Livscyklusvurdering af MiniCO 2 -husene i Nyborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Livscyklusvurdering af MiniCO 2 -husene i Nyborg"

Transkript

1 Referencehus Upcycle House Det Vedligeholdelsesfri Hus A Det Vedligeholdelsesfri Hus B Det Foranderlige Hus Kvotehuset MiniCO2-typehuset Livscyklusvurdering af MiniCO 2 -husene i Nyborg

2 Livscyklusvurdering af MiniCO 2 -husene i Nyborg Udarbejdet af Freja Nygaard Rasmussen og Harpa Birgisdóttir, Statens Byggeforskningsinstitut En del af Realdania Byg s projekt MiniCO 2 -husene i Nyborg Oktober 2013

3 Livscyklusvurdering af MiniCO 2 -husene Generelt om LCA på bygninger Ved en livscyklusvurdering (LCA) af en bygning sammenregner man miljøpåvirkninger fra alle husets (og materialernes) livsfaser. Skemaet nedenfor viser de typisk inkluderede processer i en LCA af en bygning. Ofte simplificeres LCA en og de mindre betydende livsfaser og processer ses bort fra, så det kun er de markerede der medtages. I en LCA kan man regne på mange forskellige former for miljøpåvirkninger, fx i emissioner af ozonlagsnedbrydende stoffer, næringssaltsbelastning, toksicitet eller ressourceforbrug. I LCA en af MiniCO 2 -husene er fokus udelukkende på bidraget til global opvarmning som måles i kg CO 2 -ækvivalenter. CO 2 -udledningerne i bygningens livscyklus CO 2 -udledningerne fra bygningen i løbet af dens livscyklus kommer dels fra byggematerialernes livscyklus og dels fra energiforbruget i bygningens levetid. Byggematerialernes livscyklus inkluderer udvinding af råstoffer samt produktion og transport af materialet, alle processer der udleder CO 2. Denne samlede udledning kalder man for materialets indlejrede CO 2. Dertil kommer så bortskaffelsen (End of Life) af materialet når det udskiftes eller når bygningen rives ned. Hvis materialet forbrændes udledes yderligere CO 2 og hvis det genanvendes indgår det som materiale i et nyt kredskøb. Hvis der er materialer i huset der efter endt brug kan genanvendes, fx metaller der kan smeltes om, tilfører genanvendelsesscenariet en lille CO 2 -gevinst til regnskabet fordi man regner med at det genanvendte metal erstatter metal produceret af råstoffer. I LCA skelner man dog skarpt mellem miljøpåvirkninger fra de forskellige produktsystemer. Det betyder at miljøgevinsten ved materialegenanvendelse, for de fleste materialers vedkommende, er størst hvis man bruger genbrugte/genanvendte materialer som input i sit produktsystem snarere end hvis man sender potentielt genbrugelige/genanvendelige materialer ud af sit produktsystem til mulig brug i andre produktsystemer. Det er normal praksis inden for bygnings-lca at bortskaffelsen af huset og dets materialer forventes at foregå ud fra nutidig praksis selvom det foregår langt ude i fremtiden. Der kan altså ikke tages højde for ikke-kommercielle/umodne teknologier til bortskaffelsen. Eftersom alle bygningens livsfaser regnes med i en LCA sammenregner man CO 2 -udledninger fra både produktion, drift og bortskaffelse af huset som en enhed bestående af mange forskellige byggematerialer. I løbet af bygningens levetid vil der yderligere være materialer der skal udskiftes, og produktion af disse nye materialer samt bortskaffelsen af udtjente materialer inkluderes i det samlede CO 2 -regnskab. Bygningens energiforbrug i form af varme og el udleder også CO 2. Det er især energi produceret på fossile brændsler der er skyld i denne udledning, og det giver derfor god mening at minimere bygningens energiforbrug og at sørge for at energien kommer fra vedvarende kilder.

4 Sammenligning af MiniCO 2 -husene - metodevalg Mini CO 2 -husene er hver især konstrueret til at minimere CO 2 -udledningen på en specifik parameter som beskrevet i tabellen nedenfor. For at kunne vurdere effekten af tiltagene sammenlignes hvert enkelt MiniCO 2 -hus med en reference som er CO 2 -udledningerne fra et almindeligt dansk typehus. Det endelige MiniCO 2 -typehus skal på baggrund af erfaringerne fra de fem MiniCO 2 -huse samle alle gode erfaringer i design og konstruktion. Fokus Genbrugsmaterialer i konstruktionen Fleksibilitet i brugsfasen Langtidsholdbare materialer og konstruktion Brugeres reduktioner i energiforbrug Hvordan påvirkes CO 2 -regnskabet Formindsker mængden af indlejret CO 2 Sænker forbruget af materialer til omog udbygninger Sænker forbruget af udskiftede materialer Sænker behovet for el og varme Upcycle House X Det Vedligeholdel sesfri Hus A Det Vedligeholdel sesfri Hus B Det Foranderli ge Hus x Kvotehuset MiniCO2- typehuset x x X x X X x Referencehuset præsenteres først i sit basisscenarie. Ved LCA en af de enkelte MiniCO 2 -huse udbygges LCA en på referencehuset hvor det er nødvendigt, så den også afspejler de funktioner som det enkelte MiniCO 2 -hus gør. Eksempelvis tilføjes referencehuset en tilbygning så CO 2 -emissionerne fra denne kan sammenlignes med muligheden for tilbygning i Det Foranderlige Hus. Som bilag kan findes udførlige lister over materialemængder for de enkelte huse, materialernes levetider samt beskrivelser af scenarierne for materialernes bortskaffelse. LCA erne af MiniCO 2 -husene er udført på to forskellige perioder på hhv. 50 og 120 år. Den første periode på 50 år bruges som udgangspunkt til sammenligningen mellem de enkelte forsøgshuse og referencehuset. Perioden på 120 år bruges til at analysere materialerne i bygningen over husets forventede levetid. Analysen af materialer er for de vedligeholdelsesfrie huses vedkommende udført over 150 år som er disse to huses forventede levetid. LCA-metoden benyttet til vurderingen af materialerne i MiniCO 2 -husene er lig den der benyttes af det danske DGNB certificeringssystem for bæredygtighed i bygninger. Metodevalget har indflydelse på afgrænsningen af systemet samt på valget af database med generiske datasæt for de forskellige materialer. I DGNB benyttes til vurderingen kun resultaterne over en 50-årig periode, men i sammenligningerne af MiniCO 2 -husene undersøges materialerne som sagt også i forhold til husenes forventede levetid på 120/150 år. Den forventede levetid for et givent materiale, en bygningsdel eller en bygning som helhed afhænger af en række parametre: Den tekniske levetid, den funktionelle levetid, den økonomiske levetid og den æstetiske levetid. Følgende er uddrag fra en endnu ikke færdigbearbejdet version af SBi-rapport om bygningsdeles levetid ved vurdering af bæredygtighed.

5 Ved teknisk levetid forstås den tid fra indbygning af bygningsdelen i bygværket, hvor bygningsdelen teknisk og fysisk er i stand til at opfylde sin oprindelige funktion. Den tekniske levetid bestemmes af påvirkninger og modstandsevne. En bygningsdel skal besidde en række egenskaber, som giver den en ydeevne overfor påvirkninger og funktion, som skal bibeholdes i rimeligt omfang gennem bygningsdelens levetid. Fald i ydeevnen under et vist niveau for en eller flere af disse egenskaber, og som ikke kan genoprettes med vedligehold, vil være ensbetydende med, at levetiden er opbrugt. Ved funktionel levetid forstås den tid fra indbygning af bygningsdelen i bygværket, hvor der er behov for bygningsdelens oprindelige funktion. Den funktionelle levetid bestemmes af samfundets udvikling i bred forstand, krav til ydeevne samt brugernes ønsker og behov. Ved økonomisk levetid forstås den tid fra indbygning af bygningsdelen i bygværket, hvor det totaløkonomisk er forsvarligt at vedligeholde og udskifte dele af bygningsdelen. Den økonomiske levetid kan ofte være kortere end den tekniske levetid. Den økonomiske levetid bestemmes af pris- og renteforhold. Ved æstetisk levetid forstås den tid fra indbygning af bygningsdelen i bygværket, hvor bygningsdelens æstetiske standard kan opretholdes. Den æstetiske levetid bestemmes af socio-tekniske og psykologiske forhold, fx kan den æstetiske levetid være til ende, når/hvis en bygningsdel patinerer på en grim måde eller hvis den ikke længere opfylder brugernes ønsker mht. udseende. Den statistiske variation af levetider kan beskrives ved fordelingskurver som illustreret i figur 1, fx en normalfordeling, en student-t-fordeling, eller en Gumbel-fordeling. Fordelingerne kan være være symmetriske, skæve eller have flere pukler alt efter de faktorer, der medvirker til bestemmelse af fordelingerne. For hver af de nævnte levetider kan der angives en middellevetid af den pågældende type, som illustreret ved lodrette streger i figuren. Æstetisk levetid Antal Økonomisk levetid Teknisk levetid Funktionel levetid Levetider Figur 1 Fordeling af levetider for en given bygningsdel. Forenklet vurdering af faktisk middellevetid Baseret på ovenstående betragtninger kunne den faktiske levetid vurderes for hver enkelt bygningsdel efter følgende metode: Middellevetid og spredning vurderes for hver af de 4 konkurrerende levetider Hvis der skønnes grundlag for at vurdere fordelingerne bestemmes den resulterende faktiske levetid på grundlag heraf Hvis der skønnes ikke at være grundlag for at vurdere fordelingerne bestemmes den resulterende faktiske levetid uden forhåndsantagelser Den beregnede middellevetid afrundes efter nærmere regler

6 I betragtning af de mange usikkerheder, der ligger gemt i vurderingen af de enkelte middellevetider, forenkles vurderingsmetoden til følgende, idet nogle af de konkurrerende levetider i praksis er irrelevante for hovedparten af bygningsdele, fx er æstetisk levetid formentlig sjældent relevant for fundamenter i terræn: Økonomisk levetid: Ingen vurdering af middellevetid; kun vurdering af den relative betydning på den mindste af de vurderede relevante middellevetider. Kun relevant for SfB-hovedgruppe 3-6. Æstetisk levetid: Ingen vurdering af middellevetid; kun vurdering af den relative betydning på den mindste af de vurderede relevante middellevetider. Kun relevant for SfB-hovedgruppe 3 og 4, og for synlige bygningsdele i hovedgruppe 2. Funktionel levetid: For hver SfB-bygningsdelsgruppe skønnes en funktionel middellevetid. Teknisk levetid: For hver bygningsdel og materiale skønnes en teknisk middellevetid, hvor alle tekniske levetidsfaktorer er 1. De vurderede tekniske middellevetider svarer således til tekniske referencelevetider. Kilde: Aagard, 2013, Levetider for bygningsdele ved vurdering af bæredygtighed og totaløkonomi, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU Ovennævnte rapports tilhørende tabel for levetider er benyttet i projekt MiniCO2-husene. Der er i projektet og CO2-beregningerne ikke foretaget specifikke vurderinger af de tiltag der i De Vedligeholdelsesfrie Huse fra arkitekternes side er angivet til at forlænge de to huses levetid. Ligeledes er der ikke foretaget vurderinger af hvorvidt de benyttede materialer i Upcycle House virkelig kan forventes at holde som nye materialer. Sammenligningen af MiniCO2-husene er foretaget på husene i sig selv i en standardudgave, dvs der ses bort fra ekstra terrasseområder, carporte og fritliggende skure. Hvor ekstra konstruktioner er vurderet at have betydning for husets energiprofil (f.eks i form af solafskærmning) eller ydeevne (f.eks. i forhold til afskærmning af materialer for at opnå længere levetid) er disse dog metaget i beregningerne. Opgørelsen af de materialetyper og mængder der er benyttet i husene er som udgangspunkt fremkommet fra arkitekternes side. Hvor oplysningerne har været utilstrækkelige i forhold til beregningerne er der foretaget estimater, som arkitekterne efterfølgende er blevet bedt om at gennemgå og godkende eller korrigere. En estimeret standardpakke af VVS- og elinstallationer er medtaget i beregningen af samtlige huse. Ikke alle materialer findes i den benyttede generiske database under DGNB-ordningen, og i beregningerne er nogle datasæt derfor hentet ind fra repræsentative specifikke produkters miljøvaredeklarationer eller er konstrueret som hybrider af allerede eksisterende generisk data. Det fremgår af materialeopgørelsen i bilag 1 og 2 hvilke datasæt der er benyttet til hvilke materialer. Det kan ikke sikres at de eksternt indhentede datasæt følger den præcis samme systemafgrænsning som den generiske database. I de tilfælde hvor et enkelt datasæt er vurderet at have afgørende betydning for resultaterne er der derfor kommenteret i teksten ved de beskrivelsen af resultaterne for de enkelte huse. Med baggrund i de ovenfor beskrevne forhold for opgørelser, datagrundlag og scenarier skal der derfor tages forbehold for usikkerhederne der er forbundet med at fokusere udelukkende på de præcise resultater for CO 2 -udregningerne på alle decimaler. CO 2 -beregningerne udført i denne analyse giver til gengæld et klart billede af betydningen af de forskellige parametre som MiniCO 2 -husene hver især undersøger og kan dermed, sammenholdt med en række nødvendige kvalitative vurderinger, pege frem imod de tiltag der mest effektivt understøtter idéen om et mere CO 2 -venligt parcelhusbyggeri.

7 Referencehuset

8 Beskrivelse af huset Huset er på 149,6 m² (brutto 162 m 2 ) og er i ét plan bestående af stue, alrum, 4 værelser, køkken, bryggers og to baderum. Huset er med linjefundament, terrændæk af armeret beton, bagmur og skillevægge af letbeton, ydermur af murværk og tagbeklædning af betontagsten. Vinduer er 3-lags lavenergiruder i rammer og karme af træ. De indvendige vægge er pudsede og malede og loftsbeklædningen er i træ. I værelserne er der tæppe på gulvene og i stuen er der trægulv. I husets øvrige rum er gulvbeklædningen fliser eller klinker. Facade mod nord og syd Gavle mod øst og vest Plantegning Huset er bygget og isoleret så det opfylder Lavenergi 2015-krav til nybyggede huse.

9 Husets CO 2 -profil Den samlede CO 2 -belastning fra en boligs livscyklus kan deles op som stammende fra to hovedområder: 1. Bygningen 2. Forbrug og forsyning Selve bygningens CO 2 -belastning afhænger af husets design og materialer: - Hvor stammer materialerne fra? Er det genbrugsmaterialer eller nye materialer? - Hvor ofte skiftes materialerne ud? Har materialer og komponenter lang eller kort holdbarhed? - Vil huset undergå større fysiske forandringer? Skal der bygges ud eller rives ned? For et almindeligt nybygget typehus er CO 2 -belastningen relateret til bygningen typisk som følger over en 50-årig periode: 5 kg CO 2 /m 2 /år fra materialerne i husets oprindelige design 2 kg CO 2 /m 2 /år fra materialerne i en evt udbygning af huset CO 2 -belastningen fra forbrug og forsyning afhænger i meget høj grad af husets beboere og deres adfærd, men også af nogle ydre faktorer: - Hvor varmt/køligt vil beboerne gerne have det i deres hus? - Hvor mange el-forbrugende apparater benyttes i husstanden? - Er der energiproducerende enheder tilknyttet bygningen (eksv. solceller, varmepumpe) eller købes al energien fra en ekstern forsyning? 24 kg CO 2 /m 2 /år fra elforbruget 13 kg CO 2 /m 2 /år fra varmeforbruget 0,4 kg CO 2 /m 2 /år fra vandforbruget

10 kg CO 2 /m 2 /år i 120 år Hvorfra kommer bygningens CO 2 -udledninger? Bygningsdelenes CO 2 -udledning fra materialeproduktion, udskiftninger og bortskaffelse er for referencehusets 120-årige levetid samlet set 66 tons CO 2, svarende til 413 kg CO 2 /m2. Fordelt på bygningsdele +CO 2 66 tons 7% 8% 9% Fundamenter 9% 17% Terrændæk Ydervægge Tag Indervægge 21% 29% Indvendige overflader VVS og el Fordelt på materialer De enkelte materialers bidrag til den samlede udledning fra materialeproduktion, udskiftninger og bortskaffelse over en periode på 120 år kan aflæses af figuren nedenfor Andet Gipsmaterialer Malervarer Glas Plastik Fliser og tegl Isoleringsmaterialer Metal Cementbaserede materialer Træ og træbaserede materialer -0.5

11 Bemærkninger til materialeopgørelsen Referencehuset er det gennemsnitshus som beregningskernen i BE10 beregningsprogrammet er bygget op omkring. Materialeopgørelsen for referencehuset er udført ud fra en bygningsbeskrivelse fra firmaet bag typehuset. Af beskrivelsen fremgår materialevalget til de primære konstruktioner samt overflader i huset. Arealer og længdemål for husets klimaskærm er taget fra BE10-beregningen ligesom det forventede energiforbrug også er herfra. Typehuset er som udgangspunkt et BR10-hus og for at opfylde LE15-kravene er opgørelsen lavet med ekstra isolering iht eksempelbeskrivelse fra SBi. Huset består mestendels af velkendte og traditionelle byggematerialer, og materialerne fra den generiske database er derfor benyttet uden videre justering (se evt opgørelseslisten i bilag 1) Bemærkninger til resultaterne Fra materialernes samlede udledning på 66 tons CO 2 over en 120-årig periode er det de bærende elementer der bidrager med mest. Således er mere end 75 % af udledningerne relateret til konstruktion, udskiftning og EoL i de bærende dele af bygningen. Cementbaserede materialer (beton, letbeton, mørtel) og isoleringsmaterialer udgør 70 % af materialernes samlede CO 2 -udledning over 120 år. Udskiftningen af termoruder hvert 25. år gør samtidig materialekategorien glas til den tredje mest CO 2 -bidragende materialekategori med 15 % af de samlede udledninger fra materialerne. Konstruktionstræ benyttet i tagkonstruktionen bidrager samlet set med en CO 2 -besparelse i regnskabet. Denne besparelse bunder i antagelsen i den benyttede metode at træet dels binder den mængde CO 2 der er brugt til træets vækst, og dels ved fældning af træet erstattes af et nyplantet træ.

12 Hvorfra kommer forbrugets CO 2 -udledninger? El-forbruget 14% 8% 6% 38% Underholdning Madlavning Belysning Køl/frys 9% Tørretumbler Vask/opvask 14% 11% Diverse Varmeforbruget 47% 37% Rumopvarmning (20 grader C) Øget indetemperatur (22 grader C) Varmetab ved udluftning Varmt brugsvand 9% 7% Vandforbruget 6% 5% Hygiejne 18% Tøjvask Opvask/rengøring 53% Toilet 12% Mad og drikke Diverse 6% Beregninger på CO 2 -udledninger fra forbruget er estimeret med baggrund i tidligere udførte analyser af MOE Rådgivende Ingeniører med udgangspunkt i emissionstal fra el-, varme- og vandforsyningen i Nyborg.

13 Fokus på genbrug af byggematerialerne Upcycle House

14 Beskrivelse af huset Huset er på 104 m 2 (brutto 129 m 2 ) og er i ét plan bestående af stue, køkken/alrum, 4 værelser, bryggers, svalekammer og ét baderum. Derudover er udendørs terrasse og væksthus bygget på som en integreret del af huset. Huset er funderet med skruefundamenter og benytter to 40-fods High Cube fragtcontainere som bærende konstruktionselementer. Taget er beklædt med aluminiumsplader og facaden er beklædt med kompositmaterialer. Som isolering er brugt papiruld i både vægge og loft. Containerne er indvendigt beklædt med OSB træ-plader i gulv og vægge. Vinduer i klimaskærmen er 3-lags lavenergiruder. Samtlige komponenter i huset er udvalgt så de enten er genbrugt direkte (eksempelvis et kasseret vindue som benyttes som vindue i Upcycle House) eller materialegenanvendt (eksempelvis papiraffald der benyttes i produktionen af facadeelementerne). (Lendager Arkitekter 2013) Huset er bygget og isoleret så det opfylder Lavenergi 2015-krav til nybyggede huse.

15 kg CO 2 /m 2 /år i 50 år Upcycle vs Reference 0,7 CO 2 -udledningen fra Upcycle House s materialeforbrug til konstruktionen er 86 % mindre end Referencehusets. Konstruktionen i Upcycle House udleder over en periode på 50 år kun 0,7 kg CO 2 /m 2 /år mod Referencehusets 5 kg CO 2 /m 2 /år. 5 Husets særkende: Genbrugsmaterialer Upcycle House har en lav CO 2 -belastning fra konstruktionen i forhold til et almindeligt typehus. Det skyldes at brugen af upcyclede materialer i konstruktion ikke indebærer så stor en CO 2 -belastning som nyproducerede materialer. I figuren nedenfor kan man se CO 2 -bidragene fra af de materiale-relaterede livscyklusfaser i Upcycle House og et referencehus. Brugen af træ bidrager med en CO 2 -gevinst i en livscyklusvurdering af bygningen. Det er derfor at udskiftningerne i Upcycle House sparer CO 2 i det samlede regnskab. Til gengæld udledes alt CO 2 en som er bundet i træet hvis træet forbrændes når bygningen rives ned. Det er derfor at End-of-Life er relativt høj for Upcycle House Upcycle House Referencehus 0-1 Opførelse af bygning, total Udskiftning af bygningsdele End of Life Hvis materialerne ikke var upcyclede Den lave CO 2 -belastning fra Upcycle House-konstruktionen er betinget af at materialerne er enten genbrugte eller genanvendte, men selv hvis samtlige materialer anvendtes fra nye, ville CO 2 -profilen fra materialerne stadig være bedre end for et almindeligt typehus. Den samlede udledning fra husets materialer ville så være 3 kg CO 2 /m 2 /år over en periode på 50 år. Den nævnte fordeling ved brug af nye materialer skyldes dog udelukkende at brugen af papiruld fortsat giver en CO 2 -gevinst. Hvis man udskiftede papiruldsisoleringen med mineraluld ville husets CO 2 -profil ligge på niveau med referencehusets fordi der benyttes så meget metal i Upcycle House. Eksemplerne med brug af nye materialer i konstruktionen er dog teoretiske, idet det ikke er realistisk at forestille sig en container der fremstilles kun til det formål at skulle benyttes i konstruktion af et hus.

16 kg CO 2 /m 2 /år i 120 år Hvorfra kommer bygningens CO 2 -udledninger? Bygningsdelenes CO 2 -udledning fra materialeproduktion, udskiftninger og bortskaffelse er for Upcycle House s 120-årige levetid samlet set 7,5 tons CO 2, svarende til 58 kg CO 2 /m2. Fordelt på bygningsdele -CO 2 4,3 tons +CO 2 11,8 tons -58% 20% 2% 15% Fundamenter -34% Terrændæk Ydervægge Tag Indervægge Indvendige overflader -8% VVS og el 63% Fordelt på materialer De enkelte materialers bidrag til den samlede udledning fra materialeproduktion, udskiftninger og bortskaffelse over en periode på 120 år kan aflæses af figuren nedenfor Andet Gipsmaterialer Malervarer Glas Plastik Fliser og tegl Isoleringsmaterialer Metal Cementbaserede materialer Træ og træbaserede materialer -0.8

17 Bemærkninger til opgørelsen Materialetyper, -mængder og arealer i opgørelsen af Upcycle House stammer primært fra arkitektens tegninger samt fra BE10-beregningerne. Den reducerede miljøbelastning ved benyttelsen af upcyclede materialer er udregnet på baggrund af den økonomiske værdi som materialet repræsenterer som hhv nyt og genbrugt/genanvendt. Metoden til beregning af CO 2 -udledningen fra upcyclede materialer er udviklet under Danmarks Tekniske Universitet. Faktorerne som er benyttet til beregningen af den reducerede miljøbelastning fremgår af opgørelseslisten i bilag 1. Levetider på de upcyclede materialer antages at være de samme som hvis materialerne havde været nye. Der regnes altså ikke med at materialerne skal udskiftes tidligere blot fordi de er upcyclede. Bemærkninger til resultaterne At bidraget fra de bygningsrelaterede processer i Upcycle House er så meget lavere end i referencehuset skyldes: - Benyttelsen af upcyclede materialer som har langt lavere miljøpåvirkning end nye materialer - Benyttelsen af store mængder træ og træbaserede materialer i konstruktionen som bidrager med en CO 2 -gevinst, altså en besparelse, i det samlede regnskab over udledningerne Den store mængde træ som giver en CO 2 -gevinst i Upcycle House forekommer dels i form af konstruktionstræ men især også som det træ som benyttes som beklædning inde i huset. Derudover bidrager papirulden med en meget stor CO 2 -gevinst til det samlede regnskab. Besparelsen er under forudsætning af at papirulden genanvendes efter udtjent levetid som isoleringsmateriale i huset. Materialerne til Upcycle House er udvalgt med tanke for materialekredsløbet, og det er derfor muligt at en stor del af materialerne atter kan genanvendes/genbruges efter endt levetid i huset. På grund af begrænsninger i datasættene har scenarieopbygning for sådan fremtidig genanvendelse/genbrug ikke været muligt for samtlige materialer. Hvis alle materialer genanvendes/genbruges vil CO 2 -bidraget fra EoL falde yderligere. Af opgørelseslisten i bilag 1 fremgår de EoL affaldsstrømme som de enkelte materialer i modelleringen ledes til.

18

19 Det Vedligeholdelsesfri Hus A - Tradition Fokus på minimering af materialevedligehold

20 Beskrivelse af huset Huset er på 114 m 2 (brutto 136 m 2 ) og er i ét plan med køkken/alrum, bad og 3 værelser. Hertil kommer et teknikrum. Huset er bygget med fletmurværk bestående af teglblokke som bagvæg og almindelige teglsten i facaden. Opbygningen af ydervæggen overflødiggør en mellemliggende isoleringskerne. Taget er beklædt med vingefalstagsten og er konstrueret uden gennembrydninger af ovenlys e.l. Taget skaber et udhæng rundt langs hele husets facade. Indvendigt er huset beklædt med trægulv og loft. Indervægge fremstår til dels som pudsede teglblokke og til dels som rå teglblokke. Leth & Gori arkitekter, 2012 Huset er bygget så det opfylder Lavenergi 2015-krav til nybyggede huse.

21 kg CO2/m2/år over samlet levetid Vedligeholdelsesfri A vs Reference CO 2 -udledningen fra materialeforbruget til konstruktionens livscyklus i Det Vedligeholdelsesfri Hus A ligger på linje med Referencehusets (5 kg CO 2 /m 2 /år i 0,4 0,6 en periode på 50 år). I Det Vedligeholdelsesfri Hus A beløber udskiftningen af materialer sig regnet over 50 år til ca. 0,4 kg af disse 5 kg CO 2 mod ca. 0,6 kg af de 5 kg i Referencehuset. 5 5 Husets særkende: Vedligeholdelsesfri og lang levetid Det Vedligeholdelsesfri Hus er konstrueret til at kunne stå i 150 år og samtidig at sikre et minimum af vedligehold over husets samlede levetid som altså forventes at være 30 år længere end Referencehusets 120 år. Kigger man på CO 2 -belastningen fordelt over husets samlede levetid er tallet for Det Vedligeholdelsesfri Hus A ca. 2 kg CO 2 /m 2 /år og for Referencehuset næsten 3,5 kg CO 2 /m 2 /år. Dette er illustreret i nedenstående figur. Heraf fremgår også hvor stor en del af belastningen der skyldes udskiftningen af materialer. 4 3 Udskiftninger + EoL 2 1 Udskiftninger + EoL Konstruktion + EoL Konstruktion + EoL 0 Det Vedligeholdelsesfri Hus A Referencehus Når man ser på resultaterne over en 50-årig periode er Det Vedligeholdelsesfri Hus A CO 2 -mæssigt lige så dyrt som et almindeligt typehus. Det skyldes primært det store forbrug af det energitunge materiale tegl, der benyttes i både for- og bagmur samt i tagbeklædningen på Det Vedligeholdelsesfri Hus A. Men med en sådan langtidsholdbar konstruktion i tegl er CO 2 -belastningen over den samlede levetid på 150 år væsentligt mindre end tilsvarende over Referencehusets forventede levetid på 120 år.

22 kg CO 2 /m 2 /år i 150 år Hvorfra kommer bygningens CO 2 -udledninger? Bygningsdelenes CO 2 -udledning fra materialeproduktion, udskiftninger og bortskaffelse er for Det Vedligeholdelsesfri Hus 150-årige levetid samlet set 44 tons CO 2, svarende til 320 kg CO 2 /m 2. Fordelt på bygningsdele 15% 3% 8% 4% Fundamenter 50% +CO 2 44 tons 20% Terrændæk Ydervægge Tag Indervægge Indvendige overflader VVS og el Fordelt på materialer De enkelte materialers bidrag til den samlede udledning fra materialeproduktion, udskiftninger og bortskaffelse kan aflæses af figuren nedenfor Andet Gipsmaterialer Malervarer Glas Plastik Fliser og tegl Isoleringsmaterialer Metal Cementbaserede materialer Træ og træbaserede materialer -0.5

23 Bemærkninger til opgørelsen Materialetyper, -mængder og arealer i opgørelsen af Det Vedligeholdelsesfri Hus A stammer fra arkitekttegninger og -materiale, oplysninger fra arkitekten selv samt fra BE10-beregningerne. Datasæt benyttet til modelleringen af huset er fortrinsvist generiske data, bortset fra teglblokkene hvor produktspecifikke data er benyttet. Materialelevetiderne i opgørelsen af Det Vedligeholdelsesfri Hus A er standardlevetider med undtagelse af de delelementer i konstruktionen hvor det benyttede design giver anledning til en formodet længere levetid. Denne ekstra levetid er ikke vurderet videnskabeligt, men er et skøn fra arkitekternes side der dermed danner basis for beregningerne. For Det Vedligeholdelsesfri Hus A er tagets levetid dermed sat højt i forhold til en almindelig tagkonstruktion ligesom tagudhænget formodes at forøge både vinduer og murværks levetid. Detaljer angående opgørelsens materialelevetider, -mængder og de involverede materialeflows kan ses i bilag 1. Bemærkninger til resultaterne Den store mængde tegl i Det Vedligeholdelsesfri Hus A betyder at især ydervæggene fylder meget i CO 2 - regnskabet. Selvom tagkonstruktionen også er et stort areal med teglsten er bidraget her fra ikke så stort fordi taget også indebærer brugen af en stor mængde CO 2 -bindende træ, både til den bærende konstruktion og til det faste undertag. Dertil kommer benyttelsen af papiruld som loftsisolering. Resultaterne fra dette studie viser at hvis konstruktion og design som udført i Det Vedligeholdelsesfri Hus A fører til en forlænget levetid af huset som helhed medfører det et gunstigt CO 2 -regnskab set over den samlede forventede levetid.

24

25 Det Vedligeholdelsesfri Hus B - Fornyelse Fokus på minimering af materialevedligehold

26 Beskrivelse af huset Huset er på 156 m 2 og er i ét plan med køkken/alrum, bad og 4 værelser. Hertil kommer 2 hemse og et teknikrum. Huset er konstrueret i selvbærende moduler i form af trækassetter på punktfundamenter af beton. Kassetterne er isoleret med skumplader/mineraluld i dækket og med mineraluld i væg- og tagarealer. Facadebeklædningen på modulerne er hærdet glas. Vinduer og døre ligger tilbagetrukket under udhæng. Gulvoverflader, vægge og lofter fremstår i træ og indervægge er opbygget i gips. Arkitema, 2012 Huset er bygget og isoleret så det opfylder Lavenergi 2015-krav til nybyggede huse.

27 kg CO2/m2/år over samlet levetid 3½ 5 Vedligeholdelsesfri B vs Reference CO 2 -udledningen fra materialeforbruget til konstruktionens livscyklus i Det Vedligeholdelsesfri Hus B er mindre end Referencehusets (3,5 kg CO 2 /m 2 /år mod 5 kg CO 2 /m 2 /år i en periode på 50 år). Både i Det Vedligeholdelsesfri Hus B og i Referencehuset beløber udskiftningen af materialer sig regnet over 50 år til ca. 0,5 kg af den samlede CO 2 -belastning fra huset. 0,5 0,5 Husets særkende: Vedligeholdelsesfri og lang levetid Det Vedligeholdelsesfri Hus B er konstrueret til at kunne stå i 150 år og samtidig at sikre et minimum af vedligehold over husets samlede levetid som altså forventes at være 30 år længere end Referencehusets 120 år. Kigger man på CO 2 -belastningen fordelt over husets samlede levetid er tallet for Det Vedligeholdelsesfri Hus B under 1,5 kg CO 2 /m 2 /år og for Referencehuset næsten 3,5 kg CO 2 /m 2 /år. Dette er illustreret i nedenstående figur. Heraf fremgår også hvor stor en del af belastningen der skyldes udskiftningen af materialer. 4 3 Udskiftninger + EoL 2 Konstruktion + EoL 1 Udskiftninger + EoL Konstruktion + EoL 0 Det Vedligeholdelsesfri Hus B Referencehus Selvom Det Vedligeholdelsesfri Hus B er konstrueret til et minimum af vedligehold vil der stadig være nogle grundlæggende komponenter i byggeriet som skal udskiftes næsten på linje med udskiftningerne i Referencehuset. Det gælder især udskiftningen af lavenergiruder som, på trods af en længere levetid end i referencehuset, står for en stor del af belastningen fra udskiftningerne i Det Vedligeholdelsesfri Hus B. Til gengæld sikrer den lange forventede levetid i Det Vedligeholdelsesfri Hus B at belastningen fra den oprindelige konstruktion af huset kan fordeles over en længere årrække end ved Referencehuset.

28 kg CO2/m2/år i 150 år Hvorfra kommer bygningens CO 2 -udledninger? Bygningsdelenes CO 2 -udledning fra materialeproduktion, udskiftninger og bortskaffelse er for Det Vedligeholdelsesfri Hus 150-årige levetid samlet set 37 tons CO 2, svarende til 208 kg CO 2 /m 2. Fordelt på bygningsdele +CO 2 37 tons -1% 4% 7% 2% 7% Fundamenter Terrændæk Ydervægge 31% Tag Indervægge 48% Indvendige overflader VVS og el Fordelt på materialer De enkelte materialers bidrag til den samlede udledning fra materialeproduktion, udskiftninger og bortskaffelse kan aflæses af figuren nedenfor Andet Gipsmaterialer 1.5 Malervarer Glas Plastik Fliser og tegl Isoleringsmaterialer Metal Cementbaserede materialer 0 Træ og træbaserede materialer -0.5

29 Bemærkninger til opgørelsen Materialetyper, -mængder og arealer i opgørelsen af Det Vedligeholdelsesfri Hus B stammer primært fra arkitektens egen opgørelse samt fra BE10-beregningerne. Datasæt benyttet til modelleringen af huset er fortrinsvist generiske data, men produktspecifikke miljøvaredeklarationer er benyttet for skumisoleringspladerne, kompositmaterialet i vinduesrammerne samt for det hærdede glas. For det hærdede glas gælder at genbrugsandelen ifølge leverandøren kan være op mod 70 %. Der kunne dog kun tilvejebringes et datasæt for hærdet glas med 30 % genbrugsglas i produktionen, og den faktiske belastning herfra kan derfor være mindre end angivet i beregningerne. CO 2 - belastningen fra det hærdede glas udgør i de angivne beregninger omtrent 1/3 af den samlede belastning fra glas som vist i figuren nederst på forrige side. Kompositmaterialet i den benyttede vindspærre findes ikke som hverken generisk data eller produktspecifik. Et alternativt materiale (cementspånplader) som tidligere i designfasen var nævnt som mulig vindspærre er derfor benyttet. Materialelevetiderne i opgørelsen af Det Vedligeholdelsesfri Hus B er standardlevetider med undtagelse af de delelementer i konstruktionen hvor det benyttede design giver anledning til en formodet længere levetid. Denne ekstra levetid er ikke vurderet videnskabeligt, men er et skøn fra arkitekternes side der dermed danner basis for beregningerne. For Det Vedligeholdelsesfri Hus B er levetiden på klimaskærmens konstruktion dermed sat højt i forhold til et almindeligt typehus ligesom tagudhænget formodes at forøge vinduernes levetid. Detaljer angående opgørelsens mængder og de involverede materialeflows kan ses i bilag 1. Bemærkninger til resultaterne Konstruktionen i det Vedligeholdelsesfri Hus B indebærer brug af en stor mængde træ der bidrager med en CO 2 -besparende effekt til det samlede regnskab. Til gengæld er belastningen fra brugen af glas også høj i huset, dels på grund af det hærdede glas i facaden men også på grund af et samlet vinduesareal der er cirka 50 % større end i Referencehuset. I de fleste andre konstruktioner vil der i CO 2 -regnskabet også være et betydeligt bidrag fra beton og polystyren i fundament og dæk, men dette undgås i Det Vedligeholdelsesfri Hus B hvor huset er placeret på punktfundamenter og hvor terrændæksisoleringen udgøres af de benyttede skumplader. Resultaterne fra dette studie viser at hvis konstruktion og design som udført i Det Vedligeholdelsesfri Hus B fører til en forlænget levetid af huset som helhed medfører det et samlet gunstigt CO 2 -regnskab, både set over en kortere tidshorisont på 50 år, men især set over den samlede forventede levetid.

30

31 Det Foranderlige Hus Fokus på fleksibilitet i brugsfasen

32 Beskrivelse af huset Huset er på 115 m2 (144 m 2 brutto) og er i to plan med stort køkken/alrum og bad i stueetagen samt bad, tagterrasser og tre værelser på førstesalen. Huset er med linjefundament og terrændæk af armeret beton. Ydervægge og facadeelementer er udført dels i letbeton og dels i en let konstruktion beklædt med træpaneler. Glaspartier er 3-lags termoruder i rammer af glasfiberkomposit og taget er beklædt med tagpap. Gulvoverflader i stueetagen fremstår som poleret beton og på førstesalen som bambusparket. Indervægge er opbygget i fleksible moduler af gips. Henning Larsen Architects, 2013 Huset er bygget og isoleret så det opfylder Lavenergi 2015-krav til nybyggede huse.

33 kg CO 2 /m 2 /år i 50 år Foranderlighed vs Reference 4½ CO 2 -udledningen fra materialeforbruget til konstruktionen i Det Foranderlige Hus er mindre end Referencehusets (4,5 kg CO 2 /m 2 /år mod 5 kg CO 2 /m 2 /år i en periode på 50 år). Samtidig er udledningerne fra brugsfasens forandringer, som beskrevet nedenfor, mindre i Det Foranderlige Hus (1 kg CO 2 /m 2 /år mod 2 kg CO 2 /m 2 /år i en periode på 50 år) Husets særkende: Fleksibilitet i brugsfasen Det Foranderlige Hus er tegnet og konstrueret til at kunne opfylde de behov for forandringer, som opstår i husets brugsfase, dvs. beboernes behov for at ændre værelsesfordeling, flytte køkken, udvide beboelsesarealet mv. Fleksibilitet over for sådanne forandringer i et hus kan omsættes til CO 2 -beregninger så snart der er tale om fysiske forandringer i husets udtryk. Som eksempler på forandringer og den afledte CO 2 -betydning vises i figuren nedenfor tre forskellige scenarier: 1. ændret værelsesfordeling: opsætning af skillevæg på 10 m 2 2. flytning af køkkenet: nedrivning/opsætning af køkkenvæg, ændret rørlægning 3. udbygning på 55 m 2 i forlængelse af husets oprindelige design Ændret værelsesfordeling Flyt køkken Udbygning Det Foranderlige Hus Referencehus Figuren ovenfor viser at det ikke er CO 2 -mæssigt dyrt at nedrive/bygge indervægge, men at det primært er klimaskærmens materialer der har store CO 2 -mængder indlejret. Eftersom Det Foranderlige Hus er forberedt på udbygningen, bl.a. ved at facadeelementerne kan genbruges, resulterer en udbygning her i nogle ekstra kvadratmeter som er CO 2 -mæssigt billigere end den oprindelige konstruktion. De gunstige tal for udbygningen i Det Foranderlige Hus bunder i designet af huset, hvor en udbygning resulterer i et mere kompakt hus. Det er ikke alle fordelene ved et fleksibelt hus der kan omregnes til CO 2 -gevinster. For en familie, der af en eller anden grund er utilfreds med husets udtryk, vil der både være sociale og økonomiske parametre der spiller ind i overvejelserne om ombygning/udbygning/flytning, og sådanne parametre kan ikke umiddelbart udtrykkes i CO 2 -ækvivalenter. En kvalitativ vurdering af husets muligheder for fleksibilitet (eller mangel på samme) er derfor et nødvendigt supplement til en samlet vurdering af husets bæredygtighed.

34 kg CO2/m2/år i 120 år Hvorfra kommer bygningens CO 2 -udledninger? Bygningsdelenes CO 2 -udledning fra materialeproduktion, udskiftninger og bortskaffelse er for Det Foranderlige Hus 120-årige levetid samlet set 57 tons CO 2, svarende til 355 kg CO 2 /m 2. Fordelt på bygningsdele +CO 2 57 tons 1% 2% 7% 3% 9% 12% Fundamenter Terrændæk Ydervægge Tag Indervægge 33% Indvendige overflader VVS og el 33% Dæk Fordelt på materialer De enkelte materialers bidrag til den samlede udledning fra materialeproduktion, udskiftninger og bortskaffelse kan aflæses af figuren nedenfor Andet Gipsmaterialer Malervarer Glas Plastik Fliser og tegl Isoleringsmaterialer Metal Cementbaserede materialer Træ og træbaserede materialer -0.5

35 Bemærkninger til opgørelsen Materialetyper, -mængder og arealer i opgørelsen af Det Foranderlige Hus stammer primært fra arkitektens egen opgørelse samt fra BE10-beregningerne. Datasæt benyttet til modelleringen af huset er fortrinsvist generiske data. Detaljer angående opgørelsens mængder og de involverede materialeflows kan ses i bilag 1. Bemærkninger til resultaterne Fra materialernes samlede udledning på 57 tons CO 2 over en 120-årig periode er det især ydervægge og tag der bidrager. Fra taget er det primært brugen af tagpap og trykfast isolering der bidrager og fra ydervæggene er det de store partier af glas. Den indlejrede CO 2 i husets konstruktion og materialer over en 120-årig periode er mindre end den tilsvarende for Referencehuset (355 kg CO 2 /m 2 mod 410 kg CO 2 /m 2 ). Design og konstruktion i Det Foranderlige Hus giver mulighed for enkel adskillelse af komponenter og for fleksibel benyttelse i husets levetid. Det er derfor muligt at en del af materialerne kan genanvendes/genbruges efter endt levetid i huset. Disse aspekter regnes dog ikke med i LCA en hvor bortskaffelsesscenarierne tager udgangspunkt i det nuværende referencescenarie for de enkelte materialegrupper. Af opgørelseslisten i bilag 1 fremgår de EoL affaldsstrømme som de enkelte materialer i modelleringen ledes til.

36

37 Fokus på minimering af energi i brugsfasen Kvotehuset

38 Beskrivelse af huset Huset er på 104 m 2 (brutto 138 m 2 ) og er i ét plan med køkken/alrum, bad, 3 værelser, et multirum og et bryggers. Uden for husets nettoareal, men integreret i konstruktionen, kommer dertil et viktualierum og et væksthus. Huset er konstrueret med linjefundament og terrændæk af beton, og ydervægge er primært bygget op af porebetonelementer med facade af fibercementplader. Ydervæggene langs viktualierum og væksthus er teglstensvægge. Taget er beklædt med tagpap. Isoleringen i vægge og tag er mineraluld. Pluskontoret, 2012 Huset er bygget så det opfylder Lavenergi 2015-krav til nybyggede huse.

39 kg CO 2 /m 2 /år i 50 år kg CO 2 /m 2 /år i 50 år Kvotehuset vs Reference CO 2 -udledningen fra forbruget af el og varme i løbet af Kvotehusets brugsfase er på henholdsvis 15 og 10 kg CO 2 /m 2 /år over en periode på år. For Referencehuset gælder at de tilsvarende tal er 24 kg CO 2 /m 2 /år for den forbrugte el og 13 kg CO 2 /m 2 /år for den forbrugte varme. Materialeforbruget til konstruktionens livscyklus i Kvotehuset er 6 kg CO 2 /m 2 /år og er dermed lidt højere end Referencehusets tilsvarende (5 kg CO 2 /m 2 /år i en periode på 50 år) Husets særkende: Mindsket energiforbrug i brugsfasen Implementeringen af de forbrugsbesparende tiltag i Kvotehuset forventes at nedbringe det samlede forbrug af el og varme og de deraf følgende CO 2 -udledninger betragteligt. Fordelingen i forbruget forventes at tilsvare fordelingen i de nedenstående grafer. Forbrugsfordeling, el Diverse Vask/opvask Referencehuset Kvotehuset Tørretumbler Køl/frys Belysning Madlavning Underholdning Forbrugsfordeling, varme Varmt brugsvand Varmetab ved udluftning Øget indetemperatur (22 grader C) Rumopvarmning (20 grader C) 0 Referencehuset Kvotehuset For elforbrugets vedkommende ventes CO 2 -besparelserne i Kvotehuset primært i forbrugskategorierne underholdning, belysning og tørretumbler. For varmeforbruget ventes besparelser fra forbruget af varmt brugsvand og det at man undgår varmetab ved udluftning af boligen.

40 kg CO 2 /m 2 /år i 120 år Hvorfra kommer bygningens CO 2 -udledninger? Bygningsdelenes CO 2 -udledning fra materialeproduktion, udskiftninger og bortskaffelse er for Kvotehusets 120-årige levetid samlet set 61 tons CO 2, svarende til 437 kg CO 2 /m 2. Fordelt på bygningsdele +CO 2 61 tons 14% 6% 9% 4% 8% 46% 13% Fundamenter Terrændæk Ydervægge Tag Indervægge Indvendige overflader VVS og el Fordelt på materialer De enkelte materialers bidrag til den samlede udledning fra materialeproduktion, udskiftninger og bortskaffelse kan aflæses af figuren nedenfor. 4 Andet 3 Gipsmaterialer Malervarer Glas 2 Plastik Fliser og tegl Isoleringsmaterialer Metal 1 Cementbaserede materialer Træ og træbaserede materialer 0

41 Bemærkninger til opgørelsen Materialetyper, -mængder og arealer i opgørelsen af Kvotehuset stammer fra arkitekttegninger og - materiale, oplysninger fra tegnestuen selv samt fra BE10-beregningerne. Datasæt benyttet til modelleringen af huset er generiske data. Detaljer angående opgørelsens materialelevetider, -mængder og de involverede materialeflows kan ses i bilag 1. CO 2 -beregningerne vedrørende Kvote- og Referencehusets forbrugsfase og besparelsespotentialer er foretaget af MOE Rådgivende Ingeniører på baggrund af emissionstal fra el- og varmeforsyningen i Nyborg Kommune. Detaljer angående forbrugsopgørelsen for Kvote- og Referencehuset kan ses i bilag 3. De benyttede tiltag til reduktion af forbruget i Kvotehuset tæller blandt andre hensigtsmæssig indretning af huset, el-besparende hårde hvidevarer, vandbesparende brusehoved og forskelligt software til adfærdsregulering hos beboerne. Ingen af disse tiltag regnes med i materiale-lca en af Kvotehuset, dvs at der ikke i LCA en på husets konstruktion er medtaget den CO 2 -belastning/besparelse der er forbundet i at producere eksempelvis et vandbesparende brusehoved. Det er en afgrænsning for materialeopgørelsen af samtlige MiniCO 2 -huse, at installationer og brugerudstyr ikke er taget med. Bemærkninger til resultaterne Kvotehusets fokus har været på energiforbrugsdelen af et hus livscyklus. Med de benyttede tiltag forventes årlige CO 2 -besparelser på 46 % for el-forbruget og 33 % for varmeforbruget. Besparelserne af denne størrelsesorden er beregnet med det udgangspunkt at CO 2 -belastningen fra en enhed el eller varme produceret i Nyborg er konstant over de 50 år. Dvs i beregningerne kan der ikke tages højde for at el- og varmeforsyningen måske engang i fremtiden skifter mod mere CO 2 -neutrale energikilder. Den benyttede beregningsmetode, hvor man benytter nutidens tilstand og data er normal praksis i LCA-beregninger på bygninger. Beregningerne af Kvotehusets konstruktion og materialeforbrug udmønter sig i en CO 2 -belastning der er højere end Referencehuset (6 kg CO 2 /m 2 /år mod 5 kg CO 2 /m 2 /år). Sammenlignes graferne for Kvotehuset på forrige side med de tilsvarende grafer for Referencehuset ses en vis lighed i fordelingen af CO 2 - belastning fra materialer og fra bygningsdele. Grunden til at Kvotehusets endelige CO 2 -tal for materialer falder ud som det gør, skal primært findes i at huset samlet set er mindre end Referencehuset og at der derfor er mere klimaskærm (som ofte er CO 2 -mæssig dyr) pr m2 i Kvotehuset end i Referencehuset. I Kvotehusets konstruktion er også indbygget væksthus og viktualierum, men disse rum tælles ikke med i husets bruttoareal. Regnes arealet af de to rum med er Kvotehusets CO 2 -belastning tættere på 5,5 kg CO 2 /m 2 /år.

42

43 MiniCO 2 -typehuset

44 Beskrivelse af huset Huset er på 157 m 2 og er i ét plan med stue, køkken/alrum, 2 badeværelser og 4 værelser. Hertil kommer bryggers, depot og garderobe. Husets ydervægge er opbygget med porebetonblokke bestående af to forskellige densiteter. De benyttede porebetonblokke overflødiggør en mellemliggende isoleringskerne. Taget er isoleret med papiruld og beklædt med tagpap. Terrændækket er for en stor dels vedkommende opbygget som svømmende gulv på trykfast isolering i stedet for traditionelt betondæk. Indvendigt er huset beklædt med trægulv og loft samt med fliser. Indervægge er opbygget dels af porebetonblokke og dels af lette gipsvægge. Luplau/Poulsen Arkitekter 2013 Huset er bygget så det opfylder Lavenergi 2015-krav til nybyggede huse.

45 MiniCO 2 -huset vs Referencehuset CO 2 -udledningen fra materialeforbruget til konstruktionens livscyklus i MiniCO 2 -typehuset ligger på godt 3 kg CO 2 /m 2 /år i en periode på 50 år mod Referencehusets 5 kg CO 2 /m 2 /år i en periode på 50 år. 3 5 Husets særkende: Opsamling af erfaringer I konstruktionen af MiniCO 2 -typehuset har det været målet at inddrage de erfaringer mht materialevalg, konstruktion og funktionalitet som har givet CO 2 -gevinst i beregningerne af de eksperimenterende 5 MiniCO 2 -huse. Dertil kommer de tiltag som ikke direkte kan kvantificeres i en LCA (primært i forhold til fleksibilitet og genanvendelsesmuligheder, herunder cradle2cradle) samt de tiltag der måtte have betydning for beboernes energiforbrug i brugsfasen. Bemærkninger til opgørelsen Materialetyper, -mængder og arealer i opgørelsen af MiniCO 2 -typehuset stammer alle fra typehusfirmaet Benée Huse A/S. Detaljer angående opgørelsens materialelevetider, -mængder og de involverede materialeflows kan ses i bilag 1. Datasæt benyttet til modelleringen af huset er fortrinsvist generiske data. For porebetonblokkene i ydervæggen er, i mangel af specifikke data, benyttet et konstrueret hybriddatasæt baseret på produktspecifikke EPD er for de to typer af porebeton der udgør den samlede blok. CO 2 -aftrykket er dermed beregnet ud fra blokkens densitet og ikke for den specifikke produktionsproces af selve blokken. Ligeledes findes ikke miljødata for den specifikke bortskaffelsesproces for porebetonen (delvis genanvendelse i produktion af nye blokke). Standardgenanvendelsesscenariet for cementbaserede materialer er dermed benyttet. Den benyttede tagpap i MiniCO 2 -typehuset er af en type der ifølge leverandørens oplysninger fikserer CO 2 fra luften. En produktspecifik EPD eksisterer dog ikke, så i LCA-opgørelsen er benyttet et generisk datasæt for en standard type af tagpap. Bemærkninger til resultaterne En relativ stor del af MiniCO 2 -typehusets materialebundne CO 2 -udledninger relaterer sig til de cementbaserede materialer. Fordi ydervæggen er opbygget af et enkelt materiale (cementbaserede porebetonblokke af varierende densitet) undgår man dog den ofte betydningsfulde påvirkning fra de mineralske isoleringsmaterialer. Det svømmende gulv består af en del CO 2 -belastende EPS, men målt mod en traditionel terrændæksopbygning med betonlag er der dog også en samlet CO 2 -besparelse herfra. Tag- og loftskonstruktionen bidrager med en CO 2 -besparelse fra denne bygningsdel til husets samlede profil (se lagkagediagram på følgende side). Ligesom i Upcycle House er en væsentlig del af denne besparelse begrundet i antagelsen om at den benyttede papiruldsisolering genanvendes uden væsentlig CO2- belastning og altså ikke forbrændes. Ud fra de beregningsforudsætninger på MiniCO 2 -husenes LCA er som er beskrevet nærmere i afsnittet Livscyklusvurdering af MiniCO 2 -husene er der dermed betydelige CO 2 -besparelser at hente i forhold til CO 2 - udledningerne fra et traditionelt typehus når tiltagene fra de 5 eksperimenterende MiniCO 2 -huse implementeres i det danske typehusbyggeri som i eksemplet MiniCO 2 -typehuset.

46 kg CO 2 /m 2 /år i 120 år Hvorfra kommer bygningens CO 2 -udledninger? Bygningsdelenes CO 2 -udledning fra materialeproduktion, udskiftninger og bortskaffelse er for MiniCO 2 - typehusets 120-årige levetid samlet set 32 tons CO 2, svarende til 204 kg CO 2 /m 2. Fordelt på bygningsdele +CO 2 32 tons 8% 8% 12% Fundamenter 9% -14% 13% Terrændæk Ydervægge Tag Indervægge Indvendige overflader 36% VVS og el Fordelt på materialer De enkelte materialers bidrag til den samlede udledning fra materialeproduktion, udskiftninger og bortskaffelse over en samlet forventet levetid på 120 år kan aflæses af figuren nedenfor Andet Gipsmaterialer 1.5 Malervarer Glas Plastik Fliser og tegl Isoleringsmaterialer Metal Cementbaserede materialer 0.0 Træ og træbaserede materialer -0.5

INTRO TIL VEJLEDNINGSINDSATS PÅ BÆREDYGTIGHEDSOMRÅDET LCA OG LCC VÆRKTØJER

INTRO TIL VEJLEDNINGSINDSATS PÅ BÆREDYGTIGHEDSOMRÅDET LCA OG LCC VÆRKTØJER INTRO TIL VEJLEDNINGSINDSATS PÅ BÆREDYGTIGHEDSOMRÅDET LCA OG LCC VÆRKTØJER HARPA BIRGISDOTTIR, SENIORFORSKER, SBI Byggepolitisk strategi initiativ 31 Bæredygtighedspakke med en række vejledninger til opførelse

Læs mere

Notat vedr. Indlejret energi

Notat vedr. Indlejret energi Notat vedr. Indlejret energi......... 17.059 - Dansk Beton den 25. oktober 2017 Indledende bemærkninger er blevet bestilt af Dansk Beton til at lave en sammenligning af CO2 udledningen for råhuset til

Læs mere

DRIFTSENERGI OG INDLEJRET ENERGI DANVAK DAGEN 5. APRIL 2017

DRIFTSENERGI OG INDLEJRET ENERGI DANVAK DAGEN 5. APRIL 2017 DRIFTSENERGI OG INDLEJRET ENERGI DANVAK DAGEN 5. APRIL 2017 SENIORFORSKER HARPA BIRGISDÓTTIR ? Hvilken rolle spiller indlejret energi og drivhusgasser i bygninger i Danmark i dag? 2 Nyeste tal Kontor Parcelhus

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Nye energikrav Murværksdag 7. november 2006 Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene til Bygningsreglement 1995. Ikrafttræden

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Titel Organisation/ virksomhed Målgruppe for projektet Kort beskrivelse

Læs mere

Agenda. Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer?

Agenda. Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer? Agenda Totaløkonomi i energineutralt byggeri Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer? Totaløkonomi i energineutralt byggeri Energiberegner Brugervenlig

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

RENOVERING AF RÆKKEHUS. Amdi Worm Teknologisk Institut ACTIVE HOUSE EVALUERING

RENOVERING AF RÆKKEHUS. Amdi Worm Teknologisk Institut ACTIVE HOUSE EVALUERING RENOVERING AF RÆKKEHUS ACTIVE HOUSE Amdi Worm Teknologisk Institut EVALUERING 0 Indholdsfortegnelse Active House radar, evaluering... 2 Introduktion... 2 Radar resultater... 2 Beskrivelse af rækkehuset

Læs mere

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad- Den energioptimerede landsby Dybvad Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad - Den energioptimerede landsby INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer

Læs mere

LIVSCYKLUSVURDERING (LCA) IMPORT AF AFFALD AFFALDPLUS NÆSTVED

LIVSCYKLUSVURDERING (LCA) IMPORT AF AFFALD AFFALDPLUS NÆSTVED LIVSCYKLUSVURDERING (LCA) IMPORT AF AFFALD AFFALDPLUS NÆSTVED HOVEDFORUDSÆTNINGER Basis AffaldPlus Næstved drift som i dag ingen import Scenarie A - Import af 9.000 ton importeret affald pr. år Scenarie

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ejsbølvænge 7 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-004090 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Honnørkajen 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011978 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Krogvej 14 Postnr./by: 3320 Skævinge BBR-nr.: 219-152438 Energikonsulent: Michael Skovgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Byggeloven overholdes ikke med store konsekvenser til følge

Byggeloven overholdes ikke med store konsekvenser til følge Byggeloven overholdes ikke med store konsekvenser til følge Hverken byggelovens eller kommunernes egne krav til bæredygtighed i byggeriet følges. Gjorde de det, ville det ikke blot revolutionere byggebranchen,

Læs mere

Som altid når man taler om bæredygtighed, er der 3 forskellige hovedparametre, der skal tages i ed, nemlig:

Som altid når man taler om bæredygtighed, er der 3 forskellige hovedparametre, der skal tages i ed, nemlig: Vor ref.: Bæredygtighedsarkitekt Klaus Kellermann, Bæredygtig isolering Det er ikke ligegyldigt, hvilken isolering man vælger til sin bygning, set ud fra et bæredygtighedsperspektiv. I takt med at bygningsreglementets

Læs mere

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U BILAG 1 energikravene fra BR 1995 Kenneth Korsholm Hansen 178630 Energikravene fra BR 2015 39 Indholds fortegnelse 1.0 Indledning med problemformulering...... 7 1.1. Baggrundsinformation og præsentation

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Projektforslag. Tilbygning. Svalevej 33. Linda og Bjarne Lagoni

Projektforslag. Tilbygning. Svalevej 33. Linda og Bjarne Lagoni Projektforslag til Tilbygning af Svalevej 33 for Linda og Bjarne Lagoni Eksisterende hus Emne > Eksisterende bebyggelse Huset set fra vejen Eksisterende hus Emne > Eksisterende bebyggelse Huset set fra

Læs mere

Bæredygtighed i energirenovering

Bæredygtighed i energirenovering Bæredygtighed i energirenovering 7. November 0 Præsenteret af: Henrik Poulin Teknologisk Institut Center for bæredygtigt byggeri sektioner Bæredygtighedsgruppen Certificering og kontrol Byggelaboratoriet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: energivej 2 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-026904 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Introduktion til LCA på bygninger

Introduktion til LCA på bygninger Introduktion til LCA på bygninger 2015 Introduktion til LCA på bygninger 2 Indhold Introduktion... 3 Bygningens livscyklus... 4 Hvordan ser bygningens livscyklus ud?... 5 Typiske miljøpåvirkninger som

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket

Forudsætninger for beregning af Energimærket Energimærke nr.: E06-01571-0089 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 21 Apr 2006 Ejendommens BBR nr.: 575 034586 001 Byggeår: 1969 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Møllevej 29, 6622 Bække Forudsætninger

Læs mere

OVER BÆKKEN, STØVRING 28 moderne rækkehus boliger, udført som Passivhus lavenergibyggeri.

OVER BÆKKEN, STØVRING 28 moderne rækkehus boliger, udført som Passivhus lavenergibyggeri. OVER BÆKKEN, STØVRING 28 moderne rækkehus boliger, udført som Passivhus lavenergibyggeri. Skitseforslag til Skema A maj 2015 Situationsplan OVER BÆKKEN, STØVRING /DISPOSITIONSPLAN FOR GRUNDEN OVER BÆKKEN,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bag haver 3 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 3400 Hillerød BBR-nr.: 219-038305 Energikonsulent: Michael Skovgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

VILLA HARE JENSEN 3.1 TEGNESTUEN HOUSEGROUP 14.06.2010 SIDSTEREVIDERING 06.04.201 4. BESKRIVELSE Forside. BYGHERRE Charlotte og Kim Hare Jensen

VILLA HARE JENSEN 3.1 TEGNESTUEN HOUSEGROUP 14.06.2010 SIDSTEREVIDERING 06.04.201 4. BESKRIVELSE Forside. BYGHERRE Charlotte og Kim Hare Jensen TEGNESTUEN HOUSEGROUP VILLA HARE JENSEN Villa Hare NR. 21035 SIDSTEREVIDERING REVIDERING SIDSTE 14.06.2010 Forside A 3.1 7,97 m 30,50 m TEGNESTUEN HOUSEGROUP 5,71 m 6,27 m 8,98 m N Skraveret felt medregnes

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

LCA-profiler for bygninger og bygningsdele

LCA-profiler for bygninger og bygningsdele LCA-profiler for bygninger og bygningsdele Vejledning til værktøj til brug tidligt i designprocessen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Henning Larsen Architects Rambøll Intro Denne vejledning

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger Træhuse den sunde og smukke bolig Familieboliger & Sven-Erik Nielsen Arkitekt og ejer af A&W Perspektiva Erfaring og god rådgivning Hos A&W Perspektiva har vi specialiseret os i træ huse. For et træhus

Læs mere

BYGNINGENS LIVSCYKLUS

BYGNINGENS LIVSCYKLUS BYGNINGENS LIVSCYKLUS IDENTIFIKATION AF VÆSENTLIGE BYGNINGSDELE, MATERIALEGRUPPER OG FASER I EN MILJØMÆSSIG VURDERING SBI 2015:09 Bygningens livscyklus Identifikation af væsentlige bygningsdele, materialegrupper

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bygaden 56 D Postnr./by: 2630 Taastrup BBR-nr.: 169-180008 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

U-værdiberegning i henhold til DS 418 Konstruktion: Terrændæk kælder Konstruktionstype: Gulv mod jord ( > 0.5m under terræn)

U-værdiberegning i henhold til DS 418 Konstruktion: Terrændæk kælder Konstruktionstype: Gulv mod jord ( > 0.5m under terræn) Konstruktion: Terrændæk kælder Konstruktionstype: Gulv mod jord ( > 0.5m under terræn) UDE si 0,17 1 Generisk materiale Beton, medium densitet 1800 kg/m3 0,100 1,200 A 0,08 2 Generisk materiale Polystyren,

Læs mere

Bautavej 1 ombygning 2008. Energimæssige tiltag Å R H U S K O M M U N E V A N D O G S P I L D E -

Bautavej 1 ombygning 2008. Energimæssige tiltag Å R H U S K O M M U N E V A N D O G S P I L D E - Å R H U S K O M M U N E V A N D O G S P I L D E - V A N D, B A U T A V E J 1 Denne rapport behandler energimæssige tiltag, der ved implementering kan nedbringe ombygningen på ovenstående adresse til et

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. "

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Hej Claus Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Jeg beskriver her projektet, oppefra og ned (ca.): Huset er på

Læs mere

ANS SØSPORT KLUBHUS DATO:

ANS SØSPORT KLUBHUS DATO: ANS SØSPORT KLUBHUS DATO: 16.10.2016 re let a Sam m² ) 228 rutto al (b N Eksisterende bro 27 25 Eksisterende klubhus 25 31 51 700 2lg 29 eter 20 M eter 10 M ter 0 Me Beliggenhedsplan Eksisterende forhold

Læs mere

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne.

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne. NOTAT Sag: De Nye Remiser Sagsnr.: 08.112 Emne: Opfyldelse af energibestemmelser for Dato: 28/05/2009 Den Gamle Remisehal Enghavevej 82 Til: Ebbe Wæhrens Fra: Fredrik Emil Nors SAMMENFATNING I forbindelse

Læs mere

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mosegård Park 66 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-002079 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vigvej 17 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014413 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blichersvej 012 Postnr./by: 8723 Løsning BBR-nr.: 766-000135 Energikonsulent: Brian Aaboe Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Aaboe Arkitekt

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed.

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. -opgørelse for 2009-2010 for Morsø Kommune som virksomhed. Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Formålet med Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening er at sætte et

Læs mere

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB)

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014 Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Introduktion Indlægsholder Jørgen Lange Teknikumingeniør 1987, Byggeri,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X Lindevang 7c Indhold Indledning... 2 Konstruktion af huset:... 2 Vægge, og sokkel.... 2 Indvendig isolering:... 2 Soklen:... 3 Økonomi:... 4 Opsummering... 4 Tagkonstruktion:... 5 Vinduer og Døre:... 6

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Adresse: Postnr./by: Nymånevej 28B 8400 Ebeltoft BBR-nr.: 706-001162-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Værditabsmodel Bygningsvedligeholdelse

Værditabsmodel Bygningsvedligeholdelse Dansk Byggeri Værditabsmodel Bygningsvedligeholdelse Case Februar 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Dansk Byggeri Værditabsmodel Bygningsvedligeholdelse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Carl Bødker Nielsens Vej 15 Postnr./by: 3100 Hornbæk BBR-nr.: 217-250692 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grundtvigs Alle 005 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-304033 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

DET VEDLIGE- HOLDELSESFRI HUS

DET VEDLIGE- HOLDELSESFRI HUS UDGIVET AF REALDANIA BYG DET VEDLIGE- HOLDELSESFRI HUS Fornyelse fortolker fortiden AF BIRGITTE KLEIS DET VEDLIGE- HOLDELSESFRI HUS Fornyelse fortolker fortiden MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Elme Alle 6 8963 Auning Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. december 2012 Til den 14. december 2022. Energimærkningsnummer 310017534

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rouloen 31 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-387571-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

BBR-nr.: 259-023246 Energimærkning nr.: 100059973 Gyldigt 5 år fra: 18-12-2007 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 259-023246 Energimærkning nr.: 100059973 Gyldigt 5 år fra: 18-12-2007 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fyrvej 10 Postnr./by: 4600 Køge BBR-nr.: 259-023246 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lupinmarken 188 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-230137 Energikonsulent: Erling Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Erling

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hiort Lorenzens Vej 67 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014219 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holbækvej 71 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-026568 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 39 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-003965 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015

CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015 CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015 24-06-2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO2 regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2015... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

VI BYGGER BÆREDYGTIGT & SUNDT - FOR DIG OG DIN FAMILIE

VI BYGGER BÆREDYGTIGT & SUNDT - FOR DIG OG DIN FAMILIE VI BYGGER BÆREDYGTIGT & SUNDT - FOR DIG OG DIN FAMILIE DRØMMEN 3 UNIKKE LØSNINGER 4 KONCEPTHUSET 5-6 ENERGI & MILJØ 7 BÆREDYGTIGHED 8 INDRETNING & PLANTEGNING 9 DESIGN & STEMNING KONTAKT 10-11 12 www.jakobsenhuse.dk

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr. SIDE 1 AF 61 Adresse: Bjæverskovhusene 2 Postnr./by: 4632 Bjæverskov BBR-nr.: 259-158061-001 Energikonsulent: Kim Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærkning for følgende ejendom: Beregnet varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning for følgende ejendom: Beregnet varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering Í ÜÛ ï ßÚ ë Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gåsebanken 32 A Postnr./by: 4681 Herfølge BBR-nr.: 259-115396 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Botoftevej 14 Postnr./by: 4600 Køge BBR-nr.: 259-008948 Energikonsulent: Niels T. Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Bygningskontoret

Læs mere

Bygningen lever op til Bygningsreglementets krav til opførelse af nye sommerhuse.

Bygningen lever op til Bygningsreglementets krav til opførelse af nye sommerhuse. SIDE 1 AF 6 Adresse: Strandlyst 27 Postnr./by: Resultat 7830 Vinderup BBR-nr.: 661-187714-001 Energikonsulent: Lars Højris Nielsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Ydervægge hulmursisoleres 21 MWh Fjernvarme 8370 kr. 60865 kr. 7.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Ydervægge hulmursisoleres 21 MWh Fjernvarme 8370 kr. 60865 kr. 7. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 13A Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-056584 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Egevolden 106, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen er bygget i 1972 med renoveringer / tilbygninger

Læs mere

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger?

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Betons energimæssige fordele og udfordringer 6. december 2006 Søren Aggerholm, SBi Energi og miljø Artikel 3 i EU-direktivet Medlemslandene skal benytte

Læs mere

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Visualisering: Kærsgaard & Andersen A/S Briiso facadesystem Bæredygtigt og rationelt facadesystem i tegl til energirenovering og nybyggeri. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Briiso ApS Stejlhøj

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Fanøvej 2A 4060 Kirke Såby BBR-nr.: 350-005897 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Falkenborgvej 36 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000730 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Ådalen 6 Q 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-166226 Energikonsulent: Michael Sven Koch Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Bygningskonsulenten

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Anneks 18 m². Skur 9 m²

Anneks 18 m². Skur 9 m² Side 1 Eksisterende skur opført iht. 2.2.7 i bygningsreglementet: Mindre end 10 m² Mere end 2,5 m fra skel Afstand til andre bygninger er over 2,5 m. Da det er konstateret at maks højden er over 2,5m,

Læs mere

Generelle projektinformationer

Generelle projektinformationer Projekt: Casa Negra 27. oktober 2009 Side 1/23 Generelle projektinformationer Projektdata Navn: Casa Negra Projekttype: Nybyggeri Vej: Kaprifolievej 6A By: 8400 Ebeltoft Bygherre Firma: Navn: Vej: By:

Læs mere

29-03-2011 COAT HOUSE

29-03-2011 COAT HOUSE 29-03-2011 COAT HOUSE BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i Kolding, opført i 1949 og har efter

Læs mere

Bygningen er et nyopført enfamiliehus. Ved bygningsgennemgangen forelå delvis energirammeberegning, tegningsmateriale og dokumentation på vinduer.

Bygningen er et nyopført enfamiliehus. Ved bygningsgennemgangen forelå delvis energirammeberegning, tegningsmateriale og dokumentation på vinduer. SIDE 1 AF 6 Adresse: Østervænget 26 Postnr./by: Resultat 8381 Tilst BBR-nr.: 751-984093-001 Energikonsulent: Vivi Gilsager Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere