TOMMERUP EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2015 TIL 31. JULI 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TOMMERUP EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2015 TIL 31. JULI 2016"

Transkript

1 TOMMERUP EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2015 TIL 31. JULI 2016 A: Lov om frie kostskoler B: Vore målsætninger i relation til loven C: Skolens værdigrundlag D: Det kristne livs og menneskesyn E: De enkelte fag (formål, indhold, metode mv.). F: Ture. G: Anderledes uger/dage. H: Kontaktgruppefunktionen. I: Køkkenarbejde og rengøring. J: Skoleweekends. K: Inklusion mm A: Lov om frie kostskoler: Nøgleord: 1: I Bekendtgørelse af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (nr af 21. november 2006), står der i 1 om formål og virksomhed bl.a. følgende: stk. 1. Loven omfatter folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), der tilbyder undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er livsoplysning, Livsoplysning folkelig oplysning og demokratisk dannelse, Folkelig oplysning og som er godkendt af undervisningsministeren Demokratisk til tilskud. Undervisningen skal have en bred dannelse almen karakter. Almendannende Enkelte fag eller faggrupper kan have en fremtrædende undervisning plads, men aldrig på bekostning af det almene. Samvær Skolernes virksomhed skal tilrettelægges ud fra deres selvvalgte værdigrundlag. stk. 3. Efterskoler tilbyder unge elever kurser efter stk. 1 Udvikling. med henblik på elevernes hele menneskelige ud Modning. vikling og modning samt deres almene opdragelse Opdragelse. og uddannelse. Uddannelse. B: Vore målsætninger i relation til loven:

2 1: Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse : a: Vi vil oplyse og fortælle om menneskelivet og dets mangfoldighed herunder menneskets placering i en historisk, kulturel og lokal/global sammenhæng. Vi tager udgangspunkt i elevernes erfaringsverden, og vi peger på den kristne forståelse af tilværelsen. b: Vi vil arbejde for en forståelse af, hvad det vil sige at være dansk og at være en del af det danske folk, i en globaliseret sammenhæng. Eleverne vil møde den danske kultur i form af litteratur, billedkunst, musik, sange, salmer og historie. c: Vi vil oplive og oplyse eleverne til at undres og glædes og til at leve i et godt, forpligtende og ansvarsbevidst fællesskab. Det er målet, at eleverne herved dels bliver bedre til at indgå konstruktivt i fællesskaber, dels at de: a) lærer at forstå og værdsætte de demokratiske værdier, spilleregler og muligheder, der er kendetegnende for det danske samfundsliv og fællesskab og b) opbygger evne til at indgå i disse. 2: Almendannende undervisning : a: Vi vil udruste eleverne bedst muligt til mødet med fremtiden. Dette sker bl.a. ved et bredt udbud af fag, som skal tilgodese den enkeltes behov og interesser. b: Vi lægger vægt på solidt arbejde og dygtiggørelse i alle fag; herunder lektielæsning og lyst til at lære mere. Vi tilstræber at eleverne oplever glæde ved samarbejde og fordybelse. c: Vi vil arbejde for at eleverne lærer at reflektere over, hvad den tilegnede viden skal bruges til. Arbejdet med fagene skal bl.a. udruste dem til at kunne tage selvstændig stilling til menneskelige og samfundsmæssige spørgsmål. 3: Samvær : a: Vi ønsker at samværet bæres af tryghed. Dette skal medføre, at alle elever tør stå frem og bidrage til et godt fællesskab. b: Vi lægger vægt på, at eleverne lærer at omgås hinanden i ligeværd. At de lærer at lytte til hinanden og opføre sig, så alle kan trives på skolen. c: Vi vil søge at fremme det store fællesskab mellem alle på skolen, så vi undgår klikedannelser. d: Vi vil gerne give og inspirere til gode oplevelser. 4: Udvikling og modning :

3 a: Vi vil bringe eleverne i situationer, hvor de får mulighed for at prøve kræfter med krav og udfordringer, der giver dem erfaringsgrundlag til selvstændig udvikling. b: Det er målet, at denne udvikling skal ske parallelt med at eleven tilegner sig ansvarsbevidsthed. 5: Opdragelse og udvikling : a: Vi vil lære eleverne uskrevne regler for almindelig god adfærd og omgangsform. 6: Uddannelse : a: Formålet for vejledningen på Tommerup Efterskole er blandt andet: At den er inkluderende (helhedsorienteret) At man vejledes, så man styrkes til at træffe et kvalificeret valg og giver mod og lyst til at skulle videre At stille de spørgsmål, der får eleven til kritisk at reflektere over uddannelsesmuligheder, herunder også de elever, som allerede føler sig sikre At yde en ekstra indsat for de elever, der har særligt behov for dette At give eleverne information og viden om de muligheder, de har og hjælpe dem til selv at søge viden og anvende information om valg af uddannelse, uddannelsesinstitution og fremtidig beskæftigelse C: Skolens værdigrundlag: På Tommerup Efterskole tror vi på vigtigheden af: at være en nutidig og åben skole med et kristent livs og menneskesyn. at pege på værdier som: forundring, taknemlighed, ligeværd og næstekærlighed. at eleverne viser respekt for hinanden og medvirker positivt til fællesskabet. at den enkelte elev gennem samtalen får mulighed for at give udtryk for egne meninger og blive i stand til at vælge livsgrundlag. gennem grundig undervisning, oplevelser og samvær i trygge rammer at medvirke til elevernes livslyst, kreativitet og ansvarlighed. D: Det kristne livs og menneskesyn: Vi vil møde eleverne med evangeliet om Jesus Kristus, som det forkyndes i den danske folkekirke. Vi ønsker, at eleverne skal kende betydningen af dåben, nadveren, trosbekendelsen og fadervor. Vi vil værne om den enkelte elevs integritet men forlanger, at eleverne viser respekt for det, som er skolens grundlag og er villige til at indgå i en dialog herom. Vi tilstræber en fornuftig vekselvirkning med skolens bagland til gensidig glæde og gavn.

4 Vi viser hen til det kirkelige foreningsarbejde og vil søge at opmuntre eleverne til at gøre en aktiv indsats i de lokale foreninger, når de vender hjem efter skoleopholdet. E: De enkelte fag (formål, indhold, metode mv.): De med * markerede fag er prøveforberedende. Dvs., vi fører op til folkeskolens prøver: FSA og FS10. Undervisningen i fagene skal stå mål med den undervisning, der gives i folkeskolen og leve op til de prøvekrav, som er gældende her. De med o mærkede fag er obligatoriske. o 9 betyder, at faget kun er obligatorisk i 9. klasse. o 10 betyder, at faget kun er obligatorisk i 10. klasse. Om teamsamarbejde: Klassen 3 lærere pr. klasse udgør et team. De implicerede læreres samarbejde og erfaringsudveksling omkring klassekulturen og den enkelte elev, skal tilvejebringe forbedrede muligheder for dannelse af god klasseidentitet og differentiering. For lærerne personligt skal samarbejdet medføre inspiration og udvikling. Fagene Fra skoleåret 15/16 vil vi arbejde med at implementere professionelle læringsfællesskaber (PLF) på skolen, som en ny måde at arbejde i fagteams på. Vi vil i første omgang fokusere på dansk, matematik og engelsk. Formålet med PLF er dobbelt; omdrejningspunktet er elevernes læring og samtidig også udviklingen og opretholdelsen af lærernes læring. Vi vil arbejde med at målstyre vores undervisning ud fra Nye Fælles Mål. Klare og præcise læringsmål er med til at give læreren et tydeligt billede af, hvad eleverne skal lære, hvilket må være styrende for de undervisningsmæssige beslutninger der træffes. Samtidig er der undersøgelser der viser, at jo mere fokus der er på elevernes læring, jo mere lærer de; tydelige læringsmål med til at gøre det klart for eleverne, hvad de skal lære, og de kan følge med i deres egen læringsfremgang. Det er med til at motivere eleverne og gøre dem bevidst om betydningen af deres egen aktive medvirken. Vi prioriterer lærernes faglige udvikling på Tommerup Efterskole. Det skal være tydeligt, hvem der har hvilke kompetencer i medarbejdergruppen. Der skal være en koordinering af den professionelle udvikling hos lærerne, det vil bl.a. sige, at der støttes op omkring videreuddannelse. Det er ligeledes vigtigt, at medarbejderne på skolen deler sine erfaringer fra praksis med hinanden, for at udnytte de muligheder, der i vores fælles ekspertisebank.

5 1: Fortællefag generelt (o): Målet er at bevare og styrke den fortælletradition, som er en del af skoleformen. Vi tilstræber den vekselvirkning mellem tilhørerne og fortælleren, som er karakteristisk for den gode fortælling. Fortællestoffet skal indeholde almenmenneskelige grundforhold og den enkelte tilhører skal stilles frit mht. billedskabelse, meningsdannelse og tolkning. Liv og Tro (o): Der fortælles stof fra Biblen og anden kristen litteratur. Eleverne bør opleve sammenhængen i det kristne univers (skabelse, syndefald, frelse og gudsbegrebet). Endvidere inddrages andet fortællestof til belysning af de bibelske tidsperioder. Der fortælles også i mindre omfang om kirkens historie, herunder om middelalderkirken, Luther, Grundtvig, Kierkegaard og IM og KFUM & KFUK. Historiefortælling (o): Vi vil gennem historiefortællingen gøre eleverne opmærksomme på deres historiske rødder; på mennesket i historisk sammenhæng. på menneskets livsvilkår til alle tider. på menneskets tanker om tilværelsen. Litteratur (o): Vi tilstræber at fortælle litteratur som eleverne ikke umiddelbart selv opsøger. Eleverne skal møde både ny og klassisk litteratur. Fællesskrål (o): I fællesskrål deles eleverne i undervisning for hhv. piger og drenge. Faget afvikles som et halvårsfag i efteråret, for at stoppe mens legen er god. Gennem form og repertoirevalg tilstræbes en situation, hvor enhver oplever glæden og det fællesskabsgivende ved at synge sammen. fag. Samfundsorientering (o): Der orienteres om dags og ugeaktuelt stof udfra væsentlige begivenheder i ind og udland, evt. set i historisk perspektiv. Større emner kan i nødvendigt omfang inddrages som oplæg eller igangsætning af øvrige Det kunne f.eks. være gældssanering i forhold til familieøkonomi i faget matematik, eller arbejdsmarkedsforhold i forhold til industrialiseringen/ Det moderne gennembrud i faget dansk mv. Endvidere kan der informeres om praktik og erhvervsvejledning. Fællestime (o): Formålet med faget er, at eleverne oplever glæden ved at slutte ugen fælles af. Det søges opnået gennem fællessang (et bredt og varieret repertoire af gamle og nye sange og salmer), optrin og andre indslag, både elev og lærerbaserede. Motionstur (o): Formålet med undervisningen er, at eleverne kommer ud i naturen og oplever, at en vandretur/løbetur på alle årstider medvirker til velvære og livsglæde. På en efterskole er man meget indendørs, og det er derfor vigtigt at komme ud og få frisk luft og også derved fornemme årstidernes skiften.

6 2: Boglige fag generelt: Målet med undervisningen er, at eleverne opnår viden og færdigheder i de enkelte fag. Ved at arbejde med de boglige fag ønsker vi at eleverne udvikler sig, bliver i stand til at bruge det indlærte og får mod til at møde samfundets udfordringer. Dansk* (o): Formålet med undervisningen er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Undervisningen skal styrke deres bevidsthed om sproget både mundtligt og skriftligt. Desuden skal danskfaget udvikle en åben og analytisk indstilling til samtidens og andre perioders og kulturers udtryksformer. Undervisningen skal give eleverne udtryks og læseglæde og kvalificere deres indlevelse og indsigt i sprog, litteratur og andre udtryksformer. Elevernes færdigheder i at bruge sproget bevidst og varieret udvikles både mundtligt og skriftligt, og der arbejdes med at øge elevernes ordforråd og begrebsverden. Vigtige færdighedsområder: Tale og skriftsprogets udtryks og virkemidler. Aktiv lytten. At læse sikkert og med god forståelse. Stavning og tegnsætning Tekstbehandling og lay out. Gennem arbejdet med nyere og ældre litteratur skal eleverne tilegne sig kundskaber om dansk litterær og kulturel tradition og udvikling. Dette omfatter såvel umiddelbar oplevelse som færdigheder i fortolkning, vurdering og perspektivering på baggrund af analytisk fordybelse. Matematik* (o): Formålet med undervisningen er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Undervisningen skal give eleverne mulighed for indlevelse og fremme deres fantasi og nysgerrighed. Undervisningen bygger på de centrale kundskabs og færdighedsområder, sådan at eleverne kan forstå og arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art, samt at udbygge elevernes matematiske viden med henblik på et videre uddannelsesforløb. Fysik/kemi* (o 9): Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig viden og indsigt i fysiske og kemiske forhold og dermed får en bredere omverdensforståelse. Undervisningen skal give mulighed for at stimulere og videreudvikle elevernes interesse og nysgerrighed overfor naturfænomener, naturvidenskab og teknik, samt at der bliver skabt plads til forundring. Eleverne møder grænser for menneskelig erkendelse som noget specielt for fysik/kemi. Vi ønsker at sætte fagets indhold i perspektiv og nå frem til eksistentielle overvejelser. Specielt i 10. klasse forsøger vi at give mulighed for fordybelse og mere selvstændigt arbejde, f.eks. ved at eleverne indenfor et selvvalgt område eksperimenterer på egen hånd.

7 Biologi* (o 9): Formålet med undervisningen er, at eleverne opnår en levende indsigt i biologiens verden og dermed får en bredere omverdensforståelse. Der arbejdes med 3 hovedområder: 1. De levende organismer og deres omgivende natur 2. Miljø og sundhed 3. Biologiens anvendelse Elevernes ansvarlighed overfor natur og miljø skal videreudvikles, og undervisningen skal bidrage til at skabe grundlag for stillingtagen og handlen i forhold til menneskets samspil med naturen. Geografi* (o 9): Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden om og forståelse af de naturgivne og kulturskabte forudsætninger og levevilkår i Danmark og i andre lande samt samfundenes udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer. Engelsk* (o): Formålet med undervisningen er, at eleverne arbejder med; lyttefærdighed gennem mødet med engelsk som modersmål og som internationalt kommunikationsmiddel. mundtlig sprogfærdighed, referater, fremlæggelser og foredrag, samtaler, drama og diskussioner. læsning og bearbejdning af forskellige typer tekster. at skrive sammenhængende tekster eller stil. forskellige kommunikationsformer f.eks. drama og video. sprogets opbygning, grammatik og brugen af ordbøger. Desuden ønsker vi, at eleverne tilegner sig kendskab til engelsktalende landes kultur, geografi og bliver inspireret til at foretage rejser til engelsktalende lande og derved bruge og videreudvikle sproget. Tysk* : Formålet med undervisningen er, at eleverne opnår kundskaber, så de kan forstå talt og skrevet tysk og udtrykke sig såvel mundtligt som skriftligt. Vi ønsker at skabe gode rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt styrke elevernes aktive medvirken. Det er vigtigt, at eleverne bevarer lysten til at arbejde med sprog og fremmede kulturer. Desuden ønsker vi, at eleverne tilegner sig indsigt i tysktalende landes kultur og samfundsforhold, så deres forståelse for såvel egen som international kultur styrkes. Vi ønsker at motivere eleverne til at foretage rejser til tysktalende lande, så de kan bruge sproget og videreudvikle det. Kristendom (o)(* 9): Indhold: De Bibelske fortællinger (tilblivelse, form, sammenhæng, tolkning og perspektiv). Kristendommens og kirkens historie, herunder den danske folkekirke, gudstjenesten og dens indhold, samt sammenhængen mellem religion, kultur og samfund. Kristendommens møde med ikke kristne religioner og livsopfattelser.

8 Det er vigtigt at undervisningen i videst muligt omfang udfolder sig som en dialog med udgangspunkt i vekselvirkningen mellem det faglige indhold og elevens/lærerens egen erfaring og anskuelse/tro. Formålet er at skabe grundlag for personlig stillingtagen og handling. Eksempler på emner i 9. klasse: Lignelser. Fadervor. Dåb og nadver. Livet og døden Trosbekendelsen. Tro og viden. Gudstjenesten. Nyreligiøse bevægelser (herunder nyreligiøse trends, såsom reinkarnation). Apostlenes gerninger. Eksempler på emner i 10. klasse: Et evangelium. Livet, døden og opstandelsen. Gudsriget. Kirken (historie, socialt og engagement, mission). Nyreligiøse bevægelser. Orientering om de store verdensreligioner. Samfundsfag (o)(* 9): Fagets centrale indhold er menneskets eller gruppens relationer til stat, samfund, kultur og natur. Eksempler på emner: demokrati opbygning af stat, region og kommune EU medier og informationsteknologi kulturmøder og andre folkeslag racisme og menneskerettigheder aktuelt stof Historie* (o 9): Elevernes skal have mulighed for at forstå sig selv som historieskabte og medskabere af historie. De skal have mulighed for at udbygge deres indsigt i væsentlige historiske begivenheder og samfundsforhold fra forskellige tidsepoker, og at skabe sig overblik over og fordybe sig i arbejdet med menneskers dagligliv og livsvilkår. Til slut skal de have mulighed for at styrke deres forståelse af udviklingen af dansk kultur i mødet med andre kulturer. 3: Særlig støtte, generelt:

9 Støtte af særlig karakter, det være sig fagligt eller socialt, har tidligere ligget som en selvstændig blok i undervisning og dagligdag, men tænkes fra og med skoleåret 2013/14 mere aktivt ind i helheden under hatten inklusion. Se dette. 4: Linjefag: Fodboldlinjen: Formålet er, at eleverne får mulighed for at dygtiggøre sig som fodboldspillere. Vi arbejder med den tekniske og taktiske del af fodboldspillet, hvor høj fysisk aktivitet tilstræbes. Gennem hele året deltager vi i turneringer både udendørs og indendørs. Til idrætsliniefag knyttes teori og fysisk træning. Formålet hermed er, at eleverne får mulighed for at udbygge deres viden på det idrætsteoretiske område i kombination med praktiske erfaringer. Følgende elementer inddrages i undervisningen: Træningslære, fysiologi, skader og kost/ernæring. Teaterlinjen: En linie, hvor eleverne arbejder med mange forskellige udtryksformer: improvisation ud fra en fortælling, et billede eller ord. teatersport, f.eks. rollespil, foredrag, improvisation, lege og øvelser. retorik, hvor eleverne øver sig i brug af stemmen. forestilling, det være sig både fra egen fortælling til forestilling, fra ikke dramatisk tekst til forestilling og fra manuskript til forestilling. scenografi, en stor del af en forestilling, som det er vigtigt at holdet deltager aktivt i. Det indeholder både lyd, lys, kostumer, kulisse og sminkning. Der arrangeres ture rundt i landet, hvor eleverne får lejlighed til at optræde live for et publikum Musiklinjen: Formålet for faget er at arbejde i dybden med musikken, så den enkelte elev kan dygtiggøre sig på sit hovedinstrument (herunder sang), samt blive bedre til at spille sammen og forstå musik. Undervisningen er hovedsageligt baseret på rytmisk sammenspil, men kan desuden indeholde områder som: Musikteori, sangskrivning, rotationssammenspil og aflytning af musik. Eleverne skal i løbet af året have mulighed for at spille live for andre samt indspille sange i skolens lydstudie. Der samarbejdes i en vis udstrækning med skolens teaterlinie. 5: Valgfag generelt: Vi ønsker at bringe eleverne i situationer, hvor de gennem øvelser gør erfaringer, opnår viden og indsigt og derigennem får lyst og interesse til at dygtiggøre sig både praktisk og teoretisk.

10 Tillægsformulering vedr. idrætsfag: Målet er, at eleverne får mulighed for at opleve glæde ved forskellige sportslige aktiviteter og får lyst til at udøve idræt, også når de forlader skolen. Når det gælder badminton og de fire boldspil, har vi tradition for at deltage i turneringer. Pulsen op : Formålet er, at eleverne gennem opvarmning, serier, styrketræning, udstrækning og evt. massage forbedrer den fysiske form og oplever glæden ved at bevæge sig til musik. Der lægges vægt på høj intensitet og udfordringer for koordinationsevne, krop og rytmesans. Badminton: I badminton arbejder vi med grundslagene, taktik samt fysisk træning og spiller badminton. Løbetræning indgår i konditionsøjemed som en del af faget. Løb for livet: Formålet med undervisningen er, at eleverne forbedrer deres fysiske form. Der lægges stor vægt på den enkelte elev, hvilket betyder at der er fælles opvarmning og derefter følger eleverne deres individuelle træningsprogram. FAGET OPRETTES IKKE I SKOLEÅRET Fodbold: Ja, vi spiller fodbold, men vi varmer også op. Vi har forskellige boldøvelser og gennemgår taktik. Efterår og forår foregår det udendørs og i vinterhalvåret indendørs. Håndbold: Gennem træning indøves forskellige forsvarsopstillinger og angrebskombinationer. Der er også mulighed for personlig teknisk træning. Træningen lægger vægt på samarbejdet i holdspillet. Volleyball: En super sjov sport, hvor alle kan være med. Vi træner grundslagene, taktik og lærer mere om, hvordan man spiller som et hold. Vi deltager i Fynsmesterskaberne med både pige og drengehold. Actionsport: Formålet er, at eleverne får mulighed for at prøve kræfter med grænseoverskridende og samarbejdskrævende idrætsaktiviteter. Følgende discipliner kan indgå i faget: samarbejdsaktiviteter, mountainbiking, kanosejlads, overnatning i det fri og klatring. Showdance: Indeholder en blanding af forskellige danseformer. Eleverne lærer nye trin med musik, tekst og rytme som inspirationskilde, der skal give dansen udtryk. Der arbejdes desuden med at øge elevernes kropsbevidsthed. Tillærte færdigheder kan indgå i et projekt sammen med teater og/eller musiklinjen. FAGET OPRETTES IKKE I SKOLEÅRET Sammenspil: Formålet er, at eleverne oplever glæden ved at spille sammen med andre, og at de får et grundlæggende kendskab til den rytmiske musiks opbygning. Faget er både for øvede og uøvede. Eleverne skal opleve at spille live for andre, og de vil desuden få mulighed for at indspille numre i skolens lydstudie.

11 Guitar: Formålet er at lære eleverne at spille akkorder samt arbejde med teknik og rytme, så de bliver i stand til at spille til forskellige sange. I undervisningen arbejdes der på forskellige niveauer afhængig af elevernes forkundskaber. For øvede arbejdes der med udvidede akkorder, rytmer og improvisation. Undervisningen foregår på akustisk guitar. Sy/design: Undervisningen omfatter teknikker og arbejdsmetoder, som giver eleven mulighed for at planlægge og udføre et arbejde. Det gælder teknikker som mønsterforståelse, måltagning, stofvalg, farvevalg mv. Desuden kan undervisningen indeholde discipliner som strikning, vævning, farvning, broderi mv. Alle teknikker har eleven mulighed for at kombinere selvstændigt og kreativt. FAGET OPRETTES IKKE I SKOLEÅRET Kreativt værksted: Formålet med undervisningen er at give eleverne lyst til at udforske deres evner indenfor de gamle håndværkstraditioner. Vi arbejder med billedværksted, filtning, keramik og pileflet. Eleverne bliver præsenteret for grundlæggende håndværksmæssige teknikker og vil blive udfordret til at bruge og videreudvikle deres kreativitet. IGCSE Cambridge English During the year the students will greatly develop their ability to communicate and understand English, in both written, aural and spoken forms. They will follow the curriculum prescribed by Cambridge University and will learn how to find, use and present information from the Net, newspapers, films and audio recordings. At the end of the year students will sit the International exam together with students from all over world. IGCSE Cambridge Maths: Planning for the future? This is another exciting opportunity for students at Tommerup, who would like to study Mathematics in the English language, and obtain the International GCSE Mathematics Certificate. Who knows what doors an IGCSE Cambridge Maths qualification might open for you in the future? If you like Maths, enjoy a challenge and are planning for the future, then this course is for you! F: _ Ture: 1: Udenlandstur: Vi vælger at henlægge 1 2 undervisningsuger til et andet land, for således at øge kendskabet til en fremmed kultur og anderledes natur. Vi vægter desuden, at eleverne får mulighed for at opleve nogle grænseoverskridende aktiviteter. På udenlandsturene lægger vi vægt på at kunne være sammen og få en fælles oplevelse, der kan være med til at styrke det sociale samvær, således at eleverne kan møde hinanden på andre betingelser end i hverdagen. Fællesskabet bæres oppe af erfaringsudvekslinger i mødet med det nye, måltidsfællesskab og aftensamling med indhold. 2: Linjefagsuge:

12 En uge årligt er tilegnet linjefagene, så der bliver lejlighed til for alvor at gå i dybden og helt hellige sig indholdet af faget i hele ugen. For alle tre linjer (musik, teater og fodbold) vil der blive tale om også at tage af sted på tur, enten for at spille kampe eller for at optræde. G: Anderledes uger/dage: Ind imellem bryder vi det faste dagsprogram og giver plads for anderledes uger eller dage. Der er tale om uger, hvor indholdet kan være af både praktisk og teoretisk art. Ud over de herunder nævnte uger, kan der fra år til år være flere aktiviteter og anderledes tilrettelagte dage. Til dette henvises til skolens kalender. 1: Introuge: Målet med denne startuge er, at eleverne lærer hinanden at kende, og at de lærer Tommerup Efterskole at kende, så de gøres klar til at opnå og udvikle såvel faglige, som sociale kompetencer. Programmet vil være en blanding af ryste sammen aktiviteter, ture, informationer, indlogering og undervisning. 2: Forældredag: Forældrene inviteres til en dag på skolen, hvor der er mulighed for at møde elever, forældre og lærere på tværs. Elever og lærere indgår i programmet. 3: Musical: Målet er at lave en vellykket forestilling. Nøgleord i den forbindelse er: Ansvar, udvikling og læring, samarbejde, forventning, tidspres, uundværlighed, faglighed, at være en nødvendig brik i det store spil, fællesskabsfølelse. 4: Projektopgave (PO): Alle elever i 9. klasse skal ud fra et fælles overordnet emne udarbejde en projektopgave. Arbejdet skal munde ud i en fremlæggelse. 5: Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO): Alle elever i 10. klasse skal udarbejde en selvvalgt opgave, der har sammenhæng med deres uddannelsesplan. Eleverne skal udarbejde en rapport, der indeholder en beskrivelse af uddannelsen. Derefter skal de vælge et emne indenfor uddannelsesområdet. 6:Elevfest: En dag med besøg af gamle Tommerup elever. Nuværende elever indgår i programmet. De er involveret i praktiske ting, og de optræder med bl.a. kirkespil, musik, showdance. 7: Afslutningsdage: Målet er at slutte skoleåret af på en god og positiv måde. Dagene kan bestå af en blanding af planlægning af underholdning, klargøring af skolen, pakning, ture, farvel aktiviteter, underholdning, sport m.m.

13 8: Festival: En dag hvor eleverne mødes med andre efterskoler på Vesterdal Efterskole. Festivalen består af elevernes egne indslag af dans, sang og musik. Her får vores elever mulighed for at optræde med årets arbejde indenfor musik og dans overfor et stort publikum. Dagen rummer både oplevelse og præsentation. 9: Terminsprøver: Formålet er at give eleverne øvelse i at gå til Folkeskolens skriftlige prøver. 10: Prøver generelt: I henhold til bekendgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og studieforberedende ungsoms og voksenuddannelser (nr. 351 af ), 6, påhviler det institutionens leder at gøre eksaminanderne bekendt med hvilke mål og krav, der er væsentlige for prøverne og de retningslinjer, som skolen udarbejder, i henhold til paragraffens stk. 2 4, skal være tilgængelige på skolens hjemmeside. Jfr. stk. 2: Eleverne orienteres i god tid inden prøven om prøverne, hvornår de skal til eksamen og hvordan det foregår. De indledende forberedelser finder sted i forbindelse med skolens terminsprøver, som typisk ligger i december måned. Der orienteres også om antallet af prøver og hvorledes procedure mv. er omkring de udtræk der foregår, foranlediget af ministeriet. Vi orienterer elever om frister mv. i det omfang det skønnes nødvendigt og eleverne orienteres enten samlet (når det er det mest hensigtsmæssige) eller i fagholdene om afleveringer mv., der er en forudsætning for prøver. Eleverne oplyses ved terminsprøverne også om, hvilke betingelser de skal opfylde og overholde, for at de kan deltage i prøven. Jfr. stk 3. Prøvedeltagerne orienteres også sygeprøver, om tilladte hjælpmidler og mulighederne for dispensation, klagemuligheder, prøvestart, forsinkelse ved prøver, særlige retningslinjer for afvikling af prøver under dispensation og konsekvenserne af uretmæssig hjælp. Jfr. stk 4. Tommerup Efterskole fastsætter ikke retningslinjer for prøven, ud over de i bekendtgørelser og lovgivning fastsatte. Mundtlig prøve periode I disse ca. 2 3 uger skal alle elever have afviklet deres mundtlige prøver. Når de ikke er til prøve, skal de deltage i en stor vifte af forskellige fag/aktiviteter. Nogle er elevstyrede, andre er lærerstyrede. Hver dag indlægges der en periode til prøve forberedelse.

14 11: Brobygning: Formålet med brobygning er, at eleverne får indsigt i hverdagen, niveauet og kravene på de ungdomsuddannelsessteder, de individuelt har valgt at besøge. Eleverne kan vælge at besøge 2 forskellige ungdomsuddannelser eller 1 ungdomsuddannelse og en arbejdsplads, hvor de er i erhvervspraktik. Brobygningen er på i alt 2 uger. 12: Erhvervs praktik Erhvervspraktik er en mulighed for de elever, der i skoleårets løb ønsker en uge ude i virkeligheden. Skolens vejledere er behjælpelige med at finde pladser, forsikring, undersøgelse af transportmuligheder mv, i det omfang det er nødvendigt. 14: Anderledes dage Er særlige dage, hvor vi trænger til at lave noget andet, og her tilrettelægges helt forskellige dage, hvor det normale skema aflyses og alle mand laver noget andet, med et nærmere defineret pædagogisk formål. Det kan være i tråd med vores eventuelle u landsaktiviteter, have indhold af miljømæssig, politisk eller social karakter. Der kan også være tale om en multimotionsdag, eller andet præget af fysisk aktivitet 15: Småfagsuge En uge i skoleåret tilrettelægges undervisningen for 9. klasseeleverne med udgangspunkt i de små fag. Det vil sige de obligatoriske 9. klassesfag, som i skemaet fylder mindst (historie, biologi, samfundsfag, kristendom, geografi). Dette giver dels en variation i undervisningen, dels mulighed for at arbejde mere på tværs af klasserne og fagene. 16. Sex i uge 6 I uge 6 følger vi det nationalt tilrettelagte projekt omkring seksualundervisning. Det er vores erfaring, at dette kan være en god anledning til at få snakket om sex, seksualitet, normalitet, følelser osv. Viden og indsigt i seksualitet, sygdomme, problemstillinger osv. er ofte ringere end man skulle tro og til trods for moderne åbenhed og fordomsfrihed om emnet, har eleverne ofte gavn af og brug for modspil og interesse, for at få snakket med en voksen om emnet. H: Kontaktgruppefunktionen: Det meddeles ved skolestart hver enkelt elev, hvem der bliver hendes/hans kontaktlærer(e). Klassens teamlærere udgør ofte kontaktgruppefunktionen. Forældrene oplyses endvidere om hvordan og hvornår kontakt læreren( ne) kan træffes. Der holdes med jævne mellemrum, efter kontaktlærers vurdering,

15 kontaktgruppemøder, hvor lærerne deltager sammen med eleverne. Her drøftes bl.a. miljøet på skolen med henblik på at tilvejebringe og styrke et sundt og trygt samværsmønster. Kontaktlæreren har førstehåndskendskab til sine elever og skal kunne være en personlig støtte for den enkelte. Kontaktlærerne tager sig i første omgang af eventuelle sager med kontakteleverne. Det er kontaktlærerne, som er det primære kontaktled til forældrene. I: _ Køkkenarbejde og rengøring: Hver elev skal have en uges køkkenarbejde i løbet af et skoleår. Formålet er at eleverne får forståelse for tilberedning og præsentation af mad samt respekt for det arbejde der ligger bag. Eleverne kan i forbindelse med køkkenarbejdet få indflydelse på menuen under hensyntagen til elementer som bl.a. kostsammensætning. Ud over køkkenarbejdet deltager eleverne på skift i den daglige rengøring og opvask. Vi ønsker at eleverne lærer at værdsætte en ren og velholdt skole. Herudover er målet at eleverne lærer færdigheder omkring rengøring. Køkkenarbejde og rengøring er én af forberedelserne til livet efter skoleopholdet. J: _ Skoleweekends: I løbet af et skoleår har vi 3 4 lørdage/søndage, hvor der foregår undervisning. Disse weekenddage indgår i det, vi kalder skoleweekends. Der er tale om weekends, hvor alle elever skal være på skolen. Ofte hænger lørdagens og søndagens programpunkter sammen. Formålet med disse skoleweekends er, ud over det sociale, at løfte og planlægge i flok. Derfor er indholdet ofte et arrangement, der munder ud i at vi får gæster. Elever og ansatte planlægger, afvikler og evaluerer hvor det er hensigtsmæssigt. Konkrete eksempler på arrangementer: Forældredag, musical, elevstævne. K: Inklusion mm: På Tommerup Efterskole arbejder vi med inklusion. Vi har en INKLUSIONS administrator, som forestår samling af tråde, opfølgning på meldinger fra elever, forældre, faglærere og kommuner. Der er en løbende dialog med den ansvarshavende, forstanderen, som indgår aftaler med forældre og elev om et inklusionsforløb. Inklusion er i vid udstrækning kommet af en skepsis omkring effekten af støtte og specialundervisningen i folkeskolen. Inklusionen ser på den enkelte elevs behov og tilrettelægger, efter samtale, vurdering og skøn et forløb, der skal hjælpe eleven bedst muligt til at være og/eller forblive integreret i undervisningen. Inklusionen tager som udgangspunkt afsæt i skolens vurdering af behovet.

16 Dansk som andetsprog: Undervisningen i dansk som andetsprog på Tommerup Efterskole tilrettelægges ud fra den enkelte elevs behov. Der er tale om andet og mere end almindelig danskundervisning og kan ikke sidestilles med specialundervisning eller støtteundervisning. Undervisningen kan både indeholde vejledning og støtte i relation til undervisning, træning i dansk sproglig kunne såvel skriftligt som mundtligt. Derudover også om dansk kultur, omgangstone, demokrati, livsstil, konkrete dagligdags problemstillinger, elevens egne oplevelser af eventuelle konflikter eller sammenstød og almenmenneskelige forhold, der alt sammen har til hovedformål at den pågældende elev kan blive så godt integreret i det danske samfund, som overhovedet muligt. I udgangspunktet tildeles 1 time pr. elev pr. uge og dette vurderes løbende og justeres efter aftale og behov med den pågældende elev og lærer. Jakob Carl Christensen 2014

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE Nordskolen Nordskolen og Sydskolen LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE INDHOLD VALG AF LINJEFAG 3 RAMMER OG ORGANISERING 4 SPORT OG SUNDHED 5 INTERNATIONAL 6 SCIENCE OG INNOVATION 7 KOMMUNIKATION OG LITTERATUR

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ 27 LINJERNE 7-9 Folkeskolerne i Odsherred Kommune skoleåret 2016/2017 Denne folder er en oversigt over

Læs mere

10 erenringkøbing-skjern

10 erenringkøbing-skjern LINJEFAG og VALGFAG 10 erenringkøbing-skjern Ringkøbing 16/17 LINJEFAG Du skal vælge et linjefag som helårsfag: Studielinjen - Gym10 Tysk Samfundsfag Erhvervslinjen - Eud10 Praktik en dag om ugen Tematimer

Læs mere

FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål

FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål Materiale til FILOSOFI i PRAKSIS af Henrik Krog Nielsen på Forlaget X www.forlagetx.dk FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål Herunder følger en beskrivelse af FILOSOFI i PRAKSIS i forhold til almene kvalifikationer.

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 6 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook. Brøderup Efterskole Karlshøj 40 4733 Tappernøje Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.com/broederup Brøderup Efterskole sætter spor Brøderup Efterskole er grundlagt

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit.

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfagslinj en Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfag International Sundhed, Natur og Bevægelse Medier og Kommunikation Velkommen til en ny udskoling en ny måde at gå i skole på. Fra skoleåret

Læs mere

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit.

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfagslinj en Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfag International Sundhed, Natur og Bevægelse Medier og Kommunikation Velkommen til en ny udskoling en ny måde at gå i skole på. I skoleåret

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Gruppe Krop og bevægelse I Skanderborg vil vi understøtte at børn gives mulighed for at vælge sunde livsvaner sikre at der er fokus på kost og bevægelse. Den bedste start

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger Englandsturen Med udgangspunkt i formålet for faget engelsk ønsker vi med gennemførelsen af en sprogrejse til England for 10. årgang at styrke deres evne til at samtale på engelsk. Det er ligeledes en

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin. Årsplan for 5A kristendomskundskab skoleåret 2012-13 IK Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Langelands Efterskole 2013-2014

Langelands Efterskole 2013-2014 Indholdsplansplan for Langelands Efterskole 2013-2014 Skolens formål: Langelands Efterskole er en fri og uafhængig efterskole, der drives inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler. Der

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Indholdsplan for Linjefagene på Lundby Efterskole

Indholdsplan for Linjefagene på Lundby Efterskole Idrætslinjen Gennem alsidige idrætslige læringsforløb, oplevelser, erfaringer og refleksioner opnå færdigheder og tilegne sig kundskaber, der medfører kropslig og almen udvikling. Mulighed for at opleve

Læs mere

Baunehøj Efterskole Strategi 2018

Baunehøj Efterskole Strategi 2018 Baunehøj Efterskole Strategi 2018 Strategi 2018 Baunehøj Efterskoles opgave er at bidrage til en bedre verden gennem en videbegærlig, kritisk, aktiv, modig og frimodig ungdom. Vi løser denne opgave ved

Læs mere

Kreativitet og design.

Kreativitet og design. Kreativitet og design. Dette valghold er for dig, der kan lide at bruge din fantasi og arbejde praktisk og kreativt. Du behøver ikke have særlige forudsætninger, men skal have interesse i at bruge hænderne

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Sundhed, krop og stil November 2014 Indledning Faget Sundhed, krop og stil som valgfag, er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse. Eleverne

Læs mere

Formål for børnehaveklassen

Formål for børnehaveklassen Formål for børnehaveklassen 1. Undervisningen i børnehaveklassen skal være med til at lægge fundamentet for elevernes alsidige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets

Læs mere

Undervisning af bred almen karakter på frie kostskoler

Undervisning af bred almen karakter på frie kostskoler Undervisning af bred almen karakter på frie kostskoler På frie kostskoler (højskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler) skal undervisningen have en bred almen karakter. I forbindelse

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016 10. KLASSE Tårnby Kommune 2015-2016 forord Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske. Hvis du overvejer 10. klasse, bør du læse brochuren grundigt

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer:

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer: De 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Krop og bevægelse. Natur og Naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Beklædning i gamle dage. Overordnede

Læs mere

GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 KROP & SUNDHED INTERKULTUREL SCIENCE MEDIE & KOMMUNIKATION

GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 KROP & SUNDHED INTERKULTUREL SCIENCE MEDIE & KOMMUNIKATION GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 SCIENCE KROP & SUNDHED INTERKULTUREL MEDIE & KOMMUNIKATION VEL KOM MEN LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen

Læs mere

Evaluering af skoleåret 2014-15. SE som skole. Status Hvor står vi?

Evaluering af skoleåret 2014-15. SE som skole. Status Hvor står vi? Evaluering af skoleåret 2014-15 SE som skole Erhvervsklasse: Vi har en erhvervsklasse med 5 elever med særlige behov. Som noget nyt har fire ud af fem elever været til FP9 i dansk og matematik. De har

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE. Linjer 2013/14

GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE. Linjer 2013/14 GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE Linjer 2013/14 foto VEL KOM MEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. Fra skoleåret 13/14 organiserer

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

Motivation. Læring. Lind Skole. Linjeklasser Lind Skole 2012-13. nye veje for skolens ældste elever. Science Innovativ International

Motivation. Læring. Lind Skole. Linjeklasser Lind Skole 2012-13. nye veje for skolens ældste elever. Science Innovativ International Motivation Engagement Læring Linjeklasser Lind Skole 2012-13 nye veje for skolens ældste elever Science Innovativ International Lind Skole Skolevænget 17 7400 Herning Tlf. 9626 6610 lind-skole@herning.dk

Læs mere

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller 1 0. klasse 2015/2016... fordi forskellen tæller P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r : Fag og timetal I 10. klasse skal du have timer svarende til mindst 28 lektioner pr. uge. De obligatoriske fag

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

10. klasse på Giersings Realskole

10. klasse på Giersings Realskole 10. klasse på Giersings Realskole Et skoleår i 10. klasse på Giersings Realskole er en god idé, hvis du har brug for... at tænke dig om at blive mere moden og selvstændig en faglig ballast, så du kan komme

Læs mere

Læseplan for børnehaveklasserne

Læseplan for børnehaveklasserne Læseplan for børnehaveklasserne Børnehaveklassernes overordnede mål Undervisningen i børnehaveklassen er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

9. og 10. klasse. . Klasse. Fællesskab & faglighed, Kristendom & kreativitet Udfordringer. Rønde Efterskole

9. og 10. klasse. . Klasse. Fællesskab & faglighed, Kristendom & kreativitet Udfordringer. Rønde Efterskole . Klasse 9. og 10. klasse R Fællesskab & faglighed, Kristendom & kreativitet Udfordringer Skolevej 2 8410 Rønde www.rhe.dk post@rhe.dk 8637 1955 Du kan følge de fag, du kender fra folkeskolen og gå til

Læs mere

UNDERVISNINGSEVALUERING GLAMSBJERG EFTERSKOLE 2014/2015

UNDERVISNINGSEVALUERING GLAMSBJERG EFTERSKOLE 2014/2015 UNDERVISNINGSEVALUERING GLAMSBJERG EFTERSKOLE 2014/2015 Gitte Jørgensen Indhold: Krav til evaluering Rammer for evaluering Evalueringsplan Opfølgningsplan Evaluering af danskundervisningen Konklusion Krav

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Eleverne har flere muligheder

Eleverne har flere muligheder 10. klasse på Sct. Mariæ Skole 10. klasse på Sct. Mariæ Skole er et tilbud til de elever, der ønsker et større fagligt og personligt overskud, inden de påbegynder deres videre ungdomsuddannelse. 10. klasse

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg Læreplan for Børnehaven Augusta 2016-2019 Børnehaven Augusta Primulavej 2-4 6440 Augustenborg 74 47 17 10 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner i Børnehaven Augusta skal som minimum omfatte 7 temaer:

Læs mere

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Velkommen til Linie 10 Et år på Linie 10 er et frivilligt skoleår. Det er dit valg! Når du vælger Linie 10, er det fordi du ønsker at indgå i et forpligtende fællesskab,

Læs mere

Indhold Andre fag... 2 Definition... 2 Formål... 2 Fortælling... 3 Beskrivelse... 3 Del- og slutmål... 3 Valgfag:... 4 Beskrivelse...

Indhold Andre fag... 2 Definition... 2 Formål... 2 Fortælling... 3 Beskrivelse... 3 Del- og slutmål... 3 Valgfag:... 4 Beskrivelse... Indhold Andre fag... 2 Definition... 2 Formål... 2 Fortælling... 3 Beskrivelse... 3 Del- og slutmål... 3 Valgfag:... 4 Beskrivelse... 4 Temaundervisning:... 5 Drama:... 6 Beskrivelse... 6 Del- og slutmål...

Læs mere

Afrapportering af læreplan Simmerbølle Børnehave December 2013

Afrapportering af læreplan Simmerbølle Børnehave December 2013 Afrapportering af læreplan Simmerbølle Børnehave December 2013 Hermed evaluering af læreplanen i Simmerbølle Børnehave. Med udgangspunkt i læreplanen, er hvert enkelt tematiseret udviklingsområde gennemgået

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Kirstinebjergskolen Havepladsvej

Kirstinebjergskolen Havepladsvej Linjer Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2016 2017 Velkommen til fremtidens skole Kirstinebjergskolen går i skoleåret 2016-2017 ind i sit 4. år som den største skole i Fredericia med ca. 1750 elever. Skolen

Læs mere

Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175. Linjer Fremtidens Skole årgang

Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175. Linjer Fremtidens Skole årgang Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175 7000 Fredericia Tlf. 7210 6250 Linjer Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2016 2017 Afdelingen på Havepladsvej er Kirstinebjergskolens flagskib, hvor elever fra basisafdelingerne

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk LAYOUT: Charlotte van Hauen www.charlottevanhauen.dk LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen organiserer vi undervisningen i udskolingen i linjer.

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Parat til. Parat til design // Formål & indhold 1

Parat til. Parat til design // Formål & indhold 1 Parat til DESIGN FORMÅL & INDHOLD Parat til design // & indhold 1 INDHOLD Målgruppe Elever med erhvervs- og husholdningsfaglig interesse for design og sund livsstil 3 Parat til Design vil gøre eleven mere

Læs mere

1 10. klasse på Haderslev Realskole

1 10. klasse på Haderslev Realskole 10. klasse på Haderslev Realskole Ønsker du et 10. klasses skoleår for at styrke det faglige, blive modnet samt få lidt anderledes oplevelser via et sporfag så er Haderslev Realskole noget for dig. Vi

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1) Beskrivelse af Korning SFO... 3 2) Helhed for barnet brobygning fra børnehave skole SFO... 4 Mål for brobygning... 4 Metoden til

Læs mere

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes Dansk i 6B: Læsning tempo trænes øges ved frilæsning som fremlægges ved mundtlige brapporter for klassen. Dette skal samtidig give inspiration til nye læseideer til kammerater. Tekstanalyse, (herunder

Læs mere

SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL

SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL Linjeklasser Lind Skole skoleåret 2013-14 nye veje for skolens ældste elever Motivation Engagement Læring Skolevænget 17 7400 Herning Tlf. 9628 7510 lind-skole@herning.dk

Læs mere

Religion på Rygaards skole

Religion på Rygaards skole Religion på Rygaards skole FAGFORMÅL: Formålet med undervisningen i religion er: At eleven opnår forståelse for den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

SPORTSEFTERSKOLEN SINE Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Telefon +45 74744990 Fax +45 74745990 www.sine.dk sine@sine.dk

SPORTSEFTERSKOLEN SINE Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Telefon +45 74744990 Fax +45 74745990 www.sine.dk sine@sine.dk SPORTSEFTERSKOLEN SINE Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Telefon +45 74744990 Fax +45 74745990 www.sine.dk sine@sine.dk Kære kommende elev og forældre Med den følgende skoleplan vil vi fortælle lidt om ideerne

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Ødis Skole. Værdigrundlag

Ødis Skole. Værdigrundlag Ødis Skole Værdigrundlag Indhold Indledning... 4 Fremtidige mål... Værdiformulering... 5 6 Sådan arbejder vi med vores værdier... 8 - Trivsel... 8 - Læsning... 9 - Naturen... 10 - Fællesskab... 12 - Kreativitet...

Læs mere

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN KLASSE 17/18 10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN TILBUDSFAG: Tysk, Fysik/kemi VALGFAG: Go form, Boldspil, Håndværk&Krea, Kulturfag, Naturfag, Gymklar, Psykologi, Klar dig selv, Iværksætter. Oprettelse af valgfag

Læs mere