Tilbagemeldinger på de åbne svarmuligheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbagemeldinger på de åbne svarmuligheder"

Transkript

1 Tilbagemeldinger på de åbne svarmuligheder Voksne med sindslidelser 1. Voksne med sindslidelser Esbjerg Kommune Behov for 85 er stigende. 1. Voksne med sindslidelser Faaborg- Midtfyn Kommune Forebyggende: Der er fra 2013 blevet afsat midler til et akuttilbud på psykiatridelen, der i de seneste to år har kørt som projekt. 1. Voksne med sindslidelser Kerteminde Kommune Hele det specialiserede tilbudsområde er stadig præget af, at Kommunen opretter lokale tilbud, hvor faglighed og økonomi giver denne mulighed til marginaliserede handicapgrupper 1. Voksne med sindslidelser Kolding Kommune Tilgang løses primært via Voksne med sindslidelser Middelfart Kommune Kommunen arbejder i øjeblikket på en ungestrategi, hvor der er fokus på psykisk sårbare unge. Blandt andet arbejdes der på midlertidige botilbud i nærområdet for denne gruppe. Det forventes at føre til en faldende efterspørgsel efter tilbud udenfor kommunen. 1. Voksne med sindslidelser- Nordfyns Kommune Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har i 2011 valgt at sætte særlig fokus på indsatsområder inden for psykiatrien. Formålet er at optimere indsatsen og have en bred vifte af tilbud til målgruppen i nærmiljøet. Dette set i lyset af de udfordringer kommunerne står overfor i forhold til færre sengepladser indenfor psykiatrien, hurtigere udskrivelser/færdigbehandling, tilgang af personer med psykiatriske lidelser/dobbeltdiagnoser, ligesom målet er at sikre en optimal udnyttelse af de personalemæssige og økonomiske ressourcer, til gavn for målgruppen. Der pågår et fortsat løbende tværfagligt samarbejde omkring botilbud, opgangsfællesskaber, akutbolig, netværkscafe. I oktober måned 2012 er tilbud om social aktivering og hotline etableret, og øvrige tilbud vil løbende blive implementeret med afsæt i målgruppens behov. Der er etableret et socialpsykiatrisk team med fælles ledelse, hvor alle medarbejderne arbejder med opgaver indenfor SKP-området, 85-bostøtte samt social mentor-ordning. Teamet skal endvidere ses i relation til projekt Brug for alle, hvor opgaven bl.a. er at sikre, at den sociale og beskæftigelsesfremmede indsats går hånd i hånd. De nye tiltag forventes at medføre en mindre efterspørgsel efter dag- og døgntilbud udenfor kommunens eget regi. 1

2 1. Voksne med sindslidelser Sønderborg Kommune Gruppen af voksne med sindslidelser øges. Der registreres flere borgere med komplekse sindslidelser og flere dobbeltdiagnosticerede. Strategien er fremover at arbejde ud fra et mere målrettet fokus på rehabilitering, og et sundhedsfremmende og arbejdsmarkedsrettet sigte. Vha. metoder indenfor kognitiv terapi og Recovery med fokus på motion, sund kost og udeliv er strategien at støtte borgerne i rehabiliteringen frem mod mestring af eget liv. Der er registreret en stigende tendens til spiseforstyrrelser blandt unge. Der er behov for et tilbud til målgruppen. 1. Voksne med sindslidelser Tønder Kommune Der forventes på kort sigt ingen ændringer. På længere sigt forventes at være et reduceret behov for pladser i Tønder Kommune 1. Voksne med sindslidelser Varde Kommune I 2014 vil antallet af kommunale døgnpladser indenfor kommunegrænsen blive øget. 1. Voksne med sindslidelser Vejen Kommune Vejen Kommune oplever en stigende tilgang af borgere der p.g.a. sindslidelse har behov for støtte efter servicelovens 85 i eget hjem og borgere der har behov for døgntilbud. Derudover arbejdes der med, at få de bedre fungerende ældre psykisk syge integreret i aktivitetstilbuddene på ældreområdet som findes rundt i kommunen, og at der sker et tættere samspil med arbejdsmarkedsområdet med henblik på fastholdelse/tilbagevending til arbejdsmarkedet. Dette skal b.la. ses i lyset af den nye pensionsreform der trådte i kraft 1. januar Voksne med sindslidelser Region Syddanmark (fra leverandørperspektiv) Der opleves i socialpsykiatrien generelt en stigende efterspørgsel, varierende på tilbuddene og målgrupperne. Der er generelt set færre forespørgsler på 85 ydelser og stigende forespørgsler på 107-tilbud frem for 108-tilbud. Der opleves klart flere forespørgsler på de borgere, der ikke kan rummes i almindelige eller kommunale 107 tilbud og hvor der, fra henvendelsen kommer, tales om særforanstaltninger. Målgruppemæssigt er det borgere, der ofte er voldsomt udadreagerende eller selvskadende, borgere der har et komplekst sygdomsbillede og flere diagnoser ex. sindslidende og udviklingshæmning samt sindslidende med en senhjerneskade. Der efterspørges i alle aldersgrupper og faktisk en del yngre. Mange borgere har en dom. Der er fortsat efterspørgsler på standardpladser fra de kommuner, der ikke har egne døgn tilbud. På alle tilbuddene (undtaget Flydedokken 110) har der i 2012 været en højere belægning end forudsat i budgetlægningen. I Teglgårdshuset har man gennem det sidste 1-2 år fået indskrevet unge sindslidende med aktivt misbrug, ADHD og med en kriminel baggrund. Komplekse problemstillinger, hvor misbrug, kriminilitet og adfærd er toneangivende. Spiseforstyrrede: Der har været stigende efterspørgsel efter pladser på Syrenparken afdeling Pomonahuset til børn og unge og voksne med en spiseforstyrrelse, hvor henvendelser ikke har kunnet imødekommes grundet fuld belægning. Regionen foreslår derfor på denne baggrund, at regionen udvider kapaciteten, jf. vedlagte notat Forslag til etablering af pladser til mennesker med en spiseforstyrrelse. 2

3 Voksne med psykisk handicap 2. Voksne med psykisk handicap Langeland Kommune Vi har i 2012 haft et let stigende tilgang vedr. unge med psykiske lidelser, men det ser ud til det var særligt for dette år Vi kører projekt i øjeblikket vedr. senhjerneskade-rehabilitering for at optimere hjælpen indenfor dette område. 2. Voksne med psykisk handicap Middelfart Kommune Kommunen ser som i 2013 en tendens til stigning i antal sager hvor borgeren er diagnosticeret med ADHD. Dette forventer kommune vil påvirke efterspørgslen i 2014 og frem i et eller andet omfang. 2. Voksne med psykisk handicap - Nordfyns Kommune Antal voksne med psykisk handicap har gennem det seneste år været stationær. Nordfyns Kommune har i starten af 2010 etableret eget døgndækket botilbud med 10 pladser til ældre udviklingshæmmede. Der har siden opstart stort set været en 100% belægning i nævnte botilbud. Nordfyns Kommunes eget beskæftigelses og aktivitets- og samværstilbud for psykisk handicappede (udviklingshæmmede borgere) er under udvikling i forhold til målgruppens behov. Den organisatoriske synergi med dagtilbuddets formål, funktion, beliggenhed og faciliteter medfører at afdelingen naturligt bliver krumtappen for fælles aktiviteter på hverdag i fritid og ferie. Dagtilbud tilpasses dagstruktur og åbningstid, der nyindrettes, værkstedstilbud styrkes og udvikles, aktivitetstilbud styrkes og der etableres nye tilbud med egenproduktion (jord til bord, dyrehold, aktivitetshus, fritidsklub som tilbud m.m.) Indsatsen forventes en mindre efterspørgsel efter dagtilbud udenfor kommunens eget regi. 2. Voksne med psykisk handicap Sønderborg Kommune Der er et øget behov for tilbud til udviklingshæmmede med ADHD og autisme i eget regi. Tilgangen kommer bl.a. fra ventelister på området. 2. Voksne med psykisk handicap Tønder Kommune Der forventes på kort sigt ingen ændringer. På længere sigt forventes at være et reduceret behov for pladser i Tønder Kommune 2. Voksne med psykisk handicap Region Syddanmark (fra leverandørperspektiv) Domfældte udviklingshæmmede: Her er en tendens til, at alle nye borgere har svære problematikker, der i mange tilfælde medfører en økonomisk særaftale ud over taksten. Der er en del efterspørgsel i dette område. Henvendelser går i retning af flytninger fra tilbud, hvor kommuner ikke selv kan rumme borgeren i egne tilbud, eller fra tilbud, som kommunerne finder for dyre eller dårlige (bl.a fra private opholdssteder/tilbud). Der er ikke samme efterspørgsel for de almindelige udviklingshæmmede hvor der i Nyborg er flere ledige pladser, og på den baggrund har regionen i forbindelse med nybyggerierne forudsat, at der sker en reduktion af pladser. 3

4 Voksne med fysisk handicap 3. Voksne med fysisk handicap Faaborg- Midtfyn Kommune Kompetencen på hjerneskadeområdet øges i kommunen for i højere grad at kunne løse opgaver på avanceret niveau. 3. Voksne med fysisk handicap Fanø Kommune Fokus på voksne med senhjerneskade 3. Voksne med fysisk handicap Kolding Kommune Der er øget tilgang af voksne med senhjerneskade. Tilgangen løses primært gennem øget 85 støtte. 3. Voksne med fysisk handicap Middelfart Kommune Mht. tilbud til senhjerneskadede har kommunen, som nævnt i indberetning for 2013, etableret eget dag- og døgntilbud som vil påvirke efterspørgslen. 3. Voksne med fysisk handicap - Nordfyns Kommune Der har i det seneste år været en mindre fald af borgere med apopleksi, følger efter trafikskader og tilsvarende. Nordfyns Kommune har en bilateral aftale med Hjerneskaderådgivningen/Odense Kommune, som giver råd og vejledning i forhold til borgere med erhvervet hjerneskade, herunder er der et løbende samarbejde/udredning i forhold til borgere, som vurderes at have behov for et længerevarende rehabiliteringsforløb i/udenfor egen kommune. Nordfyns Kommune har i starten af 2010 etableret eget døgndækket botilbud til borgere med senhjerneskade med plads til 6 personer. Sammensætning af personale/personalenormering er sket efter Hjerneskaderådgivningens anbefalinger. Køb af rehabiliteringspladser samt dagtilbudspladser forventes at være uændret i de kommende år. 3. Voksne med fysisk handicap Sønderborg Kommune Der ses en stigning i antallet af borgere med erhvervet hjerneskade, der kontakter kommunen med behov for et tilbud. Denne stigning ses i samspil med, at der samtidigt i kommunen er kommet nye tilbud. Der er etableret en hjerneskadekoordinatorfunktion, og der etableres et nyt hjerneskadecenter i eget regi. 3. Voksne med fysisk handicap Tønder Kommune Der forventes et øget behov for pladser i Tønder Kommune og et mindre behov for køb af pladser eksternt 3. Voksne med fysisk handicap Vejen Kommune Vejen Kommune vil i 2013 etablere et døgntilbud efter servicelovens 108 til 6 yngre fysisk handicappede. 3. Voksne med fysisk handicap Region Syddanmark (fra leverandørperspektiv) På senhjerneskadeområdet har der i 2012 været en del henvendelser om pladser til regionens tilbud Kingstrup og Danske Røde Kors Bo- og Dagcenter om pladser, der ikke har kunnet imødekommes, enten på grund af fuld belægning eller som følge af, at borgerne har haft så massive plejebehov, at de ikke har været velplacerede på tilbuddet (flere henvendelser til Kingstrup i denne kategori). På den baggrund foreslår regionen at etablere yderligere 4 pladser på Kingstrup, der kan anvendes fleksibelt efter 108 eller 107, afhængig af den enkelte borgers behov, idet der også er en stigende overbelægning på tilbuddet. 4

5 Personer med stofmisbrug 4. Personer med stofmisbrug Billund Kommune Billund kommune arbejder pt. med en hjemtagning af opgaven med tilbud til misbrugere af alkohol- og euforiserende stoffer. Derfro forventes en stigning i antallet af borgere med behov for et dagtilbud i eget regi, og tilsvarende et fald i antallet af borgere med behov for et dagtilbud uden for kommunen. Da det forventes fortsat at tilkøbe døgnbehandling fra ekstern leverandør, forventes ingen ændring på dette område. 4. Personer med stofmisbrug Faaborg- Midtfyn Kommune Efter etablering af et mere intensivt dagbehandlingstilbud sendes færre borgere i døgntilbud. 4. Personer med stofmisbrug Haderslev Kommune Der bliver flere unge, der søger behandling for misbrug af hash og stimulerende stoffer, mens tilgange i fht misbrug af opiater er let vigende. Der arbejdes efter hurtig og let tilgang til behandling, der primært er ambulant med dagbehandlingstilbud og døgnbehandling kun etableres som understøttelse af dagbehandling herunder tilbud om ophold i rusfrit miljø (Halvvejshus). 4. Personer med stofmisbrug Kolding Kommune Der planlægges opstart af dagbehandling 4. Personer med stofmisbrug Nordfyns Kommune På børn- og ungeområdet fortsættes strategien med bilateral aftale med Odense Kommune. Voksenhandicap har en dækkende bilateral aftale med Odense Kommune i forhold til hele misbrugsområdet. Borgere kan tilbydes behandling i misbrugscenter i Odense, ligesom den enkelte borger også kan vælge misbrugsbehandling i lokalt regi. 4. Personer med stofmisbrug Sønderborg Kommune Gruppen af voksne med stofmisbrug og alkoholmisbrug øges. Der er tendens til flere borgere med dobbeltdiagnoser. Fremover arbejdes med fokus på en inddragende, netværksdannende, rehabiliterende og sundhedsfremmende tilgang. Vha. metoder indenfor kognitiv terapi og Recovery kombineret med motion, sund kost og udeliv er strategien at støtte borgerne i rehabiliteringen frem mod mestring af eget liv ude fra et mål om et skadesreduceret eller stoffrit liv. Der kan med fordel komme mere fokus på gruppen af borgere med alkohol- og eller stofmisbrug og demens. 4. Personer med stofmisbrug Varde Kommune Der er bl.a. fokus på tværsektorielt samarbejde og koordineringen mellem dagsbehandling, samtidig med aktivering. Hjemløse og personer med særlige sociale problemer 5. Hjemløse og personer med særlige sociale problemer- Nordfyns Kommune Der pågår et tæt samarbejde mellem den enkelte borger på forsorgshjem/herberg og myndighedssagsbehandler i psykiatriafdelingen. Målet er, i samarbejde med borger, at finde anden og egnet bolig med afsæt i den pågældende økonomiske formåen. Endvidere afklares om borger er omfattet af tilbud efter servicelovens bestemmelser, såsom socialpædagogisk støtte, SKP m.m. SKP-korps varetager opsøgende arbejde i nærmiljøet samt besøger borgere i eget hjem, hvor fokus bl.a. er 5

6 at hindre/forebygge hjemløshed, men også med det formål at bygge bro til omverdenen samt sikre målgruppens brug af de etablerede tilbud, herunder samarbejde med myndighedssagsbehandler og andre relevante interessenter. 5. Hjemløse og personer med særlige sociale problemer Svendborg Kommune Der opleves en vækst i antallet af unge (under 25 år) med problematikker og behov på dette område. Voldsramte kvinder 6. Voldsramte kvinder- Nordfyns Kommune På børn- og ungeområdet fortsættes strategien med bilateral aftale med Odense Kommune. Voksenhandicap henviser til svar i punkt Voldsramte kvinder Svendborg Kommune Antallet har været stabilt i flere år, men aktuelt opleves en svag vækst i antal. Det usikkert hvad der vil ske fremadrettet. Voksne med behov for tilbud på tale, høre, syns- og hjælpemiddelområdet 7.a. Voksne med behov for tilbud på tale, høre, syns- og hjælpemiddelområdet- Nordfyns Kommune Voksenhandicap har en bilateral aftale med Odense Kommune, som varetager de specialiserede opgaver inden for tale, syns- og hjælpemiddelområdet, og denne aftale fortsætter i Børn med behov for tilbud på tale, høre, syns- og hjælpemiddelområdet 7.b. Børn med behov for tilbud på tale, høre, syns- og hjælpemiddelområdet Haderslev Kommune Vores forbrug på tale, høre og synsområdet samt hjælpemidler, tænkes at forblive på samme niveau, blot med en reduktion i vores forbrug på Center for Høretab (Fredericiaskolen), da vi fremadrettet primært vil benytte stedet til børn/elever, der er tegnsprogsafhængige. 7.b. Børn med behov for tilbud på tale, høre, syns- og hjælpemiddelområdet- Nordfyns Kommune På børn- og ungeområdet fortsættes strategien med bilateral aftale med Odense Kommune. 7.b. Børn med behov for tilbud på tale, høre, syns- og hjælpemiddelområdet Vejen Kommune Der arbejdes meget forebyggende i Dagtilbud hvilket har betydet nedlæggelse af specialklasser for børn med talevanskeligheder. Benytter stadig tilbud til de sværeste tilfælde på Danmarksgade i Esbjerg. 7.b. Børn med behov for tilbud på tale, høre, syns- og hjælpemiddelområdet Aabenraa Kommune Stigning i antal indstililnger til PPR. Strategi øgning af konsultativ virksomhed på området 6

7 Børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne 8. Børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne- Nordfyns Kommune På børn- og ungeområdet ses en markant stigning på 5 til 6 aktuelle sager hvor store boligændringer er en realitet. Udfordringen er, at Nordfyns Kommune på området ikke har egnede boliger til rådighed for målgruppen. 8. Børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne Svendborg Kommune På dagtilbudsområdet er en specialbørnehave i 2012 nedlagt på grund af manglende belægning i Svendborg Kommune. Børn med vidtgående fysiske og psykiske funktionsvanskeligheder forventes fremadrettet at kunne inkluderes på særlige vilkår i de almene dagtilbud, hvoraf fire er indrettet med særlige ressourcepladser, og hvor der er taget hensyn til særlig indretning, pædagogisk tilgang m.v. i tilbuddet. Forældrene har i stigende omfang ønsket visitation til særlig ressourceplads i alment dagtilbud. 8. Børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne Sønderborg Kommune Sønderborg Kommune har inden for 2 år fået flere nyfødte, som er blevet pådraget en funktionsnedsættelse i forbindelse med fødslen. Dette er en stigning i antallet af nyfødte med en funktionsnedsættelse i forhold til årene før. 8. Børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne Tønder Kommune Tendens i retning af, at der er færre børn & unge med fysiske handicaps. 8. Børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne Vejen Kommune Der arbejdes på at skabe mere professionelt miljø, færre steder i kommunen, men først på længere sigt 2015 måske. 8. Børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne Aabenraa Kommune Hjælpen til børn og unge søges givet individuelt, fleksibelt og i almene børnefællesskaber. Det skaber behov for udvikling af samarbejdet med specialmiljøet; herunder børne- og ungepsykiatrien Børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne 9. Børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne- Langeland Kommune Det er vurderingen at færre fremover vil få diagnosen ADHD da vi er blevet mere nuanceret i vores undersøgelser. Vi forsøger at benytte OUH til at udrede fremfor private psykiatere og læger. 9. Børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne- Nordfyns Kommune Strategi og udvikling er uændret. 9. Børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne Svendborg Kommune På dagtilbudsområdet er en specialbørnehave i 2012 nedlagt på grund af manglende belægning i Svendborg Kommune. Børn med vidtgående fysiske og psykiske funktionsvanskeligheder forventes fremadrettet at kunne inkluderes på særlige vilkår i de almene dagtilbud, hvoraf fire er indrettet med særlige ressourcepladser, og hvor der er taget hensyn til særlig indretning, pædagogisk tilgang m.v. i tilbuddet. Forældrene har i stigende omfang ønsket visitation til særlig ressourceplads i alment dagtilbud. 9. Børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne Sønderborg Kommune Der er flere børn/unge, som får diagnosen ADHD og autisme. Der ses særligt en stigning i diagnosticeringen i forhold til infantil autisme. Børn & Unge Teamet har ansat en pædagog, som tager på hjemmebesøg hos 7

8 disse familier og giver forældrene råd og vejledning i at have en ung i huset med en funktionsnedsættelse. Ligeledes taler pædagogen med de unge om det at have en diagnose. Der arbejdes forebyggende, således at den unge kan være længst muligt i hjemmet. 9. Børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne Tønder Kommune Tendens til stigning i antallet af børn og unge med psykiske diagnoser, herunder autisme, ADHD og svagt begavede 9. Børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne Vejen Kommune Der arbejdes på at skabe mere professionelt miljø, færre steder i kommunen, men først på længere sigt 2015 måske. 9. Børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne Aabenraa Kommune Hjælpen til børn og unge søges givet individuelt, fleksibelt og i almene børnefællesskaber. Det skaber behov for udvikling af samarbejdet med specialmiljøet; herunder børne- og ungepsykiatrien Almenboliger 10. Almenboliger (lovbestemt spørgsmål) Sønderborg Kommune Stigende behov indenfor kommunen som følge af omlægning fra ydelser efter SEL 107 til SEL 85 i egen bolig. Faldende behov uden for kommunen pga. større muligheder for etablering af tilbud i eget regi. Stigende behov som følge af omlægning af STU således, at uddannelsen tilbydes i eget regi med deraf følgende behov for boliger til målgruppen. 10. Almenboliger (lovbestemt spørgsmål) Vejen Kommune Vejen Kommune arbejder p.t. med at revidere boligpolitikken indenfor ældreområdet. I boligpolitikken lægges op til en renovering af de gamle plejehjem med ombygning til tidssvarende ældreboliger. Derudover sker der udbygning af eksisterende plejecentre med boliger opført efter ældreboliglovgivningen. 8

9 Kommunens overvejelser om tilbudsviften Faaborg Midtfyn Kommune: Holmehøj: Faaborg-Midtfyn Kommune overvejer at overtage autismecenter Holmehøj. Dette er dog ikke endeligt besluttet. Der er ingen tanker om at ændre på målgruppen ved en evt. overtagelse. Pegasus: Der er en tæt opfølgning på målgruppen for Pegasus, som måske udvides til også at omfatte unge-området grundet manglende belægning Solskrænten: Renovering af Solskrænten kan komme til at medføre færre pladser på psykiatri-delen Tilpasning/ændring af takst: Faaborg-Midtfyn overvejer at differentiere taksterne på tilbuddene idet det synes for fastlåst med én takst. Særligt for Lindehuset vil der blive rejst en politisk sag for at ændre taksten, der er for lav. Fredericia Kommune: Botilbuddet Jupitervej som er botilbud til voksne udviklingshæmmede lukkes 1/ / oprettes botilbuddet Kobbelgaarden med 40 pladser til voksne udviklingshæmmede. Dette sker for at give de udviklingshæmmede mere tidssvarende boliger og samtidig øges mængden af boliger med 9. Ungdomskollegiet, som er 107 tilbud til yngre udviklingshæmmede flytter pr. 1/ til ny lokalitet og antallet af pladser stiger til 32. Pr. 16. Januar 2013 er 107 botilbuddet ny vej oprettet. Tilbuddet rummer pt.5 borgere. Tilbuddet er til unge voksne med særlige sociale problemstillinger. Tilpasning/ændring af takst: Som det ses af svaret ovenover sker der en del flytninger i 2013 og det kan medfører ændringer i taksterne men vi kan pt. ikke oplyse omfanget. Middelfart Kommune Tilpasning/ændring af takst: Middelfart Kommune Guldregnen, 108, Sindslidende. Kommunen forventer en takststigning på kommunens 108 tilbud til sindslidende Guldregnen. Takststigning skyldes, at taksten på Guldregnen i 2012 og 2013 er reguleret for et opsparet overskud fra tidligere år. I 2014 vil overskuddet alt andet lige være tilbagebetalt, hvorefter taksten stiger igen. Taksten forventes dog ikke helt tilbage på niveauet før 2012, da budgettet fra og med 2014 er reduceret med ca kr. Nyborg Kommune: Nyborg Kommune har samlet to enkeltmandsprojekter for udviklingshæmmede/hjerneskadede domfældte med 3 døgndækkede pladser. Målgruppen er personer med markante fysiske/psykiske funktionsnedsættelser. Begrundelsen for tilpasningen skyldes en faglig pædagogisk opkvalifikation samt, at det er økonomisk ansvarligt. Svendborg Kommune: Svendborg Kommune etablerer i ekstra handicapboliger til voksne borgere med længerevarende behov. Boligerne etableres grundet forholdsmæssig forholdsmæssig stor efterspørgsel og tilgang fra Børneområdet. 9

10 Sønderborg Kommune: Handicapområdet 1)Senhjerneskadede Senhjerneskadeområdet samles i et nyt hjerneskadecenter. Kapaciteten ændres fra 28 pladser til 38 pladser. Begrundelsen for ændringen er en tilpasning til nuværende og fremtidigt behov for kapacitet indenfor området samt en målsætning om at løse opgaver i eget regi. 2) Lettere udviklingshæmmede Kapaciteten i botilbuddet Skrænten udvides til at rumme flere borgere med lettere udviklingshæmning. Kapacitetsudvidelsen består i en ændring fra 14 pladser til 40 pladser. Botilbuddet De Unge er lukket pr Botilbuddet havde en kapacitet på 3 pladser. Borgerne er blevet tilbudt pladser i botilbuddet Skrænten. Begrundelsen for ændringen er en tilpasning til nuværende og fremtidigt behov for kapacitet indenfor området samt en målsætning om at løse opgaver i eget regi. 3) Udviklingshæmmede med ADHD og autisme Botilbuddet Svenstrup skal lukkes. Kapaciteten består af 12 pladser. Lukningen sker først, når ny bygning er fundet. Der er planlagt kapacitetsudvidelse. Begrundelsen for ændringen er en tilpasning til nuværende og fremtidigt behov for kapacitet indenfor området samt en målsætning om at løse opgaver i eget regi. Tilpasning/ændring af takst: Der forventes ikke ændringer i taksterne. Eventuelle takstændringer vil afhænge af ovennævnte kapacitetstilpasninger. Ærø Kommune: Vi forventer i løbet af 2014 at bygge 8 pladser til plejekrævende voksne handikappede, og vi forventer at bruge alle pladserne selv. Region Syddanmarks overvejelser om tilbudsviften Regionen foreslår at udbygge kapaciteten i forhold til tilbud til borgere med spiseforstyrrede, jævnfør vedlagte notat Forslag til etablering af pladser til mennesker med spiseforstyrrelser. Regionen foreslår endvidere at udbygge Kingstrup med yderligere 4 døgnpladser til borgere med senhjerneskader, idet der er stigende overbelægning på tilbuddet. I forbindelse med nybyggerierne i Nyborg har regionen forudsat, at der sker en reduktion af pladser til borgere med betydelig og varig nedsat funktionsevne/udviklingshæmmede. Dette er en tilpasning som følge af en ændret efterspørgsel efter tilbud til almindelige udviklingshæmmede. Der er dog en løbende udfordring i forhold til både at opretholde høj belægning i de eksisterende fysiske rammer når det samtidig skal ende med, at kapaciteten skal være mindre i de nybyggede boliger. 10

11 Tilpasning/ændring af takst: Regionen drøfter i foråret 2013 takststrukturen fra 2014 i forbindelse etableringen af de 8 centre. Regionen ser en generel tendens til, at de henvendelser regionen får vedrører borgere med behov, der ofte giver anledning til oprettelse af særforanstaltninger eller enkeltmandsprojekter, hvorfor regionen gerne indgår i en nærmere dialog omkring tilbud til denne type borgere. Lands- og landsdelsdækkende tilbud samt sikrede afdelinger Haderslev Kommune Tilbud Center for Høretab (Region Syddanmark) Bemærkninger Et fremadrettet reduceret forbrug, da kommunen vil søge at inkludere børn og unge, der ikke er afhængige af tegnsprog. Kerteminde Kommune Tilbud Center for Døvblindhed og Høretab (Region Nordjylland) Center for Høretab (Region Syddanmark) Nyborgskolen (Region Syddanmark) Kolonien Filadelfia (Region Sjælland) Center for Døve (Gladsaxe Kommune) Bemærkninger Faldende behov Stigende vejledningsbehov Faldende behov Stigende behov, da videnskaben udviklet på området Ikke aktuelt for nuværende Nordfyns Kommune Sikrede afdelinger (samlet set) Sikret afdeling i Brønderslev (Region Nordjylland), Koglen (Region Midtjylland), Grenen (Region Midtjylland), Egely (Region Syddanmark), Bakkegården (Region Sjælland), Stevnsfortet (Region Sjælland), Sølager (Region Hovedstaden), Sønderbro (Københavns Kommune). Der har på børn og ungeområdet været en mindre stigning i forbruget på antal dage i 2012 ift. det budgettederede. Nordfyns Kommune ønsker kun at anvende sikrede afdelinger når domstol har besluttet. (Der ses ingen posetiv effekt hos den unge, på baggrund af opholdet på sikrede afdelinger) 11

Besvarelser i forhold til tendenser og behov

Besvarelser i forhold til tendenser og behov Besvarelser i forhold til tendenser og behov Forventet behov for pladser udenfor Det samlede forventet behov kommunens eget regi Dagtilbud Døgntilbud Dagtilbud Døgntilbud 1. Voksne med sindslidelser 0

Læs mere

KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV.

KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV. KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV. Myndighed Driftsherre Brønderslev Der er udarbejdet en Masterplan for det specialiserede område i Brønderslev, der er godkent i Social-

Læs mere

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag 1. pkt. 3: Udkast til Udviklingsstrategien, 2013 s. 2 Bilag 2. pkt. 3: BILAG A til Udviklingsstrategien: Opsummering af kommunernes indmeldinger til Udviklingsstrategien

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Rammeaftale 2013 Møde i KKR Sftelland dert Q0/3-201 2-- Dagsordenens punkt 2.1.a. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholds fortegnelse Sammenfatning: 3 Indledning

Læs mere

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2014 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 Udviklingstendenser

Læs mere

Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013

Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013 Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2013 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 UDVIKLINGSTENDENSER

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Udkast til. Rammeaftale 2008. på det sociale område i Syddanmark

Udkast til. Rammeaftale 2008. på det sociale område i Syddanmark Udkast til Rammeaftale 2008 på det sociale område i Syddanmark 2. august 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 KAPITEL 1: RAMMEAFTALE 2008... 5 HVORDAN BLIVER RAMMEAFTALEN TIL?... 5 RAMMEAFTALENS PARTER

Læs mere

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland KKR NORDJYLLAND 1. januar Udviklingsstrategi 2014 Udviklingsstrategien er en del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Rammeaftalen omfatter de nordjyske

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema omfatter alle målgrupper

Læs mere

BILAGSPAKKE TIL PUNKT 5 (Udviklingsstrategi 2014)

BILAGSPAKKE TIL PUNKT 5 (Udviklingsstrategi 2014) BILAGSPAKKE TIL PUNKT 5 (Udviklingsstrategi 2014) Til punkt 5 (godkendelse af udviklingsstrategi 2014) på møde den 18. marts i Den Administrative Styregruppe vedlægges følgende bilag: Udkast til udviklingsstrategi

Læs mere

Sorø Kommune. 30. august 2007. Rapport vedr.: Analyse og strategi for voksenhandicapområdet i Sorø Kommune

Sorø Kommune. 30. august 2007. Rapport vedr.: Analyse og strategi for voksenhandicapområdet i Sorø Kommune Sorø Kommune 30. august 2007 Rapport vedr.: Analyse og strategi for voksenhandicapområdet i Sorø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Baggrund og kommissorium 2.1. Kommissorium 3. Lovgivning og

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget Social-, Ældre og Sundhedsudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Social Service opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Nettoudgifter Social service 447.729-125.657 322.072 Bev.

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen. mellem

Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen. mellem Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen mellem regionsrådet i og kommunalbestyrelserne i regionen BIND II DEL 3 6. Rammeaftalens konkrete omfang 6.1 Socialområdet

Læs mere

Kontaktudvalget i Region Midtjylland

Kontaktudvalget i Region Midtjylland Kontaktudvalget i Region Midtjylland Rammeaftale 2007 Forsknings- og udviklingscenter for rehabilitering Bilag til Kontaktudvalgets møde den 25. august 2006 Punkt nr. 5 Rammeaftale 2007 Rammeaftale 2007

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland.

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland. Rammeaftale 2010 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde Foreløbig udgave Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om Århus Kommunes forslag om overtagelse af regionale tilbud

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om Århus Kommunes forslag om overtagelse af regionale tilbud Region Midtjylland Orientering om Århus Kommunes forslag om overtagelse af regionale tilbud Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 28 ! "# $ "#%!&!' $ "#$% % ( $' ) $# # &# %$!! ' *+,'

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde

Bilag. Region Midtjylland. Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde Region Midtjylland Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde Bilag til Forberedelsesudvalgets møde den 20. september 2006 Punkt nr. 13 Rammeaftale 2007 Rammeaftale 2007

Læs mere

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune 1. Baggrund 6. juni 2013 I efteråret 2012 præsenterede Socialudvalget dets overordnede strategi for udviklingen af fremtidens boliger

Læs mere

1.00 Sociale Forhold og Beskæftigelse - 1 - Socialforvaltningen

1.00 Sociale Forhold og Beskæftigelse - 1 - Socialforvaltningen - 1 - Socialforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Socialforvaltningens virksomhed er i vid udstrækning reguleret via Serviceloven. I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder

Læs mere

Analyse af behov for døgntilbud på tværs af Ældre og Sundhed og Social Service. Indledning og baggrund RAPPORT 00.01.10-P05-3-14

Analyse af behov for døgntilbud på tværs af Ældre og Sundhed og Social Service. Indledning og baggrund RAPPORT 00.01.10-P05-3-14 RAPPORT 00.01.10-P05-3-14 Analyse af behov for døgntilbud på tværs af Ældre og Sundhed og Social Service Indledning og baggrund På Sundhedsudvalgets møde den 6. maj 2014 blev sagen Lunden og Gnisten i

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2014 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Socialcentret og Jobcenter Greve blev sammenlagt pr. 1. januar 2010 til Center for Job & Socialservice. Der er mange snitflader mellem social- og beskæftigelsesområdet,

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland 2011 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere