Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen årgang Marts 2010 nr.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen - 55. årgang Marts 2010 nr.1"

Transkript

1 Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen årgang Marts 2010 nr.1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE... Side Formanden tager ordet... 3 Ordinær generalforsamling i Yachtklubben Furesøen d Gebyr for oprydning og rengøring af vinterpladsen Standerhejsning Medaljeregn Året der gik i YF Ungdom Klubmesterskaber for YF Ungdom YF Ungdom sæsonstart YF Ynglingesejlere GO HIGH Minihold - Nye sejlere kan melde sig nu! YF ungdom - Aktivitetskalender Beretning fra C Sejler Ida Sejlerskolen er klar til en ny sæson Bliv medproducent på senioraktiviteterne Søsætning Kranen og oprydning af vinterpladsen Fladvognen Oprydning i stativgården YF-nøgler Meddelelse fra kassereren Regnskab Status pr. 31. december Opslagstavlen Bestyrelsen og andre kontakter Se også dit blad i farver på 2

3 Formanden tager ordet Nu er det snart tid til igen at komme på vandet, selvom det er svært at tro på, for uden for vinduerne ligger sneen stadig højt, og der er tyk is på Furesøen. Joan, der siden 2007 har været kaptajn på Furesø Nyt, har valgt at forlade rorpinden efter udgivelsen af dette nummer. Jeg vil gerne, på hele klubbens vegne takke hende for det store arbejde, der er lagt i bladet. Det har været forfriskende at læse bladet i farver på vores hjemmeside. Der er for nærværende 450 medlemmer i YF; men vi kan sagtens være flere! Fortæl derfor om klubben i din omgangskreds, så venner og bekendte kan få øjnene op for vores klub og dermed få fornøjelse af sejlsporten på Furesøen. Der er plads til juniorer såvel som seniorer. Jeg glæder mig til snart at møde jer på havnen og på søen. Det har desværre ikke været muligt at lave en samlet aktivitetskalender for klubben. Se derfor evt. opslag i klubhuset eller søg oplysninger på: yachtklubben.dk, hvor aktiviteterne løbende opdateres. 3

4 Ordinær generalforsamling i Yachtklubben Furesøen Onsdag den 24. marts, 2010 Kl i klubhuset Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent, pladsleje og rykkergebyr m.m. 5. Behandling af evt. indkomne forslag 6. Valg af bestyrelse, jf. vedtægternes Valg af juniorudvalg, jf. vedtægternes Valg af én eller to revisorer, jf. vedtægternes Eventuelt. Ad 4 Bestyrelsen foreslår en stigning på 10% af kontingent og pladsleje m.m. pr. 1 juli Stigningen er nødvendig for at få regnskabet til at balancere. Foreningen har haft tradition for at kontingenter er steget med pristallet. Pristallet/forbrugerindekset beregnes af Danmarks Statistik og sammensættes af en række indekser med forskellig vægtning. Udfordringen for foreningen er, at vores omkostninger ikke har samme sammensætning som en almindelige husholdning. Bestyrelsen foreslår derudover ekstraordinær stigning på nogle særskilte satser og indførelse af nye afgifter. Se side 10. Ad 5 Der er indkommet ét forslag fra bestyrelsen. Bestyrelsen blev på sidste års generalforsamling pålagt at se på bådfondens funktioner fremover. Bestyrelsens nye forslag kan læses i Furesø Nyt på side 8. Fortsættes på næste side 4

5 Ad 6 Ifølge vedtægterne skal bestyrelsen bestå af mindst 7 og højst 9 medlemmer. Bestyrelsen foreslår, at vi fortsat har 9 medlemmer. Per Balle Jensen er udtrådt af bestyrelsen, Henrik Brendstrup ønsker at udtræde af bestyrelsen ved generalforsamlingen. Hans Saustrup Kristensen er på valg og modtager ikke genvalg. Finn Andreasen er på valg og modtager genvalg. Sven Kofoed-Hansen er på valg og modtager genvalg. Der skal vælges 3 nye medlemmer til bestyrelsen, 2 for 2 år og én for 1 år. Der skal således vælges i alt 5 bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen. YF s BERETNING FOR ÅRET DER GIK Sportsligt har det været et godt år. Der var medalje-regn til Zoom8- sejlerne og der var bronze til Wayfare-sejlerne. Derudover mange flotte placeringer ved de stævner i ind- og udland, hvor vores medlemmer repræsenterede YF. Flot gået! Se medaljeresultaterne på side 12. YF har selv været arrangør på adskillige stævner, og vi har deltaget rundt om i landet. Vi har traditionen tro også været på sommerlejr i Herslev og selv arrangeret lejr i YF sammen med Ulvsund. Vi har også deltaget i den traditionelle torsdagsmatch på Furesøen, dog med et dalende deltagerantal. YF samarbejder med Skovshoved sejlklub, der er kraftcenter under Dansk Sejlunion, således at kraftcenter træningen for Zoom8 joller varetages af YF. Sejlerskolen har fået ny leder og fået flere nye lærere. Elevtallet er stigende og vi gennemfører navigationsundervisning i samarbejde med FOF. Sammen med Dansk Sejlunion har vi testet et nyt kapsejladskursus med godt resultat. 5 Fortsættes næsteside

6 Bådejerlauget har arrangeret deres traditionelle forårsstævne og kapsejladsen Sjælland Rundt indenom. En soling har i en kort periode været udstationeret i Øresund i samarbejde med Vedbæk Sejlklub og var meget efterspurgt af YF s medlemmer. Vi fik 5 nye optimistjoller i sommer. Klubben råder nu efterhånden over en pæn stor flåde af joller og kølbåde. Vi ønsker at fastholde flåden på dette niveau, så eventuelle nyanskaffelser sker til afløsning af ældre både. Selvom et bådkøb kan finansieres af sponsorater, så følger der altid omkostninger til drift og vedligehold med, når flåden udvides. Klubbens faciliteter og anlæg har været brugt flittigt gennem årene, og det begynder at kunne ses. Bestyrelsen har derfor skabt et foreløbigt overblik over behovet for renovering og ombygning af havneanlæg, klubhus og skurkompleks. Vi må konstatere, at der vil være behov for store investeringer i de kommende år. Derfor er vi gået i dialog med Rudersdal Kommune dels for at afklare rammerne for renoveringer og ombygninger, dels for at undersøge mulighederne for finansiering. Vores beliggenhed i et naturskønt område forpligter. Området er kun til låns. Vi må derfor værne om miljøet og sikre at såvel medlemmerne som lokalbefolkningen oplever vores faciliteter og omgivelser som attraktive og i pagt med naturen. Det betyder blandt andet, at vi skal tilstræbe et ordentligt og ryddeligt havneområde. Både bør ligge i vandet i sommerperioden. Stativer og trailere bør ikke opbevares på havneområdet, men stilles i stativgården eller hjemtages. Antallet af medlemmer er ved årsskiftet 450, heraf er 125 under 25 år og 80 over 65 år. Rygraden i klubbens drift er den frivillige arbejdskraft. Tak til de mange medlemmer og forældre til sejlere, som har lagt et stort arbejde i at få tingene til at fungere. Der er brug for flere hoveder og hænder til at bære klubben fremad, så hvis du har lyst til at give et nap med, så bare sig til. Fortsættes på næste side 6

7 Omkostningerne til at drive klubben stiger, også mere end den traditionelle årlige forhøjelse af kontingentet. Bestyrelsen har derfor måttet skære ned i budgettet for 2010 og samtidig foreslå en kontingentforhøjelse på 10 % for at få det til at hænge sammen. Forhåbentlig kan det gøres uden at reducere væsentlig i aktivitetsniveauet. Når det alligevel lykkes at holde et højt aktivitetsniveau, så skyldes det stor støtte og velvilje fra fonde og andre sponsorer samt tilskud fra Rudersdal Kommune. En stor tak for det. Det ligger bestyrelsen meget på sinde at sikre klubbens fortsatte udvikling fremover. Vi arbejder derfor med fremtidsplanerne under overskriften YF 2015, som tager udgangspunkt i klubbens vision: YF s VISION 2015 Vi vil være en aktiv og velfungerende sejlklub med et godt renommé i sejlerkredse og i lokalområdet Klubben tilbyder oplevelser på søen og muligheder for at lære at færdes trygt og sikkert på vandet. Den er rummelig og har attraktive fritidstilbud til alle aldersgrupper. Der er en god balance mellem elite og bredde i det sportslige arbejde. Klubben er kendt for sine træningskompetencer og gode sportslige resultater. Juniorer fastholdes gennem en fast struktur for deres udvikling. Nye medlemmer tiltrækkes gennem markedsføring i lokale medier, hjemmeside, kommunale aktiviteter, nuværende medlemmer, m.m. Klubbens daglige drift og udvikling sikres gennem mange medlemmers frivillige arbejdskraft og gennem et tæt samarbejde med Rudersdal kommune. Både, grej og faciliteter er tidssvarende og veludbyggede. Medlemmerne sætter pris på klubbens unikke placering og værner om miljøet. 7

8 YACHTKLUBBEN FURESØENS BÅDFOND Baggrund Bådfonden blev oprettet ved en generalforsamlingsbeslutning i 1969, hvor det også blev besluttet at hensætte minimum 25 kr. pr. aktiv seniormedlem pr. år til fonden. Tanken var at bruge midlerne til nyanskaffelser af både, renovering og købe af større grej. I de senere år er der blevet hensat kr. om året og fonden er for tiden på i alt kr kr. Klubben har i dag en betydelig flåde af kølbåde og joller, som løbende skal fornyes. Det årlige investeringsbehov hertil er på kr. Herudover er der et akut behov for at indkøbe nye skolebåde og på sigt en ny dommerbåd. Bådindkøb (især jollerne) er i en periode hovedsagelig blevet finansieret med støtte fra fonde og andre sponsorer, fordi bådfonden ikke har haft tilstrækkelige midler. Set i det lys foreslog bestyrelsen på generalforsamlingen i 2009 at nedlægge bådfonden og lade den indgå i egenkapitalen. Formålet med denne regnskabstekniske ændring var at modernisere og forenkle klubbens bogholderi og regnskab. Generalforsamlingen kunne imidlertid ikke godkende bestyrelsens forslag. I stedet blev bestyrelsen opfordret til at se nærmere på, hvordan bådfonden skulle fungere fremover, herunder især at den årlige henlæggelse ansås for utidssvarende. Bestyrelsen har drøftet bådfonden og de fremtidige udfordringer med finansiering af klubbens bådindkøb. Hvis klubben skal være selvfinansierende, skal der henlægges minimum kr. om året til bådfonden, for at fastholde den nuværende flåde. Heri er ikke medregnet skolebåde og dommerbåde. Omvendt må vi kunne forvente en vis medfinansiering fra fonde og sponsorer, men hvor meget er usikkert. Klubbens driftsøkonomiske situation gør, at der kun er mulighed for mindre justeringer i de årlige bidrag til bådfonden. Endvidere står vi over for store investeringer i havn og hus. Hensættelser til bådfonden må derfor fastsættes ud fra, hvad klubben har råd til. 8 Fortsættes på næste side

9 Bestyrelsens forslag til generalforsamlingsbeslutning: Yachtklubben Furesøens bådfond Klubbens indkøb af både skal som hidtil primært finansieres gennem tilskud fra fonde og andre sponsorer, da klubbens almindelige indtægter ikke er tilstrækkelige. Formålet med bådfonden er at opspare midler til supplerende finansiering i situationer, hvor der ikke opnås tilstrækkelige eksterne midler, og hvor bådindkøbet anses vitalt for klubben. Bådfondens midler kan også anvendes i situationer, hvor der er behov for ekstraordinært dyre reparationer på klubbens både. Alle klubbens båd indkøb skal på forhånd godkendes af bestyrelsen, som samtidig tager stilling, hvis der i det konkrete tilfælde ønskes tildelt midler fra bådfonden. Fondens midler kommer dels fra donationer, sponsorater, m.m. dels fra årlige hensættelser fra klubbens indtægter i øvrigt. Der hensættes minimum 50 kr. pr. aktivt medlem. Beløbets størrelse besluttes af generalforsamlingen i forbindelse med godkendelsen af regnskab og budget. 9

10 Gebyr for oprydning og rengøring af vinterpladsen Af flere grunde har Yachtklubben brug for, at bådenes vinterpladser er ryddede og pæne om sommeren. Almindelige venlige henstillinger med dette sigte har ikke altid ført til et rimeligt resultat. Derfor ser bestyrelsen sig nu nødsaget til at indføre skrappere midler i form af nedenstående gebyrer, der indbetales til klubben. Manglende oprydning og rengøring af vinterpladsen: kr. 500,-. Pladsen vil blive gennemgået i løbet af weekenden maj, og beløbet er forfaldent til betaling ved midnat herefter. Både, stativer, bådvogne og trailere, som uden aftale med Havneudvalget/Bestyrelsen henstår i sejlergaden efter 16. maj, udløser et gebyr på kr. 500,-. Samme beløb opkræves ved hver den første i de efterfølgende måneder, hvor materiellet endnu ikke er fjernet. De sædvanlige betalinger for pladsleje berøres ikke af ovenstående. Med gyldighed pr er leje af bådplads, skab og stativ/- trailerplads: Helårsplads pr m² pr år 190,00 pr halvår 95,00 Halvårsplads pr m² pr år 126,00 pr halvår 63,00 Optistativplads pr år 300,00 pr halvår 150,00 Surfbrætplads pr år 300,00 pr halvår 150,00 Skab pr år 360,00 pr halvår 180,00 Stativ/trailerplads (kun sommer) 1000,00, når der er truffet aftale med Bestyrelsen eller Havneudvalget. Ellers gælder ovenstående gebyr/bødesystem. Bestyrelsen 10

11 Standerhejsning Lørdag den 24. april PROGRAM KL Formandens tale Båddåb Kanonsalut Hyggetime med udskænkning af øl og vand. YF har stadigt ikke et trivselsudvalg, spisning er derfor ikke arrangeret! De, der ønsker samvær i klubben efter hyggetimen bedes selv medbringe en madkurv. Kom og hyg sammen med os!! Grillen tændes kl Bestyrelsen 11

12 MEDALJEREGN Zoom8 VM Trine Bentzen Guld August Bomholt Bronze EM Mathias Schnack - Sølv NM Mathias Schnack Guld Trine Bentzen - Sølv Andreas Bekker Bronze DM August Bomholt Guld Andreas Bekker Bronze Trine Bentzen Bronze NM Hold August Bomholt, Andreas Bekker, Mathias Schnack - Guld Trine Bentzen, Caroline Olesen Guld Wayfarer DM Elisabeth Geday Bronze 12

13 Året der gik... i YF Ungdom 2009 var et meget aktivt år... Udover, at vi havde fuld kapacitet på alle træningsaftener, var der også stor og succesfuld deltagelse rundt omkring i Danmark og udlandet... Som mange sikkert har opdaget, bragte 2009 endnu en verdensmester til YF denne gang i Zoom8 og denne gang en pige Så sejt, Trine... Efter en god gang vintertræning i jan-marts 2009 gik sæsonen i gang umiddelbart efter påske, og allerede ved sommerferien var der fuldt hus på alle hold... Ialt kom 61 nye sejlere igennem i YF Ungdom. Nogle blev hængende, og andre fandt at sejlads ikke lige var dem... Så alt i alt blev status på året omkring de sædvanlige 120 sejlere i YF Ungdom. Trænerne har deltaget i alskens kurser fra brand, søsikkerhed til praktik på vandet og motorlære... Sommeren gik med lejre, stævner og sommerferiesejlads og med at sejle masser af præmier hjem til klubben særligt Zoom8 sejlerne gjorde sig godt bemærket i klassen. Nyt materiel blev det også til vi har været så heldige at få midler til 5 nye optimistjoller Sikkerhedsdragter til vintertræning til vores træner VHF-radioer til sikkerhed under træning og kapsejlads. Desuden lykkedes det at få del af en pulje i DS, som har betydet, at vi for første gang i mange år har kunnet tilbyde Duelighedsundervisning til vores sejlere... I alt 15 sejlere har været tilmeldt dette og skal til eksamen i forår og sommer var også året, hvor vores store gummibåd mistede en motor i vandet og den lille fik stjålet styretøjet... Godt, vi har vores gode forsikringer... Efterår og vinter har budt på træning, indtil isen lagde sig men så har vi haft teori og svømmetilbud til sejlerne... Tusind tak til alle, der har gjort en indsats i året... YF Ungdom v/ilene 13

14 KLUBMESTERSKABER FOR YF UNGDOM I et forrygende blæsevejr afviklede vi i oktober måned klubmesterskab for YF Ungdom. Efter mange gode sejladser havde følgende sejlet sig til 2009-Klub- mestre: Yngling: 29er: Zoom8: Optimist: Frederik Schøller, Frederik von Scholten, Cecilie Koefoed Christian Gormsen, Mads-Emil Lübeck David Sander Kasper Skiveren Tillykke fra trænergruppen YF UNGDOM - SÆSONSTART 2010 For alle sejlere med tørdragt starter sæsonen den. 12. april, hvor den almindelige hverdagsaften træning går i gang. Det bliver som altid fra kl fordelt på mandag, tirsdag, onsdag og torsdag, afhængigt af, hvilket hold man sejler på. Nye sejlere kan starte ved at henvende sig til: Cheftræner Ilene Eriksen - Tel eller mail: For helt nye optisejlere - læs om minihold andet steds i bladet. 14

15 YF Ynglingesejlere GO HIGH I januar var der ynglingelejr i YF. Lørdag startede med noget helt andet vi gik alle GO HIGH... Det foregik på Kragerup Gods og var i den grad en udfordring til alle... Vel ankommet dernede blev vi udstyret med klatregrej og hjelme. Efter en kort sikkerheds-og introvelkomst var der frit slag i træerne... Grøn bane var i 4-5 meters højde Rød bane lå i meters højde og her var det kun de rigtig seje, der kom op Undervejs i den bane var der mange udfordringer, som krævede at man lige skulle samle mod til at komme videre f.eks. svæve på et tov gennem luften i bedste Tarzan stil og ramme et net i den anden ende, som man så skulle klatre videre fra var een af dem, der fik adrenalinen i kog... Efter 4 timers tænderklaprende og gav fine gys, når vi skulle hoppe fra bræt til bræt eller svæve gennem skoven på en enkelt wire... Blå bane var 8-10 meter oppe og allerede her måtte nogle tage beslutningen om at det var lige lidt for meget... Men grøn bane kunne sagtens tages flere gange så alle havde gang i den... udfordringer afbrudt af lidt varmt at drikke og noget at spise tog vi til YF, hvor der var aftensmad og videoaften Søndag var isen i havnen ryddet og alle var inviteret ud at stå på skøjter... Tusind tak for en dejlig weekend. / Ilene 15

16 Minihold - nye sejlere kan melde sig nu Hvem kan deltage? Drenge og piger, som er 9 år eller bliver det senest til sommer. Den kommende sejler skal helst være glad for vand og have lyst til at lære at sejle i 1-mandsjolle (Optimistjolle). hed, vejr og vind, vigeregler og alt det, som man har behov for at vide noget om, når man skal til at sejle. Samtidig lærer de deres kommende sejlerkammerater at kende. Sidst i april starter de med at sejle på et lille hold (Minihold), hvor de er 4-5 sejlere og 1 træner. For at kunne deltage i sejladsen skal de have regntøj og blødt fodtøj. Jolle og redningsvest lånes af klubben. Hvornår foregår det? I marts og april er der teorie onsdag ml. kl Sejlads på minihold foregår enten mandag eller tirsdag ml. kl Hvis der er mange nye sejlere oprettes der også minihold onsdag. Hvad lærer sejlerne? I marts måned lærer de at vende en kæntret jolle i vandet og de kan træne svømning samt aflægge svømmeprøve. Denne del genemføres i svømmehal. I april er der teori, hvor der under vises i Optimistjollen "i alle detaljer", Klargøring af jollen, sikker Pris: 220 kr. for at deltage på minihold. Ønsker sejleren at fortsætte sejlads efter den første måned på vandet, koster det 550 kr. pr. halvår, incl. lån af jolle. Hvor foregår det? I Yachtklubben Furesøen, Dronninggaards Alle 124B 2840 Holte kontakt trænerchef ilene Eriksen på eller på telefon

17 Aktivitetskalender Her finder du vores daglige træningstider, weekendlejre og stævner udenfor klubben. Dato Hvad Hvor Hvem februar ICE cup Kaløvig Zoom8 3. marts Duelighedsundervisning YF YF Ungdom 3. marts Kæntringsprøver Skovlyhallen Optimister 10. marts Duelighedsundervisning YF YF Ungdom 10. marts Kæntringsprøver Skovlyhallen Optimister marts BootCamp Kaløvig Zoom8 17. marts Duelighedsundervisning YF YF Ungdom 17. marts Kæntringsprøver Skovlyhallen Optimister marts DS Tune Up Kaløvig Zoom marts Klargøring YF Ynglinge 24. marts Eksamen Duelighed YF YF Ungdom marts Fede sejlerdage Vedbæk Optimist 27.marts-3.april Lake Garda Meeting Garda, Italien Optimist 28. marts-3.april Påsketræningslejr Egå Optimist 28. marts-1. april EM Lake Garda, Torbole Zoom april Focuslejr YF Opti april Arbejdsweekend YF Opti 12. april Hverdagstræning starter YF Opti, 29er 13. april Hverdagstræning starter YF Opti, Zoom8 14. april Hverdagstræning starter YF Yngling, april Hverdagstræning starter YF Zoom8, 29er april Klargøring YF Ynglinge, april Fokuslejr YF Opti april Rang-1 Skovshoved Zoom april Minihold starter YF Nye ptimister 30.april-2.maj Torm UGP Åbenrå 29er m.m maj OSTD Rang 1 Horsens Opti 13. maj Runsted Cup KDY Rungsted Opti maj Torm UGP Kragenæs 29er m.m maj Åbent hus YF Alle maj Torm U+JGP Kerteminde Alle 29. maj Optimist-stævne Snekkersten/Helsingør Opti 5-6. juni Torm JGP KDY Rungsted Zoom8, Opti juni Danske Bank Cup YF Zoom8, Opti juni Torm JGP Kaløvig Zoom8, Opti 23. juni Sankt Hans (ingen træning) YF kl. 18 Alle 26.juni-1.juli Herslev sommerlejr Herslev Strand YF/FAS/BS Kalender for resten af 2010 kommer i næste nummer! 17

18 Beretning fra C sejler Ida - 5 grader og is på vandet! Det var virkeligheden, da en flok seje tøser og drenge fra YF s optiafdeling mødtes 3. juledag til Nytårsstævne i Roskilde... Udpakning af joller og tilrigning var ikke det varmeste, vi har oplevet, men det lunede godt med det fine skippermøde i klubhuset inden sejladserne... Både A, B og C sejlere var seje og gennemførte sejladserne som sluttede ved 14-tiden. Om alle var lige så blå om læberne som de første sejlere der kom ind, vides ikke... De fleste kom i hvert fald ind godt gennemfrosne. Bedste placering blev i B-rækken, hvor Ida fik en 4. plads Det rakte ikke til 1 pind, men til et kilo kakao, som er blevet flittigt benyttet i den efterfølgende kolde tid. Phillip fik en 6. plads i C-feltet, hvilket var en god placering. Med andre ord der er masser af liv i klubben om aftenen teori, og nogle weekender spænder vi skøjterne på, laver varm kakao og leger i havnen I sne står Zoom og båd i skjul det er så koldt derude ---- men i YF vi skøjter rundt... på is ved frossen rude... 18

19 Seniorsejlerskolen er klar til ny sæson 2010 Der er i kommende sæson undervisning mandage og tirsdage kl med 3 hold begge dage. Vi har 18 pladser på skolen fordelt med 9 førsteårselever og 9 anden årselever. Pladserne til anden årseleverne er i første omgang forbeholdt de elever, der startede på skolen sidste år. Der er p.t. ledige pladser på skolen for nye elever og de besættes i den rækkefølge tilmeldingerne kommer. Lær at sejle sejlbåd Hvis du vil lære at sejle en sejlbåd trygt - under alle forhold - er det en god idé at tage et sejladskursus og et duelighedsbevis i Yachtklubben Furesøen. Klubben afholder kurser i praktisk sejlads og har et samarbejde med FOF, som gennem vinteren afholder navigationskurser i klubbens skolestue. Hvis du ønsker at få et duelighedsbevis skal du bestå både en teoretisk og en praktisk eksamen. Prøverne kan aflægges helt uafhængigt af hinanden. Den praktiske del af kurset er delt op i to sæsoner. Det er en god ide at tage teorien på et vinterkursus imellem de to praktiske dele. Klargøring og afrigning af skolebåde Inden de praktiske sejladser starter omkring 1. maj lærer du, hvordan man klargør en sejlbåd. Du møder på havnen 3 til 4 dage i marts/april og deltager i vedligehold, klargøring og maling/rigning af båd, sejl, master og tilbehør. Når sejlsæsonen er slut, deltager du naturligvis også i afrigning af bådene. Her lærer du hvordan man får masten taget af, klargjort båden til vinteren og stuvet grejet forsvarligt væk.. 19 Fortsættes på næste side

20 Livet på søen Du sejler en fast aften om ugen, på et fast hold med den samme instruktør i en af klubbens tre Lynes 18. Skulle du være forhindret på en af dine faste aftener er du velkommen til at prøve, om der er plads på et af de andre hold. Bådtypen, som er en meget stabil langkølet sejlbåd har dannet grundstammen i Yachtklubbens skole i mange år 1.sæson Her lærer du at sætte sejl og styre båden sikkert ind og ud af havn uden brug af motor. Du lærer at rigge båden til, lægge til kaj, lave mand over bord manøvrer, de vigtigste vigeregler og meget andet godt. Alt sammen nyttige ting, som gør at du og andre søfarende kan færdes trygt og sikkert til søs. Sikkerheden til søs afhænger bl.a. af, at alle kender reglerne og ved hvad der skal gøres, når to både nærmer sig hinanden. 2. sæson Det andet år på sejlerskolen ligner det første år, men med udvidet pensum. Du får du lejlighed til at prøve klubbens Soling og Yngling, som begge er hurtige kortkølede sejlbåde, der har været på det Olympiske program. Du er på vandet i maj, juni, august og september - i alt ca gange hver sæson. Når du kommer til den praktiske prøve, som du aflægger overfor en censor, der er autoriseret af Søfartsstyrelsen, efter 2. års sejladserne, kan du trygt tage på vandet, klare dig sikkert under alle forhold i indre danske farvande, sejle ind og ud af havne for sejl, lave mand over bord manøvrer og meget mere. Med andre ord - du har lært at sejle en sejlbåd trygt, kender de mest almindelige udtryk, har styr på hvilke sejl du skal bruge og kender de vigtigste søvejsregler. Yderligere ved du en masse om bådens og det personlige sikkerhedsudstyr, som er en del af det, at kunne færdes sikkert på havet. Vi sejler efter Søfartsstyrelsens og Dansk Sejlunions regler og anbefalinger begge år. Frigive elever På et tidspunkt når instruktøren vurderer, at du kan sejle båden forsvarligt bliver du frigivet, hvilket betyder,at du må sejle i klubbens både uden instruktør under særlige vilkår. Din instruktør vil oplyse dig nærmere om reglerne. Det er en god idé, hvis elever finder sammen 20 Fortsættes på næste side

21 og sejler uden for skoletiden, således at, der opnås større rutine i at føre sejlbåd. Især mange timer på vandet afspejler ens kunnen, når sejlerskolen er overstået. Kendskab til motorbåd Du vil, inden du skal til eksamen, blive undervist i, hvordan klubbens motorbåd, Søløven, fungerer. Søløven er en del af klubbens redningsberedskab og ligger klar i havnen inkl. startnøgle. Det er optimalt, at så mange som muligt af klubbens medlemmer er i stand til at sejle denne båd. 21

22 T I R S D A G S S E J L A D S E R Bliv medproducent på senioraktiviteterne 2010 I sejlsæsonen (maj september) har YF en fast ugentlig klubaften, hvor seniorsejlere i fællesskab og under afslappede forhold sejler i klubbens /og eller egne både. Vi tilstræber, at alle kan deltage med de færdigheder, den enkelte har. Det er ikke nødvendigt med tilmelding på forhånd, idet vi fylder bådene op efterhånden som deltagerne møder. Af hensyn til bredde i klubbens sociale liv dannes bådholdene ved aktivitetens start. Efter endt sejlads er der fælles kaffebord for dem der har lyst. På seniorklubaftenen den 28. januar drøftede de fremmødte, hvilke aktiviteter der skulle sættes i gang med hensyn til kommende sæson. Ud over den almindelige tursejlads, vil vi forsøge at arrangere nogle fælles aktiviteter så som: Kapsejladstræning i Store Kalv Fælles udflugt til Farum (kaffe/is/øl) Træning i at komme til og fra bro Trim af sejl og mast Spilersejlads Vi vil på de kommende seniorklubaftener (sidste torsdag i måneden) fastlægge programmet i fællesskab, således at vi på forhånd ved, hvilke aktiviteter der vil foregå de enkelte tirsdage. Der er som udgangspunkter ingen begrænsninger i vores muligheder men vi skal selv være med til at arrangere. Hvis deltagere i tirsdagssejladserne ikke har lyst til at deltage i de planlagte aktiviteter, men hellere vil sejle en tursejlads er man velkommen til det. Mulighederne er ikke enten eller, men både og. Seniorsejlerne/Ved Niels Hansen 22

23 SØSÆTNING 2010 KRANEN Som oplyst i aktivitetskalenderen vil kranen være til rådighed for søsætning af private både på lørdage og søndage i perioden fra den 3. april til den 15. maj. På disse dage vil YF s tilsynsførende være til stede mellem kl. 10 og 14. Udenfor disse tider kan man naturligvis også benytte kranen, men her må man klare sig selv. Stropper og donkraft befinder sig i skuret lidt vest for kranen. Sidste mand sørger for at bringe grejet på plads i skuret samt at aflåse både dette og kranen. Læg mærke til, at der er en stigende travlhed med andre aktiviteter i havnen såsom stævner, træning og andet for juniorerne. Der er her ofte brug for, at et stort antal både/joller skal søsættes eller tages op i løbet af kort tid. Jeg anbefaler, at man tager hensyn hertil. Kranen må løfte maksimalt 1000 kg på krogen eller 925 kg med åg. Den må hverken køres helt i top eller helt ned. Begge dele kan give driftsstop, som kun en tilkaldt montør kan afhjælpe. Sikkerhedsregler for brug af kranen vil blive opsat på kransøjlen. 23 Fortsættes på næste side

24 SØSÆTNING MED MOBILKRAN er aftalt med vores erfarne vognmand Preben Hansen til Mandag d. 26. april kl Bemærk det nye fremrykkede tidspunkt. Der kan regnes med ca. 12 både i timen. Bådejerne opfordres til at have bådene og deres fortøjninger/fendere parate i god tid. Sejlergaden skal være passabel for mobilkranen i god tid inden kl Denne søsætning forløber i omvendt rækkefølge af sidste efterårs optagning, idet vi starter med bådene i den østlige ende af sejlergaden (ved klubhuset). Preben arbejder hurtigt, og bådene skal væk fra søsætningsområdet ved kajen hurtigst muligt, så der kan blive plads til næste båd. Registrering og betaling (kr. 300,- i aftalte kontanter) for søsætningen foregår på selve dagen hos Tilsynsførende ved ankomst til YF. Bådejere med eventuelle restancer i YF, kan ikke forvente søsætning indenfor denne fælles ordning. OPRYDNING AF VINTERPLADSEN Umiddelbart efter søsætningen er det er bådejerens ansvar, at vinterpladsen ryddes for presenninger, stativer, klodser, blade og andet affald. Stativerne anbringes i den indhegnede stativgård bag materialegården, klodserne hjemtages eller anbringes i klodsskuret. Presenninger hjemtages. Bladene rives sammen og køres op ad bakken, hvor de kan læsses af ude af syne syd for vejen. Blade må ikke læsses af nede ved den lille sø. ADVARSEL. Der arbejdes med planer om at opkræve et pænt stort gebyr for oprydning og rengøring af vinterpladsen. Dette forfalder mandag d. 17. maj. Stativer, bådvogne og trailere mm., som henstår i sejlergaden efter 15. maj vil udløse opkrævning af pladsleje. Husk i øvrigt at mærke alt grej med Jeres YF medlemsnummer; sådan her: YFP xxx Grej, som ikke er mærket, vil uden varsel blive kørt på lossepladsen. Havneudvalget / Bådejerlauget Hans Saustrup Kristensen og Per Balle Jensen 24

25 FLADVOGNEN Denne vogn er utrolig nyttig og næsten uundværlig. Den er meget robust, men den har dog haft et svagt punkt: næsehjulet. Gentagne formaninger om vognens rette brug er alt for ofte glemt, når der skal manøvreres på trang plads. Derfor har jeg valgt en mere radikal løsning. Vognen har her i den stille periode fået et nyt næsehjul, der ligner næsehjulet på et fly. Jeg håber, at dette nye dobbelthjul vil være mere holdbart overfor de ofte meget hårde påvirkninger, der opstår, når det belastede hjul drejes under stilstand. Reglerne for fladvognens rette brug er stadig meget simple: Det anbefales at have størst mulig vægt på baghjulene. Dette gør som regel afog pålæsning meget lettere. Vær god ved fladvognen, så den er til rådighed for næste bruger. Hans Saustrup Kristensen 25

26 For at gøre plads til vinterstativer vil der inden søsætningen den 26. april, 2010 blive ryddet op i stativgården. Stativer og andet grej, der ikke er mærket med YFP NR.- Navn og Årstal 2010,vil blive fjernet. Bestyrelsen, marts 2010 OBS! 0BS! YF NØGLER A TIL E!! YF s nøgle system er blevet revideret. Efter en grundig gennemgang er det konstateret, at der ikke løbende er fulgt op på udlevering og returnering af udvalgsnøgler, og at der derfor er alt for mange nøgler i omløb hvilket medfører store udgifter for klubben. I konsekvens heraf vil tidligere udvalgsmedlemmer modtage brev med besked om at returnere de udlånte nøgler, som de er noteret for. Hvis nøglerne ikke er returneret inden den 1. juni, 2010 vil den kommende kontingentopkrævning indeholde opkrævning af et depositum på 400 kr. pr. nøgle. Beløbet vil blive refunderet ved returnering af nøglen eller modregnet ved købet af en F-nøgle. (depositum for F-nøgle er 200 kr.) Kontakt vedr. nøgler (køb tilbagelevering) Henvendelse i klubhuset mandag og onsdag fra kl eller ved kontakt til husudvalget/finn Sørensen på Alternativt mobil Husudvalget, marts 2010

27 MEDDELELSE FRA KASSEREREN Kontingent m. v. gældende pr Kontingent Juniorkontingent pr.år 1040,00 pr. halvår 520,00 Seniorkontingent pr.år 1370,00 pr. halvår 685,00 Ægtefællekontingent pr.år 420,00 pr. halvår 210,00 Passivkontingent pr.år 290,00 pr. halvår 145,00 Indmeldelsesgebyr 1. familiemedlem 380,00 Indmeldelsesgebyr flg. familiemedlemmer 190,00 Sommerskolekontingent pr. sommer 710,00 Leje af bådplads,skab og stativ/trailerplads Helårsplads pr kvm. pr år 172,00 pr. halvår 86,00 Halvårsplads pr kvm. pr år 114,00 pr. halvår 57,00 Optistativplads pr år 270,00 pr. halvår 135,00 Brætplads pr år 270,00 pr. halvår 135,00 Skab pr år 330,00 pr. halvår 165,00 Stativ/trailerplads (kun sommer) Pr sommer 660,00 Leje af hal Bærbare joller i 1. og 2. uge pr. uge 80,00 Bærbare joller i 3. og 4. uge pr. uge 160,00 Andre både i 1. og 2. uge pr. uge 160,00 Andre både i 3. og 4. uge pr. uge 320,00 Leje af trailer,beddingvogn og kran Trailer/beddingvogn 1.dag pr. dag 160,00 Trailer/beddingvogn flg.dage pr. dag 80,00 Kran (kun ikke-medlemmer) pr. gang 160,00 Diverse Depositum for nøgle 200,00 Klubstander 130,00 Slipsenål 80,00 Label til bil/båd 15,00 Ekstrakontingent for rykker 75,00 Junior-,senior-,ægtefælle-og passivkontingent, helårs-, halvårs-, optistativ- og brætpladsleje samt skabsleje opkræves to gange om året med det halve af det årlige beløb. Alle andre beløb betales på en gang. For ægtefællekon-tingent og rabat på indmeldelsesgebyr kræves bopæl på samme adresse. Betalingsfrister Raten for 1. halvår skal være betalt senest 31. januar. Raten for 2. halvår skal være betalt senest 31.juli. Træf en aftale med kassereren, hvis du ikke kan overholde disse frister. Har du ikke en aftale, udsender vi rykkeropkrævning, der tillægges et gebyr på 75 kr. Udmeldelse Udmeldelse skal ske skriftligt iflg. klubbens love og har virkning fra det følgende halvår. Finn Andreasen, kasserer 27

28 Regnskab 2009 Indtægter Resultat 2009 Budget 2009 Forslag 2010 Kontingent Tilskud fra kom munen Salg mv - se note Renter Indtægter i alt Udgifter Forening Løn Forsikringer Kontor, EDB m v Vand, renovation, skat El Kontingenter Kurser Furesønyt PR I alt forening Udvalg mm Hus Havn (incl. kanon) Sejlads Bådejer Seniorsejlerskole Koordinering Træner Opti Jolle Yngling Kapsejlads Junior Trivsel I alt udvalg I alt udgifter Resultat af driften Henlæggelser mv Reservefond - se note (98) 0 Bådfond Havnerenoveringsfond Afskrivninger I alt henlæggelser mv Årets ordinære resultat Fondsstøtte - se note Årets endelige resultat Note 1: Herunder kursgevinst på kr ved salg af Danske Bank aktier Note 2: Reservefonden er overført til egenkapital. Note 3: kr er anvendt til køb af 5 optijoller. Note 4: Det forventes, at der skal bruges op til kr til forundersøgelser og planlægning af havne- og husrenovering. Beløbet søges dækket ved hjælp af tilskud og fondsm idler sam t ved anvendelse af m idler fra YF's havnefond. 28

29 Status pr. 31 december 2009 Aktiver Kasse Bank G iro Likvider i alt Salgsvarer V æ r d ip a p ir e r (anskaffelsepris) 0 Om sæ tningsaktiver i alt Væ rdi af både, prim o kø b - (5 optijoller) salg 0 afskrivning Trailere 0 køb 0 afskrivninger 0 0 Mellem væ rende Tilgodehavender incl 48 debitorer An læ g saktive r i alt Aktiver i alt Passiver Fri egenkapital prim o årets resultat Reservefond, prim o tilg a n g 0 afgang Bådfond, prim o tilgang afgang Havnerenoveringsfond (prim o) tilgang afgang Egenkapital i alt Skyldige omk Skyldig skat, feriepenge m v Depositum, nøgler Kontingent til fordeling Uanvendte fondsmidler Tritons venner 0 Gæ ld i a lt Passiver i alt Revisorernes bemærkning på regnskabet: Regnskabet er revideret og fundet i orden. Holte den Niels Axholm Lisbeth Brendstrup R e vis o r R e v iso r Sune Elvig Finn Andreasen F o rm a n d K a ss e re r 29

30 Opslagstavlen OBS! Se om glemmekurven indeholder ting, der tilhører dig! YF søger ny redaktør til Furesø Nyt, idet Joan har valgt at takke af. Er du interesseret, hører vi gerne fra dig. Kontakt: OBS! UDLÅN AF BORDE OG STOLE Der har været gennemsyn af klubbens borde og stole. Stort set alle var kassable og udlån er derfor ikke længere muligt Nedenstående personer har bestået eksamen i navigation: René Ohms Allan Christensen Steen Ebbeskov Sørensen Steen Boesgaard Morten Seltoft Niels Jørgen Harne Jakob Pedersen Søren Liljeberg Nielsen Kim West YF ønsker tillykke og håber, at vi ser jer på sommersejlerskolen. 30

31 BESTYRELSE: Formand Sune Elvig Mob yachtklubben.dk Havnen Hans Saustrup Kristensen yachtklubben.dk Ungdomsleder Henrik Brendstrup Mob yachtklubben.dk Adresse: Yachtklubben Furesøen Kasserer Finn Andresen Tlf yachtklubben.dk Skolechef Niels Hansen Mob yachtklubben.dk Husudvalg Finn Sørensen Mob yachtklubben.dk Dronninggårds Allé 124 B Holte Tlf. kontor: Tlf. forhal: Ledig Koordinering Sven Kofoed- Hansen yachtklubben.dk Sekretær Alfred Ørsted Mob yachtklubben.dk - ANDRE KONTAKTER Koordineringsudvalg: Ilene Eriksen Lykke Lauritsen Søren Bentzen Peter Salskov-Iversen Sven Koefoed-Hansen Susanne Gormsen Christian Iversen Lærke Nørgaard Jes Damgaard Karin Dahlberg-Garde Peter Lübeck Torsdagsmatch-koordinering: Finn Beldring Juniorudvalg v/lærke Ilsøe Nørgaard Sejlerskole: Niels Hansen Opti, Zoom8, 405, 29er og Yngling - YF UNGDOM - Koordineringsudvalg Seniorsejlads: Sune Elvig Træning: Ilene Eriksen Nina Andersen Lærke Nørgaard Niels Joachim Gormsen Christian Iversen Cathrine Hall Mads Koefoed-Hansen Stine Carlslund Frederikke Mikkelsen Jacob Sander Thomas Christensen Christian Peter Lübeck Katja Salskov-Iversen Mads Emil Lübeck Kristoffer Koefoed-Hansen Ulrik Bang Pedersen Mathias Schnack Bådeejrlaug Per Balle Jensen yachtklubben.dk PR- og sponsor ansvar: Gert Eriksen Furesø Nyt: Josefine 31

32 YF Dronninggaards Allé 124B,2840 YF medlemsnøgle (F-nøgle) kan afhentes: Mandag, onsdag og lørdag i tidsrummet Depositum for nøglen er kr. 200,- Beløbet betales kontant ved afhentning Husk, at medbringe dit medlemsnummer 32

Referat af Generalforsamling 18. marts 2015

Referat af Generalforsamling 18. marts 2015 Referat af Generalforsamling 18. marts 2015 Deltagere: Bestyrelsen og 8 medlemmer 1) Per Zeuten blev valgt som dirigent. 2) Beretning ved formanden, optileder, seniorleder og sponsorudvalg (vedhæftet)

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011 Stævner, RS X o.s.v. KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 og Budget 2011 Foreningsoplysninger Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde CVR-nr. 50 78 28 16 Telefon 6532 2590 Internet www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

Furesø Nyt. Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen - 53. årgang Juni 2008

Furesø Nyt. Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen - 53. årgang Juni 2008 Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen - 53. årgang Juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE... Side Formanden tager ordet... 3 Referat af generalforsamling i YF den 3. april, 2008... 4-6 Referat af Ekstraordinær

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Furesø Nyt. Optimister. - i en særlig vægtklasse

Furesø Nyt. Optimister. - i en særlig vægtklasse Furesø Nyt MEDLEMSBLAD FOR YACHTKLUBBEN FURESØEN 52. ÅRGANG. MARTS 2007 NR.1 Optimister - i en særlig vægtklasse -har i vinter renoveret Solingen, som Klubben fik forærende for nogle år tilbage. Med Birger

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen - 54. årgang Juli 2009

Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen - 54. årgang Juli 2009 Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen - 54. årgang Juli 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE... Side Formanden tager ordet... 3 Referat fra generalforsamling i YF den 26.3.2009... 4-5 Standerhejsning -

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den.

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den. RØS regnskab og balance pr. 31 august 2006 side 1 af 5 Rørvig Sejlklub Regnskab 2005/2006 Balance pr. 31 august 2006 Budget 2006/2007 Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent Regnskabsår

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

SSK Ungdom. Ny strategi for Ungdomsafdelingen. Godkendt af bestyrelsen februar 2008. Beretning på generalforsamling 27.

SSK Ungdom. Ny strategi for Ungdomsafdelingen. Godkendt af bestyrelsen februar 2008. Beretning på generalforsamling 27. SSK Ungdom Ny strategi for Ungdomsafdelingen Godkendt af bestyrelsen februar 2008. Beretning på generalforsamling 27. februar 2008 Ungdomsafdelingens fremtid - opgaveformulering Udvalget skal arbejde med

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Velkommen til nye optimistjollesejlere Martin Bonnén og Gunhild Kenting Forår 2013

Velkommen til nye optimistjollesejlere Martin Bonnén og Gunhild Kenting Forår 2013 Velkommen til nye optimistjollesejlere Martin Bonnén og Gunhild Kenting Forår 2013 Aftenens program Skovshoved Sejl Center Præsentation af ungdomsafdelingen Præsentation af trænere Sæsonplaner En typisk

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

Marselisborg Sejlklubs

Marselisborg Sejlklubs Marselisborg Sejlklubs Ungdomsafdeling Information til nye sejlere og forældre Velkommen som sejlerforældre Velkommen i Marselisborg Sejlklubs (MS) Ungdomsafdeling. I skal vide at sejlads er en tidskrævende

Læs mere

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2009.

Nyhedsbrev februar 2009. Sallingsund Sejlklub 15.02.09. Nyhedsbrev februar 2009. Stemningsbillede fra Sallingsundbroen. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Lørdag, den

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for Yachtklubben Furesøen, maj 2015

Vedtægter for Yachtklubben Furesøen, maj 2015 , Dronninggårds Allé 124 B, 2840 Holte Mail: info@yachtklubben.dk Web: www.yachtklubben.dk Tlf. 4542 0973 Vedtægter for, maj 2015 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er - stiftet den 12. juni 1927. Klubbens

Læs mere

Furesø Nyt. Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen - 54. årgang Marts 2009

Furesø Nyt. Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen - 54. årgang Marts 2009 Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen - 54. årgang Marts 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE... Side Formanden tager ordet... 3 Ordinær generalforsamling i YF torsdag den 26. marts 2009... 4 Beretning

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d.15.5.2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 12.maj Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere: Anne Skjerning, Carl-Erik Carlsen, Svend Smedegaard, Ole Harby, Knud Erik Feldt, Henrik Frederiksen,

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig.

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig. ÅRHUSKLUBBERNE OG DANSK SEJLUNION BYDER VELKOMMEN TIL TUNØ SEJLERLEJR D. 2. 7. AUG. VIL DU GÅ GLIP AF 6 SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Alle optimister og juniorsejlere fra sejlklubberne i Århus, Egå, Kaløvig,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel, Lars, Alex og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: Godkendelse af referat fra sidste møde (i må meget gerne

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER. DRAGØR SEJLKLUB Stiftet 12. september Medlem af: Dansk Sejlunion Dansk Idrætsforbund og underkastet deres love og vedtægter

LOVE OG VEDTÆGTER. DRAGØR SEJLKLUB Stiftet 12. september Medlem af: Dansk Sejlunion Dansk Idrætsforbund og underkastet deres love og vedtægter LOVE OG VEDTÆGTER DRAGØR SEJLKLUB Stiftet 12. september 1922 Medlem af: Dansk Sejlunion Dansk Idrætsforbund og underkastet deres love og vedtægter LOVE FOR DRAGØR SEJLKLUB Klubbens navn er Dragør Sejlklub.

Læs mere

OCD LANDSLEJR KDY RUNGSTED 28-30NOV14 PRAKTISK INFORMATION

OCD LANDSLEJR KDY RUNGSTED 28-30NOV14 PRAKTISK INFORMATION OCD LANDSLEJR KDY RUNGSTED 28-30NOV14 PRAKTISK INFORMATION 1 GENEREL INFORMATION GÆLDER ALLE Jolle og udstyr: Husk alt: Jolle, mast, sprydstage, bom, sejl, ror, sværd, vindpil og værktøjskasse Placering

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009

Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009 Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009 Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter vågner nu op igen og jollerne er pakket ud igen på Jollepladsen ved Frederikssund Lystbådehavn før påsken. Nu

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

Aarhus Sejlklub Regnskab

Aarhus Sejlklub Regnskab Aarhus Sejlklub Regnskab 2015-16 Materielle aktiver 2015-16 Salg Budget 2016 Resultat 2016 2 RIB 30.000 0 2,4mR 0 2.200 SUP 0 0 Salg i alt 30.000 2.200 Anskaffelser 2 RIB -360.000-378,189 RIB hus -380.000-92.613

Læs mere

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 Vedtægter For Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 1 Navn Foreningens navn er Ærøskøbing Sejlklub, hjemsted er Ærøskøbing. 2 Formål Klubbens formål er at fremme og udvikle lystsejlads og motorbådssport

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Vallensbæk 2..22 Indkaldelse til generalforsamling Hermed indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling torsdag den 29. november 22 kl. 9:3 i klubhuset. Hvis der er spørgsmål til punkter på dagsorden

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 6. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 6. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 6. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Preben Wassmann (PW), Niels Jørgen

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af Efterårsmødet 2002 I Åbenrå

Referat af Efterårsmødet 2002 I Åbenrå Referat af Efterårsmødet 2002 I Åbenrå Lørdag den 2. november 2002. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af mødesekretær 3. Godkende af sidste mødereferat 4. Beretning fra kreds-formanden 5. Klubbernes

Læs mere

Aarhus Sejlklubs regnskab

Aarhus Sejlklubs regnskab 1 Aarhus Sejlklubs regnskab 2015-16 Driftsresultatet er et overskud på 503.074 kr. Det er skabt af, at alle afdelinger ligger tæt på eller over budgettet, samtidig med at der i den Fælles Fartøjsstation

Læs mere

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus.

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. Navn og stander 1 Klubbens navn er Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. 2 Klubbens stander er hvid-rød med anker og propel. Formål 3 Klubbens formål er: 1. At fremme lyst- og kapsejlads.

Læs mere

Nivå Bådelaug. Regnskab 2012

Nivå Bådelaug. Regnskab 2012 Nivå Bådelaug Regnskab 2012 Nivå Bådelaug Noter Kr. Kr. 1 Kontingenter 324.256 324.900 316.000 2 Betalte aktiviteter 194.757 181.300 232.000 3 Tilskud 129.299 77.136 103.000 4 Lejeindtægter 41.379 56.000

Læs mere

A og rutinerede B optimister Zoom8 29er RSX Laser

A og rutinerede B optimister Zoom8 29er RSX Laser Indbydelse til: Det 5. Sail extre-mas Fredag den 12. til søndag den 14. december 2008 Deltagere: A og rutinerede B optimister Zoom8 29er RSX Laser Ideen bag Sail extre-mas Sail extre-mas er ment som en

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Furesø Nyt. Lås bommen ALTID! (både efter indkørsel og udkørsel) Sådan undgår vi ubudne gæster:

Furesø Nyt. Lås bommen ALTID! (både efter indkørsel og udkørsel) Sådan undgår vi ubudne gæster: Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 3 Oktober 2011 56. årgang Sådan undgår vi ubudne gæster: Lås bommen ALTID! (både efter indkørsel og udkørsel) Indhold Formanden tager ordet 3 Re ferat

Læs mere

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO K E R T E M I N D E S E J L K L U B OPTIMIST STORJOLLER KØLBÅDE KLASSEBÅDE SEJLERSKOLE TURSEJLADS FYN RUNDT SAIL EXTREME HAVNEFEST www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

Lær at sejle i Nivå Bådelaugs Optimist- og Ungdomsafdeling

Lær at sejle i Nivå Bådelaugs Optimist- og Ungdomsafdeling Lær at sejle i Nivå Bådelaugs Optimist- og Ungdomsafdeling Sejlads er en fantastisk sport fuld af vind og vejr, udfordringer og godt kammeratskab. Hos os i Nivå Bådelaug kan børn komme i gang med at sejle

Læs mere

Hvidovre Bordtennis.

Hvidovre Bordtennis. VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Hvidovre Bordtennis sædvanligvis forkortet Hvidovre BT. Hjemsted: Hvidovre Kommune. Foreningen blev stiftet den 31. august 2007 som en fusion mellem bordtennisklubberne

Læs mere

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Preambel

Læs mere

Dagsorden. - Kåring af sejlere - Gymnastik og teori - Evaluering af sæsonen 2010

Dagsorden. - Kåring af sejlere - Gymnastik og teori - Evaluering af sæsonen 2010 Dagsorden - Kåring af sejlere - Gymnastik og teori - Evaluering af sæsonen 2010 - Fremadrettede opgaver og planer for 2011 - Træning og tilbud - Havnesituationen - Sponsorer - Kraftcentret - Teambuilding

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Page 1 of 6 Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Optimist Sailing Team Denmark Årsberetning 2009 og budget 2010 Udarbejdet af bestyrelsen for Optimist Sailing Team Denmark, Dec 2009

Optimist Sailing Team Denmark Årsberetning 2009 og budget 2010 Udarbejdet af bestyrelsen for Optimist Sailing Team Denmark, Dec 2009 Optimist Sailing Team Denmark Årsberetning 2009 og budget 2010 Udarbejdet af bestyrelsen for Optimist Sailing Team Denmark, Dec 2009 Side 1 Optimist status 2009 Endnu en sejlersæson er overstået og vi

Læs mere

SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D JUNI 2017

SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D JUNI 2017 SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D. 23. 26. JUNI 2017 VIL DU GÅ GLIP AF SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Vi glæder os til at se sejlere sammen med deres forældre og søskende til gode

Læs mere

Referat fra generalforsamling 22.marts 2013

Referat fra generalforsamling 22.marts 2013 Formand Torben Lapp bød velkommen, og foreslog Per Zeuthen som dirigent. 1. Valg af dirigent. Per Zeuthen blev valgt med akklamation. 2. Beretninger Formandens beretning (Torben Lapp) Bådene Vi har modtaget

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

Furesø Nyt. Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 2 Juli 2010 55. årgang. Danske Bank Furesø Cup 2010 - nu også med 29ere

Furesø Nyt. Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 2 Juli 2010 55. årgang. Danske Bank Furesø Cup 2010 - nu også med 29ere Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 2 Juli 2010 55. årgang Danske Bank Furesø Cup 2010 - nu også med 29ere Indhold Formanden tager ordet 3 Referat fra generalforsamlingen 4 Notitser 8

Læs mere

ZOOM8 VM 2017 SVERIGE FÆLLES TURMANUAEL

ZOOM8 VM 2017 SVERIGE FÆLLES TURMANUAEL KÆRE ZOOM8-SEJLER Vi er meget glade for, at du har valgt at tage til Zoom8 VM i 2017 i SVERIGE. Denne turmanual indeholder information om fællesturen til VM, som afholdes i perioden fra d.26/7-5/8 2016.

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 8. februar2011

Ordinær generalforsamling SBK 8. februar2011 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 8. februar2011 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Det ekstra punkt den lille overraskelse: Udnævnelse af æresmedlem Kaj Fink.

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Indtægter kontingenter i alt ,00. Indtægter administration i alt ,08. Udgifter administration i alt ,18

Indtægter kontingenter i alt ,00. Indtægter administration i alt ,08. Udgifter administration i alt ,18 Regnskab: Silkeborg Sejlklub Dato: 01-01-2016-31-12-2016 Silkeborg Sejlklub Eksporter Resultatopgørelse Indtægter kontingenter 1005 Indmeldelsesgebyr -4.450,00 1010 Kontingent u/18-21.600,00 1012 Kontingent

Læs mere

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Status / danske sejleres aldersfordeling 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 alder Der var engang! De glade 70 ere og 80 ere 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup /

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup / Generalforsamling onsdag d. 16. marts 2011 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2010 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2010 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Søndag d. 16. november 2014 fra kl 11.45 inviteres til STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Kl. 11.45 Kl. 12.15 Kl. 12.30 Kl. 13.30 Generalforsamling for Mastehuslauget i klubhuset Standerstrygning

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 27. februar 2014 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Lone Pedersen blev valgt 1a. Valg af stemmetællere Helle Jørgensen Uddeling af pokaler Rideskole

Læs mere

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 Silkeborg Kajakklub Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formanden for bestyrelsen aflægger årsberetning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr Formanden har ordet Det kan være en lidt trist årstid, vi netop nu går i møde. Træernes blade bliver brune, luften koldere, og snart skal vi også tænke på at få bådene op, hvilket jo bliver ekstra spændende

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Skovshoved Sejlklub. Regnskab 2012

Skovshoved Sejlklub. Regnskab 2012 Skovshoved Sejlklub Regnskab 2012 1 Dette er regnskab er regnskabsåret 2012 for Skovshoved Sejlklub. Regnskabet er bygget op af følgende dele: - - - - Resultatopgørelse i hovedtal for den samlede klub

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Revision 1.0 5. august 2010 Indholdsfortegnelse Sejlerskolens målsætning... 2 Uddannelser... 2 Skoleudvalget... 3 Arbejds-/ansvarsområder... 4 Skoleudvalgs

Læs mere

Furesø Nyt. Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen - 53. årgang September 2008

Furesø Nyt. Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen - 53. årgang September 2008 Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen - 53. årgang September 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE... Side Formanden tager ordet... 3 Hus og havnedag 28.09.08... 4 Invitation til juniorfest den 4.10.08...

Læs mere

Klubkonference november 2016 Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten

Klubkonference november 2016 Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten Klubkonference 2016 25. 26. november 2016 Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten Agenda Beliggenhed og anvendelsesområder Klubinfo Klubbens udfordringer Aktiviteter Medlemsstatistik Nye aktiviteter Beliggenhed

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 19. marts 2014

Referat af generalforsamlingen 19. marts 2014 Referat af generalforsamlingen 19. marts 2014 Deltagere: Bestyrelsen og 7 medlemmer 1) Per Zeuthen valgt til dirigent. 2) Beretning ved formanden, optileder, seniorleder og sponsorudvalg (vedhæftet) 3)

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere