Fra udkant til udvikling af Odsherred

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra udkant til udvikling af Odsherred"

Transkript

1 Initialer: Direktionen Sag: Dok.: Dato: 9. marts 2011 Odsherred Byråds ansøgning om deltagelse i Regeringens frikommuneforsøg Odsherred Kommune har haft en udfordrende start. Siden kommunalreformen smeltede Nykøbing-Rørvig, Trundholm og Dragsholm kommuner sammen til den nye Odsherred Kommune med borgere, har den politiske dagsorden været præget af økonomisk ubalance med en deraf følgende stærk fokus på genopretning og en nødvendig - relativt kortsigtet udviklingshorisont. Byrådet måtte således i 2008 bede om dispensation fra lånebekendtgørelsen og kom under administration frem til udgangen af Kommunernes generelle udfordringer i 2011, og de specifikke socioøkonomiske rammevilkår, udfordrer naturligvis stadig i Odsherred. Men økonomien er i bedring og følger planmæssigt aftalen med Indenrigsog Sundhedsministeriet om likviditetsopbygning. Ligeledes er den organisatoriske og servicemæssige fusion i god gænge, og Byrådet står med sin anden langtrækkende kommuneplanproces med bedre kort på hånden end for 4 år siden. Byrådet ønsker derfor nu at hæve blikket og fokusere på egnens udviklingsmuligheder de næste 10 år. Odsherred Kommune vedkender sig sine udfordringer, men ønsker ikke de næste mange år at lade begreber som Udkantsdanmark eller rådden banan skygge for de utallige udviklings- og vækstmuligheder, som vores egn indeholder i balancen mellem natur, kultur, erhverv og turisme. Det er dette udviklingsfokus, som motiverer Byrådets ansøgning om at komme i betragtning som frikommune i perioden Byrådet har naturligvis noteret sig regeringens initiativ om udfordringsrettens mulighed for at afbureaukratisere og regelforenkle på såvel velfærdsområderne som i administrationen. Byrådet ser gode muligheder i udfordringsretten, men opfatter den som mere sektorrettet og målrettet mod enkeltdele af lovgivningen. En eventuel status som frikommune vil i Odsherred blive anvendt bredere. Forenkling og afbureaukratisering af konkrete og uhensigtsmæssige regler, procedurer og bekendtgørelser er stadig målet. Det gælder både de regler, som stammer fra central lovgivning på Slotsholmen og dem, vi selv i kommunen har vedtaget og bygget op. Men Byrådet har valgt at se en eventuel frikommunestatus som en samlet udviklingsmulighed for Odsherred. Byrådet anerkender dog samtidig, at hvis en forsøgsperiode skal have effekt, så kan ikke alle velfærdsområder og lovområder bringes i spil. Odsherred Byråd har derfor i nærværende ansøgning udvalgt og fokuse-

2 ret på et mindre antal udviklingstemaer med stor betydning for egnens udvikling. Temaer som, hvis Odsherred Kommune kommer i betragtning som frikommune, nærmere skal specificeres og uddybes i forhold til hvilke helt specifikke lovområder, regelsæt og procedurer, som vi ønsker at se nærmere på. Vi har ikke overraskende udvalgt temaerne ud fra vores lokale udfordringer, men mener samtidig, at en række kommuner landet over vil kunne drage nytte af de resultater, som kan opnås ved at give Odsherred nye og udvidede frihedsgrader i forsøgsperioden. De fire frikommune-temaer som Odsherred Byråd som udgangspunkt ønsker at inddrage i forsøgsperioden er: 1. Nye muligheder for finansiering af turismeaktiviteter 2. Trafik Odsherred nye løsninger i den kollektive trafik og borgernes transportbehov 3. Borgeren i centrum tilkøbsydelser og inddragelse af frivillige på ældreområdet 4. Uddannelsespligt til ungdomsuddannelsen er afsluttet Tema 1: Nye muligheder for finansiering af turistaktiviteter Odsherred er ubetinget Danmarks største sommerhusområde med sommerhuse. Turisme og fritidsborgere spiller derfor, på både kort og langt sigt, en afgørende rolle for egnens udviklingsmuligheder og økonomi. Dansk turisme har i de seneste 10 år haft store udfordringer med at opretholde den internationale efterspørgsel og har på den måde tabt betydelige markedsandele til både nærområder og fjerndestinationer. I arbejdet for at erobre markedsandele og opretholde konkurrenceevnen har vi også i Odsherred sat fokus på at udvikle nye produkter og kvalitetssikre det danske turistprodukt, herunder bl.a. skabe adgang til og give mulighed for flere aktiviteter i naturen. Og om end Odsherred har klaret sig hæderligt, så taber de danske destinationer samlet konkurrencen om turisterne, da de hårdt pressede lokale økonomier ikke alene kan holde det niveau, som kræves for at kunne tilbyde turisterne et samlet kvalitetsprodukt. Det gælder også i Odsherred Kommune. Specifikt er det en væsentlig udfordring i dansk turisme at sikre den fornødne kvalitet i de helt basale oplevelser: Turismens såkaldte fællesgoder. Fællesgoder i turismen er services, anlæg eller infrastruktur til fælles gavn for gæsterne, altså goder som supplerer det private og kommercielle udbud på en feriedestination. Eksempler på fællesgoder i Odsherred er etablering og vedligehold af grønne områder, rastepladsfaciliteter, strandfaciliteter og strandvedligeholdelse samt udvikling og vedligeholdelse af vandre- og cykelstier. Fællesgodeopgaverne løses traditionelt af kommunen og med kommunal medfinansiering i samspil med Odsherred Turistråd. Men med en udfordret økonomi som Odsherred Kommunes opstår nemt det dilemma, at selv om Byrådet prioriterer turismen meget højt, så indgår finansieringen af denne opgave på lige vilkår med kommunens velfærdsområder i den nødvendige politiske prioritering. En konsekvens kan derfor være, at det nødvendige finansieringsrum til at vedligeholde og investere i fællesgoder begrænses af behovet for at finansiere mere borgernære opgaver (skoler, ældrepleje, børnepasning m.m.). 2/10

3 Man kan naturligvis argumentere for, at vores nuværende skattefinansierede system reelt er en fællesgodemodel, der burde kunne løfte udviklingen af den basale turisme. Virkeligheden er imidlertid en anden, og det danske turistprodukt kan ikke i længden holde til at operere på disse forudsætninger. Den udvikling kan på den lange bane også i Odsherred - betyde, at dansk turisme står med et basalt turismeprodukt, som sakker bagud i forhold til den lande, som vi konkurrerer med. Der er for tiden tendens til, at den aktuelle krisesituation i dansk turisme med faldende omsætning og tabte internationale markedsandele søges løst fra nationalpolitisk hold ved at investere udelukkende i international markedsføring. De seneste lovgivningsmæssige ændringer i forhold til VisitDenmark er et udtryk for det. De danske destinationer gør i forlængelse heraf en ihærdig indsats med at positionere sig som attraktive ferieområder med adgang til natur og aktiviteter i naturen. Men når fællesgoderne mangler finansieringsmuligheder, må de selvsamme destinationer hvad angår kvaliteten af de basale turismeprodukter se sig overhalet i stor stil af konkurrenter mod nord og syd. Destinationerne slås således ikke kun med at påvirke efterspørgslen, men også mod en dårligere konkurrenceevne og en stadig større uoverensstemmelse mellem gæsternes forventninger og det reelle basisudbud. Som frikommuneforsøgets første tema ønsker Byrådet derfor i samarbejde med Odsherreds Turistråd at finde nye modeller for, hvordan vi kan finansiere turistområdet i Odsherred på nye måder. Hos konkurrerende destinationer i bl.a. Tyskland arbejder de målrettet og prioriterer det basale produkt i samlede planer for hele destinationens vækst og udvikling. Det betyder bl.a. lovbestemte finansieringsmodeller, såkaldt kur tax (kurskat), og inddragelse af nye private og offentlige kilder til at finansiere udviklingen. Det har konkret resulteret i markante investeringer i anlæg, infrastruktur, vedligeholdelse af naturprodukter og oprydning på strande i et omfang, der er på vej til at sætte det danske kystferieprodukt delvist ud af spillet. En løsning til at gennemføre reelle kvalitetsløft i Odsherred kræver, at vi også i Danmark tænker nyt og indfører nye modeller for, hvordan vi finansierer og prioriterer de konkrete opgaver, der skal styrke det samlede danske ferieprodukt. Mulige finansieringskilder er kommunen, turisterhvervets lokale aktører, fritidsborgere, overnattende og besøgende turister, helårsborgere m.v. Men hvordan skal modellen helt præcis skrues sammen? Et pilotprojekt i Odsherred i forbindelse med frikommunestatus vil kunne afklare de muligheder og udfordringer, der er ved at indføre lovbestemte ordninger til at finansiere særligt prioriterede opgaver. I dette tilfælde handler forsøget samlet set om at løfte kvaliteten på Odsherred som feriedestination, hvilket også vil komme andre af landets turistdestinationer til gavn. Temaets formål Formålet er at afsøge nye modeller for finansiering af turismen i Odsherred med henblik på et markant kvalitetsløft til turismeproduktet - med særlig fokus på det basale turismeprodukt. Det vil ligeledes være et formål at afsøge de eksisterende lovgivningsmæssige eller politiske barrierer for ad den vej at udfolde finansiering af turismen på niveau med fx Tyskland og Kroatien. Det skal understre- 3/10

4 ges, at Byrådet naturligvis som frikommune anerkender politiske rammer som fx skattestoppet. Det er inden for rammer som denne, at vi vil finde ud af, hvordan finansieringen kan omlægges og øges. Forventede resultater Byrådet forventer, at nye finansieringsmodeller vil føre til forbedrede forhold for både turister og helårsbeboere, hvilket vil føre til såvel forøget turisme og strukturelle forbedringer i kommunens økonomi. Ligeledes er det et forventet resultat, at nye former for finansiering på turistområdet kan anvendes i andre af landets store turistdestinationer, bl.a. som inspiration i forhold til nye samarbejdsformer mellem offentlige og private aktører i turimeerhvervet til gavn for dansk turisme. Målgruppe Turistdestinationen Odsherred. Start- og sluttidspunkt Tema 2: Trafik Odsherred nye løsninger i den kollektive trafik og borgernes transportbehov Odsherred Kommune dækker med sine 355 km 2 et stort geografisk område i Nordvestsjælland. Både strategisk for egnen og på hverdagsniveau for borgerne spiller vores infrastruktur derfor en afgørende rolle, når vi arbejder med alt fra et godt hverdagsliv for vores nuværende borgere og erhvervsvirksomheder, fremtidig bosætning for fremtidige borgere og erhvervsvirksomheder og mulighederne for at effektivisere og optimere kommunens interne drift. Kort sagt: Det meste! Geografisk er Odsherred infrastrukturelt umiddelbart - placeret på nogen afstand af trafikknudepunkter og væksttrekanter. Men man kan også vælge at placere Odsherred i centrum af Danmark. Danmarks geografiske midtpunkt ligger således nær Rørvig i den nordlige del af kommunen. Med 1 times transport til både København og Aarhus har vi umiddelbart nem adgang til landets største byer, og disse byers borgere har let og hurtig adgang til Odsherred Kommune. Men vi har langt fra Odden Færgehavn i nord til Audebo Dæmning i syd, både i fysisk forstand og i mental forstand, og Århus ligger til daglig langt længere væk end blot en færgetur. Den trafikale infrastruktur skal og bør derfor være med til at binde vores område sammen, og det formår den ikke i tilstrækkeligt omfang at gøre i dag. Ligeledes har udviklingen i den kollektive trafik internt i kommunen betydet væsentlige udfordringer for vores borgere. Kommunens mange mindre lokalsamfund trafikbetjenes på en måde, så hverdagen af vores borgere opfattes besværliggjort af den nuværende løsning. For eksempel er det svært at skabe overensstemmelse mellem Byrådets ønske om markant at løfte andelen af unge, som gennemfører en ungdomsuddannelse, og så det faktum at det for de unge dagligt kan tage ganske langt tid at transportere sig med offentlig transport til og fra gymnasium, erhvervsskole eller andre uddannelsestilbud. I forhold til kommunens egne servicetilbud bør der også tænkes nyt. Vores ældre borgere transporteres naturligvis til og fra dagtilbud eller lignende, men at naboens søn samtidig, dvs. på cirka samme tid, skal i 4/10

5 skole, sker helt uden at det samlede transportbehov ses i sammenhæng. Her er lovgivningens begrænsninger i forhold til at se åbne og lukkede ruter i sammenhæng en ganske stor begrænsning for at optimere transporten til gavn for vores borgere og kommunekassen. Endelig har Byrådet på transportområdet også inddraget den effektiviseringsstrategi, som Byrådet vedtog i Således ønsker vi at se på tværs af den kommunale organisation med henblik på at inddrage alle interne kørselsmønstre i en helhed: intern kørsel mellem vores tre administrative lokaliteter, medarbejdernes kørsel i ældreplejen, anvendelsen af egne eller leasede køretøjer, de sociale institutioners kørsel i hverdagen i egne biler m.v. Kan det gøres mere effektivt? Odsherred Kommune yder ca. 22 mio. kr. om året i tilskud til lokale busruter, kommunale ordninger, Flextrafik, handicapkørsel og bruger internt i kommunen i omegnen af 7,5 mio. kr. på kørsel på institutioner, administrationscentre, ældrepleje m.v. At Byrådet ønsker at inddrage trafik i frikommuneforsøget skal ses i sammenhæng med, at Folketinget i 2009 vedtog at udvide Rute 21 op gennem Odsherred til motortrafikvej fra Holbæk til Vig. I 2013 bliver forbindelsen i bil til og fra København og Jylland både hurtigere, sikrere og nemmere. Det ser Byrådet som en stor strategisk mulighed for at udvikle Odsherred. Men hvordan udnyttes den nye og bedre infrastruktur til at få bosætning af borgere og erhvervsvirksomheder? Hvordan kan den forbedrede vejføring sikres gennemslag i fornyede muligheder for helårsturisme? Og hvordan sikres en hensigtsmæssig sammenhæng mellem den nye vejføring og de eksisterende lokale trafikbehov? Det er spørgsmål som disse, som Byrådet i øjeblikket arbejder med, og her ses en sammenhæng i alle transportbehov som afgørende for, at potentialet i den nye Rute 21 kan udnyttes i sammenhæng med vores lokale transportbehov. Det gælder også Odsherredbanen, vores togforbindelse fra Holbæk i syd til Nykøbing Sj. i nord, som pr. 1. januar 2011 er overgået til halvtimesdrift i dagtimerne. Et tog fra København direkte til Nykøbing Sj. uden skift i Holbæk ville begrænse rejsetiden og gøre vores lokalbane til et mere attraktivt alternativ til bilen for områdets mange udpendlere. Som frikommuneforsøgets andet tema ønsker Byrådet derfor at arbejde med temaet under arbejdstitlen Trafik Odsherred. Ikke fordi vi vil etablere et eget trafikselskab, men for - naturligvis med respekt for sammenhængen til trafikbehov uden for Odsherred at eksperimentere med, hvor langt ad vejen vi kan komme med helt at nytænke trafikmønstrene på vores nordvestsjællandske egn og finde ud af, hvor en sådan tilgang støder ind i den nuværende lovgivning. Temaets formål Formålet er at se på, hvordan de nuværende lovgivningsmæssige rammer for kollektiv trafik udfordrer en samlet tilgang til alle trafikbehov i Odsherred, herunder tog, bustrafik, kommunekørsel og borgernes behov for sammenhæng mellem transportformerne. Forventede resultater Byrådet forventer, at forsøget viser et overordnet økonomisk rationale ved at se samlet på vores samlede trafikforbrug, og Byrådet forventer, at den nye Rute 21 s vækstmuligheder udnyttes i sammenhængen med de øvrige transportformer. 5/10

6 Målgruppe Bosættere, børn, unge, ældre, pendlere, handicappede, kommunale institutioner, den kommunale administration m.v. Start- og sluttidspunkt Tema 3: Borgeren i centrum tilkøbsydelser og inddragelse af frivillige på ældreområdet Odsherred Kommune har været gennem væsentlig omstillinger på ældreområdet. Siden 2008 har budgettet udfordret, og organisationen er som følge heraf omlagt med en ganske ny budgetmæssig og organisatorisk ramme for vores medarbejderes service til borgerne i hverdagen. Men på længere sigt er det Byrådets opfattelse, at ældreområdet som en af de store velfærdsudfordringer må nytænkes. Demografien udvikler sig i Odsherred i retning af stadig flere ældre med et stadig mere differentieret behov for hjælp og pleje, og i retning af flere forventninger til de ydelser, vi leverer. Samtidig er vi efterhånden gået ganske langt i en samfunds- og organisationstænkning, hvor jagten på ensartet visitation og objektive kriterier og standarder måske har påvirket vores nødvendige fokus på den enkelte borgers konkrete behov uhensigtsmæssigt. Skal den fremadrettede service passe til de ældres fremadrettede behov, og skal en kommune som Odsherred være i stand til at finansiere en større mænge ældre uden enten at hente finansieringen fra andre velfærdsområder eller forringe serviceniveauet, så må der med andre ord tænkes nyt. Byrådet ønsker derfor med dette tema at udfordre de rammer og strukturer, som på nuværende tidspunkt umiddelbart er en barriere for nytænkning. I servicelovens 83, stk. 1 fastlægges, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig pleje og hjælp, tilbyde hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet samt tilbyde madservice. Som frikommuneforsøgets tredje tema ønsker Byrådet med dette in mente at tage afsæt i to temaer: Øget anvendelse af tilkøbsydelser for betalingsdygtige ældre Medborgerskab på ældreområdet med fokus på inddragelse af pårørende og frivillige i ældreplejens serviceydelser Kommunerne har i dag ikke mulighed for at tilbyde sine borgere tilkøbsydelser. Hvis Odsherred Kommune får lov til mod betaling at tilbyde ekstra rengøring, snerydning, oprydning m.v., vil det give vores borgere en større valgfrihed og en mere tidssvarende service. Nogle af de mulige tilkøbsydelser vil tilmed have et direkte rehabiliterende, forebyggende og livskvalitetsforbedrende formål, fx hjælp til at købe ind og lave mad, hjælp på ferier eller weekendophold eller ledsagelse af den ældre til sociale og kulturelle oplevelser. Ud over at serviceloven sætter en del begrænsninger for, hvad kommunen kan tilbyde sin borgere, så er der ligeledes i kølvandet på lovgivningen også i Odsherred etableret en BUM-baseret styringsmodel. 6/10

7 BUM-modellen er implementeret i Odsherred Kommune, ved at ældrevelfærden organiseres i en bestillerenhed, en udførerenhed og en modtagerenhed. Hensigten er at få en klar adskillelse mellem, hvem der bestiller opgaverne løst, og hvem der udfører opgaverne. Formålet med en adskillelse af bestiller- og udførerfunktionerne har i Odsherred, i lighed med andre kommuner, været at sikre en mere ensartet visitation på baggrund af objektive kriterier og standarder formuleret for det enkelte serviceområde og dermed en højere kvalitet i kommunen som helhed. BUM-modellen har mange fordele. Problemet med BUM-modellen er dog, at det er kommunen/forvaltningen/administrationen, der står som første og vigtigste led i ydelsen. Bestiller står først, og det er kommunen, der bestiller. Så altså: Kommunen er i centrum for ydelserne til borgerne. I Odsherred Kommune vil vi med frikommuneforsøgets opbakning gerne vende BUM-modellen om. Mest af alt: Vi vil gerne vende den tænkning om, som modellen står for. Vi vil gerne i forsøgsperioden i stedet anvende, hvad man som arbejdstitel kunne kalde MUB-modellen. I MUB-modellen kommer modtageren, altså borgeren, først, for det grundlæggende problem ved BUMmodellen er, at den fagprofessionelle udfører altid vil vide mere end bestilleren, og når bestilleren ikke kan matche det, kan hun ikke gå i dialog med udføreren på lige vilkår. Meningen er derfor i stedet, at modtageren mødes med de fagprofessionelle udførere, hvilket typisk er hjemmehjælperen, sygeplejersken og også gerne træningsmedarbejderen, og sammen finder de ud af, hvad borgeren har behov for. Tilkøbsydelser er kun en mindre del af dette. Derefter afleverer de ordren til bestilleren. Borgeren er i centrum, ikke kommunen. Den særlige udfordring for Odsherred Kommune i denne sammenhæng vil være at udvikle en styringsmodel for MUB-modellen, som er fuldt på højde med BUM-modellens effektivitet. Friheden til at disponere frit er, at kvaliteten af arbejdet kan dokumenteres, hvilket igen bringer borgeren i centrum. Men den nuværende lovgivning udfordrer en sådan tænkning. En af konsekvenserne af at sætte borgeren i centrum er samtidig at erkende, at den gode service specielt over for vores ældre medborgere i fremtiden bør involvere en større inddragelse af den ældre medborgers pårørende og lokalområdets uundværlige frivillige, fordi pårørende og frivillige i samspil med kommunens medarbejdere kan yde en bedre, billigere, mere varieret og mere nærværende service. Byrådet ønsker derfor med frikommuneforsøget at eksperimentere med Medborgerskab i ældreplejen. Hvordan involveres de frivillige mere aktivt? Der tales hos os ofte om, at loven er en begrænsning for en omfattende inddragelse, men hvad er fup og fakta i det synspunkt? Og hvad er det egentlig de ældre og deres pårørende lægger vægt på, hvis der i højere grad skal opbygges et frivillighedselement i den kommunale serviceydelse til gavn for såvel den ældres oplevede kvalitet og kommunekassens udfordring med at finansiere en stærkt stigende ældrebefolkning i Odsherred. Temaets formål Formålene er at: 7/10

8 afprøve mulighederne for at lade tilkøbsydelser inddrage som dels en fleksibilitetsforøgelse i de ældres frie valg af serviceydelser, og dels at justere i incitament-strukturerne og efterspørgselsmønstrene på et af kommunens mest udgiftstunge velfærdsområder. vende BUM til MUB og udvikle en styringsmodel inden for det beskrevne på ældreområdet, som sætter borgeren i centrum og bringer pårørende og frivillige i spil. Forventede resultater Byrådet forventer, at overgangen fra BUM- til MUB-model vil give mere fokus på trivsel, velvære, rehabilitering og livskvalitet for både borgere og medarbejdere. Ligeledes forventer Byrådet, at en større udbredelse af tilkøbsydelser i specielt ældreområdets sekundærydelser vil frigøre ressourcer i ældreområdets budget, som kan målrettes mod ældre med særlige behov. Målgruppe Målgruppen er hele ældreplejen, såvel hjemmeplejen i eget hjem som den del, der foregår på kommunens plejecentre. Start- og sluttidspunkt Tema 4: Uddannelsespligt til ungdomsuddannelsen er afsluttet I Odsherred har mere end 30 % af en ungdomsårgang ikke gennemført en ungdomsuddannelse ti år efter, de har forladt folkeskolen. Det er en af landets laveste andele af unge, som gennemfører en ungdomsuddannelse, og vi har som supplement til det en gevaldig udfordring med det generelle uddannelsesniveau i befolkningen. Manglende uddannelse fører bl.a. til galopperende udgifter til specialtilbud til både børn og voksne, støt stigende sundhedsudgifter og et vedvarende begrænset skattegrundlag. Ligeledes udfordres arbejdsmarkedsområdet p.t. af en ungdomsarbejdsløshed over gennemsnittet, specielt blandt unge uuddannede mænd, hvor kombinationen af finanskrise og den markante nedgang i ufaglærte jobs slår eklatant igennem på en egn med lavt uddannelsesniveau. Som frikommuneforsøgets fjerde tema ønsker Byrådet at etablere nye initiativer på følgende to områder målrettet mod de unges uddannelsesniveau: At skabe en tilgang til ungdomsuddannelse, hvor den samlede indsats tager udgangspunkt i at unge i Odsherred har uddannelsespligt til ungdomsuddannelsen er afsluttet At afbureaukratisere og regelforenkle jobcentrets indsatser over for de unge i Odsherred. Byrådet har allerede på nuværende tidspunkt etableret et styrket 10. klasse-tilbud efter flere års grundigt forarbejde. 10. klasse vil fra næste skoleår, dvs. fra august 2011, kunne tages i Odsherred Kommune to steder, nemlig på henholdsvis Odsherreds Gymnasium i Asnæs eller på EUC Nordvestsjælland. Det sker i øvrigt efter en proces, som ikke har været uden sværdslag i forhold til den gældende lovgivning, idet Byrådet har været nødt til at etablere tilbuddet på baggrund af en midlertidig dispensation fra lånebekendtgørelsen regler. 8/10

9 En af hovedteserne bag det nye 10-klassestilbud er, at ungdomsuddannelsen skal begynde i folkeskolens overbygning og ikke den første dag på HTX eller den første dag på SOSU-skolen. Overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse skal være naturlig, forventet, selvfølgelig. Vi håber, at vi med denne todelte løsning giver de unge de bedste muligheder for at træffe det helt rigtige valg af ungdomsuddannelse og senere videre uddannelse. Men Byrådet ønsker at gå endnu mere gennemgribende til værks i forhold til den fremadrettede tilgang til ungdomsuddannelser. Vores problemer på dette område løses ikke ved mindre og afgrænsede tiltag. Der er brug for en total nytænkning af vores skolesystems krav og forventninger til vores børn og deres forældre og med et særligt med fokus på en mere sammenhængende og tværgående indsats for børn og unge i familier med særlige behov. Byrådet har derfor for nyligt nedsat 17, stk. 4-ad hoc-udvalget for Uddannelse til alle og etableret følgegruppen Odsherred Ungeforum. Heri deltager alle relevante aktører, fx byrådspolitikere, UU, erhvervsskolerne, det lokale erhvervsliv, forvaltningen, produktionsskolen, folkeskolerne m.fl. Udvalget og forummet har til formål at fokusere kommunens indsats på ungeindsatsen, men vil også, hvis Byrådets ansøgning om frikommunestatus imødekommes, blive anvendt til at drøfte et gearskifte i indsatsen. Med de mål som regeringen har fastsat for antallet af unge i en årgang, som skal gennemføre en ungdomsuddannelse, altså 95 %-målsætningen, ligger det i Odsherred ligefor, at vi via frikommuneforsøget arbejder med en arbejdstitel som kunne hedde Uddannelsespligt til endt ungdomsuddannelse. Det er en uddannelsespligt, som ikke direkte skal sammenholdes med den traditionelle opfattelse af uddannelsespligt, men skal ses som en overligger for, hvilken ambition kommunen sammen med alle relevante aktører har på de unges vegne. Men hvilke love, regler, interne procedurer og holdninger er det, som hindrer, at de unges uddannelsesforløb ses i sammenhæng fra folkeskole til endt ungdomsuddannelse? Det er denne overordnede idé, som Odsherred Kommune ønsker at ansøge om at eksperimentere med indholdet i og konsekvenserne af. Herudover ønsker Byrådet, i forlængelse af ovenstående, at der i frikommuneforsøget bliver sat et stift fokus på afbureakratisering og forenkling af reglerne på Jobcenter Odsherreds indsats på ungeområdet. På Odsherred Jobcenter ønsker Byrådet en aktiv og målrettet indsats for at få unge i uddannelse eller job og vil derfor gerne iværksætte en mere helhedsorienteret indsats med udgangspunkt i den enkelte unges situation, hvor fokus er på indhold og kvalitet frem for formkrav og varighedsbegrænsninger. For det første ønsker Odsherred at eksperimentere med de gældende regler for samtaler, som skal gennemføres med ungegruppen. Mere fleksible samtaleregler kunne dreje fokus og tidsforbruget væk fra papirarbejdet og mere i retning af afklaring, diagnosticering og behandling med uddannelse som mål. For det andet ønsker Byrådet, at det etableres mere fleksible regler for, hvornår der kan gives tilbud om uddannelse og private løntilskud, idet den nuværende situation opleves begrænsende i forhold til tidspunktet for, hvornår Jobcenteret kan afgive tilbud om uddannelsesforløb og private løntilskud. Mindre 9/10

10 restriktive procedureregler vil kunne skabe mere plads til fokus på substansen i indsatsen, og resultaterne/effekterne kan vurderes i forhold til øvrige kommuner. For det tredje bør der ses på reglerne for aktivering af unge i forhold til mere fleksible regler for tilbuds længde og omfang. For de unge er der i dag krav om 26 ugers kontinuerlig aktivering. Hvis kravene til tilbuddets længde og omfang var mere fleksible, kunne vi bedre fokusere på kvaliteten i indsatsen, og en sammenhængende indsats med udgangspunkt i den enkelte unges behov ville kunne understøttes bedre. Temaets formål Formået er at få flere unge til at gennemføre en uddannelse med udgangspunkt i en sammenhængende og tværgående indsats med særligt fokus på børn og unge i familier med særlige behov. Ligeledes er det formålet at sikre en mere sammenhængende tilgang til de unges situation, hvor behov og kvalifikationer kommer til at fylde mere end regler, papirarbejde og ufleksible tidsgrænser i jobcenterindsatsen. Forventede resultater Byrådet forventer, at antallet af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse på 6 år kan nå 95 %, hvis Byrådet får lov til at arbejde med en tilgang som fx uddannelsespligt frem til gennemført ungdomsuddannelse for alle i målgruppen. Ligeledes vil følgende resultater være vigtige på arbejdsmarkedsområdet: Vi vil sikre en individuel tilgang til den unge, hvor det er den unge og ikke formkravet, der er i centrum. Vi vil arbejde mere målrettet med uddannelsesvalg; længere tid med udviklingsfokus i praktikken kan være med til at kvalificere valget og mindske frafaldet fra uddannelse. Vi vil skabe bedre afsæt for evt. løntilskud eller ordinær beskæftigelse, herunder lærepladser. Målgruppe Unge mellem 15 og 25 år, dog fortrinsvis unge mellem år. Start- og sluttidspunkt Byrådets vedtagelse af ansøgningen Odsherred Byråd har på sit møde den 22. februar 2011 enstemmigt godkendt, at Odsherred Kommune ansøger om at blive frikommune på baggrund af temaerne i denne ansøgning. Kontaktperson Borgmester Thomas Adelskov, Kommunaldirektør Lars Holte, /10

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

N OTAT. Fremtidens kommunestyre

N OTAT. Fremtidens kommunestyre N OTAT Fremtidens kommunestyre Debattens første fase og nyt udviklingsprojekt Vilkårene for kommunalpolitik har ændret sig markant over de seneste år. Danmark er midt i en økonomisk tilpasning, og det

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse VEJLE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse FREDERIKSBERG Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØBENHAVN Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ret til et værdigt liv for alle ældre

Forslag til folketingsbeslutning om ret til et værdigt liv for alle ældre Beslutningsforslag nr. B 197 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af Line Barfod (EL), Per Clausen (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL) og Frank Aaen (EL) Folketinget pålægger regeringen inden

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING Helhedsorienteret erhvervsservice 1 Indhold Kære virksomhed 3 De fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 4 2. Tovholder inden for fem hverdage 5

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Kommisorium, organisering og udpegninger i projekt Uddannelse til alle.

Kommisorium, organisering og udpegninger i projekt Uddannelse til alle. Initialer: GIL Sag: 306-2010-40826 Dok.: 306-2010-296997 Oprettet: 3. januar 2011 Kommisorium, organisering og udpegninger i projekt Uddannelse til alle. Kommisorium: Ad hoc udvalget Uddannelse til alle,

Læs mere

Vores velstand og velfærd kræver handling nu

Vores velstand og velfærd kræver handling nu Vores velstand og velfærd kræver handling nu Uddannelse en nødvendig investering Skatte- og Velfærdskommissionen Marts 2011 Perspektiver omkring uddannelse Den enkelte: Højere indkomster Mere sikre beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.1.2014 1.1.2016. Aftale om forlængelse af

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse

Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse Nummereringerne svarer til afsnit i ansøgningsmateriale/slides. 1.1: Hvis der ikke er indgået bindende aftaler med bidragsydere til undervisningen

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder, opgaver og

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

2.4 DEN KOMMUNALA EKONOMISTYRNINGEN

2.4 DEN KOMMUNALA EKONOMISTYRNINGEN 2.4 DEN KOMMUNALA EKONOMISTYRNINGEN 2.4.1 KOMMUNERNES ØKONOMISKE SITUATION OG UDGIFTSPOLITISKE PRIORITERINGER KURT HOULBERG Baggrunden for projektet Kommunernes økonomiske situation og udgiftspolitiske

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Bemærk, at I kan ansøge, selvom I endnu ikke har fundet jeres netværkspartnere. 1. Grundoplysninger om ansøger A. Ansøger: Kategori (afkrydsning sæt kryds

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse SOLRØD Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne Udgave august 2012 Slutrapporten skal indeholde en beskrivelse af projektet

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015 Side 26 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Dato for ansøgning 1. november 2011 Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Læring og trivsel hos børn og unge Omstillingsgruppens anbefalinger Materiale til byrådet - juni 2014 På baggrund af de første to møder i omstillingsgruppen er der formuleret tre temaer: Større sammenhæng

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Borger og Arbejdsmarked foreslår, at Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender principper for Vordingborg Kommunes

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere