EJERAFTALE MELLEM ALBERTSLUND KOMMUNE, BRØNDBY KOMMUNE, DRAGØR KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE, HVIDOVRE KOMMUNE, KØBENHAVNS KOMMUNE, RØDOVRE KOMMUNE OG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EJERAFTALE MELLEM ALBERTSLUND KOMMUNE, BRØNDBY KOMMUNE, DRAGØR KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE, HVIDOVRE KOMMUNE, KØBENHAVNS KOMMUNE, RØDOVRE KOMMUNE OG"

Transkript

1 Horten Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax J.nr EJERAFTALE MELLEM ALBERTSLUND KOMMUNE, BRØNDBY KOMMUNE, DRAGØR KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE, HVIDOVRE KOMMUNE, KØBENHAVNS KOMMUNE, RØDOVRE KOMMUNE OG VALLENSBÆK KOMMUNE C:\Users\aki.DOMAIN\Desktop\ Ejeraftale, HOFOR Vand.docx Advokataktieselskabet Horten Advokatpartnerselskab CVR

2 1. BAGGRUND OG FORMÅL STIFTELSEN AFTALENS FORRANG HOLDINGSELSKABETS EJERFORHOLD SAMHANDEL MED SERVICESELSKABET YDERLIGERE KAPITALINDSKUD OG KAUTION GENERALFORSAMLINGEN BESTYRELSERNE I VANDKONCERNEN DIREKTIONERNE I VANDKONCERNEN HOFOR VAND KØBENHAVN A/S' SÆRLIGE GÆLDSFORHOLD UDLODNING AF LÅNEPROVENU OG MODREGNING NYE AKTIONÆRER EJERKOMMUNERNES DISPOSITIONSRET MISLIGHOLDELSE OPHØR AF VANDSAMARBEJDET IKRAFTTRÆDEN, OPHØR OG ÆNDRING AF AFTALEN TVISTER MEDDELELSER UNDERSKRIFTER Side 2 BILAGSOVERSIGT Nr. Titel 1.2 Vision for et vandsamarbejde 3.2.A C Vedtægter for HoldingselskabetVores Vand Holding A/S, Københavns Energi A/S og standardvedtægt for et Vandselskab 3.2.B Vedtægter for Serviceselskabet 3.2.C Standardvedtægt for et Vandselskab 4.2 Ejerfordeling Oversigt over honorarer for bestyrelsesposter i Københavns Kommunes forpligtelse vedrørende KE Vand- HOFOR Vand København A/S

3 EJERAFTALE Side 3 MELLEM Albertslund Kommune CVR-nr Nordmarks Allé 2620 Albertslund Brøndby Kommune CVR-nr Park Allé Brøndby Dragør Kommune CVR-nr Kirkevej Dragør Herlev Kommune CVR-nr Herlev Bygade Herlev Hvidovre Kommune CVR-nr Hvidovrevej Hvidovre Københavns Kommune CVR-nr Rådhuset 1599 København V Rødovre Kommune CVR-nr Rødovre Parkvej Rødovre og Vallensbæk Kommune CVR-nr Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand (tilsammen benævnt "Ejerkommunerne", og hver for sig benævnt "Ejerkommune").

4 Side 4 Denne ejeraftale ("Aftalen") er indgået den 31. december juni 2012 og erstatter den oprindelige ejeraftale, som blev indgået den 21. juni 2012 (med tillæg af 13. januar 2014) i forbindelse med stiftelsen af det fælles selskab Vores Vand Holding A/S, nu benævnt HOFOR Vand Holding A/S ("Holdingselskabet"), der ejer de selskaber, der skal forestår indvinding, transport og levering af drikkevand i Ejerkommunerne ("Vandselskaberne") samt det selskab, der skal udfører drifts- og administrationsopgaver ("Serviceselskabet"). Holdingselskabet, Vandselskaberne og Serviceselskabet benævnes samlet "Vores Vand-koncernen". Da visse Ejerkommuner er eller kan vil blive, jf. pkt. 13.3, indirekte aktionærer i Holdingselskabet via et eller flere heleje(t/de) selskab(er), omfatter definitionerne "Ejerkommune"/"Ejerkommunerne" tillige sådanne selskaber, der også forpligtes af Aftalen. 1. BAGGRUND OG FORMÅL 1.1 Ejerkommunerne har varetog frem til etableringen af Vandkoncernenhidtil varetaget indvinding, transport og levering af drikkevand til deres borgere gennem separate vandselskaber. Drifts- og administrationsopgaver blev udførest af Vandselskaberne, service- eller holdingselskaber i den enkelte Ejerkommune, fra sommeren 2012 dog af "Serviceselskabet". 1.2 Med det formål i fællesskab at kunne beskytte grundvandet mod forurening samt sikre drikkevand af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen, har besluttede Ejerkommunerne besluttet at etablere en fælles koncern, Vores Vand-koncernen, som skal drives effektivt og på en måde, der er gennemsigtig for forbrugerne. Ejerkommunerne har et ønske om, at flere vandforsyninger på Sjælland på sigt indtræder i Vores Vand-koncernen. Visionen for det fælles vandsamarbejde vedlægges som Bilag De medarbejdere i Ejerkommunernes selskaber, der hidtil har havde beskæftiget sig med de opgaver, der fremover nu varetages i Vores Vandkoncernen, er blev ansat i eller vil blive virksomhedsoverdraget til Serviceselskabet. Tjenestemænd beskæftiget med opgaver, som overdrages, blev udlånest. 1.4 Serviceselskabet udfører drifts- og administrationsopgaver for Vandselskaberne og for spildevandsselskaberne ejet af HOFOR Spildevand Holding A/S ("Spildevandskoncernen"). Herudover udfører Serviceselskabet drifts- og administrationsopgaver for Københavns Kommunes øvrige helejede forsyningsselskaber i KEHOFOR-koncernen. Serviceselskabet udfører endvidere drifts- og administrationsopgaver for de øvrige Ejerkommuners andre forsyningsselskaber, der måtte ønske det. 2. STIFTELSEN 2.1 Holdingselskabet blev stiftest ved, at hver Ejerkommune, direkte eller indirekte, indskyderød sit eksisterende vandselskab i Holdingselskabet. Holdingselskabet har sit hjemsted i Københavns Kommune.

5 2.2 Herudover indskyderød et af Københavns Kommune ejet gennem holdingselskaberne HOFOR Forsyning Holding P/S og derefter HOFOR Holding A/S selskabet Københavns Energi A/S, CVR nr , der samtidigt skifterde navn til [Navn] ServiceHOFOR A/S. De øvrige Ejerkommuners relevante serviceaktiviteter blev overdragest til Københavns Energi HOF- OR A/S, der herefter er Serviceselskabet, og som har sit hjemsted samme sted som Holdingselskabet. Side Vandselskaberne fortsætter indtil videre som separate selskaber, men får fik i forbindelse med stiftelsen af Holdingselskabet tilføjet "[Navn]HOFOR" til deres navn. Hvert Vandselskab har sit hjemsted i den Ejerkommune, hvor Vandselskabet har sit primære forsyningsområde. 2.4 Ejerkommunerne er enige om at samle Med virkning fra 1. januar 2013 samles Vandselskabernes produktionsaktiver i et nyt selskab ("Produktionsselskabet"). Produktionsselskabet vil blive helejet af Holdingselskabet og skal sælge vand til Vandselskaberne samt andre vandselskaber på Sjælland. Produktionsselskabet har sit hjemsted samme sted som Holdingselskabet. 2.5 Bestyrelsen i Holdingselskabet kan træffe beslutningen om, hvornår Produktionsselskabet skal etableres under hensyntagen til loyalitetsbestemmelserne i Aftalens pkt. 3.5 og Bestyrelsens beslutning herom er således ikke omfattet af de spørgsmål, der i henhold til Aftalens pkt skal forelægges generalforsamlingen i Holdingselskabet. 3. AFTALENS FORRANG 3.1 Aftalen udgør den overordnede regulering af Ejerkommunernes udøvelse af deres ejerskab af Vores Vand-koncernen. 3.2 Aftalen har mellem Ejerkommunerne forrang for vedtægterne for selskaberne i Vores Vand-koncernen, forretningsordener og eventuelle samarbejdsaftaler mellem selskaberne og de enkelte Ejerkommuner. Aftalen suppleres af Ejerkommunernes strategi for Vores Vand-koncernen. Vedtægterne for Holdingselskabet, Serviceselskabet og Vandselskaberne (standard) er vedlagt Aftalen som Bilag 3.2 A 3.2 C. 3.3 Ejerkommunerne må efter indgåelsen af Aftalen ikke indgå nye aftaler om indvinding, transport og levering af drikkevand samt dertil knyttede driftsog administrationsopgaver i andet regi ("Vandaktiviteter") end Vores Vand-koncernen, medmindre sådanne aftaler godkendes skriftligt af samtlige Ejerkommuner. 3.4 Eksisterende aftaler om Vandaktiviteter uden for Vores Vand-koncernen skal af hver Ejerkommune forvaltes, så loyalitetspligten over for de øvrige Ejerkommuner, jf. pkt. 3.5 og 3.6, overholdes. 3.5 Ejerkommunerne udøver loyalt deres rettigheder og forpligtelser i overensstemmelse med de nærmere bestemmelser i, hensyn bag og principper for Aftalen. Ejerkommunerne er forpligtede til at afstå fra at iværksætte eller fremme aktiviteter, der kan bringe opnåelsen af Aftalens formål i fare.

6 3.6 Ejerkommunerne er forpligtede til loyalt at varetage hinandens interesser, således at Vores Vand-koncernen under iagttagelse af armslængdeprincippet samlet set varetager Ejerkommunernes fælles interesser. Side Ejerkommunerne gør deres repræsentanter i selskabsorganerne, herunder bestyrelsen i Holdingselskabet, bekendt med Aftalen. Ejerkommunerne er forpligtede til at foranledige, at deres repræsentanter træffer beslutninger, der sikrer, at bestemmelserne i, hensynene bag og principperne for Aftalen overholdes fra selskaberne i Vores Vand-koncernens side. 4. HOLDINGSELSKABETS EJERFORHOLD 4.1 Ejerkommunerne ejer, direkte eller indirekte, tilsammen 100 % af Holdingselskabets kapital, som udgør nominelt kr. fordelt på aktier á 1 kr. eller multipla heraf. 4.2 Holdingselskabets kapital og ejerandele er ved indgåelse af Aftalen fordelt på følgende måde, jf. Bilag 4.2 om ejerfordeling: Kapitalejer Nom. aktiebesiddelse Ejerandel Stemmer (kr.) Albertslund Kommune ,19 % 3,19 % Brøndby Kommune ,98 % 5,98 % Dragør Kommune ,92 % 1,92 % Herlev Kommune ,40 % 3,40 % Hvidovre Kommune ,64 % 6,64 % Københavns Kommune ,59 % 73,59 % Rødovre Kommune ,94 % 3,94 % Vallensbæk Kommune ,34 % 1,34 % I alt % 100 % 4.3 Der er ikke udstedt ejerbeviser i selskaberne i Vores Vand-koncernen. Ejerbøgerne skal tilføres påtegning om, at aktierne er omfattet af Aftalen og kun kan overdrages i overensstemmelse hermed. 5. SAMHANDEL MED SERVICESELSKABET 5.1 Vandselskaberne og senere også Produktionsselskabet indgår samhandelsaftaler med Serviceselskabet om indkøb af administrations- og driftsydelser. 5.2 København Kommunes helejede selskaber i HOFORkoncernenSelskaberne i KE-koncernen, pt. HOFOR KE Varme Fjernvarme P/S, HOFOR KE Bygas AP/S, HOFORKE Fjernkøling A/S, KE Afløb A/S og HOFORKE Vind A/S, med datterselskaber og HOFOR Energiproduktion A/S, indgår eller har indgået samhandelsaftaler med Serviceselskabet om indkøb af administrations- og driftsydelser. Disse aftaler kan af hver af parterne opsiges med et varsel på 12 måneder til udgangen af et kalenderår, dog tidligst til udløb pr. 31. december 2017.

7 5.3 De øvrige Ejerkommuners andre forsyningsselskaber kan tillige indgå samhandelsaftaler med Serviceselskabet. Side En eventuel kommende fælles sspildevandskoncernen kan indgå tilsvarende samhandelsaftaler med Serviceselskabet. 5.5 Serviceselskabet indgår for hver forsyningsart aftaler om levering af administrations- og driftsopgaver efter ensartede principper. Afregning forudsættes at ske efter kostægte principper. 6. YDERLIGERE KAPITALINDSKUD OG KAUTION 6.1 Ejerkommunerne er ikke forpligtede til at foretage yderligere kapitalindskud i Vores Vand-koncernen. Ejerkommunerne er endvidere ikke forpligtede til at kautionere for eller på anden måde sikre opfyldelse af Holdingselskabets, Serviceselskabets eller Vandselskabernes forpligtelser, jf. dog pkt Eventuelle garantier for lån, der optages af et Vandselskab, stilles af den Ejerkommune, hvor det enkelte Vandselskab har sit primære forsyningsområde. Eventuelle garantier for lån, der optages af Produktionsselskabet, fordeles i forhold til Ejerkommunernes respektive ejerandele i Holdingselskabet på tidspunktet for garantistillelsen. 7. GENERALFORSAMLINGEN 7.1 Generalforsamlingen i Holdingselskabet Generalforsamlingen kan afholdes ved fysisk fremmøde af en repræsentant for hver Ejerkommune Medmindre andet følger af selskabsloven, træffes beslutninger på generalforsamlingen i Holdingselskabet med simpelt stemmeflertal, jf. dog pkt Spørgsmål om forhold af principiel eller væsentlig økonomisk betydning for Vores Vand-koncernen skal forelægges generalforsamlingen, der træffer beslutning med tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital samt af mindst 3 Ejerkommuner. Dette gælder eksempelvis: Optagelse (direkte eller indirekte) af andre kommuner som medejere af Holdingselskabet Vilkårene for overdragelse af en Ejerkommunes Aktiepost (som defineret i pkt. 13.4), ud over de i pkt nævnte tilfælde Vedtægtsændringer Udlodning af udbytte Opløsning af Holdingselskabet

8 7.1.4 Hvis Holdingselskabet ønsker at overdrage dets aktier i Serviceselskabet, Vandselskaberne, Produktionsselskabet eller andre datterselskaber, som Holdingselskabet måtte stifte eller overtage, kræver dette tilslutning af samtlige Ejerkommuner. Det samme gælder, hvis ejerkredsen i et eller flere af disse selskaber ønskes udvidet ved kapitalforhøjelse, eller hvis der skal træffes beslutninger, der kan medføre modregning i Ejerkommunernes bloktilskud, eller som kan påvirke Ejerkommunernes lånerammer. Side Generalforsamlingen i Serviceselskabet Generalforsamlingen i Serviceselskabet udgøres af en repræsentant for bestyrelsen i Holdingselskabet Forud for generalforsamlingen udpeger tager bestyrelsen i Holdingselskabet et bestyrelsesmedlem, som af bestyrelsen får mandat til at repræsentere Holdingselskabet og afgive stilling til, hvorledes der skal stemmes på Serviceselskabets generalforsamling, jf. pkt Spørgsmål om forhold af principiel eller væsentlig økonomisk betydning skal forelægges generalforsamlingen for Serviceselskabet. Dette gælder eksempelvis: Beslutninger, der kan medføre modregning i Ejerkommunernes bloktilskud, eller som kan påvirke Ejerkommunernes lånerammer Køb og salg af ejerandele i andre selskaber Etablering af datterselskaber Større investeringer Optagelse af lån Godkendelse af Serviceselskabets budgetter Væsentlig udvidelse eller indskrænkning af serviceaktiviteterne Fusion og spaltning af Serviceselskabet Indgåelse af væsentlige aftaler mellem Serviceselskabet og forsyningsselskaber, som ikke er en del af Vores Vand-koncernen. 7.3 Generalforsamlingerne i Vandselskaberne Generalforsamlingerne i Vandselskaberne udgøres af en repræsentant for bestyrelsen i Holdingselskabet Forud for generalforsamlingen udpeger tager bestyrelsen i Holdingselskabet et bestyrelsesmedlem, som af bestyrelsen får mandat til at repræsentere Holdingselskabet og afgive stilling til, hvorledes der skal stemmes på det enkelte Vandselskabs generalforsamling, jf. pkt. 8.1.

9 7.3.3 Spørgsmål om forhold af principiel eller væsentlig økonomisk betydning skal forelægges de respektive Vandselskabers generalforsamling. Dette gælder eksempelvis: Side 9 Beslutninger, der kan medføre modregning i Ejerkommunernes bloktilskud eller som kan påvirke Ejerkommunernes lånerammer Køb og salg af ejerandele i andre selskaber Etablering af datterselskaber Større investeringer Optagelser af lån Godkendelse af Vandselskabets budget Væsentlig udvidelse eller indskrænkelse af aktiviteterne Fusion og spaltning af Vandselskabet Indstilling om eller fastsættelse af vandtakster mv. Nedlæggelse og væsentlig indskrænkning af vandværker Fusion af Vandselskaber kræver endvidere tiltrædelse af de Ejerkommuner, hvor de berørte Vandselskaber har deres primære forsyningsområder. 8. BESTYRELSERNE I VORES VAND-KONCERNEN 8.1 Holdingselskabet Bestyrelsen for Holdingselskabet udgøres af én repræsentant for hver Ejerkommune samt eventuelle medarbejderrepræsentanter Hver Ejerkommune indstiller én person til valg til bestyrelsen i Holdingselskabet. Ejerkommunerne er på generalforsamlingen forpligtet til at stemme for de indstillede kandidater fra de øvrige Ejerkommuner Medarbejderne i Serviceselskabet har ret til at vælge medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen i Holdingselskabet, jf. selskabslovens bestemmelser herom Bestyrelsesformanden vælges af generalforsamlingen. Næstformanden vælges af bestyrelsen blandt dens medlemmer En kommune, der aftager vand fra Vores Vand-koncernen uden at være medejer, og som i 2011 tilkendegav et ønske om at samarbejde med Vores Vand-koncernen (herefter "Tilknyttet Kommune" og samlet "Tilknyttede Kommuner"), opnår ret til repræsentation i Holdingselskabets bestyrelse, hvis den Tilknyttede Kommune indtræder som medejer af Vores Vandkoncernen.

10 8.1.6 En Tilknyttet Kommune har, så længe den ikke er medejer, og maksimalt frem til årsskiftet 2014/15, ret til at deltage i bestyrelsesmøderne i Holdingselskabet med 1 observatør, og under forudsætning af, at den Tilknyttede Kommune indgår en samarbejdsaftale med Holdingselskabet. Bestyrelsen i Holdingselskabet kan dog i konkrete tilfælde beslutte, at observatører ikke kan deltage i bestyrelsens møder eller ved behandling af konkrete punkter på dagsordenen. En observatørs deltagelse i bestyrelsesmøderne er betinget af, at observatøren og den respektive Tilknyttede Kommune tiltræder en erklæring om fortrolighed. Observatørerne har taleret, men ikke stemmeret. Hver Tilknyttet Kommune orienterer senest den 20. december hvert år bestyrelsesformanden i Holdingselskabet om, hvem der repræsenterer den Tilknyttede Kommune som observatør i det kommende kalenderår. Den fremtidige størrelse og sammensætning af bestyrelsen i Holdingselskabet evalueres dog i overensstemmelse med pkt Side Serviceselskabet Bestyrelsen i Serviceselskabet består af 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer Generalforsamlingen for Serviceselskabet, jf. pkt , er ved valg af bestyrelse i Serviceselskabet forpligtet til at sikre, at 2 af bestyrelsesmedlemmerne er hhv. formanden og næstformanden for bestyrelsen i Holdingselskabet, som tillige vælges som hhv. formand og næstformand for bestyrelsen i Serviceselskabet, og 3 af bestyrelsesmedlemmerne hverken er politisk valgte, ansatte eller nærtstående med sådanne i Ejerkommunerne eller de Tilknyttede Kommuner ("Eksterne Medlemmer") Medarbejderne i Serviceselskabet har ret til at vælge medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen i Serviceselskabet, jf. selskabslovens bestemmelser herom. 8.3 Vandselskaberne Bestyrelsen i hvert af Vandselskaberne består af mindst 3 generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf 1 bestyrelsesmedlem er administrerende direktør i Holdingselskabet, og de øvrige2 bestyrelsesmedlemmer er ansat i Serviceselskabet Udover de i pkt anførte bestyrelsesmedlemmer består bestyrelsen i hvert af Vandselskaberne også af forbrugerrepræsentanter, jf. lovgivningens bestemmelser herom. 8.4 Generelle bestemmelser om bestyrelserne i Vores Vandkoncernen Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode. Første valgperiode udløber ved den første generalforsamling i 2014, og vvalg finder herefter

11 sted på den ordinære generalforsamling i lige år. Genvalg kan finde sted. Side I bestyrelsen træffes beslutning ved simpelt stemmeflertal, jf. dog pkt På baggrund af et oplæg, som sendes fra Holdingselskabets bestyrelse til Ejerkommunerne senest 1. januar 2016, tager Ejerkommunerne stilling til den fremtidige størrelse og sammensætning af bestyrelserne i selskaberne i Vores Vand-koncernen. Ejerkommunernes samlede evaluering skal foreligge senest 30. juni Eventuelle ændringer i bestyrelsernes størrelse og sammensætning gennemføres snarest herefter Evalueringen i pkt fremrykkes, hvis antallet af Ejerkommuner inden 1. juli 2015 udgør mindst 12. Senest 6 måneder efter udvidelse af ejerkredsen med den 12. Ejerkommune sender bestyrelsen i Holdingselskabet det i pkt anførte oplæg til Ejerkommunerne. Ejerkommunerne tager inden 6 måneder fra modtagelsen af oplægget stilling til den fremtidige størrelse og sammensætning af bestyrelserne i Vores Vand-koncernen. Eventuelle ændringer i bestyrelsernes størrelse og sammensætning gennemføres snarest herefter En oversigt over honorarer for bestyrelsesposterne (2012-tal) fremgår af Bilag DIREKTIONERNE I VORES VAND-KONCERNEN 9.1 Bestyrelsen i Holdingselskabet ansætter en administrerende direktør til at forestå den daglige ledelse af selskabet. Denne direktør er tillige administrerende direktør i Serviceselskabet. 9.2 Beslutning om ansættelse eller afskedigelse af den administrerende direktør i Holdingselskabet kræver, at det bestyrelsesmedlem, der er indstillet af Københavns Kommune, stemmer for. Denne bestemmelse bortfalder, hvis Københavns Kommune ikke længere har majoriteten i Vores Vandkoncernen. 10. HOFORKE VAND KØBENHAVN A/S' SÆRLIGE GÆLDSFOR- HOLD 10.1 HOFOR Vand København KE Vand A/S har et gældsforhold til KommuneKredit på ca. 1,7 mia. kr., som hidrører fra stiftelsen af selskabet (dengang: KE Vand A/S). Det er under den nuværende lovgivning næppe muligt at indregne serviceringen af dette gældsforhold i vandtaksterne Københavns Kommune indestår hermed for, at de øvrige Ejerkommuner ikke påvirkes økonomisk af det i pkt omtalte gældsforhold. I det omfang gældsforholdet afvikles, ophører Københavns Kommunes forpligtelse i henhold til denne bestemmelse. Københavns Kommune har ikke afgivet et direkte og uigenkaldeligt tilsagn om at servicere HOFOR Vand København KE Vand A/S' gældsforpligtigelser over for KommuneKredit. Gældsforpligtelsen er nærmere fastlagt i Bilag UDLODNING AF LÅNEPROVENU OG MODREGNING

12 11.1 Hvis det, jf. pkt. 10, bliver muligt for Vandselskaberne at indregne servicering af lån, der optages med henblik på udlodning, i taksterne, og hvis det bliver muligt at udlodde et sådant låneprovenu til Vandselskabernes respektive Ejerkommuner, gælder følgende for beslutninger herom på henholdsvis generalforsamlingen for Vandselskaberne og generalforsamlingen for Holdingselskabet: Side Når bestyrelsen i Holdingselskabet behandler en forestående generalforsamling i et Vandselskab, hvori der foreslås udlodning, tager bestyrelsen afgørende hensyn til tilkendegivelser fra det bestyrelsesmedlem, der er indstillet af den Ejerkommune, der står til at modtage det udloddede beløb. Eventuel modregning bæres endeligt af den Ejerkommune, der modtager det udloddede beløb Generalforsamlingen for Holdingselskabet er tilsvarende forpligtet til at stemme, således at det muliggøres, at der kan ske en sådan udlodning alene til den pågældende Ejerkommune, hvor det udloddende Vandselskab har sit primære forsyningsområde. Generalforsamlingen for Holdingselskabet er ved afstemningen om udlodning ligeledes forpligtet til at lægge særlig vægt på tilkendegivelser fra denne Ejerkommune Principperne i pkt og gælder med de fornødne tilpasninger, hvis udlodning skal ske efter en fusion af Vandselskaber. 12. NYE AKTIONÆRER 12.1 Kun kommuner og 100 % kommunalt ejede selskaber, der ejer et vandselskab, kan indtræde som aktionærer i Holdingselskabet, og kun hvis det er godkendt af generalforsamlingen i Holdingselskabet i henhold til pkt Nye Ejerkommuner er forpligtet til at tiltræde Aftalen, og Ejerkommunerne er forpligtet til at gøre enhver aktieovergang betinget af, at dette sker Nye Ejerkommuner er forpligtet til at indskyde deres direkte eller indirekte ejede vandselskab i Vores Vand-koncernen, og dette vandselskab er herefter forpligtet til at købe samtlige sine drifts- og administrationsydelser fra Serviceselskabet Tegningskursen og ejerandelen for nye Ejerkommuner fastsættes efter samme ejerfordelingsmodel, som anvendtes ved stiftelsen af Holdingselskabet De tidsmæssige rammer for indtræden af nye aktionærer fastsættes af bestyrelsen i Holdingselskabet. 13. EJERKOMMUNERNES DISPOSITIONSRET 13.1 Ejerkommunerne kan overdrage deres aktier i Holdingselskabet til nye aktionærer omfattet af pkt Overdragelse kan tidligst ske pr. 1. januar Fra dette tidspunkt kan en Ejerkommune alene, såvel direkte som indirekte, overdrage sine aktier i Holdingselskabet, såfremt det sker i overensstemmelse med dette pkt. 13.

13 13.2 Ejerkommunerne er ikke berettigede til at pantsætte eller på anden måde behæfte deres aktier i Holdingselskabet, som heller ikke må anvises til genstand for udlæg. Det samme gælder overdragelse af økonomiske rettigheder og/eller forvaltningsmæssige beføjelser. Side Uanset pkt er en Ejerkommune berettiget til at overdrage sine aktier i Holdingselskabet til et af Ejerkommunen, direkte eller indirekte, helejet selskab eller direkte til Ejerkommunen. Ved overdragelse til et af Ejerkommunen helejet selskab eller eksisterende ejerskab af et sådant selskab indestår Ejerkommunen, med endelig og retlig bindende virkning over for de øvrige Ejerkommuner, for det erhvervende/eksisterende selskabs forpligtelser efter Aftalen. Hvis dette selskab ikke længere er, direkte eller indirekte, helejet af Ejerkommunen, skal aktierne i Holdingselskabet tilbageføres til Ejerkommunen med virkning fra tidspunktet for helejerskabets ophør En Ejerkommune kan alene overdrage sin samlede aktiepost ("Aktiepost") Hvis en Ejerkommune ("Overdragende Ejerkommune") ønsker at overdrage sin Aktiepost i Holdingselskabet, har de øvrige Ejerkommuner ("Øvrige Ejerkommuner") forkøbsret og anvisningsret efter reglerne i dette pkt Tilbud om overdragelse af Aktieposten med angivelse af købesum vedlagt dokumentation for kursfastsættelsen samt øvrige vilkår fremsættes skriftligt over for bestyrelsesformanden i Holdingselskabet, der straks videresender tilbuddet til de Øvrige Ejerkommuner. Såfremt de Øvrige Ejerkommuner ønsker at gøre deres forkøbsret gældende, overdrages Aktieposten i forhold til de Øvrige Ejerkommuners respektive ejerandele i Holdingselskabet på accepttidspunktet. De Øvrige Ejerkommuner kan i enighed beslutte at udøve forkøbsretten ved anvisning af Holdingselskabet eller en eller flere andre købere Beslutning om at udøve forkøbsret eller anvisningsret skal meddeles Holdingselskabets bestyrelsesformand inden for 2 måneder efter, at tilbuddet er modtaget af de Øvrige Ejerkommuner. Holdingselskabets bestyrelsesformand videresender straks accepten til den Overdragende Ejerkommune Købesummen for Aktieposten fastsættes af den Overdragende Ejerkommune enten (i) som den samlede pris, som en uafhængig og seriøs tredjemand er villig at betale for Aktieposten og på de vilkår, som nævnte tredjemand betinger sig, eller (ii) den værdi, som 2 uafhængige vurderingsmænd fastsætter på baggrund af de vilkår, der fremgår af tilbuddet Aktieposten overdrages på kontantvilkår og i øvrigt på de vilkår, der fremgår af tilbuddet Købesummen for Aktieposten skal berigtiges kontant senest 1 måned efter meddelelsen om accepten til den Overdragende Ejerkommune. De økonomiske rettigheder og/eller forvaltningsmæssige beføjelser til Aktieposten overgår ved købesummens berigtigelse Udnyttes forkøbs- eller anvisningsretten ikke, er den Overdragende Ejer-

14 kommune i 2 måneder efter udløbet af acceptfristen i pkt berettiget til at overdrage Aktieposten til tredjemand, omfattet af pkt. 12.1, 1. led, til den købesum og på de øvrige vilkår, der blev tilbudt de Øvrige Ejerkommuner. Side Den Overdragende Ejerkommune bærer alle rimelige omkostninger ved overdragelsen af Aktieposten, herunder omkostninger til vurderingsmændene i henhold til pkt Ejerkommunerne kan i enighed beslutte, at en Ejerkommune er berettiget til at udtræde ved udlodning af den respektive Ejerkommunes netaktiver. 14. MISLIGHOLDELSE 14.1 Hvis en Ejerkommune misligholder Aftalen, tilkommer der de øvrige Ejerkommuner dansk rets almindelige misligholdelsesbeføjelser Væsentlig misligholdelse omfatter enhver væsentlig tilsidesættelse af Ejerkommunens forpligtelser i henhold til Aftalen, herunder hvis en Ejerkommune indgår aftaler om vandsamarbejder til anden side, jf. pkt Gentagen tilsidesættelse af en Ejerkommunens forpligtelser i henhold til Aftalen eller opretholdelse af ikke-væsentlig misligholdelse efter påkrav vil tillige være at anse som væsentlig misligholdelse De ikke-misligholdende Ejerkommuner sender skriftligt påkrav om ophør af misligholdelsen til den misligholdende Ejerkommune. I påkravet skal den misligholdende Ejerkommune gives en frist på 20 hverdage til at rette for sig ved, at misligholdelsen bringes til ophør, og dens virkninger omgøres/ophæves Hvis den misligholdende Ejerkommune ikke inden for den i pkt angivne frist har rettet for sig, og mindst 5 af de ikke-misligholdende Ejerkommuner i enighed anser misligholdelsen for væsentlig, suspenderes den misligholdende Ejerkommunes økonomiske rettigheder og forvaltningsmæssige beføjelser i Holdingselskabet samt rettigheder ifølge denne Aftale, indtil misligholdelsen er bragt til ophør eller endeligt afgjort ved mediation eller voldgift, jf. pkt OPHØR AF VANDSAMARBEJDET 15.1 Ved enighed mellem Ejerkommunerne kan Aftalen bringes til ophør Ved ophør af samarbejdet stilles Ejerkommunerne i videst muligt omfang som før Aftalens indgåelse. Aktiver, passiver og medarbejdere fordeles i overensstemmelse med Ejerkommunernes respektive ejerandele, medmindre dette er åbenbart urimeligt. 16. IKRAFTTRÆDEN, OPHØR OG ÆNDRING AF AFTALEN 16.1 Aftalen træder i kraft, når samtlige Ejerkommuner har tiltrådt Aftalen, og konkurrencemyndighedernes godkendelse af etableringen af Vores Vandkoncernen foreligger.

15 16.2 Aftalen kan alene ændres ved enighed mellem Ejerkommunerne, og ændringer skal ske skriftligt ved underskrift af repræsentanter for samtlige Ejerkommuner. Side Begrebet "Aftalen" omfatter Aftalen med samtlige skriftlige ændringer og tillæg. Aftalen erstatter den tidligere ejeraftale af 21. juni 2012 med tillæg af 13. januar TVISTER 17.1 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med Ejerkommunernes ejerskab af Vores Vand-koncernen, herunder tvister vedrørende Aftalens eksistens eller gyldighed, skal søges bilagt ved mediation ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende på det tidspunkt, der indgives en anmodning om mediation Hvis mediationen afsluttes, uden at tvisten er bilagt, skal tvisten afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende på det tidspunkt, voldgiftsagen anlægges. 18. MEDDELELSER 18.1 Alle meddelelser mellem Ejerkommunerne vedrørende forhold, der udspringer af Aftalen, sendes medmindre en Ejerkommune har givet de øvrige Ejerkommuner skriftlig meddelelse om andet, hvilken i så fald vedlægges denne Aftale som et tillæg til nedenstående adresser og personer: Til Albertslund Kommune: Att.: Borgmesteren Nordmarks Allé 2620 Albertslund Til Brøndby Kommune: Att.: Borgmesteren Park Allé Brøndby Til Dragør Kommune: Att.: Borgmesteren Kirkevej Dragør Til Herlev Kommune: Att.: Borgmesteren Herlev Bygade Herlev Til Hvidovre Kommune: Att.: Borgmesteren Hvidovrevej Hvidovre

16 Til Københavns Kommune: Att.: Overborgmesteren Rådhuset 1599 København V Side 16 Til Rødovre Kommune: Att.: Borgmesteren Rødovre Parkvej Rødovre Til Vallensbæk Kommune: Att.: Borgmesteren Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand

17 19. UNDERSKRIFTER Side 17 Aftalen underskrives i 8 eksemplarer, hvoraf hver Ejerkommune modtager et eksemplar, der hver for sig er at opfatte som den originale Aftale. Den 31. december 2014 For Albertslund Kommune: Den juni 2012 For Brøndby Kommune: Den juni 2012 Steen Christiansen, Borgmester Ib Terp, Borgmester For Dragør Kommune: Den juni 2012 For Herlev Kommune: Den juni 2012 Allan Holst, Borgmester Thomas Gyldal Petersen, Borgmester For Hvidovre Kommune: Den juni 2012 For Københavns Kommune: Den juni 2012 Helle Adelborg, Fg. bborgmester Frank Jensen, Overborgmester For Rødovre Kommune: Den juni 2012 For Vallensbæk Kommune: Den juni 2012 Erik Nielsen, Borgmester Henrik Rasmussen, Borgmester

EJERAFTALE MELLEM ALBERTSLUND KOMMUNE, BRØNDBY KOMMUNE, DRAGØR KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE, HVIDOVRE KOMMUNE, KØBENHAVNS KOMMUNE, RØDOVRE KOMMUNE OG

EJERAFTALE MELLEM ALBERTSLUND KOMMUNE, BRØNDBY KOMMUNE, DRAGØR KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE, HVIDOVRE KOMMUNE, KØBENHAVNS KOMMUNE, RØDOVRE KOMMUNE OG Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 151286 EJERAFTALE MELLEM ALBERTSLUND KOMMUNE, BRØNDBY KOMMUNE, DRAGØR KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE, HVIDOVRE KOMMUNE, KØBENHAVNS

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE, HVIDOVRE KOMMUNE, KØBENHAVNS KOMMUNE OG RØDOVRE KOMMUNE

DRAGØR KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE, HVIDOVRE KOMMUNE, KØBENHAVNS KOMMUNE OG RØDOVRE KOMMUNE Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155078 UDKAST 29 06 12 EJERAFTALE MELLEM ALBERTSLUND KOMMUNE, DRAGØR KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE, HVIDOVRE KOMMUNE, KØBENHAVNS

Læs mere

EJERAFTALE MELLEM ALBERTSLUND KOMMUNE, BRØNDBY KOMMUNE, DRAGØR KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE, HVIDOVRE KOMMUNE, KØBENHAVNS KOMMUNE, OG RØDOVRE KOMMUNE OG

EJERAFTALE MELLEM ALBERTSLUND KOMMUNE, BRØNDBY KOMMUNE, DRAGØR KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE, HVIDOVRE KOMMUNE, KØBENHAVNS KOMMUNE, OG RØDOVRE KOMMUNE OG Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 160563163418 EJERAFTALE MELLEM ALBERTSLUND KOMMUNE, BRØNDBY KOMMUNE, DRAGØR KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE, HVIDOVRE KOMMUNE,

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL EJERAFTALE FOR HOFOR VAND HOLDING A/S

TILLÆG NR. 1 TIL EJERAFTALE FOR HOFOR VAND HOLDING A/S TILLÆG NR. 1 TIL EJERAFTALE FOR HOFOR VAND HOLDING A/S MELLEM ALBERTSLUND KOMMUNE, BRØNDBY KOMMUNE, DRAGØR KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE, HVIDOVRE KOMMUNE, KØBENHAVNS KOMMUNE, RØDOVRE KOMMUNE OG VALLENSBÆK KOMMUNE

Læs mere

UDKAST af 31. oktober 2011

UDKAST af 31. oktober 2011 Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152531 UDKAST af 31. oktober 2011 EJERAFTALE mellem Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Nyborg Kommune Odense Kommune

Læs mere

Selskabet skal sikre, at datterselskaberne driver forsyningsvirksomhed effektivt under hensyn til forsyningssikkerhed, sundhed, natur og miljø.

Selskabet skal sikre, at datterselskaberne driver forsyningsvirksomhed effektivt under hensyn til forsyningssikkerhed, sundhed, natur og miljø. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 151286 VEDTÆGTER FOR HOFOR Vand Holding A/S CVR-nr. 34 60 73 97 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er HOFOR Vand Holding A/S.

Læs mere

Selskabet skal sikre, at datterselskaberne driver forsyningsvirksomhed effektivt under hensyn til forsyningssikkerhed, sundhed, natur og miljø.

Selskabet skal sikre, at datterselskaberne driver forsyningsvirksomhed effektivt under hensyn til forsyningssikkerhed, sundhed, natur og miljø. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155078 VEDTÆGTER FOR HOFOR Spildevand Holding A/S CVR-nr. 34 88 74 11 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er HOFOR Spildevand

Læs mere

VEDTÆGTER [FÆLLES] HOLDING A/S CVR-NR. [] 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er [Fælles] Holding A/S ("Selskabet"). 1.2 Selskabets binavne er

VEDTÆGTER [FÆLLES] HOLDING A/S CVR-NR. [] 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er [Fælles] Holding A/S (Selskabet). 1.2 Selskabets binavne er Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 170554 20. september 2016 VEDTÆGTER [FÆLLES] HOLDING A/S CVR-NR. [] 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er [Fælles] Holding

Læs mere

EJERAFTALE ARBEJDSUDKAST 17112014 MELLEM ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S VARDE FORSYNING A/S

EJERAFTALE ARBEJDSUDKAST 17112014 MELLEM ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S VARDE FORSYNING A/S Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 157964 ARBEJDSUDKAST 17112014 EJERAFTALE MELLEM OG ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S VARDE FORSYNING

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE, BRØNDBY KOMMUNE, GENTOFTE KOMMUNE, HVIDOVRE KOMMUNE, HØJE-TAASTRUP KOMMUNE, KØBENHAVNS KOMMUNE, LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE,

BALLERUP KOMMUNE, BRØNDBY KOMMUNE, GENTOFTE KOMMUNE, HVIDOVRE KOMMUNE, HØJE-TAASTRUP KOMMUNE, KØBENHAVNS KOMMUNE, LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE, Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 Version af 22. maj 2013 J.nr. 156293 EJERAFTALE MELLEM ALBERTSLUND KOMMUNE, BALLERUP KOMMUNE, BRØNDBY KOMMUNE, GENTOFTE KOMMUNE,

Læs mere

VEDTÆGTER BIOFOS HOLDING A/S ("SELSKABET") CVR-NR BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K

VEDTÆGTER BIOFOS HOLDING A/S (SELSKABET) CVR-NR BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 VEDTÆGTER BIOFOS HOLDING A/S ("SELSKABET") CVR-NR. 25608925 1. NAVN 1.1 Selskabets

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Nyborg Kommune Odense Kommune og Svendborg Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Nyborg Kommune Odense Kommune og Svendborg Kommune Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152531 EJERAFTALE mellem Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Nyborg Kommune Odense Kommune og Svendborg Kommune H:\BMF\Øvrige\Udvikling

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL EJERAFTALE FOR HOFOR VAND HOLDING A/S

TILLÆG NR. 1 TIL EJERAFTALE FOR HOFOR VAND HOLDING A/S TILLÆG NR. 1 TIL EJERAFTALE FOR HOFOR VAND HOLDING A/S MELLEM ALBERTSLUND KOMMUNE, BRØNDBY KOMMUNE, DRAGØR KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE, HVIDOVRE KOMMUNE, KØBENHAVNS KOMMUNE, RØDOVRE KOMMUNE OG VALLENSBÆK KOMMUNE

Læs mere

EJERAFTALE. J.nr. 31225-0002 ME/jgz - Dokument2

EJERAFTALE. J.nr. 31225-0002 ME/jgz - Dokument2 EJERAFTALE Odense Englandsgade 25 DK-5100 Odense C Tel. +45 63 14 20 20 Fax +45 63 14 20 30 www.focus-advokater.dk Hamburg DÄNISCHE ADVOKATEN Mittelweg 161 20148 Hamburg Tel. +49 40 24 91 92 Fax +49 40

Læs mere

EJERAFTALE UDKAST ALLERØD KOMMUNE BALLERUP KOMMUNE EGEDAL KOMMUNE FREDENSBORG KOMMUNE FREDERIKSSUND KOMMUNE FURESØ KOMMUNE GENTOFTE KOMMUNE

EJERAFTALE UDKAST ALLERØD KOMMUNE BALLERUP KOMMUNE EGEDAL KOMMUNE FREDENSBORG KOMMUNE FREDERIKSSUND KOMMUNE FURESØ KOMMUNE GENTOFTE KOMMUNE Advokat Klavs V. Gravesen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf. +45 3334 4000 UDKAST J.nr. 170554 20. september 2016 EJERAFTALE MELLEM ALLERØD KOMMUNE BALLERUP KOMMUNE EGEDAL KOMMUNE FREDENSBORG KOMMUNE

Læs mere

Vedtægter for HOFOR A/S

Vedtægter for HOFOR A/S Vedtægter for HOFOR A/S CVR-nr. 10 07 30 22 1. Navn 1.1 Selskabets navn er HOFOR A/S. 1.2 Selskabets binavne er: 2. Formål - HOVEDSTADSOMRÅDETS FORSYNINGSSELSKAB A/S - HOFOR Service A/S - HOFOR Forsyning

Læs mere

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN NOTAT OM EJERAFTALE, FORANKRING AF EJERSKAB

Læs mere

Bilag 1.8(a) til ejeraftale om KLAR Forsyning ApS VERSION 2015.09.14 VEDTÆGTER FOR KLAR FORSYNING APS. CVR-nr. 36 48 44 38

Bilag 1.8(a) til ejeraftale om KLAR Forsyning ApS VERSION 2015.09.14 VEDTÆGTER FOR KLAR FORSYNING APS. CVR-nr. 36 48 44 38 Bilag 1.8(a) til ejeraftale om KLAR Forsyning ApS Horten Advokat Jim Øksnebjerg Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 166742 VERSION 2015.09.14 VEDTÆGTER FOR KLAR

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155426 UDKAST VEDTÆGTER FOR FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S CVR-nr. 34 08 61 92 1. SELSKABETS NAVN 1.1 Selskabets

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S Bilag ØU 100920 pkt. 22_06 EJERAFTALE V E D R. Vandsamarbejde Sjælland A/S CVR-nummer 30 53 54 13 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

J.nr EJERAFTALE

J.nr EJERAFTALE Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 J.nr. 173887 EJERAFTALE MELLEM OG OG FORS A/S KLAR FORSYNING A/S SK Service A/S \\tssrv01.ad.koest.dk\shareroot$\docstoreoutgoing\ad_jko\bilag

Læs mere

RAMME FOR PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I ET FÆLLES VANDSELSKAB

RAMME FOR PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I ET FÆLLES VANDSELSKAB Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152631 12. september 2011 RAMME FOR PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I ET FÆLLES VANDSELSKAB Baggrund: Vandsektorloven,

Læs mere

EJERAFTALE. Version 2015.09.14 VEDRØRENDE KLAR FORSYNING A/S

EJERAFTALE. Version 2015.09.14 VEDRØRENDE KLAR FORSYNING A/S Horten Advokat Jim Øksnebjerg Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 Version 2015.09.14 J.nr. 166742 EJERAFTALE VEDRØRENDE KLAR FORSYNING A/S http://gohorten/cases/sag666/166742/dokumenter/

Læs mere

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155078 UDKAST af 29 06 12 EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN STRUKTUR, MODREGNING I BLOKTILSKUD, BESTYRELSENS FOR- HOLD OG

Læs mere

UDKAST til udbudsmateriale

UDKAST til udbudsmateriale UDKAST til udbudsmateriale 10. september 2013 EJERAFTALE MELLEM OG GREVE KOMMUNE [PRIVAT AKTØR] c:\users\kkp\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\c0avk30p\udkast til

Læs mere

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON- CERN

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON- CERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 151286 [Gul markering] udfyldes af den enkelte kommune INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON-

Læs mere

EJERAFTALE - SAMARBEJDE A/S

EJERAFTALE - SAMARBEJDE A/S Horten Advokat Klavs V. Gravesen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164166 Kommentar [LM]: Parterne skal fastlægges endeligt. EJERAFTALE - SAMARBEJDE A/S FÆLLES

Læs mere

Vedtægter. for. Fonden Djurs Vand

Vedtægter. for. Fonden Djurs Vand Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabet navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0 Selskabets

Læs mere

EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN FAXE KOMMUNE MELLEM NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE VORDINGBORG KOMMUNE

EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN FAXE KOMMUNE MELLEM NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE VORDINGBORG KOMMUNE Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN MELLEM OG OG OG FAXE KOMMUNE NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE

Læs mere

EJERAFTALE POSEIDON SERVICE APS

EJERAFTALE POSEIDON SERVICE APS Bilag 8 17. august 2015 EJERAFTALE POSEIDON SERVICE APS SHARED SERVICE SELSKAB MELLEM Faxe Forsyning A/S, Kalundborg Forsyning A/S, Odsherred Forsyningsservice A/S, Ringsted Forsyning A/S og Sorø Forsyningsservice

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04)

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) J:\TOJ - GBS\bestyrelsesmøder\28052013\Vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

UDKAST 07.05 VEDTÆGTER. Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

UDKAST 07.05 VEDTÆGTER. Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard UDKAST 07.05 VEDTÆGTER FOR Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. 129431-Jesper Bierregaard 2 af 8 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Klejtrup Udvikling ApS. 2 FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 46 mio. fordelt på aktier á kr. 1 eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 46 mio. fordelt på aktier á kr. 1 eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser. Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 149563 UDKAST 13.03.11 VEDTÆGTER FOR SOLRØD FORSYNING HOLDING A/S CVR-nr. 33 04 73 12 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORSYNING BALLERUP SERVICE A/S CVR. NR Horten Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax

VEDTÆGTER FOR FORSYNING BALLERUP SERVICE A/S CVR. NR Horten Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr.157077 VEDTÆGTER FOR FORSYNING BALLERUP SERVICE A/S CVR. NR. 33 05 91 24 \\fd09fs02\tshomes$\fb\fbifk\desktop\til web\publiseret

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 C:\Users\gbs\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Udkast final - 2 EJERAFTALE VEDRØRENDE MÅLØV RENS A/S. Dato: [ ] 2010

Udkast final - 2 EJERAFTALE VEDRØRENDE MÅLØV RENS A/S. Dato: [ ] 2010 Horten Advokat Poul Hvilsted Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. «Sagsnr» Udkast final - 2 EJERAFTALE VEDRØRENDE MÅLØV RENS A/S Dato: [ ] 2010 P:\SystemITMappe\Polweb\bilag8-1.doc

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORSYNING HELSINGØR A/S. Vedtægter for Forsyning Helsingør A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER FOR FORSYNING HELSINGØR A/S. Vedtægter for Forsyning Helsingør A/S. CVR-nr VEDTÆGTER FOR FORSYNING HELSINGØR A/S Vedtægter for Forsyning Helsingør A/S CVR-nr. 32 05 93 25 Navn 1.1 Selskabets navn er Forsyning Helsingør A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING Bilag 2: Notat om kompetencefordeling og bestyrelsessammensætning 27. marts 2015 version 1.0 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 165947

Læs mere

26. april 2014 VEDTÆGTER FOR FURESØ FORSYNING HOLDING A/S. CVR-nr Advokataktieselskabet Horten CVR

26. april 2014 VEDTÆGTER FOR FURESØ FORSYNING HOLDING A/S. CVR-nr Advokataktieselskabet Horten CVR 26. april 2014 VEDTÆGTER FOR FURESØ FORSYNING HOLDING A/S CVR-nr. 33 05 62 65 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. SELSKABETS NAVN HJEMSTED OG FORMÅL Side 2 1.1 Selskabets navn er Furesø Forsyning

Læs mere

VEDTÆGTER GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA CVR-NR. DK SAGSNR.

VEDTÆGTER GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA  CVR-NR. DK SAGSNR. VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 for CVR-nr. 37800406 GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING A/S SAGSNR. 148277 KAD/KAD DOK. NR. 45410232-36 KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100

Læs mere

2.2 Selskabet skal sikre, at dets opgaver udføres effektivt under hensyntagen til sundhed, natur og miljø.

2.2 Selskabet skal sikre, at dets opgaver udføres effektivt under hensyntagen til sundhed, natur og miljø. Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 149563 UDKAST 13.03.11 VEDTÆGTER FOR GREVE RENOVATION A/S CVR-nr. 32 26 85 36 1. SELSKABETS

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HILLERØD SPILDEVAND A/S

VEDTÆGTER FOR HILLERØD SPILDEVAND A/S VEDTÆGTER FOR HILLERØD SPILDEVAND A/S Indholdsfortegnelse 1. Selskabets navn, hjemsted og formål... 3 2. Selskabets kapital... 3 3. Generalforsamlinger... 3 4. Bestyrelse og direktion... 4 5. Revision...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR

VEDTÆGTER FOR ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR 32662579 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune.

Læs mere

Anpartshaverbevis og Ejeraftale

Anpartshaverbevis og Ejeraftale Anpartshaverbevis og Ejeraftale Selskab: Cem Institute ApS CVR-nr. 33 06 29 31 Sankt Gertrudsstræde 10 1129 København K Antal anparter i selskabet ved aftalens indgåelse: Total: 104.000 stk. Anpartshaver:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S. C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S. C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Gentofte Spildevand A/S. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1 Selskabets

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S AKTIONÆROVERENSKOMST EJERAFTALE V E D R. Vandsamarbejde Sjælland A/S CVR-nummer []30 53 54 13 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORSYNING HELSINGØR A/S. Vedtægter for Forsyning Helsingør A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER FOR FORSYNING HELSINGØR A/S. Vedtægter for Forsyning Helsingør A/S. CVR-nr VEDTÆGTER FOR FORSYNING HELSINGØR A/S Vedtægter for Forsyning Helsingør A/S CVR-nr. 32 05 93 25 Navn 1.1 Selskabets navn er Forsyning Helsingør A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Ejeraftale. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D.

Ejeraftale. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr. 12453 paa@energiogmiljo.dk

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A.

for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. 2. oktober, 2014 VEDTÆGTER for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. [1/8] 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. 1.2 Selskabet driver også virksomhed

Læs mere

FOR KOMMUNALT UDBUDSFÆLLESSKAB AF

FOR KOMMUNALT UDBUDSFÆLLESSKAB AF Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 153306 UDKAST 15. december 2011 VEDTÆGTER FOR KOMMUNALT UDBUDSFÆLLESSKAB AF 2012 F:\anne.line.moeller\Indkøb- generelt\12bysamarbejde_komudbud\dokumenter\vedtægter

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Albertslund Kommune. Rens Holding A/S LYN. Renseservice SCA. HOFOR Spildevand Holding A/S. HOFOR Vand Holding A/S. Albertslund Kommune

Albertslund Kommune. Rens Holding A/S LYN. Renseservice SCA. HOFOR Spildevand Holding A/S. HOFOR Vand Holding A/S. Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune 3,19% * (ca. 3,36%) HOFOR Vand HOFOR Spildevand eller Indirekte ejerskab 8 vandselskaber, Vand Albertslund A/S 6 spildevandsselskaber, Spildevand Albertslund A/S

Læs mere

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672)

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Vedtægter for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Side 6 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Air Greenland A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne: 2 Hjemsted Grønlandsfly A/S (Air Greenland A/S) Air Kalaallit Nunaat

Læs mere

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Sydøstjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet"). 1.2 Interessentskabet er

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT HAGESHOLM A/S

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT HAGESHOLM A/S BILAG 1 TIL PROSPEKT V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT HAGESHOLM A/S SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Selskabets navn er Vattenfall Vindkraft Hagesholm A/S. Selskabets hjemstedskommune er

Læs mere

drives efter nærmere aftale med Tønder Kommune, som ejer selskabskapitalen i selskabet.

drives efter nærmere aftale med Tønder Kommune, som ejer selskabskapitalen i selskabet. VEDTÆGTER for TØNDER FORSYNING A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Tønder Forsyning A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Tønder Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er at varetage vandforsynings-,

Læs mere

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN 1. INDSTILLING Klima og Miljøudvalget

Læs mere

EJERAFTALE. vedrørende. Nordvand Holding A/S. Gladsaxe Kommune (CVR-nr. 62 76 11 13) Rådhus Alle 3 2860 Søborg

EJERAFTALE. vedrørende. Nordvand Holding A/S. Gladsaxe Kommune (CVR-nr. 62 76 11 13) Rådhus Alle 3 2860 Søborg Horten Advokat Lise Lotte Hjerrild Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 145087 EJERAFTALE vedrørende Nordvand Holding A/S Mellem Gladsaxe Kommune (CVR-nr. 62 76

Læs mere

UDKAST h00 - model med kernebestyrelse forudsættes underskrevet inden 31. december 2017

UDKAST h00 - model med kernebestyrelse forudsættes underskrevet inden 31. december 2017 Horten Advokat Jim Øksnebjerg Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 UDKAST 2017.06.30 11h00 - model med kernebestyrelse forudsættes underskrevet inden 31. december 2017

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

V E D T Æ G T E R. EnergiMidt Net A/S (Cvr.-nr. 28 33 18 78)

V E D T Æ G T E R. EnergiMidt Net A/S (Cvr.-nr. 28 33 18 78) V E D T Æ G T E R Ref 4300079 Dok 847493 EnergiMidt Net A/S (Cvr.-nr. 28 33 18 78) Navn: 1 Selskabet er et aktieselskab. Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. Selskabets binavn er EnergiMidt Net Vest

Læs mere

VEDTÆGTER. for VESTFORSYNING VIND A/S. 1. Navn. 1.1 Selskabets navn er Vestforsyning Vind A/S. 1.2 Selskabets binavn er Gedmose II Vind A/S.

VEDTÆGTER. for VESTFORSYNING VIND A/S. 1. Navn. 1.1 Selskabets navn er Vestforsyning Vind A/S. 1.2 Selskabets binavn er Gedmose II Vind A/S. VEDTÆGTER for VESTFORSYNING VIND A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Vestforsyning Vind A/S. 1.2 Selskabets binavn er Gedmose II Vind A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Holstebro Kommune. 3. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gilleleje Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Gribskov Kommune. Formål

Læs mere

Interessentskabskontrakt

Interessentskabskontrakt Interessentskabskontrakt Navn og hjemsted 1. Interessentskabets navn er Fælleskøkkenet I/S. Stk. 2. Interessentskabets hjemsted er Granitvej 1, 4990 Sakskøbing. Cvr. Nr. 34371970. Interessenter 2. Interessenterne

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune.

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune. Lett Advokatfirma Adv. Jacob Christiansen J.nr. 256201-DJU VEDTÆGTER For Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

1.2 Interessentskabet er et kommunalt fællesskab omfattet af 60 i lov om kommunernes styrelse.

1.2 Interessentskabet er et kommunalt fællesskab omfattet af 60 i lov om kommunernes styrelse. Hovedstadens Beredskab I/S Etableringsgrundlag Bilag 1 Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 166986 VEDTÆGTER FOR HOVEDSTADENS

Læs mere

S T I F T E L S E S D O K U M E N T

S T I F T E L S E S D O K U M E N T ADVOKATFIRMAET DRACHMANN Torvet 15, 4800 Nykøbing F. Telefon 54845090 - Fax 54845099 E-mail drachmann@drachmann.com J.nr.: MJ-10838-37 S T I F T E L S E S D O K U M E N T Undertegnede Foreningen Idestrup

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

HOLBÆK SERVICE A/S. Vedtægter. 19. december 2013

HOLBÆK SERVICE A/S. Vedtægter. 19. december 2013 1 HOLBÆK SERVICE A/S Vedtægter 19. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK SERVICE A/S CVR-NR. 33 03 28 38 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Service A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Holbæk Kommune.

Læs mere

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING HOLDING A/S. CVR. nr.:

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING HOLDING A/S. CVR. nr.: 07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING HOLDING A/S CVR. nr.: 32 89 03 34 I:\ISHOJ FORSYNING\Dokumenter\Vedtægter revideret 2013.04.10\Vedtægter Ishøj Forsyning Holding AS (1).doc 1. SELSKABETS NAVN

Læs mere

Undertegnede Stifter har besluttet at stifte et aktieselskab under navnet Roskilde Grøn Energi A/S ("Selskabet").

Undertegnede Stifter har besluttet at stifte et aktieselskab under navnet Roskilde Grøn Energi A/S (Selskabet). Følgende Stiftelsesdokument er udfærdiget af: Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 4000 Roskilde ("Stifter") 1. Stiftelse af aktieselskab Undertegnede Stifter har besluttet at stifte et aktieselskab

Læs mere

VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA APS CVR-NR

VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA APS CVR-NR 30. august 2016 J.nr. 10061 Advokat Ann Christina Rindom Sørensen RIND Advokatfirma CVR-nr. 37 23 53 93 Ahlgade 1C, 2. sal 4300 Holbæk Telefon: 28 40 37 10 Email: ac@rindadvokat.dk VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA

Læs mere

Vedtægter. for. Aarhus Lufthavn A/S CVR-nr. 25 44 97 46

Vedtægter. for. Aarhus Lufthavn A/S CVR-nr. 25 44 97 46 Vedtægter for Aarhus Lufthavn A/S CVR-nr. 25 44 97 46 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Aarhus Lufthavn A/S ( Selskabet ). 1.2 Selskabets binavn er Aarhus Airport Ltd. A/S (Aarhus

Læs mere

1. Navn. 1.1 Selskabets navn er Billund Vand A/S. 2. Hjemsted. 2.1 Selskabets hjemsted er Billund Kommune. 3. Formål

1. Navn. 1.1 Selskabets navn er Billund Vand A/S. 2. Hjemsted. 2.1 Selskabets hjemsted er Billund Kommune. 3. Formål Lett Advokatfirma Adv. Jacob Christiansen J.nr. 222237-DJU VEDTÆGTER for BILLUND VAND A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Billund Vand A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Billund Kommune. 3. Formål

Læs mere

Vedtægter Vordingborg Fjernvarme A/S. CVR.: (dato) 2013

Vedtægter Vordingborg Fjernvarme A/S. CVR.: (dato) 2013 Vedtægter Vordingborg Fjernvarme A/S CVR.: 30 69 24 46 (dato) 2013 VEDTÆGTER FOR VORDINGBORG FJERNVARME A/S CVR-NR. 30 69 24 46 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Vordingborg Fjernvarme A/S. 2. FORMÅL 2.1

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S.

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S. Greve Kommune Solrød Kommune Ejerstrategi for alle de af Greve Kommune hhvs. Solrød Kommune hver for sig og i fællesskab stiftede selskaber inden for spildevand og renovation, herunder det fælles serviceselskab

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

VE D T Æ G T E R. for NK-Vejlys A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål:

VE D T Æ G T E R. for NK-Vejlys A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål: VE D T Æ G T E R for NK-Vejlys A/S Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er NK-Vejlys A/S. Selskabets hjemsted er Næstved Kommune. 2. Selskabets formål er at drive elnetvirksomhed i henhold

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S.

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S. NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Denmark Tel.:+45 8896 8666 Fax:+45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN OG FORMÅL

Læs mere