Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning"

Transkript

1 Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning November 2004

2 Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af vejledning 3 Procedurebeskrivelse 4 Bilag: Teknisk vejledning 6

3 Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning > Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning, november 2004, omfatter kort beskrivelse af miljøvejledningen og en egentlig procedurebeskrivelse inkl. Miljøkoordinatorens aktiviteter i forbindelse med udvælgelse, dokumentation og opfølgning på den valgte miljøindsats. De projekteringsmæssige foranstaltninger, der iværksættes som konsekvens af den valgte miljøindsats, er omfattet af de sædvanlige ydelsesbeskrivelser. 1. Kort beskrivelse af vejledning Miljøvejledningen erstatter S-FoUs tidligere publikation Byggedirektoratets krav til Miljørigtigt byggeri, februar Vejledningen udgør S-FoUs miljøprogram, der er formuleret i en række miljømålsætninger og miljøkrav, som skal inddrages i forbindelse med gennemførelse af S-FoUs byggeprojekter. Disse er suppleret med et idékatalog med forslag til virkemidler, der kan anvendes til opfyldelse af de opstillede miljøkrav. Miljøkravene er opdelt i 4 fokusområder, som i nogle tilfælde ligger ud over gældende lovgivning. Kravene skal indgå i en afbalanceret prioritering med andre hensyn. For at processen vedr. miljøindsatsen er miljømålsætninger, miljøkrav og idékatalog/virkemidler opstillet i en række checklister i vejledningen, der benyttes som udgangspunkt for valg af miljøløsninger i et byggeprojekt. Checklisterne er udformet i elektroniske skemaer omfattende: Skema 1. Det eksterne miljø Skema 2. Materialer Skema 3. Indeklima Skema 4. Energi Skemaerne ligger på S-FoUs hjemmeside under Miljøskemaer. Skemaerne med tilhørende database og hjælpefunktioner udgør det centrale element i sagsgang og dokumentation vedr. miljøindsatsen. Skemaerne omfatter ca. 100 forslag til virkemidler. I de enkelte byggeprojekter udvælges de i checklisterne opstillede miljøkrav og tilhørende virkemidler, hvor man vil gennemføre en særlig indsats vedr. miljøet. Det vil normalt omfatte 2 3 krav pr. sag. Som noget nyt forudsætter S-FoU, at miljøindsatsen skal dokumenteres i form af en evaluering, der normalt skal ske 1 år efter aflevering af byggeriet med mindre andet er aftalt. S-FoU lægger vægt på, at der er stor frihed for brugere og projekterende til at finde de bedste løsninger vedr. virkemidler i de konkrete projekter, hvorfor der kan vælges yderligere eller alternative virkemidler, blot de har samme eller bedre effekt end de i checklisterne anførte. Ud for de enkelte miljøkrav anføres i yderste højre søjle af checklisterne under Bemærkninger hvilke tiltag, der vælges gennemført i et aktuelt byggeprojekt samt evt. begrundelse herfor. Endvidere angives, hvorledes evaluering/kontrol vedr. de opstillede krav skal gennemføres. Dette udfyldes af Miljøkoordinatoren (normalt Projekteringslederen) og godkendes af underskriftsberettiget rådgiver, bruger og bygherre på tre tidspunkter i faseforløbet af en byggeproces, jfr. nedenstående fasebeskrivelse. Ved at gennemføre denne proces i tre faser i forbindelse med et byggeri, kan man justere/tilføje nye krav eller kontrollere, om man har opfyldt de i tidligere faser opstillede miljøkrav samt begrunde de gennemførte ændringer. Ved hjælp af checklisterne er det endvidere muligt at vælge mellem forskellige virkemidler og vurdere, om de totaløkonomisk set er dyrere eller billigere end andre løsninger. De totaløkonomiske vurderinger er nogle steder indarbejdet i oversigten over virkemidler. Der er endvidere udarbejdet et simpelt regneark med tilhørende vejledning til Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning, november

4 > totaløkonomiske beregninger til brug for dokumentation af effekten på totaløkonomien i forbindelse med valg af virkemidler, der ikke er indeholdt i checklisten. Regnearket og vejledning findes under de elektroniske checklister på hjemmesiden. Vejledning i udarbejdelse af totaløkonomiske beregninger med eksempler er endvidere vedlagt som bilag B i den pdfudgaven af Miljøvejledningen, der ligeledes ligger på S-FoUs hjemmeside under Publikationer. 2. Procedurebeskrivelse Miljøkoordinatoren har en kernefunktion i den digitale sagsgang, og er den eneste, der har redigeringsrettighed i forbindelse med formuleringer om miljøkrav, der indskrives i feltet Bemærkninger i checklisterne. Disse formuleringer udgør den endelige dokumentation for miljøindsatsen. Ved opstart af en sag tildeles Miljøkoordinatoren af S-FoU et brugernavn samt et password og bliver underskriftsberettiget. Dette meddeles via mail fra S-FoU. Adgang til den digitale udgave sker via S-FoUs hjemmeside, s-fou.dk under Miljøskemaer. Miljøkoordinatoren opstarter en ny sag med at indtaste de oplysninger, der er modtaget fra S-FoU. Endvidere skal Miljøkoordinatoren oprette de øvrige parter (brugere, øvrige rådgivere og bygherrerepræsentanter), der indgår i miljøbehandlingen vedr. det aktuelle projekt, som brugere af systemet. Herunder markeres, hvem der er underskriftsberettiget. I faseforløbet kommunikerer partnerne på de sædvanlige møder, der indgår i forbindelse med en byggesag, men de endelige formuleringer vedr. miljøforholdene og accept heraf udveksles digitalt via et internt mailsystem, der er indbygget i den digitale miljøvejledning. Seneste version af en formulering i bemærkningsfeltet indskrives af Miljøkoordinatoren. Når alle involverede parter har tilsluttet sig de opstillede krav og tilhørende formuleringer i en af faserne, markerer Miljøkoordinatoren dette i et underskriftsfelt, hvorefter skemaet fastlåses. Disse beslutningerne udgør herefter grundlaget for sagsbehandlingen i de efterfølgende faser. De faser, der er godkendt af alle parter dvs. de underskriftsberettigede, vises på et oversigtsbillede for den pågældende sag med fed skrift og datoangivelse for godkendelse. Hvis der ikke foreligger godkendelse af et faseforløb, fremtræder fasen med almindelig skrift og angivelse af dato for seneste ændring af formuleringerne. Fase 1. Opstilling af miljøkrav Dette sker i den indledende fase af et byggeprojekt. Når der er enighed mellem kunde, projekterende og S-FoU om miljøkrav fastlåses disse; dvs. de særlige miljøforanstaltninger inkl. evt. tilhørende dokumentation, der skal gennemføres i en byggesag er indskrevet i bemærkningsfeltet. Dette sker inden byggeriet går i produktion normalt før der gennemføres udbud af entreprenørydelser. Hvis der forud for udbud af et byggeprojekt er truffet beslutning om særlige miljøforanstaltninger, fremgår dette af udbudsmaterialet. Der kan endvidere forekomme situationer, hvor der på baggrund af byggesagens særlige forhold, må vælges en miljøindsats, der ligger uden for de 4 fokusområder, som S-FoU med denne vejledning har valgt at koncentrere sig om. I disse tilfælde vil Miljøkoordinering omfatte de ydelser iht. Miljøvejledningen af november 2004, der er forbundet med disse miljøforanstaltninger. Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning, november

5 > Afhængig af udbudstidspunkt for et byggeri skal miljøkravene være formuleret i forbindelse med opstilling af program, dispositionsforslag, projektforslag eller hovedprojekt. Når der i skema henvises til P (projektgranskning) eller D (dokumentation) kan dette ske med henvisning til dokument eller fil på S-FoUs hjemmeside, der indeholder de endelige krav vedr. projektgranskning eller dokumentation. Fase 2. Registrering af gennemførte miljøforanstaltninger (ved byggeriets aflevering) Evt. justeringer (til- og fravalg af miljøkrav i forhold til 1. fase), der er besluttet i denne fase, anføres og begrundes i bemærkningsfeltet og underskrives af de underskriftsberettigede ved aflevering af byggeriet. opnået de ønskede miljømæssige effekter, herunder det forventede ressourceforbrug. Erfaringer fra evalueringerne gøres tilgængelig på S-FoUs hjemmeside. NB! Bemærk, at kontrollen af ressourceforbruget gennemføres med henblik på evaluering af de gennemførte særlige miljøforanstaltninger. Opstilling af krav vedr. f.eks. ressourceforbrug er således ikke udtryk for et evt. maksimalt forbrug, som er stillet kunden i udsigt i forbindelse med indgåelse af lejeaftale. Inden 2. fase kan godkendes (af de underskriftsberettigede) skal der være anført hvilke krav, der skal eftervises opfyldt ved forbrugsmålinger eller lignende. Målingerne skal normalt gennemføres 1 år efter aflevering. Til brug for kontrol af kravopfyldelsen vedr. ressourceforbruget skal der foreligge beregning over det forventede forbrug af f.eks. el, varme og vand. Dette sker med henvisning til dokument eller fil på S-FoUs hjemmeside med de gennemførte beregninger. Fase 3. Målte miljøeffekter efter 1 års drift Efter 1 års drift evalueres den gennemførte miljøindsats. I nogle tilfælde kan man i 2. fase have besluttet, at evalueringen skal gennemføres på et senere tidspunkt, eller driftssituationen kan medføre, at evalueringstidspunktet skal flyttes. Under bemærkninger anføres for de enkelte krav eller miljøforanstaltninger, der er medtaget under 2. fase, hvorvidt disse krav er opfyldt; dvs. om der er Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning, november

6 Teknisk vejledning Manual til visning / oprettelse / redigering af miljøskemaer

7 Indholdsfortegnelse Projektliste 3 Vis projekt 4 Opret/Rediger projekt 5

8 Projektliste > = Link Projektliste Publikationen Miljøvejledning (PDF) Regneark (Excel) Log ud knap Denne vejledning (PDF) Opret nyt projekt (kun synlig for miljøkoordinator) (se side 5) Vis projekt (se side 4) Rediger projekt (kun synlig for miljøkoordinator tilknyttet projektet) (se side 5) Teknisk vejledning - Manual til visning / oprettelse / redigering af miljøskemaer 3

9 Vis projekt > = Link Fase oversigt Vælg mellem at se miljøskemaet som Alle felter eller kun Udfyldte felter Funktion Tilknyttede personers data (Navn, *Rettigheder, Stilling, Firma, ) Teknisk vejledning - Manual til visning / oprettelse / redigering af miljøskemaer 4

10 Opret/Rediger projekt (Kun miljøkoordinator) > = Link Tekstfelter Genvej til funktion Rullemenu 1) Indtast deltagers , navn, firma og stilling. Såfremt deltagers findes i databasen, overflyttes stamdata (navn, firma og stilling og password) automatisk. Funktion og rettigheder skal stadig vælges. 2) Opret Password. 3) Vælg funktion og rettigheder. 4) Klik på Tilføj til projektet Mulighed for at gemme indtastede oplysninger Slet deltager fra projektet (marker mail i feltet) Skema fortsætter side 6... Teknisk vejledning - Manual til visning / oprettelse / redigering af miljøskemaer 5

11 > Tekstfelter Marker underskrift i afkrydsningsfelt Skriv dato (dd-mm-åååå) Tekstfelt ( s sendt fra dette felt, sendes til alle deltagere i projektet) (Såsnart alle underskriftsberettigede er markeret med underskrift, overgår projektet til næste fase) Teknisk vejledning - Manual til visning / oprettelse / redigering af miljøskemaer 6

12

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 08. august 2013 Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 1 Indholdsfortegnelse: Ved at klikke med musen på et punkt i indholdsfortegnelsen kan man komme til det ønskede punkt i vejledningen. 1. Indledning....

Læs mere

Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT

Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT 2/99 Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT 2008-12-30 Anvendelse af IKT 1. BAGGRUND... 6 2. OVERSIGTSSKEMAER OVER BYGHERREKRAV... 8

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning beskriver, hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post, ligesom der gives en kort introduktion til, hvordan Digital Post / NemSMS hænger

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Scenarier 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til tilbuddet

Læs mere

Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 r 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til

Læs mere

3456.78. MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem

3456.78. MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem 3456.78 123456 MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem 10. august 2012 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du nemt i gang Side 5 Find frem til en vare Hierarkisøgning Side 6 Avanceret søgning

Læs mere

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen Vejledning til forsikringssagsbehandlere og byggesagkyndige Version 2 December 2013 Denne vejledning beskriver hvordan forsikringssagsbehandlere

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00 Brugermanual September 2014 Udgave 3.00 Indhold Indhold... 2 1. Bliv bruger af EK-Pro... 4 1.1. Login... 4 2. Overblik... 5 2.1. Kopiering fra version 4 til version 5... 5 3. Opret en sag... 6 3.1. Energimærke

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Digitalisering af grønne regnskaber Delrapport 2 - Digitalisering

Digitalisering af grønne regnskaber Delrapport 2 - Digitalisering Digitalisering af grønne regnskaber Delrapport 2 - Digitalisering Birgitte Mogensen & Bo Adelholm PricewaterhouseCoopers Peter Grostøl Ciber Danmark Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 30 2006 Miljøstyrelsen

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Eksempel på kvalitetshåndbog Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

B R U G E R V E J L E D N I N G

B R U G E R V E J L E D N I N G B R U G E R V E J L E D N I N G 1 Indholdsfortegnelse Indhold B R U G E R V E J L E D N I N G... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 Præsentation af BSS... 6 1.0 Opstart af programmet... 6 2.0 Hurtigstart

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS EJENDOMME KØBENHAVNS EJENDOMMES VEJLEDNING TIL TOTALØKONOMI I UDBUD

KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS EJENDOMME KØBENHAVNS EJENDOMMES VEJLEDNING TIL TOTALØKONOMI I UDBUD KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS EJENDOMME KØBENHAVNS EJENDOMMES VEJLEDNING TIL TOTALØKONOMI I UDBUD Københavns Ejendomme, december 2012 Udgave 1. udgave, december 2012 Københavns Ejendomme Københavns Ejendomme

Læs mere

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 1. Sikkerhed 2. Mail 3. Cloud Drive 4. Elektronisk reservation 5. Hjemmeside 1. Sikkerhed Sikkerheden for it-systemerne i PD30 hænger tæt sammen med

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER BYGINORD TEMAGRUPPER Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation Brugere Kommune BYGINORD TEMAGRUPPER BYGiNORD - 3 BYGiNORD - 4 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 22. april 2014 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer 1. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESDIAGRAM FOR REVISOR... 4 3. ADGANG

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til projekterende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Log på... 5 Opret din bruger... 5 Personlige informationer... 5 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

Brugermanual til Byggeweb Udbudsadministrator 7.19

Brugermanual til Byggeweb Udbudsadministrator 7.19 Brugermanual til Byggeweb Udbudsadministrator 7.19 Indholdsfortegnelse Udbud Administrator... 5 Indledning... 5 Udbudsprocessen... 6 Roller... 8 Udbudsformer... 9 Åbning og licitation... 10 Opret Udbud...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Struktur

Indholdsfortegnelse Struktur Indholdsfortegnelse Struktur 1. Forord... 3 2. Introduktion... 4 3. Byggesagers organisering... 5 4. Dokumenter knyttet til udførelse... 6 5. Beskrivelsers opbygning... 8 5.1...9 5.2 Projektspecifik beskrivelse...10

Læs mere

is EjendomsAdministration Brugervejledning

is EjendomsAdministration Brugervejledning is EjendomsAdministration Brugervejledning InfoShare Juli 2012 1 Resume Dette er en brugervejledning til InfoShares program isea EjendomsAdministration. Der findes en supplerende vejledning vedrørende

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

UDBUDSFORSKRIFT GENERELT HÅNDBOG I UDBUD. December 2008. Vejregelrådet

UDBUDSFORSKRIFT GENERELT HÅNDBOG I UDBUD. December 2008. Vejregelrådet UDBUDSFORSKRIFT GENERELT HÅNDBOG I UDBUD December 2008 Vejregelrådet INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. TILBLIVELSE 3 1.1 Udarbejdelse 3 1.2 Forelæggelse 3 2. OVERSIGT OG ANVENDELSE 3 2.1 Anvendelse 3 2.2 Lovgivningsmæssige

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Brugermanual til Byggeweb projekt 7.04

Brugermanual til Byggeweb projekt 7.04 Brugermanual til Byggeweb projekt 7.04 Indholdsfortegnelse Velkommen til Byggeweb manualen... 11 Indledning... 11 Byggewebs historie... 12 Projektweb som princip... 12 Projektering... 13 Byggeweb Projekt

Læs mere

Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog

Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Side 1 af 32 Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Dato: 090608 Eksempel på

Læs mere