Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice"

Transkript

1 Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Resume Projektets formål er at tilvejebringe og formidle viden og værktøjer som kan bane vejen for en større udbredelse af lukkede jordvarmeboringer. Ved at stille information til rådighed om variationerne i de termiske egenskaber for forskellige danske jordarter og give anbefalinger til systemdesign i forhold til miljø og økonomi forventes mulighederne øget for at etablere mere effektive og rentable anlæg og dermed overvinde en af de væsentligste barrierer for både private og kommercielle investorer, nemlig tilbagebetalingstiden. Indledning Der er i samfundet en stadig stigende interesse for begrænsning af CO2-udledninger som et middel i den globale kamp mod klimaforandringer. Den danske energipolitik inkluderer således langsigtede mål for en grøn vækst økonomi uafhængig af fossile brændsler som en del af anstrengelserne for at nå CO2-reduktionsmålene i Kyoto Protokollen og samtidig sikre forsyningssikkerheden. Vejen mod opfyldelse af denne vision går via energibesparelser, energieffektivisering og en stigende andel af vedvarende energi. Omlægning af opvarmningskilder til varmepumpeanlæg baseret på jordvarme er en mulighed for både borgere og firmaer til at investere i grøn vækst og bidrage til energibesparelser og reduktion af CO2-udledninger. Antallet af varmepumpeanlæg baseret på jordvarme i Danmark er begrænset, men stigende, og udgøres indtil nu primært af traditionelle horisontale anlæg med slanger nedgravet i 1-1½ meters dybde. Det kræver imidlertid relativt store arealer til nedgravning af slanger og mange mennesker værger sig for at skulle have hele haven gravet op. Såkaldt åbne systemer hvor oppumpet grundvand benyttes direkte i varmepumpen og efterfølgende ledes tilbage i jorden i en injektionsboring kan være meget effektive til både opvarmning og kølebehov. Der er dog relativt strenge krav til den type anlæg og kan nemt forekomme interessekonflikter med drikkevandsindvinding fra en grundvandsressource som især i byområderne er under stigende pres, ligesom der allerede har været eksempler på interessekonflikter mellem naboanlæg. Varmepumpeanlæg kombineret med slanger installeret i lukkede jordvarmeboringer kræver derimod næsten ingen plads og udgør ikke en risiko for grundvandet hvis de planlægges og udføres fornuftigt. Dermed udgør de et konkurrencedygtigt alternativ til traditionelle horisontale anlæg og åbne systemer baseret på oppumpning af grundvand. Tidligere og igangværende projekter Den første forskning i Danmark indenfor jordvarmeboringer fandt sted allerede i halvfjerdserne, hvor Teknologisk Institut, København publicerede flere undersøgelsesrapporter om varmepumper til rumopvarmning /1/. I løbet af firserne blev der installeret et mindre antal jordvarmeanlæg baseret på slanger i lukkede boringer. Den ringe interesse kan muligvis hænge sammen med stort fokus på grundvandsbeskyttelse i Danmark og en generel opfattelse af, at udslip af antifrysemidler fra slangerne ville kunne forurene grundvandet. Som et resultat af en stigende interesse for kølesystemer baseret på åbne grundvandsboringer blev der imidlertid i 2006 udstedt en bekendtgørelse med regler for regulering af dette område /2/. Med de senere års generelt stigende fokus på grøn energi i Danmark er også interessen for jordvarme tiltagende, og i 2008 udgav Energistyrelsen en omfattende undersøgelsesrapport om teknologien bag jordvarmeanlæg og risikoen for jord- og grundvandsforurening /3/. Baseret på denne rapport

2 blev der i oktober 2009 udstedt en ny bekendtgørelse /4/ med regler for jordvarmeanlæg som dækker både anlæg med horisontale slanger og anlæg med slanger installeret i boringer. Hidtil har stort set alle nyere jordvarmeanlæg i Danmark været med horisontale slanger. Kendskabet til anlæg med slanger installeret i lukkede boringer er ikke særligt udbredt, ligesom den generelle opfattelse har været at etableringsomkostningerne er for store i forhold til de traditionelle horisontale anlæg. De dynamiske markedskræfter indenfor brøndboring og installationsarbejde har imidlertid medført en stigende interesse for lukkede jordvarmeboringer. Et projekt støttet af Energistyrelsens EUDP program (ENS ) omhandler således lodrette jordvarmeboringer med særligt fokus på lagring af varme /5/. Udenfor Danmark, f.eks. i Tyskland og Sverige er jordvarmeanlæg baseret på lukkede boringer mere almindelige. I Sverige eksisterer allerede varmepumpeanlæg svarende til en femtedel af alle en-familiehuse i landet /6/. I EU regi omhandler et specifikt projekt uddannelse indenfor vedvarende geotermisk varme og køling ( Geo-Education for a sustainable geothermal heating and cooling market, IEE/07/581/S ). Projektbeskrivelse Projektets formål er at tilvejebringe viden og værktøjer til planlægning og design af små og store varmepumpeanlæg baseret på lukkede boringer og at bidrage til udviklingen af best practice i forbindelse med den type installationer i forhold til at beskytte både miljøet og forbrugerne. Fokus vil være på både opvarmning og køling af bygninger samt på energilagring. Arbejdet er organiseret i 8 work packages: WP1 Database og formidling I WP1 identificeres parametre som vil være relevante for dimensionering af jordvarmeboringer og varmepumpeanlæg. Det drejer sig f.eks. om parametre som beskriver jordarter og materialers termiske egenskaber (varmeledningsevne, termisk diffusivitet, specifik varmekapacitet, varmestrøm, temperaturgradient, overfladetemperatur m.m.). I starten af projektet afholdes en vidensdeling workshop med deltagelse af udenlandske eksperter. Der udarbejdes endvidere en sammenstilling af geologien i de øverste 300 m af den danske lagserie med henblik på tilrettelæggelse af måleprogram i både WP2 (jordarternes termiske egenskaber) og WP3 (temperaturgradienter). På baggrund af den opstillede liste over relevante parametre konstrueres en database, hvor inputdata blandt andet udgør termiske data målt i WP2 samt temperaturdata indsamlet, målt og systematiseret i WP3. Nyttiggørelsen af databasen afhænger i høj grad af, hvor tilgængelig de termiske data vil være for den brede offentlighed, inkl. installatører, rådgivende ingeniører og andre interessenter. Der udvikles derfor en internetbaseret tjeneste opbygget efter samme principper som GEUS øvrige databasetjenester Jupiter (boringer), Gerda (geofysiske undersøgelser), Rapportdatabasen (grundvandsundersøgelser) og Modeldatabasen (geologiske modeller og grundvandsmodeller). Resultatet af WP1 forventes at blive en offentligt tilgængelig landsdækkende database over parametre med betydning for dimensionering af jordvarmeboringer og varmepumpeanlæg. Endvidere udvikles et koncept for standardprodukter i form af geo-rapporter som kan sælges til designere og installatører af jordvarmeanlæg i forbindelse med planlægning og etablering af konkrete anlæg. En geo-rapport vil således give en oversigt dels over geologien i et konkret område og dels over de termiske egenskaber, som kan forventes for jordlagene i området.

3 WP2 Udstyr og målemetoder Pålidelige målinger af relevante termiske parametre er afgørende for at kunne dimensionere anlæg baseret på jordvarmeboringer. I WP2 vil vi indledningsvist teste eksisterende udstyr - og evt. videreudvikle det, der i dag findes til måling af varmeledningsevne og andre termiske og fysiske egenskaber for jord. Endvidere vil vi teste og evt. videreudvikle det udstyr, der bruges til målinger af relevante egenskaber ved de rør, slanger og briner, der bruges ved udbygning af boringer og etablering af energisystemet. Aktiviteten omfatter også udstyr og måleprocedurer til termisk responstest af jordvarmeboringer. Som input til databasen i WP1 vil der blive foretaget målinger af termiske egenskaber på en række forskellige jordarter udvalgt på en måde så der sikres en god geologisk og geografisk repræsentation. Tilsvarende vil der blive foretaget målinger på en række af de materialer som indgår i energisystemet. Målingerne foretages på GEUS og VIA UC, hvor der opbygges faciliteter og indkøbes relevant udstyr. Metodetest og sammenlignende målinger foretages ved AU. Resultatet af WP2 forventes udover måleresultater som input til WP1 at blive et sæt vejledninger og instruktioner i, hvordan de forskellige parametre bedst måles inkl. måleprincipper, opstillinger, kalibreringer og måleusikkerheder afstemt efter de internationale standarder og andre normer, der findes på området. WP3 Temperaturgradienter og overfladetemperatur Der udføres et skrivebordsstudie med indsamling og systematisering af eksisterende viden om temperaturgradienter i de øverste 300 m af den danske lagserie samt om fordelingen af overfladetemperaturer og årstidsvariationer. Baseret på en vurdering af det eksisterende datagrundlag indsamles nye data for at sikre en repræsentativ geografisk og geologisk dækning af variationerne i temperaturgradienter. Temperaturlogging foretages af GEUS og af GIAU som har state-of-the-art udstyr. Både systematiserede eksisterende data og nye indsamlede data vil indgå i databasen som opbygges i WP1. Resultatet af WP3 forventes at blive en større viden om de regionale og lokale variationer, der findes mht. temperaturgradienter i de øverste jordlag, inkl. viden om, hvilke geologiske forhold, der er styrende for de observerede variationer i geotermiske gradienter og varmestrøm. WP4 Boremetoder og grout teknik Den praktiske udførelse af boringer og efterfølgende montering af slanger og rør til varmeoptagelse samt ikke mindst udstøbning er meget centrale aktiviteter, når der skal etableres et energianlæg baseret på jordvarmeboringer. Samtidig er det en omkostningstung aktivitet, der har fået mange til at fravælge jordvarmeboringer som en mulig kilde til alternativ energi. De danske brøndborere har traditionelt haft mest erfaring med vandforsyningsboringer samt miljøboringer og geotekniske boringer. Der er dog også gjort indledende erfaringer med udførelse af jordvarmeboringer og investeret i nyt udstyr. Det er vigtigt at kunne bore med så lille diameter som muligt og minimere tabet af borevæske samt mængden af forseglingsmateriale og der er behov for mere viden omkring valg af materialer til både rør og forsegling, dels af miljøhensyn og dels i forhold til varmeoptagelsen. I WP4 vil der således blive indsamlet eksisterende viden og erfaring med boremetoder, materialer og støbeteknik. Forskellige bore- og støbemetoder vil blive testet gennem etablering af 5 boringer til meters dybde som efterfølgende vil blive anvendt som test site i WP5. Resultatet af WP4 forventes at blive anbefalinger til hvordan jordvarmeboringer optimeres i forhold til miljøsikkerhed og etableringsøkonomi.

4 WP5 Systemdesign og energibalance Der gennemføres en analyse af hvilke elementer der indgår i et anlæg baseret på jordvarmeboringer, hvilke oplysninger der skal indhentes og hvordan hele anlægget og de forskellige kredsløb skal designes, så det sikres at den nødvendige varme tilføres jorden og der kan opnås en stabil drift med balance i energiudnyttelsen. Det vurderes hvilke beregninger der skal foretages og hvordan økonomien i anlægget kan bestemmes. Der vil blive regnet og vurderet på konkrete eksisterende anlægseksempler og inddraget erfaringer fra en ny test site baseret på de fem boringer som udføres i WP4. På denne test site udføres forskellige typer af boringer og installationer som ved hjælp af ekstra moniteringsudstyr kan sammenlignes og vurderes med hensyn til økonomi og effektivitet. De teoretiske overvejelser vil blive suppleret med inddragelse af installatørbranchen for at få den praktiske og håndværksmæssige vinkel med samt få realistiske priser på de forskellige løsningsforslag. Resultatet af WP5 forventes at blive flere gennemarbejdede eksempler på konkrete anlæg inkl. demonstrationsanlæg, hvor det er muligt at sammenholde de teoretiske beregninger med målte driftsresultater. Endvidere vil der i WP5 blive udarbejdet vejledninger og anbefalinger i dimensionering af anlæg baseret på jordvarmeboringer under hensyntagen til energibalance, økonomi og miljøforhold. WP6 Kurser og efteruddannelse Der er i Danmark et konkret behov for viden og uddannelse om design af anlæg baseret på energi fra jorden og med balanceret indvinding af varme det vil sige hvor der i perioder med overskudsvarme føres energi ned i jorden. De enkelte elementer er velkendte discipliner (brøndboring, geologi, rørhydraulik og termodynamik mv.), men det nye er kombinationen af elementerne inkl. design og dimensionering af det samlede system. I WP6 analyseres behovet for uddannelse og der udarbejdes materiale og konkrete kursustilbud. Resultatet af WP6 forventes at blive kursustilbud om energi fra jordvarmeboringer i de eksisterende uddannelser af f.eks. bygningsingeniører, installatører, arkitekter og planlæggere samt evt. integration af emnet i eksisterende kurser om f.eks. energiforsyning. Endvidere forventes der opbygget efteruddannelseskurser til de forskellige grupper af aktører indenfor energianlæg (f.eks. brøndborere, rådgivende ingeniører, installatører, planlæggere og arkitekter, sagsbehandlere ved myndighederne etc.). WP7 Interaktion med omgivende grundvandssystem Der foretages vurdering og valg af eksisterende værktøjer til modellering af varmestrøm i jorden og af hvordan jordvolumet omkring en boring afkøles og opvarmes samt hvordan grundvandsstrømningen influerer på systemet. Modelværktøjerne vil blive benyttet til at undersøge jordvarmeboringers potentiale for opvarmning og afkøling under danske forhold ved at opstille en række forskellige scenarier som afspejler typiske geologiske og hydrogeologiske forhold i Danmark og med varierende termiske egenskaber jf. resultater fra WP2. De opstillede scenarier vil inkludere feltforhold som ved test site i WP5 og modelsimuleringerne vil blive benyttet til at understøtte analyserne af data herfra. Som en del af WP7 vil der også blive foretaget en kvalitativ vurdering af mulig effekt på grundvandskvaliteten når der tilføres/fjernes varme til/fra jorden i forbindelse med jordvarmeboringer. Tilsvarende vil der blive foretaget en vurdering af eventuelle miljømæssige risici i forbindelse med udslip af brine fra jordvarmeboringer.

5 WP8 Vejledninger og endelig formidling Alle jordvarmeboringer og tilhørende installationer skal godkendes af myndighederne. I WP8 sammenholdes resultaterne fra WP4, WP5 og WP7 med nuværende lovgrundlag og eksisterende erfaringer og der gives anbefalinger til administration af tilladelser til lukkede energiboringer inklusiv eventuelle krav om monitering og risikovurderinger. Endvidere vurderes mulige synergier og interessekonflikter med f.eks. eksisterende fjernvarme-infrastruktur og områder med særlige drikkevandsinteresser. Der vil tidligt i projektet blive etableret en hjemmeside som løbende vil blive opdateret med oplysninger om fremdrift og resultater. Den endelige formidling af projektets resultater vil omfatte en åben workshop med præsentation af resultaterne for diverse interessenter samt en folder for lægfolk og andet informationsmateriale til brug på offentligt tilgængelige hjemmesider. Referencer /1/ Balstrup, T.( 1977): Varmepumpeanlæg. Varmeovergangsforhold i jord. Teknologisk Institut. /2/ Bekendtgørelse om varmegenvinding og grundvandskøleanlæg. BEK. nr from 24/11/2006) /3/ Willumsen, B. (2008): Jordvarmeanlæg Teknologier og risiko for jord- og grundvandsforurening. Miljøprojekt Nr.1238 udarbejdet af COWI.. Miljøstyrelsen 2008 /4/ Jordvarmebekendtgørelsen. BEK nr from 25/10/2009 /5/ Testing af lodret varme med solvarmeakkumulering. EUDP-projekt nr. ENS ). /6/ Skriftlig information fra Anne-Lee Bertenstam, Svenska Värmepump Föreningen,

UNDERGRUNDEN SOM TERMISK RESSOURCE 1-14 Specialkonsulent Thomas Vangkilde-Pedersen, GEUS

UNDERGRUNDEN SOM TERMISK RESSOURCE 1-14 Specialkonsulent Thomas Vangkilde-Pedersen, GEUS Indholdsfortegnelse Side UNDERGRUNDEN SOM TERMISK RESSOURCE 1-14 Specialkonsulent Thomas Vangkilde-Pedersen, GEUS INTRODUKTION TIL JORDVARME OG 15-26 VARMEPUMPENS VELSIGNELSER Geolog Inga Sørensen, VIA

Læs mere

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (EUDP) Område: Energieffektivisering Program:

Læs mere

Denne rapport gengiver resultaterne af et Elforsk-projekt j.nr. 342-066 med titlen "Varmepumper med lodrette boringer som varmeoptager".

Denne rapport gengiver resultaterne af et Elforsk-projekt j.nr. 342-066 med titlen Varmepumper med lodrette boringer som varmeoptager. VARMEPUMPER MED LODRETTE BORINGER SOM VARMEOPTAGER Elforsk-projekt nr.: 342-066 December 2010 Energi og Klima Center for Køle- og Varmepumpeteknik Indholdsfortegnelse Forord... 2 1 Opsummering... 3 2 Jordens

Læs mere

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER DE STØRRE BYGNINGERS BIDRAG TIL FREMTIDENS ENERGIPRODUKTION OG EN MERE BÆREDYGTIG BYGNINGSMASSE Forundersøgelse Maj 2014 Bygherreforeningen Teknologisk

Læs mere

Jordvarmeanlæg. Teknologier og risiko for jord- og grundvandsforurening. Bente Villumsen, COWI A/S

Jordvarmeanlæg. Teknologier og risiko for jord- og grundvandsforurening. Bente Villumsen, COWI A/S Jordvarmeanlæg Teknologier og risiko for jord- og grundvandsforurening Bente Villumsen, COWI A/S Miljøprojekt Nr. 1238 2008 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg

Læs mere

Drejebog om geotermi. Etablering og drift af geotermiske anlæg til. fjernvarmeforsyning

Drejebog om geotermi. Etablering og drift af geotermiske anlæg til. fjernvarmeforsyning Etablering og drift af geotermiske anlæg til fjernvarmeforsyning Projektdeltagere Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab (projektleder) Merkurvej 7 6000 Kolding Kontakt: Søren Berg Lorenzen sbl@geotermi.dk

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

2. udgave 2012. Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion

2. udgave 2012. Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion 2. udgave 2012 Bygningsintegreret energiproduktion Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion Forord Det siges ofte, at udviklingen går mod bygningsintegration

Læs mere

Evaluering af brøndboreruddannelserne

Evaluering af brøndboreruddannelserne TEKNOLOGISK INSTITUT Evaluering af brøndboreruddannelserne Jeg er blevet klogere, mere opmærksom, men ikke bedre til at bore (Erfaren boreleder om udbyttet af efteruddannelsen) Projektnummer: AMU2241BAI

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion

Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion 1. udgave Juni 2011 Bygningsintegreret energiproduktion Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion Forord Det siges ofte, at udviklingen går mod bygningsintegration

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Udgivet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Udgivet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Udgivet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Faglige resultater 2011 Redaktion: Jens Stockmarr Særudgivelse Omslag: Peter Warna-Moors

Læs mere

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

Strategisk energiplan. Web udgave

Strategisk energiplan. Web udgave Strategisk energiplan Indhold 1. Forord...3 2. Hvad er en strategisk energiplan...4 3. Vision og mål...6 4. Strategi...8 5. Status for energiforsyningen i Horsens Kommune...10 6. Fremtidens energi i Horsens

Læs mere

1. Ansøger identifikation

1. Ansøger identifikation 1. Ansøger identifikation Organisation Navn Legal Status Region Sjælland Regional myndighed Ansøgers addresse Vejnavn og nr. Alleen 15 Post nr. DK- 4180 Cedex By Sorø Land Projektets leder Køn [Ms, Mr]

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

GEOTERMI- varme fra jordens indre. Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark

GEOTERMI- varme fra jordens indre. Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark GEOTERMI- varme fra jordens indre Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark Maj 2010 Geotermi varme fra jordens indre Internationale erfaringer,

Læs mere

GEOTERMI- varme fra jordens indre. Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark

GEOTERMI- varme fra jordens indre. Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark GEOTERMI- varme fra jordens indre Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark Maj 2010 Geotermi varme fra jordens indre Internationale erfaringer,

Læs mere

JORDFORURENING Technology Outlook

JORDFORURENING Technology Outlook JORDFORURENING Technology Outlook Udarbejdet af: Mette Tjener Andersson, DHI Anke Oberender, DHI 14. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION OG METODER...3 1.1 Generel introduktion til jordforureningsområdet...

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012 Svendborg Kommune Revision af klimapolitik Foråret 2012 Indhold Revision af Svendborg Kommunes klimapolitik... 3 Overordnede statslige mål... 3 Energi og CO 2... 3 Klimatilpasning... 4 Svendborg Kommunes

Læs mere

Delrapport Arbejdsgruppe 24 Roadmap for Smart Grid i Danmark med særlig vægt på netselskabernes rolle

Delrapport Arbejdsgruppe 24 Roadmap for Smart Grid i Danmark med særlig vægt på netselskabernes rolle Delrapport Arbejdsgruppe 24 Roadmap for Smart Grid i Danmark med særlig vægt på netselskabernes rolle Arbejdsgruppens leverancer er: Roadmap som skal udgøre en veldefineret drejebog for implementering

Læs mere

KAPITEL 1: INDLEDNING...5 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 3. ENERGIKORTLÆGNING AF VESTSJÆLLANDS AMT...21

KAPITEL 1: INDLEDNING...5 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 3. ENERGIKORTLÆGNING AF VESTSJÆLLANDS AMT...21 KAPITEL 1: INDLEDNING...5 1.1 Problemfelt...5 1.2 Problemformulering...8 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 2.1 Afgrænsninger...10 2.2 De to plansystemer...11 2.3 Det specifikke og det almene...12 2.4

Læs mere

RESULTATKONTRAKT. mellem. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) Miljøministeriet

RESULTATKONTRAKT. mellem. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) Miljøministeriet RESULTATKONTRAKT 2004 2007 mellem Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) og Miljøministeriet DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE MILJØMINISTERIET Udgivet af Danmarks og Grønlands

Læs mere

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED Forord Det danske elsystem står over for store omvæltninger i de kommende år. Vedvarende energikilder som vindog solenergi vil fremover

Læs mere

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Side 1 af 60 1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Danmark har i dag samlet set verdens strammeste energikrav til nye bygninger. Det er regeringens målsætning, at vi fortsat skal være

Læs mere

Kapitel 9 SAMMENFATNING AF BEHOV FOR VI- DEN, OVERVÅGNING OG DATAADGANG

Kapitel 9 SAMMENFATNING AF BEHOV FOR VI- DEN, OVERVÅGNING OG DATAADGANG Kapitel 9 SAMMENFATNING AF BEHOV FOR VI- DEN, OVERVÅGNING OG DATAADGANG Hans Jørgen Henriksen og Jens Christian Refsgaard, GEUS Kapitel 9 Sammenfatning af behov for viden, overvågning og dataadgang 1 9.1

Læs mere

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2009 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-02 (DK) April 2010 Forord Denne rapport om strategi

Læs mere