SVEJSEPASSEKRETARIATET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SVEJSEPASSEKRETARIATET"

Transkript

1 SVEJSEPASSEKRETARIATET Ansøgningsblanket og checkliste til præ-evaluering og audit i henhold til SBC 244:2007, Særlige Ansøgerens navn (Svejseskolens navn, der skal anføres på certifikatet): Vejledning i udfyldelse af ansøgningsblanket og checkliste for svejseskolen: Foruden ovenstående navn på den ansøgende svejseskole, skal svejseskolen udfylde de relevante nedenstående oplysninger under Aftale om certificering i henhold til SBC 244:2007. I den efterfølgende checkliste udfylder svejseskolen kun anden kolonne Reference med angivelse af kvalitetsens afsnit, hvor det aktuelle krav dokumenteres. Hvis et krav anses for ikke relevant, anføres IR i det pågældende felt. Hvis der er samme reference til flere på hinanden følgende felter, kan svejseskolen anføre ens reference i det første felt og med en stregmarkering vise, hvilken felter der er omfattet. Aftale om DS-certificering i henhold til SBC 244:2007 For svejseskole med gældende DS 322 licens ansøges med henvisning til reglerne Ja for overgangsordningen, jf. SBC 244: Angiv licensnr Nej Svejseskolens navn (juridisk enhed) Alle geografiske adskilte adresser/afdelinger omfattet af aftalen Kontaktperson (navn og stilling)* Telefonnummer Evt. postboksnummer Postadresse Telefaxnummer Postnummer By Land Angivelse af evt. supplerende systemkrav gældende på skolen (angiv art fx DS/ISO 9000, PED og evt. certificerende instans) Indgår denne SBC 244 ordning herunder Ja Nej Angiv materialegrupper, jf. DS 322 Angiv svejseprocesser, jf. DS/EN ISO Ansvarlig svejsekoordinators navn Alle stedfortrædende svejsekoordinatorers navn og evt. adresse ved ansættelse på anden svejseskole Eksaminators navn og ansættelsessted Dato, navn, titel og retlig bindende underskrift for svejseskolen* 1

2 SVEJSEPASSEKRETARIATET Ansøgningsblanket og checkliste til præ-evaluering og audit i henhold til SBC 244:2007, Særlige *Når ansøgningen er modtaget i SP-sekretariatet underskrevet af den juridiske ansvarlige for svejseskolen vil fremtidig korrespondance af general karakter ske med skolens anførte kontaktperson og den specifikke korrespondance af teknisk karakter med skolens anførte ansvarlige svejsekoordinator. 2

3 Emneområde 1 Har ansøgeren redegjort for skoletype fx AMU-Center, erhvervsskole eller teknisk skole, hvor eksamineringen/certificeringen gennemføres? Referencer 2 Hvordan sikrer skolen sig at alle normative referencer er gældende i forhold til den til enhver tid udsendte liste fra P 16? Definitioner 3 Er der fra skolen indstillet en eksaminator? 4 Opfylder eksaminatoren en af følgende betingelser for at være eksaminator?: - uddannet svejsetekniker i henhold til Dansk Svejseteknisk Landsforening, DSL. eller - uddannet europæisk svejsespecialist i henhold til European Welding Federation, EWF, - uddannet International svejsespecialist i henhold til International Institute of Welding, IIW eller - dokumenteret tilsvarende uddannelse, anerkendt af P Er der fra skolen indstillet ansvarlig svejsekoordinator og stedfortrædende koordinator med dokumentation af uddannelse som eksaminator? Formularer/godkendelser/lister/blanketter 6 Indeholder de lokale formularer m.v. de af P 16 krævede informationer? 7 Hvordan sikrer skolen sig at alle officielle formularer m.v. er de gældende i forhold til den til enhver tid udsendte oversigt fra P 16? Godkendelse af svejseskoler og personale Ansøgning om godkendelse af svejseskole til certificering 8 Er der til skolens kvalitets kopi af relevante eksamenspapirer/certifikater? ering 9 Foreligger der procedurer ved indgåelse af aftale om auditering fra P 16 med hensyn til information på skolen (tid, sted, deltagere etc.) og behandling af den deraf følgende auditrapport? 3

4 Svejseskole med certificeringslicens 10 Hvorledes sikrer skolen sig, at reglerne i DS 322, SBC 244 og de dertil hørende normative referencer samt svejseskolens kvalitets følges? 11 Udfærdiger skolen afvigelsesrapporter ved opstået afvigelser og arkiveres på skolen? 12 Tager den ansvarlige svejsekoordinator stilling til afvigelsen? 13 Arkiveres de korrigerede afvigelser i et dertil oprettet register? 14 Arkiveres og fremsendes kopi til P 16 af afvigelser der ikke kan korrigeres? Opfølgningsaudit Ændring af kvalitets 15 Har skolen beskrevet hvorledes ændringer i forretningsgange iværksættes? 16 Har skolen definerede deres substantielle forhold, hvor der skal ansøges om skriftlig godkendelse af P 16? 17 Dokumenterer skolen ændringer af kvalitetsen gennem dokumentstyringsproceduren? Licensudvidelse 18 Er skolen bekendt med reglerne i tilfælde af udvidelse af licens? Svejseprocedurespecifikationer, WPS ere 19 Er der procedure for anvendelse af WPS-online og adgangsforhold samt indsamling og makulering af tidligere WPS ere? Skolecertificering Ansøgning om svejsepas og 1. gangscertifikat 20 Sikre svejsekoordinatoren at ansøgningsskema er udfyldt tilstrækkeligt og med de krævede bilag? 21 Underskriver svejsekoordinatoren og eksaminanden ansøgningsskemaet ved godkendelse? 22 Udleveres betalingsadvis med nødvendige informationer? 23 Sikres dokumentation for betaling inden eksamineringens dokumentation sendes til SPsekretariatet? 4

5 Ansøgning om yderligere svejsecertifikater 24 Fremvises svejsepasset til svejsekoordinatoren, der sikre kopi af stamkortet? 25 Udleveres betalingsadvis med nødvendige informationer? 26 Sikres dokumentation for betaling inden eksamineringens dokumentation sendes til SP-sekretariatet? Ansøgning om fornyelse af skolecertifikat 27 Sikres det at fornyelsen foretages inden det oprindelige certifikats udløbsdato og inden for det oprindelige certifikats gyldighedsområde? 28 Har svejseren afleveret et gyldigt certifikat til svejsekoordinatoren? 29 Er svejseren informeret om konsekvenserne såfremt fornyelsen ikke bestås? 30 Udleveres betalingsadvis med nødvendige informationer? 31 Sikres dokumentation for betaling inden eksamineringens dokumentation sendes til SPsekretariatet? 32 Fremsendes det oprindelige certifikat til SP-sekretariatet påtegnet annulleret, i tilfælde af fornyelsen ikke bestås? Journalisering af ansøgninger og relevante dokumenter 33 Oprettes en journal når eksaminanden ansøger om et svejsepas, certifikat eller om fornyelse af skolecertifikat? 34 Indeholder journalen kopi eller original af dokumenterne beskrevet i SBC 244 pkt ; eller Arkiveres journalen brandsikkert og aflåst i mindst 24 måneder fra certifikatets udstedelsesdato? Eksaminering 36 Er rækkefølgen af den teoretiske og praktiske eksaminering beskrevet? 37 Afholdes eksamineringen og eventuelle omprøver indenfor kursusperioden? 38 a Overvåges den teoretiske eksamination af eksaminator? 38 b Overvåges hver eksaminands udførelse af svejseprøverne stikprøvevis af eksaminator? 39 Hvorledes sikres, at eksaminator ikke har medvirket ved uddannelse af eksaminanden i den konkrete kursusperiode eller successive sammenhængende kursusperioder? Teoretisk eksaminering 5

6 40 Hvorledes sikrer svejsekoordinatoren, at spørgsmålene ikke er tilgængelige efter udtræk fra databasen indtil den teoretiske eksaminations begyndelse? 41 Hvorledes sikres at eksaminanden under hele den teoretiske eksaminering ikke anvender nogen form for hjælpemidler eller notater udover de til enhver tid gældende standarder? 42 Hvorledes sikres det, at de udleverede standarder af svejseskolen til låns under eksaminationen og er fri for skrevne notater og anmærkninger? 43 Hvorledes sikres det, at eksaminanden ikke får vejledning fra andre personer med hensyn til besvarelsen? 44 Hvorledes sikres det, at eksaminander med læsevanskeligheder får oplæst spørgsmål/svar muligheder af en ikke svejsekyndig person? 45 Hvorledes sikre at de respektive besvarelser og eller ubesvarede bilag med flervalgsspørgsmål efter bedømmelsen opbevares brandsikkert og aflåst i 8 uger? 46 Hvorledes gennemføres makuleringen? Omprøve ved teoretisk eksaminering 47 Hvorledes til rettelægger skolen yderligere undervisning inden ny eksaminering i tilfælde af bevarelsen er 50 % korrekt eller mindre? 48 Hvorledes sikres det, at eksaminandens eksaminering standse, hvis omprøven ikke bestås? 49 Hvorledes sikre at de respektive besvarelser og eller ubesvarede bilag med flervalgsspørgsmål efter bedømmelsen opbevares brandsikkert og aflåst i 8 uger 50 Hvorledes gennemføres makuleringen? 6

7 Forberedelse af den praktiske del af eksamineringen m.v. 51 Er den godkendte leverandør beskrevet i kvalitetsen? 52 Hvorledes gennemføres verifikationen af prøveemnerne til den obligatoriske prøve? 53 Hvorledes sikre sporbarhed og leverandørmærkning? 54 Hvorledes opbevares skolens certificeringsmaterialer? 55 a Foreligger der procedure for genbrug af verificerede materialer til nye obligatoriske prøver? 55 b Foreligger der procedure for genbrug af verificerede materialer til øvelsesbrug eller lodtrækningsprøver? 56 Hvorledes og hvornår mærkes prøveemnerne af svejsekoordinatoren eller en af ham udpeget person angivet i svejseskolens? 57 Hvornår og hvorledes foretager svejsekoordinatoren en lodtrækning? 58 Hvorledes udvælger svejsekoordinatoren de egnede og godkendte WPS ere? 59 Hvorledes anvises eksaminanden en arbejdsplads? 60 Hvorledes sikres det at arbejdspladsens har den nødvendige udrustning? 61 Hvorledes udleveres de nødvendige tilsatsmaterialer, WPS ere og prøveemner? 62 Hvorledes instruerer eksaminator eksaminanderne i SBC 244 s regler vedrørende prøveaflæggelse og skolens egen procedure for kursistens appel og klageret vedrørende eksamineringen? 7

8 Lodtrækningsprøven 63 Hvorledes og hvornår kontrollerer og godkender eksaminator mærkninger, hæftninger, fugegeometri og svejseposition? 64 Hvorledes sikre eksaminator, at svejseskolens lærere eller andre personer på ingen måde vejleder eller assisterer svejseren med udførelsen af svejseprøverne? 65 Hvorledes vurderer eksaminator, om tiden for udførelsen af svejseprøven ikke i væsentlig grad overstiger den normale produktionstid for tilsvarende arbejde? 66 Hvorledes tilrettelægger eksaminator den visuelle kontrol af prøveemnet og ved godkendelses visuelt, sin stempling med sit mærke, som bevis på at emnet er afleveret? 67 Hvordan anbringes lodtrækningsprøven utilgængeligt for andre indtil den fremsendes til røntgenkontrol eller ultralyd? 68 Hvorledes sikres at omprøven foretages under de samme betingelser som den første prøve og der kun foretages en omprøve? Obligatorisk prøve 69 Hvorledes og hvornår kontrollerer og godkender eksaminator mærkninger, hæftninger, fugegeometri og svejseposition? 70 Hvorledes sikre eksaminator, at svejseskolens lærere eller andre personer på ingen måde vejleder eller assisterer svejseren med udførelsen af svejseprøverne? 71 Hvorledes vurderer eksaminator, om svejseren demonstrere tilstrækkelig praktisk jobkundsskab og om tiden for udførelsen af svejseprøven ikke i væsentlig grad overstiger den normale produktionstid for tilsvarende arbejde? 72 Hvorledes tilrettelægger eksaminator mærkningen og fremsendelsen af prøven til videre kontrol ved en af P 16 anviste prøvningsvirksomheder? 73 Hvorledes sikres det, at prøvnings-virksomhedens undersøgelse af den obligatoriske prøve ikke udleveres til eksaminanden førend at lodtrækningsprøven og eventuel omprøve heraf er bestået? 8

9 74 Hvorledes sikres at omprøven foretages under de samme betingelser som den første prøve? 75 Hvordan sørger svejsekoordinatoren for, at de praktiske prøver gennemgår de i DS 322 og DS/EN beskrevne undersøgelser? 76 Hvorledes sikres det at den visuelle kontrol af den obligatoriske prøve og den ikke destruktive/destruktive kontrol af den obligatoriske prøve foretages af prøvningsvirksomheder, der af P 16 er anvist til at foretage disse undersøgelser? 77 Hvordan sikres det at den obligatoriske svejseprøve skal efter bedømmelse opbevares et sikkert og aflåst sted på svejseskolen eller hos en af de af P 16 godkendte prøvningsvirksomheder i 8 uger? Slibning af svejsninger 78 Hvordan sikres det at slibning af svejsninger foretages uden at tage prøveemnerne ned fra opstillingen? 79 Har skolen procedure for brug af sliberum? 80 I tilfælde af, at slibning gennemføres i et dertil indrettet sliberum, hvorledes sikres det, at det er muligt at opspænde prøveemnerne i samme opstilling, som under svejsningen? Udstedelse af svejsepas og certifikater 81 Hvorledes formidler svejsekoordinatoren udfyldelse af stamkort, blanket for erhvervs-uddannelse samt blanket for efteruddannelseskurser? 82 Har skolen procedure for håndtering af underskriftrutine ved brug af ikke-original underskrift? 83 Hvornår og hvordan udfylder og underskriver svejsekoordinatoren forsiden af et certifikat på det af Dansk Standard godkendte certifikat? 84 Hvorledes sikres det, at prøvningsvirksomheden foretager de foreskrevne undersøgelser i henhold til gældende standarder og noterer resultatet på certifikatets bagside? 85 Hvordan sikres det noteret I certifikatet, hvis der er foretaget en omprøve af den obligatoriske prøve? 86 Hvorledes tilrettelægger og indsamler svejsekoordinatoren hele eksaminationens dokumentation og fremsender dette i original til SPsekretariatet senest 10 dage efter gennemførelsen af den obligatoriske prøve? 9

Mercantec s Kvalitets Manual I henhold til SBC 244 For

Mercantec s Kvalitets Manual I henhold til SBC 244 For Mercantec s Kvalitets Manual I henhold til SBC 244 For 0 Proces. Emne. Indhold. Side. Indholdsfortegnelse: 1-2 Ledelsesproces Fordeling af er 3 Ledelsesproces Procesdiagram 4 Ledelsesproces Strategi: Formålet

Læs mere

Mercantec s Kvalitets Manual I henhold til SBC 244 For

Mercantec s Kvalitets Manual I henhold til SBC 244 For Mercantec s Kvalitets Manual I henhold til SBC 244 For 0 Indholdsfortegnelse: Emne. Indhold. Side. Indholdsfortegnelse: 1-2 Fordeling af er 3 Emnediagram 4 Strategi: Formålet med kvalitetssystemet. 5 Beskrivelse

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave Dato: 10.01.2013 Sign.: MEP/- Sag: FURA023 DBI retningslinje 010-2 El-termografering Virksomhedsgodkendelse 1. udgave Side 1 af 12 Forord Revisionen af DBI retningslinje 010-2 El-termografering, Virksomhedsgodkendelse

Læs mere

Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog

Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Side 1 af 32 Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Dato: 090608 Eksempel på

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) MILJØSTYRELSENS Udøvende institution: DELTA DELTA Dansk

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Eksempel på kvalitetshåndbog Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skolecertificering EN ISO 9606-1 versus DS/EN 287-1

Skolecertificering EN ISO 9606-1 versus DS/EN 287-1 Skolecertificering EN ISO 9606-1 versus DS/EN 287-1 DS/EN ISO 9606-1, status DS/EN ISO 9606-1, væsentlige forskelle i forhold til DS/EN 287-1 Forventet forløb for ny SBC 244 og DS 322 Igangsættelse af

Læs mere

Eksempel til inspiration for enkeltmandsvirksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter

Eksempel til inspiration for enkeltmandsvirksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Side 1 af 30 Huskonsulenten ApS Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for enkeltmandsvirksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Dato: 09012009 Dette

Læs mere

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energistyrelsen Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse ADMINISTRATIVE

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. December 2014.

Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. December 2014. Eksamensreglement EUD uddannelserne Skive Tekniske Skole. December 2014. 1 Eksamensreglement. Eksamensreglementet henvender sig til alle der er involveret i eksamensafviklingen for Erhvervsuddannelserne

Læs mere

Lærervejledning. for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 3. Mundtlig prøve i områdefag,

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Eksamensreglement 2014

Eksamensreglement 2014 Eksamensreglement 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Regelgrundlag... 2 Tilsynsførende... 2 Materialer... 3 Udeblivelse/forsinket fremmøde... 3 Snyd... 3 Forstyrrelse... 3 Eksamensadfærd...

Læs mere

Syddansk Universitets praktikkoncept. for diplomingeniøruddannelserne

Syddansk Universitets praktikkoncept. for diplomingeniøruddannelserne Syddansk Universitets praktikkoncept for diplomingeniøruddannelserne Revideret Maj 2013 1 Indhold 1 Indledning baggrund for praktikkonceptet 3 2 Krav til konceptet 4 3 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 Konceptet

Læs mere

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec Eksamenshåndbog EUD Tekniske uddannelser på Mercantec Revideret september 2014 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver i de tekniske erhvervsuddannelser på Mercantec gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg Håndbog for kvalitetsstyringssystem Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg KS Håndbog rev. 02 Oktober 2013 Side Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1.1. Data... 3 1.2. Gyldighedsområdet for KS

Læs mere

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau Udgave af 22. juni 1999 1 CEC Research DG-F1: HM\rm\HPConf\ModelContractV1: 09-11-1999 Kontrakt nr. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende

Læs mere

Kursus i Plastsvejsning. Academy

Kursus i Plastsvejsning. Academy Plastsvejsning GPA Academy Kursus i Plastsvejsning Academy Vores kursustilbud Her finder du vores kursustilbud hos det vi kalder GPA Academy. Dette er de standardkurser vi kan tilbyde. Finder du ikke det

Læs mere

Kvalitetsmanual. Chris Jensen A/S. Udgave nr. 3

Kvalitetsmanual. Chris Jensen A/S. Udgave nr. 3 Kvalitetsmanual Chris Jensen A/S Udgave nr. 3 Indholdsfortegnelse Afsnit 0 Rev. 6 Afsnit nr. Rev. Navn 0 6 Indholdsfortegnelse 1 6 Introduktion 2 5 Kvalitetspolitikker 3 5 Kvalitetsstyringssystemet 4 5

Læs mere

REGLER FOR CERTIFICERING AF LEDELSESSYSTEMER

REGLER FOR CERTIFICERING AF LEDELSESSYSTEMER REGLER FOR CERTIFICERING AF LEDELSESSYSTEMER INTRODUKTION Foreliggende regler vedrører akkrediteret auditerings- og certificeringsvirksomhed hos D.I.C, der er akkrediteret af bl.a. DANAK og som er autoriseret

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION April 2011

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION April 2011 J.nr. 042227-0018 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION April 2011 Begrænset udbud af Implementering og drift af et it-system for Ringsted Forsyning A/S Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning N OTAT rev. 6. maj 2011 J.nr. Ref. re Energibesparelser Side 1/ Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 1 1. Vedr. DS/EN ISO 9001:2008, afs.

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Generelle bestemmelser for. Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed

Generelle bestemmelser for. Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed Generelle bestemmelser for Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed Introduktion til redningsberedskabets samlede uddannelsessystem... 2 Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed... 3 Undervisningsmidler... 4

Læs mere