TOMMERUP EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2015 TIL 31. JULI 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TOMMERUP EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2015 TIL 31. JULI 2016"

Transkript

1 TOMMERUP EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2015 TIL 31. JULI 2016 A: Lov om frie kostskoler B: Vore målsætninger i relation til loven C: Skolens værdigrundlag D: Det kristne livs og menneskesyn E: De enkelte fag (formål, indhold, metode mv.). F: Ture. G: Anderledes uger/dage. H: Kontaktgruppefunktionen. I: Køkkenarbejde og rengøring. J: Skoleweekends. K: Inklusion mm A: Lov om frie kostskoler: Nøgleord: 1: I Bekendtgørelse af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (nr af 21. november 2006), står der i 1 om formål og virksomhed bl.a. følgende: stk. 1. Loven omfatter folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), der tilbyder undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er livsoplysning, Livsoplysning folkelig oplysning og demokratisk dannelse, Folkelig oplysning og som er godkendt af undervisningsministeren Demokratisk til tilskud. Undervisningen skal have en bred dannelse almen karakter. Almendannende Enkelte fag eller faggrupper kan have en fremtrædende undervisning plads, men aldrig på bekostning af det almene. Samvær Skolernes virksomhed skal tilrettelægges ud fra deres selvvalgte værdigrundlag. stk. 3. Efterskoler tilbyder unge elever kurser efter stk. 1 Udvikling. med henblik på elevernes hele menneskelige ud Modning. vikling og modning samt deres almene opdragelse Opdragelse. og uddannelse. Uddannelse. B: Vore målsætninger i relation til loven:

2 1: Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse : a: Vi vil oplyse og fortælle om menneskelivet og dets mangfoldighed herunder menneskets placering i en historisk, kulturel og lokal/global sammenhæng. Vi tager udgangspunkt i elevernes erfaringsverden, og vi peger på den kristne forståelse af tilværelsen. b: Vi vil arbejde for en forståelse af, hvad det vil sige at være dansk og at være en del af det danske folk, i en globaliseret sammenhæng. Eleverne vil møde den danske kultur i form af litteratur, billedkunst, musik, sange, salmer og historie. c: Vi vil oplive og oplyse eleverne til at undres og glædes og til at leve i et godt, forpligtende og ansvarsbevidst fællesskab. Det er målet, at eleverne herved dels bliver bedre til at indgå konstruktivt i fællesskaber, dels at de: a) lærer at forstå og værdsætte de demokratiske værdier, spilleregler og muligheder, der er kendetegnende for det danske samfundsliv og fællesskab og b) opbygger evne til at indgå i disse. 2: Almendannende undervisning : a: Vi vil udruste eleverne bedst muligt til mødet med fremtiden. Dette sker bl.a. ved et bredt udbud af fag, som skal tilgodese den enkeltes behov og interesser. b: Vi lægger vægt på solidt arbejde og dygtiggørelse i alle fag; herunder lektielæsning og lyst til at lære mere. Vi tilstræber at eleverne oplever glæde ved samarbejde og fordybelse. c: Vi vil arbejde for at eleverne lærer at reflektere over, hvad den tilegnede viden skal bruges til. Arbejdet med fagene skal bl.a. udruste dem til at kunne tage selvstændig stilling til menneskelige og samfundsmæssige spørgsmål. 3: Samvær : a: Vi ønsker at samværet bæres af tryghed. Dette skal medføre, at alle elever tør stå frem og bidrage til et godt fællesskab. b: Vi lægger vægt på, at eleverne lærer at omgås hinanden i ligeværd. At de lærer at lytte til hinanden og opføre sig, så alle kan trives på skolen. c: Vi vil søge at fremme det store fællesskab mellem alle på skolen, så vi undgår klikedannelser. d: Vi vil gerne give og inspirere til gode oplevelser. 4: Udvikling og modning :

3 a: Vi vil bringe eleverne i situationer, hvor de får mulighed for at prøve kræfter med krav og udfordringer, der giver dem erfaringsgrundlag til selvstændig udvikling. b: Det er målet, at denne udvikling skal ske parallelt med at eleven tilegner sig ansvarsbevidsthed. 5: Opdragelse og udvikling : a: Vi vil lære eleverne uskrevne regler for almindelig god adfærd og omgangsform. 6: Uddannelse : a: Formålet for vejledningen på Tommerup Efterskole er blandt andet: At den er inkluderende (helhedsorienteret) At man vejledes, så man styrkes til at træffe et kvalificeret valg og giver mod og lyst til at skulle videre At stille de spørgsmål, der får eleven til kritisk at reflektere over uddannelsesmuligheder, herunder også de elever, som allerede føler sig sikre At yde en ekstra indsat for de elever, der har særligt behov for dette At give eleverne information og viden om de muligheder, de har og hjælpe dem til selv at søge viden og anvende information om valg af uddannelse, uddannelsesinstitution og fremtidig beskæftigelse C: Skolens værdigrundlag: På Tommerup Efterskole tror vi på vigtigheden af: at være en nutidig og åben skole med et kristent livs og menneskesyn. at pege på værdier som: forundring, taknemlighed, ligeværd og næstekærlighed. at eleverne viser respekt for hinanden og medvirker positivt til fællesskabet. at den enkelte elev gennem samtalen får mulighed for at give udtryk for egne meninger og blive i stand til at vælge livsgrundlag. gennem grundig undervisning, oplevelser og samvær i trygge rammer at medvirke til elevernes livslyst, kreativitet og ansvarlighed. D: Det kristne livs og menneskesyn: Vi vil møde eleverne med evangeliet om Jesus Kristus, som det forkyndes i den danske folkekirke. Vi ønsker, at eleverne skal kende betydningen af dåben, nadveren, trosbekendelsen og fadervor. Vi vil værne om den enkelte elevs integritet men forlanger, at eleverne viser respekt for det, som er skolens grundlag og er villige til at indgå i en dialog herom. Vi tilstræber en fornuftig vekselvirkning med skolens bagland til gensidig glæde og gavn.

4 Vi viser hen til det kirkelige foreningsarbejde og vil søge at opmuntre eleverne til at gøre en aktiv indsats i de lokale foreninger, når de vender hjem efter skoleopholdet. E: De enkelte fag (formål, indhold, metode mv.): De med * markerede fag er prøveforberedende. Dvs., vi fører op til folkeskolens prøver: FSA og FS10. Undervisningen i fagene skal stå mål med den undervisning, der gives i folkeskolen og leve op til de prøvekrav, som er gældende her. De med o mærkede fag er obligatoriske. o 9 betyder, at faget kun er obligatorisk i 9. klasse. o 10 betyder, at faget kun er obligatorisk i 10. klasse. Om teamsamarbejde: Klassen 3 lærere pr. klasse udgør et team. De implicerede læreres samarbejde og erfaringsudveksling omkring klassekulturen og den enkelte elev, skal tilvejebringe forbedrede muligheder for dannelse af god klasseidentitet og differentiering. For lærerne personligt skal samarbejdet medføre inspiration og udvikling. Fagene Fra skoleåret 15/16 vil vi arbejde med at implementere professionelle læringsfællesskaber (PLF) på skolen, som en ny måde at arbejde i fagteams på. Vi vil i første omgang fokusere på dansk, matematik og engelsk. Formålet med PLF er dobbelt; omdrejningspunktet er elevernes læring og samtidig også udviklingen og opretholdelsen af lærernes læring. Vi vil arbejde med at målstyre vores undervisning ud fra Nye Fælles Mål. Klare og præcise læringsmål er med til at give læreren et tydeligt billede af, hvad eleverne skal lære, hvilket må være styrende for de undervisningsmæssige beslutninger der træffes. Samtidig er der undersøgelser der viser, at jo mere fokus der er på elevernes læring, jo mere lærer de; tydelige læringsmål med til at gøre det klart for eleverne, hvad de skal lære, og de kan følge med i deres egen læringsfremgang. Det er med til at motivere eleverne og gøre dem bevidst om betydningen af deres egen aktive medvirken. Vi prioriterer lærernes faglige udvikling på Tommerup Efterskole. Det skal være tydeligt, hvem der har hvilke kompetencer i medarbejdergruppen. Der skal være en koordinering af den professionelle udvikling hos lærerne, det vil bl.a. sige, at der støttes op omkring videreuddannelse. Det er ligeledes vigtigt, at medarbejderne på skolen deler sine erfaringer fra praksis med hinanden, for at udnytte de muligheder, der i vores fælles ekspertisebank.

5 1: Fortællefag generelt (o): Målet er at bevare og styrke den fortælletradition, som er en del af skoleformen. Vi tilstræber den vekselvirkning mellem tilhørerne og fortælleren, som er karakteristisk for den gode fortælling. Fortællestoffet skal indeholde almenmenneskelige grundforhold og den enkelte tilhører skal stilles frit mht. billedskabelse, meningsdannelse og tolkning. Liv og Tro (o): Der fortælles stof fra Biblen og anden kristen litteratur. Eleverne bør opleve sammenhængen i det kristne univers (skabelse, syndefald, frelse og gudsbegrebet). Endvidere inddrages andet fortællestof til belysning af de bibelske tidsperioder. Der fortælles også i mindre omfang om kirkens historie, herunder om middelalderkirken, Luther, Grundtvig, Kierkegaard og IM og KFUM & KFUK. Historiefortælling (o): Vi vil gennem historiefortællingen gøre eleverne opmærksomme på deres historiske rødder; på mennesket i historisk sammenhæng. på menneskets livsvilkår til alle tider. på menneskets tanker om tilværelsen. Litteratur (o): Vi tilstræber at fortælle litteratur som eleverne ikke umiddelbart selv opsøger. Eleverne skal møde både ny og klassisk litteratur. Fællesskrål (o): I fællesskrål deles eleverne i undervisning for hhv. piger og drenge. Faget afvikles som et halvårsfag i efteråret, for at stoppe mens legen er god. Gennem form og repertoirevalg tilstræbes en situation, hvor enhver oplever glæden og det fællesskabsgivende ved at synge sammen. fag. Samfundsorientering (o): Der orienteres om dags og ugeaktuelt stof udfra væsentlige begivenheder i ind og udland, evt. set i historisk perspektiv. Større emner kan i nødvendigt omfang inddrages som oplæg eller igangsætning af øvrige Det kunne f.eks. være gældssanering i forhold til familieøkonomi i faget matematik, eller arbejdsmarkedsforhold i forhold til industrialiseringen/ Det moderne gennembrud i faget dansk mv. Endvidere kan der informeres om praktik og erhvervsvejledning. Fællestime (o): Formålet med faget er, at eleverne oplever glæden ved at slutte ugen fælles af. Det søges opnået gennem fællessang (et bredt og varieret repertoire af gamle og nye sange og salmer), optrin og andre indslag, både elev og lærerbaserede. Motionstur (o): Formålet med undervisningen er, at eleverne kommer ud i naturen og oplever, at en vandretur/løbetur på alle årstider medvirker til velvære og livsglæde. På en efterskole er man meget indendørs, og det er derfor vigtigt at komme ud og få frisk luft og også derved fornemme årstidernes skiften.

6 2: Boglige fag generelt: Målet med undervisningen er, at eleverne opnår viden og færdigheder i de enkelte fag. Ved at arbejde med de boglige fag ønsker vi at eleverne udvikler sig, bliver i stand til at bruge det indlærte og får mod til at møde samfundets udfordringer. Dansk* (o): Formålet med undervisningen er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Undervisningen skal styrke deres bevidsthed om sproget både mundtligt og skriftligt. Desuden skal danskfaget udvikle en åben og analytisk indstilling til samtidens og andre perioders og kulturers udtryksformer. Undervisningen skal give eleverne udtryks og læseglæde og kvalificere deres indlevelse og indsigt i sprog, litteratur og andre udtryksformer. Elevernes færdigheder i at bruge sproget bevidst og varieret udvikles både mundtligt og skriftligt, og der arbejdes med at øge elevernes ordforråd og begrebsverden. Vigtige færdighedsområder: Tale og skriftsprogets udtryks og virkemidler. Aktiv lytten. At læse sikkert og med god forståelse. Stavning og tegnsætning Tekstbehandling og lay out. Gennem arbejdet med nyere og ældre litteratur skal eleverne tilegne sig kundskaber om dansk litterær og kulturel tradition og udvikling. Dette omfatter såvel umiddelbar oplevelse som færdigheder i fortolkning, vurdering og perspektivering på baggrund af analytisk fordybelse. Matematik* (o): Formålet med undervisningen er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Undervisningen skal give eleverne mulighed for indlevelse og fremme deres fantasi og nysgerrighed. Undervisningen bygger på de centrale kundskabs og færdighedsområder, sådan at eleverne kan forstå og arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art, samt at udbygge elevernes matematiske viden med henblik på et videre uddannelsesforløb. Fysik/kemi* (o 9): Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig viden og indsigt i fysiske og kemiske forhold og dermed får en bredere omverdensforståelse. Undervisningen skal give mulighed for at stimulere og videreudvikle elevernes interesse og nysgerrighed overfor naturfænomener, naturvidenskab og teknik, samt at der bliver skabt plads til forundring. Eleverne møder grænser for menneskelig erkendelse som noget specielt for fysik/kemi. Vi ønsker at sætte fagets indhold i perspektiv og nå frem til eksistentielle overvejelser. Specielt i 10. klasse forsøger vi at give mulighed for fordybelse og mere selvstændigt arbejde, f.eks. ved at eleverne indenfor et selvvalgt område eksperimenterer på egen hånd.

7 Biologi* (o 9): Formålet med undervisningen er, at eleverne opnår en levende indsigt i biologiens verden og dermed får en bredere omverdensforståelse. Der arbejdes med 3 hovedområder: 1. De levende organismer og deres omgivende natur 2. Miljø og sundhed 3. Biologiens anvendelse Elevernes ansvarlighed overfor natur og miljø skal videreudvikles, og undervisningen skal bidrage til at skabe grundlag for stillingtagen og handlen i forhold til menneskets samspil med naturen. Geografi* (o 9): Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden om og forståelse af de naturgivne og kulturskabte forudsætninger og levevilkår i Danmark og i andre lande samt samfundenes udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer. Engelsk* (o): Formålet med undervisningen er, at eleverne arbejder med; lyttefærdighed gennem mødet med engelsk som modersmål og som internationalt kommunikationsmiddel. mundtlig sprogfærdighed, referater, fremlæggelser og foredrag, samtaler, drama og diskussioner. læsning og bearbejdning af forskellige typer tekster. at skrive sammenhængende tekster eller stil. forskellige kommunikationsformer f.eks. drama og video. sprogets opbygning, grammatik og brugen af ordbøger. Desuden ønsker vi, at eleverne tilegner sig kendskab til engelsktalende landes kultur, geografi og bliver inspireret til at foretage rejser til engelsktalende lande og derved bruge og videreudvikle sproget. Tysk* : Formålet med undervisningen er, at eleverne opnår kundskaber, så de kan forstå talt og skrevet tysk og udtrykke sig såvel mundtligt som skriftligt. Vi ønsker at skabe gode rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt styrke elevernes aktive medvirken. Det er vigtigt, at eleverne bevarer lysten til at arbejde med sprog og fremmede kulturer. Desuden ønsker vi, at eleverne tilegner sig indsigt i tysktalende landes kultur og samfundsforhold, så deres forståelse for såvel egen som international kultur styrkes. Vi ønsker at motivere eleverne til at foretage rejser til tysktalende lande, så de kan bruge sproget og videreudvikle det. Kristendom (o)(* 9): Indhold: De Bibelske fortællinger (tilblivelse, form, sammenhæng, tolkning og perspektiv). Kristendommens og kirkens historie, herunder den danske folkekirke, gudstjenesten og dens indhold, samt sammenhængen mellem religion, kultur og samfund. Kristendommens møde med ikke kristne religioner og livsopfattelser.

8 Det er vigtigt at undervisningen i videst muligt omfang udfolder sig som en dialog med udgangspunkt i vekselvirkningen mellem det faglige indhold og elevens/lærerens egen erfaring og anskuelse/tro. Formålet er at skabe grundlag for personlig stillingtagen og handling. Eksempler på emner i 9. klasse: Lignelser. Fadervor. Dåb og nadver. Livet og døden Trosbekendelsen. Tro og viden. Gudstjenesten. Nyreligiøse bevægelser (herunder nyreligiøse trends, såsom reinkarnation). Apostlenes gerninger. Eksempler på emner i 10. klasse: Et evangelium. Livet, døden og opstandelsen. Gudsriget. Kirken (historie, socialt og engagement, mission). Nyreligiøse bevægelser. Orientering om de store verdensreligioner. Samfundsfag (o)(* 9): Fagets centrale indhold er menneskets eller gruppens relationer til stat, samfund, kultur og natur. Eksempler på emner: demokrati opbygning af stat, region og kommune EU medier og informationsteknologi kulturmøder og andre folkeslag racisme og menneskerettigheder aktuelt stof Historie* (o 9): Elevernes skal have mulighed for at forstå sig selv som historieskabte og medskabere af historie. De skal have mulighed for at udbygge deres indsigt i væsentlige historiske begivenheder og samfundsforhold fra forskellige tidsepoker, og at skabe sig overblik over og fordybe sig i arbejdet med menneskers dagligliv og livsvilkår. Til slut skal de have mulighed for at styrke deres forståelse af udviklingen af dansk kultur i mødet med andre kulturer. 3: Særlig støtte, generelt:

9 Støtte af særlig karakter, det være sig fagligt eller socialt, har tidligere ligget som en selvstændig blok i undervisning og dagligdag, men tænkes fra og med skoleåret 2013/14 mere aktivt ind i helheden under hatten inklusion. Se dette. 4: Linjefag: Fodboldlinjen: Formålet er, at eleverne får mulighed for at dygtiggøre sig som fodboldspillere. Vi arbejder med den tekniske og taktiske del af fodboldspillet, hvor høj fysisk aktivitet tilstræbes. Gennem hele året deltager vi i turneringer både udendørs og indendørs. Til idrætsliniefag knyttes teori og fysisk træning. Formålet hermed er, at eleverne får mulighed for at udbygge deres viden på det idrætsteoretiske område i kombination med praktiske erfaringer. Følgende elementer inddrages i undervisningen: Træningslære, fysiologi, skader og kost/ernæring. Teaterlinjen: En linie, hvor eleverne arbejder med mange forskellige udtryksformer: improvisation ud fra en fortælling, et billede eller ord. teatersport, f.eks. rollespil, foredrag, improvisation, lege og øvelser. retorik, hvor eleverne øver sig i brug af stemmen. forestilling, det være sig både fra egen fortælling til forestilling, fra ikke dramatisk tekst til forestilling og fra manuskript til forestilling. scenografi, en stor del af en forestilling, som det er vigtigt at holdet deltager aktivt i. Det indeholder både lyd, lys, kostumer, kulisse og sminkning. Der arrangeres ture rundt i landet, hvor eleverne får lejlighed til at optræde live for et publikum Musiklinjen: Formålet for faget er at arbejde i dybden med musikken, så den enkelte elev kan dygtiggøre sig på sit hovedinstrument (herunder sang), samt blive bedre til at spille sammen og forstå musik. Undervisningen er hovedsageligt baseret på rytmisk sammenspil, men kan desuden indeholde områder som: Musikteori, sangskrivning, rotationssammenspil og aflytning af musik. Eleverne skal i løbet af året have mulighed for at spille live for andre samt indspille sange i skolens lydstudie. Der samarbejdes i en vis udstrækning med skolens teaterlinie. 5: Valgfag generelt: Vi ønsker at bringe eleverne i situationer, hvor de gennem øvelser gør erfaringer, opnår viden og indsigt og derigennem får lyst og interesse til at dygtiggøre sig både praktisk og teoretisk.

10 Tillægsformulering vedr. idrætsfag: Målet er, at eleverne får mulighed for at opleve glæde ved forskellige sportslige aktiviteter og får lyst til at udøve idræt, også når de forlader skolen. Når det gælder badminton og de fire boldspil, har vi tradition for at deltage i turneringer. Pulsen op : Formålet er, at eleverne gennem opvarmning, serier, styrketræning, udstrækning og evt. massage forbedrer den fysiske form og oplever glæden ved at bevæge sig til musik. Der lægges vægt på høj intensitet og udfordringer for koordinationsevne, krop og rytmesans. Badminton: I badminton arbejder vi med grundslagene, taktik samt fysisk træning og spiller badminton. Løbetræning indgår i konditionsøjemed som en del af faget. Løb for livet: Formålet med undervisningen er, at eleverne forbedrer deres fysiske form. Der lægges stor vægt på den enkelte elev, hvilket betyder at der er fælles opvarmning og derefter følger eleverne deres individuelle træningsprogram. FAGET OPRETTES IKKE I SKOLEÅRET Fodbold: Ja, vi spiller fodbold, men vi varmer også op. Vi har forskellige boldøvelser og gennemgår taktik. Efterår og forår foregår det udendørs og i vinterhalvåret indendørs. Håndbold: Gennem træning indøves forskellige forsvarsopstillinger og angrebskombinationer. Der er også mulighed for personlig teknisk træning. Træningen lægger vægt på samarbejdet i holdspillet. Volleyball: En super sjov sport, hvor alle kan være med. Vi træner grundslagene, taktik og lærer mere om, hvordan man spiller som et hold. Vi deltager i Fynsmesterskaberne med både pige og drengehold. Actionsport: Formålet er, at eleverne får mulighed for at prøve kræfter med grænseoverskridende og samarbejdskrævende idrætsaktiviteter. Følgende discipliner kan indgå i faget: samarbejdsaktiviteter, mountainbiking, kanosejlads, overnatning i det fri og klatring. Showdance: Indeholder en blanding af forskellige danseformer. Eleverne lærer nye trin med musik, tekst og rytme som inspirationskilde, der skal give dansen udtryk. Der arbejdes desuden med at øge elevernes kropsbevidsthed. Tillærte færdigheder kan indgå i et projekt sammen med teater og/eller musiklinjen. FAGET OPRETTES IKKE I SKOLEÅRET Sammenspil: Formålet er, at eleverne oplever glæden ved at spille sammen med andre, og at de får et grundlæggende kendskab til den rytmiske musiks opbygning. Faget er både for øvede og uøvede. Eleverne skal opleve at spille live for andre, og de vil desuden få mulighed for at indspille numre i skolens lydstudie.

11 Guitar: Formålet er at lære eleverne at spille akkorder samt arbejde med teknik og rytme, så de bliver i stand til at spille til forskellige sange. I undervisningen arbejdes der på forskellige niveauer afhængig af elevernes forkundskaber. For øvede arbejdes der med udvidede akkorder, rytmer og improvisation. Undervisningen foregår på akustisk guitar. Sy/design: Undervisningen omfatter teknikker og arbejdsmetoder, som giver eleven mulighed for at planlægge og udføre et arbejde. Det gælder teknikker som mønsterforståelse, måltagning, stofvalg, farvevalg mv. Desuden kan undervisningen indeholde discipliner som strikning, vævning, farvning, broderi mv. Alle teknikker har eleven mulighed for at kombinere selvstændigt og kreativt. FAGET OPRETTES IKKE I SKOLEÅRET Kreativt værksted: Formålet med undervisningen er at give eleverne lyst til at udforske deres evner indenfor de gamle håndværkstraditioner. Vi arbejder med billedværksted, filtning, keramik og pileflet. Eleverne bliver præsenteret for grundlæggende håndværksmæssige teknikker og vil blive udfordret til at bruge og videreudvikle deres kreativitet. IGCSE Cambridge English During the year the students will greatly develop their ability to communicate and understand English, in both written, aural and spoken forms. They will follow the curriculum prescribed by Cambridge University and will learn how to find, use and present information from the Net, newspapers, films and audio recordings. At the end of the year students will sit the International exam together with students from all over world. IGCSE Cambridge Maths: Planning for the future? This is another exciting opportunity for students at Tommerup, who would like to study Mathematics in the English language, and obtain the International GCSE Mathematics Certificate. Who knows what doors an IGCSE Cambridge Maths qualification might open for you in the future? If you like Maths, enjoy a challenge and are planning for the future, then this course is for you! F: _ Ture: 1: Udenlandstur: Vi vælger at henlægge 1 2 undervisningsuger til et andet land, for således at øge kendskabet til en fremmed kultur og anderledes natur. Vi vægter desuden, at eleverne får mulighed for at opleve nogle grænseoverskridende aktiviteter. På udenlandsturene lægger vi vægt på at kunne være sammen og få en fælles oplevelse, der kan være med til at styrke det sociale samvær, således at eleverne kan møde hinanden på andre betingelser end i hverdagen. Fællesskabet bæres oppe af erfaringsudvekslinger i mødet med det nye, måltidsfællesskab og aftensamling med indhold. 2: Linjefagsuge:

12 En uge årligt er tilegnet linjefagene, så der bliver lejlighed til for alvor at gå i dybden og helt hellige sig indholdet af faget i hele ugen. For alle tre linjer (musik, teater og fodbold) vil der blive tale om også at tage af sted på tur, enten for at spille kampe eller for at optræde. G: Anderledes uger/dage: Ind imellem bryder vi det faste dagsprogram og giver plads for anderledes uger eller dage. Der er tale om uger, hvor indholdet kan være af både praktisk og teoretisk art. Ud over de herunder nævnte uger, kan der fra år til år være flere aktiviteter og anderledes tilrettelagte dage. Til dette henvises til skolens kalender. 1: Introuge: Målet med denne startuge er, at eleverne lærer hinanden at kende, og at de lærer Tommerup Efterskole at kende, så de gøres klar til at opnå og udvikle såvel faglige, som sociale kompetencer. Programmet vil være en blanding af ryste sammen aktiviteter, ture, informationer, indlogering og undervisning. 2: Forældredag: Forældrene inviteres til en dag på skolen, hvor der er mulighed for at møde elever, forældre og lærere på tværs. Elever og lærere indgår i programmet. 3: Musical: Målet er at lave en vellykket forestilling. Nøgleord i den forbindelse er: Ansvar, udvikling og læring, samarbejde, forventning, tidspres, uundværlighed, faglighed, at være en nødvendig brik i det store spil, fællesskabsfølelse. 4: Projektopgave (PO): Alle elever i 9. klasse skal ud fra et fælles overordnet emne udarbejde en projektopgave. Arbejdet skal munde ud i en fremlæggelse. 5: Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO): Alle elever i 10. klasse skal udarbejde en selvvalgt opgave, der har sammenhæng med deres uddannelsesplan. Eleverne skal udarbejde en rapport, der indeholder en beskrivelse af uddannelsen. Derefter skal de vælge et emne indenfor uddannelsesområdet. 6:Elevfest: En dag med besøg af gamle Tommerup elever. Nuværende elever indgår i programmet. De er involveret i praktiske ting, og de optræder med bl.a. kirkespil, musik, showdance. 7: Afslutningsdage: Målet er at slutte skoleåret af på en god og positiv måde. Dagene kan bestå af en blanding af planlægning af underholdning, klargøring af skolen, pakning, ture, farvel aktiviteter, underholdning, sport m.m.

13 8: Festival: En dag hvor eleverne mødes med andre efterskoler på Vesterdal Efterskole. Festivalen består af elevernes egne indslag af dans, sang og musik. Her får vores elever mulighed for at optræde med årets arbejde indenfor musik og dans overfor et stort publikum. Dagen rummer både oplevelse og præsentation. 9: Terminsprøver: Formålet er at give eleverne øvelse i at gå til Folkeskolens skriftlige prøver. 10: Prøver generelt: I henhold til bekendgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og studieforberedende ungsoms og voksenuddannelser (nr. 351 af ), 6, påhviler det institutionens leder at gøre eksaminanderne bekendt med hvilke mål og krav, der er væsentlige for prøverne og de retningslinjer, som skolen udarbejder, i henhold til paragraffens stk. 2 4, skal være tilgængelige på skolens hjemmeside. Jfr. stk. 2: Eleverne orienteres i god tid inden prøven om prøverne, hvornår de skal til eksamen og hvordan det foregår. De indledende forberedelser finder sted i forbindelse med skolens terminsprøver, som typisk ligger i december måned. Der orienteres også om antallet af prøver og hvorledes procedure mv. er omkring de udtræk der foregår, foranlediget af ministeriet. Vi orienterer elever om frister mv. i det omfang det skønnes nødvendigt og eleverne orienteres enten samlet (når det er det mest hensigtsmæssige) eller i fagholdene om afleveringer mv., der er en forudsætning for prøver. Eleverne oplyses ved terminsprøverne også om, hvilke betingelser de skal opfylde og overholde, for at de kan deltage i prøven. Jfr. stk 3. Prøvedeltagerne orienteres også sygeprøver, om tilladte hjælpmidler og mulighederne for dispensation, klagemuligheder, prøvestart, forsinkelse ved prøver, særlige retningslinjer for afvikling af prøver under dispensation og konsekvenserne af uretmæssig hjælp. Jfr. stk 4. Tommerup Efterskole fastsætter ikke retningslinjer for prøven, ud over de i bekendtgørelser og lovgivning fastsatte. Mundtlig prøve periode I disse ca. 2 3 uger skal alle elever have afviklet deres mundtlige prøver. Når de ikke er til prøve, skal de deltage i en stor vifte af forskellige fag/aktiviteter. Nogle er elevstyrede, andre er lærerstyrede. Hver dag indlægges der en periode til prøve forberedelse.

14 11: Brobygning: Formålet med brobygning er, at eleverne får indsigt i hverdagen, niveauet og kravene på de ungdomsuddannelsessteder, de individuelt har valgt at besøge. Eleverne kan vælge at besøge 2 forskellige ungdomsuddannelser eller 1 ungdomsuddannelse og en arbejdsplads, hvor de er i erhvervspraktik. Brobygningen er på i alt 2 uger. 12: Erhvervs praktik Erhvervspraktik er en mulighed for de elever, der i skoleårets løb ønsker en uge ude i virkeligheden. Skolens vejledere er behjælpelige med at finde pladser, forsikring, undersøgelse af transportmuligheder mv, i det omfang det er nødvendigt. 14: Anderledes dage Er særlige dage, hvor vi trænger til at lave noget andet, og her tilrettelægges helt forskellige dage, hvor det normale skema aflyses og alle mand laver noget andet, med et nærmere defineret pædagogisk formål. Det kan være i tråd med vores eventuelle u landsaktiviteter, have indhold af miljømæssig, politisk eller social karakter. Der kan også være tale om en multimotionsdag, eller andet præget af fysisk aktivitet 15: Småfagsuge En uge i skoleåret tilrettelægges undervisningen for 9. klasseeleverne med udgangspunkt i de små fag. Det vil sige de obligatoriske 9. klassesfag, som i skemaet fylder mindst (historie, biologi, samfundsfag, kristendom, geografi). Dette giver dels en variation i undervisningen, dels mulighed for at arbejde mere på tværs af klasserne og fagene. 16. Sex i uge 6 I uge 6 følger vi det nationalt tilrettelagte projekt omkring seksualundervisning. Det er vores erfaring, at dette kan være en god anledning til at få snakket om sex, seksualitet, normalitet, følelser osv. Viden og indsigt i seksualitet, sygdomme, problemstillinger osv. er ofte ringere end man skulle tro og til trods for moderne åbenhed og fordomsfrihed om emnet, har eleverne ofte gavn af og brug for modspil og interesse, for at få snakket med en voksen om emnet. H: Kontaktgruppefunktionen: Det meddeles ved skolestart hver enkelt elev, hvem der bliver hendes/hans kontaktlærer(e). Klassens teamlærere udgør ofte kontaktgruppefunktionen. Forældrene oplyses endvidere om hvordan og hvornår kontakt læreren( ne) kan træffes. Der holdes med jævne mellemrum, efter kontaktlærers vurdering,

15 kontaktgruppemøder, hvor lærerne deltager sammen med eleverne. Her drøftes bl.a. miljøet på skolen med henblik på at tilvejebringe og styrke et sundt og trygt samværsmønster. Kontaktlæreren har førstehåndskendskab til sine elever og skal kunne være en personlig støtte for den enkelte. Kontaktlærerne tager sig i første omgang af eventuelle sager med kontakteleverne. Det er kontaktlærerne, som er det primære kontaktled til forældrene. I: _ Køkkenarbejde og rengøring: Hver elev skal have en uges køkkenarbejde i løbet af et skoleår. Formålet er at eleverne får forståelse for tilberedning og præsentation af mad samt respekt for det arbejde der ligger bag. Eleverne kan i forbindelse med køkkenarbejdet få indflydelse på menuen under hensyntagen til elementer som bl.a. kostsammensætning. Ud over køkkenarbejdet deltager eleverne på skift i den daglige rengøring og opvask. Vi ønsker at eleverne lærer at værdsætte en ren og velholdt skole. Herudover er målet at eleverne lærer færdigheder omkring rengøring. Køkkenarbejde og rengøring er én af forberedelserne til livet efter skoleopholdet. J: _ Skoleweekends: I løbet af et skoleår har vi 3 4 lørdage/søndage, hvor der foregår undervisning. Disse weekenddage indgår i det, vi kalder skoleweekends. Der er tale om weekends, hvor alle elever skal være på skolen. Ofte hænger lørdagens og søndagens programpunkter sammen. Formålet med disse skoleweekends er, ud over det sociale, at løfte og planlægge i flok. Derfor er indholdet ofte et arrangement, der munder ud i at vi får gæster. Elever og ansatte planlægger, afvikler og evaluerer hvor det er hensigtsmæssigt. Konkrete eksempler på arrangementer: Forældredag, musical, elevstævne. K: Inklusion mm: På Tommerup Efterskole arbejder vi med inklusion. Vi har en INKLUSIONS administrator, som forestår samling af tråde, opfølgning på meldinger fra elever, forældre, faglærere og kommuner. Der er en løbende dialog med den ansvarshavende, forstanderen, som indgår aftaler med forældre og elev om et inklusionsforløb. Inklusion er i vid udstrækning kommet af en skepsis omkring effekten af støtte og specialundervisningen i folkeskolen. Inklusionen ser på den enkelte elevs behov og tilrettelægger, efter samtale, vurdering og skøn et forløb, der skal hjælpe eleven bedst muligt til at være og/eller forblive integreret i undervisningen. Inklusionen tager som udgangspunkt afsæt i skolens vurdering af behovet.

16 Dansk som andetsprog: Undervisningen i dansk som andetsprog på Tommerup Efterskole tilrettelægges ud fra den enkelte elevs behov. Der er tale om andet og mere end almindelig danskundervisning og kan ikke sidestilles med specialundervisning eller støtteundervisning. Undervisningen kan både indeholde vejledning og støtte i relation til undervisning, træning i dansk sproglig kunne såvel skriftligt som mundtligt. Derudover også om dansk kultur, omgangstone, demokrati, livsstil, konkrete dagligdags problemstillinger, elevens egne oplevelser af eventuelle konflikter eller sammenstød og almenmenneskelige forhold, der alt sammen har til hovedformål at den pågældende elev kan blive så godt integreret i det danske samfund, som overhovedet muligt. I udgangspunktet tildeles 1 time pr. elev pr. uge og dette vurderes løbende og justeres efter aftale og behov med den pågældende elev og lærer. Jakob Carl Christensen 2014

INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014

INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014 INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014 Indhold 2013/2014... 1 Det overordnede... 4 Skolens værdigrundlag og formål:... 4 Hovedsigtet:... 5 Skolens pædagogiske linje:... 6 Elevgruppen:... 7 Lærerne:...

Læs mere

Indholdsplan. Bjergsnæs Efterskole UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015. Maleri af Jacob Brostrup

Indholdsplan. Bjergsnæs Efterskole UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015. Maleri af Jacob Brostrup Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015 Bjergsnæs Efterskole Maleri af Jacob Brostrup 1 Indholdsplan FOR UNDERVISNING OG SAMVÆR 2013 2014 Formelle krav fra Tilskudsbekendtgørelse : Efter 21, stk.

Læs mere

Indholdsplan 2014-15

Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan for Faaborgegnens Efterskole 2014-15 Skolens historie side 3 Skolens elever 3 Skolens ansatte 3 Skolens pædagogiske manifest 4 FAAE etik 7 Efterskolelivet 8 - FAAEmiliegrupper

Læs mere

Indholdsplan 2013 / 2014

Indholdsplan 2013 / 2014 Indholdsplan 2013 / 2014 for Klejtrup Musikefterskole Skolens formål Klejtrup Musikefterskole bygger på Grundtvigs skoletanker, hvor der lægges vægt på livsoplysning, en levende vekselvirkning, oplysning

Læs mere

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER...

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER... INDHOLDSPLAN 2010/2011 1 1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 1.1 VÆRDIGRUNDLAG... 4 1.2 HISTORIE... 4 1.3 HOVEDSIGTE... 5 2 EFTERSKOLELIVET... 7 2.1 RETNINGSLINJER FOR OPHOLDET... 7 2.2 KONTAKTLÆRERFUNKTIONEN...

Læs mere

Indholds. plan 2013/14. Thorsgaard. Efterskole

Indholds. plan 2013/14. Thorsgaard. Efterskole Indholds plan 2013/14 Thorsgaard Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Boglige fag....,4 Dansk...,....4 Engelsk....4 Matematik....5 Fysik....6 Biologi...,....6 Geografi...,....7 Medborgerskab...,...,,8 Tysk,

Læs mere

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER...

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER... INDHOLDSPLAN 2012/2013 1 1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 1.1 VÆRDIGRUNDLAG... 4 1.2 HISTORIE... 4 1.3 HOVEDSIGTE... 5 2 EFTERSKOLELIVET... 7 2.1 RETNINGSLINJER FOR OPHOLDET... 7 2.2 KONTAKTLÆRERFUNKTIONEN...

Læs mere

ERIKSMINDE EFTERSKOLE

ERIKSMINDE EFTERSKOLE ERIKSMINDE EFTERSKOLE Indholdsplan for Eriksminde Efterskole, Eriksmindevej 40, 8300 Odder. 2012/2013 Indholdsplan for Eriksminde Efterskole, Eriksmindevej 40, 8300 Odder 1 af 25 INDHOLDSFORTEGNELSE: Skolens

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2014-15

INDHOLDSPLAN 2014-15 INDHOLDSPLAN 2014-15 1 INDHOLDSPLAN VANDEL EFTERSKOLE 2014-15. At holde skole ud fra et dansk, kristent livssyn, bygget på Grundtvigs tanker om ungdom og undervisning, og hvor vi vil prøve at vise eleverne

Læs mere

2015/2016. Indholdsplan for Halstedhus Efterskole

2015/2016. Indholdsplan for Halstedhus Efterskole 2015/2016 Indholdsplan for Halstedhus Efterskole Formål og værdigrundlag... 3 Formål... 3 Værdigrundlag... 3 Indholdsplan... 4 Skolens tilbud og hovedsigtet... 4 Hverdage... 5 Kostskoleliv... 7 Weekends...

Læs mere

2012-2013 INDHOLDSPLAN STRIB IDRÆTSEFTERSKOLE

2012-2013 INDHOLDSPLAN STRIB IDRÆTSEFTERSKOLE 2012-2013 INDHOLDSPLAN STRIB IDRÆTSEFTERSKOLE Indhold Loven... 4 Skolens hovedsigte... 4 Skolens formål... 5 Grundtvigs skoletanker... 5 Moderne skolekultur og pædagogik... 5 Kvalificeret undervisning

Læs mere

Indholdsplan. for Nøvlingskov Efterskole. skoleåret 14-15

Indholdsplan. for Nøvlingskov Efterskole. skoleåret 14-15 NØVLINGSKOV EFTERSKOLES VÆRDIGRUNDLAG Den åndelige dimension Nøvlingskov Efterskole er en kristen skole og et kristent hjem, hvor hverdagen præges og bæres af troen på Gud og værdien af de mennesker Han

Læs mere

Indholdsplan 2007 / 2008 1

Indholdsplan 2007 / 2008 1 Indholdsplan 2007 / 2008 1 Indhold Historie:... 4 Skolens formål og værdigrundlag:... 5 Skolens elevgruppe... 6 Skolens fag:... 7 Obligatoriske fag... 9 Gymnastik... 9 Obligatorisk svømning... 10 Folkedans...

Læs mere

Indholdsplan for Galtrup Musik og Idrætsefterskole, skoleåret 2013 2014,(juli. 2014)

Indholdsplan for Galtrup Musik og Idrætsefterskole, skoleåret 2013 2014,(juli. 2014) Indholdsplan for Galtrup Musik og Idrætsefterskole skoleåret 2013 2014 1 Indholdsfortegnelse: Galtrup Musik og Idrætsefterskole i forhold til Bekendtgørelse af lov om Musik og Idrætsefterskoler, nr. 822

Læs mere

Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Ansøgning af 24. juni 2008. 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010:

Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Ansøgning af 24. juni 2008. 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010: 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010: 1 af 26 Baaring 24. juni 2008 Ansøgning om godkendelse af Den Rytmiske Efterskole i Baaring under Lov om frie kostskoler, jf.

Læs mere

Indholdsplan for Ryslinge Efterskole

Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1 Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1.1. Skolens formål og værdigrundlag 1.2. Skolens samvirke med Ryslinge Højskole 2. Skolens elevgrundlag 2.1. Elevoptagelse 3. Efterskolelivet 3.1. Kontaktgrupper

Læs mere

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole splan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole sfortegnelse Skolens formål og værdigrundlag...2 Skolens værdigrundlag:...2 Andre overordnede emner...2 Boglige fag...2 Det kreative/musiske/idrætslige...3

Læs mere

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER Indholdsplan for Vostrup Efterskole Skoleåret 2014/2015 VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER 1 15-08-2014 Skolens værdigrundlag Baggrund og formål Rammer og regler Elevgruppe og indmeldelsesprocedure

Læs mere

Vi ta r idræt alvorligt!

Vi ta r idræt alvorligt! INDHOLDSPLAN FOR: N O R D F Y N S E F T E R S K O L E 2015-2016 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og formål Hovedsigte Den pædagogiske linje Eleverne Lærerne Kostskolearbejdet Undervisningen / fagbeskrivelser

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016 Hjembæk Efterskole Efterskole for læsesvage og ordblinde elever Bakkedraget 22, 4450 Jyderup Tlf.: 59 26 02 01 E-mail: hjembaek@hjembaekefterskole.dk Hjemmeside: www.hjef.dk Indholdsplan for skoleåret

Læs mere

Indholdsplan Dronninglund Efterskole 2015-16

Indholdsplan Dronninglund Efterskole 2015-16 1 Indholdsplan Dronninglund Efterskole 2015-16 2 Indhold Formål, Værdigrundlag, Pædagogik mm... 5 1. Formål... 5 2. Skolens pædagogiske linje... 5 3. Elevgrundlag... 6 4. Geografisk rekruttering:... 7

Læs mere

Indholdsplan 2013-14

Indholdsplan 2013-14 Indholdsplan 2013-14 Indholdsplan for Faaborgegnens Efterskole 2013-14 Indholdsfortegnelse: Skolens historie side 3 Skolens elever 3 Skolens ansatte 3 Skolens pædagogiske manifest 4 FAAE etik 7 Efterskolelivet

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag)

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag) INDHOLDSPLAN 2012 13 Det er en helt grundlæggende værdi i hele skolens virksomhed, at den enkelte elev har brug for og er forpligtet til at indgå i et positivt fællesskab, som bygger på gensidig forståelse,

Læs mere

Indholdsplan - 2015. Højskolevej 49 5882 Vejstrup T. 62 28 10 89 M. vejstrup@vejstrup.dk

Indholdsplan - 2015. Højskolevej 49 5882 Vejstrup T. 62 28 10 89 M. vejstrup@vejstrup.dk Indholdsplan - 2015 Højskolevej 49 5882 Vejstrup T. 62 28 10 89 M. vejstrup@vejstrup.dk Formål og værdigrundlag... 3 Beskrivelse af fagene... 9 Kostpolitik... 32 Kunst... 33 Røgfri skole... 33 Skolekreds...

Læs mere

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1.0 Introduktion til indholdsplanen 1.1. Skolens formål og værdigrundlag 1.2. Skolens samvirke med Ryslinge Højskole 2. Skolens elevgrundlag 2.1. Elevoptagelse 3. Efterskolelivet

Læs mere

INDHOLDSPLAN BREJNING EFTERSKOLE SKOLEÅRET 2013-14

INDHOLDSPLAN BREJNING EFTERSKOLE SKOLEÅRET 2013-14 INDHOLDSPLAN BREJNING EFTERSKOLE SKOLEÅRET 2013-14 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE GRUNDLAG FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE MÅL SUNDHEDSTILTAG/SUNDHEDSOPFATTELSE: PSYKISK SUNDHED

Læs mere

Indholdsplan 2012/13

Indholdsplan 2012/13 Indholdsplan 2012/13 1 Indhold 0.1. Overordnede forhold 03 1.1. Skolens formål 1.2. Værdigrundlag 1.3. Skolens elevgruppe 1.4. Skolens medarbejdergruppe 1.5. Lærerfordeling 0.2. Undervisningen 05 2.1.

Læs mere

Efterskolen Epos. -fortællinger for livet. Legende læring Bæredygtighed Lær at lære

Efterskolen Epos. -fortællinger for livet. Legende læring Bæredygtighed Lær at lære Efterskolen Epos -fortællinger for livet Legende læring Bæredygtighed Lær at lære Indholdsplan under udarbejdelse for skoleåret 2015-2016. Version 15/8 2014 Værdigrundlag for Efterskolen Epos Efterskolen

Læs mere

Indhold Skolens værdigrundlag... 1 Hovedsigte... 1 Gymnastik- og Idrætsefterskole... 2 Samvær... 2 Årsplan & ferier... 3 Alm. uger... 4 Weekender...

Indhold Skolens værdigrundlag... 1 Hovedsigte... 1 Gymnastik- og Idrætsefterskole... 2 Samvær... 2 Årsplan & ferier... 3 Alm. uger... 4 Weekender... Indholdsplan 2011 / 2012 1 Indhold Skolens værdigrundlag... 1 Hovedsigte... 1 Gymnastik- og Idrætsefterskole... 2 Samvær... 2 Årsplan & ferier... 3 Alm. uger... 4 Weekender... 4 Opstarten på et skoleår

Læs mere