Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Europæisk etnologi, 2014-ordningen. Rettet og justeret 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Europæisk etnologi, 2014-ordningen. Rettet og justeret 2014"

Transkript

1 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Europæisk etnologi, 2014-ordningen Rettet og justeret 2014 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

2 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold, normering og titel Hjemmel Tilhørsforhold Normering Titel... 3 Kapitel 2. Studietekniske forhold Læsning af tekster på fremmedsprog Normalsidedefinition Stave- og formuleringsevne... 3 Kapitel 3. Faglig profil Uddannelsens formål Kompetenceprofil for den færdige bachelor... 4 Kompetencebeskrivelse... 4 Kompetencemål... 4 Kapitel 4. Uddannelsens struktur Bacheloruddannelsens opbygning Det centrale fags moduler... 7 Modul 1: Danmark i Europa A... 7 Modul 2: Etnologisk teori og metode A... 8 Modul 3: Danmark i Europa B Modul 4: Etnologisk teori og metode B Modul 5: Etnologisk formidling Modul 6: Kulturanalyse Modul 7: Kulturelle processer i Europa Modul 8: Bachelorprojekt Kapitel 5. Generelle prøveregler og bedømmelseskriterier Generelle prøveregler Bedømmelseskriterier Kapitel 6. Studieaktivitet og afslutning af uddannelsen Studieaktivitet Afslutning af uddannelsen Kapitel 7. Merit og overgangsbestemmelser Merit Overgangsbestemmelser Kapitel 8. Tilmelding til fag og prøver samt overgang mellem bachelor- og kandidatuddannelse Tilmelding til fag og prøver Overgang mellem bachelor- og kandidatuddannelse Kapitel 9. Ikrafttræden, dispensation og godkendelse Ikrafttræden Dispensation Godkendelse

3 Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold, normering og titel 1. Hjemmel 2014-studieordningen for bacheloruddannelsen med centralt fag i Europæisk etnologi er fastsat med hjemmel i 30 i bekendtgørelse nr af 16. december 2013 og 30 i bekendtgørelse nr af 16. december 2013 samt 15 i bekendtgørelse nr. 670 af 19. juni Tilhørsforhold Bacheloruddannelsen med centralt fag i Europæisk etnologi hører under studienævnet for Saxo- Instituttet og censorkorpset for Etnologi. 3. Normering Det centrale fag på bachelorniveau i Europæisk etnologi er normeret til 135 ECTS-point og er del af en samlet 3-årig bacheloruddannelse, der er normeret til 180 ECTS-point, som også omfatter tilvalg på 45 ECTS-point. 4. Titel En bestået bacheloruddannelse med centralt fag i Europæisk etnologi giver ret til betegnelsen bachelor (BA) i europæisk etnologi. På engelsk bruges Bachelor of Arts (BA) in European Ethnology. Kapitel 2. Studietekniske forhold 5. Læsning af tekster på fremmedsprog Der læses tekster på dansk, svensk, norsk og engelsk. Tekster på tysk kan forekomme. 6. Normalsidedefinition En normalside i forbindelse med tekstopgivelser og aflevering af hjemmeopgaver, herunder bachelorprojekt, svarer til typeenheder inkl. mellemrum. Ved beregning af omfang af hjemmeopgaver indgår noter, men ikke forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. Stk. 2. Ved opgivelse af audiovisuelt materiale omregnes 1 minuts spilletid til 1 normalside. 7. Stave- og formuleringsevne Ved bedømmelsen af skriftlige hjemmeopgaver, herunder bachelorprojekt, skrevet såvel på dansk som på et fremmedsprog skal den studerendes stave- og formuleringsevne (som dokumenteret i den forelagte præstation) indgå i helhedsbedømmelsen af den pågældende præstation, idet det faglige indhold dog vægtes tungest. Hvis der er et særligt fokus på stave- og formuleringsevne, vil det fremgå af det enkelte fagelement i 11. 3

4 Kapitel 3. Faglig profil 8. Uddannelsens formål Formålet med det centrale fag på bachelorniveau i Europæisk etnologi er at udbygge den studerendes faglige viden og færdigheder i forhold til den adgangsgivende uddannelse samt grundlægge fagspecifikke teoretiske og metodiske kompetencer. Den studerende skal opnå selvstændighed og faglig fordybelse gennem fagområdets discipliner og metoder, herunder indføring i videnskabeligt arbejde og metode. Den studerende skal have mulighed for at udvikle sine kompetencer med henblik på erhvervsfunktion eller fortsat uddannelse. 9. Kompetenceprofil for den færdige bachelor Kompetencebeskrivelse Bachelorer i europæisk etnologi har kompetence i at analysere, dokumentere, forvalte og formidle europæisk kultur og kulturarv i et nutidigt og historisk perspektiv. Den studerende lærer at forstå og forklare kulturelle forskelle i levevis og anskuelser og har derfor tilegnet sig begreber og viden til at forstå og forklare kulturforskelle i såvel hverdagens sameksistens som på mere overordnet plan. Uddannelsen giver et bredt overblik over fagets videnskabsteori og andre teoridannelser vedrørende kultur og samfund, ligesom bacheloren er uddannet til at indsamle, analysere og formidle viden om det levede liv under varierende vilkår ved hjælp af etnologiens metoder. Bacheloruddannelsen med centralt fag i Europæisk etnologi giver mere almene kompetencer i at udvikle og gennemføre kulturanalytiske og formidlende projekter, samarbejde i faglige og tværfaglige sammenhænge, arbejde målrettet og resultatorienteret, finde og generere relevant materiale, forholde sig til store stofmængder, formidle nuancerede problemstillinger med brug af forskellige formidlingsformer og -genrer samt at strukturere egen læring. Uddannelsen giver kompetence i at løse opgaver inden for såvel museer og andre kulturinstitutioner som i planlægning, undervisning, udrednings- og projektarbejde, konsulentvirksomhed, kulturjournalistik m.m. Såvel i det offentlige som i det private gøres der brug af kulturanalytiske kompetencer, dvs. kompetence til at analysere og håndtere kulturel kompleksitet, kulturelle mønstre og livsformer samt at sætte fortidige og nutidige kulturelle fænomener ind i større historiske og sociale sammenhænge og formidle disse indsigter til forskellige målgrupper. En bestået bacheloruddannelse med centralt fag i Europæisk etnologi giver adgang til kandidatuddannelsen med centralt fag i Europæisk etnologi og kandidatuddannelsen med centralt fag i Anvendt kulturanalyse. Kompetencemål En bachelor i europæisk etnologi har følgende specifikke kompetencer: Viden om og forståelse af Europæisk kulturhistorie og hverdagsliv efter 1600 med særligt fokus på Danmark. Europa som produkt af historiske, politiske, ideologiske, økonomiske og sociale relationer og processer i og uden for Europa, Europas kulturelle særpræg samt de centrale perspektiver og diskurser, Europa er blevet anskuet ud fra gennem historien. Væsentlige etnologiske materialegrupper og de forskningsinstitutioner (især arkiver, museer og biblioteker), hvor etnologiske kilder kan tilvejebringes. Væsentlige etnologiske metoder og deres potentialer såvel som metodernes baggrund i kulturog videnskabsteori. Den kvalitative analyses grundlæggende elementer og viden om, hvordan empiri og teori spiller sammen i en kulturanalyse. Fagets kultur- og videnskabsteori og viden om disse teoriers ligheder og forskelle. Hvordan etnologiske og kulturhistoriske fremstillinger er forankret i historiske, faghistoriske og teorihistoriske kontekster. 4

5 Forskellige formidlingsgenrers potentialer og anvendelsesområder. Færdigheder i Selvstændigt at opstille og afgrænse en etnologisk problemstilling, søge relevant litteratur og materiale og begrunde valg af metode og fremgangsmåde. At anvende fagets væsentlige teorier om kultur og samfund på kvalificeret vis, overskue kulturteoriers analytiske potentialer og begrænsninger og tage stilling til et videnskabeligt arbejdes konsistens og forbindelsen mellem empiri, teori og metode. At forholde sig kritisk og konstruktivt til videnskabeligt arbejde mht. de anvendte teoretiske perspektiver, metodiske fremgangsmåder og den producerede viden. Selvstændigt at udvikle og etablere et etnologisk materiale til belysning af såvel historiske som samtidige problemstillinger, herunder færdigheder i at søge og indsamle historiske kilder og i at tilrettelægge og udføre deltagerobservation, interviews og feltarbejde samt at forholde sig kritisk og nuanceret til de metodiske problemer indeholdt heri. At dokumentere etableringen af materialet gennem etnologiske optegnelser. At udføre en kulturanalyse og præsentere det analytiske arbejde på en reflekteret og nuanceret måde. At diskutere i både mundtlig og skriftlig form en problemstilling i fagligt reflekterede og nuancerede fremstillinger og argumentere i overensstemmelse med akademiske standarder. At formidle viden om et etnologisk emne til ikke-fagfæller med klar fornemmelse for målgruppens og genrens betydning og med hensyntagen til de rammer, som gives af fysisk, økonomisk og tidsmæssig art. Kompetencer i Selvstændigt at strukturere indsamlings-, dokumentations- og analysearbejde og se nuancer og forbindelser i en større stofmængde. At se kulturelle fænomener i såvel nutidig som historisk kontekst. At se kulturteorier og metodiske fremgangsmåder som integreret del af konkrete studier af sociale og kulturelle fænomener. At samarbejde i grupper om bl.a. projektudformning, analyse og præsentation og på kvalificeret vis indgå i fagligt, tværfagligt og/eller tværinstitutionelt samarbejde. At foretage vurderinger af, hvilke former for formidling der bedst anvendes i konkrete sammenhænge, og at vurdere forskellige formidlingsformers respektive styrker og svagheder i forhold til forskellige målgrupper. Selvstændigt at strukturere egen læring. At planlægge, strukturere og gennemføre mindre og større projekter. Kapitel 4. Uddannelsens struktur 10. Bacheloruddannelsens opbygning Bacheloruddannelsen består af det centrale fag, som omfatter moduler på samlet 135 ECTS-point inkl. bachelorprojektet, samt bachelortilvalg på 45 ECTS-point. Stk. 2. Det centrale fag indeholder valgfag. Stk. 3. Minimum 30 ECTS-point af bachelortilvalget skal tages uden for det centrale fag. Stk. 4. Bachelorprojektet, der udgør, ligger på uddannelsens tredje år. Bachelorprojektet skal udarbejdes inden for Europæisk etnologi. Stk. 5. Tilmelding til prøven i Modul 8 forudsætter, at den studerende har bestået 120 ECTS-point på det centrale fag. Stk. 6. Det strukturerede forløb for bacheloruddannelsen med centralt fag i Europæisk etnologi fremgår af følgende oversigt: 5

6 Semester Modul (uddannelsesdel) Fagelement (fagtype) Prøvebestemmelser 1. 1: Danmark i Europa A (det centrale fag) 2: Etnologisk teori og metode A (det centrale fag) Danmark i Europa A (obligatorisk og konstituerende) Aktivitetskode: HEEB00501E Etnologisk metode A (obligatorisk og konstituerende) 7,5 ECTS-point Aktivitetskode: HEEB00511E Kulturvidenskabelige forskningsretninger A (obligatorisk og konstituerende) 7,5 ECTS-point Aktivitetskode: HEEB00521E Aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved én eksaminator Bestået/Ikke bestået Fri skriftlig hjemmeopgave Intern ved flere eksaminatorer Bestået/Ikke bestået Aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved én eksaminator Bestået/Ikke bestået 2. 3: Danmark i Europa B (det centrale fag) 4: Etnologisk teori og metode B (det centrale fag) Danmark i Europa B (obligatorisk og konstituerende) Aktivitetskode: HEEB00531E Etnologisk metode B (obligatorisk og konstituerende) 7,5 ECTS-point Aktivitetskode: HEEB00541E Kulturvidenskabelige forskningsretninger B (obligatorisk og konstituerende) 7,5 ECTS-point Aktivitetskode: HEEB00551E Bunden mundtlig prøve Ekstern 7-trins-skalaen Fri skriftlig hjemmeopgave Ekstern 7-trins-skalaen Bunden skriftlig hjemmeopgave Ekstern 7-trins-skalaen 3. 5: Etnologisk formidling (det centrale fag) 6: Kulturanalyse (det centrale fag) Etnologisk formidling (valgfag, obligatorisk og konstituerende) Aktivitetskode: HEEB00561E Kulturanalyse (obligatorisk og konstituerende) Aktivitetskode: HEEB00571E Fri skriftlig hjemmeopgave med materiale og fri mundtlig prøve Ekstern 7-trins-skalaen Aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved én eksaminator Bestået/Ikke bestået 4. 7: Kulturelle processer i Europa (det centrale fag) 30 ECTS-point Kulturelle processer i Europa (obligatorisk og konstituerende) 30 ECTS-point Aktivitetskode: HEEB00581E Fri skriftlig hjemmeopgave og fri mundtlig prøve Ekstern 7-trins-skalaen 5. 8: Bachelorprojekt (det centrale fag) Bachelortilvalg (tilvalg) Bachelorprojekt (obligatorisk og konstituerende) Aktivitetskode: HEEB00591E Afhænger af det valgte tilvalg Fri skriftlig hjemmeopgave Ekstern 7-trins-skalaen 6. Mobilitetsvindue Bachelortilvalg (tilvalg) 30 ECTS-point Afhænger af det valgte tilvalg 6

7 11. Det centrale fags moduler Modul 1: Danmark i Europa A Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af Europæisk kulturhistorie og hverdagsliv fra 1600 og frem. Forskellige livsformers kulturhistoriske forankring. Befolkningsgruppers livsformer, begrebsverdener og disses forståelse af andre livsformer. Et kulturhistorisk problems fremtræden som historisk og teoretisk bundet. Færdigheder i At vurdere konkrete, overvejende empirisk baserede faglige fremstillinger og diskutere dem mundtligt. At afgrænse en empirisk problemstilling. Mundtligt at formidle viden om et kulturhistorisk emne klart og koncist og med fornemmelse for faglitteraturens forankring i etnologisk fag- og teorihistorie. Kompetencer i at Se fremstillinger af europæisk kulturhistorie i relation til deres forankring i teori- og faghistorie. Overskue og strukturere store stofmængder og forskelligartet litteratur. Danmark i Europa A (obligatorisk og konstituerende) Denmark in Europe A (compulsory and constituent) Aktivitetskode: HEEB00501E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Eksaminanden kan Dokumentere kendskab til samfundsformer og levevis i Danmark med udblik til Europa og med hovedvægt på perioden Vise fortrolighed med de feudalt dominerede standssamfunds opbygning og udvikling. Demonstrere kendskab til kulturel variation samt kontinuitet og forandring primært inden for en dansk afgrænsning, herunder de forskellige livsformers karakteristika og relationer til hinanden. Demonstrere kendskab til, hvordan ovennævnte viden er betinget af den etnologiske fagtraditions forskellige perspektiver og metoder. Demonstrere kendskab til centrale diskussioner, metoder og begreber i dansk etnologisk fagtradition og formidle denne viden mundtligt i koncentreret form til en faglig målgruppe. Holdundervisning. 7

8 Prøvebestemmelser Særlige bestemmelser Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse bestående af 2 mundtlige fremlæggelser. Syge-/omprøve: Bunden mundtlig prøve (sagsfremstilling). Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt Bestået/Ikke bestået. Eksaminationssprog: Dansk. Omfang: Mundtlige fremlæggelser: 5 min. pr. fremlæggelse. Ved gruppeprøve: min. pr. fremlæggelse efter aftale med læreren. Syge-/omprøve: 20 min. inkl. votering, og der gives 24 timers forberedelsestid. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler med undtagelse af manuskript er tilladt. Medbringer eksaminanden notater/disposition, må disse maks. udgøre 2 normalsider. Gruppeprøve: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (maks. 5 studerende) med individuel bedømmelse. Syge-/omprøve kan kun aflægges individuelt. Ved ordinær eksamen (aktiv undervisningsdeltagelse) skal eksaminanden før hvert af de mundtlige oplæg have godkendt en disposition af underviseren. Modul 2: Etnologisk teori og metode A Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af Væsentlige etnologiske materialegruppers egenart. Etnologiske metoders potentialer og deres baggrund i kultur- og videnskabsteori. Fagets videnskabsteori, væsentlige teorier om kultur og samfund samt disses indbyrdes ligheder og forskelle. Hvor etnologiske kilder kan tilvejebringes, herunder kendskab til forskningsinstitutioner som museer og arkiver. Færdigheder i at Søge og indsamle historiske kilder på bl.a. museer og arkiver. Læse forskellige skriftlige kilder, herunder kilder forfattet i gotisk håndskrift. Tolke skriftlige kilder kritisk. Dokumentere arbejde gennem etnologiske optegnelser. Præsentere kildearbejde og materialeindsamling. Tilrettelægge og udføre deltagerobservation, interviews og feltarbejde. Diskutere en teoretisk problemstilling gennem fagligt reflekterede fremstillinger efter akademiske standarder. Kompetencer i At behandle problemstillinger inden for en række af fagets teoretiskmetodiske problemfelter. At foretage kvalitativ analyse og kritisk kunne reflektere over etableringen af et etnologisk materiale. Selvstændigt at tilrettelægge og udvikle en etnologisk materialeetablering og tilpasse det metodiske arbejde til feltens muligheder og begrænsninger. At behandle en større stofmængde og forholde sig kritisk til begreber som fx kulturel forandring, social organisation, handling og betydning. 8

9 Etnologisk metode A (obligatorisk og konstituerende) Ethnological Methods A (compulsory and constituent) 7,5 ECTS-point Aktivitetskode: HEEB00511E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Eksaminanden kan Demonstrere viden om grundlæggende materialetyper og metoder og om, hvor og hvordan forskellige former for kilder kan søges eller tilvejebringes. Beherske en række grundlæggende etnologiske teknikker som læsning af gotisk håndskrift samt udførelse og dokumentation af deltagerobservation og interview. Forholde sig kritisk og reflekteret til anvendelsen af materiale. Dokumentere sine erfaringer med indsamling og generering af et bredt udvalg af etnologiske materialetyper i en portefølje, hvor historiske såvel som nutidige kilder er repræsenteret. Holdundervisning med øvelser og aktiv inddragelse af deltagerne. Endvidere indgår besøg på forskellige kulturvidenskabelige institutioner. Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave i form af portefølje. Porteføljen bygger på arbejdet med min. 6 materialetyper. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt Bestået/Ikke bestået. Eksaminationssprog: Dansk. Omfang: I alt normalsider. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Kulturvidenskabelige forskningsretninger A (obligatorisk og konstituerende) Cultural Research Traditions A (compulsory and constituent) 7,5 ECTS-point Aktivitetskode: HEEB00521E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Eksaminanden kan Demonstrere grundlæggende forståelse af fagets væsentlige teorier om kultur og samfund samt disses indbyrdes forskelle og ligheder. Demonstrere grundlæggende kendskab til disse teoriers relation til den etnologiske faghistorie. Redegøre for faglige diskussioner inden for udvalgte dele af kulturvidenskabernes teoretisk-metodiske felt. Formidle sit indblik i udvalgte dele af det kulturvidenskabelige felt skriftligt. Forelæsninger og seminarer. Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse bestående af 2 bundne skriftlige hjemmeopgaver. Syge-/omprøve: Bunden skriftlig hjemmeopgave. Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt Bestået/Ikke bestået. 9

10 Eksaminationssprog: Dansk. Omfang: Maks. 3 normalsider pr. hjemmeopgave. Syge-/omprøve: 10 normalsider. Der gives 48 timer til besvarelsen. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Særlige bestemmelser De to opgaver afleveres på af læreren fastsatte tidspunkter i løbet af semestret. Modul 3: Danmark i Europa B Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af Den europæiske kulturhistorie i de sidste ca. 400 år med hovedvægt på de seneste 150 år. Kulturhistoriske forskelle mht. tid, rum og socialt miljø. Hvordan kulturhistoriske fremstillinger er forankret i historiske, faghistoriske og teorihistoriske kontekster. Færdigheder i at Afgrænse og fremføre en etnologisk problemstilling klart og koncist med inddragelse af de nødvendige nuancer og anvendelse af relevant litteratur. Vurdere konkrete, empiriske beskrivelser og diskutere dem mundtligt. Kompetencer i at Reflektere over den kulturhistoriske videns relation til den etnologiske faghistorie og praksis. Analysere kulturteorier som en integreret del af konkrete studier af sociale og kulturelle fænomener. Se kulturelle fænomener i såvel syn- som diakron sammenhæng. Danmark i Europa B (obligatorisk og konstituerende) Denmark in Europe B (compulsory and constituent) Aktivitetskode: HEEB00531E Faglige mål Eksaminanden kan Vise fortrolighed med de stats- og samfundsformer, der afløser de feudalt dominerede samfundsformationer. Relatere det moderne samfunds livsformer og andre grupperinger til hinanden. Redegøre for og diskutere forskellige sociale, politiske og kulturelle grupperingers karakteristika og i forlængelse heraf formidle en afgrænset etnologisk problemstilling. Se kulturelle fænomener i såvel syn- som diakron sammenhæng. Demonstrere en reflekteret kulturhistorisk begrebsbrug. Med udgangspunkt i pensum vise fortrolighed med, hvordan kulturhistoriske fremstillinger er forankret i historiske, faghistoriske og teorihistoriske kontekster. 10

11 Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Holdundervisning med studenterinddragelse og fx seminarer, ekskursioner og/eller museumsbesøg. Prøveform: Bunden mundtlig prøve. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Eksaminationssprog: Dansk. Omfang: 20 min. inkl. votering, og der gives 1 dags forberedelsestid. Hjælpemidler: Den studerende kan medbringe en disposition på 1-2 normalsider for fremlæggelsen til selve eksaminationen. Ingen andre hjælpemidler er tilladt. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Modul 4: Etnologisk teori og metode B Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af Den kvalitative analyses grundlæggende elementer. Centrale kulturvidenskabelige forskningstraditioner og deres indbyrdes forhold. Færdigheder i At tilrettelægge og udføre tilvejebringelse af etnologisk materiale til belysning af såvel historiske som samtidige problemstillinger. Selvstændigt at opstille og afgrænse en etnologisk problemstilling. At tilrettelægge og udføre indsamling og analyse af materiale til belysning af en problemstilling med anvendelse af fagets metoder. Kompetencer i At vurdere en undersøgelses materiale videnskabsteoretisk, metodisk og praktisk. At vurdere forskellige kilders anvendelighed i forhold til en konkret problemstilling. At vurdere metodevalgets implikationer for vidensproduktionen, herunder at foretage kvalificerede valg mellem flere forskellige metodiske tilgange. At analysere et selvstændigt etableret materiale. At analysere tekster på baggrund af fagets videnskabsteori og en række problemstillinger inden for forskellige af fagets teoretisk-metodiske problemfelter. At anvende fagets væsentlige teorier om kultur og samfund på kvalificeret vis og tage stilling til et videnskabeligt arbejdes forhold til empiri, teori og metode. At reflektere over de behandlede teoriers begrænsninger og muligheder. At formulere en skriftlig, teoretisk reflekteret argumentation. Selvstændigt at strukturere indsamlings-, dokumentations- og analysearbejde og se nuancer og forbindelser i en større stofmængde. 11

12 Etnologisk metode B (obligatorisk og konstituerende) Ethnological Methods B (compulsory and constituent) 7,5 ECTS-point Aktivitetskode: HEEB00541E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Særlige bestemmelser Eksaminanden kan Udvikle og præcisere en selvvalgt problemformulering inden for kursets emne. Demonstrere kendskab til grundlæggende etnologiske materialetyper og metoder. Indsamle og bearbejde materiale, der hensigtsmæssigt kan belyse problemformuleringen. Træffe begrundede metodiske valg på baggrund af en vurdering af forskellige såvel nutidige som historiske materialetypers relevans og brugbarhed. Overskue de metodiske tilganges potentialer og begrænsninger samt disse tilganges konsekvenser for såvel arbejdsprocessen som den producerede viden. Analysere og fortolke historisk og nutidigt kulturvidenskabeligt stof. Formidle en problemstilling og overvejelserne omkring de metodiske valg, indsamlet materiale, refleksioner over arbejdsproces samt analytiske konklusioner i samlet form. Holdundervisning med øvelser og aktiv inddragelse af deltagerne. Endvidere indgår besøg på forskellige kulturvidenskabelige institutioner. Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Eksaminationssprog: Dansk. Omfang: normalsider (inkl. resumé). Ved gruppeprøve: 2 studerende: normalsider. 3 studerende: normalsider. 4 studerende: normalsider. 5 studerende: normalsider. Gruppeprøve: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (maks. 5 studerende) med individuel bedømmelse. Hvis flere studerende skriver sammen, skal hver enkelt deltagers bidrag være en afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 %. Ved bedømmelsen af opgaven vil bearbejdningen af det indsamlede materiale og de metodiske refleksioner blive vægtet ligeligt. Eksamensopgaven vedlægges et resumé på maks. 1 normalside. Resuméet indgår i bedømmelsen. Kulturvidenskabelige forskningsretninger B (obligatorisk og konstituerende) Cultural Research Traditions B (compulsory and constituent) 7,5 ECTS-point Aktivitetskode: HEEB00551E Faglige mål Eksaminanden kan Redegøre for nogle af kulturvidenskabernes væsentlige teorier og diskutere dem i forhold til hinanden. Reflektere over de forskellige teoriers forskelle og ligheder, begrænsninger 12

13 og muligheder. Anvende teoretiske begreber og perspektiver i en reflekteret argumentation. Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Forelæsninger og seminarer. Prøveform: Bunden skriftlig hjemmeopgave. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Eksaminationssprog: Dansk. Omfang: 8-10 normalsider, og der gives 48 timer til besvarelsen. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Modul 5: Etnologisk formidling Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af Forskellige formidlingsgenrers potentialer og anvendelsesområder. Færdigheder i at Udarbejde et etnologisk formidlingsprojekt. Formidle fagligt stof til en udvalgt målgruppe. Kompetencer i At formidle faglige problemstillinger til en udvalgt målgruppe under hensyn til mediets art, stoffets karakter og målgruppens egenskaber og under hensyn til de begrænsninger, som stilles af fysiske, økonomiske og tidsmæssige rammer. At vurdere, hvilke former for formidling der bedst anvendes i konkrete sammenhænge, og hvilke styrker og svagheder de respektive formidlingsformer (fx udstilling, undervisningsmateriale, omvisninger, foredrag) har, samt hvordan der skal tages højde for (kulturelle) forskelle i formidlingsprocessen. På kvalificeret vis at indgå i fagligt, tværfagligt og/eller tværinstitutionelt samarbejde. Etnologisk formidling (valgfag, obligatorisk og konstituerende) Communication and Dissemination of Research to the Public (elective, compulsory and constituent) Aktivitetskode: HEEB00561E Faglige mål Eksaminanden kan Demonstrere viden om forskellige formidlingsgenrers potentialer og anvendelsesområder. Formidle faglig viden på en klar og velovervejet måde og med bevidsthed om genre og målgrupper. Vise kendskab til didaktikkens mål og midler. 13

14 Reflektere over den valgte formidlingsforms muligheder og begrænsninger. Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Særlige bestemmelser Holdundervisning (suppleret med de studerendes gruppevise arbejder med forskellige formidlingsformer). Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave med materiale samt fri mundtlig prøve (sagsfremstilling). Ved den mundtlige prøve præsenteres og diskuteres dels et formidlingsprodukt (eksempelvis en udstilling, et undervisningsmateriale, et foredrag, en cd-rom, en event eller lignende), dels den skriftlige hjemmeopgave, som består af teoretiske refleksioner over det producerede materiale samt over formidlingsformens muligheder og begrænsninger. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Eksaminationssprog: Dansk. Omfang: Formidlingsprodukt: Aftales med underviseren. Hjemmeopgave: Maks. 5 normalsider. Ved gruppeprøve: 2 studerende: 8 normalsider. 3 studerende: 10 normalsider. 4 studerende: 12 normalsider. 5 studerende: 14 normalsider. Mundtlig prøve: 30 min. inkl. votering. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Gruppeprøve: Den skriftlige hjemmeopgave kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (maks. 5 studerende) med individuel bedømmelse. Hvis flere studerende skriver sammen, skal hver enkelt deltagers bidrag være en afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 %. Den mundtlige prøve kan kun aflægges individuelt. Hjemmeopgaven (inkl. materiale) og den mundtlige prøve vægtes ligeligt. Modul 6: Kulturanalyse Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af Hvordan empiri og teori spiller sammen i en kulturanalyse. Færdigheder i at Indkredse en etnologisk problemstilling. Søge relevant litteratur. Præsentere et analytisk arbejde på en reflekteret og nuanceret måde. Kompetencer i Selvstændigt at udføre en etnologisk kulturanalyse. At forholde sig kritisk og konstruktivt til videnskabeligt arbejde mht. de anvendte teoretiske perspektiver, metodiske fremgangsmåder og den producerede viden. At samarbejde i grupper om projektudformning, analyse og præsentation. 14

15 Kulturanalyse (obligatorisk og konstituerende) Cultural Analysis (compulsory and constituent) Aktivitetskode: HEEB00571E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Særlige bestemmelser Eksaminanden kan Foretage analyser med anvendelse af fagets teori og metode. Forholde sig refleksivt til teoretiske perspektiver, metodevalg og analytisk fremgangsmåde. Redegøre for, hvordan empiri, teori og metode indgår i analysen. Søge relevant litteratur. I koncentreret form redegøre for det analytiske arbejdes ide, fremgangsmåde og forventede resultater. Fremstille kulturanalyser med anvendelsen af relevant teori, metode og materiale. Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse bestående af: 75 % fremmøde. 2 mundtlige gruppefremlæggelser. 1 fri skriftlig individuel hjemmeopgave. 1 fri skriftlig gruppehjemmeopgave. Syge-/omprøve: Fri skriftlig hjemmeopgave. Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt Bestået/Ikke bestået. Eksaminationssprog: Dansk. Omfang: Mundtlig gruppefremlæggelse: min. pr. fremlæggelse. Individuel hjemmeopgave: 2-4 normalsider. Gruppehjemmeopgave: normalsider. Syge-/omprøve: normalsider. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Dele af prøven skal dog udarbejdes i grupper, jf. Prøveform ovenfor. Hvis flere studerende skriver sammen, skal hver enkelt deltagers bidrag være en afrundet helhed, der er identificeret og kan vurderes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 %. Syge-/omprøve kan kun aflægges individuelt. En del af gruppehjemmeopgaven svarende til 5 normalsider skal udgøres af refleksion over problemstilling, arbejdsproces, metodiske overvejelser, anvendelsen af teoretisk perspektiv og/eller analysens udsagnskraft. Modul 7: Kulturelle processer i Europa 30 ECTS-point Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af Europas kulturelle særpræg, kulturvariationer og kulturforskelle samt de centrale perspektiver og diskurser, Europa er blevet anskuet ud fra gennem historien. 15

16 Europa som produkt af historiske, politiske, ideologiske, økonomiske og sociale relationer og processer i og uden for Europa. Færdigheder i At foretage en hensigtsmæssig afgrænsning af en faglig problemstilling og begrunde valg af metode og fremgangsmåde. At foretage en kulturanalyse med brug af fagets teori og metode og såvel mundtligt som skriftligt formidle viden og resultater i en faglig sammenhæng. At beskrive og analysere kulturmøder og andre kulturelle problemstillinger i europæisk perspektiv. Selvstændigt ved brug af udvalgte etnografiske metoder at etablere et etnologisk materiale, der er relevant for den valgte problemstilling, og forholde sig kritisk og nuanceret til de metodiske problemer indeholdt heri. Kompetencer i Selvstændigt at strukturere et (omfattende) projekt med inddragelse af relevant litteratur og eget feltarbejde. Kulturelle processer i Europa (obligatorisk og konstituerende) Cultural Processes in Europe (compulsory and constituent) 30 ECTS-point Aktivitetskode: HEEB00581E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Eksaminanden kan Identificere og analysere kulturelle processer i Europa og se disse i relation til Europas kulturelle forskellighed både mellem dele af Europa (fx Øst- og Vesteuropa) og på tværs af disse og de nationale grænser (fx regioner, EU). Vise indblik i Europas kulturelle særpræg i forhold til verden uden for Europa og i forhold til de måder, hvorpå kultur formes og bruges i mødet med et andet. Demonstrere kendskab til nogle af de perspektiver, Europa, europæiske kulturforskelle og kulturelle processer i Europa har været anskuet ud fra i de sidste 500 år (herunder ideen om Europa). Med baggrund i en selvstændigt formuleret problemstilling og med udgangspunkt i et feltarbejde i et europæisk land uden for Danmark selvstændigt etablere et etnologisk materiale gennem anvendelse af relevante etnografiske metoder og forholde sig kritisk og nuanceret til brugen af dem. Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave og fri mundtlig prøve (sagsfremstilling) under forudsætning af portefølje omfattende 2 bundne skriftlige hjemmeopgaver udarbejdet i løbet af semestret på tidspunkter fastsat af underviseren: 1. Sammenfattende diskussion af de af kursets konstituerende tekster, der gennemgås tidligt i forløbet. Teksterne skal relateres til den (foreløbigt) valgte problemstilling for den frie hjemmeopgave. 2. Feltrapport. Syge-/omprøve: Fri skriftlig hjemmeopgave og fri mundtlig prøve (sagsfremstilling). 16

17 Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Portefølje godkendes af underviseren. Eksaminationssprog: Dansk. Omfang: Fri hjemmeopgave: normalsider. Ved gruppeprøve: 2 studerende: normalsider. 3 studerende: normalsider. 4 studerende: normalsider. Mundtlig prøve: 20 min. inkl. votering. Bundne hjemmeopgaver: Diskussion: 3-5 normalsider. Feltrapport: 5-8 normalsider. Syge- /omprøve: normalsider. Ved gruppeprøve: 2 studerende: normalsider. 3 studerende: normalsider. 4 studerende: normalsider. Mundtlig prøve: 20 min. inkl. votering. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Gruppeprøve: Den fri skriftlige hjemmeopgave kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (maks. 4 studerende) med individuel bedømmelse. Den mundtlige prøve kan kun aflægges individuelt. Porteføljen udarbejdes i grupper. Hvis flere studerende skriver sammen, skal hver enkelt deltagers bidrag være en afrundet helhed, der er identificeret og kan vurderes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 %. Særlige bestemmelser For studerende, der ikke har taget eller bestået prøven, bevarer porteføljen sin gyldighed i 2 efterfølgende eksamensterminer. Modul 8: Bachelorprojekt Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af Et selvvalgt emne inden for det etnologiske felt. Færdigheder i At afgrænse og formulere en relevant og passende problemstilling inden for fagets emnekreds. Selvstændigt at søge litteratur og udvælge relevant materiale og metode. At formidle nuancerede problemstillinger og udtrykke sig i overensstemmelse med akademisk standard. Kompetencer i At planlægge og strukturere et større akademisk arbejde. Bachelorprojekt (obligatorisk og konstituerende) Bachelor s Project (compulsory and constituent) Aktivitetskode: HEEB00591E Faglige mål Eksaminanden kan Gennemføre et projekt, der eksemplarisk bearbejder en problemorienteret forskningsdiskussion inden for et etnologisk emne med vægt på de teoretiske implikationer. Demonstrere indgående kendskab til et afgrænset emne inden for faget. Redegøre for, begrunde og anvende den valgte faglitteratur, teori og metode i forhold til projektets problemstilling. 17

18 Udtrykke sig klart og anvende relevante faglige begreber i overensstemmelse med videnskabelige krav og normer, der harmonerer med international videnskabelig praksis. Sammenfatte bachelorprojektets indhold og resultater i et dækkende og præcist resumé. Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Særlige bestemmelser Projektet udarbejdes i forbindelse med undervisning og/eller vejledning. Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Eksaminationssprog: Hjemmeopgave: Dansk. Resumé: Engelsk, tysk eller fransk. Omfang: Hjemmeopgave: normalsider. Ved gruppeprøve: 2 studerende: normalsider. 3 studerende: normalsider. 4 studerende: normalsider. Resumé: 1-2 normalsider. Gruppeprøve: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (maks. 4 studerende) med individuel bedømmelse. Hvis flere studerende skriver sammen, skal hver enkelt deltagers bidrag være en afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 %. Resuméet indgår i den samlede bedømmelse. Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i den samlede bedømmelse. Kapitel 5. Generelle prøveregler og bedømmelseskriterier 12. Generelle prøveregler Reglerne i bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser finder anvendelse ved prøverne på det centrale fag på bachelorniveau. Stk. 2. Regler om prøver, herunder om tilmelding og afmelding, fremgår af Stk. 3. Der afholdes syge- og omprøve i overensstemmelse med eksamensbekendtgørelsens regler. Stk. 4. Studienævnet kan fastsætte nærmere regler om særlige prøvevilkår til studerende, der kan dokumentere behov herfor, fx på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Stk. 5. Den studerende er selv ansvarlig for, at mindst ⅔ (120 ECTS-point) af den samlede bacheloruddannelse er bedømt efter 7-trins-skalaen, og mindst ⅓ (60 ECTS-point) er bedømt eksternt. 13. Bedømmelseskriterier Ved bedømmelsen gives karakterer efter 7-trins-skalaen eller Bestået/Ikke bestået. De faglige mål for de enkelte fagelementer beskriver karakteren 12 (tolv). Stk. 2. En prøve er bestået, når karakteren 02 (to) eller bedømmelsen Bestået er opnået. Stk. 3. Alle prøver inden for den samlede bacheloruddannelses ramme af 180 ECTS-point, ekskl. evt. propædeutik, skal bestås, for at bachelorgraden opnås. 18

19 Kapitel 6. Studieaktivitet og afslutning af uddannelsen 14. Studieaktivitet Den studerende skal senest inden udgangen af 1. studieår efter studiestart have deltaget i prøver i et omfang af 60 ECTS-point ( førsteårsprøven ) for at kunne fortsætte uddannelsen. Førsteårsprøven består således af prøver i alle 1. og 2. semesters fagelementer. Stk. 2. Den studerende skal inden udgangen af 2. studieår efter studiestart have bestået samtlige prøver, der indgår i førsteårsprøven (i alt 60 ECTS-point), for at kunne fortsætte uddannelsen. Stk. 3. Indskrivningen kan bringes til ophør for studerende, der ikke opfylder fakultetets studieaktivitetskrav, som er fastsat i medfør af bacheloradgangsbekendtgørelsens 31. Gældende studieaktivitetskrav er at finde på Afslutning af uddannelsen Den studerende skal afslutte sin uddannelse, herunder bachelortilvalg, inden for maksimal studietid. Gældende maksimale studietider er at finde på Stk. 2. Hvis en studerende ikke opfylder betingelsen i stk. 1, kan den studerendes indskrivning bringes til ophør. Kapitel 7. Merit og overgangsbestemmelser 16. Merit Studienævnet kan efter ansøgning godkende, at beståede fagelementer fra en anden uddannelse på samme niveau træder i stedet for fagelementer på det centrale fag på bachelorniveau i Europæisk etnologi. Stk. 2. Fagelementer, der ønskes aflagt ved andre uddannelser på samme niveau, skal forhåndsgodkendes af studienævnet. Stk. 3. Den studerende har pligt til at oplyse om og søge om merit for tidligere beståede uddannelseselementer for uafsluttede uddannelser på samme niveau. Stk. 4. Af uddannelsens strukturerede forløb i 10, stk. 6, fremgår et mobilitetsvindue på 30 ECTSpoint, som den studerende ved ansøgning kan benytte til studieophold, projektorienterede forløb og lignende. Stk. 5. Ved forhåndsmerit til fag ved andre uddannelsesinstitutioner forpligter den studerende sig til at søge merit for de pågældende fag samt sende dokumentation, når fagene er bestået. Den studerende forpligter sig desuden til at oplyse om ændringer i forhåndsmeritten. 17. Overgangsbestemmelser Senest 1 ½ år efter denne studieordnings ikrafttræden (jf. 20) lukkes alle tidligere studieordninger for det centrale fag på bachelorniveau i Europæisk etnologi, og der kan dermed ikke længere aflægges prøver efter disse studieordninger. For uddannelser med propædeutik svarende til 30 hhv. 60 ECTS-point lukkes de tidligere studieordninger senest 2 hhv. 2 ½ år efter denne studieordnings ikrafttræden. Stk. 2. Prøver aflagt efter tidligere studieordninger for det centrale fag på bachelorniveau i Europæisk etnologi ækvivalerer med 2014-studieordningen som anført nedenfor. Beståede prøver kan overføres til 2014-studieordningen, og den studerende afslutter uddannelsen i henhold til reglerne i denne. Stk. 3. Ansøgning om meritoverførsel af fagelementer bestået på tidligere studieordninger for det centrale fag på bachelorniveau i Europæisk etnologi sendes til studienævnet. 19

20 Kapitel 8. Tilmelding til fag og prøver samt overgang mellem bachelorog kandidatuddannelse 18. Tilmelding til fag og prøver Fakultetet sikrer, at den studerende er tilmeldt fag og prøver svarende til 30/60 ECTS-point henholdsvis hvert halve/hele studieår på det relevante studietrin, uanset om den studerende mangler at bestå prøver fra tidligere studieår. Tilmelding til fag og prøver sker på baggrund af uddannelsens strukturerede forløb. Fakultetet sikrer desuden tilmelding til omprøve i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf, hvis den studerende ikke består den ordinære prøve. Stk. 2. Såfremt der er flere ansøgere end ledige pladser til et fagelement, anvender fakultetet lodtrækning. Fakultetet har ansvar for at sikre, at ingen studerende bliver studietidsforlænget på grund af en afvist tilmelding. Stk. 3. Fakultetet kan dispensere fra stk. 1, såfremt der foreligger usædvanlige omstændigheder. Stk. 4. Tilmelding til valgfag og tilvalg er bindende. Stk. 5. Den studerende tilmelder sig selv til 3. prøveforsøg, med mindre fagelementet er en forudsætning for et efterfølgende fagelement. I dette tilfælde tilmelder fakultetet til 3. prøveforsøg. 19. Overgang mellem bachelor- og kandidatuddannelse En studerende, der mangler færre end 30 ECTS-point for at bestå bacheloruddannelsen, kan efter ansøgning tilmeldes fag på op til 30 ECTS-point på den kandidatuddannelse, vedkommende har retskrav på, eller på en kandidatuddannelse, hvor der ikke er adgangsbegrænsning. Stk. 2. Tilladelse gives på baggrund af en vurdering af den studerendes faglige forudsætninger for at gennemføre og bestå bacheloruddannelsen og samtidigt gennemføre fag på kandidatuddannelsen. Der vil blive lagt vægt på den studerendes hidtidige studieforløb, herunder om bachelorprojektet er bestået. Kapitel 9. Ikrafttræden, dispensation og godkendelse 20. Ikrafttræden 2014-studieordningen for det centrale fag på bachelorniveau i Europæisk etnologi træder i kraft den 1. september 2014 og gælder for studerende, der er optaget på dette fag den 1. september 2014 eller senere. 21. Dispensation Studienævnet kan dispensere fra de regler i studieordningen, som er fastsat af studienævnet, når der foreligger usædvanlige forhold. 22. Godkendelse Studieordningen er godkendt af studienævnet for Saxo-Instituttet den 18. september Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 19. september Den justerede studieordning er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 22. august

21 Ulf Hedetoft Dekan /Annette Moe Studiechef 21

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015 Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Rettet 2013, 2014 og 2015 SAXO-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Justeret

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst 2015-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Justeret 2014 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering og indskrivning...

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Moderne Indien og Sydasienstudier,

Moderne Indien og Sydasienstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2012-ordningen Justeret 2014 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014 D E T H U M A N I S T I S K E FA K U LT E T K Ø B E N H AV N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Tysk, 2012-ordningen Revideret 2013 Rettet 2014 Institut for

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i religionsvidenskab, 2016-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Billedkunst. 2014-ordningen

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Billedkunst. 2014-ordningen Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Billedkunst 2014-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016 Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Religionsvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. billedkunst ordningen. Justeret 2016 og 2018

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. billedkunst ordningen. Justeret 2016 og 2018 KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i billedkunst 2014-ordningen Justeret 2016 og 2018 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Scandiavian

Læs mere

digital kommunikation og æstetik,

digital kommunikation og æstetik, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i digital kommunikation og æstetik, 2016-ordningen Institut for Medier, Erkendelse og Fomidling Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2016

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2016 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i litteraturvidenskab 2014-ordningen Justeret 2016 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Justeret 2014 og 2015 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Italiensk sprog og kultur,

Italiensk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Italiensk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 20-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Forhistorisk eller Klassisk arkæologi,

Forhistorisk eller Klassisk arkæologi, Studieordning for Arkæologi på bachelorniveau med specialisering i de centrale fag Forhistorisk eller Klassisk arkæologi, 2012-ordningen Justeret 2014 og 2015 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Kunsthistorie. 2014-ordningen. justeret 2014

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Kunsthistorie. 2014-ordningen. justeret 2014 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Kunsthistorie 2014-ordningen justeret 2014 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Creative Processes/Innovation The 2009 Curriculum

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2014 og 2016

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2014 og 2016 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Litteraturvidenskab 2014-ordningen Justeret 2014 og 2016 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen Rettet 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Pædagogik, 2013-ordningen Justeret 2014 og 2015 Institut for

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. europæisk etnologi, 2016-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. europæisk etnologi, 2016-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i europæisk etnologi, 2016-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in The 2008 Curriculum Justeret 2010 og 2016 Det

Læs mere

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab,

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. kunsthistorie ordningen. Justeret 2014 og 2016

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. kunsthistorie ordningen. Justeret 2014 og 2016 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i kunsthistorie 2014-ordningen Justeret 2014 og 2016 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Translation Studies The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i finsk, 2017-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Religionsvidenskab, 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Religionsvidenskab, 2015-ordningen Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Religionsvidenskab, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen Curriculum for elective studies within a Master s Programme in Cultural Heritage and Museum Theory The 2008

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Communication The 2008 Curriculum Justeret 2010

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab,

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Spansk sprog og kultur,

Spansk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013 Institut

Læs mere

Moderne Indien og Sydasienstudier,

Moderne Indien og Sydasienstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2012-ordningen Justeret 2014 og 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

dansk som andet- og fremmedsprog,

dansk som andet- og fremmedsprog, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i dansk som andet- og fremmedsprog, 2016-ordningen Rettet 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Auditory Culture The 2008 Curriculum Revideret 2010 Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Kulturformidling, 2013-ordningen. Justeret 2015 og 2017

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Kulturformidling, 2013-ordningen. Justeret 2015 og 2017 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Kulturformidling, 2013-ordningen Justeret 2015 og 2017 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Justeret 2018 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Kulturformidling, 2013-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Kulturformidling, 2013-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Kulturformidling, 2013-ordningen Justeret 2015 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Film- og Medievidenskab,

Film- og Medievidenskab, Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Film- og Medievidenskab, 2013-ordningen Justeret 2014 Rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Finsk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Finsk. 2015-ordningen Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Finsk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Portugisiske og Brasilianske Studier,

Portugisiske og Brasilianske Studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Portugisiske og Brasilianske Studier, 2013-ordningen Rettet 2014

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Teatervidenskab ordningen. Justeret 2016

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Teatervidenskab ordningen. Justeret 2016 Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Teatervidenskab 2014-ordningen Justeret 2016 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for grundfagsstudiet på BA-niveau i Europæisk Etnologi 2005-ordningen med hjemmel i Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004

Studieordning for grundfagsstudiet på BA-niveau i Europæisk Etnologi 2005-ordningen med hjemmel i Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Studieordning for grundfagsstudiet på BA-niveau i Europæisk Etnologi 2005-ordningen med hjemmel i Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the BA-programme in European Ethnology The 2005 Curriculum

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014, 2015 og 2016

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014, 2015 og 2016 DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i pædagogik, 2013-ordningen Justeret 2014, 2015 og 2016 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

Tværkulturelle studier,

Tværkulturelle studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Tværkulturelle studier, 2015-ordningen Rettet 2015 Justeret

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Filosofi, 2014-ordningen. Justeret 2014 og 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Filosofi, 2014-ordningen. Justeret 2014 og 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Filosofi, 2014-ordningen Justeret 2014 og 2015 Institut for

Læs mere

Fransk sprog, litteratur og kultur,

Fransk sprog, litteratur og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen Revideret

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. lingvistik, 2016-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. lingvistik, 2016-ordningen KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i lingvistik, 2016-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016 Justeret 2017

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016 Justeret 2017 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i dansk 2015-ordningen Revideret og rettet 2016 Justeret 2017

Læs mere

UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen

UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen Skabelon for UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Projectrelated Courses TEACH Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Filosofi, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015_2

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Filosofi, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015_2 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Filosofi, 2013-ordningen Justeret 2014 og 2015_2 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i dansk 2015-ordningen Revideret og rettet 2016 Institut for

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen Rettet 2015 Saxo-Instituttet Det

Læs mere

Indianske sprog og kulturer,

Indianske sprog og kulturer, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Indianske sprog og kulturer, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Finsk, 2015-ordningen. Rettet 2015 (3)

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Finsk, 2015-ordningen. Rettet 2015 (3) D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Finsk, 2015-ordningen Rettet 2015 (3) Institut for Nordiske

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i. Etnologisk og antropologisk kulturanalyse

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i. Etnologisk og antropologisk kulturanalyse Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Etnologisk og antropologisk kulturanalyse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. teatervidenskab ordningen. Justeret 2016 og 2018_2

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. teatervidenskab ordningen. Justeret 2016 og 2018_2 KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i teatervidenskab 2014-ordningen Justeret 2016 og 2018_2 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Kunst, Design og Visuel Kultur i Moderniteten,

Kunst, Design og Visuel Kultur i Moderniteten, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Kunst, Design og Visuel Kultur i Moderniteten, 2012-ordningen Rettet 2013 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget i historie ved Aarhus Universitet er et humanistisk

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

portugisiske og brasilianske studier

portugisiske og brasilianske studier Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i portugisiske og brasilianske studier 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

øst- og sydøsteuropastudier (russisk),

øst- og sydøsteuropastudier (russisk), Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i øst- og sydøsteuropastudier (russisk), 2017-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i. Filosofi ordningen. Rettet 2014

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i. Filosofi ordningen. Rettet 2014 Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Filosofi 2013-ordningen Rettet 2014 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Art History. The 2007 Curriculum. Justeret 2009

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Art History. The 2007 Curriculum. Justeret 2009 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Kunsthistorie 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere