Vejledninger Ansøgningsmateriale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledninger Ansøgningsmateriale"

Transkript

1 Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger hertil. Sommerhuse, samt tilbygninger hertil. Uudnyttet tagetage. Inddragelse helt eller delvist, hvis arealet ikke er medregnet i etagearealet. Altaner. Udestue og liberalt erhverv. Integrerede garager. Ved bolig eller sommerhus. Industri- og lagerbygning, avls- og driftsbygning. 1 etage med lille fare. Garager på terræn i én etage, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende mindre bygninger, samt om- og tilbygninger heraf, når: o bygningens samlede areal er over 50m² Anmeldelser Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende mindre bygninger, samt om- og tilbygninger heraf, når bygningens samlede areal enten er: o over 20m² og højst 50m² v/sammenbyggede enfamiliehuse med mere end 2 boliger, o over 35m² og højst 50m² v/fritliggende enfamiliehuse og sommerhuse og dobbelthuse, o eller indtil 50m² v/øvrige bebyggelser. Nyttige links: Afdeling Byg 1. marts 2013

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Fremgangsmåde Ansøgningsmateriale Grundoplysninger Supplerende oplysninger Eksempel, ny carport Erklæring med teknisk dokumentation Før ibrugtagning af bygning Eksempel, dokumentation vedrørende tekniske forhold Eksempel, nyt enfamiliehus... 8 Afdeling Byg 1. marts 2013 Side 2 af 12

3 1 Indledning Begrænset kompleksitet omhandler bygningsreglement 2010 kapitel 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk.1 nr. 1-3, 1.5 stk. 5. Dvs. byggeri, der byggeteknisk er relativt ukompliceret, fx fordi der bygges med velkendte teknikker ved byggemoduler eller standardiseret elementbyggeri. Kombineret ansøgnings- og anmeldelsesblanket er vedhæftet denne vejledning. Her ses fx: En uddybning af hvilken type bebyggelse, der er omfattet af anførte kapitler. Hvorledes man ansøger om dispensation til at fravige bestemmelser i bygningsreglementet. Byggesagsgebyr. Takstblad, se kommunens hjemmeside: Bygningsreglement 2010 (BR10) Uddrag. Hele bygningsreglementet kan ses på: Ansøgning om byggetilladelse (BR stk. 1, vejledning) Disse bebyggelser betegnes som byggerier af begrænset kompleksitet og er derfor undtaget kommunalbestyrelsens behandling af de tekniske bestemmelser, jf. byggelovens 16 stk. 3 og 4. Ansøgeren skal derfor ikke indsende ansøgning vedrørende forhold omfattet af kap Såfremt kommunalbestyrelsen i forbindelse med behandlingen af bestemmelserne i kap. 2 tillader en placering af bygningen, som gør det nødvendigt at stille særlige krav om brandforanstaltninger, kan kommunalbestyrelsen stille dette krav, uanset at der ikke indsendes ansøgningsmateriale vedrørende bestemmelserne i kap. 5. Kommunalbestyrelsen kan i disse tilfælde forlange det ansøgningsmateriale, der er nødvendigt for at kunne behandle ansøgningen. Dette kan fx være dokumentation for brandsikring af ydervægge m.v. (BR stk. 2, vejledning i uddrag) Kommunalbestyrelsen kan forlange enhver oplysning og tegningsmateriale, som er nødvendig for at give byggetilladelse efter kapitel 2. (BR stk. 1, vejledning) Disse bebyggelser betegnes som byggerier af begrænset kompleksitet og er derfor undtaget kommunalbestyrelsens behandling af de tekniske bestemmelser i kommunen, bortset fra bestemmelserne i kapitel 5, jf. byggelovens 16 stk (BR stk. 1 og stk. 1, vejledning) Sker der ændringer i projektet, som kan medføre eller medfører, at bebyggelsen ikke længere er omfattet af stk. 1, skal ansøgeren meddele kommunalbestyrelsen dette. Kommunalbestyrelsen vurderer herefter, hvorvidt bygningen fortsat er omfattet af stk. 1. Såfremt kommunalbestyrelsen vurderer, at bygningen ikke længere er omfattet af stk. 1 skal bebyggelsen behandles efter kap (BR stk. 2, vejledning i uddrag) Kommunalbestyrelsen kan forlange enhver oplysning og tegningsmateriale, som er nødvendig for at give byggetilladelse efter kapitel 2 og 5. Anmeldelser (BR stk. 2, inkl. vejledning) Har kommunalbestyrelsen ikke reageret inden 2 uger fra den dag, anmeldelsen er modtaget, kan byggearbejdet påbegyndes. Fristen regnes fra den dag, hvor anmeldelsen er modtaget i kommunen. Sendes anmeldelsen med postvæsenet, skal der til fristen lægges den normale postbesørgelsestid. På samme måde skal kommunen blot have afsendt en eventuel reaktion mod anmeldelsen inden 2 uger efter at have modtaget anmeldelsen, og der må således også lægges den normale postbesørgelsestid til. Arbejdet må således ikke påbegyndes, før de 2 uger + normal postbesørgelsestid er gået. Afdeling Byg 1. marts 2013 Side 3 af 12

4 2 Fremgangsmåde Byggearbejder, der kræver byggetilladelse, kan ikke påbegyndes før byggetilladelse er udstedt af afdeling Byg. Ved anmeldelser udstedes en meddelelse til byggearbejdet. Fremgangsmåde for sagsgang: Ansøgningsmateriale. Erklæring med teknisk dokumentation, hvis byggetilladelse. Bygningsreglement 2010 har for byggeri af begrænset kompleksitet medført, at der ikke længere ved ansøgningen skal indsendes et egentligt byggeprojekt. Et egentligt byggeprojekt kan i stedet fremsendes til opbevaring i som teknisk dokumentation vedlagt erklæring. Dette senest når byggeriet tages i brug og færdigmeldes. 3 Ansøgningsmateriale Ansøgningsmaterialet skal mindst indeholde 2 sæt tegningsmateriale til bedømmelse af ønsket byggeri i forhold til de bebyggelsesregulerende bestemmelser i BR10 kap. 2. For byggearbejder af begrænset kompleksitet, er krav til ansøgningsmaterialets grundoplysninger i princippet ens ved ansøgning om byggetilladelse eller ved anmeldelser. 3.1 Grundoplysninger. Ansøgning om byggetilladelse eller anmeldelse, der er dateret og underskrevet af ejer. Alternativt ejer-fuldmagt. Hvis byggeriet er omfattet af bestemmelserne i kap eller eller 1.5 stk. 5, skal dette fremgå af ansøgningen (Se evt. ansøgningsblankettens vejledning). Situationsplan, målsat. Der viser størrelse, beliggenhed, anvendelse mv. Dette fx ved målsat angivelse af bebyggelsens bredde og længde, afstand til skel og andre bebyggelser på egen grund, samt evt. oplysninger om opholds-, parkerings-, adgangs-, og tilkørselsarealer. Facadetegninger, målsat. Der viser bebyggelsens højde. Dette ved angivelse af facadehøjde og højde til kip / øverste del af tagkonstruktion. Ejendoms- og bygningsoplysninger til BBR, Bygnings- og Boligregistret. Fx beliggenhed, vandog afløbsforhold, varmeinstallation, bebyggelsens og grundens størrelse, bebyggelsesprocent, antal etager, materialevalg for ydervægge- og tagbeklædning, mv. 3.2 Supplerende oplysninger. Afhængig af ønsket bebyggelse: Terrænsnit og/eller koteplan, målsat. Ved grunde, der er kuperet, skrånende eller lignende. Dette for stillingtagen eller for fastsættelse af de bebyggelsesregulerende bestemmelser mht. højdeforhold ved nivauplan. Redegørelse for brandforhold efter kapitel 5 for byggeri omfattet af kapitel og i visse tilfælde byggeri omfattet af kapitel Brandforhold kan fx være en brandteknisk beskrivelse af bygningskonstruktion eller brandteknisk dokumentation. Højdegrænseplaner ved placering af garage, carport, udhus mv. nærmere skel end 2,5 m ved helårsbeboelse og mellem 2,5 5,0 m ved sommerhuse. Tilbud på byggeskadeforsikring, hvis omfattet. Enhedsoplysninger til BBR, Bygnings- og Boligregistret. Ved bolig- eller sommerhus byggeri oplysninger samt antal værelser, antal toiletter og bad, køkkenforhold, energiforsyning mv. Dette kan fx fremgå af medsendt plantegning eller indretningsplan. Afdeling Byg 1. marts 2013 Side 4 af 12

5 Eksempel, nyt enfamiliehus BBR oplysninger Størrelse: 136 m2 Grund: 920 m2 Bebyg.%: 14,8 Antal etager: 1 Tag: Tegl Ydervægge: Træ Opvarmning: Gas Værelser: 4 Toilet: 2 Bad: 2 Enfamiliehus på 136 m2 Afdeling Byg 1. marts 2013 Side 5 af 12

6 3.3 Eksempel, ny carport BBR oplysninger Størrelse: 45 m2 (Målt efter tagflade) Grund: 920 m2 Bebyg.%: 15,9 ( )/920)x100) Antal etager: 1 Tag: Tagpap Ydervægge: Træ Enfamiliehus Ny carport 45 m2 Afdeling Byg 1. marts 2013 Side 6 af 12

7 4 Erklæring med teknisk dokumentation Af byggelovens 16 stk. 2 fremgår det, at ansøgeren skal fremsende relevante tekniske oplysninger til opbevaring i kommunen. 4.1 Før ibrugtagning af bygning Ansøger skal inden ibrugtagning af bygningen indsende fornødne dokumentation vedrørende tekniske forhold til kommunen. Ansøger er ansvarlig for, at alt relevant materiale er indsendt til kommunen. Kommunen har pligt til at opbevare dokumentationen, men foretager ingen kvalitetssikring eller byggesagsbehandling af materialet. Skulle det efterfølgende vise sig, at dokumenterne indeholder oplysninger om ulovlige forhold, vil kommunens manglende reaktion ved modtagelse af dokumenterne, ikke have præjudiciel betydning ved fx en senere lovliggørelsessag. 4.2 Eksempel, dokumentation vedrørende tekniske forhold Erklæring i bygningsreglement 2010 bilag 8 med vejledning er gengivet bagerst. I vejledningen er angivet eksempler på dokumentation vedrørende tekniske forhold. Dokumentationen kan suppleres helt eller delvist af egentligt byggeprojekt som således udført. Tegningsmæssigt fx omfattende: Situationsplan Med udvendig kloak Bygningens højde, længde og bredde, samt materialebeskrivelse Afdeling Byg 1. marts 2013 Side 7 af 12

8 4.3 Eksempel, nyt enfamiliehus Situationsplan med udv. kloak Plantegning BBR oplysninger Størrelse: 153 m2 Grund: 875 m2 Bebyg.%: 17,5 Antal etager: 1 Tag: Tagpap Ydervægge: Teglsten Opvarmning: Gas Værelser: 4 Toilet: 1 Bad: 1 Tværsnit Fundaments- og kloakplan Facader Afdeling Byg 1. marts 2013 Side 8 af 12

9 Afdeling Byg 1. marts 2013 Side 9 af 12

10 Elektronisk blanket se: Bolig og byggeri / Jeg skal bygge... Afdeling Byg 1. marts 2013 Side 10 af 12

11 Afdeling Byg 1. marts 2013 Side 11 af 12

12 Elektronisk blanket se: Afdeling Byg 1. marts 2013 Side 12 af 12

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Vejledning til byggeansøgninger Billund Kommune informerer Vejledning til Byggeansøgning Vejledning til byggeansøgning vedrørende mindre bygninger, fritliggende

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010

BYGNINGSREGLEMENT 2010 BYGNINGSREGLEMENT 2010 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser 3. Bygningers indretning 4. Konstruktioner 5. Brandforhold 6. Indeklima 7. Energiforbrug 8. Installationer Efteruddannelse

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

http://www.ebst.dk/br08.dk/br07_00/0/53/0

http://www.ebst.dk/br08.dk/br07_00/0/53/0 Page 1 of 94 Print Download Luk vindue Bygningsreglement 2008 Bygningsreglement 2008 Introduktion 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser 3. Bygningers indretning 4. Konstruktioner

Læs mere

Enfamiliehuse og tilbygninger

Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Bygningsreglement BR10 Skal du opføre et enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, er der en række regler og forhold, du skal

Læs mere

Luk vindue. Print Download. Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger

Luk vindue. Print Download. Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger Side 1 af 85 Print Download Luk vindue Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende

Læs mere

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V.

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. Forord Denne pjece er udarbejdet af lokalforeningen i Vejle amt af Dansk

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Byggeguiden. Byggeproces. fra vision til virkelighed. Vores rolle er at sætte rammerne og give mulighederne

Byggeguiden. Byggeproces. fra vision til virkelighed. Vores rolle er at sætte rammerne og give mulighederne Byggeguiden fra vision til virkelighed Byggeproces Herunder en kort intro, hvad der kommer i teksten nedenunder. Dette må gerne fylde over et par linjer eller tre. Måke to en halv linje vil være det allerbedste.

Læs mere

Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer

Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer Indhold 1 Bygningsreglementets krav til fugtsagkyndige og fugtdokumentation... 2 1.1 Formål... 2 1.2

Læs mere

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde Orienteringsmøde om og krav til byggeriet - med vægt på: - fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde For Morsø Erhvervsråd m.fl.

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 736 Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand Se endvidere lokalplan nr. 584 KONGSBAK INFORMATIK November 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Helenelyst,

Læs mere

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg.

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Ramme Varmeværk Sejrsvej 6 Ramme Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Lemvig Kommune har den 9. marts 2015 modtaget en ansøgning vedrørende opførelse af siloanlæg til træpiller

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen Vejledning til forsikringssagsbehandlere og byggesagkyndige Version 2 December 2013 Denne vejledning beskriver hvordan forsikringssagsbehandlere

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1.

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1. Erhverv J.nr. Udsendt: 8. september 2011 Revideret: 20. december 2011 Miljøstyrelsens vejledning til kravene i 15 a i husdyrgødningsbekendtgørelsen om etablering af beholderbarrierer, terrænændringer og

Læs mere

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010 Sommerhuse Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglement 2010 indeholder bestemmelser for opførelse af sommerhuse. Disse bestemmelser skal også anvendes ved forandringer i eller tilbygning til sommer

Læs mere

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3.

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3. Ansøgerens navn og adresse Arløse Landsbylaug v/georg Andersen Hindholmvej 10 4262 Sandved Afsender: Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Byggemyndighed Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 Dato:

Læs mere

Sagsnummer 2011/007161. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 4 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007161. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 4 7800 Skive Sagsnummer 2011/007161 Udbudsmateriale For Grabows Vej 4 7800 Skive Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 4 7800 Skive Velbeliggende gulstensvilla

Læs mere