TOMMERUP EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2015 TIL 31. JULI 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TOMMERUP EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2015 TIL 31. JULI 2016"

Transkript

1 TOMMERUP EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2015 TIL 31. JULI 2016 A: Lov om frie kostskoler B: Vore målsætninger i relation til loven C: Skolens værdigrundlag D: Det kristne livs og menneskesyn E: De enkelte fag (formål, indhold, metode mv.). F: Ture. G: Anderledes uger/dage. H: Kontaktgruppefunktionen. I: Køkkenarbejde og rengøring. J: Skoleweekends. K: Inklusion mm A: Lov om frie kostskoler: Nøgleord: 1: I Bekendtgørelse af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (nr af 21. november 2006), står der i 1 om formål og virksomhed bl.a. følgende: stk. 1. Loven omfatter folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), der tilbyder undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er livsoplysning, Livsoplysning folkelig oplysning og demokratisk dannelse, Folkelig oplysning og som er godkendt af undervisningsministeren Demokratisk til tilskud. Undervisningen skal have en bred dannelse almen karakter. Almendannende Enkelte fag eller faggrupper kan have en fremtrædende undervisning plads, men aldrig på bekostning af det almene. Samvær Skolernes virksomhed skal tilrettelægges ud fra deres selvvalgte værdigrundlag. stk. 3. Efterskoler tilbyder unge elever kurser efter stk. 1 Udvikling. med henblik på elevernes hele menneskelige ud Modning. vikling og modning samt deres almene opdragelse Opdragelse. og uddannelse. Uddannelse. B: Vore målsætninger i relation til loven:

2 1: Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse : a: Vi vil oplyse og fortælle om menneskelivet og dets mangfoldighed herunder menneskets placering i en historisk, kulturel og lokal/global sammenhæng. Vi tager udgangspunkt i elevernes erfaringsverden, og vi peger på den kristne forståelse af tilværelsen. b: Vi vil arbejde for en forståelse af, hvad det vil sige at være dansk og at være en del af det danske folk, i en globaliseret sammenhæng. Eleverne vil møde den danske kultur i form af litteratur, billedkunst, musik, sange, salmer og historie. c: Vi vil oplive og oplyse eleverne til at undres og glædes og til at leve i et godt, forpligtende og ansvarsbevidst fællesskab. Det er målet, at eleverne herved dels bliver bedre til at indgå konstruktivt i fællesskaber, dels at de: a) lærer at forstå og værdsætte de demokratiske værdier, spilleregler og muligheder, der er kendetegnende for det danske samfundsliv og fællesskab og b) opbygger evne til at indgå i disse. 2: Almendannende undervisning : a: Vi vil udruste eleverne bedst muligt til mødet med fremtiden. Dette sker bl.a. ved et bredt udbud af fag, som skal tilgodese den enkeltes behov og interesser. b: Vi lægger vægt på solidt arbejde og dygtiggørelse i alle fag; herunder lektielæsning og lyst til at lære mere. Vi tilstræber at eleverne oplever glæde ved samarbejde og fordybelse. c: Vi vil arbejde for at eleverne lærer at reflektere over, hvad den tilegnede viden skal bruges til. Arbejdet med fagene skal bl.a. udruste dem til at kunne tage selvstændig stilling til menneskelige og samfundsmæssige spørgsmål. 3: Samvær : a: Vi ønsker at samværet bæres af tryghed. Dette skal medføre, at alle elever tør stå frem og bidrage til et godt fællesskab. b: Vi lægger vægt på, at eleverne lærer at omgås hinanden i ligeværd. At de lærer at lytte til hinanden og opføre sig, så alle kan trives på skolen. c: Vi vil søge at fremme det store fællesskab mellem alle på skolen, så vi undgår klikedannelser. d: Vi vil gerne give og inspirere til gode oplevelser. 4: Udvikling og modning :

3 a: Vi vil bringe eleverne i situationer, hvor de får mulighed for at prøve kræfter med krav og udfordringer, der giver dem erfaringsgrundlag til selvstændig udvikling. b: Det er målet, at denne udvikling skal ske parallelt med at eleven tilegner sig ansvarsbevidsthed. 5: Opdragelse og udvikling : a: Vi vil lære eleverne uskrevne regler for almindelig god adfærd og omgangsform. 6: Uddannelse : a: Formålet for vejledningen på Tommerup Efterskole er blandt andet: At den er inkluderende (helhedsorienteret) At man vejledes, så man styrkes til at træffe et kvalificeret valg og giver mod og lyst til at skulle videre At stille de spørgsmål, der får eleven til kritisk at reflektere over uddannelsesmuligheder, herunder også de elever, som allerede føler sig sikre At yde en ekstra indsat for de elever, der har særligt behov for dette At give eleverne information og viden om de muligheder, de har og hjælpe dem til selv at søge viden og anvende information om valg af uddannelse, uddannelsesinstitution og fremtidig beskæftigelse C: Skolens værdigrundlag: På Tommerup Efterskole tror vi på vigtigheden af: at være en nutidig og åben skole med et kristent livs og menneskesyn. at pege på værdier som: forundring, taknemlighed, ligeværd og næstekærlighed. at eleverne viser respekt for hinanden og medvirker positivt til fællesskabet. at den enkelte elev gennem samtalen får mulighed for at give udtryk for egne meninger og blive i stand til at vælge livsgrundlag. gennem grundig undervisning, oplevelser og samvær i trygge rammer at medvirke til elevernes livslyst, kreativitet og ansvarlighed. D: Det kristne livs og menneskesyn: Vi vil møde eleverne med evangeliet om Jesus Kristus, som det forkyndes i den danske folkekirke. Vi ønsker, at eleverne skal kende betydningen af dåben, nadveren, trosbekendelsen og fadervor. Vi vil værne om den enkelte elevs integritet men forlanger, at eleverne viser respekt for det, som er skolens grundlag og er villige til at indgå i en dialog herom. Vi tilstræber en fornuftig vekselvirkning med skolens bagland til gensidig glæde og gavn.

4 Vi viser hen til det kirkelige foreningsarbejde og vil søge at opmuntre eleverne til at gøre en aktiv indsats i de lokale foreninger, når de vender hjem efter skoleopholdet. E: De enkelte fag (formål, indhold, metode mv.): De med * markerede fag er prøveforberedende. Dvs., vi fører op til folkeskolens prøver: FSA og FS10. Undervisningen i fagene skal stå mål med den undervisning, der gives i folkeskolen og leve op til de prøvekrav, som er gældende her. De med o mærkede fag er obligatoriske. o 9 betyder, at faget kun er obligatorisk i 9. klasse. o 10 betyder, at faget kun er obligatorisk i 10. klasse. Om teamsamarbejde: Klassen 3 lærere pr. klasse udgør et team. De implicerede læreres samarbejde og erfaringsudveksling omkring klassekulturen og den enkelte elev, skal tilvejebringe forbedrede muligheder for dannelse af god klasseidentitet og differentiering. For lærerne personligt skal samarbejdet medføre inspiration og udvikling. Fagene Fra skoleåret 15/16 vil vi arbejde med at implementere professionelle læringsfællesskaber (PLF) på skolen, som en ny måde at arbejde i fagteams på. Vi vil i første omgang fokusere på dansk, matematik og engelsk. Formålet med PLF er dobbelt; omdrejningspunktet er elevernes læring og samtidig også udviklingen og opretholdelsen af lærernes læring. Vi vil arbejde med at målstyre vores undervisning ud fra Nye Fælles Mål. Klare og præcise læringsmål er med til at give læreren et tydeligt billede af, hvad eleverne skal lære, hvilket må være styrende for de undervisningsmæssige beslutninger der træffes. Samtidig er der undersøgelser der viser, at jo mere fokus der er på elevernes læring, jo mere lærer de; tydelige læringsmål med til at gøre det klart for eleverne, hvad de skal lære, og de kan følge med i deres egen læringsfremgang. Det er med til at motivere eleverne og gøre dem bevidst om betydningen af deres egen aktive medvirken. Vi prioriterer lærernes faglige udvikling på Tommerup Efterskole. Det skal være tydeligt, hvem der har hvilke kompetencer i medarbejdergruppen. Der skal være en koordinering af den professionelle udvikling hos lærerne, det vil bl.a. sige, at der støttes op omkring videreuddannelse. Det er ligeledes vigtigt, at medarbejderne på skolen deler sine erfaringer fra praksis med hinanden, for at udnytte de muligheder, der i vores fælles ekspertisebank.

5 1: Fortællefag generelt (o): Målet er at bevare og styrke den fortælletradition, som er en del af skoleformen. Vi tilstræber den vekselvirkning mellem tilhørerne og fortælleren, som er karakteristisk for den gode fortælling. Fortællestoffet skal indeholde almenmenneskelige grundforhold og den enkelte tilhører skal stilles frit mht. billedskabelse, meningsdannelse og tolkning. Liv og Tro (o): Der fortælles stof fra Biblen og anden kristen litteratur. Eleverne bør opleve sammenhængen i det kristne univers (skabelse, syndefald, frelse og gudsbegrebet). Endvidere inddrages andet fortællestof til belysning af de bibelske tidsperioder. Der fortælles også i mindre omfang om kirkens historie, herunder om middelalderkirken, Luther, Grundtvig, Kierkegaard og IM og KFUM & KFUK. Historiefortælling (o): Vi vil gennem historiefortællingen gøre eleverne opmærksomme på deres historiske rødder; på mennesket i historisk sammenhæng. på menneskets livsvilkår til alle tider. på menneskets tanker om tilværelsen. Litteratur (o): Vi tilstræber at fortælle litteratur som eleverne ikke umiddelbart selv opsøger. Eleverne skal møde både ny og klassisk litteratur. Fællesskrål (o): I fællesskrål deles eleverne i undervisning for hhv. piger og drenge. Faget afvikles som et halvårsfag i efteråret, for at stoppe mens legen er god. Gennem form og repertoirevalg tilstræbes en situation, hvor enhver oplever glæden og det fællesskabsgivende ved at synge sammen. fag. Samfundsorientering (o): Der orienteres om dags og ugeaktuelt stof udfra væsentlige begivenheder i ind og udland, evt. set i historisk perspektiv. Større emner kan i nødvendigt omfang inddrages som oplæg eller igangsætning af øvrige Det kunne f.eks. være gældssanering i forhold til familieøkonomi i faget matematik, eller arbejdsmarkedsforhold i forhold til industrialiseringen/ Det moderne gennembrud i faget dansk mv. Endvidere kan der informeres om praktik og erhvervsvejledning. Fællestime (o): Formålet med faget er, at eleverne oplever glæden ved at slutte ugen fælles af. Det søges opnået gennem fællessang (et bredt og varieret repertoire af gamle og nye sange og salmer), optrin og andre indslag, både elev og lærerbaserede. Motionstur (o): Formålet med undervisningen er, at eleverne kommer ud i naturen og oplever, at en vandretur/løbetur på alle årstider medvirker til velvære og livsglæde. På en efterskole er man meget indendørs, og det er derfor vigtigt at komme ud og få frisk luft og også derved fornemme årstidernes skiften.

6 2: Boglige fag generelt: Målet med undervisningen er, at eleverne opnår viden og færdigheder i de enkelte fag. Ved at arbejde med de boglige fag ønsker vi at eleverne udvikler sig, bliver i stand til at bruge det indlærte og får mod til at møde samfundets udfordringer. Dansk* (o): Formålet med undervisningen er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Undervisningen skal styrke deres bevidsthed om sproget både mundtligt og skriftligt. Desuden skal danskfaget udvikle en åben og analytisk indstilling til samtidens og andre perioders og kulturers udtryksformer. Undervisningen skal give eleverne udtryks og læseglæde og kvalificere deres indlevelse og indsigt i sprog, litteratur og andre udtryksformer. Elevernes færdigheder i at bruge sproget bevidst og varieret udvikles både mundtligt og skriftligt, og der arbejdes med at øge elevernes ordforråd og begrebsverden. Vigtige færdighedsområder: Tale og skriftsprogets udtryks og virkemidler. Aktiv lytten. At læse sikkert og med god forståelse. Stavning og tegnsætning Tekstbehandling og lay out. Gennem arbejdet med nyere og ældre litteratur skal eleverne tilegne sig kundskaber om dansk litterær og kulturel tradition og udvikling. Dette omfatter såvel umiddelbar oplevelse som færdigheder i fortolkning, vurdering og perspektivering på baggrund af analytisk fordybelse. Matematik* (o): Formålet med undervisningen er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Undervisningen skal give eleverne mulighed for indlevelse og fremme deres fantasi og nysgerrighed. Undervisningen bygger på de centrale kundskabs og færdighedsområder, sådan at eleverne kan forstå og arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art, samt at udbygge elevernes matematiske viden med henblik på et videre uddannelsesforløb. Fysik/kemi* (o 9): Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig viden og indsigt i fysiske og kemiske forhold og dermed får en bredere omverdensforståelse. Undervisningen skal give mulighed for at stimulere og videreudvikle elevernes interesse og nysgerrighed overfor naturfænomener, naturvidenskab og teknik, samt at der bliver skabt plads til forundring. Eleverne møder grænser for menneskelig erkendelse som noget specielt for fysik/kemi. Vi ønsker at sætte fagets indhold i perspektiv og nå frem til eksistentielle overvejelser. Specielt i 10. klasse forsøger vi at give mulighed for fordybelse og mere selvstændigt arbejde, f.eks. ved at eleverne indenfor et selvvalgt område eksperimenterer på egen hånd.

7 Biologi* (o 9): Formålet med undervisningen er, at eleverne opnår en levende indsigt i biologiens verden og dermed får en bredere omverdensforståelse. Der arbejdes med 3 hovedområder: 1. De levende organismer og deres omgivende natur 2. Miljø og sundhed 3. Biologiens anvendelse Elevernes ansvarlighed overfor natur og miljø skal videreudvikles, og undervisningen skal bidrage til at skabe grundlag for stillingtagen og handlen i forhold til menneskets samspil med naturen. Geografi* (o 9): Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden om og forståelse af de naturgivne og kulturskabte forudsætninger og levevilkår i Danmark og i andre lande samt samfundenes udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer. Engelsk* (o): Formålet med undervisningen er, at eleverne arbejder med; lyttefærdighed gennem mødet med engelsk som modersmål og som internationalt kommunikationsmiddel. mundtlig sprogfærdighed, referater, fremlæggelser og foredrag, samtaler, drama og diskussioner. læsning og bearbejdning af forskellige typer tekster. at skrive sammenhængende tekster eller stil. forskellige kommunikationsformer f.eks. drama og video. sprogets opbygning, grammatik og brugen af ordbøger. Desuden ønsker vi, at eleverne tilegner sig kendskab til engelsktalende landes kultur, geografi og bliver inspireret til at foretage rejser til engelsktalende lande og derved bruge og videreudvikle sproget. Tysk* : Formålet med undervisningen er, at eleverne opnår kundskaber, så de kan forstå talt og skrevet tysk og udtrykke sig såvel mundtligt som skriftligt. Vi ønsker at skabe gode rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt styrke elevernes aktive medvirken. Det er vigtigt, at eleverne bevarer lysten til at arbejde med sprog og fremmede kulturer. Desuden ønsker vi, at eleverne tilegner sig indsigt i tysktalende landes kultur og samfundsforhold, så deres forståelse for såvel egen som international kultur styrkes. Vi ønsker at motivere eleverne til at foretage rejser til tysktalende lande, så de kan bruge sproget og videreudvikle det. Kristendom (o)(* 9): Indhold: De Bibelske fortællinger (tilblivelse, form, sammenhæng, tolkning og perspektiv). Kristendommens og kirkens historie, herunder den danske folkekirke, gudstjenesten og dens indhold, samt sammenhængen mellem religion, kultur og samfund. Kristendommens møde med ikke kristne religioner og livsopfattelser.

8 Det er vigtigt at undervisningen i videst muligt omfang udfolder sig som en dialog med udgangspunkt i vekselvirkningen mellem det faglige indhold og elevens/lærerens egen erfaring og anskuelse/tro. Formålet er at skabe grundlag for personlig stillingtagen og handling. Eksempler på emner i 9. klasse: Lignelser. Fadervor. Dåb og nadver. Livet og døden Trosbekendelsen. Tro og viden. Gudstjenesten. Nyreligiøse bevægelser (herunder nyreligiøse trends, såsom reinkarnation). Apostlenes gerninger. Eksempler på emner i 10. klasse: Et evangelium. Livet, døden og opstandelsen. Gudsriget. Kirken (historie, socialt og engagement, mission). Nyreligiøse bevægelser. Orientering om de store verdensreligioner. Samfundsfag (o)(* 9): Fagets centrale indhold er menneskets eller gruppens relationer til stat, samfund, kultur og natur. Eksempler på emner: demokrati opbygning af stat, region og kommune EU medier og informationsteknologi kulturmøder og andre folkeslag racisme og menneskerettigheder aktuelt stof Historie* (o 9): Elevernes skal have mulighed for at forstå sig selv som historieskabte og medskabere af historie. De skal have mulighed for at udbygge deres indsigt i væsentlige historiske begivenheder og samfundsforhold fra forskellige tidsepoker, og at skabe sig overblik over og fordybe sig i arbejdet med menneskers dagligliv og livsvilkår. Til slut skal de have mulighed for at styrke deres forståelse af udviklingen af dansk kultur i mødet med andre kulturer. 3: Særlig støtte, generelt:

9 Støtte af særlig karakter, det være sig fagligt eller socialt, har tidligere ligget som en selvstændig blok i undervisning og dagligdag, men tænkes fra og med skoleåret 2013/14 mere aktivt ind i helheden under hatten inklusion. Se dette. 4: Linjefag: Fodboldlinjen: Formålet er, at eleverne får mulighed for at dygtiggøre sig som fodboldspillere. Vi arbejder med den tekniske og taktiske del af fodboldspillet, hvor høj fysisk aktivitet tilstræbes. Gennem hele året deltager vi i turneringer både udendørs og indendørs. Til idrætsliniefag knyttes teori og fysisk træning. Formålet hermed er, at eleverne får mulighed for at udbygge deres viden på det idrætsteoretiske område i kombination med praktiske erfaringer. Følgende elementer inddrages i undervisningen: Træningslære, fysiologi, skader og kost/ernæring. Teaterlinjen: En linie, hvor eleverne arbejder med mange forskellige udtryksformer: improvisation ud fra en fortælling, et billede eller ord. teatersport, f.eks. rollespil, foredrag, improvisation, lege og øvelser. retorik, hvor eleverne øver sig i brug af stemmen. forestilling, det være sig både fra egen fortælling til forestilling, fra ikke dramatisk tekst til forestilling og fra manuskript til forestilling. scenografi, en stor del af en forestilling, som det er vigtigt at holdet deltager aktivt i. Det indeholder både lyd, lys, kostumer, kulisse og sminkning. Der arrangeres ture rundt i landet, hvor eleverne får lejlighed til at optræde live for et publikum Musiklinjen: Formålet for faget er at arbejde i dybden med musikken, så den enkelte elev kan dygtiggøre sig på sit hovedinstrument (herunder sang), samt blive bedre til at spille sammen og forstå musik. Undervisningen er hovedsageligt baseret på rytmisk sammenspil, men kan desuden indeholde områder som: Musikteori, sangskrivning, rotationssammenspil og aflytning af musik. Eleverne skal i løbet af året have mulighed for at spille live for andre samt indspille sange i skolens lydstudie. Der samarbejdes i en vis udstrækning med skolens teaterlinie. 5: Valgfag generelt: Vi ønsker at bringe eleverne i situationer, hvor de gennem øvelser gør erfaringer, opnår viden og indsigt og derigennem får lyst og interesse til at dygtiggøre sig både praktisk og teoretisk.

10 Tillægsformulering vedr. idrætsfag: Målet er, at eleverne får mulighed for at opleve glæde ved forskellige sportslige aktiviteter og får lyst til at udøve idræt, også når de forlader skolen. Når det gælder badminton og de fire boldspil, har vi tradition for at deltage i turneringer. Pulsen op : Formålet er, at eleverne gennem opvarmning, serier, styrketræning, udstrækning og evt. massage forbedrer den fysiske form og oplever glæden ved at bevæge sig til musik. Der lægges vægt på høj intensitet og udfordringer for koordinationsevne, krop og rytmesans. Badminton: I badminton arbejder vi med grundslagene, taktik samt fysisk træning og spiller badminton. Løbetræning indgår i konditionsøjemed som en del af faget. Løb for livet: Formålet med undervisningen er, at eleverne forbedrer deres fysiske form. Der lægges stor vægt på den enkelte elev, hvilket betyder at der er fælles opvarmning og derefter følger eleverne deres individuelle træningsprogram. FAGET OPRETTES IKKE I SKOLEÅRET Fodbold: Ja, vi spiller fodbold, men vi varmer også op. Vi har forskellige boldøvelser og gennemgår taktik. Efterår og forår foregår det udendørs og i vinterhalvåret indendørs. Håndbold: Gennem træning indøves forskellige forsvarsopstillinger og angrebskombinationer. Der er også mulighed for personlig teknisk træning. Træningen lægger vægt på samarbejdet i holdspillet. Volleyball: En super sjov sport, hvor alle kan være med. Vi træner grundslagene, taktik og lærer mere om, hvordan man spiller som et hold. Vi deltager i Fynsmesterskaberne med både pige og drengehold. Actionsport: Formålet er, at eleverne får mulighed for at prøve kræfter med grænseoverskridende og samarbejdskrævende idrætsaktiviteter. Følgende discipliner kan indgå i faget: samarbejdsaktiviteter, mountainbiking, kanosejlads, overnatning i det fri og klatring. Showdance: Indeholder en blanding af forskellige danseformer. Eleverne lærer nye trin med musik, tekst og rytme som inspirationskilde, der skal give dansen udtryk. Der arbejdes desuden med at øge elevernes kropsbevidsthed. Tillærte færdigheder kan indgå i et projekt sammen med teater og/eller musiklinjen. FAGET OPRETTES IKKE I SKOLEÅRET Sammenspil: Formålet er, at eleverne oplever glæden ved at spille sammen med andre, og at de får et grundlæggende kendskab til den rytmiske musiks opbygning. Faget er både for øvede og uøvede. Eleverne skal opleve at spille live for andre, og de vil desuden få mulighed for at indspille numre i skolens lydstudie.

11 Guitar: Formålet er at lære eleverne at spille akkorder samt arbejde med teknik og rytme, så de bliver i stand til at spille til forskellige sange. I undervisningen arbejdes der på forskellige niveauer afhængig af elevernes forkundskaber. For øvede arbejdes der med udvidede akkorder, rytmer og improvisation. Undervisningen foregår på akustisk guitar. Sy/design: Undervisningen omfatter teknikker og arbejdsmetoder, som giver eleven mulighed for at planlægge og udføre et arbejde. Det gælder teknikker som mønsterforståelse, måltagning, stofvalg, farvevalg mv. Desuden kan undervisningen indeholde discipliner som strikning, vævning, farvning, broderi mv. Alle teknikker har eleven mulighed for at kombinere selvstændigt og kreativt. FAGET OPRETTES IKKE I SKOLEÅRET Kreativt værksted: Formålet med undervisningen er at give eleverne lyst til at udforske deres evner indenfor de gamle håndværkstraditioner. Vi arbejder med billedværksted, filtning, keramik og pileflet. Eleverne bliver præsenteret for grundlæggende håndværksmæssige teknikker og vil blive udfordret til at bruge og videreudvikle deres kreativitet. IGCSE Cambridge English During the year the students will greatly develop their ability to communicate and understand English, in both written, aural and spoken forms. They will follow the curriculum prescribed by Cambridge University and will learn how to find, use and present information from the Net, newspapers, films and audio recordings. At the end of the year students will sit the International exam together with students from all over world. IGCSE Cambridge Maths: Planning for the future? This is another exciting opportunity for students at Tommerup, who would like to study Mathematics in the English language, and obtain the International GCSE Mathematics Certificate. Who knows what doors an IGCSE Cambridge Maths qualification might open for you in the future? If you like Maths, enjoy a challenge and are planning for the future, then this course is for you! F: _ Ture: 1: Udenlandstur: Vi vælger at henlægge 1 2 undervisningsuger til et andet land, for således at øge kendskabet til en fremmed kultur og anderledes natur. Vi vægter desuden, at eleverne får mulighed for at opleve nogle grænseoverskridende aktiviteter. På udenlandsturene lægger vi vægt på at kunne være sammen og få en fælles oplevelse, der kan være med til at styrke det sociale samvær, således at eleverne kan møde hinanden på andre betingelser end i hverdagen. Fællesskabet bæres oppe af erfaringsudvekslinger i mødet med det nye, måltidsfællesskab og aftensamling med indhold. 2: Linjefagsuge:

12 En uge årligt er tilegnet linjefagene, så der bliver lejlighed til for alvor at gå i dybden og helt hellige sig indholdet af faget i hele ugen. For alle tre linjer (musik, teater og fodbold) vil der blive tale om også at tage af sted på tur, enten for at spille kampe eller for at optræde. G: Anderledes uger/dage: Ind imellem bryder vi det faste dagsprogram og giver plads for anderledes uger eller dage. Der er tale om uger, hvor indholdet kan være af både praktisk og teoretisk art. Ud over de herunder nævnte uger, kan der fra år til år være flere aktiviteter og anderledes tilrettelagte dage. Til dette henvises til skolens kalender. 1: Introuge: Målet med denne startuge er, at eleverne lærer hinanden at kende, og at de lærer Tommerup Efterskole at kende, så de gøres klar til at opnå og udvikle såvel faglige, som sociale kompetencer. Programmet vil være en blanding af ryste sammen aktiviteter, ture, informationer, indlogering og undervisning. 2: Forældredag: Forældrene inviteres til en dag på skolen, hvor der er mulighed for at møde elever, forældre og lærere på tværs. Elever og lærere indgår i programmet. 3: Musical: Målet er at lave en vellykket forestilling. Nøgleord i den forbindelse er: Ansvar, udvikling og læring, samarbejde, forventning, tidspres, uundværlighed, faglighed, at være en nødvendig brik i det store spil, fællesskabsfølelse. 4: Projektopgave (PO): Alle elever i 9. klasse skal ud fra et fælles overordnet emne udarbejde en projektopgave. Arbejdet skal munde ud i en fremlæggelse. 5: Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO): Alle elever i 10. klasse skal udarbejde en selvvalgt opgave, der har sammenhæng med deres uddannelsesplan. Eleverne skal udarbejde en rapport, der indeholder en beskrivelse af uddannelsen. Derefter skal de vælge et emne indenfor uddannelsesområdet. 6:Elevfest: En dag med besøg af gamle Tommerup elever. Nuværende elever indgår i programmet. De er involveret i praktiske ting, og de optræder med bl.a. kirkespil, musik, showdance. 7: Afslutningsdage: Målet er at slutte skoleåret af på en god og positiv måde. Dagene kan bestå af en blanding af planlægning af underholdning, klargøring af skolen, pakning, ture, farvel aktiviteter, underholdning, sport m.m.

13 8: Festival: En dag hvor eleverne mødes med andre efterskoler på Vesterdal Efterskole. Festivalen består af elevernes egne indslag af dans, sang og musik. Her får vores elever mulighed for at optræde med årets arbejde indenfor musik og dans overfor et stort publikum. Dagen rummer både oplevelse og præsentation. 9: Terminsprøver: Formålet er at give eleverne øvelse i at gå til Folkeskolens skriftlige prøver. 10: Prøver generelt: I henhold til bekendgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og studieforberedende ungsoms og voksenuddannelser (nr. 351 af ), 6, påhviler det institutionens leder at gøre eksaminanderne bekendt med hvilke mål og krav, der er væsentlige for prøverne og de retningslinjer, som skolen udarbejder, i henhold til paragraffens stk. 2 4, skal være tilgængelige på skolens hjemmeside. Jfr. stk. 2: Eleverne orienteres i god tid inden prøven om prøverne, hvornår de skal til eksamen og hvordan det foregår. De indledende forberedelser finder sted i forbindelse med skolens terminsprøver, som typisk ligger i december måned. Der orienteres også om antallet af prøver og hvorledes procedure mv. er omkring de udtræk der foregår, foranlediget af ministeriet. Vi orienterer elever om frister mv. i det omfang det skønnes nødvendigt og eleverne orienteres enten samlet (når det er det mest hensigtsmæssige) eller i fagholdene om afleveringer mv., der er en forudsætning for prøver. Eleverne oplyses ved terminsprøverne også om, hvilke betingelser de skal opfylde og overholde, for at de kan deltage i prøven. Jfr. stk 3. Prøvedeltagerne orienteres også sygeprøver, om tilladte hjælpmidler og mulighederne for dispensation, klagemuligheder, prøvestart, forsinkelse ved prøver, særlige retningslinjer for afvikling af prøver under dispensation og konsekvenserne af uretmæssig hjælp. Jfr. stk 4. Tommerup Efterskole fastsætter ikke retningslinjer for prøven, ud over de i bekendtgørelser og lovgivning fastsatte. Mundtlig prøve periode I disse ca. 2 3 uger skal alle elever have afviklet deres mundtlige prøver. Når de ikke er til prøve, skal de deltage i en stor vifte af forskellige fag/aktiviteter. Nogle er elevstyrede, andre er lærerstyrede. Hver dag indlægges der en periode til prøve forberedelse.

14 11: Brobygning: Formålet med brobygning er, at eleverne får indsigt i hverdagen, niveauet og kravene på de ungdomsuddannelsessteder, de individuelt har valgt at besøge. Eleverne kan vælge at besøge 2 forskellige ungdomsuddannelser eller 1 ungdomsuddannelse og en arbejdsplads, hvor de er i erhvervspraktik. Brobygningen er på i alt 2 uger. 12: Erhvervs praktik Erhvervspraktik er en mulighed for de elever, der i skoleårets løb ønsker en uge ude i virkeligheden. Skolens vejledere er behjælpelige med at finde pladser, forsikring, undersøgelse af transportmuligheder mv, i det omfang det er nødvendigt. 14: Anderledes dage Er særlige dage, hvor vi trænger til at lave noget andet, og her tilrettelægges helt forskellige dage, hvor det normale skema aflyses og alle mand laver noget andet, med et nærmere defineret pædagogisk formål. Det kan være i tråd med vores eventuelle u landsaktiviteter, have indhold af miljømæssig, politisk eller social karakter. Der kan også være tale om en multimotionsdag, eller andet præget af fysisk aktivitet 15: Småfagsuge En uge i skoleåret tilrettelægges undervisningen for 9. klasseeleverne med udgangspunkt i de små fag. Det vil sige de obligatoriske 9. klassesfag, som i skemaet fylder mindst (historie, biologi, samfundsfag, kristendom, geografi). Dette giver dels en variation i undervisningen, dels mulighed for at arbejde mere på tværs af klasserne og fagene. 16. Sex i uge 6 I uge 6 følger vi det nationalt tilrettelagte projekt omkring seksualundervisning. Det er vores erfaring, at dette kan være en god anledning til at få snakket om sex, seksualitet, normalitet, følelser osv. Viden og indsigt i seksualitet, sygdomme, problemstillinger osv. er ofte ringere end man skulle tro og til trods for moderne åbenhed og fordomsfrihed om emnet, har eleverne ofte gavn af og brug for modspil og interesse, for at få snakket med en voksen om emnet. H: Kontaktgruppefunktionen: Det meddeles ved skolestart hver enkelt elev, hvem der bliver hendes/hans kontaktlærer(e). Klassens teamlærere udgør ofte kontaktgruppefunktionen. Forældrene oplyses endvidere om hvordan og hvornår kontakt læreren( ne) kan træffes. Der holdes med jævne mellemrum, efter kontaktlærers vurdering,

15 kontaktgruppemøder, hvor lærerne deltager sammen med eleverne. Her drøftes bl.a. miljøet på skolen med henblik på at tilvejebringe og styrke et sundt og trygt samværsmønster. Kontaktlæreren har førstehåndskendskab til sine elever og skal kunne være en personlig støtte for den enkelte. Kontaktlærerne tager sig i første omgang af eventuelle sager med kontakteleverne. Det er kontaktlærerne, som er det primære kontaktled til forældrene. I: _ Køkkenarbejde og rengøring: Hver elev skal have en uges køkkenarbejde i løbet af et skoleår. Formålet er at eleverne får forståelse for tilberedning og præsentation af mad samt respekt for det arbejde der ligger bag. Eleverne kan i forbindelse med køkkenarbejdet få indflydelse på menuen under hensyntagen til elementer som bl.a. kostsammensætning. Ud over køkkenarbejdet deltager eleverne på skift i den daglige rengøring og opvask. Vi ønsker at eleverne lærer at værdsætte en ren og velholdt skole. Herudover er målet at eleverne lærer færdigheder omkring rengøring. Køkkenarbejde og rengøring er én af forberedelserne til livet efter skoleopholdet. J: _ Skoleweekends: I løbet af et skoleår har vi 3 4 lørdage/søndage, hvor der foregår undervisning. Disse weekenddage indgår i det, vi kalder skoleweekends. Der er tale om weekends, hvor alle elever skal være på skolen. Ofte hænger lørdagens og søndagens programpunkter sammen. Formålet med disse skoleweekends er, ud over det sociale, at løfte og planlægge i flok. Derfor er indholdet ofte et arrangement, der munder ud i at vi får gæster. Elever og ansatte planlægger, afvikler og evaluerer hvor det er hensigtsmæssigt. Konkrete eksempler på arrangementer: Forældredag, musical, elevstævne. K: Inklusion mm: På Tommerup Efterskole arbejder vi med inklusion. Vi har en INKLUSIONS administrator, som forestår samling af tråde, opfølgning på meldinger fra elever, forældre, faglærere og kommuner. Der er en løbende dialog med den ansvarshavende, forstanderen, som indgår aftaler med forældre og elev om et inklusionsforløb. Inklusion er i vid udstrækning kommet af en skepsis omkring effekten af støtte og specialundervisningen i folkeskolen. Inklusionen ser på den enkelte elevs behov og tilrettelægger, efter samtale, vurdering og skøn et forløb, der skal hjælpe eleven bedst muligt til at være og/eller forblive integreret i undervisningen. Inklusionen tager som udgangspunkt afsæt i skolens vurdering af behovet.

16 Dansk som andetsprog: Undervisningen i dansk som andetsprog på Tommerup Efterskole tilrettelægges ud fra den enkelte elevs behov. Der er tale om andet og mere end almindelig danskundervisning og kan ikke sidestilles med specialundervisning eller støtteundervisning. Undervisningen kan både indeholde vejledning og støtte i relation til undervisning, træning i dansk sproglig kunne såvel skriftligt som mundtligt. Derudover også om dansk kultur, omgangstone, demokrati, livsstil, konkrete dagligdags problemstillinger, elevens egne oplevelser af eventuelle konflikter eller sammenstød og almenmenneskelige forhold, der alt sammen har til hovedformål at den pågældende elev kan blive så godt integreret i det danske samfund, som overhovedet muligt. I udgangspunktet tildeles 1 time pr. elev pr. uge og dette vurderes løbende og justeres efter aftale og behov med den pågældende elev og lærer. Jakob Carl Christensen 2014

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013 Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse Velkommen til en skole, hvor du bliver rustet til din kommende uddannelse.

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook. Brøderup Efterskole Karlshøj 40 4733 Tappernøje Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.com/broederup Brøderup Efterskole sætter spor Brøderup Efterskole er grundlagt

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

SPORTSEFTERSKOLEN SINE Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Telefon +45 74744990 Fax +45 74745990 www.sine.dk sine@sine.dk

SPORTSEFTERSKOLEN SINE Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Telefon +45 74744990 Fax +45 74745990 www.sine.dk sine@sine.dk SPORTSEFTERSKOLEN SINE Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Telefon +45 74744990 Fax +45 74745990 www.sine.dk sine@sine.dk Kære kommende elev og forældre Med den følgende skoleplan vil vi fortælle lidt om ideerne

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 15/16. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 15/16. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 15/16 Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indledning Skoleåret 2015 2016 består af 42 uger med start søndag d. 9. august 2015 og afslutning

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S

INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S Indholdsplan gældende til 31. juli 2015 A. Lov om frie kostskoler herunder hovedsigte B. Vores målsætninger i relation til loven C. Værdigrundlag D.

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

9. og 10. klasse. . Klasse. Fællesskab & faglighed, Kristendom & kreativitet Udfordringer. Rønde Efterskole

9. og 10. klasse. . Klasse. Fællesskab & faglighed, Kristendom & kreativitet Udfordringer. Rønde Efterskole . Klasse 9. og 10. klasse R Fællesskab & faglighed, Kristendom & kreativitet Udfordringer Skolevej 2 8410 Rønde www.rhe.dk post@rhe.dk 8637 1955 Du kan følge de fag, du kender fra folkeskolen og gå til

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Desuden vægtes en bred vifte af valgfag, hvor ikke mindst kropslig og kreativ udfoldelse har høj prioritet.

Desuden vægtes en bred vifte af valgfag, hvor ikke mindst kropslig og kreativ udfoldelse har høj prioritet. Indholdsplan for Gødvad Efterskole Skoleår 2015-2016 Indenfor rammerne af loven om de frie kostskoles og dennes hovedsigte om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse driver Gødvad Efterskole

Læs mere

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle.

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Dansk Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Formålet for danskundervisningen på Mina Hindholm Efterskole: At styrke elevernes lyst til at indgå i skriftsprogligt

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Linjefag på pædagoguddannelsen

Linjefag på pædagoguddannelsen Linjefag på pædagoguddannelsen Som pædagogstuderende skal du vælge ét af følgende linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Du kan læse mere om indholdet i linjefagene

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

Selvevaluering af StruerSkolens værdigrundlag 2012-2014

Selvevaluering af StruerSkolens værdigrundlag 2012-2014 Selvevaluering af StruerSkolens værdigrundlag 2012-2014 Evalueringen foretages på baggrund af lovkrav i henhold til Bekendtgørelse af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Læs mere

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse Årsplan Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse 1 Årsplan for Linjefag musik FAG: Musik KLASSE: 7-9 klasse ÅR: 14/15 Lærer: MG August Oktober Opbygning af et fælles repertoire til Spil Dansk Dagen samt

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Forord...3 Særlige krav til pædagogiske læreplaner...4 Sammenhæng i børnenes hverdag:... 4 Anerkendelse af fritidspædagogikken...

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

VALGAVIS. 7., 8., 9. årgang på Virring Skole. 13-05-2014 Q:\Elever-klasser\Elevvalg\Valgavis 7-8-9 2014-2015.doc

VALGAVIS. 7., 8., 9. årgang på Virring Skole. 13-05-2014 Q:\Elever-klasser\Elevvalg\Valgavis 7-8-9 2014-2015.doc VALGAVIS 7., 8., 9. årgang på Virring Skole Til elever i 6., 7. eller 8. klasse og deres forældre. Af hensyn til planlægningen er det nødvendigt, at eleverne allerede nu vælger valg- og tilbudsfag for

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold 2014 Morgensang/Morgensamling Hver morgen hele året mødes elever og morgentilsynslærerne til en morgensamling. Her synges 2 sange samt bedes fadervor. Dette

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016 10. KLASSE Tårnby Kommune 2015-2016 forord Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske. Hvis du overvejer 10. klasse, bør du læse brochuren grundigt

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes Dansk i 6B: Læsning tempo trænes øges ved frilæsning som fremlægges ved mundtlige brapporter for klassen. Dette skal samtidig give inspiration til nye læseideer til kammerater. Tekstanalyse, (herunder

Læs mere

Mål for undervisningen i 9.kl

Mål for undervisningen i 9.kl Mål for undervisningen i 9.kl Lovgivningen for en skole som Tommerup Efterskole siger, at ud over, at man skal stå mål med undervisningen i folkeskolen, skal man også nærmere definere målene for undervisningen,

Læs mere

Selvevaluering 2009/2010 Linjer og valgfag

Selvevaluering 2009/2010 Linjer og valgfag Selvevaluering 2009/2010 Linjer og valgfag Skolens nye tiltag omkring er linjer og valgfag er evalueret ud fra et spørgeskema til eleverne. Evalueringen tager punkt i skolens værdigrundlag Glamsbjerg Fri-

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk Fagplan for Engelsk Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for Fårup SFO 1 Forord Vores SFO og indskoling arbejder sammen i et samlet indskolingsteam. Det betyder at pædagogerne er klassepædagoger i skolen. Lærere og pædagoger indgår

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk LAYOUT: Charlotte van Hauen www.charlottevanhauen.dk LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen organiserer vi undervisningen i udskolingen i linjer.

Læs mere

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Assens 10. klassecenter rummer i indeværende skoleår 168 elever fordelt på 6 stamklasser. Stamklasserne danner fundamentet i vores opbygning. Klasserne

Læs mere

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Vi vil dig noget Efterskolelivet på Solgården Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Praktisk info Tjek mere på www.solgaarden.dk Quick info Efterskolen Solgården blev oprettet i 1978 af Luthersk Mission

Læs mere

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller 1 0. klasse 2015/2016... fordi forskellen tæller P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r : Fag og timetal I 10. klasse skal du have timer svarende til mindst 28 lektioner pr. uge. De obligatoriske fag

Læs mere

Baunehøj Efterskole Strategi 2018

Baunehøj Efterskole Strategi 2018 Baunehøj Efterskole Strategi 2018 Strategi 2018 Baunehøj Efterskoles opgave er at bidrage til en bedre verden gennem en videbegærlig, kritisk, aktiv, modig og frimodig ungdom. Vi løser denne opgave ved

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Med naturen som børnehavens særpræg og idegrundlag er det primære for os at skabe læring i områdets dejlige og alsidige natur. 1 Barnets alsidige personlige udvikling

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

Få en lærerig oplevelse for livet

Få en lærerig oplevelse for livet Få en lærerig oplevelse for livet UNDERVISNINgen Eleverne siger om linjefagene... Er godt pga. de mange valgmuligheder. Er godt, fordi man selv har valgt det. Er meget seriøse og man lærer meget. Fedt

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15 Dans på tværs Dans på tværs er et obligatorisk fællesarrangement, som foregår i aftentimerne en gang om måneden. Det varierer mellem forskellige pardanse, folkedanse samt andre fællesdanse. Hovedformålet

Læs mere

Faglighed i. Fællesskabets skole. Danmarks Lærerforening

Faglighed i. Fællesskabets skole. Danmarks Lærerforening Faglighed i Fællesskabets skole Danmarks Lærerforening Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Punkt 7 Hovedbestyrelsesmøde d. 30. august 2014 Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Hvorfor denne diskussion i Hovedbestyrelsen? Ungdomsårgangene falder

Læs mere

KÆRE KOMMENDE ELEV OG FORÆLDRE

KÆRE KOMMENDE ELEV OG FORÆLDRE KÆRE KOMMENDE ELEV OG FORÆLDRE Med den følgende skoleplan vil vi fortælle lidt om ideerne og rammerne for Sportsefterskolen SINE, for at give dig og dine forældre mulighed for at vurdere, om denne skole

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen Børnehaveklassen skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde og det videre undervisningsforløb. Udgangspunktet for dagligdagen og undervisningen er legen med vægt

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indledning Skoleåret 2013 2014 består af 42 uger med start søndag d. 11. august 2013 og afslutning

Læs mere

Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler

Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler Indledning På folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) skal der, inden et kursus begynder, foreligge en indholdsplan.

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Prøveforberedende eller ej Niveau: Ikke prøveforberedende. Formål: At tilbyde springgymnastik for nybegyndere.

Prøveforberedende eller ej Niveau: Ikke prøveforberedende. Formål: At tilbyde springgymnastik for nybegyndere. Vejstrup Efterskole Beskrivelse af fagene Fag: Alternativ bevægelse Formål: At eleven får en bedre kropsbevidsthed gennem en række øvelser, der træner og styrker krop og sjæl. Eleven skal opnå en større

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Praktiske og kreative fag

Praktiske og kreative fag Elevernes udbytte af undervisningen Praktiske og kreative fag Bent Mortensen Institut for læring Indhold Hvilket udbytte giver de praktiske og musiske / kreative fag / argumenter: -Læring (æstetisk læring)

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 I praktik på Børnenes Friskole 2013-14 Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 Kære studerende Velkommen på Børnenes Friskole. Vi håber, I får nogle ind- holdsrige, udviklende og

Læs mere

KÆRE KOMMENDE ELEV OG FORÆLDRE

KÆRE KOMMENDE ELEV OG FORÆLDRE KÆRE KOMMENDE ELEV OG FORÆLDRE Med den følgende skoleplan vil vi fortælle lidt om ideerne og rammerne for Sportsefterskolen SINE, for at give dig og dine forældre mulighed for at vurdere, om denne skole

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Musik

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Musik Fagplan for Musik Formål Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve og fordybe sig i sang, musik og bevægelse, og til at udtrykke sig på disse områder. Gennem

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse Velkommen Værdigrundlaget for vores 10. klasse Forskellighed se muligheder frem for begrænsninger Anerkendelse af kompetencer og ressourcer i mangfoldigheden

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) maj-juni, 10-11 VIA UC, Læreruddannelsen og hf i Nr. Nissum

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen Årsplan for 2.a Tingagerskolen 2013/2014 LK JS og DG Overordnede mål for 2.a: Det skal være trygt og rart at gå i skole. Vi ønsker at bevare elevernes naturlige nysgerrighed og styrke deres evne til at

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 De 6 kerneområder: - Personlig udvikling - Social udvikling - Sprog og kommunikation - Bevægelse, idræt og motorik - Kulturelle udtryksformer - Natur DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 Denne indholdsplan

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere