Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen årgang Marts 2010 nr.1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen - 55. årgang Marts 2010 nr.1"

Transkript

1 Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen årgang Marts 2010 nr.1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE... Side Formanden tager ordet... 3 Ordinær generalforsamling i Yachtklubben Furesøen d Gebyr for oprydning og rengøring af vinterpladsen Standerhejsning Medaljeregn Året der gik i YF Ungdom Klubmesterskaber for YF Ungdom YF Ungdom sæsonstart YF Ynglingesejlere GO HIGH Minihold - Nye sejlere kan melde sig nu! YF ungdom - Aktivitetskalender Beretning fra C Sejler Ida Sejlerskolen er klar til en ny sæson Bliv medproducent på senioraktiviteterne Søsætning Kranen og oprydning af vinterpladsen Fladvognen Oprydning i stativgården YF-nøgler Meddelelse fra kassereren Regnskab Status pr. 31. december Opslagstavlen Bestyrelsen og andre kontakter Se også dit blad i farver på 2

3 Formanden tager ordet Nu er det snart tid til igen at komme på vandet, selvom det er svært at tro på, for uden for vinduerne ligger sneen stadig højt, og der er tyk is på Furesøen. Joan, der siden 2007 har været kaptajn på Furesø Nyt, har valgt at forlade rorpinden efter udgivelsen af dette nummer. Jeg vil gerne, på hele klubbens vegne takke hende for det store arbejde, der er lagt i bladet. Det har været forfriskende at læse bladet i farver på vores hjemmeside. Der er for nærværende 450 medlemmer i YF; men vi kan sagtens være flere! Fortæl derfor om klubben i din omgangskreds, så venner og bekendte kan få øjnene op for vores klub og dermed få fornøjelse af sejlsporten på Furesøen. Der er plads til juniorer såvel som seniorer. Jeg glæder mig til snart at møde jer på havnen og på søen. Det har desværre ikke været muligt at lave en samlet aktivitetskalender for klubben. Se derfor evt. opslag i klubhuset eller søg oplysninger på: yachtklubben.dk, hvor aktiviteterne løbende opdateres. 3

4 Ordinær generalforsamling i Yachtklubben Furesøen Onsdag den 24. marts, 2010 Kl i klubhuset Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent, pladsleje og rykkergebyr m.m. 5. Behandling af evt. indkomne forslag 6. Valg af bestyrelse, jf. vedtægternes Valg af juniorudvalg, jf. vedtægternes Valg af én eller to revisorer, jf. vedtægternes Eventuelt. Ad 4 Bestyrelsen foreslår en stigning på 10% af kontingent og pladsleje m.m. pr. 1 juli Stigningen er nødvendig for at få regnskabet til at balancere. Foreningen har haft tradition for at kontingenter er steget med pristallet. Pristallet/forbrugerindekset beregnes af Danmarks Statistik og sammensættes af en række indekser med forskellig vægtning. Udfordringen for foreningen er, at vores omkostninger ikke har samme sammensætning som en almindelige husholdning. Bestyrelsen foreslår derudover ekstraordinær stigning på nogle særskilte satser og indførelse af nye afgifter. Se side 10. Ad 5 Der er indkommet ét forslag fra bestyrelsen. Bestyrelsen blev på sidste års generalforsamling pålagt at se på bådfondens funktioner fremover. Bestyrelsens nye forslag kan læses i Furesø Nyt på side 8. Fortsættes på næste side 4

5 Ad 6 Ifølge vedtægterne skal bestyrelsen bestå af mindst 7 og højst 9 medlemmer. Bestyrelsen foreslår, at vi fortsat har 9 medlemmer. Per Balle Jensen er udtrådt af bestyrelsen, Henrik Brendstrup ønsker at udtræde af bestyrelsen ved generalforsamlingen. Hans Saustrup Kristensen er på valg og modtager ikke genvalg. Finn Andreasen er på valg og modtager genvalg. Sven Kofoed-Hansen er på valg og modtager genvalg. Der skal vælges 3 nye medlemmer til bestyrelsen, 2 for 2 år og én for 1 år. Der skal således vælges i alt 5 bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen. YF s BERETNING FOR ÅRET DER GIK Sportsligt har det været et godt år. Der var medalje-regn til Zoom8- sejlerne og der var bronze til Wayfare-sejlerne. Derudover mange flotte placeringer ved de stævner i ind- og udland, hvor vores medlemmer repræsenterede YF. Flot gået! Se medaljeresultaterne på side 12. YF har selv været arrangør på adskillige stævner, og vi har deltaget rundt om i landet. Vi har traditionen tro også været på sommerlejr i Herslev og selv arrangeret lejr i YF sammen med Ulvsund. Vi har også deltaget i den traditionelle torsdagsmatch på Furesøen, dog med et dalende deltagerantal. YF samarbejder med Skovshoved sejlklub, der er kraftcenter under Dansk Sejlunion, således at kraftcenter træningen for Zoom8 joller varetages af YF. Sejlerskolen har fået ny leder og fået flere nye lærere. Elevtallet er stigende og vi gennemfører navigationsundervisning i samarbejde med FOF. Sammen med Dansk Sejlunion har vi testet et nyt kapsejladskursus med godt resultat. 5 Fortsættes næsteside

6 Bådejerlauget har arrangeret deres traditionelle forårsstævne og kapsejladsen Sjælland Rundt indenom. En soling har i en kort periode været udstationeret i Øresund i samarbejde med Vedbæk Sejlklub og var meget efterspurgt af YF s medlemmer. Vi fik 5 nye optimistjoller i sommer. Klubben råder nu efterhånden over en pæn stor flåde af joller og kølbåde. Vi ønsker at fastholde flåden på dette niveau, så eventuelle nyanskaffelser sker til afløsning af ældre både. Selvom et bådkøb kan finansieres af sponsorater, så følger der altid omkostninger til drift og vedligehold med, når flåden udvides. Klubbens faciliteter og anlæg har været brugt flittigt gennem årene, og det begynder at kunne ses. Bestyrelsen har derfor skabt et foreløbigt overblik over behovet for renovering og ombygning af havneanlæg, klubhus og skurkompleks. Vi må konstatere, at der vil være behov for store investeringer i de kommende år. Derfor er vi gået i dialog med Rudersdal Kommune dels for at afklare rammerne for renoveringer og ombygninger, dels for at undersøge mulighederne for finansiering. Vores beliggenhed i et naturskønt område forpligter. Området er kun til låns. Vi må derfor værne om miljøet og sikre at såvel medlemmerne som lokalbefolkningen oplever vores faciliteter og omgivelser som attraktive og i pagt med naturen. Det betyder blandt andet, at vi skal tilstræbe et ordentligt og ryddeligt havneområde. Både bør ligge i vandet i sommerperioden. Stativer og trailere bør ikke opbevares på havneområdet, men stilles i stativgården eller hjemtages. Antallet af medlemmer er ved årsskiftet 450, heraf er 125 under 25 år og 80 over 65 år. Rygraden i klubbens drift er den frivillige arbejdskraft. Tak til de mange medlemmer og forældre til sejlere, som har lagt et stort arbejde i at få tingene til at fungere. Der er brug for flere hoveder og hænder til at bære klubben fremad, så hvis du har lyst til at give et nap med, så bare sig til. Fortsættes på næste side 6

7 Omkostningerne til at drive klubben stiger, også mere end den traditionelle årlige forhøjelse af kontingentet. Bestyrelsen har derfor måttet skære ned i budgettet for 2010 og samtidig foreslå en kontingentforhøjelse på 10 % for at få det til at hænge sammen. Forhåbentlig kan det gøres uden at reducere væsentlig i aktivitetsniveauet. Når det alligevel lykkes at holde et højt aktivitetsniveau, så skyldes det stor støtte og velvilje fra fonde og andre sponsorer samt tilskud fra Rudersdal Kommune. En stor tak for det. Det ligger bestyrelsen meget på sinde at sikre klubbens fortsatte udvikling fremover. Vi arbejder derfor med fremtidsplanerne under overskriften YF 2015, som tager udgangspunkt i klubbens vision: YF s VISION 2015 Vi vil være en aktiv og velfungerende sejlklub med et godt renommé i sejlerkredse og i lokalområdet Klubben tilbyder oplevelser på søen og muligheder for at lære at færdes trygt og sikkert på vandet. Den er rummelig og har attraktive fritidstilbud til alle aldersgrupper. Der er en god balance mellem elite og bredde i det sportslige arbejde. Klubben er kendt for sine træningskompetencer og gode sportslige resultater. Juniorer fastholdes gennem en fast struktur for deres udvikling. Nye medlemmer tiltrækkes gennem markedsføring i lokale medier, hjemmeside, kommunale aktiviteter, nuværende medlemmer, m.m. Klubbens daglige drift og udvikling sikres gennem mange medlemmers frivillige arbejdskraft og gennem et tæt samarbejde med Rudersdal kommune. Både, grej og faciliteter er tidssvarende og veludbyggede. Medlemmerne sætter pris på klubbens unikke placering og værner om miljøet. 7

8 YACHTKLUBBEN FURESØENS BÅDFOND Baggrund Bådfonden blev oprettet ved en generalforsamlingsbeslutning i 1969, hvor det også blev besluttet at hensætte minimum 25 kr. pr. aktiv seniormedlem pr. år til fonden. Tanken var at bruge midlerne til nyanskaffelser af både, renovering og købe af større grej. I de senere år er der blevet hensat kr. om året og fonden er for tiden på i alt kr kr. Klubben har i dag en betydelig flåde af kølbåde og joller, som løbende skal fornyes. Det årlige investeringsbehov hertil er på kr. Herudover er der et akut behov for at indkøbe nye skolebåde og på sigt en ny dommerbåd. Bådindkøb (især jollerne) er i en periode hovedsagelig blevet finansieret med støtte fra fonde og andre sponsorer, fordi bådfonden ikke har haft tilstrækkelige midler. Set i det lys foreslog bestyrelsen på generalforsamlingen i 2009 at nedlægge bådfonden og lade den indgå i egenkapitalen. Formålet med denne regnskabstekniske ændring var at modernisere og forenkle klubbens bogholderi og regnskab. Generalforsamlingen kunne imidlertid ikke godkende bestyrelsens forslag. I stedet blev bestyrelsen opfordret til at se nærmere på, hvordan bådfonden skulle fungere fremover, herunder især at den årlige henlæggelse ansås for utidssvarende. Bestyrelsen har drøftet bådfonden og de fremtidige udfordringer med finansiering af klubbens bådindkøb. Hvis klubben skal være selvfinansierende, skal der henlægges minimum kr. om året til bådfonden, for at fastholde den nuværende flåde. Heri er ikke medregnet skolebåde og dommerbåde. Omvendt må vi kunne forvente en vis medfinansiering fra fonde og sponsorer, men hvor meget er usikkert. Klubbens driftsøkonomiske situation gør, at der kun er mulighed for mindre justeringer i de årlige bidrag til bådfonden. Endvidere står vi over for store investeringer i havn og hus. Hensættelser til bådfonden må derfor fastsættes ud fra, hvad klubben har råd til. 8 Fortsættes på næste side

9 Bestyrelsens forslag til generalforsamlingsbeslutning: Yachtklubben Furesøens bådfond Klubbens indkøb af både skal som hidtil primært finansieres gennem tilskud fra fonde og andre sponsorer, da klubbens almindelige indtægter ikke er tilstrækkelige. Formålet med bådfonden er at opspare midler til supplerende finansiering i situationer, hvor der ikke opnås tilstrækkelige eksterne midler, og hvor bådindkøbet anses vitalt for klubben. Bådfondens midler kan også anvendes i situationer, hvor der er behov for ekstraordinært dyre reparationer på klubbens både. Alle klubbens båd indkøb skal på forhånd godkendes af bestyrelsen, som samtidig tager stilling, hvis der i det konkrete tilfælde ønskes tildelt midler fra bådfonden. Fondens midler kommer dels fra donationer, sponsorater, m.m. dels fra årlige hensættelser fra klubbens indtægter i øvrigt. Der hensættes minimum 50 kr. pr. aktivt medlem. Beløbets størrelse besluttes af generalforsamlingen i forbindelse med godkendelsen af regnskab og budget. 9

10 Gebyr for oprydning og rengøring af vinterpladsen Af flere grunde har Yachtklubben brug for, at bådenes vinterpladser er ryddede og pæne om sommeren. Almindelige venlige henstillinger med dette sigte har ikke altid ført til et rimeligt resultat. Derfor ser bestyrelsen sig nu nødsaget til at indføre skrappere midler i form af nedenstående gebyrer, der indbetales til klubben. Manglende oprydning og rengøring af vinterpladsen: kr. 500,-. Pladsen vil blive gennemgået i løbet af weekenden maj, og beløbet er forfaldent til betaling ved midnat herefter. Både, stativer, bådvogne og trailere, som uden aftale med Havneudvalget/Bestyrelsen henstår i sejlergaden efter 16. maj, udløser et gebyr på kr. 500,-. Samme beløb opkræves ved hver den første i de efterfølgende måneder, hvor materiellet endnu ikke er fjernet. De sædvanlige betalinger for pladsleje berøres ikke af ovenstående. Med gyldighed pr er leje af bådplads, skab og stativ/- trailerplads: Helårsplads pr m² pr år 190,00 pr halvår 95,00 Halvårsplads pr m² pr år 126,00 pr halvår 63,00 Optistativplads pr år 300,00 pr halvår 150,00 Surfbrætplads pr år 300,00 pr halvår 150,00 Skab pr år 360,00 pr halvår 180,00 Stativ/trailerplads (kun sommer) 1000,00, når der er truffet aftale med Bestyrelsen eller Havneudvalget. Ellers gælder ovenstående gebyr/bødesystem. Bestyrelsen 10

11 Standerhejsning Lørdag den 24. april PROGRAM KL Formandens tale Båddåb Kanonsalut Hyggetime med udskænkning af øl og vand. YF har stadigt ikke et trivselsudvalg, spisning er derfor ikke arrangeret! De, der ønsker samvær i klubben efter hyggetimen bedes selv medbringe en madkurv. Kom og hyg sammen med os!! Grillen tændes kl Bestyrelsen 11

12 MEDALJEREGN Zoom8 VM Trine Bentzen Guld August Bomholt Bronze EM Mathias Schnack - Sølv NM Mathias Schnack Guld Trine Bentzen - Sølv Andreas Bekker Bronze DM August Bomholt Guld Andreas Bekker Bronze Trine Bentzen Bronze NM Hold August Bomholt, Andreas Bekker, Mathias Schnack - Guld Trine Bentzen, Caroline Olesen Guld Wayfarer DM Elisabeth Geday Bronze 12

13 Året der gik... i YF Ungdom 2009 var et meget aktivt år... Udover, at vi havde fuld kapacitet på alle træningsaftener, var der også stor og succesfuld deltagelse rundt omkring i Danmark og udlandet... Som mange sikkert har opdaget, bragte 2009 endnu en verdensmester til YF denne gang i Zoom8 og denne gang en pige Så sejt, Trine... Efter en god gang vintertræning i jan-marts 2009 gik sæsonen i gang umiddelbart efter påske, og allerede ved sommerferien var der fuldt hus på alle hold... Ialt kom 61 nye sejlere igennem i YF Ungdom. Nogle blev hængende, og andre fandt at sejlads ikke lige var dem... Så alt i alt blev status på året omkring de sædvanlige 120 sejlere i YF Ungdom. Trænerne har deltaget i alskens kurser fra brand, søsikkerhed til praktik på vandet og motorlære... Sommeren gik med lejre, stævner og sommerferiesejlads og med at sejle masser af præmier hjem til klubben særligt Zoom8 sejlerne gjorde sig godt bemærket i klassen. Nyt materiel blev det også til vi har været så heldige at få midler til 5 nye optimistjoller Sikkerhedsdragter til vintertræning til vores træner VHF-radioer til sikkerhed under træning og kapsejlads. Desuden lykkedes det at få del af en pulje i DS, som har betydet, at vi for første gang i mange år har kunnet tilbyde Duelighedsundervisning til vores sejlere... I alt 15 sejlere har været tilmeldt dette og skal til eksamen i forår og sommer var også året, hvor vores store gummibåd mistede en motor i vandet og den lille fik stjålet styretøjet... Godt, vi har vores gode forsikringer... Efterår og vinter har budt på træning, indtil isen lagde sig men så har vi haft teori og svømmetilbud til sejlerne... Tusind tak til alle, der har gjort en indsats i året... YF Ungdom v/ilene 13

14 KLUBMESTERSKABER FOR YF UNGDOM I et forrygende blæsevejr afviklede vi i oktober måned klubmesterskab for YF Ungdom. Efter mange gode sejladser havde følgende sejlet sig til 2009-Klub- mestre: Yngling: 29er: Zoom8: Optimist: Frederik Schøller, Frederik von Scholten, Cecilie Koefoed Christian Gormsen, Mads-Emil Lübeck David Sander Kasper Skiveren Tillykke fra trænergruppen YF UNGDOM - SÆSONSTART 2010 For alle sejlere med tørdragt starter sæsonen den. 12. april, hvor den almindelige hverdagsaften træning går i gang. Det bliver som altid fra kl fordelt på mandag, tirsdag, onsdag og torsdag, afhængigt af, hvilket hold man sejler på. Nye sejlere kan starte ved at henvende sig til: Cheftræner Ilene Eriksen - Tel eller mail: For helt nye optisejlere - læs om minihold andet steds i bladet. 14

15 YF Ynglingesejlere GO HIGH I januar var der ynglingelejr i YF. Lørdag startede med noget helt andet vi gik alle GO HIGH... Det foregik på Kragerup Gods og var i den grad en udfordring til alle... Vel ankommet dernede blev vi udstyret med klatregrej og hjelme. Efter en kort sikkerheds-og introvelkomst var der frit slag i træerne... Grøn bane var i 4-5 meters højde Rød bane lå i meters højde og her var det kun de rigtig seje, der kom op Undervejs i den bane var der mange udfordringer, som krævede at man lige skulle samle mod til at komme videre f.eks. svæve på et tov gennem luften i bedste Tarzan stil og ramme et net i den anden ende, som man så skulle klatre videre fra var een af dem, der fik adrenalinen i kog... Efter 4 timers tænderklaprende og gav fine gys, når vi skulle hoppe fra bræt til bræt eller svæve gennem skoven på en enkelt wire... Blå bane var 8-10 meter oppe og allerede her måtte nogle tage beslutningen om at det var lige lidt for meget... Men grøn bane kunne sagtens tages flere gange så alle havde gang i den... udfordringer afbrudt af lidt varmt at drikke og noget at spise tog vi til YF, hvor der var aftensmad og videoaften Søndag var isen i havnen ryddet og alle var inviteret ud at stå på skøjter... Tusind tak for en dejlig weekend. / Ilene 15

16 Minihold - nye sejlere kan melde sig nu Hvem kan deltage? Drenge og piger, som er 9 år eller bliver det senest til sommer. Den kommende sejler skal helst være glad for vand og have lyst til at lære at sejle i 1-mandsjolle (Optimistjolle). hed, vejr og vind, vigeregler og alt det, som man har behov for at vide noget om, når man skal til at sejle. Samtidig lærer de deres kommende sejlerkammerater at kende. Sidst i april starter de med at sejle på et lille hold (Minihold), hvor de er 4-5 sejlere og 1 træner. For at kunne deltage i sejladsen skal de have regntøj og blødt fodtøj. Jolle og redningsvest lånes af klubben. Hvornår foregår det? I marts og april er der teorie onsdag ml. kl Sejlads på minihold foregår enten mandag eller tirsdag ml. kl Hvis der er mange nye sejlere oprettes der også minihold onsdag. Hvad lærer sejlerne? I marts måned lærer de at vende en kæntret jolle i vandet og de kan træne svømning samt aflægge svømmeprøve. Denne del genemføres i svømmehal. I april er der teori, hvor der under vises i Optimistjollen "i alle detaljer", Klargøring af jollen, sikker Pris: 220 kr. for at deltage på minihold. Ønsker sejleren at fortsætte sejlads efter den første måned på vandet, koster det 550 kr. pr. halvår, incl. lån af jolle. Hvor foregår det? I Yachtklubben Furesøen, Dronninggaards Alle 124B 2840 Holte kontakt trænerchef ilene Eriksen på eller på telefon

17 Aktivitetskalender Her finder du vores daglige træningstider, weekendlejre og stævner udenfor klubben. Dato Hvad Hvor Hvem februar ICE cup Kaløvig Zoom8 3. marts Duelighedsundervisning YF YF Ungdom 3. marts Kæntringsprøver Skovlyhallen Optimister 10. marts Duelighedsundervisning YF YF Ungdom 10. marts Kæntringsprøver Skovlyhallen Optimister marts BootCamp Kaløvig Zoom8 17. marts Duelighedsundervisning YF YF Ungdom 17. marts Kæntringsprøver Skovlyhallen Optimister marts DS Tune Up Kaløvig Zoom marts Klargøring YF Ynglinge 24. marts Eksamen Duelighed YF YF Ungdom marts Fede sejlerdage Vedbæk Optimist 27.marts-3.april Lake Garda Meeting Garda, Italien Optimist 28. marts-3.april Påsketræningslejr Egå Optimist 28. marts-1. april EM Lake Garda, Torbole Zoom april Focuslejr YF Opti april Arbejdsweekend YF Opti 12. april Hverdagstræning starter YF Opti, 29er 13. april Hverdagstræning starter YF Opti, Zoom8 14. april Hverdagstræning starter YF Yngling, april Hverdagstræning starter YF Zoom8, 29er april Klargøring YF Ynglinge, april Fokuslejr YF Opti april Rang-1 Skovshoved Zoom april Minihold starter YF Nye ptimister 30.april-2.maj Torm UGP Åbenrå 29er m.m maj OSTD Rang 1 Horsens Opti 13. maj Runsted Cup KDY Rungsted Opti maj Torm UGP Kragenæs 29er m.m maj Åbent hus YF Alle maj Torm U+JGP Kerteminde Alle 29. maj Optimist-stævne Snekkersten/Helsingør Opti 5-6. juni Torm JGP KDY Rungsted Zoom8, Opti juni Danske Bank Cup YF Zoom8, Opti juni Torm JGP Kaløvig Zoom8, Opti 23. juni Sankt Hans (ingen træning) YF kl. 18 Alle 26.juni-1.juli Herslev sommerlejr Herslev Strand YF/FAS/BS Kalender for resten af 2010 kommer i næste nummer! 17

18 Beretning fra C sejler Ida - 5 grader og is på vandet! Det var virkeligheden, da en flok seje tøser og drenge fra YF s optiafdeling mødtes 3. juledag til Nytårsstævne i Roskilde... Udpakning af joller og tilrigning var ikke det varmeste, vi har oplevet, men det lunede godt med det fine skippermøde i klubhuset inden sejladserne... Både A, B og C sejlere var seje og gennemførte sejladserne som sluttede ved 14-tiden. Om alle var lige så blå om læberne som de første sejlere der kom ind, vides ikke... De fleste kom i hvert fald ind godt gennemfrosne. Bedste placering blev i B-rækken, hvor Ida fik en 4. plads Det rakte ikke til 1 pind, men til et kilo kakao, som er blevet flittigt benyttet i den efterfølgende kolde tid. Phillip fik en 6. plads i C-feltet, hvilket var en god placering. Med andre ord der er masser af liv i klubben om aftenen teori, og nogle weekender spænder vi skøjterne på, laver varm kakao og leger i havnen I sne står Zoom og båd i skjul det er så koldt derude ---- men i YF vi skøjter rundt... på is ved frossen rude... 18

19 Seniorsejlerskolen er klar til ny sæson 2010 Der er i kommende sæson undervisning mandage og tirsdage kl med 3 hold begge dage. Vi har 18 pladser på skolen fordelt med 9 førsteårselever og 9 anden årselever. Pladserne til anden årseleverne er i første omgang forbeholdt de elever, der startede på skolen sidste år. Der er p.t. ledige pladser på skolen for nye elever og de besættes i den rækkefølge tilmeldingerne kommer. Lær at sejle sejlbåd Hvis du vil lære at sejle en sejlbåd trygt - under alle forhold - er det en god idé at tage et sejladskursus og et duelighedsbevis i Yachtklubben Furesøen. Klubben afholder kurser i praktisk sejlads og har et samarbejde med FOF, som gennem vinteren afholder navigationskurser i klubbens skolestue. Hvis du ønsker at få et duelighedsbevis skal du bestå både en teoretisk og en praktisk eksamen. Prøverne kan aflægges helt uafhængigt af hinanden. Den praktiske del af kurset er delt op i to sæsoner. Det er en god ide at tage teorien på et vinterkursus imellem de to praktiske dele. Klargøring og afrigning af skolebåde Inden de praktiske sejladser starter omkring 1. maj lærer du, hvordan man klargør en sejlbåd. Du møder på havnen 3 til 4 dage i marts/april og deltager i vedligehold, klargøring og maling/rigning af båd, sejl, master og tilbehør. Når sejlsæsonen er slut, deltager du naturligvis også i afrigning af bådene. Her lærer du hvordan man får masten taget af, klargjort båden til vinteren og stuvet grejet forsvarligt væk.. 19 Fortsættes på næste side

20 Livet på søen Du sejler en fast aften om ugen, på et fast hold med den samme instruktør i en af klubbens tre Lynes 18. Skulle du være forhindret på en af dine faste aftener er du velkommen til at prøve, om der er plads på et af de andre hold. Bådtypen, som er en meget stabil langkølet sejlbåd har dannet grundstammen i Yachtklubbens skole i mange år 1.sæson Her lærer du at sætte sejl og styre båden sikkert ind og ud af havn uden brug af motor. Du lærer at rigge båden til, lægge til kaj, lave mand over bord manøvrer, de vigtigste vigeregler og meget andet godt. Alt sammen nyttige ting, som gør at du og andre søfarende kan færdes trygt og sikkert til søs. Sikkerheden til søs afhænger bl.a. af, at alle kender reglerne og ved hvad der skal gøres, når to både nærmer sig hinanden. 2. sæson Det andet år på sejlerskolen ligner det første år, men med udvidet pensum. Du får du lejlighed til at prøve klubbens Soling og Yngling, som begge er hurtige kortkølede sejlbåde, der har været på det Olympiske program. Du er på vandet i maj, juni, august og september - i alt ca gange hver sæson. Når du kommer til den praktiske prøve, som du aflægger overfor en censor, der er autoriseret af Søfartsstyrelsen, efter 2. års sejladserne, kan du trygt tage på vandet, klare dig sikkert under alle forhold i indre danske farvande, sejle ind og ud af havne for sejl, lave mand over bord manøvrer og meget mere. Med andre ord - du har lært at sejle en sejlbåd trygt, kender de mest almindelige udtryk, har styr på hvilke sejl du skal bruge og kender de vigtigste søvejsregler. Yderligere ved du en masse om bådens og det personlige sikkerhedsudstyr, som er en del af det, at kunne færdes sikkert på havet. Vi sejler efter Søfartsstyrelsens og Dansk Sejlunions regler og anbefalinger begge år. Frigive elever På et tidspunkt når instruktøren vurderer, at du kan sejle båden forsvarligt bliver du frigivet, hvilket betyder,at du må sejle i klubbens både uden instruktør under særlige vilkår. Din instruktør vil oplyse dig nærmere om reglerne. Det er en god idé, hvis elever finder sammen 20 Fortsættes på næste side

21 og sejler uden for skoletiden, således at, der opnås større rutine i at føre sejlbåd. Især mange timer på vandet afspejler ens kunnen, når sejlerskolen er overstået. Kendskab til motorbåd Du vil, inden du skal til eksamen, blive undervist i, hvordan klubbens motorbåd, Søløven, fungerer. Søløven er en del af klubbens redningsberedskab og ligger klar i havnen inkl. startnøgle. Det er optimalt, at så mange som muligt af klubbens medlemmer er i stand til at sejle denne båd. 21

22 T I R S D A G S S E J L A D S E R Bliv medproducent på senioraktiviteterne 2010 I sejlsæsonen (maj september) har YF en fast ugentlig klubaften, hvor seniorsejlere i fællesskab og under afslappede forhold sejler i klubbens /og eller egne både. Vi tilstræber, at alle kan deltage med de færdigheder, den enkelte har. Det er ikke nødvendigt med tilmelding på forhånd, idet vi fylder bådene op efterhånden som deltagerne møder. Af hensyn til bredde i klubbens sociale liv dannes bådholdene ved aktivitetens start. Efter endt sejlads er der fælles kaffebord for dem der har lyst. På seniorklubaftenen den 28. januar drøftede de fremmødte, hvilke aktiviteter der skulle sættes i gang med hensyn til kommende sæson. Ud over den almindelige tursejlads, vil vi forsøge at arrangere nogle fælles aktiviteter så som: Kapsejladstræning i Store Kalv Fælles udflugt til Farum (kaffe/is/øl) Træning i at komme til og fra bro Trim af sejl og mast Spilersejlads Vi vil på de kommende seniorklubaftener (sidste torsdag i måneden) fastlægge programmet i fællesskab, således at vi på forhånd ved, hvilke aktiviteter der vil foregå de enkelte tirsdage. Der er som udgangspunkter ingen begrænsninger i vores muligheder men vi skal selv være med til at arrangere. Hvis deltagere i tirsdagssejladserne ikke har lyst til at deltage i de planlagte aktiviteter, men hellere vil sejle en tursejlads er man velkommen til det. Mulighederne er ikke enten eller, men både og. Seniorsejlerne/Ved Niels Hansen 22

23 SØSÆTNING 2010 KRANEN Som oplyst i aktivitetskalenderen vil kranen være til rådighed for søsætning af private både på lørdage og søndage i perioden fra den 3. april til den 15. maj. På disse dage vil YF s tilsynsførende være til stede mellem kl. 10 og 14. Udenfor disse tider kan man naturligvis også benytte kranen, men her må man klare sig selv. Stropper og donkraft befinder sig i skuret lidt vest for kranen. Sidste mand sørger for at bringe grejet på plads i skuret samt at aflåse både dette og kranen. Læg mærke til, at der er en stigende travlhed med andre aktiviteter i havnen såsom stævner, træning og andet for juniorerne. Der er her ofte brug for, at et stort antal både/joller skal søsættes eller tages op i løbet af kort tid. Jeg anbefaler, at man tager hensyn hertil. Kranen må løfte maksimalt 1000 kg på krogen eller 925 kg med åg. Den må hverken køres helt i top eller helt ned. Begge dele kan give driftsstop, som kun en tilkaldt montør kan afhjælpe. Sikkerhedsregler for brug af kranen vil blive opsat på kransøjlen. 23 Fortsættes på næste side

24 SØSÆTNING MED MOBILKRAN er aftalt med vores erfarne vognmand Preben Hansen til Mandag d. 26. april kl Bemærk det nye fremrykkede tidspunkt. Der kan regnes med ca. 12 både i timen. Bådejerne opfordres til at have bådene og deres fortøjninger/fendere parate i god tid. Sejlergaden skal være passabel for mobilkranen i god tid inden kl Denne søsætning forløber i omvendt rækkefølge af sidste efterårs optagning, idet vi starter med bådene i den østlige ende af sejlergaden (ved klubhuset). Preben arbejder hurtigt, og bådene skal væk fra søsætningsområdet ved kajen hurtigst muligt, så der kan blive plads til næste båd. Registrering og betaling (kr. 300,- i aftalte kontanter) for søsætningen foregår på selve dagen hos Tilsynsførende ved ankomst til YF. Bådejere med eventuelle restancer i YF, kan ikke forvente søsætning indenfor denne fælles ordning. OPRYDNING AF VINTERPLADSEN Umiddelbart efter søsætningen er det er bådejerens ansvar, at vinterpladsen ryddes for presenninger, stativer, klodser, blade og andet affald. Stativerne anbringes i den indhegnede stativgård bag materialegården, klodserne hjemtages eller anbringes i klodsskuret. Presenninger hjemtages. Bladene rives sammen og køres op ad bakken, hvor de kan læsses af ude af syne syd for vejen. Blade må ikke læsses af nede ved den lille sø. ADVARSEL. Der arbejdes med planer om at opkræve et pænt stort gebyr for oprydning og rengøring af vinterpladsen. Dette forfalder mandag d. 17. maj. Stativer, bådvogne og trailere mm., som henstår i sejlergaden efter 15. maj vil udløse opkrævning af pladsleje. Husk i øvrigt at mærke alt grej med Jeres YF medlemsnummer; sådan her: YFP xxx Grej, som ikke er mærket, vil uden varsel blive kørt på lossepladsen. Havneudvalget / Bådejerlauget Hans Saustrup Kristensen og Per Balle Jensen 24

25 FLADVOGNEN Denne vogn er utrolig nyttig og næsten uundværlig. Den er meget robust, men den har dog haft et svagt punkt: næsehjulet. Gentagne formaninger om vognens rette brug er alt for ofte glemt, når der skal manøvreres på trang plads. Derfor har jeg valgt en mere radikal løsning. Vognen har her i den stille periode fået et nyt næsehjul, der ligner næsehjulet på et fly. Jeg håber, at dette nye dobbelthjul vil være mere holdbart overfor de ofte meget hårde påvirkninger, der opstår, når det belastede hjul drejes under stilstand. Reglerne for fladvognens rette brug er stadig meget simple: Det anbefales at have størst mulig vægt på baghjulene. Dette gør som regel afog pålæsning meget lettere. Vær god ved fladvognen, så den er til rådighed for næste bruger. Hans Saustrup Kristensen 25

26 For at gøre plads til vinterstativer vil der inden søsætningen den 26. april, 2010 blive ryddet op i stativgården. Stativer og andet grej, der ikke er mærket med YFP NR.- Navn og Årstal 2010,vil blive fjernet. Bestyrelsen, marts 2010 OBS! 0BS! YF NØGLER A TIL E!! YF s nøgle system er blevet revideret. Efter en grundig gennemgang er det konstateret, at der ikke løbende er fulgt op på udlevering og returnering af udvalgsnøgler, og at der derfor er alt for mange nøgler i omløb hvilket medfører store udgifter for klubben. I konsekvens heraf vil tidligere udvalgsmedlemmer modtage brev med besked om at returnere de udlånte nøgler, som de er noteret for. Hvis nøglerne ikke er returneret inden den 1. juni, 2010 vil den kommende kontingentopkrævning indeholde opkrævning af et depositum på 400 kr. pr. nøgle. Beløbet vil blive refunderet ved returnering af nøglen eller modregnet ved købet af en F-nøgle. (depositum for F-nøgle er 200 kr.) Kontakt vedr. nøgler (køb tilbagelevering) Henvendelse i klubhuset mandag og onsdag fra kl eller ved kontakt til husudvalget/finn Sørensen på Alternativt mobil Husudvalget, marts 2010

27 MEDDELELSE FRA KASSEREREN Kontingent m. v. gældende pr Kontingent Juniorkontingent pr.år 1040,00 pr. halvår 520,00 Seniorkontingent pr.år 1370,00 pr. halvår 685,00 Ægtefællekontingent pr.år 420,00 pr. halvår 210,00 Passivkontingent pr.år 290,00 pr. halvår 145,00 Indmeldelsesgebyr 1. familiemedlem 380,00 Indmeldelsesgebyr flg. familiemedlemmer 190,00 Sommerskolekontingent pr. sommer 710,00 Leje af bådplads,skab og stativ/trailerplads Helårsplads pr kvm. pr år 172,00 pr. halvår 86,00 Halvårsplads pr kvm. pr år 114,00 pr. halvår 57,00 Optistativplads pr år 270,00 pr. halvår 135,00 Brætplads pr år 270,00 pr. halvår 135,00 Skab pr år 330,00 pr. halvår 165,00 Stativ/trailerplads (kun sommer) Pr sommer 660,00 Leje af hal Bærbare joller i 1. og 2. uge pr. uge 80,00 Bærbare joller i 3. og 4. uge pr. uge 160,00 Andre både i 1. og 2. uge pr. uge 160,00 Andre både i 3. og 4. uge pr. uge 320,00 Leje af trailer,beddingvogn og kran Trailer/beddingvogn 1.dag pr. dag 160,00 Trailer/beddingvogn flg.dage pr. dag 80,00 Kran (kun ikke-medlemmer) pr. gang 160,00 Diverse Depositum for nøgle 200,00 Klubstander 130,00 Slipsenål 80,00 Label til bil/båd 15,00 Ekstrakontingent for rykker 75,00 Junior-,senior-,ægtefælle-og passivkontingent, helårs-, halvårs-, optistativ- og brætpladsleje samt skabsleje opkræves to gange om året med det halve af det årlige beløb. Alle andre beløb betales på en gang. For ægtefællekon-tingent og rabat på indmeldelsesgebyr kræves bopæl på samme adresse. Betalingsfrister Raten for 1. halvår skal være betalt senest 31. januar. Raten for 2. halvår skal være betalt senest 31.juli. Træf en aftale med kassereren, hvis du ikke kan overholde disse frister. Har du ikke en aftale, udsender vi rykkeropkrævning, der tillægges et gebyr på 75 kr. Udmeldelse Udmeldelse skal ske skriftligt iflg. klubbens love og har virkning fra det følgende halvår. Finn Andreasen, kasserer 27

28 Regnskab 2009 Indtægter Resultat 2009 Budget 2009 Forslag 2010 Kontingent Tilskud fra kom munen Salg mv - se note Renter Indtægter i alt Udgifter Forening Løn Forsikringer Kontor, EDB m v Vand, renovation, skat El Kontingenter Kurser Furesønyt PR I alt forening Udvalg mm Hus Havn (incl. kanon) Sejlads Bådejer Seniorsejlerskole Koordinering Træner Opti Jolle Yngling Kapsejlads Junior Trivsel I alt udvalg I alt udgifter Resultat af driften Henlæggelser mv Reservefond - se note (98) 0 Bådfond Havnerenoveringsfond Afskrivninger I alt henlæggelser mv Årets ordinære resultat Fondsstøtte - se note Årets endelige resultat Note 1: Herunder kursgevinst på kr ved salg af Danske Bank aktier Note 2: Reservefonden er overført til egenkapital. Note 3: kr er anvendt til køb af 5 optijoller. Note 4: Det forventes, at der skal bruges op til kr til forundersøgelser og planlægning af havne- og husrenovering. Beløbet søges dækket ved hjælp af tilskud og fondsm idler sam t ved anvendelse af m idler fra YF's havnefond. 28

29 Status pr. 31 december 2009 Aktiver Kasse Bank G iro Likvider i alt Salgsvarer V æ r d ip a p ir e r (anskaffelsepris) 0 Om sæ tningsaktiver i alt Væ rdi af både, prim o kø b - (5 optijoller) salg 0 afskrivning Trailere 0 køb 0 afskrivninger 0 0 Mellem væ rende Tilgodehavender incl 48 debitorer An læ g saktive r i alt Aktiver i alt Passiver Fri egenkapital prim o årets resultat Reservefond, prim o tilg a n g 0 afgang Bådfond, prim o tilgang afgang Havnerenoveringsfond (prim o) tilgang afgang Egenkapital i alt Skyldige omk Skyldig skat, feriepenge m v Depositum, nøgler Kontingent til fordeling Uanvendte fondsmidler Tritons venner 0 Gæ ld i a lt Passiver i alt Revisorernes bemærkning på regnskabet: Regnskabet er revideret og fundet i orden. Holte den Niels Axholm Lisbeth Brendstrup R e vis o r R e v iso r Sune Elvig Finn Andreasen F o rm a n d K a ss e re r 29

30 Opslagstavlen OBS! Se om glemmekurven indeholder ting, der tilhører dig! YF søger ny redaktør til Furesø Nyt, idet Joan har valgt at takke af. Er du interesseret, hører vi gerne fra dig. Kontakt: OBS! UDLÅN AF BORDE OG STOLE Der har været gennemsyn af klubbens borde og stole. Stort set alle var kassable og udlån er derfor ikke længere muligt Nedenstående personer har bestået eksamen i navigation: René Ohms Allan Christensen Steen Ebbeskov Sørensen Steen Boesgaard Morten Seltoft Niels Jørgen Harne Jakob Pedersen Søren Liljeberg Nielsen Kim West YF ønsker tillykke og håber, at vi ser jer på sommersejlerskolen. 30

31 BESTYRELSE: Formand Sune Elvig Mob yachtklubben.dk Havnen Hans Saustrup Kristensen yachtklubben.dk Ungdomsleder Henrik Brendstrup Mob yachtklubben.dk Adresse: Yachtklubben Furesøen Kasserer Finn Andresen Tlf yachtklubben.dk Skolechef Niels Hansen Mob yachtklubben.dk Husudvalg Finn Sørensen Mob yachtklubben.dk Dronninggårds Allé 124 B Holte Tlf. kontor: Tlf. forhal: Ledig Koordinering Sven Kofoed- Hansen yachtklubben.dk Sekretær Alfred Ørsted Mob yachtklubben.dk - ANDRE KONTAKTER Koordineringsudvalg: Ilene Eriksen Lykke Lauritsen Søren Bentzen Peter Salskov-Iversen Sven Koefoed-Hansen Susanne Gormsen Christian Iversen Lærke Nørgaard Jes Damgaard Karin Dahlberg-Garde Peter Lübeck Torsdagsmatch-koordinering: Finn Beldring Juniorudvalg v/lærke Ilsøe Nørgaard Sejlerskole: Niels Hansen Opti, Zoom8, 405, 29er og Yngling - YF UNGDOM - Koordineringsudvalg Seniorsejlads: Sune Elvig Træning: Ilene Eriksen Nina Andersen Lærke Nørgaard Niels Joachim Gormsen Christian Iversen Cathrine Hall Mads Koefoed-Hansen Stine Carlslund Frederikke Mikkelsen Jacob Sander Thomas Christensen Christian Peter Lübeck Katja Salskov-Iversen Mads Emil Lübeck Kristoffer Koefoed-Hansen Ulrik Bang Pedersen Mathias Schnack Bådeejrlaug Per Balle Jensen yachtklubben.dk PR- og sponsor ansvar: Gert Eriksen Furesø Nyt: Josefine 31

32 YF Dronninggaards Allé 124B,2840 YF medlemsnøgle (F-nøgle) kan afhentes: Mandag, onsdag og lørdag i tidsrummet Depositum for nøglen er kr. 200,- Beløbet betales kontant ved afhentning Husk, at medbringe dit medlemsnummer 32

Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen - 54. årgang Juli 2009

Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen - 54. årgang Juli 2009 Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen - 54. årgang Juli 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE... Side Formanden tager ordet... 3 Referat fra generalforsamling i YF den 26.3.2009... 4-5 Standerhejsning -

Læs mere

Furesø Nyt. Optimister. - i en særlig vægtklasse

Furesø Nyt. Optimister. - i en særlig vægtklasse Furesø Nyt MEDLEMSBLAD FOR YACHTKLUBBEN FURESØEN 52. ÅRGANG. MARTS 2007 NR.1 Optimister - i en særlig vægtklasse -har i vinter renoveret Solingen, som Klubben fik forærende for nogle år tilbage. Med Birger

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Optimist Sailing Team Denmark Årsberetning 2009 og budget 2010 Udarbejdet af bestyrelsen for Optimist Sailing Team Denmark, Dec 2009

Optimist Sailing Team Denmark Årsberetning 2009 og budget 2010 Udarbejdet af bestyrelsen for Optimist Sailing Team Denmark, Dec 2009 Optimist Sailing Team Denmark Årsberetning 2009 og budget 2010 Udarbejdet af bestyrelsen for Optimist Sailing Team Denmark, Dec 2009 Side 1 Optimist status 2009 Endnu en sejlersæson er overstået og vi

Læs mere

Referat fra generalforsamling 22.marts 2013

Referat fra generalforsamling 22.marts 2013 Formand Torben Lapp bød velkommen, og foreslog Per Zeuthen som dirigent. 1. Valg af dirigent. Per Zeuthen blev valgt med akklamation. 2. Beretninger Formandens beretning (Torben Lapp) Bådene Vi har modtaget

Læs mere

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Vallensbæk 2..22 Indkaldelse til generalforsamling Hermed indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling torsdag den 29. november 22 kl. 9:3 i klubhuset. Hvis der er spørgsmål til punkter på dagsorden

Læs mere

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den.

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den. RØS regnskab og balance pr. 31 august 2006 side 1 af 5 Rørvig Sejlklub Regnskab 2005/2006 Balance pr. 31 august 2006 Budget 2006/2007 Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent Regnskabsår

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Velkommen til Yachtklubben Furesøen's Ungdomsafdeling

Velkommen til Yachtklubben Furesøen's Ungdomsafdeling Velkommen til Yachtklubben Furesøen's Ungdomsafdeling PRAKTISK AT HUSKE: Træningen starter præcis. Skulle du af en eller anden grund være forhindret, så husk at melde afbud. Gangen før - sms til træneren,

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Furesø Nyt. Ynglinge VM. Beretning fra. i Sidney, Australien. - se side 20. Generalforsamling d. 20. marts

Furesø Nyt. Ynglinge VM. Beretning fra. i Sidney, Australien. - se side 20. Generalforsamling d. 20. marts Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 1 Marts 2012 57. årgang Beretning fra Ynglinge VM i Sidney, Australien. - se side 20 Generalforsamling d. 20. marts Indhold Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Nivå Bådelaug. Regnskab 2012

Nivå Bådelaug. Regnskab 2012 Nivå Bådelaug Regnskab 2012 Nivå Bådelaug Noter Kr. Kr. 1 Kontingenter 324.256 324.900 316.000 2 Betalte aktiviteter 194.757 181.300 232.000 3 Tilskud 129.299 77.136 103.000 4 Lejeindtægter 41.379 56.000

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 Vedtægter For Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 1 Navn Foreningens navn er Ærøskøbing Sejlklub, hjemsted er Ærøskøbing. 2 Formål Klubbens formål er at fremme og udvikle lystsejlads og motorbådssport

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Furesø Nyt. Lærke døber Lærken. læs mere side 22. Ekstraordinær generalforsamling d. 20. juli

Furesø Nyt. Lærke døber Lærken. læs mere side 22. Ekstraordinær generalforsamling d. 20. juli Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 2 Juli 2011 56. årgang Lærke døber Lærken læs mere side 22 Ekstraordinær generalforsamling d. 20. juli Indhold Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Status / danske sejleres aldersfordeling 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 alder Der var engang! De glade 70 ere og 80 ere 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Læs mere

SBK Junior. Informationer til nye sejler og forældre i Juniorafdelingen i Skærbæk Bådeklub

SBK Junior. Informationer til nye sejler og forældre i Juniorafdelingen i Skærbæk Bådeklub SBK Junior Informationer til nye sejler og forældre i Juniorafdelingen i Skærbæk Bådeklub 1 Kære ny forældre I første omgang vil vi gerne sige mange tak på vegne af vores entusiastiske børn og unge fordi

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 Silkeborg Kajakklub Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formanden for bestyrelsen aflægger årsberetning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Haderslev Sejl-Club. Årsrapport 2006/07. CVR.nr. 12 34 45 78

Haderslev Sejl-Club. Årsrapport 2006/07. CVR.nr. 12 34 45 78 Haderslev Sejl-Club Årsrapport CVR.nr. 12 34 45 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 24. november 2007.... dirigent Haderslev Sejl-Club, Haderslev 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Preambel

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i OCD afholdt i Horsens den 24.5.2014

Referat fra Generalforsamlingen i OCD afholdt i Horsens den 24.5.2014 Referat fra Generalforsamlingen i OCD afholdt i Horsens den 24.5.2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Claus Ladefoged blev valgt som dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Dirigenten startede

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Revision 1.0 5. august 2010 Indholdsfortegnelse Sejlerskolens målsætning... 2 Uddannelser... 2 Skoleudvalget... 3 Arbejds-/ansvarsområder... 4 Skoleudvalgs

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub 1 Klubbens navn Klubbens navn er SKANDERBORG KANO- OG KAJAKKLUB. Dens hjemsted er Skanderborg Kommune. 2 Klubbens formål Klubbens formål er at fremme kano- og

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 Først skal vi ha`en rigtig festlig standerhejsning, så fortsætter det hyggelige samvær ved tirsdagssejladsen og til Pinse når

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD og KDY s Ungdomscenter i Rungsted inviterer til træningslejr den 29.- 30. marts samt den 5.- 6. april. Lejrene er åbne for alle A- og B- sejlere. Alle A- sejlere skal

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013.

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. Blue Line H-båd ejet af Svendborg Sunds Sejlklub 1. Parthavere Båden udbydes i alt i 4 parter, og som parthavere har tilmeldt sig følgende: Navn Adresse E. mail Telefon

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2011 Budget 2012

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2011 Budget 2012 Stævner, RS X o.s.v. KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2011 og Budget 2012 1 Foreningsoplysninger Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde CVR-nr. 50 78 28 16 Telefon 6532 2590 Internet www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014

ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014 VALLENSBÆK SEJLKLUB Vallensbæk Sejlklub Årsregnskab 2013/2014 ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014 Side 1 Beretning Vallensbæk Sejlklubs regnskab for 2013/14 giver et retvisende billede i forhold til sejlklubbens mål

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Velkommen til generalforsamling 2013. Vi har igen i år haft den bedste sæson i mange år. Vi har haft et højt aktivitetsniveau. Mange har bestået

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

Ny havn. Furesø Nyt. status ved udgangen af februar. Se side 14. Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 1 marts 2014 59. årgang

Ny havn. Furesø Nyt. status ved udgangen af februar. Se side 14. Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 1 marts 2014 59. årgang Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 1 marts 2014 59. årgang Ny havn status ved udgangen af februar Se side 14 HUSK GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 8. APRIL KL. 19 Indhold Formanden tager

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år.

En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år. En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år. Sejlklubben Fælleskabet Attraktive Aktiverende Uddannelse Trænere og som aktivitets og den frivillige sejladstilbud sejladser og træning instruktører

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

2 Forretningsudvalg. 6 2.1 Forretningsudvalgets formål er: 6 2.2 Forretningsudvalgets medlemmer 6 2.3 Funktioner. 6

2 Forretningsudvalg. 6 2.1 Forretningsudvalgets formål er: 6 2.2 Forretningsudvalgets medlemmer 6 2.3 Funktioner. 6 Forretningsorden 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1 Generelt 4 1.1 Formål, revision: 4 1.2 Bestyrelsen 4 1.3 Kontingent 4 1.4 Regler for brug af klubbens midler 4 1.5 Ansøgninger om tilskud 4 1.6 Forsikringer

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

Tennis Nyt 2012. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2012

Tennis Nyt 2012. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2012 Tennis Nyt 2012 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2012 1 Bestyrelse og andre ressourcepersoner 2012 Formand Berit Rømer, Lyngvej 13 tlf.: 8684 5294 mobil:

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013 Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer Gennemført i maj/juni 2013 93 har svaret på spørgeskemaet 9 via hjemmesiden. De fleste er mænd, bor i Dragør og over 50 år. Under 18 år 6% 16% Kvinde Mand 18-29

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

VELKOMMEN TIL: medlemsmøde i Yachtklubben Furesøen

VELKOMMEN TIL: medlemsmøde i Yachtklubben Furesøen VELKOMMEN TIL: medlemsmøde i Yachtklubben Furesøen Agenda: 1.Igangsættelsen af klubbens nye medlemssystem 2.Pause med oprettelse af ikke-oprettede 3.Status for klubbens havneprojekt 4.Evt. MEDLEMSMØDE

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Furesø Nyt MEDLEMSBLAD FOR YACHTKLUBBEN FURESØEN 51. ÅRGANG.JUNI 2006 NR.2. - så lægger vi forårsarbejdet bag os

Furesø Nyt MEDLEMSBLAD FOR YACHTKLUBBEN FURESØEN 51. ÅRGANG.JUNI 2006 NR.2. - så lægger vi forårsarbejdet bag os Furesø Nyt MEDLEMSBLAD FOR YACHTKLUBBEN FURESØEN 51. ÅRGANG.JUNI 2006 NR.2 - så lægger vi forårsarbejdet bag os 2 Furesø Nyt BESTYRELSE: bestyrelse@yachtklubben.dk Seniorsejlads: Sune Elvig senior@yachtklubben.dk

Læs mere

Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010

Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010 Kajakklubben Strømmen Middelfart Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010 Bestyrelsen blev i 2009 opfordret til at gennemarbejde foreningens vedtægter i lyset af de ændringer,

Læs mere

Tennis i Hammel april 2014 1

Tennis i Hammel april 2014 1 Tennis i Hammel april 2014 1 Hammel Tennisklub Gl. Randersvej 22, 8450Hammel BESTYRELSEN Formand Peder Helbo Tlf. 86 96 32 13 40 75 82 22 Peder@helbo.com Kasserer Ole Hollenbo Tlf. 86 96 19 14 27 64 06

Læs mere

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen.

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Vi er glade for I ønsker at repræsentere de danske farver ved NM i Horten. Med venlig hilsen Hold lederne

Læs mere

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2009 KL: 19 - ca. 21 I SPEJDERGÅRDEN, STUBBEDAMSVEJ 70C,

Læs mere

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset.

Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset. 1 Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset. Til stede var 41 medlemmer, heraf var 8 bestyrelsesmedlemmer og ca. 3 medlemmer fra ungdomsafdelingen uden stemmeret. Som noget nyt var

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

1008 Æresmedlemmer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kontingent i alt -276.100,00-255.850,00-3.150,00-254.300,00 251.150,00

1008 Æresmedlemmer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kontingent i alt -276.100,00-255.850,00-3.150,00-254.300,00 251.150,00 Haderslev Sejl-Club INDTÆGTER 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2014/2015 Budget 2014/2015 Afvigelse Kontingent medlemmer 1000 Kontingent, passive -9.900,00-8.400,00 0,00-8.400,00 8.400,00 1001 Kontingent,

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

Furesø Nyt MEDLEMSBLAD FOR YACHTKLUBBEN FURESØEN 51. ÅRGANG. MARTS 2006 NR.1

Furesø Nyt MEDLEMSBLAD FOR YACHTKLUBBEN FURESØEN 51. ÅRGANG. MARTS 2006 NR.1 Furesø Nyt MEDLEMSBLAD FOR YACHTKLUBBEN FURESØEN 51. ÅRGANG. MARTS 2006 NR.1 2 FuresøNyt BESTYRELSE: bestyrelse@yachtklubben.dk Formand Ilene Eriksen, tel. 4593 4335 formand@yachtklubben.dk Kasserer Finn

Læs mere