Tilbagemeldinger på de åbne svarmuligheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbagemeldinger på de åbne svarmuligheder"

Transkript

1 Tilbagemeldinger på de åbne svarmuligheder Voksne med sindslidelser 1. Voksne med sindslidelser Esbjerg Kommune Behov for 85 er stigende. 1. Voksne med sindslidelser Faaborg- Midtfyn Kommune Forebyggende: Der er fra 2013 blevet afsat midler til et akuttilbud på psykiatridelen, der i de seneste to år har kørt som projekt. 1. Voksne med sindslidelser Kerteminde Kommune Hele det specialiserede tilbudsområde er stadig præget af, at Kommunen opretter lokale tilbud, hvor faglighed og økonomi giver denne mulighed til marginaliserede handicapgrupper 1. Voksne med sindslidelser Kolding Kommune Tilgang løses primært via Voksne med sindslidelser Middelfart Kommune Kommunen arbejder i øjeblikket på en ungestrategi, hvor der er fokus på psykisk sårbare unge. Blandt andet arbejdes der på midlertidige botilbud i nærområdet for denne gruppe. Det forventes at føre til en faldende efterspørgsel efter tilbud udenfor kommunen. 1. Voksne med sindslidelser- Nordfyns Kommune Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har i 2011 valgt at sætte særlig fokus på indsatsområder inden for psykiatrien. Formålet er at optimere indsatsen og have en bred vifte af tilbud til målgruppen i nærmiljøet. Dette set i lyset af de udfordringer kommunerne står overfor i forhold til færre sengepladser indenfor psykiatrien, hurtigere udskrivelser/færdigbehandling, tilgang af personer med psykiatriske lidelser/dobbeltdiagnoser, ligesom målet er at sikre en optimal udnyttelse af de personalemæssige og økonomiske ressourcer, til gavn for målgruppen. Der pågår et fortsat løbende tværfagligt samarbejde omkring botilbud, opgangsfællesskaber, akutbolig, netværkscafe. I oktober måned 2012 er tilbud om social aktivering og hotline etableret, og øvrige tilbud vil løbende blive implementeret med afsæt i målgruppens behov. Der er etableret et socialpsykiatrisk team med fælles ledelse, hvor alle medarbejderne arbejder med opgaver indenfor SKP-området, 85-bostøtte samt social mentor-ordning. Teamet skal endvidere ses i relation til projekt Brug for alle, hvor opgaven bl.a. er at sikre, at den sociale og beskæftigelsesfremmede indsats går hånd i hånd. De nye tiltag forventes at medføre en mindre efterspørgsel efter dag- og døgntilbud udenfor kommunens eget regi. 1

2 1. Voksne med sindslidelser Sønderborg Kommune Gruppen af voksne med sindslidelser øges. Der registreres flere borgere med komplekse sindslidelser og flere dobbeltdiagnosticerede. Strategien er fremover at arbejde ud fra et mere målrettet fokus på rehabilitering, og et sundhedsfremmende og arbejdsmarkedsrettet sigte. Vha. metoder indenfor kognitiv terapi og Recovery med fokus på motion, sund kost og udeliv er strategien at støtte borgerne i rehabiliteringen frem mod mestring af eget liv. Der er registreret en stigende tendens til spiseforstyrrelser blandt unge. Der er behov for et tilbud til målgruppen. 1. Voksne med sindslidelser Tønder Kommune Der forventes på kort sigt ingen ændringer. På længere sigt forventes at være et reduceret behov for pladser i Tønder Kommune 1. Voksne med sindslidelser Varde Kommune I 2014 vil antallet af kommunale døgnpladser indenfor kommunegrænsen blive øget. 1. Voksne med sindslidelser Vejen Kommune Vejen Kommune oplever en stigende tilgang af borgere der p.g.a. sindslidelse har behov for støtte efter servicelovens 85 i eget hjem og borgere der har behov for døgntilbud. Derudover arbejdes der med, at få de bedre fungerende ældre psykisk syge integreret i aktivitetstilbuddene på ældreområdet som findes rundt i kommunen, og at der sker et tættere samspil med arbejdsmarkedsområdet med henblik på fastholdelse/tilbagevending til arbejdsmarkedet. Dette skal b.la. ses i lyset af den nye pensionsreform der trådte i kraft 1. januar Voksne med sindslidelser Region Syddanmark (fra leverandørperspektiv) Der opleves i socialpsykiatrien generelt en stigende efterspørgsel, varierende på tilbuddene og målgrupperne. Der er generelt set færre forespørgsler på 85 ydelser og stigende forespørgsler på 107-tilbud frem for 108-tilbud. Der opleves klart flere forespørgsler på de borgere, der ikke kan rummes i almindelige eller kommunale 107 tilbud og hvor der, fra henvendelsen kommer, tales om særforanstaltninger. Målgruppemæssigt er det borgere, der ofte er voldsomt udadreagerende eller selvskadende, borgere der har et komplekst sygdomsbillede og flere diagnoser ex. sindslidende og udviklingshæmning samt sindslidende med en senhjerneskade. Der efterspørges i alle aldersgrupper og faktisk en del yngre. Mange borgere har en dom. Der er fortsat efterspørgsler på standardpladser fra de kommuner, der ikke har egne døgn tilbud. På alle tilbuddene (undtaget Flydedokken 110) har der i 2012 været en højere belægning end forudsat i budgetlægningen. I Teglgårdshuset har man gennem det sidste 1-2 år fået indskrevet unge sindslidende med aktivt misbrug, ADHD og med en kriminel baggrund. Komplekse problemstillinger, hvor misbrug, kriminilitet og adfærd er toneangivende. Spiseforstyrrede: Der har været stigende efterspørgsel efter pladser på Syrenparken afdeling Pomonahuset til børn og unge og voksne med en spiseforstyrrelse, hvor henvendelser ikke har kunnet imødekommes grundet fuld belægning. Regionen foreslår derfor på denne baggrund, at regionen udvider kapaciteten, jf. vedlagte notat Forslag til etablering af pladser til mennesker med en spiseforstyrrelse. 2

3 Voksne med psykisk handicap 2. Voksne med psykisk handicap Langeland Kommune Vi har i 2012 haft et let stigende tilgang vedr. unge med psykiske lidelser, men det ser ud til det var særligt for dette år Vi kører projekt i øjeblikket vedr. senhjerneskade-rehabilitering for at optimere hjælpen indenfor dette område. 2. Voksne med psykisk handicap Middelfart Kommune Kommunen ser som i 2013 en tendens til stigning i antal sager hvor borgeren er diagnosticeret med ADHD. Dette forventer kommune vil påvirke efterspørgslen i 2014 og frem i et eller andet omfang. 2. Voksne med psykisk handicap - Nordfyns Kommune Antal voksne med psykisk handicap har gennem det seneste år været stationær. Nordfyns Kommune har i starten af 2010 etableret eget døgndækket botilbud med 10 pladser til ældre udviklingshæmmede. Der har siden opstart stort set været en 100% belægning i nævnte botilbud. Nordfyns Kommunes eget beskæftigelses og aktivitets- og samværstilbud for psykisk handicappede (udviklingshæmmede borgere) er under udvikling i forhold til målgruppens behov. Den organisatoriske synergi med dagtilbuddets formål, funktion, beliggenhed og faciliteter medfører at afdelingen naturligt bliver krumtappen for fælles aktiviteter på hverdag i fritid og ferie. Dagtilbud tilpasses dagstruktur og åbningstid, der nyindrettes, værkstedstilbud styrkes og udvikles, aktivitetstilbud styrkes og der etableres nye tilbud med egenproduktion (jord til bord, dyrehold, aktivitetshus, fritidsklub som tilbud m.m.) Indsatsen forventes en mindre efterspørgsel efter dagtilbud udenfor kommunens eget regi. 2. Voksne med psykisk handicap Sønderborg Kommune Der er et øget behov for tilbud til udviklingshæmmede med ADHD og autisme i eget regi. Tilgangen kommer bl.a. fra ventelister på området. 2. Voksne med psykisk handicap Tønder Kommune Der forventes på kort sigt ingen ændringer. På længere sigt forventes at være et reduceret behov for pladser i Tønder Kommune 2. Voksne med psykisk handicap Region Syddanmark (fra leverandørperspektiv) Domfældte udviklingshæmmede: Her er en tendens til, at alle nye borgere har svære problematikker, der i mange tilfælde medfører en økonomisk særaftale ud over taksten. Der er en del efterspørgsel i dette område. Henvendelser går i retning af flytninger fra tilbud, hvor kommuner ikke selv kan rumme borgeren i egne tilbud, eller fra tilbud, som kommunerne finder for dyre eller dårlige (bl.a fra private opholdssteder/tilbud). Der er ikke samme efterspørgsel for de almindelige udviklingshæmmede hvor der i Nyborg er flere ledige pladser, og på den baggrund har regionen i forbindelse med nybyggerierne forudsat, at der sker en reduktion af pladser. 3

4 Voksne med fysisk handicap 3. Voksne med fysisk handicap Faaborg- Midtfyn Kommune Kompetencen på hjerneskadeområdet øges i kommunen for i højere grad at kunne løse opgaver på avanceret niveau. 3. Voksne med fysisk handicap Fanø Kommune Fokus på voksne med senhjerneskade 3. Voksne med fysisk handicap Kolding Kommune Der er øget tilgang af voksne med senhjerneskade. Tilgangen løses primært gennem øget 85 støtte. 3. Voksne med fysisk handicap Middelfart Kommune Mht. tilbud til senhjerneskadede har kommunen, som nævnt i indberetning for 2013, etableret eget dag- og døgntilbud som vil påvirke efterspørgslen. 3. Voksne med fysisk handicap - Nordfyns Kommune Der har i det seneste år været en mindre fald af borgere med apopleksi, følger efter trafikskader og tilsvarende. Nordfyns Kommune har en bilateral aftale med Hjerneskaderådgivningen/Odense Kommune, som giver råd og vejledning i forhold til borgere med erhvervet hjerneskade, herunder er der et løbende samarbejde/udredning i forhold til borgere, som vurderes at have behov for et længerevarende rehabiliteringsforløb i/udenfor egen kommune. Nordfyns Kommune har i starten af 2010 etableret eget døgndækket botilbud til borgere med senhjerneskade med plads til 6 personer. Sammensætning af personale/personalenormering er sket efter Hjerneskaderådgivningens anbefalinger. Køb af rehabiliteringspladser samt dagtilbudspladser forventes at være uændret i de kommende år. 3. Voksne med fysisk handicap Sønderborg Kommune Der ses en stigning i antallet af borgere med erhvervet hjerneskade, der kontakter kommunen med behov for et tilbud. Denne stigning ses i samspil med, at der samtidigt i kommunen er kommet nye tilbud. Der er etableret en hjerneskadekoordinatorfunktion, og der etableres et nyt hjerneskadecenter i eget regi. 3. Voksne med fysisk handicap Tønder Kommune Der forventes et øget behov for pladser i Tønder Kommune og et mindre behov for køb af pladser eksternt 3. Voksne med fysisk handicap Vejen Kommune Vejen Kommune vil i 2013 etablere et døgntilbud efter servicelovens 108 til 6 yngre fysisk handicappede. 3. Voksne med fysisk handicap Region Syddanmark (fra leverandørperspektiv) På senhjerneskadeområdet har der i 2012 været en del henvendelser om pladser til regionens tilbud Kingstrup og Danske Røde Kors Bo- og Dagcenter om pladser, der ikke har kunnet imødekommes, enten på grund af fuld belægning eller som følge af, at borgerne har haft så massive plejebehov, at de ikke har været velplacerede på tilbuddet (flere henvendelser til Kingstrup i denne kategori). På den baggrund foreslår regionen at etablere yderligere 4 pladser på Kingstrup, der kan anvendes fleksibelt efter 108 eller 107, afhængig af den enkelte borgers behov, idet der også er en stigende overbelægning på tilbuddet. 4

5 Personer med stofmisbrug 4. Personer med stofmisbrug Billund Kommune Billund kommune arbejder pt. med en hjemtagning af opgaven med tilbud til misbrugere af alkohol- og euforiserende stoffer. Derfro forventes en stigning i antallet af borgere med behov for et dagtilbud i eget regi, og tilsvarende et fald i antallet af borgere med behov for et dagtilbud uden for kommunen. Da det forventes fortsat at tilkøbe døgnbehandling fra ekstern leverandør, forventes ingen ændring på dette område. 4. Personer med stofmisbrug Faaborg- Midtfyn Kommune Efter etablering af et mere intensivt dagbehandlingstilbud sendes færre borgere i døgntilbud. 4. Personer med stofmisbrug Haderslev Kommune Der bliver flere unge, der søger behandling for misbrug af hash og stimulerende stoffer, mens tilgange i fht misbrug af opiater er let vigende. Der arbejdes efter hurtig og let tilgang til behandling, der primært er ambulant med dagbehandlingstilbud og døgnbehandling kun etableres som understøttelse af dagbehandling herunder tilbud om ophold i rusfrit miljø (Halvvejshus). 4. Personer med stofmisbrug Kolding Kommune Der planlægges opstart af dagbehandling 4. Personer med stofmisbrug Nordfyns Kommune På børn- og ungeområdet fortsættes strategien med bilateral aftale med Odense Kommune. Voksenhandicap har en dækkende bilateral aftale med Odense Kommune i forhold til hele misbrugsområdet. Borgere kan tilbydes behandling i misbrugscenter i Odense, ligesom den enkelte borger også kan vælge misbrugsbehandling i lokalt regi. 4. Personer med stofmisbrug Sønderborg Kommune Gruppen af voksne med stofmisbrug og alkoholmisbrug øges. Der er tendens til flere borgere med dobbeltdiagnoser. Fremover arbejdes med fokus på en inddragende, netværksdannende, rehabiliterende og sundhedsfremmende tilgang. Vha. metoder indenfor kognitiv terapi og Recovery kombineret med motion, sund kost og udeliv er strategien at støtte borgerne i rehabiliteringen frem mod mestring af eget liv ude fra et mål om et skadesreduceret eller stoffrit liv. Der kan med fordel komme mere fokus på gruppen af borgere med alkohol- og eller stofmisbrug og demens. 4. Personer med stofmisbrug Varde Kommune Der er bl.a. fokus på tværsektorielt samarbejde og koordineringen mellem dagsbehandling, samtidig med aktivering. Hjemløse og personer med særlige sociale problemer 5. Hjemløse og personer med særlige sociale problemer- Nordfyns Kommune Der pågår et tæt samarbejde mellem den enkelte borger på forsorgshjem/herberg og myndighedssagsbehandler i psykiatriafdelingen. Målet er, i samarbejde med borger, at finde anden og egnet bolig med afsæt i den pågældende økonomiske formåen. Endvidere afklares om borger er omfattet af tilbud efter servicelovens bestemmelser, såsom socialpædagogisk støtte, SKP m.m. SKP-korps varetager opsøgende arbejde i nærmiljøet samt besøger borgere i eget hjem, hvor fokus bl.a. er 5

6 at hindre/forebygge hjemløshed, men også med det formål at bygge bro til omverdenen samt sikre målgruppens brug af de etablerede tilbud, herunder samarbejde med myndighedssagsbehandler og andre relevante interessenter. 5. Hjemløse og personer med særlige sociale problemer Svendborg Kommune Der opleves en vækst i antallet af unge (under 25 år) med problematikker og behov på dette område. Voldsramte kvinder 6. Voldsramte kvinder- Nordfyns Kommune På børn- og ungeområdet fortsættes strategien med bilateral aftale med Odense Kommune. Voksenhandicap henviser til svar i punkt Voldsramte kvinder Svendborg Kommune Antallet har været stabilt i flere år, men aktuelt opleves en svag vækst i antal. Det usikkert hvad der vil ske fremadrettet. Voksne med behov for tilbud på tale, høre, syns- og hjælpemiddelområdet 7.a. Voksne med behov for tilbud på tale, høre, syns- og hjælpemiddelområdet- Nordfyns Kommune Voksenhandicap har en bilateral aftale med Odense Kommune, som varetager de specialiserede opgaver inden for tale, syns- og hjælpemiddelområdet, og denne aftale fortsætter i Børn med behov for tilbud på tale, høre, syns- og hjælpemiddelområdet 7.b. Børn med behov for tilbud på tale, høre, syns- og hjælpemiddelområdet Haderslev Kommune Vores forbrug på tale, høre og synsområdet samt hjælpemidler, tænkes at forblive på samme niveau, blot med en reduktion i vores forbrug på Center for Høretab (Fredericiaskolen), da vi fremadrettet primært vil benytte stedet til børn/elever, der er tegnsprogsafhængige. 7.b. Børn med behov for tilbud på tale, høre, syns- og hjælpemiddelområdet- Nordfyns Kommune På børn- og ungeområdet fortsættes strategien med bilateral aftale med Odense Kommune. 7.b. Børn med behov for tilbud på tale, høre, syns- og hjælpemiddelområdet Vejen Kommune Der arbejdes meget forebyggende i Dagtilbud hvilket har betydet nedlæggelse af specialklasser for børn med talevanskeligheder. Benytter stadig tilbud til de sværeste tilfælde på Danmarksgade i Esbjerg. 7.b. Børn med behov for tilbud på tale, høre, syns- og hjælpemiddelområdet Aabenraa Kommune Stigning i antal indstililnger til PPR. Strategi øgning af konsultativ virksomhed på området 6

7 Børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne 8. Børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne- Nordfyns Kommune På børn- og ungeområdet ses en markant stigning på 5 til 6 aktuelle sager hvor store boligændringer er en realitet. Udfordringen er, at Nordfyns Kommune på området ikke har egnede boliger til rådighed for målgruppen. 8. Børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne Svendborg Kommune På dagtilbudsområdet er en specialbørnehave i 2012 nedlagt på grund af manglende belægning i Svendborg Kommune. Børn med vidtgående fysiske og psykiske funktionsvanskeligheder forventes fremadrettet at kunne inkluderes på særlige vilkår i de almene dagtilbud, hvoraf fire er indrettet med særlige ressourcepladser, og hvor der er taget hensyn til særlig indretning, pædagogisk tilgang m.v. i tilbuddet. Forældrene har i stigende omfang ønsket visitation til særlig ressourceplads i alment dagtilbud. 8. Børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne Sønderborg Kommune Sønderborg Kommune har inden for 2 år fået flere nyfødte, som er blevet pådraget en funktionsnedsættelse i forbindelse med fødslen. Dette er en stigning i antallet af nyfødte med en funktionsnedsættelse i forhold til årene før. 8. Børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne Tønder Kommune Tendens i retning af, at der er færre børn & unge med fysiske handicaps. 8. Børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne Vejen Kommune Der arbejdes på at skabe mere professionelt miljø, færre steder i kommunen, men først på længere sigt 2015 måske. 8. Børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne Aabenraa Kommune Hjælpen til børn og unge søges givet individuelt, fleksibelt og i almene børnefællesskaber. Det skaber behov for udvikling af samarbejdet med specialmiljøet; herunder børne- og ungepsykiatrien Børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne 9. Børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne- Langeland Kommune Det er vurderingen at færre fremover vil få diagnosen ADHD da vi er blevet mere nuanceret i vores undersøgelser. Vi forsøger at benytte OUH til at udrede fremfor private psykiatere og læger. 9. Børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne- Nordfyns Kommune Strategi og udvikling er uændret. 9. Børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne Svendborg Kommune På dagtilbudsområdet er en specialbørnehave i 2012 nedlagt på grund af manglende belægning i Svendborg Kommune. Børn med vidtgående fysiske og psykiske funktionsvanskeligheder forventes fremadrettet at kunne inkluderes på særlige vilkår i de almene dagtilbud, hvoraf fire er indrettet med særlige ressourcepladser, og hvor der er taget hensyn til særlig indretning, pædagogisk tilgang m.v. i tilbuddet. Forældrene har i stigende omfang ønsket visitation til særlig ressourceplads i alment dagtilbud. 9. Børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne Sønderborg Kommune Der er flere børn/unge, som får diagnosen ADHD og autisme. Der ses særligt en stigning i diagnosticeringen i forhold til infantil autisme. Børn & Unge Teamet har ansat en pædagog, som tager på hjemmebesøg hos 7

8 disse familier og giver forældrene råd og vejledning i at have en ung i huset med en funktionsnedsættelse. Ligeledes taler pædagogen med de unge om det at have en diagnose. Der arbejdes forebyggende, således at den unge kan være længst muligt i hjemmet. 9. Børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne Tønder Kommune Tendens til stigning i antallet af børn og unge med psykiske diagnoser, herunder autisme, ADHD og svagt begavede 9. Børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne Vejen Kommune Der arbejdes på at skabe mere professionelt miljø, færre steder i kommunen, men først på længere sigt 2015 måske. 9. Børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne Aabenraa Kommune Hjælpen til børn og unge søges givet individuelt, fleksibelt og i almene børnefællesskaber. Det skaber behov for udvikling af samarbejdet med specialmiljøet; herunder børne- og ungepsykiatrien Almenboliger 10. Almenboliger (lovbestemt spørgsmål) Sønderborg Kommune Stigende behov indenfor kommunen som følge af omlægning fra ydelser efter SEL 107 til SEL 85 i egen bolig. Faldende behov uden for kommunen pga. større muligheder for etablering af tilbud i eget regi. Stigende behov som følge af omlægning af STU således, at uddannelsen tilbydes i eget regi med deraf følgende behov for boliger til målgruppen. 10. Almenboliger (lovbestemt spørgsmål) Vejen Kommune Vejen Kommune arbejder p.t. med at revidere boligpolitikken indenfor ældreområdet. I boligpolitikken lægges op til en renovering af de gamle plejehjem med ombygning til tidssvarende ældreboliger. Derudover sker der udbygning af eksisterende plejecentre med boliger opført efter ældreboliglovgivningen. 8

9 Kommunens overvejelser om tilbudsviften Faaborg Midtfyn Kommune: Holmehøj: Faaborg-Midtfyn Kommune overvejer at overtage autismecenter Holmehøj. Dette er dog ikke endeligt besluttet. Der er ingen tanker om at ændre på målgruppen ved en evt. overtagelse. Pegasus: Der er en tæt opfølgning på målgruppen for Pegasus, som måske udvides til også at omfatte unge-området grundet manglende belægning Solskrænten: Renovering af Solskrænten kan komme til at medføre færre pladser på psykiatri-delen Tilpasning/ændring af takst: Faaborg-Midtfyn overvejer at differentiere taksterne på tilbuddene idet det synes for fastlåst med én takst. Særligt for Lindehuset vil der blive rejst en politisk sag for at ændre taksten, der er for lav. Fredericia Kommune: Botilbuddet Jupitervej som er botilbud til voksne udviklingshæmmede lukkes 1/ / oprettes botilbuddet Kobbelgaarden med 40 pladser til voksne udviklingshæmmede. Dette sker for at give de udviklingshæmmede mere tidssvarende boliger og samtidig øges mængden af boliger med 9. Ungdomskollegiet, som er 107 tilbud til yngre udviklingshæmmede flytter pr. 1/ til ny lokalitet og antallet af pladser stiger til 32. Pr. 16. Januar 2013 er 107 botilbuddet ny vej oprettet. Tilbuddet rummer pt.5 borgere. Tilbuddet er til unge voksne med særlige sociale problemstillinger. Tilpasning/ændring af takst: Som det ses af svaret ovenover sker der en del flytninger i 2013 og det kan medfører ændringer i taksterne men vi kan pt. ikke oplyse omfanget. Middelfart Kommune Tilpasning/ændring af takst: Middelfart Kommune Guldregnen, 108, Sindslidende. Kommunen forventer en takststigning på kommunens 108 tilbud til sindslidende Guldregnen. Takststigning skyldes, at taksten på Guldregnen i 2012 og 2013 er reguleret for et opsparet overskud fra tidligere år. I 2014 vil overskuddet alt andet lige være tilbagebetalt, hvorefter taksten stiger igen. Taksten forventes dog ikke helt tilbage på niveauet før 2012, da budgettet fra og med 2014 er reduceret med ca kr. Nyborg Kommune: Nyborg Kommune har samlet to enkeltmandsprojekter for udviklingshæmmede/hjerneskadede domfældte med 3 døgndækkede pladser. Målgruppen er personer med markante fysiske/psykiske funktionsnedsættelser. Begrundelsen for tilpasningen skyldes en faglig pædagogisk opkvalifikation samt, at det er økonomisk ansvarligt. Svendborg Kommune: Svendborg Kommune etablerer i ekstra handicapboliger til voksne borgere med længerevarende behov. Boligerne etableres grundet forholdsmæssig forholdsmæssig stor efterspørgsel og tilgang fra Børneområdet. 9

10 Sønderborg Kommune: Handicapområdet 1)Senhjerneskadede Senhjerneskadeområdet samles i et nyt hjerneskadecenter. Kapaciteten ændres fra 28 pladser til 38 pladser. Begrundelsen for ændringen er en tilpasning til nuværende og fremtidigt behov for kapacitet indenfor området samt en målsætning om at løse opgaver i eget regi. 2) Lettere udviklingshæmmede Kapaciteten i botilbuddet Skrænten udvides til at rumme flere borgere med lettere udviklingshæmning. Kapacitetsudvidelsen består i en ændring fra 14 pladser til 40 pladser. Botilbuddet De Unge er lukket pr Botilbuddet havde en kapacitet på 3 pladser. Borgerne er blevet tilbudt pladser i botilbuddet Skrænten. Begrundelsen for ændringen er en tilpasning til nuværende og fremtidigt behov for kapacitet indenfor området samt en målsætning om at løse opgaver i eget regi. 3) Udviklingshæmmede med ADHD og autisme Botilbuddet Svenstrup skal lukkes. Kapaciteten består af 12 pladser. Lukningen sker først, når ny bygning er fundet. Der er planlagt kapacitetsudvidelse. Begrundelsen for ændringen er en tilpasning til nuværende og fremtidigt behov for kapacitet indenfor området samt en målsætning om at løse opgaver i eget regi. Tilpasning/ændring af takst: Der forventes ikke ændringer i taksterne. Eventuelle takstændringer vil afhænge af ovennævnte kapacitetstilpasninger. Ærø Kommune: Vi forventer i løbet af 2014 at bygge 8 pladser til plejekrævende voksne handikappede, og vi forventer at bruge alle pladserne selv. Region Syddanmarks overvejelser om tilbudsviften Regionen foreslår at udbygge kapaciteten i forhold til tilbud til borgere med spiseforstyrrede, jævnfør vedlagte notat Forslag til etablering af pladser til mennesker med spiseforstyrrelser. Regionen foreslår endvidere at udbygge Kingstrup med yderligere 4 døgnpladser til borgere med senhjerneskader, idet der er stigende overbelægning på tilbuddet. I forbindelse med nybyggerierne i Nyborg har regionen forudsat, at der sker en reduktion af pladser til borgere med betydelig og varig nedsat funktionsevne/udviklingshæmmede. Dette er en tilpasning som følge af en ændret efterspørgsel efter tilbud til almindelige udviklingshæmmede. Der er dog en løbende udfordring i forhold til både at opretholde høj belægning i de eksisterende fysiske rammer når det samtidig skal ende med, at kapaciteten skal være mindre i de nybyggede boliger. 10

11 Tilpasning/ændring af takst: Regionen drøfter i foråret 2013 takststrukturen fra 2014 i forbindelse etableringen af de 8 centre. Regionen ser en generel tendens til, at de henvendelser regionen får vedrører borgere med behov, der ofte giver anledning til oprettelse af særforanstaltninger eller enkeltmandsprojekter, hvorfor regionen gerne indgår i en nærmere dialog omkring tilbud til denne type borgere. Lands- og landsdelsdækkende tilbud samt sikrede afdelinger Haderslev Kommune Tilbud Center for Høretab (Region Syddanmark) Bemærkninger Et fremadrettet reduceret forbrug, da kommunen vil søge at inkludere børn og unge, der ikke er afhængige af tegnsprog. Kerteminde Kommune Tilbud Center for Døvblindhed og Høretab (Region Nordjylland) Center for Høretab (Region Syddanmark) Nyborgskolen (Region Syddanmark) Kolonien Filadelfia (Region Sjælland) Center for Døve (Gladsaxe Kommune) Bemærkninger Faldende behov Stigende vejledningsbehov Faldende behov Stigende behov, da videnskaben udviklet på området Ikke aktuelt for nuværende Nordfyns Kommune Sikrede afdelinger (samlet set) Sikret afdeling i Brønderslev (Region Nordjylland), Koglen (Region Midtjylland), Grenen (Region Midtjylland), Egely (Region Syddanmark), Bakkegården (Region Sjælland), Stevnsfortet (Region Sjælland), Sølager (Region Hovedstaden), Sønderbro (Københavns Kommune). Der har på børn og ungeområdet været en mindre stigning i forbruget på antal dage i 2012 ift. det budgettederede. Nordfyns Kommune ønsker kun at anvende sikrede afdelinger når domstol har besluttet. (Der ses ingen posetiv effekt hos den unge, på baggrund af opholdet på sikrede afdelinger) 11

Besvarelser i forhold til tendenser og behov

Besvarelser i forhold til tendenser og behov Besvarelser i forhold til tendenser og behov Forventet behov for pladser udenfor Det samlede forventet behov kommunens eget regi Dagtilbud Døgntilbud Dagtilbud Døgntilbud 1. Voksne med sindslidelser 0

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2013

BILAG Udviklingsstrategi 2013 BILAG Udviklingsstrategi 2013 Bilag...2 Bilag 1: Tilbud omfattet af Udviklingsstrategien...2 Bilag 2: Særlige forhold...3 Bilag 3: Tendenser og behov...6 Bilag 4: Procedurer for koordinering af lands og

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Kommunale redegørelser Kategoriseret efter emner

Kommunale redegørelser Kategoriseret efter emner Kommunale redegørelser Kategoriseret efter emner 1 Forventninger til udbud og efterspørgsel Har kommunen forventninger om væsentlige ændringer i forbruget i 2012? De forventes, at pladserne som resultat

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011 I denne del skal der svares på: Overordnede spørgsmål vedr. kommunens rolle som efterspørger af tilbud set i forhold til foregående år (2009/2010)

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema omfatter alle målgrupper

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Februar 2013 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands-

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Kontaktperson Randi Westergaard Tlf. nr. 44526025 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

BILAG Samspil og styring på det specialiserede socialområde Rapport

BILAG Samspil og styring på det specialiserede socialområde Rapport BILAG Samspil og styring på det specialiserede socialområde Rapport Dato: 07.05.2014 Kontaktperson: Camilla Fyhn Milland Telefon.: 21339184 E-mail: cfm@vejenkom.dk Kommissorium for arbejdsgruppen vedr.

Læs mere

Assens Billund Esbjerg -Voksen området Esbjerg -Børne & unge området. Esbjerg kommune

Assens Billund Esbjerg -Voksen området Esbjerg -Børne & unge området. Esbjerg kommune Assens Billund Esbjerg -Voksen området Esbjerg -Børne & unge området 1) Implementering Senhjerneskadede, STU-tilbud, Esbjerg kommune af ændret Tilbud til unge med voksenområdet arbejder med lovgivning

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF:

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013

Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013 Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2013 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 UDVIKLINGSTENDENSER

Læs mere

Bilag 1. Sammenfatning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2009

Bilag 1. Sammenfatning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2009 Bilag 1 Sammenfatning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2009 Det sociale område og specialundervisningsområdet Bilag 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kommunernes vurdering af rammeaftale

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2014 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 Udviklingstendenser

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Indberetning af gennemsnitlige belægningsprocenter for 1. - 3. kvartal 2013

Indberetning af gennemsnitlige belægningsprocenter for 1. - 3. kvartal 2013 Indberetning af gennemsnitlige er for - 3. Gennemsnitlige er for - 3. Note: Faktiske belægningprocenter der er 3 procentpoint eller højere end den budgetterede er markeret med grønt Faktiske belægningprocenter

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet 1. januar 2015 Hviddalen Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet Hviddalen Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd Tilbud til voksne

Redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd Tilbud til voksne SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE NOTAT Staben, Social, Sundhed og Beskæftigelse Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 6. februar 2008/rev. 28. februar 2008/uba og js Redegørelse til Det Regionale

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

Rammeaftale 2015. Udviklingsstrategi. Udviklingsstrategi. De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Rammeaftale 2015. Udviklingsstrategi. Udviklingsstrategi. De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2015 Udviklingsstrategi Udviklingsstrategi De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2015 Udviklingsstrategi De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Januar 2014 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands- og

Læs mere

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag Dagsorden 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag 1. Tidsplan for proceduren Budgetprocedure & tidsplan

Læs mere

Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland

Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland Indhold Forord... 1 s virke og sammensætning... 1 Nye strukturer med

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Rammeaftale 2015. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2015. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Rammeaftale 2015 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2015 Version 1.0 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede

Læs mere

Rammeaftale 2014. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2014. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Appendiks: - Rammeaftalens parter, mål og principper - Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger

Appendiks: - Rammeaftalens parter, mål og principper - Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Appendiks: - Rammeaftalens parter, mål og principper - Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Politiske niveau Administrativt niveau Rammeaftalens parter, mål og principper. Rammeaftalens parter Samarbejdet

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Rammeaftale 2013. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2013. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Rammeaftale 2013 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2013 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark KKR oplæg om FØP/Fleks reformen og unge 06. oktober 2012 Antal personer Flere på varig forsørgelse end forventet 48.700 flere end forventet! = + 8,6 mia. kr. i ekstra udgifter 180.000 160.000 140.000 +

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Udfyldt af Assens Kommune Nuværende entreprenørområde Kort beskrivelse af tilbud Forventet omfang af tilbuddet. Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune

Udfyldt af Assens Kommune Nuværende entreprenørområde Kort beskrivelse af tilbud Forventet omfang af tilbuddet. Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune Udfyldt af Assens Kommune Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune Godkendelse og tilsyn med private opholdssteder og botilbud. Godkendelse og tilsyn med private opholdssteder for børn og unge og botilbud for

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE JUNI 2011 DEL 1: Oplysninger om antal voksne handicappede og sindslidende I denne del af spørgeskemaet beder vi om oplysninger

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Notat. 1. Overtagelse af regionale botilbud overtagelsesøkonomi, finansiering og risici

Notat. 1. Overtagelse af regionale botilbud overtagelsesøkonomi, finansiering og risici Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5038 cvr.: 29189684 Dato: 24. april 2015 Sagsnr.: 2015-004708-2 Mads.SandagerHansen@middelfart.dk

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG. Torsdag d. 30. maj 2013. Koordinerende ergoterapeut Susanne Hygum Sørensen, CPOP, Reg. Syd.

Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG. Torsdag d. 30. maj 2013. Koordinerende ergoterapeut Susanne Hygum Sørensen, CPOP, Reg. Syd. Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG Torsdag d. 30. maj 2013 Program Hvor langt er vi med den ergoterapeutiske del af CPOP? Midtvejs-status for implementeringen af den ergoterapeutiske del af CPOP

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland KKR NORDJYLLAND 1. januar Udviklingsstrategi 2014 Udviklingsstrategien er en del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Rammeaftalen omfatter de nordjyske

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

Årsrapport for Botilbuddet. Kridtsløjfen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Årsrapport for Botilbuddet. Kridtsløjfen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Botilbuddet 1. januar 2015 Kridtsløjfen Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Botilbuddet Kridtsløjfen Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013 Område: Det sociale område Afdeling: Driftsafdelingen Journal nr.: Dato: 26. juni 2013 Udarbejdet af: Else Pedersen E-mail: else.pedersen @regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1072/2920 1072 Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Socialtilsyn Syd. Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk

Socialtilsyn Syd. Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk 1 Et nyt socialtilsyn Et professionelt og uafhængigt tilsyn Systematisk inddragelse af viden Borgerne i centrum Alle sociale døgntilbud og

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overordnet ambition... 4 Temaer... 4 1. Ministertema: anbragte børn og unges undervisning/uddannelse... 4 2. Det gode ældre liv for borgere med

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV.

KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV. KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV. Myndighed Driftsherre Brønderslev Der er udarbejdet en Masterplan for det specialiserede område i Brønderslev, der er godkent i Social-

Læs mere

& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$!

& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$! !""#$ %"" !"#!!$ % $$! & & $ & ' $ ( )!$*$+!$$$,)-.+!+$+/#+!$ & &.+!+$+ +0! 1 ' +!$+!$+2! 3 3 4+25++$2 ( ( 6 +!! $! +! & 7++$ # $$ % 7++$ +#$ & 7++$ #+!# $$ + &# 8$)..5$! 7 2+8 2 ' &()$* $ $ 1&"0$$$ $

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Forslag til rammeaftale 2009

Forslag til rammeaftale 2009 Forslag til rammeaftale 2009 På det sociale område og specialundervisningsområdet i Syddanmark 26. august 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Kapitel 1: Opsummering...2 Kapitel 2: Udarbejdelse af Rammeaftale

Læs mere

Varde Kommune. Status på midlertidige boliger, plejeboliger. og daghjemspladser

Varde Kommune. Status på midlertidige boliger, plejeboliger. og daghjemspladser Varde Kommune Status på midlertidige boliger, plejeboliger og daghjemspladser Indholdsfortegnelse: Baggrund s. 3 1. Indledning s. 4 2. Nuværende struktur og kapacitet på midlertidige -, plejeboliger og

Læs mere

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag 1. pkt. 3: Udkast til Udviklingsstrategien, 2013 s. 2 Bilag 2. pkt. 3: BILAG A til Udviklingsstrategien: Opsummering af kommunernes indmeldinger til Udviklingsstrategien

Læs mere

Rammeaftalens parter, parternes gensidige forpligtelser, fælles mål & principper og oversigt over kommunernes tilbagemeldinger

Rammeaftalens parter, parternes gensidige forpligtelser, fælles mål & principper og oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Bilag 1: Appendiks til Rammeaftale 2016: Rammeaftalens parter, parternes gensidige forpligtelser, fælles mål & principper og oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Indholds fortegnelse Bilag 1: Appendiks

Læs mere

Center for Handicap, Roskilde Kommune:

Center for Handicap, Roskilde Kommune: Center for Handicap, Roskilde Kommune: Den faglige tilgang og de konkrete tilbud Indledning Center for Handicap (CfH) blev dannet i 2010. En lang række tilbud om støtte og hjælp, aktivitet og beskæftigelse

Læs mere

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Notat Dato 4. marts 2013 MEB Side 1 af 9 Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Socialpædagogernes Landsforbund (SL), HK kommunal og Dansk Socialrådgiverforening (DS) har

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Dag- og døgntilbud

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Udkast til notat Missions- og visionsmøder Sundhed og Handicap

Udkast til notat Missions- og visionsmøder Sundhed og Handicap Udkast til notat Missions- og visionsmøder Sundhed og Handicap 1. Indledning Psykiatriområdet har siden slutningen af 2012 arbejdet med at skabe et fælles grundlag gennem formuleringen af en mission og

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2015

BILAG Udviklingsstrategi 2015 BILAG Udviklingsstrategi 2015 Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde I medfør af 6, stk. 4, og 108,

Læs mere

Bilag 6 Igangværende og afsluttede fokusområder samt input til Rammeaftale 2011 fra de faglige netværk i Syddanmark

Bilag 6 Igangværende og afsluttede fokusområder samt input til Rammeaftale 2011 fra de faglige netværk i Syddanmark Bilag 6 Igangværende og afsluttede fokusområder samt input til Rammeaftale 2011 fra de faglige netværk i Syddanmark Fokusområder der er afsluttet siden indgåelsen af Rammeaftale 2010 2 fokusområder er

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Roskilde den 23. maj 2012 Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Udarbejdet af arbejdsgruppe bestående af: Dorte Olsen, Kalundborg kommune Leif Stockholm, Region Sjælland Pia Winther, Roskilde

Læs mere