Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015"

Transkript

1 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Justeret 2014 og 2015 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

2 Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold, normering og titel Hjemmel Tilhørsforhold Normering Titel... 3 Kapitel 2. Studietekniske forhold Læsning af tekster på fremmedsprog Normalsidedefinition Stave- og formuleringsevne... 3 Kapitel 3. Faglig profil Uddannelsens formål Kompetenceprofil for den færdige bachelor... 4 Kompetencebeskrivelse... 4 Kompetencemål... 4 Kapitel 4. Uddannelsens struktur Bacheloruddannelsens opbygning Det centrale fags moduler... 7 Modul 1a: Introduktion til historievidenskab med studieteknik... 7 Modul 1b: Verden og Danmark og Historisk metode... 8 Modul 2a: Arkiv og museum med håndskriftlæsning... 9 Modul 2b: Globalhistorie og historiografi Modul 3a: Historieformidling med formidlingsteori Modul 3b: Historisk samfundsanalyse og videnskabsteori Modul 4a: Kulturel afstand og historisk forståelse med akademisk skriftlighed Modul 4b: Historisk kulturanalyse og videnskabsteori Modul 5: Bachelorprojekt Kapitel 5. Generelle prøveregler og bedømmelseskriterier Generelle prøveregler Bedømmelseskriterier Kapitel 6. Studieaktivitet og afslutning af uddannelsen Studieaktivitet Afslutning af uddannelsen Kapitel 7. Merit og overgangsbestemmelser Merit Overgangsbestemmelser Kapitel 8. Tilmelding til fag og prøver samt overgang mellem bachelor- og kandidatuddannelse Tilmelding til fag og prøver Overgang mellem bachelor- og kandidatuddannelse Kapitel 9. Ikrafttræden, dispensation og godkendelse Ikrafttræden Dispensation Godkendelse

3 Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold, normering og titel 1. Hjemmel Studieordningen for bacheloruddannelsen med centralt fag i Historie er fastsat med hjemmel i 24 i bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010, bekendtgørelse nr. 429 af 10. maj 2012 og 30 i bekendtgørelse nr af 16. december 2013 samt 15 i bekendtgørelse nr. 670 af 19. juni Tilhørsforhold Bacheloruddannelsen med centralt fag i Historie hører under studienævnet for Saxo-Instituttet og censorkorpset for Historie. 3. Normering Det centrale fag på bachelorniveau i Historie er normeret til 135 ECTS-point og er del af en samlet 3-årig bacheloruddannelse, der er normeret til 180 ECTS-point, som også omfatter tilvalg på 45 ECTS-point. 4. Titel En bestået bacheloruddannelse med centralt fag i Historie giver ret til betegnelsen bachelor (BA) i historie. På engelsk bruges Bachelor of Arts (BA) in History. Kapitel 2. Studietekniske forhold 5. Læsning af tekster på fremmedsprog Obligatorisk eksamenspensum kan være på dansk (efter år 1500) samt moderne norsk, svensk og engelsk. Materiale på andre sprog kan indgå i undervisningen i overensstemmelse med optagelseskravene. Det skal i givet fald fremgå af kursusbeskrivelsen, og der skal være kursustilbud uden særlige, sproglige krav. Individuelt eksamenspensum kan være på et hvilket som helst sprog, som den studerende behersker, og som eksaminator kan godkende. 6. Normalsidedefinition En normalside i forbindelse med tekstopgivelser og aflevering af hjemmeopgaver svarer til typeenheder inkl. mellemrum. Ved beregning af omfang af hjemmeopgaver indgår noter, men ikke forside, litteraturliste og bilag. 7. Stave- og formuleringsevne Ved bedømmelsen af skriftlige hjemmeopgaver, herunder bachelorprojekt, skrevet såvel på dansk som på et fremmedsprog skal den studerendes stave- og formuleringsevne (som dokumenteret i den forelagte præstation) indgå i helhedsbedømmelsen af den pågældende præstation, idet det faglige indhold dog vægtes tungest. Hvis der er et særligt fokus på stave- og formuleringsevne, vil det fremgå af det enkelte fagelement i 11. 3

4 Kapitel 3. Faglig profil 8. Uddannelsens formål Formålet med det centrale fag på bachelorniveau i Historie er at udbygge den faglige viden og de færdigheder, som den studerende har erhvervet på den adgangsgivende uddannelse, samt grundlægge fagspecifikke teoretiske og metodiske kompetencer. Den studerende skal opnå selvstændighed og faglig fordybelse gennem fagområdets discipliner og metoder, herunder indføring i videnskabeligt arbejde og metode. Den studerende skal have mulighed for at udvikle sine kompetencer med henblik på erhvervsfunktion eller fortsat uddannelse. 9. Kompetenceprofil for den færdige bachelor Kompetencebeskrivelse Det centrale fag i Historie opbygger en bred og alsidig kompetence som historiker på akademisk niveau og udvikler et bredt kendskab til akademiske arbejdsmetoder og den historiske videnskab. Det giver en kompetence som historiker, der opfylder de grundlæggende krav til en underviser i ungdoms- og voksenuddannelserne, og det er velegnet til at indgå i en kombination med andre uddannelser, hvor faglige kompetencer i historie skal udgøre en del af den samlede kompetence. En bestået bacheloruddannelse med centralt fag i Historie giver adgang til kandidatuddannelsen i Historie. Kompetencemål En bachelor i historie har følgende specifikke kompetencer: Viden om og forståelse af Hvad historieforskning er, og hvad der karakteriserer forskningsbaseret viden. Historiens hovedlinjer, epoker og udvikling gennem kendskab til de overordnede linjer i verdenshistorien og danmarkshistorien. Væsentlige historiske problemstillinger, metoder og teorier gennem kendskab til grundlæggende problemstillinger, der knytter sig til studiet af historien, historiefagets udvikling samt centrale samfunds- og kulturvidenskabelige teoridannelser og begreber, der har været væsentlige i historiefaget. Færdigheder i at Udvælge og arbejde med en bred vifte af relevante kilder til viden, at foretage litteratur- og informationssøgning. Læse historiske håndskrifter. Forstå fagets erkendelsesteoretiske problemer og at gennemføre praktiske øvelser i kildekritik med henblik på at give den studerende evnen til at vedligeholde og udbygge den viden, der tilegnes under studiet. Formidle historiske erkendelser skriftligt og mundtligt i flere genrer tilpasset forskellige målgrupper. Gennemføre mindre historiske undersøgelser på egen hånd under vejledning, herunder at identificere en relevant problemstilling. Behandle et emne analytisk ud fra en problemstilling. Arbejde konstruktivt, kritisk og metodisk med den videnskabelige litteratur og kilderne. Håndtere tekst- og talmateriale praktisk og metodisk tilfredsstillende samt at fremstille resultanterne i en form, der overholder fagets standarder for videnskabelige fremstillinger. Kompetencer i at Arbejde selvstændigt. Læse akademisk dansk og engelsk. Udtrykke sig mundtligt og skriftligt på dansk med en præcision og analytisk kvalitet, der lever op til grundlæggende akademiske standarder. 4

5 Selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde. Identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring. Kommunikere færdigheder mundtligt og skriftligt, herunder med bevidsthed om forskellige målgrupper og genrer. Behandle tekster kritisk med henblik på informationsindhold, anvendelighed og troværdighed. Tage kritisk stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde. Gennemføre en analyse af politiske, sociale og kulturelle forhold på grundlag af varieret materiale, herunder tage kritisk stilling til andres analyse. Studere emner og materialer, der ligger tæt på nutidens Danmark, såvel som stof, der ligger fjernt i tid og rum. Håndtere digitaliseret tekst- og talmateriale. Arbejde projektorienteret. Kapitel 4. Uddannelsens struktur 10. Bacheloruddannelsens opbygning Bacheloruddannelsen består af det centrale fag, som omfatter moduler på samlet 135 ECTS-point inkl. bachelorprojektet, samt bachelortilvalg på 45 ECTS-point. Stk. 2. Det centrale fag indeholder valgfag. Stk. 3. Minimum 30 ECTS-point af tilvalget skal være uden for det centrale fag. Stk. 4. Bachelorprojektet, der udgør, ligger på uddannelsens tredje år. Bachelorprojektet skal udarbejdes inden for historie. Stk. 5. Det strukturerede forløb for bacheloruddannelsen med centralt fag i Historie fremgår af følgende oversigt: Semester Modul (uddannelsesdel) Fagelement (fagtype) 1. 1a: Introduktion til historievidenskab med studieteknik 1b: Verden og Danmark og historisk metode Introduktion til historievidenskab med studieteknik (Område 1) (konstituerende og obligatorisk) HHIB00501E Verden og Danmark (konstituerende og obligatorisk) 5 ECTS-point HHIB00511E Historisk metode (konstituerende og obligatorisk) 10 ECTS-point HHIB00521E Bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen Bunden skriftlig prøve uden hjælpemidler Intern ved flere eksaminatorer Bestået/Ikke bestået Bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Ekstern 7-trins-skalaen 2. 2a: Arkiv og museum med håndskriftlæsning 2b: Globalhistorie og historiografi Arkiv og museum med håndskriftlæsning (Område 2) (konstituerende og obligatorisk) HHIB00531E Globalhistorie (konstituerende og obligatorisk) 7,5 ECTS-point HHIB00541E Fri skriftlig hjemmeopgave efterfulgt af bunden mundtlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Ekstern 7-trins-skalaen Bunden skriftlig hjemmeopgave Intern ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen 5

6 Historiografi (konstituerende og obligatorisk) 7,5 ECTS-point HHIB00551E Bunden skriftlig prøve Intern ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen 3. 3a: Historieformidling med formidlingsteori 3b: Historisk samfundsanalyse og videnskabsteori Historieformidling med formidlingsteori (Område 3) (konstituerende og obligatorisk) HHIB00561E Historisk samfundsanalyse og videnskabsteori (konstituerende og obligatorisk) HHIB00571E Fri skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen Aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved én eksaminator Bestået/Ikke/bestået 4. 4a: Kulturel afstand og historisk forståelse med akademisk skriftlighed 4b: Historisk kulturanalyse og videnskabsteori Kulturel afstand og historisk forståelse (Område 4) (konstituerende og obligatorisk valgfag) HHIB00581E Historisk kulturanalyse og videnskabsteori (konstituerende og obligatorisk) HHIB00591E Fri skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Ekstern 7-trins-skalaen Porteføljeprøve Intern ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen 5. 9: Bachelorprojekt Bachelortilvalg Bachelorprojekt (konstituerende og obligatorisk) HHIB00601E Afhænger af det valgte tilvalg Fri skriftlig hjemmeopgave 7-trins-skalaen Ekstern 6. Mobilitetsvindue Bachelortilvalg 30 ECTS-point Afhænger af det valgte tilvalg 6

7 11. Det centrale fags moduler Modul 1a: Introduktion til historievidenskab med studieteknik Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af Den videnskabelige proces fra undersøgelse til færdig videnskabelig tekst. Den videnskabelige tekst som specifik genre. Færdigheder i Udarbejdelse af en tekst, der lever op til fagets standarder for dokumentation, argumentation og klarhed. Kompetencer i Systematiske studie- og arbejdsprocesser. Introduktion til historievidenskab med studieteknik (Område 1) (konstituerende og obligatorisk) Introduction to History as an academic discipline with Study Skills (Area 1) (constituent and compulsory) Aktivitetskode: HHIB00501E Eksaminanden Har overblik over og indsigt i det nærmere afgrænsede historiske emne, der er blevet undervist i. Dokumenterer forståelse for arbejdet med historiske problemstillinger herunder arbejdet med litteratursøgning, brede værker, monografier, videnskabelige artikler og kilder om et givet emne inden for historien. Kan udarbejde tekst, som lever op til fagets standarder med hensyn til sprogdragt, argumentationsform, formelt apparat og akribi. Kender universitetets regler for plagiat. Behersker væsentlige IT-understøttede og andre studieteknikker, herunder notatteknik, opgaveskrivning, herunder videnskabelige henvisningsteknikker (fodnoter og litteraturlister), procesplanlægning, gruppearbejde og biblioteksbenyttelse. Undervisningen består normalt af holdundervisning, instruktorundervisning og praktiske øvelser i studieteknik. I undervisningen skal der gennemgås både brede værker, monografier, videnskabelige artikler og kilder. Det skal vises, hvordan historikere arbejder med disse kategorier af tekster i studiet af et område. Prøveform: Bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren. Omfang: 8-12 normalsider, 7 dage. Ved gruppeprøve må omfanget af opgaven maks. være 20 sider ved to deltagere og 25 sider ved tre deltagere. Gruppeprøve: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve 7

8 (maks. 3 deltagere) med individuel bedømmelse. Hvis flere studerende skriver sammen, skal hver enkelt deltagers bidrag kunne vurderes hver for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 %. Syge-/omprøve: Samme som ovenfor. Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: Prøveform: Bunden skriftlig prøve på universitetet. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Omfang: 6 timer. Hjælpemidler: Alle, dog ikke internetadgang. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Særlige bestemmelser Aktiv undervisningsdeltagelse er sædvanligvis et mundtligt oplæg og en skriftlig øvelsesopgave. For studerende, der ikke har taget eller bestået prøven, bevarer den godkendte aktive undervisningsdeltagelse sin gyldighed i 3 efterfølgende eksamensterminer. Modul 1b: Verden og Danmark og Historisk metode Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af Sammenhæng og kronologi i historien. Færdigheder i Kildekritisk vurdering af et sagforhold. Kompetencer i Ekstensiv og intensiv læsning. Verden og Danmark (konstituerende og obligatorisk) World History and Danish History (constituent and compulsory) 5 ECTS-point Aktivitetskode: HHIB00511E Eksaminanden Kan skitsere overordnede linjer i Verdens- og Danmarkshistorien. Kender grundlæggende historisk kronologi og epoker. Har paratviden om centrale historiske udviklinger, begivenheder og personer. Undervisningen foregår normalt som en forelæsningsrække. 8

9 Prøveform: Bunden skriftlig prøve. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt Bestået/Ikke bestået. Omfang: 3 timer. Hjælpemidler: Ingen. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Historisk metode (konstituerende og obligatorisk) Historical Method (constituent and compulsory) 10 ECTS-point Aktivitetskode: HHIB00521E Særlige bestemmelser Eksaminanden Har grundlæggende færdigheder i historisk kildekritik. Kan tage kritisk stilling til hvordan forestillinger og hypoteser om fortidige tildragelser understøttes eller afkræftes af kilderne. Kan på baggrund af udvalgte kilder og litteratur løse kildekritiske problemer. Undervisningen består normalt i holdundervisning og øvelser. Prøveform: Bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren. Omfang: normalsider, 54 timer. Hjælpemidler: Alle. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Syge-/omprøve: Samme som ovenfor. Aktiv undervisningsdeltagelse er sædvanligvis to skriftlige øvelsesopgaver. Såfremt aktivitetskravet ikke er opfyldt, påhviler det underviseren senest en måned før eksamen at give den studerende mulighed for at aflevere en eller to alternative øvelsesopgaver to uger senere, således at de kan være bedømt senest 8 dage før prøvens begyndelse. For studerende, der ikke har taget eller bestået prøven, bevarer den godkendte aktive undervisningsdeltagelse sin gyldighed i 3 efterfølgende eksamensterminer. Modul 2a: Arkiv og museum med håndskriftlæsning Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af Arkivers og museers og opbygning. 9

10 Færdigheder i Læsning af historiske håndskrifttyper. Metodisk kildesøgning og -udnyttelse. Kompetencer i Systematisk informationssøgning. Arkiv og museum med håndskriftlæsning (Område 2) (konstituerende og obligatorisk) Introduction to Archives and Museums and the Reading of Manuscripts (Area 2) (constituent and compulsory) Aktivitetskode: HHIB00531E Eksaminanden Har overblik over og indsigt i det nærmere afgrænsede historiske emne, der er blevet undervist i. Har et grundlæggende kendskab til arkiver, museer og andre institutioner, der rummer væsentlige samlinger af genstande, billeder, digitale ressourcer og/eller skriftlige kilder. Belyser med udgangspunkt i et kildemateriale et historisk emne. Arbejder metodisk og kildekritisk med kildematerialet. Kan læse historiske håndskrifttyper. Undervisning foregår normalt som øvelser og forelæsninger samarbejde med et eller flere arkiver, museer eller lignende samt undervisning i håndskriftlæsning ved instruktor. Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave efterfulgt af bunden mundtlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Emnet for hjemmeopgaven skal godkendes af eksaminator. Bedømmelsesform: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Hjemmeopgaven og den mundtlige prøve vægter hver 50 %. Begge delprøver skal være på bestået niveau for, at den samlede prøve er bestået, og der gives en samlet karakter. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren. Omfang: Hjemmeopgave: Ved 2 studerende maks. 20 normalsider; Ved 3 studerende maks. 25 normalsider. Mundtlig prøve: Ved 1 deltager 30 min. inkl. votering. Ved gruppeprøve maks. 45 min. ved 2 deltagere og maks. 60 min. ved 3 deltagere. Den studerende har mulighed for selv at indlede, dog maks. 10 min., hvorefter eksaminationen vil forme sig som en dialog inden for hele pensum. Hjælpemidler: Alle, dog ikke internetadgang ved den mundtlige prøve. Gruppeprøve: Hjemmeopgaven skal udarbejdes i grupper med maks. 3 deltagere. Hver enkelt deltagers bidrag skal kunne vurderes hver for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 %. Den mundtlige prøve kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (maks. 3 deltagere) med individuel bedømmelse. Syge-/omprøve: Samme som ovenfor. Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: Prøveform: Bunden skriftlig hjemmeopgave på basis af udleveret kildemateriale inden for hele pensum. Omfanget af kildematerialet skal være 10

11 det samme som ved den ordinære prøve. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Omfang: Maks. 15 normalsider, og der gives 7 dage til besvarelsen. Hjælpemidler: Alle. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Særlige bestemmelser Aktiv undervisningsdeltagelse omfatter: 1) Aflevering og godkendelse af mindst 3 håndskriftopgaver, som udarbejdes i forbindelse med kurset i håndskriftlæsning. Såfremt en studerende ikke opfylder dette krav, kan det opfyldes ved, at den studerende får godkendt en særskilt håndskriftprøve. 2) Deltagelse i 3/4 af arkivdelens undervisninger. For studerende, der ikke har taget eller bestået prøven, bevarer den godkendte aktive undervisningsdeltagelse sin gyldighed i 3 efterfølgende eksamensterminer. Modul 2b: Globalhistorie og historiografi Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af Historievidenskabens erkendelsesproces og argumentationsformer. Historievidenskabelige teoridannelser og skoler. Historievidenskabens historie. Færdigheder i at Argumentere videnskabeligt for eller imod givne fortolkninger og udlægninger af historiske processer og begivenheder. Kompetencer i Ekstensiv og intensiv læsning. Globalhistorie (konstituerende og obligatorisk) Global History (constituent and compulsory) 7,5 ECTS-point Aktivitetskode: HHIB00541E Eksaminanden kan Ud fra læsningen af både oversigtsværker og videnskabelige artikler identificere teoridannelser, forklaringsmåder, hypoteser og problemstillinger i stor skala i tid og rum. Sammenligne og diskutere teoridannelser, forklaringsmåder, hypoteser og problemstillinger i stor skala i tid og rum. Undervisningen foregår normalt som holdundervisning. 11

12 Prøveform: Bunden skriftlig hjemmeopgave. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Omfang: 5-10 normalsider, 36 timer. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt Historiografi (konstituerende og obligatorisk) Historiography (constituent and compulsory) 7,5 ECTS-point Aktivitetskode: HHIB00551E Eksaminanden Har indsigt i centrale skoler og forskningstraditioner i historievidenskaben. Har overblik over den historiografiske udvikling. Præsenterer historiografiske forskningstraditioner og/eller historievidenskabelige værker i et klart og sammenhængende sprog på kort tid. Undervisningen består normalt af en forelæsningsrække holdundervisning. Prøveform: Bunden skriftlig prøve. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen Omfang: 6 timer. Hjælpemidler: Alle, dog ikke internetadgang. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Modul 3a: Historieformidling med formidlingsteori Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af Historievidenskabens og -formidlingens fremstillingsformer og genrer. Betingelserne og forudsætningerne for vellykket formidling. Færdigheder i at Formulere sig klart og pædagogisk i skrift og tale. Kompetencer i Kommunikation og formidling. 12

13 Historieformidling med formidlingsteori (Område 3) (konstituerende og obligatorisk) History and Communication with Theory of Communication (Area 3) (constituent and compulsory) Aktivitetskode: HHIB00561E Eksaminanden Har overblik over og indsigt i det nærmere afgrænsede historiske emne, der er blevet undervist i. Har indsigt i, hvordan formidlingen af historien i bred forstand har påvirket den almindelige historiebevidsthed og opfattelse af historien. Har indsigt i, hvordan politiske og andre interesser kan påvirke fortolkningen og formidlingen af et historisk emne. Kan vise, hvordan et historisk fagligt emne formidles til et ikke-fagligt publikum. Kan begrunde sit valg af formidlingsform. Har erhvervet kendskab til forskellige formidlingsgenrer. Har erhvervet kendskab til formidlingsteori. Kurset består normalt i holdundervisning og forelæsninger samt undervisning og øvelser ved instruktorer. Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren. Omfang: normalsider. Ved gruppeprøve må omfanget af opgave være maks. 20 normalsider ved 2 deltagere og 25 normalsider ved 3 deltagere. Gruppeprøve: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (maks. 3 deltagere) med individuel bedømmelse. Hvis flere studerende skriver sammen, skal hver enkelt deltagers bidrag kunne vurderes hver for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 %. Syge-/omprøve: Samme som ovenfor. Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: Prøveform: Bunden hjemmeopgave (emne, målgruppe og form er bestemt af underviser). Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Omfang: normalsider, og der gives 7 dage til besvarelsen. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Særlige bestemmelser Aktiv undervisningsdeltagelse er sædvanligvis to øvelsesopgaver. For studerende, der ikke har taget eller bestået prøven, bevarer den godkendte aktive undervisningsdeltagelse sin gyldighed i 3 efterfølgende eksamensterminer. Modul 3b: Historisk samfundsanalyse og videnskabsteori 13

14 Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af Samfundsvidenskabelige teorier og deres sammenhæng med historisk erkendelse og videnskab. Færdigheder i Brug af samfundsvidenskabelige teorier og metoder i arbejdet med historiefaglige problemstillinger. Læsning og gengivelse af samfundsvidenskabelig litteratur. Kompetencer i Analyse af historiske og samfundsfaglige emner ved hjælp af abstrakte begreber og modeller. Historisk samfundsanalyse og videnskabsteori (konstituerende og obligatorisk) The Theory and Practice of Social Scientific Historical Studies (constituent and compulsory) Aktivitetskode: HHIB00571E Eksaminanden Kan inddrage samfundsvidenskabelig teori og metode i forbindelse med analyse og fremstilling af historiske forløb og samfundstilstande i fortiden. Demonstrerer kendskab til centrale samfundsvidenskabelige teoriers placering inden for den historiske kontekst de blev udviklet i. Kan redegøre for og kommentere samfundsvidenskabelige teorier og teorielementer. Undervisning består normalt af en forelæsningsrække og holdundervisning. Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse. Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt Bestået/Ikke bestået. Omfang: 3 skriftlige øvelsesopgaver på hver 5-10 normalsider. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Syge-/omprøve: Bunden skriftlig prøve af 5 timers omfang med alle hjælpemidler, dog ikke internetadgang. Modul 4a: Kulturel afstand og historisk forståelse med akademisk skriftlighed Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af Hvordan kulturel afstand i både kronologisk og geografisk forstand påvirker forståelsen af historiske emner. Hvordan historikere analytisk og videnskabeligt kan arbejde med kulturel forskellighed i tid og rum. 14

15 Færdigheder i Akademisk skriftlighed. Kompetencer i Selvstændig formulering af historievidenskabelige problemstillinger. Kulturel afstand og historisk forståelse (Område 4) (konstituerende og obligatorisk valgfag) Cultural Distance and Historical Understanding (Area 4) (constituent and compulsory) Aktivitetskode: HHIB00581E Eksaminanden Behersker et fagligt væsentligt område af historien, som er kendetegnet ved afstand i tid og/eller rum til vores egen kultur. Behersker den akademiske fremstillingsforms væsentligste elementer og opbygning samt litteratursøgning. Undervisningen består normalt af undervisning og øvelser samt holdundervisning og øvelser ved studenter-instruktor. Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren. Omfang: 20 normalsider. Gruppeprøve: Eksamen kan kun aflægges individuelt. Syge-/omprøve: Samme som ovenfor. Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: Prøveform: Bunden skriftlig hjemmeopgave. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Omfang: Maks. 20 normalsider, og der gives 7 dage til besvarelsen. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Særlige bestemmelser Aktiv undervisningsdeltagelse er sædvanligvis et mundtligt oplæg og en skriftlig øvelse. For studerende, der ikke har taget eller bestået prøven, bevarer den godkendte aktive undervisningsdeltagelse sin gyldighed i 3 efterfølgende eksamensterminer. 15

16 Modul 4b: Historisk kulturanalyse og videnskabsteori Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af Kulturvidenskabelige teorier og deres sammenhæng med historisk erkendelse og videnskab. Færdigheder i Metodisk reflekteret kulturanalyse. Udarbejdelse af historiske, kulturanalytiske problemstillinger. Kompetencer i Håndtering af komplekse og abstrakte problemer. Historisk kulturanalyse og videnskabsteori (konstituerende og obligatorisk) The Theory and Practice of Cultural History (constituent and compulsory) Aktivitetskode: HHIB00591E Særlige bestemmelser Eksaminanden Har overblik over kulturvidenskabelige metoder og videnskabsteori. Kan formulere og motivere en kulturanalytisk problemstilling. Kan gennemføre en kildebaseret kulturhistorisk analyse. Undervisningen foregår normalt som en forelæsningsrække og holdundervisning. Prøveform: Porteføljeprøve omfattende: 2 rapporter. 2 analyser. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Eksaminationssprog: Dansk Omfang: Rapporter: Maks. 5 normalsider hver. Analyser: Maks. 10 normalsider hver. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Syge-/omprøve: Bunden skriftlig prøve af 5 timers omfang med alle hjælpemidler, dog ikke internetadgang. Kurset opbygges normalt i 2 blokke á 7 uger. For hver 7-ugers blok skal der afleveres 1 rapport og 1 skriftlig analyse af udleveret kildemateriale. I alt således 4 skriftlige arbejder, der afleveres løbende, revideres efter feedback og indleveres som portefølje ved kursets afslutning. Alle dele af porteføljen skal bestås, for at den samlede prøve er bestået. 16

17 Modul 5: Bachelorprojekt Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af Opbygning af videnskabelig argumentation. Strukturering af videnskabelige tekster. Afgrænsning og problemstilling som væsentlige elementer i den historiske undersøgelse. Kontekstualisering af de analytiske resultater. Færdigheder i Projektarbejde. Historievidenskabelig teori og praksis. At finde, afgrænse og analysere et historisk kildemateriale. Kompetencer I bachelorprojektet udfolder den studerende de kompetencer og færdigheder, som er erhvervet i løbet af bacheloruddannelsen. Bachelorprojekt (konstituerende og obligatorisk) Bachelor s Project (constituent and compulsory) Aktivitetskode: HHIB00601E Særlige bestemmelser Eksaminanden kan Under vejledning forfatte en selvstændig skriftlig opgave, der eksemplarisk analyserer et afgrænset historiefagligt emne med udgangspunkt i en klar problemstilling. Placere projektets emne og problemstilling i en videnskabelig og historiografisk kontekst. Udvælge, gengive og analysere historisk faglitteratur og teoridannelser, som er relevante for projektets problemstilling, og som kan bringes i anvendelse i analysen. Udvælge og analysere relevant empiri med metodisk sikkerhed. Klart og præcist sammenfatte og formulere sig skriftligt under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder. Skabe sammenhæng i substans og tekstlig form mellem problemformulering, analyse og konklusion. Kurset består i holdundervisning og vejledning, individuelt og i grupper. Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Eksaminationssprog: Hjemmeopgave: Dansk. Resumé: engelsk, tysk eller fransk. Omfang: Hjemmeopgave: normalsider. Resumé: ½ normalside. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Den studerendes evne til at formulere sig på et klart, præcist og korrekt dansk indgår i den samlede bedømmelse. Hvis der er givet dispensation til at opgaven afleveres på et andet sprog end dansk, skal resuméet være på 17

18 dansk. Resuméet indgår i bedømmelsen med en vægt svarende til dets andel af den samlede tekst. Kapitel 5. Generelle prøveregler og bedømmelseskriterier 12. Generelle prøveregler Reglerne i bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser finder anvendelse ved prøverne på det centrale fag på bachelorniveau. Stk. 2. Regler om prøver, herunder om tilmelding og afmelding, fremgår af Stk. 3. Der afholdes syge- og omprøve i overensstemmelse med eksamensbekendtgørelsens regler. Stk. 4. Studienævnet fastsætter nærmere regler for syge- og omprøver og kan beslutte, at sygeeller omprøven afholdes som en anden prøveform end den ordinære prøve (dog ikke for bachelorprojektet). Stk. 5. Studienævnet kan fastsætte nærmere regler om særlige prøvevilkår til studerende, der kan dokumentere behov herfor, fx på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Stk. 6. Den studerende er selv ansvarlig for, at mindst ⅔ (120 ECTS-point) af den samlede bacheloruddannelse er bedømt efter 7-trins-skalaen, og mindst ⅓ (60 ECTS-point) er bedømt eksternt. 13. Bedømmelseskriterier Ved bedømmelsen gives karakterer efter 7-trins-skalaen eller Bestået/Ikke bestået. De faglige mål for de enkelte fagelementer beskriver karakteren 12 (tolv). Stk. 2. En prøve er bestået, når karakteren 02 (to) eller bedømmelsen Bestået er opnået. Stk. 3. Alle prøver inden for den samlede bacheloruddannelses ramme af 180 ECTS-point, ekskl. evt. propædeutik, skal bestås, for at bachelorgraden opnås. Kapitel 6. Studieaktivitet og afslutning af uddannelsen 14. Studieaktivitet Den studerende skal senest inden udgangen af 1. studieår efter studiestart have deltaget i prøver i et omfang af 60 ECTS-point ( førsteårsprøven ) for at kunne fortsætte uddannelsen. Førsteårsprøven består således af prøver i alle 1. og 2. semesters fagelementer. Stk. 2. Den studerende skal inden udgangen af 2. studieår efter studiestart have bestået samtlige prøver, der indgår i førsteårsprøven (i alt 60 ECTS-point), for at kunne fortsætte uddannelsen. Stk. 3. Indskrivningen kan bringes til ophør for studerende, der ikke opfylder fakultetets studieaktivitetskrav, som er fastsat i medfør af bacheloradgangsbekendtgørelsens 31. Gældende studieaktivitetskrav er at finde på Afslutning af uddannelsen Den studerende skal senest have afsluttet sin uddannelse, herunder bachelortilvalg, 5 år efter studiestart (maksimal studietid). Stk. 2. Indgår der propædeutik i forbindelse med enten det centrale fag eller tilvalget, skal den studerende senest have afsluttet sin uddannelse efter 5 ½ år ved propædeutik svarende til 30 ECTSpoint og efter 6 år ved propædeutik svarende til 60 ECTS-point. Stk. 3. Hvis en studerende ikke opfylder betingelsen i stk. 1, kan den studerendes indskrivning bringes til ophør. 18

19 Kapitel 7. Merit og overgangsbestemmelser 16. Merit Studienævnet kan efter ansøgning godkende, at beståede fagelementer fra en anden uddannelse på samme niveau træder i stedet for fagelementer på det centrale fag på bachelorniveau i Historie. Stk. 2. Fagelementer, der ønskes aflagt ved andre uddannelser på samme niveau, skal forhåndsgodkendes af studienævnet. Stk. 3. Den studerende har pligt til at oplyse om og søge om merit for tidligere beståede uddannelseselementer for uafsluttede uddannelser på samme niveau. Stk. 4. Af uddannelsens strukturerede forløb i 10, stk. 5, fremgår et mobilitetsvindue på 30 ECTSpoint, som den studerende ved ansøgning kan benytte til studieophold, projektorienterede forløb og lignende. Stk. 5. Ved forhåndsmerit til fag ved andre uddannelsesinstitutioner forpligter den studerende sig til at søge merit for de pågældende fag samt sende dokumentation, når fagene er bestået. Den studerende forpligter sig desuden til at oplyse om ændringer i forhåndsmeritten. 17. Overgangsbestemmelser Senest 1 ½ år efter denne studieordnings ikrafttræden (jf. 20) lukkes alle tidligere studieordninger for det centrale fag på bachelorniveau i Historie, og der kan dermed ikke længere aflægges prøver efter disse studieordninger. For uddannelser med propædeutik svarende til 30 hhv. 60 ECTSpoint lukkes de tidligere studieordninger senest 2 hhv. 2 ½ år efter denne studieordnings ikrafttræden. Stk. 2. Prøver aflagt efter tidligere studieordninger for det centrale fag på bachelorniveau i Historie ækvivalerer med 2013-studieordningen som anført nedenfor. Beståede prøver kan overføres til 2013-studieordningen, og den studerende afslutter uddannelsen i henhold til reglerne i denne. Stk. 3. Beståede prøver aflagt efter tidligere studieordninger for det centrale fag på bachelorniveau i Historie overføres til 2013-studieordningen jf. nedenstående skema. I tilfælde af ønske om meritoverførsel af fagelementer, der ikke fremgår af denne oversigt, skal den studerende rette henvendelse til studienævnet med henblik på individuel afgørelse studieordning ECTS-point 2013-studieordning ECTS-point Historisk studium og historisk videnskab og Opgaveskrivning i historie argumentation og teknik (Område A 13+2 Introduktion til historie med studieteknik (Område 1) 15 Verden og Danmarks historie 7,5 Verden og Danmark 5 Historisk Metode B 8 Historisk metode 10 Valgfrit historisk Tema (Område B) 15 Arkiv og museum med håndskriftlæsning (Område 2) 15 Makrohistoriske problemstillinger 7,5 Globalhistorie 7,5 Historie som kommunikation 15 Historieformidling med formidlingsteori (Område 3) 15 Samfunds- og kulturvidenska Historisk samfundsanalyse og 15 19

20 belige tilgang, Litteratur og Information søgning og håndtering og Kvantitativ og struktureret information håndtering og analyse Historisk videnskabsteori, Studieteknik og Biblioteksbenyttelse og arkivbesøg videnskabsteori Historisk kulturanalyse og videnskabsteori 15 Bachelorprojekt 15 Bachelorprojekt 15 Kapitel 8. Tilmelding til fag og prøver samt overgang mellem bachelorog kandidatuddannelse 18. Tilmelding til fag og prøver Fakultetet sikrer, at den studerende er tilmeldt fag og prøver svarende til 30/60 ECTS-point henholdsvis hvert halve/hele studieår på det relevante studietrin, uanset om den studerende mangler at bestå prøver fra tidligere studieår. Tilmelding til fag og prøver sker på baggrund af uddannelsens strukturerede forløb. Fakultetet sikrer desuden tilmelding til omprøve i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf, hvis den studerende ikke består den ordinære prøve. Stk. 2. Såfremt der er flere ansøgere end ledige pladser til et fagelement, anvender fakultetet lodtrækning. Fakultetet har ansvar for at sikre, at ingen studerende bliver studietidsforlænget på grund af en afvist tilmelding. Stk. 3. Fakultetet kan dispensere fra stk. 1, såfremt der foreligger usædvanlige omstændigheder. Stk. 4. Tilmelding til valgfag og tilvalg er bindende. Stk. 5. Den studerende tilmelder sig selv til 3. prøveforsøg, med mindre fagelementet er en forudsætning for et efterfølgende fagelement. I dette tilfælde tilmelder fakultetet til 3. prøveforsøg. 19. Overgang mellem bachelor- og kandidatuddannelse En studerende, der mangler færre end 30 ECTS-point for at bestå bacheloruddannelsen, kan efter ansøgning tilmeldes fag på op til 30 ECTS-point på den kandidatuddannelse, vedkommende har retskrav på, eller på en kandidatuddannelse, hvor der ikke er adgangsbegrænsning. Stk. 2. Tilladelse gives på baggrund af en vurdering af den studerendes faglige forudsætninger for at gennemføre og bestå bacheloruddannelsen og samtidigt gennemføre fag på kandidatuddannelsen. Der vil blive lagt vægt på den studerendes hidtidige studieforløb, herunder om bachelorprojektet er bestået. Kapitel 9. Ikrafttræden, dispensation og godkendelse 20. Ikrafttræden 2013-studieordningen for det centrale fag på bachelorniveau i Historie træder i kraft den 1. september 2013 og gælder for studerende, der er optaget på dette fag den 1. september 2013 eller senere. Stk træder i kraft 1. september 2014 for studerende, der er indskrevet på det centrale fag på bachelorniveau i Historie 1. september 2014 eller senere. For studerende, der er indskrevet på det centrale fag på bachelorniveau i Historie inden 1. september 2014, træder 18 i kraft 1. september

21 21. Dispensation Studienævnet kan dispensere fra de regler i studieordningen, som er fastsat af studienævnet, når der foreligger usædvanlige forhold. 22. Godkendelse Studieordningen er godkendt af studienævnet for Saxo-Instituttet den 24. april Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 20. august Den justerede studieordning er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 22. august Studieordningen er justeret og godkendt af studienævnet for Saxo-Instituttet den 15. december Den justerede studieordning er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 16. december Ulf Hedetoft Dekan /Annette Moe Studiechef 21

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015 Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Rettet 2013, 2014 og 2015 SAXO-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Moderne Indien og Sydasienstudier,

Moderne Indien og Sydasienstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2012-ordningen Justeret 2014 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen Rettet 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale

Læs mere

Spansk sprog og kultur,

Spansk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013 Institut

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i historie ved Aarhus Universitet

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Nordiske sprog II (Færøsk og islandsk) 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i religionsvidenskab, 2016-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014 D E T H U M A N I S T I S K E FA K U LT E T K Ø B E N H AV N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Tysk, 2012-ordningen Revideret 2013 Rettet 2014 Institut for

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst 2015-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i kinesisk ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016 Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Religionsvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Justeret

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 20-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Justeret 2014 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering og indskrivning...

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Billedkunst. 2014-ordningen

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Billedkunst. 2014-ordningen Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Billedkunst 2014-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Italiensk sprog og kultur,

Italiensk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Italiensk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Informationsvidenskab og kulturformidling

Informationsvidenskab og kulturformidling Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Informationsvidenskab og kulturformidling 2012-ordningen Justeret 2013 og 2014 Rettet 2015 2 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

litteraturvidenskab,

litteraturvidenskab, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i litteraturvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut

Læs mere

Fremmedsprogspædagogik,

Fremmedsprogspædagogik, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for masteruddannelsen i Fremmedsprogspædagogik, 2010-ordningen justeret 2013 Institut for Engelsk,

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Godkendt 18. juni 2007 Justeret 13. maj 2008 og 2012 Rettet 2011

Godkendt 18. juni 2007 Justeret 13. maj 2008 og 2012 Rettet 2011 Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Østeuropastudier 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I Januar 1997 Senest revideret august 2007 1 Kapitel 1: Formål og faglig

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget i historie ved Aarhus Universitet er et humanistisk

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2014 og 2016

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2014 og 2016 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Litteraturvidenskab 2014-ordningen Justeret 2014 og 2016 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i spansk sprog og kultur, 2014-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i spansk sprog og kultur, 2014-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i spansk sprog og kultur, 2014-ordningen Justeret 2014 Revideret

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i finsk, 2017-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

Forhistorisk eller Klassisk arkæologi,

Forhistorisk eller Klassisk arkæologi, Studieordning for Arkæologi på bachelorniveau med specialisering i de centrale fag Forhistorisk eller Klassisk arkæologi, 2012-ordningen Justeret 2014 og 2015 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. billedkunst ordningen. Justeret 2016 og 2018

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. billedkunst ordningen. Justeret 2016 og 2018 KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i billedkunst 2014-ordningen Justeret 2016 og 2018 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I NORDISK MYTOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I NORDISK MYTOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I NORDISK MYTOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret april 2007 Kapitel 1: Formål 1. Suppleringsfaget indenfor Nordisk mytologi

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Scandiavian

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I JAPANSTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I JAPANSTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I JAPANSTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget indenfor japanstudier ved Aarhus Universitet

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

digital kommunikation og æstetik,

digital kommunikation og æstetik, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i digital kommunikation og æstetik, 2016-ordningen Institut for Medier, Erkendelse og Fomidling Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Europæisk etnologi, 2014-ordningen. Rettet og justeret 2014

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Europæisk etnologi, 2014-ordningen. Rettet og justeret 2014 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Europæisk etnologi, 2014-ordningen Rettet og justeret 2014 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet K Ø B E N H A V N S U

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D.

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D. AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D September 2003 Senest revideret juli

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Kunsthistorie. 2014-ordningen. justeret 2014

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Kunsthistorie. 2014-ordningen. justeret 2014 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Kunsthistorie 2014-ordningen justeret 2014 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på BA-niveau i Religionsvidenskab for Åbent Universitet, 2010-ordningen

Studieordning for det centrale fag på BA-niveau i Religionsvidenskab for Åbent Universitet, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for det centrale fag på BA-niveau i Religionsvidenskab for Åbent Universitet, 2010-ordningen Curriculum for the BA-programme with main subject in Religious Studies for Open University,

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen Rettet 2015 Saxo-Instituttet Det

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Creative Processes/Innovation The 2009 Curriculum

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2016

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2016 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i litteraturvidenskab 2014-ordningen Justeret 2016 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010 STUDIEORDNING 2009 Islam og Politik TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR MELLEMØSTSTUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Translation Studies The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab,

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Religionsvidenskab, 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Religionsvidenskab, 2015-ordningen Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Religionsvidenskab, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Finsk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Finsk. 2015-ordningen Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Finsk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

The study Committee for Nordic Studies and Linguistics Faculty of Humanities University of Copenhagen

The study Committee for Nordic Studies and Linguistics Faculty of Humanities University of Copenhagen Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Sprogpsykologi 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies In the Psychology of Language

Læs mere

Film- og Medievidenskab,

Film- og Medievidenskab, Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Film- og Medievidenskab, 2013-ordningen Justeret 2014 Rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Pædagogik, 2013-ordningen Justeret 2014 og 2015 Institut for

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Filosofi, 2014-ordningen. Justeret 2014 og 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Filosofi, 2014-ordningen. Justeret 2014 og 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Filosofi, 2014-ordningen Justeret 2014 og 2015 Institut for

Læs mere

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab,

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det tværhumanistiske tilvalgsstudium på BA-niveau i Medier og Kultur 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Dance Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2010 Rettet 2013

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Dance Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2010 Rettet 2013 Skabelon for Studieordning for det gymnasierettede tilvalgsstudium på BA-niveau i Dansevidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Dance Studies

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R. September 2002

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R. September 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R September 2002 Senest revideret juli 2007 2 Studieordning for Suppleringsuddannelse

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Justeret 2018 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I JAPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I JAPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I JAPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret april 2007 Bacheloruddannelse i japansk Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009, 2010 1af 21 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Portugisiske og Brasilianske Studier,

Portugisiske og Brasilianske Studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Portugisiske og Brasilianske Studier, 2013-ordningen Rettet 2014

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016 Justeret 2017

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016 Justeret 2017 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i dansk 2015-ordningen Revideret og rettet 2016 Justeret 2017

Læs mere

Indologi, Indonesisk/Sydøstasienstudier, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Thai/Sydøstasienstudier eller Tibetologi,

Indologi, Indonesisk/Sydøstasienstudier, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Thai/Sydøstasienstudier eller Tibetologi, Studieordning for Asienstudier på bachelorniveau med centralt fag i Indologi, Indonesisk/Sydøstasienstudier, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Thai/Sydøstasienstudier eller Tibetologi, 2015-ordningen

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere