Plan & Agenda 21 strategi 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan & Agenda 21 strategi 2008"

Transkript

1 1 Plan & Agenda 21 strategi 2008

2 Kolofon Plan & Agenda 21 strategi 2008 Udgivet af Faxe Kommune - Januar 2009 Plan & Agenda 21 strategien er udarbejdet i perioden 2006 til Forslaget til strategien har været i offentlig høring fra den 19. august til den 14. oktober 2008 og er endeligt vedtaget af Faxe Byråd den 11. december Billedet side 4-5 og side 13 og 2. billede på side 16, samt billedet på side er fra hjemmesiden: Billedet af Danmark som erhvervsland. Billedet side 28 er taget af fotograf Johny Wichmann. Alle andre billeder tilhører Faxe Kommune. Tryk - Faxe Bogtryk Oplag eksemplarer Faxe Kommune Frederiksgade Haslev Tlf.:

3 Forord Denne Plan & Agenda 21 strategi for hele Faxe kommune vedtog Faxe Byråd i december Strategien indeholder byrådets vision og 8 indsatsområder, der vil få særlig fokus i de kommende år. Plan & Agenda 21 strategien er både en strategi for det igangværende arbejde med Kommuneplan 2009 og en strategi for, hvordan kommunen vil arbejde helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet med en bæredygtig udvikling. Strategien er blevet til efter en række workshops mellem byrådet og repræsentanter for i alt 54 organisationer. Over 100 deltagere har diskuteret små og store udfordringer for kommunen. Det resultat, der nu foreligger, indeholder de overordnede og helhedsorienterede målsætninger, som deltagerne i overvejende grad er blevet enige om. Byrådet ønsker at fortsætte den positive dialog, der har været gennem hele processen. Både ved gennemførelse af strategien, samt i arbejdet med Kommuneplan 2009 og andre planer og politikker, der skal formuleres. 3 På Byrådets vegne René Tuekær Borgmester

4 Indhold Forord Indhold VISIONEN Indledning Den attraktive kommune lige midt i mellem Vi gør afstanden kort Kommunikation, hvor vi gør afstanden kort Sådan læses strategien side 3 side 4 side 5 side 6 side 8 side 10 side 11 side 12 4 VISIONEN - 8 INDSATSOMRÅDER 1 Et velfungerende erhvervsliv i konstant udvikling 2 Ressourcestærke børn og unge 3 Livslang læring i et veludbygget uddannelsessystem 4 Aktiv fritid med kultur, bevægelse og oplevelser 5 Gode rammer for byudvikling 6 Naturen skal beskyttes og opleves 7 God trafikal tilgængelighed i hele kommunen 8 Sundhed for alle borgere side 13 side 14 side 16 side 18 side 20 side 22 side 24 side 26 side 28 Sundhed og bæredygtighed Proces og deltagere Kommune- og lokalplanlægning Befolkningsprognose Tillæg til kommuneplaner Lokalplaner Opstart på kommuneplan side 30 side 32 side 34 side 36 side 37 side 38 side 39

5 Visionen Faxe Kommune er sund, sjov og grøn. Alle har mulighed for et aktivt liv, fordi vi værner om naturen og udvikler kulturen. Gennem dialog og samarbejde gør vi afstanden kort til uddannelse, arbejde og fritid. Den livslange læring og det sunde liv starter med ressourcestærke børn og unge. 5

6 Indledning 6 Faxe Kommunes Plan & Agenda 21 strategi indeholder byrådets vision og 8 indsatsområder, der skal sættes særligt fokus på i de kommende år. For hvert indsatsområde er der opstillet en række overordnede mål, som viser udviklingsretningen. Efterfølgende skal kommunens fagudvalg opstille delmål samt egentlige tids- og handlingsplaner for de konkrete tiltag, der skal være med til at realisere strategiens mål. Plan & Agenda 21 strategien har fokus på bæredygtig udvikling. Det vil sige en udvikling, der både socialt, økonomisk og miljømæssigt efterlader en god kommune til kommende generationer uden eksempelvis at opbruge naturen eller drikkevandet. Strategien viser også, hvordan Faxe Kommune vil arbejde helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet. Flere af strategiens indsatsområder og mål handler om noget kommunen allerede gør helt eller delvist. Det skyldes, at der er gennemført en tværgående proces, hvor alle ikke har haft samme fagspecifikke viden, samt at Faxe Kommune er en helt ny organisation, hvor der stadig arbejdes med forskellige løsninger med baggrund i én af de tre forhenværende kommuner. Når der i processen er foreslået tiltag, som allerede er søsat, er det også et tegn på, at tingene kan gøres bedre eller på andre måder f.eks. gennem en tværgående indsats, der fokuseres via et af strategiens indsatsområder. Nogle af strategiens mål kan realiseres inden for kommunens nuværende organisation og i de samarbejdsfora, der allerede eksisterer. Andre mål kræver etablering af nye former for samarbejde eller investeringer i fysiske anlæg. Intet kan dog lykkes for kommunen alene. Gode servicetilbud fra kommunen kræver et godt samarbejde med brugerne. Formulering af politikker og udarbejdelse af planer kræver dialog mellem parterne. Samarbejde og dialog er særligt vigtigt, når strategien peger på tværgående projekter, netværksdannelse og brobygning.

7 Byrådet vil gerne takke de personer, der har brugt mange timer af deres fritid på Faxe Kommunens udvikling. Vi håber, at de kan genkende deres idéer i det endelige resultat, og fortsat vil medvirke, når tingene skal planlægges og udføres i praksis. Strategiens indsatsområder og mål skal indgå i kommunens budgetlægning. Meningen er, at strategien justeres årligt, når budgettet skal vedtages. På den måde kan byrådet koordinere og prioritere forslag til nye udviklingstiltag i forhold til de løbende driftsudgifter. Denne første udgave af en Plan & Agenda 21 strategi for Faxe Kommune er først vedtaget endeligt efter vedtagelse af budgettet for Derfor kan den tilsigtede sammenhæng mellem strategi og budget først opnås fra budget To strategier for en bæredygtig udvikling samles i én Plan & Agenda 21 strategien har rod i planlovens 23a om en strategi for kommuneplanlægningen samt 33a om Lokal Agenda 21 strategi. Bæredygtig udvikling indgår som en central del af planlovens formål, og de to strategier, som Byrådet skal udarbejde, omhandler mange af de samme emner. Faxe Kommune har ved igangsættelse af arbejdet med Plan & Agenda 21 strategien valgt at integrere en Lokal Agenda 21 strategi i planstrategien, da begge strategier sigter mod en bæredygtig udvikling. Dermed opnås en større koordinering og samspil mellem de forskellige service- og politikområder. Integrationen af Lokal Agenda 21, sundhed og bæredygtighed kommer til udtryk i denne planstrategi, ved at en stor del af de fastlagte målsætninger har et bæredygtighedsaspekt. Essensen af disse er under hvert indsatsområde fremhævet på denne grønne baggrund. Efter hvert enkelt indsatsområde beskrives de elementer, der i særlig grad understøtter en bæredygtig udvikling. 7

8 Den attraktive kommune lige midt i mellem - Terslev Dalby Karise Faxe Kommune ligger på tærsklen mellem Midt- og Sydsjælland, med grønne skovområder og skønne godslandskaber. Kommunen strækker sig fra de hvide sandstrande langs Faxe Bugten ind mod midten af Sjælland. Kommunen har med den unikke natur på Feddet, den geologiske danmarkshistorie i Faxe Kalkbrud samt Sjællands højeste punkt, Kobanke, en række naturgeografiske perler. 8 Haslev Faxe Kommunen ligger midt i Region Sjælland og midt mellem Øresundsbroen og den kommende Femern Bælt forbindelse. Fra alle kommunens hyggelige byer er der hurtig adgang til motorvejen og de største byer har togforbindelse til København. Rønnede Faxe Ladeplads Den frugtbare landbrugsjord, den smukke natur med skove, kyster, søer og ådale er de naturgivne forudsætninger for de mange godser og herregårde, der har ligget her i århundreder. Ud over deres funktion som landbrug og skovbrug bidrager eksempelvis Gisselfeld, Bregentved og Vemmetofte Kloster også til turisterhvervet. Dels direkte via forskellige arrangementer, dels indirekte som værdifulde kulturmiljøer i landskabet.

9 tæt ved - og på kanten til noget stort! Godserne og de øvrige kulturmiljøer udgør sammen med naturen og Faxe Kalkbrud et potentiale for udvikling og oplevelser. Både fastboende, turister og besøgende kan have glæde af deres blotte eksistens og ikke mindst af alle de aktiviteter, der afholdes i disse rammer. Det naturmæssige og kulturhistoriske grundlag for i sin tid at etablere de store godser og for i dag at udvikle turismen er også en del af grundlaget for den positive bosætningsudvikling i de seneste år. Sammenholdt med kommunens gode plads til boliger, de forholdsvis lave boligpriser og en bred vifte af forskellige boligformer, stimulerer det til tilflytning fra bl.a. hovedstadsområdet. Befolkningstilvæksten har gjort det muligt at styrke den attraktive detailhandel i to velfungerende handelsbyer, og den øger grundlaget for et varieret kulturliv med biografer, museer, musikskole og mange aktive foreninger indenfor idræt, teater og musik. Befolkningstilvæksten og den generelle, demografiske udvikling stiller kommunen over for en række store udfordringer med at overholde Regeringens serviceramme til kommunen. Flere børn og unge medfører akutte behov for pasnings- og skoletilbud, og flere ældre borgere betyder større udgifter til pleje og hjælpemidler. Placeringen i forhold til hovedstadsområdet er endnu et eksempel på en stor styrke for Faxe Kommune, der samtidig rummer en del dilemmaer. Københavns mange uddannelses- og kulturtilbud er så tæt på, at der hverken etableres operahus eller universitet i Faxe kommune. På den anden side er afstanden så stor, at man ikke lige går i teatret i København på en hverdagsaften, og de fleste unge flytter ud af kommunen, når de skal i gang med en videregående uddannelse. En anden gevinst ved nærheden til hovedstadsområdet er når virksomheder derfra søger udflytning. I deres bevidsthed er der umiddelbart langt fra København til Haslev, Rønnede eller Faxe, når de skal overveje udvidelse eller flytning af deres virksomhed. Flere og flere virksomheder får dog øjnene op for de positive muligheder ved udflytning af deres virksomheder på Sjælland og mange har indset at en placering i Faxe Kommune er central og giver logistiske fordele. 9

10 Vi gør afstanden kort! 10 Faxe Kommune har et ledelsesgrundlag, der bygger på værdierne dialog, anerkendelse, tillid og helhed. Værdierne for ledelsen i Faxe Kommune skal præge organisationen i sin helhed og være bærende for kommunens virksomhedskultur. Værdierne viser dermed, hvordan såvel ledere som medarbejdere bør handle i det daglige arbejde. Kontrakter Erhvervshandlingsplaner Virksomhedsplaner Kulturhandlingsplaner Servicestrategi udget Planstrategi Kommuneplan Aftaler LG B Kommunikationspolitik Psykiatriplaner Politikker for bl.a kultur og psykiatri Lokalplaner Læreplaner Sektorplaner mm. Masterplaner De fire værdier har også præget hele processen med at udarbejde denne Plan & Agenda 21 strategi. Værdierne ses både i strategiens vision samt i de opstillede indsatsområder og mål. I Faxe Kommune tilstræber vi hele tiden at løse vores opgaver ud fra disse værdier. Processen bag planstrategien har vist, at kommunen står overfor en række udfordringer og opgaver. Nogle opgaver kan løses ved bl.a. at gentænke opgaven ud fra de beskrevne værdier. Andre opgaver kræver nye investeringer eller etablering af nye samarbejder. Planstrategien er med til at udfordre værdierne i ledelsesgrundlaget og støtte op omkring dem. Dialog - betyder, at vi værdsætter den gode dialog og er nysgerrige på andres meninger. Vi opfatter dialogen som et middel til at kvalificere vores opgaveløsninger, og vi tilstræber åben, ærlig, fordomsfri og anerkendende samtale. Anerkendelse - betyder, at vi er rummelige, fleksible og behandler alle med ligeværdighed. Vi accepterer, at vi er forskellige, og at vi på hver vores måde bidrager til de fælles mål. Vi ser mangfoldighed som en ressource. Tillid - betyder, at vi udviser tillid ved at delegere opgaver, fordi vi anerkender hinandens ansvar og kompetencer. Vi skaber tillid ved at gøre det, vi siger. Helhed - betyder, at vi vægter helheden, uanset hvor vi er placeret i organisationen. Vi prioriterer tværgående opgaveløsning og samarbejde, ligesom vi lægger vægt på videndeling og inddragelse. Vi spørger til både opgaven og personen.

11 Kommunikation, hvor vi gør afstanden kort Mange af strategiens indsatsområder og mål indeholder elementer af samarbejde og dialog samt videndeling i form af rådgivning, vejledning eller oplysning. Målene kan nås gennem eksisterende eller nye samarbejder og informationskanaler. I Faxe Kommunes ledelsesgrundlag og kommunikationspolitik fremgår kommunens overordnede vision Vi gør afstanden kort. Det betyder, at der skal arbejdes aktivt på at sikre sammenhængen mellem strategien, beslutninger og handlinger. Kommunens kommunikation omkring Plan & Agenda 21 strategien skal være proaktiv. Det samme gælder kommunikation om udførelsen og om de gode resultater. Vi er bevidste om, at en god kommunikation er en forudsætning for, at vi kan formidle kommunens mål og hand-linger klart og forståeligt for borgere og virksomheder. Faxe Kommunes biblioteker, borgerservice og IT udgør tre vigtige platforme for denne kommunikation. Bibliotekerne og borgerservice er borgerbetjening forstået som oplysning, vejledning og sagsbehandling. Bibliotekerne er stedet, hvor borgerne kommer, fordi de har et behov inden for oplysning, uddannelse og kulturelle aktiviteter. Bibliotekerne giver adgang til global viden og information under faglig vejledning - et demokratiets rum. Ser man på bibliotekets opgaver i forhold til Plan & Agenda 21 strategiens vision, indsatsområder og mål, så er biblioteket allerede et af de redskaber, der understøtter realiseringen af strategien. Et eksempel er indsatsområdet Ressourcestærke børn og unge, hvor biblioteket kan understøtte børns opvækst og udvikling ved at medvirke til udvikling af læsefærdigheder og kulturelle oplevelser. Og de kan deltage i styrkelsen af netværk mellem daginstitutioner og skoler som kulturinstitution og indgå i et aktivt fritidstilbud til unge. Borgerservice har også en oplysende og vejledende funktion over for borgerne i forhold til deres krav og rettigheder. De medvirker til at sikre den helhedsorienterede tilgang, der gør sig gældende i Plan & Agenda 21 strategien. Det sker via deres helhedsorienterede sagsbehandling på tværs af forvaltningsgrænser, der tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov og livssituation. Kommunens IT understøtter de elektroniske dele af denne service, og medvirker til at udvikle nye IT-løsninger. Kravet til udviklingen indenfor IT øges hele tiden for at styrke de serviceydelser, der tilbydes borgere og virksomheder i form af hurtig og gnidningsfri sagsbehandling samt ikke mindst den tværgående myndighedsbehandling. IT-udviklingen udfordres af den fortsatte udbredelse og anvendelse af forskellige kommunikationsmedier. Denne udvikling medvirker til at styrke rammerne for opfyldelsen af mange af strategiens indsatsområder og mål. Fremtiden på det digitale område forventes at byde på flere og bedre digitale selvbetjeningsløsninger for borgere og virksomheder, ikke mindst indenfor borgerservice- og biblioteksområdet. Online adgang så den enkelte borger og virksomhed kan få adgang til deres sager mm. En øget anvendelse af geografiske informationssystemer (GIS) og ikke mindst en videre udvikling af bl.a. kommunens hjemmeside 11

12 Sådan læses strategien 12 Faxe Kommune løser dagligt opgaver på mange forskellige områder; børn, unge, ældre, uddannelse, psykiatri, beskæftigelse, miljø, natur, erhverv m.m. Emnerne er meget forskellige, og dog er der mange kontaktflader og overlap, der får dem til at hænge naturligt sammen. De dynamiske sammenhænge mellem de enkelte områder gør det naturligt, at der arbejdes ud fra nogle fælles ønsker (visioner) og mål. Det vil sikre en koordineret udvikling i kommunen, så de forskellige indsatser trækker i samme retning. En strategi er et godt værktøj til denne koordinering. Formålet er, lidt populært sagt, at opstille en fælles målskive for de visioner og mål, der er formuleret indenfor de enkelte områder. Strategien viser, hvordan en fokuseret og aktiv indsats kan føre til virkeliggørelse af fælles visioner og mål for den fremtidige udvikling i hele kommunen. VISION Visionen udtrykker, at Faxe kommune er et dejligt sted at leve, og den afspejler den positive stemning, der har været på de afholdte workshops. Visionen er formuleret i nutid, skønt den beskriver kommunen, som vi ønsker den i fremtiden. Mange kan allerede genkende deres egen hverdag i visionen, men arbejdet med kommunens udfordringer har vist, at den endnu ikke gælder alle. INDSATAOMRÅDER Indsatsområderne samler en række relaterede mål for at fokusere indsatsen. Gennem strategiens indsatsområder sættes der særligt fokus på et emne, f.eks. Gode rammer for byudvikling. Den øgede fokusering betyder dog ikke, at der kun arbejdes med dette emne, men det betyder, at der gøres en særlig indsats her for at sikre en ønsket udvikling. Nummerering af indsatsområderne er ikke i prioriteret rækkefølge, men foretaget af hensyn til læsevenlighed. MÅL Målene er formuleret med baggrund i kommunens styrker, svagheder, udfordringer og trusler, og de ligger i direkte forlængelse af visionen og indsatsområderne. Der er tale om overordnede mål, der præsenterer en problemstilling eller et potentiale. Fagudvalgene skal som nævnt udfolde målene i egne politikker og handlingsplaner, så de bliver mere hand-lingsrettede. Målene er ikke nummereret i prioriteret rækkefølge

13 VISIONEN 8 INDSATSOMRÅDER 1 Et velfungerende erhvervsliv i konstant udvikling Faxe Kommune er sund, sjov og grøn. Alle har mulighed for et aktivt liv, fordi vi værner om naturen og udvikler kulturen. Gennem dialog og samarbejde gør vi afstanden kort til uddannelse, arbejde og fritid. Den livslange læring og det sunde liv starter med ressourcestærke børn og unge. 2 Ressourcestærke børn og unge 3 Livslang læring i et veludbygget uddannelsessystem 4 Aktiv fritid med bevægelse, oplevelse og rekreation 5 Gode rammer for byudvikling 13 6 Naturen skal beskyttes og opleves 7 God trafikal tilgængelighed i hele kommunen 8 Sundhed for alle borgere

14 1 Et velfungerende erhvervsliv i konstant udvikling 14 Et erhvervsliv midt mellem hovedstadsområdets globaliserede videnerhverv og Region Sjællands mere traditionelle erhvervsstruktur stiller mange forskellige krav til bl.a. erhvervsarealer, bygninger, infrastruktur og andre rammebetingelser. Udviklingen går fra de mere traditionelle industri- og fremstillingsvirksomhed til service- og videnerhverv. Der skal hele tiden være plads til udvidelse og udvikling af eksisterende virksomheder, og der skal være plads til iværksættere og andre nye virksomheder. Arbejdet med erhvervsudvikling omfatter også en bred palet af opgaver indenfor innovation, iværksætteri, rådgivning, kompetenceudvikling og teknologi. Hertil kommer den offentlige service og sagsbehandling overfor virksomheder. I én blandt mange kommuner med de samme geografiske forudsætninger er det vigtigt, at virksomhederne oplever en professionel service og rådgivning både fra kommunen og fra Faxe Erhvervsråd. Arbejdspladser I Faxe Kommune er der flest beskæftigede indenfor industri, produktion og service samt byggeri og anlæg. Sidstnævnte branche tegner sig også for flest virksomheder sammen med landbruget og detailhandlen. De mange små virksomheder er spredt på mange brancher en variation, der er blevet større ved kommunesammenlægningen. Der etableres 400 nye virksomheder pr. år. Det er dog ikke alle, der overlever de første år. Mange af de nye virksomheder er udsprunget af samfundets generelle byggeboom, dvs. mange håndværksvirksomheder med en eller få ansatte. Ledighedsprocenten i Faxe Kommune var i november 2007 på 2,6 %. På trods af den lave ledighed er der udfordringer med en høj ledighed blandt unge og mange ledige HK-kvinder i alderen år. Prognosen for de kommende år peger mod overskud af ufaglærte og underskud af faglærte i Der ligger et stort potentiale for at oprette flere arbejdspladser i kommunen. Dels pga. de mange udpendlere, dels pga. den høje ledighed blandt ovennævnte grupper. Når der investeres offentlige midler i rammebetingelser for virksomhederne, skal det ske inden for de brancher, der også på lang sigt må forventes at kunne eksistere i kommunen, og dermed styrke den ønskede udvikling. Dvs. brancher, der har en fremtid i den danske erhvervsstruktur - set i lyset af den globale og teknologiske udvikling. Turisterhvervet Turisme handler om branding af Faxe kommune, hvor Kanten er et godt eksempel. Det handler også om, hvad der er at se, så som de mange herregårde eller hvad man kan beskæftige sig med, når man besøger kommunen, eksempelvis at spille golf. Lokal Agenda 21 Faxe Kommune vil gøre det attraktivt at etablere erhverv både i landdistrikter og i nye bæredygtige erhvervsområder. Virksomhedstyperne skal matche arbejdsstyrkens kvalifikationer. Derfor skal der specielt fokus på nye videnbaserede erhverv, så antallet af pendlertimer nedbringes. Derved sænkes miljøbelastningen, og der bliver også mere tid til et aktivt familie- og fritidsliv, som giver både sundere og stærkere børn og voksne. Igennem dialog og samarbejde skal kulturen og sundheden sættes i fokus i vores værdifulde landskaber/-distrikter til glæde og gavn for både Faxeborgere og turister.

15 I Faxe kommune er der overnatninger og en turistmæssig omsætning på ca. 70 mio. kr. årligt. Der findes nogle få store og 25 mindre overnatningssteder; hotel, kursusejendomme, Bed & Breakfast, vandrerhjem, lystbådehavn og campingpladser. Faxe Kalkbrud, Feddet og Gisselfeld er de mest besøgte attraktioner, men kommunens største turistattraktion er mosaikken af byer, kulturmiljøer og natur samt de mange begivenheder, der finder sted i disse rammer. Nogle af de mest markante er Blåbæk Møller, Det Blå Marked, 11herregårde, Rønnede Golfklub, Faxe Ladeplads Miniby og lystbådehavn samt Hesede Skov med Villa Galina, Svenskekløften og Paradishaven. Det hele bindes, via Marguritruten, fysisk sammen med landskaber, skove, strande og kystvande. Fortællinger via historier og myter fra området er også med til at binde området sammen; Den Hvide Dame, Gøngehøvdingen, HC Andersen, Peder Oxe, Rimfaxe & Skinfaxe, Rollo, Rytterskoler og Vemmetofte Kloster. Vi har: Mange små og få store virksomheder; Faxe Kalk A/S, Royal Unibrew A/S, Haribo Lakrids A/S, Danish Agro A/S, Nordisk Bog Center A/S borgere erhvervsaktive udpendlere 5500 indpendlere Mål for attraktive rammer til virksomhederne: 1. Der skal etableres et nyt erhvervsområde vest for Rønnede. 2. Der skal altid være attraktive erhvervsgrunde til rådighed i kommunens større byer. 3. Foreninger, iværksættere og kommunen skal samarbejde om at udvikle aktive landdistrikter med liv og nye aktiviteter. 4. Der skal etableres et udviklingshus / iværksætterhus / innovationshus som omdrejningspunkt for en bæredygtig erhvervsudvikling. 5. Vejledning og rådgivning af nye og eksisterende virksomheder skal styrkes. Mål for at øge antallet af arbejdspladser: 6. Der skal tiltrækkes eller oprettes virksomheder inden for de brancher, der matcher vores arbejdsstyrke, især udpendlere. 7. Der skal tiltrækkes højtuddannet arbejdskraft gennem attraktive bosætningsmuligheder og markedsføring af områdets kvaliteter. 8. Der skal tiltrækkes eller udvikles nye arbejdspladser gerne videnbaseret erhverv. 9. Arbejdsstyrken skal uddannes løbende, så deres kompetencer altid matcher virksomhedernes behov. Mål for at styrke mulighederne for oplevelser, rekreation og aktiv ferie: 10. Der skal etableres offentlig-private samarbejder indenfor kultur, sundhed, erhverv og turisme. 11. Turister skal føle sig velkomne og tilbydes et højt serviceniveau i Faxe Kommune. 12. Antallet og variationen af overnatnings- og spisesteder skal øges. 13. Kulturhuset Kanten, den smukke natur og de historiske herregårde skal indgå som en aktiv del i en helårsturisme. 15

16 Vi har: 29 dag-, fritids- og klubtilbud til børn fra 0-17 år. 6 børnehaver. 16 integrerede institutioner. 7 klubber 176 dagplejere. I alt går der 4600 børn fra 0 til 14 år i vores institutioner. 2 Ressourcestærke børn og unge 16 Faxe Kommune ønsker, at børn får en god opvækst og har mulighed for at udvikle sig til ressourcestærke mennesker. Viden, kærlighed og omsorg skaber en solid basis for livskvalitet og trivsel. Forældrene har det største ansvar for denne trivsel og kommunen stiller en række faglige kompetencer og faciliteter til rådighed. Ud over de basale, menneskelige hensyn, der ligger i ressourcestærke børn, er det i kommunens interesse, at børn får en god opvækst. På den måde styrkes sandsynligheden for at børnene også vil bidrage til kommunens udvikling, når de vokser op, har uddannet sig og skal finde arbejde. På den måde styrkes mulighederne for at børnene også vil bidrage til kommunens udvikling, når de vokser op, har uddannet sig og skal finde arbejde. Kommunens dagtilbud er varierede, og størrelsesmæssigt er der store forskelle. Flertallet af alle dagtilbud er placeret i eller i nærheden af kommunens byer. Det giver muligheder for at benytte de mange omkringliggende miljøer og naturen. Et vigtigt fundament for børnenes hverdag i institutionerne er et positivt forældresamarbejde. Der er forældrebestyrelser i alle dagtilbud, fritidshjem og i flertallet af ungdomsklubberne. På forældreinitiativ er der etableret et tværgående samarbejde mellem bestyrelserne, som er formaliseret i Faxe Forældrenævn. Der er løbende dialog mellem forældrebestyrelser, forældrenævnet, institutionerne, forvaltninger og politikkerne. Mål for børns udvikling: 1. Kvaliteten og fleksibiliteten i kommunens dagtilbud skal fortsat udvikles. 2. Gennem støtte og rådgivning skal kommune og forældre samarbejde om barnets opvækst og udvikling. 3. Kommunens arbejde med forebyggelse skal være kontinuerligt, uden spring mellem alderstrin og kommunale kasser. 4. Kommunen skal styrke netværk og brobygning mellem daginstitutioner, skoler og kulturinstitutioner.

17 Lokal Agenda 21 Arbejdet med børn og unge skal være en løbende proces med et samspil i beslutninger på tværs af alle aktører i børnenes og de unges liv, og det skal ske i konstant dialog med dem. Igennem formidling og det gode eksempel skal unge motiveres til læring og være i stand til at træffe bevidste valg, som giver både dem og kommunen endnu stærkere ressourcer. Forebyggelse Kommunens afdeling for rådgivning arbejder for at understøtte børn og unge, så de kan være aktive i eget liv og deltage i kommunens tilbud. Derudover foretager Rådgivningen en målrettet indsats overfor familier med børn og unge, der har behov for særlig støtte. Faxe Kommunes Børnepolitik er med til at sikre, at der lokalt tages udgangspunkt i børnenes og deres familiers hele livssituation. Det betyder, at arbejdet sker i tæt samarbejde mellem barnet/den unge, familien, det øvrige netværk og de fagligt involverede parter. Via børnepolitikken arbejdes med forebyggende sundhedstiltag, tidlig indsats og fælles ansvar. Andre nøgleord i børnepolitikken er tværfaglighed, inddragelse, helhed og rummelighed (inklusion). Fritidsog kulturlivet indgår som en central del i barnets og den unges liv. På tværs af sektorskel og faggrænser skabes der via distriktsteam sammenhæng i måden, hvorpå barnet/den unge og familiens behov mødes. Forebyggelse i form af livskvalitet, som livets ballast, er det vigtigste vi kan give børn og unge. Det tværgående samarbejde mellem skole, kommune og politi, omkring det forebyggende arbejde med børn i Faxe kommune, er blot ét af Rådgivningens mange tilbud. 17 Mål for unges udvikling og trivsel: 5. Unge menneskers muligheder for udvikling skal styrkes i dialog med de unge. 6. Der skal etableres netværk og brobygning mellem skoler, klubtilbud og ungdomsuddannelser. 7. Der skal være forskellige uddannelses-, kultur- og fritidstilbud til alle unge, så den enkelte kan finde et godt tilbud. 8. Kommunen skal arbejde metodisk med forebyggelse på tværs af organisationen og af alderstrin. 9. Kommunen skal påvirke unges holdning til betydningen af at tage en uddannelse.

18 3 Livslang læring i et veludbygget uddannelsessystem Uddannelse er vigtig for at følge med på fremtidens arbejdsmarked, hvor kodeordene er viden, innovation og globalisering. Vi har knap nok omstillet os fra industrisamfundet til servicesamfundet, før udviklingen stormer videre mod et viden- og oplevelsessamfund. Uddannelsesniveauet i kommunen ligger noget lavere end landsgennemsnittet, og der er markante, geografiske forskelle indenfor kommunen. Uddannelse Haslev har i mange år været kendt for de mange forskellige skoler; seminarium, gymnasium, EUC, høj- og efterskoler. Disse uddannelsesinstitutioner suppleres med VUC i Faxe og en række efterskoler i andre af kommunens mindre byer. Ud over at skolerne er attraktive arbejdspladser i sig selv, har vi her et godt potentiale for at uddanne de unge i kommunen og for at hæve uddannelsesniveauet generelt. 18 Folkeskolerne i kommunen er kendetegnet ved, at der er et godt miljø omkring dem med grønne omgivelser og cykelstier. Vi har: 12 folkeskoler 2 skole-/behandlingstilbud Specialklasser på Rolloskolen, Møllevangsskolen og Sofiendalskolen Fem skoler med 0 7. klasse Fire skoler med 0 9. klasse Tre skoler med klasse Syv skoler med SFO Ungdomsskole

19 Mål for en progressiv og nytænkende folkeskole - en Faxe-model: 1. Det pædagogiske og faglige miljø skal udvikles i samarbejde med seminarier. 2. Skolen skal insistere på rummelighed (inklusion) og lige muligheder alle, for at udvikle hele og kompetente mennesker. 3. Museer og naturvejleder skal bidrage aktivt til at formidle egnens historie og naturgrundlag i skolernes undervisning. 4. En ny skole eller udvidelse af eksisterende skoler skal bygges efter byøkologiske principper og alle skolers forbrug og miljøforhold skal synliggøres og inddrages i undervisningen. Mål for at hæve det generelle uddannelsesniveau: 5. Alle unge skal modtage brugbar vejledning om uddannelse. 6. Hver 3. unge i kommunen skal gennemføre en gymnasial uddannelse. 7. Hver 4. unge på en årgang skal gennemføre en videregående uddannelse. 8. Kommunens uddannelsesinstitutioner skal fastholdes og udbygges - og nye skal 18 tiltrækkes. 9. I Faxe kommune skal der være tilbud om uddannelse på alle niveauer, herunder specialisering og udvikling af differentierede uddannelser. 10. Rammerne for efter- og videreuddannelse skal udbygges, herunder oprettelse af flere uddannelsespladser på virksomheder. 19 Lokal Agenda 21 Børnenes læring skal tage udgangspunkt i de lokale omgivelser både naturen og historien. De skal tilegne sig en viden og en forståelse for de værdier, de omgiver sig med. Herigennem skal de lære at kunne værdsætte og respektere disse og vokse op med en naturlig kærlighed hertil. En større bevidsthed om, og glæde ved, at opleve kommunen skal være med til at gøre Faxe kommune til ønskestedet for unge, så de vender tilbage efter endt uddannelse. I Faxe kommune skal det være nemt at lære hele livet igennem og den rette uddannelse skal være tilgængelig for den enkelte med mulighed for at forøge livskvalitet og fastholde social bæredygtighed. Uddannelsesniveauet har også betydning for evnen til at vælge en sund livsstil.

20 4 Aktiv fritid med kultur, bevægelse og oplevelser 20 Fritid Mulighederne for at bruge vores frie tid er uendelige. Der er både kommunale og private tilbud. Tilbud man skal tilmeldes, tilbud man skal betale for og alt det, der ikke koster noget eksempelvis oplevelser i naturen. Mange aktiviteter foregår i kommunens mere end 100 foreninger, hvor flere tusinde medlemmer finder idrætstilbud, hobbyaktiviteter eller anden form for fritidsbeskæftigelse. Det aktive foreningsliv støttes af kommunen, fordi deres funktion i kommunens enkelte samfund og for kommunen som helhed spiller en meget stor rolle for sundheden og for det sociale liv. Foreningerne har mange medlemmer, men de har ofte svært ved at finde frivillige til de mange driftsopgaver. Da det aktive fritidsliv er vigtigt for folks sundhed og trivsel, vil kommunen støtte aktivt op om foreningslivet og gøre det attraktivt at deltage i frivilligt foreningsarbejde. Bedre rammer for at samarbejde på tværs, kan styrke det samlede udbud af fritidsaktiviteter. Kultur Kultur er først og fremmest de ildsjæle, der sikrer den konstante strøm af kulturelle aktiviteter i de fysiske, kulturelle institutioner, som f.eks. biblioteker, museer og skoler. Kultur er også det, vi er kendt for, eksempelvis Haslev som skoleby - og det er borgernes kultur, eksempelvis landsbykulturen kontra bykulturen. Der eksisterer en række traditioner og aktiviteter i krydsfeltet mellem kultur, fritid og turisme; 1. maj fest og Kulturnat i Haslev, Rivierafest i Faxe Ladeplads, Bregentvedstævnet, Åbne Atelierdøre, julemarked på Gisselfeld og andre tilbagevendende events i kommunen. Andre kulturtilbud foregår i de kendte, fysiske institutioner i byerne; biblioteker, musikskole, kirker, skoler efter lukketid, museer, biografer, godser, spillesteder og teatre. Kommunen indgår i kulturlivet som ejer af bygninger, som arrangør eller som deltager i forskellige tværgående projekter. Derfor har kommunen også en central rolle i at udvikle nye kultur- og fritidstilbud, eksempelvis gennem integration og åbenhed overfor forskellighederne i vores samfund. Aktiviteterne kan foregå i de skoler, institutioner, forsamlingshuse mv., som allerede benyttes til kultur- og fritidsaktiviteter.

21 Lokal Agenda 21 I arbejdet med at udvikle et endnu mere dynamisk kulturliv, ønsker Faxe Kommune at fremme dialogen mellem foreninger, organisationer og andre lokale aktører, herunder kommunen selv. Det skal styrke den tværgående koordinering og derved afstemme initiativer og tilbud, så de understøtter og er til gavn for hinanden. De værdifulde rekreative områder skal gøres tilgængelige og indbyde til et aktivt fritidsliv til gavn for både sundhed, læring og kultur. Samarbejdet omkring Kanten er et eksempel. Udviklingen af kulturen er et vigtigt element i strategien om at fastholde og tiltrække ressourcestærke borgere og dermed sikre en bæredygtig udvikling både socialt og økonomisk. 21 Mål for et aktivt foreningsliv: 1. Kommunen skal medvirke aktivt med koordinering og dannelse af netværk mellem foreninger. 2. Antallet af borgere, der engagerer sig i et kultur-/fritidstilbud skal øges. 3. Der skal skabes fleksible rammer for dynamiske kultur- og idrætssteder, der bl.a. stimulerer til udvikling af nye fritidsaktiviteter. Mål for et mangfoldigt og dynamisk kulturliv: 4. Der skal være velegnede kulturelle faciliteter for musik, teater, billedkunst mv. i hele kommunen. 5. Der skal etableres et nyt kulturhus i Haslev som nybyggeri eller i eksisterende bygninger. 6. Udviklingen af Kulturstrøget i Faxe skal fortsættes med fokus på musik, teater, udstillinger, samt rekreativ udnyttelse af Kanten og af Faxe Kalkbrud.

22 sområde 5 Gode rammer for byudvikling % af kommunens indbyggere bor i én af de syv byzonebyer, der også rummer hovedparten af arbejdspladserne samt den offentlige og private service. Indbyggertallet i kommunens største by, Haslev nærmer sig indbyggere, hvilket gør byen til den 11. største i Region Sjælland. Byvækst Byerne i Faxe kommune er vokset støt gennem flere årtier med markante toppe i byggeaktiviteten i 1960 erne, 1970 erne og i de seneste tre år. Der er ubebyggede områder, som gennem kommuneplanen er planlagt til nye boliger. Disse områder skal bebygges, så kommunens byer udvikler sig på en passende, bæredygtig måde. I den kommende Kommuneplan 2009 kan kommunen planlægge for en videreudvikling af byerne. Det vil rejse spørgsmål om, hvilke byer og landsbyer, der skal vokse hvordan og i hvilke retninger. Bykvalitet og byliv Et andet element, der indgår i kommuneplanen og løbende i arbejdet med lokalplaner, er bykvalitet. Det handler om byens funktioner og byens rum. For at tiltrække kompetence og velstand skal en moderne by tilbyde velholdte huse, torve, cafeer, butikker, oplevelser og aktiviteter, der fylder byens pladser og huse. Bedre bykvalitet vil fremme bosætningen i kommunen, og det vil forbedre mulighederne for at tiltrække nye virksomheder ikke mindst videnerhverv. Antal indbyggere i kommunens byzone-byer: Haslev Faxe by Faxe Ladeplads Rønnede Karise Dalby Terslev 750

23 Mål for byernes fysiske udvikling: 1. Kommunen skal arbejde for en grøn byudvikling og levende landsbyer. 2. Der skal udvikles attraktive og tidssvarende boligområder, som tager hensyn til natur og landskab og til eksisterende byggeri. 3. Der skal indarbejdes nye naturelementer i byudviklingen, eksempelvis grønne kiler, småplantninger eller vandelementer. 4. Kommunen skal vise vejen med størst mulig anvendelse af alternativ energi i bæredygtigt, kommunalt byggeri. Mål for livet i byerne: 5. De gode rammer for at etablere detailhandel, cafeer, kultur mm. i bymidterne skal videreudvikles. 6. Kommunen skal forbedre mulighederne for aktiviteter i byernes rum. 7. Naturen og landskabet skal ved brug af stier og grønne arealer være aktive elementer i byer, landsbyer og turismeaktiviteter. 23 Lokal Agenda 21 De fysiske rammer i byerne skal skabe rum for og opfordre til et aktivt og dermed sundt liv. Livet, der udspiller sig mellem byernes huse, skal styrke nærdemokratiet og derved øge den sociale ansvarlighed. Faxe Kommune skal være et eksempel til efterlevelse ved anvendelse af alternative energikilder ved både nybyggeri og vedligeholdelse af bygninger. Kommunen skal også styrke incitamentet til, at der anvendes miljøbevidste løsninger i den moderne bolig.

24 6 Naturen skal beskyttes og opleves 24 På natur- og miljøområdet administrerer og regulerer kommunen de aktiviteter, der falder indenfor hovedområderne; miljøbeskyttelse, vandforsyning, naturbeskyttelse, jordforurening, miljømål, Natura2000 og landbrug. Endvidere administreres en lang række andre områder som f.eks. kanosejlads, indsatsplanlægning af vandressourcer, skovrejsning mv. Faxe kommune har en natur, som på mange måder er unik. Vi har kystlinjer til både hav og fjord med fine sandstrande og et utroligt farvand for søsportsfolk. Nogle af vandarealerne er udpeget til internationale beskyttelsesområder. Vi har et særligt kulturlandskab med mange godser, store skovområder samt nogle af Sjællands største vandløb og ådale. Vi har store bestande af ynglende rovfugle og fra naturens hånd særligt interessante geologiske områder lige fra det store hul ved Faxe til Sjællands højeste punkt, Kobanke. Vi har en stor opgave i at sikre, at vi beskytter og benytter naturen, uden at den nedslides. Vi har ansvaret for at sikre en bæredygtig udvikling af det åbne land, herunder muligheder for landbrugsdrift og udnyttelse af vores naturressourcer. Lokal Agenda 21 Der skal fokuseres på en bæredygtig udvikling i kommunens byer og i landdistrikter for at sikre, at nye tiltag altid afvejes i forhold til en af kommunens væsentligste ressourcer nemlig naturen. Naturen er grundlaget for de herligheder som rent vand og frisk luft, vi alle nyder som en selvfølge og har glæde af hver dag. Samtidig giver naturen mulighed for rekreative oplevelser. Styrkelse af de grønne kiler i landskabet - helt ind i byerne - inspirerer til en aktiv brug af naturen, alt imens dyre- og planteliv kan færdes og spredes på gunstige vilkår. Der skal vejledes mere om naturen for at fremme forståelsen for den betydning det har, at bruge naturen i respekt. Vi har alle et fælles ansvar og en pligt til at sikre, at også kommende generationer vil kunne opleve disse herligheder i Faxe kommune.

25 25 25 Mål for natur og miljø: 1. Kommunen skal arbejde for en fortsat bevarelse af naturen, det åbne land og kulturmiljøerne. 2. Der skal skabes mere natur, mere mangfoldighed, sammenhæng og kvalitet i naturen. 3. Der skal udvikles naturruter, så tilgængeligheden til rekreative områder sikres. 4. Naturvejledningen i kommunen skal styrkes, så folk får mere viden og vejledning om naturen. 5. Kommunens drikkevand skal fremtidssikres, og vandkvaliteten i åer, søer og langs kysten skal forbedres.

26 sområde 7 God trafikal tilgængelighed i hele kommunen 26 Veje og cykelstier Faxe kommune gennemskæres i midten af motorvej E47/E55, og der er fine vejforbindelser med god fremkommelighed og høj hastighed til de nærmeste købstæder Køge, Ringsted, Næstved og Vordingborg. Den overordnede infrastruktur er til stede, men kapaciteten er ikke optimal. Der savnes stadig bedre plads på Køge Bugt Motorvejen og en større vej mellem Rønnede og Næstved. Samtidig er der et behov for at binde kommunen bedre sammen på tværs både med veje og cykelstier. Kommunen arbejder politisk og administrativt på at få disse forbedringer besluttet primært i Folketinget. Region Sjælland og samtlige kommuner i regionen koordinerer regionale forslag til trafikale investeringer, der skal indgå i regeringens investeringsplan. Vejnettet i byerne og i de mindre landsbysamfund benyttes af mange forskellige trafikanter. Kommunens skoler med tilhørende skoleveje er et særligt opmærksomhedspunkt i byerne. Vi har et ansvar for at tilpasse vores vejnet til den mængde trafik og den form for trafikanter, som bruger vores veje. Derudover skal vi sikre vores vejnet, så risikoen for trafikuheld mindskes mest muligt. Vi har desuden en forpligtigelse til at gøre vores vejnet trygt at færdes på, særligt i de områder hvor vi ved, at børn og andre bløde trafikanter færdes. Kollektiv trafik Faxe kommune betjenes af otte regionale busruter og 16 lokale. Det kommunale tilskud til kollektiv trafik udgør ca. 9 mio. kr. om året. Via Lille Syd banen og Østbanen er der togforbindelser til Næstved, Stevns, Roskilde og til København via S-togsnettet i Køge. Hele Sydsjælland har i flere år efterlyst bed -re togmateriale, signalanlæg og skinner. Faxe Kommune ser også frem til en udvidelse af banenettet mellem København og Ringsted i form af en nybygningsløsning via Køge. Alternativt kan en forlængelse af S-togslinjen fra Køge til Næstved via Haslev styrke den kollektive trafik. Ud over investeringer i tog og skinner samt tilpasning af køreplaner, vil en attraktiv prissætning have stor betydning for brugen af kollektiv trafik. Vi har 539 km offentlige veje. Ca. 200 km er overordnede veje. 90 trafikuheld om året. 35 tilskadekomne.

27 Mål for bedre infrastruktur: 1. Infrastrukturen skal udbygges, så kommunen hænger bedre sammen internt og så forbindelserne udadtil styrkes. 2. Nettet af cykelstier i kommunen skal udbygges og skoleveje skal være sikre, så børn kan cykle i skole og mulighederne for fysisk aktivitet øges. 3. Kommunen skal samarbejde med nabokommunerne for en udbygning af de regionale veje på tværs af kommunen mod Stevns og Næstved. 4. Kommunen skal arbejde for, at der etableres nordvendte motorvejsramper ved Ulse. 5. Kommunen skal arbejde for at pendlingen generelt nedsættes. Mål for den kollektive trafik: 6. Den kollektive trafik skal være stærk og veludbygget. 7. Køreplaner for den kollektive trafik skal tilpasses erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne og fritidsaktiviteterne. 8. Der skal skabes bedre sammenhæng mellem bus- og togforbindelser, herunder en koordineret ½-times drift på Lille Syd, Østbanen og S-toget 9. Flex-trafik skal udvikles og udbygges, så alle borgere selv kan transportere sig på tværs af hele kommunen Lokal Agenda 21 Tilgængeligheden i kommunen skal øges på alle fronter. De eksisterende tilbud skal synliggøres, og muligheden for at anvende dem skal forbedres. Der skal rettes en særlig fokus mod styrkelse af den kollektive trafik og udbygning af stisystemer - til gavn for både miljøet og helbredet.

28 8 Sundhed for alle borgere 28 Sundhed er både fysisk, psykisk og social sundhed - og handler ikke kun om fravær af sygdom. Det er sunde, ydre påvirkninger sammen med den styrke, der sætter mennesker i stand til at mestre belastninger og udfordringer. Det er derfor en fælles forpligtigelse at sikre sundhedsfremmende miljøer og muligheder for alle borgere. I de senere år er der kommet stor fokus på KRAM; kost, rygning, alkohol og motion. Vi kan selv arbejde med disse forhold gennem vores valg af livsstil, og vi kan tage imod tilbud fra idrætsforeninger og organisationer, der arbejder med at forbedre folkesundheden. Kommunen kan også være med til at sikre sund mad og gode faciliteter og på den måde forbedre levevilkårene. Kombinationen af viden, engagement og erfaringer kan hjælpe folk til at ændre livsstil, hvis de ønsker et sundere liv. Skal målene på sundhedsområdet lykkes, så skal alle, der arbejder i kommunen, engagere sig i sundhedsudfordringerne. Sundhed er desuden det primære genstandsfelt indenfor social-, sundheds- og omsorgsområdet. På socialområdet hjælpes ældre og andre med behov for pleje - bl.a. med hjemmeplejeydelser, madordning og aktivitetstilbud. Sundhedsområdet på kommunalt niveau arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse, samt behandlende indsatser og ydelser til kommunens borgere. Kommunen har søsat en række projekter, bl.a. inden for følgende emner; patientuddannelse, rygning, alkohol, overvægt og motion. Hertil kommer arbejdet med genoptræning og vedligeholdende træning. Omsorgsområdet arbejder med råd, vejledning og behandling til borgere eller pårørende, der har problemer med hhv. alkoholmisbrug og stofmisbrug. Herudover omfatter området støtte til psykisk udviklingshæmmede og til fysisk handicappede. Støtten gælder bl.a. botilbud, beskyttet beskæftigelse, træning og ledsagerordninger. Der bor ca mennesker over 64 år i kommunen, hvoraf de 1400 er over 80 år. Uanset om man modtager hjælp fra kommunen eller klarer sig selv, er der en række tiltag i strategien, der også er rettet mod ældre og andre med behov for hjælp eller pleje. Indsatsområder og mål omkring fritid, motion, sundhed, byudvikling, natur og kollektiv trafik er for alle i kommunen. Fotograf: Johny Wichmann Vi har: 11 plejecentre 299 plejeboliger 9 dag- og aktivitetscentre 329 ældreboliger 1123 ældre får hjælp i eget hjem eller plejecentre Center for Alkoholrådgivning Center for Stofmisbrugsrådgivning

29 Bevægelse Bevægelse og motion dyrkes organiseret i foreninger både udendørs og indendørs i sportshaller, og det foregår uorganiseret i helsecentre, i hjemmet eller i naturen. Ophold i naturen har direkte virkninger på bl.a. blodtryk og puls, immunforsvar, muskelspænding, motorik, stressniveau og humør. Dermed får det også virkninger på usunde stressreaktioner, på infektionssygdomme og depression. Fysisk aktivitet har betydning for sukkersyge, overvægt, hjerte-karsygdomme, knogleskørhed, mave-tarmfunktion, motorik, stressreaktioner, søvn og mentalt velbefindende. Hertil kommer, at aktivitet sammen med andre giver fælles oplevelser og dermed bedre socialt velvære. Mål for den almene sundhedstilstand: 1. Kommunen skal øge oplysning om et sundt og godt liv for alle. 2. Sundhed skal integreres i folkeoplysning og det frivillige foreningsarbejde. 3. Sundhed skal integreres i institutioner, skoler og i kommunen som arbejdsplads. 4. Alle skoler og pasningstilbud skal tilbyde sund kost og inspirere til et sundt og aktivt liv. 5. Der skal fokuseres på sundhed, livskvalitet og rekreation i lokalplaner og naturprojekter. 6. Der skal etableres et sundhedscenter i 2010 Mål for bevægelse og motion: 7. Alle skal have let adgang til bevægelse og motion Børn skal have tid og plads til mindst 1 times bevægelse eller aktiv leg om dagen. 9. Mulighederne for motion og oplevelser i naturen skal forbedres. 10. Den fysiske tilgængelighed i byerne skal forbedres for handicappede og andre, der er hæmmede i deres mobilitet. Lokal Agenda 21 I Faxe Kommune skal Det sunde valg også være det lette valg, for derigennem at styrke folkesundheden. Samtidig skal oplysning om et sundt og godt liv nå frem til flest mulige, så de kan træffe bevidste valg. Den øgede fokus på sundhed skal fastholdes, så også livskvaliteten øges. Når der iværksættes initiativer og tilbud, skal der tænkes i helhedsløsninger og skabes sammenhænge på tværs.

30 Sundhed og bæredygtighed i Faxe Kommune 30 Sundhed og bæredygtighed er centrale emner i Faxe Kommunes Plan & Agenda 21 strategi - emner der skal arbejdes videre med fremover i Kommuneplan 2009 og på andre områder. Kommunen er forpligtet til at lave en Lokal Agenda 21 strategi hvert fjerde år. Lokal Agenda 21 strategien skal beskrive, hvordan kommunen lokalt vil bidrage til at fremme en bæredygtig udvikling. Byrådet skal redegøre for de politiske målsætninger i forhold til de 5 pejlemærker i boksen. Faxe Kommune opruster samtidigt arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse, og har blandt andet vedtaget en sundhedspolitik. Udgangspunktet for arbejdet med folkesundhed i Faxe Kommune er: at den enkelte borger grundlæggende har ansvar for egen sundhed og livsstil, men at vi i kommunen og i samfundet også har et fælles ansvar for at tilvejebringe rammer for, at alle borgere kan leve et sundt liv. WHO s definition på sundhed: En tilstand af fuldstændig fysisk, psykisk og socialt velbefindende og ikke blot fravær af sygdom og svækkelse (WHO 1998). Byrådets strategi skal indeholde en redegørelse for hvordan kommunen vil: mindske miljøbelastningen, fremme en bæredygtig byudvikling og byomdannelse, fremme den biologiske mangfoldighed, inddrage befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21-arbejde og fremme samspillet mellem beslutningerne vedrørende de miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold. Faxe Kommune kobler sundhed og bæredygtighed sammen. Det er helt naturligt, da sundhed og sundhedsfremme indgår i det brede bæredygtighedsbegreb. Det brede bæredygtighedsbegreb handler både om natur- og miljøaspekter, økonomisk bæredygtighed samt sociale og kulturelle aspekter. Faxe Kommune styrker arbejdet med Lokal Agenda 21, sundhed og bæredygtighed ved at løfte det op på højeste strategiske niveau i planstrategien og som en del af værdigrundlaget. Men visioner, mål og indsatsområder skal følges op med konkrete tiltag og handlinger. Byrådet vil derfor udarbejde en Lokal Agenda 21 handlingsplan, der også skal omhandle de udfordringer, kommunen står med i forbindelse med de globale klimaforandringer. Flere af målene i strategien er relevante for afbødning og forebyggelse af klimaforandringerne. Det gælder ikke mindst målene på trafikområdet. I det efterfølgende arbejde med Kommuneplan 2009 og den lokale Agenda 21 handlingsplan kan der dukke andre emner og aspekter op, som vil være hensigtsmæssige at indarbejde. For at arbejdet med både sundhed og bæredygtighed kan få den fornødne gennemslagskraft, bliver der arbejdet med sundhed og bæredygtighed på tværs af

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Ringsted hjertet ligger i midten

Ringsted hjertet ligger i midten VISION Ringsted hjertet ligger i midten Ringsted er en attraktiv bosætningskommune. Vi udnytter den centrale placering, de mange muligheder og de trygge rammer til at være det foretrukne sted at bo og

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

1. Hovedstruktur. 1. Hovedstruktur. Faxe Kommuneplan

1. Hovedstruktur. 1. Hovedstruktur. Faxe Kommuneplan 1. Hovedstruktur Kommuneplanens hovedstruktur afspejler de væsentlige, fysiske strukturer i Faxe Kommune og tegner billedet af den fremtidige udvikling. Hovedstrukturen gengiver kommuneplanens overordnede

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Vision for Rebild Kommune

Vision for Rebild Kommune Erhvervsudvikling Sammenhængskraft Vision Land og By Bosætning Sundhed og Klima Kvalitet i opgaverne Åbenhed Borgerinddragelse Borgerdeltagelse Vision for Rebild Kommune Indledning Det følgende er resultatet

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune En sundhedsstrategi, der virker En sundhedsstrategi med to spor Slagelse Kommune har en stor udfordring med befolkningens sundhedstilstand. Sundhedsprofil

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Ishøj Kommunes børnepolitik Politisk besluttet del Ishøj Kommune

Ishøj Kommunes børnepolitik Politisk besluttet del Ishøj Kommune s børnepolitik Politisk besluttet del Ishøj Kommune Dette er et uddrag af den samlede Børnepolitik indeholdende de fem temaer, der er opstillet mål for: Tema: Sundhed... 3 Tema: Fysiske rammer... 4 Tema:

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Ishøj, en sund kommune for alle

Ishøj, en sund kommune for alle 1 Vision Ishøj Kommunes Sundhedspolitik bygger på følgende vision: I Ishøj Kommune vil arbejde for at forbedre folkesundheden. I samarbejde med borgerne vil vi gøre det nemt at træffe det sunde valg og

Læs mere

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Holbæk Kommunes erhvervs- ældrepolitik og turismepolitik Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Indhold side 4 side 6 side 8 Forord Fremtidens muligheder og udfordringer på ældreområdet Ældrepolitikken

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik. for Haderslev Kommune. version 2013

Sammenhængende børnepolitik. for Haderslev Kommune. version 2013 Sammenhængende børnepolitik for Haderslev Kommune version 2013 Sammenhængende Børnepolitik 1 for Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse Indledning Baggrund, udarbejdelse og godkendelse Afgræsning og sammenhæng

Læs mere

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune I tilknytning til dagsordenspunktet om ny kultur- og fritidspolitik 2015-2019 har administrationen udarbejdet et notat om styrker

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Introduktion for byrådet

Introduktion for byrådet Introduktion for byrådet Slagelse, 13. Januar 2014 En vision bliver til En politisk skabende 1-årig proces Grundig analyse af Slagelse Kommunes udfordringer og styrker Slagelse Kommune Vision Et enigt

Læs mere

Forslag til. Folkeoplysningspolitik

Forslag til. Folkeoplysningspolitik Forslag til Kerteminde Kommune 231111 2011-19114 1440-29400 1 Vision, værdier og målsætninger for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune 2 Indledning Aktiviteterne inden for fritidslivet opstår i

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Forord...3. Vibeengskolen Campus for ungdomsuddannelser i Haslev...5. Eco Park Rønnede...6. Faxe Sundhedscenter...7

Forord...3. Vibeengskolen Campus for ungdomsuddannelser i Haslev...5. Eco Park Rønnede...6. Faxe Sundhedscenter...7 - i udvikling Indhold Forord...3 Vibeengskolen... 4 Campus for ungdomsuddannelser i Haslev...5 Eco Park Rønnede...6 Faxe Sundhedscenter...7 Ny bystrategi for Haslev...8 Kollektiv trafik...9 Sammenhæng

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Udviklingspolitik for Odder Kommune

Udviklingspolitik for Odder Kommune Udviklingspolitik for Odder Kommune Hovedmålet for Udviklingspolitikken for Odder Kommune er at styrke udviklingen i Kommunen i bred forstand. Men visse delområder skal have højere prioritet end andre.

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13 VENSTRE NORDFYN Venstres valgprogram KV13 FAMILIELIVET Venstre arbejder for mere målrettede indsatser i børn- og ungeinstitutionerne i Nordfyns Kommune. Samarbejdet mellem børn, forældre og institutioner

Læs mere

Integrationspolitik. Furesø Kommune

Integrationspolitik. Furesø Kommune Integrationspolitik Furesø Kommune Udkast til behandling på udvalgsmøder september 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kommunens syn på integration 3 Vision for integrationsområdet 3 Sundhedstjenesten

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Idrætspolitik Idrætten har en egenværdi, som det er vigtigt at tage udgangspunkt i. Idræt bygger på demokrati, samvær og gode oplevelser.

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK Esbjerg Kommunes BØRN - og UNGEPOLITIK Sammenhæng og helhed 2014 August 2014 Forord For to år siden blev Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik sendt ud i verden for at være den røde tråd, som skaber helhed

Læs mere

I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen

I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen Indledning 3 I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen 4 Brændende platform Vækst 6 Brændende platform Faglighed og uddannelsesniveau 8 Brændende platform Sundhed og

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Generelt Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Om Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune i Region Nordjylland blev etableret ved Kommunalreformen i 2007. Kommunen har ca. 37.500 indbyggere og

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2017-2020 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 5 Værdigrundlag... 5 kens indsatsområder... 6 1. Trivsel og

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere