KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN"

Transkript

1 LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og områdeledere Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens 6 2 Institutions- og områdeledere Træningshjælpemidler efter sundhedslovens Rehabiliterings teamet Træningshjælpemidler efter servicelovens 86 4 Institutions- og områdeledere Forbrugsgoder efter servicelovens Sagsbehandlende ergoterapeuter Hjælpemidler efter servicelovens Sagsbehandlende ergoterapeuter Midlertidige hjælpemidler 7 Sagsbehandlende ergoterapeuter 1

2 Visitation Vurdering af ansøgninger om hjælpemidler sker efter 112 i Lov om social service. Før vurdering af ansøgninger om hjælpemidler er det et overordnet princip, at al anden lovgivning skal være afprøvet/vurderet først. Dette skyldes, at Lov om Social Service er sidste instans. Derfor vurderes sektoransvarlighed og subsidiaritetsprincippet. Sektoransvarlighed vurderes: Der findes i lovgivningen andre regler om ydelse af hjælpemidler, der henvises til kapitel 8, afgrænsning til anden lovgivning, Vejledning nr. 6 af 5. dec til Serviceloven. Subsidiaritetsprincippet: Al anden lovgivning går forud for Lov om social service. Det betyder, at der ved en ansøgning om et hjælpemiddel skal undersøges, om der er nogle forhold i sagen, der gør, at udgiften skal afholdes efter en anden lovgivning. Ex. arbejdsmiljøloven, sundhedsloven, lov om aktiv social politik eller folkeskoleloven. Hjælpemidler er produkter, der er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Personlige hjælpemidler bevilges af en administrativ medarbejder i Sundhedsafdelingen. F.eks. stomi materiale, høre- og synshjælpemidler, parykker, kompressionsstrømper, ortopædiske hjælpemidler herunder skinner, fodtøj og korsetter. Nødkald og nøglebokse bevilges af visitatorerne, Sundhedsafdelingen. Inkontinenshjælpemidler bevilges af hjemmesygeplejersken i det pågældende hjemmeplejedistrikt, ex. bleer, kateter, urinposer samt madrasbetræk og stiklagner. Diabeteshjælpemidler bevilges af er administrativ medarbejder i Borgerservice. Ex. injektions- og testmateriale. Kommunikationshjælpemidler: Her rettes al henvendelse til Center for Kommunikation i Herning på tlf Arm- og benproteser: Her rettes al henvendelse til Hanne Søe på tlf mellem kl. 8 og 9 på hverdage. Hanne Søe er fysioterapeut med speciale i proteser. Distriktsergoterapeuterne har kompetence og ansvar for at afprøve og bevilge mindre hjælpemidler. Ved mindre hjælpemidler forstås f.eks. toilet- og badehjælpemidler, ganghjælpemidler og småhjælpemidler. De sagsbehandlende ergoterapeuter i Sundhedsafdelingen er ansvarlige for bevilling af hjælpemidler, særligt større og komplicerede sager. Ex. manuelle kørestole, el-kørestole, trykaflastende hjælpemidler og løse ramper. Desuden er de sagsbehandlende ergoterapeuter ansvarlig for alle hjælpemidler til børn. 2

3 Frit valg 112 Stk. 3. Ansøgeren kan vælge leverandør af hjælpemidler. Hvis kommunalbestyrelsen har indgået en leverandøraftale og ansøgeren ønsker at benytte en anden leverandør end den, som kommunalbestyrelsen har indgået leverandøraftale med, indkøber ansøgeren selv hjælpemidlet og får udgifterne hertil refunderet, dog højst med et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. Har kommunalbestyrelsen ikke indgået leverandøraftale, kan ansøgeren vælge leverandør, og støtten ydes efter regning, dog højst med et beløb svarende til prisen på det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Stk. 4. Ansøgerens ret til at vælge leverandør af hjælpemidler efter stk. 3 gælder ikke, hvis kommunalbestyrelsen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er fuldstændig identisk med det hjælpemiddel, som ansøgeren ønsker at anskaffe fra en anden leverandør.«afgørelsens grundlag Lov om Social Service 112 Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1) i væsentligt grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, 2) i væsentligt grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 3) er nødvendig for at den pågældende kan udføre et erhverv." Personkreds Formålet med bevilling af hjælpemidler Kriterier for bevillig af hjælpemidler i Lemvig Kommune Personkredsen omfatter personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne som følge af medfødt eller senere opstået handicap, sygdom eller som følge af ulykkesskader, der gør et hjælpemiddel nødvendigt. Hjælpemidler skal medvirke til, at ansøgeren får mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt og i størst mulig grad gøre ansøgeren uafhængig af andres bistand i dagligdagen. Der skal være tale om en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Ved varig fysik og psykisk nedsat funktionsevne forstås: Der er ikke udsigt til bedring indenfor overskuelig fremtid / lang tid fremover. 1 Der kan ikke ydes hjælp til midlertidige funktionsnedsættelser, ex. influenza, forstuvninger og frakturer. Behandlingsmulighederne skal være udtømte. Ved væsentlig afhjælpning forstås: Ansøgeren bliver i stand til at gennemføre en aktivitet selvstændigt. Ved væsentlig lettelse forstås: Der skal være tale om en hyppigt tilbagevendende 1 Ved lang tid fremover forstås en varig funktionsnedsættelse over en periode på 5 år. 3

4 aktivitetsudførelse jævnligt fordelt over hele året og hele døgnet. Aktivitetsudførelse 4-5 gange ugentligt anses som væsentligt. Der skal foreligge en skriftlig ansøgning med samtykkeerklæring til indhentning af oplysninger i forbindelse med behandlingen af ansøgningen. Der kan ikke ydes støtte til hjælpemidler, som ansøgeren selv har anskaffet, inden bevilling er givet. (Hjælpemiddelbekendtgørelsen 17) Lemvig Kommunes serviceniveau Lemvig Kommune bevilger ikke mobilitetshjælpemidler, hvor behovet skyldes en aldersvarende funktionsnedsættelse. Det drejer sig om rollatorer, albuestokke og transportkørestole med mindre, at det drejer sig om yngre handicappede borgere med fx leddegigt, muskelsvind, sklerose og lignende. Lemvig Kommune bevilger ikke forhøjer klodser, hvor behovet skyldes en aldersvarende funktionsnedsættelse. Lemvig Kommune bevilger ikke brandhæmmende og sikkerhedsmæssige hjælpemidler så som rygeforklæder, rygerobotter, brandhæmmende sengetøj og brandtæpper. Dette betragtes som røgforebyggende sikkerhedsforanstaltninger og er derfor egenomsorg. Reparation Udskiftning Der ydes hjælp til nødvendige reparationer af hjælpemidler. Kommunen er opmærksom på købelovens reklamationsregler (den etårige reklamationsfrist eller eventuel løfte/aftale om garanti eller fri service). Kommunen sikrer sig, at hjælpemidler repareres på forsvarlig måde, og at personen lider mindst muligt afsavn. Hjælpemidler udskiftes, når der er behov herfor. Der kan ikke opstilles generelle retningslinier for, hvor længe et hjælpemiddel skal holde. Der skal altid foretages en individuel bedømmelse af ansøgninger om udskiftning. Individuel brug, legemlige forandringer, slitage kan selv efter kort tid umuliggøre anvendelse af hjælpemidlet. Et hjælpemiddel kan blive uanvendeligt af andre årsager eller gå tabt, f.eks. ved tyveri eller brand. I sidstnævnte situationer bør borgeren forsynes med et erstatningshjælpemiddel uden unødig forsinkelse. Herudover kan ansøgerens behov, fx ved progredierende lidelser, have ændret sig. Reservehjælpemidler Normalt vil der ikke være behov for reservehjælpemidler. Ved personlige hjælpemidler som kompressionsstrømpe, brystprotese, støttekorset, fodtøj og andre kropsbårne hjælpemidler kan der dog af hygiejniske hensyn være behov for et reservehjælpemiddel. Hvis et hjælpemiddel f.eks. er ydet til brug i hjemmet, kan der efter en konkret vurdering af behovet ydes reservehjælpemidler, når det pågældende hjælpemiddel er meget vanskeligt at medbringe udenfor hjemmet. Dette er især aktuelt, hvor brugeren er optaget på en dagforanstaltning eller skole, som ikke er 4

5 forpligtet til at stille hjælpemidlet til rådighed i arbejds- eller skolesituationen. Ferieudlån Drift Det er ikke muligt at låne hjælpemidler til brug under ferie. Borgeren skal selv medbringe de hjælpemidler, som borgeren er bevilget. Borgeren er selv ansvarlig for at medbringe egne hjælpemidler til ferieopholdet. Hvis det drejer sig om ferie på mindst fjorten dage om året eller evt. ophold i sommerhus i mindst fire uger om året, så er det muligt for borgeren at ansøge Lemvig Kommune om udlån af feriehjælpemidler. Der ydes normalt ikke hjælp til dækning af udgifter, der følger af brug af hjælpemidlet, f.eks. til drift (alm. batterier) samt rengøringsmidler og almindelig vedligeholdelse. Ansøgeren må allerede inden eller ved bevilling af et hjælpemiddel orienteres om, at der kan forventes udgifter. Eventuelt kan det overvejes, om der kan ydes tilskud til udgifterne efter servicelovens 41 eller 100, aktivlovens 81 eller som et personligt tillæg efter 14 i lov om social pension eller 17, stk. 2, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. Der kan ydes hjælp til enkelte driftsudgifter. Fx. yder kommunen støtte til batterier til høreapparater, og kommunen yder støtte til batterier til el-kørestole. Endvidere yder kommunen hjælp til udskiftning af dæk og slanger til kørestole, hvis der er behov for mere end en årlig udskiftning, mens ansøgeren selv betaler udgifterne til den første årlige udskiftning. Ansøgeren skal fremvise kvittering for den første årlige udskiftning. Der kan ikke stilles krav om, at ansøgeren skal holde hjælpemidlet særskilt forsikret. Ansøgeren er forpligtet til at passe på hjælpemidler som på sine egne ting. Beskadiges hjælpemidlet, eller går hjælpemidlet til grunde, kan kommunen, hvis ansøgeren eller skadevolderen har en familieforsikring, forhøre om skaden kan dækkes. Ansøgeren er forpligtet til at medvirke hertil. Kommunen vil ved hyppige skadesforløb kunne tage disse i betragtning ved vurderingen af, hvorledes hjælpemiddelbehovet kan løses, og hvilket hjælpemiddel, der i den konkrete situation skal stilles til rådighed. Befordringsgodtgørelse Det er muligt for ansøger at få refunderet udgifterne i forbindelse med afprøvning af hjælpemidler. Hjælpemiddelbekendtgørelsens 23. Kommunen yder befordringsgodtgørelse i forbindelse med ansøgning og ydelse af hjælpemidler og forbrugsgoder, når den samlede udgift med det billigste, forsvarlige befordringsmiddel overstiger 60 kr., dog 25 kr. for pensionister, der modtager sociale pensioner. Partshøring Inden en endelig afgørelse er ergoterapeuten forpligtet til at foretage partshøring hvis: Man er i besiddelse af bestemte oplysninger om sagens faktiske omstændigheder, der er til ugunst for ansøgeren, og disse oplysninger har væsentlig betydning for afgørelsen. Jf. Forvaltningslovens 19. 5

6 Borgeren har 14 dage til at komme med yderligere oplysninger til sagen. Det kan efterfølgende være nødvendigt at udsende en tilføjelse til partshøringen. Afslag på ansøgninger om hjælpemidler Det er muligt at give mundtligt afslag, hvor borgeren skal oplyses om, at der inden 14. dage kan anmodes om skriftlig afgørelse, der kan klages. En skriftlig afgørelse indeholder: Grundlaget for afgørelsen. Hvilke oplysninger, der indgår i afgørelsen samt en vægtning af oplysningerne. Klagevejledning. Oplysning om tidsfrist i forbindelse med klage over afgørelsen. Eventuelt alternative muligheder til løsning af det konkrete problem. Håndtering af klagesager I forbindelse med en klage over en afgørelse er kommunen forpligtet til at revurdere ansøgningen. I praksis betyder det, at: Når afslaget er oplagt eller alternativt, at man ønsker en afprøvning af afslaget i en ankeinstans foretages en revurdering af den sagsbehandlende ergoterapeut. Ankesagen sendes så videre til Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen Midtjylland, St. Blichers Vej 6, Postboks 151, 6950 Ringkøbing. Når der er tvivl om afgørelsen, revurderes sagen med evt. fornyet hjemmebesøg og evt. indhentning af yderligere oplysninger. Fastholdes afgørelsen helt eller delvis, skal borgeren have skriftlig besked om afgørelsen på revurderingen. Desuden oplyses, at klagen er videresendt til behandling i Det Sociale Nævn. Krav til borgeren I forbindelse med ansøgningen om hjælpemidler: Efter Retsikkerhedslovens 4 skal borgeren have mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag. Kommunen tilrettelægger sagsbehandlingen således, at borgeren kan udnytte denne mulighed. Efter Retsikkerhedslovens 11 har borgeren pligt til at medvirke aktivt til at fremskaffe oplysninger, som er nødvendige for at afgøre hvilken hjælp, borgeren er berettiget til. Kommunen kan anmode om undersøgelse hos egen læge eller speciallæge. Borgeren er forpligtet til at afprøve andre løsningsmuligheder end det ansøgte. Borgeren skal være villig til at deltage i funktionsundersøgelser. Krav til leverandør Leverandøren af hjælpemidler skal være momsregistreret. Kommunens indkøbsaftaler benyttes. 6

7 Ergoterapeutens økonomiske kompetence Den sagsbehandlende ergoterapeut kan bevilge hjælpemidler på beløb optil i alt kroner. Dette gøres i samråd med den ledende ergoterapeut. Udarbejdet af Lene G. Jensen, ledende ergoterapeut og Susanne Brun Gadeberg, ergoterapeut. Godkendt Social- og sundhedsudvalget den Revurderes 2 år efter godkendelse i Social & Sundheds-udvalget. 7

LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN

LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN 1 Visitation Visitation til boligændringer efter 116 i Lov om social service. Når kommunen

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

2011 Udgivet den 24. februar 2011. 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

2011 Udgivet den 24. februar 2011. 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Ministerialtidende 2011 Udgivet den 24. februar 2011 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning 1. I denne vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente?

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente? Genbrugshjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Kvalitetsstandarder Ringkøbing-Skjern Kommune 2015

Kvalitetsstandarder Ringkøbing-Skjern Kommune 2015 er Ringkøbing-Skjern Kommune 2015 Indhold 2-hjulet cykel med hjælpemotor... 3 3-hjulet cykel med eller uden hjælpemotor... 4 Aflastningsophold... 5 Albuestok... 6 Alkoholbehandling... 7 Arm- og benproteser...

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 4 Vejen Kommunes værdier... 4 Lovgivning

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation Myndighedsafdelingen Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede Serviceinformation Revideret november 2012 Gyldighedsperiode 2012 til 2014 Indholdsfortegnelse Forord...1 Værdier

Læs mere

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Hjælpemidler, boligindretninger og bilsager Gentofte Kommune 2015 Administrative revideret november 2014 Sagsnr. EMN-2015-03608. 1. INDLEDNING... 3 1.2 BEVILLING AF HJÆLPEMIDLER... 3

Læs mere

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet.

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet. Kvalitetsstandard Støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 Indhold 1. Rammer 2. Indhold 3. Visitation og tildeling 4. levering af ydelsen 1. Rammer 1.1 Formål Formålet med at yde støtte til bil og/eller

Læs mere

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Bornholms Regionskommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Sagsbehandling...

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

VEJEN KOMUNE. Kvalitetsstandarder. Personlige hjælpemidler & forbrugsgoder servicelovens 112 og 113

VEJEN KOMUNE. Kvalitetsstandarder. Personlige hjælpemidler & forbrugsgoder servicelovens 112 og 113 VEJEN KOMUNE Kvalitetsstandarder Personlige hjælpemidler & forbrugsgoder servicelovens 112 og 113 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Vejen Kommunes værdier... 3 Lovgivning og målgruppe...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service 114 Bilbekendtgørelsen nr. 1043 af 7. september 2010 7 i lov om afgift efter brændstofforbrug. Man kan få bevilget støtte til bil på trivsels-, erhvervs

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Kvalitetsstandarder 2015. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Kvalitetsstandarder 2015 Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Indhold 1 Forord... 1 2. Værdigrundlag og målsætning... 2 2.1 Her ser vi dig... 2 2.2 Her tør vi gå nye veje... 2 3. Generel information...

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Ringkøbing-Skjern Kommune. Godkendt af Byrådet d. 6. oktober 2009

Kvalitetsstandarder. Ringkøbing-Skjern Kommune. Godkendt af Byrådet d. 6. oktober 2009 er 2014 Ringkøbing-Skjern Kommune Godkendt af Byrådet d. 6. oktober 2009 Indholdsfortegnelse 3-hjulet cykel med eller uden hjælpemotor... 2 Aflastningsophold... 4 Alkoholbehandling... 5 Arm- og benproteser...

Læs mere

- Individuel befordring

- Individuel befordring Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen Sundheds- og Socialforvaltningen Albertslund Kommune Hjælpemiddelafdelingen Rådhuset Nordmarks Allé 2620 Albertslund Telefon: 4368 6868 Mail: socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Side 1 af 5 BEK nr 743 af 27/06/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-06-2011 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Bilag 2 Den fulde tekst Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse

Læs mere