,5 m i bredde Et gangareal med en bredde på min. 1,5 m tillader, at en fodgænger og en kørestolsbruger kan passere hinanden. Tillader desuden omkring 80% af alle kørestolsbrugere at vende på adgangsvejen Version 2 Opdateringer på 1

2 Adgangsvej øget til 1,8 m i bredde Et gangareal med en bredde på min. 1,8 m tilgodeser hyppigere trafik af gående i begge retninger, og tillader, at to kørestolsbrugere kan passere hinanden uden besvær. Tillader desuden omkring 95 % af alle kørestolsbrugere at vende 180 grader. En tre- eller firehjulet scooter kan kræve op til 2,6 m i bredden for at vende 180 grader i en enkelt bevægelse. Ved en flerpunkts vending kan det i mange tilfælde klares indenfor 1,8 m i bredden. I længderetningen kræves 2,15 m eller mere. Kvalitetsniveau*:A Tværfald Tosidigt, symmetrisk tværfald på 1:40 (2,5 cm pr. m) Ensidigt tværfald over længere strækninger gør færdsel i kørestol anstrengende. Kvalitetsniveau*:B Taktil adskillelse Gangarealer til bebyggelsen skal anlægges med markant taktil adskillelse til andre trafikformer Kvalitetsniveau*:C (BR 10) Type: krav Hvilepladser Adgangsveje forsynes over længere strækninger med hvilesteder med siddepladser. Afgrænsningen kan være i form af en kantsten, en opkant, en græsrabat, eller håndlister For hver 100 m indrettes hvilepladser. Kvalitetsniveau*:B Version 2 Opdateringer på 2

3 Fri højde Fri højde under trækroner, grene m.m. på mindst 2,2 m over gangarealet Renholdelse og tilsyn Der gennemføres regelmæssigt tilsyn og foretages nødvendig vedligeholdelse og renholdelse af belægningen, herunder rydning for blade, kviste, sne og is, samt friholdelse fra nedhængende grene. Stispærringer Stispærringer opstilles og placeres med omtanke, og kun hvor de er absolut nødvendige Højde af spærrebomme Spærrebomme udføres med en højde på 0,9-1,1 m, forsynet med en tværbom i 0,15-0,2 meters højde, afmærket med kontrastfarve og belyste. Kvalitetsniveau*:B En lav tværbom kan opfattes i tide med blindestok, og en farve med min. forskel i lysrefleksionsværdi (LRV) på 30 til baggrunden kan opfattes af mange svagtseende. Der kræves dog et vist belysningsniveau før kontraster opfattes. Version 2 Opdateringer på 3

4 Afstand mellem spærrebomme Spærrebomme, der kan passeres af cyklister og kørestols- og rollatorbrugere, udføres med åbning på 1,2 m og en afstand mellem bommene på 1,2 m. Kvalitetsniveau*:B Standere og steler Standere og steler afmærkes med kontrastfarve, belyste og mindst 1,0 m høje med dia. på højst 0,3 m. Indbyrdes afstand mindst 1,0 m. Alternativt benyttes en fri åbning på 1,3 m og en indbyrdes afstand mellem bommene 0,9 m eller omvendt. Dog ikke anvendelig hvis stien er afgrænset i siderne af fx en mur, da der så er for lidt plads til at dreje mellem mur og bom, siddende i en lidt større kørestol. Alternativt kan standere, søjler o.lign. ved gangarealer forsynes med to ca. 15 cm brede bånd i afvigende farve anbragt med underkant hhv. 0,8 og 1,6 m over terræn. Retvinklede krydsninger Ved planlægning af stier tilstræbes så vidt muligt at anlægge disse i rette vinkler, især stikrydsninger. Letter orienteringen for synshandicappede. Orientering om krydsninger Til orientering om skævt forløb af stiforløbet og krydsende veje kan benyttes et fra gangarealet afvigende materiale, belægning med særlige sten o.l. Friholdelse for skilte og cykler Adgangsveje friholdes for skilte, parkerede cykler og andre forhindringer. Cykelstativer anbringes og afskærmes, så de ikke er til gene for gående. Generelt er det meget vanskeligt at friholde gangarealer for parkerede cykler, især tæt ved indgange til bygninger. Attraktive parkeringspladser for cykler i en vis afstand fra gangbaner kan være en måde. Version 2 Opdateringer på 4

5 Naturlige ledelinjer Der anlægges ledelinjer som del af de naturligt forekommende elementer på adgangsvejene. Eksempler på naturlige ledelinjer: En husfacade med få eller ingen fremspring, en kantsten på min. 50 mm, en håndliste, en græskant mod asfalt, en græskant mod fliser, men ikke asfalt/fliser mod en hæk pga. fare for grene i øjenhøjde. Hvor naturlige ledelinjer findes, skal der ikke anlægges kunstige ledelinjer. Ledelinjer anlagt i belægning Hvis adgangsvejen ikke er retningsgivende med naturlige ledelinjer, kan forsynes den med en ledelinje i belægningen. Rækværk, værn og fodhegn Ved skråninger, der frembyder fare for fald, skal disse markeres med et 0,8-0,9 m højt værn eller rækværk, samt fodhegn 0,15-0,2 m over terræn. Ledelinjer i belægningen er meget sværere at bruge end de fleste naturligt forekommende ledelinjer. Hvis der anlægges ledelinjer i belægningen, skal de derfor være meget tydelige mht følbarhed og kontrast for at fungere i praksis. Se SBi Tjekliste for ledelinjer for dimensioner, opmærksomhedsfelter m.v. Fodhegn etableres kun i forbindelse med rækværk og håndlister. Version 2 Opdateringer på 5

6 Trin og niveauforskelle Niveauforskelle i adgangsarealet skal udlignes i terræn eller ved rampe. Type: krav Rampers hældning Ramper må ikke udføres med en større hældning end 1:20 (50 mm pr. m). Det bør være muligt at komme rundt på alle de ubebyggede arealer uden at møde trin. Hvis en linjeføring medfører en hældning stejlere end 1:20 (50 mm pr m) på grund af niveauforskel, kan stien anlægges som en serpentinevej. På udearealer, som ikke er adgangsveje frem til en bygning, anbefales det ikke at overskride en hældning på 1:14 (71 mm pr. m), som er øverste værdi gældende i Vejreglerne. Type: krav Supplerende trapper og trin Ramper kan suppleres med trin med en stigning på højst 150 mm og en grund på mindst 300 mm. Type: vejledning Markering af trapper Trapper på adgangsveje skal markeres med opmærksomhedsfelt ovenfor trappen, og hver trinforkant skal markeres med kontrastfarve på trinflade og trinforkant. Hvis ramper og serpentineveje øger gangafstanden med mere end ca. 15 m, bør de suppleres med trapper med et mere direkte forløb, så gangbesværede kan gå kortest muligt. Se også er/trapper-paa-adgangs-ogtilkorselsarealer for dimensioner, kontrast etc. Type: krav Version 2 Opdateringer på 6

7 Gribeegnede håndlister Gribeegnede håndlister skal opsættes i en højde på ca. 0,8 m i begge sider af ramper og trapper. En ekstra håndliste i en højde på 0,6-0,7 m bør opsættes i begge sider af ramper og trapper. Type: krav Evt. uden håndlister Hvis rampen hælder mindre end 1:20, kræves der ikke håndlister, når rampen er forsynet med værn eller indgår i en terrænudligning, hvor der ikke er fare for fald til siderne. Type: vejledning En vejledende maksimal hældning til siderne kan generelt være 1:5 (200 mm pr. m). På udearealer for plejeboliger bør maksimal hældning til siderne være mindre, fx 1:10 (100 mm pr. m). * Kvalitetsniveau C: Bygningsreglementets niveau, EU-krav eller anden lovgivning Kvalitetsniveau B: Højere kvalitet, som i fx standarder, SBi-anvisninger og Vejregler Kvalitetsniveau A: Kvalitet som tilgodeser fx personer med stort plejebehov Version 2 Opdateringer på 7

8 Belysning Belysning Adgangs- og tilkørselsarealer skal forsynes med belysning. Type: krav Øget belysning Trapper og ramper skal belyses stærkest. Øger sikkerheden for især synshandicappede. Type: krav Retningsgivende belysning Belysning af adgangs- og tilkørselsarealer bør være retningsgivende. Type: vejledning Ikke-blændende belysning Belysning af adgangs- og tilkørselsarealer bør være ikkeblændende. Type: vejledning Lygter og udendørs lamper kan anbringes i samme side af stien, placeret uden for gangarealet, således at belysningen virker retningsorienterende. Belysningsarmaturer bør være opsat med relativ lille afstand, f.eks. 10 m eller mindre. Afskærmede lyskilder er med til at sikre, at lyset ikke blænder. Belysningen tilrettelægges desuden, så overgang fra stærkt lys til mørke undgås. Version 2 Opdateringer på 8

9 Overordnet belysning Overordnede og befærdede adgangsveje samt retningsændringer belyses stærkest. * Kvalitetsniveau C: Bygningsreglementets niveau, EU-krav eller anden lovgivning Kvalitetsniveau B: Højere kvalitet, som i fx standarder, SBi-anvisninger og Vejregler Kvalitetsniveau A: Kvalitet som tilgodeser fx personer med stort plejebehov Version 2 Opdateringer på 9

10 Inventar Belægning for borde og bænke Borde og bænke anbringes på plan og fast belægning. Plan og fast belægning skal også forbinde gangsti og bænk/bordopstilling. Plads ved borde Ved borde med faste bænke bør kørestolsbrugere kunne køre ind ved bordenderne. Underkant af bordplade eller sarg 0,65-0,7 m over terræn. Bænken kan også forlænges ud over bordkanten til brug for gangbesværede, som har brug for megen benplads. Plads ved bænke Ved siden af bænken etableres plads til en kørestol, en el-scooter eller en barne-/klapvogn. Den befæstede plads dimensioneres til en el-scooter, som har målene 0,70 m x 1,50 m. Version 2 Opdateringer på 10

11 Udformning af bænke Bænke udformes med sæde som er ca. 0,45 m højt og 0,45 dybt. Armlæn udformes 0,2 m højere end sædet, og så det er godt at gribe om og støtte sig til. Siddevinkel mellem sæde og ryglæn ca. 100 grader. Fritstående bænke forsynes med ryglæn og armlæn. Affaldsbeholder placeres ved siden af bænken i den modsatte side af den befæstede plads. Opholdsarealer uden fare for fald Eventuelle voldgrave til beskyttelse mod indtrængende fugt bør overdækkes med riste, hvis de grænser op til opholdsarealer, særligt i plejeorienteret byggeri. Affaldsbeholdere Placering af affaldsbeholderes indkast cm, målt fra terræn til underkanten af indkastet. Version 2 Opdateringer på 11

12 Grillpladser Plan og fast belægning omkring grillplads. Bredde mindst 1,3 m. Betjeningshøjde for grill 0,75-0,80 m., så kørestolsbrugere o.a. kan nå grillristen fra kørestolen. Vandkunst Vandanlæg i form af vandkunst som retningsgiver for synshandicappede. Bund og sider afskærmes for at sikre brugerne mod varmepåvirkning. Vandkunsten anbringes uden for ganglinier. Jævn, fast og skridhæmmende belægning rundt om vandkunsten. Ophøjet ring af fx brosten omkring vandkunsten advarer synshandicappede mod at falde i vandet. Vanddybde højst 0,2 m. Vandkunsten velbelyst, så den ikke udgør en snublerisiko i mørke. Vandkunst med vandspejl anbragt i ca. 0,6 meters højde. Ophøjede vandanlæg er lette at komme tæt på for siddende og stående. Version 2 Opdateringer på 12

13 Information og skiltning Skilte og orienteringstavler Klar og entydig orientering om adgangsforhold i form af skilte og orienteringstavler. Skilt tilpasset øjenhøjde Information på et skilt eller en orienteringstavle anbringes 1,25-1,60 m over terræn. Skilte og orienteringstavler placeres ved starten på adgangsvejen og ved kryds, hvor der er behov for information. Skilte og orienteringstavler opsættes uden for gangareal. Skilte konstrueres sådan, at de ikke har mere end 100 mm udstikkende kanter eller hjørner. Gennemsnitlig øjenhøjde for stående voksne er ca. 1,60 m. Gennemsnitlig øjenhøjde for kørestolsbrugere er ca. 1,25 m. Lette at finde for synshandicappede God kontrast God kontrast mellem tekst og baggrundsfarve. Forskel min. 60 målt i lysrefleksionsværdi, LRV. Placering af skilt kan tydeliggøres for synshandicappede ved at placere det mellem to stolper. Mellem disse stolper opsættes vandrette tværdragere i en højde af ca. 0,2 m og 0,8-0,9 m over terræn. Skilte kan alternativt udformes med bukning på ca. 50 grader, så de kan overskues af stående, og samtidig giver plads til at komme tæt på i kørestol. (DS 105 vejl.) Lysrefleksionsværdier for de enkelte farver kan f.eks. findes i atlas for NCS-farvesystemet. Lysrefleksionsværdierne trækkes fra hinanden. Typografi tilpasset læseafstand Højde på bogstaver mindst 25 mm og en bogstavhøjde på 10 mm for hver meters læseafstand. En læseafstand på fx 10 m betyder en højde på bogstaver på ca. 125 mm. Version 2 Opdateringer på 13

14 Bygningsnære Udearealer Skrifttyper uden fødder Sans-serif skrifttyper, dvs. bogstaver uden fødder, anbefales Sans-serif skrifttype Serif-skrifttype Sans-serif skrifttyper regnes for at være lettere at læse. Evt. følbar information Tekstinformation og visuelle symboler gøres taktile (ophøjede og følbare). I særlige situationer suppleres med punktskrift. Meget korte tekster og numre kan med udbytte gøres taktile udendørs, hvorimod punktskrift er svær at anvende, især i koldt vejr, hvor følsomheden i fingrene er stærkt nedsat. Belysning af skilte og orienteringstavler ved kryds og indgange Disse belyses særskilt med min. 300 lux. Belysningsniveaet kan opnås vha skilte med indbygget lys eller med afskærmet lyskilde monteret foroven, så lyset falder ned på skiltet eller orienteringstavlen. Alternativt kan skilte være baggrundsbelyste. * Kvalitetsniveau C: Bygningsreglementets niveau, EU-krav eller anden lovgivning Kvalitetsniveau B: Højere kvalitet, som i fx standarder, SBi-anvisninger og Vejregler Kvalitetsniveau A: Kvalitet som tilgodeser fx personer med stort plejebehov Version 2 Opdateringer på 14

15 Legepladser Legepladser Kørefaste gangbaner mellem aktiviteter på legepladser. Gangbaner som også er kørefaste åbner muligheder for at være med fremme ved aktiviteterne, også hvis et barn eller voksen sidder i kørestol eller går dårligt. Køreegnet faldunderlag anbefales også, hvis muligt. Hævet bordflade Hævet bordflade ved fx sandkasse med plads til evt. fodstøtter Bordfladen kan være en af mulighederne for et barn i kørestol for at være med ved sandkassen. Alternativt kan sandkasser og bassiner til leg hæves 0,5-0,6 m Legeredskaber som stimulerer sanserne Legeredskaber bør konstrueres, så de stimulerer både synssansen (forskellige farver og farvekombinationer), høresansen (legeredskaber, der kan bevæges, forsynes med Iydkilder) og følesansen (forskellige overfladestrukturer) samt giver motorisk stimulering for børn med bevægehandicap. Se bl.a. DS 105 a og b for eksempler. Planter på legepladser Der bør ikke være meget giftige eller meget tornede planter på legepladser Version 2 Opdateringer på 15

16 * Kvalitetsniveau C: Bygningsreglementets niveau, EU-krav eller anden lovgivning Kvalitetsniveau B: Højere kvalitet, som i fx standarder, SBi-anvisninger og Vejregler Kvalitetsniveau A: Kvalitet som tilgodeser fx personer med stort plejebehov Version 2 Opdateringer på 16

17 Beplantning Fri højde Fri højde under trækroner, grene m.m. på mindst 2,2 m over gangarealet Undgå planter som kan fremkalde allergiske reaktioner Planter som ledelinje Planter som lydgiver Planter man kan komme tæt på Se astma-allergi-forbundets hjemmeside for anbefalinger til egnede planter i bygningsnære udearealer. En græsrabat mod en jævn belægning som fliser og asfalt kan fungere som en naturlig ledelinje. Hække er mindre egnede pga. risikoen for grene i øjenhøjde, beskadigelse af øjnene og at blindestokken sidder fast. Raslende løv kan fungere som lydgiver og hjælpe synshandicappede med at orientere sig. Planter i højbede er lettere at komme tæt på for gangbesværede og personer i kørestole. Hæves ca. 0,6 m. Planter som afgiver dufte Dufte fra planter og blomster kan være med til at understøtte orientering for synshandicappede Version 2 Opdateringer på 17

18 Farver for farveblinde Planter med fx gule og blå farver kan bedre skelnes af rød-grøn farveblinde (ca. 7,5 % af alle mænd). Planter på legepladser Der bør ikke være meget giftige eller meget tornede planter på legepladser * Kvalitetsniveau C: Bygningsreglementets niveau, EU-krav eller anden lovgivning Kvalitetsniveau B: Højere kvalitet, som i fx standarder, SBi-anvisninger og Vejregler Kvalitetsniveau A: Kvalitet som tilgodeser fx personer med stort plejebehov Version 2 Opdateringer på 18

UBST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri

UBST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri UST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri Februar 2011 Universitets- og ygningsstyrelsen Ministeriet forvidenskab Teknologi og Udvikling UST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri

Læs mere

BYGST Vejledning i Tilgængelighed August 2014

BYGST Vejledning i Tilgængelighed August 2014 BYGST Vejledning i Tilgængelighed August 2014 Sag: Programfase: Sagsnr.: Dispositionsfase: Bygning: Projektfase: Firma: Initialer: Udførelsesfase: Rev.: Dato: 1-års eftersyn: Indhold Forord... 4 2 Ubebyggede

Læs mere

BOLIGNÆRE BYRUM FOR ALLE

BOLIGNÆRE BYRUM FOR ALLE BYFORNYELSE BOLIGNÆRE BYRUM FOR ALLE Universelt design af lommeparker og kvarterspladser, gård- og haveanlæg samt legepladser Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Kolofon Udgivet november 2011 Udgivet

Læs mere

VEJLEDNING TIL REGISTRERING. Almene boligers tilgængelighed for handicappede

VEJLEDNING TIL REGISTRERING. Almene boligers tilgængelighed for handicappede VEJLEDNING TIL REGISTRERING Almene boligers tilgængelighed for handicappede 27 VEJLEDNING TIL REGISTRERING Almene boligers tilgængelighed for handicappede Udgivet af Landsbyggefonden Studiestræde 50, 1554

Læs mere

FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING

FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING HÅNDBOG FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2013 2 JANUAR 2013 FORORD Denne håndbog handler om tilgængelighed for alle. Håndbogen giver anvisninger på, hvordan

Læs mere

Rebild Kommune Tilgængelighedsplan

Rebild Kommune Tilgængelighedsplan TILGÆNGELIGHEDSPLAN Rebild Kommune Tilgængelighedsplan Temaplan til Rebild Kommunes trafikhandlingsplan Udarbejdet af Rebild Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger: Peter Foged

Læs mere

Bussen holder. En vejledning til brug for vejmyndigheder ved nybygning eller ombygning af busstoppesteder. April 2013

Bussen holder. En vejledning til brug for vejmyndigheder ved nybygning eller ombygning af busstoppesteder. April 2013 Bussen holder En vejledning til brug for vejmyndigheder ved nybygning eller ombygning af busstoppesteder April 2013 2 Bussen holder Bussen holder Udgivet april 2013 Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej

Læs mere

INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3

INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3 INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3 PROJEKT HANDICAPPEDE OG FRILUFTSLIV... 5 BAGGRUND... 5 FORMÅL... 5 ARBEJDSPROCES OG PROJEKTSTYRING... 6 DET FORELØBIGE RESULTAT AF PROJEKT HANDICAPPEDE

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

IDÉKATALOG. Turisme for alle. Tilgængelig turisme som en strategisk satsning i Toppen af Danmark. Side 1 af 70

IDÉKATALOG. Turisme for alle. Tilgængelig turisme som en strategisk satsning i Toppen af Danmark. Side 1 af 70 IDÉKATALOG Turisme for alle Tilgængelig turisme som en strategisk satsning i Toppen af Danmark Side 1 af 70 IDÉKATALOG Turisme for alle Tilgængelig turisme som en strategisk satsning i Toppen af Danmark

Læs mere

Idé: David Yearley, (Royal Society of Preventing Accidents RoSPA)

Idé: David Yearley, (Royal Society of Preventing Accidents RoSPA) Sikker legeplads Håndbog til ejere og andre med ansvar for v e d lig e h o ld e ls e Idé: David Yearley, (Royal Society of Preventing Accidents RoSPA) Flere oplysninger kan rekvireres på hjemmeside: www.rospa.com/playsafety

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

Små lagre. Branchevejledning om arbejdsmiljøet på små lagre

Små lagre. Branchevejledning om arbejdsmiljøet på små lagre Små lagre Branchevejledning om arbejdsmiljøet på små lagre Indledning Indhold side Denne vejledning er skrevet for at forene regler og vejledninger med den virkelighed og hverdag, de ansatte i butikker

Læs mere

VÆrd. at VIde om Br10. BR10 Rationel vinduer TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK. Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse

VÆrd. at VIde om Br10. BR10 Rationel vinduer TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK. Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse BR10 Rationel vinduer hjem med gode energier VÆrd at VIde om Br10 TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse Indhold 1. Bygningers indretning...

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15 Arbejdspladsens indretning og inventar November 2008 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.14 af december 1998 og nr. 4.10.2 af november 1985 2 Hvad er en At-vejledning?

Læs mere

Belysningsplan. for Ballerup Kommune

Belysningsplan. for Ballerup Kommune Belysningsplan for Ballerup Kommune August 2014 Denne reviderede belysningsplan er udarbejdet af Ballerup Kommunes Center for By, Kultur & Erhverv og Center for Miljø & Teknik i samarbejde med ÅF Lighting.

Læs mere

1/10. Kapitel 1 - Område

1/10. Kapitel 1 - Område Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 *) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv

Læs mere

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner dag Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner - 2. udgave Branchearbejdsmiljøråd Social & Sundhed

Læs mere

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER Rørcenter-anvisning 020 September 2013 Skybrudssikring af bygninger Rørcenter-anvisning 020 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret, Teknologisk Institut Tryk og indbinding: Rødgaard

Læs mere

Fredensborg Kommune. Virkemiddelkatalog Bløde trafikanter og kommunale stier. REV. 30. juni 2009 3. juli 2007 JT/mm/mkk

Fredensborg Kommune. Virkemiddelkatalog Bløde trafikanter og kommunale stier. REV. 30. juni 2009 3. juli 2007 JT/mm/mkk Virkemiddelkatalog Bløde trafikanter og kommunale stier REV. 30. juni 2009 3. juli 2007 JT/mm/mkk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Plan for bløde trafikanter... 3 2 Virkemidler... 4 2.1 Restriktive

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger. på UDFØRELSESKRAV

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger. på UDFØRELSESKRAV SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger på UDFØRELSESKRAV SAB-VN-renhold-Mv-juli08-b.docUDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 66 Indholdsfortegnelse: Særlig Arbejdsbeskrivelse

Læs mere

2. Sikkerhed i byggeriet

2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning 2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning Adgang til pladsen En oversigtsplan over pladsen, placeret ved indkørslen, hjælper den nyankomne til at finde vej. Her markeres

Læs mere

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Lokalplan 46 For et område ved Herlevgårdsvej Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Redegørelse Lokalplan Indhold Ifølge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan med tilhørende redegørelse, 1) når det

Læs mere

Trafikhandlingsplan 2007-2011

Trafikhandlingsplan 2007-2011 Trafikhandlingsplan 2007-2011 Rudersdal Kommune Trafikhandlingsplan 2007-2011 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 31.10.2007 FORORD Med Trafikhandlingsplan for 2007-2011 har Rudersdal Kommune vedtaget

Læs mere

KU.BE 1 DESIGNMANUAL 20130425 PROJEKTFORSLAG ADEPT - MVRDV - SLA - SØREN JENSEN - MAX FORDHAM KU.BE

KU.BE 1 DESIGNMANUAL 20130425 PROJEKTFORSLAG ADEPT - MVRDV - SLA - SØREN JENSEN - MAX FORDHAM KU.BE 20130425 PROJEKTFORSLAG KU.BE DESIGNMANUAL ADEPT - MVRDV - SLA - SØREN JENSEN - MAX FORDHAM KU.BE KU.BE 1 INDHOLD INDLEDNING... 03 LANDSKAB...05 URBANT GARDIN... 13 MATERIALE KONCEPT... 29 FACADE... 33

Læs mere

7. Arbejdspåvirkninger

7. Arbejdspåvirkninger Ergonomi 7. Arbejdspåvirkninger Ergonomi Ergonomi betyder tilpasning af arbejdsforhold og arbejdsredskaber til menneskets forudsætninger og behov. Bevægeapparatskader og nedslidning kan i vidt omfang forebygges,

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

SÅDAN GØR VI I AARHUS

SÅDAN GØR VI I AARHUS SÅDAN GØR VI I AARHUS Tilgængelighed i kommunale bygninger og i de offentlige rum Tilgængelighed i kommunale bygninger og i de offentlige rum 'Sådan gør vi i Aarhus' Forfatter og udgiver Aarhus Kommune

Læs mere

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E S k i l t e o g F a c a d e r Lokalplan nr. 0-0112 Eksisterende lovlige skilte og facader kan forblive som hidtil. Ønsker du at foretage ændringer, skal lokalplanen følges - kontakt da kommunen. SØNDERBORG

Læs mere

Rundkørsler i åbent land

Rundkørsler i åbent land HÅNDBOG Rundkørsler i åbent land ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2012 HØRINGSUDGAVE FORORD Denne håndbog omhandler projektering af rundkørsler i åbent land. Håndbogen er en del af vejreglen for Udformning

Læs mere