Kommunale redegørelser Kategoriseret efter emner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunale redegørelser Kategoriseret efter emner"

Transkript

1 Kommunale redegørelser Kategoriseret efter emner 1

2 Forventninger til udbud og efterspørgsel Har kommunen forventninger om væsentlige ændringer i forbruget i 2012? De forventes, at pladserne som resultat af Hjemløsestrategien reduceres i løbet af (Esbjerg Kommune, område 4: Hjemløse) Vejen kommune ønsker fortsat primært at gøre brug af lokale plejefamilier. Vejen kommune ønsker at gøre brug af regionens specialinstitutioner som kan rumme børn / unge med svære udviklingsforstyrrelser og psykiatriske problemstillinger (Vejen Kommune, Område 9: Børn og unge med behov for ophold på døgninstitution og hos plejefamilier ) Aabenraa Kommune har vedtaget en plan om nedbringelse af antallet af døgnanbringelser. (Aabenraa Kommune, område 9: Børn og unge med behov for ophold på døgninstitutioner og hos Kommunen forventer uændret brug af pladser indenfor såvel bo- som dagtilbudspladser indenfor den specialiserede voksenområde. (Nordfyns kommune, Voksenområderne 1 til 6) Kommunen forventer uændret brug af pladser indenfor såvel bo- som dagtilbudspladser indenfor det specialiserede børneområde. (Nordfyns Kommune, Børneområderne 7 til 11) Der er en markant tilgang af voksne udviklingshæmmede herunder multihandicappede med behov for døgndækning. Der registreres øget pres på de psykiatriske bostøttetilbud samt øget tilgang af borgere med dobbeltdiagnose. Der forventes en mindre tilgang af egne borgere på autismeområdet. (Aabenraa Kommune, Voksne med psykiske handicaps) Der noteres udbygning af tilbuddene til senhjerneskade i kommuner, der hidtil har anvendt Aabenraa Kommunes tilbud. Samtidig er der forventning om nettotilgang af egne borgere. (Aabenraa Kommune, Voksne med fysiske handicaps) Ja, døgntilbud til svært handicappede unge voksne ( 108) (Varde Kommune, Voksne med psykiske handicap) Ja, udgående team for hjerneskadeområdet. (Varde Kommune, Voksne med fysisk handicap) Ja, Varde Kommune forventer at opstarte tilbud til personer med mangeårigt stof- og/el. alkoholmisbrug, med en betydeligt plejebehov i 2011 (Varde Kommune, Personer med stofmisbrug + Hjemløse og personer med særlige sociale problemer) Ja, Varde Kommune har oprettet døgntilbud til svært handicappede børn i 2011 (foreløbigt 3 pladser) (Varde Kommune, Børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne) Mindre behov for specialinstitutioner til genoptræning af hjerneskadede. (Kerteminde Kommune, Voksne med fysiske handicap) 2

3 Kerteminde Kommune forventer i mindre grad at bruge døgntilbud (Kerteminde Kommune, Voksne med psykiske handicap) Generelt forventes det at bruge færre pladser udenfor kommunen, idet vi forventer i højere grad at kunne tilbyde borgere plads i egne tilbud. (Vejle Kommune, Voksenservice) Assens Kommune har opsagt Entreprenøraftalen på Hjerneskaderådgivningen på Fyn. Kommunens Neuropædagogiske team skal fremadrettet løse de opgaver der tidligere blev løst af Hjerneskaderådgivningen (Assens Kommune, senhjerneskadede) Familieafdelingen er i gang med et organisationsudviklingsprojekt, som omfatter hele området for Sociale Tilbud, herunder de tilbud, som omfatter ovennævnte målgruppe. Udviklingsplanen har været forelagt Børne- og Familieudvalget til orientering og godkendelse. (Esbjerg Kommune, 9. Børn og unge med behov for ophold på døgninstitutioner og Familieafdelingen er i gang med et organisationsudviklingsprojekt, som omfatter hele området for Sociale Tilbud, herunder de tilbud, som omfatter ovennævnte målgruppe. Udviklingsplanen er forelagt Socialudvalget til orientering og er godkendt. (Esbjerg Kommune, 10. Børn og unge med behov for ophold på sikrede institutioner) Familieafdelingen er i gang med et organisationsudviklingsprojekt, som omfatter hele området for Sociale Tilbud, herunder de tilbud, som omfatter ovennævnte målgruppe. Udviklingsplanen har været forelagt Børne- og Familieudvalget til orientering og godkendelse. (Esbjerg Kommune, 7. Børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne) Familieafdelingen er i gang med et organisationsudviklingsprojekt, som omfatter hele området for Sociale Tilbud, herunder de tilbud, som omfatter ovennævnte målgruppe. Udviklingsplanen har været forelagt Børne- og Familieudvalget til orientering og godkendelse. (Esbjerg Kommune, 8. Børn med nedsat psykisk funktionsevne) 3

4 Har kommunen ønsker for udvikling på området? Vi arbejder med en Masterplan for området. Der stiles mod de strategiske sigtelinier, som er vedtaget af Social Udvalget. Sigtelinierne vedhæftes som kopi. (Esbjerg Kommune, område 1: Sindslidelser) Udviklingen på området vil fokusere på de strategiske sigtelinier, som er vedtaget politisk. Er vedhæftet som bilag. (Esbjerg Kommune, område 1: Udviklingshæmmede) Udviklingen vil rette sig mod de strategiske sigtelinier, som er vedtaget politiks. Vedhæftes som bilag. (Esbjerg Kommune, område 2: Senhjerneskadede) Kommunen arbejder med område i regi af Hjemløsestrategien og følger anbefalinger og metoder i relation til denne strategi. (Esbjerg Kommune, område 4: Hjemløse) Jf. de strategiske sigtelinier, som er politisk vedtaget. (Esbjerg Kommune, Område 5: Voldsramte kvinder) Begrebet kommunal plejefamilie ønskes udviklet indenfor kommunen. Der iværksættes lokalt projekt hvor begrebet kan blive udviklet og afprøvet. (Vejen Kommune, område 9: Børn og unge med behov for ophold på døgninstitution og hos Det kunne være ønskeligt med øgede specialiserede botilbud for psykisk syge 0-18 årige. For ofte må kommunen anvende særforanstaltninger via Regionen, da området ikke dækkes af den generelle tilbudsvifte. (Nordfyns Kommune, Børneområderne 7 til 11) Der er behov for etablering af 42 pladser i perioden til udviklingshæmmede. Der er behov for 3 pladser indenfor autisme i (Aabenraa Kommune, Voksne med psykiske handicaps) Ja, masterplan for senhjerneskadeområdet er under udarbejdelse. Der arbejdes hen mod omlægning af mindre tilbud til et stort tilbud, der samtidig tilgodeser kommunens egen tilgang på området evt. sammenkædet med en styrket rehabilitering. (fase 2). (Aabenraa Kommune, Voksne med fysiske handicaps) Ja, døgntilbud til svært handicappede unge voksne ( 108) (Varde Kommune, Voksne med psykiske handicap) Ja, udgående team for hjerneskadeområdet. (Varde Kommune, Voksne med fysisk handicap) Ja, Varde Kommune forventer at opstarte tilbud til personer med mangeårigt stof- og/el. alkoholmisbrug, med en betydeligt plejebehov i 2011 (Varde Kommune, Personer med stofmisbrug + Hjemløse og personer med særlige sociale problemer) Ja, Varde Kommune har oprettet døgntilbud til svært handicappede børn i 2011 (foreløbigt 3 pladser) (Varde Kommune, Børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne) 4

5 Forsorgshjem og Krisecentre: Kerteminde Kommune oplever at disse områder er samarbejdsmæssigt svære. (Kerteminde Kommune, Hjemløse med særlige behov og voldsramte kvinder) Det er vigtigt at bevare det tværkommunale samarbejde for at kunne fastholde det høje faglige specialiseringsniveau i tilbuddene. Generelt ønskes der en forbedring af borgernes kendskab til tilbuddene i hele Regionen, således der bliver en større synlighed for borgerne, hvilke muligheder og valg, der findes i Region Syddanmark. Samtidig ønskes der en større synliggørelse af ventelister og ventetider på alle tilbud i Regionen og dermed på tværs af kommunerne. Der er et ønske om, at KKR-aftalen ang. takst-nedsættelser efterkommes og at der sker en tydeliggørelse af effektiviseringerne. (Vejle Kommune, Voksenservice) De forskellige områder vil indgå i udviklingsprojektet. Projektet forventes færdiggjort ultimo (Esbjerg Kommune, 9. Børn og unge med behov for ophold på døgninstitutioner og Esbjerg kommune har oprettet et Kriminalitets forebyggende Team, som har til formål at gøre indsatsen mere målrettet og konsekvent overfor for unge, der har begået kriminalitet. (Esbjerg Kommune, 10. Børn og unge med behov for ophold på sikrede institutioner) Ja men dette er ikke planlagt. (Esbjerg Kommune, 7. Børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne) De forskellige områder vil indgå i udviklingsprojektet. Projektet forventes færdiggjort ultimo (Esbjerg Kommune, 8. Børn med nedsat psykisk funktionsevne) Udvikling sker i eget regi (Sønderborg Kommune, område 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11) 5

6 Har Kommunen strategier eller planer på området, der kan påvirke kommunens udbud eller efterspørgsel af tilbud/ydelser? Forventer ikke, at det påvirker udbuddet af pladser, men arbejdet vil i højere grad fokusere mod, at brugeren etableres i egen bolig med 85 hjælp. (Esbjerg Kommune, område 1: Sindslidelser) Udviklingen vil ikke betyde, at udbuddet blvier mindre men indsatsen vil fokusere på de strategiske sigtelinier. (Esbjerg Kommune, område 1: Udviklingshæmmede) Udbuddet vil ikke ændre sig, men indsatsen vil fokusere på de strategiske sigtelinier. (Esbjerg Kommune, område 2: Senhjerneskade) Hjemløse strategien vil formentlig påvirke udbuddet af antal pladser i nedadgående retning. (Esbjerg Kommune, område 4: Hjemløse) Der stiles navnlig mod færre anbringelser af unge på opholdssteder og døgninstitutioner. (Aabenraa Kommune, område 9: Børn og unge med behov for ophold på døgninstitutioner og hos Kommunen arbejder med ny strategi for socialpsykiatrien. D.v.s. en mere fleksibel socialpsykiatri, hvor alle kommunens aktører til stadighed skal have fokus på samarbejde om lokale forankrede løsninger, når en borger afslutter behandling/udskrives. (Nordfyns kommune, Voksenområderne 1 til 6) Kommunen arbejder med en strategi for lokal forankret specialskoletilbud. (Nordfyns Kommune, Børneområderne 7 til 11) Der er udarbejdet masterplan for området, der omfatter udviklingshæmmede herunder multihandicappede med behov for døgndækning. Det forventes, at kommunen fremover vil være selvforsynende i forhold til tilgang på dette område. Egne psykiatriske botilbud er under omlægning med henblik på tilpasning til kommunens egne behov på det psykiatriske område. Masterplan for autismeområdet er under udarbejdelse. (Aabenraa Kommune, Voksne med psykiske handicaps) Masterplan for senhjerneskadeområdet er under udarbejdelse. Der arbejdes hen mod omlægning af mindre tilbud til et stort tilbud, der samtidig tilgodeser kommunens egen tilgang på området evt. sammenkædet med en styrket rehabilitering. (fase 2). (Aabenraa Kommune, Voksne med fysiske handicaps) Døgntilbud til svært handicappede unge voksne ( 108) (Varde Kommune, Voksne med psykiske handicap) Udgående team for hjerneskadeområdet. (Varde Kommune, Voksne med fysisk handicap) Kommunen forsøger at være proaktiv, når en borger benytter forsorgshjem og krisecentre, således at opholdet forkortes mest muligt. (Kerteminde Kommune, Hjemløse med særlige behov og voldsramte kvinder) 6

7 Kerteminde Kommune har et veludviklet neuroteam rettet mod hjerneskadede. Dette team og et nyoprettet aktivitets- og værested har nedsat behovet for konsulentbistand til hjerneskadede. (Kerteminde Kommune, Voksne med fysiske handicap) Kerteminde Kommune har afklarende botilbud til udviklingshæmmede, unge sindslidende, døgndækket hjemmevejledning og dag/aften i socialpsykiatrien, hvilket medvirker til. At flere unge og voksne med psykiske handicap kan bo i lokalområdet (Kerteminde Kommune, Voksne med psykiske handicap) Børn & Unge har en strategi for tilpasning og udvikling af egne tilbud ud fra principperne om lavest effektive omkostningsniveau (LEON-princippet). Dette kan muligvis på sigt påvirke efterspørgslen på tilbud i andre kommuner. (Vejle Kommune, Børn og unge) Vejle Kommune fortsætter i 2012 arbejdet med at ny- og ombygge en lang række botilbud til borgere med handicap. Der sker en nybygning af Skansebakken (til multihandicappede borgere), som forventes færdig i 2013 og renovering/nybygning af Postens Vej, der forventes færdig i I Voksenservice, Vejle Kommune er der en strategi om at foretage effektiviseringer, som ikke påvirker kerneydelsen. Dette bevirker at vi har et kontinuerligt fokus på at foretage tilpasninger ved tilbud med pladsledighed. Derudover er vi i tæt dialog med vores omkringliggende nabokommuner og har fokus på kvalitetsudvikling og driftstilpasninger. På baggrund heraf har vi på handicap-området kunnet reducere vore takster ift med 4,7% i gennemsnit. Indenfor Psykiatri-området er der særligt fokus på metodeudvikling i den daglige praksis med henblik på effekten af indsatsen. (Vejle Kommune, Voksenservice) Umiddelbart har hjemtagningen kun konsekvenser for Hjerneskaderådgivningen og de kommuner køber ydelser heraf. (Assens Kommune, senhjerneskadede) Det er for tidligt at udtale sig om, hvordan det kommer til at påvirke kommunens udbud eller efterspørgsel. (Esbjerg Kommune, 9. Børn og unge med behov for ophold på døgninstitutioner og Formålet med oprettelse af teamet er, at kunne sætte ind så tidligt som muligt, og undgå domfældelses. (Esbjerg Kommune, 10. Børn og unge med behov for ophold på sikrede institutioner) Det er for tidligt at udtale sig om, hvordan det kommer til at påvirke kommunens udbud. (Esbjerg Kommune, 7. Børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne) Det er for tidligt at udtale sig om, hvordan det kommer til at påvirke kommunens udbud eller efterspørgsel. (Esbjerg Kommune, 8. Børn med nedsat psykisk funktionsevne) Svendborg Kommune har udarbejdet en bolighandlingsplan for det sociale område. Administrativt arbejdes der på et oplæg til det politiske system, mhb. på udvidelse af kommunens boligmasse til handicappede borgere med varige behov, på i alt 10 boliger. Boligerne opføres primært for at sikre, at borgere der overgår fra børneområdet sikres en bolig i Svendborg Kommune. (Svendborg Kommune, Voksne med psykiske handicap) 7

8 Det er kommunens strategi fremadrettet at løse opgaven i eget regi. Denne prioritering sker ud fra en individuel og faglig vurdering. (Sønderborg Kommune, område 1, 2, 7, 8) Nej tilbuddet er selvvisiterende (Sønderborg Kommune, område 5. Voldsramte kvinder) Det er kommunens strategi at løse opgaven i eget regi og kun yderst sjældent benytte tilbud uden for kommunen. (Sønderborg Kommune, område 9. Børn og unge med behov for ophold på døgninstitutioner og hos Kommunen arbejdet målrettet med den forebyggende indsats for bl.a. at reducere behovet for pladser på sikrede institutioner (Sønderborg Kommune, område 10 Børn med behov for ophold på sikrede institutioner) 8

9 Forventes der væsentlige ændringer i kommunens udbud af tilbud/ydelser? Nej! Med etableringen af egne døgntilbud til senhjerneskadede og ældre udviklingshæmmede forventes kommunens efterspørgsel på eksterne pladser på dette område fortsat at være aftagende. (Nordfyns kommune, Voksenområderne 1 til 6) I perioden etableres 40 nye pladser til udviklingshæmmede herunder multihandicappede med døgndækning. Det overvejes at udvide eksisterende autismetilbud med 3 pladser rettet mod kommunens eget behov. Udvidelsen vil medføre generelt lavere takst for tilbuddet. (Aabenraa Kommune, Voksne med psykiske handicaps) Varde Kommune forventer at opstarte tilbud til personer med mangeårigt stof- og/el. alkoholmisbrug, med en betydeligt plejebehov i 2011 (Varde Kommune, Personer med stofmisbrug + Hjemløse og personer med særlige sociale problemer) Varde Kommune har oprettet døgntilbud til svært handicappede børn i 2011 (foreløbigt 3 pladser) (Varde Kommune, Børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne) Nej men videreudvikling af allerede eksisterende tilbud (Kerteminde Kommune, Voksne med fysiske handicap) Kerteminde Kommune har i foråret 2011 taget en døgninstitution med 12 pladser i brug, hvilket mindsker vores behov for døgnanbringelse af udviklingshæmmede med dobbeltdiagnoser og behov for støtte over 30 timer pr. uge (Kerteminde Kommune, Voksne med psykiske handicap) Misbrugscenter Sønderjylland: Der foretages aktuelt en faglig og økonomisk forandringsproces i.f.b.m. overtagelsen fra Tønder Kommune. Dette med afsæt i den dialog om behovene i det fremtidige tilbud, der har været med de berørte kommuner i forbindelse med regionens overtagelse af tilbuddet. Regionen vil desuden gerne gøre opmærksom på, at Pomonahuset, en afdeling under Syrenparken, der er et specialiseret døgntilbud til spiseforstyrrede, formentlig vil blive lukket i 2011, såfremt der ikke er kommunal efterspørgsel efter tilbuddet. (Region Syddanmark, misbrug og psykiatri) Der har i 2011 været en kapacitetstilpasning bl.a. pga. mindre efterspørgsel fra andre kommuner (Vejle Kommune, Børn og unge) Udbud: Der forventes en pladsreduktion på et af vores tilbud som følge af ændret alderssammensætning, hvor der ikke har været tilstrækkelig efterspørgsel til tilbuddet. (Vejle Kommune, Voksenservice) Assens Kommune har opsagt Entreprenøraftalen på Hjerneskaderådgivningen på Fyn. Kommunens Neuropædagogiske team skal fremadrettet løse de opgaver der tidligere blev løst af Hjerneskaderådgivningen (Assens Kommune, Senhjerneskadede) Ændringer kan betyde en tilpasning af døgninstitutionsområdet og brug af plejefamilier, så det i højere grad svarer til kommunens behov og den efterspørgsel, der er efter tilbuddene. 9

10 Der vil i løbet af 2011 ske en justering i forhold til nye tiltag i Barnets Reform. (Esbjerg Kommune, 9. Børn og unge med behov for ophold på døgninstitutioner og Nedsættelse af den kriminelle lavalder og indsatser overfor kriminalitetstruede unge kan betyde ændringer af tilbuddene. Esbjerg kommune driver ikke selv sikrede / delvis sikrede institutioner. (Esbjerg Kommune, 10. Børn og unge med behov for ophold på sikrede institutioner) Ændringer kan betyde en tilpasning til kommunens behov og den efterspørgsel, der er efter tilbuddene. (Esbjerg Kommune, 7. Børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne) Ændringer kan betyde en tilpasning til kommunens behov og den efterspørgsel, der er efter tilbuddene. (Esbjerg Kommune, 8. Børn med nedsat psykisk funktionsevne) Kommunens strategi vil fremadrettet kunne medføre, at kommunen oprette yderligere tilbud ved egne institutioner. (Sønderborg Kommune, område 1, 2, 7, 8) 10

11 Har kommunen planer om at overtage tilbud fra Region Syddanmark? Vejen kommune har ingen planer om selv at etablere lokale institutioner til børn og unge. (Vejen Kommune, område 9: Børn og unge med behov for ophold på døgninstitution og hos 11

12 Tendenser, temaer og dilemmaer Oplever kommunen, at der er særlige tendenser eller temaer på området, som der med fordel bør være fælleskommunal opmærksomhed om? Gennemsigtig pris- og ydelsesstruktur fastlæggelses af tilnærmelsesvis ensartede principper på tværs af udbydere (Esbjerg Kommune, Hjælpemiddelcentralen ) Se de strategiske sigtelinier. (Esbjerg Kommune, område 1: Sindslidelser, Udviklingshæmmede) Se de strategiske sigtelinier. (Esbjerg Kommune; område 2: Senhjerneskadede Misbrugsbehandling Dobbeltdiagnose (psykiatri/misbrug) Fælles tiltag i forhold til kommunale plejefamilier (Fanø Kommune) Det forventes at familieplejen på sigt vil kunne overtage flere opgaver i arbejdet med børn og unge med særlige behov. Når der fremover vil blive købt institutionspladser er det til børn og unge som har brug for et specialtilbud. Men kommunen vil målrettet søge et tilbud hvor der kan erhverves dokumentation på kvaliteten i tilbuddet. Der skal søges en løsning på sikring af kvaliteten til gavn for den anbragte. Omfanget af genanbringelser skal nedbringes. (Vejen Kommune, område 9: Børn og unge med behov for ophold på døgninstitution og hos Der er behov for forpligtende tværkommunalt samarbejde om projektpladser for udadreagerende unge herunder misbrugere, psykisk syge samt unge med dobbeltdiagnoser. (Aabenraa Kommune; område 9: Børn og unge med behov for ophold på døgninstitutioner og hos Ønske om fortsat stort fokus på generelle tilbud til flerdiagnosticerede udadreagerende komplekse borgere borgere der potentielt kunne blive særforstaltnings-/enkeltmandsforanstaltninger. M.a.o. bør der fortsat være stor overvågning af udviklingen indenfor særforanstaltninger/enkeltmandsprojekter. (Nordfyns kommune, Voksenområderne 1 til 6) Der noteres en øget anvendelse af særforanstaltninger og tillægsydelser, hvorved budgetstyringen vanskeliggøres jf. socialministerens tema. (Aabenraa Kommune, Voksne med psykiske handicaps) Der noteres en øget anvendelse af særforanstaltninger og tillægsydelser, hvorved budgetstyringen vanskeliggøres jf. socialministerens tema. (Aabenraa Kommune, Voksne med fysiske handicaps) Varde Kommune oplever at antallet af aflastningsdøgn til børn & unge er vigende. (Varde Kommune, Børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne) Samarbejdet mellem hjemkommune og de enkelte centre kunne være et tema, hvor der blev udarbejdet en standard for det gode samarbejde med fælles spilleregler for kontakt og borgermotivation m.m. (Kerteminde Kommune, Hjemløse med særlige behov og voldsramte kvinder) 12

13 Personlighedsforstyrrelser kombineret med misbrug er en udfordring, da de ikke altid får opmærksomhed fra behandlersystemet (Kerteminde Kommune, Voksne med psykiske handicap) Specialskolernes situation: Region Syddanmark vil gerne rejse en problematik omkring planlægningsgrundlaget for henholdsvis Center for Høretab samt Nyborgskolen, de to landsdels- og landsdækkende tilbud til hørehæmmede børn og unge. Siden 2007 har kommunerne, som del af de kommunale redegørelser pr. 1. maj, indmeldt forventninger i forhold ændret efterspørgsel efter disse tilbud i kommende år. Det er relativt sparsomme tilbagemeldinger der er givet i de kommunale redegørelser. Samtidig har skolerne oplevet en voldsom tilbagegang i elever, der, især på Nyborgskolen, har været større end hvad man har kunnet forvente på baggrund af de kommunale redegørelser. Regionen har løbende arbejdet med tilpasninger begge steder i sammenhæng med faldende tilgang grundet CI-operationer, men faldet har på Nyborgskolen været større, end udviklingen omkring de CI-oprerede skulle tilsige. Af hensyn til skolernes mulighed for at tilpasse kapaciteten til efterspørgslen så hurtigt som muligt og dermed drive tilbuddene økonomisk effektivt, er der behov for at tilvejebringe et bedre planlægningsgrundlag. Problemstillingen kan illustreres med, at Nyborgskolen i april 2011 kun har enkelte betalingstilsagn for skoleåret 2011/12. Konkret kunne man bede om en forhåndstilmelding den 1. marts, som det også sker med tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og specialskolerne i almindelighed, til pladser i førstkommende skoleår, dvs. august måned. Man kan så stadig efterfølgende framelde inden skolestart, uden økonomiske forpligtelser, frem til 1. august, hvorefter tilmeldingen er bindende og de almindelige opsigelsesbetingelser i takstprincipperne gælder. (Region Syddanmark, Specialundervisning) Vi har oplevet en generel tendens til at der mangler tilbud til de helt unge (15-17 år), som har svære psykiatriske problemstillinger. Ligeledes mangler der tilbud til unge fra år med hjerneorganiske dysfunktioner (ADHD, Asperger), når de er færdige med skoletilbud. Vi oplever et dilemma for disse to grupper, hvor det er vanskeligt at få dem videre fra et børnog ungetilbud til et voksentilbud. (Vejle Kommune, Børn og unge) Det er vigtigt fremadrettet at have særlig fokus på det tværkommunale samarbejde for at sikre en fastholdelse af de specialiserede tilbud. (Vejle Kommune, Voksenservice) Der ses en tendens til at andre kommuner i mindre grad bruger Esbjergs kommunes døgninstitutioner for børn og unge, og at kommunerne i højere grad bruger eller opretter egne tilbud, som får betydning for justering og ændring af egne tilbud. Barnets Reform forventes først at slå igennem i 2012 feks. brug af kommunale plejefamilier. (Esbjerg Kommune, 9. Børn og unge med behov for ophold på døgninstitutioner og Esbjerg har ikke brugt helt så mange pladser. Grunder hertil er, at samrådet i mange tilfælde har anbefalet betinget dom med vilkår om døgnanbringelse frem for ungdomssanktion. Denne ændring har betydet, at der ikke er så mange fase 1 anbringelser på sikrede institutioner. (Esbjerg Kommune, 10. Børn og unge med behov for ophold på sikrede institutioner) En tendens til at kommunerne i højere grad bruger eller opretter egne tilbud, som får betydning for brugen af de specialiserede tilbud. (Esbjerg Kommune, 7. Børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne) 13

14 En tendens til at kommunerne i højere grad bruger eller opretter egne tilbud, som får betydning for brugen af Esbjerg kommunes tilbud. (Esbjerg Kommune, 8. Børn med nedsat psykisk funktionsevne) Fokus på i større omfang at løse opgaven i eget regi (Sønderborg Kommune, område 1, 7, 8) Opmærksomhed på at takster holdes i ro (Sønderborg Kommune,område 5. Voldsramte kvinder) 14

15 Oplever kommunen særlige politiske dilemmaer som styringsaftalen eller udviklingsstrategien bør have fokus på? Det er et vanskeligt gennemskueligt område, netop fordi pris- og ydelsesstrukturen er forskellig institutionerne i mellem. (Esbjerg Kommune, hjælpemiddelcentral ) Betaling for ydelser (Fanø Kommune er primært køberkommune og dermed ikke direkte aktør i forhold til prisfastsættelse) (Fanø Kommune) Det er svært at skaffe politisk opbakning til forpligtende samarbejde mellem kommunerne. (Esbjerg Kommune, område 9: Børn og unge med behov for ophold på døgninstitutioner og hos Det øgede kommunale fokus på hjemtagelser og udbygning af egne tilbud kan medføre tomme pladser på tilbud, der tidligere har været anvendt af flere kommuner. (Aabenraa Kommune, Voksne med psykiske handicaps) Det øgede kommunale fokus på hjemtagelser og udbygning af egne tilbud kan medføre tomme pladser på tilbud, der tidligere har været anvendt af flere kommuner. (Aabenraa Kommune, Voksne med fysiske handicaps) Kravet om at det specialiserede socialområde samlet set bliver mindre omkostningsfyldt. At besparelser på behandlingspsykiatrien bevirker, at socialpsykiatrien i kommunen kommer under pres. (Kerteminde Kommune, Voksne med psykiske handicap) Der er et dilemma mellem ønsker om hurtig tilpasning af kapacitet for at minimere underskud i budgetåret kontra hensynet til, at der på længere sigt er den ønskede tilstedeværelse af det nødvendige antal højt specialiserede pladser. Ved beslutning i Socialdirektørforum om opretholdelse/videreførsel af underskudspladser skal de økonomiske konsekvenser oplyses til de kommuner, der anvender pladserne, herunder det forventede omfang af efterregulering af underskud. Der er et akut behov for yderligere drøftelser vedrørende forlængede opsigelsesvarsler for en række regionale tilbud, herunder for opsigelse af flere borgere på én gang. (Region Syddanmark, Generelle bemærkninger) Fokus på sælgerkommunernes vilkår og en anerkendelse af, at det fortsat er nødvendigt med de højt specialiserede tilbud. Hvis kommunerne udelukkende etablerer egne tilbud er der en risiko for, at de højt specialiserede tilbud reduceres kraftigt, hvilket ikke er hensigtsmæssigt ift. borgernes behov. (Vejle Kommune, Voksenservice) I højere grad at have fokus på ændrede behov og justering af tilbuddene jnfr. ændringer i Barnets Reform. (Esbjerg Kommune, 9. Børn og unge med behov for ophold på døgninstitutioner og Tendensen med at sikrede institutioner bruges mindre, kan være begrundet i at finansieringen er ændret. (Esbjerg Kommune, 10. Børn og unge med behov for ophold på sikrede institutioner) 15

16 I højere grad at have fokus på ændrede behov og justering af tilbuddene, og de deraf afledte økonomiske konsekvenser. (Esbjerg Kommune, 7. Børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne) I højere grad at have fokus på ændrede behov og justering af tilbuddene og de deraf afledte økonomiske konsekvenser. (Esbjerg Kommune, 8. Børn med nedsat psykisk funktionsevne) 16

BILAG Udviklingsstrategi 2013

BILAG Udviklingsstrategi 2013 BILAG Udviklingsstrategi 2013 Bilag...2 Bilag 1: Tilbud omfattet af Udviklingsstrategien...2 Bilag 2: Særlige forhold...3 Bilag 3: Tendenser og behov...6 Bilag 4: Procedurer for koordinering af lands og

Læs mere

Volumen og udvikling på det specialiserede sociale område i Syddanmark

Volumen og udvikling på det specialiserede sociale område i Syddanmark Område: Det sociale område Afdeling: Psykiatristaben Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Kirsten Frost Lorenzen E-mail: Kirsten.Frost.Lorenzen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631052 Revideret

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Lyngby-Taarbæk kommune Side 1 af 13 sider. Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Afsluttede fokusområder

Afsluttede fokusområder Bilag 5 Fokusområder der er afsluttet i foråret 2008, igangværende fokusområder samt input til rammeaftaleprocessen fra de faglige netværk i Syddanmark Fokusområder I Rammeaftale 2008 er der aftalt 8 fokusområder

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Den kommunale redegørelse til rammeaftale Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2010 fra Nordfyn

Den kommunale redegørelse til rammeaftale Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2010 fra Nordfyn Side 1 af 20 Generelt Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2010 fra Nordfyn Dato for afsluttet indberetning: 30.04.2009 Dato for politisk godkendelse: 09.10.2009 G1a. Hvordan vurderer kommunen værdien

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Tårnby Dragør kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Kontaktperson Kirsten Bach Tlf. nr. 3247 1448 Mail.: Kbc.sf@taarnby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012

Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012 Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af analysens konklusioner... 2 2. særforanstaltninger og enkeltmandprojekter fordelt

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Kontaktperson Randi Westergaard Tlf. nr. 44526025 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

"Efter hensigtserklæringen " - Aftale om det kommunale samarbejde i region hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet BILAG

Efter hensigtserklæringen  - Aftale om det kommunale samarbejde i region hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet BILAG "Efter hensigtserklæringen " - Aftale om det kommunale samarbejde i region hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet BILAG Godkendt på møde i KKR Hovedstaden den 13. juni 2008 1 Kortlægning

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Kontaktperson Karina Paludan Meyer Mette Hammer Sørensen Tlf. nr. 72 35 5604 72 35 4814 Mail.: kpm@furesoe.dk mhs@furesoe.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune Frederikssund kommune Side 1 af 15 sider. Frederikssund kommune Kontaktperson Pernille Foged Tlf. nr. 47351407 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Udkast Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4 Sammenfatning

Læs mere

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011 I denne del skal der svares på: Overordnede spørgsmål vedr. kommunens rolle som efterspørger af tilbud set i forhold til foregående år (2009/2010)

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:fredensborg Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Fredensborg Kommune Kontaktperson Martin Kjellberg Ishøy Tlf. nr. 72 56 51 38 Mail.: maki@fredensborg.dk Skemaet er

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Rammeaftale 2011 - udkast 9 UDKAST. Rammeaftale 2011 På socialområdet og specialundervisningsområdet

Rammeaftale 2011 - udkast 9 UDKAST. Rammeaftale 2011 På socialområdet og specialundervisningsområdet UDKAST Rammeaftale 2011 På socialområdet og specialundervisningsområdet Indholdsfortegnelse Indledning...3 1. Udfordringer og udvikling af tilbud i Syddanmark...4 Forstærket behov for at følge udviklingen

Læs mere

Assens Billund Esbjerg -Voksen området Esbjerg -Børne & unge området. Esbjerg kommune

Assens Billund Esbjerg -Voksen området Esbjerg -Børne & unge området. Esbjerg kommune Assens Billund Esbjerg -Voksen området Esbjerg -Børne & unge området 1) Implementering Senhjerneskadede, STU-tilbud, Esbjerg kommune af ændret Tilbud til unge med voksenområdet arbejder med lovgivning

Læs mere

Besvarelser i forhold til tendenser og behov

Besvarelser i forhold til tendenser og behov Besvarelser i forhold til tendenser og behov Forventet behov for pladser udenfor Det samlede forventet behov kommunens eget regi Dagtilbud Døgntilbud Dagtilbud Døgntilbud 1. Voksne med sindslidelser 0

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Udkast til. Rammeaftale 2008. - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark

Udkast til. Rammeaftale 2008. - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark Udkast til Rammeaftale 2008 - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark 25. juli 2007 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING 2 KOMMUNALE REDEGØRELSER 3 FREDERICIASKOLEN 4 NYBORGSKOLEN

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) ANGIV KONTAKTPERSON(ER) I KOMMUNEN OG KONTAKTOPLYSNINGER (I BOKSEN NEDENFOR)

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) ANGIV KONTAKTPERSON(ER) I KOMMUNEN OG KONTAKTOPLYSNINGER (I BOKSEN NEDENFOR) S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011. Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 fra Billund

Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011. Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 fra Billund Side 1 af 21 Generelt Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 fra Billund Dato for afsluttet indberetning: 09.03.2010 Dato for politisk godkendelse: 30.03.2010 G1a. Hvordan vurderer kommunen værdien

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger.

Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger. BILAG 4: UDVIKLINGSTENDENSER INDENFOR LANDS- OG LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger. SOCIALE TILBUD Målgrupperne

Læs mere

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

Tilbagemeldinger på de åbne svarmuligheder

Tilbagemeldinger på de åbne svarmuligheder Tilbagemeldinger på de åbne svarmuligheder Voksne med sindslidelser 1. Voksne med sindslidelser Esbjerg Kommune Behov for 85 er stigende. 1. Voksne med sindslidelser Faaborg- Midtfyn Kommune Forebyggende:

Læs mere

Rammeaftale 2018 og 2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde

Rammeaftale 2018 og 2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde Rammeaftale 2018 og 2019 Hvad skal vi samarbejde om på det specialiserede social- og undervisningsområde i Region Sjælland? Rammeaftale 2018 og 2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune Herlev kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune Kontaktperson Kenneth Engstrøm Tlf. nr. 44526080 Mail.: kenneth.engstrom@herlev.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Forslag til Rammeaftale 2010 På social- og specialundervisningsområdet

Forslag til Rammeaftale 2010 På social- og specialundervisningsområdet Forslag til Rammeaftale 2010 På social- og specialundervisningsområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. VURDERING AF FREMTIDIGE BEHOV... 4 SOCIALT TRUEDE BØRN OG UNGE... 4 HANDICAPPEDE BØRN OG UNGE...

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overordnet ambition... 4 Temaer... 4 1. Ministertema: anbragte børn og unges undervisning/uddannelse... 4 2. Det gode ældre liv for borgere med

Læs mere

Tilbagemelding fra de decentrale mødefora på det psykiatriske område

Tilbagemelding fra de decentrale mødefora på det psykiatriske område Område: Det psykiatriske område Udarbejdet af: Anita Lerche Afdeling: Ledelsessekretariatet E-mail: Anita.Lerche@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631007 Dato: 19. november 2007 Tilbagemelding

Læs mere

Sammenfatning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2011

Sammenfatning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2011 1 Bilag 1 Sammenfatning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2011 med supplerende bidrag fra Regionen Syddanmark Det sociale område og specialundervisningsområdet 2 Indhold Indledning...1 Kommunernes

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederiksberg kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederiksberg kommune Frederiksberg kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederiksberg kommune Kontaktperson Det sociale voksenområde: Claus Jarset Tlf. nr. 3821 5040 Mail.: clja01@frederiksberg.dk Skemaet

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

Opsummering af kommunernes tilbagemeldinger til faglig udviklingsstrategi for 2013

Opsummering af kommunernes tilbagemeldinger til faglig udviklingsstrategi for 2013 Opsummering af kommunernes tilbagemeldinger til faglig udviklingsstrategi for 2013 A. Politiske visioner i kommunerne Nøgleord fra politiske visioner på børneområdet: Tidlig indsats, helhedsorientering,

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune Kontaktperson Jeanette de Mailly Tlf. nr. 7249 6630 Mail.: jndma@gribskov.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune Albertslund kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune Kontaktperson Lisa Overgaard Jesper Bergenholttz 43 68 65 50 Tlf. nr. 43 68 61 06 Mail.: Lisa.Overggard@albrtslund.dk

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2014

BILAG Udviklingsstrategi 2014 BILAG Udviklingsstrategi 2014 Indhold Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler... 1 a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde... 1 b) Bekendtgørelse

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2013

UDVIKLINGSSTRATEGI 2013 UDVIKLINGSSTRATEGI 2013 Indhold Indledning...3 Overordnetambition...4 TemaerogprocesseriUdviklingsstrategien...5 Ministertema:Udviklingenibrugenafdeforskelligeformerforfamilieplejeanbringelser...5 Analyse

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Side 1 af 11 Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Frederikssund kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Glostrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Glostrup kommune Glostrup kommune Side 1 af 13 sider. Glostrup kommune Kontaktperson Social Service: Johan Kroesen PPR: Søren Post Mail.: johan.kroesen@glostrup. dk Soren.post@glostrup.dk Tlf. nr. Skemaet er tænkt som

Læs mere

Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet

Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet 1 Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet Indhold Oversigt over de oplysninger, som skal foreligge inden 1. maj 2009 1. Nye

Læs mere

Tovholdermøde. Mødereferat

Tovholdermøde. Mødereferat Område: Det sociale område Afdeling: Sekretariatet for det sociale område Journal nr.: Dato: 23. november 2009 Udarbejdet af: Paul Ebbesen E-mail: Paul.Ebbesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631062 Mødereferat

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel:

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel: Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Tårnby kommune Kontaktperson Camilla Bruun Tlf. nr. 3247 1111 Mail.: kommunen@taarnby.dk Nærværende rammeaftale

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune Egedal kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune Kontaktperson Hans Nordskov Hansen Tlf. nr. 72596451 Mail.: hans.hansen@egekom.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Bilag 20: Notat om sociale tilbud, der har behov for særlig opmærksomhed

Bilag 20: Notat om sociale tilbud, der har behov for særlig opmærksomhed Bilag 20: Notat om sociale tilbud, der har behov for særlig opmærksomhed I forbindelse med vedtagelse af rammeaftalen for 2012 har de 22 byråd og aftalt at samarbejde om højt specialiserede sociale tilbud.

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften . Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper og giver et hurtigt samlet overblik i forhold

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2014

UDVIKLINGSSTRATEGI 2014 UDVIKLINGSSTRATEGI 2014 Indhold Indledning... 1 Overordnet ambition... 2 Temaer... 3 Ministertema; godkendelse og tilsyn... 4 Takster som understøtter målet med indsatsen... 4 Anvendelse af velfærdsteknologier

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet Notat Til: Børne og Sundhedsudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 211 Bilag: - Hørsholm s informationer til Rammeaftalen 211 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet Hørsholm

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Skabelon Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2015

BILAG Udviklingsstrategi 2015 BILAG Udviklingsstrategi 2015 Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde I medfør af 6, stk. 4, og 108,

Læs mere

Rammeaftale 2009. På det sociale område og specialundervisningsområdet i Syddanmark. regionsyddanmark.dk

Rammeaftale 2009. På det sociale område og specialundervisningsområdet i Syddanmark. regionsyddanmark.dk Rammeaftale 2009 På det sociale område og specialundervisningsområdet i Syddanmark regionsyddanmark.dk Indledning Rammeaftale 2009 i Syddanmark er den tredje rammeaftale, der indgås efter kommunalreformens

Læs mere

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2018 Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Udviklingsstrategi 2018 Styringsaftale 2018 Indhold

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune Halsnæs kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune Kontaktperson Stig Hjermind Tlf. nr. 24985493 Mail.: sthj@halsnaes.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget. Effekt Ydelser Organisering Ressourcer

Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget. Effekt Ydelser Organisering Ressourcer Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget Effekt Ydelser Organisering Ressourcer MÅL - familier, børn og unge Børn får det bedre Effektvurderinger af udsatte børn Udvikling og adfærd Familieforhold

Læs mere

Bilag 6 Fokusområder, afsluttede og igangværende samt input til Rammeaftale 2010 fra de faglige netværk i Syddanmark

Bilag 6 Fokusområder, afsluttede og igangværende samt input til Rammeaftale 2010 fra de faglige netværk i Syddanmark 25-09-2009 Bilag 6 Fokusområder, afsluttede og igangværende samt input til Rammeaftale 2010 fra de faglige netværk i Syddanmark 25-09-2009 Fokusområder der har afrapporteret siden indgåelsen af rammeaftale

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

Sammenfatning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010

Sammenfatning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 Bilag 1 Sammenfatning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 med supplerende bidrag fra Region Syddanmark Det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold Indledning... 1 Kommunernes

Læs mere

Redegørelsen godkendt og oversendes med anbefaling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Redegørelsen godkendt og oversendes med anbefaling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Side 1 Pkt.nr. 5 Strategier på det sociale område KKR 608843 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social og Sundhedsudvalget, at det anbefales over Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF:

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

4. Det fremadrettede arbejde.

4. Det fremadrettede arbejde. Til: Den Administrative Koordinationsgruppe vedrørende rammeaftaler på det sociale område Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Referat af møde i Socialdirektørforum Region Syddanmark den 09.maj 2011.

Referat af møde i Socialdirektørforum Region Syddanmark den 09.maj 2011. Socialdirektørforum Region Syddanmark Referat af møde i Socialdirektørforum Region Syddanmark den 09.maj 2011. Til stede: Jim H. Staffensen, Assens, Ib Dam Schultz, Esbjerg, Henning Kjærgaard, Fanø, Karen

Læs mere

Psykiatri- og socialområdet

Psykiatri- og socialområdet Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni 2013 Psykiatri- og socialområdet 1 v/psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen Psykiatri Ét sygehus med afdelinger og funktioner fordelt i Region Syddanmark

Læs mere

Kommunens tekst forventes indsat i de hvide felter. Felterne udvides efterhånden som der skrives.

Kommunens tekst forventes indsat i de hvide felter. Felterne udvides efterhånden som der skrives. Side 1 af 13 sider. Gribskov kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om rammeaftaler m.v.

Læs mere

Forslag til rammeaftale 2009

Forslag til rammeaftale 2009 Forslag til rammeaftale 2009 På det sociale område og specialundervisningsområdet i Syddanmark 26. august 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Kapitel 1: Opsummering...2 Kapitel 2: Udarbejdelse af Rammeaftale

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Bornholm kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Bornholm kommune Bornholm kommune Side 1 af 15 sider. Bornholm kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om

Læs mere

Bilag 1. Sammenfatning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2009

Bilag 1. Sammenfatning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2009 Bilag 1 Sammenfatning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2009 Det sociale område og specialundervisningsområdet Bilag 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kommunernes vurdering af rammeaftale

Læs mere

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014...

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... Styringsaftale 2014 Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... 3 Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 18. december Besvarelser bedes fremsendt:

FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 18. december Besvarelser bedes fremsendt: S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

Ringsted Kommunes redegørelse til Rammeaftale 2010

Ringsted Kommunes redegørelse til Rammeaftale 2010 Ringsted Kommunes redegørelse til Rammeaftale 2010 - til brug for rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen Ny skabelon Der har været et bredt ønske om

Læs mere

Udviklingsstrategi 2012 for kommunerne i region Hovedstaden

Udviklingsstrategi 2012 for kommunerne i region Hovedstaden Udviklingsstrategi 2012 for kommunerne i region Hovedstaden Rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningen Udkast til godkendelse i kommunalbestyrelserne, september 2011 Anbefalet

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:glostrup Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune Kontaktperson Edda Heinskou Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI SOCIALUDVALGET

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI SOCIALUDVALGET BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI 2016 - SOCIALUDVALGET OVERORDNEDE TENDENSER SERVICEUDGIFTER Forebyggende foranstaltninger og anbringelser Børn og unge (handicap) Der er forventning om driftsmæssig mindreforbrug

Læs mere

Samspil og styring på det specialiserede socialområde i Syddanmark. Møde i KKR den 14. november 2014

Samspil og styring på det specialiserede socialområde i Syddanmark. Møde i KKR den 14. november 2014 Samspil og styring på det specialiserede socialområde i Syddanmark Møde i KKR den 14. november 2014 Overordnede scenarier 1. Kommunerne overtager alle Region Syddanmarks sociale tilbud. 2. Kommunerne overtager

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema omfatter alle målgrupper

Læs mere

Serviceniveau og styring børneområdet. - Nogle eksempler

Serviceniveau og styring børneområdet. - Nogle eksempler Serviceniveau og styring børneområdet - Nogle eksempler Sagt om faglighed og økonomi Socialministeren på samråd i april 2010: Men jeg er ikke enig i præmissen om, at jo flere penge vi bruger på området,

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Egedal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Egedal kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:egedal kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Egedal kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

BILAG Samspil og styring på det specialiserede socialområde Rapport

BILAG Samspil og styring på det specialiserede socialområde Rapport BILAG Samspil og styring på det specialiserede socialområde Rapport Dato: 07.05.2014 Kontaktperson: Camilla Fyhn Milland Telefon.: 21339184 E-mail: cfm@vejenkom.dk Kommissorium for arbejdsgruppen vedr.

Læs mere

Bilag 6 - Udviklingsstrategi 2013

Bilag 6 - Udviklingsstrategi 2013 Bilag 6 - Udviklingsstrategi 2013 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2013 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 UDVIKLINGSTENDENSER

Læs mere

Det Administrative Samarbejdsforum

Det Administrative Samarbejdsforum Område: Det sociale område Udarbejdet af: Frank Rejnholt Skovdal Afdeling: Sekretariatet for det sociale område E-mail: frank.rejnholt.skovdal@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/67 Telefon: 76631045 Dato:

Læs mere

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre. Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger

Læs mere

Rammeaftale 2014. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2014. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede

Læs mere

Rammeaftale 2015. Udviklingsstrategi. Udviklingsstrategi. De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Rammeaftale 2015. Udviklingsstrategi. Udviklingsstrategi. De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2015 Udviklingsstrategi Udviklingsstrategi De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2015 Udviklingsstrategi De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Region Syddanmarks socialcentre

Region Syddanmarks socialcentre Din GUIDE til Region Syddanmarks socialcentre Maj 2014 Xxxxxx Indhold Region Syddanmark - en kompetent leverandør................. side 3 Handicapcenter Nordøstfyn, Region Syddanmark................. side

Læs mere

Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund

Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund N OTAT KKR HOVEDSTADEN Regionalt Dialogforum den 16. april 2015 Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund Deltagerliste Steen Christiansen,

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Ét svar i hver linje

0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Ét svar i hver linje 0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt. afklarende

Læs mere

Disposition. Baggrund & formål med fælleskommunal analyse Resultater Hvad sker der nu? Knaster Samarbejdsaftale

Disposition. Baggrund & formål med fælleskommunal analyse Resultater Hvad sker der nu? Knaster Samarbejdsaftale Disposition Baggrund & formål med fælleskommunal analyse Resultater Hvad sker der nu? Knaster Samarbejdsaftale Kommissorium Analyserne opdeles på b&u og +18 år for de 19 kommuner i regionen 1) at kortlægge

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Region Hovedstaden - Psykiatri

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Region Hovedstaden - Psykiatri Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:region Hovedstaden - Psykiatri Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Region Hovedstaden - Psykiatri Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Region Sjælland Region Syddanmark. Region Nordjylland Kommunale tilbud omfattet af rammeaftalen, Tilbuddene er opdelt i tre kategorier:

Region Sjælland Region Syddanmark. Region Nordjylland Kommunale tilbud omfattet af rammeaftalen, Tilbuddene er opdelt i tre kategorier: Oversigt over forslag til rammeaftaler for 2012 som vedtaget i de 5 KKR er august 2012 / afventer endelig godkendelse i kommunalbestyrelserne Temaer: Fælles Sjælland Kommunale omfattet af rammeaftalen,

Læs mere