Kommunale redegørelser Kategoriseret efter emner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunale redegørelser Kategoriseret efter emner"

Transkript

1 Kommunale redegørelser Kategoriseret efter emner 1

2 Forventninger til udbud og efterspørgsel Har kommunen forventninger om væsentlige ændringer i forbruget i 2012? De forventes, at pladserne som resultat af Hjemløsestrategien reduceres i løbet af (Esbjerg Kommune, område 4: Hjemløse) Vejen kommune ønsker fortsat primært at gøre brug af lokale plejefamilier. Vejen kommune ønsker at gøre brug af regionens specialinstitutioner som kan rumme børn / unge med svære udviklingsforstyrrelser og psykiatriske problemstillinger (Vejen Kommune, Område 9: Børn og unge med behov for ophold på døgninstitution og hos plejefamilier ) Aabenraa Kommune har vedtaget en plan om nedbringelse af antallet af døgnanbringelser. (Aabenraa Kommune, område 9: Børn og unge med behov for ophold på døgninstitutioner og hos Kommunen forventer uændret brug af pladser indenfor såvel bo- som dagtilbudspladser indenfor den specialiserede voksenområde. (Nordfyns kommune, Voksenområderne 1 til 6) Kommunen forventer uændret brug af pladser indenfor såvel bo- som dagtilbudspladser indenfor det specialiserede børneområde. (Nordfyns Kommune, Børneområderne 7 til 11) Der er en markant tilgang af voksne udviklingshæmmede herunder multihandicappede med behov for døgndækning. Der registreres øget pres på de psykiatriske bostøttetilbud samt øget tilgang af borgere med dobbeltdiagnose. Der forventes en mindre tilgang af egne borgere på autismeområdet. (Aabenraa Kommune, Voksne med psykiske handicaps) Der noteres udbygning af tilbuddene til senhjerneskade i kommuner, der hidtil har anvendt Aabenraa Kommunes tilbud. Samtidig er der forventning om nettotilgang af egne borgere. (Aabenraa Kommune, Voksne med fysiske handicaps) Ja, døgntilbud til svært handicappede unge voksne ( 108) (Varde Kommune, Voksne med psykiske handicap) Ja, udgående team for hjerneskadeområdet. (Varde Kommune, Voksne med fysisk handicap) Ja, Varde Kommune forventer at opstarte tilbud til personer med mangeårigt stof- og/el. alkoholmisbrug, med en betydeligt plejebehov i 2011 (Varde Kommune, Personer med stofmisbrug + Hjemløse og personer med særlige sociale problemer) Ja, Varde Kommune har oprettet døgntilbud til svært handicappede børn i 2011 (foreløbigt 3 pladser) (Varde Kommune, Børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne) Mindre behov for specialinstitutioner til genoptræning af hjerneskadede. (Kerteminde Kommune, Voksne med fysiske handicap) 2

3 Kerteminde Kommune forventer i mindre grad at bruge døgntilbud (Kerteminde Kommune, Voksne med psykiske handicap) Generelt forventes det at bruge færre pladser udenfor kommunen, idet vi forventer i højere grad at kunne tilbyde borgere plads i egne tilbud. (Vejle Kommune, Voksenservice) Assens Kommune har opsagt Entreprenøraftalen på Hjerneskaderådgivningen på Fyn. Kommunens Neuropædagogiske team skal fremadrettet løse de opgaver der tidligere blev løst af Hjerneskaderådgivningen (Assens Kommune, senhjerneskadede) Familieafdelingen er i gang med et organisationsudviklingsprojekt, som omfatter hele området for Sociale Tilbud, herunder de tilbud, som omfatter ovennævnte målgruppe. Udviklingsplanen har været forelagt Børne- og Familieudvalget til orientering og godkendelse. (Esbjerg Kommune, 9. Børn og unge med behov for ophold på døgninstitutioner og Familieafdelingen er i gang med et organisationsudviklingsprojekt, som omfatter hele området for Sociale Tilbud, herunder de tilbud, som omfatter ovennævnte målgruppe. Udviklingsplanen er forelagt Socialudvalget til orientering og er godkendt. (Esbjerg Kommune, 10. Børn og unge med behov for ophold på sikrede institutioner) Familieafdelingen er i gang med et organisationsudviklingsprojekt, som omfatter hele området for Sociale Tilbud, herunder de tilbud, som omfatter ovennævnte målgruppe. Udviklingsplanen har været forelagt Børne- og Familieudvalget til orientering og godkendelse. (Esbjerg Kommune, 7. Børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne) Familieafdelingen er i gang med et organisationsudviklingsprojekt, som omfatter hele området for Sociale Tilbud, herunder de tilbud, som omfatter ovennævnte målgruppe. Udviklingsplanen har været forelagt Børne- og Familieudvalget til orientering og godkendelse. (Esbjerg Kommune, 8. Børn med nedsat psykisk funktionsevne) 3

4 Har kommunen ønsker for udvikling på området? Vi arbejder med en Masterplan for området. Der stiles mod de strategiske sigtelinier, som er vedtaget af Social Udvalget. Sigtelinierne vedhæftes som kopi. (Esbjerg Kommune, område 1: Sindslidelser) Udviklingen på området vil fokusere på de strategiske sigtelinier, som er vedtaget politisk. Er vedhæftet som bilag. (Esbjerg Kommune, område 1: Udviklingshæmmede) Udviklingen vil rette sig mod de strategiske sigtelinier, som er vedtaget politiks. Vedhæftes som bilag. (Esbjerg Kommune, område 2: Senhjerneskadede) Kommunen arbejder med område i regi af Hjemløsestrategien og følger anbefalinger og metoder i relation til denne strategi. (Esbjerg Kommune, område 4: Hjemløse) Jf. de strategiske sigtelinier, som er politisk vedtaget. (Esbjerg Kommune, Område 5: Voldsramte kvinder) Begrebet kommunal plejefamilie ønskes udviklet indenfor kommunen. Der iværksættes lokalt projekt hvor begrebet kan blive udviklet og afprøvet. (Vejen Kommune, område 9: Børn og unge med behov for ophold på døgninstitution og hos Det kunne være ønskeligt med øgede specialiserede botilbud for psykisk syge 0-18 årige. For ofte må kommunen anvende særforanstaltninger via Regionen, da området ikke dækkes af den generelle tilbudsvifte. (Nordfyns Kommune, Børneområderne 7 til 11) Der er behov for etablering af 42 pladser i perioden til udviklingshæmmede. Der er behov for 3 pladser indenfor autisme i (Aabenraa Kommune, Voksne med psykiske handicaps) Ja, masterplan for senhjerneskadeområdet er under udarbejdelse. Der arbejdes hen mod omlægning af mindre tilbud til et stort tilbud, der samtidig tilgodeser kommunens egen tilgang på området evt. sammenkædet med en styrket rehabilitering. (fase 2). (Aabenraa Kommune, Voksne med fysiske handicaps) Ja, døgntilbud til svært handicappede unge voksne ( 108) (Varde Kommune, Voksne med psykiske handicap) Ja, udgående team for hjerneskadeområdet. (Varde Kommune, Voksne med fysisk handicap) Ja, Varde Kommune forventer at opstarte tilbud til personer med mangeårigt stof- og/el. alkoholmisbrug, med en betydeligt plejebehov i 2011 (Varde Kommune, Personer med stofmisbrug + Hjemløse og personer med særlige sociale problemer) Ja, Varde Kommune har oprettet døgntilbud til svært handicappede børn i 2011 (foreløbigt 3 pladser) (Varde Kommune, Børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne) 4

5 Forsorgshjem og Krisecentre: Kerteminde Kommune oplever at disse områder er samarbejdsmæssigt svære. (Kerteminde Kommune, Hjemløse med særlige behov og voldsramte kvinder) Det er vigtigt at bevare det tværkommunale samarbejde for at kunne fastholde det høje faglige specialiseringsniveau i tilbuddene. Generelt ønskes der en forbedring af borgernes kendskab til tilbuddene i hele Regionen, således der bliver en større synlighed for borgerne, hvilke muligheder og valg, der findes i Region Syddanmark. Samtidig ønskes der en større synliggørelse af ventelister og ventetider på alle tilbud i Regionen og dermed på tværs af kommunerne. Der er et ønske om, at KKR-aftalen ang. takst-nedsættelser efterkommes og at der sker en tydeliggørelse af effektiviseringerne. (Vejle Kommune, Voksenservice) De forskellige områder vil indgå i udviklingsprojektet. Projektet forventes færdiggjort ultimo (Esbjerg Kommune, 9. Børn og unge med behov for ophold på døgninstitutioner og Esbjerg kommune har oprettet et Kriminalitets forebyggende Team, som har til formål at gøre indsatsen mere målrettet og konsekvent overfor for unge, der har begået kriminalitet. (Esbjerg Kommune, 10. Børn og unge med behov for ophold på sikrede institutioner) Ja men dette er ikke planlagt. (Esbjerg Kommune, 7. Børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne) De forskellige områder vil indgå i udviklingsprojektet. Projektet forventes færdiggjort ultimo (Esbjerg Kommune, 8. Børn med nedsat psykisk funktionsevne) Udvikling sker i eget regi (Sønderborg Kommune, område 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11) 5

6 Har Kommunen strategier eller planer på området, der kan påvirke kommunens udbud eller efterspørgsel af tilbud/ydelser? Forventer ikke, at det påvirker udbuddet af pladser, men arbejdet vil i højere grad fokusere mod, at brugeren etableres i egen bolig med 85 hjælp. (Esbjerg Kommune, område 1: Sindslidelser) Udviklingen vil ikke betyde, at udbuddet blvier mindre men indsatsen vil fokusere på de strategiske sigtelinier. (Esbjerg Kommune, område 1: Udviklingshæmmede) Udbuddet vil ikke ændre sig, men indsatsen vil fokusere på de strategiske sigtelinier. (Esbjerg Kommune, område 2: Senhjerneskade) Hjemløse strategien vil formentlig påvirke udbuddet af antal pladser i nedadgående retning. (Esbjerg Kommune, område 4: Hjemløse) Der stiles navnlig mod færre anbringelser af unge på opholdssteder og døgninstitutioner. (Aabenraa Kommune, område 9: Børn og unge med behov for ophold på døgninstitutioner og hos Kommunen arbejder med ny strategi for socialpsykiatrien. D.v.s. en mere fleksibel socialpsykiatri, hvor alle kommunens aktører til stadighed skal have fokus på samarbejde om lokale forankrede løsninger, når en borger afslutter behandling/udskrives. (Nordfyns kommune, Voksenområderne 1 til 6) Kommunen arbejder med en strategi for lokal forankret specialskoletilbud. (Nordfyns Kommune, Børneområderne 7 til 11) Der er udarbejdet masterplan for området, der omfatter udviklingshæmmede herunder multihandicappede med behov for døgndækning. Det forventes, at kommunen fremover vil være selvforsynende i forhold til tilgang på dette område. Egne psykiatriske botilbud er under omlægning med henblik på tilpasning til kommunens egne behov på det psykiatriske område. Masterplan for autismeområdet er under udarbejdelse. (Aabenraa Kommune, Voksne med psykiske handicaps) Masterplan for senhjerneskadeområdet er under udarbejdelse. Der arbejdes hen mod omlægning af mindre tilbud til et stort tilbud, der samtidig tilgodeser kommunens egen tilgang på området evt. sammenkædet med en styrket rehabilitering. (fase 2). (Aabenraa Kommune, Voksne med fysiske handicaps) Døgntilbud til svært handicappede unge voksne ( 108) (Varde Kommune, Voksne med psykiske handicap) Udgående team for hjerneskadeområdet. (Varde Kommune, Voksne med fysisk handicap) Kommunen forsøger at være proaktiv, når en borger benytter forsorgshjem og krisecentre, således at opholdet forkortes mest muligt. (Kerteminde Kommune, Hjemløse med særlige behov og voldsramte kvinder) 6

7 Kerteminde Kommune har et veludviklet neuroteam rettet mod hjerneskadede. Dette team og et nyoprettet aktivitets- og værested har nedsat behovet for konsulentbistand til hjerneskadede. (Kerteminde Kommune, Voksne med fysiske handicap) Kerteminde Kommune har afklarende botilbud til udviklingshæmmede, unge sindslidende, døgndækket hjemmevejledning og dag/aften i socialpsykiatrien, hvilket medvirker til. At flere unge og voksne med psykiske handicap kan bo i lokalområdet (Kerteminde Kommune, Voksne med psykiske handicap) Børn & Unge har en strategi for tilpasning og udvikling af egne tilbud ud fra principperne om lavest effektive omkostningsniveau (LEON-princippet). Dette kan muligvis på sigt påvirke efterspørgslen på tilbud i andre kommuner. (Vejle Kommune, Børn og unge) Vejle Kommune fortsætter i 2012 arbejdet med at ny- og ombygge en lang række botilbud til borgere med handicap. Der sker en nybygning af Skansebakken (til multihandicappede borgere), som forventes færdig i 2013 og renovering/nybygning af Postens Vej, der forventes færdig i I Voksenservice, Vejle Kommune er der en strategi om at foretage effektiviseringer, som ikke påvirker kerneydelsen. Dette bevirker at vi har et kontinuerligt fokus på at foretage tilpasninger ved tilbud med pladsledighed. Derudover er vi i tæt dialog med vores omkringliggende nabokommuner og har fokus på kvalitetsudvikling og driftstilpasninger. På baggrund heraf har vi på handicap-området kunnet reducere vore takster ift med 4,7% i gennemsnit. Indenfor Psykiatri-området er der særligt fokus på metodeudvikling i den daglige praksis med henblik på effekten af indsatsen. (Vejle Kommune, Voksenservice) Umiddelbart har hjemtagningen kun konsekvenser for Hjerneskaderådgivningen og de kommuner køber ydelser heraf. (Assens Kommune, senhjerneskadede) Det er for tidligt at udtale sig om, hvordan det kommer til at påvirke kommunens udbud eller efterspørgsel. (Esbjerg Kommune, 9. Børn og unge med behov for ophold på døgninstitutioner og Formålet med oprettelse af teamet er, at kunne sætte ind så tidligt som muligt, og undgå domfældelses. (Esbjerg Kommune, 10. Børn og unge med behov for ophold på sikrede institutioner) Det er for tidligt at udtale sig om, hvordan det kommer til at påvirke kommunens udbud. (Esbjerg Kommune, 7. Børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne) Det er for tidligt at udtale sig om, hvordan det kommer til at påvirke kommunens udbud eller efterspørgsel. (Esbjerg Kommune, 8. Børn med nedsat psykisk funktionsevne) Svendborg Kommune har udarbejdet en bolighandlingsplan for det sociale område. Administrativt arbejdes der på et oplæg til det politiske system, mhb. på udvidelse af kommunens boligmasse til handicappede borgere med varige behov, på i alt 10 boliger. Boligerne opføres primært for at sikre, at borgere der overgår fra børneområdet sikres en bolig i Svendborg Kommune. (Svendborg Kommune, Voksne med psykiske handicap) 7

8 Det er kommunens strategi fremadrettet at løse opgaven i eget regi. Denne prioritering sker ud fra en individuel og faglig vurdering. (Sønderborg Kommune, område 1, 2, 7, 8) Nej tilbuddet er selvvisiterende (Sønderborg Kommune, område 5. Voldsramte kvinder) Det er kommunens strategi at løse opgaven i eget regi og kun yderst sjældent benytte tilbud uden for kommunen. (Sønderborg Kommune, område 9. Børn og unge med behov for ophold på døgninstitutioner og hos Kommunen arbejdet målrettet med den forebyggende indsats for bl.a. at reducere behovet for pladser på sikrede institutioner (Sønderborg Kommune, område 10 Børn med behov for ophold på sikrede institutioner) 8

9 Forventes der væsentlige ændringer i kommunens udbud af tilbud/ydelser? Nej! Med etableringen af egne døgntilbud til senhjerneskadede og ældre udviklingshæmmede forventes kommunens efterspørgsel på eksterne pladser på dette område fortsat at være aftagende. (Nordfyns kommune, Voksenområderne 1 til 6) I perioden etableres 40 nye pladser til udviklingshæmmede herunder multihandicappede med døgndækning. Det overvejes at udvide eksisterende autismetilbud med 3 pladser rettet mod kommunens eget behov. Udvidelsen vil medføre generelt lavere takst for tilbuddet. (Aabenraa Kommune, Voksne med psykiske handicaps) Varde Kommune forventer at opstarte tilbud til personer med mangeårigt stof- og/el. alkoholmisbrug, med en betydeligt plejebehov i 2011 (Varde Kommune, Personer med stofmisbrug + Hjemløse og personer med særlige sociale problemer) Varde Kommune har oprettet døgntilbud til svært handicappede børn i 2011 (foreløbigt 3 pladser) (Varde Kommune, Børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne) Nej men videreudvikling af allerede eksisterende tilbud (Kerteminde Kommune, Voksne med fysiske handicap) Kerteminde Kommune har i foråret 2011 taget en døgninstitution med 12 pladser i brug, hvilket mindsker vores behov for døgnanbringelse af udviklingshæmmede med dobbeltdiagnoser og behov for støtte over 30 timer pr. uge (Kerteminde Kommune, Voksne med psykiske handicap) Misbrugscenter Sønderjylland: Der foretages aktuelt en faglig og økonomisk forandringsproces i.f.b.m. overtagelsen fra Tønder Kommune. Dette med afsæt i den dialog om behovene i det fremtidige tilbud, der har været med de berørte kommuner i forbindelse med regionens overtagelse af tilbuddet. Regionen vil desuden gerne gøre opmærksom på, at Pomonahuset, en afdeling under Syrenparken, der er et specialiseret døgntilbud til spiseforstyrrede, formentlig vil blive lukket i 2011, såfremt der ikke er kommunal efterspørgsel efter tilbuddet. (Region Syddanmark, misbrug og psykiatri) Der har i 2011 været en kapacitetstilpasning bl.a. pga. mindre efterspørgsel fra andre kommuner (Vejle Kommune, Børn og unge) Udbud: Der forventes en pladsreduktion på et af vores tilbud som følge af ændret alderssammensætning, hvor der ikke har været tilstrækkelig efterspørgsel til tilbuddet. (Vejle Kommune, Voksenservice) Assens Kommune har opsagt Entreprenøraftalen på Hjerneskaderådgivningen på Fyn. Kommunens Neuropædagogiske team skal fremadrettet løse de opgaver der tidligere blev løst af Hjerneskaderådgivningen (Assens Kommune, Senhjerneskadede) Ændringer kan betyde en tilpasning af døgninstitutionsområdet og brug af plejefamilier, så det i højere grad svarer til kommunens behov og den efterspørgsel, der er efter tilbuddene. 9

10 Der vil i løbet af 2011 ske en justering i forhold til nye tiltag i Barnets Reform. (Esbjerg Kommune, 9. Børn og unge med behov for ophold på døgninstitutioner og Nedsættelse af den kriminelle lavalder og indsatser overfor kriminalitetstruede unge kan betyde ændringer af tilbuddene. Esbjerg kommune driver ikke selv sikrede / delvis sikrede institutioner. (Esbjerg Kommune, 10. Børn og unge med behov for ophold på sikrede institutioner) Ændringer kan betyde en tilpasning til kommunens behov og den efterspørgsel, der er efter tilbuddene. (Esbjerg Kommune, 7. Børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne) Ændringer kan betyde en tilpasning til kommunens behov og den efterspørgsel, der er efter tilbuddene. (Esbjerg Kommune, 8. Børn med nedsat psykisk funktionsevne) Kommunens strategi vil fremadrettet kunne medføre, at kommunen oprette yderligere tilbud ved egne institutioner. (Sønderborg Kommune, område 1, 2, 7, 8) 10

11 Har kommunen planer om at overtage tilbud fra Region Syddanmark? Vejen kommune har ingen planer om selv at etablere lokale institutioner til børn og unge. (Vejen Kommune, område 9: Børn og unge med behov for ophold på døgninstitution og hos 11

12 Tendenser, temaer og dilemmaer Oplever kommunen, at der er særlige tendenser eller temaer på området, som der med fordel bør være fælleskommunal opmærksomhed om? Gennemsigtig pris- og ydelsesstruktur fastlæggelses af tilnærmelsesvis ensartede principper på tværs af udbydere (Esbjerg Kommune, Hjælpemiddelcentralen ) Se de strategiske sigtelinier. (Esbjerg Kommune, område 1: Sindslidelser, Udviklingshæmmede) Se de strategiske sigtelinier. (Esbjerg Kommune; område 2: Senhjerneskadede Misbrugsbehandling Dobbeltdiagnose (psykiatri/misbrug) Fælles tiltag i forhold til kommunale plejefamilier (Fanø Kommune) Det forventes at familieplejen på sigt vil kunne overtage flere opgaver i arbejdet med børn og unge med særlige behov. Når der fremover vil blive købt institutionspladser er det til børn og unge som har brug for et specialtilbud. Men kommunen vil målrettet søge et tilbud hvor der kan erhverves dokumentation på kvaliteten i tilbuddet. Der skal søges en løsning på sikring af kvaliteten til gavn for den anbragte. Omfanget af genanbringelser skal nedbringes. (Vejen Kommune, område 9: Børn og unge med behov for ophold på døgninstitution og hos Der er behov for forpligtende tværkommunalt samarbejde om projektpladser for udadreagerende unge herunder misbrugere, psykisk syge samt unge med dobbeltdiagnoser. (Aabenraa Kommune; område 9: Børn og unge med behov for ophold på døgninstitutioner og hos Ønske om fortsat stort fokus på generelle tilbud til flerdiagnosticerede udadreagerende komplekse borgere borgere der potentielt kunne blive særforstaltnings-/enkeltmandsforanstaltninger. M.a.o. bør der fortsat være stor overvågning af udviklingen indenfor særforanstaltninger/enkeltmandsprojekter. (Nordfyns kommune, Voksenområderne 1 til 6) Der noteres en øget anvendelse af særforanstaltninger og tillægsydelser, hvorved budgetstyringen vanskeliggøres jf. socialministerens tema. (Aabenraa Kommune, Voksne med psykiske handicaps) Der noteres en øget anvendelse af særforanstaltninger og tillægsydelser, hvorved budgetstyringen vanskeliggøres jf. socialministerens tema. (Aabenraa Kommune, Voksne med fysiske handicaps) Varde Kommune oplever at antallet af aflastningsdøgn til børn & unge er vigende. (Varde Kommune, Børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne) Samarbejdet mellem hjemkommune og de enkelte centre kunne være et tema, hvor der blev udarbejdet en standard for det gode samarbejde med fælles spilleregler for kontakt og borgermotivation m.m. (Kerteminde Kommune, Hjemløse med særlige behov og voldsramte kvinder) 12

13 Personlighedsforstyrrelser kombineret med misbrug er en udfordring, da de ikke altid får opmærksomhed fra behandlersystemet (Kerteminde Kommune, Voksne med psykiske handicap) Specialskolernes situation: Region Syddanmark vil gerne rejse en problematik omkring planlægningsgrundlaget for henholdsvis Center for Høretab samt Nyborgskolen, de to landsdels- og landsdækkende tilbud til hørehæmmede børn og unge. Siden 2007 har kommunerne, som del af de kommunale redegørelser pr. 1. maj, indmeldt forventninger i forhold ændret efterspørgsel efter disse tilbud i kommende år. Det er relativt sparsomme tilbagemeldinger der er givet i de kommunale redegørelser. Samtidig har skolerne oplevet en voldsom tilbagegang i elever, der, især på Nyborgskolen, har været større end hvad man har kunnet forvente på baggrund af de kommunale redegørelser. Regionen har løbende arbejdet med tilpasninger begge steder i sammenhæng med faldende tilgang grundet CI-operationer, men faldet har på Nyborgskolen været større, end udviklingen omkring de CI-oprerede skulle tilsige. Af hensyn til skolernes mulighed for at tilpasse kapaciteten til efterspørgslen så hurtigt som muligt og dermed drive tilbuddene økonomisk effektivt, er der behov for at tilvejebringe et bedre planlægningsgrundlag. Problemstillingen kan illustreres med, at Nyborgskolen i april 2011 kun har enkelte betalingstilsagn for skoleåret 2011/12. Konkret kunne man bede om en forhåndstilmelding den 1. marts, som det også sker med tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og specialskolerne i almindelighed, til pladser i førstkommende skoleår, dvs. august måned. Man kan så stadig efterfølgende framelde inden skolestart, uden økonomiske forpligtelser, frem til 1. august, hvorefter tilmeldingen er bindende og de almindelige opsigelsesbetingelser i takstprincipperne gælder. (Region Syddanmark, Specialundervisning) Vi har oplevet en generel tendens til at der mangler tilbud til de helt unge (15-17 år), som har svære psykiatriske problemstillinger. Ligeledes mangler der tilbud til unge fra år med hjerneorganiske dysfunktioner (ADHD, Asperger), når de er færdige med skoletilbud. Vi oplever et dilemma for disse to grupper, hvor det er vanskeligt at få dem videre fra et børnog ungetilbud til et voksentilbud. (Vejle Kommune, Børn og unge) Det er vigtigt fremadrettet at have særlig fokus på det tværkommunale samarbejde for at sikre en fastholdelse af de specialiserede tilbud. (Vejle Kommune, Voksenservice) Der ses en tendens til at andre kommuner i mindre grad bruger Esbjergs kommunes døgninstitutioner for børn og unge, og at kommunerne i højere grad bruger eller opretter egne tilbud, som får betydning for justering og ændring af egne tilbud. Barnets Reform forventes først at slå igennem i 2012 feks. brug af kommunale plejefamilier. (Esbjerg Kommune, 9. Børn og unge med behov for ophold på døgninstitutioner og Esbjerg har ikke brugt helt så mange pladser. Grunder hertil er, at samrådet i mange tilfælde har anbefalet betinget dom med vilkår om døgnanbringelse frem for ungdomssanktion. Denne ændring har betydet, at der ikke er så mange fase 1 anbringelser på sikrede institutioner. (Esbjerg Kommune, 10. Børn og unge med behov for ophold på sikrede institutioner) En tendens til at kommunerne i højere grad bruger eller opretter egne tilbud, som får betydning for brugen af de specialiserede tilbud. (Esbjerg Kommune, 7. Børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne) 13

14 En tendens til at kommunerne i højere grad bruger eller opretter egne tilbud, som får betydning for brugen af Esbjerg kommunes tilbud. (Esbjerg Kommune, 8. Børn med nedsat psykisk funktionsevne) Fokus på i større omfang at løse opgaven i eget regi (Sønderborg Kommune, område 1, 7, 8) Opmærksomhed på at takster holdes i ro (Sønderborg Kommune,område 5. Voldsramte kvinder) 14

15 Oplever kommunen særlige politiske dilemmaer som styringsaftalen eller udviklingsstrategien bør have fokus på? Det er et vanskeligt gennemskueligt område, netop fordi pris- og ydelsesstrukturen er forskellig institutionerne i mellem. (Esbjerg Kommune, hjælpemiddelcentral ) Betaling for ydelser (Fanø Kommune er primært køberkommune og dermed ikke direkte aktør i forhold til prisfastsættelse) (Fanø Kommune) Det er svært at skaffe politisk opbakning til forpligtende samarbejde mellem kommunerne. (Esbjerg Kommune, område 9: Børn og unge med behov for ophold på døgninstitutioner og hos Det øgede kommunale fokus på hjemtagelser og udbygning af egne tilbud kan medføre tomme pladser på tilbud, der tidligere har været anvendt af flere kommuner. (Aabenraa Kommune, Voksne med psykiske handicaps) Det øgede kommunale fokus på hjemtagelser og udbygning af egne tilbud kan medføre tomme pladser på tilbud, der tidligere har været anvendt af flere kommuner. (Aabenraa Kommune, Voksne med fysiske handicaps) Kravet om at det specialiserede socialområde samlet set bliver mindre omkostningsfyldt. At besparelser på behandlingspsykiatrien bevirker, at socialpsykiatrien i kommunen kommer under pres. (Kerteminde Kommune, Voksne med psykiske handicap) Der er et dilemma mellem ønsker om hurtig tilpasning af kapacitet for at minimere underskud i budgetåret kontra hensynet til, at der på længere sigt er den ønskede tilstedeværelse af det nødvendige antal højt specialiserede pladser. Ved beslutning i Socialdirektørforum om opretholdelse/videreførsel af underskudspladser skal de økonomiske konsekvenser oplyses til de kommuner, der anvender pladserne, herunder det forventede omfang af efterregulering af underskud. Der er et akut behov for yderligere drøftelser vedrørende forlængede opsigelsesvarsler for en række regionale tilbud, herunder for opsigelse af flere borgere på én gang. (Region Syddanmark, Generelle bemærkninger) Fokus på sælgerkommunernes vilkår og en anerkendelse af, at det fortsat er nødvendigt med de højt specialiserede tilbud. Hvis kommunerne udelukkende etablerer egne tilbud er der en risiko for, at de højt specialiserede tilbud reduceres kraftigt, hvilket ikke er hensigtsmæssigt ift. borgernes behov. (Vejle Kommune, Voksenservice) I højere grad at have fokus på ændrede behov og justering af tilbuddene jnfr. ændringer i Barnets Reform. (Esbjerg Kommune, 9. Børn og unge med behov for ophold på døgninstitutioner og Tendensen med at sikrede institutioner bruges mindre, kan være begrundet i at finansieringen er ændret. (Esbjerg Kommune, 10. Børn og unge med behov for ophold på sikrede institutioner) 15

16 I højere grad at have fokus på ændrede behov og justering af tilbuddene, og de deraf afledte økonomiske konsekvenser. (Esbjerg Kommune, 7. Børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne) I højere grad at have fokus på ændrede behov og justering af tilbuddene og de deraf afledte økonomiske konsekvenser. (Esbjerg Kommune, 8. Børn med nedsat psykisk funktionsevne) 16

Besvarelser i forhold til tendenser og behov

Besvarelser i forhold til tendenser og behov Besvarelser i forhold til tendenser og behov Forventet behov for pladser udenfor Det samlede forventet behov kommunens eget regi Dagtilbud Døgntilbud Dagtilbud Døgntilbud 1. Voksne med sindslidelser 0

Læs mere

Tilbagemeldinger på de åbne svarmuligheder

Tilbagemeldinger på de åbne svarmuligheder Tilbagemeldinger på de åbne svarmuligheder Voksne med sindslidelser 1. Voksne med sindslidelser Esbjerg Kommune Behov for 85 er stigende. 1. Voksne med sindslidelser Faaborg- Midtfyn Kommune Forebyggende:

Læs mere

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag 1. pkt. 3: Udkast til Udviklingsstrategien, 2013 s. 2 Bilag 2. pkt. 3: BILAG A til Udviklingsstrategien: Opsummering af kommunernes indmeldinger til Udviklingsstrategien

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Rammeaftale 2013 Møde i KKR Sftelland dert Q0/3-201 2-- Dagsordenens punkt 2.1.a. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholds fortegnelse Sammenfatning: 3 Indledning

Læs mere

Udkast til. Rammeaftale 2008. på det sociale område i Syddanmark

Udkast til. Rammeaftale 2008. på det sociale område i Syddanmark Udkast til Rammeaftale 2008 på det sociale område i Syddanmark 2. august 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 KAPITEL 1: RAMMEAFTALE 2008... 5 HVORDAN BLIVER RAMMEAFTALEN TIL?... 5 RAMMEAFTALENS PARTER

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV.

KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV. KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV. Myndighed Driftsherre Brønderslev Der er udarbejdet en Masterplan for det specialiserede område i Brønderslev, der er godkent i Social-

Læs mere

Rammeaftale. Syddanmark

Rammeaftale. Syddanmark Rammeaftale 2016 Rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale. Rammeaftalen dækker de 22 syddanske kommuner og Region

Læs mere

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar NORDJYLLAND

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar NORDJYLLAND KKR NORDJYLLAND 1. januar Udviklingsstrategi 2016 Udviklingsstrategien er den ene del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen omfatter

Læs mere

1. AFKRYDSNINGSSKEMAER OG FRI-TEKST VEDR. SAMMENHÆNG MELLEM UDBUD OG EFTERSPØRGSEL

1. AFKRYDSNINGSSKEMAER OG FRI-TEKST VEDR. SAMMENHÆNG MELLEM UDBUD OG EFTERSPØRGSEL 1. AFKRYDSNINGSSKEMAER OG FRI-TEKST VEDR. SAMMENHÆNG MELLEM UDBUD OG EFTERSPØRGSEL VOKSENOMRÅDET 1. I hvilken grad oplever kommunen sammenhæng mellem kommunens behov for specialiserede tilbud til nedenstående

Læs mere

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland KKR NORDJYLLAND 1. januar Udviklingsstrategi 2014 Udviklingsstrategien er en del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Rammeaftalen omfatter de nordjyske

Læs mere

Bilag 1 (Forslag til rammeaftale 2009 - revideret efter forretningsudvalgets møde den 14. august 2008)

Bilag 1 (Forslag til rammeaftale 2009 - revideret efter forretningsudvalgets møde den 14. august 2008) REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 19. august 2008 Sag nr. 3 Emne: Rammeaftale 2009 mellem kommunerne og Region Hovedstaden for sociale og socialpsykiatriske tilbud samt specialundervisningstilbud

Læs mere

BILAGSPAKKE TIL PUNKT 5 (Udviklingsstrategi 2014)

BILAGSPAKKE TIL PUNKT 5 (Udviklingsstrategi 2014) BILAGSPAKKE TIL PUNKT 5 (Udviklingsstrategi 2014) Til punkt 5 (godkendelse af udviklingsstrategi 2014) på møde den 18. marts i Den Administrative Styregruppe vedlægges følgende bilag: Udkast til udviklingsstrategi

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland.

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland. Rammeaftale 2010 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde Foreløbig udgave Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4

Læs mere

Kontaktudvalget i Region Midtjylland

Kontaktudvalget i Region Midtjylland Kontaktudvalget i Region Midtjylland Rammeaftale 2007 Forsknings- og udviklingscenter for rehabilitering Bilag til Kontaktudvalgets møde den 25. august 2006 Punkt nr. 5 Rammeaftale 2007 Rammeaftale 2007

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde

Bilag. Region Midtjylland. Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde Region Midtjylland Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde Bilag til Forberedelsesudvalgets møde den 20. september 2006 Punkt nr. 13 Rammeaftale 2007 Rammeaftale 2007

Læs mere

Appendiks: - Rammeaftalens parter, mål og principper - Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger

Appendiks: - Rammeaftalens parter, mål og principper - Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Appendiks: - Rammeaftalens parter, mål og principper - Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Politiske niveau Administrativt niveau Rammeaftalens parter, mål og principper. Rammeaftalens parter Samarbejdet

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland 2011 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2014 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 Udviklingstendenser

Læs mere

Bilag til DAS. 10. juni 2015

Bilag til DAS. 10. juni 2015 Bilag til DAS 10. juni 2015 Punkt 3: Første udkast til styringsaftale 2016 Bilag 1: Udkast styringsaftalen 2016. NB: ny tekst er markeret med rød skrift Bilag 2: Udkast til styringsaftalen 2016 bilag 1

Læs mere

Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013

Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013 Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2013 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 UDVIKLINGSTENDENSER

Læs mere

Strukturreform, spørgsmål vedr. socialområdet

Strukturreform, spørgsmål vedr. socialområdet Strukturreform, spørgsmål vedr. socialområdet Der er fra partierne stillet følgende spørgsmål på socialområdet til brug for mødet mandag den 3. maj 2004. Spr. 1_SM_EL Regeringen argumenterer for, at opgaverne

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Udviklingsrådets redegørelse for 2007. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet

Udviklingsrådets redegørelse for 2007. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Udviklingsrådets redegørelse for 2007 Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold 1 Indledning... 1 1.1 De regionale udviklingsråd...1 1.1.1 De tidligere udviklingsråd...1

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet

Udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Udviklingsrådets redegørelse for 2008 Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold Læsevejledning...1 Kapitel 1: Indledning... 2 1.1 De regionale udviklingsråd...2 1.2 Sammensætning

Læs mere