PRAKTIKBESKRIVELSE 1. PRAKTIKPERIODE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRAKTIKBESKRIVELSE 1. PRAKTIKPERIODE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog."

Transkript

1 PRAKTIKBESKRIVELSE 1. PRAKTIKPERIODE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Specialtilbuddene Koktvedparken og Koktvedstien Koktvedparken 1 og Koktvedparken Frederikshavn Tlf Institutionens Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kontaktperson for praktik i pædagoguddannelsen: Kommunal: Gitte Hviid Christiansen Jette Guldsmed-Thomsen Kommunal Privat: Regional: Side 1 af 10

2 Institutionstype/ foranstaltning Antal børn/unge /voksne Aldersgruppe Antal stuer / afdelinger Åbningstid Vi er to forskellige specialtilbud Koktvedparken og Koktvedstien, men ser os selv som en helhed. Koktvedparken er et døgntilbud for voksne borgere, med varig og betydelig fysiske og psykiske funktionsnedsættelse. Alle borgere har brug for intensiv pleje, samt særligt tilrettelagt socialpædagogisk indsats. En del af borgerne er over 50 år. På Koktvedparken, er der 2 enkeltmandsboliger, det er hus 3 og 5. I hus 4, 6, 7, 9, 11, bor der 6 borger i hvert hus. Der er ligeledes et integreret dagtilbud i hus 2, der benyttes af borgere udefra og borgere fra Specialtilbuddet. Koktvedstien er et specialiseret bo og døgn tilbud til 15 voksne borgere, fra 18 år, med en varig og betydelig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, som har brug for en individuel og særligt tilrettelagt socialpædagogisk indsats. På Specialtilbuddet Koktvedstien er der 3 huse. Hus 1, 2og 3, hvor der bor 5 personer i hvert hus. Institutionens formål jf. lovgrundlag. Koktvedparken og Koktvedstien er opført efter Almenboliglovens 105 stk. 2 og støtten til borgerne ydes efter Servicelovens 85. Der arbejdes ud fra Frederikshavn kommunes - Handicapafdelingens Pædagogiske Referenceramme, der tager udgangspunkt i Servicelovens bestemmelser og med afsæt i Inklusionsparadigmet Karakteristik af brugergruppen: Beskrivelse af den / de aktuelle børne- / bruger/borgergruppe. De borger du stifter bekendtskab med på Koktvedparken, er personer med varig nedsat fysisk / psykisk funktionsevne. Borgernes udviklingstrin er mellem 3 mdr. til 4/5 år. Flere af borgerne har ikke et verbalt sprog men bruger bl.a. lyde og fagter, og andre former for nonverbal kommunikation. Der bruges individuelle kontaktformer. En del borger er afhængig af kørestol, mens andre har behov for transport i kørestol, når der er ture ud af huset. Forflytning af borgerne er en del af vores arbejde. På Koktvedstien er der er tale om borgere, hvor særlige komplekse problematikker gør sig Side 2 af 10

3 gældende, og som kan være kombineret med en personlighedsforstyrrelse eller anden psykiatrisk diagnose. Det kan være borgere, der har behov for at blive skærmet af hensyn til dem selv samt at de eksempelvis ikke magter forskellige påvirkninger eller kontakt fra mange mennesker. De kan pga. lav impulskontrol eller vanskeligheder have vanskeligt ved at honorere krav fra omverdenen og have behov for at blive skærmet af hensyn til andre. Det kan også være borgere med en særlig adfærd eller et specifikt handicap, som kommer til udtryk i en sådan grad, at det kræver en speciel tilrettelagt indsats. Fælles for begge specialtilbud er at borgerne har brug for/afhængige af pædagogisk støtte og vejledning i mange gøremål. Vi tilbereder mad til dem, giver medicin, hjælper med personlig pleje såsom badning, skifte ble, deltager i de arrangementer som de profiterer af, m.m. Mange af borgerne er i helhedstilbud, dvs. at de ikke er i et eksternt dagtilbud, men at deres aktiviteter udgår fra boformen, og med boformens personale. Arbejdsmetoder: Kort beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis og teoretiske og metodiske grundlag (Uddybes senere i relation til uddannelsesplanens videns- og færdighedsmål) Koktvedparken og Koktvedstien arbejder ud fra den pædagogiske referenceramme for Handicapafdelingen i Frederikshavn Kommune, der tager udgangspunkt i servicelovens bestemmelser og med afsæt i inklusionsparadigmet. At arbejde med inklusion vil sige at inkludere, indtænke, og inddrage, frem for at integrere, opdrage og tilpasse. Inklusion bygger på et relationelt syn, i modsætning til integration som bygger på et diagnostisk og individualistisk syn med normalisme som ideal. Mennesker med varig nedsat funktionsevne er først og fremmest mennesker med de samme relationsmæssige og følelsesmæssige behov som alle andre mennesker. Den professionelle skal agere professionelt og underordne egne behov. Det er afgørende, aldrig at bringe det andet menneske i afmagt. Vi ønsker at give den enkelte borger et socialpædagogisk bo- og dagtilbud som er karakteriseret ved at der værnes om den enkeltes personlige integritet. Vi tror på, at livskvalitet er ensbetydende med selvstændighed. Selvstændighed er et produkt af medbestemmelse og sidstnævnte er blandt de vigtigste betingelser for menneskets opfattelse af frihed. Side 3 af 10

4 Borgere med varigt og betydelig nedsat funktionsevne er på lige fod med alle andre borgerer i samfundet og har dermed de samme rettigheder. Vi møder dem med accept og respekt og er opmærksomme på at de har de samme behov som alle andre i vores samfund. Vi har fokus på den enkeltes ressourcer - at have vanskeligheder er ikke det samme som at være vanskelig. Vi arbejder med en målrettet indsats i forhold til den enkelte ved at vedligeholde og udvikle ressourcer og kompetencer. Der er udarbejdet pædagogiske planer på alle borgerne, hvor der tages hensyn til den enkelte borgers udviklingstrin og interesser. Det er f.eks. musik/sang aktivitet, sanse stimulering i sanse rum, svømning, ridning m.m. Ansatte (pædagogiske faggrupper, andre faggrupper) Der er ca. 200 medarbejdere, som omfatter områdeleder, stedfortræder, faglige ledere, administration, sygeplejesker, ergoterapeut, socialpædagoger, omsorgsmedhjælpere, studerende, afløsere, seniormedarbejder og serviceteam. Tværprofessionelt samarbejde in- og eksternt: Vi arbejder som et team og er engagerede i det pædagogiske arbejde. Vi samarbejder ud fra vores fælles mål og værdier. Det er alles ansvar at beslutninger og aftaler overholdes. Vi kommunikerer åbent og er loyale over for trufne beslutninger. Familie og pårørende er altid velkomne på Koktvedparken og Koktvedstien. Der afholdes møde/temaaften med pårørende efter behov. Der er inviteres ligeledes til diverse arrangementer på specialtilbuddene. Der arrangeres flere sociale arrangementer mellem husene f.eks. grillfest, fælles spisning, sankthansfest, halloween, julehygge, nytårshygge, dansesnor, musik/dans, m.m. Vi samarbejder med alm. praktiserende læger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, fodterapeut, ledsager ordning, aftenskole, dagtilbud, tandlæger, speciallæger, bandagist, frisør, optikker, sygehus m.m. Side 4 af 10

5 Særlige forhold omkring den studerendes ansættelse: Den studerende tilknyttes et hus og indgår i et team. Da der arbejdes indenfor et døgn tilbud, er der skiftende vagter, dag og aften, fra kl. 7 til kl. 23. Der arbejdes hver anden weekend. Desuden arbejdes der på helligdage, herunder også påske, juleaften og nytårsaften. Der underskrives tavshedspligt erklæring og der indhentes straffeattest. Der udfyldes indberetningsskema, når det er påkrævet iht. lovgivningen. Studerende skal sættes sig ind i Frederikshavn kommunes pædagogiske referenceramme, diverse politikker på praktikstedet, såsom ryge, rusmiddel, mobbe, mobil og fremtonings politikker, samt Frederikshavn kommunes syge og fraværspolitik. Det er meget vigtigt at den studerende er opmærksom på at man skal bruge sin krop både fysisk og psykisk, pga. at der dagligt arbejdes med bl.a. forflytning og personlig pleje. Arbejdsforhold Studerende i 1 praktikperiode vil i hele deres periode være "oveni" Forventes den studerende at arbejde alene? Ved bekræftelse: hvor meget og hvordan? Øvrige oplysninger Den studerende skal være opmærksom på at informerer ledelsen eller vejleder om evt. specielle ønsker til arbejdstider, ferie m.m. Vi forventer at den studerende er engageret, aktiv deltagende, har empati og indlevelse i både det faglige, pædagogiske og praktiske arbejde. Vi forventer at den studerende vil søge viden, lære, erfare og være reflekterende. Side 5 af 10

6 Uddannelsesplan for 1. praktikperiode Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen 9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage studerende. Planen skal udarbejdes i overensstemmelse med kompetencemålene for de relevante praktikperioder med angivelse af relevant litteratur, organisering af praktikvejledning og af kontakt til professionshøjskolen. Uddannelsesplanen udarbejdes i samarbejde med professionshøjskolen. Specialiseringsmuligheder: Hvilke specialiseringsmuligheder kan praktikstedet tilbyde? (Sæt X - Nogle praktiksteder, kan tilbyde flere specialiseringsmuligheder. Vi opfordrer til, at praktikstedet angiver primær og evt. sekundær specialiseringsmulighed) Primær: Sekundær: Dagtilbudspædagogik Skole- og fritidspædagogik Social- og specialpædagogik x Side 6 af 10

7 Valgfagsområder: Følgende emneområder er valgfag for de studerende i løbet af uddannelsen. Hvilke af disse emneområder kan ses i det daglige arbejde i institutionen? 1) Kreative udtryksformer. 2) Natur og udeliv. 3) Sundhedsfremme og bevægelse. 4) Medier og digital kultur. x x x x 5) Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri. 6) Social innovation og entreprenørskab. 7) Kulturmøde og interkulturalitet. Side 7 af 10

8 Uddannelsesplan i forhold til kompetence-, videns- og færdighedsmål for 1. praktikperiode. Pædagogens praksis. Praktikken retter sig mod deltagelse i pædagogisk praksis inden for det pædagogiske arbejdsområde. Kompetencemål: De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis. Vidensmål: Den studerende har viden om Færdighedsmål: Den studerende kan Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen? a) Hvad har den studerende mulighed for at lære hos os i forhold til videns- og færdighedsmålet? b) Hvordan kan den studerende lære dette gennem deltagelse, litteratur, observation og refleksion og hvordan understøtter vi den studerendes læring? praktikstedets målgrupper samt praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgaver, anvende viden om praktikstedets samfundsmæssige opgaver i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde, a) Studerende får en indsigt i hvordan der arbejdes med referencerammen, og hvilke rutiner der er i det hus den studerende er tilknyttet, samt hvilke behov den enkelte borger har, bl.a. ift. legemspleje, dagsplaner m.m. Den studerende får indsigt i betydning af at kunne være omstillingsparat og fleksibel når der arbejdes indenfor dette område b)ved at være observerende, deltagende og opsøgende i det pædagogiske arbejde, såsom at der i hver vagt læses i Vitae (dokumentations og kommunikationssystem) får studerende en viden om den enkelte borger. Ved at der dagligt tages del i at udføre den pædagogiske praksis der bl.a. er beskrevet på dagsplanerne, samt ved daglig dialog med borgere og kollegaer. Side 8 af 10

9 målsætning, tilrettelæggelse og organisering af pædagogisk praksis, herunder om pædagogiske metoders effekter, evaluerings-, undersøgelses- og dokumentationsformer og såvel den sundhedsmæssige som den dannelsesmæssige betydning af sunde madvaner, måltidskultur, hygiejne og indeklima. målsætte, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogisk praksis med inddragelse af viden om effekten af forskellige pædagogiske metoder, dokumentere og evaluere egen deltagelse i pædagogisk praksis, herunder reflektere over kvaliteten i egne læreprocesser, og anvende viden om sundhed og sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde. Ligeledes understøtter kollegaer med teoretisk og praktisk vejledning. a)studerende har mulighed for at tilrettelægge og gennemføre et pædagogisk for løb, hvor der tages udgangspunkt i borgerens udviklingstrin og muligheder, samt inddrage eventuelle samarbejdspartner. b)til vejledningstimerne, i det daglige arbejde med kollegaer, eller studiegruppen på praktikstedet drøftes der hvilke mulige pædagogiske processer den studerende ønsker at arbejde med. Vejlederen kan evt. være behjælpelig med tiltag der skal til for at sætte forløbet i gang. a)ved hjælp af de metoder der bruges i det hus som studerende er tilknyttet såsom pædagogiske handleplaner og dagsplaner, er der mulighed for at perspektivere egne pædagogisk processer i den daglige praksis ud fra borgerens funktionsniveau. b) Løbende udarbejdes der reflektions ark, som giver indsigt i om den studerende evt. har sat barren for højt eller lavt ift. borgeren og egne læreprocesser, samt at det drøftes på vejledningstimerne samt i teamet. Desuden er det yderst vigtigt at være opdateret ift. Vitae. a)på specialtilbuddene tilberedes der mad til alle måltiderne. Det er personalet der gør det og i enkelte huse sammen med borger, afhængig af om borgeren har mulighed for det. Den studerende vil få viden om hvad der er livskvalitet og psykisk sundhed for den enkelte borger. Her tages ligeledes udgangspunkt i den pædagogiske referenceramme. b)ved at den studerende er observerende og kommer med sine undringer, er der grobund for at der reflekteres og dermed være bidragende til det pædagogiske arbejde. Det drøftes til vejledningsmøder, samt i det team den studerende er tilknyttet. Side 9 af 10

10 Angivelse af relevant litteratur: Pædagogisk Referenceramme Handicapafdelingen Frederikshavn kommune Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne (Pjece udarbejdet af Socialstyrelsen) De usædvanliges historie LEV forlag Derfor hopper jeg praksisbeskrivelse ift. at have autisme Problemskabende adfærd, ved udviklingsforstyrrelser eller udviklingshæmning Bo Hejlskov Élven Udviklingsalder hos voksne udviklingshæmmede Susanne Freltofte Psykiatrihåndbogen FADL Psykologihåndbogen Fagspecifikke downloads fra Socialstyrelsen Side 10 af 10

Specialtilbudene Koktvedparken og Koktvedstien. Koktvedparken 1 og Koktvedparken 15. Gitte Hviid Christiansen mail: ghch@frederikshavn.

Specialtilbudene Koktvedparken og Koktvedstien. Koktvedparken 1 og Koktvedparken 15. Gitte Hviid Christiansen mail: ghch@frederikshavn. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Pædagoguddannelsen VIA University College

Pædagoguddannelsen VIA University College PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Pædagoguddannelsen VIA University College

PRAKTIKBESKRIVELSE. Pædagoguddannelsen VIA University College PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Side! 1 af! 25 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE SOCIAL- SPECIALPÆDAGOGIK

PRAKTIKBESKRIVELSE SOCIAL- SPECIALPÆDAGOGIK PRAKTIKBESKRIVELSE SOCIAL- SPECIALPÆDAGOGIK Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivels e af praktikste det: Institutione ns navn: Adresse:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014

jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Udviklingshæmmede unge, 107 ( midlertidig tilbud)

Udviklingshæmmede unge, 107 ( midlertidig tilbud) PRAKTIKBESKRIVELSE Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014.

PRAKTIKBESKRIVELSE. Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. PRAKTIKBESKRIVELSE Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet. Stokholtbuen 13-23, 2730 Herlev. Tlf.: 44 77 62 01

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet. Stokholtbuen 13-23, 2730 Herlev. Tlf.: 44 77 62 01 PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014.

PRAKTIKBESKRIVELSE. Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. PRAKTIKBESKRIVELSE Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere