Tilbagemeldinger på de åbne svarmuligheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbagemeldinger på de åbne svarmuligheder"

Transkript

1 Tilbagemeldinger på de åbne svarmuligheder Voksne med sindslidelser 1. Voksne med sindslidelser Esbjerg Kommune Behov for 85 er stigende. 1. Voksne med sindslidelser Faaborg- Midtfyn Kommune Forebyggende: Der er fra 2013 blevet afsat midler til et akuttilbud på psykiatridelen, der i de seneste to år har kørt som projekt. 1. Voksne med sindslidelser Kerteminde Kommune Hele det specialiserede tilbudsområde er stadig præget af, at Kommunen opretter lokale tilbud, hvor faglighed og økonomi giver denne mulighed til marginaliserede handicapgrupper 1. Voksne med sindslidelser Kolding Kommune Tilgang løses primært via Voksne med sindslidelser Middelfart Kommune Kommunen arbejder i øjeblikket på en ungestrategi, hvor der er fokus på psykisk sårbare unge. Blandt andet arbejdes der på midlertidige botilbud i nærområdet for denne gruppe. Det forventes at føre til en faldende efterspørgsel efter tilbud udenfor kommunen. 1. Voksne med sindslidelser- Nordfyns Kommune Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har i 2011 valgt at sætte særlig fokus på indsatsområder inden for psykiatrien. Formålet er at optimere indsatsen og have en bred vifte af tilbud til målgruppen i nærmiljøet. Dette set i lyset af de udfordringer kommunerne står overfor i forhold til færre sengepladser indenfor psykiatrien, hurtigere udskrivelser/færdigbehandling, tilgang af personer med psykiatriske lidelser/dobbeltdiagnoser, ligesom målet er at sikre en optimal udnyttelse af de personalemæssige og økonomiske ressourcer, til gavn for målgruppen. Der pågår et fortsat løbende tværfagligt samarbejde omkring botilbud, opgangsfællesskaber, akutbolig, netværkscafe. I oktober måned 2012 er tilbud om social aktivering og hotline etableret, og øvrige tilbud vil løbende blive implementeret med afsæt i målgruppens behov. Der er etableret et socialpsykiatrisk team med fælles ledelse, hvor alle medarbejderne arbejder med opgaver indenfor SKP-området, 85-bostøtte samt social mentor-ordning. Teamet skal endvidere ses i relation til projekt Brug for alle, hvor opgaven bl.a. er at sikre, at den sociale og beskæftigelsesfremmede indsats går hånd i hånd. De nye tiltag forventes at medføre en mindre efterspørgsel efter dag- og døgntilbud udenfor kommunens eget regi. 1

2 1. Voksne med sindslidelser Sønderborg Kommune Gruppen af voksne med sindslidelser øges. Der registreres flere borgere med komplekse sindslidelser og flere dobbeltdiagnosticerede. Strategien er fremover at arbejde ud fra et mere målrettet fokus på rehabilitering, og et sundhedsfremmende og arbejdsmarkedsrettet sigte. Vha. metoder indenfor kognitiv terapi og Recovery med fokus på motion, sund kost og udeliv er strategien at støtte borgerne i rehabiliteringen frem mod mestring af eget liv. Der er registreret en stigende tendens til spiseforstyrrelser blandt unge. Der er behov for et tilbud til målgruppen. 1. Voksne med sindslidelser Tønder Kommune Der forventes på kort sigt ingen ændringer. På længere sigt forventes at være et reduceret behov for pladser i Tønder Kommune 1. Voksne med sindslidelser Varde Kommune I 2014 vil antallet af kommunale døgnpladser indenfor kommunegrænsen blive øget. 1. Voksne med sindslidelser Vejen Kommune Vejen Kommune oplever en stigende tilgang af borgere der p.g.a. sindslidelse har behov for støtte efter servicelovens 85 i eget hjem og borgere der har behov for døgntilbud. Derudover arbejdes der med, at få de bedre fungerende ældre psykisk syge integreret i aktivitetstilbuddene på ældreområdet som findes rundt i kommunen, og at der sker et tættere samspil med arbejdsmarkedsområdet med henblik på fastholdelse/tilbagevending til arbejdsmarkedet. Dette skal b.la. ses i lyset af den nye pensionsreform der trådte i kraft 1. januar Voksne med sindslidelser Region Syddanmark (fra leverandørperspektiv) Der opleves i socialpsykiatrien generelt en stigende efterspørgsel, varierende på tilbuddene og målgrupperne. Der er generelt set færre forespørgsler på 85 ydelser og stigende forespørgsler på 107-tilbud frem for 108-tilbud. Der opleves klart flere forespørgsler på de borgere, der ikke kan rummes i almindelige eller kommunale 107 tilbud og hvor der, fra henvendelsen kommer, tales om særforanstaltninger. Målgruppemæssigt er det borgere, der ofte er voldsomt udadreagerende eller selvskadende, borgere der har et komplekst sygdomsbillede og flere diagnoser ex. sindslidende og udviklingshæmning samt sindslidende med en senhjerneskade. Der efterspørges i alle aldersgrupper og faktisk en del yngre. Mange borgere har en dom. Der er fortsat efterspørgsler på standardpladser fra de kommuner, der ikke har egne døgn tilbud. På alle tilbuddene (undtaget Flydedokken 110) har der i 2012 været en højere belægning end forudsat i budgetlægningen. I Teglgårdshuset har man gennem det sidste 1-2 år fået indskrevet unge sindslidende med aktivt misbrug, ADHD og med en kriminel baggrund. Komplekse problemstillinger, hvor misbrug, kriminilitet og adfærd er toneangivende. Spiseforstyrrede: Der har været stigende efterspørgsel efter pladser på Syrenparken afdeling Pomonahuset til børn og unge og voksne med en spiseforstyrrelse, hvor henvendelser ikke har kunnet imødekommes grundet fuld belægning. Regionen foreslår derfor på denne baggrund, at regionen udvider kapaciteten, jf. vedlagte notat Forslag til etablering af pladser til mennesker med en spiseforstyrrelse. 2

3 Voksne med psykisk handicap 2. Voksne med psykisk handicap Langeland Kommune Vi har i 2012 haft et let stigende tilgang vedr. unge med psykiske lidelser, men det ser ud til det var særligt for dette år Vi kører projekt i øjeblikket vedr. senhjerneskade-rehabilitering for at optimere hjælpen indenfor dette område. 2. Voksne med psykisk handicap Middelfart Kommune Kommunen ser som i 2013 en tendens til stigning i antal sager hvor borgeren er diagnosticeret med ADHD. Dette forventer kommune vil påvirke efterspørgslen i 2014 og frem i et eller andet omfang. 2. Voksne med psykisk handicap - Nordfyns Kommune Antal voksne med psykisk handicap har gennem det seneste år været stationær. Nordfyns Kommune har i starten af 2010 etableret eget døgndækket botilbud med 10 pladser til ældre udviklingshæmmede. Der har siden opstart stort set været en 100% belægning i nævnte botilbud. Nordfyns Kommunes eget beskæftigelses og aktivitets- og samværstilbud for psykisk handicappede (udviklingshæmmede borgere) er under udvikling i forhold til målgruppens behov. Den organisatoriske synergi med dagtilbuddets formål, funktion, beliggenhed og faciliteter medfører at afdelingen naturligt bliver krumtappen for fælles aktiviteter på hverdag i fritid og ferie. Dagtilbud tilpasses dagstruktur og åbningstid, der nyindrettes, værkstedstilbud styrkes og udvikles, aktivitetstilbud styrkes og der etableres nye tilbud med egenproduktion (jord til bord, dyrehold, aktivitetshus, fritidsklub som tilbud m.m.) Indsatsen forventes en mindre efterspørgsel efter dagtilbud udenfor kommunens eget regi. 2. Voksne med psykisk handicap Sønderborg Kommune Der er et øget behov for tilbud til udviklingshæmmede med ADHD og autisme i eget regi. Tilgangen kommer bl.a. fra ventelister på området. 2. Voksne med psykisk handicap Tønder Kommune Der forventes på kort sigt ingen ændringer. På længere sigt forventes at være et reduceret behov for pladser i Tønder Kommune 2. Voksne med psykisk handicap Region Syddanmark (fra leverandørperspektiv) Domfældte udviklingshæmmede: Her er en tendens til, at alle nye borgere har svære problematikker, der i mange tilfælde medfører en økonomisk særaftale ud over taksten. Der er en del efterspørgsel i dette område. Henvendelser går i retning af flytninger fra tilbud, hvor kommuner ikke selv kan rumme borgeren i egne tilbud, eller fra tilbud, som kommunerne finder for dyre eller dårlige (bl.a fra private opholdssteder/tilbud). Der er ikke samme efterspørgsel for de almindelige udviklingshæmmede hvor der i Nyborg er flere ledige pladser, og på den baggrund har regionen i forbindelse med nybyggerierne forudsat, at der sker en reduktion af pladser. 3

4 Voksne med fysisk handicap 3. Voksne med fysisk handicap Faaborg- Midtfyn Kommune Kompetencen på hjerneskadeområdet øges i kommunen for i højere grad at kunne løse opgaver på avanceret niveau. 3. Voksne med fysisk handicap Fanø Kommune Fokus på voksne med senhjerneskade 3. Voksne med fysisk handicap Kolding Kommune Der er øget tilgang af voksne med senhjerneskade. Tilgangen løses primært gennem øget 85 støtte. 3. Voksne med fysisk handicap Middelfart Kommune Mht. tilbud til senhjerneskadede har kommunen, som nævnt i indberetning for 2013, etableret eget dag- og døgntilbud som vil påvirke efterspørgslen. 3. Voksne med fysisk handicap - Nordfyns Kommune Der har i det seneste år været en mindre fald af borgere med apopleksi, følger efter trafikskader og tilsvarende. Nordfyns Kommune har en bilateral aftale med Hjerneskaderådgivningen/Odense Kommune, som giver råd og vejledning i forhold til borgere med erhvervet hjerneskade, herunder er der et løbende samarbejde/udredning i forhold til borgere, som vurderes at have behov for et længerevarende rehabiliteringsforløb i/udenfor egen kommune. Nordfyns Kommune har i starten af 2010 etableret eget døgndækket botilbud til borgere med senhjerneskade med plads til 6 personer. Sammensætning af personale/personalenormering er sket efter Hjerneskaderådgivningens anbefalinger. Køb af rehabiliteringspladser samt dagtilbudspladser forventes at være uændret i de kommende år. 3. Voksne med fysisk handicap Sønderborg Kommune Der ses en stigning i antallet af borgere med erhvervet hjerneskade, der kontakter kommunen med behov for et tilbud. Denne stigning ses i samspil med, at der samtidigt i kommunen er kommet nye tilbud. Der er etableret en hjerneskadekoordinatorfunktion, og der etableres et nyt hjerneskadecenter i eget regi. 3. Voksne med fysisk handicap Tønder Kommune Der forventes et øget behov for pladser i Tønder Kommune og et mindre behov for køb af pladser eksternt 3. Voksne med fysisk handicap Vejen Kommune Vejen Kommune vil i 2013 etablere et døgntilbud efter servicelovens 108 til 6 yngre fysisk handicappede. 3. Voksne med fysisk handicap Region Syddanmark (fra leverandørperspektiv) På senhjerneskadeområdet har der i 2012 været en del henvendelser om pladser til regionens tilbud Kingstrup og Danske Røde Kors Bo- og Dagcenter om pladser, der ikke har kunnet imødekommes, enten på grund af fuld belægning eller som følge af, at borgerne har haft så massive plejebehov, at de ikke har været velplacerede på tilbuddet (flere henvendelser til Kingstrup i denne kategori). På den baggrund foreslår regionen at etablere yderligere 4 pladser på Kingstrup, der kan anvendes fleksibelt efter 108 eller 107, afhængig af den enkelte borgers behov, idet der også er en stigende overbelægning på tilbuddet. 4

5 Personer med stofmisbrug 4. Personer med stofmisbrug Billund Kommune Billund kommune arbejder pt. med en hjemtagning af opgaven med tilbud til misbrugere af alkohol- og euforiserende stoffer. Derfro forventes en stigning i antallet af borgere med behov for et dagtilbud i eget regi, og tilsvarende et fald i antallet af borgere med behov for et dagtilbud uden for kommunen. Da det forventes fortsat at tilkøbe døgnbehandling fra ekstern leverandør, forventes ingen ændring på dette område. 4. Personer med stofmisbrug Faaborg- Midtfyn Kommune Efter etablering af et mere intensivt dagbehandlingstilbud sendes færre borgere i døgntilbud. 4. Personer med stofmisbrug Haderslev Kommune Der bliver flere unge, der søger behandling for misbrug af hash og stimulerende stoffer, mens tilgange i fht misbrug af opiater er let vigende. Der arbejdes efter hurtig og let tilgang til behandling, der primært er ambulant med dagbehandlingstilbud og døgnbehandling kun etableres som understøttelse af dagbehandling herunder tilbud om ophold i rusfrit miljø (Halvvejshus). 4. Personer med stofmisbrug Kolding Kommune Der planlægges opstart af dagbehandling 4. Personer med stofmisbrug Nordfyns Kommune På børn- og ungeområdet fortsættes strategien med bilateral aftale med Odense Kommune. Voksenhandicap har en dækkende bilateral aftale med Odense Kommune i forhold til hele misbrugsområdet. Borgere kan tilbydes behandling i misbrugscenter i Odense, ligesom den enkelte borger også kan vælge misbrugsbehandling i lokalt regi. 4. Personer med stofmisbrug Sønderborg Kommune Gruppen af voksne med stofmisbrug og alkoholmisbrug øges. Der er tendens til flere borgere med dobbeltdiagnoser. Fremover arbejdes med fokus på en inddragende, netværksdannende, rehabiliterende og sundhedsfremmende tilgang. Vha. metoder indenfor kognitiv terapi og Recovery kombineret med motion, sund kost og udeliv er strategien at støtte borgerne i rehabiliteringen frem mod mestring af eget liv ude fra et mål om et skadesreduceret eller stoffrit liv. Der kan med fordel komme mere fokus på gruppen af borgere med alkohol- og eller stofmisbrug og demens. 4. Personer med stofmisbrug Varde Kommune Der er bl.a. fokus på tværsektorielt samarbejde og koordineringen mellem dagsbehandling, samtidig med aktivering. Hjemløse og personer med særlige sociale problemer 5. Hjemløse og personer med særlige sociale problemer- Nordfyns Kommune Der pågår et tæt samarbejde mellem den enkelte borger på forsorgshjem/herberg og myndighedssagsbehandler i psykiatriafdelingen. Målet er, i samarbejde med borger, at finde anden og egnet bolig med afsæt i den pågældende økonomiske formåen. Endvidere afklares om borger er omfattet af tilbud efter servicelovens bestemmelser, såsom socialpædagogisk støtte, SKP m.m. SKP-korps varetager opsøgende arbejde i nærmiljøet samt besøger borgere i eget hjem, hvor fokus bl.a. er 5

6 at hindre/forebygge hjemløshed, men også med det formål at bygge bro til omverdenen samt sikre målgruppens brug af de etablerede tilbud, herunder samarbejde med myndighedssagsbehandler og andre relevante interessenter. 5. Hjemløse og personer med særlige sociale problemer Svendborg Kommune Der opleves en vækst i antallet af unge (under 25 år) med problematikker og behov på dette område. Voldsramte kvinder 6. Voldsramte kvinder- Nordfyns Kommune På børn- og ungeområdet fortsættes strategien med bilateral aftale med Odense Kommune. Voksenhandicap henviser til svar i punkt Voldsramte kvinder Svendborg Kommune Antallet har været stabilt i flere år, men aktuelt opleves en svag vækst i antal. Det usikkert hvad der vil ske fremadrettet. Voksne med behov for tilbud på tale, høre, syns- og hjælpemiddelområdet 7.a. Voksne med behov for tilbud på tale, høre, syns- og hjælpemiddelområdet- Nordfyns Kommune Voksenhandicap har en bilateral aftale med Odense Kommune, som varetager de specialiserede opgaver inden for tale, syns- og hjælpemiddelområdet, og denne aftale fortsætter i Børn med behov for tilbud på tale, høre, syns- og hjælpemiddelområdet 7.b. Børn med behov for tilbud på tale, høre, syns- og hjælpemiddelområdet Haderslev Kommune Vores forbrug på tale, høre og synsområdet samt hjælpemidler, tænkes at forblive på samme niveau, blot med en reduktion i vores forbrug på Center for Høretab (Fredericiaskolen), da vi fremadrettet primært vil benytte stedet til børn/elever, der er tegnsprogsafhængige. 7.b. Børn med behov for tilbud på tale, høre, syns- og hjælpemiddelområdet- Nordfyns Kommune På børn- og ungeområdet fortsættes strategien med bilateral aftale med Odense Kommune. 7.b. Børn med behov for tilbud på tale, høre, syns- og hjælpemiddelområdet Vejen Kommune Der arbejdes meget forebyggende i Dagtilbud hvilket har betydet nedlæggelse af specialklasser for børn med talevanskeligheder. Benytter stadig tilbud til de sværeste tilfælde på Danmarksgade i Esbjerg. 7.b. Børn med behov for tilbud på tale, høre, syns- og hjælpemiddelområdet Aabenraa Kommune Stigning i antal indstililnger til PPR. Strategi øgning af konsultativ virksomhed på området 6

7 Børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne 8. Børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne- Nordfyns Kommune På børn- og ungeområdet ses en markant stigning på 5 til 6 aktuelle sager hvor store boligændringer er en realitet. Udfordringen er, at Nordfyns Kommune på området ikke har egnede boliger til rådighed for målgruppen. 8. Børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne Svendborg Kommune På dagtilbudsområdet er en specialbørnehave i 2012 nedlagt på grund af manglende belægning i Svendborg Kommune. Børn med vidtgående fysiske og psykiske funktionsvanskeligheder forventes fremadrettet at kunne inkluderes på særlige vilkår i de almene dagtilbud, hvoraf fire er indrettet med særlige ressourcepladser, og hvor der er taget hensyn til særlig indretning, pædagogisk tilgang m.v. i tilbuddet. Forældrene har i stigende omfang ønsket visitation til særlig ressourceplads i alment dagtilbud. 8. Børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne Sønderborg Kommune Sønderborg Kommune har inden for 2 år fået flere nyfødte, som er blevet pådraget en funktionsnedsættelse i forbindelse med fødslen. Dette er en stigning i antallet af nyfødte med en funktionsnedsættelse i forhold til årene før. 8. Børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne Tønder Kommune Tendens i retning af, at der er færre børn & unge med fysiske handicaps. 8. Børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne Vejen Kommune Der arbejdes på at skabe mere professionelt miljø, færre steder i kommunen, men først på længere sigt 2015 måske. 8. Børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne Aabenraa Kommune Hjælpen til børn og unge søges givet individuelt, fleksibelt og i almene børnefællesskaber. Det skaber behov for udvikling af samarbejdet med specialmiljøet; herunder børne- og ungepsykiatrien Børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne 9. Børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne- Langeland Kommune Det er vurderingen at færre fremover vil få diagnosen ADHD da vi er blevet mere nuanceret i vores undersøgelser. Vi forsøger at benytte OUH til at udrede fremfor private psykiatere og læger. 9. Børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne- Nordfyns Kommune Strategi og udvikling er uændret. 9. Børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne Svendborg Kommune På dagtilbudsområdet er en specialbørnehave i 2012 nedlagt på grund af manglende belægning i Svendborg Kommune. Børn med vidtgående fysiske og psykiske funktionsvanskeligheder forventes fremadrettet at kunne inkluderes på særlige vilkår i de almene dagtilbud, hvoraf fire er indrettet med særlige ressourcepladser, og hvor der er taget hensyn til særlig indretning, pædagogisk tilgang m.v. i tilbuddet. Forældrene har i stigende omfang ønsket visitation til særlig ressourceplads i alment dagtilbud. 9. Børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne Sønderborg Kommune Der er flere børn/unge, som får diagnosen ADHD og autisme. Der ses særligt en stigning i diagnosticeringen i forhold til infantil autisme. Børn & Unge Teamet har ansat en pædagog, som tager på hjemmebesøg hos 7

8 disse familier og giver forældrene råd og vejledning i at have en ung i huset med en funktionsnedsættelse. Ligeledes taler pædagogen med de unge om det at have en diagnose. Der arbejdes forebyggende, således at den unge kan være længst muligt i hjemmet. 9. Børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne Tønder Kommune Tendens til stigning i antallet af børn og unge med psykiske diagnoser, herunder autisme, ADHD og svagt begavede 9. Børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne Vejen Kommune Der arbejdes på at skabe mere professionelt miljø, færre steder i kommunen, men først på længere sigt 2015 måske. 9. Børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne Aabenraa Kommune Hjælpen til børn og unge søges givet individuelt, fleksibelt og i almene børnefællesskaber. Det skaber behov for udvikling af samarbejdet med specialmiljøet; herunder børne- og ungepsykiatrien Almenboliger 10. Almenboliger (lovbestemt spørgsmål) Sønderborg Kommune Stigende behov indenfor kommunen som følge af omlægning fra ydelser efter SEL 107 til SEL 85 i egen bolig. Faldende behov uden for kommunen pga. større muligheder for etablering af tilbud i eget regi. Stigende behov som følge af omlægning af STU således, at uddannelsen tilbydes i eget regi med deraf følgende behov for boliger til målgruppen. 10. Almenboliger (lovbestemt spørgsmål) Vejen Kommune Vejen Kommune arbejder p.t. med at revidere boligpolitikken indenfor ældreområdet. I boligpolitikken lægges op til en renovering af de gamle plejehjem med ombygning til tidssvarende ældreboliger. Derudover sker der udbygning af eksisterende plejecentre med boliger opført efter ældreboliglovgivningen. 8

9 Kommunens overvejelser om tilbudsviften Faaborg Midtfyn Kommune: Holmehøj: Faaborg-Midtfyn Kommune overvejer at overtage autismecenter Holmehøj. Dette er dog ikke endeligt besluttet. Der er ingen tanker om at ændre på målgruppen ved en evt. overtagelse. Pegasus: Der er en tæt opfølgning på målgruppen for Pegasus, som måske udvides til også at omfatte unge-området grundet manglende belægning Solskrænten: Renovering af Solskrænten kan komme til at medføre færre pladser på psykiatri-delen Tilpasning/ændring af takst: Faaborg-Midtfyn overvejer at differentiere taksterne på tilbuddene idet det synes for fastlåst med én takst. Særligt for Lindehuset vil der blive rejst en politisk sag for at ændre taksten, der er for lav. Fredericia Kommune: Botilbuddet Jupitervej som er botilbud til voksne udviklingshæmmede lukkes 1/ / oprettes botilbuddet Kobbelgaarden med 40 pladser til voksne udviklingshæmmede. Dette sker for at give de udviklingshæmmede mere tidssvarende boliger og samtidig øges mængden af boliger med 9. Ungdomskollegiet, som er 107 tilbud til yngre udviklingshæmmede flytter pr. 1/ til ny lokalitet og antallet af pladser stiger til 32. Pr. 16. Januar 2013 er 107 botilbuddet ny vej oprettet. Tilbuddet rummer pt.5 borgere. Tilbuddet er til unge voksne med særlige sociale problemstillinger. Tilpasning/ændring af takst: Som det ses af svaret ovenover sker der en del flytninger i 2013 og det kan medfører ændringer i taksterne men vi kan pt. ikke oplyse omfanget. Middelfart Kommune Tilpasning/ændring af takst: Middelfart Kommune Guldregnen, 108, Sindslidende. Kommunen forventer en takststigning på kommunens 108 tilbud til sindslidende Guldregnen. Takststigning skyldes, at taksten på Guldregnen i 2012 og 2013 er reguleret for et opsparet overskud fra tidligere år. I 2014 vil overskuddet alt andet lige være tilbagebetalt, hvorefter taksten stiger igen. Taksten forventes dog ikke helt tilbage på niveauet før 2012, da budgettet fra og med 2014 er reduceret med ca kr. Nyborg Kommune: Nyborg Kommune har samlet to enkeltmandsprojekter for udviklingshæmmede/hjerneskadede domfældte med 3 døgndækkede pladser. Målgruppen er personer med markante fysiske/psykiske funktionsnedsættelser. Begrundelsen for tilpasningen skyldes en faglig pædagogisk opkvalifikation samt, at det er økonomisk ansvarligt. Svendborg Kommune: Svendborg Kommune etablerer i ekstra handicapboliger til voksne borgere med længerevarende behov. Boligerne etableres grundet forholdsmæssig forholdsmæssig stor efterspørgsel og tilgang fra Børneområdet. 9

10 Sønderborg Kommune: Handicapområdet 1)Senhjerneskadede Senhjerneskadeområdet samles i et nyt hjerneskadecenter. Kapaciteten ændres fra 28 pladser til 38 pladser. Begrundelsen for ændringen er en tilpasning til nuværende og fremtidigt behov for kapacitet indenfor området samt en målsætning om at løse opgaver i eget regi. 2) Lettere udviklingshæmmede Kapaciteten i botilbuddet Skrænten udvides til at rumme flere borgere med lettere udviklingshæmning. Kapacitetsudvidelsen består i en ændring fra 14 pladser til 40 pladser. Botilbuddet De Unge er lukket pr Botilbuddet havde en kapacitet på 3 pladser. Borgerne er blevet tilbudt pladser i botilbuddet Skrænten. Begrundelsen for ændringen er en tilpasning til nuværende og fremtidigt behov for kapacitet indenfor området samt en målsætning om at løse opgaver i eget regi. 3) Udviklingshæmmede med ADHD og autisme Botilbuddet Svenstrup skal lukkes. Kapaciteten består af 12 pladser. Lukningen sker først, når ny bygning er fundet. Der er planlagt kapacitetsudvidelse. Begrundelsen for ændringen er en tilpasning til nuværende og fremtidigt behov for kapacitet indenfor området samt en målsætning om at løse opgaver i eget regi. Tilpasning/ændring af takst: Der forventes ikke ændringer i taksterne. Eventuelle takstændringer vil afhænge af ovennævnte kapacitetstilpasninger. Ærø Kommune: Vi forventer i løbet af 2014 at bygge 8 pladser til plejekrævende voksne handikappede, og vi forventer at bruge alle pladserne selv. Region Syddanmarks overvejelser om tilbudsviften Regionen foreslår at udbygge kapaciteten i forhold til tilbud til borgere med spiseforstyrrede, jævnfør vedlagte notat Forslag til etablering af pladser til mennesker med spiseforstyrrelser. Regionen foreslår endvidere at udbygge Kingstrup med yderligere 4 døgnpladser til borgere med senhjerneskader, idet der er stigende overbelægning på tilbuddet. I forbindelse med nybyggerierne i Nyborg har regionen forudsat, at der sker en reduktion af pladser til borgere med betydelig og varig nedsat funktionsevne/udviklingshæmmede. Dette er en tilpasning som følge af en ændret efterspørgsel efter tilbud til almindelige udviklingshæmmede. Der er dog en løbende udfordring i forhold til både at opretholde høj belægning i de eksisterende fysiske rammer når det samtidig skal ende med, at kapaciteten skal være mindre i de nybyggede boliger. 10

11 Tilpasning/ændring af takst: Regionen drøfter i foråret 2013 takststrukturen fra 2014 i forbindelse etableringen af de 8 centre. Regionen ser en generel tendens til, at de henvendelser regionen får vedrører borgere med behov, der ofte giver anledning til oprettelse af særforanstaltninger eller enkeltmandsprojekter, hvorfor regionen gerne indgår i en nærmere dialog omkring tilbud til denne type borgere. Lands- og landsdelsdækkende tilbud samt sikrede afdelinger Haderslev Kommune Tilbud Center for Høretab (Region Syddanmark) Bemærkninger Et fremadrettet reduceret forbrug, da kommunen vil søge at inkludere børn og unge, der ikke er afhængige af tegnsprog. Kerteminde Kommune Tilbud Center for Døvblindhed og Høretab (Region Nordjylland) Center for Høretab (Region Syddanmark) Nyborgskolen (Region Syddanmark) Kolonien Filadelfia (Region Sjælland) Center for Døve (Gladsaxe Kommune) Bemærkninger Faldende behov Stigende vejledningsbehov Faldende behov Stigende behov, da videnskaben udviklet på området Ikke aktuelt for nuværende Nordfyns Kommune Sikrede afdelinger (samlet set) Sikret afdeling i Brønderslev (Region Nordjylland), Koglen (Region Midtjylland), Grenen (Region Midtjylland), Egely (Region Syddanmark), Bakkegården (Region Sjælland), Stevnsfortet (Region Sjælland), Sølager (Region Hovedstaden), Sønderbro (Københavns Kommune). Der har på børn og ungeområdet været en mindre stigning i forbruget på antal dage i 2012 ift. det budgettederede. Nordfyns Kommune ønsker kun at anvende sikrede afdelinger når domstol har besluttet. (Der ses ingen posetiv effekt hos den unge, på baggrund af opholdet på sikrede afdelinger) 11

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Besvarelser i forhold til tendenser og behov

Besvarelser i forhold til tendenser og behov Besvarelser i forhold til tendenser og behov Forventet behov for pladser udenfor Det samlede forventet behov kommunens eget regi Dagtilbud Døgntilbud Dagtilbud Døgntilbud 1. Voksne med sindslidelser 0

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2013

BILAG Udviklingsstrategi 2013 BILAG Udviklingsstrategi 2013 Bilag...2 Bilag 1: Tilbud omfattet af Udviklingsstrategien...2 Bilag 2: Særlige forhold...3 Bilag 3: Tendenser og behov...6 Bilag 4: Procedurer for koordinering af lands og

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Volumen og udvikling på det specialiserede sociale område i Syddanmark

Volumen og udvikling på det specialiserede sociale område i Syddanmark Område: Det sociale område Afdeling: Psykiatristaben Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Kirsten Frost Lorenzen E-mail: Kirsten.Frost.Lorenzen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631052 Revideret

Læs mere

Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012

Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012 Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af analysens konklusioner... 2 2. særforanstaltninger og enkeltmandprojekter fordelt

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger.

Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger. BILAG 4: UDVIKLINGSTENDENSER INDENFOR LANDS- OG LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger. SOCIALE TILBUD Målgrupperne

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Lyngby-Taarbæk kommune Side 1 af 13 sider. Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften . Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper og giver et hurtigt samlet overblik i forhold

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Udkast til. Rammeaftale 2008. - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark

Udkast til. Rammeaftale 2008. - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark Udkast til Rammeaftale 2008 - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark 25. juli 2007 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING 2 KOMMUNALE REDEGØRELSER 3 FREDERICIASKOLEN 4 NYBORGSKOLEN

Læs mere

Kommunale redegørelser Kategoriseret efter emner

Kommunale redegørelser Kategoriseret efter emner Kommunale redegørelser Kategoriseret efter emner 1 Forventninger til udbud og efterspørgsel Har kommunen forventninger om væsentlige ændringer i forbruget i 2012? De forventes, at pladserne som resultat

Læs mere

Den kommunale redegørelse til rammeaftale Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2010 fra Nordfyn

Den kommunale redegørelse til rammeaftale Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2010 fra Nordfyn Side 1 af 20 Generelt Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2010 fra Nordfyn Dato for afsluttet indberetning: 30.04.2009 Dato for politisk godkendelse: 09.10.2009 G1a. Hvordan vurderer kommunen værdien

Læs mere

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011 I denne del skal der svares på: Overordnede spørgsmål vedr. kommunens rolle som efterspørger af tilbud set i forhold til foregående år (2009/2010)

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Region Syddanmarks socialcentre

Region Syddanmarks socialcentre Din GUIDE til Region Syddanmarks socialcentre Maj 2014 Xxxxxx Indhold Region Syddanmark - en kompetent leverandør................. side 3 Handicapcenter Nordøstfyn, Region Syddanmark................. side

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Tårnby Dragør kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Kontaktperson Kirsten Bach Tlf. nr. 3247 1448 Mail.: Kbc.sf@taarnby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune Herlev kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune Kontaktperson Kenneth Engstrøm Tlf. nr. 44526080 Mail.: kenneth.engstrom@herlev.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Afsluttede fokusområder

Afsluttede fokusområder Bilag 5 Fokusområder der er afsluttet i foråret 2008, igangværende fokusområder samt input til rammeaftaleprocessen fra de faglige netværk i Syddanmark Fokusområder I Rammeaftale 2008 er der aftalt 8 fokusområder

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel April 2017 Indhold Resumé... 3 1. Indledning... 5 2. Samlet kapacitet og belægning

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune Frederikssund kommune Side 1 af 15 sider. Frederikssund kommune Kontaktperson Pernille Foged Tlf. nr. 47351407 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema omfatter alle målgrupper

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Maj 2015 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands- og landsdelsdækkende

Læs mere

Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte

Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte Bilag 1: Nordjysk Socialaftale 2018-2019 Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte 1. januar 2018 Udvikling og koordinering er et bilag til Nordjysk Socialaftale 2018-2019, som giver en uddybende

Læs mere

1. Opsummering af analysens konklusioner

1. Opsummering af analysens konklusioner Første del af takstanalysen i forbindelse med Rammeaftale 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af analysens konklusioner...1 2. Normeringsændringer...1 3. Samlet budgetvolumen i 2010 i forhold til 2009...3

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Psykiatri- og socialområdet

Psykiatri- og socialområdet Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni 2013 Psykiatri- og socialområdet 1 v/psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen Psykiatri Ét sygehus med afdelinger og funktioner fordelt i Region Syddanmark

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune Albertslund kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune Kontaktperson Lisa Overgaard Jesper Bergenholttz 43 68 65 50 Tlf. nr. 43 68 61 06 Mail.: Lisa.Overggard@albrtslund.dk

Læs mere

"Efter hensigtserklæringen " - Aftale om det kommunale samarbejde i region hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet BILAG

Efter hensigtserklæringen  - Aftale om det kommunale samarbejde i region hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet BILAG "Efter hensigtserklæringen " - Aftale om det kommunale samarbejde i region hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet BILAG Godkendt på møde i KKR Hovedstaden den 13. juni 2008 1 Kortlægning

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederiksberg kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederiksberg kommune Frederiksberg kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederiksberg kommune Kontaktperson Det sociale voksenområde: Claus Jarset Tlf. nr. 3821 5040 Mail.: clja01@frederiksberg.dk Skemaet

Læs mere

Sammenfatning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010

Sammenfatning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 Bilag 1 Sammenfatning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 med supplerende bidrag fra Region Syddanmark Det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold Indledning... 1 Kommunernes

Læs mere

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson:

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson: Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Michael Mogensen Tlf. nr. Mappen indeholder følgende ark: Paragraf 20 stk 2 Undervisning på døgn

Læs mere

http://defgosoftware2.net/defgo/surveyservlet;jsessionid=e7b5b995f46712cdd152...

http://defgosoftware2.net/defgo/surveyservlet;jsessionid=e7b5b995f46712cdd152... Side 1 af 16 0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt.

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Den langsigtede boligplan for det sociale område - justering november 2011

Den langsigtede boligplan for det sociale område - justering november 2011 Område: Det sociale område Afdeling: Kvalitet og udvikling Journal nr.: Dato: 17. november 2011 Udarbejdet af: Torben S. Nielsen E-mail: Torben.Nielsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631068 Den langsigtede

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Kontaktperson Randi Westergaard Tlf. nr. 44526025 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Bilag 2 Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018

Bilag 2 Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018 Bilag 2 sstrategi i Rammeaftale 2018 i kapacitet og belægning i styper fordelt på målgrupper i sstrategien 2018 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2018 1 Bilag 2 sstrategi i Rammeaftale

Læs mere

Svendborg Kommunes redegørelse 2007

Svendborg Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Denne skabelon omfatter kommunens forventninger til forbrug af pladser på de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen.

Læs mere

BILAG Samspil og styring på det specialiserede socialområde Rapport

BILAG Samspil og styring på det specialiserede socialområde Rapport BILAG Samspil og styring på det specialiserede socialområde Rapport Dato: 07.05.2014 Kontaktperson: Camilla Fyhn Milland Telefon.: 21339184 E-mail: cfm@vejenkom.dk Kommissorium for arbejdsgruppen vedr.

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Februar 2013 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands-

Læs mere

Økonomisk analyse: Aktivitet, medfinansiering og produktivitet på psykiatriområdet

Økonomisk analyse: Aktivitet, medfinansiering og produktivitet på psykiatriområdet Økonomisk analyse: Aktivitet, medfinansiering og produktivitet på psykiatriområdet Fælles kommunal økonomigruppe ved Specialkonsulent Morten Jessen-Hansen, Aabenraa Kommune 1 Præsentation Indhold Medfinansiering

Læs mere

Sammenfatning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2011

Sammenfatning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2011 1 Bilag 1 Sammenfatning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2011 med supplerende bidrag fra Regionen Syddanmark Det sociale område og specialundervisningsområdet 2 Indhold Indledning...1 Kommunernes

Læs mere

Lyngby-Taarbæk kommune

Lyngby-Taarbæk kommune XYtva Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:lyngby-taarbæk kommune XYtva Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Vedr. 20-67: Jørn Unnerup Tlf. nr. 4597 3087 Mail.: jun@ltk.dk Skemaet

Læs mere

FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 18. december Besvarelser bedes fremsendt:

FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 18. december Besvarelser bedes fremsendt: S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Ét svar i hver linje

0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Ét svar i hver linje 0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt. afklarende

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune Halsnæs kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune Kontaktperson Stig Hjermind Tlf. nr. 24985493 Mail.: sthj@halsnaes.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Kontaktperson Karina Paludan Meyer Mette Hammer Sørensen Tlf. nr. 72 35 5604 72 35 4814 Mail.: kpm@furesoe.dk mhs@furesoe.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Side 1 af 11 Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Frederikssund kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune Helsingør kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune Kontaktperson Elsa Undén Hende Tlf. nr. 49283258 Mail.: euh43@helsingor.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Maj 2016 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands- og landsdelsdækkende

Læs mere

Justeret fra 19 til 20 pladser. Tilbudet har ligeledes afdelinger i Nyborg, Svendborg og Nordfyns

Justeret fra 19 til 20 pladser. Tilbudet har ligeledes afdelinger i Nyborg, Svendborg og Nordfyns Oversigt over ændringer i antal normerede pladser samt institutionsstruktur i forhold til beskrivelserne i bilag 1.a som indgik i høringsproceduren vedrørende rammeaftale 2007 Der er et antal institutioner,

Læs mere

Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling. Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling NOTAT

Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling. Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling NOTAT NOTAT Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling Nedenstående er en opfølgning på den omstillingsstrategi for Bo- og beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj, som Sundhedsudvalget

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget. Effekt Ydelser Organisering Ressourcer

Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget. Effekt Ydelser Organisering Ressourcer Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget Effekt Ydelser Organisering Ressourcer MÅL - familier, børn og unge Børn får det bedre Effektvurderinger af udsatte børn Udvikling og adfærd Familieforhold

Læs mere

Belægningsprocent. Takst Takst-enheder. Forslag til budget og rammeaftale for 2008 Ændring i forhold til 2007 normering. Belægnings procent

Belægningsprocent. Takst Takst-enheder. Forslag til budget og rammeaftale for 2008 Ændring i forhold til 2007 normering. Belægnings procent Institution Bihuset Bognæs Plads normering Takst Forslag til budget og rammeaftale for forhold til 2007 Plads normering Belægnings procent Takst belægnings procent Bihuset 30 98 2187 30 2 0 1,7% Udvidelse

Læs mere

Kandidatintroduktion. Psykiatri- og Handicap. v./ På Tværs Direktør Karen Heebøll. Den 14. september 2017

Kandidatintroduktion. Psykiatri- og Handicap. v./ På Tværs Direktør Karen Heebøll. Den 14. september 2017 Kandidatintroduktion Psykiatri- og Handicap v./ På Tværs Direktør Karen Heebøll Den 14. september 2017 Hvem er borgerne? Borgere med fysisk handicap Borgere med nedsat psykisk funktionsnedsættelse (autisme,

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF:

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

Kommunens tekst forventes indsat i de hvide felter. Felterne udvides efterhånden som der skrives.

Kommunens tekst forventes indsat i de hvide felter. Felterne udvides efterhånden som der skrives. Side 1 af 13 sider. Gribskov kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om rammeaftaler m.v.

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Egedal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Egedal kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:egedal kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Egedal kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Bornholm kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Bornholm kommune Bornholm kommune Side 1 af 15 sider. Bornholm kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) ANGIV KONTAKTPERSON(ER) I KOMMUNEN OG KONTAKTOPLYSNINGER (I BOKSEN NEDENFOR)

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) ANGIV KONTAKTPERSON(ER) I KOMMUNEN OG KONTAKTOPLYSNINGER (I BOKSEN NEDENFOR) S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2014

UDVIKLINGSSTRATEGI 2014 UDVIKLINGSSTRATEGI 2014 Indhold Indledning... 1 Overordnet ambition... 2 Temaer... 3 Ministertema; godkendelse og tilsyn... 4 Takster som understøtter målet med indsatsen... 4 Anvendelse af velfærdsteknologier

Læs mere

Opsummering af kommunernes tilbagemeldinger til faglig udviklingsstrategi for 2013

Opsummering af kommunernes tilbagemeldinger til faglig udviklingsstrategi for 2013 Opsummering af kommunernes tilbagemeldinger til faglig udviklingsstrategi for 2013 A. Politiske visioner i kommunerne Nøgleord fra politiske visioner på børneområdet: Tidlig indsats, helhedsorientering,

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Glostrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Glostrup kommune Glostrup kommune Side 1 af 13 sider. Glostrup kommune Kontaktperson Social Service: Johan Kroesen PPR: Søren Post Mail.: johan.kroesen@glostrup. dk Soren.post@glostrup.dk Tlf. nr. Skemaet er tænkt som

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Gladsaxe kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Gladsaxe kommune Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Gladsaxe kommune Kontaktpersoner Rikke Bøllingtoft Cruse Majbritt Normann Nielsen Tlf. nr. Tlf. nr. 39 57 53 79 39 57 55 80 Mail: Rikke Bøllingtoft/GLKOM/D K Mail: ph@gladsaxe.dk

Læs mere

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson: Tabita Sonne-Dalsø Tlf. nr

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson: Tabita Sonne-Dalsø Tlf. nr Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Tabita Sonne-Dalsø Tlf. nr. 4477 2817 Mappen indeholder følgende ark: Paragraf 36 Klub til børn

Læs mere

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2018 Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Udviklingsstrategi 2018 Styringsaftale 2018 Indhold

Læs mere

Rammeaftale 2010. Forslag. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del

Rammeaftale 2010. Forslag. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del Forslag Rammeafe 2010 for Social- og specialundervisningsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice 5. januar 2012 Notat: Benchmarking på udgifterne til udsatte og handicappede voksne I en årrække er udgifterne på det specialiserede område steget eksponentielt mere end væksten i bruttonationalproduktet,

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune Egedal kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune Kontaktperson Hans Nordskov Hansen Tlf. nr. 72596451 Mail.: hans.hansen@egekom.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Assens Billund Esbjerg -Voksen området Esbjerg -Børne & unge området. Esbjerg kommune

Assens Billund Esbjerg -Voksen området Esbjerg -Børne & unge området. Esbjerg kommune Assens Billund Esbjerg -Voksen området Esbjerg -Børne & unge området 1) Implementering Senhjerneskadede, STU-tilbud, Esbjerg kommune af ændret Tilbud til unge med voksenområdet arbejder med lovgivning

Læs mere

Dagbehandling i Børne og Ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark

Dagbehandling i Børne og Ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Administrationen/ psykiatri og socialstaben. Journal nr.: 13/2296 Dato: 26. marts 2013 Udarbejdet af: Berit Matzen/Anette Bækgaard E mail: berit.matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 3055

Læs mere

Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet

Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet 1 Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet Indhold Oversigt over de oplysninger, som skal foreligge inden 1. maj 2009 1. Nye

Læs mere

Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013

Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013 Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2013 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 UDVIKLINGSTENDENSER

Læs mere

Bilag 6 - Udviklingsstrategi 2013

Bilag 6 - Udviklingsstrategi 2013 Bilag 6 - Udviklingsstrategi 2013 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2013 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 UDVIKLINGSTENDENSER

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Notat. 1. Overtagelse af regionale botilbud overtagelsesøkonomi, finansiering og risici

Notat. 1. Overtagelse af regionale botilbud overtagelsesøkonomi, finansiering og risici Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5038 cvr.: 29189684 Dato: 24. april 2015 Sagsnr.: 2015-004708-2 Mads.SandagerHansen@middelfart.dk

Læs mere

Indberetning af gennemsnitlige belægningsprocenter for 1. - 3. kvartal 2013

Indberetning af gennemsnitlige belægningsprocenter for 1. - 3. kvartal 2013 Indberetning af gennemsnitlige er for - 3. Gennemsnitlige er for - 3. Note: Faktiske belægningprocenter der er 3 procentpoint eller højere end den budgetterede er markeret med grønt Faktiske belægningprocenter

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:fredensborg Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Fredensborg Kommune Kontaktperson Martin Kjellberg Ishøy Tlf. nr. 72 56 51 38 Mail.: maki@fredensborg.dk Skemaet er

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Tilbagemelding fra de decentrale mødefora på det psykiatriske område

Tilbagemelding fra de decentrale mødefora på det psykiatriske område Område: Det psykiatriske område Udarbejdet af: Anita Lerche Afdeling: Ledelsessekretariatet E-mail: Anita.Lerche@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631007 Dato: 19. november 2007 Tilbagemelding

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Allerød kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Allerød kommune Allerød kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Allerød kommune Kontaktperson Gitte Overgaard Tlf. nr. 4810 0244 Mail.: Giov@alleroed.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2017 1. UDGAVE, JANUAR 2017 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Certificeringen er sket for at imødekomme tilsynsreformens krav om

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Region Hovedstaden - Psykiatri

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Region Hovedstaden - Psykiatri Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:region Hovedstaden - Psykiatri Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Region Hovedstaden - Psykiatri Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere